So sanh Co ban khong _ Khong ban khong - TCDN 7 - K32 - DH Kinh te HCM by blue123

VIEWS: 21 PAGES: 2

									  Có bán khống     Không bán khống      VN-INDEX
TSSL  Độ lệch chuẩn  TSSL  Độ lệch chuẩn  TSSL  Độ lệch chuẩn
2.81%    4.64%    0.31%   2.97%    0.62%     2.24%
2.68%    4.42%    0.55%   1.96%
2.56%    4.21%    1.00%   2.21%                3.00%
2.44%    4.00%    1.45%   4.27%
2.31%    3.79%    1.90%   10.52%                2.50%
2.19%    3.58%
2.07%    3.38%                            2.00%
1.94%    3.18%
1.82%    2.99%                            1.50%
1.70%    2.81%
1.57%    2.63%
                                    1.00%
1.45%    2.47%
1.33%    2.31%
1.20%    2.17%                            0.50%
1.08%    2.05%
0.96%    1.95%                            0.00%
0.83%    1.88%                              0.00%
0.71%    1.83%
0.59%    1.81%
0.46%    1.82%
0.34%    1.87%
0.22%    1.94%
0.09%    2.03%
2.00%    4.00%     6.00%     8.00%   10.00%  12.00%

    Có bán khống  Không bán khống  VN-INDEX

								
To top