mof4_2001_1124 by tradetrek

VIEWS: 69 PAGES: 16

									                                                PA R T E A       A   I V- A
Anul XI — Nr. 1124                                ¸      ¸
                                     P UBLICA TII ALE AGEN TI L OR ECON OMIC I                                    L uni, 11 iunie 2 001                 ¸      ¸
             PUBLICATII ALE AGENTILOR ECONOMICI
                    ˘
          Societatea Comerciala                            t
                                         2, ap. 10, jude¸ ul Timi s , înmatriculat a la Oficiul
                                                     ¸        ˘                  t      ¸
                                                                             ju d e¸ u l B r a s o v , p o s e s o r a l B . I. s e r ia B .V . n r.
         BAU PLAST GROUP — S.R.L.
             Timisoara
               ¸                         Registrului Comer¸ ului al Jude¸ului Timi s cu nr. J
                                                  t      t     ¸                                   t
                                                                             0954 59/13.06 .2 000 eliberat d e P oli¸ ia F ag ara s ,
                                                                                                    ˘ ˘ ¸
                                                   ˘    ˘
                                         35/199/2000, am hotarât urmatoarele:                                    ˘ t
                                                                             conform contractului de cesiune a p ar¸ilor sociale din
              ˘
            HOTARÂREA NR. 3
                                                     ˘             ˘t
                                           Art. 1. Se majoreaz a capitalul social al societa¸ii de       data de 24.05.2001.
              din 25 mai 2001
                                         la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, în numerar.                                      ˘t
                                                                              Art. 2. Hutu Ioan devine asociat unic al societ a¸ii.
      t                  ¸
  Subsemna¸ii Dokmetas Salih, Yilmaz Ali Ihsan s i Ali                             ˘
                                           Capitalul social se majoreaz a cu suma de 8.000.000                           ˘
                                                                              Art. 3. Capitalul social total r amâne neschimbat la
              t      ˘t
Kocak, în calitate de asocia¸i ai Societa¸ii Comerciale                  ˘                      ˘ t
                                         lei, suma exclusiv în numerar, prin crearea a 80 p ar¸i                             ˘ t
                                                                             suma de 2.000.000 lei, divizat în 20 p ar¸i sociale, în
                        ¸
BAU PLAST GROUP — S.R.L., cu sediul în Timis oara,                sociale a 100.000 lei fiecare.                                             t
                                                                             valoare de 100.000 lei fiecare, care apar¸ ine în
       ˘  t    t              t
str. Simion Barnu¸iu (spa¸iul com. 1), nr. 73 P, jude¸ul                 ˘
                                           Dup a majorarea, capitalul social este de 10.000.000        întregime asociatului unic, aport în numerar depus la
  ¸        ˘
Timis , înmatriculat a cu nr. J 35/425/2001, cod fiscal R                                          ˘ t
                                         lei, constituit în totalitate în numerar, divizat în 100 p ar¸i       ˘
                                                                             banc a.
          ˘     ˘
13826145, am hotarât urm atoarele:                                            t
                                         sociale a 100.000 lei fiecare, apar¸inând în totalitate                      ˘t
                                                                              Art. 4. Retragerea calita¸ii de administrator a dnei
   Deschiderea unui punct de lucru în Mo s ni¸a Nou a în¸ t      ˘    asociatului unic.                                                      ˘t
                                                                             Voicu Emilia. Numirea ca administrator unic al societa¸ii
           ˘t
incinta Societ a¸ii Comerciale COVA GHERA & CO —                                  ˘           ˘t
                                           A rt . 2 . S e s chimb a d enum ire a s ociet a¸ ii din       a sociatului unic Hutu Ioan, cu puteri depline s i ¸
S . R . L . , c o n f o r m c o n t ra c t u l u i d e în c h ir i e r e n r .                     ˘
                                         S o c i e t a t e a C o m e r c i a l a A S G A R D — S . R . L . în              ˘           ˘t
                                                                             nelimitate pe o perioad a de 4 ani cu posibilita¸i de
         ¸
221/24.04.2001 s i extrasului de carte funciar a nr.˘                         ˘    ¸
                                         Societatea Comercial a TODORU T SPEDITION —               prelungire.
    ¸ t    ˘         ˘¸
1441/Mo s ni¸a Nou a, unde se va desf a s ura activitatea            S.R.L.                                           t       ˘ ¸       ˘
                                                                              Prezentul act adi¸ional modific a s i completeaz a
     t    ˘
de produc¸ie tâmpl arie PVC.                                      ˘
                                           Art. 3. Se schimb a sediul societa¸ii din Timi s oara,
                                                           ˘t      ¸               ˘          ˘t
                                                                             corespunz ator statutul societa¸ii.
  (1/248.280)
                                            ¸                  t    ¸
                                         Calea Sagului nr. 53, et. 2, ap. 10, jude¸ul Timi s , în                    ˘
                                                                               Celelalte clauze r amân neschimbate.
                   *                       ¸                  t    ¸
                                         Timis oara, Calea Aradului nr. 109, jude¸ul Timi s .                     t              ¸
                                                                               Prezentul act adi¸ional s-a încheiat la Timi s oara.
                  ˘
        Societatea Comerciala                                                             (4/248.283)
          AUTOSERVICE                                    t          ˘ ¸     ˘
                                          Prezentul act adi¸ional completeaz a s i modific a în
                                         mod corespunz ator actul constitutiv al societa¸ii.
                                                ˘               ˘t                             *
     ¸     ¸   ¸
     STEFAN GRATIAN SI VICTORIA — S.R.L.
           Timisoara
              ¸                                                                                  ˘
                                                                                       Societatea Comerciala
                                                                    ˘t
                                          Celelalte prevederi din actul constitutiv al societa¸ii
                                                                                        OTNIEL — S.R.L.
              ˘
            HOTARÂREA NR. 1                      ˘                   t
                                         ramân neschimbate, iar prezentul act adi¸ional face                          ¸
                                                                                          Timisoara
              din 25 mai 2001                           ˘       t         ¸
                                         parte integrant a din documenta¸ia de constituire s i
                                                                                            ¸
                                                                                         ACT ADITIONAL
                                           t        ˘t
                                         func¸ionare a societ a¸ii.
                        ˘t
 Subsemnata Jucut Simona Alina, cet a¸ean român,                                                                     ˘t
                                                                                     la statutul Societa¸ii Comerciale
                                                                          t
                                           R e d a c ta t la B i ro ul n o ta rilo r p ub li ci a s oc ia¸ i              OTNIEL — S.R.L.
      ˘     ¸       ¸
domiciliat a în Timi soara, Str. A s trilor nr. 20, bl. 22, sc.
                                         "D anil a-Maghiaru-Ciorîc a" din Timi s oara.
                                          ˘ ˘            ˘       ¸                            ˘
                                                                                    înmatriculata cu nr. J 35/2944/1993
           t    ¸
A, et. 3, ap. 8, jude¸ul Timi s , posesoare a B.I. seria B.Z.             (3/248.282)
                                                                                      ˘
                                                                              Asociata unic a Racovicean Ana la sediul societa¸ii ˘t
              t    ¸
nr. 423578 eliberat de Poli¸ia Timis oara la data de                               *
                                                                                 ¸                  t    ¸
                                                                             din Timis oara, Str. Migdalului nr. 18, jude¸ul Timi s , în
                 ˘   ˘     ˘t
20.12.1994, în calitate de asociata unic a a Societ a¸ii                                ˘
                                                  Societatea Comerciala
                                                  FRUCTO LIANDI — S.R.L.                baza procesului-verbal din data de 24.05.2001 a
             ¸
Comerciale AUTOSERVICE STEFAN GRA TIAN SI¸   ¸
                                                        ¸
                                                     Timisoara                     ˘    ˘
                                                                             hotarât urmatoarele:
                      ¸
VICTORIA — S.R.L., cu sediul social în Timis oara,
                                                                                          ¸   ¸     ˘
                                                                              1. Dna Racovicean Ana mos tene s te un numar de 20
Calea Sagului nr. 137, jude¸ul Timi s , înmatriculata cu
              t    ¸        ˘                              ¸
                                                    ACT ADI TIONAL
                                                                              ˘ t               ˘
                                                                             p ar¸i sociale, în valoare nominala de 100.000 lei fiecare,
nr. J 35/3291/1991, cod fiscal 1819772, capital social                                  ˘t
                                                    la statutul societa¸ii
                                                                                      ˘
                                                                             în valoare total a de 2.000.000 lei, reprezentând 100 %
            ˘     ˘
2.000.000 lei, am hot arât urmatoarele:
                                                         ˘t       ˘   ˘
                                           Subsemnata Voicu Emilia, cet a¸ean român, n ascut a                                  ¸
                                                                             din capitalul social, în baza certificatului de mo s tenitor
                  ˘t    ˘t
  Art. 1. Suspendarea activit a¸ ii societ a¸ ii pe o
                                                       t    t    ¸
                                         la data de 2.10.1956 în Oravi¸a, jude¸ul Cara s -Severin,        nr. 117/24.05.2001 eliberat de Biroul notarului public
     ˘
perioad a de 3 ani, începând cu data de 1.06.2001.
                                              ˘     ¸
                                         domiciliata în Timi s oara, Str. Memorandului nr. 55,              ¸               ¸    t
                                                                             "Bonchi s C. Bogdan", cu sediul în Ale s d, jude¸ul Bihor.
               t
  Art. 2. În rest se men¸in neschimbate prevederile
               ˘t
actului constitutiv al societa¸ii.                           t      ¸
                                         ju d e¸ u l T im i s , p os e s oa re a B .I. s e ria G . R . n r.                        ˘    ˘
                                                                               2. Dna Racovicean Ana cesioneaz a un numar de 10
   (2/248.281)                                                  t    ¸
                                         866574/29.06.1995 eliberat de Poli¸ia Timis oara, în           ˘ t               ˘
                                                                             p ar¸i sociale, în valoare nominala de 100.000 lei fiecare,
                   *                               ˘   ˘     ˘t
                                         calitate de asociat a unic a a Societ a¸ii Comerciale                   ˘                 ˘
                                                                             în valoare totala de 1.000.000 lei, care reprezinta 50 %
                     ˘
           Societatea Comerciala                                        ¸
                                         FRUCTO LIANDI — S.R.L., cu sediul în Timisoara, Str.          din capitalul social, numitului Racovicean Mihai, care
            ASGARD — S.R.L.
              Timisoara
                 ¸                                    t    ¸        ˘
                                         Memorandului nr. 55, jude¸ul Timis , înmatriculata la          accepta. ˘
                                                     t
                                         Oficiul registrului comer¸ului cu nr. J 35/170/1999, cod                    ˘
                                                                               3. În urma cesion arii, structura capitalului social va
                 ¸
             ACT ADI TIONAL
                                         fiscal 11560178, capital social 2.000.000 lei, am               ˘
                                                                             fi urmatoarea:
                         ˘t
        la actele de constituire a societa¸ii              hotarât:
                                          ˘                                                    t    ˘ t
                                                                               - dna Racovicean Ana va de¸ine 10 p ar¸i sociale, în
                    ˘
  Subsemnatul Avram Adrian, n ascut la data de                   Art. 1. Retragerea din societate a asociatei Voicu                  ˘
                                                                             valoare nominal a de 100.000 lei fiecare, în valoare
          ¸             ¸
18.03.1974 în Timi s oara, domiciliat în Timis oara, Calea                           ˘       ˘ t
                                         Emilia, prin transmiterea totala a celor 20 p ar¸i sociale,       total a de 1.000.000 lei, care reprezint a 50 % din
                                                                                ˘                 ˘
Sagului nr. 53, ap. 10, jude¸ul Timi s , în calitate de
¸              t    ¸                      în valoare total a de 2.000.000 lei, c atre Hutu Ioan,
                                                 ˘           ˘                capitalul social;
asociat unic al Societ a¸ii Comerciale ASGARD —
              ˘t                            ˘t
                                         ceta¸ean român, n ascut la data de 1.01.1976 în Arad,
                                                  ˘                                          t     ˘ t
                                                                               - dl Racovicean Mihai va de¸ine 10 p ar¸i sociale, în
             ¸       ¸
S.R.L., cu sediul în Timi s oara, Calea Sagului nr. 53, et.                   ˘ ˘ ¸
                                         domiciliat în Fag ara s , str. Tab acari, bl. 16, sc. A, ap. 5,
                                                         ˘ ˘                           ˘
                                                                             valoare nominal a de 100.000 lei fiecare, în valoare
  2                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001

   ˘                 ˘
total a de 1.000.000 lei, care reprezint a 50 % din         Art. 3. Intrarea în societate ca asociat a dlui Terhes      - 4533 - lucrari de instala¸ii sanitare s i de înc alzire
                                                                          ˘       t      ¸     ˘
capitalul social.                                           ˘   ˘ t
                                 Ardelean Crisian, în urma acceptarii p ar¸ilor sociale          ˘              ¸
                                                                  centrala, montaj de echipamente s i utilaje tehnologice
        ˘     t
  4. Se radiaz a din func¸ia de administrator dl Todea      cedate de S.C. TRADING POST S.R.L., devenind           la cladiri s i construc¸ii inginere s ti;
                                                                     ˘   ¸      t      ¸
              ¸     ¸      t
Cornel Gheorghe Teodor s i se nume s te în func¸ia de       asociat al Societ a¸ii Comerciale TRADING POST
                                          ˘t                                     ˘       t ¸     t
                                                                    - 4534 - alte lucr ari de instala¸ ii s i construc¸ ii
                   ˘t
administrator dl Racovicean Mihai, ceta¸ean român,                  t ˘
                                 ROMANIA — S.R.L., de¸in ator a 44 % din întregul         auxiliare;
 ˘                 ¸      t
n ascut la data de 3.07.1959 în Timi s oara, jude¸ul Timi s ,
                             ¸    capital social.                                  ˘      ˘
                                                                    - 4541 - lucrari de ipsos arie;
          ¸                  t
domiciliat în Timis oara, Str. Migdalului nr. 18, jude¸ul      Prezentul act adi¸ional a fost redactat la data de 21
                                           t                               ˘      ˘   ¸
                                                                    - 4542 - lucrari de tâmplarie s i dulgherie;
   ¸
Timi s , posesor al C.I. seria T.M. nr. 077775/1999                          ˘
                                 apri li e 2001, celelalte prevederi ramânând                    ˘         ¸         t
                                                                    - 4543 - lucrari de pardosire s i placare a pere¸ilor;
     ˘    t    ¸
eliberata de Poli¸ia Timi s oara, cod numeric personal      neschimbate.                             - 4544 - lucrari de vopsitorie, zugraveli s i mont ari de
                                                                          ˘            ˘  ¸    ˘
1590703354797.                             (7/248.285)                         geamuri;
  Prezentul act adi¸ional se va publica în Monitorul
             t
                                                 *                            ˘
                                                                    - 4545 - alte lucr ari de finisare.
                                                    ˘
                                          Societatea Comerciala
            ¸
Oficial al României s i în baza lui se vor face cuvenitele                                                  ˘
                                                                    Art. 2. Se schimb a obiectul principal de activitate
                                          STOPTIMCOOP — S.R.L.
    ˘                t      t
modific ari la Oficiul Registrului Comer¸ului al Jude¸ului                Timisoara
                                                ¸                  astfel:
  ¸
Timis .                                                                           ˘         ¸      ˘ ˘
                                                                    Activitatea principal a: 5541 - cafenele s i baruri far a
                                                ¸
                                            ACT ADI TIONAL
             ¸
  Actul a fost redactat s i autentificat la Biroul notarului                                    spectacol.
                                                     ˘t
                                            la statutul societa¸ii
        ¸
public "Bonchi s C. Bogdan".                                                               t       ˘ ¸       ˘
                                                                    Prezentul act adi¸ional modific a s i completeaz a
   (5/248.284)                                               ˘t
                                   Subsemnatul Giuri Vasile-Stelian, ceta¸ean român,            ˘         ˘t
                                                                  corespunz ator statutul societa¸ii.
           ˘
          HOTARÂREA NR. 1                 ˘                  ¸
                                 n ascut la data de 25.02.1971 în Timi s oara, domiciliat în               ˘
                                                                    Celelalte clauze r amân neschimbate.
           din 25 mai 2001                 ¸                     t
                                 Timis oara, str. Gh. Doja, nr. 35, ap. 5, jude¸ul Timis ,¸               t              ¸
                                                                    Prezentul act adi¸ional s-a încheiat la Timi s oara.
                                 posesor al C.I. seria T.M. nr. 174529/21.12.2000            (8/248.286)
       t           ¸
  Subsemna¸ii Racovicean Mihai s i Racovicean Ana,
                                 eliberat a de Poli¸ia Timi s oara, în calitate de asociat unic
                                      ˘    t    ¸                                     *
   t      ˘t
asocia¸i ai Societ a¸ii Comerciale OTNIEL — S.R.L., cu
                                 al Societ a¸ii Comerciale STOPTIMCOOP — S.R.L., cu
                                      ˘t                                             ˘
                                                                          Societatea Comerciala
        ¸                  t    ¸
sediul în Timi s oara, Str. Migdalului nr. 18, jude¸ul Timi s ,                                        GOLDSTREN INTERNATIONAL — S.R.L.
                                        ¸
                                 sediul în Timis oara, Str. Gloriei nr. 26, bl. 115, et. 2, ap.                ¸
                                                                             Timisoara
       ˘
înmatriculat a cu nr. J 35/2944/1993, cod fiscal R
                                      t    ¸        ˘
                                 39, jude¸ul Timi s , înmatriculata la Oficiul registrului
                  ˘
4481713, de comun acord, am hot arât reînceperea                                                          ˘
                                                                                HOTARÂRE
                                    t
                                 comer¸ului cu nr. J 35/4739/1992, cod fiscal R 2804508,
    ˘t     ˘t
activita¸ii Societa¸ii Comerciale OTNIEL — S.R.L. cu
                                                     ˘    ˘
                                 capitalul social 2.000.000 lei, am hot arât urmatoarele:       Dl Cubitchi Andrei, în calitate de asociat unic al
data de 25 mai 2001.
   (6/248.284)                           Art. 1. Completarea obiectului de activitate cu           ˘t
                                                                  Societ a¸ii Comerciale GOLDSTREN INTERNATIONAL
               *                    ˘
                                 urm atoarele:                                            ¸
                                                                  — S.R.L., cu sediul în 1900 Timis oara, str. Drubeta nr.
        Societatea Comerciala
                  ˘                 - 2661 - fabricare de elemente din beton pentru            t    ¸        ˘
                                                                  85, jude¸ul Timis , înmatriculat a la Oficiul registrului
     TRADING POST ROMANIA — S.R.L.                  t
                                 construc¸ii;                              t
                                                                  comer¸ului cu nr. J 35/2787/1994, cod fiscal R 6326848,
             ¸
           Timisoara
                                   - 2662 - fabricare de elemente din ipsos pentru        cont  Banca  Transilvania     —  S.A.  nr.
               ¸
           ACT ADI TIONAL                    t
                                 construc¸ii;                           2511000036501021, capital social 2.529.800.000 lei, a
                       ˘t
       la actele constitutive ale societa¸ii          - 2663 - fabricare de beton;                   ˘       ¸   t      ˘
                                                                  hot arât în cadrul s edin¸ ei de ast azi 25.05.2001,
 Prezentul act adi¸ional modific a s i completeaz a în
          t       ˘ ¸       ˘         - 2664 - fabricare de mortar;                                          t
                                                                  deschiderea unui punct de lucru în Cluj-Napoca, pia¸a
       ˘                   ˘t
mod corespunz ator actele constitutive ale Societ a¸ii        - 2665 - fabricare de produse din azbociment;                       t
                                                                  Mihai Viteazul, nr. 20, jude¸ul Cluj. În vederea aducerii
Comerciale TRADING POST ROMANIA — S.R.L., cu              - 2666 - fabricare de alte elemente din beton, ciment                  ˘
                                                                  la îndeplinire a celor hot arâte, dl Cubitchi Andrei a
sediul în Timis oara, bl. Revoluiei nr. 21, jude¸ul Timi s ,
       ¸                 t    ¸    ¸
                                 s i ipsos;                                  ˘
                                                                  mandatat s a se ocupe de depunerea actelor la Oficiul
      ˘
înmatriculata la Oficiul registrului comer¸ului cu nr. J
                      t             - 5021 - reparare s i între¸inere de autovehicule (far a
                                            ¸    t            ˘ ˘    Registrului Comer¸ului al Jude¸ului Timi s s i la Monitorul
                                                                           t      t     ¸ ¸
35/769/2000, cod fiscal R 13338373.                   t
                                 repara¸iile executate în întreprinderi organizate de tip     Oficial al României pe dna Aida Popescu - consilier
       t
  Sunt prezen¸i:                         industrial), activitate de service auto cu serviciile       juridic.
  1. Lorenzetti Flavia, cet a¸ean italian, n ascut a în
               ˘t        ˘   ˘                  ˘ ˘
                                 specificate de sp al atorie, tinichigerie, vopsitorie,                          ˘
                                                                    Prezentul document s-a întocmit ast azi 25 mai
                          ˘
Canada, Toronto, la data de 25.04.1957, domiciliat a în            ¸
                                 vulcanizare s i altele;                      2001.
                                   - 5541 - cafenele s i baruri far a spectacol;
                                            ¸      ˘ ˘                 (9/248.287)
Italia, Civitanove Marche, Via Roma nr. 69, posesoare
                                   - 5542 - cafenele s i baruri cu spectacol;
                                             ¸                                       *
   ¸                         ˘t
a pa s aportului seria Y nr. 189877 eliberat de autorit a¸ile
                                            ˘t
                                   - 5552 - alte unita¸i de preparare a hranei, inclusiv               Societatea Comerciala˘
                           ˘
italiene la data de 9.12.2000, în calitate de asociat a,                                                  ZIMBRU — S.R.L.
  t ˘
de¸in atoare a 46 % din întregul capital social;         snack-bar, fast-food, pizzerie etc.;                             ¸   t    ¸
                                                                             Buzias, jude¸ul Timis
  2. S.C. TRADING POST S.R.L., cu sediul în Italia,                    t
                                   - 5151 - comer¸ cu ridicata cu combustibili solizi,
                                                                                  ¸
                                                                               ACT ADITIONAL
Civitanove Marche, Via Martiri di Belfiore nr. 109,            ¸    ¸ ¸
                                 lichizi s i gazos i s i cu produse derivate;
                                                                                       ˘t
                                                                              la statutul societa¸ii
înregistrata cu nr. 10834 la Tribunalul din Macerata, cod
      ˘                                   t             ¸
                                  - 5152 - comer¸ cu ridicata cu produse s i minereuri
                     ˘
fiscal 0119872043, în calitate de asociat a, de¸in atoare
                        t ˘        metalice;                                    t
                                                                    Subsemna¸ii
a 44 % din întregul capital social, reprezentata de ˘       - 5153 - comer¸ cu ridicata cu material lemnos s i de
                                         t                ¸                       ˘t        ˘
                                                                    - Milovanov Tomislav, ceta¸ean iugoslav, nascut la
Lorenzetti Flavia;                            t
                                 construc¸ii;                           data de 1.06.1950 în Iugoslavia, Vrsac, domiciliat în
              ˘t
  3. Ciotti Giuseppe, cet a¸ean italian, n ascut în Italia,
                      ˘                   t              ¸
                                   - 5154 - comer¸ cu ridicata cu echipamente s i                             ¸
                                                                  Vrsac, Sv. Makovica 23 A, posesor al pa s aportului nr.
Civitanove Marche, la data de 22.08.1952, domiciliat în              ˘      ˘  ¸    ˘
                                 furnituri de fierarie, ipsos arie s i înc alzire;         002364631 eliberat la data de 28.12.2000 de Mup. R.
Italia, Civitanove Marche, Via Roma, nr. 69, posesor al        - 5155 - comer¸ cu ridicata cu produse chimice;
                                           t                                  ¸
                                                                  Srbije - Sup Pancevo, s i
  ¸
pa s aportului seria U nr. 323971 eliberat de autorit a¸ile
                           ˘t                t
                                   - 5 15 6 - c om er¸ cu rid ic ata c u a lte produ se                ˘t        ˘
                                                                    - Baric Vera, cet a¸ean iugoslav, nascut a la data de
                                                                                         ˘
italiene la data de 3.02.2000, în calitate de asociat,      intermediare n.c.a.;                                            ˘
                                                                  7.11.1966 în Vrsac, R. Srbija, domiciliat a în comuna
de¸in ator a 10 % din întregul capital social.
 t ˘                                        t          ¸
                                   - 5157 - comer¸ cu ridicata cu de s euri;           Dinia s nr. 304, jude¸ul Timis , posesoare a pa s aportului
                                                                     ¸       t    ¸         ¸
        ˘
  În baza hot arârii adun arii generale a asocia¸ilor nr.
              ˘           t                  ˘t
                                   - 7481 - activita¸i fotografice;               nr. 001127091 eliberat de Consulatul General al
                ˘ ¸       ˘
1972/6.04.2001, se modific a s i completeaz a actele                 ˘t
                                   - 7482 - activita¸i de ambalare;                               ¸
                                                                  Republicii Iugoslavia din Timi s oara,
            ˘t
constitutive ale Societa¸ii Comerciale TRADING POST                   ˘t
                                   - 7483 - activit a¸i de secretariat, dactilografiere,                 t      ˘t
                                                                    în calitate de asocia¸i ai Societ a¸ii Comerciale
R O M A N IA — S .R .L ., re sp ec tiv art. 6 din a ctu l            ¸
                                 multiplicare s i traduceri;                                         ¸
                                                                  ZIMB RU — S.R.L., c u s ediul în Buzia s , S trada
constitutiv dupa cum urmeaz a:
        ˘        ˘                              ˘t
                                   - 7484 - alte activit a¸i de servicii prestate în principal  Principal a nr. 19, jude¸ul Timis , înmatriculat a la Oficiul
                                                                       ˘       t    ¸        ˘
                ˘ t      t
  Art. 1. Cedarea tuturor p ar¸ilor sociale de¸inute de     întreprinderilor;                                    t        t     ¸
                                                                  Registrului Comer¸ului al Jude¸ului Timi s cu nr. J
S.C. TRADING POST S.R.L., respectiv 880 p ar¸ i˘ t                           t
                                   - 4511 - demolarea construc¸iilor, terasamente s i   ¸    35/280/1991, cu un capital social total de 2.000.000 lei,
                 ˘
sociale egale, în valoare nominal a de 100.000 lei                ¸
                                 organizare de s antiere;                              ˘ t           ˘
                                                                  divizat în 20 p ar¸i sociale, am hot arât modificarea
fiecare, având o valoare total a de 88.000.000 lei,
                ˘                          ˘      ¸             t
                                   - 4512 - lucr ari de foraj s i sondaj pentru construc¸ii;                   ˘t
                                                                  actelor constitutive ale societ a¸ii dup a cum urmeaz a:
                                                                                       ˘      ˘
echivalentul a 4.075 $ S.U.A., la cursul de referin¸a la
                          t˘                ˘       t         ˘    ˘
                                   - 4521 - lucr ari de construc¸ii, inclusiv lucrari de arta;    1. Asociatul Milovanov Tomislav cedeaz a c atre
                                                                                           ˘ ˘
     t   ˘
Banca Na¸ional a a României, ceea ce reprezint a 44 %
                        ˘           - 4522 - lucrari de învelitori, s arpante s i terase la
                                           ˘         ¸     ¸        Catovic Ramiz, cet a¸ean iugoslav, nascut la data de
                                                                            ˘t        ˘
                ˘
din întregul capital social, c atre Terhes Ardelean            t
                                 construc¸ii;                           26.01.1962 în Pljevlja R. Crna Gora, domiciliat în
       ˘t
Cristian, cet a¸ean român, n ascut la data de 24.08.1973
               ˘                             t   ˘       t      ¸
                                   - 4523 - construc¸ii de c ai de comunica¸i terestre s i    P lj e v lj a , U l . Iv . S a n d z a c k a n r. 1 2 , p o s e s o r a l
                     t
în Arad, domiciliat în Arad, Bd. Revolu¸iei nr. 1, bl. H,         t
                                 construc¸ii destinate sportului;                   ¸
                                                                  pa s a portului n r. 0006 4849 3 e libe ra t la d ata d e
sc. D, ap. 8, jude¸ul Arad, posesor al B.I. seria G.X. nr.
         t                                   ˘        t      ¸
                                   - 4525 - alte lucr ari de construc¸ii inginere s ti;     29.09.1998 de Mup. Cb. Pljevlja, o parte social a a ˘
349221 eliberat de Poli¸ia Arad la data de 5.08.1997.
              t                               ˘
                                   - 4526 - alte lucr ari specifice pentru construc¸ii; t             ˘
                                                                  100.000 lei, adic a 3,5 $ S.U.A. (calculat la cursul de
       ¸
  Art. 2. Ie s irea din societate a S.C. TRADING POST               ˘       t
                                   - 4531 - lucrari de instala¸ii electrice;           28.568 lei/1 $ S.U.A.), reprezentând 5 % din capitalul
               ˘ t
S.R.L., în urma cesiunii de p ar¸i sociale.                    ˘      t ¸      t        ˘
                                   - 4532 - lucrari de izola¸ii s i protec¸ie anticoroziv a;   social.
                         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001                                                3

  2. Capitalul social total ramâne neschimbat la suma
               ˘                      posesor al p a s ap ortu lui n r. 01 71 42 57 /27 .03 .19 97
                                               ¸                                                ˘
                                                                                     Societatea Comerciala
                                                                                     MECANICA ROTES — S.A.
            ˘                ˘ t
de 2.000.000 lei, adic a 135 $ S.U.A., divizat în 20 p ar¸i                     t
                                     e l i b e r a t d e P o l i¸ i a D r o b e t a - T u rn u S e v e ri n , în                 ¸
                                                                                        Târgoviste
sociale, în valoare de 100.000 lei fiecare.                                     ˘t
                                     ca litate de as oc iat u nic al S o cie t a¸ ii C omerc iale
                                                                                           ¸
                                                                                        ACT ADITIONAL
              ˘ t          t
  3. În urma ces iu nii p ar¸ ilor sociale, asocia¸ ii          T R A D E L U S E R C O — S . R . L . , c u s e d i u l în
                                                                                        la actul constitutiv
   ˘t
societa¸ii sunt:                                ¸         ˘
                                     Tim i s oa ra, ale ea P ad ure a V erd e nr. 5, ap. 307,                    autentificat cu nr. 382/1998
  - Baric Vera de¸ine 10 p ar¸i sociale a 100.000 lei
           t     ˘ t                    jude¸ ul Timi s , înmatriculat a la Oficiul registrului
                                       t     ¸        ˘                            la Biroul notarilor publici "ACTA LEGALIA"
                                                                                                  s
                                                                                      cu sediul în Târgovi¸ te
             ˘            ˘
fiecare, în valoare total a de 1.000.000 lei, adic a 100 $            t
                                     com er¸ ului cu nr. J 35 /1 322/19 97, c od fiscal R                            ˘t
                                                                                      al Societa¸ii Comerciale
S.U.A., reprezentând 50 % din capitalul social;              10030165, capitalul social 2.000.000 lei, am hot arât
                                                               ˘                      MECANICA ROTES — S.A.
                                                                                 t ˘      ˘
                                                                               înfin¸ata prin Hotarârea Guvernuluir nr. 1224/1990
                t     ˘ t
  - Milovanov Tomislav de¸ ine 9 p ar¸ i sociale a              ˘
                                     urm atoarele:
100.000 lei fiecare, în valoare total a de 900.000 lei,
                   ˘                   Art. 1. Schimbarea sediul societa¸ii în Timi s oara,
                                                       ˘t      ¸                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
echivalentul a 31,5 $ S.U.A., reprezentând 45 % din                ¸                    t
                                     str. Or s ova nr. 21, sc. A, et. 4, ap. 16, jude¸ul Timi s
                                                                  ¸                ˘         ˘t
                                                                            republicat a, privind societ a¸ile comerciale, modificat a
                                                                                                         ˘
capitalul social;                             (conf orm ext rasul ui de carte f unciara nr.   ˘                    t      t˘
                                                                            prin Ordonan¸a de Urgen¸a a Guvernului nr. 32/1997,
  - Catovic Ramiz de¸ine o parte social a a 100.000 lei,
           t          ˘                81735/Timi s oara).
                                            ¸                                    ˘                 ¸
                                                                            aprobat a prin Legea nr. 195/1997, precum s i în baza
                    ˘
în va lo are d e 10 0.0 00 le i, a dic a 3,5 $ S .U .A .,          Art. 2. Închiderea punctului de lucru din comuna                ˘        ˘             t
                                                                            ho ta râ ri i a d u na ri i g e n er al e a a c¸i o n ar i l or nr.
reprezentând 5 % din capitalul social.                            t
                                     Giroc nr. 158, jude¸ul Timis .
                                                   ¸                                          ¸
                                                                            3/30.04.2001, precum s i a actului constitutiv al
  4. Statutul societ a¸ii devine act constitutiv conform
            ˘t                                   t       ˘ ¸       ˘
                                       Prezentul act adi¸ional modific a s i completeaz a                ˘t
                                                                            societ a¸ii, Societatea Comercial a MECANICA ROTES
                                                                                             ˘
art. 5(4) din Legea nr. 31/1990, republicata.˘              corespunz ator statutul societa¸ii.
                                          ˘          ˘t                                     ¸   ¸
                                                                            — S.A., cu sediul în Târgovis te, s os. Gae s ti nr. 10 bis,
                                                                                                 ˘ ¸
  Asocia¸ii hot arasc prin prezentul act adi¸ional faptul
      t   ˘ ˘             t               Celelalte clauze ramân neschimbate.
                                                ˘                              t     t
                                                                            jude¸ul Dâmbovi¸a, înmatriculata cu nr. J 15/371/1991,
                                                                                            ˘
 ˘
c a societatea se poate transforma în alt a societate a
                      ˘                          t
                                       Prezentul act adi¸ional s-a încheiat la Timi s oara.
                                                              ¸                 ˘
                                                                            a hot arât:
 ˘    ˘      ˘
c arei forma este prev azuta de lege prin decizia tuturor
              ˘                          (12/248.290)                                Art. 1. La cap. III, art. 7 va avea urmatorul con¸inut:
                                                                                                 ˘     t
   t   ¸
asocia¸ilor s i cu respectarea legii.                                     *                                    ˘t
                                                                               "Capitalul social al societa¸ii este de 7.624.775.000
                                                          ˘
                                                Societatea Comerciala                                t
                                                                            lei, divizat în 304.991 ac¸iuni nominative, în valoare de
          ˘t
  Fuziunea societ a¸ii se va decide de asemenea de
                                               GROUP DISSAL — S.R.L.
 t
to¸i asocia¸ii, cu îndeplinirea prevederilor legale în
      t                                             Timisoara
                                                     ¸                                                 t
                                                                            25.000 lei fiecare, în întregime subscrise de ac¸ionari,
materie.                                                                                t                 ˘
                                                                            structura ac¸ ionariatului fiind cea înregistrat a în
                                                  ˘
                                                 HOTARÂREA NR. 2
  Dizolvarea societa¸ii are loc în urmatoarele situa¸ii:
          ˘t         ˘       t                                                    t
                                                                            eviden¸ele Registrului Independent cu care societatea
                                                   din 1 mai 2001                  are contract."
            ˘
imposibilitatea realiz arii obiectului de activitate,
falimentul, hotarârea comun a a tuturor asocia¸ilor.
         ˘       ˘         t             Subsemnata Cimpanu Angelica, în calitate de                                          ˘
                                                                              Art. 2. La cap. V, art. 17, alin. (1) va avea urmatorul
  În caz de dizolvare, societatea va fi lichidata în ˘              ˘    ˘      ˘t
                                     aso ciat a u nic a a S ociet a¸ ii C ome rciale GROU P              t
                                                                            con¸inut:
   t
condi¸iile s i potrivit procedurii prev azute de lege.
      ¸              ˘                 DISSAL — S.R.L., cu sediul în Timi s oara, str. Or s ova
                                                         ¸      ¸               "Membrii consiliului de administra¸ie vor fi în numar
                                                                                               t        ˘
   Prezentul act adi¸ional dup a înregistrarea la Oficiul
               t       ˘               nr. 21, jude¸ul Timis , înmatriculat a cu nr. J 35/964/2000,
                                           t    ¸        ˘                    de 3 sau 5 cu un mandat pentru o perioad a de 4 ani,
                                                                                                   ˘
r e g i s t r u l u i c o m e r¸ u l u i , v a m o d i f i c a în m o d
                t                     cod fiscal R 13430190, am hotarât: ˘                         ˘                    t   ˘
                                                                            perioad a în care administratorii pot fi revoca¸i de c atre
     ˘                 ˘t
corespunz ator prevederile statutului societ a¸ii.              Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru - depozit în                    ˘   t     ¸
                                                                            adunarea general a a ac¸ionarilor s i sunt reeligibili."
  Celelalte clauze ramân neschimbate.
           ˘                               t
                                     str. Ialomi¸a nr. 66.                              Art. 3. La cap. V, art. 17, alin. (2) cuprinzând
   (10/248.288)                                (13/248.291)                                                       t
                                                                            nominalizarea membrilor consiliului de administra¸ie se
                 *                                      *                        ˘
                                                                            anuleaz a.
        Societatea Comerciala
                  ˘                                        ˘
                                                Societatea Comerciala                    Art. 4. La cap. V, art. 17 se va introduce un nou
     LOGISTIC CENTER ROMANIA — S.R.L.                           SPEEC COM — S.R.L.
           Timisoara
             ¸                                         ¸
                                                   Târgoviste                                 ˘
                                                                            alineat care va avea urmatorul cuprins:
                                                                                          ˘t ¸
                                                                              "Administrarea societ a¸ii s i cenzorii acesteia vor
            ACT ADI TIONAL
                ¸                                     ¸
                                                  ACT ADI TIONAL
                                                                                            t
                                                                            beneficia, în afara indemniza¸iei stabilite de adunarea
         la actul constitutiv al societa¸ii
                        ˘t                                     ˘t
                                              la actul constitutiv al societa¸ii
                                                                                ˘   t                ˘t ¸
                                                                            general a a ac¸ionarilor pentru aceste calit a¸i s i de
 Subscrisa Societatea Comercial a DB CARGO
                 ˘                      Subsemnatul Folea Valentin, avocat în cadrul                        ˘
                                                                            de co nta re de c atre s oc ieta te a ch eltu ie lilor d e
AKTIENGESELLSCHAFT, cu sediul în Germania,                                   ˘
                                     Cabinetului individual de avocatur a "MATEINI" din                    ¸              ¸
                                                                            deplasare s i cazare efectuate de ace s tia cu ocazia
Mainz, Rheinstrasse 2, D-55116 Mainz, înregistrat a în
                         ˘                ¸
                                     Târgovi s te, posesor al B.I. seria G.T. nr. 602604, în                ˘            ˘t
                                                                            deplas arii în interesul societ a¸ii, la nivelul efectiv
registrul comer¸ului din Charlottenburg cu nr. HRB
        t                             calitate de împuternicit cu aducerea la îndeplinire a             realizat al cheltuielilor."
70951, în calitate de asociat a unic a a Societ a¸ ii
                ˘   ˘     ˘t              ˘
                                     hotarârii nr. 1 din data de 14 martie 2001 a acestei                                         ˘
                                                                              Art. 5. La cap. VII, art. 20, alin. (1) va avea urmatorul
Comerciale LOGISTIC CENTER ROMANIA — S.R.L.,                   ˘t
                                     societ a¸i;                                   t
                                                                            con¸inut:
cu sediul în Timis oara, str. Avram Imbroane, nr. 9,
          ¸                                   t              ¸
                                       În exerci¸iul acestui mandat al meu s i ca efect al                      ˘t         ˘   t
                                                                              "Gestiunea societa¸ii este controlat a de ac¸ionari,
jude¸ ul Timi s , înmatriculat a la Oficiul registrului
  t     ¸        ˘                     dispozi¸iilor hot arârii amintite mai sus s i a contractului
                                          t     ˘           ¸                                    ˘       ¸
                                                                            de comisia de cenzori interni formata din 3 membri s i
   t
comer¸ului cu nr. J 35/482/2000, cod fiscal R 13068482,          de cesiune din data de 14 martie 2001 dintre Popescu             de un cenzor extern independent."
capitalul social 2.214.765.400 lei, împuternicit Bleier                              ˘ ¸
                                     Delia Mioara, în calitate de cedent a, s i Societatea                                        ˘
                                                                              Art. 6. La cap. VII, art. 20, alin. (3) va avea urmatorul
Edgar-Alexandru, cet a¸ean român, n ascut la data de
            ˘t       ˘                        ˘
                                     Comercial a TOMAR TRADING — S.R.L., reprezentat a     ˘
                                                                              t
                                                                            con¸inut:
                                     de dl Toma Neculaescu, administrator, în calitate de
         ¸
1.06.1974 în Timis oara, domiciliat în Timis oara, bd.
                       ¸                                                               t      ˘t        ˘
                                                                              "Cenzorii suplean¸i ai societ a¸ii sunt în num ar de 3".
                                           ˘           t
                                     cesionar a, redactez actul adi¸ional la actul constitutiv al
                           t
Gen. Ion Dragalina, nr. 35, sc. B, et. 4, ap. 18, jude¸ul                                                          t             ˘
                                                                              Prezentul act adi¸ional face parte integranta din
                                         ˘t
                                     Societa¸ii Comerciale SPEEC COM — S.R.L., cu sediul
  ¸
Timis , posesor al C.I. seria T.M. nr. 155005/14.09.2000                                                              ˘t            ˘
                                                                            actul constitutiv al societ a¸ ii, pe care îl modific a
                                            ¸               t
                                     în Târgovi s te, str. Petru Cercel, jude¸ul Dâmbovi¸a,  t
     ˘
eliberat a de Poli¸ ia Timi s oara, în baza hot arârii
         t     ¸          ˘                                                         ˘
                                                                            corespunz ator.
                                             ˘
                                     înmatriculata cu nr. J 15/1167/1991, prin care secundul
                         ˘ ¸
asociatului unic din data de 4.05.2001, tradus a s i                                                    Redactat la Biroul notarului public "Haralmbie
                                        ˘    ˘        ˘
                                     sufer a urmatoarele modific ari:
     ˘
legalizat a cu nr. 10908/16.05.2001 de notar public                                                                  ¸       ˘t       t
                                                                            Mirela", cu sediul în Târgovi s te, Str. Ceta¸ii nr. 6, jude¸ul
                                       1. Se retrage din societate dna Popescu Delia
    t        ˘    ˘
Lumini¸a Grecu, am hotarât urm atoarele:                                                        Dâmbovi¸a.t
                                           t ˘           ˘     ˘ t
                                     Mioara, de¸in atoare a unui num ar de 20 p ar¸i sociale, în            (15/248.293)
                       ˘t
  Articol unic. Schimbarea sediului societ a¸ii în
                                              ˘
                                     valoare nominala de 100.000 lei fiecare, reprezentând                             *
  ¸                        t
Timis oara, str. Avram Imbroane, nr. 1, situat în sta¸ia
                                          t      ˘
                                     participa¸ia integral a la capitalul social de 2.000.000 lei,                 Societatea Comerciala ˘
     ¸       t   ¸
CFR Timis oara EST, jude¸ul Timis .
                                     pierzând calita¸ile de asociat unic s i administrator al
                                            ˘t           ¸                         AUTO SERVICE HARRISON — S.R.L.
            t       ˘ ¸      ˘
  Prezentul act adi¸ional modific a s i completeaz a                                                                     ˘ ˘ ¸
                                                                                  satul Piersinari, comuna Vacaresti
                                         ˘t
                                     societ a¸ii.
corespunz ator actul constitutiv al societ a¸ii.
      ˘                ˘t                                                                  t      t
                                                                                      jude¸ul Dâmbovi¸a
                                       2. Societatea ca efect al contractului de cesiune din
           ˘
  Celelalte clauze ramân neschimbate.                                                                        ¸
                                                                                        ACT ADITIONAL
                                                     ˘
                                     data de 14 martie 2001, continu a cu asociatul unic
           t             ¸
  Prezentul act adi¸ional s-a încheiat la Timis oara.                                                              ¸          ˘t
                                                                                   la statutul si contractul societa¸ii
   (11/248.289)                                       ˘
                                     Societatea Comercial a TOMAR TRADING — S.R.L.,
                                                                                  autentificate cu nr. 3279/18.03.1992
                 *                          ˘
                                     reprezentat a de dl Neculaescu Toma, administratorul                                 t      t
                                                                                la Notariatul de Stat al Jude¸ului Dâmbovi¸a
          Societatea Comerciala
                    ˘                            ˘t          ¸
                                     a ce s te i so c ie t a¸ i, c are v a av ea s i c alita tea d e
                                                                                   t
                                                                              Subsemna¸ii
         TRADE LUSERCO — S.R.L.                                 ˘t
                                     administrator al Societa¸ii Comerciale SPEEC COM —
             Timisoara
               ¸                                                                                 ¸
                                                                              1. Hera Marian, domiciliat în Târgovis te, str. Cpt.
                                                        ¸   ˘  ˘
                                     S.R.L., puterea de reprezentare s i semnatura sociala,  ˘
                                                                             ˘  ˘                 t     t
                                                                            Stanic a Ilie, bl. 47, sc. D, ap. 20, jude¸ul Dâmbovi¸a, în
            ACT ADI TIONAL
                ¸                     ¸    t       t      ˘
                                     s i va de¸ine participa¸ia integral a la capitalul social în
                                                                                           ˘t
                                                                            calitate de asociat al Societ a¸ ii Comerciale AUTO
            la statutul societa¸ii
                     ˘t                                     ˘     ˘ t
                                     valoare de 2.000.000 lei, respectiv un numar de 20 p ar¸i
                                                                            SERVICE HARRISON — S.R.L., cu sediul în satul
                                                   ˘
                                     sociale, în valoare nominal a de 100.000 lei fiecare.
        ¸  ˘             ˘t
  Subsemnatul Serb anescu Lucian Costin, cet a¸ean                                                               ˘ ˘ ¸    t
                                                                            Piersinari, comuna V ac are s ti, jude¸ ul Dâmbovi¸ a,t
                                                               ˘
                                       3. Celelalte clauze ale actului constitutiv r amân
     ˘
român, n ascut la data de 5.01.1972 în Drobeta-Turnu                                                         ˘
                                                                            înmatriculat a cu nr. J 15/1040/1992;
                                     nemodificate.
       t     t
Severin, jude¸ul Mehedin¸i, domiciliat în Drobeta-Turnu           (14/248.292)                                                     ¸
                                                                              2. Toader Marian, domiciliat în Târgovis te, str. Ion
                       t     t
Severin, str. Alion nr. 1, bl. B 2, ap.9, jude¸ul Mehedin¸i,                          *                                     t     t
                                                                            Ghica, bl. 10, sc. A, ap. 16, jude¸ul Dâmbovi¸a, în
  4                        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001

calitate de asociat al Societ a¸ii Comerciale AUTO
               ˘t                         - 6023 - transporturi terestre de c al atori, ocazionale
                                                           ˘ ˘                                     ˘
                                                                                        Societatea Comerciala
                                                                                         ˘
                                                                                       LUCRARI DRUMURI PODURI
SERVICE HARRISON — S.R.L., cu sediul în satul                          ¸     t
                                       (în trafic intern s i interna¸ional);                                    ¸
                                                                                        DÂMBOVITA — S.A.
          ˘ ˘ ¸       t     t
Piersinari, comuna Vac are s ti, jude¸ul Dâmbovi¸a,                                 ˘
                                         - 6024 - transporturi rutiere de marfuri (în trafic
                                                                                           ˘
                                                                                          HOTARÂREA NR. 3
                  t
  încheiem prezentul act adi¸ional prin care am                   ¸     t
                                       intern s i interna¸ional).
                                                                                           din 2 aprilie 2001
  ˘    ˘
hot arât urmatoarele:                               Celelalte prevederi din actele constututive ale
             ˘        ˘ t
  Art. 1. Se majoreaz a valoarea unei p ar¸i sociale de           societ a¸ii ramân neschimbate.
                                           ˘t ˘                                         t     t
                                                                                Împuternici¸ii mandata¸i ai Consiuliului Jude¸ean
                                                                                                      t
la 5.000 lei la 100.000 lei.                                    t
                                         Prezentul act adi¸ional face parte integrant a din
                                                               ˘                   t
                                                                               Dâmbovi¸a (Stoica Matei, Grozavu Ion Gabriel, Ilie
                         ˘t
  Art. 2. Majorarea capitalului social al Societ a¸ii            a c te l e c o ns ti tu tiv e a le S o c ie ta¸ii C o me rc ia le
                                                              ˘t                            ˘   t
                                                                               Stan) (adunarea general a a ac¸ionarilor);
Comerciale AUTO SERVICE HARRISON — S.R.L. cu                  ˘
                                       RACORITOARE — S.R.L. dup a autentificare, publicare
                                                          ˘                       Având în vedere:
1.900.000 lei, în numerar.                          în Monitorul Oficial al României s i înregistrare la Oficiul
                                                           ¸                          t      t      t˘
                                                                                 - dispozi¸iile Ordonan¸ei de Urgen¸a a Guvernului nr.
  Art. 3. Astfel, capitalul social total subscris s i v arsat
                          ¸ ˘            registrului comer¸ului.
                                                t                               20/2001;
     ˘t
al Societ a¸ii Comerciale AUTO SERVICE HARRISON                 Redactat la Biroul notarului public "Buib ar Iuliana",
                                                              ˘                       t                  ˘
                                                                                - dispozi¸iile Legii nr. 31/1990, republicat a, cu privire
— S.R.L. va fi de 2.000.000 lei, în numerar, repartizat            cu sediul în Gae s ti, jude¸ul Dâmbovi¸a.
                                               ˘ ¸     t     t                         ˘t
                                                                               la societ a¸ile comerciale;
în 20 p ar¸i sociale, în valoare nominal a de 100.000 lei
    ˘ t               ˘                     (17/248.295)                                 - procesul-verbal nr. 3/2.04.2001,
     ¸       ˘ t
fiecare, s i va fi împ ar¸it astfel:                                        *                         ˘ ˘
                                                                                 hotar asc:
                                                 Societatea Comerciala˘                              ¸            t
                                                                                Art. 1. Se numes te consiliul de administra¸ie al
                t      ˘
  Asociatul Hera Marian va de¸ine un num ar de 10                                ˘
                                                STEAUA ELECTRICA — S.A.
p ar¸i sociale, în valoare nominal a de 100.000 lei fiecare,
 ˘ t               ˘                               Fieni, jude¸ul Dâmbovi¸a
                                                      t     t                      ˘t
                                                                               Societ a¸ ii Comerciale LDP DÂMBOVI TA — S.A.,
                                                                                                  ¸
în valoare total a de 1.000.000 lei, reprezentând 50 %
          ˘                                                                            ˘               ˘
                                                                               înmatriculat a cu nr. J 15/172/1998, în urm atoarea
                                                    ˘
                                                   HOTARÂREA NR. 1
din capitalul social total.                                                                 componen¸a:t˘
                                                    din 7 aprilie 2001
  Asociatul Toader Marian de¸ine un num ar de 10 p ar¸i
               t      ˘     ˘ t                                                    - ing. Ungureanu Sima;
              ˘
sociale, în valoare nominal a de 100.000 lei fiecare, în                     ˘    ˘   t        ˘t
                                        Adunarea general a ordinara a ac¸ionarilor Societa¸ii              - ing. Lucaci Gheorghe;
       ˘
valoare totala de 1.000.000 lei, reprezentând 50 % din            Comerciale STEAUA ELECTRICA  ˘ — S.A., cu sediul în               - ing. Georgescu Vasile;
capitalul social total.                                  ˘        t     t        ˘
                                       Fieni, Str. Garii nr. 2, jude¸ul Dâmbovi¸a, înmatriculat a             - ing. Pîrvu Cristinel;
                        ¸
  Art. 4. În sensul celor de mai sus, statutul s i                               ˘
                                       cu nr. J 15/1022/1991, convocata legal conform art. 117              - jr. Lifu Constantin.
         ˘t
contractul Societ a¸ ii Comerciale AUTO SERVICE                                   ˘t
                                       din Legea nr. 31/1990, a societ a¸ilor comerciale,                         ¸       t     ¸
                                                                                Art. 2. Se nume s te în func¸ia de pre s edinte al
                ˘
HARRISON — S.R.L. se modific a conform prezentului                    ˘ ¸                      ˘t
                                       republicat a, s i art. 14 din actul constitutiv al societa¸ii                      t ¸
                                                                               consiliului de administra¸ie s i director general dl ing.
    t
act adi¸ional.                                           ˘         ˘   ˘
                                       comerciale, întrunit a pentru a doua oara, ast azi 7 aprilie          Ungureanu Sima cu un salariu de 25 milioane lei.
  Prezentul act adi¸ional face parte integrant a din
           t             ˘                                    ˘t
                                       2001, ora 14, la sala de protocol a Societ a¸ii Comerciale                   ˘ ˘¸               t
                                                                                Art. 3. Se hotar a s te acordarea unei indemniza¸ii de
statutul s i contractul Societ a¸ ii Comerciale AUTO
     ¸          ˘t                       STEAUA ELECTRIC A    ˘ — S.A. Fieni, în prezen¸ a  t                         ¸
                                                                               20 % lunar din salariul pre s edintelui consiliului de
SERVICE HARRISON — S.R.L.                              ˘t   t       ˘      ˘
                                       majorita¸ii ac¸ionarilor, dup a cum urmeaz a:                          t
                                                                               a d m i n i s tr a¸i e p e n tr u m e m b ri i co n s i l i u l u i d e
 Redactat la sediul Biroului notarului public "Calin
                         ˘                               ˘t
                                         1. Reprezentantul Societ a¸ii ORMALIGHT B.V.                administra¸ie. t
Angelica".                                         t            t
                                       Olanda, ac¸ionar cu 1.949.269 ac¸iuni nominative, în                           ¸
                                                                                A r t . 4 . S e n u m e s t e c o m i s i a d e c e n z o r i în
  (16/248.294)                               valoare de 48.731.725.000 lei, reprezentând 70 % din                ˘
                                                                               urmatoarea componen¸a:  t˘
                  *                     capitalul social, dl Jenne Harder;                        - ec. Constantinescu Nicolae - expert contabil
                     ˘
           Societatea Comerciala                                 ˘t      t
                                         2. Reprezentantul Societa¸ii de Investi¸ii Financiare            autor.;
           ˘
          RACORITOARE — S.R.L.
          Gaesti, jude¸ul Dâmbovi¸a
           ˘ ¸    t     t                                  t
                                       O L TE N I A — S .A . , a c¸ io n a r c u 4 0 4 .4 12 ac¸ iu ni  t        - ec. Iurcu Mihail;
                                       n o m in a t iv e , în v a l o a re d e 1 0 . 1 1 0 .3 0 0 . 0 0 0 l e i,     - ec. Diculescu Marieta.
                 ¸
             ACT ADI TIONAL
                                       reprezentând 14,52 % din capitalul social, dna Viorica                       t     ˘
                                                                                 Cenzori suplean¸i sunt urmatorii:
                     ˘t
    la actele constitutive ale Societa¸ii Comerciale           Coman;
           ˘
          RACORITOARE — S.R.L.                                                             - ec. Enache Luiza;
     cu sediul în Gae¸ ti, Str. 1 Decembrie nr. 107
            ˘ s                                              ˘t
                                        3 . R e p r ez e n ta nt ul S o c ie t a¸ ii B R O A D H U R S T         - ec. Alecu Lucia;
               t
            jude¸ul Dâmbovi¸a t                                      t
                                       INVESTMENTS LIMITED, ac¸ionar cu 41.497 ac¸iuni           t            ˘
                                                                                 - ec. Mih aescu Florica.
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,             n o m i n a t i v e , în v a l o a r e d e 1 . 0 3 7 . 4 2 5 . 0 0 0 l e i ,    Art. 5. Membrii comisiei de cenzori vor primi o
     ˘        t
modificat a prin Ordonan¸a Guvernului nr. 32/1997,              reprezentând 1,49 % din capitalul social, dna Ioana                   t     ˘
                                                                               indeminiza¸ie în suma de 1.500.000 lei.
    ˘ ¸       ˘
aprobat a s i modificat a prin Legea nr.195/1997, ale             Cristina Hodea;                                                        t
                                                                                Art. 6. Administratorii vor constitui o garan¸ie
                ˘t      ¸     ˘
actelor constitutive ale societ a¸ii, precum s i ale hotarârii          4. Al¸i mici ac¸ionari - 7 persoane fizice care provin
                                           t     t                                    ˘    t
                                                                               echivalent a a 10 ac¸iuni nominale, iar cenzorii vor
asociatului    unic,  S ocietatea    Comerciala   ˘         din Programul de Privatizare în Mas a (PPM) cu 280 ˘                      t       ˘    t
                                                                               constitui o garan¸ie echivalenta a 4 ac¸iuni nominale.
 ˘                       ˘ ¸
RACORITOARE — S.R.L., cu sediul în Gae s ti, Str. 1               t
                                       ac¸ iuni nominative, în valoare de 7.000.000 lei,                           ¸
                                                                                Art. 7. Se nume s te secretar al consiliului de
            t     t        ˘
Decembrie nr. 107, jude¸ul Dâmbovi¸a, înmatriculata cu            reprezentând 0,010 % din capitalul social.                        t                   t
                                                                               administra¸ie, cj. Cristian Badea cu o indemniza¸ie în
nr. J 15/561/1994, reprezentat a de asociatul unic
                ˘                                    t                    t
                                          În t o t a l : 1 0 a c¸ i o n a r i c u 2 . 3 9 5 . 4 5 8 a c ¸ i u n i   ˘
                                                                               suma de 1.000.000 lei/lun a.˘
Braticevici Sergiu Iova, a hot arât urmatoarele:
                    ˘      ˘             no m ina tive , în v alo are de 59 .88 6.4 50 .00 0 le i,             (19/248.297)
                                       reprezentând 86,02 % din capitalul social al                                   *
                                   ˘t
  1. M a j o ra r e a c a p i ta l u lu i s o c i a l a l S oc ie t a¸ i i
        ˘                                   ˘t
                                       so cie t a¸ ii.                                                    ˘
                                                                                         Societatea Comerciala
Comerciale RACORITOARE — S.R.L. de la 12.187.000
                                          Luând în dezbatere ordinea de zi:                                SICHIM — S.R.L.
lei la 350.000.000 lei, respectiv cu suma de                                                                         ¸
                                                                                            Târgoviste
                                                  t
                                         1. Aprobarea bilan¸ului contabil pe anul 2000;
337.813.000 lei, reprezentând: suma de 33.003.000 lei
                                                            ¸
                                         2. Aprobarea bugetului de venituri s i cheltuieli pe                           ¸
                                                                                           ACT ADITIONAL
din profitul anului 1998; suma de 32.010.000 lei din
                                       anul 2001;                                                  ¸         ˘t
                                                                                       la contractul si statutul societa¸ii
profitul anului 2000; suma de 272.800.000 lei, aport în
                                         3. Alegerea comisiei de cenzori;
numerar depus la Banca Comerciala Român a — S.A.,
                  ˘    ˘                                                               t           ¸
                                                                                 Subsemna¸ii Simescu Viorel s i Simescu Cornelia, în
                                         4. Diverse,
Sucursala Gae s ti, în contul deschis pe numele s i la
      ˘ ¸                 ¸                                                                t      ˘t
                                                                               calitate de asocia¸i ai Societ a¸ii Comerciale SICHIM —
                                           ˘ ˘¸
                                         hotar a s te:
d i s p o z i¸ i a
       t   s o c i e t a¸ i i
                ˘t   cu c h ita n¸e le
                         t   nr .                                                 S.R.L., cu sediul în Târgovi s te, str. Hotin, bl. C 1, sc. C,
                                                                                             ¸
                                                ˘  t
                                         1. Se aprob a bilan¸ ul contabil pe anul 2000,
2430112/12.03.2001, nr. 2430119/20.03.2001, nr.                                                                 t     t        ˘
                                                                               et. 3, ap. 10, jude¸ul Dâmbovi¸a, înmatriculat a la Oficiul
                                           ˘
                                       împreun a cu raportul de gestiune al administratorului
2430121/22.03.2001 s i nr. 2430122/26.03.2001.
            ¸                                                                            t
                                                                               registrului comer¸ului cu nr. J 15/381/1998, în temeiul
                                          ¸
                                       unic s i raportul comisiei de cenzori.
  Astfel, capitalul social total al Societ a¸ii Comerciale
                       ˘t                                                         ˘                     ˘
                                                                               hotarârii din data de 2.02.2001, convenim urmatorul act
                                                ˘           ¸
                                         2. Se aproba bugetul de venituri s i cheltuieli pe anul
 ˘
RACORITOARE — S.R.L. în sum a de 350.000.000 lei,
                   ˘                                                             t          ¸         ˘t
                                                                               adi¸ional la contractul s i statutul societa¸ii:
                                       2001.
va fi divizat în 3.500 p ar¸i sociale a 100.000 lei fiecare,
              ˘ t                                                                          ˘              ˘t
                                                                                 1. Se majoreaz a capitalul social al societa¸ii de la
                                         3. A ales prin vot secret cenzorii:
¸
s i va fi de¸inut în întregime de asociatul unic Braticevici
      t                                                                                                  ˘
                                                                               2.000.000 lei, cu suma de 169.631.000 lei, provenit a
                                         Comisia de cenzori:
Sergiu Iova.                                                                                           ¸
                                                                               din profit nerepartizat pe anul 1999 s i cu suma de
                                                 t˘
                                         1. Dumitru Ioni¸a;
  2. Completarea obiectului de activitate al societ a¸ii
                           ˘t                                                               ˘
                                                                               64.941.000 lei, provenita de profit nerepartizat pe anul
                                         2. Dan Bogza;
cu urmatoarele:
    ˘                                                                                                  ˘
                                                                               2000, societatea având un capital social în suma de
                                         3. Constantin Dobrescu.
  Domeniul principal de activitate:                                                            236.572.000 lei.
                                                 t
                                         Cenzori suplean¸i:
  - 513 - comer¸ cu ridicata cu produse alimentare,
          t                                                                                             ˘
                                                                                 2. Capitalul social va fi divizat într-un numar de
                                         1. Ghorghe Diaconu;
b auturi s i tutun.
 ˘   ¸                                                                              ˘ t                  ¸
                                                                               2.366 p ar¸i sociale a 100.000 lei fiecare, s i vor fi
                                         2. Florin Leanca;
  Obiectul principal de activitate:                                                             t        t
                                                                               de¸inute de asocia¸i în mod egal respectiv câte 1.183
                                         3. Nicolae Filip.
  - 5139 - comer¸ cu ridicata, nespecializat, cu
           t                                                                     ˘ t
                                                                               p ar¸i sociale fiecare.
                                         Cenzor expert independent:
           ˘
produse alimentare, b auturi s i tutun.
               ¸                                                                                    ¸
                                                                                 Celelalte prevederi ale contractului s i statutului
                                         1. Elena Mocanu.
         ˘t
  Alte activit a¸i:                               (18/248.296)                                ˘
                                                                               ramân nemodificate.
  - 6022 - transporturi cu taxiuri;                                       *                               t             ˘
                                                                                 Prezentul act adi¸ional face parte integranta din
                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001                                                       5

contractul s i statutul societ a¸ii, dup a autentificare,
      ¸          ˘t    ˘                        t
                                       Mare, jude¸ ul Dâmbovi¸ a, înmatriculat a cu nr. J
                                                   t         ˘                              Societatea Comerciala
                                                                                                     ˘
                                                                                            FILCIP — S.R.L.
                      ¸
publicare în Monitorul Oficial al României s i înregistrare                       ˘     t
                                       15/2060/1992, reprezentata de asocia¸ii Nicolae Tudor                                ¸
                                                                                              Târgoviste
              t
la Oficiul registrului comer¸ului.                          ¸           t      ˘
                                       Marian s i Nicolae Eufimi¸a, a hot arât urmatoarele:  ˘
   (20/248.298)                                                                                        ¸
                                                                                             ACT ADITIONAL
                                                                          ˘t
                                        1. M a j o ra r e a c a p i ta l u lu i s o c i a l a l S o c ie t a¸ ii
                  *                     Comerciale NICOLAE TUDOR — S.R.L. de la 100.000
                                                                                             ¸          ˘t
                                                                                       la statutul si contractul societa¸ii
                                                                                        autentificate cu nr. 4411/1993
                   ˘
         Societatea Comerciala                                                                                 t      t
                                                                                     la Notariatul de Stat al Jude¸ului Dâmbovi¸a
                                       lei la 2.100.000 lei, respectiv cu suma de 2.000.000 lei,
       HONGKONG DONI IMPEX — S.R.L.
            Târgoviste
               ¸                        reprezentând aport în numerar depus în contul deschis                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                                               ¸         t         ˘t
                                       p e n u m e le s i la d is p o z i¸ i a s o c i e t a¸ ii la B an c a                   ˘t                      ˘
                                                                                p r iv i n d s o c i e t a¸ il e c o m e r c ia l e , m o d i fi c a t a p ri n
                 ¸
             ACT ADI TIONAL
                                              ˘    ˘
                                       Comercial a Român a — S.A., Sucursala Gae s ti, cu     ˘ ¸             t      t˘
                                                                                Ordonan¸ a de Urgen¸a a Guvernului nr. 32/1997,
                        ˘t
         la actul constitutiv al societa¸ii
          autentificat cu nr. 192/1992                   t
                                       chitan¸a nr. 04119876/2.04.2001.                             ˘
                                                                                aprobat a prin Legea nr. 195/1997, precum s i a    ¸
                      ˘
      la Biroul notarului public "Dragan Nina"                                    ˘t
                                         Astfel, capitalul social total al Societ a¸ii Comerciale
           cu sediul în Târgovi¸ te
                      s                                                               ¸            ˘t        ¸
                                                                                statutului s i contractului societ a¸ii, beneficiind s i de
                                                           ˘
                                       NICOLAE TUDOR — S.R.L. în suma de 2.100.000 lei,                           t       t˘
                                                                                prevederile Ordonan¸ei de Urgen¸a a Guvernului nr.
   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,                    ˘ t
                                       divizat în 21 p ar¸i sociale a 100.000 lei fiecare, va fi                       t   ˘        ¸
                                                                                92/1997, subsemna¸ ii St ancescu Pavel s i Tudose
            ˘t                     ˘
p r i v in d s o c ie t a¸ i le c o me rc i a le , m o d if ic a t a p r in   t           t
                                       de¸inut de cei doi asocia¸i astfel:                              t      ˘t
                                                                                Vasile, asocia¸i ai Societ a¸ii Comerciale FILCIP —
    t     t˘
Ordonan¸a de Urgen¸ a a Guvernului nr. 32/1997,                                  ˘ t
                                         - Nicolae Tudor Marian - 10 par¸i sociale a 100.000                           ¸         ˘t
                                                                                S.R.L., cu sediul în Târgovis te, Str. Libert a¸ii nr. 1,
     ˘                    ¸
aprobata prin Legea nr. 195/1997, precum s i a actului                           ˘
                                       lei fiecare, în valoare total a de 1.000.000 lei;                      t       t        ˘
                                                                                parter, jude¸ ul Dâmbovi¸ a, înmatriculat a cu nr. J
              ˘t                ˘
c o ns titutiv a l s oc iet a¸ ii, S o cie tate a Co merc ial a                  t     ˘ t
                                         - Nicolae Eufimi¸a - 11 p ar¸i sociale a 100.000 lei                       ˘
                                                                                15/709/1993, am hot arât:
HONGKONG DONI IMPEX — S.R.L., cu sediul în                               ˘
                                       fiecare, în valoare totala de 1.100.000 lei.                          ¸          ˘t
                                                                                 Dizolvarea s i lichidarea Societ a¸ ii Comerciale
    ¸
Târgovis te, Str. Zefirului nr. M 6, bl. 62, sc. A, ap. 13,           Celelalte prevederi din actele constitutive ale                                        ˘
                                                                                FILCIP — S.R.L., urmând procedurile legale prev azute
  t       t        ˘
jude¸ul Dâmbovi¸a, înmatriculata cu nr. J 15/20/1999,                ˘t ˘
                                       societ a¸ii ramân neschimbate.                                          ˘       t
                                                                                de Legea nr. 31/1990, modificat a prin Ordonan¸ a
      ˘
reprezentat a de asociat Zhang Jianying, conform                          t              ˘
                                         Prezentul act adi¸ional face parte integrant a din              Guvernului nr. 32/1997.
           ¸           ˘ ¸      ˘
actului constitutiv s i al procurii tradus a s i legalizata                         ˘t
                                       actele constitutive ale Societ a¸ii Comerciale NICOLAE               Numirea lichidatorului, în persoana dnei Tudora
   ˘      ˘
semn atura traduc atorului cu nr. 9837/2000 la Biroul                         ˘
                                       TUDOR — S.R.L. dup a autentificare, publicare în                 Ioana, posesoare a B.I. seria D.K. nr. 782502 eliberat
notarului public "Dumitru Apostoiu", cu sediul în                              ¸
                                       Monitorul Oficial al României s i înregistrare la Oficiul                t  ˘ ¸
                                                                                de Poli¸ia Gae s ti la data de 4.08.1999.
    ¸            ˘
Bucure s ti, sectorul 1, a hot arât:                              t
                                       registrului comer¸ului.                               Re da cta t la Biro ul no tarilo r p ub lici "ACTA
                      ¸
  Art. 1. Schimbarea sediului din Târgovi s te, Str.                                   ˘
                                         Redactat la Biroul notarului public "Buib ar Iulia", cu                                    ¸
                                                                                L E G A L I A " , c u s e d i u l în T â rg o vi s t e, s tr. T u do r
                       t     t
Zefirului nr. M 6, bl. 62, sc. A, ap. 13, jude¸ul Dâmbovi¸a,               ˘ ¸     t     t
                                       sediul în G ae s ti, jude¸ul Dâmbovi¸a.                                           t
                                                                                Vladimirescu, bl. D 1, parter, jude¸ul Dâmbovi¸a.      t
în Târgovi s te, str. C. Brâncoveanu, bl. 19 C, sc. A, et.
      ¸                                   (23/248.301)                                   (25/248.303)
5, ap. 18, jude¸ul Dâmbovi¸a, conform contractului de
        t     t                                             *                                        *
                t
închiriere vizat de Administra¸ ia financiar a cu nr.
                       ˘                                     ˘
                                                  Societatea Comerciala                                       ˘
                                                                                          Societatea Comerciala
                                                   COMNIRO — S.R.L.                              ARINA COM IMPEX — S.R.L.
387/12.01.2001.                                                 ¸
                                                     Târgoviste                                      ¸
                                                                                             Târgoviste
            t            ˘
  Prezentul act adi¸ional face parte integrant a din
              ˘t
actul constitutiv al societ a¸ii.                                        ¸
                                                    ACT ADI TIONAL                                      ¸
                                                                                             ACT ADITIONAL
  Redactat la Biroul notarului public "Haralambie                            ¸          ˘t
                                               la statutul si contractul societa¸ii                                    ˘t
                                                                                           la statutul societa¸ii
                                                           ¸
                                             autentificate cu nr. 281 si nr. 282/1996                        autentificat cu nr. 13456/1994
               ¸       ˘t       t
Mirela", cu sediul în Târgovis te, Str. Cet a¸ii nr. 6, jude¸ul            la Biroul notarului public "Tudor Doru-Lucian"
Dâmbovi¸a.t                                                                                               ˘
                                                                                  Subsemnata Paturica Irina, domiciliat a în Pucioasa,
                                         În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
   (21/248.299)                                                                                                 t
                                                                                str. Avram Iancu, bl. 3, sc. A, et. 3, ap. 13, jude¸ul
                                                    ˘t                      ˘
                                       p r iv i n d s o c i e t a¸ il e c o m e rc i a le , m o d i fi c a t a p ri n
                  *                                                                  t            ˘   ˘     ˘t
                                                                                Dâmbovi¸a, în calitate de asociata unic a a Societa¸ii
                                              t          t˘
                                       Ordonan¸ a de Urgen¸ a a Guvernului nr. 32/1997,
                     ˘
           Societatea Comerciala                                                           Comerciale ARINA COM IMPEX — S.R.L., cu sediul în
             TEX — S.R.L.                         ˘                 ¸
                                       aprob at a prin Legea nr. 195/1997, precum s i a
              Târgoviste
                 ¸                                                                  ¸
                                                                                Târgovi s te, Str. Laminorului nr. 5, bl. G 100, ap. 306,
                                             ¸            ˘t        ¸
                                       statutului s i contractului societ a¸ii, beneficiind s i de
                                                                                  t       t       ˘
                                                                                jude¸ul Dâmbovi¸a, înmatriculata cu nr. J 15/1317/1994,
             ACT ADI TIONAL
                 ¸                                  t       t˘
                                       prevederile Ordonan¸ei de Urgen¸a a Guvernului nr.
                                                                                            t
                                                                                închei prezentul act adi¸ional prin care am hot arât ˘
             la statutul societa¸ii
                      ˘t                           t            ¸
                                       92/1997, subsemna¸ii Nastasia Nicolae s i Nastasia
                                                                                  ˘
                                                                                urmatoarele:
                                              t      ˘t
                                       Adrian, asocia¸i ai Societ a¸ii Comerciale COMNIRO —
  Subsemnatul Trifu Marius-Robertino, în calitate de                                                                 ˘         ˘ t
                                                                                 Art. 1. Se majoreaz a valoarea unei p ar¸i sociale de
                                                       ¸         ˘
                                       S.R.L., cu sediul în Târgovi s te, str. Nicolae Balcescu,
            ˘t
asociat unic al Societ a¸ii Comerciale TEX — S.R.L., cu                                                                            ˘
                                                                                la 5.000 lei la 100.000 lei fiecare parte sociala.
sediul în Târgovi s te, str. Cpt. Constantinescu, nr. 2,
           ¸                                      t      t       ˘
                                       bl. N 2, parter, jude¸ul Dâmbovi¸a, înmatriculata cu nr.
                                                                                                         ˘t
                                                                                  Art. 2. Majorarea capitalului social al Societa¸ii
jude¸ul Dâmbovi¸a, înmatriculat a la Oficiul registrului
   t       t       ˘                                  ˘
                                       J 15/797/1994, am hot arât:
                                                                                Comerciale ARINA COM IMPEX — S.R.L. cu suma de
    t
comer¸ului cu nr. J 15/1407/1994, în temiul hotarârii din
                        ˘                               ˘t
                                         Art. 1. Nastasia Adrian, ceta¸ean român, domiciliat
                  ˘
data de 14 mai 2001, convin urmatorul act adi¸ional la
                        t                                                                              ˘ t
                                                                                2.500.000 lei, în numerar, repartizat în 25 p ar¸i sociale,
                                             ¸                     t
                                       în Târgovi s te, Str. Fluturilor, bl. 23, ap. 14, jude¸ul
        ˘t
statutul societ a¸ii:                                                                               ˘
                                                                                în valoare nominala de 100.000 lei fiecare, de c atre ˘
                                           t                 ˘
                                       Dâmbovi¸a, în calitate de cedent, cedeaz a dlui Nastasia
          ¸
  1. Se nume s te în func¸ ia de administrator al
                t                                                                       ˘
                                                                                asociata unic a Paturica Irina.
                                             ˘t                ¸
                                       Nicolae, ceta¸ean român, domiciliat în Târgovis te, Str.
societ a¸ ii dna Iancu Elena-Carmen, domiciliat a în
    ˘t                    ˘                                                         Astfel capitalul social total va fi de 2.600.000 lei,
                                                       t      t
                                       Fluturilor, bl. 23, ap. 14, jude¸ul Dâmbovi¸a, în calitate
Târgovis te, str. Radu Popescu, bl. 30, sc. A, ap. 38,
    ¸                                              ˘
                                       de cesionar, un num ar de 25 p ar¸i sociale a 100.000 lei
                                                        ˘ t                                ˘ t
                                                                                repartizat în 26 p ar¸i sociale a 100.000 lei fiecare parte
  t       t
jude¸ul Dâmbovi¸a, posesoare a B.I. seria D.A. nr.              fiecare, respectiv suma de 2.500.000 lei, p ar¸i sociale
                                                              ˘ t                    ˘ ¸     t
                                                                                social a s i este de¸inut în întregime de c atre asociata
                                                                                                      ˘
            t      ¸
686159 eliberat de Mili¸ ia Târgovi s te la data de              pe care le are ca aport la capitalul social al Societa¸ii
                                                                  ˘t                ˘
                                                                                unic a Paturica Irina.
9.04.1986.                                  Comerciale COMNIRO — S.R.L.                                                      ˘t
                                                                                 Art. 3. În sensul celor de mai sus, statutul Societa¸ii
                       ˘
  Cel elal te preveder i ale statutului r amân                             ˘
                                         Cedarea se face libera de sarcini sau procese,                Comerciale ARINA COM IMPEX — S.R.L. se modific a    ˘
nemodificate.                                 cedentul fiind dsp agubit cu contravaloarea p ar¸ilor
                                                 ˘             ˘ t                conform prezentului act adi¸ional.  t
            t             ˘
  Prezentul act adi¸ional face parte integrant a din             sociale cesionate.                                               t                    ˘
                                                                                  Prezent u l a c t a d i¸ io n a l f a c e p a r te in t e g ra n t a
        ˘t
statutul societ a¸ii, dup a autentificare, publicare în
             ˘                            Subsemnatul Nastasia Nicolae primesc cele 25 p ar¸i
                                                                 ˘ t                             ˘t
                                                                                d in s ta t u tu l S o c ie t a¸ i i C o m e rc i a le A R I N A C O M
Monitorul Oficial al României s i înregistrare la Oficiul
               ¸                        sociale cesionate a 100.000 lei fiecare, în suma de
                                                               ˘                 IM P E X — S . R .L .
registrului comer¸ului.
         t                                                                                                  ˘
                                                                                  Redactat la Biroul notarului public "Calin Angelica"
                                               ¸       ˘
                                       2.500.000 lei, s i consimt s a continui activitatea
   (22/248.300)                                                                             ¸
                                                                                din Târgovi s te.
                                           ˘t
                                       societ a¸ii în calitate de asociat unic. Capitalul social al
                  *                                                                (26/248.304)
                                           ˘t                       ˘ t
                                       societ a¸ii este de 5.000.000 lei, repartizat în 50 p ar¸i                               *
        Societatea Comerciala ˘
       NICOLAE TUDOR — S.R.L.                         ¸    t
                                       sociale s i apar¸ine în totalitate asociatului unic.                        Societatea Comerciala˘
                 t     t
     comuna Valea Mare, jude¸ul Dâmbovi¸a                  Art. 2. Codificarea obiectului de activitate conform                       GANTMAR — S.R.L.
                                       C.A.E.N.                                                     t     t
                                                                                       comuna Nucet, jude¸ul Dâmbovi¸a
                 ¸
             ACT ADI TIONAL
                     ˘t
    la actele constitutive ale Societa¸ii Comerciale                   t               ˘t
                                         Art. 3. Func¸ia de administrator al societa¸ii va fi                              ¸
                                                                                             ACT ADITIONAL
         NICOLAE TUDOR — S.R.L.                         ˘
                                       îndeplinita de asociatul unic Nastasia Nicolae.                                       ˘t
                                                                                             la statutul societa¸ii
        cu sediul în comuna Valea Mare
           jude¸ul Dâmbovi¸a
              t      t                              t             ˘
                                         Prezentul act adi¸ional face parte integrant a din
                                                                                          ˘
                                                                                  Subsemnatul Ganta Marin, în calitate de asociat
                                            ¸          ˘t           ˘
                                       statutul s i contractul societ a¸ii pe care le modific a
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,                                                              ˘t
                                                                                unic al Societa¸ii Comerciale GANTMAR — S.R.L., cu
                                            ˘
                                       corespunz ator.
     ˘       t
modificata prin Ordonan¸a de Urgen¸a a Guvernului nr.
                 t˘                                                                                     t         t
                                                                                s e d i u l în c o m u n a N u c e t , j u d e¸ u l D â m b o v i¸ a ,
                                         Red ac tat la Biro ul no tarilo r p ub lici "ACTA
3 2/1 99 7, ap ro bat a s i m odific at a p rin Leg ea nr.
           ˘ ¸        ˘                                                                   ˘                  t
                                                                                înmatriculat a la Oficiul registrului comer¸ului cu nr. J
                                                      ¸         ˘
                                       LEGALIA", cu sediul în Târgovis te, str. I.C. Br atianu, bl.
195/1997, ale actelor constitutive ale societ a¸ii, precum
                        ˘t                                                                              ˘
                                                                                1 5 / 3 1 9 / 1 9 9 2 , în t e m e i u l h o t a r â r ii d i n d a t a d e
                                                t     t
                                       D 1, parter, jude¸ul Dâmbovi¸a.
s i ale hot arârii asocia¸ilor, Societatea Comercial a
¸      ˘      t              ˘               (24/248.302)                                                 ˘
                                                                                26.04.2001, convin urmatorul act adi¸ional la statutult
NICOLAE TUDOR — S.R.L., cu sediul în comuna Valea                                  *                         ˘t
                                                                                societ a¸ii:
  6                        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001

         ˘
  1. Se majoreaz a capitalul social al societ a¸ii de la
                        ˘t                                     ˘
                                                   Societatea Comerciala                            ˘
                                                                                la Banca Român a pentru Dezvoltare — S.A., Sucursala
                                                   PROG SERV — S.R.L.
100.000 lei cu suma de 1.900.000 lei, numerar depus                             Târgoviste
                                                          ¸                          ¸      ˘     t     ˘
                                                                                Târgovi s te, am hot arât înfiin¸area urm atoarelor puncte
              ˘t         ˘ ˘
în contul bancar al societ a¸ii cu foaie de v ars amânt,                                                    de lucru:
                                                         ¸
                                                     ACT ADI TIONAL
                           ˘
s oc ieta tea a vâ nd u n ca pita l s oc ial în su m a de                                                           ¸           ˘         t
                                                                                  1. Târgovi s te, str. Mircea cel Batrân, nr. 1, jude¸ul
                                                            ˘t
                                                   la statutul societa¸ii
2.000.000 lei.                                          autentificat cu nr. 4062/1995                     t              t      t
                                                                                Dâmbovi¸a, cu activitatea de produc¸ie panifica¸ie;
  2. Se majoreaz a valoarea unei p ar¸i sociale de la
         ˘         ˘ t                                        t      t
                                             la Notariatul de Stat al Jude¸ului Dâmbovi¸a                              ¸
                                                                                 2. Satul Izvoare, comuna Voine s ti - Complex ARTA
5.000 lei la 100.000 lei, capitalul social fiind divizat              Subscrisa Societatea Comerciala PROG SERV —
                                                           ˘                                   t      t
                                                                                SCCA, cu activitatea produc¸ie panifica¸ie;
       ˘    ˘ t
într-un numar de 20 p ar¸i sociale a 100.000 lei fiecare,                          ¸          t
                                        S.R.L., cu sediul în Târgovis te, Bd. Independen¸ei nr.              3. Comuna Mane s ti - Complex IPA TÂRGOVI STE,
                                                                                         ˘ ¸               ¸
  t
de¸inut de asociatul unic.                                               t
                                        57, bl. A 33, sc. A, et. 3, ap. 13, jude¸ul Dâmbovi¸a,
                                                                  t              jude¸ul Dâmbovi¸a, cu activitatea produc¸ie panifica¸ie.
                                                                                  t      t            t      t
   Cel elal te preveder i ale statutului r amân ˘                                                         (32/248.310)
                                              ˘               t
                                        înmatriculata la Oficiul registrului comer¸ului cu nr. J
nemodificate.
                                                                                                   *
                                                        ˘   ˘
                                        15/231/1995, având ca asociata unic a pe dna Berechet
                                                                                                     ˘
                                                                                           Societatea Comerciala
            t             ˘
  Prezentul act adi¸ional face parte integrant a din                       ˘      ¸          t
                                        Irina, domiciliat a în Târgovis te, Bd. Independen¸ei, bl.                     CRISOREX COM — S.R.L.
        ˘t    ˘
statutul societ a¸ii, dup a autentificare, publicare în                            t
                                        33, sc. A, et. 3, ap. 13, jude¸ul Dâmbovi¸a, am hot arât
                                                              t    ˘                              ¸
                                                                                             Târgoviste
               ¸
Monitorul Oficial al României s i înregistrare la Oficiul              ˘
                                        urm atoarele:                                               ˘
                                                                                            HOTARÂREA NR. 1
         t
registrului comer¸ului.                                                  ˘ ˘
                                          Subsemnata Berechet Irina declar c a ma retrag din
   (27/248.305)                                                                                     din 16 mai 2001
                                              ¸                   t
                                        societate s i cesionez dlui Mina C. Ciprian-Ionu¸ cele 20
                   *                                                                      t                         ¸
                                                                                  S u b s e m n a¸ i i H â n c u D . C r is t in a G a b r ie l a s i
                                         ˘ t                         ˘
                                        p ar¸i sociale a 100.000 lei fiecare, în valoare totala de
                  ˘
        Societatea Comerciala                                                              ˘                t        ˘t
                                                                                Raducanu Nicolae, asocia¸i ai Societ a¸ii Comerciale
     SELECT NUTRICOMB CREVEDIA — S.A.                           ¸      ˘
                                        2.000.000 lei, s i declar c a sunt libere de orice sarcini
       Crevedia, jude¸ul Dâmbovi¸a
              t     t                                                            CRISOREX COM — S.R.L., cu sediul în Târgovi s te,         ¸
                                        sau procese.
                                                                                          ¸
                                                                                Calea Bucure s ti, bl. H 1 C, sc. C, et. 4, ap. 20, jude¸ul       t
             ACT ADI TIONAL
                 ¸                                             t      ˘
                                          Sub se mn atu l Min a C . Cip rian -Ion u¸ d ec lar c a
                                                                                       t              ˘
                                                                                D â m b o v i¸ a , în m a t r i c u l a t a la Of ic i u l re g i s tr u lu i
                                                    ¸
                                        ad er la s oc ieta te s i a m p rim it d e la d na Be rec he t
                       ˘t
        la actul constitutiv al societa¸ii                                                          t                 ˘     t
                                                                                comer¸ului cu nr. J 15/380/1995, am hotarât înfiin¸area
        autentificat cu nr. 93/15.01.2001                          ˘ t
                                        Irina ce le 20 p a r¸ i s oc iale a 1 00 .00 0 lei fiec are ,
    la Biroul notarului public "Gheorghe Dobrican"                                                                    ¸
                                                                                unui punct de lucru în Târgovis te, Calea Câmpulung nr.
              din Buftea                     în to tal 2 .00 0.0 00 lei.
                                                                                     t       t
                                                                                38, jud e¸ ul D âmb ovi¸ a, co nform contractului de
                                                           ˘
                                          În continuare Societatea Comerciala PROG SERV
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,                                                                        t       ˘
                                                                                închiriere, înregistrat la Administra¸ia financiar a cu nr.
                                        — S.R.L. va avea ca asociat unic pe dl Minca C.
            ˘t                     ˘
p r i v in d s o c ie t a¸ i le c o me rc i a le , m o d if ic a t a p r in                                           5060 din 12.04.2001.
                                                t     t          ˘ t
                                        Ciprian-Ionu¸, care va de¸ine toate cele 20 p ar¸i sociale
Ordonan¸a de Urgen¸ a a Guvernului nr. 32/1997,
     t      t˘                                                                       (33/248.311)
                                              ˘t
                                        ale societ a¸ii.                                                   *
    ˘                 ¸
aprobata prin Legea nr. 195/1997, precum s i a actului
                                           Subscrisa Societatea Comerciala PROG SERV — ˘                                    ˘
                                                                                           Societatea Comerciala
           ˘t        ¸
constitutiv al societa¸ii, beneficiind s i de prevederile
                                               ¸        ˘                 ¸
                                        S . R .L . î s i s c h i m b a s e d i u l d i n T â r g o v i s t e , B d .             SHIRLEY COM — S.R.L.
     t      t˘              ¸
Ordonan¸ei de Urgen¸a a Guvernului nr. 92/1997 s i în                                                                       ¸
                                                                                              Târgoviste
                                                 t
                                        Independen¸ei nr. 57, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 13, jude¸ul       t
                    ˘
conformitate cu procesul-verbal al adun arii generale a
                                             t       ¸
                                        Dâmbovi¸a, în Târgovis te, str. Boerescu Zaharia, bl. P                          ˘
                                                                                            HOTARÂREA NR. 1
  t           ˘t
ac¸ionar il or Soci eta¸ii Comer cial e SELECT
                                                   t      t
                                        2, et. 2, ap. 10, jude¸ul Dâmbovi¸a.                                    din 16 mai 2001
N U T R IC O M B C R E V E D I A — S . A ., c u s ed iu l în
                                                          ˘
                                          Celelalte prevederi din statut ramân valabile.
        t      t
Crevedia, jude¸ul Dâmbovi¸a, înmatriculat a cu nr. J
                       ˘                                                                              ˘   ˘
                                                                                  Subsemnata Pîrvulescu Dorina, asociat a unic a a
                                                   t              ˘
                                          Prezentul act adi¸ional face parte integrant a din
15/318/1991, încheiat la data de 1.03.2001 s i a  ¸                                                         ˘t
                                                                                Societa¸ii Comerciale SHIRLEY COM — S.R.L., cu
                                        statut.
extrasului din hotarârea nr. 8/7.03.2001, s-a hotarât:
         ˘               ˘                                                                  ¸
                                                                                sediul în Târgovis te, Bd. Unirii, bl. 59, ap. 61, jude¸ul        t
                                          Redactat la Biroul notarial public, cu sediul în
  Art. 1. Schimbarea sediului societa¸ii din Crevedia,
                    ˘t                                                                  t              ˘
                                                                                D â m b o v i¸ a , în m a t r i c u l a t a la Of ic i u l re g i s tr u lu i
                                            ¸
                                        Târgovi s te, str. Tudor Vladimirescu, bl. D 2, parter,
jude¸ul Dâmbovi¸a, în Buftea, s os. Bucures ti-Târgovi s te
  t      t      ¸      ¸      ¸                                                        t
                                                                                comer¸ului cu nr. J 15/393/1996, cod po s tal 8715655,  ¸
                                          t
                                        jude¸ul Dâmbovi¸a. t
km 17, jude¸ul Ilfov.
      t                                    (30/248.308)                                     ˘       t
                                                                                am hot arât înfiin¸area unui punct de lucru în Costine s ti,      ¸
  Art. 2. Înfiin¸area unui punct de lucru în Crevedia,
         t                                                  *                        t         t
                                                                                jude¸ul Constan¸a, situat în Complex „ORIZONT“, Str.
jude¸ul Dâmbovi¸a.
  t       t                                     Cooperativa de Credit HULUBESTI
                                                             ¸                                      t          t
                                                                                T i n e r e t u l u i n r . 2 , j u d e¸ u l C o n s t a n ¸ a , p e b a z a
  Prezentul act adi¸ional face parte integrant a din
           t              ˘                             ¸    t     t
                                              comuna Hulubesti, jude¸ul Dâmbovi¸a                 contractului de închiriere nr. 8/2.05.2001.
                                                                                   (34/248.312)
              ˘t            ˘
actul constitutiv al societ a¸ ii pe care îl modific a                           ˘
                                                    HOTARÂREA NR. 1
                                                                                                   *
     ˘
corespunz ator.                                              din 1 aprilie 2001                                       ˘
                                                                                           Societatea Comerciala
 Re d ac ta t la B i ro ul n ota rulu i p ub lic "ACTA                                                                 FEREX — S.R.L.
                                                        ¸
                                          Cooperativa de Credit HULUBESTI, cu sediul în
                ¸         ˘
LEGALIA", cu sediul în Târgovi s te, str. I.C. Br atianu, bl.                                                                   ¸
                                                                                              Târgoviste
                                                ¸    t      t       ˘
                                        comuna Hulube s ti, jude¸ul Dâmbovi¸a, înmatriculata cu
         t     t
D 1, parter, jude¸ul Dâmbovi¸a.                                                                              ˘
   (28/248.306)                                nr. J 15/89/13.02.1991, cod fiscal 893096.                               HOTARÂREA NR. 2
                   *                       Având în vedere:                                            din 22 mai 2001
          Societatea Comerciala
                    ˘                                  t      t˘
                                          - prevederile Ordonan¸ei de Urgen¸a a Guvernului                     t   ˘         ¸
                                                                                  Subsem na¸ ii B ajan Ervin Leonard s i Dumitru
         ELECTROCONTACT — S.R.L.                                   t
                                        nr. 97/2000, privind organiza¸iile cooperatiste de credit;                    t      ˘t
                                                                                Cristinel, asocia¸i ai Societa¸ii Comerciale FEREX —
                ¸
             Târgoviste
                                           - prevederile Legii nr. 109/1996, privind organizarea                          ¸
                                                                                S.R.L., cu sediul în Târgovi s te, Bd. Prieteniei, bl. H 4,
                 ¸
             ACT ADI TIONAL                    ¸    t
                                        s i func¸ionarea cooperativelor de consum s i credit;
                                                               ¸                        t      t        ˘
                                                                                ap. 3, jude¸ ul Dâmbovi¸ a, înmatriculat a la Oficiul
           la statutul societa¸ii
                    ˘t                      - prevederile statutului Cooperativei de Credit                       t
                                                                                registrului comer¸ului cu nr. J 15/1161/1994, cod fiscal
        autentificat cu nr. 15674/1993                 HULUBESTI;  ¸
                    t
     la Notariatul de Stat al Jude¸ului Dâmbovi¸a
                          t                                                                      t
                                                                                R 348250, având în vedere înfiin¸area unui punct de
                                                 t         ˘
                                          - a t r i b u ¸ i i l e a d u n a r i i g e n e r a l e a m e m b r il o r       ˘
                                                                                lucru, hotarâm:
  Subscri sa        Societatea              ˘
                             Comerciala      cooperativei conform art. 32, lit. e);                              t
                                                                                  Art. 1. Înfiin¸area unui punct de lucru în satul
                       ¸
ELECTROCONTACT — S.R.L., cu sediul în Târgovis te,                           ˘
                                         adu narea gen eral a a C oope ra tive i de Credit                              t     t
                                                                                Viforâta, comuna Aninoasa, jude¸ul Dâmbovi¸a (Fabrica
                            t
S tr. 1 D e ce mb rie 19 18 , b l. 4 4, ap . 5 1, jud e¸ u l              ¸   ˘ ˘¸
                                        HULUBESTI hot ara s te:                             de Cherestea).
D â m b o v i¸ a , în m a t ri c u la t a l a O fi c iu l r e g is t ru l u i
       t             ˘                      Începând cu data de 1.04.2001 sunt ale s i ca membri
                                                              ¸                     (35/248.314)
comer¸ului cu nr. J 15/1750/1993, având ca asociat unic
   t                                     ai consiliului de administra¸ie pentru un mandat de 4 ani
                                                      t                                            *
            t
pe dl Petcu Florin-Ionu¸, domiciliat în Târgovis te, Str.
                        ¸                   ˘
                                        urm atorii:                                                       ˘
                                                                                          Societatea Comerciala
                                                                                          MECANICA ROTES — S.A.
Basarabiei nr. 6-8, jude¸ul Dâmbovi¸a, am hot arât
            t     t     ˘                   1. Ionescu Nicolae;                                             ¸
                                                                                             Târgoviste
urmatoarele:
  ˘                                        2. Alexandru George Gabriel;
                                                                                              ˘
                                                                                            HOTARÂREA NR. 5
  Subscri sa        Societatea         Comerciala
                                  ˘        3. Popa Ion.
                                           (31/248.309)                                             din 30 aprilie 2001
ELECTROCONTACT — S.R.L. îmi schimb sediul din
                                                           *                                     ˘   t             ˘t
                                                                                  A d u n a re a g e n e ra l a a a c¸ i on a ril or S o c ie t a¸ ii
    ¸
Târgovi s te, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 44, ap. 51,                                   ˘
                                                   Societatea Comerciala                   Comerciale MECANICA ROTES — S.A., cu sediul în
jude¸ul Dâmbovi¸a, în Târgovi s te, calea Câmpulung nr.
  t     t       ¸                                    METALART — S.R.L.
                                                      Târgoviste
                                                          ¸                           ¸     t        t
                                                                                Târgovi s te, jude¸ul Dâmbovi¸a, cod fiscal R 911737,
     t     t
116, jude¸ul Dâmbovi¸a.
                                                                                     ˘     t        ˘t    ¸
                                                                                constituita din ac¸ionarii societ a¸ii înscri s i în registrul
                  ˘
  Celelalte prevederi din statut ramân valabile.                                ˘
                                                       HOTARÂRE
                                                                                 t         ˘t           t˘
                                                                                ac¸ionarilor societ a¸ii la data de referin¸a (16.04.2001),
           t              ˘
  Prezentul act adi¸ional face parte integrant a din
                                                  t   ˘         ¸  ˘
                                          Subsemna¸ii Craciun Marian-Stef anel s i Dr aghici ¸   ˘            ˘   ¸  t˘      ˘
                                                                                reunit a în s edin¸a ordinar a la data de 30.04.2001,
statut.
                                                                t         ˘t
                                        G h e o r g h e , în c a li ta t e d e a so c ia¸ i a i S o c ie t a¸ ii      ˘ ˘¸
                                                                                hotar a s te:
  Redactat la Biroul notarial public, cu sediul în
                                        Comerciale M ETALAR T — S.R.L., cu sediul în                    Art. 1. Începând cu data prezentei, consiliul de
    ¸
Târgovis te, str. Tudor Vladimirescu, bl. D 2, parter,
                                            ¸          ˘
                                        Târgovi s te, str. Nicolae Balcescu, bl. H 2, sc. A, ap. 32,               t       ˘t
                                                                                administra¸ ie al Societ a¸ii Comerciale MECANICA
  t
jude¸ul Dâmbovi¸a.t
                                          t     t        ˘
                                        jude¸ul Dâmbovi¸a, înmatriculat a cu nr. J 15/717/1994,                              ¸
                                                                                ROTES — S.A., cu sediul în Târgovi s te, este constituit
   (29/248.307)
                   *                     cod fiscal R 5698908, cont 251100996013168 deschis                   ˘
                                                                                din urmatoarele persoane:
                           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001                                               7

             ˘
  1. dl Gheorghe Chiril a;                                   ¸                 t
                                        domiciliat în Bu s teni, Str. Morarului nr. 23, jude¸ul          ˘ t                   ¸
                                                                            p ar¸i sociale în valoare de 1.000.000 lei s i numirea ca
  3. dl Constantinescu Gabriel;                        Prahova.                                         ¸
                                                                            administrator s i a dlui Said Adel Edward, redactez
  3. dl Badescu Ilie.
      ˘                                    (38/248.317)                                     t                   ˘
                                                                            prezentul act adi¸ional la actul constitutiv al Societ aii
  Art. 2. Se stabiles te ca pre s edintele consiliului de
            ¸     ¸                                       *                   Comerciale A.S. EDWARD TRADING — S.R.L., pentru
                                                  Societatea Comerciala ˘
     t   ˘    ¸               ˘t
administra¸ie s a nu fie s i director general al societa¸ii.                                                ˘        ˘
                                                                            urmatoarele modific ari:
                                                     ELSID — S.A.
              ˘         t
  Art. 3. Se stabilesc urmatoarele indemniza¸ii:                              t
                                                  Titu, jude¸ul Dâmbovi¸a
                                                            t                            ˘
                                                                             Art. 1. Se completeaz a antetul actului constitutiv al
                        ˘
  - Pentru cenzori - 15 % din salariul de baz a lunar                                                    ˘t
                                                                            Societ a¸ ii Comerciale A.S. EDWARD TRADING —
                                                    ˘
                                                   HOTARÂREA NR. 1
                    ˘t
brut al directorului general al societ a¸ii;                                                                  ¸t
                                                                            S.R.L., cu sediul în Re s i¸a, Aleea Zadei nr. E 4, sc. 2,
                                                    din 28 martie 2001
                         t
  - Pentru membrii consiliului de administra¸ie - 20 %                                                      t    ¸            ˘
                                                                            ap. 2, jude¸ul Cara s -Severin, înmatriculata la Oficiul
din salariul de baz a lunar brut al directorului general al
           ˘                                        ˘    ˘   t        ˘t
                                          Adunarea general a ordinara a ac¸ionarilor Societa¸ii                 t
                                                                            registrului comer¸ului cu nr. J 11/109/2001, cu un
societa¸ii;
   ˘t                                    Comerciale ELSID — S.A., cu sediul în Titu, Bd. Unirii         capital social de 2.000.000 lei, cu datele noului asociat:
  - Pentru pres edintele consiliului de administra¸ie -
        ¸                  t              nr. 5, jude¸ ul Dâmbovi¸ a, înmatriculat a la Oficiul
                                               t       t         ˘                         ˘t        ˘
                                                                            „Said Adel Edward, ceta¸ean austriac, nascut la data de
25 % din salariul de baz a lunar brut al directorului
              ˘                                   t                  ˘
                                        registrului comer¸ului cu nr. J 15/373/1991, întrunita azi,       27.11.1962 în Egipt, Gizah, domiciliat în Austria, Graz
general.                                                    ˘t
                                        28.03.2001, la sediul societa¸ii, în temeiul Legii nr.         8160, str. Billrothgasse nr. 2, cod 8160 Weiz, posesor
  (36/248.315)                                          ˘   ˘ ˘¸
                                        31/1990, republicata, hot ara s te:                      ¸
                                                                            al pa s aportului seria X nr. 0072798 eliberat la data de
                   *                       Articol unic. Începând cu data de 28.03.2001 se                    t
                                                                            29.10.1993 de Poli¸ia Graz, Austria.“
                     ˘
           Societatea Comerciala                      ¸               t        ˘t
                                        nu m e s te cons iliul d e a dministra¸ ie a l So ciet a¸ ii                  ˘
                                                                              Art. 2. Se modific a prevederile actului constitutiv în
              BAT — S.A.
                  ¸
              Târgoviste                      com erciale ELSID — S.A., cu sediul în Titu, în             partea privitoare la capitalul social, ca urmare a cesiunii
                                          ˘
                                        urm atoarea componen¸a: t˘                       ¸           ˘
                                                                            s i vor primi o nou a redactare:
            ˘
          HOTARÂREA NR. 3/2001
                                          1. Custrin Grigore;                                                ¸   ˘
                                                                               „C a pi ta lu l s o c ia l s u b sc ri s s i v a rs a t e ste d e
  A d u n a r e a g e n e r a l a a a c¸ io n ar ilo r S oc ie t a¸ i i
                 ˘   t             ˘t        2. Diculescu Adrian;                        2.000.000 lei, integral în numerar. Capitalul social este
Comerciale BAT — S.A., cu sediul în Târgovis te, jude¸ul  ¸      t      3. Georgescu Luiza Lucia;                              ˘ t               ˘
                                                                            divizat în 20 p ar¸i sociale, în valoare nominal a de
D â m b o v i¸ a , în m a t ri c u la t a l a O fi c iu l r e g is t ru l u i
       t             ˘                      4. Nicolae Ion;                           100.000 lei fiecare.
comer¸ului cu nr. J 15/687/1991, întrunit a în s edin¸a
    t                         ˘   ¸    t˘    5. Ionescu Gheorghe.                                  t            ˘
                                                                              Aportul asocia¸ilor la capital se prezint a astfel:
                                           (39/248.318)
       ˘               ˘ ˘¸
extraordinar a la data de 27.04.2001, hotar a s te:                                                                              t
                                                                              - a s o ci at a Flo res cu M aria na C ris tina d e¸ in e
                                                         *
            ˘
  Art. 1. Se aprob a modificarea actului constitutiv al                                                                   ˘    ˘ t
                                                                            1.000.000 lei în numerar, adic a 10 p ar¸ i sociale,
                                                            ˘
                                                  Societatea Comerciala
   ˘t              ˘       ˘
societa¸ii la cap. III, art. 7, dup a cum urmeaz a:                                                   numerotate de la 1 la 10, reprezentând 50 % din capital;
                                                   ROMLUX — S.A.
                 ¸ ˘           ˘
   Capitalul social subscris s i v arsat este în sum a de                           ¸
                                                     Târgoviste                                     t
                                                                              - asociatul Said Adel Edward de¸ine 1.000.000 lei,
                 ˘ t           t
1 8 .9 13 .9 2 5 .00 0 lei, îm p a r¸ it în 7 56 .55 7 ac¸ iun i                    ˘                           ˘   ˘ t
                                                                            îadic a 10 p ar¸i sociale, numerotate de la 11 la 20,
                                                   HOTARÂREA NR. 1
                ˘
nominative, în valoare nominal a de 25.000 lei fiecare.                                                 reprezentând 50 % din capital.“
                                                    din 11 mai 2001
      t          t     t ˘
  Distribu¸ia pachetului de ac¸iuni pe de¸in atori este                                                         ¸      t
                                                                              Art. 3. Se numes te în func¸ia de administrator, pe
  ˘
urmatoarea:                                     Adunarea general a ordinara a ac¸ionarilor Societa¸ii
                                                   ˘    ˘   t        ˘t           ˘               ¸
                                                                            lâng a cel desemnat la constituire, s i noul asociat Said
 a) 92,78 % din capitalul social, reprezentând un                                       ¸
                                        Comerciale ROMLUX — S.A., cu sediul în Târgovi s te,          Adel Edward, pentru un mandat de 4 ani.
numar de 701.942 ac¸iuni, în valoare nominala fiecare,
  ˘        t            ˘                  C a l e a C â m p u lu n g n r. 1 2 1 , j u d e¸ ul D â m b ov i¸ a,
                                                                t        t               ¸
                                                                             Art. 4. Se înlocuie s te în actul constitutiv sintagma
numerotate de la 54.516 inclusiv la nr. 756.557, în                      ˘                   t
                                        înmatriculata la Oficiul registrului comer¸ului cu nr. J                          t
                                                                            „asociatul unic“ cu sintagma „asocia¸ii“
valoare total a de 17.548.550.000 lei, apar¸ inând
       ˘              t                  15/402/1991;                                         t
                                                                              Art. 5. Se men¸in celelalte prevederi ale actului
ac¸ionarei Societatea Comercial a CEREALCOM —
 t               ˘                              ˘                    ˘t
                                          Întrunita la data de 11.05.2001 la sediul societ a¸ii,        constitutiv.
S.R.L., cu sediul în Târgovis te, Calea Domneasc a nr.
               ¸          ˘                    t   t
                                        în prezen¸ a ac¸ ionarilor reprezentând 71,76 % din             (41/248.320)
26 3, jude¸ u l Dâ mbo vi¸ a , înmatriculat a la Oficiul
      t       t         ˘                  capitalul social,                                             *
          t       t
Registrului Comer¸ului al Jude¸ului Dâmbovi¸a cu nr. J
                       t                          ˘            t
                                          Constatând c a sunt îndeplinite condi¸iile privind                    Societatea Comerciala
                                                                                                ˘
                                                                                       FLAMAR — S.R.L.
15/297/1997, reprezentat a legal prin împuternicit
             ˘                                              ¸       ˘
                                        convocarea, validitatea dezbaterilor s i a deliber arilor
                                                                                            ¸t
                                                                                          Resi¸a
desemnat;                                      ˘
                                        adun arii,
                                          Cu votul unanim al ac¸ionarilor reprezentând 71,76
                                                    t                                       ¸
                                                                                        ACT ADITIONAL
  b) 7,22 % din capitalul social, reprezentând un
                                        % din capitalul social, hot ara s te:
                                                      ˘ ˘¸                                            ˘
                                                                                     la actul constitutiv al societaii
  ˘       t            ˘
numar de 54.615 ac¸iuni, în valoare nominala fiecare,
                        ˘
numerotate de la 1 la 54.615, în valoare total a de                                 t
                                         1 . Comple tare a co mpo ne n¸ e i c on siliului de                t
                                                                              Subsemna¸ii
            t    t
1.365.375.000 lei, apar¸inând ac¸ionarilor persoane                    t
                                        administra¸ie cu dl Tarara Cristinel ca administrator, pe                     ˘t
                                                                              1. Mario Marini, cet a¸ean italian, domiciliat în Italia,
    ¸
fizice s i juridice, înscrise în Lista Registrului Român al               ˘
                                        postul r amas vacant prin demisia dlui Folea Nicolae din        Giu lian ov a, via X X IV M ag io nr. 10 , p os eso r al
  t
Ac¸ionarilor — S.A. Bucure s ti.¸                        func¸ia de administrator al societa¸ii.
                                          t               ˘t                  pa s aportului seria P nr. 5017958 eliberat de autorita¸ile
                                                                              ¸                          ˘t
 A r t . 2 . Numirea dnei M arculescu Tatiana ca
                ˘                                  ¸    ˘   ˘ ˘
                                          Se împuternice s te dl Balan Mad alin, jurisconsult la       italiene la data de 3.06.1998, asociat unic al Societa¸ii     ˘t
membru al consiliului de administra¸ie începând cu data
                  t                                 ˘           ˘
                                        Societatea Comerciala ROMLUX — S.A., s a semneze            Comerciale FLAMAR — S.R.L., cu sediul în Re s i¸a, Bd.   ¸t
de 1.05.2001.                                      t         ¸   ˘
                                        actul adi¸ ional la statut s i s a efectueze celelalte                               t      ¸
                                                                            R e p u b l i c i i n r . 1 0 0 A , j u d e¸u l C a ra s- S ev e ri n ,
 Art. 3. Validarea ca pres edinte al consiliului de
               ¸                              ˘t
                                        formalit a¸i necesare pentru înscrierea men¸iunilor t                ˘                t
                                                                            înmatriculat a la Oficiul Registrului Comer¸ ului al
administra¸ie a dlui Bulf Cornel C atalin, aprobata în
     t            ˘ ˘      ˘               referitoare la modificarea statutului societa¸ii în registrul
                                                              ˘t             Jude¸ului Cara s -Severin cu nr. J 11/26/2001, cu un
                                                                              t     ¸
s e din¸ a c onsiliului de adm inistra¸ ie din data de
¸   t                t                        t
                                        comer¸ului.                                                      ¸
                                                                            capital social de 2.000.000 lei (79 $ S.U.A.), s i
                                           (40/248.319)
20.02.2001, prin hotarârea nr. 11/2001.
            ˘                                                                           t   ˘t
                                                                              2. Datcu Lauren¸iu, cet a¸ean român, domiciliat în
                                                         *
                   t
   Art. 4. Consiliul de administra¸ie s i conducerea
                     ¸                                                        ¸t
                                                                            Re s i¸a, str. Sarmisegetuza nr. 7, sc. 1, et. 7, ap. 27,
                                                            ˘
                                                  Societatea Comerciala
executiv a vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
     ˘                                          A.S. EDWARD TRADING — S.R.L.                  t    ¸
                                                                            jude¸ul Cara s -Severin, posesor al C.I. seria K.S. nr.
decizii.                                                  Resi¸a
                                                       ¸t                             ˘              t   ¸t
                                                                            035865 eliberat a la data de 1.02.2001 de Poli¸ia Re s i¸a,
  (37/248.316)                                                                    în calitate de cesionar,
                                                        ¸
                                                    ACT ADI TIONAL
                   *                                                                                 ˘
                                                                              am convenit, de comun acord, în cadrul adun arii
           Societatea Comerciala ˘                                         ˘t
                                                la actul constitutiv al societa¸ii
                                                                                                     ˘
                                                                            generale extraordinare din data de 27.04.2001, s a
             STELDO — S.R.L.                                     ˘
                                           Subsemnata asociata Florescu Mariana Cristina,
           Titu, jude¸ul Dâmbovi¸a
                t     t                                                                 ˘                 ˘t
                                                                            aducem unele modific ari la actul constitutiv al societ a¸ii,
                                           ˘t
                                        ceta¸ean r omân,         cod   numeric    personal
                                                                            ¸
                                                                            s i anume:
                ˘
               HOTARÂRE                                    ˘    ˘
                                        2750819113671, n ascut a la data de 19.08.1975 în
                                                                               a) Art. 1 din actul constitutiv, privind datele de
                                           ¸t     t      ¸            ˘
                                        Re s i¸a, jude¸ul Cara s -Severin, domiciliat a în Re s i¸a,  ¸t
        t   ˘ ¸   ¸
  Subsemna¸ii Pan a Stefan s i Pan a Elena, asocia¸i ai
                   ˘       t                                                             t            ˘
                                                                            identificare ale asocia¸ilor, se completeaz a cu datele
                                                                         t
                                        A l e e a G l a d io l e lo r n r. 1 , sc . 1 , a p . 39 , ju d e¸ ul
    ˘t
Societa¸ii Comerciale STELDO — S.R.L., cu sediul în                                                   noului asociat astfel:
                                            ¸
                                        Cara s -Severin, posesoare a C.I. seria K.S. nr. 015519
                            t
Titu, str. I.C. Visarion, bl. 7 A, sc. A, ap. 13, jude¸ul                                                          t     ˘t
                                                                              „2. Datcu Laure n¸ iu , ce t a¸ e an ro m ân , fiu l lui Ion
                                              ˘                     t
                                        eliberat a la data de 2.06.2000 de Poli¸ia Re s i¸a, în   ¸t
       t             ˘
D â m b o v i¸ a , în m a t ri c u la t a l a O fi c iu l r e g is t ru l u i               ¸        ˘
                                        nume propriu, cât s i ca mandatara, conform procurii nr.        s i al T ud ore i, n as cu t la d ata d e 31 .08 .19 68 în
                                                                            ¸          ˘
    t
comer¸ului cu nr. J 15/292/1998, cod fiscal R 11018232,             895 din 11.04.2001, a dlui Said Adel Edward, ceta¸ean     ˘t           ˘       t              ¸ t
                                                                            co mu na V l ad ila, ju de¸ ul Olt, d omicilia t în R e s i¸ a ,
     ˘      t        ˘
am hot arât înfiin¸area a dou a puncte de lucru, dup a cum     ˘      austriac, nascut la data de 27.11.1962 în Egipt, Gizah,
                                               ˘                             str. S arm is eg etu za nr. 7 , sc . 1, e t. 7, ap . 27 ,
    ˘
urmeaz a:                                    domiciliat în Austria, Weiz 8160, str. Billrothgasse nr. 2,         t      ¸
                                                                            jud e¸ u l C a ra s -Se ve rin, p os es or al C .I. s eria K .S .
                      ˘
  1. Punct de lucru situat în Titu, Str. Garii nr. 75,                      ¸
                                        posesor al pa s aportului seria X nr. 0072798 eliberat la                      ˘
                                                                            nr. 0 35 86 5 e libe rat a la d ata de 1 .02 .20 01 de
   t
ju de¸ ul Dâ mb ovi¸ a, înch iriat d e la Tud or M ih ai,
          t                                                 t
                                        data de 29.10.1993 de Poli¸ia Graz, Austria,                 t     ¸ t
                                                                            Poli¸ia Resi¸a, cod numeric personal
           ¸
domiciliat în Bucure s ti, Aleea Moldovei nr. 6.                                       ˘
                                           În executarea prevederilor hotarârii nr. 2/9.04.2001        1680831280791.“
                        ˘
 2. Punct de lucru situat în Titu, Str. Garii nr. 87,                  ˘
                                        a adun arii generale, prin care s-a dispus cooptarea în           b) Art. 4 din actul constitutiv, privind obiectul de
  t
jude¸ul Dâmbovi¸a, închiriat de la Aldescu Cristian,
        t                                societate a dlui Said Adel Edward, prin cesiunea a 10                       ˘     ˘        ˘t
                                                                            activitate, se completeaz a cu urm atoarele activit a¸i:
  8                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001

  0111 - cultura cerealelor;                       Actul a fost redactat la Biroul notarului public                              ˘
                                                                                 Societatea Comerciala
                                                                                SANAMEDPHARM — S.R.L.
                     ˘ ˘
  0113 - cultura cartofului, legumelor rad acinoase,            t
                                    „Neam¸u Popescu“ azi, 15 mai 2001.                                  ¸t
                                                                                     Resi¸a
plantelor tehnice, medicinale s i aromatice;
               ¸                       (43/248.322)
                                                     *                                  ¸
                                                                                    ACT ADITIONAL
                   t
  0114 - cultura plantelor de nutre¸;
                                                        ˘
                                              Societatea Comerciala                                        ˘
                                                                                 la actul constitutiv al societaii
            ¸
  0117 - pomicultura s i cultura altor plante fructifere
                                             POLICLINICA SMF — S.R.L.
(cu excep¸ia strugurilor);
     t                                              ¸t
                                                  Resi¸a                      Subsemna¸iit
  0118 - viticultur a;
           ˘                                                                                    ˘t
                                                                           1. B o c se C or ne l i a S te l a , ce ta¸e a n ro m â n,
                                                    ¸
                                                ACT ADI TIONAL
  1561 - fabricarea produselor de morarit;
                     ˘                                                        ˘    ¸t
                                                                         domiciliata în Re s i¸a, Aleea Narcisei, bl. 1, sc. 1, ap.
  1593 - fabricarea vinului din struguri;                Subsemna¸ii  t                                t    ¸
                                                                         12, jude¸ul Cara s -Severin, posesoare a B.I. seria H.C.
         t
  5111 - comer¸ intermediar cu materii prime agricole,                                ˘t
                                     1 . S e c a s a n C o n s ta n ti n a , c e t a¸e a n ro m â n,                    t   ¸ t
                                                                         nr. 669199 eliberat de Poli¸ ia Re s i¸ a la data de
                  ¸
animale vii, materii prime textile s i cu semiproduse               ˘    ¸t    t
                                    domiciliat a în Re s i¸a, Pia¸a 1 Decembrie 1918 nr. 38,         10.09.1999;
(inclusiv import-export);                        ap. 27, jude¸ul Cara s -Severin, posesoare a B.I. seria
                                          t    ¸                                                  ˘t
                                                                          2 . S e c a s a n C o n s t a nt i n a, c e t a¸e an ro m ân ,
  5117 - comer¸ intermediar cu produse alimentare,
         t                                            t  ¸t
                                    G.K. nr. 37403 eliberat de Poli¸ia Re s i¸a la data de               ˘
                                                                         domiciliata în Re s i¸a, Pia¸a 1 Decembrie 1918 nr. 38,
                                                                                  ¸t    t
b auturi s i tutun (inclusiv import-export);
 ˘   ¸                               23.09.1993;                                     t    ¸
                                                                         ap. 27, jude¸ul Cara s -Severin, posesoare a B.I. seria
  5119 - comer¸ intermediar cu produse diverse
           t                          2 . B o c s e C o r n e l i a S t e l a , c e t a¸ e a n r o m â n ,
                                                             ˘t                            t  ¸t
                                                                         G.K. nr. 374034 eliberat de Mili¸ia Re s i¸a la data de
(inclusiv import-export);                             ˘    ¸t
                                    domiciliat a în Re s i¸a, Aleea Narcisei, bl. 1, sc. 1, ap.       27.09.1989;
          t
  5121 - comer¸ cu ridicata cu cereale, semin¸e s i
                        t ¸           12, jude¸ul Cara s -Severin, posesoare a B.I. seria H.C.
                                        t    ¸                             3. Roiescu Doina, ceta¸ean român, domiciliat a în
                                                                                        ˘t            ˘
furaje (inclusiv import-export);                                    t   ¸ t
                                    nr. 669199 eliberat de Poli¸ ia Re s i¸ a la data de            ¸t                          t
                                                                         Re s i¸a, Str. Fântânilor, bl. C 10, sc. 1, ap. 13, jude¸ul
        t           ¸
  5122 - comer¸ cu ridicata cu flori s i plante (inclusiv       10.09.1999;                                  ¸
                                                                         Cara s -Severin, posesoare a B.I. seria B.D. nr. 122944
import-export);                                            ˘t
                                      3. Roiescu Do ina , c et a¸ ea n rom â n, do mic iliat a  ˘             t   ¸t
                                                                         eliberat de Poli¸ia Re s i¸a la data de 8.12.1994;
        t            ¸
  5131 - comer¸ cu ridicata cu fructe s i legume               ¸ t
                                    în R e s i¸ a, Str. Fâ ntâ nilo r, b l. C 1 0, sc . 1, ap . 13 ,                           ˘t
                                                                           4. Olariu Ioan Vasile Mircea, cet a¸ ean român,
(import-export);                               t      ¸
                                    jud e¸ u l C ara s -S e ve rin, p os es oa re a B.I. s eria                ¸t
                                                                         domiciliat în Re s i¸a, str. George Enescu, nr. 2, sc. 3, ap.
         t
  5134 - comer¸ cu ridicata cu b auturi (import-export);
                 ˘                   G .R. n r. 1 22 94 4 e libe rat de Po li¸ ia R e s i¸ a la d ata
                                                         t    ¸ t           3, jude¸ul Cara s -Severin, posesor al B.I. seria G.N. nr.
                                                                            t    ¸
        t
  5138 - comer¸ cu ridicata specializat cu alte produse        de 8.1 2.1 99 4;                                         t      t
                                                                         0979 28 elib erat de Poli¸ ia Gurahon¸ la data de
alimentare (import-export);                                     ˘t
                                      4. Secasan Dumitru, ceta¸ean român, domiciliat în           14.04.1994,
  5139 - comer¸ cu ridicata nespecializat, cu produse
         t                             ¸ t
                                    Re s i¸a, aleea Roman nr. 3, sc. 2, ap. 25, jude¸ ult               t      ˘t
                                                                          asocia¸i ai Societ a¸ii Comerciale SANAMEDPHARM
       ˘   ¸
alimentare, b auturi s i tutun (import-export);                ¸
                                    Cara s -Severin, posesor al B.I. seria B.G. nr. 368687                        ¸t
                                                                         — S.R.L., cu sediul în Re s i¸a, Bd. Republicii, bl. 3, sc.
                     ˘
  6024 - transporturi rutiere de marfuri (interne s i
                          ¸          eliberat de Poli¸ia Re s i¸a la data de 24.04.1992,
                                             t   ¸t                               t
                                                                         2, ap. 3, jude¸ul Cara s -Severin, cu un capital social de
                                                                                    ¸
    t
interna¸ionale);                                 t      ˘t
                                      asocia¸i ai Societa¸ii Comerciale POLICLINICA SMF                         ˘
                                                                         170.000.000 lei, înmatriculat a la Oficiul Registrului
           ˘
  6312 - depozit ari;                                      ¸t
                                    — S.R.L., cu sediul în Re s i¸a, Bd. Republicii, bl. 3, sc.           t        t      ¸
                                                                         Co m er¸ ului a l Jud e¸ ului C ara s -Se verin c u n r. J
  7482 - activit a¸i de ambalare.
          ˘t                                  t    ¸
                                    3, ap. 1-2, jude¸ul Cara s -Severin, cu un capital social                ¸
                                                                         11/108/1998, s i
  c) Art. 5.3 din actul constitutiv, privind participarea                       ˘
                                    de 2.000.000 lei, înmatriculat a la Oficiul Registrului                       ˘t
                                                                          5. Sein Iadranca, ceta¸ean român, domiciliat a în  ˘
asocia¸ilor la capitalul social, se modific a astfel:
   t                   ˘              C om er¸ ului al Ju de¸ ului C ara s -S everin cu nr. J
                                        t       t      ¸                   Re s i¸a, str. Groza Moise, bl. A 13 B, sc. 1, et. 2, ap. 6,
                                                                          ¸t
              t
  „Participarea asocia¸ilor la capitalul social este                 ¸
                                    11/112/2000, s i                                t     ¸
                                                                         jude¸ul Cara s -Severin, posesoare a C.I. seria K.S. nr.
urmatoarea:
  ˘                                              ˘t           ˘
                                      5. Sein Iadranca, ceta¸ean român, domiciliat a în                   ˘
                                                                         044481 eliberat a la data de 5.05.2001 de Poli¸ia Re s i¸a,
                                                                                                 t   ¸t
  1. Mario Marini - 1.900.000 lei (75 $ S.U.A.), ceea           ¸t
                                    Re s i¸a, str. Groza Moise, bl. A 13 B, sc. 1, et. 2, ap. 6,       în calitate de cesionar;
ce reprezint a 95 % din capitalul social, pentru care
       ˘                                t     ¸
                                    jude¸ul Cara s -Severin, posesoare a C.I. seria K.S. nr.                    ˘t
                                                                           6. Olariu Ana, cet a¸ean român, domiciliata în Re s i¸a,
                                                                                                ˘    ¸t
dobânde s te 19 p ar¸i sociale, numerotate de la 1 la 19;
    ¸     ˘ t                          044481 eliberata la data de 5.05.2001 de Poli¸ia Re s i¸a,
                                             ˘              t   ¸t          str. George Enescu, nr. 2, sc. 3, ap. 3, jude¸ ul  t
           t
  2. Datcu Lauren¸iu - 100.000 lei, ceea ce reprezinta ˘                    ˘
                                    în calitate de cesionar a,                          ¸
                                                                         Cara s -Severin, posesoare a C.I. seria K.S. nr. 021661
                       ¸
5 % din capitalul social, pentru care dobânde s te         o    am convenit, de comun acord, în cadrul adun arii ˘         eliberat a de Poli¸ia Re s i¸a la data de 24.08.2000,
                                                                             ˘    t   ¸t
parte social a numerotat a cu nr. 20.“
       ˘      ˘                       generale extraordinare din data de 17.05.2001, s a     ˘                              ˘
                                                                          am convenit, de comun acord, în cadrul adun arii
            ˘
  Celelalte articole r amân neschimbate.                          ˘                 ˘t
                                    aducem unele modific ari la actul constitutiv al societ a¸ii,                               ˘
                                                                         generale extraordinare din data de 17.05.2001, s a
           t
  Prezentul act adi¸ional a fost redactat de avocat în         ¸
                                    s i anume:                                          ˘                 ˘t
                                                                         aducem unele modific ari la actul constitutiv al societ a¸ii,
       t
baza conven¸iei nr. 1657/5.09.1995 s i Camera de
                     ¸                a) De la art. 1 din actul constitutiv, privind datele de       ¸
                                                                         s i anume:
Comer¸ s i Industrie a Jude¸ului Cara s -Severin.
   t ¸         t     ¸                             t          ˘
                                    identificare ale asocia¸ilor, se anuleaz a datele dnei            a) De la art. 1 din actul constitutiv, privind datele de
  (42/248.321)                                                  ¸
                                    Bocse Cornel ia St ela, car e se r et rage si se                        t         ˘
                                                                         identificare ale asocia¸ilor, se anuleaz a datele dlui
                 *                   completeaz a cu datele noii asociate astfel:
                                          ˘                                             ¸
                                                                         Olariu Ioan Vasile Mircea s i ale dnei Bocse Cornelia
                    ˘
          Societatea Comerciala                           ˘t              ¸
                                      „Sein Iadranca, ceta¸ean român, fiica lui Iovan s i a                           ¸         ˘
                                                                         Stela, care se retrag din societate s i se completeaz a cu
           CAROMET — S.A.
             Caransebes
                 ¸                        ˘   ˘
                                    Danitei, n ascut a la data de 14.01.1956 în Re s i¸ a, ¸ t       datele noiilor asociate astfel:
                                      t    ¸           ˘    ¸t
                                    jude¸ul Cara s -Severin, domiciliata în Re s i¸a, str. Groza                   ˘t               ¸
                                                                          „Sein Iadranca, cet a¸ean român, fiica lui Iovan s i a
                ¸
            ACT ADI TIONAL
                                                                 t
                                    M o is e, b l. A 1 3 B , s c . 1 , e t. 2, a p . 6 , ju de¸ ul            ˘  ˘
                                                                         Danitei, n ascut a la data de 14.01.1956 în Re s i¸a,  ¸ t
                     ˘
            la statutul societaii
                                       ¸
                                    Cara s -Severin, posesoare a C.I. seria K.S. nr. 044481            t     ¸          ˘    ¸t
                                                                         jude¸ul Cara s -Severin, domiciliat a în Re s i¸a, str. Groza
                    ˘t
  Subsemnatul Ciolpan Constantin, cet a¸ean român,               ˘                t   ¸t
                                    eliberat a la data de 5.05.2001 de Poli¸ia Re s i¸a, cod                                      t
                                                                         M oi se , b l. A 1 3 B , s c. 1 , et . 2 , a p. 6 , ju de¸ ul
            ¸    ¸
domiciliat în Caransebe s , Str. Tarinei, bl. B 6, sc. D, ap.      numeric personal 2560114113678.“                       ¸
                                                                         Cara s -Severin, posesoare a C.I. seria K.S. nr. 044481
    t    ¸
10, jude¸ul Cara s -Severin, posesor al B.I. seria B.U. nr.        b) Art. 5.3 din actul constitutiv, privind participarea            ˘                t   ¸t
                                                                         eliberat a la data de 5.05.2001 de Poli¸ia Re s i¸a, cod
028212 eliberat la data de 3.05.1993 de Poli¸ ia    t           t                   ˘
                                    asocia¸ilor la capitalul social, se modific a astfel:          numeric personal 2560114113678;
         ¸          t
Caransebe s , reprezentantul ac¸ionarilor Societ a¸ii    ˘t       „Participarea asocia¸ ilor la capitalul social este
                                                  t                                   ˘t
                                                                          2. Olariu Ana, ceta¸ean român, fiica lui Ilie s i a¸
C o m e r c i a l e C A R O M E T — S . A . , c u s e d i u l în       ˘
                                    urm atoarea:                                    ˘   ˘                    t
                                                                         Elenei, n ascut a la data de 31.10.1954 în Ilidia, jude¸ul
C a r a n s e b e s k m 3 . 2 , j u d e¸u l C a ra s - S e v er i n ,
         ¸          t      ¸            1. Secasan Constantin - 800.000 lei, ceea ce               ¸           ˘    ¸ t
                                                                         Cara s -Severin, domiciliat a în Re s i¸ a, str. George
      ˘
înmatriculata la Oficiul registrului comer¸ului cu nr. J
                     t                     ˘
                                    reprezint a 40 % din capitalul social, pentru care                             t     ¸
                                                                         Enescu, nr. 2, sc. 3, ap. 3, jude¸ul Cara s -Severin,
11/6/1991, cu un capital social subscris s i v arsat de
                      ¸ ˘                  ¸   ˘ t
                                    dobânde s te 8 p ar¸i sociale, numerotate de la 1 la 8;                                 ˘
                                                                         posesoare a C.I. seria K.S. nr. 021661 eliberat a de
                                      2. Sein Iadranca - 800.000 lei, ceea ce reprezint a ˘
                        ˘
54.759.325.000 lei, conform art. 2 din hot arârea                                                  t   ¸ t
                                                                         Poli¸ia Re s i¸ a la data de 24.08.2000, cod numeric
                                                              ¸
                                    40 % din capitalul social, pentru care dobânde s te 8
   ˘                  ¸
adun arii generale din data de 16.03.2001 s i a actului                                             personal 2541031113698.“
                                     ˘ t
                                    p ar¸i sociale, numerotate de la 9 la 16;
  t
adi¸ional autentificat cu nr. 61/12.01.2000 la Biroul                                                b) Art. 5.3 din actul constitutiv, privind participarea
                                      3. Roiescu Doina - 200.000 lei, ceea ce reprezint a ˘
             ˘ ˘
notarului public „Maria L ap adat“,                                                          t                   ˘
                                                                         asocia¸ilor la capitalul social, se modific a astfel:
                                                             ¸   ˘
                                    10 % din capitalul social, pentru care dobânde s te dou a
        ˘       ˘
  Depun hotarârea adun arii generale extraordinare                                                             t
                                                                          „Participarea asocia¸ilor la capitalul social este
                                     ˘ t
                                    p ar¸i sociale, numerotate de la 17 la 18;
din data de 16.03.2001 de modificare a art. 18 din                                                  ˘
                                                                         urmatoarea:
                                      4 . S e c a s a n D u m itru - 2 0 0 .0 00 le i, ce e a c e
statutul societ a¸ii privind administrarea astfel:
        ˘t                                                                                    ˘
                                                                           1. Sein Iadranca - prin aportul sau de 68.000.000
                                          ˘
                                    reprezint a 10 % din capitalul social, pentru care
                  ˘
  „Societatea este administrata de c atre un consiliu
                     ˘                                                                         ˘ ¸
                                                                         lei, din care 56.500.000 lei aport în natura s i 11.500.000
                                        ¸    ˘ ˘ t
                                    dobânde s te dou a p ar¸i sociale, numerotate de la 19 la
de administra¸ie format din 3 membri pentru un mandat
       t                                                                                          ˘
                                                                         lei aport în numerar, ceea ce reprezint a 40 % din
                                    20.“
de 4 ani comerciali consecutivi, respectiv pân a în anul
                        ˘                                                                   ¸      ˘ t
                                                                         ca p ita lu l s oc ia l, d ob ân de s te 6 80 p ar¸ i so cia le,
                                                 ˘
                                      Celelalte articole r amân neschimbate.
2005.“                                                                      numerotate de la 1 la 104, de la 569 la 876, de la 1.031
                                               t
                                      Prezentul act adi¸ional a fost redactat de avocat s i    ¸
  Celelalte articole r amân neschimbate.
             ˘                                                                ¸
                                                                         la 1.287 s i de la 1.675 la 1.685;
                                                 t ¸               t
                                    C a m e r a d e C o m e r¸ s i I n d u s t r i e a J u d e¸ u l u i
           t
  Prezentul act adi¸ional a fost redactat de avocat în                                              2. Secasan Constantina - prin aportul s au de ˘
                                       ¸
                                    Cara s -Severin.
baza conven¸iei nr. 1657/5.09.1995 s i Camera de
      t            ¸                    (44/248.323)                                                        ˘
                                                                         68.000.000 lei, din care 56.800.000 lei aport în natur a
Comer¸ s i Industrie a Jude¸ului Cara s -Severin.
   t ¸          t     ¸                                  *                   ¸                           ˘
                                                                         s i 11.200.000 lei aport în numerar, ceea ce reprezint a
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001                                                    9

                  ¸     ˘ t
40 % din capitalul social, dobânde s te 680 par¸i sociale,                           ¸
                                 având co ta de p artic ipa re la be ne ficii s i pie rde ri                 ¸           ¸
                                                                          4. Cimpoie s Cornel - 900.000 lei s i respectiv 25 %
numerotate de la 105 la 208, de la 261 la 568, de la       de 25 %;                                                          ¸    ˘ t
                                                                        din capitalul social, pentru care dobânde s te 9 p ar¸i
        ¸
1.288 la 1.545 s i de la 1.686 la 1.695;                             ¸           t
                                    3. a so cia tul M ih ai S tefa n N ic ula e d e¸ in e 10         sociale, numerotate de la 31 la 36.“
                         ˘
  3. Roiescu D o i n a - p r i n a p o r t u l s a u d e      ˘ t
                                 p a r¸ i s oc iale , nu m ero tate de la 1 la 4 0, în v alo are                           ˘ ¸
                                                                          d) Art. 12 din contract se modific a s i va avea
1 7.0 00 .00 0 le i, d in c are 14 .00 0.0 00 lei a po rt în          ˘
                                 n o m i n a l a d e 1 0 0 . 0 0 0 l e i f i e c a r e , în v a l o a r e     ˘     t
                                                                        urmatorul con¸inut:
    ˘ ¸
n atu r a s i 3.0 00 .00 0 le i ap ort în nu me rar, c ee a c e       ˘
                                 t o t a l a d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 l e i , a p o r t în n u m e r a r ,                          ˘t
                                                                           „A d m i n i s t r a r e a s o c i e t a¸ i i s e v a r e a l i z a d e
       ˘                      ¸
re pre zin t a 10 % din c ap italu l s oc ial, do bâ nd e s te  res pe ctiv 2 5 % d in ca pita lul s oc ial, av ân d c ota           ˘             ˘    ˘
                                                                        c a tr e o p e r s o a n a f iz i c a p e n tr u u n m a n d a t d e 4
    ˘ t
1 70 p ar¸ i s oc iale , n um ero tate d e la 2 09 la 23 4,                    ¸
                                 de pa rticip are la b en efic ii s i p ierd eri d e 2 5 %.                                             ˘
                                                                        a n i c o m e rc i a li c o n s e c u ti v i, r e s p e c ti v p â n a în
                         ¸
d e la 8 77 la 95 3, de la 1 .54 6 la 1.6 09 s i d e la                      ˘t
                                   Actul constitutiv al societ a¸ii se completeaz a cu ˘           a n u l 2 0 0 5 .“
1 .69 6 la 1.6 98 ;                           t           t
                                 dispozi¸iile acestui act adi¸ional, celelalte prevederi                          ˘
                                                                           Celelalte articole ramân neschimbate.
                 ˘
  4. Olariu Ana - prin aportul s au de 17.000.000 lei,      ˘
                                 ramânând neschimbate.                                        t
                                                                          Prezentul act adi¸ional a fost redactat de avocat s i    ¸
                   ˘ ¸
din care 14.100.000 lei aport în natura s i 2.900.000 lei               t       ˘
                                   Prezentul act adi¸ional urmeaz a a fi depus la Oficiul                       t ¸                t
                                                                        C a m e r a d e C o m e r¸ s i I n d u s t r i e a J u d e ¸ u l u i
                  ˘
aport în numerar, ceea ce reprezinta 10 % din capitalul               t      t      ¸
                                 Registrului Comer¸ului al Jude¸ului Cara s -Severin.                ¸
                                                                        Cara s -Severin.
social, dobânde s te 168 par¸i sociale, numerotate de la
        ¸     ˘ t                    Redactat la Biroul notarial public „Liberta“ de notarul             (47/248.326)
235 la 260, de la 954 la 1.030, de la 1.610 la 1.674 s i
                            ¸     public Bo s ca Grigore.
                                      ¸                                                     *
                                    (46/248.325)                                       Societatea Comerciala˘
de la 1.699 la 1.700.“
                                                   *                           MAXIM WEST COMPANY — S.R.L.
            ˘
  Celelalte articole r amân neschimbate.                                                                t   t    ¸
                                                                             comuna Luncavi¸a, jude¸ul Caras-Severin
                                                      ˘
                                            Societatea Comerciala
           t
  Prezentul act adi¸ional a fost redactat de avocat în
                                             KREST — S.R.L.                                      ¸
                                                                                      ACT ADITIONAL
       t              ¸
baza conven¸iei nr. 1657/5.09.1995 s i Camera de                         ¸t
                                                Resi¸a
                                                                                              ˘t
                                                                                     la statutul societa¸ii
   t ¸          t     ¸
Comer¸ s i Industrie a Jude¸ului Cara s -Severin.                                                         autentificat la Biroul notarial public
                                                  ¸
                                              ACT ADI TIONAL
  Actul a fost autentificat la Biroul notarului public                                                           din Caransebe¸ s
   t
„Neam¸u Popescu“, la data de 17 mai 2001.               Subsemna¸ii t                                Subsemnatul F iat Ma xim, d omicilia t în c om u na
  (45/248.324)                                        ˘t
                                   1. Ciortuz Nicolae, cet a¸ean român, domiciliat în                   t             t       ¸
                                                                        L u n c a v i¸ a n r . 1 5 4 , j u d e ¸ u l C a r a s - S e v e r i n , în
               *                    ¸ t                       t
                                 R e s i¸ a, Ale ea Z ara ndului nr. 4, a p. 10 , jude¸ ul                               ˘t
                                                                        ca litate de as oc iat u nic al S oc iet a¸ ii Co merc iale
        Societatea Comerciala ˘                 ¸
                                 Cara s -Severin, posesor al B.I. seria G.V. nr. 281906
      TRANSCARPATHIA — S.R.L.                                                       MA X IM WE S T C O MP A N Y — S .R .L., cu se diu l în
           ˘   t
     Moldova Noua, jude¸ul Caras-Severin
                  ¸                       t   ¸t
                                 eliberat de Poli¸ia Re s i¸a la data de 22.05.1996;              comuna     Luncavi¸a  t   nr.  154,      t
                                                                                                  j u de¸u l
                                            ˘t               ¸t
                                   2. Rat Liviu, ceta¸ean român, domiciliat în Re s i¸a,              ¸                  ˘
                                                                        Ca r as - S ev er i n , înm a t r i cul at a l a O f ic iu l
               ¸
           ACT ADI TIONAL
                                       t                     t
                                 bd. Revolu¸ia din Decembrie nr. 24, sc. 1, ap. 1, jude¸ul                      t
                                                                        reg istru lui c om e r¸ ulu i cu nr. J 11 /64 1/1 99 2, c od
                    ˘
     la actul constitutiv al Societaii Comerciale
        TRANSCARPATHIA — S.R.L.                 ¸
                                 Cara s -Severin, posesor al B.I. seria B.Z. nr. 150597            fiscal R 3065667, cu un capital social de
           ˘               t
    înmatriculata la Oficiul Registrului Comer¸ului              t   ¸t
                                 eliberat de Poli¸ia Re s i¸a la data de 3.10.1994;              2.4 00 .00 0 lei, în te me iul pre ve de rilor L eg ii n r.
             t     s
         al Jude¸ului Cara¸ -Severin
           cu nr. J 11/300/2000                     ¸         ˘t
                                   3. Cimpoie s Cornel, ceta¸ean român, domiciliat în                        ˘               ˘t ¸
                                                                        31 /19 90 re pu hlic at a , a le sta tutu lui s oc iet a¸ ii s i
                                   ¸ t                           t
                                 R e si ¸a , S t r. G ur gh i u l u i n r. 1, ap . 4 , j ud e¸ul              ˘
                                                                        ale h ot a rârii ad op tate , a m s tab ilit s a efe ctu ez ˘
      t
  Subsemna¸ii
                                    ¸
                                 Cara s -Severin, posesor al B.I. seria G.A. nr. 826501               ˘               ˘
                                                                        u r m a t o a r e l e m o d i f i c a r i în a c t u l c o n s t i t u t i v a l
   ¸               ˘t
  1. Suhan Valeriu Nicolae, ceta¸ean român, fiul lui
                                         t   ¸t
                                 eliberat de Poli¸ia Re s i¸a la data de 6.12.1991;                   ˘t
                                                                        so cie t a¸ ii:
    ¸         ˘
Mircea s i al Nataliei, n ascut la data de 18.07.1958 în
                                              ˘t
                                   4. Cladovan Milan, ceta¸ean român, domiciliat în                                     ˘   ˘
                                                                          Art. 1. Obiectul de activitate se completeaz a dup a
    ¸             ¸
Bucure s ti, domiciliat în Bucure s ti, str. Uranus, nr. 98,
                                   ¸ t
                                 Re s i¸ a , Bd . Mu ncii nr. 4, sc. 2, ap. 16, jude¸ ul        t         ˘
                                                                        cum urmeaz a:
bl. 8, sc. D, et. 8, ap. 92, sectorul 5, posesor al B.I. seria
                                     ¸
                                 C a r a s - S e v e r i n , p o s e s o r a l B . I. s e r i a H . C . n r.                  ¸    ¸
                                                                          1771 - fabricare de ciorapi, s osete s i ciorapi
                  t     t
G.V. nr. 514866 eliberat de Sec¸ia 17 Poli¸ie la data de
                                                t   ¸t
                                 098071/1998 eliberat de Poli¸ia Re s i¸a;                   pantalon;
1.11.1996, cod numeric personal 1580718400180;
                                                  ˘t
                                   5. Kovacs Gabor-Laszlo, ceta¸ean român, domiciliat                                 ¸
                                                                          1772 - fabricare de pulovere, veste s i articole
                ˘t             ¸
  2. Stoicovici Radislav, cet a¸ean român, fiul lui Ilia s i
                                    ¸t                       t
                                 în Re s i¸a, aleea Roman, nr. 1 B, sc. 1, ap. 31, jude¸ul                        ¸
                                                                        similare tricotate sau cro s etate;
       ˘
al Mariei, n ascut la data de 28.03.1945 în comuna
                                    ¸
                                 Cara s -Severin, posesor al B.I. seria D.G. nr. 393119                                ˘ ˘
                                                                          1810 - fabricare de articole de îmbr ac aminte din
          t     ¸
Belobresca, jude¸ ul C ara s -Severin, domiciliat în
                                         t   ¸t
                                 eliberat de Poli¸ia Re s i¸a la data de 19.03.1998;                 ¸
                                                                        piele s i înlocuitori de piele ;
   ¸               t    ¸
Timis oara, str. Eneas, nr. 57, jude¸ul Timi s , posesor al
                                                ˘t
                                   6. Hergane Ioan, cet a¸ean român, domiciliat în                                  ˘ ˘
                                                                          1821 - fabricare de articole de îmbr ac aminte pentru
                        t
B.I. seria B.E. nr. 796263 eliberat de Poli¸ia Moldova
                                   ¸t                        t
                                 Re s i¸a, Bd. Republicii nr. 4, sc. 2, ap. 18, jude¸ul            lucru;
  ˘
Nou a la data de 27.05.1992, cod numeric personal
                                     ¸
                                 Cara s -Severin, posesor al B.I. seria B.Z. nr. 520627                                   ˘ ˘
                                                                          1822 - fabricare de alte articole de îmbr ac aminte;
        ¸
1450328111129, s i
                                         t   ¸t
                                 eliberat de Poli¸ia Re s i¸a la data de 22.12.1994,                1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;
      ¸          ˘t
  3. Mihai Stefan Niculae, cet a¸ean român, fiu lui Ion
                                       t       ˘t
                                   asocia¸i ai Societ a¸ii Comerciale KREST — S.R.L.,                                   ˘ ˘    ¸
                                                                          1824 - fabricare de alte articole de îmbrac aminte s i
¸        ˘                   ¸
s i al Mariei, n ascut la data de 15.02.1944 în Bucure s ti,
                                            ¸ t                   t
                                 c u s ed iu l în R e s i¸ a , S tr. Go lu lu i nr . 7 , ju de¸ ul       accesorii;
             ¸
domiciliat în Bucures ti, str. Doamna Oltea, nr. 44,
                                    ¸
                                 Cara s -Severin, cu un capital social de 3.600.000 lei,                   ˘   ¸        ˘
                                                                          1831 - arg asirea s i finisarea blanurilor;
sectorul 2, posesor al B.I. seria R.T. nr. 070305 eliberat
                                        ˘                t
                                 înmatriculat a la Oficiul Registrului Comer¸ ului al                      t              ˘
                                                                          1832 - confec¸ionare de articole din blan a;
    t    t
de Sec¸ia 6 Poli¸ie la data de 18.02.2000, cod numeric
                                   t     ¸
                                 Jude¸ului Cara s -Severin cu nr. J 11/499/1991, am                     ˘ ˘    ¸
                                                                          1910 - t ab acirea s i finisarea pieilor;
personal 1440215400494,
                                                      ˘
                                 convenit, de comun acord, în cadrul adun arii generale                            ˘       ¸
                                                                          2010 - prelucrarea bruta a lemnului s i impregnarea
            t       ˘t
 în calitate de asocia¸ i ai Societ a¸ ii Comerciale
                                              ˘            ˘
                                 din data de 2.03.2001, s a aducem unele modific ari la            lemnului;
TRANSCARPATHIA — S.R.L., cu sediul în Moldova
                                      ¸           ˘t
                                 statutul s i contractul societ a¸ii, astfel:                   2020 - fabricare de produse stratificate din lemn;
  ˘              t    ¸
Nou a, Str. Unirii nr. 157, jude¸ul Cara s -Severin, în
                                   a ) Din preambulul contractului de societate se                           ˘ ˘   t   ¸
                                                                          2640 - fabricare de c aramizi, ¸igle s i alte produse
urma contractului de cesiune autentificat la Biroul
                                      ˘                  t
                                 anuleaz a datele de identificare ale asocia¸ilor Rat Liviu                  t
                                                                        pentru construc¸ii;
                   ˘
notarial „Liberta“, prin care dl Oan a Gheorghe a
                                 ¸
                                 s i Cladovan Milan, care se retrag din societate.                2661 - fabricare de elemente din beton pentru
       ¸             ˘ t
cesionat dlui Suhan Valeriu Nicolae 10 par¸i sociale, în
                                                    ¸
                                    b) Art. 1, pct. b) din contract s i art. 3 din statut,               t
                                                                        construc¸ii;
         ˘
valoare nominala de 100.000 lei fiecare, în valoare
                                                  ˘
                                 privind sediul social, se modific a astfel:                    2666 - fabricare de alte elemente din beton, ciment
   ˘
total a de 100.000 lei, respectiv 25 % din capitalul
                                            ˘t               ¸ t
                                   „Sediu l s oc iet a¸ ii c omerc iale e ste în Re s i¸ a ,         ¸
                                                                        s i ipsos;
       ˘                    ˘
social, retr agându-se din societate, facem urm atoarele
                                 Str. Gurghiului, bl. 1,                     t
                                                     s c . D , ap . 4 , j ud e¸u l            t
                                                                         3611 - produc¸ie de scaune;
     ˘
preciz ari:
                 ˘t
  Capitalul social al societ a¸ii este de 4.000.000 lei,       ¸
                                 C ara s -S ev erin .“                                      t              ¸
                                                                         3612 - produc¸ ie de mobilier pentru birouri s i
   ˘ t
împ ar¸it în 40 p ar¸i sociale, fiecare parte social a având
         ˘ t                ˘                  ¸
                                   c) Art. 6 din statut s i art. 6 din contract, privind           magazine;
                        ¸
o valoare de 100.000 lei, în urma cesiunii s i retragerii              t                   ˘
                                 participarea asocia¸ilor la capitalul social, se modific a                   t              ˘ ˘
                                                                          3613 - produc¸ie de mobilier pentru buc atarii;
dlui Oan a Gheorghe din societate, structura capitalului
      ˘                           astfel:                                            t
                                                                          3614 - produc¸ie de alte tipuri de mobilier;
         ˘
social este urmatoarea:                                  t
                                   „Participarea asocia¸ ilor la capitalul social este                     t         ¸
                                                                         3615 - produc¸ie de saltele s i somiere;
          ¸
  1. asociatul Suhan Valeriu Nicolae de¸ ine 20  t         ˘
                                 urm atoarea:                                                    ¸        ¸
                                                                         3 7 2 0 - r e c u p e r a r e a d e s e u r i l o r s i re s t u r il o r
 ˘ t
p ar¸ i sociale, numerotate de la 1 la 20, în valoare                         ¸
                                   1. Ciortuz Nicolae - 900.000 lei s i respectiv 25 % din          nemetalice reciclabile;
     ˘
nominal a de 100.000 lei fiecare, în valoare total a˘                          ¸
                                 capitalul social, pentru care dobânde s te 9 p ar¸i sociale,
                                                         ˘ t                                  t
                                                                         5113 - intermedieri în comer¸ul cu material lemnos
de 2.000.000 lei, aport în numerar, respectiv 50 %        numerotate de la 1 la 9;                           ¸       t
                                                                        s i de construc¸ii;
din capitalul social, având cota de participare la          2. Hergane Ion - 900.000 lei s i respectiv 25 % din
                                                  ¸                                t               ¸
                                                                           5153 - comer¸ cu ridicata cu material lemnos s i de
     ¸
beneficii s i pierderi de 50 %;                                     ¸
                                 capitalul social, pentru care dobânde s te 9 p ar¸i sociale,
                                                         ˘ t                  t
                                                                        construc¸ii;
                   t     ˘ t
  2. asociatul Stoicovici Radoslav de¸ine 10 p ar¸i       numerotate de la 16 la 24;                                  t          ¸   ¸
                                                                          5157 - comer¸ cu ridicata cu de s euri s i resturi;
                           ˘
sociale, numerotate de la 21 la 30, în valoare nominala       3. Kovacs Gabor - 900.000 lei s i respectiv 25 % din
                                                   ¸                       1771; 1772; 1810; 1821; 1822; 1823; 1824; 1831;
                     ˘
de 100.000 lei fiecare, în valoare totala de 1.000.000      capitalul social, pentru care dobânde s te 9 p ar¸i sociale,
                                                    ¸    ˘ t              1832; 1910; 2010; 2020; 2640; 2661; 2666; 3611; 3612;
lei, aport în numerar, respectiv 25 % din capitalul social,    numerotate de la 13 la 15 s i 25 la 30;
                                               ¸                         3613; 3614; 3615; 3720; 5113; 5153; 5157 - pentru
  10                       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001

              ¸
aceste coduri se va realiza si activitatea de                           t
                                       domiciliat în O¸elu Ro s u, Str. Ha¸egului nr. 102, jude¸ul
                                                       ¸       t             t           ¸t
                                                                              domiciliat în Re s i¸a, str. Ion Corvin, nr. 4, sc. 1, et. 2,
import-export.                                    ¸
                                       C a r a s - S e v e r i n , p o s e s o r a l B . I. s e r i a G . A . n r.       t     ¸
                                                                              ap. 8, jude¸ul Cara s -Severin, posesor al C.I. seria K.S.
            t
  Prezentul act adi¸ional a fost redactat la Biroul                                     t
                                       1 9 2 1 6 8 / 1 9 9 1 e l i b e r a t d e P o l i¸ i a O ¸ e l u R o s u ,
                                                                   t      ¸                ˘
                                                                              nr. 035395 eliberata la data de 29.01.2001 de Poli¸ia  t
               ¸
notarial public din Caransebe s .                      mandatarul dlui Gavazzi Stefano, cet a¸ ean italian,  ˘t             ¸ t                        ˘t
                                                                              Re s i¸ a , în c alitate de aso ciat un ic al Soc ie t a¸ ii
  (48/248.327)                                ˘
                                       n ascut la data de 13.06.1939 în Italia, Milano, domiciliat          Comerciale NICOLAS & MAX PREST — S.R.L., cu
                  *                     în Italia, Lombardia, Milano, str. P-le dello Sport nr. 28,                ¸t                      t
                                                                              sediul în Re s i¸a, aleea Felix, bl. 4, sc. 4, ap. 8, jude¸ul
         Societatea Comerciala ˘
                                                 t          ˘t
                                       îm puternicitul ac¸ ionarilor Societ a¸ ii Comerciale               ¸              ˘
                                                                              Cara s -Severin, înmatriculat a la Oficiul registrului
        CARN-PREP JBANCA — S.R.L.
        Oravi¸a, jude¸ul Caras-Severin
          t    t    ¸                    GAVAZZI STEEL — S.A., cu sediul în O¸elu Ro s u, str.
                                                                 t     ¸          t
                                                                              comer¸ului cu nr. J 11/207/1997, cu un capital social de
                                                           t       ¸
                                       M . E m i n e s c u , n r . 1 0 , j u d e¸ u l C a r a s - S e v e r i n ,              ˘
                                                                              2.000.000 lei, am hotarât la data de 17.05.2001 s a  ˘
                 ¸
             ACT ADI TIONAL
                                               ˘
                                       înmatriculat a la Oficiul Registrului Comer¸ ului al     t        modific art. 2.3 din actul constitutiv, privind sediul
  Încheiat pentru modificarea actelor constitutive ale              t     ¸
                                       Jude¸ului Cara s -Severin cu nr. J 11/28/1991, cu un             social, astfel:
   ˘t
Societa¸ii Comerciale CARN-PREP JBANCA — S.R.L.,                             ¸ ˘
                                       capital social subscris s i v arsat de 161.507.050.000 lei,                         ¸t
                                                                                „Sediul social este în Re s i¸a, str. Ion Corvin, nr. 4,
         t     ˘
cu sediul în Oravi¸a, Zona Garii, bl. A 2, sc. A, ap. 20,          c o n fo rm p ro c u r i i s p e c i a l e a u t e n t i fi c a te c u n r.              t    ¸
                                                                              sc. 1, et. 2, ap. 8, jude¸ul Cara s -Severin.“
    t       ¸                   ˘
j u d e¸ u l C a r a s -S e v e ri n , în m a t ri c ul at a la Of ic iu l  674/10.05.2001 la Biroul notarului public „Simescu                          ˘
                                                                                Celelalte articole ramân neschimbate.
         t      t     ¸
Registrului Comer¸ului al Jude¸ului Cara s -Severin cu            Gheorghe“, depun hotarârea adun arii generale din data
                                                 ˘      ˘                                  t
                                                                                Prezentul act adi¸ional a fost redactat de Camera de
nr. J 11/390/1999, cod fiscal R 12537149, în urma              de 11.04.2001 de modificare a art. 23, alin. 1, pct. 2 din             t ¸          t     ¸
                                                                              Comer¸ s i Industrie a Jude¸ului Cara s -Severin.
                      ˘t
d ec es ulu i aso ciatului un ic al societ a¸ ii, Jba nca                  ˘t
                                       statutul societ a¸ii, privind comisia de cenzori, ca urmare           Actul a fost autentificat la Biroul notarului public
Gheorghe, decedat la data de 22.01.2001, fost cu               a retragerii cenzorului Nosner Adina-Elena, astfel:                 t
                                                                              „Neam¸u Popescu“, azi, 21 mai 2001.
ultimul domiciliu în Oravi¸a, Zona Garii, bl. A 2, ap. 20,
             t     ˘                      „2. Codospan Maria, ceta¸ean român, n ascuta la
                                                    ˘t       ˘  ˘                  (52/248.331)
jude¸ ul Cara s -Severin, act ce exprim a hot arârea
   t     ¸            ˘   ˘               data de 19.02.1965 în comuna Sacelu, jude¸ul Gorj,
                                                      ˘      t                                   *
mo s tenitorilor acestuia, conform certificatului de
  ¸                                                                                                ˘
                                                                                        Societatea Comerciala
                                            ˘    ¸t
                                       domiciliat a în Re s i¸a, Bd. Republicii nr. 6, sc. 2, ap. 24,
                                                                                         PLASTOMET — S.A.
  ¸
mo s tenitor nr. 8 din data de 9.02.2001 eliberat de Biroul           t    ¸
                                       jude¸ul Cara s -Severin, posesoare a B.I. seria K.S. nr.                           ¸t
                                                                                            Resi¸a
            ˘          t
notarului public „Laz ar Dorel“ din Oravi¸a, respectiv a                       t   ¸t
                                       013925 eliberat de Poli¸ia Re s i¸a la data de 30.06.2000,
                                                                                              ¸
                                                                                          ACT ADITIONAL
              t      ˘     t
numitei Jbanca Constan¸a, domiciliat a în Oravi¸a, Zona           cod numeric personal 2650219181152.“
                                                                                                   ˘t
                                                                                          la statutul societa¸ii
 ˘                  t    ¸
Garii, bl. A 2, sc. A, ap. 20, jude¸ul Cara s -Severin,                       ˘
                                        Celelalte articole r amân neschimbate.
     ¸
precum s i a numitului Bobic Ioan, cet a¸ean român,
                      ˘t                 Prezentul act adi¸ional a fost redactat de avocat în
                                                 t                                  t
                                                                                Subsemna¸ii
domiciliat în Oravi¸a, Zona Garii, bl. B 9, ap. 11, jude¸ul
          t     ˘             t          baza conven¸ iei nr. 1657/5.09.1995 s i Camera de
                                              t              ¸                      ˘       ˘t
                                                                                1. Vaduva Ion, ceta¸ean român, domiciliat în Re s i¸a,
                                                                                                        ¸t
Cara s -Severin, în calitate de curator al minorelor
    ¸                                   Comer¸ s i Industrie a Jude¸ului Cara s -Severin.
                                          t ¸         t     ¸                                                   t
                                                                              bd . A l .I . C u z a , b l . 2 3 , s c . C , a p . 2 , j u de¸u l
J b a n c a G e o r g e ta D e n i s a , n a s c u t a l a d a t a d e
                      ˘     ˘             Actul a fost autentificat la Biroul notarului public              ¸
                                                                              Cara s -Severin, posesor al B.I. seria G.V. nr. 468990
19.10.1990 în Oravi¸a, jude¸ul Cara s -Severin, s i Jbanca
          t    t    ¸      ¸                 t
                                       „Neam¸u Popescu“, azi, 16 mai 2001.                              t    ¸t
                                                                              eliberat de Poli¸ia Re s i¸a la data de 15.11.1996, s i
                                                                                                        ¸
     t       ˘  ˘
Constan¸a-Cristina, n ascut a la data de 26.04.1992 în              (50/248.329)                                    ˘ ˘          ˘t
                                                                                2. Bal anescu Ioan, ceta¸ean român, domiciliat în
   t    t    ¸
Oravi¸a, jude¸ul Cara s -Severin, conform dispozi¸iei nr.
                         t                               *                       ¸t
                                                                              Re s i¸a, Str. Fag ara s ului nr. 27, sc. E, ap. 4, jude¸ul
                                                                                      ˘ ˘ ¸                  t
     ˘      ˘    t
44 emis a de Prim aria Oravi¸a la data de 23.02.2001,                     Societatea Comerciala˘                      ¸
                                                                              Cara s -Severin, posesor al C.I. seria K.S. nr. 033242
                                                 MOCARS — S.A.
ace s tia stabilind urmatoarele:
  ¸          ˘                                 Caransebes, jude¸ul Caras-Severin
                                                  ¸   t    ¸                          ˘      t
                                                                              eliberat a de Poli¸ ia Re s i¸ a la data de 8.01.2001,
                                                                                               ¸ t
  Art. 1. În urma succesiunii defunctului asociat unic                                                                t        t    ¸
                                                                              m a n d a ta ru l A s o c ia¸ ie i sa la ri a¸ ilo r s i me mb rilo r
                                                       ¸
                                                   ACT ADI TIONAL
al societ a¸ ii, conform certificatului de mo s tenitor
     ˘t                 ¸                                                      conducerii PLASTOMET — S.A. (P.A.S.), conform
men¸ionat mai sus, cele 20 p ar¸i sociale, în valoare
  t              ˘ t                       În baza hotarârii adoptate la data de 14 mai 2001 în
                                              ˘                               împuternicirii,
total a de 2.000.000 lei, s-au transmis mos tenitorilor, s i
   ˘                     ¸      ¸        ¸    t                    t
                                       s ed in¸ a co n s iliu lu i d e a dmi ni st ra¸ ie s -au d ec is                  t
                                                                                în calitate de ac¸ionari ai Societ a¸ii Comerciale
                                                                                                 ˘t
        ˘
anume în cota de 2/8 c atre Jbanca Constan¸a, so¸ia
              ˘            t   t            ˘
                                       u rm a to ar el e m o di fic a ri al e s ta tu tu lui So cie t a¸ ii
                                                     ˘                 ˘t       PL A ST O ME T — S .A., cu s ed iul în R e s i¸ a, Str.
                                                                                                      ¸ t
       ¸           ˘
defunctului, s i în cote de 3/8 fiec arei fiice a defunctului,        Comerciale MOCARS — S.A., cu sediul în Caransebe s ,       ¸                 t    ¸
                                                                              Valiugului nr. 1, jude¸ul Cara s -Severin, înmatriculat a la
                                                                                                          ˘
r e s p e c t i v J b a n c a G e o r g e t a D e n is a s i J b a n c a
                             ¸                 ˘  ˘        t   ¸
                                       str. Balta S arat a nr. 1, jude¸ul Cara s -Severin, cod            Oficiul registrului comer¸ului cu nr. J 11/73/1991, cu un
                                                                                          t
Constan¸a-Cristina.
       t                                 ¸
                                       po s ta l 1 65 0, înm a tricu lat a la Oficiu l reg is trului
                                                        ˘                                  ¸ ˘
                                                                              capital social subscris s i v arsat de 4.315.575.000 lei,
   Art. 2. Minorele Jbanca Georgeta Denis s i Jbanca   ¸        comer¸ului cu nr. J 11/1/1991, cod fiscal 1066500:
                                           t                                                         ˘
                                                                              am convenit, de comun acord, în cadrul adun arii
Constan¸a-Cristina, reprezentate de curatorul Bobic
    t                                              ˘t
                                        Art. 3. Sediul societ a¸ii comerciale se mut a din
                                                              ˘                                 ˘     ˘
                                                                              generale din data de 21.05.2001, s a completam art. 5
        ˘
Ioan, cesioneaz a fiecare dintre acestea cota lor de 3/8                ¸          ˘ ˘       t
                                       Car ansebes, str . Balt a S arat a nr . 1, jude¸ul                        ˘t
                                                                              din statutul societ a¸ii, privind domeniul principal s i
                                                                                                        ¸
preluat a prin mo s tenire, ce le revine asupra celor 20
    ˘     ¸                             Cara s -Severin, în Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 2,
                                         ¸                                               ˘    ˘
                                                                              activitatea principal a, cu urmatoarea activitate:
p ar¸i sociale, c atre Jbanca Constan¸a, care astfel
 ˘ t       ˘         t                      t
                                       jude¸ul Bihor.                                               ¸
                                                                                3710 - recuperarea de s eurilor s i resturilor metalice
                                                                                                ¸
devine asociata unic a a societa¸ii.
        ˘   ˘    ˘t                        La prima adunare general a s a se introduc a pe
                                                     ˘ ˘        ˘                reciclabile.
           ˘ t
  Cesiunea celor 15 par¸i sociale, în valoare total a de
                           ˘            ordi nea de zi modif icar ile privind structura
                                                      ˘                                   ˘
                                                                               Celelalte articole ramân neschimbate.
1.500.000 lei, se face la valoarea lor nominal a,    ˘                 ˘
                                       organizatoric a a societa¸ii.
                                                   ˘t                                     t
                                                                               Prezentul act adi¸ional a fost redactat de avocat în
contravaloarea acestora fiind depuse la CEC pe                                  t
                                         Art. 17. Consiliul de administra¸ie se completeaz a
                                                                  ˘                   t             ¸
                                                                              baza conven¸ iei nr. 1657/5.09.1995 s i Camera de
numele celor dou a minore, conform Libretelor CEC nr.
         ˘                              provizoriu cu dna Marcuti Lavinia Monica, ceta¸ean
                                                             ˘t                  t ¸          t     ¸
                                                                              Comer¸ s i Industrie a Jude¸ului Cara s -Severin.
633 01-8218, respectiv 633 01-8219.                     român, n ascut a la data de 25.01.1976 în Oradea,
                                            ˘  ˘                                Actul a fost autentificat la Biroul notarului public
  A r t . 3 . Capitalul social al societ a¸ ii este de
                     ˘t                 jude¸ul Bihor, domiciliata în Oradea, Strada Italian a nr.
                                         t          ˘              ˘               t
                                                                              „Neam¸u Popescu“, azi, 21 mai 2001.
                                                                                (53/248.332)
                    ˘ t      ˘ t
2.000.000 lei, exclusiv în numerar, împ ar¸it în 20 p ar¸i                      t
                                       24, bl. Z 5, ap. 28, jude¸ul Bihor, având puteri depline,
sociale egale s i indivizibile, a 100.000 lei fiecare,
         ¸                              pân a la prima adunare generala a ac¸ionarilor.
                                         ˘              ˘   t
                                                                                               *
                                                                                       Societatea Comerciala ˘
reprezentând aportul exclusiv al asociatei unice Jbanca                                 ¸
                                        Începând cu data de 14 mai 2001, pre s edinte al                        DALWEC — S.R.L.
Constan¸a.t                                              t
                                       consiliului de administra¸ie se nume s te dna Pasztai
                                                         ¸                              ¸    t    ¸
                                                                                      Bocsa, jude¸ul Caras-Severin
                t          ˘
  A r t . 4 . Jb anca C onstan¸ a, asociata unic a a                    ˘         ˘
                                       Reka Eva, dat a cu care înceteaz a mandatul dlui Liuba
                                                                                              ¸
                                                                                          ACT ADITIONAL
   ˘t        ˘    t
societa¸ii, este numit a în func¸ia de administrator al                  ˘   t      ˘
                                       Ion în aceasta func¸ie, acesta ramânând în continuare
                                                                                                     ˘t
                                                                                      la actul constitutiv al societa¸ii
    ˘t            ¸
societ a¸ ii, cu puteri depline s i nelimitate (vechiul                       ˘t
                                       administrator al Societ a¸ii Comerciale MOCARS — S.A.
administrator Jbanca Gheorghe fiind decedat).                  Celelalte articole r amân neschimbate.
                                                   ˘                                t     t
                                                                                Subsemna¸ii asocia¸i
  Prezentul act adi¸ional va înso¸i actele constitutive
           t       t                      Actul a fost autentificat la Biroul notarului public                            ˘t
                                                                               1. Lucaci Daniela Violeta, cet a¸ean român, cod
     ˘t
ale societa¸ii, având efecte juridice asupra p ar¸ilor, a
                        ˘ t                           ¸
                                       „Stanca Adrian Vasile“ s i semnat de pre s edintele
                                                             ¸                                       ˘
                                                                              numeric personal 2640601110132, domiciliat a în
ter¸ilor, cât s i în raporturile cu organele de stat.
  t     ¸                               consiliului de administra¸ie, conform deleg arii de c atre
                                                   t         ˘     ˘              ¸               t
                                                                              Boc s a, Str. Muncii nr. 15 A, jude¸ul Cara s -Severin,
                                                                                                    ¸
   Prezentul act adi¸ional a fost redactat la Biroul
             t                         adunarea general a extraordinar a din 21 ianuarie 2000
                                                ˘        ˘                      posesoare a B.I. seria D.A. nr. 549530 eliberat la data
notarului public „Laz ar Dorel“din Oravi¸a, azi, 12 martie
           ˘         t                  a atribu¸iilor prev azute de art. 114 din Legea nr.
                                           t      ˘                                        t
                                                                              de 8 mai 1986 de Mili¸ia Boc s a;
                                                                                            ¸
2001.                                    31/1990.                                                 ˘t
                                                                               2. Lucaci Adrian, cet a¸ean român, cod numeric
  (49/248.328)                                 (51/248.330)                                                       ¸
                                                                              personal 1591110110130, domiciliat în Boc s a, Str.
                  *                                      *                               t    ¸
                                                                              Muncii nr. 15 A, jude¸ul Cara s -Severin, posesor al B.I.
          Societatea Comerciala˘                                     ˘
                                                Societatea Comerciala                    seria G.K. nr. 375473 eliberat la data de 18.02.1994 de
         GAVAZZI STEEL — S.A.                           NICOLAS & MAX PREST — S.R.L.
       O¸elu Rosu, jude¸ul Caras-Severin
       t   ¸    t   ¸                                  ¸t
                                                    Resi¸a                         t    ¸
                                                                              Poli¸ia Boc s a, în nume propriu s i ca mandatar, conform
                                                                                              ¸
                                                                                                        t
                                                                              procurii speciale nr. 769 din 29.03.2001, al asocia¸ilor:
                 ¸
             ACT ADI TIONAL                                    ¸
                                                   ACT ADI TIONAL                                  ˘t
                                                                               3. Wogh Erwin Johann, ceta¸ean german, domiciliat
                     ˘t
            la statutul societa¸ii                                        ˘t
                                                la actul constitutiv al societa¸ii             în G erman ia , 732 30 Kirchhe im U nter Teck, str.
  Subsemnatul Popa Simion-Vasile, ceta¸ean român,
                    ˘t                    S u b s e m n a t u l P e t r u t a I o n , c e t a¸ e a n r o m â n ,
                                                                  ˘t                                   ¸
                                                                              G i n s t e r w e g 4 5 , p o s e s o r a l p a s a p o r tu l u i n r. D
                             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001                                                      11

                                ˘t
60 6 8 1 2 9 5 3 0 / 2 0 0 0 e l i b e r a t d e a u t o r i t a ¸ i l e       Olaf J o r g , d o m i c i l i a t în G e r m a n i a , L a d s t e d t        ˘
                                                                                    de c atre dl Brezoi Victor-Luri în favoarea dlui Brezoi
       ¸
g erm an e, s i                                    Munst edt, Schneden St redriv nr . 6, conform                  Gelu Valeru. Astfel, dl Brezoi Gelu Valeru devine
  4 . Wo gh C hri s ti ne M arg are te, ce ta¸e an   ˘t                       ¸
                                           procu rii anex ate, s i                                    ¸   t
                                                                                    asociat unic s i de¸ine un capital social de 2.100.000 lei,
                 ˘
g e r m a n , d o m i c i l i a t a în G e r m a n i a , 7 3 2 3 0                            ˘t
                                             2. Vrînceanu Claudiu Daniel, cet a¸ ean român,                            ˘ t
                                                                                    care se divide în 10 p ar¸i sociale, numerotate de la 1 la
Kirchheim Unter Teck, str. Ginsterweg 45,                               ¸t
                                           domiciliat în Re s i¸a, Str. Almajului nr. 1, sc. C, ap. 1,           10 inclusiv.
        ¸
posesoare a pa s aportului nr. D 6068129541/2000                     t    ¸
                                           jude¸ul Cara s -Severin, posesor al C.I. seria K.S. nr.                             ˘t       ˘
                                                                                      Art. 3. Administrarea societa¸ii se modific a în sensul
          ˘t
eliberat de autorit a¸ ile germane,                                  ˘    t
                                           017020 eliberata de Poli¸ia Re s i¸a, reprezentantul s i
                                                           ¸t          ¸               ˘      ˘     t
                                                                                    c a se revoc a din func¸ia de administrator dl Brezoi
                 ˘
   În executarea hot arârii nr. 3/22.05.2001, prin                              ˘t
                                           administratorul Societ a¸ii Comerciale CD-RUMANIEN                Victor Luri.
care s-a dispus completarea obiectului de                                 ˘    ˘     ˘
                                           TRANS, persoan a juridic a român a, cu sediul în comuna               Art. 5. Prevederile statutare care erau trecute în
                             ˘          ˘t
a c t i v i t a t e în v e d e r e a r e n t a b i l i z a r i i S o c i e t a¸ i i                          ˘
                                           Z or le nt u M a re n r. 3 69 , în m atric ula t a la Ofic iul                ˘
                                                                                    sarcina adun arii generale, începând cu data prezentei,
C o m e r c i a l e D A L W E C — S . R . L . , c u s e d i u l în                      t         t      ¸
                                           Registrului Comer¸ului al Jude¸ului Cara s -Severin cu              acestea trec în sarcina asociatului unic.
   ¸                 t      ¸
Boc s a, Str. Muncii nr. 15 A, jude¸ ul Cara s -Severin,               nr. J 11/675/1994,                                           t
                                                                                     Prezentul act adi¸ional a fost redactat la sediul
          ˘                t
înmatriculat a la Oficiul registrului comer¸ ului cu nr.                      t         ˘t
                                             a so c ia¸ i a i S o c ie t a¸ ii C o m e rc iale K U H NE R T                           ¸
                                                                                    Biroului notarial public din Caransebe s .
J 11/260/1998,         cu un capital social de                RUMANIEN TRANS — S.R.L., cu sediul în Oravi¸a,     t              (57/248.336)
2 3 2 . 0 0 0 .0 0 0 le i ( d in c a re 7 .5 1 9 , 16 $ S .U .A . ),         Zona Garii, bl. B 4, sc. 2, ap. 2, jude¸ul Cara s -Severin,
                                              ˘                t    ¸                                  *
                                                                                                        ˘
                                                                                              Societatea Comerciala
    ˘           t
redact am pr ez entul ac t adi¸ional la actul                                              ˘
                                           cu un capital social de 2.000.000 lei, înmatriculata la
                                                                                              BUVALTRANS — S.R.L.
           ˘t
constitutiv al Societ a¸ ii Comerciale DALWEC —                                           t          t
                                           O f i c i u l R e g i s t r u l u i C o m e r ¸ u l u i a l J u d e¸ u l u i                   t    t
                                                                                              Roman, jude¸ul Neam¸
          ˘
S.R.L., pentru urm atoarea completare:                            ¸
                                           Cara s -Severin cu nr. J 11/333/1999, am convenit, de
                                                                                                    ¸
                                                                                                ACT ADITIONAL
              ˘              ˘t
  Art. 1. Se completeaz a actul constitutiv al societa¸ii,                           ˘
                                           comun acord, în cadrul adun arii generale extraordinare
în partea privitoare la obiect, cu noi activita¸i:
                       ˘t                   din data de 8.02.2001, s a aducem unele modific ari la
                                                        ˘            ˘                 Subsemnatul Bulai Vasile, domiciliat în Roman, Str.
   5511 - hoteluri s i moteluri cu restaurant;
           ¸                                actul constitutiv astfel:                                          t     t
                                                                                    13 Septembrie nr. 61, jude¸ul Neam¸, în calitate de
   5512 - hoteluri s i moteluri far a restaurant;
           ¸       ˘ ˘                          a) De la art. 1 din actul constitutiv, privind datele de                      ˘t
                                                                                    asociat unic al Societa¸ii Comerciale BUVALTRANS —
   5521 - tabere de tineret s i refugii;
                ¸                           ide ntific are a le as oc ia¸ ilo r, s e an ule az a datele
                                                          t           ˘               S.R.L., cu sediul în Roman, Str. 13 Septembrie nr. 61,
   5522 - campinguri;                                Societ a¸ ii Comerciale CD-RUMANIEN TRANS —
                                               ˘t                                      t     t    t ˘        t
                                                                                    jude¸ul Neam¸, înfiin¸ata în baza Sentin¸ei civile nr.
   5523 - alte mijloace de cazare.                                     ¸
                                           S.R.L., care se retrage s i se completeaz a cu datele
                                                                ˘                                      t ˘
                                                                                    787/PJC din 12 mai 1995, pronun¸at a de Tribunalul
   Art. 2. Se men¸in celelalte prevederi ale actului
           t                                noului asociat astfel:                                t      t ˘    ˘      ˘ ¸
                                                                                    Jude¸ului Neam¸ , r amas a definitiv a s i executorie,
constitutiv.                                                   ˘t
                                             „Kuhnert Olaf Jorg, cet a¸ean german, n ascut la data
                                                                 ˘                              ˘               t
                                                                                    societate înmatriculata la Oficiul registrului comer¸ului
  (54/248.333)                                   de 29.11.1968 în Germania, Lahstadt, domiciliat în                     ˘        t¸          t
                                                                                    de pe lâng a Camera de Comer¸ s i Industrie a Jude¸ului
                    *                       Germania, Lahstadt Munstedt, Schnedensedter nr. 6,                   t
                                                                                    Neam¸ cu nr. J 27/481 din 31 mai 1995, cod fiscal R
                     ˘
           Societatea Comerciala                                                                      ˘                 ˘t
                                                                                    7441055, am hot arât modificarea statutului societ a¸ii,
            ˘                                      ¸
                                           posesor al pa s aportului seria D/1 nr. 61033200/G/1992
          NUFARUL L.HRECIN — S.A.
              Caransebes
                  ¸                                   ˘t
                                           eliberat de autorit a¸ile germane.“                       autentificat cu nr. 2.515 din 20 aprilie 1995 la Notariatul
                                             b) Art. 5.3 din actul constitutiv, privind participarea                    ¸        t
                                                                                    de Stat Roman, s i a actului adi¸ional autentificat cu nr.
                  ¸
              ACT ADI TIONAL
                                           asocia¸ilor la capitalul social, se modific a astfel:
                                              t                   ˘                  666 din 26 februarie 1998 la Biroul notarului public
                       ˘t
              la statutul societa¸ii
                                             „Participarea asocia¸ ilor la capitalul social este
                                                         t                                          ˘      ˘
                                                                                    „Aurica Negru“ din Roman, dup a cum urmeaz a:
                      ˘t
   S ub se m na tul Hre cin M ih ai, ce t a¸ e an ro mân ,             urm atoarea:
                                             ˘                                          ˘       ¸
                                                                                      Intra în societate s i în administrarea acesteia dl
             ¸
domiciliat în Caransebe s , str. C.D. Loga, bl. D 1, sc. A,               1. Vrânceanu Catalin Grigore Valentin - prin aportul
                                                    ˘ ˘                               ˘         ˘t       ˘
                                                                                    Balteanu Lucian, ceta¸ean român, n ascut la data de 18
       t    ¸
ap. 17, jude¸ul Cara s -Severin, posesor al B.I. seria D.E.              s au de 1.000.000 lei, aport în numerar, ceea ce
                                            ˘                                       octombrie 1950, domiciliat în Roman, str. Smirodava,
                         t
nr. 709224 eliberat la data de 27.01.1998 de Poli¸ia                 reprezint a 50 % din capitalul social, dobânde s te 10
                                                 ˘                  ¸                                   t   t
                                                                                    bl. 10 A, sc. A, parter, ap. 2, jude¸ul Neam¸.
      ¸         ¸
Caransebe s , în nume propriu s i în reprezentarea                  p ar¸i sociale, numerotate de la 1 la 10;
                                            ˘ t                                                        ¸
                                                                                      Se retrage din societate s i din administrarea
 t
ac¸ionar il or Hr ecin Charli e Vasi le, conform                      2. Kuhnert Olaf Jorg - prin aportul sau de 1.000.000
                                                                       ˘                                 ˘
                                                                                    acesteia Bulai Vasile, care cesioneaza capitalul social
împuternicirii autentificate la data de 20.07.2000 de                 lei, aport în numerar, ceea ce reprezint a 50 % din     ˘                            ˘
                                                                                    în valoare de 2.000.000 lei, dlui B alteanu Lucian, care
               ¸     ˘t
Notariatul Public Oakland s i a Societ a¸ii Comerciale                                       ¸
                                           c a p it a l u l s o c i a l , d o b â n d e s t e 1 0 p a r¸ i s o c i a le ,
                                                                        ˘ t           ˘
                                                                                    ramâne asociat unic.
DELABISTRA — S.R.L., conform procurii speciale                    numerotate de la 11 la 20.“                             Subsemnatul Bulai Vasile, prin reteragere, am
autentificate cu nr. 3824/10.11.2000 la Biroul notarului                Celelalte articole r amân neschimbate.
                                                       ˘                             primit toate drepturile de la societate.
                ¸         ˘
public „Simescu Gheorge“ s i art. 2 din hot arârea                   Prezentul act adi¸ional a fost redactat de avocat în
                                                     t                                              ¸ ˘          ˘ t
                                                                                     Capitalul social subscris s i v arsat este de 20 p ar¸i
   ˘
adun arii generale din data de 27.03.2001, depun                   baza conven¸ iei nr. 1657/5.09.1995 s i Camera de
                                                  t              ¸                   sociale.
  ˘      ˘
hot arârea adun arii generale din data de 27.03.2001 de                   t ¸
                                           Comer¸ s i Industrie a Jude¸ului Cara s -Severin.
                                                         t     ¸                                   ¸
                                                                                      Participarea la profit s i pierderi este de 100 % pentru
completare a art. 5 din actul constitutiv al Societ a¸ii
                           ˘t                  (56/248.335)                                   ˘
                                                                                    dl Balteanu Lucian.
         ˘
Comerciale NUFARUL L.HRECIN — S.A., cu sediul în                                      *                                 ˘
                                                                                     Subsemnatul Balteanu Lucian am hotarât      ˘
        ¸
Caransebe s , str. C.D. Loga, bl. D 1, sc. A, ap. 17,                           Societatea Comerciala˘                                ¸        t     t
                                                                                    modificarea statutului s i a actului adi¸ional men¸ionat
                                                    B.V.L. PROD COM — S.R.L.
    t       ¸                   ˘
j u d e¸ u l C a r a s -S e v e ri n , în m a t ri c ul at a la Of ic iu l              t
                                                  O¸elu Rosu, jude¸ul Caras-Severin
                                                      ¸    t   ¸                     mai sus, dup a cum urmeaz a:
                                                                                          ˘      ˘
          t
registrului comer¸ului cu nr. J 11/96/2000, cu un capital                                                         Schimbarea sediului din Roman, Str. 13 Septembrie
                                                          ¸
                                                      ACT ADITIONAL NR. 2
        ¸ ˘
social subscris s i v arsat de 1.142.470.000 lei, cu un nou                                                            t    t
                                                                                    nr. 61, jude¸ul Neam¸, în Roman, str. Smirodava, bl. 10
alineat, astfel:                                                           ˘t
                                                   la actul constitutiv al societa¸ii
                                              autentificat la Biroul notarial public din Caransebe¸
                                                                        s                          t    t
                                                                                    A, sc. A, parter, ap. 2, jude¸ul Neam¸.
            ˘            ˘  ˘
   „Convocarea adun arii generale poate fi facut a prin                                                                        ˘
                                                                                     Celelalte articole din statut ramân neschimbate.
                                                 t
                                             Subsemna¸ii
  ¸            ˘t    t ˘
afis area la sediul societ a¸ii, înso¸ita de un convocator                                                                  t
                                                                                     Prezentul act adi¸ional a fost redactat la sediul
                                             1. Brezoi Victor-Luri, domiciliat în Drobeta-Turnu
            t        t
ce va fi semnat de ac¸ionari, cu cel pu¸in 15 zile înainte                                                       Biroului notarului public „Aurica Negru“.
                                                   ˘ ˘
                                           Severin, str. Mar acineanu, nr. 4, bl. I3, sc. 3, ap. 7,               (58/248.337)
     t      ˘     ˘    t      ¸
de data ¸inerii adun arii. Semnatura ac¸ionarului s i data
                                             t      t
                                           jude¸ul Mehedin¸i, în calitate de asociat;                                     *
   ˘                 t
semn arii vor fi certificate de un func¸ ionar anume
                                                                 t    ¸
                                             2. Brezoi Gelu-Valeru, domiciliat în O¸elu Ro s u, Str.                                ˘
                                                                                              Societatea Comerciala
desemnat.“
                                           Retezatului nr. 4, sc. 1, ap. 2, jude¸ul Cara s -Severin, în
                                                              t    ¸                            CALISTIRO — S.R.L.
            ˘
  Celelalte articole r amân neschimbate.                                                                                 t
                                                                                                Piatra-Neam¸
                                           calitate de asociat,
           t
  Prezentul act adi¸ional a fost redactat de avocat în
                                             în temeiul prevedeilor Legii nr. 31/1990 republicata,
                                                                       ˘                             ¸
                                                                                                ACT ADITIONAL
       t              ¸
baza conven¸iei nr. 1657/5.09.1995 s i Camera de
                                           ale actului constitutiv s i ale hot arârii adoptate de c atre
                                                       ¸      ˘          ˘                                 ˘t
                                                                                                la statutul societa¸ii
   t ¸         t     ¸
Comer¸ s i Industrie a Jude¸ului Cara s -Severin.
  (55/248.334)                                      t         ˘    ˘
                                           asocia¸i, am stabilit s a efectu am urmatoarele modific ari
                                                               ˘        ˘                      t      ¸
                                                                                      S u b s e m n a ¸ i i P l e s c a M a r i u s , d o m i c i l i a t în
                    *                       ¸     ˘
                                           s i completari în actele constitutive:                            t                    t
                                                                                    Piatra-Neam¸, bd. Decebal, nr. 76, sc. D, ap. 75, jude¸ul
                   ˘
         Societatea Comerciala                          Art. 1. Ca urmare a retragerii din societate a dlui                 t ¸   ¸           ˘
                                                                                    Neam¸, s i Ple s ca Elena, domiciliata în Piatra-Neam¸, t
      KUHNERT RUMANIEN TRANS — S.R.L.
               t
            Oravi¸a                                           ˘
                                           Brezoi Victor Luri, se anuleaz a datele personale ale                                  t    t
                                                                                    bd. Decebal, nr. 76, sc. D, ap. 75, jude¸ul Neam¸,
                                                   ˘
                                           acestuia, prev azute la art. 1 în actul constitutiv al                  ¸               ˘      ˘ ˘t
                                                                                    personal s i în calitate de mandatar a pentru dl Brad a¸an
                  ¸
              ACT ADI TIONAL
                                              ˘t
                                           Societa¸ii Comerciale B.V.L. PROD COM — S.R.L., cu                              ¸
                                                                                    Constantin, domiciliat în Ia s i, str. Vasile Lupu, nr. 116,
   Subsemna¸ii
       t                                            t      ¸                   t
                                           s e d i u l în O ¸ e l u R o s u , s t r . G a i n r . 1 4 , j u d e¸ u l                  t   ¸             t
                                                                                    bl. A 3, tr. 2, ap. 4, jude¸ul Ia s i, în calitate de asocia¸i ai
   1. Vrânceanu Cat alin Grigore Valentin, cet a¸ean
          ˘ ˘              ˘t                    ¸            ˘
                                           Cara s -Severin, înmatriculat a la Oficiul registrului                 ˘t
                                                                                    Societ a¸ii Comerciale CALISTIRO — S.R.L., cu sediul
            ¸t
român, domiciliat în Re s i¸a, str. Butov a¸ nr. 25, jude¸ul
                     ˘t       t              comer¸ului cu nr. J 11/76/2000, cod fiscal R 3771220,
                                               t                                            t    ˘ ˘t
                                                                                    în Piatra-Neam¸, str. Mara¸ei nr. 148, sc. A, et. 2, ap.
Cara s -Severin, posesor al B.I. seria G.X. nr. 367007
   ¸                                        cu un capital social de 2.100.000 lei:                          t     t       ˘
                                                                                    15, jude¸ul Neam¸, înmatriculat a la Oficiul registrului
         t
eliberat de Poli¸ia Re s i¸a la data de 22.05.1997, în
            ¸t                                             t
                                             Art. 2. Aportul asocia¸ilor la capitalul social se                 t        ˘          t ¸
                                                                                    comer¸ului de pe lâng a Camera de Comer¸ s i Industrie
nume propriu s i în reprezentarea noului asociat Kuhnert
       ¸                                        ˘              ˘ t          ˘
                                           modific a ca urmare a cesiunii de p ar¸i sociale efectuat a              t     t              t
                                                                                    a Jude¸ului Neam¸ cu nr. J 27/265/2000, func¸ionând în
  12                         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001

baza Încheie r i i n r . 2 3 1 / 2 0 0 0 , p r o n u n ¸ a t a î n
                            t ˘                                 ˘
                                                    Societatea Comerciala                            t        ˘
                                                                                 registrului comer¸ului, constituita prin actul constitutiv
                                                   ERACONSTRUCT — S.R.L.
                    ˘
dosarul nr. 231/2000 de catre judecatorul        ˘                         Piatra-Neam¸
                                                            t                     autentificat cu nr. 935/2001 la Biroul notarului public
delegat de Tribunalul Jude¸ului Neam¸ la      t         t                                               ˘
                                                                                 „Tanase Adrian Alin“ din Roman, prin prezentul act
                                                           ¸
                                                       ACT ADI TIONAL
                     t          ˘
Of ic i u l r e g is t ru l u i c o m e r¸ u lu i , a m h o t a râ t , d e                                              t    t     ˘        ˘
                                                                                 adi¸ional, în¸elegem s a aducem modific ari la actele
                                                                  ˘t
                                                   la actul constitutiv al societa¸ii
                       ¸        ¸
c o m u n a c o rd , s u b s e m n a ta P le s c a E le n a , s i în                                                           ˘t
                                                                                 constitutive ale societ a¸ii, cu privire la:
c a l it a te a a r a t a t a m a i s u s , m o d i fi c a re a a c tu l u i
           ˘   ˘                            Sub s e m n a t a Gherasim            t
                                                           Li l i - S p era n¸a ,             Capitalul social:
c o n s t it u ti v a u te n t if ic a t c u n r . 1 3 2 /2 0 0 0 l a B ir o u l       ˘        t
                                          domiciliat a în Piatra-Neam¸ , Str. Ecoului nr. 19,                       ˘             ˘t
                                                                                   Se majoreaz a capitalul social al societa¸ii de la
n o t a ru l u i p u b li c „A l in a M o l d o v a n “, c u s e d i u l în          t    t             ˘   ˘
                                          ap. 89, jude¸ ul Neam¸ , în calitate de asociat a unic a            374.800.000 lei, reprezentând echivalentul a
           t
P i a tr a - N e a m ¸, B d . R e p u b l i c i i n r . 1 3 , j u d e¸u l
                                    t           ˘t
                                          a S oc i e ta¸i i C o m e rc i a l e E R A C O N S T R U C T —         29.984.000 lire italiene, cu suma de 5.439.380.040 lei
N e a m¸ , d u p a c u m u r m e a z a :
     t     ˘          ˘                                          t
                                          S.R.L., cu sediul în Piatra-Neam¸ , Str. Ecoului nr.              (100 lire italiene, echivalentul a 1.292 lei),
   1. Se retrage din societate dl Ple s ca Marius s i
                    ¸      ¸                                    t    t
                                          19, bl. F 7, sc. E, et. 3, ap. 89, jude¸ ul Neam¸ ,                             ˘ ¸
                                                                                 reprezentând aport în natur a s i anume contravaloarea
      ˘
cesioneaz a aportul în numerar, în valoare de 700.000               societate autorizat a de c atre judec atorul delegat
                                                    ˘   ˘     ˘                      ˘          ¸ ˘
                                                                                 urmatoarelor bunuri: ma s in a de uscat, obiecte de birou,
lei, asociatei Ple s ca Elena.
          ¸                                         t     t
                                          de Tribunalul Jude¸ ului Neam¸ la Oficiul registrului                       ˘        ˘       ˘ ˘
                                                                                 compresor aer, c arucior plas a metal, înc arc ator
          ¸
  Subsemnatul Ple s ca Marius declar c a sunt de acord
                     ˘                        t
                                          c ome r¸ul ui pr in În ch e iere a nr. 2 95 /20 00 ,                                 t ˘
                                                                                 manual, pistol aer comprimat, scotch, ¸es aturi sintetice,
cu retragerea mea din societate, cu cesionarea p ar¸ilor
                          ˘ t                     ˘           t ¸
                                          înmatriculat a la Camera de Comer¸ s i Industrie a               t ˘
                                                                                 ¸es aturi, ustensile manuale, rafturi metalice, extinctor,
sociale asociatei Ple s ca Elena, nu am nici un fel de
           ¸                                  t        t
                                          J u d e ¸ u l u i N e a m¸ c u n r . J 2 7 / 3 2 1 / 2 0 0 0 , p r i n       ˘               t
                                                                                 mas a de imprimat manual, europale¸i, cabluri electrice,
preten¸ii de la societate sau de la asocia¸ii r ama s i s i
    t                     t ˘    ¸ ¸                          ˘
                                          prezenta, am hotarât modificarea actului                      ˘                 ˘
                                                                                 dou a computere, modem fax, dou a prese de c alcat,  ˘
 t
în¸eleg ca nici societatea s i nici asocia¸ii s a nu aib a nici
              ¸       t ˘      ˘                             ˘t
                                          c o n s ti tu ti v a l s o c ie ta¸ii, a u te nt ific a t cu nr .          ˘    ˘   t           ¸ ˘     ˘
                                                                                 band a adeziv a, lan¸ metalic, polizor, ma s in a de g aurit,
un fel de preten¸ii de la mine.
         t                                 2628/2000 la Biroul notarului public „Botu Rodica“                 ˘ ¸            t   ¸ ˘
                                                                                 dou a u s i MDF, mânere, robine¸i, ma s in a de imprimat,
                 ˘t
  2. Capitalul social al societ a¸ii este de 2.000.000 lei,                    t   ˘
                                          din Piatra-Neam¸ , dup a cum urmeaz a: ˘                            ˘
                                                                                 în valoare total a de 4.517.658.040 lei, reprezentând
  ˘ t
împ ar¸it în 20 p ar¸i sociale, în valoare de 100.000 lei
         ˘ t                                       ˘        ˘t         t
                                           1. Se schimb a sediul societ a¸ii din Piatra-Neam¸,             echivalentul a 349.663.935 lire italiene, conform
fiecare.                                                                  t
                                          Str. Ecoului nr. 19, bl. F 7, sc. E, et. 3, ap. 89, jude¸ul          facturilor proforme nr. 1/2001, nr. 2/2001, nr. 3/2001 s i ¸
  Aport u l a s o c i a ¸ i l o r l a c a p i t a l u l s o c i a l e s t e
             t                               t         t
                                          Neam¸, în Piatra-Neam¸, Bd. 9 Mai nr. 1, bl. A 13, sc. A,                         ¸
                                                                                 n r. 4/ 20 0 1 , p re c u m s i în n u m er ar c u s u m a d e
urm atorul:
   ˘                                                t    t
                                          et. 3, ap. 14, jude¸ul Neam¸.                         60.000.000 lire italiene, echivalentul a 775.200.000 lei,
  - Ple s ca Elena - 1.400.000 lei, reprezentând 70 %
     ¸                                                            ˘
                                           Celelalte articole ale actului constitutiv r amân                ˘              ˘
                                                                                 de c atre Societatea Comerciala AQUILA — S.R.L., cu
din capitalul social, format din 14 p ar¸i sociale, s i
                   ˘ t      ¸               neschimbate.                                  sediul în Italia, cu suma de 3.450.000 lire italiene,
  - Br ad a¸an Constantin - 600.000 lei, reprezentând
    ˘ ˘t                                                    t
                                            Prezentul act adi¸ional a fost redactat la Biroul                                ˘
                                                                                 echivalentul a 44.574.000 lei, de c atre asociatul
30 % din capitalul social, format din 6 p ar¸i sociale.
                     ˘ t                   n o t a r u l u i p u b l i c „ H a r b u z I r i n a “ , c u s e d i u l în          ¸
                                                                                 Ardizzoia Paolo, s i cu suma de 6.900.000 lire italiene,
          t
  Celelalte dispozi¸ii din actul constitutiv al societ a¸ii
                            ˘t                  t
                                          Piatra-Neam¸, str. Mihai Eminescu, nr. 53, bl. C 1, ap.                                 ˘
                                                                                 echivalentul a 89.148.000 lei, de c atre asociatul
 ˘                    t    ˘
r amân nemodificate, prezentul act adi¸ional f acând                1-2, jude¸ul Neam¸, ast azi, 5 aprilie 2001.
                                              t    t   ˘                           Marcon Marino.
                                            (61/248.340)
        ˘ ¸           t
parte integranta s i completând dispozi¸iile acestuia în                                                                           ˘t
                                                                                  Astfel, întregul capital social al societa¸ii va fi în
                                                            *
       ˘
mod corespunz ator.                                                                         ˘                     ˘ t
                                                                                 suma de 5.814.180.040 lei, capital social împ ar¸it în
                                                              ˘
                                                    Societatea Comerciala
            t
  Prezentul act adi¸ional a fost redactat la Biroul                                                           ˘ t                      ˘
                                                                                 58.148 p ar¸i sociale a 100.000 lei fiecare parte sociala,
                                                    GRUP IRIS COM — S.R.L.
n ota rulu i p ub lic „Alin a M old ov an “, c u se diu l în                        Piatra- Neam¸
                                                            t                                 t        t     ˘
                                                                                 prin aportul diferen¸ iat al asocia¸ ilor, dup a cum
       t             t    t
Piatra-Neam¸, Bd. Republicii nr. 13, jude¸ul Neam¸,                                                           ˘
                                                                                 urmeaz a:
                                                           ¸
                                                       ACT ADI TIONAL
  ˘
ast azi, 21 mai 2001.                                                                                    ˘
                                                                                   - Societatea Comercial a AQUILA — S.R.L., cu
   (59/248.338)                                                ¸         ˘t
                                                  la contractul si statutul societa¸ii
                                                                                                ˘
                                                                                 sediul în Italia, reprezentat a de Felici Marco, cu un
                   *                            t              ¸
                                           Subsemna¸ii Gheorghiasa V. Dumitru s i Marian C.               capital social de 424.063.935 lire italiene, echivalentul
          Societatea Comerciala ˘                                t      ˘t
                                          Maria-Magdalena, asocia¸i ai Societ a¸ii Comerciale                                     ˘ t
                                                                                 a 5.478.906.040 lei, reprezentând 54.789 p ar¸i sociale,
          EMSTAL 2000 — S.R.L.
                                          GRUP IRIS COM — S.R.L., cu sediul în Piatra-Neam¸,t              cu un procent de 94,23 % din capitalul social;
             ˘ ¸     t    t
         comuna Zanesti, jude¸ul Neam¸
                                                ˘        t    t       ˘
                                          Str. Eliber arii nr. 5, jude¸ul Neam¸, înmatriculata la               - Ardizzoia Paolo cu un capital social de 10.338.000
                  ¸
              ACT ADI TIONAL                                   t      t    t
                                          Oficiul Registrului Comer¸ului al Jude¸ului Neam¸ cu nr.            li re it ali ene, echival entul a 133. 600.000 lei,
                         ˘t
          la actul constitutiv al societa¸ii                            ˘    ˘
                                          J 27/1716/1994, am hotarât urmatoarea modificare la                          ˘ t
                                                                                 reprezentând 1.336 p ar¸i sociale, cu un procent de 2,3
  Subsemnata Lupu Emanuela, domiciliata în comuna
                       ˘                         ¸          ˘t        ˘
                                          contractul s i statutul societ a¸ ii, conform hot arârii            % din capitalul social;
 ˘ ¸
Zane s ti, jude¸ul Neam¸, în calitate de asociat a unic a a
        t    t             ˘   ˘             asocia¸ilor din data de 20 aprilie 2001.
                                             t                                      - Marcon Marino cu un capital social de 13.796.000
Societ a¸ii Comerciale EMSTAL 2000 — S.R.L., cu
    ˘t                                                             ˘
                                            1 . Subsemnata Marian C. Maria-Magdalena m a                li re it ali ene, echival entul a 178. 200.000 lei,
         ˘ ¸
sediul în comuna Zane s ti, jude¸ul Neam¸, autorizata cu
                t    t      ˘               re t ra g d in a d m in is tr ar ea so c ie t a¸ ii , u rm â n d c a
                                                                 ˘t                           ˘ t
                                                                                 reprezentând 1.782 p ar¸i sociale, cu un procent de 3,07
Încheierea nr. 212/1999, înmatriculat a la Oficiul
                      ˘                           ˘           ˘
                                          societatea s a fie administrat a doar de asociatul               % din capitalul social;
registrului comer¸ului de pe lâng a Camera de Comer¸ s i
         t        ˘        t¸               Gheorghiasa V. Dumitru.                              - Mirbauer Loredana, cu un capital social de
         t      t
Industrie a Jude¸ului Neam¸ cu nr. J 27/243 din 10                           t
                                            Prezentul act adi¸ional a fost redactat la Biroul                               ˘ t
                                                                                 22.500.000 lei, reprezentând 225 p ar¸i sociale, cu un
               ˘
septembrie 1999, am hot arât modificarea actului                            t
                                          notarului public „Bo¸u Rodica“, azi, 18 mai 2001.               procent de 0,4 % din capitalul social.
constitutiv al societa¸ii, autentificat cu nr. 2758 din 19
           ˘t                                (62/248.341)
                                                                                         ¸           ˘t       ˘ t
                                                                                   Beneficiile s i pierderile societ a¸ii se vor împ ar¸i între
august 1999 la Biroul notarului public „Bloju Veronica“                                *
                                                                                    t    t                  ˘
                                                                                 asocia¸i propor¸ional cu cota de participare a fiec arui
din Piatra-Neam¸, dup a cum urmeaz a:
        t   ˘      ˘                                             ˘
                                                     Societatea Comerciala
                                                                                 asociat în parte.
                                                     ITALPRINT — S.R.L.
               ˘
 A rt. 1. Se coopteaz a în calitate de asociat s i ¸                          Roman, jude¸ul Neam¸
                                                           t    t                    Obiectul de activitate:
            ˘t
administrator al Societ a¸ii Comerciale EMSTAL 2000 —                                                                ˘                ˘t
                                                                                   Se completeaz a obiectul de activitate al societa¸ii cu
                                                           ¸
                                                       ACT ADI TIONAL
                ˘ t˘      ˘t
S . R . L . , d l L u p u M i h a i¸ a , c e t a ¸ e a n r o m â n , d e                                               ˘        ˘t
                                                                                 urmatoarele activita¸ii:
                                                                  ˘t
                                                   la actul constitutiv al societa¸ii
  t           ˘  ˘
na¸ionalitate român a, n ascut la data de 22 februarie                                                                      t
                                                                                   5119 - intermedieri în comer¸ul cu produse diverse,
1972 în Piatra-Neam¸, domiciliat în Bicaz, Str. Corbului,
          t                                      t             ˘
                                            Subsemna¸ ii Societatea Comercial a AQUILA —                   ¸
                                                                                 import s i export cu toate produsele permise de lege.
bl. 11, ap. 17, jude¸ul Neam¸, c aruia i se cesioneaz a un
          t    t ˘            ˘              S.R.L., cu sediul în Italia, Magnago, Via Marconi nr.                        t   ˘
                                                                                   Celelalte dispozi¸ii prev azute în actul constitutiv al
   ˘
num ar de 10 p ar¸ i sociale, în valoare total a de
          ˘ t                ˘               85-87, înregistrat a în Registrul Societa¸ilor Comerciale
                                                   ˘          ˘t                      ˘t   ˘
                                                                                 societ a¸ ii r am ân nesc himba te , iar prezentul act
1.000.000 lei.                                   al Tribunalului din Milano cu nr. 196469, Registrul                t              ˘
                                                                                 adi¸ional face parte integrant a din actele constitutive
                 t     t
  A r t . 2 . Contribu¸ ia asocia¸ ilor la constituirea                  ˘t                        ˘
                                          S o ci et a¸ ilo r nr . 5 5 3 1, vo l. 1 9, rep rez en tat a d e             ˘t
                                                                                 ale societ a¸ii.
                    ˘              ¸
c a p it a lu l u i s o c ia l în s u m a d e 2 .0 0 0 . 0 0 0 l e i s i        ¸                     t
                                          pre s edintele consiliului de administra¸ie Felici Marco,                      t
                                                                                   Prezentul act adi¸ional a fost redactat la Biroul
                     ¸
participarea acestora la profit s i pierderi se prezinta       ˘        ˘t
                                          ceta¸ean italian, domiciliat în Italia, Magnago, Ardizzoia                    ˘
                                                                                 notarului public „Tanase Adrian Alin“.
astfel:                                      Paolo, cet a¸ean italian, domiciliat în Italia, Novara,
                                                ˘t                                   (63/248.342)
  a) Lupu Emanuela - 1.000.000 lei, respectiv 10 p ar¸i
                          ˘ t              Marcon Marino, cet a¸ean italian, domiciliat în Italia,
                                                   ˘t                                            *
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social;                      ¸
                                          Novara, s i Mirbauer Loredana, domiciliata în Roman,
                                                               ˘                                   ˘
                                                                                         Societatea Comerciala
  b) Lupu Mih ai¸a - 1.000.000 lei, respectiv 10 p ar¸i
        ˘ t˘                 ˘ t                                                           PATRAUCEANU SEROS — S.N.C.
                                                               t    t
                                          str. Mihai Eminescu, bl. 4 B, ap. 30, jude¸ul Neam¸, în                          t
                                                                                         Roman, jude¸ul Neam¸t
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social.                           t      ˘t
                                          calitate de asocia¸i ai Societ a¸ii Comerciale ITALPRINT
  Art. 3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv                                                                    ¸
                                                                                            ACT ADITIONAL
                                                             ¸
                                          — S.R.L., cu sediul în Roman, str. Stefan cel Mare, nr.
r amân neschimbate.
 ˘                                                                                         la contractul de societate
                                               t     t            ˘
                                          268, jude¸ul Neam¸, societate înmatriculata la Camera
           t
  Prezentul act adi¸ional a fost redactat la Biroul                                                                            ˘t
                                                                                   Sub sem natele Patrauceanu Liliana, cet a¸ ean
                                               t ¸          t     t
                                          de Comer¸ s i Industrie a Jude¸ului Neam¸ cu nr. J
notarului public „Alexandru Casapu“, cu sediul în
                                                     ˘
                                          27/147/2001, autorizata a func¸iona prin Încheierea de
                                                         t                                t        ˘      ˘
                                                                                 român, de na¸ionalitate român a, domiciliat a în Roman,
Piatra-Neam¸.t
   (60/248.339)                                                         ˘
                                             t˘
                                          ¸
                                          s edin¸a nr. 144 din 6 aprilie 2001, a judec atorului                  t        t
                                                                                 Str. Grivi¸ei nr. 31, jude¸ul Neam¸, s i Marin Elisabeta,
                                                                                                  t ¸
                   *                      delegat de Tribunalul Jude¸ ului Neam¸ la Oficiul
                                                       t     t                      ˘t        t         ˘       ˘
                                                                                 ceta¸ean român, de na¸ionalitate român a, domiciliat a în
                           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001                                                      13

                   t    t
Roman, str. Spiru Haret, nr. 11, jude¸ul Neam¸, asociate                 ˘t ¸         t
                                        al societ a¸ii s i a actelor adi¸ionale autentificate cu nr.          n o t a r u l u i p u b l i c „ D a v i d D a n ie la “, c u s e d iu l în
           ˘t
fondatoare ale Societ a¸ii Comerciale PATRAUCEANU                104 din 19 ianuarie 2000 la Biroul notarului public                        t               ¸
                                                                                Târgu-Neam¸, str. Calistrat Hogas , bl. B 13, ap. 23,
                         t
SEROS — S.N.C., cu sediul în Roman, Str. Grivi¸ei nr.                           ¸
                                        „Aurica Negru“ din Roman, s i nr. 4567 din 6 octombrie               t    t  ˘
                                                                                jude¸ul Neam¸, astazi, 10 mai 2001.
31, jude¸ul Neam¸, societate constituita prin contractul
    t    t           ˘                    2000 la Biroul notarului public „Lumini¸a Tanase“ din
                                                            t  ˘                    (66/248.345)
de societate autentificat cu nr. 10353 din 19 noiembrie             Roman:                                                       *
                                                                                                   ˘
                                                                                         Societatea Comerciala
                       ˘
1992 la Notariatul de S tat Rom an, autorizat a a                       ˘                   ˘t
                                          Se modific a cap. IV, art. 18 din statutul societa¸ii
                                                                                        EPOCA COMIS VAM — S.R.L.
  t
func¸iona în baza încheierii din 3 decembrie 1992                         ˘t         ˘       ˘
                                        „Conducerea societa¸ii comerciale“ dup a cum urmeaz a:                          Slatina
    t ˘      ˘              ˘
pronun¸at a de Judec atoria Roman, înmatriculat a la                       ˘    t
                                          Se elibereaz a din func¸ia de membru al consiliului
                                                                                                ¸
                                                                                             ACT ADITIONAL
         t¸         t     t
Camera de Comer¸ s i Industrie a Jude¸ului Neam¸ cu nr.                     t               ¸
                                        de administra¸ ie dl Antoniu Eugen-Gabriel s i se
                                                                                                     ˘t
                                                                                    la actele constitutive ale Societa¸ii Comerciale
J 27/2382 din 16 decembrie 1992, prin prezentul act                 ¸
                                        nume s te dl Rotaru Gheorghe.                                 EPOCA COMIS VAM — S.R.L.
  t    t     ˘
adi¸ional în¸elegem s a aducem urmatoarele modific ari
                   ˘        ˘                        ˘              ¸
                                          Se completeaz a cap. II, art. 6 „Scopul s i obiectul de                     ˘
                                                                                     înmatriculata la Oficiul registrului comer¸ului
                                                                                                          t
                                                                                           cu nr. J 28/287/1997
contractului de societate, autentificat cu nr. 10353 din                       ˘t      ˘
                                        activitate al societ a¸ii“ cu urm atoarele obiective:
19 noiembrie 1992 la Notariatul de Stat Roman, s i   ¸              5 .1 13 - i nt er m ed ie re a c o m e rc ia liz a rii mas ei
                                                                   ˘                      ˘                 t
                                                                                  În baza hot arârii nr. 1/18.05.2001 a asocia¸ ilor
anume:                                     lemnoase;                                    ˘  ¸                  ¸
                                                                                P atra s c u A nge la , Po pesc u N icolae s i M ustatea
        ˘
  Art. 1. Intr a în societate dl Basalacioc Nicu s or,
                         ¸                7.430 - executarea inspec¸iilor tehnice periodice.
                                                      t                                                 t
                                                                                Constantin Viorel, se încheie prezentul act adi¸ional
cet a¸ean român, de na¸ionalitate român a, n ascut la
  ˘t        t         ˘  ˘                          ¸ t˘       t
                                          S-a luat cuno s tin¸a de dispozi¸iile art. 30, alin. 4 din         referitor la administrarea Societ a¸ii Comerciale EPOCA
                                                                                                 ˘t
data de 17 iulie 1968 în Bârlad, jude¸ul Vaslui, domiciliat
                   t                     L e g e a n r . 3 1 / 1 9 9 0 , c u p r i v i r e l a în d e p l i n i r e a  COMIS VAM — S.R.L., cu sediul în Slatina, Str.
în Roman, str. Tudor Valdimirescu, bl. 15, sc. B, ap. 39,                 ˘t
                                        formalit a¸ ilor de publicitate a actului adi¸ ional în   t            ˘t                        t
                                                                                Liberta¸ii nr. 7, bl. GA 8 B, sc. A, et. 1, ap. 8, jude¸ul Olt,
jude¸ul Neam¸.
  t    t                                 Monitorul Oficial al României.                         cu un capital social de 3.000.000 lei, astfel:
                      ¸
  Art. 2. Subsemnatele Patrauceanu Liliana s i Marin               Celelalte dispozi¸ii prev azute în statutul societa¸ii
                                                   t   ˘            ˘t                               ˘t     ˘  ˘
                                                                                 Art. 1. Administrarea societ a¸ii va fi f acuta de c atre
                                                                                                             ˘
Elisabeta declar am c a în¸elegem s a ne retragem din
         ˘  ˘ t      ˘                      ramân neschimbate, iar prezentul act adi¸ional face
                                         ˘                   t                   asociatul Mustatea Constantin Viorel, cu puteri depline,
societate s i s a cesion am capitalul social, în suma totala
     ¸ ˘      ˘             ˘   ˘                  ˘                  ˘t
                                        parte integranta din actele de constituire a societa¸ii.            semn atura acestuia angajând valabil societatea în
                                                                                    ˘
                       ˘ t
de 10.000.000 lei, format din 100 p ar¸ i sociale a                Prezentul act adi¸ional a fost redactat la sediul
                                                   t                              t      t
                                                                                rela¸iile cu ter¸ii.
100.000 lei fiecare, dlui Basalacioc Nicus or.
                       ¸                 Biroului notarului public „Aurica Negru“.                     Art. 2. Art. 3.4 din contractul de societate va avea
     ˘
  Declaram, de asemenea, c a am primit toate sumele
                ˘                          (65/248.344)                               urmatorul cuprins: „Administrarea societa¸ii va fi facut a
                                                                                 ˘                   ˘t     ˘  ˘
                    ˘t ¸
de bani cuvenite din activitatea societ a¸ii s i nu avem nici                            *                        ˘
                                                                                de c atre asociatul Mustatea Constantin Viorel, cu puteri
                                                             ˘
                                                   Societatea Comerciala                               ˘
                                                                                d e p l i n e , s e m n a t u r a a c e s tu ia a n g a j â n d v a l a b il
         t          ˘  t˘
un fel de preten¸ii, de nici o natura, fa¸a de asociatul
                                                  THOM ELSERV — S.R.L.
                         t
nou intrat, între noi neexistând litigii sau neîn¸elegeri.                        Târgu-Neam¸t                                 t
                                                                                societatea în rela¸iile cu ter¸ii.“  t
  Subsemnatul Basalacioc Nicus or declar c a sunt de
                   ¸      ˘                                                                     t              ˘
                                                                                  Art. 3. Prezentul act adi¸ional face parte integrant a
                                                         ¸
                                                     ACT ADI TIONAL                                     ˘t
                                                                                din actele constitutive ale societa¸ii.
acord cu retragerea din societate a dnei Patrauceanu
                                                                ˘t
                                                 la actul constitutiv al societa¸ii                P e n tr u a ut en ti fic a re a p re ze n tu lu i în sc ri s s e
    ¸              ¸
Liliana s i a dnei Marin Elisabeta s i cu cesionarea
             ˘
capitalului social, în suma total a de 10.000.000 lei
                 ˘                                            ˘t
                                          Subsemnata Atomei Florentina Mona, cet a¸ean                      ¸
                                                                                împuternice s te Mustatea Constantin Viorel.
(1.000.000 lei de la dna Marin Elisabeta s i 9.000.000
                       ¸                         t         ˘ ˘   ˘
                                        român, de na¸ionalitate român a, n ascut a la data de 10                      t
                                                                                 Prezentul act adi¸ional a fost redactat azi, 18 mai
lei de la Patrauceanu Liliana), între noi neexistând litigii                     ¸            ¸
                                        ianuarie 1966 în Ia s i, fiica lui Constantin s i a Anei,           2001.
                                        domiciliat a în Târgu-Neam¸, str. Mihai Eminescu, bl. M
                                              ˘         t                           (67/248.346)
     t               ¸
sau neîn¸ elegeri, societatea urmând a- s i continua
                                        9, sc. B, ap. 19, jude¸ul Neam¸, în calitate de asociat a
                                                   t    t             ˘
                                                                                                  *
activitatea.
                                                                                          Societatea Comerciala ˘
  Capitalul social al societa¸ii este de 10.000.000 lei,
               ˘t                           ˘      ˘t
                                        unic a a Societ a¸ ii Comerciale THOM ELSERV —
                                                                                           MATRA — S.R.L.
         ˘ t
format din 100 p ar¸i sociale a 100.000 lei fiecare.                              t
                                        S.R.L., cu sediul în Târgu-Neam¸, str. Mihai Eminescu,                            ¸    t
                                                                                          Scornicesti, jude¸ul Olt
  Art. 3. Se schimb a forma juridic a a societ a¸ii din
            ˘       ˘      ˘t                                t    t        ˘
                                        bl. M 9, sc. B, et. 2, ap. 19, jude¸ul Neam¸, înmatriculat a
                                                                                                ¸
                                                                                             ACT ADITIONAL
societate în nume colectiv în societate cu r aspundere
                       ˘                                t        ˘
                                        la Oficiul registrului comer¸ului de pe lâng a Camera de
                                                                                                 ˘t
                                                                                       la statutul Societa¸ii Comerciale
limitat a.
    ˘                                       t ¸         t      t
                                        Co mer¸ s i Industrie a Jude¸ ului N eam¸ cu nr. J                          MATRA — S.R.L.
  Art. 4. Se sch imb a de nu m irea s oc iet a¸ ii d in
            ˘            ˘t                                      ˘
                                        27/145/2000, cod Sirues 273451937, autorizata prin                         ˘               t
                                                                                    înmatriculata la Oficiul registrului comer¸ului
                                                                                          cu nr. J 28/911/1994
P A TR A UC E A NU S E RO S — S.N .C . în P AS E R OS                                  t ˘    ˘
                                        Încheierea nr. 131 din 7.04.2000, pronun¸at a de c atre                      cod fiscal R 6287579
— S .R .L.                                      ˘                t     t
                                        judec atorul delegat de Tribunalul Jude¸ului Neam¸, am
                                                                                  Ionescu Petrache Lucian, asociat unic, a decis
  C e l e l a l t e d i s p o z i¸ i u n i p r e v a z u t e în a c t e l e
                  t         ˘               ˘                       ˘t
                                        hot arât modificarea actului constitutiv al societ a¸ii,
                                                                                               t
                                                                                încheierea prezentului act adi¸ional referitor la fondul
constitutive ale societ a¸ii r amân neschimbate, iar
             ˘t  ˘                        autentificat cu nr. 1443/6.04.2000 la Biroul notarului
                                                                                     t
                                                                                de comer¸, astfel:
prezentul act adi¸ional face parte integranta din actele
         t             ˘                                      t   ˘
                                        public „Harbuz Irina“ din Piatra-Neam¸, dup a cum
                                                                                 Art. 1. Societatea Comerciale MATRA — S.R.L., cu
societa¸ii.
   ˘t                                        ˘
                                        urmeaz a:
                                                                                         ¸
                                                                                sediul în Scornices ti, Bd. Muncii, bl. 69 L 1, sc. A, ap.
  Prezentul act adi¸ional a fost redactat la Biroul
           t                                                    ¸
                                           Art. 1. Cooptarea în societate s i administrarea sa a
                                                                                    t
                                                                                2, jude¸ul Olt, cu un capital social de 111.096.500 lei,
notarului public „Tudor Sorin“ din Roman, azi, 17 mai                                      ˘t
                                        d l u i A t o m e i C o n s t a n t i n , c e t a¸ e a n r o m â n , d e
                                                                                   t  ˘  ˘             ¸
                                                                                înfiin¸eaz a urmatoarele puncte de lucru s i desfacere:
2001.                                        t          ˘ ˘
                                        na¸ionalitate român a, n ascut la data de 1 iunie 1965 în
                                                                                        ¸    ¸              ¸
                                                                                 - în Scornices ti - Pis cani (punct de sacrificare s i
  (64/248.343)                                      t          ¸
                                        Târgu-Neam¸, fiul lui Constantin s i al Sofiei, domiciliat
                                                                                              t            ˘t
                                                                                prelucrare carne), s pa¸ iu p ro prie tatea societ a¸ ii
                   *                            t
                                        în Târgu-Neam¸, str. Mihai Eminescu, bl. M 9, sc. B, ap.
                                                                                conform certificatului nr. 3454/2.06.1999;
                     ˘
           Societatea Comerciala                       t    t
                                        19, jude¸ul Neam¸.
            ROMTRAN — S.A.                                                                     ¸                 t
                                                                                 - în Scornices ti, str. Tudor Vladimirescu, jude¸ul Olt
                 t
           Roman, jude¸ul Neam¸t                                    ˘
                                          Art. 2. Capitalul social în suma de 2.000.000 lei este
                                                                                  t     t ¸                   t
                                                                                (sec¸ie produc¸ie s i desfacere produse lactate), spa¸iu
                                                ˘ t
                                        format din 20 p ar¸i sociale a 100.000 lei fiecare.
                 ¸
             ACT ADI TIONAL                                                            dobândit     pr in  contractul     de   în c h i r i e r e  nr.
                                                 ˘
                                          Asociata unic a, dna Atomei Florentina Mona,
             la statutul societa¸ii
                      ˘t                                                                            ˘
                                                                                273/30.04.1998, încheiat pe o durata de 5 ani;
                                             ˘
                                        cesioneaz a din capitalul social suma de 1.000.000 lei,
                                                                                         ¸          t     t
                                                                                 - în Scornice s ti - Stadion (sec¸ ie produc¸ie s i ¸
             ˘
  Societatea Comercial a ROMTRAN — S.A., cu                  asociatului nou cooptat, dl Atomei Constantin.                            ˘       t
                                                                                desfacere paste f ainoase), spa¸ iu dobândit prin
                          t
sediul în Roman, str. Mihai Viteazul, nr. 13, jude¸ul                       t
                                          Aportul asocia¸ilor la capitalul social este de:              contractul de închiriere nr. 1055/6.03.1998, încheiat pe
   t            ˘          t¸
Neam¸, societate înmatriculat a la Camera de Comer¸ s i               - Atomei Florentina Mona - 1.000.000 lei, respectiv                ˘
                                                                                o durata de 10 ani;
          t      t
Industrie a Jude¸ului Neam¸ cu nr. J 27/20/1991,                   ˘ t
                                        10 p ar¸i sociale, reprezentând 50 % din capitalul social;                       t
                                                                                 - în Slatina, Pia¸ a Zahana, boxa nr. 8, spa¸ iu  t
   t ˘      ˘
înfiin¸at a prin Hot arârea Guvernului nr. 1264 din 8                - Atomei Constantin - 1.000.000 lei, respectiv 10             dobândit prin factura nr. 0108462/18.01.1999.
               ˘
decembrie 1990, reprezentata de dl Cucuian Cristian,               ˘ t
                                        p ar¸i sociale, reprezentând 50 % din capitalul social.                           t              ˘
                                                                                  Art. 2. Prezentul act adi¸ional face parte integrant a
          ¸                  t
în calitate de pre s edinte al consiliului de administra¸ie,                          ¸
                                          Repartizarea beneficiilor s i pierderilor se va face în                    ˘t
                                                                                din statutul societa¸ii.
domiciliat în Bac au, Aleea Parcului nr. 35, ap. 10,
           ˘                             raport cu aportul asocia¸ilor la capitalul social.
                                                    t                              (68/248.347)
jude¸ul Bac au, dl Miro s eanu Liviu-Alexandru, în calitate
   t    ˘      ¸                             Art. 3. Completarea obiectului de activitate cu:                                *
                    t
de membru al consiliului de administra¸ie, domiciliat în              652 - alte intermedieri financiare;                                         ˘
                                                                                           Societatea Comerciala
                                                                                           OLTMOTOR — S.A.
  ˘         ˘          t    ˘
Bac au, str. Neagoe Voda, nr. 3, ap.5, jude¸ul Bac au, dl                        ˘t
                                          6522 - alte activit a¸ii de creditare;                                 Slatina
Antoniu Eugen-Gabriel, domiciliat în Roman, aleea                             ¸
                                          7 02 - în ch iriere a s i su bîn ch iriere a bu nu rilor
                                                                                              ˘
                                                                                            HOTARÂREA NR. 2
                     t
Tudor Vladimirescu, bl. 6, ap. 6, jude¸ul Neam¸, s it ¸             imobliare proprii sau închiriate;
Rotaru Gheorghe, domiciliat în Bac au, Str. 9 Mai nr. 25,
                  ˘                        7020 - închirierea s i subînchirierea bunurilor
                                                     ¸                                        din 18 mai 2001
         t    ˘            ˘
sc. F, et. 6, jude¸ul Bac au, având în vedere hotarârea             imobliare proprii sau închiriate.                                   ˘     ˘   t
                                                                                 Adunarea general a extraordinar a a ac¸ionarilor
   ˘              t
adun arii generale ordinare a ac¸ionarilor nr. 35 din 10                                       ˘t
                                          Celelalte capitole din actul constitutiv al societa¸ii               ˘t
                                                                                Societ a¸ii Comerciale OLTMOTOR — S.A., cu sediul în
                  t
aprilie 2001, prin prezentul act adi¸ ional, aduce                ˘
                                        ramân neschimbate.                                      t
                                                                                Slatina, jude¸ul Olt, societate cu capital integral privat,
  ˘        ˘ ¸       ˘
urmatoarele complet ari s i modific ari actului constitutiv                     t
                                          Prezentul act adi¸ional a fost redactat la Biroul                  ˘
                                                                                întrunit a legal în data de 18 mai 2001, la aceasta
  14                        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001

       t      t
participând ac¸ionari ce de¸in un procent de 93,60 % din                                               ˘t
                                           A r t . 2 . Obiec t u l d e a c t i v i t a t e a l s o c i e t a ¸ i i    1. Completarea obiectului de activitate;
      ˘      t       ˘
totalul numarului de ac¸iuni, convocata legal, conform                  ˘ ¸
                                         co ns t a s i în:                                                ˘
                                                                                  2. Obiectul de activitate prev azut în art. 4 din statut
               ˘      ˘
Legii nr. 31/1990 republicat a, emite urm atoarea                       t     ˘
                                           1. comer¸ cu amanuntul                                 ˘
                                                                                se completeaz a cu:
  ˘
hot arâre:                                               t     ˘
                                           5 2 1 - c o m e r¸ c u a m a n u n t u l în m a g a z i n e                         t
                                                                                  Domeniul principal: 513 - comer¸ cu ridicata cu
           ˘
  Art. 1. Se ap rob a m od ifica rea a rt. 7 , a lin. 1 al           nespecializate;                                           ˘   ¸
                                                                                produse alimentare, b auturi s i tutun.
                          ˘t
a c t u l u i c o n s t i t u t iv a l s o c i e t a¸ i i , c a r e v a a v e a             t     ˘
                                           5 2 1 1 - c o m e r¸ c u a m a n u n t u l în m a g a z i n e                   ˘       t
                                                                                  Activitatea principala: 5134 - comer¸ cu ridicata cu
    ˘
u rm a toru l cuprins:                                                      ˘
                                         nespecializate, cu vânzare predominanta de produse              bunuri.
           ¸     t          t
  „Art. 7. Drepturi s i obliga¸ii decurgând din ac¸iuni.             alimentare, b auturi s i tutun;
                                                 ˘    ¸                                    ¸     ˘t
                                                                                  Alte domenii s i activita¸i secundare:
   t          ¸ ˘       t
  Ac¸iunile subscrise s i v arsate de ac¸ionari confera ˘              5 2 1 2 - c o m e r¸ c u a m a n u n t u l în m a g a z i n e
                                                     t     ˘                                       ˘ ¸
                                                                                  022 - exploatarea forestier a s i a stufului;
       ˘
acestora urmatoarele drepturi:                                                  ˘
                                         nespecializate, cu vânzare predominanta de produse                0221 - exploatarea forestier a;˘
                      ˘    t
  - dreptul la vot în adunarea generala a ac¸ionarilor,             nealimentare;                                              ˘      ¸
                                                                                  201 - prelucrarea brut a a lemnului s i impregnarea
                 t    ˘ ˘ ˘
potrivit principiului: fiecare ac¸iune platit a d a dreptul la                        t       ˘
                                            522 - comer¸ cu a m a n u n t u l c u p ro d u s e           lemnului;
                ˘   t
un vot în adunarea general a a ac¸ionarilor;                   a l i m e n t a r e , b a u t u r i s i p r o d u s e d i n t u t u n , în
                                                     ˘      ¸                                  ˘      ¸
                                                                                  2010 - prelucrarea bruta a lemnului s i impregnarea
            ¸
  - dreptul de a alege s i de a fi ales în organele de              m ag az ine sp ec ializ ate ;                         lemnului;
conducere;                                             ¸
                                           5221 - fructe s i legume proaspete; conserve;                 202 - fabricare de produse stratificate din lemn;
                   ¸
  - dreptul de a primi dividendele s i o parte din                        ¸
                                           5222 - carne s i produse din carne, conserve din               2020 - fabricare de produse stratificate din lemn;
                           ˘t
repartizarea activului social la lichidarea societ a¸ii,             carne;                                                           ¸
                                                                                  203 - fabricare de elem ente de dulgherie s i
    t
propor¸ional cu cota de participare la capitalul social;                    ¸           ¸
                                           5223 - pe s te, conserve din pe s te;                      ˘          t
                                                                                tâmpl arie pentru construc¸ii;
             ˘
  - alte drepturi prev azute de lege.“                                           ¸
                                           5224 - pâine, produse de patiserie s i produse                                     ¸
                                                                                  2030 - fabricare de elemente de dulgherie s i
                           ¸
  Art. 2. Pentru autentificarea prezentului înscris s i                   ˘ ˘      ˘
                                         zaharoase, f ain a, paste fainoase, malai, gri s , orez,
                                                            ˘     ¸                  ˘          t
                                                                                tâmpl arie pentru construc¸ii;
          ˘t
încheierea formalit a¸ ilor de înscriere în registrul                        t
                                         sare, condimente o¸et, citrice;                                t
                                                                                  204 - produc¸ie de ambalaje din lemn;
   t          ¸
comer¸ului se împuternice s te dra Iotu Floarea.                        ˘
                                           5225 - b auturi;                                      t
                                                                                  2040 - produc¸ie de ambalaje din lemn;
  (69/248.348)                                                 t ˘
                                           5226 - produse din tutun (¸ig ari);                                             ˘
                                                                                  205 - fabricare de alte produse din lemn, pluta,
                   *                                 t     ˘
                                           5 2 2 7 - c o m e r¸ c u a m a n u n t u l în m a g a z i n e           ¸
                                                                                nuiele s i alte materiale vegetale;
                      ˘
            Societatea Comerciala
                                                              ˘     ¸  ˘
                                         specializate, cu produse: lactate, ou a, uleiuri s i gr asimi          2051 - fabricare de alte produse din lemn;
            OANE IMPEX — S.R.L.
               Slatina                                   ¸             ¸
                                         comestibile, fructe s i legume conservate s i cu alte                      t
                                                                                  361 - produc¸ie de mobilier;
                                         produse alimentare;                                      t
                                                                                 3611 - produc¸ie de scaune (exclusiv din metal);
                  ¸
              ACT ADI TIONAL
                                                 t   ˘
                                           524 - comer¸ cu amanuntul în magazine specializate                      t
                                                                                 3612 - produc¸ ie de mobilier pentru birouri s i ¸
                 ˘t
       la statutul Societa¸ii Comerciale
          OANE IMPEX — S.R.L.                      cu alte produse;                               magazine (exclusiv din metal);
           ˘               t
     înmatriculata la Oficiul registrului comer¸ului               5241 - textile;                                      t              ˘ ˘
                                                                                  3613 - produc¸ie de mobilier pentru buc atarii;
           cu nr. J 28/192/1998
          cod fiscal R 10714104                             ˘ ˘      ˘
                                           5242 - îmbr ac aminte, blan a;                               t
                                                                                  3614 - produc¸ie de alte tipuri de mobilier;
                                                 ˘ t˘   ¸
                                           5243 - înc al¸aminte s i articole din piele;                        t       ¸
                                                                                  3615 - produc¸ie de saltele s i somiere;
  Asociatul unic Tudoroiu Adrian, care a devenit Oane
                                                 ˘            ¸
                                           5244 - mobil a, articole de iluminat s i alte articole de                  t
                                                                                  515 - comer¸ cu ridicata cu produse intermediare
                   ˘
A d r i a n , în u r m a s c h i m b a r i i n u m e l u i p e c a l e
                                         uz casnic;                                        ¸   ¸
                                                                                neagricole s i de s euri;
         ˘
administrativ a, a decis încheierea prezentului act
                                                   ¸
                                           5245 - articole s i aparate electrice de uz casnic,                    t                ¸
                                                                                  5153 - comer¸ cu ridicata cu material lemnos s i de
  t
adi¸ional referitor la schimbarea datelor de identificare
                                                              ˘
                                         benzi magnetice, produse din lemn, plut a, instrumente                t
                                                                                construc¸ii;
¸          t
s i fondul de comer¸, astfel:
                                                 ˘
                                         muzicale, vesel a;                                         t     ˘
                                                                                  5 2 4 - c o m e r ¸ c u a m a n u n t u l în m a g a z i n e
   Art. 1. Tudoroiu Adrian a devenit Oane Adrian, în
                                                         ˘          ˘ ¸
                                           5246 - articole de fier arie, vopsitorie, sticl a s i           specializate, cu alte produse n.c.a.;
        ˘
urma schimb arii numelui, pe cale administrativ a,  ˘
                                                   ˘   t         ˘
                                         articole din sticl a, por¸elanuri; ceramic a;                            t     ˘
                                                                                  5 2 4 8 - c o m e r¸ c u a m a n u n t u l în m a g a z i n e
conform deciziei nr. 1277/13.11.2000, a Ministerului de
                                                ˘ t
                                           5247 - c ar¸i, reviste, ziare, rechizite, accesorii foto,         specializate, cu alte produse n.c.a. (material lemnos,
       t     ˘     t˘       ˘
Interne, Direc¸ia generala de eviden¸a informatizat a a
                                         optice, instrumente de precizie;                                ˘
                                                                                cherestea, mobil a);
persoanei, posesor al C.I. seria O.T. nr. 075100
                                                    t     ˘
                                           5 2 4 8 - c o m e r¸ c u a m a n u n t u l în m a g a z i n e         - import-export cu material lemnos, cherestea,
    ˘    t
eliberata de Poli¸ia Slatina la data de 5.12.2000, cod
                                         specializate, cu alte produse: calculatoare, software,               ˘ ¸
                                                                                mobil a s i alte produse din lemn.
numeric personal 1741117284371.
                                                      ¸
                                         ceasuri, articole optice s i fotografice, bijuterii din                                 t
                                                                                 Celelalte prevederi ale statutului se men¸in.
                   ˘
  Art. 2. Societatea Comercial a OANE IMPEX —                                                           (72/248.351)
                                               t    ¸     t           t
                                         metale pre¸ioase s i semipre¸ioase, bijuterii imita¸ii,
S.R.L., cu sediul în Slatina, Str. Toamnei nr. 5, bl. 3, sc.                                                                     *
                                                    ¸
                                         articole pentru sport s i jocuri în aer liber, biciclete,
       t
E, ap. 3, jude¸ul Olt, cu un capital social de 2.000.000                                                                         ˘
                                                                                           Societatea Comerciala
                                                         t ¸
                                         materiale pentru acoperit pere¸ii s i pardoselile, jocuri,
lei, înfiin¸eaz a un punct de desfacere în Curtea de
      t  ˘                                                                                  ELSIMA CONF — S.R.L.
                                           ˘             t            ¸
                                         juc arii, flori, plante, semin¸e, animale de companie s i                           ¸
                                                                                              Focsani
   ¸                     t    ¸
Arge s , str. Posada, bl. 72, sc. 1, ap. 3, jude¸ul Arge s ,
                                         produse alimentare pentru acestea, suveniruri, obiecte
  t
spa¸ iu dobândit prin contractul de închiriere nr.                                                                        ¸
                                                                                             ACT ADITIONAL
                                            ˘                  ˘ ¸
                                         de arta, articole de filatelie, numismatic a s i similare,
162/21.05.2001.
                                         lemne pentru foc, c arbune, p acur a, gaz lichefiat,
                                                     ˘     ˘  ˘                         t   t    ¸   t
                                                                                  Subsemna¸ii Oi¸a Ionel s i Oi¸a Elena, în calitate de
               t             ˘
  Art. 3. Prezentul act adi¸ional face parte integranta
                                         combustibil, îngr a s aminte chimice; erbicide, pesticide,
                                                  ˘¸˘                                t      ˘t
                                                                                asocia¸i ai Societ a¸ ii Comerciale ELSIMA CONF —
          ˘t
din statutul societ a¸ii.
   (70/248.349)                                                t
                                         m a t e ria le de co n s tru c¸ ii, a rti co le de ar tiz a na t,                     ¸     ˘
                                                                                S.R.L., cu sediul în Foc s ani, Bd. Br ailei nr. 1, bl.
                   *                      galanterie, mercerie, pasmanterie, articole pentru                                   t
                                                                                1 , s c . 1 , e t. 2 , a p . 1 2 , ju d e¸ u l V ra n c e a , c a r e
            Societatea Comerciala ˘                    ˘
                                         fum atori (brichete, chibrituri); aparatur a electric a,
                                                               ˘     ˘               t     ˘
                                                                                fun c¸ io ne az a în ba za s tatu tulu i s i c on trac tu lu i,
                                                                                                        ¸
            CORAFARM — S.R.L.                     electronic a, de uz casnic, îmbr ac aminte s i înc al¸aminte
                                               ˘           ˘ ˘    ¸    ˘ t˘            autentificate cu nr. 6714/1994 la Notariatul de Stat
                   t
            Corabia, jude¸ul Olt
                                            ˘
                                         uzata (second hand); articole feroase s i neferoase;
                                                                ¸                       t           ¸         t
                                                                                a l J u d e ¸ u l u i V r a n c e a s i a S e n t in ¸ e i c i v i l e n r.
              ACT ADI TIONAL
                  ¸                       produse neincluse în alte categorii.                                    t ˘                   t
                                                                                2 1 0 / 1 9 9 4 p r o n u n ¸ a t a d e T r i b u n a l u l J u d e¸ u l u i
            ¸
     la contractul si statutul Societa¸ii Comerciale
                     ˘t                     Art. 3. Prezentul act adi¸ional face parte integrant a
                                                           t                ˘                      ˘
                                                                                Vrancea, înmatriculat a în registrul comer¸ ului cu      t
          CORAFARM — S.R.L.                       din statutul s i contractul societ a¸ii.
                                                 ¸            ˘t                   nr. J 39/427/1994, cod fiscal 5810555 eliberat la
           ˘               t
     înmatriculata la Oficiul registrului comer¸ului
           cu nr. J 28/359/1992                      P e n t ru a u te nt ific a re a p re z en tu lu i în s cr is s e                             ¸
                                                                                data de 21.06.1994, în temeiul art. 199, alin. 1 s i
                                         împuternice s te Titu Dorica.
                                               ¸                                                  ˘ ¸       ˘
                                                                                2 din Legea nr. 31/1990, modificat a s i republicat a,
        ˘                t
  În baza hot arârii nr. 1/10.05.2001 a asocia¸ilor Titu
                                           (71/248.350)                                   ˘    ˘
                                                                                am hot arât urm atoarele:
              ¸
Dorica, Purcaru Petra s i Veselian Marin, se încheie
                                                           *                                              ˘t
                                                                                 1. Completarea obiectului de activitate al societa¸ii
         t
prezentul act adi¸ional referitor la mutarea sediului s i¸
                                                              ˘
                                                    Societatea Comerciala                  ¸                  ¸       ˘t
                                                                                s i de finirea dom eniului principal s i al activit a¸ ii
                            ˘t
e xtin de rea o bie ctu lui de ac tivitate al S ociet a¸ ii                       ELTRANS — S.R.L.
C ome rc ia le CO RAFAR M — S.R .L., cu sediul în                               Focsani
                                                          ¸                      principale.
Corabia, str. Cuza Voda, nr. 75, jude¸ul Olt, cu un
               ˘      t                                                                     ˘                 ˘t
                                                                                  2. Se completeaz a obiectul de activitate al societa¸ii
                                                          ¸
                                                      ACT ADI TIONAL
capital social de 2.000.000 lei, astfel:                                                               ˘                     ˘
                                                                                prev azut în art. 6, cap. II din contract cu urmatoarele:
                ˘
  Art. 1. Ca urmare a mutarii sediului din Corabia, str.              Subsemnat u l Z a m f i r e s c u I o n , în c a l i t a t e d e       Domeniul principal:
      ˘        t
Cuza Vod a, nr. 75, jude¸ul Olt, în Corabia, str. Popa                          ˘t
                                         asociat unic al Societ a¸ ii Comerciale ELTRANS —                                   t
                                                                                  174 - fabricare de articole confec¸ionate din textile
¸  ˘               t
Sapc a, bl. 12, sc. A, parter, jude¸ul Olt, art. 4 din actul           S.R.L., cu sediul în Foc s ani, Bd. Unirii nr. 35, bl.
                                                       ¸                              t    ˘ ˘    ¸
                                                                                (cu excep¸ia îmbrac amintei s i lenjeriei de corp).
             ˘
constitutiv va avea urmatorul cuprins:                              t             ˘
                                         35, ap. 2, jude¸ ul Vrancea, înmatriculat a în registrul                        ˘
                                                                                  Activitatea principal a:
                         ¸  ˘
  „Societatea are sediul în Corabia, str. Popa Sapc a,                 t
                                         comer¸ ului cu nr. J 39/771 din 20.07.1992, cod                                    t
                                                                                  1740 - fabricare de articole confec¸ionate din textile
              t
bl. 12, sc. A, parter, jude¸ul Olt.“                       fiscal R 1453247 din data de 30.11.1992, în temeiul                  t    ˘ ˘     ¸
                                                                                (cu excep¸ia îmbrac amintei s i lenjeriei de corp).
             ˘t     ¸       ¸
  La sediul societ a¸ ii va fi s i punct de lucru s i              art. 199, alin. 1 si 2 din Legea nr. 31/1990,
                                                   ¸                                      ˘t          t    ¸
                                                                                  Sediul societ a¸ii, durata de func¸ionare s i capitalul
desfacere.“                                         ˘ ¸       ˘     ˘
                                         modificat a s i republicat a, am hot arât:                       ˘
                                                                                social r amân neschimbate.
                       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001                                              15

           t
  Prezentul act adi¸ional a fost redactat la Biroul        050519 eliberat la data de 14.09.2000 eliberat de                                      ¸
                                                                         Gheorghe, având puteri depline de administrare s i
                   ¸
notarului public „Popa Aida“ din Foc s ani.               t    ¸     t
                                  Poli¸ia Foc s ani, jude¸ul Vrancea, cod numeric personal           reprezentare.“
  (73/248.352)                          1680324390691.                                          t
                                                                          Societatea va func¸iona în continuare ca societate
                *                                      t
                                    3 . Retragerea din societate a asocia¸ilor Gania                  ˘
                                                                         comercial a având asociat unic în persoana dlui
                  ˘
        Societatea Comerciala
                                      ¸                 ˘
                                  Dumitru s i Gania Niculina, care cesioneaz a cele 20                               ¸
                                                                         To nto roiu G he org he, u rm ând a- s i în to cmi actul
      CARMEN ANDRADA COM — S.R.L.
             ¸
           Focsani                     ˘ t
                                  p ar¸i sociale, în valoare de 2.000.000 lei, pe care le                     ˘            ˘
                                                                         constitutiv care s a reflecte toate modific arile.
                                    t              ˘
                                  de¸in la Societatea Comercial a AGROSERCOM 4 —                            t             ˘
                                                                          Prezentul act adi¸ional face parte integranta din
                ¸
            ACT ADI TIONAL
                                                       t
                                  S.R.L., cu sediul în comuna Gologanu, jude¸ul Vrancea,                                  ˘t
                                                                         a c tu l c o n s ti tu t i v a l S oc i e t a¸i i C o m er ci al e
        t     ¸    ¸
  Subsemna¸ii Bisna Stefan s i Bisna Eusebiu Teodor,                 ˘      ˘
                                  noului asociat dup a cum urmeaz a:                      AGROSERCOM 4 — S.R.L., cu sediul în comuna
           t      ˘t
în calitate de asocia¸i ai Societ a¸ii Comerciale CARMEN        Subsemnatul Gania Dumitru cedez dlui Tontoroiu                        t
                                                                         Gologanu, jude¸ul Vrancea.
ANDRADA COM — S.R.L., cu sediul în Foc s ani, Str.¸                ˘ t
                                  Gheorghe 10 p ar¸ i sociale a 100.000 lei fiecare,                                         ˘
                                                                           Redactat la Biroul notarului public „Carmen Strun a“
                           t
Culturii nr. 13, bl. 13, sc. 1, et. 2, ap. 10, jude¸ul       numerotate de la 1 la 10 inclusiv, în valoare de                   ¸
                                                                         din Foc s ani.
Vrancea, înmatriculat a în registrul comer¸ului cu nr. J
           ˘          t             1.000.000 lei.                                  (76/248.355)
39/66 din 8.02.1993, cod fiscal R 3356615 din data de         Subsemnatul Tontoroiu Gheorghe am primit de la
                                                                                         *
                      ¸
25.02.1993, în temeiul art. 199, alin. 1 s i 2 din Legea                                                      Societatea Comerciala˘
                                            ˘ t
                                  Gania Dumitru 10 p ar¸i sociale a 100.000 lei fiecare,
                                                                                   IB AMO — S.R.L.
           ˘ ¸       ˘    ˘
nr. 31/1990, modificata s i republicat a, am hotarât:        numerotate de la 1 la 10 inclusiv, în valoare de                          ˘  ¸
                                                                                satul Paulesti, comuna Tulnici
  1. Schimbarea sediului, completarea obiectului de        1.000.000 lei.                                             t
                                                                                    jude¸ul Vrancea
activitate.                              Subsemnata Gania Niculina cedez dlui Tontoroiu                             ¸
                                                                                    ACT ADITIONAL
                    ˘ ¸
  2 . Art. 4 din contract se modific a s i va avea                ˘ t
                                  Gheorghe 10 p ar¸ i sociale a 100.000 lei fiecare,
urmatoarea formulare:
  ˘                                                                        Subsemnatul Botezatu Ionel, în calitate de asociat
                                  numerotate de la 11 la 20 inclusiv, în valoare de
  „Sediul societa¸ii se afla în Foc s ani, str. Cote s ti nr.
         ˘t     ˘    ¸        ¸              ¸
                                  1.000.000 lei, s i în¸eleg s a ma retrag s i din func¸ia de
                                             t    ˘ ˘     ¸      t            unic al Societa¸ii Comerciale IB AMO — S.R.L., cu
                                                                                ˘t
1, bl. 1, et. 3, ap. 14, jude¸ul Vrancea.“
               t                                                                   ˘  ¸              t
                                                                         sediul în satul P aule s ti, comuna Tulnici, jude¸ ul
                                              ˘t
                                  administrator al societ a¸ii.
   3. Obiectul de activitate prev azut în art. 3 din statut
                  ˘                                                                 ˘          t
                                                                         Vrancea, înmatriculata în registrul comer¸ului cu nr. J
                                   Subsemnatul Tontoroiu Gheorghe am primit de la
s i art. 1 din contract se completeaz a cu:
¸                   ˘                                                     39/507 din 4.05.1992, cod fiscal R 1431460 din data de
                                            ˘ t
                                  Gania Niculina 10 p ar¸i sociale a 100.000 lei fiecare,
  Domeniul principal:                                                                                  ¸
                                                                         30.10.1992, în temeiul art. 199, alin. 1 s i 2 din Legea
                                  numerotate de la 11 la 20 inclusiv, în valoare de
         t
  514 - comer¸ cu amanuntul cu bunuri de consum,
            ˘                                                                        ˘ ¸       ˘      ˘
                                                                         nr. 31/1990, modificat a s i republicat a, am hot arât
                                  1.000.000 lei.
altele decât cele alimentare.                                                            ˘
                                                                         urmatoarele:
                                          t         ¸
                                    Subsemna¸ii Gania Dumitru s i Gania Niculina am
  Activitatea principala:
             ˘                                                             1. Majorarea capitalului social de la 100.000 lei la
                                               ˘ t
                                  primit contravaloarea p ar¸ilor sociale cesionate s i   ¸
  5141 - comer¸ cu ridicata cu produse textile.
         t                            ˘  ˘              ¸        t
                                  declar am c a nu mai avem nici un drept s i nici o obliga¸ie         2.000.000 lei, majorarea valorii p ar¸ilor sociale de la
                                                                                          ˘ t
  Celelalte prevederi ale statutului s i contractului se
                    ¸                                                     5.000 lei la 100.000 lei, completarea obiectului de
                                   t˘
                                  fa¸a de societate.
men¸in.
  t                                                                       activitate.
                                    Concomitent cu cesionarea capitalului social pe
  (74/248.353)                                                                                  ˘
                                                                          2. Obiectul de activitate prev azut la art. 8 din statut
                                             ¸               t
                                  care dl Gania Dumitru s i dna Gania Niculina l-au de¸inut
                *                                                                ˘
                                                                         se completeaz a cu:
                                              ˘
                                  la Societatea Comerciala AGROSERCOM 4 — S.R.L.,
         Societatea Comerciala˘                                                       Domeniul principal:
                                                   t
                                  cu sediul în comuna Gologanu, jude¸ul Vrancea, se
          COM CHIM — S.R.L.
                                                                                  t     ˘  ¸
                                                                           452 - construc¸ii de cladiri s i de geniu civil.
         Adjud, jude¸ul Vrancea
               t                        ˘ ¸      ¸         ˘t
                                  cesioneaz a s i pasivul s i activul societ a¸ii aferent. Se
                                                                                      ˘
                                                                           Activitatea principal a:
                                         ˘
                                  preiau de c atre noul asociat toate drepturile s i    ¸
                ¸
            ACT ADI TIONAL                                                              ˘       t         ˘     ˘
                                                                          4521 - lucr ari de construc¸ii, inclusiv lucrari de arta.
                                     t           ˘         t      ˘ ¸
                                  obliga¸iile, întreaga arhiv a, inclusiv eviden¸a sintetic a s i
  Subsemnata Gaman Lenu¸a, domiciliata în Adjud,
        ˘    t       ˘                                                                           ˘ ¸
                                                                          3 . A rt. 1 0 d in statut se modific a s i va avea
                                       ˘           t˘     ˘    t
                                  analitic a la zi, ultim a balan¸ a predat a, eviden¸ a
str. Traian Vuia, nr. 14, jude¸ul Vrancea, în calitate de
               t                                                           ˘
                                                                         urmatoarea formulare:
                                           ˘
                                  tehnico-operativ a, documentele de constituire, acte
       ¸
asociat unic s i administrator al Societ a¸ii Comerciale
                     ˘t                                                                   ¸ ˘
                                                                          „Capitalul social subscris s i v arsat de asociatul unic
                                    t
                                  adi¸ionale, memorandum-uri. De asemenea, au fost
COM CHIM — S.R.L., cu sediul în Adjud, str. Nicolae                                                                  ¸         ˘ t
                                                                         este de 2.000.000 lei, în numerar s i se divide în 20 p ar¸i
                                          ˘ ¸          ˘t
                                  predate cele doua s tampile ale societa¸ii.
 ˘
Balcescu, nr. 10 B, bl. 100, ap. 12, jude¸ul Vrancea,
                       t                                                         ¸
                                                                         sociale egale s i indivizibile, în valoare de 100.000 lei
                                              t
                                    4. Numirea în func¸ia de administrator cu puteri
      ˘
înmatriculata în registrul comer¸ului cu nr. J 39/450 din
                t                                                               t
                                                                         fiecare, apar¸inând în întregime asociatului unic.“
                                             ˘t
                                  depline al societa¸ii a dlui Tontoroiu Gheorghe.
3 0 .0 5. 19 9 1 , c o d fi sc a l R 14 55 12 4, am ho t arâ t
                             ˘                                                                  t
                                                                           Celelalte prevederi ale statutului se men¸in.
                                                ˘ ˘¸
                                    5. Noul asociat hotar a s te:
                                                                           (77/248.356)
   ˘
urmatoarele:                                                      ˘t
                                    S c h i m b a r e a s e d i u l u i s o c i e t a¸ ii d i n c o m u n a
                                                                                         *
                 ˘t
  1. Schimbarea sediului Societa¸ii Comerciale COM                t         ¸
                                  Gologanu, jude¸ul Vrancea, în Foc s ani, Bd. Unirii nr. 20,                            ˘
                                                                                  Societatea Comerciala
                     ˘
CHIM — S.R.L. din Adjud, str. Nicolae B alcescu, nr. 10                  t
                                  bl. B 2, ap. 120, jude¸ul Vrancea.                               CAZINO GRIG — S.R.L.
            t
B, bl. 100, ap. 12, jude¸ul Vrancea, în Adjud, str. Traian       6 . Radierea vechiului obiect de activitate al                            ¸
                                                                                     Focsani
         t
Vuia, nr. 14, jude¸ul Vrancea.                       ˘t ¸
                                  societ a¸ii s i stabilirea noului obiect de activitate al                         ¸
                                                                                    ACT ADITIONAL
                ˘
  În urma acestei modific ari, art. 3 din statutul            ˘t
                                  societ a¸ii în conformitate cu lista CAEN, astfel:
   ˘t
societa¸ii va avea urmatorul con¸inut:
            ˘    t                                                          Subsemnatul Grigore Ioan, domiciliat în Foc s ani,¸
                                    Domeniul principal:
                                                                            ˘ ˘¸ ¸          t
                                                                         str. Mara s e s ti nr. 39, jude¸ul Vrancea, în calitate de
         ˘t
  „Sediul societa¸ii este în Adjud, str. Traian Vuia, nr.             t
                                    513 - comer¸ cu ridicata cu produse alimentare,
                                                                                 ¸            ˘t
                                                                         asociat unic s i administrator al Societa¸ii Comerciale
    t
14, jude¸ul Vrancea.“                         ˘   ¸
                                  b auturi s i tutun.
                                                                                                 ¸
                                                                         CAZINO GRIG — S.R.L., cu sediul în Foc sani, Str.
           t              ˘
  Prezentul act adi¸ional face parte integrant a din                    ˘
                                    Activitatea principala:                                 t
                                                                         Independen¸ei nr. 45, sc. 1, et. 2, ap. 11, jude¸ul    t
        ˘t
statutul societ a¸ii.                                 t
                                    5135 - comer¸ cu ridicata cu tutun.                                ˘          t
                                                                         Vrancea, înmatriculata în registrul comer¸ului cu nr. J
   (75/248.354)                                  ˘t
                                    Alte activit a¸i:                                                  ¸
                                                                         39/953/1991, în temeiul art. 199, alin. 1 s i 2 din Legea
                *                             t       ˘
                                    5134 - comer¸ cu ridicata cu b auturi;                                ˘ ¸      ˘
                                                                         nr. 31/1990, modificat a s i republicat a, am hot arât ˘
        Societatea Comerciala˘
                                              t         ˘    ˘ ¸
                                    5136 - comer¸ cu ridicata cu zah ar, ciocolat a s i              ˘
                                                                         urmatoarele:
       AGROSERCOM 4 — S.R.L.
                t
      comuna Gologanu, jude¸ul Vrancea             produse zaharoase;                                                ˘t     ¸
                                                                           Schimbarea sediului societ a¸ ii din Foc s ani, Bd.
                                           t              ¸
                                    5137 - comer¸ cu ridicata cu cafea, cacao s i                    t
                                                                         Independen¸ei nr. 45, sc. 1, et. 2, ap. 11, jude¸ul  t
                ¸
            ACT ADI TIONAL
                                  condimente;                                         ¸      ˘ ˘¸ ¸          t
                                                                         Vrancea, în Foc s ani, str. Mar a s e s ti nr. 39, jude¸ul
      t         ¸
  Subsemna¸ii Gania Dumitru s i Gania Niculina,                  t
                                    5138 - comer¸ cu ridicata specializat, cu alte              Vrancea.
     t
domicilia¸i în satul Gologanu, comuna Milcovul, jude¸ult      produse alimentare;                                                        ˘
                                                                          Celelalte prevederi statutare referitoare la durata,
               t      ˘t
Vrancea, în calitate de asocia¸i ai Societ a¸ii Comerciale             t
                                    5139 - comer¸ cu ridicata nespecializat, cu produse                                    ˘
                                                                         capital social, denumire, obiect de activitate, ramân
AGROSERCOM 4 — S.R.L., cu sediul în comuna                    ˘    ¸
                                  alimentare, b auturi s i tutun.                       neschimbate.
        t            ˘
Gologanu, jude¸ul Vrancea, înmatriculata la Oficiul                   ˘          ˘
                                    În urma schimb arilor survenite, urmatoarele articole            Redactat la Biroul notarului public „Popa Aida“, cu
        t      t
Registrul Comer¸ului al Jude¸ului Vrancea cu nr. J                   ˘t
                                  din statutul societ a¸ii se modific a s i vor avea urmatorul
                                                    ˘ ¸        ˘                  ¸       ˘            t
                                                                         sediul în Foc s ani, Str. Br ailei nr. 1, ap. 4, jude¸ul
39/775/1991, de comun acord, am hotarât: ˘               t
                                  con¸inut:                                  Vrancea, azi, 10 mai 2001.
  1. Retragerea aportului în natur a, în suma de 60.000
                  ˘    ˘             Art. 8 „Capitalul social subscris s i v arsat este în
                                                     ¸   ˘                  (78/248.357)
lei s i completarea capitalului social pân a la suma de
  ¸                   ˘            valoare de 2.000.000 lei, în numerar.                                    *
2.000.000 lei, cu depunere în numerar.                 Capitalul social se divide în 20 p ar¸ i sociale,
                                                     ˘ t                                    ˘
                                                                                 Societatea Comerciala
                                                                              DAFIMO IMPORT EXPORT — S.R.L.
  2 . C o o p t a re a în s o c ie t at e a d lu i To n to ro iu          ¸
                                  indivizibile s i egale, fiecare în valoare de 100.000 lei,                       ¸
                                                                                    Focsani
         ˘t
Gheorghe, cet a¸ ean român, fiul lui Grigore s i al¸        numerotate de la 1 la 20 inclusiv. Capitalul social
                                                                                       ¸
                                                                                    ACT ADITIONAL
       ˘                   ¸
Stratonei, n ascut la data de 24.03.1968 în Foc s ani,                  t
                                  s u b s c ri s a p a r¸ in e în t ot al ita te a s o ci at ul ui u n ic
  t
jude¸ul Vrancea, domiciliat în satul Petre s ti, comuna
                      ¸                                                                      ˘t
                                                                                   la statutul societa¸ii
                                  Tontoroiu Gheorghe.“
Vân atori, jude¸ul Vrancea, posesor al C.I. seria V.N. nr.
  ˘     t                            Art. 25 „Societatea este administrat a de dl Tontoroiu
                                                      ˘                           t                  ˘
                                                                           Subsemnata Mo¸oc Afrodita, în calitate de asociat a
  16                        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001

   ˘     ˘t
unic a a Societ a¸ ii Comerciale DAFIMO IMPORT                              ˘      ¸
                                          201 - prelucrarea brut a a lemnului s i impregnarea            t
                                                                         5147 - comer¸ cu ridicata cu alte bunuri de consum
                 ¸      ˘
EXPORT — S.R.L., cu sediul în Foc sani, Str. Brailei nr.            lemnului;                           nealimentare, n.c.a.;
        t             ˘
29, ap. 7, jude¸ul Vrancea, înmatriculat a la Oficiul                           ˘      ¸
                                          2010 - prelucrarea bruta a lemnului s i impregnarea             t
                                                                         515 - comer¸ cu ridicata cu produse intermediare
         t     t
Registrul Comer¸ului al Jude¸ului Vrancea cu nr. J               lemnului;                                ¸   ¸
                                                                       neagricole s i de s euri;
           t    ˘        t
39/70/1997, care func¸ioneaz a în baza Sentin¸i civile nr.             202 - fabricare de produse stratificate din lemn;             t
                                                                         5151 - comer¸ cu ridicata cu combustibili solizi,
      t ˘   ¸   t
97 pronun¸ at a în s edin¸ a public a din 7.02.1997 a
                   ˘                       2020 - fabricare de produse stratificate din lemn;         ¸    ¸ ¸
                                                                       lichizi s i gazos i s i cu produse derivate;
   ˘      ¸
Judec atoriei Foc s ani, în dosarul nr. 109/RS/1997, în              203 - fab rica re de elem ente de dulgherie s i  ¸              t              ¸
                                                                         5153 - comer¸ cu ridicata cu material lemnos s i de
              ¸
temeiul art. 199, alin. 1 s i 2 din Legea nr. 31/1990,                ˘          t
                                        tâmplarie pentru construc¸ii;                      t
                                                                       construc¸ii;
     ˘ ¸       ˘     ˘
modificata s i republicata, am hotarât eliberarea din               2030 - fabricare de elemente de dulgherie s i
                                                               ¸                  t            ¸
                                                                         5154 - comer¸ cu ridicata cu echipamente s i furnituri
  t                      t ¸
func¸ia de administrator a dnei Voineagu Lenu¸a, s i                 ˘
                                        tâmplarie pentru construc¸ii;
                                                     t                      ˘      ˘  ¸    ˘
                                                                       de fier arie, ipsos arie s i înc alzire;
        t
numirea în func¸ ia de administrator a drei Mo¸ oc  t                     t
                                          204 - produc¸ie de ambalaje din lemn;                     t
                                                                         5155 - comer¸ cu ridicata cu produse chimice;
Afrodita.                                            t
                                          2040 - produc¸ie de ambalaje din lemn;                      t
                                                                         5 1 5 6 - c o m e r¸ c u r i d i c a t a c u a l t e p r o d u s e
          ˘
  În urma modific arii intervenite, art. 10 din statutul                                    ˘
                                          205 - fabricare de alte produse din lemn, pluta,      intermediare n.c.a.;
   ˘t       ˘
societa¸ii va avea urmatoarea formulare:                    nuiele s i alte materiale vegetale;
                                            ¸                                   t          ¸         ¸
                                                                         516 - comer¸ cu ridicata cu ma s ini, echipamente s i
      t                       ˘t
  „Func¸ ia de a d m i n i s t r a t o r a l s o c i e t a¸ i i e s t e      2051 - fabricare de alte produse din lemn;         furnituri;
       ˘      t
în de plin it a d e dra M o¸ o c A fro dita , ac ea sta av ân d          511 - activit a¸ i de intermedieri în comer¸ ul cu
                                                 ˘t              t                t          ¸
                                                                         5161 - comer¸ cu ridicata cu ma s ini-unelte pentru
                    ¸
p ute ri de plin e d e a dm in istra re s i rep rez en tare a          ridicata;                                      ¸
                                                                       prelucrarea metalului s i lemnului;
     ˘t
s oc iet a¸ ii.“                                                t      ˘
                                          5115 - intermedieri în comer¸ul cu mobila, articole              t            ¸
                                                                         51 6 2 - c om e r¸ c u ri di ca ta cu m a s in i p en tru
  Celelalte prevederi ale statutului se men¸in.     t               ¸     ˘
                                        de menaj s i de fier arie;                      t
                                                                       construc¸ii;
                                    t
  Redactat la B i r o u l n o t a r i l o r p u b l i c i a s o c i a¸ i                   t           t
                                          5116 - intermedieri în comer¸ul cu textile, confec¸ii,          t          ¸
                                                                         5163 - comer¸ cu ridicata cu ma s ini pentru industria
     t           ¸     ˘ ˘
„ N e a m¸ u E c a t e r i n a s i P îr c a l a b e s c u V a le n t in a    înc al¸aminte s i articole din piele;
                                          ˘ t˘   ¸                           ˘   ¸       ¸
                                                                       textil a, ma s ini de cusut s i de tricotat;
          ¸
L uc ia“ din F oc s a ni, str. D imitrie Ca nte m ir, nr. 6,                             t
                                          511 7 - in te rm edieri în com er¸ ul  cu produse            t          ¸   ¸
                                                                         5164 - comer¸ cu ridicata cu ma s ini s i materiale de
       t
a p. 1 , jud e¸ u l Vra nc ea .                                ˘   ¸
                                        alimentare, b auturi s i tutun;                birou;
   (79/248.358)                                                 t
                                          5118 - intermedieri în comer¸ ul specializat în               t           ¸
                                                                         5165 - comer¸ cu ridicata cu alte ma s ini utilizate în
                  *                      vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;               t ¸
                                                                       industrie, comer¸ s i transport;
                     ˘
           Societatea Comerciala
                                               t
                                          512 - comer¸ cu ridicata cu produse agricole brute            t     ˘
                                                                         522 - comer¸ cu amanuntul cu produse alimentare,
           DERLINA — S.R.L.
                ¸
              Focsani                       ¸
                                        s i animale vii;                        ˘   ¸
                                                                       b auturi s i produse din tutun, în magazine specailizate;
                                                 t               t ¸
                                           5121 - comer¸ cu ridicata cu cereale, semin¸e s i              t    ˘        ¸
                                                                         5221 - comer¸ cu am anuntul cu fructe s i legume
                 ¸
             ACT ADI TIONAL
                                        furaje;                            proaspete;
                           ˘
  Subsemnata Toader Paulina, în calitate de asociata                     t
                                          5122 - comer¸ cu ridicata cu flori s i plante;
                                                           ¸                   t    ˘        ¸
                                                                         5222 - comer¸ cu am anuntul cu carne s i produse din
   ˘      ˘t
unic a a Societ a¸ii Comerciale DERLINA — S.R.L., cu                      t
                                          5123 - comer¸ cu ridicata cu animale vii;         carne;
       ¸
sediul în Foc s ani, str. Pictor Grigorescu, nr. 12, bl. 12,                  t
                                          5124 - comer¸ cu ridicata cu piei brute s i piei
                                                              ¸                 t    ˘       ¸
                                                                         5223 - comer¸ cu am anuntul cu pe s te;
              t            ˘
sc. 1, et. 3, ap. 29, jude¸ul Vrancea, înmatriculata în             prelucrate;                                   t   ˘
                                                                         5224 - comer¸ cu amanuntul cu pâine, produse de
        t
registrul comer¸ului cu nr. J 39/356 din 28.07.1998, cod                   t
                                          513 - comer¸ cu ridicata cu produse alimentare,           ¸
                                                                       patiserie s i produse zaharoase;
fiscal R 10863475 din data de 10.08.1998, în temeiul               ˘   ¸
                                        b auturi s i tutun;                              t    ˘      ˘
                                                                         5225 - comer¸ cu am anuntul cu b auturi;
         ¸                   ˘
art. 199, alin. 1 s i 2 din Legea nr. 31/1990, modificata              5131 - comer¸ cu ridicata cu fructe s i legume
                                                  t          ¸                   t    ˘
                                                                         5226 - comer¸ cu am anuntul cu produse din tutun;
¸       ˘     ˘
s i republicata, am hotarât:                          proaspete;                                      t     ˘
                                                                         5 2 2 7 - c o m e r¸ c u a m a n u n t u l în m a g a z i n e
                      ¸
  1 . Schimbarea sediului din Foc s ani, str. Pictor                     t           ¸
                                          5132 - comer¸ cu ridicata cu carne s i mezeluri;      specializate, cu produse n.c.a.;
Grigorescu, nr. 12, bl. 12, sc. 1, et. 3, ap. 29, jude¸ult                   t                  ˘
                                          5133 - comer¸ cu ridicata cu produse lactate, ou a,               t     ˘
                                                                         5 2 3 - c o m e r ¸ c u a m a n u n t u l în m a g a z i n e
        ¸        ¸
Vrancea, în Foc s ani, str. Mare s al I. Antonescu, nr. 30,           uleiuri s i gr asimi comestibile;
                                            ¸   ˘                                          ˘ ¸      ˘
                                                                       specializate, cu produse de cosmetic a s i de toaleta;
              t
bl. 30, et. 2, ap. 9, jude¸ul Vrancea.                               t       ˘
                                          5134 - comer¸ cu ridicata cu b auturi;                   t   ˘
                                                                          5233 - comer¸ cu amanuntul cu produse cosmetice
                            ˘ ¸
  2. Art. 5, alin. 1 din actul constitutiv se modific a s i                    t
                                          5135 - comer¸ cu ridicata cu tutun;            ¸       ˘
                                                                       s i de toalet a;
       ˘                 ˘t
va avea urmatoarea formulare: „Sediul societ a¸ii este în                    t
                                          5136 - comer¸ cu ridicata cu zah ar, ciocolat a s i
                                                           ˘     ˘ ¸                t     ˘
                                                                         5 2 4 - c o m e r ¸ c u a m a n u n t u l în m a g a z i n e
  ¸        ¸
Foc s ani, str. Mare s al I. Antonescu, nr. 30, bl. 30, et. 2,         produse zaharoase;                      specializate, cu alte produse n.c.a.;
       t
ap. 9, jude¸ul Vrancea.                                    t                  ¸
                                          5137 - comer¸ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao s i             t    ˘
                                                                         5241 - comer¸ cu am anuntul cu textile;
  Ce lela lte pre ve de ri a le ac tulu i co ns titutiv s e          condimente;                                   t   ˘        ˘ ˘
                                                                         5242 - comer¸ cu am anuntul cu îmbr ac aminte;
m en¸ in.
  t                                       5138 - comer¸ cu ridicata specializat, cu alte
                                                t                                 t   ˘        ˘ t˘  ¸
                                                                         5243 - comer¸ cu am anuntul cu înc al¸aminte s i
  (80/248.359)                                                               articole din piele;
                                        produse alimentare;
                  *                                                             t   ˘        ˘
                                                                         5244 - comer¸ cu amanuntul cu mobil a, articole de
                                                 t
                                          5139 - comer¸ cu ridicata nespecializat, cu produse
        Societatea Comerciala ˘
                                               ˘
                                        alimentare, b auturi s i tutun;
                                                   ¸                         ¸
                                                                       iluminat s i alte articole de uz casnic;
        AGRO-INVEST — S.R.L.
             ¸
      comuna Urechesti, jude¸ul Vrancea
                 t                              t
                                          514 - comer¸ cu ridicata cu bunuri de consum, altele              t    ˘
                                                                         5245 - comer¸ cu amanuntul cu articole s i aparate
                                                                                             ¸
                                        decât cele alimentare;                    electrice de uz casnic;
                 ¸
             ACT ADI TIONAL
                                          5141 - comer¸ cu ridicata cu produse textile;
                                                t                                 t    ˘            ˘
                                                                         5246 - comer¸ cu am anuntul cu articole de fierarie,
  A d u n a r e a g e n e r a l a a a s o c i a¸ i l o r S o c i e t a¸ i i
                 ˘       t           ˘t            t           ˘ ˘    ¸
                                          5142 - comer¸ cu ridicata cu îmbr ac aminte s i               ˘ ¸
                                                                       vopsitorie, sticla s i articole din sticl a;
                                                                                            ˘
Comerciale AGRO-INVEST — S.R.L., cu sediul în                                                            t    ˘        ˘ t
                                                                         5247 - comer¸ cu am anuntul cu c ar¸i, jurnale s i  ¸
                                          ˘ t˘
                                        înc al¸aminte;
comuna Ureche s ti, jude¸ul Vrancea, înmatriculata în
       ¸     t            ˘                                                        ˘
                                                                       articole de papetarie;
                                                   t
                                          5143 - c om e r¸ cu ridic ata cu ap ara te e lec trice
                                                                         602 - alte transporturi terestre;
        t
registrul comer¸ului cu nr. J 39/51 din 9.02.1999, în              ¸             ˘
                                        si de uz gospodaresc, aparate radio si          ¸
                                                                                             ˘ ˘
                                                                         6023 - transporturi terestre de c al atori, ocazionale
               ¸
temeiul art. 199, alin. 1 s i 2 din Legea nr. 31/1990,             tele viz oa re;
                                                                            ¸      t
                                                                       (interne s i interna¸ionale);
     ˘ ¸       ˘    ˘
modificata s i republicat a, a hot arât:                              t
                                          5144 - comer¸ cu ridicata cu produse din ceramic a, ˘                         ˘
                                                                         6024 - transporturi rutiere de m arfuri (interne s i ¸
  1. Completarea obiectului de activitate.                     ˘      ¸          t
                                        sticlarie, tapete s i produse de între¸inere;             t
                                                                       interna¸ionale).
                  ˘
  2. Obiectul de activitate prev azut în art. 7 din actul                    t
                                          5145 - comer¸ cu ridicata cu produse cosmetice s i  ¸                             t
                                                                         Celelalte prevederi ale actului constitutiv se men¸in.
             ˘
constitutiv se completeaz a cu:                         de parfumerie;                           (81/248.360)
                                                       ¸
                                 EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTATILOR

                  ˘                                         s
         Regia Autonoma „Monitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure¸ ti,
                                       ˘      ˘
                 cont nr. 2511.1-12.1/ROL Banca Comerciala Româna — S.A. - Sucursala „Unirea“ Bucure¸ ti    s
                 ¸                           s
                 si cont nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure¸ ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
                                t        ¸    t          s
         Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela¸ii cu publicul si agen¸ii economici, Bucure¸ ti,
                 ¸                                ¸
                 sos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 si 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
                      ˘                    ¸
         Tiparul: Regia Autonoma „Monitorul Oficial“, telefon 668.55.58 si 335.01.11/2178,
                 E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                                   t
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Nr. 1124/11.VI.2001, con¸ine 16 pagini.                              t
                                                                       Pre¸ul 6.976 lei         ISSN 1220 - 4889

								
To top