mof4_2001_1702 by tradetrek

VIEWS: 2 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul XI — Nr. 1702                                                      Miercuri, 26 septembrie 2001
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
Societatea Comercial„ BOBBIN TEX — S.R.L.        ungur, domiciliat„ Ón Ungaria, localitatea H-2120     reprezent‚nd 32,0313 % din capitalul social total,
   Baia Mare, jude˛ul Maramure∫            Dunakeszi, str. Eszaki nr. 25, identificat„ cu PA     av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de
                             seria PZ nr. 958302, eliberat de Ministerul de       32,0313 %.
                             Interne la data de 12.06.1998;                Administrator:
   NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/449/2001          2. Kelemen Zoltanne, n„scut„ la data de          Szenasi Olga Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                             24.04.1964 Ón Budapesta, Republica Ungaria,        data de 5.05.1956 Ón Ardud, cod numeric personal
                             cet„˛ean ungur, domiciliat„ Ón Ungar„, localitatea H-   2560505240072, domiciliat„ Ón Baia Mare, str. Vasile
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
   MARAMURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
                             1132 Budapesta, str. Kresz Geza nr. 34, identificat„    Lucaciu nr. 89, cod po∫tal 4800, jude˛ul Maramure∫,
        COMERfiULUI
                             cu PA seria ZA nr. 077092, eliberat de Ministerul de    av‚nd puteri depline.
                             Interne la data de 23.09.1998.                Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: Societate cu
  ŒNCHEIEREA NR. 1815 din 5 iulie 2001                                        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                             r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                                                          prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
      ™edin˛a din 5 iulie 2001           denumirea BOBBIN TEX, av‚nd sediul social Ón
                                                            Puncte de lucru:
                             Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 89A.
 Judec„tor delegat — Borcutean Nela                                          1. Punct de lucru cu sediul Ón Odorheiu Secuiesc,
 Referent O.R.C.  — Kelemen Maria             Obiectul de activitate:
                               Activitate principal„:                 Str. Constructorilor nr. 19, ap. 6, jude˛ul Harghita;
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de         7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón      2. Punct de lucru cu sediul Ón Baia Mare, Bd.
Kucserane Kikker Agnes, privind autorizarea       principal Óntreprinderilor (montarea tehnologic„ a     Republicii nr. 8, jude˛ul Maramure∫.
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale   ma∫inilor, utilajelor, echipamentelor, repara˛ii de      Clauze de succesiune: Œn cazul decesului unuia
BOBBIN TEX — S.R.L.                   ma∫ini, utilaje, echipamente);               dintre asocia˛i, activitatea societ„˛ii va fi continuat„
      JUDEC√TORUL DELEGAT:               7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón     de c„tre mo∫tenitorii acestuia, Ón cazul Ón care
                             principal Óntreprinderilor.                mo∫tenitorii Ó∫i manifesta expres voin˛a de
  Asupra cererii de fa˛„:                  Alte activit„˛i:                    renun˛are la calitatea de asociat, societatea va fi
  Prin cererea legal timbrat„ la data de 3.07.2001     1740 – fabricarea de articole confec˛ionate din    obligat„ la plata p„r˛ilor sociale c„tre mo∫tenitori,
cu nr. 4514, petenta Kucserane Kikker Agnes a      textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de     conform ultimului bilan˛ aprobat.
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea   corp);                            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Societ„˛ii Comerciale BOBBIN TEX — S.R.L. Ón
                               1753 – fabricarea de textile ne˛esute ∫i a       pronun˛are.
registrul comer˛ului.
                             articolelor din acestea (exclusiv confec˛iile pentru     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 5 iulie 2001.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarelor
Ónscrisuri:                       Ómbr„c„minte);                        R„mas„ irevocabil„ la data de 20 iulie 2001 prin
  1. actul constitutiv autentificat cu nr. 3765 din     1754 – fabricarea altor articole textile;       nerecurare.
data 2.07.2001 de notarul public Drago∫ Vasile;       1810 – fabricarea de articole de Ómbr„c„minte        (1/37.966)
  2. contractul de Ónchiriere pentru sediu secundar   din piele ∫i Ónlocuitori din piele (cu excep˛ia celor                 *
nr. 591 din data de 21.06.2001;             din blan„);
  3. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 1967 din     1821 – fabricarea de articole de Ómbr„c„minte      Societatea Comercial„ MEETINGS — S.R.L.
data de 28.06.2001;                   pentru lucru;                           Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
  4. titlu de proprietate nr. 1546 din data de       1822 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
22.12.1982;                       (exclusiv lenjeria de corp);
  5. declara˛ie privind accept sediu firm„         1823 – fabricarea articolelor de lenjerie de corp;    NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
autentificat„ cu nr. 3603 din data de 25.06.2001 de     1824 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte            J 24/545/2001
notarul public Drago∫ Bogdana;              ∫i accesorii;
  6. extras de carte funciar„ nr. 7528 din data de     5141 – comer˛ cu ridicata cu produse textile;          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14162207
26.06.2001;                         5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i      EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  7. dovad„ privind anterioritatea firmei ∫i/sau    Ónc„l˛„minte;                         NR. 2302 d i n 6 s e p t e m b r i e 2 0 0 1
emblemei nr. 59666, din data de 12.06.2001,         5163 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
eliberat„ de Camera de Comer˛ ∫i Industrie a       industria textil„, ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;      Judec„tor delegat — Iancu Mariana Eugenia
Jude˛ului Baia Mare;                     5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse, n.c.a.;    Referent O.R.C.  — ™tef„nescu Mirela Rita
  8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente;      Maramure∫
social nr. 1172, din data de 2.07.2001, eliberat„ de     7140 – Ónchirierea bunurilor personale ∫i
Banca Comercial„ Baia Mare.                                              Œn baza cererii nr. 5864 din data de 5.09.2001, ∫i
                             gospod„re∫ti;                       a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul      7414 – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
delegat, constat„ c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale                               Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
                             management;
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                   Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                               7430 – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor                                societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                               Capitalul social:
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii                                   – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite          – capitalul social subscris: 64.000.000 lei;
                               – capitalul social v„rsat: 64.000.000 lei, din care:  24/545/2001;
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii                                  – cod unic de Ónregistrare: 14162207;
Comerciale BOBBIN TEX — S.R.L., ∫i dispun‚nd       2.201 $;
                               – participarea str„in„ la capitalul social:        – denumire ∫i form„ juridic„: MEETINGS —
Ónmatricularea acesteia.                                              S.R.L.;
                             64.000.000 lei, din care: 2.201 $;
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       – num„rul total de p„r˛i sociale: 640;          – sediul social: Baia Mare, Str. 22 Decembrie
                               – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      nr. 4, valabil p‚n„ la data de 1.09.2002;
  Admite cererea formulat„ de Kucserane Kikker
                               Participarea asocia˛ilor la capitalul social:       – durata de func˛ionare: nelimitat„;
Agnes, domiciliat„ Ón H-2120 Dunakeszi, str. Eszaki
nr. 25, ∫i, Ón consecin˛„:                  1. Kucserane Kikker Agnes, aport la capital        – capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
  Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónmatricula-   43.500.000 lei, din care: 1.496 $, echivalentul a 435   v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
rea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale   p„r˛i sociale, reprezent‚nd 67,9688 % din capitalul    20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
BOBBIN TEX — S.R.L., cu urm„toarele date:        social total, av‚nd cota de particiapre la          – date de identificare fondatori: Pricop Ioan
  Asocia˛i:                       beneficii/pierderi de 67,9688 %;              Gavril, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
  1. Kucserane Kikker Agnes, n„scut„ la data de       2. Kelemen Zoltanne, aport la capital 20.500.000    23.09.1971 Ón Baia Sprie, jude˛ul Maramure∫,
1.03.1953 Ón Budapesta, Republica Ungar„, cet„˛ean    lei, din care: 705 $, echivalentul a 205 p„r˛i sociale,  cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Sise∫ti nr. 123, cod
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1702/26.IX.2001
po∫tal 4848, jude˛ul Maramure∫, telefon           – durata de func˛ionare: nelimitat„;          Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
095/854129, identificat cu B.I. seria B.R. nr. 059125,    – capital social subscris 2.000.000 lei, din care   societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
eliberat de Poli˛ia Baia Sprie la data de 20.06.1985,   v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón    – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
cod numeric personal 1710923241121;            20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          24/548/2001;
  – domeniul principal de activitate: grupa CAE AEN    – date de identificare fondatori: 1. Bot Dragan      – cod unic de Ónregistrare: 14163628;
521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           Gheorghe, n„scut la data de 12.08.1956 Ón          – denumire ∫i form„ juridic„: WIHAG ROM —
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse     localitatea Somcuta Mare, jude˛ul Maramure∫,       S.R.L.;
alimentare, b„uturi ∫i tutun;               cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Baia Mare, Aleea        – sediul social: Baia Mare, str. Mihai Eminescu
  – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛    Dobrogei nr. 6, ap. 5, cod po∫tal 4800, jude˛ul      nr. 63
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate cu        Maramure∫, identificat cu C.I. seria M.M. nr.        – durata de func˛ionare: nelimitat„;
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        074078, eliberat de Poli˛ia Baia Mare la data de       – capital social subscris: 660.500.000 lei, din care
b„uturi ∫i tutun.                     21.08.2001, cod numeric personal 1560812240011;      v„rsat: 660.500.000 lei; capitalul social este divizat
  R„mas„ irevocabil„ la data de 6 septembrie 2001    2. Bot Dragan Laurean, n„scut la data de 18.01.1981    Ón 500 p„r˛i sociale a 1.321.000 lei fiecare;
prin nerecurare/renun˛are la recurs.           Ón Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara, cet„˛ean rom‚n,
  (2/37.967)                                                     – date de identificare fondatori: 1. Wihag
                             domiciliat Ón Baia Mare, Aleea Dobrogei nr. 6, ap. 5,   Nutzafahrzeugtechnik Gmbh & Co. Kg, Ón calitate
             *                jude˛ul Maramure∫, identificat cu B.I. seria G.R. nr.   de asociat unic, cu sediul Ón Germania, localitatea
                             340069, eliberat de Poli˛ia Baia Mare la data de     33647 Bielefeld, str. Artur-Ladelbeckstr nr. 171,
      Societatea Comercial„             7.02.1995, cod numeric personal 1810118204498;
      AUSTROBRITIM — S.R.L.                                          actul de Ónfiin˛are HRA 10313, eliberat de Jud.
                               – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
    Baia Mare, jude˛ul Maramure∫                                        Bielefeld;
                             264 – fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i altor
                                                            – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             produse pentru construc˛ii;
                                                          503 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          – activitatea principal„: .cod CAEN 2640 –
                                                          autovehicule.
         J 24/543/2001              fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i altor produse
                             pentru construc˛ii.                     – activitatea principal„: cod CAEN 5030 – comer˛
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14162215          R„mas„ irevocabil„ la data de 6 septembrie 2001.    cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule.
                               (4/37.969)                        R„mas„ irevocabil„ la data de 7 septembrie 2001.
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                      *                  (6/37.971)
   NR. 2298 d i n 6 s e p t e m b r i e 2 0 0 1                                              *
                                   Societatea Comercial„
 Judec„tor delegat — Iancu Mariana Eugenia             ELECTROCENTER — S.R.L.                    Societatea Comercial„
 Referent O.R.C.  — ™tef„nescu Mirela Rita           Baia Mare, jude˛ul Maramure∫                  ADIRAL — S.R.L., Buz„u
 Maramure∫
  Œn baza cererii nr. 5882 din data de 5.09.2001 ∫i
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                      J 24/542/2001                     J 10/0346/28.08.2001
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 14142625
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14162240
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J                                     JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
24/543/2001;                                                      JUDEfiEAN BUZ√U LA OFICIUL REGISTRULUI
                                NR. 2297 d i n 6 s e p t e m b r i e 2 0 0 1
  – cod unic de Ónregistrare: 14162215;
                                                                  COMERfiULUI
  – denumire ∫i form„ juridic„: AUSTROBRITIM —       Judec„tor delegat — Iancu Mariana Eugenia
S.R.L.;                           Referent O.R.C.  — ™tef„nescu Mirela Rita
  – sediul social: Baia Mare, Bd. Bucure∫ti nr. 61,                                       DOSAR NR. 1416/2001
                              Maramure∫
ap. 1, jude˛ul Maramure∫;
                               Œn baza cererii nr. 5893 din data de 5.09.2001 ∫i         ŒNCHEIEREA NR. 1416/2001
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – capital social subscris: 5.000.000 lei, din care   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la        ™edin˛a din 23 august 2001
v„rsat: 5.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
50 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       Judec„tor delegat — Aurel Pu∫c„
  – date de identificare fondatori: 1. Irimus      societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:         Referent O.R.C.  — Adela Pavel
Gheorghe, n„scut la data de 27.02.1964 Ón Valea       – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J       Pe rol fiind solu˛ionarea cererii formulate de
Loznei, jude˛ul S„laj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón   24/542/2001;                       Ioni˛„ D. Raluca Mihaela, privind autorizarea
Baia Mare, Str. Olteni˛ei nr. 2C, ap. 26, cod po∫tal     – cod unic de Ónregistrare: 14162240;         constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale
4800, jude˛ul Maramure∫, identificat cu B.I. seria      – denumire ∫i form„ juridic„: ELECTROCENTER      ADIRAL — S.R.L.
G.R. nr. 343329, eliberat de Poli˛ia Baia Mare la data  — S.R.L.;
de 9.03.1995, cod numeric personal 1640227240041;      – sediul social: Baia Mare, Str. Moldovei nr. 18,          JUDEC√TORUL DELEGAT
2. Irimus Ioan Dan, n„scut la data de 12.03.1959 Ón    ap. 43.                           Asupra cererii de fa˛„:
Valea Loznei, jude˛ul S„laj, cet„˛ean austriac,       – durata de func˛ionare: nelimitat„;           Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
domiciliat Ón Austria, Viena, str. Lorystrasse nr.      – capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
146/74, identificat cu PA seria C nr. 0321994,                                   de 16.08.2001 cu nr. 1411, petentul Ioni˛„ D. Raluca
                             v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  Mihaela a solicitat autorizarea constituirii ∫i
eliberat de autorit„˛ile austriece la data de       20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
19.01.1997; 3. Onye Viorel, n„scut la data de                                    Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ADIRAL —
                               – date de identificare fondatori: 1. Cheta Ioan,
3.03.1963 Ón comuna F„rca∫a, jude˛ul Maramure∫,                                   S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
                             n„scut la data de 20.08.1967 Ón localitatea Balan,
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Austria, Viena, str.                                   Œn su˛inerea cererii au fost depuse urm„toarelor
                             jude˛ul S„laj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Baia
Pillersdorfgasse nr. 10/4, identificat cu PA nr.                                  Ónscrisuri:
                             Mare, bd. Decebal, nr. 1, ap. 36, cod po∫tal 4800,
02907102, eliberat de Serviciul Pa∫apoarte a                                      1. actul constitutiv cu nr. 3426 din data de
                             jude˛ul Maramure∫, telefon 062/431315, identificat
Jude˛ului Maramure∫ la data de 25.02.1997, cod                                   16.08.2001;
                             cu B.I. seria D.K. nr. 970167, eliberat de Poli˛ia Baia
numeric personal 1630303240053.;             Mare la data de 25.06.1999, cod numeric personal       2. declara˛ie privind acceptul asupra sediului
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                  firmei cu nr. 3393 din data de 15.08.2001;
                             1670820311246; 2. Irimies Gheorghe, n„scut la data
203 – fabricarea de elemente de dulgherie ∫i                                      3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                             de 22.10.1955 Ón localitatea Chioara, jude˛ul S„laj,
t‚mpl„rie pentru construc˛ii;                                            social cu nr. 426 din data de 16.08.2001;
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Baia Mare, Str.
  – activitatea principal„: .cod CAEN 2030 –                                     4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.
                             Moldovei nr. 18, ap. 43, cod po∫tal 4800, jude˛ul
fabricarea de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie                                  0080015 din data de 16.08.2001;
                             Maramure∫, identificat cu C.I. seria M.M. nr.
pentru construc˛ii                                                   5. chitan˛a privind achitarea taxei de registru nr.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 6 septembrie 2001.    007436, eliberat de Poli˛ia Baia Mare la data de
                             25.01.2000, cod numeric personal 1551022240027;      5870496 din data de 16.08.2001
   (3/37.968)                                                    6. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
             *                 – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          Oficial al Rom‚niei nr. 5870496 din data de
                             specializate, al altor produse neclasificate Ón alt„   16.08.2001.
 Societatea Comercial„ BDG GROUP — S.R.L.
    Baia Mare, jude˛ul Maramure∫            parte.                            Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                               – activitatea principal„: .cod CAEN 5248 – comer˛   delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                             cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte      legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        produse neclasificate Ón alt„ parte.           conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
         J 24/544/2001                R„mas„ irevocabil„ la data de 6 septembrie 2001.    din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
                               (5/37.970)                      nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14162231                     *                prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                                                          Comerciale ADIRAL — S.R.L. ∫i dispun‚nd
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE         Societatea Comercial„ WIHAG ROM — S.R.L.         Ónmatricularea acesteia.
   NR. 2299 d i n 6 s e p t e m b r i e 2 0 0 1
                                Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
                                                           Pentru acest motive, Ón numele legii dispune:
 Judec„tor delegat — Iancu Mariana Eugenia
 Referent O.R.C.  — ™tef„nescu Mirela Rita                                      Admite cererea formulat„ de Ioni˛„ D. Raluca
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
 Maramure∫                                                     Mihaela, domiciliat„ Ón Buz„u, Str. Ostrovului nr.
                                      J 24/548/2001
  Œn baza cererii nr. 5892 din data de 5.09.2001 ∫i                                15, jude˛ul Buz„u, ∫i, Ón consecin˛„:
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14163628          Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului                                     Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE         Societ„˛ii Comerciale ADIRAL — S.R.L., cu
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:           NR. 2309 d i n 7 s e p t e m b r i e 2 0 0 1    urm„toarele date:
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J                                    Asocia˛i:
                              Judec„tor delegat — Iancu Mariana Eugenia         1. Ioni˛„ D. Raluca Mihaela, n„scut„ la data de
24/544/2001;
                              Referent O.R.C.  — Manta Cristina           2.07.1974 Ón localitatea Galbenu, jude˛ul Br„ila,
  – cod unic de Ónregistrare: 14162231;
                              Maramure∫                        cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Buz„u, Str.
  – denumire ∫i form„ juridic„: BDG GROUP —
S.R.L.;                           Œn baza cererii nr. 5918 din data de 6.09.2001 ∫i   Ostrovului nr. 15, cod po∫tal 5100, telefon
  – sediul social: Baia Mare, Str. Garoafei nr. 66,   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   038/414884, fax 038, jude˛ul Buz„u, identificat„ cu
valabil p‚n„ la data de 22.08.2006;            Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului        B.I. seria D.G. nr. 711971 eliberat de Mili˛ia Buz„u
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1702/26.IX.2001                   3
la data de 26.05.1988, cod numeric personal       domiciliat Ón Buz„u, Str. Ostrovului nr. 15, cod       512 – comer˛ cu ridicata cu produse agricole
2740702100090;                      po∫tal 5100, telefon 038/414884, fax 038, jude˛ul     brute ∫i animale vii;
  2. Ioni˛„ D. Florentin Adelin, n„scut la data de   Buz„u, av‚nd puteri de administrator reprezentant.      515 – comer˛ cu ridicata cu produse
17.07.1980 Ón Buz„u, jude˛ul Buz„u, cet„˛ean        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;
rom‚n, domiciliat Ón Buz„u, Str. Ostrovului nr. 15,     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
cod po∫tal 5100, telefon 038/414884, fax 038,      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       nespecializate;
jude˛ul Buz„u, identificat cu B.I. seria G.V. nr.      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
812216 eliberat de Poli˛ia Buz„u la data de       pronun˛are.                        specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
10.02.1997, cod numeric personal 1800717100139.       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 august 2001.       parte;
  Forma juridic„, denumirea ∫i sediul: societate cu     (7/37.972)                        Domeniul principal:
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                 *                  014 – servicii auxiliare (cu excep˛ia activit„˛ilor
denumirea ADIRAL, cu sediul social Ón Buz„u, Str.                                 sanitar-veterinare).
Ostrovului nr. 15, jude˛ul Buz„u, valabil p‚n„ la          Societatea Comercial„
                                                            Activitatea principal„:
data de 31.12.2050.                        GLORIO MAR — S.R.L., Buz„u
                                                            0141 – servicii pentru mecanizarea, chimizarea
  Obiectul de activitate:                                             agriculturii ∫i protec˛ie fitosanitar„;
  • domenii declarate:                   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Alte activit„˛i:
  514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,            J 10/0347/28.08.2001              5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
altele dec‚t cele alimentare;                                           autovehicule;
  521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14142633          5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
nespecializate;                                                  furaje;
  522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse            JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            5155 – comer˛ cu ridicata cu produse chimice;
alimentare, b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón       JUDEfiEAN BUZ√U LA OFICIUL REGISTRULUI           5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
magazine specializate;                          COMERfiULUI
                                                          nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse
  524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                     alimentare, b„uturi ∫i tutun;
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„          DOSAR NR. 1421/2001               5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
parte;                                                       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  525 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie          ŒNCHEIEREA NR. 1421/2001
                                                          produse nealimentare;
v‚ndute prin magazine;                      ™edin˛a din 23 august 2001              5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin
                              Judec„tor delegat — Aurel Pu∫c„             specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
magazine;
                              Referent O.R.C.  — Adela Pavel             parte.
  554 – cafenele ∫i baruri;
                                                            Capitalul social: Capitalul social subscris este de
  652 – alte intermedieri financiare;           Pe rol fiind solu˛ionarea cererii formulate de     2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei, num„rul total de
  927 – alte activit„˛i recreative;           ScÓntee C. Maria, privind autorizarea constituirii ∫i
                                                          p„r˛i sociale: 20, valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
  Domeniul principal:                  Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale GLORIO MAR
                                                          lei.
  524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        — S.R.L.
                                                            Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT               1. ScÓntee C. Maria, aport la capital 1.000.000 lei,
parte.
                              Asupra cererii de fa˛„:                v„rsat la data de 17.08.2001, echival‚nd cu 10 p„r˛i
  Activitatea principal„: 5243 – comer˛ cu
am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele.      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
  Alte activit„˛i:                   de 17.08.2001 cu nr. 1416, petentul ScÓntee C. Maria   av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de
  5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i     a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea  50 %;
Ónc„l˛„minte;                      Societ„˛ii Comerciale GLORIO MAR — S.R.L. la         2. Oancea R. Gloria, aport la capital 1.000.000 lei,
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine        Oficiul registrului comer˛ului.              v„rsat la data de 17.08.2001, echival‚nd cu 10 p„r˛i
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse      Œn su˛inerea cererii au fost depuse urm„toarelor    sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
alimentare, b„uturi ∫i tutun;              Ónscrisuri:                        av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de
  5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         1. actul constitutiv cu nr. 3576 din data de      50 %
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        16.08.2001;                          Administratori:
produse nealimentare;                    2. contractul de Ónchiriere cu nr. 27023 din data     1. ScÓntee C. Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
  5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume    de 7.08.2001;                       data de 23.04.1964 Ón comuna Pardosi, jude˛ul
proaspete;                         3. autoriza˛ie de construc˛ie cu nr. 35/16.02.1995;  Buz„u, cod numeric personal 2640423104983,
  5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse      4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     domiciliat„ Ón Buz„u, str. Maximilian Vladimir, bl.
din carne;                        social cu nr. 433 din data de 17.08.2001;         2, ap. 8, cod po∫tal 5100, telefon 038, fax 038,
  5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee      5. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.   jude˛ul Buz„u, av‚nd puteri de administrator;
∫i molu∫te;                       0006192 din data de 16.08.2001;                2. Oancea R. Gloria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
  5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse       6. chitan˛a privind achitarea taxei de registru nr.  data de 1.06.1854 Ón comuna Sapoca, jude˛ul Buz„u,
de patiserie ∫i zaharoase;                5870536 din data de 17.08.2001              cod numeric personal 2540601100067, domiciliat„
  5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;          6. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul     Ón Buz„u, str. Doroban˛i 2, bl. B17, sc. 1, ap. 4, cod
  5226 – comer˛ cu am„nuntul cu tutun;         Oficial al Rom‚niei nr. 5870536 din data de        po∫tal 5100, telefon 038/418429, fax 038, jude˛ul
                             17.08.2001.                        Buz„u, av‚nd puteri de administrator reprezentant.
  5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;
                             delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                             legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„                                prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
parte;                                                         Punct de lucru: magazin (v‚nzare legume-fructe),
                             din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
  5250 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie                                 cu sediul Ón Buz„u, str. Doroban˛i nr. 94, jude˛ul
                             nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
v‚ndute prin magazine;                                               Buz„u.
                             prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón      Comerciale GLORIO MAR — S.R.L. ∫i dispun‚nd          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pie˛e;                          Ónmatricularea acesteia.                 pronun˛are.
  5263 – alte tipuri de comer˛ cu am„nuntul care                                   Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 august 2001.
nu se efectueaz„ prin magazine;              Pentru acest motive, Ón numele legii dispune:        (8/37.973)
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
                              Admite cererea formulat„ de ScÓntee C. Maria,                   *
  5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;        domiciliat„ Ón Buz„u, str. Maximilian Vladimir, bl.
  6522 – alte activit„˛i de creditare;         2, ap. 8, jude˛ul Buz„u, ∫i, Ón consecin˛„:         Societatea Comercial„ BANLEF — S.R.L.
  9271 – jocuri de noroc;                 Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune       comuna Bl„jani, jude˛ul Buz„u
  9910 – activit„˛i de import-export.          Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Capitalul social: Capitalul social subscris este de  Societ„˛ii Comerciale GLORIO MAR — S.R.L., cu
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei, num„rul total de                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0348/28.08.2001
                             urm„toarele date:
p„r˛i sociale: 20, valoarea unei p„r˛i sociale:       Asocia˛i:                            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 14142650
100.000 lei.                        1. ScÓntee C. Maria, n„scut„ la data de 23.04.1964
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     Ón localitatea Pardosi, jude˛ul Buz„u, cet„˛ean        JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  1. Ioni˛„ D. Raluca Mihaela, aport la capital     rom‚n, domiciliat„ Ón Buz„u, str. Maximilian         JUDEfiEAN BUZ√U LA OFICIUL REGISTRULUI
1.000.000 lei, v„rsat la data de 16.08.2001,       Vladimir, bl. 2, ap. 8, cod po∫tal 5100, telefon 038,           COMERfiULUI
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    fax 038, identificat„ cu C.I. seria XZ nr. 063067
din capitalul social total, av‚nd cota de participare  eliberat de Poli˛ia Buz„u la data de 9.01.2001, cod
la beneficii/pierderi de 50 %;                                                  DOSAR NR. 1429/2001
                             numeric personal 2640423104983;
  2. Ioni˛„ D. Florentin Adelin, aport la capital     2. Oancea R. Gloria, n„scut„ la data de 1.06.1854         ŒNCHEIEREA NR. 1429/2001
1.000.000 lei, v„rsat la data de 16.08.2001,       Ón comuna Sapoca, jude˛ul Buz„u, cet„˛ean rom‚n,
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    domiciliat„ Ón Buz„u, str. Doroban˛i 2, bl. B17, sc. 1,      ™edin˛a din 23 august 2001
din capitalul social total, av‚nd cota de participare  ap. 4, cod po∫tal 5100, telefon 038/418429, fax 038,     Judec„tor delegat — Aurel Pusca
la beneficii/pierderi de 50 %              jude˛ul Buz„u, identificat„ cu B.I. seria G.R. nr.      Referent O.R.C.  — Adela Pavel
  Administratori:                    670418, eliberat de Poli˛ia Buz„u la data de
  1. Ioni˛„ D. Raluca Mihaela, cet„˛ean rom‚n,     1.06.1995, cod numeric personal 2540601100067.        Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Banu C.
n„scut„ la data de 2.07.1974 Ón comuna Galbenu,       Forma juridic„, denumirea ∫i sediul: societate cu   Petre privind autorizarea constituirii ∫i
jude˛ul   Br„ila,   cod  numeric   personal   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale BANLEF —
2740702100090, domiciliat„ Ón Buz„u, Str.        denumirea GLORIO MAR, cu sediul social Ón Buz„u,     S.R.L.
Ostrovului nr. 15, cod po∫tal 5100, telefon       cartier Doroban˛i 2, bl. B17, ap. 4, jude˛ul Buz„u,          JUDEC√TORUL DELEGAT
038/414884, fax 038, jude˛ul Buz„u, av‚nd puteri de   valabil p‚n„ la data de 1.08.2003.
administrator reprezentant;                 Obiectul de activitate:                  Asupra cererii de fa˛„:
  2. Ioni˛„ D. Florentin Adelin, cet„˛ean rom‚n,      • domenii declarate:                   Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
n„scut la data de 17.07.1980 Ón Buz„u, jude˛ul       503 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru       de 21.08.2001 cu nr. 1424, petentul Banu C. Petre a
Buz„u, cod numeric personal 1800717100139,        autovehicule;                       solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1702/26.IX.2001
Societ„˛ii Comerciale BANLEF — S.R.L. Ón registrul     b„uturi ∫i tutun; 5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón      juridic„ rom‚n„, cu denumirea MIREI — S.R.L.,
comer˛ului.                         magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„     av‚nd sediul social Ón satul Po∫ta, comuna
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarelor    de produse nealimentare; 5262 – comer˛ cu         Topliceni, valabil p‚n„ la data de 31.12.2050.
Ónscrisuri: 1. statutul societ„˛ii cu nr. 2655 din     am„nuntul prin standuri Ón pie˛e; 5263 – comer˛ cu      Obiectul de activitate:
20.08.2001; 2. contract de Óntre˛inere cu nr. 123 din    am„nuntul care nu se efectueaz„ prin magazine;        Domenii declarate: 223 – reproducerea
data 12.02.1997; 3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului     9910 – activit„˛i de import-export.            Ónregistr„rilor pe supor˛i; 281 – construc˛ii metalice;
capitalului social cu nr. 15 din 20.08.2001; 4.        Capitalul social:                   361 – produc˛ie de mobilier; 513 – comer˛ cu
chitan˛a privind plata taxei de timbru cu nr.         Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,    ridicata cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
0006340 din 20.08.2001; 5. chitan˛a privind         v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale:  514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
achitarea taxei de registru cu nr. 5870675 din       20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       altele dec‚t cele alimentare; 521 – comer˛ cu
21.08.2001; 6. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón        Participarea asociatului la capitalul social: Banu   am„nuntul Ón magazine nespecializate; 522 –
Monitorul Oficial al Rom‚niei cu nr. 5870675 din      C. Petre, aport la capital 2.000.000 lei, data v„rs„rii  comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
21.08.2001.                         aportului 20.08.2001, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale   b„uturi ∫i produse din tutun Ón magazine
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul      reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd   specializate; 523 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %.    magazine specializate, cu produse farmaceutice ∫i
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón     Administrator: Banu C. Petre, cet„˛ean rom‚n,     medicale, produse de cosmetic„ ∫i de toalet„; 524 –
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor    n„scut la data de 8.05.1951 Ón comuna Bl„jani,      comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii     jude˛ul Buz„u, cod personal: 1510508100015,        alte produse neclasificate Ón alt„ parte; 525 – comer˛
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite         domiciliat Ón Buz„u, Str. Unirii, bl. 29A, ap. 16, cod  cu am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii     po∫tal 5100, jude˛ul Buz„u, telefon 093996413, fax    magazine; 526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat
Comerciale BANLEF — S.R.L. ∫i dispun‚nd           038, av‚nd puteri de administrator reprezentant.     prin magazine; 527 – repara˛ii de articole personale
Ónmatricularea acesteia.                    Durata societ„˛ii: nelimitat„.             ∫i gospod„re∫ti; 554 – cafenele ∫i baruri; 702 –
                                Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       proprii sau Ónchiriate; 713 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i
  Admite cererea formulat„ de Banu C. Petre, cu       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     a echipamentelor; 714 – Ónchirierea bunurilor
domiciliul Ón Buz„u, str. Unirii, bl. 29A, et. 4, ap. 16,  pronun˛are.                        personale ∫i gospod„re∫ti; 744 – publicitate; 923 –
∫i, Ón consecin˛„:                       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 august 2001.       activit„˛i de spectacole; 927 – alte activit„˛i
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune     (9/37.974)                      recreative; 930 – alte activit„˛i de servicii.
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii                  *                 Domeniul principal: 323 – produc˛ie de
Comerciale BANLEF — S.R.L. cu urm„toarele date:                                    receptoare radio ∫i televiziune; aparate de
  Asociat: Banu C. Petre, n„scut la data de          Societatea Comercial„ MIREI — S.R.L.         Ónregistrare ∫i reproducere audio ∫i video.
8.05.1951 Ón localitatea Bl„jani, jude˛ul Buz„u,          satul Po∫ta, comuna Topliceni             Activitatea principal„: 3230 – produc˛ie de
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Buz„u, Str. Unirii, bl.            jude˛ul Buz„u               receptoare de radio ∫i televiziune; aparate de
29A, ap. 16, cod po∫tal 5100, jude˛ul Buz„u, telefon                                 Ónregistrare ∫i reproducere audio ∫i video.
093996413, fax 038, identificat cu B.I. seria G.R. nr.                                  Alte activit„˛i: 2231 – reproducerea pe supor˛i a
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0349/29.08.2001      Ónregistr„rilor audio; 2232 – reproducerea pe
673888, eliberat de Poli˛ia Buz„u la data de
19.07.1995, cod numeric personal: 1510508100015.                                   supor˛i a Ónregistr„rilor video; 2233 – reproducerea
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 14148938
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate                                   pe supor˛i a Ónregistr„rilor cu caracter informatic;
                                                           2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente;
comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„           JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                                                           2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice; 3611 –
juridic„ rom‚n„, cu denumirea BANLEF — S.R.L.,         JUDEfiEAN BUZ√U LA OFICIUL REGISTRULUI
                                                           produc˛ie de scaune (exclusiv cele din metal); 3612
av‚nd sediul social Ón comuna Bl„jani, valabil p‚n„             COMERfiULUI
                                                           – produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i magazine
la data de 31.12.2050.
                                                           (exclusiv cele din metal); 3613 – produc˛ia
  Obiectul de activitate:                        DOSAR NR. 1430/2001
                                                           mobilierului pentru buc„t„rii; 3611 – produc˛ia
  Domenii declarate: 014 – servicii auxiliare (cu
                                  ŒNCHEIEREA NR. 1430 din 2001           altor tipuri de mobilier; 3615 – produc˛ie de saltele
excep˛ia activit„˛ilor sanitar-veterinare); 451 –
                                                           ∫i somiere; 3616 – produc˛ie de scaune din metal;
organizare de ∫antiere ∫i preg„tirea terenului; 452 –      ™edin˛a din 23 august 23.08.2001           3617 – produc˛ia mobilierului din metal pentru
construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil; 453 – lucr„ri
                               Judec„tor delegat — Aurel Pusca             birouri ∫i magazine; 5131 – comer˛ cu ridicata cu
de instala˛ii ∫i izola˛ii; 454 – lucr„ri de finisare; 502
                               Referent O.R.C.  — Adela Pavel             fructe ∫i legume proaspete; 5132 – comer˛ cu
– Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor; 503 –
                                                           ridicata cu carne ∫i mezeluri; 5133 – comer˛ cu
comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;       Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Oprea     ridicata cu produse lactate, ou„, uleiuri ∫i gr„simi
515 – comer˛ cu ridicata cu produse intermediare      M. Stelian privind autorizarea constituirii ∫i      comestibile; 5134 – comer˛ cu ridicata cu b„uturi;
neagricole ∫i de∫euri; 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MIREI — S.R.L.    5135 – comer˛ cu ridicata cu tutun; 5136 – comer˛
magazine nespecializate; 526 – comer˛ cu
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT             cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i produse zaharoase;
am„nuntul neefectuat prin magazine.
                                                           5137 – comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
  Domeniul principal: 014 – servicii auxiliare (cu      Asupra cererii de fa˛„:                condimente; 5138 – comer˛ cu ridicata, specializat,
excep˛ia activit„˛ilor sanitar-veterinare).          Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   cu alte produse alimentare; 5139 – comer˛ cu
  Activitatea principal„: 0141 – servicii pentru     de 22.08.2001 cu nr. 1425, petentul Oprea M.       ridicata, nespecializat, cu produse alimentare,
mecanizarea, chimizarea agriculturii ∫i protec˛ie      Stelian a solicitat autorizarea constituirii ∫i      b„uturi ∫i tutun; 5141 – comer˛ cu ridicata cu
fitosanitar„.                        Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MIREI — S.R.L.    produse textile; 5142 – comer˛ cu ridicata cu
  Alte activit„˛i: 0142 – servicii de reproduc˛ie ∫i de  Ón registrul comer˛ului.                 Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte; 5143 – comer˛ cu
selec˛ie Ón cre∫terea animalelor; 0143 – servicii de      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarelor   ridicata cu aparate electrice ∫i de uz gospod„resc,
Ómbun„t„˛iri funciare ∫i iriga˛ii; 0144 – alte servicii   Ónscrisuri: 1. statutul societ„˛ii cu nr. 1665 din    aparate de radio ∫i televizoare; 5144 – comer˛ cu
pentru agricultur„; 4511 – demolarea construc˛iilor,    23.07.2001; 2. Óncheierea judec„torului delegat cu    ridicata cu produse din ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i
terasamente ∫i organizare de ∫antiere; 4512 –        nr. 1430 din 23.08.2001; 3. declara˛ie pe proprie     produse de Óntre˛inere; 5145 – comer˛ cu ridicata cu
lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru construc˛ii; 4521 –    r„spundere cu nr. 1333 din 17.07.2001; 4. chitan˛a    produse cosmetice ∫i de parfumerie; 5147 – comer˛
lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„; 4522   privind plata taxei de timbru cu nr. 131430 din      cu ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,
– lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la       23.07.2001; 5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului      neclasificate Ón alt„ parte; 5211 – comer˛ cu
construc˛ii; 4523 – construc˛ii de c„i de comunica˛ii    capitalului social cu nr. 1176374 din 23.07.2001; 6.   am„nuntul Ón magazine nespecializate cu v‚nzare
terestre ∫i construc˛ii destinate sportului; 4524 –     chitan˛a pentru achitarea taxei de registru cu nr.    predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
construc˛ii hidrotehnice; 4525 – alte lucr„ri de      5870663 din 20.08.2001; 7. chitan˛a de plat„ a      tutun; 5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
construc˛ii inginere∫ti; 4526 – alte lucr„ri specifice   public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei cu nr.    nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse
pentru construc˛ii; 4531 – lucr„ri de instala˛ii      5870663 din data 20.08.2001.               nealimentare; 5221 – comer˛ cu am„nuntul cu
electrice; 4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie       Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul     fructe ∫i legume proaspete; 5233 – comer˛ cu
anticorosiv„; 4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i   delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de toalet„; 5241
de Ónc„lzire central„ ∫i de montaj de echipamente      legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   – comer˛ cu am„nuntul cu textile; 5242 – comer˛ cu
∫i utilaje tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   am„nuntul cu Ómbr„c„minte; 5243 – comer˛ cu
inginere∫ti; 4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de    din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii    am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;
construc˛ii auxiliare; 4541 – lucr„ri de ipsos„rie;     nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite        5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole de
4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie; 4543 –      prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    iluminat ∫i alte articole de uz casnic; 5245 – comer˛
lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor; 4544 –     Comerciale MIREI — S.R.L. ∫i dispun‚nd          cu am„nuntul cu articole ∫i aparate electrice de uz
lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de       Ónmatricularea acesteia.                 casnic; 5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de
geamuri; 4545 – alte lucr„ri de finisare; 5021 –                                   fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„; 5247
Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor (f„r„        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                           – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i articole
repara˛iile executate Ón Óntreprinderi organizate de      Admite cererea formulat„ de Oprea M. Stelian,     de papet„rie; 5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
tip industrial); 5022 – repara˛ii de autovehicule      cu domiciliul Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei corp. B nr.  magazine specializate, cu alte produse neclasificate
executate Ón unit„˛i organizate de tip industrial;     63–65, ap. 1, sectorul 1, ∫i, Ón consecin˛„:       Ón alt„ parte; 5250 – comer˛ cu am„nuntul cu
5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru           Autorizeaz„   constituirea    ∫i  dispune   bunuri de ocazie v‚ndute prin magazine; 5261 –
autovehicule; 5151 – comer˛ cu ridicata cu         Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„; 5262 –
combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele   Comerciale MIREI — S.R.L. cu urm„toarele date:      comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón pie˛e; 5263 –
derivate; 5152 – comer˛ cu ridicata cu produse ∫i       Asociat: Oprea M. Stelian, n„scut la data de      comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„ prin
minereuri metalice; 5153 – comer˛ cu ridicata cu      2.01.1974 Ón Bicaz, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n,    magazine; 5272 – repara˛ii de articole electrice de
material lemnos ∫i de construc˛ii; 5154 – comer˛ cu     domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei, corp B, nr.   uz gospod„resc; 5274 – alte repara˛ii de articole
ridicata cu echipamente ∫i furnituri de fier„rie,      63–65, ap. 1, sectorul 3, cod po∫tal 70000, telefon    personale ∫i gospod„re∫ti; 5541 – cafenele ∫i baruri
ipsos„rie ∫i Ónc„lzire; 5155 – comer˛ cu ridicata cu    094581637, identificat cu C.I. seria R.R. nr. 163191,   f„r„ spectacol; 5542 – cafenele ∫i baruri cu
produse chimice; 5156 – comer˛ cu ridicata cu alte     eliberat„ de o sec˛ie de poli˛ie din sectorul 3      spectacol; 7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea
produse intermediare, neclasificate Ón alt„ parte;     Bucure∫ti la data de 12.03.2001, cod numeric       bunurilor imobiliare proprii sau Ónchiriate; 7134 –
5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi; 5211    personal: 1740102104991.                 Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente; 7140 –
– comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate      Ónchirierea bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti;
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,       comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„        7440 – publicitate; 9231 – activit„˛i de art„ ∫i
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1702/26.IX.2001                  5
spectacole; 9232 – activit„˛i de gestionare a s„lilor   data de 20.10.1998, cod numeric personal:        v„rs„rii aportului 27.07.2001, echival‚nd cu 20
de spectacol; 9233 – alte activit„˛i de spectacole;    2710312104975.                      p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 % din capitalul social
9271 – jocuri de noroc; 9272 – alte activit„˛i        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate     total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
recreative; 9302 – coafur„ ∫i alte activit„˛i de      comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„       de 100 %.
Ónfrumuse˛are.                       juridic„ rom‚n„, cu denumirea PROMO NOROCEL         Administrator: Batir D. Monica, cet„˛ean rom‚n,
  Capitalul social:                    — S.R.L., av‚nd sediul social Ón R‚mnicu S„rat, Str.   n„scut„ la data de 12.03.1971 Ón R‚mnicu S„rat,
  capital social subscris este de 2.000.000 lei,     Narciselor nr. 22, valabil p‚n„ la data de 31.12.2050.  jude˛ul Buz„u, cod personal: 2710312104975,
v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale:     Obiectul de activitate:                domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Doamna Ghica nr. 6,
20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.         Domenii declarate: 154 – produc˛ia uleiurilor ∫i   bl. 3, sc. E, ap. 197, sectorul 2, cod po∫tal 70000,
  Participarea asociatului la capitalul social: Oprea   a gr„similor vegetale ∫i animale; 159 – fabricarea    av‚nd puteri de administrator reprezentant.
M. Stelian, aport la capital 2.000.000 lei, data      b„uturilor; 174 – fabricare de articole confec˛ionate    Durata de func˛ionare: nelimitat„.
v„rs„rii aportului 23.07.2001, echival‚nd cu 20      din textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de   Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 % din capitalul social   corp); 182 – fabricare de articole de Ómbr„c„minte    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi   ∫i lenjerie din materiale textile; 513 – comer˛ cu     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
de 100 %.                         ridicata cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;    pronun˛are.
  Administrator: Oprea M. Stelian, cet„˛ean rom‚n,    514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 august 2001.
n„scut la data de 2.01.1974 Ón Bicaz, jude˛ul Neam˛,    altele dec‚t cele alimentare; 521 – comer˛ cu        (11/37.976)
cod numeric personal: 1740102104991, domiciliat      am„nuntul Ón magazine nespecializate; 522 –                    *
Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei, corp B, nr. 63–65, ap. 1,  comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
sectorul 3, cod po∫tal 70000, telefon 094581637,      b„uturi ∫i produse din tutun Ón magazine               Societatea Comercial„
av‚nd puteri de administrator reprezentant.        specializate; 523 – comer˛ cu am„nuntul, Ón            CULLINARIA — S.R.L., Buz„u
  Durata de func˛ionare: nelimitat„.           magazine specializate, cu produse farmaceutice ∫i
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        medicale, produse de cosmetic„ ∫i de toalet„; 525 –
                                                            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI:
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute
                                                                 J 10/035/29.08.2001
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      prin magazine; 526 – comer˛ cu am„nuntul
pronun˛are.                        neefectuat prin magazine; 553 – restaurante; 554 –        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: R 14148920
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 august 2001.        cafenele ∫i baruri; 930 – alte activit„˛i de servicii.
  (10/37.975)                        Domeniul principal: 182 – fabricare de articole      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
              *                de Ómbr„c„minte ∫i lenjerie din materiale textile.     JUDEfiEAN BUZ√U LA OFICIUL REGISTRULUI
                               Activitatea principal„: fabricarea articolelor de           COMERfiULUI
      Societatea Comercial„             lenjerie de corp.
     PROMO NOROCEL — S.R.L.               Alte activit„˛i: 1541 – fabricarea uleiurilor ∫i a        ŒNCHEIEREA NR. 1440/2001
     R‚mnicu S„rat, jude˛ul Buz„u           gr„similor brute; 1542 – fabricarea uleiurilor ∫i a
                              gr„similor rafinate; 1543 – fabricarea margarinei ∫i       ™edin˛a din 23 august 2001
                              a produselor comestibile similare; 1591 – fabricarea    Judec„tor delegat — Aurel Pusca
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0350/29.08.2001       b„uturilor alcoolice distilate; 1593 – fabricarea     Referent O.R.C.  — Adela Pavel
                              vinului din struguri; 1594 – fabricarea cidrului ∫i a
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 14148946                                      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Stoica S.
                              vinului din fructe (cu excep˛ia vinurilor din
                                                          Stancu, privind autorizarea constituirii ∫i
                              struguri proaspe˛i); 1595 – fabricarea altor b„uturi
   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL                                       Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale CULLINARIA —
                              ob˛inute prin fermentare; 1599 – fabricarea
  JUDEfiEAN BUZ√U LA OFICIUL REGISTRULUI                                      S.R.L.
                              b„uturilor nealcoolice; 1740 – fabricare de articole
        COMERfiULUI
                              confec˛ionate din textile (ccu excep˛ia                JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp); 1821 – fabricare    Asupra cererii de fa˛„:
       DOSAR NR. 1431/2001
                              de articole de Ómbr„c„minte pentru lucru; 1822 –      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
   ŒNCHEIEREA NR. 1431 din 23.08.2001          fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv   de 22.08.2001 cu nr. 1435, petentul Stoica S. Stancu
                              lenjeria de corp); 1824 – fabricarea altor articole de  a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
     ™edin˛a din 23 august 2001            Ómbr„c„minte ∫i accesorii; 5131 – comer˛ cu ridicata   Societ„˛ii Comerciale CULLINARIA — S.R.L. la
  Judec„tor delegat — Aurel Pusca             cu fructe ∫i legume proaspete; 5132 – comer˛ cu     Oficiul registrului comer˛ului.
  Referent O.R.C.  — Adela Pavel             ridicata cu carne ∫i mezeluri; 5133 – comer˛ cu       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarelor
                              ridicata cu produse lactate, ou„, uleiuri ∫i gr„simi   Ónscrisuri:
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Batir D.    comestibile; 5134 – comer˛ cu ridicata cu b„uturi;
Monica privind autorizarea constituirii ∫i                                       1. statutul societate nr. 3569 din data de
                              5135 – comer˛ cu ridicata cu tutun; 5136 – comer˛    22.08.2001;
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale PROMO         cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i produse zaharoase;
NOROCEL — S.R.L.                                                    2. Óncheierea judec„torului delegat cu nr. 1440
                              5137 – comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i    din data de 23.08.2001;
       JUDEC√TORUL DELEGAT              condimente; 5138 – comer˛ cu ridicata, specializat,     3. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 299 din
                              cu alte produse alimentare; 5139 – comer˛ cu       data de 13.01.1994;
  Asupra cererii de fa˛„:                 ridicata, nespecializat, cu produse alimentare,
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                  4. copia factuii cu nr. 1008373 din data de
                              b„uturi ∫i tutun; 5141 – comer˛ cu ridicata cu      7.08.2001;
de 22.08.2001 cu nr. 1426, petentul Batir D. Monica    produse textile; 5142 – comer˛ cu ridicata cu        5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea   Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte; 5143 – comer˛ cu      social cu nr. 35106 din data de 22.08.2001;
Societ„˛ii Comerciale PROMO NOROCEL — S.R.L. Ón      ridicata cu aparate electrice ∫i de uz gospod„resc,     6. copia actului de identitate cu nr. XZ 044066;
registrul comer˛ului.                   aparate de radio ∫i televizoare; 5144 – comer˛ cu      7. chitan˛„ tax„ timbru nr. 80300 din data de
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarelor    ridicata cu produse din ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i  22.08.2001;
Ónscrisuri: 1. statutul societ„˛ii cu nr. 1706 din data  produse de Óntre˛inere; 5145 – comer˛ cu ridicata cu    8. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 5870761
de 27.07.2001; 2. declara˛ie pe proprie r„spundere     produse cosmetice ∫i de parfumerie; 5147 – comer˛    din data de 22.08.2001;
cu nr. 1705 din de 27.07.2001; 3. Óncheierea        cu ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,     9. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
judec„torului delegat cu nr. 1431 din data de       neclasificte Ón alt„ parte; 5211 – comer˛ cu       Oficial al Rom‚niei nr. 5870762 din data de
23.08.2001; 4. chitan˛a privind plata taxei de timbru   am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     22.08.2001.
cu nr. 131712 din data de 27.07.2001; 5. dovada      predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social cu nr.     tutun; 5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine      judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
508 din data de 27.07.2001; 6. chitan˛a pentru       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
achitarea taxei de registru cu nr. 5870661 din data    produse nealimentare; 5221 – comer˛ cu am„nuntul     comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
de 20.08.2001; 7. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón    cu fructe ∫i legume proaspete; 5222 – comer˛ cu     ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
Monitorul Oficial al Rom‚niei cu nr. 5870661 din      am„nuntul cu carne ∫i produse din carne; 5223 –     precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
data de 20.08.2001.                    comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee ∫i        urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul     molu∫te; 5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine,      constituirea Societ„˛ii Comerciale CULLINARIA —
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     produse de patiserie ∫i zaharoase; 5225 – comer˛ cu   S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   am„nuntul cu b„uturi; 5226 – comer˛ cu am„nuntul
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   cu produse din tutun; 5227 – comer˛ cu am„nuntul,     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii     Ón magazine specializate, cu produse neclasificate     Admite cererea formulat„ de Stoica S. Stancu,
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite         Ón alt„ parte; 5232 – comer˛ cu am„nuntul cu       domiciliat Ón Buz„u, Str. Miori˛ei, bl. A7, et. 4, ap.
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    articole medicale ∫i ortopedice; 5233 – comer˛ cu    18, jude˛ul Buz„u ∫i, Ón consecin˛„:
Comerciale PROMO NOROCEL — S.R.L. ∫i            am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de toalet„; 5250     Autorizeaz„ constituirea Societ„˛ii Comerciale
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.             – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie        CULLINARIA — S.R.L. ∫i dispune Ónmatricularea
                              v‚ndute prin magazine; 5261 – comer˛ cu         acesteia la Oficiul registrului comer˛ului, cu
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                              am„nuntul prin coresponden˛„; 5262 – comer˛ cu      urm„toarele date:
  Admite cererea formulat„ de Batir D. Monica, cu     am„nuntul prin standuri Ón pie˛e; 5263 – comer˛ cu     Asociat:
domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Doamna Ghica nr. 6, bl.   am„nuntul care nu se efectueaz„ prin magazine;       1. Stoica S. Stancu, n„scut la data de 10.12.1955,
3, sc. E, et. 8, ap. 197, sectorul 2, ∫i, Ón consecin˛„:  5530 – restaurante; 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„    Ón localitatea Jirl„u, jude˛ul Br„ila, cet„˛ean rom‚n,
  Autorizeaz„     constituirea    ∫i  dispune   spectacol; 5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;    domiciliat Ón Buz„u, Str. Miori˛ei, bl. A7, ap. 18, cod
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    9302 – coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;   po∫tal 5100, jude˛ul Buz„u, telefon 038719528,
Comerciale PROMO NOROCEL — S.R.L. cu            9304 – activit„˛i de Óntre˛inere corporal„; 9910 –    identificat cu C.I. seria XZ nr. 044066, eliberat de
urm„toarele date:                     activit„˛i de import-export.               Poli˛ia Buz„u la data de 24.05.2000, av‚nd codul
  Asociat: Batir D. Monica, n„scut„ la data de        Capitalul social:                   numeric personal 1551210100046.
12.03.1971 Ón R‚mnicu S„rat, jude˛ul Buz„u,          Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.       v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale:  r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Doamna Ghica nr. 6, bl. 3, sc. E, ap. 197, sectorul 2,   20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      denumirea CULLINARIA, cu sediul social Ón Buz„u,
cod po∫tal 70000, identificat„ cu C.I. seria R.R. nr.     Participarea asociatului la capitalul social: Batir  Str. Miori˛ei, bl. A7, et. 4, ap. 18, cod po∫tal 5100,
053628, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie Bucure∫ti la     D. Monica, aport la capital 2.000.000 lei, data     jude˛ul Buz„u, valabil p‚n„ la data de 31.12.2050.
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1702/26.IX.2001
  Obiectul de activitate:                 2. contract de v‚nzare-cump„rare nr. 1082 din        e) efectuarea de expertize contabile dispuse de
  • domenii declarate:                 data de 29.01.1991;                     organele judiciare sau solicitate de persoane fizice
  158 – fabricarea altor produse alimentare;        3. Óncheierea judec„torului delegat cu nr. 1439     ori juridice Ón condi˛iile prev„zute de lege, ca:
  521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         din data de 23.08.2001;                     – expertize amiabile (la cerere);
nespecializate;                       4. chitan˛a taxei de timbru nr. 80309 din data de      – expertize contabil-judiciare;
  526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin       22.08.2001;                           – arbitraje Ón cauze civile;
magazine;                          5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului        – expertize de gestiune;
  • domeniul principal:                 social nr. 38269 din data de 22.08.2001;            f) efectuarea de lucr„ri cu caracter financiar-
  156 – fabricarea produselor de mor„rit, a        6. copia actului de identitate nr. GR 672091;      contabil, ca:
amidonului ∫i a produselor din amidon.            7. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 5870764     – Óntocmirea de situa˛ii periodice;
  • activitatea principal„:               din data de 22.08.2001;                     – consolidarea conturilor ∫i bilan˛ului;
  1561 – fabricarea produselor de mor„rit;         8. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul        – Óntocmirea de planuri de finan˛are pe termen
  • alte activit„˛i:                  Oficial al Rom‚niei cu nr. 5870764 din data de       mediu ∫i lung;
  1581 – fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i    22.08.2001.                           g) executarea de lucr„ri cu caracter fiscal, ca:
patiserie;                          Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,          – studii ∫i consulta˛ii pe probleme de ordin fiscal;
  1582 – fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i a   judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite       – participarea la Óntocmirea ∫i depunerea
altor produse similare;                  cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii      declara˛iilor fiscale;
  1583 – fabricarea zah„rului;             comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331      – asisten˛a Ón probleme de T.V.A ∫i impozite;
  1584 – fabricarea produselor din cacao, ciocolat„   ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,         – fiscalitate imobiliar„;
∫i a produselor zaharoase;                precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,          – asisten˛„ Ón aplicarea tarifului vamal;
  1585 – fabricarea pastelor f„inoase alimentare ∫i   urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd          – asistarea contribuabilului cu ocazia
a altor produse f„inoase;                 constituirea Societ„˛ii Comerciale EXPERT          verific„rilor;
  1586 – prelucrarea ceaiului ∫i cafelei;        APOSTOL — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea          f) efectuarea de lucr„ri de organizare
  1587 – fabricarea condimentelor;           acesteia.                          administrativ„ ∫i informatic„, cum ar fi:
  1588 – fabricarea preparatelor dietetice ∫i a                                     – organigrame, structuri, definiri de func˛ii;
produselor alimentare pentru copii;             Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:        – leg„turi Óntre servicii, circula˛ia documentelor
  1589 – fabricarea altor produse alimentare;                                    ∫i informa˛iilor;
                               Admite cererea formulat„ de Apostol N. Ion,
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                        – mecanizarea ∫i automatizarea prelucr„rii
                             domiciliat Ón Buz„u, str. Caraiman, bl. A, et. 1, ap.
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse                                   informa˛iilor, alegerea echipamentelor;
                             6, jude˛ul Buz„u, ∫i, Ón consecin˛„:
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                                               – analiza ∫i organizarea fluxului informa˛ional;
                               Autorizeaz„ constituirea Societ„˛ii Comerciale
  5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                        – alegerea soft-urilor necesare, formarea
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse     EXPERT APOSTOL — S.R.L. ∫i dispune             profesional„ continu„;
nealimentare;                       Ónmatricularea acesteia la Oficiul registrului         – contribu˛ii la protec˛ia patrimoniului unit„˛ii;
  5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón      comer˛ului, cu urm„toarele date:                i) Óndeplinirea atribu˛iilor prev„zute Ón mandatul
pie˛e;                            Asociat:                        de cenzor la societ„˛ile comerciale, conform
  5263 – comer˛ cu am„nuntul cu care se           1. Apostol N. Ion, n„scut la data de 18.07.1951 Ón   prevederilor legale;
efectueaz„ prin magazine.                 localitatea Cern„te∫ti, jude˛ul Buz„u, cet„˛ean         j) alte activit„˛i prev„zute de normele legale
  Capitalul social:                   rom‚n, domiciliat Ón Buz„u, str. Caraiman, bl. A, ap.    pentru profesia de expert contabil.
  capitalul social subscris – 2.000.000 lei;      6, cod po∫tal 5100, telefon 038422331, identificat cu      Capitalul social:
  capitalul social v„rsat – 2.000.000 lei;       B.I. seria G.R. nr. 672091, eliberat de Poli˛ia Buz„u      capitalul social subscris – 2.000.000 lei;
  num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          la data de 30.05.1995, cod numeric personal:          capitalul social v„rsat – 2.000.000 lei;
  valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       1510718100018.                         num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  Participarea asociatului la capitalul social:       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Stoica S. Stancu, aport la capital – 2.000.000 lei,  r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu        Participarea asociatului la capitalul social:
data v„rs„rii aportului 22.08.2001, echival‚nd cu 20   denumirea EXPERT APOSTOL, cu sediul social Ón          Apostol N. Ion, aport la capital – 2.000.000 lei,
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul      Buz„u, str. Caraiman, bl. A, et. 1, ap. 6, jude˛ul     data v„rs„rii aportului 22.08.2001, echival‚nd cu 20
social, av‚nd o cot„ de participare la          Buz„u, p‚n„ la data de 31.12.2050.             p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul
beneficii/pierderi de 100 %.                 Obiectul de activitate:                 social, av‚nd o cot„ de participare la
  Administratori:                      • domeniul principal:                  beneficii/pierderi de 100 %.
  Stoica S. Stancu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     741 – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie     Administratori:
de 10.12.1955, Ón localitatea Jirl„u, jude˛ul Br„ila,   contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;         Apostol N. Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
av‚nd codul numeric personal 1551210100046,        activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii   18.07.1951 Ón localitatea Cern„te∫ti, jude˛ul Buz„u,
domiciliat Ón Buz„u, Str. Miori˛ei, bl. A7, ap. 18, cod  pentru afaceri ∫i management.                cod numeric personal: 1510718100018, domiciliat
po∫tal 5100, jude˛ul Buz„u, telefon 038719528,        • activitatea principal„:                Ón Buz„u, str. Caraiman, bl. A, ap. 6, jude˛ul Buz„u,
av‚nd puteri de administrator reprezentant.          7412 – activit„˛i de contabilitate, revizie       cod po∫tal 5100, telefon 038422331, av‚nd puteri de
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.            contabil„, consulta˛ii Ón domeniul fiscal.         administrator reprezentant.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         • alte activit„˛i:                     Durata societ„˛ii: nelimitat„.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         Lucr„rile ce se pot executa, f„r„ a fi limitative, de    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Puncte de lucru: 1. Moara, cu sediul Ón localitatea  c„tre exper˛ii contabili Ón cadrul contractelor de     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Jirl„u, comuna Jirl„u, jude˛ul Br„ila.          prest„ri servicii sunt:                     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       a) ˛inerea sau supravegherea contabilit„˛ii ∫i     pronun˛are.
pronun˛are.                        Óntocmirea bilan˛ului contabil;                 Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 august 2001.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 august 2001.         – acordarea asisten˛ei privind organizarea ∫i         (13/37.978)
   (12/37.977)                     ˛inerea contabilit„˛ii, inclusiv Ón cazul sistemelor                  *
             *                informatice;
                               – elaborarea ∫i punerea Ón aplicare de: procedee         Societatea Comercial„
     Societatea Comercial„              contabile, planul de conturi adaptat unit„˛ii,         AGROTRANS MARITUR — S.R.L., Buz„u
   EXPERT APOSTOL — S.R.L., Buz„u           contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control
                             de gestiune ∫i control prin buget, Ón baza ∫i cu        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI:
                             respectarea normelor generale;                      J 10/0353/29.08.2001
       J 10/0352/29.08.2001
                               b) efectuarea de analize economico-financiare,
                             ca:                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 14148954
    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: R 14148911         – analiza structurilor financiare;
                               – analiza gestiunii financiare ∫i a rentabilit„˛ii      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL          capitalului investi˛ii;                    JUDEfiEAN BUZ√U LA OFICIUL REGISTRULUI
  JUDEfiEAN BUZ√U LA OFICIUL REGISTRULUI           – tehnici de analiz„ ∫i de gestiunea fondului de            COMERfiULUI
        COMERfiULUI                rulment;
                               – sisteme de credit-leasing, factoring etc.;            ŒNCHEIEREA NR. 1432/2001
      ŒNCHEIEREA NR. 1439/2001              – determinarea situa˛iilor financiare ∫i de
                                                                ™edin˛a din 23 august 2001
                             gestiune prin rapoarte procentuale;
     ™edin˛a din 23 august 2001
                               – elaborarea de tablouri de finan˛are ∫i planuri      Judec„tor delegat — Aurel Pusca
 Judec„tor delegat — Aurel Pusca             de trezorerie;                         Referent O.R.C.  — Adela Pavel
 Referent O.R.C.  — Adela Pavel               – elaborarea de tablouri de utilitari ∫i resurse;     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Apostol      – asisten˛„ Ón prevenirea ∫i Ónl„turarea        Marinescu Gh. Ion privind autorizarea constituirii
N. Ion, privind autorizarea constituirii ∫i        dificult„˛ilor unit„˛ii;                  ∫i  Ónmatricularea  Societ„˛ii  Comerciale
Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale EXPERT          c) efectuarea de audit financiar-contabil ca:      AGROTRANS MARITUR — S.R.L.
APOSTOL — S.R.L.                       – diagnostic financiar-cre∫terea, rentabilitatea,
                             echilibrul ∫i riscurile financiare;                   JUDEC√TORUL DELEGAT
       JUDEC√TORUL DELEGAT               – audit intern – organizarea sau controlul         Asupra cererii de fa˛„:
  Asupra cererii de fa˛„:                regularit„˛ii ∫i sincerit„˛ii sistemului;           Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     – studii, asisten˛„ pentru realizarea de investi˛ii   de 22.08.2001 cu nr. 1427, petentul Marinescu Gh.
de 22.08.2001 cu nr. 1434, petentul Apostol N. Ion a   financiare;                         Ion a solicitat autorizarea constituirii ∫i
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea     – audit ∫i certificarea bilan˛ului contabil;      Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale AGROTRANS
Societ„˛ii Comerciale EXPERT APOSTOL — S.R.L. la       d) efectuarea de evalu„ri patrimoniale;         MARITUR — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
Oficiul registrului comer˛ului.                – evalu„ri de bunuri ∫i active patrimoniale;        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarelor
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarelor     – evalu„ri de Óntreprinderi ∫i de valori mobiliare,   Ónscrisuri:
Ónscrisuri:                        pentru v‚nz„ri, succesiuni, partaje, dona˛ii sau la      1. Óncheierea judec„torului delegat cu nr. 1432
  1. statut societate nr. 3574 din data de        cererea celor interesa˛i;                  din data de 23.08.2001;
22.08.2001;                          – evalu„ri de elemente intangibile;            2. statut societate nr. 913 din data de 3.08.2001;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 1702/26.IX.2001                   7
  3. chitan˛a taxei timbru nr. 147166 din data de      5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume     4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.
6.08.2001;                        proaspete;                        181967 din data de 22.08.2001;
  4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului       5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse     5. chitan˛a privind achitarea taxei de registru nr.
social cu nr. 589 din data de 7.08.2001;         din carne;                        5870758 din data de 22.08.2001;
  5. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 1297 din      5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee     6. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
data de 30.07.1971;                    ∫i molu∫te;                       Oficial al Rom‚niei nr. 5870758 din data de
  6. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 5870659    5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse     22.08.2001.
din data de 20.08.2001;                  de patiserie ∫i zaharoase;                 ExaminÓnd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
  7. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul       5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;        delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
Oficial al Rom‚niei nr. 5870659 din data de          5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din      legale privind Ónmatricularea societ„˛ii comerciale,
20.08.2001.                        tutun;                          Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,         5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine       urm„toarelor din codul de procedur„ civil„, precum
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite    specializate, cu produse, neclasificate Ón alt„ parte;  ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„, a admite
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii       5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse        prezenta cerere, autoriz‚nd Societatea Comercial„ 3
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331   cosmetice ∫i de toalet„;                 S ROM — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,        5250 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie    acesteia.
precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,       v‚ndute prin magazine;
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd         5261  –  comer˛   cu  am„nuntul   prin   Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
constituirea Societ„˛ii Comerciale AGROTRANS       coresponden˛„;                       Admite cererea formulat„ de Vl„sceanu Gh.
MARITUR — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea         5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón     Maria, cu domiciliul Ón Pogoanele, Str. Unirii nr. 91,
acesteia.                         pie˛e;                          jude˛ul Buz„u, ∫i, Ón consecin˛„:
                               5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se          Autorizeaz„ Ónmatricularea la Oficiul registrului
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     efectueaz„ prin magazine;                comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale 3 S ROM —
  Admite cererea formulat„ de Marinescu Gh. Ion,       5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;      S.R.L., cu urm„toarele date:
domiciliat Ón R‚mnicu S„rat, str. Florica           5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;         Asociat: EUROTRADE 3 S HANDELS UND
Cristoforeanu nr. 18, jude˛ul Buz„u, ∫i, Ón          6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe   DIENSTLEISTUNGS GMBH, Ón calitate de asociat
consecin˛„:                        baz„ de grafic;                     unic, cu sediul Ón Austria, localitatea Friesach,
  Autorizeaz„ constituirea Societ„˛ii Comerciale       6022 – transporturi cu taxiuri;           Peggau, str. Oberfeld 1, A-8114, actul de Ónfiin˛are
AGROTRANS MARITUR — S.R.L. ∫i dispune             6023 – transporturi terestre de c„l„tori       HRB 9356/1992, eliberat de Tribunalul Salzbu la
Ónmatricularea acesteia la Oficiul registrului      ocazionale;                       data de 14.02.1992.
comer˛ului, cu urm„toarele date:               6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Asociat unic Marinescu Gh. Ion, n„scut la data de     7440 – publicitate.                 r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
18.06.1932 Ón localitatea Chiojdeanca, jude˛ul        Capitalul social:                  denumirea 3 S ROM, cu sediul social Ón Pogoanele,
Prahova, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu        capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      Str. G„rii nr. 1, jude˛ul Buz„u, valabil p‚n„ la data
S„rat, str. Florica Cristoforeanu nr. 18, cod po∫tal     capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       de 31.12.2050.
5250, jude˛ul Buz„u, identificat cu B.I. seria G.V. nr.    num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           Activitate anterioar„: schimbarea sediului din alt
483782, eliberat de Poli˛ia R‚mnicu S„rat la data de     valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      jude˛ J 04/79/2000.
29.10.1996, av‚nd codul numeric personal           Participarea asociatului la capitalul social:      Obiectul de activitate
1320618104965.                        – Marinescu Gh. Ion, aport la capital – 2.000.000    Domenii declarare:
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    lei, data v„rs„rii aportului 7.08.2001, echival‚nd cu    231 – cocsificarea c„rbunelui;
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul     232 – prelucrarea ˛i˛eiului;
denumirea AGROTRANS MARITUR, cu sediul social       social, av‚nd o cot„ de participare la           241 – fabricarea produselor chimice de baz„;
Ón R‚mnicu S„rat, str. Florica Cristoforeanu nr. 18,   beneficii/pierderi de 100 %.                271 – produc˛ia de metale feroase sub forme
jude˛ul Buz„u, valabil p‚n„ la data de 31.12.2050.      Administrator:                    primare ∫i semifabricate;
  Obiectul de activitate:                  – Marinescu Gh. Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     272 – produc˛ia de tuburi din font„ ∫i o˛el;
  • domenii declarate:                  data de 18.06.1932 Ón localitatea Chiojdeanca,       273 – alte activit„˛i metalurgice;
  014 – servicii auxiliare (cu excep˛ia activit„˛ilor  jude˛ul Prahova, av‚nd codul numeric personal        274 – produc˛ia metalelor pre˛ioase ∫i a altor
sanitar-veterinare);                   1320618104965, domiciliat Ón localitatea R‚mnicu     metale neferoase;
  501 – comer˛ cu autovehicule;             S„rat, str. Florica Cristoforeanu nr. 18, jude˛ul      275 – turn„torie;
  502 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;    Buz„u, cod po∫tal 5250, av‚nd puteri de           281 – construc˛ii metalice;
  503 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru       administrator reprezentant.                 351 – construc˛ii ∫i repara˛ii navale;
autovehicule;                         Durata societ„˛ii: nelimitat„.             352 – construc˛ia ∫i repararea materialului
  505 – v‚nzarea cu am„nuntul cu carburan˛i         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       rulant;
pentru autovehicule;                   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        371 – recuperarea de∫eurilor ∫i a resturilor
  512 – comer˛ cu ridicata cu produse agricole        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la    metalice reciclabile;
brute ∫i animale vii;                   pronun˛are.                         372 – recuperarea de∫eurilor ∫i a resturilor
  521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 august 2001.      nemetalice reciclabile;
nespecializate;                        (14/37.979)                      452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;
  522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse                       *                 505 – v‚nzarea cu am„nuntul a carburan˛ilor
alimentare, b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón                                   pentru autovehicule;
magazine specializate;                    Societatea Comercial„ 3 S ROM — S.R.L.          511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu
  523 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine              Pogoanele, jude˛ul Buz„u            ridicata;
specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,                                  515 – comer˛ cu ridicata cu produse
cu produse de cosmetic„ ∫i de toalet„;                                       intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;
  525 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI J        516 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente
v‚ndute prin magazine;                          10/0354/29.08.2001            ∫i furnituri;
  526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin                                     525 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
magazine;                             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 12761994        v‚ndute prin magazine;
  554 – cafenele ∫i baruri;                                             526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin
  602 – alte transporturi terestre;              JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL          magazine;
  744 – publicitate.                    JUDEfiEAN BUZ√U LA OFICIUL REGISTRULUI          602 – alte transporturi terestre;
  • domeniul principal:                         COMERfiULUI                 611 – transporturi maritime ∫i de coast„;
  014 – servicii auxiliare (cu excep˛ia activit„˛ilor                                612 – transporturi pe c„i navigabile interioare;
sanitar-veterinare).                          DOSAR NR. 1437/2001              631 – manipul„ri ∫i depozit„ri;
  • activitatea principal„:                                             632 – alte activit„˛i anexe transporturilor
                                    ŒNCHEIEREA NR. 1437
  0141 – servicii pentru mecanizarea, chimizarea                                 (inclusiv activitatea agen˛iilor de bilete);
agriculturii ∫i protec˛ia fitosanitar„.              ™edin˛a din 23 august 2001             702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
  • alte activit„˛i:                                               imobiliare proprii sau Ónchiriate;
                              Judec„tor delegat — Aurel Pusca
  0144 – alte servicii pentru agricultur„;                                      712 – Ónchirierea altor mijloace de transport;
                              Referent O.R.C.  — Adela Pavel
  5010 – comer˛ cu autovehicule;                                           741 – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie
  5021 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de       contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;
(f„r„ repara˛iile executate Ón Óntreprinderi       Vl„sceanu Gh. Maria privind autorizarea         activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii
organizate de tip industrial);              Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale 3 S ROM —      pentru afaceri ∫i management.
  5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru       S.R.L.                           Domeniul principal: 275 – turn„torie.
autovehicule;                                                     Activitatea principal„: 2751 – turnarea fontei.
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  5050 – v‚nzarea cu am„nuntul de carburan˛i                                     Alte activit„˛i:
pentru autovehicule;                     Asupra cererii de fa˛„:                 2310 – cocsificarea c„rbunelui;
  5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i     Prin cererea legal timbrat„ Ónregistrat„ la data de   2320 – prelucrarea ˛i˛eiului;
furaje;                          22.08.2001 cu nr. 1432, petenta Vl„sceanu Gh.        2411 – fabricarea gazului industrial;
  5122 – comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;     Maria a solicitat Ónmatricularea Societ„˛ii         2710 – produc˛ia de metale feroase sub forme
  5123 – comer˛ cu ridicata cu animale vii;       Comerciale 3 S ROM — S.R.L. la Oficiul registrului    primare ∫i semifabricate;
  5124 – comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i piei    comer˛ului.                         2721 – tuburi (˛evi) din font„;
prelucrate;                         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarelor    2722 – tuburi (˛evi) din o˛el;
  5125 – comer˛ cu ridicata cu tutun neprelucrat;    Ónscrisuri:                         2731 – tragere la rece;
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          1. copii certificate dE PE dosarul societ„˛ii-mam„    2732 – laminare la rece;
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse     cu nr. 5798 din data de 16.08.2001;             2733 – alte profile ob˛inute la rece;
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                2. Óncheierea judec„torului delegat, cu nr. 1437     2734 – trefilare;
  5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         din data de 23.08.2001;                   2735 – alte produse metalurgice;
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse      3. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 644 din      2742 – produc˛ia aluminiului;
nealimentare;                       data de 5.07.2000;                     2743 – prelucrarea aluminiului;
 8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1702/26.IX.2001
  2747 – produc˛ia altor metale neferoase;       Grupul Industrial ALCA — S.R.L., Ónmatriculat„ cu       Activitatea principal„: 1772 – fabricarea de
  2752 – turnarea o˛elului;               nr. J 40/7149/2001, cu sediul Ón Bucure∫ti.        pulovere, veste ∫i articole similare tricotate sau
  2753 – turnarea metalelor neferoase u∫oare;                                   cro∫etate.
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
  2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente;                                  Alte activit„˛i: 1730 – finisarea materialelor
  3511 – construc˛ii navale;                Asupra cererii de fa˛„:                 textile; 1740 – fabricarea articolelor confec˛ionate
  3520 – construc˛ia ∫i repararea materialului       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    din textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de
rulant;                         de 28.08.2001 cu nr. 14518, petentul Calcan V.       corp); 1753 – fabricarea textilelor ne˛esute ∫i a
  3710 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor      Valentin Gigel a solicitat autorizarea constituirii ∫i   articolelor din acestea (exclusiv confec˛iile pentru
metalice reciclabile;                  Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ALCA TRICOT      Ómbr„c„minte); 1754 – fabricarea altor articole
  3720 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor      — S.R.L., Bucure∫ti, Sucursala Buz„u, Ón registrul     textile; 1760 – fabricarea metrajelor prin tricotare
nemetalice reciclabile;                 comer˛ului.                        sau cro∫etare; 1771 – fabricarea ciorapilor, ∫osetelor
  4523 – construc˛ii de c„i de comunica˛ie terestre    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarelor    ∫i ciorapilor pantalon; 1810 – fabricarea articolelor
∫i construc˛ii destinate sportului;           Ónscrisuri:                        de Ómbr„c„minte ∫i lenjerie din piele ∫i Ónlocuitori
  5050 – v‚nzarea cu am„nuntul a carburan˛ilor       1. actul constitutiv cu nr. 1697 din data de      din piele (cu excep˛ia celor din blan„); 1821 –
pentru autovehicule;                   27.08.2001; 2. contractul de Ónchiriere cu nr. 1905    fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte pentru
  5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,   din data de 27.08.2001; 3. Óncheierea judec„torului    lucru; 1822 – fabricarea altor articole de
minerale ∫i produse chimice pentru industrie;      delegat cu nr. 1456 din data de 30.08.2001; 4.       Ómbr„c„minte (exclusiv lenjerie de corp); 1823 –
  5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse      chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu nr.     fabricarea articolelor de lenjerie de corp; 1824 –
diverse;                         59342 din data de 28.08.2001; 5. chitan˛a privind     fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
  5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,                                accesorii; 1920 – fabricarea articolelor de voiaj,
                             achitarea taxei de registru cu nr. 5671032 din data
lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate;                                      marochin„rie ∫i a articolelor de harna∫ament; 1930
                             de 28.08.2001; 6. chitan˛a privind plata pentru
  5152 – comer˛ cu ridicata cu produse ∫i                                     – fabricarea Ónc„l˛„mintei; 2040 – produc˛ia de
                             publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei cu nr.
minereuri metalice;                                                 ambalaje din lemn; 2051 – fabricarea altor produse
                             5871031 din data de 28.08.2001.
  5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;                                 din lemn; 2522 – fabricarea articolelor de ambalaj
                              Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
  5165 – comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini utilizate                                din material plastic; 2872 – fabricarea ambalajelor
                             delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
Ón industrie, comer˛ ∫i transport;                                         din metale u∫oare; 3002 – fabricarea calculatoarelor
  5250 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie    legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                                                          ∫i a altor echipamente electronice; 3162 – produc˛ia
v‚ndute Ón magazine;                   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                                                          altor componente electrice; 4511 – demolarea
  5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se         din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
                                                          construc˛iilor, terasamente ∫i organizare de
efectueaz„ prin magazine;                nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                                                          ∫antiere; 4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;        prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                                                          construc˛ii; 4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv
  6110 – transporturi maritime ∫i de coast„;      Comerciale ALCA TRICOT — S.R.L., Bucure∫ti,
                                                          lucr„ri de art„; 4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante
  6120 – transporturi pe c„i navigabile interioare;   Sucursala Buz„u, ∫i dispun‚nd Ónmatricularea
                                                          ∫i terase la construc˛ii; 4524 – construc˛ii
  6311 – manipul„ri;                  acesteia.                         hidrotehnice; 4525 – alte lucr„ri de construc˛ii
  6312 – depozit„ri;                                                inginere∫ti; 4526 – alte lucr„ri specifice pentru
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  6321 – alte activit„˛i anexe transporturilor                                   construc˛ii; 4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;
terestre;                          Admite cererea formulat„ de Calcan V. Valentin     4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
  6322 – alte activit„˛i anexe transporturilor pe    Gigel, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Aviator D.     4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire
ap„;                           Darian nr. 60, ∫i, Ón consecin˛„:             central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje
  7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor      Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune    tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti; 4534
imobiliare proprii sau Ónchiriate;            Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i construc˛ii auxiliare;
  7121 – Ónchirierea altor mijloace de transport    Comerciale ALCA TRICOT — S.R.L., Bucure∫ti,        4541 – lucr„ri de ipsos„rie; 4542 – lucr„ri de
terestru;                        Sucursala Buz„u, cu urm„toarele date:           t‚mpl„rie ∫i dulgherie; 4543 – lucr„ri de pardosire
  7122 – Ónchirierea mijloacelor de transport pe      Forma juridic„, denumirea, sediul: sucursal„, cu    ∫i placare a pere˛ilor; 4544 – lucr„ri de vopsitorie,
ap„;                           denumirea ALCA TRICOT — S.R.L., Bucure∫ti,         zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri; 4545 – alte lucr„ri
  7414 – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i   Sucursala Buz„u, av‚nd sediul social Ón Buz„u, Str.    de finisare; 4550 – Ónchirierea utilajelor de
management.                       Stadionului nr. 120, valabil p‚n„ la data de        construc˛ii ∫i demolare, cu personal de deservire
  Capitalul social                   27.08.2002.                        aferent; 5010 – comer˛ cu autovehicule; 5021 –
  Capitalul social subscris este de 5.000.000 lei,     Obiectul de activitate:                 Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor (f„r„
v„rsat 5.000.000 lei, din care 140 $; participarea     Domenii declarate: 173 – finisarea materialelor     repara˛iile executate Ón Óntreprinderi organizate de
str„in„ la capitalul social este de 5.000.000 lei, din  textile; 174 – fabricare de articole confec˛ionate din   tip industrial); 5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii
care 140 $; num„rul total de p„r˛i sociale: 50;     textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de     pentru autovehicule; 5112 – intermedieri Ón
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        corp); 175 – fabricarea altor articole textile; 176 –   comer˛ul cu combustibili, minerale ∫i produse
  Participarea asociatului la capitalul social:     fabricarea de metraje prin tricotare sau cro∫etare;    chimice pentru industrie; 5113 – intermedieri Ón
  EUROTRADE      3  S  HANDELS     UND   177 – fabricarea de articole tricotate sau cro∫etate;   comer˛ul cu material lemnos ∫i de construc˛ii; 5114
DIENSTLEISTUNGS GMBH, aport la capital                                       – intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini, echipamente
                             181 – fabricarea de articole de Ómbr„c„minte din
5.000.000 lei, din care 140 $, data v„rs„rii aportului                               industriale, nave ∫i avioane; 5115 – intermedieri Ón
                             piele ∫i Ónlocuitori din piele (cu excep˛ia celor din
23.08.2001, echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale,                                     comer˛ul cu mobil„, articole de menaj ∫i fier„rie;
                             blan„); 182 – fabricare de articole de Ómbr„c„minte
reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd                                5116 – intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,
                             ∫i lenjerie din materiale textile; 192 – fabricarea
cota de participare la beneficii/pierderi este de                                  Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele; 5118 –
                             articolelor de voiaj ∫i marochin„rie, a articolelor de
100 %.                                                       intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón v‚nzarea
                             harna∫ament; 193 – fabricarea Ónc„l˛„mintei; 204 –
  Administrator:                                                  produselor neclasificate Ón alt„ parte; 5119 –
  Vl„sceanu Gh. Maria, cu cet„˛enie rom‚n„,       produc˛ia de ambalaje din lemn; 205 – fabricarea
                             altor produse din lemn, plut„, nuiele ∫i alte       intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse; 5141
n„scut„ la data de 9.05.1957 Ón localitatea V„lenii de                               – comer˛ cu ridicata cu produse textile; 5147 –
Munte, cod numeric personal 2570509297302,        materiale vegetale; 252 – produc˛ia articolelor din
                             material plastic; 287 – fabricarea altor produse      comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum
domiciliat„ Ón Pogoanele, Str. Unirii nr. 91, jude˛ul                                nealimentare, n.c.a.; 5151 – comer˛ cu ridicata cu
Buz„u, cod po∫tal 5115, telefon 038552522, av‚nd     prelucrate din metal; 300 – produc˛ia de mijloace
                             ale tehnicii de calcul ∫i de birou; 316 – produc˛ia de   combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i produse
puteri de administrator neasociat.                                         derivate; 5152 – comer˛ cu ridicata cu produse ∫i
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  alte aparate, echipamente ∫i materiale electrice; 451
                             – organizarea de ∫antiere ∫i preg„tirea terenului;     minereuri metalice; 5153 – comer˛ cu ridicata cu
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                                     material lemnos ∫i de construc˛ii; 5154 – comer˛ cu
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil; 453 –
                             lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii; 454 – lucr„ri de    ridicata cu echipamente ∫i furnituri de fier„rie,
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                                          ipsos„rie ∫i Ónc„lzire; 5155 – comer˛ cu ridicata cu
pronun˛are.                       finisare; 455 – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
                                                          produse chimice; 5156 – comer˛ cu ridicata cu alte
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 august 2001.       demolare, cu personal de deservire aferent; 501 –
                                                          produse intermediare, n.c.a.; 5157 – comer˛ cu
  (15/37.980)                     comer˛ cu autovehicule; 502 – Óntre˛inerea ∫i
                                                          ridicata cu de∫euri ∫i resturi; 5161 – comer˛ cu
             *               repararea autovehiculelor; 503 – comer˛ cu piese ∫i
                                                          ridicata cu ma∫ini-unelte pentru prelucrarea
                             accesorii pentru autovehicule; 511 – activit„˛i de
                                                          metalului ∫i lemnului; 5162 – comer˛ cu ridicata cu
Societatea Comercial„ ALCA TRICOT — S.R.L.        intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata; 514 – comer˛
                                                          ma∫ini pentru construc˛ii; 5163 – comer˛ cu ridicata
    Bucure∫ti, Sucursala Buz„u            cu ridicata cu bunuri de consum, altele dec‚t cele
                                                          cu ma∫ini pentru industria textil„, ma∫ini de cusut
                             alimentare; 515 – comer˛ cu ridicata cu produse      ∫i de tricotat; 5164 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini ∫i
                             intermediare neagricole ∫i de∫euri; 516 – comer˛ cu    materiale de birou; 5165 – comer˛ cu ridicata cu alte
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i furnituri; 517 –    ma∫ini utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transport;
       J 10/0355/31.08.2001
                             comer˛ cu ridicata cu alte produse n.c.a.; 521 –      5166 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14151011        comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;      unelte agricole; 5170 – comer˛ cu ridicata cu alte
                             524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           produse, n.c.a.; 5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón
   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL          specializate, cu alte produse n.c.a.; 525 – comer˛ cu   magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
  JUDEfiEAN BUZ√U LA OFICIUL REGISTRULUI         am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin         de produse nealimentare; 5241 – comer˛ cu
        COMERfiULUI                magazine; 526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat       am„nuntul cu textile; 5242 – comer˛ cu am„nuntul
                             prin magazine; 602 – alte transporturi terestre; 631    cu Ómbr„c„minte; 5243 – comer˛ cu am„nuntul cu
       DOSAR NR. 1456/2001            – manipul„ri ∫i depozit„ri; 632 – alte activit„˛i     Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele; 5244 – comer˛ cu
                             anexe transporturilor (inclusiv activitatea agen˛iilor   am„nuntul cu mobil„ ∫i articole de iluminat ∫i cu
     ŒNCHEIEREA NR. 1456/2001            de bilete); 702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea      alte articole de uz casnic; 5245 – comer˛ cu
     ™edin˛a din 30 august 2001           bunurilor imobiliare proprii sau Ónchiriate; 712 –     am„nuntul cu articole ∫i aparate electrice de uz
                             Ónchirierea altor mijloace de transport; 713 –       casnic; 5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de
 Judec„tor delegat: — Aurel Pusca            Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor; 722 –       fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„; 5247
 Referent O.R.C.:  — Adela Pavel            realizarea ∫i furnizarea de programe; 723 –        – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i articole
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Calcan   prelucrarea datelor; 726 – alte activit„˛i legate de    de papet„rie; 5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón
V. Valentin Gigel privind autorizarea constituirii ∫i  informatic„; 930 – alte activit„˛i de servicii.      magazine specializate, cu alte produse n.c.a.; 5250 –
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ALCA TRICOT      Domeniul principal: 177 – fabricarea de articole    comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute
— S.R.L., Bucure∫ti, Sucursala Buz„u, Ónfiin˛at„ de   tricotate sau cro∫etate.                  prin magazine; 5261 – comer˛ cu am„nuntul prin
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1702/26.IX.2001                   9
coresponden˛„; 5262 – comer˛ cu am„nuntul prin       30.10.1970 Ón Baia Mare, jude˛ul Maramure∫, cu       asociat, n„scut la data de 22.10.1960 Ón localitatea
standuri Ón pie˛e; 5263 – comer˛ cu am„nuntul care     cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Baia Mare, str. Ion    B„de∫ti, jude˛ul Cluj, cu cet„˛enie rom‚n„,
nu se efectueaz„ prin magazine; 6023 – transporturi    Luca Caragiale nr. 3, ap. 17, cod po∫tal 4800, telefon   domiciliat Ón Baia Mare, Str. Victoriei nr. 65, ap. 18
terestre de c„l„tori, ocazionale; 6024 – transporturi   062/423620, identificat cu C.I. seria M.M. nr.       cod po∫tal 4800, identificat cu C.I. seria M.M. nr.
rutiere de m„rfuri; 6311 – manipul„ri; 6312 –       068357, eliberat„ de Poli˛ia Baia Mare la data de     014303, eliberat„ de Poli˛ia Baia Mare la data de
depozit„ri; 6321 – alte activit„˛i anexe          4.07.2001, cod numeric personal 1701030240029;       17.04.2000, cod numeric personal 1601022085021;
transporturilor terestre; 7020 – Ónchirierea ∫i        – domeniul principal de activitate: grupa CAEN       – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
subÓnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau      454 – lucr„ri de finisare;                 012 – cre∫terea animalelor;
Ónchiriate; 7121 – Ónchirierea altor mijloace de       – activitatea principal„: cod CAEN 4543 – lucr„ri     – activitatea principal„: cod CAEN 0123 –
transport terestru; 7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i   de pardosire ∫i placare a pere˛ilor.            cre∫terea porcilor.
echipamente; 7220 – realizarea ∫i furnizarea de        R„mas„ irevocabil„ la data de 17 august 2001.       R„mas„ irevocabil„ la data de 17 august 2001.
programe; 7230 – prelucrarea datelor; 7260 – alte       (18/37.983)                        (20/37.985)
activit„˛i legate de informatic„; 9301 – sp„larea,                  *                             *
cur„˛area ∫i vopsirea textilelor ∫i bl„nurilor.
  Administrator: Calcan V. Valentin Gigel, cu         Societatea Comercial„ ESBAL — S.R.L.           Societatea Comercial„ ONITRANS — S.R.L.
cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 21.07.1965 Ón         Baia Mare, jude˛ul Maramure∫                 comuna Gro∫ii fiible∫ului
Slobozia, jude˛ul Ialomi˛a, cod numeric personal                                          jude˛ul Maramure∫
1650721400324, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Aviator    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
D. Darian nr. 60, sc. 1, cod po∫tal 71000, telefon         NR. 2022 din 10.08.2001              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
012/214363, posesor al C.I. seria R.R. nr. 065897,      Judec„tor delegat — B„lin Viorel               NR. 1952 d i n 2 a u g u s t 2 0 0 1
eliberat„ la data de 29.01.1998 de c„tre S.E.P., av‚nd    Referent O.R.C.  — Manta Cristina            Judec„tor delegat — Borcutean Nela
puteri de persoan„ Ómputernicit„ cu administrarea       Maramure∫                         Referent O.R.C.  — Manta Cristina
∫i reprezentarea sucursalei.                                              Maramure∫
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Œn baza cererii nr. 5124 din data de 1.08.2001 ∫i
pronun˛are.                        a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     Œn baza cererii nr. 5127/1.08.2001 ∫i a actelor
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 30 august 2001.        Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului        doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
  (16/37.981)                      Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Maramure∫ a
              *                societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J     comerciale, cu urm„toarele date:
  Societatea Comercial„ GLATISA — S.R.L.         24/466/2001;                         – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
  Sighetu Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫            – cod unic de Ónregistrare: 14114358          24/490/2001;
                               – denumirea ∫i forma juridic„: ESBAL — S.R.L.;       – cod unic de Ónregistrare: 14124564;
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             – sediul social: Baia Mare, str. Ferenczy Karoly      – denumirea ∫i forma juridic„: ONITRANS —
     NR. 1951 din 2.08.2001              nr. 39, ap. 15;                      S.R.L.
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – sediul social: comuna Gro∫ii fiible∫ului nr. 420,
 Judec„tor delegat — Borcutean Nela
                               – capitalul social subscris: 10.000.000 lei, din care  jude˛ul Maramure∫;
 Referent O.R.C.  — Manta Cristina
                              v„rsat: 10.000.000 lei;                    – durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Maramure∫
                               – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale    – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
  Œn baza cererii nr. 5110 din data de 1.08.2001 ∫i    a 100.000 lei fiecare;                   2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     – date de identificare fondatori: 1. Karsay Gavril,   fiecare;
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului        Ón calitate de asociat, n„scut la data de 21.11.1965     – date de identificare fondator: Pop Oni∫or, Ón
Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      Ón Baia Mare, jude˛ul Maramure∫, cu cet„˛enie       calitate de asociat unic, n„scut la data de 21.02.1970
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         rom‚n„, domiciliat Ón Baia Mare, Str. Olarilor nr.     Ón localitatea Suciu de Sus, jude˛ul Maramure∫,
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului J      22, cod po∫tal 4800, telefon 062/212875, identificat    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón comuna Gro∫ii
24/489/2001;                        cu B.I. seria D.G. nr. 850930, eliberat de Poli˛ia Baia  fiible∫ului nr. 420, jude˛ul Maramure∫, cod po∫tal
  – cod unic de Ónregistrare: 14124530          Mare la data de 24.07.1998, cod numeric personal      4883, identificat cu B.I. seria B.U. nr. 285315,
  – denumirea ∫i forma juridic„: GLATISA — S.R.L.;    1651121240016; 2. Karsay Alexandru Adalbert, Ón      eliberat de Poli˛ia T‚rgu L„pu∫ la data de 8.03.1994,
  – sediul social: Sighetu Marma˛iei, Str. Unirii nr.   calitate de asociat, n„scut la data de 2.06.1929 Ón    cod numeric personal 1700221243108;
1A, ap. 19;                        ™imleu Silvaniei, jude˛ul S„laj, cu cet„˛enie rom‚n„,     – domeniul principal de activitate: 602 – alte
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          domiciliat Ón Baia Mare, str. Ferenczy Karoly nr. 39,   transporturi terestre;
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  ap. 9, jude˛ul Maramure∫, cod po∫tal 4800,          – activitatea principal„: 6024 – transporturi
v„rsat: 2.000.000 lei;                   identificat cu B.I. seria B.G. nr. 495146, eliberat de   rutiere de m„rfuri.
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  Mili˛ia Baia Mare la data de 2.09.1982, cod numeric       (21/37.986)
100.000 lei fiecare;                    personal 1290602240012;                                *
  – date de identificare fondator: Mares ™tefan, Ón     – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
calitate de asociat unic, n„scut la data de 27.09.1965   511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu            Societatea Comercial„
Ón localitatea Letca Nou„, jude˛ul Giurgiu, cu       ridicata;                              MATESAN — S.N.C., Baia Mare
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.        – activitatea principal„: cod CAEN 5111 –
Rozetului nr. 2A, sectorul 6, cod po∫tal 4925, telefon   intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime agricole,    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
062/312208, identificat cu C.I. seria R.R. nr. 103974,   animale vii, materii prime textile ∫i cu             NR. 1965 d i n 2 a u g u s t 2 0 0 1
eliberat„ de S.E.P. la data de 30.03.2001, cod       semiproduse.                         Judec„tor delegat — Borcutean Nela
numeric personal 1650927400133, cu re∫edin˛a Ón        R„mas„ irevocabil„ la data de 10 august 2001.       Referent O.R.C.  — ™tef„nescu Mirela Rita
Sighetu Marma˛iei, Str. Unirii nr. 1A/19;            (19/37.984)                       Maramure∫
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN                   *
201 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i impregnarea                                    Œn baza cererii nr. 5141/2.08.2001 ∫i a actelor
lemnului;                          Societatea Comercial„ EMA & EMI — S.R.L.         doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
  – activitatea principal„: cod CAEN 2010 –           Baia Mare, jude˛ul Maramure∫            Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Maramure∫ a
prelucrarea brut„ a lemnului ∫i impregnarea                                      dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
lemnului.                         EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           comerciale, cu urm„toarele date:
  R„mas„ irevocabil„ la data de 17 august 2001.          NR. 1949 DIN 2.08.2001                – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
   (17/37.982)                                                   24/500/2001;
                               Judec„tor delegat — Borcutean Nela
              *                                               – cod unic de Ónregistrare: 14130426;
                               Referent O.R.C.  — ™tef„nescu Mirela Rita
                                                             – denumirea ∫i forma juridic„: MATESAN —
                               Maramure∫
  Societatea Comercial„ RENITA — S.R.L.                                       S.N.C.
    Baia Mare, jude˛ul Maramure∫              Œn baza cererii nr. 5126 din data de 1.08.2001 ∫i     – sediul social: Baia Mare, Strada P„ltini∫ului nr.
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    90, ap. 22, jude˛ul Maramure∫;
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului          – durata de func˛ionare: nelimitat„;
     NR. 1953 din 2.08.2001              Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         150.000 lei;
 Judec„tor delegat: — Borcutean Nela
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        – date de identificare fondatori: Vlad Maria, Ón
 Referent O.R.C.:  — ™tef„nescu Mirela Rita
                              J 24/492/2001;                       calitate de asociat, n„scut„ la data de 18.07.1965 Ón
 Maramure∫
                               – cod unic de Ónregistrare: 14124475          localitatea Bocicoiu Mare, jude˛ul Maramure∫,
  Œn baza cererii nr. 5122 din data de 1.08.2001 ∫i     – denumirea ∫i forma juridic„: EMA & EMI —       cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Baia Mare, bd.
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    S.R.L.;                          Traian nr. 29, ap. 59, jude˛ul Maramure∫, cod po∫tal
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului          – sediul social: Baia Mare, Str. Victoriei nr. 65,   4800, tel. 062, fax 062, identificat„ cu B.I. seria G.R.
Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      ap. 18;                          nr. 818243, eliberat de Poli˛ia Baia Mare la data de
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          – durata de func˛ionare: nelimitat„;          28.07.1995, cod numeric personal 2650718240055,
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J       – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  Matesan Sebastian Marian, n„scut la data de
24/493/2001;                        v„rsat: 2.000.000 lei;                   30.04.1973 Ón localitatea Cehu Silvaniei, jude˛ul
  – cod unic de Ónregistrare: 14124459            – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  S„laj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Baia Mare,
  – denumirea ∫i forma juridic„: RENITA — S.R.L.;     100.000 lei fiecare;                    Strada P„ltini∫ului nr. 90, ap. 22, jude˛ul
  – sediul social: Baia Mare, str. Ion Luca Caragiale    – date de identificare fondatori: 1. Ambrus Elena    Maramure∫, cod po∫tal 4800, tel. 062/229346, fax
nr. 3, ap. 17;                       Maria, Ón calitate de asociat, n„scut„ la data de     062, identificat cu C.I. seria M.M. nr. 031301,
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          1.07.1959 Ón localitatea Ileanda, jude˛ul S„laj, cu    eliberat„ de Poli˛ia Baia Mare la data de 15.09.2000,
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Baia Mare, Str.      cod numeric personal 1730430243671, ∫i Sas
v„rsat: 2.000.000 lei;                   Victoriei nr. 65, ap. 18, jude˛ul Maramure∫, cod      Gheorghe Petru, Ón calitate de asociat, n„scut la
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  po∫tal 4800, telefon 094/663140, identificat„ cu C.I.   data de 6.11.1961 Ón Baia Mare, jude˛ul Maramure∫,
100.000 lei fiecare;                    seria M.M. nr. 014428, eliberat„ de Poli˛ia Baia      cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Baia Mare, str. Cuza
  – date de identificare fondator: Lupsea Iosif      Mare la data de 18.04.2000, cod numeric personal      Vod„ nr. 5, ap. 71, cod po∫tal 4800, identificat cu
Csaba, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de   2590701124047; 2. Ambrus Emil, Ón calitate de       B.I. seria G.V. nr. 008512, eliberat de Poli˛ia Baia
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1702/26.IX.2001
Mare la data de 8.04.1996, cod numeric personal        Societatea Comercial„ T EXFOR — S.R.L.              Societatea Comercial„
1611106240032;                          Vi∫eu de Sus, jude˛ul Maramure∫              GIDOCONIK COMPANY — S.R.L.
  – domeniul principal de activitate: 553 –                                      comuna Rona de Sus, jude˛ul Maramure∫
restaurante;                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  – activitatea principal„: 5530 – restaurante.         NR. 1973 d i n 6 a u g u s t 2 0 0 1            NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/495/2001
  (22/37.987)
              *                 Judec„tor delegat — B„lan Viorel
                                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14130485
                               Referent O.R.C.  — ™tef„nescu Mirela Rita
       Societatea Comercial„              Maramure∫                         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
      SIGE — S.R.L., Baia Mare                                               DELEGAT NR. 1982
                               Œn baza cererii nr. 5184/3.08.2001 ∫i a actelor
                                                                ™edin˛a din 6 august 2001
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Maramure∫ a       Judec„tor delegat — Balin Viorel
   NR. 1970 d i n 2 a u g u s t 2 0 0 1
                              dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       Referent O.R.C.  — Manta Cristina
 Judec„tor delegat — Borcutean Nela
                              comerciale, cu urm„toarele date:               Œn baza cererii nr. 5204 din data de 6.08.2001 ∫i
 Referent O.R.C.  — Manta Cristina
                               – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
 Maramure∫
                              J 24/498/2001;                      Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
  Œn baza cererii nr. 5159/2.08.2001 ∫i a actelor                                  Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                               – cod unic de Ónregistrare: 14130493;
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul                                  societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                               – denumirea ∫i forma juridic„: T EXFOR — S.R.L.;
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Maramure∫ a                                     – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        – sediul social: Vi∫eu de Sus, str. Spiru Haret nr.  24/495/2001;
comerciale, cu urm„toarele date:              1, jude˛ul Maramure∫;                    – cod unic de Ónregistrare: 14130485
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         – durata de func˛ionare: nelimitat„;           – denumire ∫i form„ juridic„: GIDOCONIK
J 24/491/2001;                        – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:      COMPANY — S.R.L.;
  – cod unic de Ónregistrare: 14124513;          50.000.000 lei, divizat Ón 500 p„r˛i sociale a 100.000    – sediul social: comuna Rona de Sus nr. 846,
  – denumirea ∫i forma juridic„: SIGE — S.R.L.      lei fiecare;                       jude˛ul Maramure∫;
  – sediul social: Baia Mare, Bulevardul Unirii nr.                                  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               – date de identificare fondatori: Taut Ioan, Ón
11, jude˛ul Maramure∫;                                                 – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                              calitate de asociat, n„scut la data de 20.06.1954 Ón
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                       v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
                              localitatea Leordina, jude˛ul Maramure∫, cet„˛ean     20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei  rom‚n, domiciliat Ón Vi∫eu de Sus, Strada Florilor      – date de identificare fondatori: 1. Semeniuc
fiecare;                          nr. 11, jude˛ul Maramure∫, cod po∫tal 4975,        Nicolae, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
  – date de identificare fondatori: Bindi Andrea, Ón   identificat cu B.I. seria H.C. nr. 394786, eliberat de  25.03.1977 Ón localitatea Sighetu Marma˛iei, jude˛ul
calitate de asociat, n„scut la data de 22.06.1965 Ón    Poli˛ia Vi∫eu de Sus la data de 11.09.1998, cod      Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón comuna
Italia, Bucine (Arezzo), cet„˛ean italian, domiciliat   numeric personal 1540620244216, ∫i Taut Ioan       Rona de Sus nr. 846, jude˛ul Maramure∫, cod po∫tal
Ón Italia, Bucine (Arezzo), via Zara nr. 53D,                                    4952, telefon 062/362581, identificat cu C.I. seria
                              Florin, Ón calitate de asociat, n„scut la data de
identificat cu pa∫aportul seria B nr. 645866, eliberat                                MM nr. 036253, eliberat„ de Poli˛ia Sighet la data
                              8.07.1981 Ón localitatea Vi∫eu de Sus, jude˛ul      de  24.10.2000,   cod   numeric   personal:
de Questura Arezzo la data de 27.10.1999, ∫i
                              Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Vi∫eu de     1770325241659;
CHIMERA PRODCOM — S.R.L., Ón calitate de asociat,
                              Sus, Strada Florilor nr. 11, jude˛ul Maramure∫, cod     – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
cu sediul Ón Cluj-Napoca, Strada 21 Decembrie 1989
nr. 23-25, ap. 2, jude˛ul Cluj, Ónmatricult„ cu nr. J   po∫tal 4975, identificat cu B.I. seria G.T. nr. 401473,  451 – organizarea de ∫antiere ∫i preg„tirea
12/185/2000 la Oficiul Registrului Comer˛ului al      eliberat de Poli˛ia Vi∫eu de Sus la data de        terenului;
Jude˛ului Cluj la data de 23.02.2000;           22.03.1996, cod numeric personal 1810708243846;       – activitatea principal„: cod CAEN 4511 –
  – domeniul principal de activitate: 362 –         – domeniul principal de activitate: 022 –       demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i organizare
                                                           de ∫antiere.
fabricarea bijuteriilor ∫i articolelor similare;      exploatarea forestier„ ∫i a stufului;
                                                             (27/37.992)
  – activitatea principal„: 3622 – fabricarea        – activitatea principal„: 0221 – exploatarea
bijuteriilor ∫i articolelor similare din metale ∫i
                                                                        *
                              forestier„.
pietre pre˛ioase.                        (25/37.990)                           Societatea Comercial„
   (23/37.988)
              *                             *                   FLEX – HAMER — S.R.L., Baia Mare


      Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
                                                              NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/496/2001
    FELDRADA — S.R.L., Baia Mare                VALORRO — S.R.L., Baia Mare
                                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14130469
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/494/2001
   NR. 1974 d i n 6 a u g u s t 2 0 0 1                                            DELEGAT NR. 1983
 Judec„tor delegat — B„lan Viorel                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14130442             ™edin˛a din 6 august 2001
 Referent O.R.C.  — ™tef„nescu Mirela Rita         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
 Maramure∫                                                      Judec„tor delegat — B„lin Viorel
                                    DELEGAT NR. 1972                Referent O.R.C.  — ™tef„nescu Mirela Rita
  Œn baza cererii nr. 5182/3.08.2001 ∫i a actelor
                                   ™edin˛a din 2 august 2001             Œn baza cererii nr. 5211 din data de 6.08.2001 ∫i
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Maramure∫ a                                   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                               Judec„tor delegat — B„lin Viorel
                                                           Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        Referent O.R.C.  — ™tef„nescu Mirela Rita       Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
comerciale, cu urm„toarele date:
                               Œn baza cererii nr. 5185 din data de 3.08.2001 ∫i   societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                            – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 24/497/2001;                       a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                           J 24/496/2001;
  – cod unic de Ónregistrare: 14130434;          Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
                                                            – cod unic de Ónregistrare: 14130469;
  – denumirea ∫i forma juridic„: FELDRADA —        Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       – denumire ∫i form„ juridic„: FLEX – HAMER —
S.R.L.;                          societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        S.R.L.;
  – sediul social: Baia Mare, Strada Gr„nicerilor nr.    – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        – sediul social: Baia Mare, Str. Arie∫ului nr. 2, ap.
113, jude˛ul Maramure∫;
                              J 24/494/2001;                      39, jude˛ul Maramure∫;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               – cod unic de Ónregistrare: 14130442           – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:                                     – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei   – denumire ∫i form„ juridic„: VALORRO — S.R.L.;
                                                           v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
fiecare;                           – sediul social: Baia Mare, str. Petru Rare∫ nr. 23,
                                                           20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  – date de identificare fondatori: Furcea Felicia, Ón  ap. 16;
                                                            – date de identificare fondatori: 1. Berinde Ioan,
calitate de asociat, n„scut„ la data de 20.08.1963 Ón     – durata de func˛ionare: nelimitat„;          Ón calitate de asociat, n„scut la data de 28.10.1968
localitatea Hida, jude˛ul S„laj, cet„˛ean rom‚n,       – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  Ón localitatea Ora∫u Nou, jude˛ul Satu Mare,
domicilit„ Ón Baia Mare, Strada Gr„nicerilor nr. 113,   v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Satu Mare, str.
ap. 6, jude˛ul Maramure∫, cod po∫tal 4800,         20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          Gheorghe Bari˛iu nr. 141, jude˛ul Satu Mare,
identificat„ cu B.I. seria G.N. nr. 256635, eliberat de                               identificat cu C.I. seria SM nr. 017293, eliberat de
                               – date de identificare fondatori: 1. Cseke Peter, Ón
Poli˛ia Baia Mare la data de 2.03.1994, cod numeric                                 Poli˛ia Satu Mare la data de 6.07.2000, cod numeric
                              calitate de asociat unic, n„scut la data de 22.12.1947
personal 2630820240031, ∫i Furcea Gheorghe, Ón                                    personal 1681028301021;
calitate de asociat, n„scut la data de 31.01.1960 Ón    Ón localitatea Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cet„˛ean
                                                            2. Dale ™tefania, Ón calitate de asociat, n„scut„ la
localitatea Telciu, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, cet„˛ean   rom‚n ∫i ungar, domiciliat Ón Ungaria, localitatea    data de 6.05.1974 Ón localitatea Baia Mare, jude˛ul
rom‚n, domiciliat Ón Baia Mare, Strada Gr„nicerilor    Erd, str. Ianos nr. 5, cod po∫tal 2030, identificat cu  Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Baia
nr. 113, ap. 6, jude˛ul Maramure∫, cod po∫tal 4800,    pa∫aport seria PZ nr. 114269, eliberat de autorit„˛ile  Mare, Str. Barajului nr. 55, ap. 18, jude˛ul
identificat cu B.I. seria B.X. nr. 198871, eliberat de   ungare la data de 10.02.1998;               Maramure∫, identificat„ cu C.I. seria MM nr.
Poli˛ia Baia Mare la data de 21.03.1994, cod         – domeniul principal de activitate: grupa CAEN     007374, cod po∫tal 4800,eliberat de Poli˛ia Baia
numeric personal 1600131240028;              523 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          Mare, la data de 24.01.2000, cod numeric personal
  – domeniul principal de activitate: 521 – comer˛                                 2740506240081;
                              specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;                                        – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              cu produse de cosmetic„ ∫i de toalet„;
  – activitatea principal„: 5212 – comer˛ cu                                    452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare       – activitatea principal„: cod CAEN 5232 – comer˛     – activitatea principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri
predominant„ de produse nealimentare.           cu am„nuntul cu articole medicale ∫i ortopedice.     de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.
   (24/37.989)                        (26/37.991)                       (28/37.993)
              *                             *                             *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1702/26.IX.2001                  11
       Societatea Comercial„             Mare, bd. Bucure∫ti nr. 13, ap. 18, jude˛ul          – sediul social: Baia Mare, Str. Lumini∫ului nr. 7,
      ATEG — S.R.L., Baia Mare            Maramure∫, cod po∫tal 4800, identificat cu B.I. seria   ap. 4, jude˛ul Maramure∫;
                              B.N. nr. 173172, eliberat de Poli˛ia Baia Mare, la      – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              data de 24.04.1980;                      – capitalul social total subscris: 2.000.000 lei din
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/505/2001          4. Racovan Gheorghe, Ón calitate de fondator,      care v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este
                              n„scut la data de 15.11.1949, Ón localitatea        divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14137254
                              S‚nmicl„u∫, jude˛ul Satu Mare, cet„˛ean rom‚n,        – date de identificare fondator:
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           domiciliat Ón Satu Mare, jude˛ul Satu Mare, aleea       1. Giurgiu Ioan, Ón calitate de asociat unic, n„scut
      DELEGAT NR. 1991                Milcov nr. 3, ap. 51, identificat cu B.I. seria G.K. nr.  la data de 12.02.1966 Ón localitatea L„pu∫, jude˛ul
     ™edin˛a din 8 august 2001            610988, eliberat de Poli˛ia Satu Mare la data de      Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Baia
                              2.10.1993;                         Mare, Str. Lumini∫ului nr. 7, ap. 4, jude˛ul
 Judec„tor delegat — Balin Viorel              5. Schneider Albert, Ón calitate de fondator,      Maramure∫, cod po∫tal 4800, identificat cu B.I. seria
 Referent O.R.C.  — Manta Cristina            n„scut la data de 2.01.1947 Ón localitatea Calbe,     D.H. nr. 403489, eliberat de Poli˛ia Baia Mare la
  Œn baza cererii nr. 5218 din data de 7.08.2001 ∫i    Germania, cet„˛ean german, domiciliat Ón          data de 29.01.1999, cod numeric personal
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    Germania,    localitatea   86199   Augsburg,   1660212243116.
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului        Hornissenweg nr. 10A, identificat cu pa∫aportul nr.      – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      923331609, eliberat de autorit„˛ile germane la data    222 — tip„rire ∫i activit„˛i anexe;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         de 31.01.1990.                        – activitatea principal„: cod CAEN 2222 — tip„rire
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J        – domeniul principal de activitate: grupa CAEN     ∫i activit„˛i anexe.
24/505/2001;                        159 – fabricarea b„uturilor;                 R„mas„ irevocabil„ la data de 23.08.2001.
  – cod unic de Ónregistrare: 14137254;           – activitatea principal„: cod CAEN 1591 –          (32/37.997)
  – denumire ∫i form„ juridic„: ATEG — S.R.L.;      fabricarea b„uturilor alcoolice distilate.                      *
  – sediul social: Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 7,     (30/37.995)
                                           *                      Societatea Comercial„
ap. 13, jude˛ul Maramure∫;
                                                                ECO–LINE — S.R.L., Baia Mare
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care        Societatea Comercial„
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón     K&K COUTURE — S.R.L., Baia Mare               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/507/2001
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  – date de identificare fondatori: 1. Popa Georgeta                                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14137335
                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/508/2001
Sofia, Ón calitate de asociat, n„scut„ la data de                                        EXTRASUL DE ŒNCHEIERE DE
3.05.1962 Ón localitatea Baia Mare, jude˛ul             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14137297                ŒNMATRICULARE
Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón                                             NR. 1997 din 8.08.2001
localitatea Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 7, ap. 13,   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
jude˛ul Maramure∫, cod po∫tal 4800, telefon             NR. 1997 din 8.08.2001               Judec„tor delegat — B„lin Viorel
062/222251, identificat„ cu C.I. seria M.M. nr.        Judec„tor delegat — B„lin Viorel             Referent O.R.C.  — Manta Cristina
066842, eliberat„ de Poli˛ia Baia Mare, la data de      Referent O.R.C.  — Manta Cristina            Maramure∫
20.06.2001, cod numeric personal 2620503240062;        Maramure∫                         Œn baza cererii nr. 5251 din data de 8.08.2001 ∫i
  2. Vancea Ioan, Ón calitate de asociat, n„scut la                                 a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                               Œn baza cererii nr. 5244 din data de 8.08.2001 ∫i
data de 8.04.1968 Ón localitatea Fodora, jude˛ul                                   Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
S„laj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Baia Mare, Str.                                 Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                              Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
T‚rgului nr. 4, jude˛ul Maramure∫, cod po∫tal 4800,                                  societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                              Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
identificat cu B.I. seria B.G. nr. 478154, eliberat de                                  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
Poli˛ia Baia Mare la data de 3.04.1992, cod numeric                                  24/507/2001;
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J
personal 1680408240019;                                                 – cod unic de Ónregistrare: 14137335
                              24/508/2001;
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                    – denumire ∫i form„ juridic„: ECO–LINE — S.R.L.;
                               – cod unic de Ónregistrare: 14137297;
950 – activit„˛i ale personalului angajat Ón                                       – sediul social: Baia Mare, bd. Traian nr. 16, ap.
                               – denumire ∫i form„ juridic„: K&K COUTURE —
gospod„rii personale;                                                 6, jude˛ul Maramure∫;
                              S.R.L.;
  – activitatea principal„: cod CAEN 9500 –                                       – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               – sediul social: Baia Mare, Str. Culturii nr. 4, ap.
activit„˛i ale personalului angajat Ón gospod„rii                                    – capitalul social total subscris: 65.000.000 lei din
                              24, jude˛ul Maramure∫;
personale.                                                      care v„rsat: 65.000.000 lei; capitalul social este
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  (29/37.994)                                                    divizat Ón 650 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                               – capitalul social total subscris: 2.000.000 lei din
              *                                               – date de identificare fondatori:
                              care v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este
                                                             1. Meganck Luc R. A., Ón calitate de asociat,
                              divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
     Societatea Comercial„                                            n„scut la data de 28.01.1955 Ón localitatea Kerksken,
                               – date de identificare fondatori: 1. Kadar Andrei,
 NORDIA DISTRIBUTION — S.A., Baia Mare                                        Belgia, cet„˛ean belgian, domiciliat Ón Belgia,
                              n„scut la data de 3.10.1968 Ón Baia Mare, jude˛ul
                                                           localitatea Aalst, str. Alfred Nichelstraat nr. 49, cod
                              Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Baia
                                                           po∫tal 9300, identificat cu pa∫aportul seria E.C.
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/509/2001        Mare, str. Dr. Victor Babe∫ nr. 7, ap. 37, jude˛ul     nr.228199, eliberat de autorit„˛ile Aalst la data de
                              Maramure∫, cod po∫tal 4800, identificat cu C.I. seria   15.09.2000;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 6782240         M.M. nr. 071936, eliberat√ de Poli˛ia Baia Mare la      2. Marcu Hora˛iu Radu, Ón calitate de asociat,
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           data de 31.07.2001, cod numeric personal          n„scut la data de 29.12.1965 Ón Baia Mare, jude˛ul
      DELEGAT NR. 1996                1681003240062l; Kadar Marioara, Ón calitate de       Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Baia
                              asociat, n„scut„ la data de 8.09.1973 Ón localitatea    Mare, bd. Traian nr. 16, ap. 6, jude˛ul Maramure∫,
     ™edin˛a din 8 august 2001            Negre∫ti-Oa∫, jude˛ul Satu Mare, cet„˛ean rom‚n,      cod po∫tal 4800, telefon 062/227475, identificat cu
 Judec„tor delegat — Balin Viorel             domiciliat„ Ón Baia Mare, str. Dr. Victor Babe∫ nr. 7,   B.I. seria G.K. nr. 417947, eliberat de Poli˛ia Baia
 Referent O.R.C.  — Manta Cristina            ap. 67, jude˛ul Maramure∫, cod po∫tal 4800,        Mare la data de 11.08.1993, cod numeric personal
                              identificat„ cu C.I. seria M.M. nr. 071934, eliberat„   1651229240021;
  Œn baza cererii nr. 5243 din data de 8.08.2001 ∫i    de Poli˛ia Baia Mare la data de 31.07.2001, cod
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                   3. Marcu Cornelia Mioara, Ón calitate de asociat,
                              numeric numeric personal: 2730908240057.          n„scut„ la data de 17.02.1966 Ón Caransebe∫, jude˛ul
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului          – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                    Cara∫-Severin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Baia
                              521 — comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           Mare, bd. Traian nr. 16, ap. 6, jude˛ul Maramure∫,
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         nespecializate;
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J                                    cod po∫tal 4800, telefon: 062/227475, identificat„ cu
                               – activitatea principal„: cod CAEN 5212 — comer˛    C.I. seria M.M. nr. 047152, eliberat„ de Poli˛ia Baia
24/509/2001;                        cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu        Mare la data de 19.01.2001, cod numeric personal:
  – cod unic de Ónregistrare: 6782240;          v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.       2660217240028;
  – denumire ∫i form„ juridic„: NORDIA            R„mas„ irevocabil„ la data de 23.08.2001.         – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
DISTRIBUTION — S.A.;                      (31/37.996)                      514 — comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
  – sediul social: Baia Mare, Str. Depozitelor nr. 7,                *                altele dec‚t cele alimentare;
jude˛ul Maramure∫;
                                                             – activitatea principal„: cod CAEN 5147 — comer˛
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                Societatea Comercial„              cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
  – capitalul social subscris: 89.000.000 lei, din care     ALDIN–TOPO — S.R.L., Baia Mare           v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.
v„rsat: 89.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
                                                             R„mas„ irevocabil„ la data de 23.08.2001.
445 ac˛iuni a 200.000 lei fiecare;
                                                              (33/37.998)
  – date de identificare fondatori: 1. Tataru Florin       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/506/2001
Cristian, Ón calitate de fondator, n„scut la data de
                                                                         *
5.12.1967 Ón localitatea Baia Mare, jude˛ul             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14137319
                                                                 Societatea Comercial„
Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón          EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE               IGNAT — S.R.L., comuna Chechi∫
localitatea Baia Mare, Str. ™oimului nr. 7, jude˛ul         NR. 1998 din 8.08.2001                     jude˛ul Maramure∫
Maramure∫, cod po∫tal 4800, identificat cu B.I. seria
                               Judec„tor delegat — B„lin Viorel
G.D. nr. 00686829, eliberat de Poli˛ia Baia Mare, la
                               Referent O.R.C.  — Manta Cristina
data de 17.12.1992, cod numeric personal                                           NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/516/2001
                               Maramure∫
1671205240032;
  2. Iancu Aurel Anton, Ón calitate de fondator,       Œn baza cererii nr. 5248 din data de 8.08.2001 ∫i         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14138918
n„scut la data de 14.09.1967 Ón localitatea Carasev,    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    EXTRASUL DE ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
Satu Mare, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Baia Mare,    Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului             NR. 2013 din 9.08.2001
Str. Victoriei nr. 57, ap. 10, jude˛ul Maramure∫, cod   Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                                            Judec„tor delegat — B„lin Viorel
po∫tal 4800, identificat cu B.I. seria G.D. nr.      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                            Referent O.R.C.  — Manta Cristina
0686267, eliberat de Poli˛ia Baia Mare, la data de      – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J
                                                            Maramure∫
26.11.1992, cod numeric personal 1670914240031;      24/506/2001;
  3. Chereches Cristian Florin, Ón calitate de        – cod unic de Ónregistrare: 14137319            Œn baza cererii nr. 5262 din data de 9.08.2001 ∫i
fondator, n„scut la data de 20.04.1966 Ón localitatea     – denumire ∫i form„ juridic„: ALDIN–TOPO —       a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Simleu Silvaniei, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Baia    S.R.L.;                          Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1702/26.IX.2001
Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea            Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:              R & O — S.R.L., Baia Mare               LEASING CAR — S.R.L., Baia Mare
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J
24/516/2001;
                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/514/2001            NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/518/2001
  – cod unic de Ónregistrare: 14138918
  – denumire ∫i form„ juridic„: IGNAT — S.R.L.;          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14138870              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14141662
  – sediul social: comuna Chechi∫ nr. 4, jude˛ul          EXTRASUL DE ŒNCHEIERE DE                  EXTRASUL DE ŒNCHEIERE DE
Maramure∫;                                ŒNMATRICULARE                       ŒNMATRICULARE
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;               NR. 2017 d i n 9 a u g u s t 2 0 0 1            NR. 2023 d i n 1 0 a u g u s t 2 0 0 1
  – capitalul social total subscris: 2.000.000 lei din   Judec„tor delegat — Borcutean Nela             Judec„tor delegat — B„lin Viorel
care v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este      Referent O.R.C.  — Manta Cristina             Referent O.R.C.  — Manta Cristina
divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;      Maramure∫                         Maramure∫
  – date de identificare fondatori:
                               Œn baza cererii nr. 5281 din data de 9.08.2001 ∫i      Œn baza cererii nr. 5284 din data de 9.08.2001 ∫i
  1. Ignat Ioan Simion, Ón calitate de asociat,
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
n„scut la data de 27.10.1937 Ón localitatea Chechi∫,
                             Oficiul Registrului Comer˛ului Maramure∫ a dispus      Oficiul Registrului Comer˛ului Maramure∫ a dispus
jude˛ul Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu    autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
localitatea Chechi∫ nr. 250, jude˛ul Maramure∫, cod    urm„toarele date:                      urm„toarele date:
po∫tal 4837, identificat cu B.I. seria D.K. nr. 623107,   – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J        – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
eliberat de Poli˛ia Baia Mare la data de 6.05.1989,    24/514/2001;                        24/518/2001;
cod numeric personal 1371027240040;             – cod unic de Ónregistrare: 14138870;            – cod unic de Ónregistrare: 14141662;
  2. Ignat Marian, Ón calitate de asociat, n„scut la    – denumirea ∫i forma juridic„: R & O — S.R.L.        – denumirea ∫i forma juridic„: LEASING CAR —
data de 26.02.1968 Ón Baia Mare, jude˛ul           – sediul social: Baia Mare, bd. Bucure∫ti nr. 15,    S.R.L.
Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Baia       ap. 2, valabil p‚n„ la data de 11.07.2011;           – sediul social: Baia Mare, bd. Bucure∫ti nr. 11 B.
Mare, str. M„r„∫e∫ti nr. 5, ap. 10, jude˛ul         – durata de func˛ionare: nelimitat„;           ap. 8;
Maramure∫, cod po∫tal 4800, identificat cu B.I. seria    – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,    – durata de func˛ionare: nelimitat„;
G.N. nr. 947689, eliberat de Poli˛ia Baia Mare la     v„rsat integral la 29.08.2001; capitalul social este      – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                             divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;     500.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón 5.000
data de 20.10.1994, cod numeric personal
                               – date de identificare fondatori: 1. Osan Vasile     p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
1680226240041.
                             Cosmin, n„scut la data de 25.03.1977 Ón Baia Mare,       – date de identificare fondatori: 1. Gherghel
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:    jude˛ul Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      Gabriel D„nu˛, n„scut la data de 17.07.1974 Ón
602 — alte transporturi terestre;             Baia Mare, Str. Victoriei nr. 89 B, jude˛ul         Sighetu Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫, cet„˛ean
  – activitatea principal„: cod CAEN 6024 —       Maramure∫, cod po∫tal 4800, identificat cu C.I. seria    rom‚n, domiciliat Ón Baia Mare, bd. Bucure∫ti nr. 11
transporturi rutiere de m„rfuri.             MM0 nr. 66899, eliberat„ de Poli˛ia Baia Mare la      B, ap. 8, cod po∫tal 4800, jude˛ul Maramure∫,
  R„mas„ irevocabil„ la data de 24.08.2001.       data de 21.06.2001, cod numeric personal          telefon 062/433129, identificat cu C.I. seria M.M. nr.
  (34/37.999)                      1770325240032; 2. Rus Dan Florian, n„scut la data      071078, eliberat„ de Poli˛ia Baia Mare la data de
             *                de 14.12.1971 Ón Baia Mare, jude˛ul Maramure∫,       25.07.2001, cod numeric personal 1740717240032;
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Austria, localitatea     2. Damian Annamaria, n„scut„ la data de 6.11.1976
      Societatea Comercial„             Gratkorn, Andreas Leykam Platz nr. 1, ap. 10,        Ón ™imleu Silvaniei, jude˛ul S„laj, cet„˛ean rom‚n,
  RIC. M. PROD COM — S.R.L., Baia Mare         identificat cu pa∫aport nr. 04782340, eliberat de      domiciliat„ Ón Baia Mare, str. M„r„∫e∫ti nr. 13, ap.
                             Serviciul pa∫apoarte Baia Mare la data de          1, cod po∫tal 4800, jude˛ul Maramure∫, identificat„
                             18.04.2001;                         cu C.I. seria M.M. nr. 062469, eliberat„ de Poli˛ia
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/513/2001         – domeniul principal de activitate: cod CAEN:      Baia Mare la data de 17.05.2001, cod numeric
                             452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;       personal 2761106240023;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14138861
                               – activitatea principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri      – domeniul principal de activitate: cod CAEN:
     EXTRASUL DE ŒNCHEIERE DE             de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.          652 – alte intermedieri financiare;
       ŒNMATRICULARE                 R„mas„ irevocabil„ la data de 24.08.2001.          – activitatea principal„: cod CAEN 6521 –
      NR. 2015 din 9.08.2001              (36/38.001)                       activit„˛i de creditare pe baz„ de contract.
                                           *                  R„mas„ irevocabil„ la data de 25.08.2001.
 Judec„tor delegat — Borucutean Nela                                           (38/38.003)
 Referent O.R.C.  — Manta Cristina                 Societatea Comercial„                           *
 Maramure∫                            ROM ITALY— S.R.L., Baia Mare
  Œn baza cererii nr. 5273 din data de 9.08.2001 ∫i                                      Societatea Comercial„
                                                             SILVANIA COMTOUR — S.A., Baia Mare
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/515/2001
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14138888            NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/517/2001
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:             EXTRASUL DE ŒNCHEIERE DE
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 679360
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J             ŒNMATRICULARE
24/513/2001;                            NR. 2014 d i n 9 a u g u s t 2 0 0 1            EXTRASUL DE ŒNCHEIERE DE
  – cod unic de Ónregistrare: 14138861;           Judec„tor delegat — Borcutean Nela                   ŒNMATRICULARE
  – denumire ∫i form„ juridic„: RIC. M. PROD        Referent O.R.C.  — Manta Cristina                NR. 2024 d i n 1 0 a u g u s t 2 0 0 1
COM — S.R.L.;                        Maramure∫                         Judec„tor delegat — B„lin Viorel
  – sediul social: Baia Mare, Str. T‚rgului nr. 5,                                   Referent O.R.C.  — Manta Cristina
                               Œn baza cererii nr. 5282 din data de 9.08.2001 ∫i
jude˛ul Maramure∫;                                                   Maramure∫
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          Oficiul Registrului Comer˛ului Maramure∫ a dispus        Œn baza cererii nr. 5285 din data de 10.08.2001 ∫i
  – capitalul social total subscris: 2.000.000 lei din  autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
care v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este     urm„toarele date:                      Oficiul Registrului Comer˛ului Maramure∫ a dispus
divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;      – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J       autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
  – date de identificare fondatori:           24/515/2001;                        urm„toarele date:
  1. Mure∫an Rozalia, Ón calitate de asoicat, n„scut„    – cod unic de Ónregistrare: 14138888;            – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
la data de 21.10.1962 Ón localitatea Botiza, jude˛ul     – denumirea ∫i forma juridic„: ROM ITALY —        24/517/2001;
Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Baia      S.R.L.                             – cod unic de Ónregistrare: 679360;
                               – sediul social: Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, ap. 6;    – denumirea ∫i forma juridic„: SILVANIA
Mare, Str. T‚rgului nr. 5, jude˛ul Maramure∫, cod
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;           COMTOUR — S.A.
po∫tal 4800, telefon 062/213605, identificat„ cu B.I.
                               – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:         – sediul social: Baia Mare, Bd. Unirii (Hotel
seria B.G. nr. 493888, eliberat de Poli˛ia Baia Mare   25.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón 250    Sport) nr. 14 A, ap. 305, valabil p‚n„ la data de
la data de 4.02.1993, cod numeric personal        p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;            31.12.2001;
2621021240052;                        – date de identificare fondatori: 1. Manfredi        – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  2. Mure∫an Iza, Ón calitate de asociat, n„scut„ la   Aldo, n„scut la data de 12.07.1941 Ón Senigallia        – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 7.144.325.000
data de 24.06.1983 Ón Baia Mare, jude˛ul         (AN), Italia, cet„˛ean italian, domiciliat Ón Senigallia,  lei, capitalul social este divizat Ón 285.773 ac˛iuni a
Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Baia      Via Verdi nr. 98, identificat cu pa∫aportul seria L nr.   25.000 lei fiecare;
Mare, Str. T‚rgului nr. 5, cod po∫tal 4800, jude˛ul    381290, eliberat de Autorit„˛ile din Italia la data de     – date de identificare fondatori: DANVI IMPEX,
Maramure∫, telefon 062/213605, identificat„ cu B.I.    30.11.1993; 2. Manfredi Massimo, n„scut la data de     cu sediul Ón Reghin, str. Ierbu∫ nr. 38, Ónmatriculat„
seria H.C. nr. 033313, eliberat de Poli˛ia Baia Mare   18.06.1970 Ón Senigallia (AN), Italia, cet„˛ean italian,  cu nr. J 26/473/1999 eliberat„ la Oficiul Registrului
la data de 15.04.1998, cod numeric personal        domiciliat Ón Italia, localitatea Senigallia, Via      Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ la data de
2830624245027.                      Pierelli nr. 25, identificat cu pa∫aportul seria J nr.   20.07.1999; 2. SIF I Banat-Cri∫ana, cu sediul Ón Arad,
                             215907, eliberat de autorit„˛ile din Italia la data de   Calea Victoriei nr. 33–35, jude˛ul Arad, PPM
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
                             28.03.1992;                         (ac˛ionari de tip list„);
212 — fabricarea produselor din h‚rtie ∫i carton;
                               – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:       – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
  – activitatea principal„: cod CAEN 2122 —       361 – produc˛ia de mobilier;                551 – hoteluri;
fabricarea produselor de uz gospod„resc sau sanitar     – activitatea principal„: cod CAEN 3614 –          – activitatea principal„: cod CAEN 5511 –
∫i a h‚rtiei de toalet„.                 produc˛ia altor tipuri de mobilier.             hoteluri ∫i moteluri cu restaurant.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 24.08.2001.         R„mas„ irevocabil„ la data de 24.08.2001.          R„mas„ irevocabil„ la data de 25.08.2001.
  (35/38.000)                        (37/38.002)                         (39/38.004)
             *                             *                              *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1702/26.IX.2001                  13
       Societatea Comercial„             Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului        seria D.E. nr. 613153, eliberat de Poli˛ia ™omcuta
      EUROMEDIA GROUP — S.A.             Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      Mare la data de 10.02.1998, cod numeric personal
       Sucursala Baia Mare             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         2521019242531.
                               – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                              24/522/2001;                        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/476/2001
                               – cod unic de Ónregistrare: 14146376          denumirea ELIA FARM, av‚nd sediul social Ón
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14119266          – denumire ∫i form„ juridic„: PIRA PROD —        ™omcuta Mare, str. Nicolae B„lcescu nr. 69, jude˛ul
                              S.R.L.;                          Maramure∫.
     EXTRASUL DE ŒNCHEIERE DE
        ŒNMATRICULARE                 – sediul social: Bor∫a, Str. Victoriei nr. 5, ap. 60,   Obiectul de activitate
     NR. 2043 d i n 1 4 a u g u s t 2 0 0 1      jude˛ul Maramure∫;                      Activitatea principal„: 5231 – comer˛ cu
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;          am„nuntul cu produse farmaceutice.
  Judec„tor delegat — B„lin Viorel
                               – capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care    Alte activit„˛i:
  Referent O.R.C.  — Manta Cristina
                              v„rsat: 2.000.000 lei;                    5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  Maramure∫
                               – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse
  Œn baza cererii nr. 5320 din data de 14.08.2001 ∫i   100.000 lei fiecare;                    alimentare, b„uturi ∫i tutun;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     – date de identificare fondator: Roman Petru        5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
Oficiul Registrului Comer˛ului Maramure∫ a dispus     Mihai, n„scut la data de 7.11.1957 Ón Baia Sprie,     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu   jude˛ul Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      produse nealimentare;
urm„toarele date:                     Bor∫a, Str. Victoriei nr. 5, ap. 8, cod po∫tal 4990,     5232 – comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
                              jude˛ul Maramure∫, identificat cu C.I. seria M.M. nr.   ∫i ortopedice;
24/476/2001;
                              036332, eliberat de Poli˛ia Bor∫a la data de         5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
  – cod unic de Ónregistrare: 14119266;
  – denumirea ∫i forma juridic„: EUROMEDIA        24.10.2000, cod numeric personal 1571107241339;      cosmetice ∫i de toalet„.
GROUP — S.A., Sucursala Baia Mare               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 281      Capitalul social:
  – sediul social: Baia Mare, Str. G„rii nr. 6, ap. 21,  – construc˛ii metalice;                    capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
valabil p‚n„ la data de 30.05.2003;              – activitatea principal„: cod CAEN 2812 –         capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          structuri ∫i t‚mpl„rii metalice.               num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  – date de identificare Ómputernicit: Both Lucian      (42/38.007)                        valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
Dan, domiciliat Ón Baia Mare, str. G„rii nr. 6, ap. 21,                *                 Participarea asociatului la capitalul social:
jude˛ul Maramure∫, posesor al B.I. seria G.T. nr.                                   Tripon Florica Rodica, aport la capital 2.000.000 lei,
397332, eliberat de Poli˛ia Baia Mare la data de      Societatea Comercial„ ELIA FARM — S.R.L.         data v„rs„rii aportului 13.06.2001, echival‚nd cu 20
21.12.1995, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal        ™omcuta Mare, jude˛ul Maramure∫            p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
1630728240011;                                                    total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:                                  pierderi de 100 %.
744 – publicitate;                        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/430/2001
                                                             Administrator: Tripon Florica Rodica, cet„˛ean
  – activitatea principal„: cod CAEN 7440 –
                                                           rom‚n, n„scut„ la data de 19.10.1952 Ón ™omcuta
publicitate.
                                JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL           Mare, jude˛ul Maramure∫, cod numeric personal
  R„mas„ irevocabil„ la data de 14.08.2001.
  (40/38.005)                         MARAMURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI           2521019242531, domiciliat„ Ón ™omcuta Mare, str.
              *                        COMERfiULUI                 Nicolae B„lcescu nr. 69, cod po∫tal 4866, jude˛ul
                                                           Maramure∫, av‚nd puteri depline.
       Societatea Comercial„              ŒNCHEIEREA NR. 1614 din 14 iunie 2001           Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
      FINEX — S.R.L., Baia Mare                                           Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                   ™edin˛a din 14 iunie 2001
                                                           prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                               Judec„tor delegat    — Iancu Mariana          Clauze de succesiune: Ón cazul decesului
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/502/2001
                                            Eugenia            asociatului unic, activitatea societ„˛ii poate fi
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14133473          Referent O.R.C.     — Manta Cristina        continuat„ de c„tre mo∫tenitorii legali.
                                                             Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
     EXTRASUL DE ŒNCHEIERE DE               Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Tripon
                                                           pronun˛are.
        ŒNMATRICULARE                Florica Rodica privind autorizarea constituirii ∫i a
                                                             Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 14 iunie 2001.
     NR. 2039 d i n 1 4 a u g u s t 2 0 0 1      Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale ELIA FARM —
                                                             R„mas„ irevocabil„ la data de 29 iunie 2001 prin
  Judec„tor delegat — B„lin Viorel            S.R.L.
                                                           nerecurare.
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                (43/38.008)
  Œn baza cererii nr. 5339 din data de 14.08.2001 ∫i                                              *
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     Asupra cererii de fa˛„
Oficiul Registrului Comer˛ului Maramure∫ a dispus       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                                                 Societatea Comercial„
autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu   de 13.06.2001 cu nr. 4069, petentul Tripon Florica
                                                             CABINET MEDICAL–DR. BORA — S.R.L.
urm„toarele date:                     Rodica a solicitat autorizarea constituirii ∫i a
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J                                       Vi∫eu de Sus, jude˛ul Maramure∫
                              Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale ELIA FARM —
24/502/2001;                        S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
  – cod unic de Ónregistrare: 14133473;           Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/441/2001
  – denumirea ∫i forma juridic„: FINEX — S.R.L.      Ónscrisuri:
  – sediul social: Baia Mare, Str. Narciselor nr. 4,     1. actul constitutiv autentificat cu nr. 986 din
ap. 9, valabil p‚n„ la data de 11.07.2011;         12.06.2001 de notarul public M„gurean Mihai;          JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                           MARAMURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
                               2. dovad„ privind anterioritatea firmei ∫i/sau
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,                                       COMERfiULUI
                              emblemei cu nr. 59658 din data de 12.06.2001,
capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                              eliberat de C.C.I. Baia Mare;
100.000 lei fiecare;                                                   ŒNCHEIEREA NR. 1730 din 26 iunie 2001
  – date de identificare fondatori: 1. Jecan Maria      3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
Marinela, n„scut„ la data de 26.08.1971 Ón         social cu nr. 23199 din data de 13.06.2001, eliberat„        ™edin˛a din 26 iunie 2001
Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara, cet„˛ean rom‚n,       de Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A., ™omcuta
                              Mare;                            Judec„tor delegat    — Borcutean Nela
domiciliat„ Ón Baia Mare, Str. Narciselor nr. 4, ap.
                               4. declara˛ie privind accept sediul firm„, cu nr.     Referent O.R.C.     — Manta Cristina
9, jude˛ul Maramure∫, cod po∫tal 4800, telefon
062/422494, identificat„ cu B.I. seria H.C. nr.      987 din data de 12.06.2001, autentificat„ de notarul     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Hantig
393936, eliberat de Poli˛ia Baia Mare la data de      public M„gurean Mihai.                   Floarea privind autorizarea constituirii ∫i a
31.08.1998, cod numeric personal 2710826080044;        Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul     Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale CABINET
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN:      delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     MEDICAL–DR. BORA — S.R.L.
741 – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie    legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;                                          JUDEC√TORUL DELEGAT
                              conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i a
activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii  urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,          Asupra cererii de fa˛„
pentru afaceri ∫i management;               precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„,     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  – activitatea principal„: cod CAEN 7412 –
                              urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd        de 21.06.2001 cu nr. 4290, petentul Hantig Floarea
activit„˛i de contabilitate, revizie contabil„,
                              constituirea Societ„˛ii Comerciale ELIA FARM —       a solicitat autorizarea constituirii ∫i a Ónmatricul„rii
consulta˛ii Ón domeniul fiscal.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 14.08.2001.        S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.        Societ„˛ii Comerciale CABINET MEDICAL–DR.
  (41/38.006)                                                    BORA — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
              *
                               Admite cererea formulat„ de Tripon Florica        Ónscrisuri:
 Societatea Comercial„ PIRA PROD — S.R.L.         Rodica, domiciliat„ Ón ™omcuta Mare, str. Nicolae       1. dovada privind anterioritatea firmei ∫i/sau
     Bor∫a, jude˛ul Maramure∫             B„lcescu nr. 69, jude˛ul Maramure∫, ∫i, Ón         emblemei cu nr. 59879 din data de 15.06.2001,
                              consecin˛„:                        eliberat„ de C.C.I. Maramure∫;
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune       2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
        NR. 2038                  Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     social cu nr. 125 din data de 20.06.2001, eliberat„
        din 14 august 2001             Societ„˛ii Comerciale ELIA FARM — S.R.L., cu        de Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A.;
                              urm„toarele date:                       3. contractul de comodat cu nr. 1032 din data de
  Judec„tor delegat — B„lan Viorel             Asociat unic Tripon Florica Rodica, n„scut„ la      1.06.2001, Óncheiat cu Spitalul Or„∫enesc Vi∫eu de
  Referent                        data de 19.10.1952 Ón ™omcuta Mare, jude˛ul        Sus;
  O.R.C.MARAMURE™ — Manta Cristina            Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón           4. declara˛ie pe proprie r„spundere, cu nr. 1465
  Œn baza cererii nr. 5343 din data de 14.08.2001 ∫i   ™omcuta Mare, str. Nicolae B„lcescu nr. 69, cod      din data de 19.06.2001, autentificat„ de notarul
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    po∫tal 4866, jude˛ul Maramure∫, identificat„ cu B.I.    public Timi∫ Carmen;
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 1702/26.IX.2001
  5. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 1466    Societatea Comercial„ SILV–FLOR — S.R.L.         1411 – extrac˛ia pietrei pentru construc˛ii;
din data de 19.06.2001, autentificat de notarul          Bor∫a, jude˛ul Maramure∫             1421 – extrac˛ia pietri∫ului ∫i a nisipului;
public Timi∫ Carmen;                                                1422 – extrac˛ia argilei ∫i a caolinului;
  6. specimenul de semn„tur„ cu nr. 2401 din data                                 1511 – produc˛ia, prelucrarea ∫i conservarea
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/458/2001
de 19.06.2001, autentificat de notarul public Timis                               c„rnii (exclusiv carnea de pas„re);
Carmen;                                                       1512 – produc˛ia, prelucrarea ∫i conservarea
                               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL          c„rnii de pas„re ∫i de alte animale, neclasificate Ón
  7. declara˛ie de asociat unic cu nr. 1464 din data
                               MARAMURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI          alt„ parte;
de 19.06.2001, autentificat de notarul public Timis
                                    COMERfiULUI                 1513 – produse pe baz„ de carne (inclusiv din
Carmen;                                                     carne de pas„re);
  8. procur„ special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire                                1531 – prelucrarea cartofului ∫i conservarea
cu nr. 1463 din data de 19.06.2001, autentificat de     ŒNCHEIEREA NR. 1833 din 13 iulie 2001
                                                         produselor din cartofi;
notarul public Timis Carmen;                    ™edin˛a din 13 iulie 2001            1532 – prepararea sucurilor din fructe ∫i legume;
  9. avizul Ministerului S„n„t„˛ii cu nr. 6087 din                                 1533 – prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i
                              Judec„tor delegat    — Iancu Mariana
data de 17.05.2001, eliberat de Direc˛ia de S„n„tate                 Eugenia           legumelor;
Public„ a Jude˛ului Maramure∫.               Referent O.R.C.     — ™tef„nescu Rita        1551 – fabricarea produselor lactate ∫i a
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul                                br‚nzeturilor;
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de        1552 – fabricarea Ónghe˛atei;
                             Bachmatchi Anu˛a privind autorizarea constituirii     1561 – fabricarea produselor de mor„rit;
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                             ∫i a Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale SILV–FLOR    1581 – fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i a
                             — S.R.L.                        patiserie;
urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT              1582 – fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i altor
precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
                                                         produse similare;
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd        Asupra cererii de fa˛„                 1585 – fabricarea pastelor f„inoase alimentare ∫i
constituirea Societ„˛ii Comerciale CABINET         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data  a altor produse f„inoase;
MEDICAL–DR. BORA — S.R.L. ∫i dispun‚nd          de 5.07.2001 cu nr. 4611, petentul Bachmatchi       1589 – fabricarea altor produse alimentare;
Ónmatricularea acesteia.                 Anu˛a a solicitat autorizarea constituirii ∫i a      1591 – fabricarea b„uturilor alcoolice distilate;
                             Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale SILV–FLOR —      1592 – fabricarea alcoolului etilic de fermenta˛ie;
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.         1593 – fabricarea vinului din struguri;
  Admite cererea formulat„ de Hantig Floarea,       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    1594 – fabricarea cidrului ∫i a vinului din fructe
domiciliat„ Ón Bor∫a, str. Decebal nr. 6, ap. 90,    Ónscrisuri:                       (cu excep˛ia vinurilor din struguri proaspe˛i);
jude˛ul Maramure∫, ∫i, Ón consecin˛„:            1. actul constitutiv cu nr. 1014 din data de      1595 – fabricarea altor b„uturi ob˛inute prin
                             24.04.2001, autentificat de notarul public Timis    fermentare;
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
                             Carmen;                          1596 – fabricarea berii;
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                              2. dovada privind anterioritatea firmei ∫i/sau     1597 – fabricarea mal˛ului;
Societ„˛ii Comerciale CABINET MEDICAL–DR.
                             emblemei cu nr. 51325 din data de 27.03.2001,       1598 – produc˛ia de ape minerale Ómbuteliate la
BORA — S.R.L., cu urm„toarele date:           eliberat„ de C.C.I. Baia Mare;             surse;
  Asociat unic Bora Flore, n„scut la data de        3. declara˛iile pe proprie r„spundere, cu nr.      1599 – fabricarea b„uturilor nealcoolice;
7.04.1954 Ón Vi∫eu de Sus, jude˛ul Maramure∫,      1016, 1015, 1017 din data de 24.04.2001,          1821 – fabricare de articole de Ómbr„c„minte
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Vi∫eu de Sus, Str.     autentificate de notarul public Timi∫ Carmen;      pentru lucru;
M„cie∫ilor nr. 22A, cod po∫tal 4975, jude˛ul        4. specimenul de semn„tur„ cu nr. 1651 din data     1822 – fabricare de alte articole de Ómbr„c„minte
Maramure∫, identificat cu B.I. seria D.H. nr. 410949,  de 24.04.2001, autentificat de notarul public Timis   (exclusiv lenjerie de corp);
eliberat de Poli˛ia Vi∫eu de Sus la data de       Carmen.                          1823 – fabricare de articole de lenjerie de corp;
10.02.1999, cod numeric personal 1540407244217.       Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul     1824 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele    ∫i accesorii;
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu    legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   1910 – t„b„cirea ∫i finisarea pieilor;
denumirea CABINET MEDICAL–DR. BORA av‚nd         conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i a         1920 – fabricare de articole de voiaj ∫i
                             urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,       marochin„rie, a articolelor de harna∫ament;
sediul social Ón Vi∫eu de Sus, Str. 22 Decembrie nr.
                             precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„,   2020 – fabricare de produse stratificate din lemn;
37, jude˛ul Maramure∫, valabil p‚n„ la data de
                             urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd        2030 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i
1.06.2006.                        constituirea Societ„˛ii Comerciale SILV–FLOR —     t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
  Obiectul de activitate                S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.        2040 – produc˛ie de ambalaje din lemn;
  Activitatea principal„: 8512 – activit„˛i de                                   2051 – fabricarea altor produse din lemn;
asisten˛„ medical„ ambulatorie.              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                          2052 – fabricarea articolelor din plut„,
  Alte activit„˛i:                     Admite cererea formulat„ de Bachmatchi Anu˛a,    Ómpletituri din nuiele ∫i alte materiale;
  8514 – alte activit„˛i de asisten˛„ medical„     domiciliat„ Ón Bor∫a, Str. Cimbrului nr. 1, jude˛ul    2630 – fabricarea pl„cilor ∫i dalelor din ceramic„;
ambulatorie.                       Maramure∫, ∫i, Ón consecin˛„:               2640 – fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i a altor
  Capitalul social:                    Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   produse pentru construc˛ii;
  capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     2661 – fabricarea elementelor din beton pentru
  capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        Societ„˛ii Comerciale SILV–FLOR — S.R.L., cu      construc˛ii;
  num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          urm„toarele date:                     2670 – t„ierea, fasonarea ∫i finisarea pietrei;
  valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Asociat unic Bachmatchi Anu˛a, n„scut„ la data     2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente;
                             de 7.03.1974 Ón Bor∫a, jude˛ul Maramure∫, cet„˛ean     2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice;
  Participarea asociatului la capitalul social: Bora
                             rom‚n, domiciliat„ Ón Bor∫a, Str. Cimbrului nr. 1,     3611 – produc˛ie de scaune (exclusiv cele din
Flore, aport la capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu
                             cod po∫tal 4990, jude˛ul Maramure∫, identificat„ cu   metal);
20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
                             B.I. seria D.E. nr. 968187, eliberat de Poli˛ia Bor∫a   3612 – produc˛ia mobilierului pentru birouri ∫i
total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i     la data de 24.03.1999, cod numeric personal       magazine (exclusiv din metal);
pierderi de 100 %.                    2740307241335.                       3613 – produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;
  Administratori:                     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     3614 – produc˛ia altor tipuri de mobilier;
  1. Bora Flore, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     3615 – produc˛ie de saltele ∫i somiere;
7.04.1954 Ón Vi∫eu de Sus, jude˛ul Maramure∫, cod    denumirea SILV–FLOR av‚nd sediul social Ón Bor∫a,     3616 – produc˛ie de scaune din metal;
numeric personal 1540407244217, domiciliat Ón      Str. Cimbrului nr. 1, jude˛ul Maramure∫.          3617 – produc˛ia mobilierului din metal pentru
Vi∫eu de Sus, Str. M„cie∫ilor nr. 22A, cod po∫tal      Obiectul de activitate                birouri ∫i magazine;
4975, jude˛ul Maramure∫, av‚nd puteri depline;       Activitatea principal„: 2010 – prelucrarea brut„ a   3710 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
  2. Bora Axenia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data    lemnului ∫i impregnarea lemnului.            metalice reciclabile;
de 28.07.1956 Ón Bor∫a, jude˛ul Maramure∫, cod       Alte activit„˛i:                    3720 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
numeric personal 2560728244211, domiciliat„ Ón       0111 – cultura cerealelor;              nemetalice reciclabile;
                              0112 – cultura leguminoaselor boabe;          4511 – demolarea construc˛iilor, terasamentelor
Vi∫eu de Sus, Str. M„cie∫ilor nr. 22A, cod po∫tal
                              0113 – cultura cartofului, plantelor tehnice,    ∫i organizare de ∫antiere;
4975, jude˛ul Maramure∫, av‚nd puteri depline.
                             medicinale ∫i aromatice;                  4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   0114 – cultura plantelor de nutre˛;         construc˛ii;
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         0115 – cultura legumelor, bost„noaselor ∫i       4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       ciupercilor;                      art„;
  Clauze de succesiune: Ón cazul decesului         0116 – cultura florilor ∫i a plantelor         4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
asociatului unic, societatea va continua cu so˛ul    ornamentale;                      construc˛ii;
supravie˛uitor Ón conformitate cu art. 197 din Legea    0117 – pomicultur„ ∫i cultura altor plante       4524 – construc˛ii hidrotehnice;
nr. 31/1990, a∫a cum a fost modificat„ ∫i completat„   fructifere (cu excep˛ia strugurilor);           4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti;
prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.         0121 – cre∫terea bovinelor;               4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii;
32/1997 ∫i Legea nr. 195/1997 sau prin mo∫tenire      0122 – cre∫terea ovinelor ∫i caprinelor;        4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;
testamentar„, cu modificarea corespunz„toare a       0123 – cre∫terea porcinelor;              4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;
obiectului de activitate, conform specializ„rii ∫i     0124 – cre∫terea cabalinelor, m„garilor ∫i       4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire
studiilor noilor asocia˛i.                cat‚rilor;                       central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje
                              0125 – cre∫terea p„s„rilor;             tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                              0126 – apicultur„;                   4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii
pronun˛are.
                              0127 – sericicultur„;                auxiliare;
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 26 iunie 2001.         0128 – cre∫terea animalelor pentru blan„ ∫i a      4541 – lucr„ri de ipsos„rie;
  R„mas„ irevocabil„ la data de 12 iulie 2001 prin   altor specii;                       4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
nerecurare.                         0212 – recoltarea ∫i valorificarea produselor      4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
  (44/38.009)                     accesorii ale p„durii;                   4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de
             *                 0221 – exploatare forestier„;            mont„ri de geamuri;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1702/26.IX.2001                  15
  4545 – alte lucr„ri de finisare;             5248 – alte tipuri de comer˛ cu am„nuntul Ón      domiciliat„ Ón Italia, localitatea Santena, Via Tetti
  5021 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor   magazine specializate, cu alte produse neclasificate    Agostino nr. 11, identificat„ cu pa∫aportul seria N
(f„r„ repara˛iile executate Ón Óntreprinderile      Ón alt„ parte;                       nr. 253815, eliberat de Questura Torino la data de
organizate de tip industrial);               5250 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie     22.09.2000;
  5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru      v‚ndute prin magazine;                    – domeniul principal de activitate: cod CAEN 551
autovehicule;                        5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón       – hoteluri;
  5050 – v‚nzare cu am„nuntul de carburan˛i       pie˛e;                            – activitatea principal„: cod CAEN 5511 –
pentru autovehicule;                    5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se          hoteluri ∫i moteluri cu restaurant.
  5111 – intermedieri Ón comer˛ul cu materii      efectueaz„ prin magazine;                   (46/38.011)
prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i    5511 – hoteluri ∫i moteluri cu restaurant;                     *
cu semiproduse;                       5512 – hoteluri ∫i moteluri f„r„ restaurant;
  5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,     5521 – tabere de tineret ∫i refugii;           Societatea Comercial„ PADESANA — S.R.L.
minerale ∫i produse chimice pentru industrie;        5522 – campinguri;                       Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
  5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material       5523 – alte mijloace de cazare;
lemnos ∫i de construc˛ii;                  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;        EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  5115 – intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,        5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;                NR. 1905
articole de menaj ∫i de fier„rie;              5551 – cantine;
                              6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe            din 27 iulie 2001
  5116 – intermedieri Ón comer˛ul cu textile,
confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;      baz„ de grafic;                       Judec„tor delegat — Iancu Mariana
  5117 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse        6022 – transporturi cu taxiuri;                        Eugenia
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                6023 – transporturi terestre de c„l„tori         Referent O.R.C.MARAMURE™ — ™tef„nescu
  5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón    ocazionale;                        Mirela Rita
v‚nzarea produselor cu caracter specific          6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
                              6311 – manipul„ri;                     Œn baza cererii nr. 4985 din data de 25.07.2001,∫i
neclasificate Ón alt„ parte;
                              6312 – depozit„ri;                   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse
                              6330 – activit„˛i ale agen˛iilor de turism ∫i      Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
diverse;
                             asisten˛„ turistic„;                    Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
                              7012 – cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri          societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
furaje;
                             imobiliare proprii sau Ónchiriate;              – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  5122 – comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;
                              7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     J 24/461/2001;
  5123 – comer˛ cu ridicata cu animale vii;
                             imobiliare proprii sau Ónchiriate;              – cod unic de Ónregistrare: 14111181;
  5124 – comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i piei                                   – denumire ∫i form„ juridic„: PADESANA —
                              7121 – Ónchirierea altor mijloace de transport
prelucrate;                                                     S.R.L.;
                             terestru;
  5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume                                    – sediul social: Baia Mare, Strada Minerilor nr.
                              7412 – activit„˛i de contabilitate, revizii
proaspete;                                                     17, jude˛ul Maramure∫, valabil p‚n„ la data de 31
                             contabile, consultan˛„ Ón domeniul fiscal;
  5132 – comer˛ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;                                 iulie 2004;
                              7413 – activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;
  5133 – comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,                                 – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              7414 – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
uleiuri ∫i gr„simi comestibile;                                            – capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
                             management;
  5134 – comer˛ cu ridicata cu b„uturi;                                      v„rsat 2.000.000 lei;
                              9262 – alte activit„˛i sportive;
  5135 – comer˛ cu ridicata cu tutun;                                         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                              9271 – jocuri de noroc;
  5136 – comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i     9272 – alte activit„˛i recreative;           100.000 lei fiecare;
produse zaharoase;                     – import-export pentru Óntreaga gam„ de          – date de identificare fondator: Elena Cristian,
  5137 – comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i  activit„˛i.                        n„scut la data de 11 septembrie 1959 Ón localitatea
condimente;                         Capitalul social:                    C„lug„reni, jude˛ul Gorj, cu cet„˛enie rom‚n„,
  5138 – comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte     capitalul social subscris: 5.000.000 lei;        domiciliat Ón Baia Mare, str. Petre Dulfu nr. 6, ap.
produse alimentare;                     capitalul social v„rsat: 5.000.000 lei;         27, jude˛ul Maramure∫, cod po∫tal 4800, telefon
  5141 – comer˛ cu ridicata cu produse textile;      num„rul total de p„r˛i sociale: 50;           062/219212, identificat cu C.I. seria M.M. nr. 065982
  5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i       valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        eliberat„ de Poli˛ia Baia Mare la data de 13 iunie
Ónc„l˛„minte;                        Participarea asociatului la capitalul social:      2001, cod numeric personal 1590911240058;
  5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i   Bachmatchi Anu˛a, aport la capital 5.000.000 lei,       – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i       echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %     182 – fabricare de articole de Ómbr„c„minte ∫i
televizoare;                       capitalul social total, av‚nd cota de participare la    lenjerie din materiale textile;
  5144 – comer˛ cu ridicata cu produse din       beneficii ∫i pierderi de 100 %.                – activitatea principal„: cod CAEN 1821 –
ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;   Administrator: Bachmatchi Iona, cet„˛ean        fabricare de articole de Ómbr„c„minte pentru lucru.
  5145 – comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice    rom‚n, n„scut la data de 10.04.1974 Ón Bor∫a,         (47/38.012)
∫i de parfumerie;                    jude˛ul Maramure∫, cod numeric personal                        *
  5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de      1740410241376, domiciliat Ón Bor∫a, Str. Cimbrului
consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;    nr. 1, cod po∫tal 4990, jude˛ul Maramure∫, av‚nd            Societatea Comercial„
  5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i    puteri depline.                           HERMAN COMPANY — S.R.L.
de construc˛ii;                       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.       Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
  5154 – comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i Ónc„lzire;      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  5155 – comer˛ cu ridicata cu produse chimice;      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 24/447/2001
  5156 – comer˛ cu ridicata cu alte produse       pronun˛are.
intermediare, neclasificate Ón alt„ parte;         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 13 iulie 2001.
                                                             JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;     R„mas„ irevocabil„ la data de 28 iulie 2001 prin
                                                             MARAMURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
  5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse,      nerecurare.
                                                                  COMERfiULUI
neclasificate Ón alt„ parte;                 (45/38.010)
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                      *
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse                                   ŒNCHEIEREA NR. 1764 din 28 iunie 2001
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                Societatea Comercial„ GIORLO — S.R.L.               ™edin˛a din 28 iunie 2001
  5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine             Bor∫a, jude˛ul Maramure∫
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                      Judec„tor delegat    — Iancu Mariana
produse nealimentare;                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                          Eugenia
  5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume            NR. 2069                   Referent O.R.C.     — Manta Cristina
proaspete;                               din 20 august 2001              Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Herman
  5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse                                  Grigore privind autorizarea constituirii ∫i
din carne;                         Judec„tor delegat — B„lan Viorel            Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale HERMAN
  5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee      Referent                        COMPANY — S.R.L.
∫i molu∫te;                         O.R.C.MARAMURE™ — Manta Cristina
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
  5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse       Œn baza cererii nr. 5419 din data de 20.08.2001 ∫i
de patiserie ∫i zaharoase;                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     Asupra cererii de fa˛„
  5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;        Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului          Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din       Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      de 26.06.2001 cu nr. 4371, petentul Herman Grigore
tutun;                          societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
  5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J      Societ„˛ii Comerciale HERMAN COMPANY — S.R.L.
specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;  24/501/2001;                        la Oficiul registrului comer˛ului.
  5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;          – cod unic de Ónregistrare: 14133490            Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;       – denumire ∫i form„ juridic„: GIORLO — S.R.L.;     Ónscrisuri:
  5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i      – sediul social: Bor∫a, Str. Releului nr. 5, jude˛ul    1. dovad„ privind anterioritatea firmei ∫i/sau
articole din piele;                   Maramure∫;                         emblemei cu nr. 59909 din data de 18.06.2001
  5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole      – durata de func˛ionare: nelimitat„;          eliberat„ de Camera de Comer˛ ∫i Industrie a
de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;        – capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care   Jude˛ului Maramure∫;
  5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i       v„rsat: 2.000.000 lei;                    2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
aparate electrice de uz casnic;               – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  social cu nr. 52345 din data de 22 iunie 2001
  5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de       100.000 lei fiecare;                    eliberat„ de Banca Transilvania — S.A.;
fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;    – date de identificare fondator: Ronco           3. declara˛ie privind accept sediu firm„ cu nr.
  5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i    Annamaria, n„scut„ la data de 17.08.1956 Ón        1380 din data de 22.06.2001 autentificat„ de notarul
articole de papet„rie;                  localitatea Moncalieri, Italia cet„˛ean italian,      public Cardos Stelu˛a Elena;
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1702/26.IX.2001
  4. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 1679       4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire   7121 – Ónchirierea altor mijloace de transport
din data de 24.05.1979 autentificat la Notariatul de    central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje      terestru;
Stat al Jude˛ului Maramure∫;                tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;      – import-export cu: animale vii ∫i produse de
  5. actul constitutiv autentificat cu nr. 1378 din     4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii   origine animal„; vegetale ∫i produse primare de
data de 22.06.2001 de notarul public Cardos Stelu˛a    auxiliare;                         origine vegetal„; gr„simi ∫i uleiuri animale sau
Elena.                            4541 – lucr„ri de ipsos„rie;              vegetale; produse alimentare, b„uturi, tutun;
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul       4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;        materii prime minerale ∫i combustibili; produse ale
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele       4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;   industriei chimice; materiale plastice, cauciuc ∫i
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón     4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de      articole din acestea; piei crude ∫i t„b„cite, bl„nuri ∫i
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   mont„ri de geamuri;                    produse din acestea; lemn, c„rbune din lemn, plut„,
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     4545 – alte lucr„ri de finisare;            Ómpletituri; past„ de lemn, h‚rtie, carton ∫i articole
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite       5010 – comer˛ cu autovehicule;             din acestea; materii textile ∫i articole din acestea;
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii      5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru       Ónc„l˛„minte, p„l„rii, umbrele, bastoane; articole
                              autovehicule;
Comerciale HERMAN COMPANY — S.R.L. ∫i                                         din piatr„, ipsos, ciment, produse ceramice, sticl„;
                               5111 – intermedieri Ón comer˛ul cu materii
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                                          perle, pietre pre˛ioase, metale pre˛ioase, bijuterii;
                              prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i
                                                           metale comune ∫i articole din acestea; ma∫ini,
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      cu semiproduse;
                                                           aparate, echipamente electrice; materiale de
                               5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material
  Admite cererea formulat„ de Herman Grigore,                                    transport; aparate optice, foto, pentru
                              lemnos ∫i de construc˛ii;
domiciliat Ón localitatea Gherta Mic„ nr. 461,        5117 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse       cinematografie, de m„sur„, de control; mobil„,
jude˛ul Satu Mare, ∫i, Ón consecin˛„:           alimentare, b„uturi ∫i tutun;               diverse articole de interior, divertisment, sport;
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune     5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse       obiecte de art„, de colec˛ie numismatic„, filatelie
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     diverse;                          numismatic„; alimenta˛ie public„; turism; agrement
Societ„˛ii Comerciale HERMAN COMPANY — S.R.L.,        5123 – comer˛ cu ridicata cu animale vii;        (jocuri electronice, disco, video); service ∫i repara˛ii;
cu urm„toarele date:                     5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume      servicii culturale; proiectare, cercetare; consulting,
  Asociat:                        proaspete;                         engineering, marketing; leasing; publicitate; servicii
  Herman Grigore, n„scut la data de 2 ianuarie        5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i     legate de comer˛; comerciale cu am„nuntul;
1970 Ón localitatea Gherta Mic„, jude˛ul Satu Mare,    de construc˛ii;                      intermediere; servicii de transport; editur„,
cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón localitatea        5155 – comer˛ cu ridicata cu produse chimice;      tip„rituri; alte servicii.
Gherta Mic„ nr. 461, jude˛ul Satu Mare, telefon        5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          Capitalul social:
093/648058, identificat cu C.I. seria S.M. nr. 045285   nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
eliberat„ de Poli˛ia Negre∫ti-Oa∫ la data de 7 mai     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;             capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
2001, cod numeric personal 1700102301036.           5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     produse nealimentare;                     Participarea asociatului la capitalul social:
denumirea HERMAN COMPANY, av‚nd sediul Ón           5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume     Herman Grigore, aport la capital 2.000.000 lei,
social Ón Baia Mare, Strada Oltului nr. 9, jude˛ul     proaspete;                         echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
Maramure∫.                          5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse     capitalul social total, av‚nd cota de participare la
  Obiectul de activitate                 din carne;                         beneficii/pierderi de 100 %.
  • activitatea principal„:                 5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee       Administrator:
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;         ∫i molu∫te;                          Herman Grigore, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la
  • alte activit„˛i:                     5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse      data de 2 ianuarie 1970 Ón localitatea Gherta Mic„,
  0121 – cre∫terea bovinelor;               de patiserie ∫i zaharoase;                 jude˛ul Satu Mare, cod numeric personal
  0122 – cre∫terea ovinelor ∫i caprinelor;          5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;         1700102301036, domiciliat Ón localitatea Gherta
                               5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din        Mic„ nr. 461, jude˛ul Satu Mare, telefon
  0123 – cre∫terea porcinelor;
                              tutun;
  0125 – cre∫terea p„s„rilor;                                            093/648058, av‚nd puteri depline.
                               5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  1561 – fabricarea produselor de mor„rit;                                       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                              specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;
  2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente;                                   Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                               5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
  2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice;                                      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                              cosmetice ∫i de toalet„;
  4511 – demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i                                    Clauze de succesiune: Œn cazul decesului
                               5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;
organizare de ∫antiere;                    5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;       asociatului unic, activitatea societ„˛ii va fi
  4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de     5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i      continuat„ de c„tre mo∫tenitorii acestuia. Œn cazul
art„;                           cu articole din piele;                   Ón care mo∫tenitorii Ó∫i manifest„ expres voin˛a de
  4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la    5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;        renun˛are la calitatea de asociat, societatea va fi
construc˛ii;                         6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe    obligat„ la plata p„r˛ilor sociale c„tre mo∫tenitori,
  4523 – construc˛ii de c„i de comunica˛ie terestre    baz„ de grafic;                      conform ultimului bilan˛ aprobat.
∫i construc˛ii destinate sportului;              6022 – transporturi cu taxiuri;              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  4524 – construc˛ii hidrotehnice;              6023 – transporturi terestre de c„l„tori,        data pronun˛„rii.
  4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti;     ocazionale;                          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 28 iunie 2001.
  4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii;     6312 – depozit„ri;                     R„mas„ irevocabil„ la data de 16 iulie 2001 prin
  4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;          7110 – Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor    nerecurare.
  4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;  de capacitate mic„;                      (48/38.013)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1702/26.IX.2001 con˛ine 16 pagini.                      Pre˛ul 6.976 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top