DUK_2010

Document Sample
DUK_2010 Powered By Docstoc
					          DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (D.U.K.)1. Klausimas:
  LAMA BPO informacinėje sistemoje užpildžiau prašymą ir nežinau, kaip jį išsiųsti? Gal Jūs
  galėtumėte patikrinti, ar mane užregistravo?
  Atsakymas:
  Pateiktas internetu prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra atsakyta į formoje
  pateiktus klausimus apie asmenį, įgytą išsilavinimą, nurodyti kiti svarbūs duomenys, o
  pageidaujamų studijų programų sąraše nurodytas bent vienas pageidavimas. Užregistravus
  prašymą, jo išsiųsti niekur ir niekaip nereikia, jis yra sistemoje ir jį galima koreguoti kiekvieną
  kartą prisijungus.

2. Klausimas:
  Ar tiesa, kad, norint pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą, būtinai reikia išlaikyti 3
  valstybinius egzaminus?
  Atsakymas:
  Stojantieji, norintys pretenduoti į visų studijų sričių (išskyrus meno studijų sritį) valstybės
  finansuojamas vietas, turi būti išsilaikę 3 brandos (valstybinius ar mokyklinius) egzaminus arba
  2 brandos egzaminus ir baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą. Stojantieji į menų studijų
  programas turi būti išsilaikę 2 brandos egzaminus. Tai galioja tiek stojant į universitetus, tiek į
  kolegijas.

3. Klausimas:
  Jeigu mokyklą baigiau ankstesniais nei 2010 m, ar registruotis turiu ateiti į artimiausią bendrojo
  priėmimo duomenų tvarkymo punktą?
  Atsakymas:
  Ne, jeigu mokyklą baigėte ankstesniais nei 2010 m, Jums, kaip ir tiems kolegoms, kurie
  mokyklas baigia šiemet, pirmiausia reikia registruotis LAMA BPO informacinėje sistemoje, o
  tik po to baigimo dokumentus su pažymių priedu reikia pristatyti į artimiausią duomenų
  tvarkymo punktą.

4. Klausimas:
  Kur galiu surasti bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktų adresus?
  Atsakymas:
  LAMA BPO bendrojo priėmimo dokumentų tvarkymo punktai nurodyti bendrojo priėmimo
  tvarkos aprašo 9-ąjame skyriuje http://www.lamabpo.lt/BP2010_tvarkos_aprasas.pdf

5. Klausimas:
  Jeigu mokyklą baigiau ne Lietuvoje, ar galiu registruotis LAMA BPO informacinėje sistemoje?
  Atsakymas:
  Taip, tačiau, užsiregistravus LAMA BPO informacinėje sistemoje, į artimiausią dokumentų
  tvarkymo punktą reikia pristatyti Studijų kokybės vertinimo centro patvirtintus baigimo
  dokumentus.

6. Klausimas:
  Aš pats esu išvykęs į užsienį, o mano dokumentus pristatys mano įgaliotas asmuo, ar
  įgaliojimas privalo būti notariškai patvirtintas?
  Atsakymas:
  Ne, įgaliotieji asmenys, registruojantieji stojančiųjų dokumentus, privalo turėti stojančiojo
  raštišką įgaliojimą, notariškai patvirtinti nereikia.

7. Klausimas:
  Iki kada galima registruotis ir ar turi reikšmės užsiregistravimo pirmumas?
  Atsakymas:
  Registracija galima iki 2010 liepos 19 d. 15 val., tačiau, jeigu reikia laikyti egzaminą (testą),
  registracija galima viena para iki konkrečios studijų krypties egzamino (testo) pirmosios
  dienos. Registracijos pirmumas jokios reikšmės neturi.

8. Klausimas:
  Iki kada galima keisti ir papildyti registracijos duomenis?
  Atsakymas:
  Registracijos duomenis keisti arba papildyti galima iki liepos 19 d. 15 val., tačiau negalima
  įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas (testas) jau yra įvykęs arba
  iki jo liko mažiau negu 24 val.

9. Klausimas:
  Įstojus į valstybės finansuojamą vietą, ar galima skaityti, kad finansavimą užsitikrini visam
  studijų laikotarpiui?
  Atsakymas:
  Ne visiškai. Po dviejų studijų metų valstybės finansavimo galite netekti, jeigu Jūsų dviejų metų
  studijų rezultatas nukrenta daugiau kaip 20 %, lyginant su tos studijų programos to paties kurso
  studijuojančiųjų atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkiu. Tačiau taip gali atsitikti tik
  dėl labai prasto mokymosi.

10. Klausimas:
  Jau studijuoju valstybės finansuojamoje vietoje. Ar galiu šiais metais pretenduoti į kitą
  valstybės finansuojamą vietą?
  Atsakymas:
  Galite pretenduoti į kitą valstybės finansuojamą vietą ir gavę kvietimą studijuoti, nutraukti
  esamą studijų sutartį. Tačiau juk yra kita išeitis – Jūs savo studijų krepšelį galite pernešti į kitą
  studijų programą ar net kitą aukštąją mokyklą.

11. Klausimas:
  Esu baigęs programavimo kursus. Kur galiu užregistruoti ar pristatyti baigimo pažymėjimą ir ar
  jis suteiks man papildomų balų?
  Atsakymas:
  Papildomi balai skiriami tik tarptautinių ir šalies olimpiadų bei konkursų, kurių sąrašas
  nurodytas švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Geriausiai vidurinio ugdymo programą
  baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo 6 priede, laimėtojams, šalies olimpinių, suaugusiųjų
  ir jaunimo sporto rinktinių nariams. Jūsų pažymėjimo niekur pristatyti nereikia, vėliau Jūs
  galėsite jį pateikti aukštajai mokyklai, į kurią būsite pakviestas studijuoti. Galite papildomą
  informaciją įrašyti prašymo lauke „kita informacija“, tačiau privalumų stojant ji nesuteiks.
12. Klausimas:
  Noriu studijuoti dizainą arba architektūrą. Užpildžius prašymo formą, man išmeta egzaminų
  lentelę su 4 egzaminais. Ar aš ir turiu laikyti visus egzaminus?
  Atsakymas:
  Dizaino ir architektūros studijų programoms reikia laikyti skirtingus egzaminus, todėl lentelėje
  įrašytus egzaminus privalu laikyti, norint pretenduoti į Jūsų pasirenkamas valstybės
  finansuojamas mokymo programas. Egzaminas gali susidėti iš kelių egzaminų dalių. Egzamino
  laikymo datą ir vietą galima pasirinkti.

13. Klausimas
  Norėčiau atskiromis eilutėmis pasirinkti pageidaujamos studijų programos valstybės
  finansuojamas vietas nuolatine (NL) ir ištęstine (I) formomis. Tokios galimybės neradau.
  Atsakymas:
  Tokia galimybė nenumatyta. Esmė yra pasirinkti studijų programą ir finansavimo pobūdį, o ne
  galimą studijų formų įvairovę. Dėl studijų formos ir studijų tvarkaraščio galėsite tartis
  aukštojoje mokykloje.

14. Klausimas
  Ar norinčiajam studijuoti už savo lėšas reikia dalyvauti bendrajame priėmime? Ar toks žmogus
  yra priimamas be konkurso?
  Atsakymas:
  Bendrajame priėmime rekomenduojame dalyvauti visiems, siekiantiems aukštojo mokslo.
  Konkursinės eilės yra sudaromos ir į valstybės finansuojamas, ir į mokamas vietas. Konkursas į
  kai kurias studijų programas, pavyzdžiui, teisės, ekonomikos, tikrai bus ir mokantiems už savo
  studijas. Be to, jei turite gerus bendrojo lavinimo mokyklos baigimo rezultatus, kodėl gi
  bendrajame priėmime nesiekti valstybės finansuojamos vietos?

15. Klausimas
  Ar skiriasi konkursinių eilių į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas sudarymo
  principai?
  Atsakymas:
  Skiriasi. Konkursinis balas gali būti skaičiuojamas ir vienodai, jeigu aukštoji mokykla
  valstybės nefinansuojamoms vietoms nenustatė kitokių egzaminų derinių ar jų svertinių
  koeficientų, tačiau valstybės finansuojamose vietose konkuruojama 11 studijų krypčių grupių
  kolegijose ir universitetuose atskirai, tuo tarpu valstybės nefinansuojamose vietose
  konkuruojama tik pagal konkrečias studijų programas.

16. Klausimas
  Kuris stojantysis gaus valstybės finansuojamą vietą, jei jo pirmu pageidavimu nurodytai studijų
  programai, pavyzdžiui, ekonomikos, konkursinis balas yra prastesnis, negu kito stojančiojo,
  kuris tą pačią programą nurodė trečiu pageidavimu?
  Atsakymas:
  Galimi skirtingi atvejai. Jeigu antrasis stojantysis bus pakviestas studijuoti kitos studijų
  programos pagal aukštesnį – pirmąjį ar antrąjį pageidavimą, vieta į ekonomikos studijų
  programą atiteks pirmajam, nes trečiajam ji jau neaktuali. Jei antrajam stojančiajam prireiks
  pasinaudoti trečiuoju pageidavimu, jis nurungs pirmąjį stojantįjį.
17. Klausimas
  Ar pagyrimas, gaunamas su atestatu, turi įtakos stojant?
  Atsakymas:
  Tik netiesiogiai. Pagyrimą gavote už gerus rezultatus, kurie ir padės įstoti.

18. Klausimas
  Skaičiuojant konkursinį balą nurodyta, kad turi būti skaičiuojamas atitinkamo mokomojo
  dalyko metinis pažymys. Tačiau jeigu to dalyko valstybinio egzamino įvertinimas geresnis už
  metinio pažymio?
  Atsakymas:
  Tokiu atveju vis tiek imamas metinis pažymys, kad visų stojančiųjų sąlygos būtų lygios.
  Vienas metinis pažymys imamas todėl, kad būtų įvertinti ir mokymosi mokykloje rezultatai,
  nebūtų kliaujamasi tik egzaminų rezultatais.

19. Klausimas
  Skaičiuojant konkursinį balą nurodyta, kad bus imamas matematikos, lietuvių kalbos ir istorijos
  arba užsienio kalbos valstybinis egzaminas bei užsienio kalbos arba istorijos metinis atestato
  pažymys. Kaip bus skaičiuojamas konkursinis balas, jei išlaikyti ir anglų, ir istorijos
  egzaminai? Ar galima pasirinkti ir nurodyti, kas būtų skaičiuojama?
  Atsakymas:
  Nieko nereikia pasirinkti ir žymėti, bus skaičiuojamas pats palankiausias stojančiajam
  variantas.

20. Klausimas
  Jei patenku į mokamą vietą, kada reikia sumokėti įmoką už mokslą? Ką daryti, jei noriu imti
  paskolą?
  Atsakymas:
  Aukštosios mokyklos gali prašyti sumokėti ir iki prasidedant mokslo metams, bet paprastai tą
  padaryti reikalaujama per pirmąsias dvi mokslo metų savaites. Kai kurios mokyklos leidžia
  sumokėti dalimis (per 2 mėn.).
  Valstybė yra įsipareigojusi sudaryti galimybę paimti valstybės remiamą paskolą studijoms
  rugsėjo pradžioje. Aukštosiose mokyklose įprasta, kad paskolos tvarkymo laikotarpiu mokestis
  už studijas nukeliamas iki tam tikro laiko.

21. Klausimas
  Ar galima pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą, jei noriu studijuoti neakivaizdžiai
  ar vakarais?
  Atsakymas:
  Taip, tikrai galima. Tokiu atveju patartina rinktis ištęstinę studijų formą.

22. Klausimas
  Kur galima sužinoti, kiek iš viso bus priimta pirmakursių į vieną ar kitą specialybę aukštosiose
  mokyklose ar kolegijose?
  Atsakymas:
  Tokio plano nėra, nes numatyta laisva konkurencija tarp studijų programų 11 studijų krypčių
  grupių, universitetuose ir kolegijose atskirai. Yra numatytas tik ribojimas, kad, palyginti su
  2008 metais, universitetuose ir kolegijose negali būti priimta daugiau kaip 150 proc. 2008 m.
  priėmimo plano į programas, išskyrus menus, kur šis skaičius yra 110 proc. Nevalstybinėse
  aukštosiose mokyklose – ne daugiau kaip 30 proc. 2008 m. priimtų studentų skaičiaus.

23. Klausimas
  Ar baigus universitetą ar kolegiją čia, Lietuvoje, diplomas bus pripažintas užsienyje?
  Atsakymas:
  Užsienyje pripažįstami visų aukštųjų mokyklų, kurios yra pripažintos savoje valstybėje,
  diplomai.

24. Klausimas
  Žadu studijuoti menų srityje, tad ar pasirinkus egzamino vietą, reikia laukti atskiro pakvietimo
  ar vykti į egzaminą nustatytą dieną?
  Atsakymas:
  Stojamojo egzamino vietą ir laiką reikia pasirinkti pačiam stojančiajam ir vykti į egzaminą be
  atskiro pakvietimo.

25. Klausimas
  Anksčiau studijavau aukštojoje mokykloje, bet studijų nebaigiau. Norėčiau vėl stoti į aukštąją
  mokyklą. Ar man studijos būtinai bus valstybės nefinansuojamos?
  Atsakymas:
  Jeigu Jūs dar neturite aukštojo išsilavinimo, įgyto valstybės lėšomis ir nesate įgiję daugiau kaip
  pusės studijų programos kreditų valstybės biudžeto lėšomis, tuomet galite pretenduoti gauti
  valstybės finansavimą.

26. Klausimas
  Esu baigęs tarptautinio bakalaureato mokyklą. Kaip bus perskaičiuojami mano turimi egzaminų
  ir mokomųjų dalykų įvertinimai bakalaureato diplome?
  Atsakymas:
  Tarptautinio bakalaureato mokyklos diplomo mokomojo dalyko pažymys perskaičiuojamas
  remiantis švietimo ir mokslo ministro 2002 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1938 „Dėl
  tarptautinio bakalaureato diplomo” (Žin., 2002, Nr. 116-5223).

27. Klausimas
  Vidurinį išsilavinimą įgijau užsienyje. Kur turėčiau kreiptis dėl įgytos kvalifikacijos
  įvertinimo?
  Atsakymas:
  Dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos įvertinimo reikia kreiptis į Studijų kokybės vertinimų centrą
  A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 210 47 72, el. p. enicnaric@skvc.lt ,
  www.skvc.lt .

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:57
posted:8/4/2010
language:Lithuanian
pages:5