Norwegian coins

Document Sample
Norwegian coins Powered By Docstoc
					NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
     N
         Norwegian coins
450 452  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
NORGE FØR 1873 / NORWAY BEFORE 1873

ERIK BLODØKS 930 935

Eirik Blodøks (948, 952-54) – den norske vikingkongen som preget mynt i Jorvik (York)
Som kjent fant den første norske utmyntingen sted noen få år før millenniumsski et. Vikingkongen Olav Tryggvason (995–1000)
forsynte disse penningene med sitt navn. På den måten plasserte han seg selv sentralt i Norges mynthistorie. Før han gjorde dette
hadde imidlertid vikingkonger med norsk avstamming utgitt mynt på De britiske øyer. Den mest kjente er utvilsomt utmyntningene
Eirik Blodøks sto bak i Jorvik (York) i Northumbria, først i 948, så i årene 952-954.

Eirik var den eldste sønnen av kong Harald Hårfagre (ca. 872-933) som samlet Norge til ett rike. Ved kong Haralds død hadde Eirik
allerede vært samkonge med faren et par års tid. Tilnavnet ‘Blodøks’ blir i sagatradisjonen forklart på to måter; dels som et hedrende
tilnavn på den seiersrike vikinghøvdingen og dels er det brukt som karakteristikk på brodermorderen Eirik. Det er sannsynlig at
Eirik tok livet av én av sine brødre i kampen om kongedømmet etter faren.

At kong Eirik ble fordrevet fra et rike der det aldri var blitt preget mynt, og så adopterte skikken med å prege mynt i eget navn kort
tid etter å ha blitt konge av York i 947/8, må tas til inntekt for vikingenes evne til omstilling. De var eventyrlystne, ambisiøse og
kunne tilpasse seg lokale skikker og tradisjoner.

Det eksemplaret som presenteres her tilhører Eiriks første utmynting i år 948. I så måte er dette den aller første mynten utgitt av en
navngitt norsk konge.
450  Penning, York 948 e.Kr. (1,24 g). ERIC REX AIO, lite kors i sentrum/RADV/LF MO adskilt av tre kors, punkter over og
    under innskri . Myntmester Radulf. RRR.                 Schive I:III             01   125 000
    Totalt kjenner vi 35 penninger a kong Erik hvorav kun 4 er i privat eie. Av disse er to av denne ”short cross” typen.
    Universitetets Myntkabinett har 6 eksemplarer, hvorav 4 stammer a Bernhard F. Brekkes samling.
    Ex. Spink 1969

OLAV KYRRE 1067 1093
Olav Kyrre – 1000-tallets største norske myntherre
Kong Olav (1067-1093) har fått ettermæle som den fredelige kongen i en periode som var preget av overgang mellom vikingtid og
middelalder. Det monetære prosjektet hans far – Harald Hardråde (1047-1066) – hadde påbegynt, ble ikke bare ferdigstilt under
Olav Kyrre, det ble videreført gjennom sterk håndheving av kongens myntmonopol. Til samme tid gjennomførte kongen en mynt-
fornyelse der forgjengerens og andre eldre mynter ble ernet fra omløp. Hans utmyntinger var også større enn både forgjengernes og
etterkommernes. Således må kong Olav sies å være en av de mest markante myntherrene i Norges tusenårige mynthistorie.

Snorre Sturlasson begynner sin saga om Olav Kyrre med å beskrive kongen som en storvokst og velskapt mann. Ifølge Snorre hadde
ingen sett en mann med fagrere eller verdigere utseende. Han hadde silkegult hår, vakre øyne og velvokste lemmer. Snorres beskriv-
else av kong Olav står i skarp kontrast til fremstillingen på disse myntene, som portrettmessig overgår moderne karikaturer. De som
har gravert disse kongeportrettene later til å ha hatt ideen konge i tankene, ikke kong Olav slik han så ut i virkeligheten. At det dreier
seg om en konge forteller septeret foran portrettet, og det faktum at portrettet er plassert på en mynt.
                        451                   452

451  Penning (1,05 g), ukjent myntsted. Forvirret omskri , karakterisert portrett venstrevendt, draperi fra skulderen, korsepter/
    forvirret omskri , dobbeltkors i feltet                Schive I, 3; Stenersen       01      8 000

452  Penning (0,90 g) ), ukjent myntsted. Forvirret omskri , karakterisert dyrelignende portrett venstrevendt, draperi i to kurver,
    korsepter/forvirret omskri , dobbeltkors i feltet           Schive I, 3; Stenersen P     01       8 000
52  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                                          NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS         453 458
SVERRE SIGURDSSON 1177 1202
Verdens minste mynter var norske
Brakteatene fra kong Sverres tid regnes i dag som verdens minste mynter fra middelalderen. Inntil begynnelsen av 1100-tallet
hadde norsk mynt vært solide penninger med varierende sølvinnhold. Under 11-tallet endret dette seg radikalt. Myntene ble stadig
mindre og mindre, og etter hvert var de blitt så små og tynne at de bare ble preget på én side. Slike ensidige mynter preget på tynne
blanketter omtales gjerne som brakteater. Under kong Sverres tid var brakteatene blitt så små at de veide omkring 0,06 gram.

Alle mynter som ikke er forsynt med innskri er som forteller om hvem som preget mynten eller hvor og når den ble preget, blir
gjerne kalt anonyme pregninger. De aller este norske mynter fra 1100-tallet er anonyme brakteater. Årsaken til at mange av disse
brakteatene blir bestemt til Sverre Sigurdssons tid nner vi i den store myntskatten fra Dæli på Nes i Hedmark. Omkring 5.000
mynter og noe umyntet sølv ble oppdaget da Anders Andersen Dælie ryddet udyrket mark på gården Dæli i Hedmark en maidag i
1840.

De aller este myntene i skatten var små løvtynne brakteater. Det var ikke stort rom for preg på disse brakteatene. O e er de kun
forsynt med et enkelt lite symbol eller motiv. Våre brakteater er utsmykket med rosetter, bokstaver og kors, sågar patriarkalkors. De
sparsomme opplysningene brakteatene gir oss levner liten mulighet for nøyaktig datering. Dæli skatten inneholdt imidlertid også
enkelte mynter hvor kongens navn REX SVERVS MAGNUS er angitt. Det hersker ingen tvil om at det er Sverre Sigurdsson som
her gir seg tilkjenne i mynthistorien. Ingen andre norske kongers navn er å nne på myntene fra Dæli. Dæli skatten ble trolig lagt
ned engang omkring år 1200, noe som setter brakteatene i forbindelse med Sverres kon iktfylte tid på tronen i Norge.

De brakteatene fra Sverre Sigurdssons tid som presenteres her (nr. 453-458) stammer med all sannsynlighet fra Dæli-skatten.
         150% størrelse       453                     454       150% størrelse

453  Brakteat (0,10 g), ukjent myntsted. Bokstaven V innenfor to slette sirkler        Schive VII, 54      01     4 000

454  Brakteat (0,10 g), ukjent myntsted. Kors innenfor to slette sirkler            Schive VII, 76      01     3 000

455  Brakteat (0,06 g), ukjent myntsted. Rosett med punkt i midten innenfor to slette sirkler
                                            Schive VII, 115          01     3 000
                                          150% størrelse
456  Brakteat (0,05 g), ukjent myntsted. Patriarkalkors (erkebispekors) innenfor to slette sirkler
                                             Schive VII, 126         01     3 000
          150% størrelse      457                     458        150% størrelse

457  Brakteat (0,06 g), ukjent myntsted. Patriarkalkors (erkebispekors) innenfor to slette sirkler
                                                Schive VII, 126     1+        2 000
   Det har vært diskutert om brakteatene forsynt med patriarkalkors eller erkebispekors (nr. 456-457) har blitt utgitt av kong Sverre
   eller erkebisper i Nidaros i tiårene omkring år 1200. Det eldste skri lige belegg for erkebispestolens myntrett dateres i dag til 1222.
   Sel om det ikke er bevart mynter med innskri er som med sikkerhet kan henføres til norske erkebiskoper før dette, er det mulig at
   erkebispene i Nidaros utmyntet i egen regi på 1100-tallet.

458  Brakteat (0,11 g), ukjent myntsted. Punkt innenfor tre slette sirkler           Schive VIII, 7 var.    1+     2 000
                                                   OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62   53
459 461  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
HÅKON HÅKONSSON 1217 1263
En sjelden konge i privat eie
Håkon Håkonsson styrte Norge da det var på sitt største. Norge omfattet Bohuslän, Jämtland, Härjedalen, Hebridene, Færøyene,
Island og Grønnland. Stort i utstrekning, beskjedent i folketall. Håkon Håkonsson regnes som en av middelalderens mest betydn-
ingsfulle norske regenter. Som myntherre var han også en av middelalderens største til tross for at han bare utga småmynt.

Ingen har utgitt mynter med en rikere motiv ora i Norges historie. Dessuten var han den eneste som utga mynt i partnerskap med
andre. På noen små og ganske uanselige mynter kan vi lese REX ET COMES, ”konge og jarl” omkring et halvt motvendt portrett
av en ung mann. På disse myntene møter vi den unge kong Håkon sammen med jarl Skule Bårdsson, som manifesterer sin sterke
politiske stilling ved å stå sammen med kongen på mynt. Kong Håkon ga – som den første norske kongen – erkebiskopene i Nidaros
rett til å utgi egne mynter.

Det er funnet et par-tre tusen brakteater fra Håkon Håkonssons tid under gulvene i norske kirker. I private samlinger er disse brakt-
eatene imidlertid sjeldne å komme over.
459  Brakteat (0,14 g), ukjent myntsted. Kronet portrett høyrevendt; preget på karakteristisk åttekantet
    (oktogonal) blankett. RR.                            NM.17        1+      25 000
    Kolbjørn Skaare, Norsk utmynting på Håkon Håkonssons tid, NNÅ 1970, nr. 41; NM. 20. Dette er første gang vi kan tilby en
    portrettbrakteat a Håkon Håkonssons tid.
                                            150% størrelse

460 Brakteat (0,16 g)                                    NM.21          1/1-      9 000
  Oslo Mynthandel as nr.58, 21/4-2007, nr.101

ERIK MAGNUSSON 1280 1299
Magnussønnenes myntvesen – Skandinavias mest so stikerte
Magnus Lagabøtes myntreform i 1270-årene endret norsk myntvesen for alltid. Gjeninnføringen av solid mynt, det vil si tosidige
penninger, åpnet for muligheten til å innføre en myntrekke i norsk historie. Kong Magnus utga selv kvartpenninger. Det var imidlertid
hans sønn – Eirik Magnusson (1280-1299) – som ble den første som utga penninger, halvpenninger og kvartpenninger i én myntserie.
Første gang det ble gjort var med den såkalt Riksvåpentypen, representert her med både penning og halvpenning.

Ute på Kontinentet ble det utmyntet halvpenninger og enkelte ganger kvartpenninger både før, under og etter 1000-tallet, men nesten
alltid i beskjedne opplag. Det var først på 1200-tallet at myntrekker etablerte seg som et utbredt fenomen i europeisk mynthistorie. Dette
utviklet seg naturlig nok som en følge av økt kommersialisering og spesialisering sammen med byutvikling. På samme måte som småmynt
vant frem i samfunnet ble også gullmynt en del av den europeiske mynthistorien på 1200-tallet.

Det er interessant å se at den norske myntrekken ikke kom til å nne sin like verken på dansk eller svensk side før mot slutten av midde-
lalderen. I perioden ca. 1270 til 1320 var det norske myntvesenet organisert på en slik måte at det må kunne kalles det mest so stikerte
i Norden.
461  Penning, (1,07 g), Tønsberg, ca. 1280-1285; ERICVS REX NORVEG som betyr ’Erik, konge av Norge’, kronet brystbilde
    en face/CASTRVM TVNSBERGIS som betyr ’borgen i Tunsberg’, kors med rosetter i korsvinklene. R.
                                         NM. 6; NMH 231      1+     25 000
    Dette er den eneste mynten i Norges mynthistorie der pregestedet er angitt til en borg. Den er rimeligvis preget innenfor
    forsvarsverkene på Slotts ellet i Tønsberg. Det nnes bare én annen mynt som angir Tunsberg som pregested, det er en tilsvarende
    penning a Eirik Magnusson med reversomskri en MONETA DE TVNSBERG.54  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                                         NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS         462 465
                       462                 463

462  Penning (1,16 g) , ukjent myntsted, ca. 1285-1290; ERIC MAGN REX NORVEG som betyr ’Erik Magnus, konge av
   Norge’, riksvåpen/CRVX SCA IhV XPI som betyr ’Jesu Kristi hellige kors’, skrevet med en blanding av latinske og greske
   bokstaver, stort liljekors med liljer i korsvinklene.                 NM 10; NMH 234 1+          18 000
   Dette er første gang det norske riksvåpenet er brukt på mynt (nr. 462-463). Det nnes seglavtrykk av den norske rikslø en som
   trolig er noen få år eldre. På begge utgavene er lø en forsynt med krone på hode og Hellig Olavs øks mellom forlabbene.

463  Halvpenning (0,73 g), ukjent myntsted, ca. 1285-1290; ERIC MAGN REX NORVEG som betyr ’Erik, konge av Norge’,
   riksvåpen/CRVX SCA IhV XPI som betyr ’Jesu Kristi hellige kors’, skrevet med en blanding av latinske og greske bokstaver,
   liljekors med liljer i korsvinklene. RR.                   NM 11; NMH 235 1+          25 000
464  Penning (0,64 g), ukjent myntsted, ca. 1290-1295; REX ERICVS som betyr ’Kong Erik’, kongekrone/CRVX SCA IhV XPI
   som betyr ’Jesu Kristi hellige kors’, kors                     NM 14; NMH 263 1+/01           6 000
   Middelalderens norske mynter er kjent for heller dårlig søl kvalitet. Denne penningen holdt dårligst søl gehalt av alle norske
   middelalderpenninger, i underkant av 10 %. I samtidige kilder blir den omtalt som ’Nigri Coronati’ som betyr svartkrone – med
   hen isning til adversmotivet og det slette søl innholdet.


HÅKON V MAGNUSSON 1299 1319
            150% størrelse

465  Halvpenning (0,77 g), ), ukjent myntsted (trolig Bergen eller Oslo), ca. 1299-1310; hAQVInVS REX som betyr ’kong
   Håkon’, kronet brystbilde en face/CRV XPI (...) som betyr ’Jesus kors’, krykkekors med rosetter i to av korsvinklene.
                                       R.     NMH 254         1+/01    20 000
   Et av de best bevarte eksemplarene som eksisterer.
                                                OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62    55
466 469  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
HANS 1483 1513
Kong Hans lover nordmennene utmynting
Kong Hans (1483-1513) lovet nordmennene utmynting i sin håndfesting utstedt i Halmstad 1. februar 1483 der kongens for-
pliktelser som riksstyrer ble skri festet. Håndfestingen inneholder ere lø er om forbedringer av pengestellet på norsk side, blant
annet utmynting i Bergen, Oslo og Nidaros: Item wele wii oc tillade e her mene raadz raad i Norge at myntes skall oc penninge slaes i
Trondhiem e her Nidross domkyrkes preuilegier oc thesliges i Bergen oc Oslo e her rigens leylighet i alle thesse tre stæder ja ngod mynt
wid Danske penninge. Oversatt til moderne norsk lyder det som følger: ”Likeledes ville vi tillate etter råds råd i Norge at det skal
myntes og slås penninger i Trondheim etter Nidaros domkirkes privilegier og likeså i Bergen og Oslo etter rikets leilighet, i alle disse
tre steder jevngod mynt med danske penninger.” Og kong Hans var en mann av sine ord i myntpolitiske anliggender, for han holdt
hva han hadde lovet.. Kongen utmyntet gullgylden, skillinger, søslinger, hvider og penninger i Norge.
                      466                    467
466  Søsling/halvskilling (1,43 g), Bergen, u.å.; IOhS DEI GR REX NORW som betyr’Johannes av guds nåde, konge av Norge’,
    Oldenburgs våpen over stort kors/MONET NOVA BERGENS som betyr ’Ny mynt fra Bergen’, riksvåpen. RR.
                                         NMH 293        1+      30 000
    Ex. Lensgreve Lerche, Bruun Rasmussen 572, 26/3-1992, nr. 1256

467  Hvid, , Bergen, u.å.; IOHAN DG RES NOR som betyr ’ ’Johannes av guds nåde, konge av Norge’, kronet monogram h/
    MON NOW BERGEN som betyr ’Ny mynt fra Bergen’, riksløven.         NMH 297        1+     10 000


FREDERIK I 1524 1533
                  468                            469

468  Skilling 1530, Oslo, 1530; FREDRICVS DEI GRA REX NORV 1530 som betyr ’Frederik av guds nåde, konge over Norge,
    1530’, Oldenburgs våpen over stort kors/MONETA NOVA ANSLOENSIS som betyr ’Ny mynt fra Oslo’, riksvåpen.
    Buklet/creased.                           NMH 310        1/1-     8 000

469  Skilling (2,44 g), Bergen, u.å.; FREDRICVS DEI GRA REX NOR som betyr ’Frederik av guds nåde, konge over Norge’,
    Oldenburgs våpen over stort kors/MON NOV BERGEN som betyr ’Ny mynt fra Bergen, riksvåpen
                                        NMH 314        1      8 000
    Ex. Oslo Mynthandel a/s salgsliste nr.6 nr.3
56  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                                            NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS          470 472
HERTUG CHRISTIAN SENERE CHRISTIAN III 1533 1536
470  Skilling (1,80 g), Oslo, 1535; CRISTERN DG HERES NORVE som betyr ’Christian av Guds nåde, Norges arving’/
   MONETA NOVA ASLOENSIS som betyr ’Ny mynt fra Oslo’ riksvåpen. RR.
                                      NMH 321        1+      60 000
   Oslo Mynthandel a/s nr.24, 21/4-1990, nr.341

Hertug Christians skilling
Før Christian III (1536-1559) ble konge preget han mynt som hertug og arving til Norge. Skillingsmyntene ble utmyntet i Oslo i
1535. Dette var andre gang en hertug kk utgi mynt i eget navn i norsk mynthistorie. Hertug Håkon utga penninger, halvpenninger
og kvarpenninger parallelt med kongens i årene ca. 1284-1299. Hva som var enestående i 1535, var tittelen arving eller ’heres’. Den var
aldri tidligere brukt på norsk mynt. Disse skillingene ble preget etter samme lest som farens – Frederik I (1524-1533). Selv om de er
svært sjeldne – også i o entlige samlinger – er de så utbredt i norske funn at de må ha gått inn i det allminnelige myntomløpet på lik
linje med annen gyldig mynt i samtiden.

CHRISTIAN III 1536 1559
471  Skilling (1,27 g), Gimsøy, 1546; CHRISTIANVS 3 DG DANIE NOR som betyr ’Christian III av Guds nåde, konge over
   Danmark og Norge’, kronet riksvåpen/VEGIE VANDA GOTOR MO REX (fortsettelse av adversomskri )som betyr
   ’Norge, vandaler og goter, myntherre og konge’, i feltet valørangivelse og årstall I SKILLING DANSKE 46. RR.
                                              NM.9      1   50 000

Gimsøyskillingen 1546
Norges første sølvdaler ble preget i 1546. Pregingen fant sted i det nedlagte nonneklosteret på Gimsøy utenfor Skien i Telemark.
Samme år ble det utmyntet skillinger ved samme myntverksted. Utmyntingene på Gimsøy ble iverksatt etter oppdagelsen av sølvfore-
komster ved Seljord. Sølvet ble fraktet ned til Gimsøy der det ble slått dalere, markstykker og skillingsmynt i årene 1543 til 1546.

Omskri er på advers- og reverssiden av mynt skal så å si alltid leses i sammenheng. På denne skillingen er dette tydeligere enn vanlig
da reversomskri en er en direkte fortsettelse av adversomskri en som avsluttes med NOR, mens reversomskri en begynner med –
VEGIE. Skillingsmyntene er langt fra så imponerende som sølvdaleren fra samme år, men skillingen er sjeldnere.

FREDERIK II 1559 1588
          150% størrelse

472  Hvid 1578 (0,42 g), Bergen, 1578; FREDERICVS DG REX DA som betyr ’Frederik av Guds nåde, konge av Danmark’,
   kronet F mellom bokstavene F og Z og 7 og 8 (årstallet 1578)/MONETA NOVA BERGENSIS som betyr ’Ny mynt fra
   Bergen’, riksvåpen. UNIK/UNI UE.                               NM. 5; NMH 327 1+           90 000
   Denne mynten kjennes i kun ett eksemplar i o entlig samling (UMK) samt dette eksemplaret i privat eie. Dette er den siste norsk pregete
   mynten før man gjør søl funnet på Kongsberg i 1623. Denne kongen er uten tvil den vanskeligste av Oldenburgerne å sikre seg en norsk
   mynt a. Inntil 1994 kjente vi bare 12 mynter a 5 forskjellige årstall hvorav kun én var i privat eie. Dette eksemplaret lå opprinnelig i den
   danske storsamler K. G. Kaaber`s samling og var omsatt på vår auksjon nr.8, 17/4-1982, for kr. 34.000,- + omkostninger. I 1994 dukket
   det opp i Bergen et tidligere ukjent eksemplar a 1575 av type II. Sel kjøpte vi i 1997 et eksemplar a 1578, som er dagens mynt. I juni
   2004 ble det utbudt et eksemplar a 1576 på en internett auksjon som gjorde årstallkjeden a 1574-1578 komplett. Denne mynten ble
   trukket a auksjonen og hvor den be nner seg idag kjenner vi ikke til. Dettte er det beste av de to eksemplarene a 1578 som nnes.


                                                   OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62     57
473 475  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
GAUTE IVARSSON 1474 1510
473  Hvid (0,49 g), Nidaros, u.å.; SAN OLAWS REX som betyr ’Helgenkongen Olav’, riksvåpen over stort kors/MON NOVA
    NIDROS som betyr ’Ny mynt fra Nidaros’, bokstaven n i feltet. RR.    NM.2          1/1-   8 000

OLAV ENGELBREKTSSON 1523 1537
474  Skilling (1,85 g), Nidaros, u.å.; OLAWS DEI GRA ARCEP NIDSEN som betyr ’Olav av Guds nåde, erkebiskop av
    Nidaros’, Erkebiskopens slektsvåpen over stort krykkekors/SANCTVS OLAWS REX NORVEG som betyr ’Olav, Norges
    hellige konge’ (i betydningen Olav den hellige, Norges helgenkonge), Erkebispedømmets våpen.
                                            NM.2     1+     9 000
CHRISTIAN IV 1588 1648
475  2 speciedaler 1639. UNIK/UNI UE. S.1                         NM.16     H.7A   1+    200 000
    Denne mynten er kjent i følgende 3 eksemplarer hvorav dette er det eneste i privat eie:
    1. Schubart 1831 nr.821 til Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, København (MK nr.827a)
    2. Timm 1831 nr.742 til Bille Brahe til L.E.Bruun nr.9391, Frederiksborg Slott
    3. Dette eksemplar som Bernhard F. Brekke kjøpte hos Adler Pedersen i Guldstuen i København i juni 1964 for DKK 5.800,-.
     Brekke solgte mynten privat i 1977 til en norsk samler. Denne samleren solgte mynten i 1980 via Oslo Mynthandel til en
     samler i USA. Senere har mynten befunnet seg i ytterligere en amerikansk samling før den ble solgt på Heritage Numismatic
     Auctions, e 1988 Fall Long Beach Sale 1/10-1988 lot 3256. Her kjøpte Oslo Mynthandel mynten på vegne av den norske
     storsamleren Martin Schøyen. Mynten ble så omsatt på vår auksjon nr. 26, 13/4-1991, nr.215 og ble der solgt til dagens selger.

Christian IVs dobbeltspecier
I norsk mynthistorie ble det utgitt multipler av speciedaleren under tre konger; Christian IV, Frederik III og Christian V, alle sam-
men ved myntverkstedet i Christiania. Det nnes i dag ingen redoble eller tredoble speciedalere fra Christian IV i private samlin-
ger. Det er først dobbeltspeciene som er bevart i antall som gjør at de tidvis dukker opp på auksjon, men også disse må regnes som
sjeldne, tildels svært sjeldne. Det ene eksemplaret som presenteres her er unik i privat eie.
I de este tilfeller speciedalere med dobbelt, tredobbelt og redobbelt verdi ble utmyntet regner vi med at det ble gjort i særskilte
situasjoner der de skulle brukes som gaver eller til erkjentlighetsformål. En samlet vurdering av konserveringsgraden for multiple
speciedalere preget i Norge gjør det imidlertid klart at mange må ha blitt satt i allminnelig omløp.
58  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                                     NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS     476 482
476  2 speciedaler 1646. R. S.12                         NM.22    H.7B    1+   125 000
   Glendining 28/11-1974, nr.799, Tønsberg Numismatiske Forening auksjon mai 1979 og Niels A.B. Bugge,
   Oslo Mynthandel a/s nr.22, 11/3-1989, nr.243
477  Speciedaler 1633. S.2                            NM.32    H.5A   1+    15 000

478  Speciedaler 1638. S.2                            NM.38    H.5A   1+    15 000
                479                              480


479  Speciedaler 1640. S.9                            NM.41    H.5A   01    22 000

480  Speciedaler 1641. S.5                            NM.42    H.5A   1+    15 000
                481                              482

481  Speciedaler 1642. S.7 var.                          NM.43    H.5A   01    25 000

482  Speciedaler 1645. S.21                            NM.46    H.5B   1+    20 000
                                            OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62  59
483 490  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
483  Speciedaler 1648. S.12                             NM.49  H.5B  1+/01  18 000
                  484                          485

484  1/2 speciedaler 1635. RR. S.5                          NM.58  H.10A  1+   35 000

485  1/2 speciedaler 1646. Ripe på portrett/scratch on portrait. RR. S.38      NM.69  H.10B  1+   30 000
                      486                  487

486  1/8 speciedaler 1637. RRR. S.8                         NM.103  H.13A  1/1+  15 000
    Ex. Bernhard F. Brekke, Oslo Mynthandel a/s nr.4 8/3-1980 nr.263 og Niels A.B. Bugge,
    Oslo Mynthandel a/s nr.22 11/3-1989 nr.324

487  1/8 speciedaler 1643. S.14                           NM.109A H.13A  01   15 000
                     488                  489
488  1/8 speciedaler 1643. S.14                           NM.109A H.13A  1    5 000

489  8 skilling 1643. Svakt buklet/slightly creased. S.23 var.            NM.123  H.14B  1    2 000
490  4 skilling 1642. S.42                              NM.126  H.15A  1+    5 000
60  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                                       NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS       491 495
                         491            492
491  2 skilling 1642. S.48                              NM.129   H.16    1+      1 800

492  2 skilling 1642. (Kopi/copy). S. 57                       NM.129   H.16    0       500
   For en tilsvarende mynt se vår auksjon nr.61 objekt nr.146

FREDERIK III 1648 1670
493  1/2 dukat (1,78 g) u.år (1669?).                        NM.7     H.7    1+      75 000
   Ex. Adler Pedersen, Jørgen Sømod, Harald Sal esen og Olaf Sech, Oslo Mynthandel a/s nr.17, 4/10-1986, nr.100
494  2 speciedaler 1668. RR. S.11                              NM.60    H.63   1+/01 250 000
   Denne mynten er kun kjent i 6 eksemplarer i privat eie. Dette er det eneste kjente eksemplar av varianten S.11
   Ex. Nielsen 1878 nr.1672 - Bech 1906 nr.606 - Glückstadt 1924 nr.2631 - Broge 1938 nr.1029 - Ragoczy I 1959 nr.995 -
   Gullik Kirkevoll. Oslo Mynthandel kjøpte mynten av Ragnar Kirkevoll i mai 1995 og solgte den til dagens selger.

Frederik III – dobbel speciedaler 1668
Frederik Grüner var myntmester ved Mynten i Christiania da dobbeltspecien 1668 ble preget. Dette var den siste typen som ble
utgitt som dobbeltspecie i kong Frederik IIIs navn, preget både i 1667, 1668 og 1669. Myntportrettet som pryder denne utgaven er
ganske enestående for Frederik III som hadde blitt enevoldig hersker i 1661. Her fremstår kongen som imperator i romersk tradis-
jon med drapert brystbilde iført laurbærkrans. Reversmotivet med kronet riksvåpen over kors ble første gang brukt på en specieut-
gave i 1666.
495  Speciedaler 1650. S.19                              NM.64    H.8B    1+     20 000
                                              OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62   61
496 499  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
496  Speciedaler 1651. Har vært innfattet og forgylt/has been mounted and gilt. S.8  NM.65C  H.8D    1+      1 000
497  Speciedaler 1655. S.11                              NM.71   H.17    1+/01    25 000
498  Speciedaler 1657. R. S.18                             NM.75    H.21  1+/01     35 000
    Ex. Jan S. Christensen, Oslo Mynthandel a/s nr.14, 23/3-1985, nr.124 og Niels A.B.Bugge, Oslo Mynthandel a/s nr.22,
    11/3-1989, nr.357
499  Speciedaler 1657. S.21                             NM.76   H.26    1+      25 000
    Ex. Ragoczy II 1961 nr.881 og Helge Re , Oslo Mynthandel a/s nr.19, 3/10-1987, nr.296
62  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                                     NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS     500 503
500  Speciedaler 1658. Svakt korrodert/slightly corroded. S.13          NM.77   H.26   01     35 000
501  Speciedaler 1660. S.20                            NM.84   H.33B   1+/01   25 000
502  Speciedaler 1662. Har vært anhengt/has been mounted. S.31            NM.92  H.43   1+     15 000
   Ex. Guldstuen 1962 og Bernhard F. Brekke, Oslo Mynthandel a/s nr.4, 8/3-1980, nr.287
503  Speciedaler 1665. S.33                            NM.104   H.57   1+     35 000
                                            OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62  63
504 511  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
504  1/2 speciedaler 1656. RR. S.16                         NM.118 H.20A 1/1-      50 000
    Ex. Bjørnstad 1934, nr.343 - Wieder 1955, nr.645 - Helge Re , Oslo Mynthandel a/s nr.18, 14/3-1987, nr.250
                  505                           506

505  2 mark 1650. S.25                               NM.145    H.67A  1    1 200

506  2 mark 1654. S.34                               NM.149    H.67B  1    1 200

507  2 skilling 1667. S.148                             NM.221    H.70E  1     400
508  1 skilling 1654. S.98                             NM.232    H.71B  1/1+   600

CHRISTIAN V 1670 1699
Christiania
                  509                              510

509  Speciedaler 1671. RR. S.12                           NM.48    H.29B  01   90 000
    Ex. Niels A.B.Bugge, Oslo Mynthandel a/s nr.22, 11/3-1989, nr.419

510  1/2 speciedaler 1671. RR. S.14                         NM.58    H.33   1+/01  90 000
    Oslo Mynthandel a/s nr.40, 3/10-1997, nr.85
511  1/8 speciedaler 1671. S.48                           NM.63    H.35   1/1+  15 000
64  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                                       NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS   512 521
                 512                            513

512  4 mark 1671. S.33                               NM.66A    H.41A  1/1+   2 500

513  4 mark 1681. S.28                               NM.75     H.55  1+/01   7 000
                                               515
                   514

514  4 mark 1682. S.24                               NM.76     H.55  1+/01   7 000

515  2 mark 1681. S.35                               NM.97     H.56A  1+    18 000
                516                518              519

516  8 skilling 1681. Forgylt/gilt. S.39                      NM.120    H.58A  1/1+      900

517  4 skilling 1677. Korrodert, rester av originalt sølvbelegg/corroded,
   parts of original silver core. S.28                      NM.126    H.53  1       300

518  2 skilling 1673. S.40-42                           NM.131    H.49  1/1+   1 500

519  2 skilling 1684. S.21                             NM.143    H.59  1       500                        520              521
520  1 skilling 1675. S.24                             NM.148    H.51A  1+       900

521  1/2 skilling 1682. S.40                            NM.151    H.52  1     2 500
                                            OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62  65
522 525  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
Kongsberg
522  Speciedaler 1692. Randskri : STORE KONGE, NORDENS ÆRE, LAD DE FRUGTER YNDIG VÆRE, SOM DIG
    NORSKE KLIPPER BÆRE. RR.                       NM.168F H.37H       1+    80 000
    Ex. Ragoczy I 1959 nr.1069 - Helge Re , Oslo Mynthandel a/s nr.28, 30/11-1991, nr.283
    Meningsytringen i denne randskri en kan vel neppe tolkes annerledes enn at kongen skulle vise måtehold når det gjaldt
    søl forekomstene i Kongsbergtraktene.
                523                                524
523  Speciedaler 1694. ”Det klipperne...”. R.                     NM.172B H.39B     1+/01    30 000

524  Speciedaler 1696. ”Det klipperne...”                       NM.176B H.39B     01     25 000

Opprettelsen av Den Kongelige Mynt på Kongsberg 1686
Bakgrunn for opprettelsen av et eget myntverk i bergstaden var ere: Utover i 1680-årene fant kongen i København - Christian V
- at han kk for små inntekter både fra myntverket i Christiania og ikke minst fra sølvgruvene på Kongsberg. For å se på forholdene
engasjerte kongen bergingeniøren Heinrich Schlanbusch fra gruvebyen Goslar i Harz ellene i Tyskland som utarbeidet en rapport
om omorganisering av kongens disposisjoner i Norge. Det er mye som tyder på at kongens Norgesbesøk i 1685 var avgjørende for
etableringen av Den Kongelige Mynt på Kongsberg. Kongen reiste sammen med bergverksingeniør Schlanbusch til Sølvverket på
Kongsberg og Mynten i Christiania. I Christiania inspiserte kongen myntverkstedet 8. juni. Noen dager senere besøkte han Kongs-
berg og Sølvverket der. Allerede før kongen returnerte til Danmark hadde han fattet beslutningen om å opprette et myntverk på
Kongsberg. Det er mynthistorisk sus over kongens Norgesreise sommeren 1685.

De første myntene som ble slått ved det nye myntverket var 4 mark 1686 som er representert her.
525  4 mark 1686                                   NM.178A H.67A     1+      15 000
66  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                                       NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS        526 535
               526                                 527


526  4 mark 1686. Brosjespor/traces of mounting                    NM.178A H.67A     1+      1 000

527  4 mark 1687                                   NM.179F H.67B     1+      13 000
                                              529
                  528

528  4 mark 1699                                   NM.194    H.78   1+      5 000

529  1 mark 1686                                   NM.211A H.69A     1/1+     8 000

530  2 skilling 1687                                 NM.227    H.70   1        600

531  2 skilling 1697                                 NM.240    H.76   1        300

532  1 skilling 1693                                 NM.251    H.77   1-       600
   Oslo Mynthandel a/s nr.60, 26/4-2008, nr.646
533  1 skilling 1698                                  NM.256 H.77       0/01     2 000
   Dette årstallet var ukjent inntil 1886 da Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling kk i gave 100 stk. a en eske som inneholdt
   960 stempel iske eksemplarer. Myntene hadde vært i familien Schønning-Naglers eie. De aller este ble ble omsmeltet.
              534                               535FREDERIK IV 1699 1730
534  4 mark 1699                                   NM.1     H.1A   1-      3 000

535  4 mark 1723                                   NM.3     H.3    1/1+     2 000
                                              OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62   67
536 550  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
                 536                     537

536  4 mark 1725                          NM.4   H.4    1+   2 500

537  4 mark 1726                          NM.5   H.4    1/1+  2 000

538  1 mark 1715                          NM.9   H.14    1+   1 500

539  1 mark 1716                          NM.10   H.14    1/1-   400
           538                 540               542

540  12 skilling 1720                        NM.15   H.15    1+/01  1 500

541  12 skilling 1721                        NM.16   H.15    1    600

542  12 skilling 1723                        NM.18   H.15    1+   1 200
    Norsk Numismatisk Forening 24/9-1986
              543             545             546

543  8 skilling 1702                        NM.22   H.6A    1+    800

544  8 skilling 1705                        NM.26   H.6B    1    400

545  8 skilling 1711                        NM.32   H.6B    01   1 500

546  8 skilling 1728                        NM.39   H.17B   1+    800

547  8 skilling 1729. Kobberavslag/struck in copper         NM.40   H.17C   1+    600

548  2 skilling 1704                        NM.46A  H.7A    1    200
                       549        550

549  2 skilling 1711                        NM.53   H.7A    1+    600

550  2 skilling 1716                        NM.59   H.7B    1/1+  2 000
68  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                                        NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS        551 560
CHRISTIAN VI 1730 1746
                551                                 552

551  Reisedaler 1733                                   NM.26    H.5    01      30 000

552  Reisedaler 1733                                   NM.26    H.5    1+/01     25 000

Reisedalere 1732 og 1733
I likhet med ere andre dansk-norske konger tok Christian VI turen nordover til Norge. Sammen med dronning Sophie Magdalena
besøkte han Kongsberg i 1733. De kongelige brakte med seg egne mynter preget for anledningen, såkalte reisedalere. Christians rei-
sedaler ble preget både med årstallet 1732 da reisen egentlig skulle ha funnet sted og 1733 da han faktisk gjennomførte turen. Med
bakgrunn i at det ikke ble noe av kongens reise i 1732, ble hele opplag på ca. 4500 eksemplarer smeltet ned foruten 11 eksemplarer.
Året etter ble det imidlertid preget nye dalere til kongens reise. Kongen skuslet ikke bort disse reisedalerne. Av et samlet opplag på
5000 ble i hvert fall 1300 smeltet ned i etterkant av reisen.
                                                  554
                 553

553  Reisedaler 1733                                   NM.26    H.5    1+/01     25 000

554  4 mark 1736                                     NM.1    H.1    1+/01     20 000
                    555                         557

555  24 skilling 1734                                  NM.2    H.3A    1        900

556  24 skilling 1742                                  NM.11    H.4C    1/1+       500

557  24 skilling 1745                                  NM.14    H.4C    1+        600

558  24 skilling 1745                                  NM.14    H.4C    1/1+       500

559  8 skilling 1733                                   NM.19    H.2    1+        800
   Dansk Numismatisk Forening 24/8-1993

560  8 skilling 1733                                   NM.19    H.2    1/1+       400
                                                OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62   69
561 571  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
FREDERIK V 1746 1766
               561                          562

561  Reisedaler 1749                          NM.34B    H.33B  0/01  30 000
    Oslo Mynthandel a/s nr.47, 5/5-2001, nr.266

562  Reisedaler 1749                          NM.34B    H.33B  1+   12 000
                563                        564

563  Reisedaler 1749. Filespor i kanten og riper/traces of ling
    on the edge and scratches                     NM.34B    H.33B  1+   8 000

564  Reisedaler 1749                          NM.34B    H.33B  1/1+  9 000
565  Speciedaler 1765                          NM.1     H.1   1+   60 000

566  24 skilling 1761. Riper/scratches                 NM.17     H.2A  1    400

567  24 skilling 1762                          NM.18     H.2A  1    500

568  24 skilling 1763                          NM.20     H.2B  1+    600
    Wallin & Bakos 19/12-1985
                       569          570

569  2 skilling 1762                          NM.26     H.3B  1+    600

570  2 skilling 1763                          NM.27     H.3B  1+    600
    Kjøpt i Oslo Mynthandel i 1976

571  1 skilling 1765                          NM.33     H.4   1    20070  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                                         NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS         572 579
CHRISTIAN VII 1766 1808
                     572                       573
572  8 skilling 1783. Avslag i gull/struck in gold. RRR. (3,08 g). Se S.13        NM.52    H.14    1+     75 000
   Denne mynten kjennes i 3 eksemplarer, 2 privateide samt ett museumseksemplar. Ex. Glückstadt 1924, nr.3795, Ragoczy II
   1961, nr.1043. Bernhard F. Brekke kjøpte senere mynten og solgte den til Olaf Sech. Sech solgte mynten på Oslo Mynthandel a/s
   nr.17, 4/10-1986, nr.262

573  2 skilling 1803. Avslag i gull/struck in gold. Preget på/struck on: Danmark, Frederik V, kurantdukat. UNIK/UNI UE.
   (3,08 g). Pregesprekk/striking crack. Se S.4                     NM.89    H.18A 1/1+        40 000
   Denne mynten er kjent i kun 2 eksemplarer hvorav dette er det eneste privateide. Mynten dukket tilfeldig opp i et bo i Oslo og ble
   solgt på vår auksjon nr. 8, 17/4-1982, nr.110 til Olaf Sech. Sech solgte mynten på vår auksjon nr.17, 4/10-1986, nr.266
                574                                  575


574  Reisedaler 1788                                   NM.102    H.25    0/01     35 000

575  Reisedaler 1788                                   NM.102    H.25    01      25 000
                576                                  577


576  Reisedaler 1788                                   NM.102    H.25    1/1+     12 000

577  Speciedaler 1776                                   NM.3     H.2    1       1 200
               578                                   579

578  Speciedaler 1776. Riper/scratches                          NM.3     H.2    1        800

579  Speciedaler 1777                                   NM.4     H.2    1       1 200
                                                OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62    71
580 588  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
               580                                581

580  Speciedaler 1778                                NM.5     H.2   1+/01     2 500

581  Speciedaler 1792. Liten kantskade/minor edge nick                NM.10     H.4B  1+       8 000
                  582                                583


582  Speciedaler 1792. SI. RR.                            NM.11     H.4D  1      20 000

Salomon Ahron Jacobson (1755-1830)
Speciedaleren 1792 er forsynt med gravørsignaturen SI. Signaturen tilhører gravør og signetstikker Salomon Ahron Jacobson som
tjenestegjorde som hofgravør for Christian VII fra 1776. Jacobson skar stempler for myntverkstedet i Altona i årene 1799-1801.
Den eneste norske mynten han graverte stempler til var speciedaleren 1792. Dette er således den eneste mynten i norsk mynthistorie
fra Salomon Ahron Jacobsons hånd.

583  2/3 speciedaler 1796                              NM.16A    H.5   1/1+      4 000
                  584                            585

584  1/2 speciedaler 1776                              NM.17     H.3   1/1+      1 000

585  1/2 speciedaler 1777                              NM.18     H.3   1+       1 200

586  1/2 speciedaler 1777                              NM.18     H.3   1        700
                                                588
                     587

587  1/2 speciedaler 1778                              NM.19     H.3   1        700

588  1/3 speciedaler 1796                              NM.22B    H.6B  01       3 50072  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                                       NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS     589 604
589  1/3 speciedaler 1797                             NM.23    H.6B   1+/01    2 200

590  1/3 speciedaler 1798                             NM.24    H.6B   1        900

591  1/3 speciedaler 1798                             NM.24    H.6B   1/1-       700
   Kjøpt i Myntboden 29/12-1986
                    592                     593

592  1/3 speciedaler 1802                             NM.28    H.6B   1+     1 500
   Kjøpt i Oslo Mynthandel 9/3-1985

593  1/3 speciedaler 1803                             NM.29A    H.6B   1+     5 000
                   594                       595


594  1/3 speciedaler 1803                             NM.29B    H.6C   1+     12 000

595  24 skilling 1788                               NM.36    H.12B   1+/01    2 000
                     596                    597

596  1/5 speciedaler 1796                             NM.37A    H.7A   1      3 000

597  1/5 speciedaler 1797                             NM.38    H.7B   01     3 000

598  8 skilling 1778                                NM.47    H.14   1+        400

599  8 skilling 1782. Kobberavslag/struck in copper                NM.51    H.14   1        300
                                602                 603
              600

600  8 skilling 1788                                NM.57    H.14   1+/01    2 000

601  1/15 speciedaler 1797. Samtidig forfalskning/contemporary counterfeit     NM.67    H.8B   1+        200
   Ex. .Frogns samling

602  4 skilling 1778 (stor blankett)                        NM.73    H.15A   1/1+       300

603  4 skilling 1778 (liten blankett)                       NM.73    H.15A   1+        300

604  4 skilling 1778 (liten blankett)                       NM.73    H.15A   1+        300                                              OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62  73
605 618  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
                          606
                       605
605  4 skilling 1788                   NM.74    H.15B  0/01   500

606  2 skilling 1804                   NM.90    H.18A  1+    400

607  2 skilling 1805, ripe/scratch            NM.91    H.18A  1    150

FREDERIK VI 1808 1814
                       608   609

608  8 skilling 1809                   NM.1     H.1   01    600

609  4 skilling 1809                   NM.2     H.2   01    500

610  4 skilling 1809                   NM.2     H.2   1+    200

611  4 skilling 1809                   NM.2     H.2   1+    200
                                  613
                    612

612  4 skilling 1809, med rosetter            NM.3     H.3   1+    800

613  2 skilling 1810                   NM.5     H.5   0    1 200
                    614         615

614  2 skilling 1810                   NM.5     H.5   0    1 200

615  2 skilling 1810                   NM.5     H.5   01    400
                    616          617


616  2 skilling 1810                   NM.5     H.5   01    400

617  2 skilling 1810                   NM.5     H.5   01    400

618  2 skilling 1810                   NM.5     H.5   1+/01  250
74  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                           NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS      619 632
619  2 skilling 1810                      NM.5    H.5    1+        150

620  2 skilling 1811                      NM.6    H.5    1+/01      250

621  Lot 2 stk. 2 skilling 1811 og 1 skilling 1809       NM.6 og 7 H.5 og 4 1+ og 1       200

622  1 skilling 1809                      NM.7    H.4    01        500

623  1 skilling 1812                      NM.8A    H.6    0/01       150

624  1 skilling 1812                      NM.8A    H.6    0/01       150

625  1 skilling 1812                      NM.8A    H.6    0/01       150

626  1 skilling 1812                      NM.8A    H.6    1+        100

CARL XIII 1814 1818
                      627      628

627  8 skilling 1817                      NM.1B         01     2 500

628  8 skilling 1817                      NM.1B         01     2 500
                   629            630

629  1 skilling 1816                      NM.2         01     1 200

630  1 skilling 1816                      NM.2         01     1 200

CARL XIV JOHAN 1818 1844
               631                     632

631  Speciedaler 1819                     NM.1         0/01    20 000

632  Speciedaler 1824                     NM.4B         0     22 000
   Oslo Mynthandel a/s nr.59 17/11-2007 nr.741
                                   OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62  75
633 640  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
                 633                                 634

633  Speciedaler 1827/6. Reparert i kanten/repaired on the edge               NM.6A        0/01   8 000

634  Speciedaler 1830                                    NM.8        1+/01  8 000
    Ex. Walt Jellum og Oslo Mynthandel a/s nr.55, 16/4-2005, nr.387
                 635                                 636

635  Speciedaler 1831                                    NM.12        1+/01  11 000
    Oslo Mynthandel a/s nr.54, 23/10-2004, nr.893

636  Speciedaler 1833                                    NM.11        0/01  50 000
    Sannsynligvis det best bevarte privateide eksemplaret av det sjeldneste årstallet på 1800-talls speciene
                 637                                 638


637  Speciedaler 1834                                    NM.12        1+    4 500

638  Speciedaler 1835. Blankettfeil i kanten/planchet defect on the edge          NM.13A       0/01   9 000
                 639                                 640

639  Speciedaler 1835                                    NM.13A       1+/01  7 000

640  Speciedaler 1835, med stjerne                             NM.13B       1+/01  16 000
    Se tekst nr. 648.
76  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                           NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS    641 647
               641                  642

641  Speciedaler 1836                   NM.14        01     10 000

642  Speciedaler 1836                   NM.14        1+     6 000
                                   644
                  643

643  Speciedaler 1844                   NM.15        1+     4 000

644  1/2 speciedaler 1821                 NM.17        01     6 000
                645              646

645  1/2 speciedaler 1821                 NM.17        1+     3 000

646  1/2 speciedaler 1827                 NM.20A       1+     3 500
647  1/2 speciedaler 1827                 NM.20A       1+     3 500
   Oslo Mynthandel a/s nr.3, 27/10-1979, nr.169
                                OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62  77
648 657  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
648  1/2 speciedaler 1835, med stjerne. RRR.                       NM.27B        1+/01   150 000
    Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.40 3/10-1997 nr.221
    Denne mynten er kun kjent i 2 eksemplarer i privat eie. Eksemplaret i DnB Nor`s samling som ble kjøpt a Oslo Mynthandel i
    1980 samt dette eksemplaret. Stjernen ble benyttet av myntmester Langberg for å skille hans produksjon a myntmester Kruse.

1/2 speciedaler 1835 m/stjerne
Halvspecien 1835 med stjerne er en klassisk sjeldenhet i 1800-tallet norske mynthistorie. Det er ukjent hvor stort opplag som
opprinnelig ble preget, men i dag skal det bare være to eksemplarer i privat eie. Bakgrunnen for denne spesielle varianten var ski e
av myntmester. Den påtroppende myntmesteren Caspar Herman Langberg (myntmester 1836-1888) ville skille sine utgivelser fra
forgjengerens, Johan Michael Kruse (myntmester 1825-1836). På denne tiden ble myntene preget uten myntmesterinitialer. Skulle
man skille den nye myntmesterens utgivelser fra den gamle måtte man innføre et hemmelig tegn. Valget falt på en stjerne.
                  649                           650

649  1/2 speciedaler 1844                               NM.29          1+      3 000

650  1/2 speciedaler 1844                               NM.29          1+      3 000
                                  652                     653
           651

651  24 skilling 1819                                 NM.30A         01      1 800

652  24 skilling 1827                                 NM.34B         0       9 000

653  8 skilling 1819                                  NM.41A         0       6 500
                                   655                 656
               654

654  8 skilling 1819                                  NM.41A         0/01     4 000

655  8 skilling 1825                                  NM.42          01      2 500

656  8 skilling 1827/5                                 NM.43          1+/01     3 500

657  4 skilling 1825                                  NM.44A         0       1 200
78  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                               NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS     658 674
            658               659            661
658  4 skilling 1825                        NM.44A           0    1 200

659  4 skilling 1825                        NM.44A           0    1 200

660  4 skilling 1825                        NM.44A           0    1 200

661  4 skilling 1842                        NM.45           0    2 200

662  4 skilling 1842                        NM.45           01      700
      663
                         666                  667

663  2 skilling 1825                        NM.46A           0    1 800

664  2 skilling 1842                        NM.47           1+      200

665  2 skilling 1843                        NM.48           01      500

666  2 skilling 1831. Blankettfeil/planchet aw           NM.54           01   1 200

667  2 skilling 1832                        NM.55           0/01  1 800

668  1 skilling 1819                        NM.58           1+      400

669  1 skilling 1820                        NM.59           0/01     900
                  670               672

670  1 skilling 1820                        NM.59           0/01     900

671  1 skilling 1820                        NM.59           1+      200

672  1 skilling 1824                        NM.60A           1+      900
                                   674
                  673

673  1 skilling 1824. Ompreget                   NM.60B           1-      500

674  1 skilling 1825                        NM.61           1-   1 800
                                      OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62  79
675 683  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
                    675     676

675  1 skilling 1827                 NM.62     1+   900

676  1/2 skilling 1841                NM.70A    0   1 200

677  1/2 skilling 1841, med stjerne         NM.70B    1+   200

OSCAR I 1844 1859
                678              679

678  Speciedaler 1848                NM.3     1+   4 800

679  Speciedaler 1849                NM.4     1+   4 500
                680              681

680  Speciedaler 1849                NM.4     1+   4 500

681  Speciedaler 1849                NM.4     1/1+  3 500
                682              683

682  Speciedaler 1850. Små riper/minor scratches   NM.5     01   6 000

683  Speciedaler 1856                NM.7     1+   4 500
80  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                               NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS    684 696
                                        685
                  684

684  Speciedaler 1857. Små kantskader/minor edge nicks        NM.8        1+     4 000

685  1/2 speciedaler 1846                       NM.9        1+     3 000
                  686                  687

686  1/2 speciedaler 1849. Liten kantskade/minor edge nick      NM.12       1+/01    3 000

687  1/2 speciedaler 1850                       NM.13       01     4 500
                 688                  689

688  1/2 speciedaler 1850                       NM.13       1+/01    3 500

689  1/2 speciedaler 1850                       NM.13       1      1 500
                     690           691

690  24 skilling 1846                         NM.16       01     1 100
   Oslo Mynthandel a/s nr.59, 17/11-2007, nr.807

691  24 skilling 1847. Liten ripe/minor scratch            NM.17       01     1 200

692  24 skilling 1853                         NM.21       01     1 200

693  24 skilling 1855                         NM.23       1/1+       450

694  Lot 2 stk. 12 skilling 1846 og 1856               NM.25 og 33B    VK        250
                      695         696
695  12 skilling 1854                         NM.31       0/01       900

696  12 skilling 1855. Prakteksemplar/choice             NM.32       0      2 000                                     OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62  81
697 701  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
697  12 skilling 1855                                NM.32         0/01      900

CARL XV 1859 1872
                                                 699
                  698

698  Speciedaler 1861                                NM.1B         1+/01    12 000

699  1/2 speciedaler 1862                              NM.9          01       6 000
700  1/2 speciedaler 1862. Små kantskader/minor edge nicks              NM.9          1+       3 500
701  24 skilling 1861. RR. Prakteksemplar/choice                      NM.11       0     150 000
    Denne mynten er kun preget i 13 eksemplarer hvorav vi idag kjenner 9 stk., kun 4 i private samlinger.
    1-2. Universitetets Myntkabinett, Oslo
    3. Norges Banks samling
    4. Videnskapenes Selskap`s samling, Trondheim
    5. Grunnsteinen i Stortingsbygningen, Oslo
    6. Ahlström nr.5, 7/4-1974, nr.750 - Bernhard F. Brekke - DnBNor`s samling
    7. Oslo Mynthandel a/s nr.12, 17/3-1984, nr.486 - Oslo Mynthandel a/s nr.51, 26/4-2003, nr.464 nå i en norsk privatsamling
    8. Oslo Mynthandel a/s nr.55, 16/4-2005, nr.475 a Walt Jellum`s samling
    9. Dette eksemplaret som stammer a Reuterskjöld/Algård - Ahlström nr.2, 22/10-1972, nr.292 - Heritage Numismatic Auctions
     Inc. e 1988 Fall Long Beach Sale 1/10-1988, lot 3281 - Oslo Mynthandel a/s nr.27, 4/10-1991, nr.406
     For ytterligere informasjon se artikkel av Bjørn R. Rønning i vår auksjonskatalog nr.12 s.32-33

24 skilling til Stortinget
Bruken av mynt som bygningso er er et velkjent fenomen i norsk kulturhistorie. Noen av de mest kjente eksemplene stammer
fra o sielle byggeprosjekter i 1860- og 1870-årene. Da forarbeidene til det norske storting ved Karl Johansgate i Oslo ble iverk-
satt høsten 1860 ble det bestilt mynter til nedleggelsen av grunnstenen påfølgende år. Den Kongelige Mynt laget en spesialpreget
myntserie som ble lagt sammen med grunnstenen 10. oktober 1861; 1 speciedaler, ½ speciedaler, 24 skilling og 12 skilling, alle med
årstall 1861.
82  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                          NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS    702 718
             702        704              705

702  24 skilling 1865                   NM.13        1+/01   2 000

703  24 skilling 1865                   NM.13        1+    1 600

704  12 skilling 1861                   NM.14        0    22 000

705  12 skilling 1862                   NM.15        0/01   18 000
                    706      707
706  12 skilling 1865                   NM.16        0     6 000

707  4 skilling 1871                    NM.17        0       700

708  4 skilling 1871                    NM.17        01       250

709  3 skilling 1868                    NM.18        0       500

710  3 skilling 1868                    NM.18        1+/01     200

711  2 skilling 1871, med rosetter             NM.21A        0       600

712  2 skilling 1871, med stjerner             NM.21B        0       500

713  2 skilling 1871, med stjerner             NM.21B        0/01      300
                   714       715
714  1 skilling 1870                    NM.22        0/01      800

715  1 skilling 1870                    NM.22        0/01      800
                   716       717
716  1 skilling 1870                    NM.22        0/01      800

717  1/2 skilling 1863                   NM.23        0     1 800

718  1/2 skilling 1867                   NM.24        01       125
                                OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62  83
719 738  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
OSCAR II 1872 1905
              719                  720                   721

719  12 skilling 1873. Prakteksemplar/choice                      NM.14        0    3 000

720  12 skilling 1873                                  NM.14        0    2 000

721  12 skilling 1873                                  NM.14        0    2 000
                 722               724                725

722  12 skilling 1873                                  NM.14        0/01  1 500

723  12 skilling 1873                                  NM.14        1+    450

724  3 skilling 1872, med rosetter                           NM.15A        01    400

725  3 skilling 1873                                  NM.16        0    500

726  3 skilling 1873. Korrosjons ekk/spot of corrossion                 NM.16        01    200

LOTTER FØR 1874 / LOTS BEFORE 1874
727  Lot 5 stk. 2 skilling 1810 (2), 24 skilling 1852, 12 skilling 1847 samt dansk hvid fra Hans (G.31)   VK   1 000


NORGE ETTER 1873 / NORWAY AFTER 1873
                     728                    730


728  20 kroner/5 species 1874                              NM.1         0/01  3 000

729  20 kroner/5 species 1874. Små kantskader/minor edge nicks             NM.1         0/01  2 500

730  20 kroner/5 species 1874                              NM.1         01   2 500

731  20 kroner/5 species 1874. Renset/cleaned                      NM.1         01   2 200

732  20 kroner/5 species 1875                              NM.2         0/01  2 800

733  20 kroner/5 species 1875                              NM.2         01   2 200

734  20 kroner/5 species 1875                              NM.2         1+/01  1 800

735  20 kroner 1876                                   NM.3         0/01  1 900

736  20 kroner 1876                                   NM.3         0/01  1 900

737  20 kroner 1876                                   NM.3         01   1 700

738  20 kroner 1877                                   NM.4         0/01  8 00084  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                                    NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS   739 763
            739                 740               746

739  20 kroner 1877                              NM.4        0/01    8 000

740  20 kroner 1877                              NM.4        0/01    8 000

741  20 kroner 1878                              NM.5        0/01    1 800

742  20 kroner 1878                              NM.5        0/01    1 800

743  20 kroner 1878                              NM.5        01     1 700

744  20 kroner 1879                              NM.6        0/01    1 800

745  20 kroner 1879                              NM.6        01     1 700

746  20 kroner 1883                              NM.7        0/01   70 000

747  20 kroner 1886                              NM.8        0/01    1 900

748  20 kroner 1886                              NM.8        0/01    1 900

749  20 kroner 1886                              NM.8        01     1 700

750  20 kroner 1902                              NM.9        0/01    1 900

751  20 kroner 1902                              NM.9        0/01    1 900

752  20 kroner 1902                              NM.9        0/01    1 900

753  20 kroner 1902                              NM.9        01     1 700

754  20 kroner 1910                              NM.1        0/01    3 500
               755                 757           758

755  20 kroner 1910                              NM.1        0/01    3 500

756  20 kroner 1910                              NM.1        01     3 000

757  10 kroner/2 1/2 species 1874                       NM.10        1+    10 000

758  10 kroner/2 1/2 species 1874. Liten kantskade/minor edge nick      NM.10        1+     8 000
                      759              761
759  10 kroner 1877                              NM.11        1+     8 000

760  10 kroner 1877                              NM.11        1+     8 000

761  10 kroner 1902                              NM.12        0/01   12 000

762  10 kroner 1902                              NM.12        1+     8 000

763  10 kroner 1910                              NM.2        01     3 000                                         OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62  85
764 775  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
764  10 kroner 1910. Små riper/minor scratches  NM.2   01    2 500
                 765         768

765  2 kroner 1878                NM.17  0/01   6 000

766  2 kroner 1878                NM.17  01    3 000

766A 2 kroner 1878                 NM.17  01    3 000

767  2 kroner 1878. Små riper/minor scratches  NM.17  1+/01  1 200

768  2 kroner 1885                NM.18  01   10 000
                 769         770

769  2 kroner 1885                NM.18  1+    5 000

770  2 kroner 1888                NM.20  01   16 000
                 771         772

771  2 kroner 1890                NM.21  0    7 000

772  2 kroner 1897                NM.25  0    14 000
                 773         774

773  2 kroner 1897                NM.25  0    14 000

774  2 kroner 1898                NM.26  0/01   7 000
775  2 kroner 1900                NM.27  0    3 500


86  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                     NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS   776 792
                  776      778

776  2 kroner 1902              NM.27        0      3 500

777  2 kroner 1902              NM.28        01     1 200

778  2 kroner 1904              NM.29        0      4 000
                  779      781

779  2 kroner 1904              NM.29        0      4 000

780  2 kroner 1906              NM.3        0      1 500

781  2 kroner 1906              NM.3        0      1 500

782  2 kroner 1906              NM.3        0      1 500

783  2 kroner 1906              NM.3        0      1 500

784  2 kroner 1906              NM.3        0      1 500
                  785      791

785  2 kroner 1906              NM.3        0      1 500

786  2 kroner 1906              NM.3        01        600

787  2 kroner 1906              NM.3        01        600

788  2 kroner 1907              NM.4        0      2 000

789  2 kroner 1907              NM.4        0      2 000

790  2 kroner 1907              NM.4        0/01    1 400

791  2 kroner 1907, med geværer        NM.5        0      7 000
792  2 kroner 1907, med geværer        NM.5        01     3 500


                          OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62  87
793 807  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
                  793             795

793  2 kroner 1907, med geværer               NM.5   01    3 500

794  2 kroner 1907, med geværer               NM.5   01    3 500

795  2 kroner 1907, med geværer               NM.5   1+/01  2 500
                  796             797

796  2 kroner 1908                     NM.6   0    1 500

797  2 kroner 1913                     NM.9   0     900

798  2 kroner 1914                     NM.10  0/01   700
                 799              800

799  2 kroner 1914, jubileum                NM.11  0    1 500
    Kjøpt av . Frogn i oktober 1969

800  2 kroner 1915                     NM.12  0    1 400

801  2 kroner 1915                     NM.12  01    500

802  2 kroner 1915                     NM.12  01    500

803  2 kroner 1916                     NM.13  0    1 500

804  2 kroner 1917. Små kantskader/minor edge nicks     NM.14  0     500
         805                  807      808

805  1 krone/30 skilling 1875                NM.30  0    14 000

806  1 krone/30 skilling 1875                NM.30  1/1+   1 400

807  1 krone 1877. Renset/cleaned              NM.31  01    1 500

807A 1 krone 1878. Små kantskader/minor edge nicks      NM.32  1    5 000

807B 1 krone 1879                       NM.33  1     500


88  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                             NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS   808 831
808  1 krone 1881. Renset/cleaned               NM.34        01     3 500
        809                 810              812
809  1 krone 1881                       NM.34        1+     2 000

810  1 krone 1885                       NM.36        0      8 000

811  1 krone 1888                       NM.38        1+     2 200

812  1 krone 1890                       NM.40        0      3 500
        813                 815              818
813  1 krone 1892                       NM.41        0      3 800

814  1 krone 1894                       NM.43        01     1 500

815  1 krone 1900                       NM.47        0      2 800

816  1 krone 1900                       NM.47        0/01    1 500

817  1 krone 1900                       NM.47        0/01    1 500

818  1 krone 1904                       NM.49        0      4 000

819  1 krone 1904                       NM.49        0/01    2 500
        820                 826              827

820  1 krone 1908, myntmerke på plate             NM.15A       0      1 900
   Oslo Mynthandel a/s nr.45, 1/4-2000, nr.400

821  1 krone 1908, myntmerke på plate             NM.15A       1/1+       250

822  1 krone 1913                       NM.18        0      1 300

823  1 krone 1913                       NM.18        01        700

824  1 krone 1914                       NM.19        0/01       400

825  1 krone 1915                       NM.20        01        400

826  1 krone 1917                       NM.22        0        600

827  1 krone 1926. Prakteksemplar/choice            NM.24        0      2 000

828  1 krone 1926                       NM.24        0      1 200

829  1 krone 1953                       NM.37        0        400

830  1 krone 1954                       NM.38        0        450

831  1 krone 1956                       NM.40        0        450                                  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62  89
832 851  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
832  1 krone 1956                      NM.40      0    450
           833                836         837

833  1 krone 1957. Prakteksemplar/choice          NM.41      0    600
    Oslo Mynthandel a/s nr.19, 3/10-1987, nr.656

834  1 krone 1957                      NM.41      0    300

835  1 krone 1957                      NM.41      0    300

836  50 øre/15 skilling 1874                NM.50      0   8 000

837  50 øre/15 skilling 1874                NM.50      0/01  4 500
           838               839        840

838  50 øre 1877                      NM.52      0   5 000

839  50 øre 1880                      NM.53      0/01  3 500

840  50 øre 1885                      NM.54      1+   1 800
           841               843       845

841  50 øre 1893                      NM.59      0    900

842  50 øre 1893                      NM.59      0    900

843  50 øre 1895                      NM.60      0   1 200

844  50 øre 1895                      NM.60      0   1 200

845  50 øre 1909                      NM.42      0    800

846  50 øre 1911                      NM.43      0   1 300
              846            847       848

847  50 øre 1912                      NM.44      0/01  1 200

848  50 øre 1914                      NM.46      0    700

849  50 øre 1916                      NM.48      0/01  450

850  50 øre 1919                      NM.50      0    400

851  50 øre 1919                      NM.50      0    40090  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62
                               NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS   852 871
          852               853               854

852  50 øre 1923, med hull. Prakteksemplar/choice         NM.58          0    3 000

853  50 øre 1923, med hull                    NM.58          0    2 800

854  50 øre 1929                         NM.62          0    3 500
                           855

855  Londonsett 1942                       NM.266-268       0    7 000

856  Londonsett 1942                       NM.266-268       0/01  4 000

857  Londonsett 1942                       NM.266-268       0/01  4 000
             858             861           862

858  50 øre 1954                         NM.72          0    3 000

859  25 øre 1876                         NM.69          1+      200

860  25 øre 1901                         NM.74          0      900

861  25 øre 1904                         NM.76          0      800

862  25 øre 1912. Prakteksemplar/choice              NM.78          0    3 500

863  25 øre 1953                         NM.102         0      250

864  25 øre 1954                         NM.103         0      200

865  25 øre 1955                         NM.104         0      450
                866          867        868

866  25 øre 1957. Prakteksemplar/choice              NM.106B         0      300

867  10 øre 1915                         NM.112         0      800

868  10 øre 1937                         NM.125         0      350
                       869       871
869  10 øre 1945, zink                      NM.281         0      300

870  10 øre 1951                         NM.136         0      450

871  10 øre 1955. Prakteksemplar/choice              NM.140         0      500


                                    OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62  91
872 889  NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS
872  10 øre 1955                                NM.140    0       300

873  5 øre 1876                                NM.97     0      1 700
                    874                    875

874  5 øre 1907. Prakteksemplar/choice                     NM.143    0      1 900

875  5 øre 1918                                NM.152    1+/01    2 400

876  5 øre 1936                                NM.165    0/01      400
                                 878            881
              877

877  5 øre 1945                                NM.286    0      3 500

878  2 øre 1877                                NM.103    01       150

879  2 øre 1884                                NM.104    0/01      450

880  2 øre 1917                                NM.188    0      3 000

881  2 øre 1928                                NM.195    0       600
                          882          883
882  1 øre 1918                                NM.229    0       500

883  1 øre 1945                                NM.294    0       250

PRØVEMYNTER/PATTERNS
           884                 885             886
884  25 øre 1954. Preget i kobbernikkelbelagt jern. R.                    0      2 000

885  10 øre 1954. Preget i kobbernikkelbelagt jern. R.                    0      2 000

886  5 øre 1954. Preget i kobberbelagt jern. R.                       0      2 000
    Se auksjon nr.61 nr.769, 770 og 771

LOTTER/LOTS
887  Lot 4 stk. 2 kroner 1900, 1908, 1910 og 1917. (Kantskader/edge nicks)          1/1+ til 1/1- 1 200

MYNTSETT/COINSETS
888  Myntsett 1968 (mykplast)                                0      9 000

MODERNE MINNEMYNTER/MODERN COMMEMORATIVE COINS
889  175 kroner 1989                                     0       400

92  OSLO MYNTHANDEL AUKSJON NR. 62