Konkurranse antivirus, Spørsmål og svar

Document Sample
Konkurranse antivirus, Spørsmål og svar Powered By Docstoc
					Konkurranse antivirus, Spørsmål og svar


07.09.05

Spørsmål 1:
Det er oppgitt 13000 e-post konti. Det er 5700 ansatte. Hvor mange e-post konti tilhører
undervisningen og hvor mange administrasjonen i fylket?

Svar på spørsmål 1:
Av total volumet utgjør utdanning ca 90 % regnet uten å ta med elev.
Det er i dag 13000 e-post kontoer.

Tabellen viser følgende:
Kolonnen Ansatte = totalt antall ansatte i fylkeskommunen av disse utgjør utdanning ca 80 %,
dvs for Vestfold er 1760
Klienter = Antall maskiner som i dag finnes i nettverket, dette er både elev-pcer og ansatte
Servere = Antall servere, her ikke skilt på utdanning/øvrige
Antall elever i den videregående skolen som vi ønsker å tilby antivirus-programvare til.
Trenden er en utvikling hvor elevene stille med egen/skolens maskin i undervisninger. Disse
må også sikres.

Antallet e-post klienter er oppgitt til 13 000 Som består av 5700 ansatte + elever fra Telemark
(ikke operativt enda). Buskerud har også signalisert at de vil ha inn elever. Totalen kan da bli
30 800 hvis også Vestfold tar med sine elever.


Spørsmål 2:
Telemark har oppgitt 540 klienter. Er det bare de administrative? Det er et forholdsmessig lavt
tall sammenlignet med de andre fylkene.

Svar på Spørsmål 2:
Telemark har et så lavt antall klienter pga at de kjører Terminalservere med tynne klienter.
Terminalserverne er dekket av eksisterende avtale for servere. Derfor 0 på servere i Telemark.

Mvh

Svein Håkon Skulstad

Spørsmål 3:
Det er noen uklarheter ifm konkurransegrunnlaget på antivirus:
  -   I kkgrunnlaget pkt 2.3 henvises det til vedlegg 5, pkt 4.2 -> hvor er dette?
  -   I kkgrunnlaget pkt 6.2.1 henvises det til vedlegg 3 og vedlegg 1 pkt 10 -> hvor er
    dette?
  -   I kkgrunnlaget pkt 6.2.2 henvises det til vedlegg 1 pkt 11 -> hvor er dette?
  -   I kravspek/tilbudsmal henvises det til i avsnitt 2 til vedlegg 5 -> hvor er dette?


Svar på spørsmål 3:
Vedlegg 5 pkt 4.2 = Vedlegg 1, pkt 5.3
Vedlegg 3 = Vedlegg 1, pkt 4. Det skal ikke fylles ut prisskjema. Prisen skal gis direkte i
tilbudsmalen (vedlegg 1)
Vedlegg 1, pkt 10 = Vedlegg 1, pkt 4
Vedlegg 1, pkt 11 = Vedlegg 1, pkt 5

Jeg beklager dårlig kvalitetssikring av nummereringen, og håper dette ikke skaper
vanskeligheter for dere.

Mvh Roy Pettersen

Spørsmål 4:
I forbindelse med Konkurranse på antivirus programvare til BTV fylkeskommunene har vi et
spørsmål vedr. punkt 2.1 i Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser
ved anskaffelse av IT av mindre omfang.

2.1 Eiendomsrett til utstyr
   utstyr som leveres ifølge denne avtalen, blir KUNDENs eiendom fra det tidspunktet
utstyret er levert som avtale og kjøpesummener betalt.

Da antivirusprodukter er av en slik natur at de i perioder kan trenge daglige oppdateringer for
å gi optimal sikkerhet, gir ikke en eiet lisens noen direkte fordeler kontra en leieavtale. Man
betaler på den måten i hovedsak for oppdateringer og i mindre grad for selve produktet.

Vi ønsker å avklare hvorvidt det er mulig å basere tilbudet på en leiemodell for på den måten
å oppnå en mest mulig økonomisk optimal løsning.
En leieavtale vil funksjonelt teknisk sett ikke medføre noen forskjell fra eiet modell.

Svar på spørsmål 4:
Det er ingenting i veien for at dere kan tilby en slik løsning som du skisserer. Eventuelle
avvik fra statens standard tas inn som vedlegg når vinner av konkurransen og oppdragsgiver
utformer endelig kontrakt.

Mvh Roy Pettersen

Spørsmål innkommet 09.09.05:

Spørsmål 5:

På grunn av våre lisensregler og deres ønske om pris pr. fylkeskommune, trenger vi å få mer
utdypende informasjon vedr. antivirus for Exchange.

Dette er informasjon vi nylig fikk:
"Antallet e-post klienter er oppgitt til 13 000 Som består av 5700 ansatte + elever fra Telemark (ikke
operativt enda). Buskerud har også signalisert at de vil ha inn elever. Totalen kan da bli 30 800 hvis
også Vestfold tar med sine elever."

Vedr. Telemark Fylkeskommune sitter vi med to regnestykker:
- I deres oversikt oppgis antall ansatte til 1500 og antall elever til 7800 = 9300 totalt.
- Dersom vi tar det oppgitte antallet e-post klienter, 13000, og trekker fra ansatte i Vestfold (2200) og
Buskerud (2000), sitter vi igjen med totalen 8800.

Differansen på 500 (9300-8800) gjør at vi lurer på hvilket faktisk tall vi skal forholde oss til vedr.
antallet e-post klienter til Telemark FK?

Svar på spørsmål 5:

Hei!

Som det står i teksten er dette et ca antall på 13 000 kontoer. Dette er medregnet postmottak som er
lik ett pr virksomhet + noen kontoer som er operative i forbindelse med at folk slutter etc.

Mvh

Svein Håkon Skulstad

Spørsmål 6:

Et par spørsmål i forbindelse med kravspesifikasjon/tilbudsmalen:

    1. I punkt 5.1. heter det: ”Det skal beskrives hvordan dagens antivirusprogramvare skal
     kunne avinstalleres ved et skifte av leverandør/programvare”.
      Spørsmål: Forskjellige produsenter har forskjellige måter å avinstallere sine produkter på. Er
      det mulig å få vite noe om dagens løsning, slik at man best mulig skal kunne beskrive hvordan
      man planlegger å avinstallere dagens løsning på?
    2.  I forbindelse med punkt 4.3/4.3.1 Hvor det ønskes en antivirusløsning til Exchange
      Spørsmål: Er det ønskelig å scanne mailen i exchange, og ikke bare server?

Svar på spørsmål 6:

Hei!

    1. I dag benyttes Norman, F-secure og Symantec på klientene.
    2. I dag benyttes F-secure på Exchange serverne for scanning av e-post. I tillegg scannes all e-
      post i vår felles sikkerhetsløsning i Drammen (Trend)

Mvh

Svein Håkon Skulstad

Spørsmål 7:

Hei!

a og b)
Buskerud:

Når det gjelder klintpc'en så er det hovedsaklig versjon 10.0.0.359 og versjon 9 .0.2. som er installert.
Det finnes noen som har versjon 7.6.0 og over men det er få tall. Så hovedsaklig er det versjon
10.0.0.359 og versjon 9.0.2
Antall 3900

Telemark
Norman (har ikke fått versjonsnr fra Telemark)
Antall 570

Vestfold
F-secure client security
Antall 3900


Mvh

Svein Håkon Skulstad