mof4_2001_0777 by tradetrek

VIEWS: 7 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul XI — Nr. 777                                                               Joi, 19 aprilie 2001
                        PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI        PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI
       Societatea Comercial„              Asociaþi:                         Participarea asociaþilor la capitalul social:
       MINERAL CONS — S.R.L.              1. Pavel D. Mariana-Liliana Ón calitate de asociat,    1. Pavel D. Mariana-Liliana, aport la capital
       Nehoiu, judeþul Buz„u             n„scut„ la data de 17.08.1980 Ón Bucure∫ti, cet„þean   500.000 lei, data v„rs„rii aportului 8.03.2001,
                              rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Baltita nr. 4,    echival‚nd cu 5 p„rþi sociale, reprezent‚nd 5 % din
                              bl. B 26, sc. 2, ap. 21, sectorul 4, telefon 016360484,  capitalul social total, av‚nd cota de participare la
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0112/16.03.2001       identificat„ cu B.I. seria GR nr. 074538, eliberat de   beneficii ∫i pierderi de 5 %;
        COD SIRUES: 103693822
                              Circa 15 Bucure∫ti la data de 29.09.1994, cod         2. Cristea D. Ion Eduard, aport la capital
       CERTIFICAT SERIA A 919032
                              numeric personal 2800817430017;              2.400.000 lei, data v„rs„rii aportului 8.03.2001,
                               2. Cristea D. Ion Eduard, n„scut la data de      echival‚nd cu 24 p„rþi sociale reprezent‚nd 24 %
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                              31.05.1976 Ón C‚mpina, judeþul Prahova, cet„þean     din capitalul social total, av‚nd cota de participare
    DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN BUZ√U
                              rom‚n, domiciliat Ón Sinaia, Str. St‚njeneilor nr. 2,   la beneficii/pierderi de 24 %;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                              bl. 2, sc. B, ap. 13, telefon 093325642, identificat cu    3. Huzum M. Cristian Petre, aport la capital
                              B.I. seria PH nr. 184982, eliberat de Poliþia Sinaia,   5.100.000 lei, data v„rs„rii aportului 8.03.2001,
                              la data de 14.09.2000, cod numeric personal        echival‚nd cu 51 p„rþi sociale reprezent‚nd 51 %
        DOSAR NR. 722/2001
                              1760531290921;                      din capitalul social total, av‚nd cota de participare
      ŒNCHEIEREA NR. 722/2001              3. Huzum M. Cristian Petre, n„scut la data de
                                                           la beneficii/pierderi de 51 %;
                              1.04.1982, Ón Bucure∫ti, cet„þean rom‚n, domiciliat
     ™edinþa din 9 martie 2001                                           4. Folli L. Mario Romica, aport la capital
                              Ón Bucure∫ti, Str. Cpt. Eftimie Z. Croitoru nr. 12,
                                                           1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 8.03.2001,
  Judec„tor delegat    — Aurel Pusca          sectorul 6, telefon 017601335, identificat cu B.I.
                                                           echival‚nd cu 10 p„rþi sociale reprezent‚nd 10 %
  Referent O.R.C.     — Adela Pavel          seria RT nr. 063140, eliberat de Secþia 21 Poliþie la
                              data de 6.01.2000, cod numeric personal          din capitalul social total, av‚nd cota de participare
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Pavel D.    1820401460076.                      la beneficii/pierderi de 10 %;
Mariana-Liliana privind autorizarea constituirii ∫i      4. Folli L. Mario Romica, n„scut la data de        5. Dorojneac D. Marian, aport la capital 1.000.000
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MINERAL        10.04.1962, Ón Nehoiu, Buz„u, cet„þean rom‚n,       lei, data v„rs„rii aportului 8.03.2001, echival‚nd cu
CONS — S.R.L.                       domiciliat Ón Nehoiu, Str. G„rii nr. 17, judeþul     10 p„rþi sociale reprezent‚nd 10 % din capitalul
                              Buz„u, cod po∫tal 5194, identificat cu C.I. seria XZ   social total, av‚nd cota de participare la
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              nr. 048789, eliberat de Poliþia Nehoiu la data de     beneficii/pierderi de 10 %.
  Asupra cererii de faþ„:                 31.07.2000, cod numeric personal 1620410106619;        Administratori:
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     5. Dorojneac D. Marian, n„scut la data de         1. Pavel D. Mariana-Liliana, cet„þean rom‚n,
de 8.03.2001 cu nr. 717, petentul Pavel D. Mariana-    1.12.1973 Ón comuna Voineasa, judeþul V‚lcea,       n„scut la data de 17.08.1980 Ón Bucure∫ti, cod
Liliana a solicitat autorizarea constituirii ∫i      cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Nehoiu, Str. 1       numeric personal: 2800817430017, domiciliat„ Ón
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MINERAL        Decembrie 1918, bl. 28 B, ap. 12, judeþul Buz„u, cod   Bucure∫ti, Str. Baltita nr. 4, bl. B 26, sc. 2, ap. 21,
CONS — S.R.L., Ón registrul comerþului.          po∫tal 5194, identificat cu B.I. seria GB nr. 460368,   sectorul 4, telefon 016360484, av‚nd puteri de
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    eliberat de Poliþia Nehoiu la data de 15.09.1992, cod   administrator reprezentant;
Ónscrisuri:                        numeric personal 1731201170454.                2. Cristea D. Ion Eduard, cet„þean rom‚n, n„scut
  1. contract de societate cu nr. 480 din data de      Form„ juridic„, denumire, sediu: societate       la data de 31.05.1976 Ón C‚mpina, judeþul Prahova,
8.03.2001;                         comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„        cod numeric personal 1760531290921, domiciliat Ón
  2. statutul societ„þii cu nr. 479 din data de      juridic„ rom‚n„, cu denumirea MINERAL CONS —       Sinaia, Str. St‚njeneilor nr. 2, bl. 2, sc. B, ap. 13,
8.03.2001;                         S.R.L., cu sediul social Ón Nehoiu, Str. 1 Decembrie   judeþul Prahova, telefon 093325642, av‚nd puteri
  3. contract de Ónchiriere pentru sediul social cu    1918, nr. 1, cod po∫tal 5194, valabil p‚n„ la data de   de administrator reprezentant;
nr. 44 din data de 21.02.2001;               1.03.2002.                          3. Huzum M. Cristian Petre, cet„þean rom‚n,
  4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului       Obiectul de activitate                 n„scut la data de 1.04.1982 Ón Bucure∫ti, cod
social cu nr. 15 din data de 8.03.2001;            Domenii declarate:                   numeric personal 1820401460076, domiciliat Ón
  5. chitanþa tax„ timbru cu nr. 00872353 din data      266 – fabricarea elementelor din beton, ciment ∫i   Bucure∫ti, Str. Cpt. Eftimie Z. Croitoru nr. 12,
de 8.03.2001;                       ipsos;                          sectorul 6, telefon 017601335, av‚nd puteri
  6. chitanþa tax„ registru cu nr. 5863639 din data     452 – construcþii de cl„diri ∫i de geniu civil;    administrator reprezentant;
de 8.03.2001;                         Domeniul principal:                    4. Folli L. Mario Romica, cet„þean rom‚n, n„scut
  7. chitanþa Monitor Oficial cu nr. 5863639 din       142 – extracþia nisipului ∫i argilei.         la data de 10.04.1962 Ón Nehoiu, judeþul Buz„u, cod
data de 8.03.2001;                      Activitate principal„:
  Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul                                  numeric personal 1620410106619, domiciliat Ón
                               1421 – extracþia pietri∫ului ∫i nisipului.
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele                                  Nehoiu, Str. G„rii nr. 17, judeþul Buz„u, cod po∫tal
                               Alte activit„þi:
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón                                5194, av‚nd puteri de administrator reprezentant;
                               2661 – fabricarea elementelor din beton pentru
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarele                                   5. Dorojneac D. Marian, cet„þean rom‚n, n„scut
                              construcþii;
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii                                  la data de 1.12.1973 Ón comuna Voineasa, judeþul
                               4521 – lucr„ri de construcþii, inclusiv lucr„ri de
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite         art„;                           V‚lcea, cod numeric personal 1731201170454,
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii      4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la  domiciliat Ón Nehoiu, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 28 B,
Comerciale MINERAL CONS — S.R.L. ∫i dispun‚nd       construcþii;                       ap. 12, judeþul Buz„u, cod po∫tal 5194, av‚nd puteri
Ónmatricularea acesteia.                   4523 – construcþii de c„i de comunicaþie terestre   administrator reprezentant.
                              ∫i construcþii destinate sportului;              Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       4524 – construcþii hidrotehnice;              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Admite cererea formulat„ de Pavel D. Mariana-       4525 – alte lucr„ri de construcþii inginere∫ti;    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Liliana, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, Str. Baltita nr. 4,   4526 – alte lucr„ri specifice pentru construcþii.     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
bl. B 26, sc. 2, et. 2, ap. 21, ∫i, Ón consecinþ„:      Capitalul social: capitalul social subscris este de  pronunþare.
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónmatricularea     10.000.000 lei; v„rsat 10.000.000 lei; num„rul total     Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 9.03.2001.
Ón registrul comerþului a Societ„þii Comerciale      de p„rþi sociale: 100; valoarea unei p„rþi sociale:      (1/27.200)
MINERAL CONS — S.R.L., cu urm„toarele date:        100.000 lei.                                    *
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 777/19.IV.2001
 Societatea Comercial„ MINSOFT — S.R.L.           5119 – intermedieri Ón comerþul cu produse       Buz„u, judeþul Buz„u, cet„þean rom‚n, domiciliat„
      Buz„u, judeþul Buz„u              diverse;                          Ón Buz„u, str. Spiru Haret bl. 120 A, ap. 17, cod
                               5164 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale    po∫tal 5100, telefon 094630919, identificat„ cu B.I.
                             de birou;                         seria GN nr. 199822, eliberat de Poliþia Buz„u la
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0113/16.03.2001        6423 – activit„þi de transmitere de date;       data de 7.03.1994, cod numeric personal
                               7210 – consultaþii Ón domeniul echipamentelor     2710922100086.
        COD SIRUES: 103693846
                             de calcul;                          Form„ juridic„, denumirea, sediul: societate
       CERTIFICAT SERIA A 919033
                               7230 – prelucrarea datelor;              comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
                               7240 – activit„þi legate de b„ncile de date;      juridic„ rom‚n„, cu denumirea OCTAV GCC —
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                           S.R.L., cu sediul social Ón Buz„u, str. Spiru Haret
                               7250 – Óntreþinerea ∫i repararea ma∫inilor de
    DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN BUZ√U                                         bl. 120 A, ap. 17, cod po∫tal 5100, valabil p‚n„ la
                             birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI                                       data de 31.12.2050.
                               7260 – alte activit„þi legate de informatic„;
                               7413 – activit„þi de studiere a pieþei ∫i de sondaj;   Obiectul de activitate
        DOSAR NR. 729/2001               7414 – activit„þi de consutlarte pentru afaceri ∫i    Domenii declarate:
                             management;                          513 – comerþ cu ridicata cu produse alimentare,
      ŒNCHEIEREA NR. 729/2001                                          cu b„uturi ∫i cu tutun;
                               9910 – activit„þi de import-export.
     ™edinþa din 15 martie 2001              Capitalul social: capital social subscris este de     521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
                             2.000.000 lei; v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de   nespecializate;
 Judec„tor delegat    — Aurel Pusca                                        602 – alte transporturi terestre;
                             p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi: 100.000 lei.
 Referent O.R.C.     — Adela Pavel                                        804 – alte forme de Ónv„þ„m‚nt.
                               Participarea asociaþilor la capitalul social:
  Pe rol, soluþionarea cererii formulate de         1. Minciuna Gh. Ioan, aport la capital 2.000.000     Domeniul principal:
Minciuna Gh. Ioan, privind autorizarea constituirii    lei, data v„rs„rii aportului 12.03.2001, echival‚nd      521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MINSOFT —     cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul   nespecializate.
S.R.L.                          social total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i    Activitate principal„:
                             pierderi de 100 %.                      5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                           nespecialziate cu v‚nzare predominant„ de produse
                               Administrator: 1. Minciuna Gh. Ioan, cet„þean
  Asupra cererii de faþ„:                rom‚n, n„scut la data de 26.01.1962 Ón localitatea     alimentare, b„uturi ∫i tutun.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   Ungureni, judeþul Boto∫ani, cod numeric personal       Alte activit„þi:
de 12.03.2001 cu nr. 724, petentul Minciuna Gh.      1620126100010, domiciliat Ón Buz„u, Str. Unirii,       5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume;
Ioan a solicitat autorizarea constituirii ∫i       bl. 35 D, ap. 5, judeþul Buz„u, cod po∫tal 5100,       5132 – comerþ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MINSOFT —      telefon 435377, av‚nd puteri administrator          5133 – comerþ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
S.R.L., Ón registrul comerþului.             reprezentant.                       uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele      Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.    5134 – comerþ cu ridicata cu b„uturi;
Ónscrisuri:                          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         5135 – comerþ cu ridicata cu tutun;
  1. statutul societ„þii cu nr. 884 din data de     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         5136 – comerþ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
6.03.2001;                          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     produse zaharoase;
  2. contract de v‚nzare-cump„rare cu nr. 5070 din    pronunþare.                          5137 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
data de 9.05.1991;                      Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 15.03.2001.         condimente;
  3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului       (2/27.201)                        5138 – comerþ cu ridicata specializat cu produse
social cu nr. 368696 din data de 12.03.2001;                     *                alimentare;
  4. chitanþa tax„ timbru cu nr. 1414481 din data                                   5139 – comerþ cu ridicata, nespecializat, de
de 9.03.2001;                       Societatea Comercial„ OCTAV GCC — S.R.L.         produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  5. chitanþa tax„ registru cu nr. 5863672 din data         Buz„u, judeþul Buz„u                5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
de 12.03.2001;                                                    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  6. chitanþa Monitor Oficial cu nr. 5863672 din                                  produse alimentare;
data de 12.03.2001.                     NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0114/16.03.2001        6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe
                                                           baz„ de grafic;
  Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
                                     COD SIRUES: 103693858             6022 – transporturi cu taxiuri;
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
                                    CERTIFICAT SERIA A 919034            6023 – transporturi terestre de c„l„tori
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
                                                           ocazionale;
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarele
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT                6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
                                 DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN BUZ√U              8041 – ∫coli de conducere (pilotaj).
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI            Capitalul social: capital social subscris este de
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
                                                           2.000.000 lei; v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
Comerciale MINSOFT — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                                     DOSAR NR. 735/2001             p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi: 100.000 lei.
Ónmatricularea acesteia.
                                                            Participarea asociaþilor la capitalul social:
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:           ŒNCHEIEREA NR. 735/2001              1. Ghituica N. Carmen Lenuþa, aport la capital
                                                           2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 12.03.2001,
  Admite cererea formulat„ de Minciuna Gh. Ioan,         ™edinþa din 15 martie 2001            echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 %
cu domiciliul Ón Buz„u, Str. Unirii bl. 35 D, et. 1,    Judec„tor        — Aurel Pusca          capitalul social total, av‚nd cota de participare la
ap. 5, ∫i, Ón consecinþ„:                  Referent O.R.C.     — Adela Pavel          beneficii ∫i pierderi de 100 %.
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune                                  Administratori:
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii      Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Ghituica    1. Ghituica N. Carmen Lenuþa, cet„þean rom‚n,
Comerciale MINOSOFT — S.R.L., cu urm„toarele       N. Carmen Lenuþa, privind autorizarea constituirii     n„scut„ la data de 22.09.1971 Ón localitatea Buz„u,
date:                           ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale OCTAV GCC —    cod numeric personal 2710922100086, domiciliat„
  Asociat: 1. Minciuna Gh. Ioan, Ón calitate de     S.R.L.                           Ón Buz„u, str. Spiru Haret, bl. 120 A, ap. 17, cod
asociat unic, n„scut la data de 26.01.1962 Ón             JUDEC√TORUL DELEGAT              po∫tal 5100, telefon 09430919, av‚nd puteri de
Ungureni, judeþul Boto∫ani, cet„þean rom‚n,                                     administrator;
domiciliat Ón Buz„u, Str. Unirii bl. 35 D, ap. 5, cod    Asupra cererii de faþ„:                  2. Ghituica N. Alexandru C„t„lin, cet„þean
po∫tal 5100, telefon 435377, identificat cu C.I. seria    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    rom‚n, n„scut la data de 27.05.1969 Ón Buz„u, cod
XZ nr. 055340, eliberat de Poliþia Buz„u, la data de   de 12.03.2001 cu nr. 730, petentul Ghituica N.       numeric personal 1690527100090, domiciliat Ón
10.10.2000, cod numeric personal 1620126100010.      Carmen Lenuþa a solicitat autorizarea constituirii ∫i   Buz„u, str. Spiru Haret bl. 120 A, ap. 17, cod po∫tal
  Form„ juridic„, denumirea, sediul: societate      Ónmatricularea Societ„þii Comerciale OCTAV GCC —      5100, telefon 09430919, av‚nd puteri de
comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„        S.R.L. Ón registrul comerþului.              administrator neasociat, cu drept de reprezentare.
juridic„ rom‚n„, cu denumirea MINSOFT — S.R.L.,       Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele      Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
cu sediul social Ón Buz„u, Str. Unirii bl. 35 D, et. 1,  Ónscrisuri:                          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
ap. 5, cod po∫tal 5100, valabil p‚n„ la data de       1. statutul societ„þii, cu nr. 1071, din data de    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
31.12.2050.                        12.03.2001;                          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Obiectul de activitate                  2. declaraþie pe proprie r„spundere, cu nr. 1086,    pronunþare.
  Domenii declarate:                   din data 12.03.2001;                     Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 15.03.2001.
  300 – producþia de mijloace alte tehnicii de       3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului       (3/27.202)
calcul ∫i de birou;                    social cu nr. 16963, din data 12.03.2001;                      *
  511 – activit„þi de intermedieri cu ridicata;       4. chitanþa tax„ timbru, cu nr. 53097, din data
  516 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente    12.03.2001;                              Societatea Comercial„
∫i furnituri;                        5. chitanþa tax„ registru, cu nr. 5863693, din data        PROSPER INSTAL — S.R.L.
  624 – telefonie, telegrafie, transmisiuni de date;   12.03.2001;                               Buz„u, judeþul Buz„u
  721 – consultaþii Ón domeniul echipamentelor de      6. chitanþa Monitorul Oficial, cu nr. 5863593, din
calcul;                          data 12.03.2001.
  723 – prelucrarea datelor;                Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0115/16.03.2001
  724 – activit„þi legate de b„ncile de date;      delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
                             legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón           COD SIRUES: 103693860
  725 – Óntreþinerea ∫i repararea ma∫inilor de
                             conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor          CERTIFICAT SERIA A 919035
birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
  726 – alte activit„þi legate de informatic„;      din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
  741 – activit„þi juridice, contabilitate ∫i revizie  nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite           JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
contabil„, consultaþii referitoare la impunere;      prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii      JUDEÞEAN BUZ√U LA OFICIUL REGISTRULUI
activit„þi de studii de piaþ„ ∫i de sondaj; consultaþii  Comerciale OCTAV GCC — S.R.L., ∫i dispun‚nd                COMERÞULUI
pentru afaceri ∫i management.               Ónmatricularea acesteia.
  Domeniul principal:                                                       DOSAR NR. 751/2001
  722 – realizarea ∫i furnizarea de programe.       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                                ŒNCHEIEREA NR. 751/2001
  Activitate principal„:                  Admite cererea formulat„ de Ghituica N. Carmen
  2220 – realizarea ∫i furnizarea de programe.      Lenuþa, cu domiciliul Ón Buz„u, str. Spiru Haret,          ™edinþa din 15 martie 2001
  Alte activit„þi:                    bl. 120 A, et. 4, ap. 17, ∫i, Ón consecinþ„:
                                                            Judec„tor        — Aurel Pusca
  3001 – fabricarea ma∫inilor de birou;           Autorizeaz„    constituirea    ∫i dispune
                                                            Referent O.R.C.     — Adela Pavel
  3002 – fabricarea calculatoarelor ∫i a altor      Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
echipamente electronice;                 Comerciale OCTAV GCC — S.R.L., cu urm„toarele         Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Popescu
  5118 – intermedieri Ón comerþul specializat Ón     date:                           V. Marian, privind autorizarea constituirii ∫i
v‚nzarea produselor cu caracter specific           Asociat: 1. Ghituica N. Carmen Lenuþa, Ón calitate   Ónmatricularea Societ„þii Comerciale PROSPER
neclasificate Ón alt„ parte;               de asociat unic, n„scut„ la data de 22.09.1971, Ón     INSTAL — S.R.L.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 777/19.IV.2001                   3
       JUDEC√TORUL DELEGAT                602 – alte transporturi terestre;             Administrator: 1. Popescu V. Marian, cet„þean
                                631 – manipul„ri ∫i depozit„ri.             rom‚n, cet„þean rom‚n, n„scut la data de
  Asupra cererii de faþ„:
                                Domeniul principal:                   24.10.1960 Ón localitatea Plescoi, judeþul Buz„u, cod
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                742 – activit„þi de proiectare, urbanism, inginerie   numeric personal 1601024100040, domiciliat Ón
de 13.03.2001 cu nr. 746, petentul Popescu V.
                              ∫i alte servicii tehnice.                  Buz„u, str. N. B„lcescu bl. 27, ap. 12, cod po∫tal
Marian, a solicitat autorizarea constituirii ∫i
                                Activitate principal„:                 5100, telefon 436975, av‚nd puteri administrator
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale PROSPER
                                7420 – activit„þi de proiectare, urbanism,       reprezentant.
INSTAL — S.R.L. Ón registrul comerþului.
                              inginerie ∫i alte servicii tehnice.              Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
                                Alte activit„þi:                      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Ónscrisuri:
                                2030 – fabricarea de elemente de dulgherie ∫i      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  1. statutul societ„þii, cu nr. 696, din data de
13.03.2001;                        t‚mpl„rie pentru construcþii;                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  2. declaraþie privind accept sediu firm„, cu nr.      3710 – recuperarea de∫euri ∫i resturi metalice     pronunþare.
24, din data de 2.06.1999;                 reciclabile;                          Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 15.03.2001.
  3. chitanþa tax„ timbru, cu nr. 113860, din data      3720 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor         (4/27.203)
13.03.2001;                        nemetalice reciclabile;                                *
  4. dovada efecu„rii v„rs„m‚ntului capitalului        4020 – transport ∫i distribuþie gaze (exclusiv
social, cu nr. 31021, din data 13.03.2001;         extracþia gazului natural ∫i a gazelor asociate);        Societatea Comercial„ SARAMI— S.A.
  5. chitanþa tax„ registru, cu nr. 5863733, din data     4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru           Buz„u, Sucursala R‚mnicu S„rat
13.03.2001;                        construcþii;
  6. chitanþa Monitorul Oficial, cu nr. 5863733, din     4533 – lucr„ri de instalaþii sanitare ∫i de Ónc„lzire
data 13.03.2001.                      central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0116/16.03.2001

  Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul     tehnologice la cl„diri ∫i construcþii inginere∫ti;
                                4534 – alte lucr„ri de instalaþii ∫i de construcþii           COD SIRUES 103672684
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
legale, privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   auxiliare;
                                5010 – comerþ cu autovehicule;                  JUDEC√TORUL DELEGAT
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor                                  DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN BUZ√U LA OFICIUL
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii       5030 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru
                              autovehicule;                            REGISTRULUI COMERÞULUI
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii      5050 – v‚nzare cu am„nuntul de carburanþi
                              pentru autovehicule;                            DOSAR NR. 76/2001
Comerciale PROSPER INSTAL — S.R.L. ∫i dispun‚nd
Ónmatricularea acesteia.                    5111 – comerþ intermediar cu materii prime
                                                                ŒNCHEIEREA NR. 767 din 2001
                              agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      semiproduse;                            ™edinþa din data de 15.03.2001
  Admite cererea formulat„ de Popescu V. Marian,       5112 – comerþ intermediar cu combustibili,
                              minerale ∫i produse chimice pentru industrie;         Judec„tor delegat    — Aurel Pusca
cu domiciliul Ón Buz„u, str. N. B„lcescu bl. 27, et. 2,                                 Referent O.R.C.     — Adela Pavel
ap. 12, ∫i, Ón consecinþ„: Autorizeaz„ constituirea ∫i     5113 – comerþ intermediar cu material lemnos ∫i
dispune Ónmatricularea Ón registrul comerþului a      de construcþii;                        Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Popa
Societ„þii Comerciale PROSPER INSTAL — S.R.L., cu       5121 – comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i    Liliana privind autorizarea constituirii ∫i
urm„toarele date:                     furaje;                           Ónmatricularea Societ„þii Comerciale SARAMI— S.A..
  Asociaþi:                          5122 – comerþ cu ridicata cu flori ∫i plante;      Buz„u, Sucursala R‚mnicu S„rat, Ónfiinþat„ de
  1. Popescu V. Marian, Ón calitate de asociat,        5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume      Societatea Comercial„ SARAMI — S.A. – 69/1991, cu
n„scut la data de 24.10.1960 Ón localitatea Plescoi,    proaspete;                         sediul Ón Buz„u, judeþul Buz„u.
judeþul Buz„u, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón          5151 – comerþ cu ridicata cu combustibili solizi,
                              lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;               JUDEC√TORUL DELEGAT:
Buz„u, Str. N. B„lcescu bl. 27, ap. 12, cod po∫tal
5100, judeþul Buz„u, telefon 436975, identificat cu      5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i      Asupra cererii de faþ„:
B.I. seria GT nr. 001057, eliberat de Poliþia Buz„u la   de construcþii;                        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
data de 24.07.1995, cod numeric personal            5154 – comerþ cu ridicata cu echipamente ∫i       de 14.03.2001 cu nr. 762, petentul Popa Liliana a
1601024100040;                       furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i Ónc„lzire;       solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
  2. Dumitru I. Costel, n„scut la data de 22.09.1961     5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine         Societ„þii Comerciale SARAMI— S.A., Buz„u –
Ón Ploie∫ti, judeþul Prahova, cet„þean rom‚n,       nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse      Sucursala R‚mnicu S„rat Ón registrul comerþului.
domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Cameliei nr. 4, bl. 44, sc.  alimentare, b„uturi ∫i tutun;                 Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
A, ap. 23, cod po∫tal 2000, telefon 044137518,         5212 – alte tipuri de comerþ cu am„nuntul Ón      Ónscrisuri:
identificat cu B.I. seria DA nr. 068830, eliberat de    magazine nespecializate;                    1. actul adiþional Ón form„ autentic„ cu nr. 1027
Poliþia Ploie∫ti la data de 26.09.1985, cod numeric      5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume;     din data de 12.03.2001; 2. declaraþie pe proprie
personal 1010922293104.                    5222 – comerþ cu am„nuntul cu carne ∫i produse     r„spundere cu nr. 554 din data de 13.03.2001; 3.
  Form„ juridic„, denumirea, sediul: societate      din carne;                         certificat de Ónmatriculare cu nr. J 10/69/1991 din
comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„          5223 – comerþ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee     data de 24.03.1995; 4. chitanþ„ tax„ timbru cu nr.
juridic„ rom‚n„, cu denumirea PROSPER INSTAL —       ∫i molu∫te;                         0130394 din data de 12.03.2001; 5. chitanþ„ tax„
S.R.L., cu sediul social Ón Buz„u, Str. Gloriei nr. 22,    5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse      registru cu nr. 125 din data de 13.03.2001; 6.
cod po∫tal 5100, judeþul Buz„u, valabil p‚n„ la data    de patiserie ∫i zaharoase;                 chitanþa Monitorul Oficial cu nr. 125 din data de
de 31.12.2050.                         5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi;         13.03.2001.
  Obiectul de activitate                   5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din         Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
  Domenii declarate:                   tutun;                           delegat constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
  203 – fabricarea de elemente de dulgherie ∫i        5227 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine         legale privind Ónfiinþarea sucursalei, Ón
t‚mpl„rie pentrru construcþii;               specializate, cu produse neclasificate Ón al„ parte;    conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
  371 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor         5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse          din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
metalice reciclabile;                   cosmetice ∫i de toalet„;                  Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  372 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor         5241 – comerþ cu am„nuntul cu textile;         prezenta cerere, dispun‚nd Ónmatricularea
nemetalice reciclabile;                    5242 – comerþ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
                                                            Societ„þii Comerciale SARAMI— S.A. – Buz„u
  402 – producþia ∫i distribuþia gazelor (exclusiv      5243 – comerþ cu am„nuntul cu Ónc„lþ„minte ∫i
                                                            Sucursala R‚mnicu S„rat.
extracþia gazului natural ∫i a gazelor asociate);     articole din piele;
  451 – organizarea de ∫antiere ∫i preg„tirea         5244 – comerþ cu am„nuntul cu mobil„, articole      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
terenului;                         de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
                                5245 – comerþ cu am„nuntul cu articole ∫i         Admite cererea formulat„ de Popa Liliana, cu
  453 – lucr„ri de instalaþii ∫i izolaþii;                                      domiciliul Ón Buz„u, Str. Unirii, bl. 23AB, ap. 14, ∫i,
  501 – comerþ cu autovehicule;              aparate electrice de uz casnic;
                                5246 – comerþ cu am„nuntul cu articole de        Ón consecinþ„:
  503 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru
                              fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;      Dispune Ónmatricularea Ón registrul comerþului a
autovehicule;
                                5250 – comerþ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie     Societ„þii Comerciale SARAMI— S.A., Buz„u –
  505 – v‚nzare cu am„nuntul de carburanþi
                              v‚ndute prin magazine;                   Sucursala R‚mnicu S„rat, cu urm„toarele date:
pentru autovehicule;
                                5262 – comerþ cu am„nuntul prin standuri, Ón        Form„ juridic„, denumire, sediu: sucursal„ cu
  511 – activit„þi de intermedieri Ón comerþul cu
                              pieþe;                           denumirea SARAMI— S.A., Buz„u – Sucursala
ridicata;
                                5263 – alte tipuri de comerþ cu am„nuntul care     R‚mnicu S„rat, sediul social Ón R‚mnicu S„rat, Str.
  512 – comerþ cu ridicata cu produse agricole
                              nu se efectueaz„ prin magazine;               Victoriei nr. 2, cod po∫tal 5250, valabil p‚n„ la data
brute ∫i animale vii;
  513 – comerþ cu ridicata cu produse alimentare,       5274 – alte reparaþii de articole personale ∫i     de 31.12.2050.
b„uturi ∫i tutun;                     gospod„re∫ti;                         Obiectul de activitate
  515 – comerþ cu ridicata cu produse             6023 – transporturi terestre de c„l„tori          Domenii declarate:
intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;           ocazionale;                          Domeniul principal: 702 – Ónchirierea ∫i
  521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine            6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;         subÓnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
nespecializate;                        6312 – depozit„ri;                   Ónchiriate.
  522 – comerþ cu am„nuntul cu produse            9910 – activit„þi de import-export.            Activit„þi principale:
alimentare, b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón         Capitalul social: capital social subscris este de     7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
magazine specializate;                   2.000.000 lei; v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de    imobiliare proprii sau Ónchiriate.
  523 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine         p„rþi sociale: 20; valoarea unei p„rþi: 100.000 lei.      Sucursala va putea desf„∫ura orice alte activit„þi
specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,       Participarea asociaþilor la capitalul social:      prev„zute Ón actul constitutiv al Societ„þii
cu produse de cosmetic„ ∫i de toalet„;             1. Popescu V. Marian, aport la capital 1.000.000    Comerciale SARAMI— S.A., Buz„u.
  524 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine         lei, data v„rs„rii aportului 13.03.2001, echival‚nd      Administrator:
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul      Padina Valerica, cu cet„þenie rom‚n„, n„scut„ la
parte;                           social total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i   data de 17.06.1954 Ón Vidra-Ilfov, av‚nd puteri
  525 – comerþ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie      pierderi de 50 %;                      reprezentant sucursal„.
v‚ndute prin magazine;                     2. Dumitru I. Costel, aport la capital 1.000.000      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  526 – comerþ cu am„nuntul neefectuat prin        lei, data v„rs„rii aportului 13.03.2001, echival‚nd     pronunþare.
magazine;                         cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul      Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 15.03.2001.
  527 – reparaþii de articole personale ∫i        social total, av‚nd cota de participare la           (5/27.204)
gospod„re∫ti;                       beneficii/pierderi de 50 %.                              *
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 777/19.IV.2001
       Societatea Comercial„             B, parter, ap. 3, formulat„ de Bosoiu Mihail, cu       (servicii de spectacole: discoteci, s„li de dans,
      M.C. BOSOIU 2001 — S.R.L.            domiciliul Ón C‚mpulung, str. Gen. Dragalina nr.       activit„þi distractive); 9272 – alte activit„þi recreative
      C‚mpulung, judeþul Arge∫             6C, bl. D3A, sc. b, parter, ap. 3, autorizeaz„        (internet-cafe).
                              constituirea ∫i dispune Ónmatricularea Societ„þii         Forma de comercializare: societatea va
                              Comerciale M.C. BOSOIU 2001 — S.R.L. la Oficiul        comercializa produsele ∫i serviciile din producþia
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/181/22.03.2001       Registrului Comerþului al Judeþului Arge∫ Ón termen      proprie, de la terþi, din þar„ sau str„in„tate, la
                              de 24 de ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere        preþuri ∫i tarife conform legilor Ón vigoare.
         COD SIRUES 033244217
                              devine irevocabil„.                      Comercializarea se va face prin magazine proprii
                                O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii Societ„þii       sau ale altor societ„þi din þar„ sau str„in„tate cu
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Comerciale M.C. BOSOIU 2001 — S.R.L. prezenta         v‚nzarea en gros sau cu am„nuntul la sediu, pieþe,
       DE TRIBUNALUL ARGE™
                              Óncheiere se transmite din oficiu la Regia Autonom„      t‚rguri ∫i oboare, Ón locuri special amenajate, Ón
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                              Monitorul Oficial spre publicare, pe cheltuiala        condiþiile legii. Societatea Ó∫i propune ca pe
     DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ
                              p„rþilor, precum ∫i la Administraþia financiar„ din      parcursul desf„∫ur„rii activit„þii ∫i pe m„sura
     ™I INDUSTRIE A JUDEÞULUI ARGE™
                              raza sediului societ„þii, pentru evidenþa fiscal„, cu     c‚∫tig„rii de experienþ„ s„ deschid„ filiale sau
                              menþionarea num„rului de Ónmatriculare Ón           sucursale ∫i Ón alte localit„þi din þar„ sau str„in„tate,
        DOSAR NR. 785/2001              registrul comerþului.                     inclusiv reprezentanþe ∫i case de comenzi, precum
                                Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data         ∫i asocierea pentru comercializare cu alte firme sau
    ŒNCHEIEREA NR. 785 din 22.03.2001
                              pronunþ„rii prezentei Óncheieri.               societ„þi comerciale de profil din þar„ sau
  Judec„tor delegat    — C„pit„nescu Cristian       Pronunþat„ ast„zi, 22 martie 2001.             str„in„tate.
  Referent O.R.C.     — Fuiorescu Laura          (6/27.205)                          Capitalul social:
  Pe rol, soluþionarea cererii nr. 3628 din data de                  *                   – tip participare: privat autohton 100 %; capitalul
21.03.2001 privind autorizarea ∫i Ónmatricularea                                     social subscris: 2.000.000 lei; capitalul social v„rsat:
Societ„þii Comerciale M.C. BOSOIU 2001 — S.R.L., cu            Societatea Comercial„              2.000.000 lei; num„rul total de p„rþi sociale: 20;
sediul Ón C‚mpulung, str. Gen. Dragalina nr. 6C, bl.           CAT DEN 2001 — S.R.L.              valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
D2A, sc. B, parter, ap. 3, formulat„ de Bosoiu              Mioveni, judeþul Arge∫               Participarea asociatului la capitalul social:
Mihail, domiciliat Ón C‚mpulung, str. Gen.                                          Dumitru Radu C„t„lin, aport la capital 2.000.000
Dragalina nr. 6C, bl. D3A, sc. B, parter, ap. 3, Ón                                    lei, echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/184/22.03.2001
calitate de asociat unic.                                                 100 % capitalul social total, av‚nd cota de
                                       COD SIRUES 033244243
                                                             participare la beneficii/pierderi de 100 %.
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                               Administrator:
  Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este              JUDEC√TORUL DELEGAT                 Dumitru Radu C„t„lin, cet„þean rom‚n, n„scut la
Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35, alin.           DE TRIBUNALUL ARGE™               data de 8.04.1970 Ón Pite∫ti, judeþul Arge∫, cod
2 din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI            numeric personal 1700408033107, domiciliat Ón
comerciale, republicat„, ∫i de Normele de              DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ             judeþul Arge∫, Pite∫ti, str. Nicolae B„lcescu, bl. S5,
metodologie P/068–773/1998 privind modul de             ™I INDUSTRIE A JUDEÞULUI ARGE™            sc. A, ap. 6, cod po∫tal 300, av‚nd puteri depline.
þinere a registrelor comerþului ∫i de efectuare a                                       Durata de funcþionare a societ„þii: nelimitat„.
Ónregistr„rilor, emise de Camera de Comerþ ∫i                                         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                    DOSAR NR. 798/22.03.2001
Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei.                                     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Cererea este legal timbrat„.                  ŒNCHEIEREA NR. 798 din 22.03.2001              Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii,
  Societatea, potrivit statutului societ„þii                                       cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea nr.
autentificat cu nr. 242 din 19.03.2001 de notarul       Judec„tor delegat     — C„pit„nescu Cristian      31/1990, republicat„, ∫i art. 6 din Legea nr. 26/1990,
public Petrescu Margareta din C‚mpulung, are          Referent O.R.C.      — ™erb„nescu Natalia       republicat„.
urm„toarele elementele de identificare:            Pe rol, soluþionarea cererii nr. 3215 din data de
  Asociat unic este Bosoiu Mihail, n„scut la data de    14.03.2001 privind autorizarea ∫i Ónmatricularea        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
1.12.1968 Ón Ruc„r, judeþul Arge∫, domiciliat Ón      Societ„þii Comerciale CAT DEN 2001 — S.R.L., cu         Admite cererea nr. 3215 din data de 14.03.2001
judeþul Arge∫, C‚mpulung, str. Gen. Dragalina nr.      sediul Ón Mioveni, str. Para∫ti, bl. R7, sc. B, et. 4, ap.  privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii
6C, bl. D3A, sc. B, ap. 3, identificat cu pa∫aportul nr.  18, formulat„ de Dumitru Radu C„t„lin, domiciliat       Comerciale CAT DEN 2001 — S.R.L., cu sediul Ón
03755059, eliberat de I.J.P. Arge∫ la data de        Ón Pite∫ti, str. Nicolae B„lcescu, bl. S5, sc. A, et. 2,   Mioveni, str. Para∫ti, bl. R7, sc. B, et. 4, ap. 18,
7.04.1998, cod personal 1681202030079.           ap. 6, Ón calitate de asociat unic.              formulat„ de Dumitru Radu C„l„tlin, cu domiciliul
  Form„ juridic„, denumire, sediu: societate cu                                     Ón Pite∫ti, str. Nicolae B„lcescu, bl. S5, sc. A, et. 2,
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu             JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                             ap. 6, autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
denumirea M.C. BOSOIU 2001 ∫i sediul social Ón         Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este        Ónmatricularea Societ„þii Comerciale CAT DEN 2001
C‚mpulung, str. Gen Dragalina nr. 6C, bl. D3A, sc. B,    Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35, alin.      — S.R.L. la Oficiul Registrului Comerþului al
parter, ap. 3, valabil p‚n„ la data de 19.03.2011.     2 din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile          Judeþului Arge∫ Ón termen de 24 de ore de la data
  Obiectul de activitate                  comerciale, republicat„, ∫i de Normele de           c‚nd prezenta Óncheiere devine irevocabil„.
  Domeniul principal: 158 – fabricarea altor        metodologie P/068–773/1998 privind modul de           O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
produse alimentare.                     þinere a registrelor comerþului ∫i de efectuare a       Óncheiere se transmite din oficiu la Regia Autonom„
  Activitate principal„: 1581 – fabricarea         Ónregistr„rilor, emise de Camera de Comerþ ∫i         Monitorul Oficial spre publicare, pe cheltuiala
produselor de panificaþie ∫i patiserie.           Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei.       p„rþilor, precum ∫i la Administraþia financiar„, din
  Alte activit„þi: 5121 – comerþ cu ridicata cu        Cererea este legal timbrat„.                raza sediului societ„þii pentru evidenþa fiscal„, cu
cereale, seminþe ∫i furaje; 5211 – comerþ cu          Societatea, potrivit statutului societ„þii         menþionarea num„rului de Ónmatriculare Ón
am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      autentificat cu nr. 716 din 13.03.2001 de notarul       registrul comerþului.
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       public Ana Stan din Piete∫ti, are urm„toarele          Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
tutun; 5212 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine       elementele de identificare:                  pronunþ„rii prezentei Óncheieri.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de           Asociat unic este Dumitru Radu C„t„lin, n„scut        Pronunþat„ ast„zi, 22 martie 2001.
produse nealimentare. Se v‚nd Ón raioane distincte,     la data de 8.04.1970 Ón Pite∫ti, judeþul Arge∫,          (7/27.206)
dar cu aceea∫i gestiune, Ómbr„c„minte, mobilier,      domiciliat Ón judeþul Arge∫, Pite∫ti, str. Nicolae                    *
produse electrocasnice, articole de fier„rie, sport,    B„lcescu, bl. S5, sc. A, et. 2, ap. 6, cod po∫tal 300,
cosmetic„, bijuterii, juc„rii.               identificat cu C.I. seria AS nr. 006530, eliberat de            Societatea Comercial„
  Forma de comercializare: societatea va          Poliþia Pite∫ti la data de 16.10.1998, cod numeric            FAVORIT ERMITAJ — S.R.L.
comercializa produsele ∫i serviciile en gros ∫i/sau     personal 1700408033107.                          Pite∫ti, judeþul Arge∫
en détaille, Ón lei ∫i/sau Ón valut„, la sediu, Ón spaþii   Form„ juridic„, denumire, sediu: societate cu
proprii ∫i/sau puse la dispoziþie de terþi, Ón pieþe,    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
t‚rguri, oboare, ambulant, comerþ stradal, la        denumirea CAT DEN 2001 ∫i sediul social Ón            NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/183/22.03.2001
domiciliul (sediul) clientului sau Ón alte forme      Mioveni, str. Para∫ti, bl. R7, sc. B, et. 4, ap.18, valabil
permise de lege, dup„ caz, Ón nume propriu ∫i/sau      pe o durat„ nelimitat„.                             COD SIRUES 033244231
Ón asociere cu persoane fizice ∫i/sau juridice         Obiectul de activitate
rom‚ne sau str„ine.                      Domeniul principal: 554 – cafenele ∫i baruri.              JUDEC√TORUL DELEGAT
  Capitalul social:                      Activitate principal„: 5542 – cafenele ∫i baruri cu           DE TRIBUNALUL ARGE™
  – tip participare: privat autohton 100 %; capitalul   spectacol.                             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
social subscris: 2.000.000 lei; capitalul social v„rsat:    Alte activit„þi: 5113 – intermedieri Ón comerþul cu        DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ
2.000.000 lei; num„rul total de p„rþi sociale: 20;     material lemnos ∫i de construcþii; 5121 – comerþ cu          ™I INDUSTRIE A JUDEÞULUI ARGE™
valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.          ridicata cu cereale, seminþe ∫i furaje; 5137 – comerþ
  Participarea asociatului la capitalul social:      cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i condimente; 5153            DOSAR NR. 797/2001
Bosoiu Mihail, aport la capital 2.000.000 lei,       – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i de
echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 %     construcþii; 5211 – comerþ cu am„nuntul, Ón             ŒNCHEIEREA NR. 797 din 22.03.2001
capitalul social total, av‚nd cota de participare la    magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„         Judec„tor delegat    — C„pit„nescu Cristian
beneficii/pierderi de 100 %.                de produse alimentare, b„uturi alcoolice ∫i           Referent O.R.C.     — Guta Loredana
  Administrator:                      r„coritoare ∫i tutun; 5212 – comerþ cu am„nuntul,
  Bosoiu Mihail, cu cet„þenie rom‚n„, n„scut la      Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare              Pe rol, soluþionarea cererii nr. 3220 din data de
data de 1.12.1968 Ón Ruc„r, judeþul Arge∫, cod       predominant„ de produse nealimentare; 5221 –         14.03.2001 privind autorizarea ∫i Ónmatricularea
personal 1681202030079, domiciliat Ón judeþul        comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume            Societ„þii Comerciale FAVORIT ERMITAJ — S.R.L.,
Arge∫, C‚mpulung, str. Gen. Dragalina nr. 6C,        proaspete; 5222 – comerþ cu am„nuntul cu carne ∫i       cu sediul Ón Pite∫ti, str. Trivale, bl. 36A, sc. A, et. 2,
bl. D3A, sc. B, ap. 3, av‚nd puteri depline.        produse din carne; 5224 – comerþ cu am„nuntul cu       ap. 17, formulat„ de Barbu Iulian, domiciliat Ón
  Durata de funcþionare a societ„þii: nelimitat„.     p‚ine, produse de patiserie ∫i zaharoase; 5225 –       Pite∫ti, str. Trivale, bl. 36A, sc. A, ap. 17, Ón calitate
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         comerþ cu am„nuntul cu b„uturi; 5226 – comerþ cu       de asociat.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        am„nuntul cu produse din tutun; 5227 – comerþ cu
  Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii,                                           JUDEC√TORUL DELEGAT
                              am„nuntul, Ón magazine specializate, cu produse
cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea nr.    neclasificate Ón alt„ parte, produse lactate, ou„,        Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este
31/1990, republicat„, ∫i art. 6 din Legea nr. 26/1990,   uleiuri ∫i gr„simi comestibile, fructe ∫i legume       Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35, alin.
republicat„.                        conservate; 5241 – comerþ cu am„nuntul cu textile;      2 din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile
                              5242 – comerþ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;          comerciale, republicat„, ∫i de Normele de
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      5243 – comerþ cu ridicata cu Ónc„lþ„minte ∫i articole     metodologie P/068–773/1998 privind modul de
  Admite cererea nr. 3628 din data de 21.03.2001      din piele; 5250 – comerþ cu am„nuntul cu bunuri        þinere a registrelor comerþului ∫i de efectuare a
privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii      de ocazie v‚ndute prin magazine; servicii: 5511 –       Ónregistr„rilor, emise de Camera de Comerþ ∫i
Comerciale M.C. BOSOIU 2001 — S.R.L., cu sediul Ón     hoteluri ∫i moteluri cu restaurant; 5530 –          Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei.
C‚mpulung, str. Gen. Dragalina nr. 6C, bl. D3A, sc.     restaurante; 9233 – alte activit„þi de spectacole        Cererea este legal timbrat„.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 777/19.IV.2001                   5
  Societatea, potrivit actului constitutiv          Comerciale FAVORIT ERMITAJ — S.R.L., cu sediul Ón     cu v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;
autentificat cu nr. 576 din 27.02.2001 de notarul        Pite∫ti, str. Trivale, bl. 36A, sc. A, et. 2, ap. 17,   5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
public Caunei Florescu Mariana din Pite∫ti, are         formulat„ de Barbu Iulian, cu domiciliul Ón Pite∫ti,   proaspete; 5222 – comerþ cu am„nuntul cu carne ∫i
urm„toarele elementele de identificare:             str. Trivale, bl. 36A, sc. A, ap. 17, autorizeaz„     produse din carne; 5223 – comerþ cu am„nuntul cu
  Asociat unic este Barbu Iulian, n„scut la data de      constituirea ∫i dispune Ónmatricularea Societ„þii     pe∫te, crustacee ∫i molu∫te; 5224 – comerþ cu
24.07.1970 Ón Rociu, judeþul Arge∫, domiciliat Ón        Comerciale FAVORIT ERMITAJ — S.R.L. la Oficiul      am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i
judeþul Arge∫, Pite∫ti, str. Trivale, bl. 36A, sc. A,      Registrului Comerþului al Judeþului Arge∫ Ón       zaharoase; 5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi
ap. 17, identificat cu B.I. seria H.C. nr. 067615,       termen de 24 de ore de la data c‚nd prezenta       alcoolice ∫i r„coritoare; 5226 – comerþ cu
eliberat de Poliþia Pite∫ti la data de 26.05.1998, cod     Óncheiere devine irevocabil„.               am„nuntul cu produse din tutun; 5227 – comerþ cu
numeric personal 1700724031868.                  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii Societ„þii     am„nuntul, Ón magazine specializate, cu produse
  Form„ juridic„, denumire, sediu: societate cu        Comerciale FAVORIT ERMITAJ — S.R.L. prezenta       alimentare neclasificate Ón alt„ parte; 5263 – comerþ
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu        Óncheiere se transmite din oficiu la Regia Autonom„    cu am„nuntul care nu se efectueaz„ prin magazine
denumirea FAVORIT ERMITAJ ∫i sediul social Ón          Monitorul Oficial spre publicare, pe cheltuiala      (comis-voiajori, automate de v‚ndut produse).
Pite∫ti, str. Trivale, bl. 36A, sc. A, et. 2, ap. 17, valabil  p„rþilor, precum ∫i la administraþia financiar„, din     Forma de comercializare: societatea va
p‚n„ la data de 14.01.2007.                   raza sediului societ„þii pentru evidenþa fiscal„, cu   comercializa produsele ∫i serviciile en gros ∫i/sau
  Obiectul de activitate                   menþionarea num„rului de Ónmatriculare Ón         en détaille, Ón lei ∫i/sau Ón valut„, la sediu, Ón spaþii
  Domeniul principal: 503 – comerþ cu am„nuntul        registrul comerþului.                   proprii ∫i/sau puse la dispoziþie de terþi, Ón pieþe,
cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule.             Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data       t‚rguri, oboare, ambulant, comerþ stradal, la
  Activitate principal„: 5030 – comerþ cu           pronunþ„rii prezentei Óncheieri.             domiciliul (sediul) clientului sau Ón alte forme
am„nuntul cu piese ∫i accesorii pentru               Pronunþat„ ast„zi, 22 martie 2001.           permise de lege, dup„ caz, Ón nume propriu ∫i/sau
autovehicule.                            (8/27.207)                      Ón asociere cu persoane fizice ∫i/sau juridice
  Alte activit„þi: 4533 – lucr„ri de instalaþii sanitare                *                rom‚ne sau str„ine.
∫i de Ónc„lzire central„ ∫i de montaj de echipamente                                     Capitalul social:
∫i utilaje tehnologice la cl„diri ∫i construcþii             Societatea Comercial„               – tip participare: privat autohton 100 %; capitalul
inginere∫ti; 4541 – lucr„ri de ipsos„rie; 4542 –           PRODUCT PAV MARELA — S.R.L.             social subscris: 2.000.000 lei; capitalul social v„rsat:
lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie; 4543 – lucr„ri de      satul Godeni, comuna Godeni, judeþul Arge∫        2.000.000 lei; num„rul total de p„rþi sociale: 20;
pardosire ∫i placare a pereþilor; 4545 – alte lucr„ri                                   valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
de finisare; 5010 – comerþ cu ridicata cu                                          Participarea asociaþilor la capitalul social:
autovehicule; comerþ cu am„nuntul cu                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/180/22.03.2001        1. Radu Pavel, aport la capital 1.000.000 lei,
autovehicule; servicii de intermedieri Ón comerþul                                    echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %
                                         COD SIRUES 033244205           din capitalul social total, av‚nd cota de participare
cu autovehicule; 5030 – servicii de intermedieri Ón
comerþul cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;                                    la beneficii/pierderi de 50 %;
                                      JUDEC√TORUL DELEGAT               2. Radu Marcela, aport la capital 1.000.000 lei,
5115 – intermedieri Ón comerþul cu mobil„, articole
                                      DE TRIBUNALUL ARGE™              echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %
de menaj ∫i de fier„rie; 5116 – intermedieri Ón
                                   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI          din capitalul social total, av‚nd cota de participare
comerþul cu textile, confecþii, Ónc„lþ„minte ∫i
                                    DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ            la beneficii/pierderi de 50 %.
articole din piele; 5117 – intermedieri Ón comerþul
                                    ™I INDUSTRIE A JUDEÞULUI ARGE™            Administratori:
cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun; 5121 –
comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i furaje;                                      1. Radu Pavel, cu cet„þenie rom‚n„, n„scut la
5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume                 DOSAR NR. 780/2001             data de 27.11.1961 Ón C‚mpulung, judeþul Arge∫,
proaspete; 5132 – comerþ cu ridicata cu carne ∫i                                     cod numeric personal 1611127030013, domiciliat Ón
                                   ŒNCHEIEREA NR. 780 din 22.03.2001          judeþul Arge∫, satul Cote∫ti, comuna Godeni, av‚nd
mezeluri; 5133 – comerþ cu ridicata cu produse
lactate, ou„, uleiuri ∫i gr„simi comestibile; 5134 –       Judec„tor delegat    — C„pit„nescu Cristian     puteri depline;
comerþ cu ridicata cu b„uturi; 5136 – comerþ cu          Referent O.R.C.     — Natalia ™erb„nescu       2. Radu Marcela, cu cete„þenie rom‚n„, n„scut„
ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i produse zaharoase;                                    la data de 1.03.1968 Ón comuna Capu Piscului,
                                  Pe rol, soluþionarea cererii nr. 3494 din data de   judeþul   Arge∫,   cod  numeric    personal
5137 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i       20.03.2001 privind autorizarea ∫i Ónmatricularea
condimente; 5138 – comerþ cu ridicata, specializat,                                    2680301030021, domiciliat„ Ón judeþul Arge∫, satul
                                Societ„þii Comerciale PRODUCT PAV MARELA —        Cote∫ti, comuna Godeni, av‚nd puteri depline.
cu alte produse alimentare; 5141 – comerþ cu          S.R.L., cu sediul Ón comuna Godeni, formulat„ de
ridicata cu produse textile; 5142 – comerþ cu                                        Durata de funcþionare a societ„þii: nelimitat„.
                                Radu Pavel, domiciliat Ón satul Cote∫ti, comuna       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„lþ„minte; 5143 –        Godeni, Ón calitate de asociat.
comerþ cu ridicata cu aparate electrice ∫i de uz                                     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
gospod„resc ∫i aparate de radio ∫i televizoare; 5145 –            JUDEC√TORUL DELEGAT               Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii,
comerþ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i de                                       cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea nr.
                                  Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este      31/1990, republicat„, ∫i art. 6 din Legea nr. 26/1990,
parfumerie; 5121 – comerþ cu am„nuntul cu fructe        Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35, alin.
∫i legume; 5222 – comerþ cu am„nuntul cu carne ∫i                                     republicat„.
                                2 din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile
produse din carne; 5223 – comerþ cu am„nuntul cu        comerciale, republicat„, ∫i de Normele de          Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
pe∫te, crustacee ∫i molu∫te; 5224 – comerþ cu          metodologie P/068–773/1998 privind modul de
am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i                                         Admite cererea nr. 3494 din data de 20.03.2001
                                þinere a registrelor comerþului ∫i de efectuare a
zaharoase; 5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi;                                     privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii
                                Ónregistr„rilor, emise de Camera de Comerþ ∫i
5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din tutun;                                     Comerciale PRODUCT PAV MARELA — S.R.L., cu
                                Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei.
5227 – comerþ cu am„nuntul, cu produse lactate ∫i                                     sediul Ón satul Godeni, comuna Godeni, judeþul
                                  Cererea este legal timbrat„.
ou„; 5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse                                        Arge∫, formulat„ de Radu Pavel cu domiciliul Ón
                                  Societatea, potrivit actului constitutiv
cosmetice ∫i de toalet„; 5241 – comerþ cu                                         satul Cote∫ti, comuna Godeni, judeþul Arge∫,
                                autentificat cu nr. 985 din 20.03.2001 de notarul
am„nuntul cu textile; 5242 – comerþ cu am„nuntul                                     autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónmatricularea
                                public Gabriela Chiran din Pite∫ti, are urm„toarele
cu Ómbr„c„minte; 5243 – comerþ cu am„nuntul cu                                      Societ„þii Comerciale PRODUCT PAV MARELA —
                                elementele de identificare:
Ónc„lþ„minte ∫i articole din piele; 5244 – comerþ cu                                   S.R.L. la Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului
                                  Asociaþi:
am„nuntul cu mobil„, articole de iluminat ∫i alte                                     Arge∫ Ón termen de 24 de ore de la data c‚nd
                                  1. Radu Pavel, n„scut la data de 27.11.1961 Ón
articole de uz casnic; 5245 – comerþ cu am„nuntul                                     prezenta Óncheiere devine irevocabil„.
                                C‚mpulung, judeþul Arge∫, domiciliat Ón judeþul
cu articole ∫i aparate electrice de uz casnic; 5246 –                                    O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii Societ„þii
                                Arge∫, satul Cote∫ti, comuna Godeni, identificat cu
comerþ cu am„nuntul cu articole de fier„rie,                                       Comerciale PRODUCT PAV MARELA — S.R.L.
                                B.I. seria G.R. nr. 329207, eliberat de Poliþia
vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„; 5541 –                                     prezenta Óncheiere se transmite din oficiu la Regia
                                C‚mpulung la data de 10.02.1995, cod numeric
cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol; 7483 – activit„þi de                                  Autonom„ Monitorul Oficial spre publicare, pe
                                personal 1611127030013;
secretariat, dactilografiere, multiplicare ∫i                                       cheltuiala p„rþilor, precum ∫i la Administraþia
                                  2. Radu Marcela, n„scut„ la data de 1.03.1968 Ón
traduceri; 9302 – coafur„ ∫i alte activit„þi de                                      financiar„, din raza sediului societ„þii pentru
                                comuna Capu Piscului, judeþul Arge∫, domiciliat„ Ón
Ónfrumuseþare; 9305 – alte activit„þi de servicii.                                    evidenþa fiscal„, cu menþionarea num„rului de
                                judeþul Arge∫, satul Cote∫ti, comuna Godeni,
  Forma de comercializare: societatea va                                        Ónmatriculare Ón registrul comerþului.
                                identificat„ cu B.I. seria G.r. nr. 329107, eliberat de
comercializa produsele ∫i serviciile en gros ∫i/sau                                     Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
                                Poliþia C‚mpulung la data de 2.02.1995, cod
en détaille, Ón lei ∫i/sau Ón valut„, la sediu, Ón spaþii                                 pronunþ„rii prezentei Óncheieri.
                                numeric personal 2680301030021.
proprii ∫i/sau puse la dispoziþie de terþi, Ón pieþe,                                    Pronunþat„ ast„zi, 22 martie 2001.
                                  Form„ juridic„, denumire, sediu: societate cu
t‚rguri, oboare, ambulant, comerþ stradal, la                                         (9/27.208)
                                r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
domiciliul (sediul) clientului sau Ón alte forme        denumirea PRODUCT PAV MARELA ∫i sediul social
                                                                           *
permise de lege.                        Ón satul Godeni, comuna Godeni, judeþul Arge∫,
  Capitalul social:                      valabil p‚n„ la data de 19.03.2011.             Societatea Comercial„ BIDEPA–BIROU
  – tip participare: privat autohton 100 %; capitalul      Obiectul de activitate                    DE PAZ√ BUCURE™TI — S.R.L.
social subscris: 2.000.000 lei; capitalul social v„rsat:      Domeniul principal: 158 – fabricarea altor       Bucure∫ti – Sucursala Pite∫ti, judeþul Arge∫
2.000.000 lei; num„rul total de p„rþi sociale: 20;       produse alimentare.
valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.             Activitate principal„: 1581 – fabricarea          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/176/21.03.2001
  Participarea asociatului la capitalul social:        produselor de panificaþie ∫i patiserie.
  Barbu Iulian, aport la capital 2.000.000 lei,         Alte activit„þi: producþie: 1581 – fabricarea              COD SIRUES 033239169
echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 %       produselor de panificaþie ∫i patiserie;
capitalul social total, av‚nd cota de participare la        comerþ: comerþul cu ridicata include ∫i              JUDEC√TORUL DELEGAT
beneficii/pierderi de 100 %.                  activitatea de import-export; 5131 – comerþ cu            DE TRIBUNALUL ARGE™
  Administrator:                       ridicata cu fructe ∫i legume proaspete; 5132 –         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
  Barbu Iulian, cu cet„þenie rom‚n„, n„scut la data      comerþ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri; 5133 –         DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ
de 24.07.1970 Ón comuna Rociu, judeþul Arge∫, cod        comerþ cu ridicata cu produse lactate, ou„, uleiuri       ™I INDUSTRIE A JUDEÞULUI ARGE™
numeric personal 1700724031868, domiciliat Ón          ∫i gr„simi comestibile; 5134 – comerþ cu ridicata cu
judeþul Arge∫, Pite∫ti, str. Trivale, bl. 36A, sc. A,      b„uturi alcoolice ∫i r„coritoare; 5135 – comerþ cu            DOSAR NR. 767/2001
ap. 17, av‚nd puteri depline.                  ridicata cu produse din tutun; 5136 – comerþ cu
  Durata de funcþionare a societ„þii: nelimitat„.       ridicata cu zah„r, ciocolat„, produse de cofet„rie       ŒNCHEIEREA NR. 767 din 20.03.2001
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          zaharoase ∫i f„inoase ∫i produse de panificaþie;
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                         Judec„tor delegat    — Denisa Stoica St„ni∫or
                                5137 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
  Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii,                                     Referent O.R.C.     — Popescu Mariana
                                condimente; 5138 – comerþ cu ridicata, specializat,
cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea nr.      cu alte produse alimentare; 5139 – comerþ cu         Pe rol, soluþionarea cererii nr. 3169 din data de
31/1990, republicat„, ∫i art. 6 din Legea nr. 26/1990,     ridicata, nespecializat, cu produse alimentare,      13.03.2001 privind autorizarea ∫i Ónmatricularea
republicat„.                          b„uturi ∫i produse din tutun; 5211 – comerþ cu      Societ„þii Comerciale BIDEPA–BIROU DE PAZ√
                                am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     BUCURE™TI — S.R.L., Bucure∫ti – Sucursala Pite∫ti,
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:        predominant„ de produse alimentare, b„uturi        cu sediul Ón Pite∫ti, calea Bucure∫ti, bl. U5,
  Admite cererea nr. 3220 din data de 14.03.2001        alcoolice ∫i r„coritoare, produse din tutun; 5212 –    formulat„ de Burtoiu Constantin, domiciliat Ón
privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii        comerþ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate      Pite∫ti, str. Eremia Grigorescu, bl. P5A, sc. B, ap. 5,
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 777/19.IV.2001
Ón calitate de reprezentant, Ónfiinþat„ de               JUDEC√TORUL DELEGAT                5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
BIDEPA–BIROU DE PAZ√ BUCURE™TI — S.R.L.,                                       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
Ónmatriculat„ cu nr. J 40/2798/1991, cu sediul Ón       Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este
                                                           produse nealimentare;
Bucure∫ti.                         Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35 alin. 2
                              din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile           5222 – comerþ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
       JUDEC√TORUL DELEGAT              comerciale, republicat„, ∫i de Normele           din carne;
                              metodologice P/608-773/1998 privind modul de          5223 – comerþ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
  Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este
                              þinere a registrelor comerþului ∫i de efectuare a     ∫i molu∫te;
Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35, alin. 2
                              Ónregistr„rilor, emise de Camera de Comerþ ∫i         5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile
                              Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei.      de patiserie ∫i zaharoase;
comerciale, republicat„, ∫i de Normele de
metodologie P/068–773/1998 privind modul de          Cererea este legal timbrat„.                5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi alcoolice
þinere a registrelor comerþului ∫i de efectuare a       Societatea, potrivit actului constitutiv        ∫i r„coritoare;
Ónregistr„rilor, emise de Camera de Comerþ ∫i       autentificat cu nr. 937 la data de 14.03.2001 de        5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din
Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei.      notarul public Gabriela Chiran din Pite∫ti, are      tutun;
  Cererea este legal timbrat„.              urm„toarele elemente de identificare:             5227 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
  Sucursala, potrivit actului adiþional autentificat     Asociaþi:                       specializate, cu produse alimentare neclasificate Ón
cu nr. 115 din 23.01.2001 de notarul public          1. Pauna Lucian-Petru, n„scut la data de        alt„ parte;
Dumitru Apostoiu din Bucure∫ti, ∫i hot„r‚rii        29.06.1965 Ón Pite∫ti, judeþul Arge∫, domiciliat Ón      5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse
asociatului unic, are urm„toarele elementele de      Pite∫ti, Bd. Republicii nr. 65, cod po∫tal 300, judeþul  cosmetice ∫i de toalet„;
identificare:                       Arge∫, identificat cu C.I. seria AS nr. 035886,        5248 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
  Forma juridic„, denumirea, sediul societate cu     eliberat de Poliþia Pite∫ti la data de 7.07.1999, cod   specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„ cu      personal 1650629034980;                  parte, inclusiv articole de v‚n„toare ∫i pescuit;
denumirea BIDEPA–BIROU DE PAZA BUCURE™TI —           2. Alecu Mihail, n„scut la data de 22.03.1967 Ón      5262 – comerþ cu am„nuntul prin standuri, Ón
S.R.L., Bucure∫ti – Sucursala Pite∫ti, ∫i sediul Ón    Pite∫ti, judeþul Arge∫, domiciliat Ón Pite∫ti, str.    pieþe;
Pite∫ti, calea Bucure∫ti, bl. U5, judeþul Arge∫, valabil  Tudor Vladimirescu, bl. P28, sc. A, ap. 11, cod po∫tal     • servicii
p‚n„ la data de 30.09.2001.                300, judeþul Arge∫, identificat cu B.I. seria B.D. nr.     0141 – servicii pentru mecanizarea, chimizarea
  Obiectul de activitate                 477057, eliberat de Miliþia Pite∫ti la data de       agriculturii ∫i protecþie fitosanitar„;
  Domeniul principal: 746 – activit„þi de         6.04.1981, cod personal 1670322034979.             0143 – servicii de Ómbun„t„þiri funciare ∫i
investigaþie ∫i protecþie a bunurilor ∫i persoanelor.     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    irigaþii;
  Activitate principal„: 7460 – prestare de servicii   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
de paz„, protecþie ∫i supraveghere obiective, bunuri,                                   5530 – restaurante;
                              denumirea MIGAL PIN INTERPROD, cu sediul            6330 – activit„þi ale agenþiilor de turism ∫i
persoane ∫i alte valori.
                              social Ón Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl. P28, sc.  asistenþ„ turistic„.
  Alte activit„þi: 4531 – proiectarea, instalarea ∫i
                              A. et. 2, ap. 11, judeþul Arge∫, valabil pe o durat„      Forma de comercializare
Óntreþinerea sistemelor antiefracþie ∫i antiincendiu
                              nelimitat„.                          Societatea va comercializa produsele ∫i serviciile
a sistemelor de monitorizare ∫i dispecerizare audio-
                                Obiectul de activitate                 en gros ∫i/sau en détail, Ón lei ∫i/sau Ón valut„, la
video; 6024 – transporturi rutiere de m„rfuri ∫i alte
                                Domeniul principal: 050 – pescuitul ∫i         sediu, Ón spaþii proprii ∫i/sau puse la dispoziþie de
valori; 6312 – servicii de stocare ∫i depozitare de
bunuri ∫i alte valori.                   piscicultura.                       terþi, Ón pieþe, t‚rguri, oboare, ambulant, comerþ
  Administrator:                       Activitatea principal„: 0502 – piscicultur„.      stradal, la domiciliul (sediul) clientului sau Ón alte
  Burtoiu Constantin, cu cet„þenie rom‚n„, n„scut       Alte activit„þi:                    forme permise de lege, dup„ caz, Ón nume propriu
la data de 14.10.1939 Ón Dr„ghici, judeþul Arge∫, cod     • producþie
                                                           ∫i/sau Ón asociere cu persoane fizice ∫i/sau juridice
numeric personal 1391014034968, av‚nd puteri de        0501 – pescuit;
                                                           rom‚ne sau str„ine.
Ómputernicit.                         0502 – piscicultur„;
                                                             Capitalul social:
  Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii,       1511 – producþia, prelucrarea ∫i conservarea
                                                             tipul de participare: privat autohton 100 %;
cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea nr.   c„rnii (exclusiv carne de pas„re);
                                                             capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
31/1990, republicat„, ∫i art. 6 din Legea nr. 26/1990,     1512 – producþia, prelucrarea ∫i conservarea
                                                             capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
republicat„.                        c„rnii de pas„re ∫i de alte animale neclasificate Ón
                                                             num„rul total de p„rþi sociale: 20;
                              alt„ parte;
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:        1513 – produse pe baz„ de carne (inclusiv din       valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
                              carne de pas„re);                       Participarea asociaþilor la capitalul social:
  Admite cererea nr. 3169 din data de 13.03.2001
                                1520 – prelucrarea ∫i conservarea pe∫telui ∫i a      1. Pauna Lucian-Petru – aport la capital 1.000.000
privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii
                              produselor din pe∫te;                   lei, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd
Comerciale BIDEPA–BIROU DE PAZ√ BUCURE™TI —
                                1551 – fabricarea produselor lactate ∫i a       50 % din capitalul social total, av‚nd o cot„ de
S.R.L., Bucure∫ti – Sucursala Pite∫ti, cu sediul Ón
Pite∫ti, calea Bucure∫ti, bl. U5, formulat„ de Burtoiu   br‚nzeturilor;                       participare la beneficii/pierderi de 50 %;
Constantin, cu domiciliul Ón Pite∫ti, str. Eremia       2666 – fabricarea elementelor din beton, ciment      2. Alecu Mihail – aport la capital 1.000.000 lei,
Grigorescu, bl. P5A, sc. B, ap. 5, autorizeaz„       ∫i ipsos;                         echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %
constituirea ∫i dispune Ónmatricularea Societ„þii       2873 – fabricarea articolelor din fire metalice,    din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
Comerciale BIDEPA–BIROU DE PAZ√ BUCURE™TI —        inclusiv reþele din s‚rm„;                 la beneficii/pierderi de 50 %.
S.R.L., Bucure∫ti – Sucursala Pite∫ti la Oficiul        • comerþ                          Administratori:
Registrului Comerþului al Judeþului Arge∫ Ón termen      5010 – intermedieri Ón v‚nzarea sau cump„rarea       1. Pauna Lucian-Petru, cet„þean rom‚n, n„scut la
de 24 de ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere      autovehiculelor de toate tipurile, at‚t a celor noi c‚t  data de 29.06.1965 Ón Pite∫ti, judeþul Arge∫, cod
devine irevocabil„.                    ∫i a celor uzate sau recondiþionate;            personal 1650629034980, domiciliat Ón Pite∫ti, Bd.
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta        5030 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru       Republicii nr. 65, cod po∫tal 300, judeþul Arge∫,
Óncheiere se transmite din oficiu la Regia Autonom„    autovehicule;                       av‚nd puteri depline;
Monitorul Oficial spre publicare, pe cheltuiala        5050 – v‚nzarea cu am„nuntul a carburanþilor        2. Alecu Mihail, cet„þean rom‚n, n„scut la data
p„rþilor, precum ∫i la Administraþia financiar„, din    pentru autovehicule (benzin„, gaz lichefiat),       de 22.03.1967 Ón Pite∫ti, judeþul Arge∫, cod personal
raza sediului societ„þii, pentru evidenþa fiscal„, cu   v‚nzarea lubrifianþilor, a produselor de r„cire ∫i de   1670322034979, domiciliat Ón Pite∫ti, str. Tudor
menþionarea num„rului de Ónmatriculare Ón         cur„þire pentru autovehicule, a petrolului lampant,    Vladimirescu, bl. P28, sc. A, ap. 11, cod po∫tal 300,
registrul comerþului.                   a petrosinului);                      judeþul Arge∫, av‚nd puteri depline.
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data          5132 – comerþ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;      Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
pronunþ„rii prezentei Óncheieri.                5133 – comerþ cu ridicata cu produse lactate, ou„,     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Pronunþat„ ast„zi, 20 martie 2001.           uleiuri ∫i gr„simi comestibile;              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  (10/27.209)                        5134 – comerþ cu ridicata cu b„uturi alcoolice ∫i
              *                                               Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii,
                              r„coritoare;                        cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea nr.
                                5135 – comerþ cu ridicata cu produse din tutun;    31/1990, republicat„, ∫i al art. 6 din Legea nr.
      Societatea Comercial„
                                5136 – comerþ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„,     26/1990, republicat„.
    MIGAL PIN INTERPROD — S.R.L.
                              produse de cofet„rie zaharoase ∫i f„inoase ∫i
          Pite∫ti
                              produse de panificaþie;                   Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                5137 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i    Admite cererea nr. 3349 din data de 15.03.2001
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/182/22.03.2001       condimente;                        privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii
                                5138 – comerþ cu ridicata, specializat, cu alte    Comerciale MIGAL PIN INTERPROD — S.R.L., cu
         COD SIRUES 033244229           produse alimentare;
                                                           sediul Ón Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl. P28,
                                5139 – comerþ cu ridicata, nespecializat, cu
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                           sc. A, et. 2, ap. 11, judeþul Arge∫, formulat„ de
                              produse alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun;
       DE TRIBUNALUL ARGE™                                           Pauna Lucian-Petru, domiciliat Ón Pite∫ti, Bd.
                                5145 – comerþ cu ridicata cu produse cosmetice
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI                                        Republicii nr. 65, judeþul Arge∫, autorizeaz„
                              ∫i de parfumerie;
    DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ                                         constituirea ∫i dispune Ónmatricularea Societ„þii
                                5147 – comerþ cu ridicata cu alte bunuri de
    ™I INDUSTRIE A JUDEÞULUI ARGE™                                        Comerciale MIGAL PIN INTERPROD — S.R.L. la
                              consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte,
                              inclusiv articole de v‚n„toare ∫i pescuit;         Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului Arge∫,
        DOSAR NR. 796/2001               5151 – comerþ cu ridicata cu combustibili solizi,   Ón termen de 24 de ore de la data c‚nd prezenta
                              lichizi, gazo∫i ∫i cu produse derivate;          Óncheiere a devenit irevocabil„.
        ŒNCHEIEREA NR. 796                                            O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
        din 22 martie 2001               5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i
                              de construcþii;                      Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
 Judec„tor delegat    — C„pit„nescu Cristian       5155 – comerþ cu ridicata cu produse chimice;     Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe
 Referent O.R.C.     — Guta Loredana           5157 – comerþ cu ridicata cu de∫euri, resturi ∫i cu  cheltuiala p„rþilor, precum ∫i la Administraþia
  Pe rol, soluþionarea cererii nr. 3349 din data de    materiale ce se preteaz„ la o nou„ prelucrare (cu     financiar„ pe raza c„reia se afl„ sediul societ„þii,
15.03.2001, privind autorizarea ∫i Ónmatricularea     excepþia de∫eurilor radioactive);             pentru evidenþa fiscal„, cu menþionarea num„rului
Societ„þii Comerciale MIGAL PIN INTERPROD —          5166 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i   de Ónmatriculare la Oficiul registrului comerþului.
S.R.L., cu sediul Ón Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu,   unelte agricole;                       Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
bl. P28, sc. A, et. 2, ap. 11, judeþul Arge∫, formulat„    5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine         pronunþ„rii prezentei Óncheieri.
de Pauna Lucian-Petru, domiciliat Ón Pite∫ti, Bd.     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          Pronunþat„ ast„zi, 22 martie 2001.
Republicii nr. 65, judeþul Arge∫, Ón calitate de      produse alimentare, b„uturi alcoolice ∫i r„coritoare,     (11/27.210)
asociat.                          produse din tutun;                                  *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 777/19.IV.2001                    7
       Societatea Comercial„                 5147 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de alte     Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii,
      ELF TRANS GLOBAL — S.R.L.              bunuri de consum nealimentare, neclasificate Ón       cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea nr.
           Pite∫ti                  alt„ parte;                         31/1990, republicat„, ∫i al art. 6 din Legea nr.
                                  5151 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de      26/1990, republicat„.
                                combustibili solizi, lichizi, gazo∫i ∫i de produse
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/178/21.03.2001         derivate;                           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                  5152 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de       Admite cererea nr. 3095 din data de 12.03.2001
          COD SIRUES 03323917             produse ∫i minereuri metalice;               privind autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
                                  5153 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de      Societ„þii Comerciale ELF TRANS GLOBAL — S.R.L.,
       JUDEC√TORUL DELEGAT                material lemnos ∫i de construcþii;             cu sediul Ón Pite∫ti, str. Fraþii Gole∫ti, bl. S10, sc. A,
       DE TRIBUNALUL ARGE™                  5154 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de      et. 5, ap. 21, judeþul Arge∫, formulat„ de Coman
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI            echipamente ∫i furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i     Constantin, domiciliat Ón Pite∫ti, str. Fraþii Gole∫ti,
    DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ              Ónc„lzire;                         bl. S10, sc. A, ap. 21, judeþul Arge∫, autorizeaz„
    ™I INDUSTRIE A JUDEÞULUI ARGE™               5155 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de      constituirea ∫i dispune Ónmatricularea Societ„þii
                                produse chimice;                      Comerciale ELF TRANS GLOBAL — S.R.L. la Oficiul
        DOSAR NR. 765/2001                 5156 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de alte   Registrului Comerþului al Judeþului Arge∫, Ón
                                produse intermediare, neclasificate Ón alt„ parte;     termen de 24 de ore de la data c‚nd prezenta
        ŒNCHEIEREA NR. 765                 5157 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de      Óncheiere a devenit irevocabil„.
         din 20 martie 2001              de∫euri ∫i resturi;                      O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
  Judec„tor delegat     — Denisa Stoica St„ni∫or       5161 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de      Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
  Referent O.R.C.      — M„rg„rit Cristina        ma∫ini-unelte pentru prelucrarea metalului ∫i        Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe
                                lemnului;                          cheltuiala p„rþilor, precum ∫i la Administraþia
  Pe rol, soluþionarea cererii nr. 3095 din data de        5162 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de
12.03.2001 privind autorizarea constituirii ∫i                                       financiar„ Ón raza c„reia se afl„ sediul societ„þii,
                                ma∫ini pentru construcþii;                 pentru evidenþa fiscal„, cu menþionarea num„rului
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale ELF TRANS           5163 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini pentru
GLOBAL — S.R.L., cu sediul Ón Pite∫ti, str. Fraþii                                     de Ónmatriculare la Oficiul registrului comerþului.
                                industria textil„, ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;       Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
Gole∫ti, bl. S10, sc. A, et. 5, ap. 21, judeþul Arge∫,       5164 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de
formulat„ de Coman Constantin, domiciliat Ón                                        pronunþ„rii prezentei Óncheieri.
                                ma∫ini ∫i materiale de birou;                 Pronunþat„ ast„zi, 20 martie 2001.
Pite∫ti, str. Fraþii Gole∫ti, bl. S10, sc. A, ap. 21,       5165 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de alte
judeþul Arge∫, Ón calitate de asociat unic.                                          (12/27.211)
                                ma∫ini utilizate Ón industrie, comerþ ∫i transport;                   *
       JUDEC√TORUL DELEGAT                 5166 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
                                unelte agricole;                           Societatea Comercial„
  Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este           5170 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de alte
Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35 alin. 2                                     AQUACONT TRADING COMPANY — S.R.L.
                                produse, neclasificate Ón alt„ parte;                    Pite∫ti
din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile             5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
comerciale, republicat„, ∫i de Normele             nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
metodologice P/608-773/1998 privind modul de          produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;              NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/179/21.03.2001
þinere a registrelor comerþului ∫i de efectuare a         5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
Ónregistr„rilor, emise de Camera de Comerþ ∫i         nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                  COD SIRUES 033244190
Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei.        produse nealimentare;
  Cererea este legal timbrat„.                                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
                                  5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
  Societatea, potrivit actului constitutiv
                                proaspete;                                DE TRIBUNALUL ARGE™
autentificat cu nr. 813 la data de 5.03.2001 de
                                  5222 – comerþ cu am„nuntul cu carne ∫i produse        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
notarul public Gabriela Chiran, are urm„toarele
                                din carne;                             DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ
elemente de identificare:
                                  5223 – comerþ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee         ™I INDUSTRIE A JUDEÞULUI ARGE™
  Asociat unic
                                ∫i molu∫te;
  Coman Constantin, n„scut la data de 18.09.1972
                                  5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse              DOSAR NR. 769/2001
Ón localitatea Teiu, judeþul Arge∫, domiciliat Ón
                                de patiserie ∫i zaharoase;
Pite∫ti, str. Fraþii Gole∫ti, bl. S10, sc. A, ap. 21,                                           ŒNCHEIEREA NR. 769
                                  5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi;
judeþul Arge∫, identificat cu C.I. seria AS nr. 009941,                                          din 20 martie 2001
                                  5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din
eliberat„ de Poliþia Pite∫ti la data de 26.11.1998, cod
                                tutun;                             Judec„tor delegat    — Denisa Stoica St„ni∫or
personal 1720918035012.
                                  5227 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine          Referent O.R.C.     — Florescu Anca
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;
                                  5231 – comerþ cu am„nuntul cu produse           Pe rol, soluþionarea cererii nr. 3175 din data de
denumirea ELF TRANS GLOBAL, cu sediul social Ón                                      13.03.2001 privind autorizarea constituirii ∫i
Pite∫ti, str. Fraþii Gole∫ti, bl. S10, sc. A, et. 5, ap. 21,  farmaceutice;
                                  5232 – comerþ cu am„nuntul cu articole medicale     Ónmatricularea Societ„þii Comerciale AQUACONT
judeþul Arge∫, valabil p‚n„ la data de 6.03.2002                                      TRADING COMPANY — S.R.L., cu sediul Ón Pite∫ti,
  Obiectul de activitate                   ∫i ortopedice;
                                  5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse          str. Exerciþiu, bl. PS8, sc. D, et. 1, ap. 4, judeþul
  Domeniul principal: 602 – alte transporturi                                       Arge∫, formulat„ de Coman Octavian Nicu∫or,
terestre.                           cosmetice ∫i de toalet„;
                                  5241 – comerþ cu am„nuntul cu textile;         domiciliat Ón Titu, str. Pictor N. Grigorescu nr. 3,
  Activitatea principal„: 6024 – transporturi rutiere                                   judeþul Arge∫, Ón calitate de administrator.
de m„rfuri.                            5242 – comerþ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
  Alte activit„þi:                        5243 – comerþ cu am„nuntul cu Ónc„lþ„minte ∫i            JUDEC√TORUL DELEGAT
  0125 – cre∫terea p„s„rilor;                 articole din piele;
                                  5244 – comerþ cu am„nuntul cu mobil„, articole       Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este
  1511 – producþia, prelucrarea ∫i conservarea
                                de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;        Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35 alin. 2
c„rnii (exclusiv carne de pas„re);
                                  5245 – comerþ cu am„nuntul cu articole ∫i        din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile
  1512 – producþia, prelucrarea ∫i conservarea
                                aparate electrice de uz casnic;               comerciale, republicat„, ∫i de Normele
c„rnii de pas„re ∫i de alte animale neclasificate Ón
                                  5246 – comerþ cu am„nuntul cu articole de        metodologice P/608-773/1998 privind modul de
alt„ parte;
                                fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;    þinere a registrelor comerþului ∫i de efectuare a
  1513 – produse pe baz„ de carne (inclusiv din
                                  5247 – comerþ cu am„nuntul cu c„rþi, jurnale ∫i     Ónregistr„rilor, emise de Camera de Comerþ ∫i
carne de pas„re);
                                articole de papet„rie;                   Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei.
  5117 – intermedieri Ón comerþul cu produse
alimentare, b„turi ∫i tutun;                    5248 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine           Cererea este legal timbrat„.
  5123 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de        specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„      Societatea, potrivit statutului societ„þii,
animale vii;                          parte;                           autentificat cu nr. 374 la data de 12.03.2001 de
  5131 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de          5250 – comerþ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie     notarul public Mihaela Vlad din Pite∫ti, are
fructe ∫i legume proaspete;                  v‚ndute prin magazine;                   urm„toarele elemente de identificare:
  5132 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de          5261   –  comerþ   cu   am„nuntul    prin   Asociat:
carne ∫i mezeluri;                       corespondenþ„;                         Coman Maria, n„scut„ la data de 2.09.1949 Ón
  5133 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de          5263 – comerþ cu am„nuntul care nu se          localitatea Brani∫tea, judeþul D‚mboviþa,
produse lactate, ou„, uleiuri ∫i gr„simi comestibile;     efectueaz„ prin magazine;                  domiciliat„ Ón Titu, str. Pictor N. Grigorescu nr. 3,
  5134 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de          5271 – reparaþii de Ónc„lþ„minte ∫i alte articole    judeþul D‚mboviþa, identificat„ cu B.I. seria G.D. nr.
b„uturi;                            din piele;                         0308149, eliberat de Poliþia Titu la data de
  5135 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de          5272 – reparaþii de articole electrice de uz      18.01.1993, cod personal 2490902154202.
tutun;                             gospod„resc;                          Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  5136 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de          5273 – reparaþii de ceasuri ∫i bijuterii;        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
zah„r, ciocolat„ ∫i produse zaharoase;               5274 – alte reparaþii de articole personale ∫i     denumirea AQUACONT TRADING COMPANY, cu
  5137 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de        gospod„re∫ti.                        sediul social Ón Pite∫ti, str. Exerciþiu, bl. PS8, sc. D,
cafea, ceai, cacao ∫i condimente;                 Capitalul social:                    et. 1, ap. 4, judeþul Arge∫, valabil pe o durat„
  5138 – comerþ cu ridicata ∫i import-export           tipul de participare: privat autohton 100 %;      nelimitat„.
specializat, de alte produse alimentare;              capitalul social subscris: 2.000.000 lei;         Obiectul de activitate
  5139 – comerþ cu ridicata ∫i import-export,           capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;          Domeniul principal: 521 – comerþ cu am„nuntul
nespecializat, de produse alimentare, b„uturi ∫i          num„rul total de p„rþi sociale: 20;           Ón magazine nespecializate.
tutun;                               valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.         Activitatea principal„: 5212 – comerþ cu
  5141 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de          Participarea asociatului la capitalul social:      am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
produse textile;                          Coman Constantin – aport la capital 2.000.000      predominant„ de produse nealimentare, inclusiv
  5142 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de        lei, echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 %   activitatea de v‚nzare a mijloacelor de m„surare.
Ómbr„c„minte ∫i Ónc„lþ„minte;                 din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare    Alte activit„þi:
  5143 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de        la beneficii/pierderi de 100 %.                • comerþ – comerþul cu ridicata include ∫i
aparate electrice ∫i de uz gospod„resc ∫i de aparate        Administrator:                     activitatea de import-export
de radio ∫i televizoare;                      Coman Constantin, cet„þean rom‚n, n„scut la        5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i
  5144 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de        data de 18.09.1972 Ón localitatea Teiu, judeþul Arge∫,   de construcþii;
produse din ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de     cod personal 1720918035012, domiciliat Ón Pite∫ti,       5154 – comerþ cu ridicata cu echipamente ∫i
Óntreþinere;                          str. Fraþii Gole∫ti, bl. S10, sc. A, ap. 21, judeþul    furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i Ónc„lzire ∫i cu
  5145 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de        Arge∫, av‚nd puteri depline.                instalaþii sanitare, inclusiv comercializarea
produse cosmetice ∫i de parfumerie;                Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.   instalaþiilor pentru centrale termice;
  5146 – comerþ cu ridicata ∫i import-export de          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
produse farmaceutice;                     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
 8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 777/19.IV.2001
produse nealimentare, inclusiv activitatea de       CONSULT INVEST — S.R.L., cu sediul Ón Pite∫ti, Bd.      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
v‚nzare a mijloacelor de m„surare;            Republicii nr. 79, sc. A, et. 1, ap. 5, judeþul Arge∫,     Admite cererea nr. 24127 din data de 20.11.2000
  5263 – comerþ cu am„nuntul care nu se         formulat„ de Trandas Lucea, domiciliat Ón Pite∫ti,     privind autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
efectueaz„ prin magazine (inclusiv activitatea de     Bd. Petrochimi∫tilor, bl. B12, sc. A, ap. 9, judeþul    Societ„þii Comerciale LICHIDATOR CONSULT
v‚nzare a mijloacelor de m„surare);            Arge∫, Ón calitate de asociat.               INVEST — S.R.L., cu sediul Ón Pite∫ti, Bd. Republicii
  • servicii                                                     nr. 79, sc. A, et. 1, ap. 5, judeþul Arge∫, formulat„ de
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  4533 – lucr„ri de instalaþii sanitare ∫i Ónc„lzire                                 Trandas Lucea, domiciliat„ Ón Pite∫ti, Bd.
central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje       Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este       Petrochimi∫tilor, bl. B12, sc. A, ap. 9, judeþul Arge∫,
tehnologice la cl„diri ∫i construcþii inginere∫ti;    Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35 alin. 2    autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónmatricularea
  7430 – activit„þi de test„ri ∫i analize tehnice,    din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile          Societ„þii Comerciale LICHIDATOR CONSULT
Óncercare, etalonare, verificare mijloace de       comerciale, republicat„, ∫i de Normele           INVEST — S.R.L. la Oficiul Registrului Comerþului al
m„surare;                         metodologice P/608-773/1998 privind modul de        Judeþului Arge∫, Ón termen de 24 de ore de la data
  7484 – activit„þi de servicii prestate Ón principal  þinere a registrelor comerþului ∫i de efectuare a      c‚nd prezenta Óncheiere a devenit irevocabil„.
Óntreprinderilor (inclusiv intermedieri pentru      Ónregistr„rilor, emise de Camera de Comerþ ∫i         O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
v‚nzare sau cump„rare pe baz„ de comision;        Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei.      Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
montarea, instalarea ∫i repararea mijloacelor de       Cererea este legal timbrat„.               Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe
m„surare; alte servicii pe baz„ de tarif sau contract).   Societatea, potrivit actului constitutiv         cheltuiala p„rþilor, precum ∫i la Administraþia
  Forma de comercializare                autentificat cu nr. 2287 la data de 20.10.2000 de      financiar„ Ón raza c„reia se afl„ sediul societ„þii,
  Societatea va comercializa produsele ∫i serviciile   notarul public Gabriela Chiran din Pite∫ti, are       pentru evidenþa fiscal„, cu menþionarea num„rului
en gros ∫i/sau en détail, Ón lei ∫i/sau Ón valut„, la   urm„toarele elemente de identificare:            de Ónmatriculare la Oficiul registrului comerþului.
sediu, Ón spaþii proprii ∫i/sau puse la dispoziþie de    Asociaþi:                          Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
terþi, Ón pieþe, t‚rguri, oboare, ambulant, comerþ      1. Trandas Lucea, n„scut„ la data de 4.11.1957 Ón    pronunþ„rii prezentei Óncheieri.
stradal, la domiciliul (sediul) clientului sau Ón alte  localitatea Lisaura, judeþul Suceava, domiciliat„ Ón      Pronunþat„ ast„zi, 20 martie 2001.
forme permise de lege, dup„ caz, Ón nume propriu     Pite∫ti, Bd. Petrochimi∫tilor, bl. B12, sc. A, ap. 9, cod    (14/27.213)
∫i/sau Ón asociere cu persoane fizice ∫i/sau juridice   po∫tal 3000, judeþul Arge∫, identificat„ cu B.I. seria                 *
rom‚ne sau str„ine.                    G.X. nr. 675586, eliberat de Poliþia Pite∫ti la data de
  Capitalul social:                   15.10.1997, cod personal 2571104034999;                 Societatea Comercial„
  tipul de participare: privat autohton 100 %;       2.   Societatea    Comercial„    INVESTAR          DIEGIS ENA STIL — S.R.L.
  capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       INTERNATIONAL HOLDING — S.A., cu sediul Ón                    Pite∫ti
  capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 27, bl. 15–17, parter,
  num„rul total de p„rþi sociale: 20;          sectorul 4, num„r de Ónmatriculare J 40/26649/1993,
  valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.       eliberat de Oficiul Registrului Comerþului al          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/186/27.03.2001
  Participarea asociatului la capitalul social:     Municipiului Bucure∫ti, reprezentat„ prin Petre
  Coman Maria – aport la capital 2.000.000 lei,     Cristian, cet„þean rom‚n, n„scut Ón localitatea               COD SIRUES 033244267
echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 %    ™tef„ne∫ti, judeþul Arge∫, la data de 4.09.1972,
din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare  domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor nr. 173,           JUDEC√TORUL DELEGAT
la beneficii/pierderi de 100 %.              bl. 42, sc. 2, et. 6, ap. 57, sectorul 3, identificat cu        DE TRIBUNALUL ARGE™
  Administratori:                    C.I. seria RX nr. 070991, eliberat„ de S.E.P. la data      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
  1. Coman Octavian Nicu∫or, cet„þean rom‚n,       de   10.09.1998,    cod   numeric   personal       DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ
n„scut la data de 5.10.1975 Ón localitatea Racari, cod  1720904034970.                           ™I INDUSTRIE A JUDEÞULUI ARGE™
personal 1751005154203, domiciliat Ón Titu, str.       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Pictor N. Grigorescu nr. 3, judeþul D‚mboviþa,      r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu             DOSAR NR. 826/2001
av‚nd puteri depline;                   denumirea LICHIDATOR CONSULT INVEST, cu
  2. Coman Maria, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data    sediul social Ón Pite∫ti, Bd. Republicii nr. 79, sc. A,          ŒNCHEIEREA NR. 826
de 2.09.1949 Ón localitatea Brani∫tea, judeþul      et. 1, ap. 5, judeþul Arge∫, valabil p‚n„ la data de            din 27 martie 2001
D‚mboviþa, cod personal 2490902154202,          23.10.2005.                          Judec„tor delegat    — Denisa Stoica St„ni∫or
domiciliat„ Ón Titu, str. Pictor N. Grigorescu nr. 3,    Obiectul de activitate                   Referent O.R.C.     — Guta Loredana
judeþul D‚mboviþa, av‚nd puteri depline.           Domeniul principal: 741 – activit„þi juridice,
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.  contabilitate ∫i revizie contabil„, consultaþii        Pe rol, soluþionarea cererii nr. 3349 din data de
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        referitoare la impunere; activit„þi de studii de piaþ„   19.03.2001, privind autorizarea constituirii ∫i
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       ∫i de sondaj; consultaþii pentru afaceri ∫i         Ónmatricularea Societ„þii Comerciale DIEGIS ENA
  Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii,    management.                         STIL — S.R.L., cu sediul Ón Pite∫ti, str. Tudor
cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea nr.    Activitatea principal„: 7414 – activit„þi de       Vladimirescu, bl. D1a, sc. C, parter, ap. 2, judeþul
31/1990, republicat„, ∫i al art. 6 din Legea nr.     consultare Ón afaceri ∫i management; desf„∫urarea      Arge∫, formulat„ de Enacache Ion, domiciliat Ón
26/1990, republicat„.                   activit„þilor de reorganizare ∫i/sau lichidare,       Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl. D1a, sc. C, ap. 2,
                             inclusiv acordarea de consultanþ„ economico-        judeþul Arge∫, Ón calitate de asociat.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     financiar„, conform O.G. nr. 79/1999.                  JUDEC√TORUL DELEGAT
  Admite cererea nr. 3175 din data de 13.03.2001      Alte activit„þi:
privind autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea      7412 – activit„þi de contabilitate, revizie         Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este
Societ„þii Comerciale AQUACONT TRADING          contabil„, consultaþii Ón domeniul fiscal;         Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35 alin. 2
COMPANY — S.R.L., cu sediul Ón Pite∫ti, str.         7484 – servicii de informare financiar„ asupra      din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile
Exerciþiu, bl. PS8, sc. D, et. 1, ap. 4, judeþul Arge∫,  clientelei (evaluarea solvabilit„þii unui client sau    comerciale, republicat„, ∫i de Normele
formulat„ de Coman Octavian-Nicu∫or, domiciliat      debitor potenþial); servicii de expertiz„ ∫i        metodologice P/608-773/1998 privind modul de
Ón Titu, str. Pictor N. Grigorescu nr. 3, judeþul     intermedieri (altele dec‚t cele imobiliare ∫i de      þinere a registrelor comerþului ∫i de efectuare a
D‚mboviþa, autorizeaz„ constituirea ∫i dispune      asigur„ri).                         Ónregistr„rilor, emise de Camera de Comerþ ∫i
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale AQUACONT        Capitalul social:                    Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei.
TRADING COMPANY — S.R.L. la Oficiul Registrului       tipul de participare: privat autohton 100 %;        Cererea este legal timbrat„.
Comerþului al Judeþului Arge∫, Ón termen de 24 de      capitalul social subscris: 2.000.000 lei;          Societatea, potrivit actului constitutiv
ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit       capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         autentificat cu nr. 799 la data de 12.03.2001 de
irevocabil„.                         num„rul total de p„rþi sociale: 20;           notarul public PÓrvu Emilia, are urm„toarele
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta       valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.        elemente de identificare:
Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia         Participarea asociaþilor la capitalul social:        Asociaþi:
Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe        1. Trandas Lucea – aport la capital 1.200.000 lei,     1. Enacache Ion, n„scut la data de 24.06.1945 Ón
cheltuiala p„rþilor, precum ∫i la Administraþia      echival‚nd cu 12 p„rþi sociale, reprezent‚nd 60 %      localitatea Batinesti, judeþul Vrancea, domiciliat Ón
financiar„ Ón raza c„reia se afl„ sediul societ„þii,   din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare   Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl. D1A, sc. C, ap. 2,
                             la beneficii/pierderi de 20 %;               judeþul Arge∫, identificat cu B.I. seria B.N. nr.
pentru evidenþa fiscal„, cu menþionarea num„rului
                               2.   Societatea    Comercial„    INVESTAR    002196, eliberat de Miliþia Pite∫ti la data de
de Ónmatriculare la Oficiul registrului comerþului.
                             INTERNATIONAL HOLDING — S.A., Bucure∫ti –          1.04.1980, cod personal 1450624034973;
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
                             aport la capital 800.000 lei, echival‚nd cu 8 p„rþi      2. Enacache Florin, n„scut la data de 26.07.1977
pronunþ„rii prezentei Óncheieri.
                             sociale, reprezent‚nd 40 % din capitalul social total,   Ón Pite∫ti, judeþul Arge∫, domiciliat Ón Pite∫ti, str.
  Pronunþat„ ast„zi, 20 martie 2001.
                             av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de    Tudor Vladimirescu, bl. P26, sc. B, ap. 1, judeþul
  (13/27.212)
                             80 %.                            Arge∫, identificat cu B.I. seria G.A. nr. 914626,
             *                                              eliberat de Poliþia Pite∫ti la data de 17.09.1991, cod
                               Administratori:
                               1. Trandas Lucea, cet„þean rom‚n, n„scut„ la       personal 1770726035040.
     Societatea Comercial„
                             data de 4.11.1957 Ón localitatea Lisaura, judeþul       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  LICHIDATOR CONSULT INVEST — S.R.L.
                             Suceava, cod personal 2571104034999, domiciliat„      r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
         Pite∫ti
                             Ón Pite∫ti, bd. Petrochimi∫tilor, bl. B12, sc. A, ap. 9,  denumirea DIEGIS ENA STIL, cu sediul social Ón
                             cod po∫tal 3000, judeþul Arge∫, av‚nd puteri        Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl. D1a, sc. C,
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/177/21.03.2001      depline;                          parter, ap. 2, judeþul Arge∫, valabil pe o durat„
                               2. Pana M. Ion, cet„þean rom‚n, n„scut Ón        nelimitat„.
         COD SIRUES 033239169           localitatea Schitu, judeþul Olt, la data de 9.08.1941,     Obiectul de activitate
                             domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor nr. 156,      Domeniul principal: 182 – fabricare de articole
       JUDEC√TORUL DELEGAT             bl. 53 bis, et. 4, ap. 17, sectorul 3 cod personal     de Ómbr„c„minte lenjerie din materiale textile.
       DE TRIBUNALUL ARGE™             1410809034991, reprezentant al Societ„þii           Activitatea principal„: 1821 – fabricare de
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI          Comerciale INVESTAR INTERNATIONAL HOLDING —         articole de Ómbr„c„minte pentru lucru.
    DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ           S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 27,        Alte activit„þi:
    ™I INDUSTRIE A JUDEÞULUI ARGE™          bl. 15–17, parter, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul    • producþie
                             registrului comerþului cu nr. J 40/26649/1993.         1740 – fabricare de articole confecþionate din
        DOSAR NR. 768/2001              Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.   textile (inclusiv Ómbr„c„minte de protecþie);
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          1810 – fabricare de articole de Ómbr„c„minte din
       ŒNCHEIEREA NR. 768             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        piele ∫i Ónlocuitori de piele (cu excepþia celor din
        din 20 martie 2001              Societatea are un punct de lucru – birou – cu      blan„);
                             sediul Ón Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor nr. 173, bl. 42,    1822 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
 Judec„tor delegat    — Denisa Stoica St„ni∫or
                             sc. 2, et. 6, ap. 57, sectorul 3.              (exclusiv lenjerie de corp);
 Referent O.R.C.     — Guta Loredana
                               Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii,       1824 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
 Pe rol, soluþionarea cererii nr. 24127 din data de   cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea nr.    ∫i accesorii;
20.11.2001 privind autorizarea constituirii ∫i      31/1990, republicat„, ∫i al art. 6 din Legea nr.        • comerþ – comerþul cu ridicata include ∫i
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale LICHIDATOR      26/1990, republicat„.                    activitatea de import-export
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 777/19.IV.2001                   9
  5141 – comerþ cu ridicata cu produse textile;            Societatea Comercial„               521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
  5142 – comerþ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i           TRADITIONAL TRANS — S.R.L.            nespecializate;
Ónc„lþ„minte;                                 Vaslui                  524 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
  5155 – comerþ cu ridicata cu produse chimice;                                   specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
  5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine                                       parte;
                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 37/80/2001          554 – cafenele ∫i baruri;
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
produse alimentare, b„uturi alcoolice ∫i r„coritoare,                                  602 – alte transporturi terestre;
                                      COD SIRUES 379999565
produse din tutun;                                                    633 – activit„þi ale agenþiilor de turism;
                                                             • domeniul principal: 602 – alte transporturi
  5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine               JUDEC√TORUL DELEGAT              terestre;
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de            DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN VASLUI             • activitatea principal„: 6024 – transporturi
produse nealimentare;                      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI           rutiere de m„rfuri;
  5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume            AL JUDEÞULUI VASLUI               • alte activit„þi:
proaspete;                                                        5121 – comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i
  5222 – comerþ cu am„nuntul cu carne ∫i produse           DOSAR NR. 938/15.03.2001            furaje;
din carne;                                                        5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume
  5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse              ŒNCHEIEREA NR. 204             proaspete;
de patiserie ∫i zaharoase;                         din 16 martie 2001              5133 – comerþ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
  5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi alcoolice      Judec„tor delegat    — R‚clea Getta         uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
∫i r„coritoare;                        Referent O.R.C.     — Chiru Doina           5134 – comerþ cu ridicata cu b„uturi;
  5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din                                       5135 – comerþ cu ridicata cu tutun;
                               Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Dorobat
tutun;                                                          5136 – comerþ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
                              Costel privind autorizarea constituirii ∫i
  5227 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine                                      produse zaharoase;
                              Ónmatricularea Societ„þii Comerciale TRADITIONAL
specializate, cu produse alimentare neclasificate Ón                                   5137 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
                              TRANS — S.R.L.
alt„ parte;                                                      condimente;
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT               5138 – comerþ cu ridicata, specializat, cu alte
  5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse
                                                           produse alimentare;
cosmetice ∫i de toalet„;                   Asupra cererii de faþ„:                  5139 – comerþ cu ridicata, nespecializat, cu
  5241 – comerþ cu am„nuntul cu textile;           Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  5242 – comerþ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;       de 15.03.2001 cu nr. 938, petentul Dorobat Costel a      5144 – comerþ cu ridicata cu produse din
  5243 – comerþ cu am„nuntul cu Ónc„lþ„minte ∫i      solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea    ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntreþinere;
articole din piele.                    Societ„þii Comerciale TRADITIONAL TRANS —           5147 – comerþ cu ridicata cu alte bunuri de
  Forma de comercializare                 S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.         consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
  Societatea va comercializa produsele ∫i serviciile     Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele      5151 – comerþ cu ridicata cu combustibili solizi,
en gros ∫i/sau en détail, Ón lei ∫i/sau Ón valut„, la   Ónscrisuri:                        lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;
sediu, Ón spaþii proprii ∫i/sau puse la dispoziþie de     1. chitanþa privind achitarea taxei de registru ∫i     5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i
                              de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei;       de construcþii;
terþi, Ón pieþe, t‚rguri, oboare, ambulant, comerþ
                               2. actul constitutiv autentificat cu nr. 780 din      5154 – comerþ cu ridicata cu echipamente ∫i
stradal, la domiciliul (sediul) clientului sau Ón alte
                              data de 15.03.2001;                    furnituri de fier„rie, ipsoserie ∫i Ónc„lzire;
forme permise de lege, dup„ caz, Ón nume propriu       3. contract schimb locuinþ„ nr. 4381 din data de
∫i/sau Ón asociere cu persoane fizice ∫i/sau juridice                                  5155 – comerþ cu ridicata cu produse chimice;
                              1.09.1997;                          5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
rom‚ne sau str„ine.                      4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
  Capitalul social:                                                 nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                              social nr. 10996 din data de 9.03.2001, eliberat„ de    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  tipul de participare: privat autohton 100 %;      B.R.D.;                            5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
  capitalul social subscris: 2.000.000 lei;         5. copia buletinului de identitate seria V.S. nr.    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         047149;                          produse nealimentare;
  num„rul total de p„rþi sociale: 20;            6. copia certificatului de na∫tere seria ND nr.      5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
  valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.        145867;                          specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
  Participarea asociaþilor la capitalul social:       7. copia certificatului de na∫tere seria ND nr.     parte;
  1. Enacache Ion – aport la capital 1.000.000 lei,    145867;                            5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %       8. copia certificatului de c„s„torie nr. C6 425618;    6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe
din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare    9. certificatul de cazier judiciar nr. 43379 din    baz„ de grafic;
la beneficii/pierderi de 50 %;               data de 12.02.2001;                      6022 – transporturi cu taxiuri;
  2. Enacache Florin – aport la capital 1.000.000 lei,    10. copia buletinului de identitate seria B.D. nr.     6023 – transporturi terestre de c„l„tori,
echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %     412764;                          ocazionale;
din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare    11. copia certificatului de na∫tere nr. N4 904434;     6330 – activit„þi ale agenþiilor de turism ∫i
                               12. copia certificatului de c„s„torie nr. C5      asistenþ„ turistic„.
la beneficii/pierderi de 50 %.
                              319555;                            Capitalul social:
  Administratori:
                               13. certificatul de cazier judiciar nr. 43380 din     – capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul
  1. Enacache Ion, cet„þean rom‚n, n„scut la data     data de 12.02.2001.                    social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„rþi
de 24.06.1945 Ón localitatea Batinesti, judeþul        Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul     sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
Vrancea, cod personal 1450624034973, domiciliat Ón     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele       Participarea asociaþilor la capitalul social:
Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl. D1A, sc. C, ap. 2,  legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón     1. Dorobat Costel, aport la capital 1.400.000 lei,
judeþul Arge∫, av‚nd puteri depline;            conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor   echival‚nd cu 14 p„rþi sociale, reprezent‚nd 70 %
  2. Enacache Florin, cet„þean rom‚n, n„scut la      din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale    din capitalul social total, av‚nd cota de participare
data de 26.07.1977 Ón Pite∫ti, judeþul Arge∫, cod     Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      la beneficii/pierderi de 70 %;
personal 1770726035040, domiciliat Ón Pite∫ti, str.    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii      2. Liciu Mihai, aport la capital 600.000 lei,
Tudor Vladimirescu, bl. P26, sc. B. ap. 1, judeþul     Comerciale TRADITIONAL TRANS — S.R.L. ∫i          echival‚nd cu 6 p„rþi sociale, reprezent‚nd 30 % din
Arge∫, av‚nd puteri depline.                dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.             capitalul social total, av‚nd cota de participare la
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.                                beneficii/pierderi de 30 %.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       Administrator: Dorobat Costel, cet„þean rom‚n,
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          Admite cererea formulat„ de Dorobat Costel,      n„scut la data de 19.03.1958 Ón Murgeni, judeþul
  Societatea are un punct de lucru, cu sediul Ón     domiciliat Ón Vaslui, Str. Hu∫ului, bl. 158, sc. A,    Vaslui, cod personal 1580319374096, domiciliat Ón
Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl. P26, sc. B,     et. 5A, ap. 31, judeþul Vaslui, ∫i, Ón consecinþ„:     Vaslui, Str. Hu∫ului, bl. 158, sc. A, ap. 31, judeþul
parter, usc„torie, judeþul Arge∫.               Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   Vaslui, av‚nd puteri depline.
                              Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a      Durata de funcþionare a societ„þii este
  Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii,
                              Societ„þii Comerciale TRADITIONAL TRANS —         nedeterminat„.
cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea nr.
                              S.R.L., cu urm„toarele date:                 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
31/1990, republicat„, ∫i al art. 6 din Legea nr.                                   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                Asociaþi:
26/1990, republicat„.                                                  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                1. Dorobat Costel, n„scut la data de 19.03.1958 Ón
                              Murgeni, judeþul Vaslui, cet„þean rom‚n, domiciliat    pronunþare.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                              Ón Vaslui, Str. Hu∫ului, bl. 158, sc. A, ap. 31, judeþul    (16/27.215)
  Admite cererea nr. 3452 din data de 19.03.2001     Vaslui, identificat cu CI seria VS nr. 047149,                    *
privind autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea     eliberat„ de Poliþia Vaslui la data de 18.10.2000, cod
Societ„þii Comerciale DIEGIS ENA STIL — S.R.L., cu     personal 1580319374096;                   Societatea Comercial„ DIAMI LACT — S.R.L.
sediul Ón Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl. D1A,      2. Liciu Mihai, n„scut la data de 1.03.1957 Ón              Vaslui
sc. C, parter, ap. 2, judeþul Arge∫, formulat„ de     Albe∫ti, judeþul Vaslui, cet„þean rom‚n, domiciliat
Enacache Ion, domiciliat Ón Pite∫ti, str. Tudor      Ón satul Albe∫ti, comuna Albe∫ti, judeþul Vaslui,
                                                               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 37/83/2001
Vladimirescu, bl. D1A, sc. C, ap. 2, judeþul Arge∫,    identificat cu B.I. seria B.D. nr. 412764, eliberat de
autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónmatricularea     Miliþia Vaslui la data de 10.03.1981, cod personal             COD SIRUES 379999591
Societ„þii Comerciale DIEGIS ENA STIL — S.R.L. la     1570301374074.
Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului Arge∫,       Forma juridic„ este de societate cu r„spundere           JUDEC√TORUL DELEGAT
Ón termen de 24 de ore de la data c‚nd prezenta      limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„.                DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN VASLUI
Óncheiere a devenit irevocabil„.                Denumirea societ„þii este TRADITIONAL TRANS.        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta        Sediul social al societ„þii este Ón Vaslui, Str.          AL JUDEÞULUI VASLUI
Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia        Hu∫ului, bl. 158, sc. A, et. 5, ap. 31, judeþul Vaslui.
                                Nu a declarat emblema.                       DOSAR NR. 955/16.03.2001
Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe
                                Obiectul de activitate
cheltuiala p„rþilor, precum ∫i la Administraþia
                                • domenii declarate:                         ŒNCHEIEREA NR. 210
financiar„ Ón raza c„reia se afl„ sediul societ„þii,      512 – comerþ cu ridicata cu produse agricole
pentru evidenþa fiscal„, cu menþionarea num„rului                                           din 20 martie 2001
                              brute ∫i animale vii;
de Ónmatriculare la Oficiul registrului comerþului.                                   Judec„tor delegat    — R‚clea Getta
                                513 – comerþ cu ridicata cu produse alimentare,
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data                                      Referent O.R.C.     — Chiru Doina
                              b„uturi ∫i tutun;
pronunþ„rii prezentei Óncheieri.                514 – comerþ cu ridicata cu bunuri de consum,       Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Carp
  Pronunþat„ ast„zi, 27 martie 2001.           altele dec‚t cele alimentare;               Ioan privind autorizarea constituirii ∫i
  (15/27.214)                        515 – comerþ cu ridicata cu produse          Ónmatricularea Societ„þii Comerciale DIAMI LACT —
              *                intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;           S.R.L.
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 777/19.IV.2001
       JUDEC√TORUL DELEGAT                514 – comerþ cu ridicata cu bunuri de consum,       1570 – fabricarea produselor pentru hrana
                               altele dec‚t cele alimentare;               animalelor;
  Asupra cererii de faþ„:
                                515 – comerþ cu ridicata cu produse            1588 – fabricarea preparatelor dietetice ∫i a
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                               intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;          produselor alimentare pentru copii;
de 16.03.2001 cu nr. 955, petentul Carp Ioan a
                                516 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente      1589 – fabricarea altor produse alimentare;
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
                               ∫i furnituri;                        1599 – fabricarea b„uturilor nealcoolice;
Societ„þii Comerciale DIAMI LACT — S.R.L. la
                                517 – comerþ cu ridicata cu alte produse         1910 – t„b„cirea ∫i finisarea pieilor;
Oficiul registrului comerþului.
                               neclasificate Ón alt„ parte;                 1920 – fabricare de articole de voiaj ∫i
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
                                521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine         marochin„rie, a articolelor de harna∫ament;
Ónscrisuri:
                               nespecializate;                       2513 – fabricarea altor produse din cauciuc;
  1. chitanþa privind achitarea taxei de registru ∫i
                                522 – comerþ cu am„nuntul cu produse           2521 – fabricarea pl„cilor, foliilor, tuburilor,
de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei;                                     profilurilor din material plastic;
  2. actul constitutiv autentificat cu nr. 803 din     alimentare, b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón
                               magazine specializate;                    2522 – fabricarea articolelor de ambalaj din
data de 16.03.2001 de notarul public Vieru Cornelia;                                  material plastic;
  3. copia buletinului de identitate seria G.V. nr.      523 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
                               specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,      2523 – fabricarea articolelor din material plastic
470150;                                                        pentru construcþii;
  4. copia certificatului de c„s„torie seria CA nr.     cu produse de cosmetic„ ∫i de toalet„;
                                524 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine          2524 – fabricarea altor articole din material
216200;                                                        plastic;
  5. copia certificatului de na∫tere nr. N7 610365;     specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                               parte;                            3710 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
  6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                   metalice reciclabile;
social nr. 45817 din data de 13.03.2001;            525 – comerþ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
                               v‚ndute prin magazine;                    3720 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
  7. copia buletinului de identitate seria GV nr.                                   nemetalice reciclabile;
621198;                             526 – comerþ cu am„nuntul neefectuat prin
                               magazine;                          5030 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru
  8. copia certificatului de na∫tere seria SA nr.                                   autovehicule;
977221;                             554 – cafenele ∫i baruri;
                                555 – cantine ∫i alte unit„þi de preparare a       5041 – v‚nzarea motocicletelor, pieselor ∫i
  9. certificatul de cazier judiciar nr. 61712 din                                  accesoriilor aferente;
data de 15.03.2001.                     hranei;
                                602 – alte transporturi terestre;             5050 – v‚nzare cu am„nuntul de carburanþi
  Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul                                   pentru autovehicule;
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele        631 – manipul„ri ∫i depozit„ri;
                                632 – alte activit„þi anexe transporturilor        5111 – intermedieri Ón comerþul cu materii
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón                                 prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor    (inclusiv activitatea agenþiilor de bilete);
                                701 – activit„þi imobiliare asupra bunurilor      cu semiproduse;
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale                                   5112 – intermedieri Ón comerþul cu combustibili,
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite       proprii sau Ónchiriate;
                                702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii                                    5113 – intermedieri Ón comerþul cu material
Comerciale DIAMI LACT — S.R.L. ∫i dispun‚nd         imobiliare proprii sau Ónchiriate;
                                703 – activit„þi imobiliare pe baz„ de tarife sau   lemnos ∫i de construcþii;
Ónmatricularea acesteia.                                                 5114 – intermedieri Ón comerþul cu ma∫ini,
                               contracte;
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:        711 – Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de  echipamente industriale, nave ∫i avioane;
                               capacitate mic„;                       5115 – intermedieri Ón comerþul cu mobil„,
  Admite cererea formulat„ de Carp Ioan,                                       articole de menaj ∫i de fier„rie;
domiciliat Ón Vaslui, Str. Republicii, bl. 377, sc. B,     712 – Ónchirierea altor mijloace de transport;
                                741 – activit„þi juridice, contabilitate ∫i revizie    5116 – intermedieri Ón comerþul cu textile,
ap. 12, judeþul Vaslui, ∫i, Ón consecinþ„:                                       confecþii, Ónc„lþ„minte ∫i articole din piele;
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   contabil„, consultaþii referitoare la impunere;
                               activit„þi de studii de piaþ„ ∫i de sondaj; consultaþii   5117 – intermedieri Ón comerþul cu produse
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a                                   alimentare, b„uturi ∫i tutun;
Societ„þii Comerciale DIAMI LACT — S.R.L., cu        pentru afaceri ∫i management;
                                743 – activit„þi de test„ri ∫i analize tehnice;      5118 – intermedieri Ón comerþul specializat Ón
urm„toarele date:                                                   v‚nzarea produselor cu caracter specific
  Asociaþi:                          744 – publicitate;
                                745 – selecþia ∫i plasarea forþei de munc„;      neclasificate Ón alt„ parte;
  1. Carp Ioan, n„scut la data de 30.06.1975 Ón                                     5119 – intermedieri Ón comerþul cu produse
Tecuci, judeþul Galaþi, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón      748 – alte activit„þi de servicii prestate Ón
                               principal Óntreprinderilor;                diverse;
Vaslui, Str. Republicii, bl. 377, sc. B, ap. 12, cod                                   5121 – comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i
po∫tal 6500, judeþul Vaslui, identificat cu B.I. seria     852 – activit„þi veterinare;
                                                            furaje;
G.V. nr. 470150, eliberat de Poliþia Vaslui la data de     927 – alte activit„þi recreative;
                                                             5122 – comerþ cu ridicata cu flori ∫i plante;
12.07.1996, cod personal 1750630374075;             930 – alte activit„þi de servicii;
                                                             5123 – comerþ cu ridicata cu animale vii;
  2. Crisan Diana Elena, n„scut„ la data de          • domeniul principal: 155 – fabricarea
                                                             5124 – comerþ cu ridicata cu piei brute ∫i piei
8.12.1982 Ón Slobozia, judeþul Ialomiþa, cet„þean      produselor lactate;
                                                            prelucrate;
rom‚n, domiciliat„ Ón Slobozia, str. Matei Basarab,       • activitatea principal„: 1551 – fabricarea
                                                             5125 – comerþ cu ridicata cu tutun neprelucrat;
bl. A1-PECO, sc. 2, ap. 14, judeþul Vaslui, identificat„   produselor lactate ∫i a br‚nzeturilor;
                                                             5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume
cu B.I. seria G.V. nr. 621198, eliberat de Poliþia       • alte activit„þi:
                                                            proaspete;
Slobozia la data de 6.12.1996, cod personal           0111 – cultura cerealelor;
                                                             5132 – comerþ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;
282120821181.                          0112 – cultura leguminoaselor boabe;
                                                             5133 – comerþ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
  Forma juridic„: societate cu r„spundere limitat„,      0113 – cultura cartofului, plantelor tehnice,     uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
persoan„ juridic„ rom‚n„.                  medicinale ∫i aromatice;                   5134 – comerþ cu ridicata cu b„uturi;
  Denumirea societ„þii este DIAMI LACT.            0114 – cultura plantelor de nutreþ;            5135 – comerþ cu ridicata cu tutun;
  Sediul social al societ„þii este Ón Vaslui, Str. G„rii   0115 – cultura legumelor, bost„noaselor ∫i        5136 – comerþ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
nr. 2, judeþul Vaslui.                    ciupercilor;                       produse zaharoase;
  Nu a declarat emblema.                   0116 – cultura florilor ∫i a plantelor          5137 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
  Obiectul de activitate                  ornamentale;                       condimente;
  • domenii declarate:                    0117 – pomicultura ∫i cultura altor plante        5138 – comerþ cu ridicata, specializat, cu alte
  011 – cultur„ vegetal„;                 fructifere (cu excepþia strugurilor);           produse alimentare;
  012 – cre∫terea animalelor;                 0118 – viticultur„;                    5139 – comerþ cu ridicata, nespecializat, cu
  013 – activit„þi mixte (cultura vegetalelor ∫i       0121 – cre∫terea bovinelor;              produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
cre∫terea animalelor);                     0122 – cre∫terea ovinelor ∫i caprinelor;         5141 – comerþ cu ridicata cu produse textile;
  014 – servicii auxiliare (cu excepþia activit„þilor     0123 – cre∫terea porcinelor;               5142 – comerþ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
sanitar-veterinare);                      0124 – cre∫terea cabalinelor, m„garilor ∫i       Ónc„lþ„minte;
  021 – silvicultur„;                   cat‚rilor;                          5143 – comerþ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
  024 – servicii anexe silviculturii ∫i exploat„rii      0125 – cre∫terea p„s„rilor;              de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i
forestiere;                           0126 – apicultur„;                   televizoare;
  151 – producþia, prelucrarea ∫i conservarea         0127 – sericicultur„;                   5144 – comerþ cu ridicata cu produse din
c„rnii;                             0128 – cre∫terea animalelor pentru blan„ ∫i a     ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntreþinere;
  153 – prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i      altor specii;                        5145 – comerþ cu ridicata cu produse cosmetice
legumelor;                           0130 – activit„þi mixte (cultura vegetal„ ∫i      ∫i de parfumerie;
  154 – producþia uleiurilor ∫i gr„similor vegetale    cre∫terea animalelor);                    5147 – comerþ cu ridicata cu alte bunuri de
∫i animale;                           0141 – servicii pentru mecanizarea, chimizarea     consum nealimentare neclasificate Ón alt„ parte;
  155 – fabricarea produselor lactate;           agriculturii ∫i protecþie fitosanitar„;           5151 – comerþ cu ridicata cu combustibili solizi,
  157 – fabricarea produselor pentru hrana          0142 – servicii de reproducþie ∫i de selecþie Ón    lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;
animalelor;                         cre∫terea animalelor;                    5152 – comerþ cu ridicata cu produse ∫i
  158 – fabricarea altor produse alimentare;         0143 – servicii de Ómbun„t„þiri funciare ∫i      minereuri metalice;
  159 – fabricarea b„uturilor;               irigaþii;                          5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i
  191 – t„b„cirea ∫i finisarea pieilor;            0144 – alte servicii pentru agricultur„;        de construcþii;
  192 – fabricare de articole de voiaj ∫i           0212 – recoltarea ∫i valorificarea produselor       5154 – comerþ cu ridicata cu echipamente ∫i
marochin„rie ∫i de articole de harna∫ament;         accesorii ale p„durii;                  furnituri de fier„rie, ipsoserie ∫i Ónc„lzire;
  251 – producþie de articole din cauciuc;          0240 – servicii anexe silviculturii ∫i exploat„rii    5155 – comerþ cu ridicata cu produse chimice;
  252 – producþia articolelor din material plastic;    forestiere;                         5156 – comerþ cu ridicata cu alte produse
  371 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor         1511 – producþia, prelucrarea ∫i conservarea      intermediare neclasificate Ón alt„ parte;
metalice reciclabile;                    c„rnii (exclusiv carnea de pas„re);             5157 – comerþ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
  372 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor         1512 – producþia, prelucrarea ∫i conservarea       5161 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini-unelte
nemetalice reciclabile;                   c„rnii de pas„re ∫i de alte animale neclasificate Ón   pentru prelucrarea metalului ∫i lemnului;
  503 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru        alt„ parte;                         5162 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini pentru
autovehicule;                          1513 – produse pe baz„ de carne (inclusiv din     construcþii;
  504 – v‚nzarea, Óntreþinerea ∫i repararea        carne de pas„re);                      5163 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini pentru
motocicletelor, pieselor ∫i accesoriilor aferente;       1531 – prelucrarea cartofului ∫i conservarea      industria textil„, ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;
  505 – v‚nzare cu am„nuntul de carburanþi         produselor din cartofi;                   5164 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale
pentru autovehicule;                      1532 – prepararea sucurilor din fructe ∫i legume;   de birou;
  511 – activit„þi de intermedieri Ón comerþul cu       1541 – fabricarea uleiurilor ∫i gr„similor brute;     5165 – comerþ cu ridicata cu alte ma∫ini utilizate
ridicata;                            1542 – fabricarea uleiurilor ∫i gr„similor       Ón industrie, comerþ ∫i transport;
  512 – comerþ cu ridicata cu produse agricole       rafinate;                          5166 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
brute ∫i animale vii;                      1543 – fabricarea margarinei ∫i a produselor      unelte agricole;
  513 – comerþ cu ridicata cu produse alimentare,     comestibile similare;                    5170 – comerþ cu ridicata cu alte produse
b„uturi ∫i tutun;                        1552 – fabricarea Óngheþatei;             neclasificate Ón alt„ parte;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 777/19.IV.2001                  11
  5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine         Slobozia, str. Matei Basarab, bl. A1-PECO, sc. 2,      524 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse      ap. 14, judeþul Vaslui, av‚nd puteri depline.       specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                 Durata de funcþionare a societ„þii este        parte;
  5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine         nedeterminat„.                        526 – comerþ cu am„nuntul neefectuat prin
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de           Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        magazine;
produse nealimentare;                    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         554 – cafenele ∫i baruri;
  5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       555 – cantine ∫i alte unit„þi de preparare a
proaspete;                         pronunþare.                        hranei;
  5222 – comerþ cu am„nuntul cu carne ∫i produse       (17/27.217)                       702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
din carne;                                      *                imobiliare proprii sau Ónchiriate;
  5223 – comerþ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee                                    • domeniul principal: 014 – servicii auxiliare (cu
∫i molu∫te;                               Societatea Comercial„             excepþia activit„þilor sanitar-veterinare);
  5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse           AGRO-GEOSILVA — S.R.L.               • activitatea principal„: 0141 – servicii pentru
de patiserie ∫i zaharoase;                 satul Ige∫ti, comuna Blage∫ti, judeþul Vaslui       mecanizarea, chimizarea agriculturii ∫i protecþia
  5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi;                                      fitosanitar„;
  5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din                                      • alte activit„þi:
tutun;                               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 37/57/2001          0111 – cultura cerealelor;
  5227 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine                                       0112 – cultura leguminoaselor boabe;
specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;            COD SIRUES 379999319            0115 – cultura legumelor, bost„noaselor ∫i
  5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse                                       ciupercilor;
cosmetice ∫i de toalet„;                        JUDEC√TORUL DELEGAT               0117 – pomicultura ∫i cultura altor plante
  5241 – comerþ cu am„nuntul cu textile;             DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN VASLUI           fructifere (cu excepþia strugurilor);
  5242 – comerþ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI            0118 – viticultur„;
  5243 – comerþ cu am„nuntul cu Ónc„lþ„minte ∫i            AL JUDEÞULUI VASLUI               0121 – cre∫terea bovinelor;
articole din piele;                                                   0122 – cre∫terea ovinelor ∫i caprinelor;
  5244 – comerþ cu am„nuntul cu mobil„, articole           DOSAR NR. 576/19.02.2001             0123 – cre∫terea porcinelor;
de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;                                      0125 – cre∫terea p„s„rilor;
  5245 – comerþ cu am„nuntul cu articole ∫i               ŒNCHEIEREA NR. 133               0130 – activit„þi mixte (cultura vegetal„ ∫i
aparate electrice de uz casnic;                      din 20 februarie 2001            cre∫terea animalelor);
  5246 – comerþ cu am„nuntul cu articole de                                      0144 – alte servicii pentru agricultur„;
                               Judec„tor delegat    — R‚clea Getta
fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;                                   5121 – comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i
                               Referent O.R.C.     — Chiru Doina
  5247 – comerþ cu am„nuntul cu c„rþi, jurnale ∫i                                  furaje;
articole de papet„rie;                    Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Leu       5123 – comerþ cu ridicata cu animale vii;
  5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine         ™tefan, privind autorizarea constituirii ∫i         5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„     Ónmatricularea Societ„þii Comerciale AGRO-        proaspete;
parte;                           GEOSILVA — S.R.L.                      5134 – comerþ cu ridicata cu b„uturi;
  5250 – comerþ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie                                    5135 – comerþ cu ridicata cu tutun;
v‚ndute prin magazine;                          JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                             5136 – comerþ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
  5261   –  comerþ   cu   am„nuntul    prin   Asupra cererii de faþ„:                produse zaharoase;
corespondenþ„;                         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
  5262 – comerþ cu am„nuntul prin standuri Ón       de 19.02.2001 cu nr. 576, petentul Leu ™tefan a      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
pieþe;                           solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea   produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  5263 – comerþ cu am„nuntul care nu se          Societ„þii Comerciale AGRO-GEOSILVA — S.R.L. la       5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
efectueaz„ prin magazine;                  Oficiul registrului comerþului.              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;         Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    produse nealimentare;
  5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;         Ónscrisuri:                         5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
  5551 – cantine;                      1. chitanþa privind achitarea taxei de registru ∫i   specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
  5552 – alte unit„þi de preparare a hranei;       de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei;      parte;
  6022 – transporturi cu taxiuri;                                           5262 – comerþ cu am„nuntul prin standuri Ón
                                2. actul constitutiv autentificat cu nr. 83 din data
  6023 – transporturi terestre de c„l„tori,                                     pieþe;
                              de 15.02.2001 de notarul public Trif Virgil;
ocazionale;                                                       5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
                                3. contract de Ónchiriere pentru sediul social nr.
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;                                       5552 – alte unit„þi de preparare a hranei;
                              94 din data de 5.03.1998;
  6311 – manipul„ri;                                                  7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
  6312 – depozit„ri;                     4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                              social nr. 4541/19.02.2001 dat„ de B.R.D.;        imobiliare proprii sau Ónchiriate.
  6321 – alte activit„þi anexe transporturilor                                     Capitalul social:
terestre;                           5. copie buletin de identitate seria V.S. nr.
                              007427;                           – capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul
  7011 – dezvoltare (promovare) imobiliar„;                                     social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„rþi
  7012 – cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri           6. copie certificat de c„s„torie seria CA nr.
                              088281;                          sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
imobiliare;                                                       Participarea asociatului la capitalul social: Leu
  7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor       7. copie certificat de na∫tere seria NP nr. 964561;
                                8. certificatul de cazier judiciar nr. 43770 din    ™tefan, aport la capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu
imobiliare proprii sau Ónchiriate;                                          20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
  7031 – agenþii imobiliare;               data de 15.02.2001.
                                                           total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
  7110 – Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor     Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
                                                           de 100 %.
de capacitate mic„;                     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
                                                             Administrator: Leu ™tefan, cet„þean rom‚n,
  7121 – Ónchirierea altor mijloace de transport     legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
                                                           n„scut la data de 19.11.1963 Ón comuna Malusteni,
terestru;                          conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
                                                           judeþul Vaslui, cod personal 1631119376048,
  7413 – activit„þi de studiere a pieþei ∫i de sondaj;  din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii    domiciliat Ón satul Ige∫ti, comuna Bl„ge∫ti, judeþul
  7414 – activit„þi de consultare pentru afaceri ∫i    nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite        Vaslui, av‚nd puteri depline.
management;                         prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii     Durata de funcþionare a societ„þii este
  7430 – activit„þi de test„ri ∫i analize tehnice;    Comerciale AGRO-GEOSILVA — S.R.L. ∫i dispun‚nd      nedeterminat„.
  7440 – publicitate;                   Ónmatricularea acesteia.                   Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  7450 – selecþia ∫i plasarea forþei de munc„;                                   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  7481 – activit„þi fotografice;              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                             Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  7482 – activit„þi de ambalare;               Admite cererea formulat„ de Leu ™tefan,        pronunþare.
  7483 – activit„þi de secretariat, dactilografiere,   domiciliat Ón satul Ige∫ti, comuna Bl„ge∫ti, ∫i, Ón      (18/27.218)
multiplicare ∫i traduceri;                 consecinþ„:                                     *
  7484 – alte activit„þi de servicii prestate Ón       Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
principal Óntreprinderilor;                 Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a           Societatea Comercial„
  8520 – activit„þi veterinare;              Societ„þii Comerciale AGRO-GEOSILVA — S.R.L., cu           TRANS–NEDELCU — S.R.L.
  9272 – alte activit„þi recreative;           urm„toarele date:                            Hu∫i, judeþul Vaslui
  9301 – sp„larea, cur„þarea ∫i vopsirea textilelor ∫i    Asociat unic al societ„þii este Leu ™tefan, n„scut
bl„nurilor;                         la data de 19.11.1963 Ón comuna Malusteni, judeþul
  9302 – coafur„ ∫i alte activit„þi de Ónfrumuseþare;   Vaslui, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón satul Ige∫ti,       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 37/79/2001
  9304 – activit„þi de Óntreþinere corporal„;       comuna Bl„ge∫ti, judeþul Vaslui, identificat cu CI
  9305 – alte activit„þi de servicii.                                                COD SIRUES 379999553
                              seria VS nr. 007427, eliberat de Poliþia Murgeni la
  Capitalul social:
                              data de 24.06.1999, cod personal 1631119376048.
  – capitalul social subscris: 20.000.000 lei;                                         JUDEC√TORUL DELEGAT
                                Forma juridic„ este de societate cu r„spundere
capitalul social v„rsat: 20.000.000 lei; num„rul total                                    DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN VASLUI
                              limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„.
de p„rþi sociale: 4; valoarea unei p„rþi sociale:                                     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
5.000.000 lei.                         Denumirea societ„þii este AGRO-GEOSILVA.
                                                                  AL JUDEÞULUI VASLUI
  Participarea asociaþilor la capitalul social:       Sediul social al societ„þii este Ón satul Ige∫ti,
  1. Carp Ioan, aport la capital 10.000.000 lei,     comuna Bl„ge∫ti, judeþul Vaslui, conform
                              contractului de Ónchiriere nr. 94/5.03.1998.             DOSAR NR. 877/12.03.2001
echival‚nd cu 2 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 % din
capitalul social total, av‚nd cota de participare la      Nu a declarat emblema!                        ŒNCHEIEREA NR. 203
beneficii/pierderi de 50 %;                  Obiectul de activitate                         din 16 martie 2001
  2. Crisan Diana Elena, aport la capital 10.000.000     • domenii declarate:
                                011 – cultur„ vegetal„;                 Judec„tor delegat    — R‚clea Getta
lei, echival‚nd cu 2 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %                                  Referent O.R.C.     — Chiru Doina
din capitalul social total, av‚nd cota de participare     012 – cre∫terea animalelor;
la beneficii/pierderi de 50 %.                 013 – activit„þi mixte (cultura vegetalelor ∫i      Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Nedelcu
  Administratori:                     cre∫terea animalelor);                  Cristinel Daniel, privind autorizarea constituirii ∫i
  1. Carp Ioan, cet„þean rom‚n, n„scut la data de      014 – servicii auxiliare (cu excepþia activit„þilor  Ónmatricularea     Societ„þii   Comerciale
30.06.1975 Ón Tecuci, judeþul Galaþi, cod personal     sanitar-veterinare);                   TRANS–NEDELCU — S.R.L.
1750630374075, domiciliat Ón Vaslui, Str. Republicii,     512 – comerþ cu ridicata cu produse agricole
                              brute ∫i animale vii;                         JUDEC√TORUL DELEGAT
bl. 377, sc. B, ap. 12, cod po∫tal 6500, judeþul Vaslui,
av‚nd puteri depline;                     513 – comerþ cu ridicata cu produse alimentare,      Asupra cererii de faþ„:
  2. Crisan Diana Elena, cet„þean rom‚n, n„scut„     b„uturi ∫i tutun;                      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
la data de 8.12.1982 Ón Slobozia, judeþul Ialomiþia,      521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine         de 12.03.2001 cu nr. 877, petentul Nedelcu Cristinel
cod personal 282120821181, domiciliat„ Ón          nespecializate;                      Daniel a solicitat autorizarea constituirii ∫i
 12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 777/19.IV.2001
Ónmatricularea      Societ„þii    Comerciale     Durata de funcþionare a societ„þii este          • alte activit„þi:
TRANS–NEDELCU — S.R.L. la Oficiul registrului       nedeterminat„.                        0113 – cultura cartofului, plantelor tehnice,
comerþului.                         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        medicinale ∫i aromatice;
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         0114 – cultura plantelor de nutreþ;
Ónscrisuri:                         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       0121 – cre∫terea bovinelor;
  1. chitanþa privind achitarea taxei de registru ∫i   pronunþare.                         0123 – cre∫terea porcinelor;
de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei;        (19/27.219)                       0125 – cre∫terea p„s„rilor;
  2. actul constitutiv autentificat cu nr. 461 din                 *                 0128 – cre∫terea animalelor pentru blan„ ∫i a
data de 6.03.2001 de notarul public Macovei                                     altor specii;
Constantin;                             Societatea Comercial„               0141 – servicii pentru mecanizarea, chimizarea
  3. contract de Ónchiriere pentru sediul social din       CAZAGRO — S.R.L., satul Carja           agriculturii ∫i protecþia fitosanitar„;
data de 5.03.2001;                        comuna Murgeni, judeþul Vaslui            0142 – servicii de reproducþie ∫i de selecþie Ón
  4. raport de expertiz„ tehnic„ de evaluare nr. 102                                cre∫terea animalelor;
din data de 2.03.2001;                                                 0144 – alte servicii pentru agricultur„;
  5. contract de v‚nzare-cump„rare;               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 37/81/2001          0230 – economia v‚natului;
  6. copia buletinului de identitate seria H.C. nr.            COD SIRUES 379999577
                                                            1541 – fabricarea uleiurilor ∫i gr„similor brute;
616998;                                                        1542 – fabricarea uleiurilor ∫i gr„similor
  7. copia certificatului de na∫tere nr. N8 777268;         JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                          rafinate;
  8. copia certificatului de c„s„torie nr. CA 213961;      DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN VASLUI
                                                            1551 – fabricarea produselor lactate ∫i
  9. certificatul de cazier judiciar nr. 45234 din      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                                                          br‚nzeturilor;
data de 5.03.2001;                           AL JUDEÞULUI VASLUI               5121 – comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i
  10. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                 furaje;
social nr. 1323705/6.03.2001, dat„ de B.C.R. Hu∫i.                                   5123 – comerþ cu ridicata cu animale vii;
                                   DOSAR NR. 942/15.03.2001
  Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul                                   5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele            ŒNCHEIEREA NR. 205             proaspete;
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón          din 16 martie 2001              5133 – comerþ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor                                uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii     Judec„tor delegat    — R‚clea Getta          5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite         Referent O.R.C.     — Chiru Doina         nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii     Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Cazacu    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
Comerciale TRANS–NEDELCU — S.R.L. ∫i dispun‚nd      Eduard, privind autorizarea constituirii ∫i         5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
Ónmatricularea acesteia.                 Ónmatricularea Societ„þii Comerciale CAZAGRO —      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                             S.R.L.                          produse nealimentare;
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                    6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT               Capitalul social:
  Admite cererea formulat„ de Nedelcu Cristinel
Daniel, domiciliat Ón Hu∫i, Str. F‚nt‚nilor nr. 1, ∫i,    Asupra cererii de faþ„:                  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul
Ón consecinþ„:                        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„rþi
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   de 15.03.2001 cu nr. 942, petentul Cazacu Eduard a    sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a    solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea     Participarea asociatului la capitalul social:
Societ„þii Comerciale TRANS–NEDELCU — S.R.L., cu     Societ„þii Comerciale CAZAGRO — S.R.L. la Oficiul     Cazacu Eduard, aport la capital 2.000.000 lei,
urm„toarele date:                     registrului comerþului.                  echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 %
  Asociat: Nedelcu Cristinel Daniel, n„scut la data    Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    capitalul social total, av‚nd cota de participare la
de 15.02.1978 Ón B‚rlad, judeþul Vaslui, cet„þean     Ónscrisuri:                        beneficii/pierderi de 100 %.
rom‚n, domiciliat Ón Hu∫i, Str. F‚nt‚nilor nr. 1,      1. chitanþa privind achitarea taxei de registru ∫i    Administrator: Cazacu Eduard, cet„þean rom‚n,
judeþul Vaslui, identificat cu B.I. seria H.C. nr.    de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei;      n„scut la data de 6.09.1967 Ón Murgeni, judeþul
616998, eliberat de Poliþia Hu∫i la data de         2. actul constitutiv autentificat cu nr. 156 din    Vaslui, cod personal 1670906370108, domiciliat Ón
16.03.1999, cod personal 1780215372234.          data de 14.03.2001;                    satul Murgeni, comuna Murgeni, judeþul Vaslui,
  Forma juridic„ este de societate cu r„spundere      3. adeverinþ„ prim„rie nr. 843 din data de       av‚nd puteri depline.
limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„.            14.03.2001, emis„ de Prim„ria Murgeni;            Durata de funcþionare a societ„þii este
  Denumirea societ„þii este TRANS–NEDELCU.         4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     nedeterminat„.
  Sediul social al societ„þii este Ón Hu∫i, Str.    social nr. 5898 din data de 14.03.2001;           Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
F‚nt‚nilor nr. 1, judeþul Vaslui, conform          5. copia buletinului de identitate seria V.S. nr.   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
contractului de Ónchiriere din 5.03.2001.         058913;                           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Nu a declarat emblema!                  6. copia certificatului de na∫tere seria ND nr.    pronunþare.
  Obiectul de activitate                471778;                            (20/27.220)
  • domenii declarate:                   7. copia certificatului de c„s„torie nr. C7 643051;                *
  515 – comerþ cu ridicata cu produse           8. certificatul de cazier judiciar nr. 45906 din
                             data de 14.03.2001.                        Societatea Comercial„
intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;
                               Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul      TENCONF — S.A., B‚rlad, judeþul Vaslui
  521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
                             delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
nespecializate;
                             legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
  524 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
                             conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor      NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 37/87/2001
specializate cu alte produse neclasificate Ón alt„
                             din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
parte;
                             nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                 COD SIRUES 379999632
  602 – alte transporturi terestre;           prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
  • domeniul principal: 602 – alte transporturi     Comerciale CAZAGRO — S.R.L. ∫i dispun‚nd               JUDEC√TORUL DELEGAT
terestre;                         Ónmatricularea acesteia.                     DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN VASLUI
  • activitatea principal„: 6024 – transporturi                                    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
rutiere de m„rfuri;                     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:            AL JUDEÞULUI VASLUI
  • alte activit„þi:
                               Admite cererea formulat„ de Cazacu Eduard,
  5151 – comerþ cu ridicata cu combustibili solizi,                                      DOSAR NR. 973/19.03.2001
                             domiciliat Ón satul Murgeni, comuna Murgeni, ∫i, Ón
lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;
                             consecinþ„:
  5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i                                        ŒNCHEIEREA NR. 213
                               Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
de construcþii;                                                           din 20 martie 2001
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
  5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
                             Societ„þii Comerciale CAZAGRO — S.R.L., cu         Judec„tor delegat    — R‚clea Getta
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        urm„toarele date:                      Referent O.R.C.     — Chiru Doina
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            Asociat unic al societ„þii este Cazacu Eduard,
  5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine        n„scut la data de 6.09.1967 Ón Murgeni, judeþul       Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Gliga
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        Vaslui, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón satul Murgeni,   Gabriela Irina, privind autorizarea constituirii ∫i
produse nealimentare;                   comuna Murgeni, judeþul Vaslui, identificat cu CI     Ónmatricularea Societ„þii Comerciale TENCONF —
  5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine        seria VS nr. 058913, eliberat de Poliþia Murgeni la    S.A.
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    data de 7.02.2001, cod personal 1670906370108.             JUDEC√TORUL DELEGAT
parte;                            Forma juridic„ este de societate cu r„spundere
  6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe   limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„.             Asupra cererii de faþ„:
baz„ de grafic;                       Denumirea societ„þii este CAZAGRO.            Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  6023 – transporturi terestre de c„l„tori,        Sediul social al societ„þii este Ón satul Carja,    de 19.03.2001 cu nr. 973, petentul Gliga Gabriela
ocazionale.                        comuna Murgeni, judeþul Vaslui.              Irina a solicitat autorizarea constituirii ∫i
  Capitalul social:                    Nu a declarat emblema!                 Ónmatricularea Societ„þii Comerciale TENCONF —
  – capitalul social subscris: 418.000.000 lei;      Obiectul de activitate                 S.A. la Oficiul registrului comerþului.
capitalul social v„rsat: 418.000.000 lei; valoare aport   • domenii declarate:                   Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Ón natur„: 416.310.000 lei; num„rul total de p„rþi      011 – cultur„ vegetal„;                Ónscrisuri:
sociale: 4.180; valoarea unei p„rþi sociale: 100.000     012 – cre∫terea animalelor;                1. chitanþa privind achitarea taxei de registru ∫i
lei.                             014 – servicii auxiliare (cu excepþia activit„þilor  de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei;
  Participarea asociatului la capitalul social:     sanitar-veterinare);                     2. actul constitutiv autentificat cu nr. 161 din
Nedelcu Cristinel Daniel, aport la capital          023 – economia v‚natului;               data de 16.03.2001 de notarul public Trif Virgil;
418.000.000 lei, din care valoare aport Ón natur„      154 – producþia uleiurilor ∫i gr„similor vegetale     3. autorizaþie de construcþie nr. 21 din data de
416.310.000 lei, conform raportului de expertiz„ nr.   ∫i animale;                        20.02.1998;
102/2.03.2001 expert tehnic auto Males Viorel.        155 – fabricarea produselor lactate;           4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
Capitalul social reprezint„ echivalentul a 4.180       512 – comerþ cu ridicata cu produse agricole      social nr. 5488 din data de 16.03.2001, emis„ de
p„rþi sociale, adic„ 100 % capitalul social total,    brute ∫i animale vii;                   B.C.R.;
av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de      513 – comerþ cu ridicata cu produse alimentare,      5. copia buletinului de identitate seria B.U. nr.
100 %.                          b„uturi ∫i tutun;                     362800;
  Administrator: Nedelcu Cristinel Daniel, cet„þean    521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine           6. copia certificatului de na∫tere seria NV nr.
rom‚n, n„scut la data de 15.02.1978 Ón B‚rlad,      nespecializate;                      776589;
judeþul Vaslui, cod personal 1780215372234,         602 – alte transporturi terestre;             7. copia certificatului de c„s„torie nr. C6 961781;
domiciliat Ón Hu∫i, Str. F‚nt‚nilor nr. 1, judeþul      • domeniul principal: 011 – cultur„ vegetal„;       8. certificatul de cazier judiciar nr. 46007 din
Vaslui, av‚nd puteri depline.                • activitatea principal„: 0111 – cultura cerealelor;  data de 14.03.2001;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 777/19.IV.2001                  13
  9. copia buletinului de identitate seria D.A. nr.      5. Ghiorghiu Eugen, Ón calitate de fondator,       8. Basescu Constantin, aport la capital
112337;                           n„scut la data de 23.08.1929 Ón Ro∫ie∫ti, judeþul     113.300.000 lei, echival‚nd cu 1.133 acþiuni,
  10. copia certificatului de na∫tere seria NT nr.     Vaslui, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón B‚rlad, Str.     reprezent‚nd 34,3125 % din capitalul social total,
312385;                           Republicii nr. 279, bl. V1, sc. C, ap. 42, cod po∫tal   av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de
  11. copia certificatului de c„s„torie nr. C7       6400, judeþul Vaslui, identificat cu B.I. seria A.E. nr.  34,3125 %;
553189;                           428103, eliberat de Poliþia B‚rlad;              9. Copciac Elena, aport la capital 83.800.000 lei,
  12. certificatul de cazier judiciar nr. 46009 din      6. Andrei Costel Gheorghe, Ón calitate de       echival‚nd cu 838 acþiuni, reprezent‚nd 25,3786 %
data de 14.03.2001;                     fondator, n„scut la data de 21.05.1956 Ón B‚rlad,     din capitalul social total, av‚nd cota de participare
  13. copia buletinului de identitate seria G.X. nr.    judeþul Vaslui, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón       la beneficii/pierderi de 25,3786 %.
767134;                           B‚rlad, str. Epureanu nr. 50, cod po∫tal 6400,        Consiliul de administraþie va fi ales dup„
  14. copia certificatului de na∫tere seria NK nr.     judeþul Vaslui, identificat cu B.I. seria B.C. nr.     Ónmatricularea societ„þii la Oficiul Registrului
205801;                           654559, eliberat de Poliþia B‚rlad la data de       Comerþului al Judeþului Vaslui.
  15. copia certificatului de c„s„torie nr. C8       17.12.1990, cod personal 1560521370018;            Comisia de cenzori va fi aleas„ dup„
179109;                             7. Popa Constanþa, Ón calitate de fondator,      Ónmatricularea societ„þii la Oficiul Registrului
  16. certificatul de cazier judiciar nr. 46011 din    n„scut„ la data de 23.05.1960 Ón St„nile∫ti, judeþul    Comerþului al Judeþului Vaslui.
data de 14.03.2001;                     Bac„u, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón B‚rlad, str.      Durata de funcþionare a societ„þii este
  17. copia buletinului de identitate seria B.E nr.    Vasile Lupu nr. 12, cod po∫tal 6400, judeþul Vaslui,    nedeterminat„.
699900;                           identificat„ cu B.I.;                     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  18. copia certificatului de na∫tere seria NM nr.       8. Basescu Constantin, Ón calitate de fondator,    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
406397;                           n„scut la data de 1.09.1947 Ón Albe∫ti, judeþul        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  19. copia certificatului de c„s„torie seria CH nr.    Vaslui, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón B‚rlad, str.     pronunþare.
572380;                           Alexandru cel Bun nr. 47, cod po∫tal 6400, judeþul       (21/27.221)
  20. certificatul de cazier judiciar nr. 46097 din    Vaslui, identificat cu B.I. seria G.X. nr. 767382, cod                *
data de 15.03.2001;                     personal 1470901370021;
  21. copia buletinului de identitate seria A.E. nr.      9. Copciac Elena, Ón calitate de fondator, n„scut„       Societatea Comercial„
428103;                           la data de 12.03.1939 Ón Tanacu, judeþul Vaslui,      FLOROSILV — S.R.L., B‚rlad, judeþul Vaslui
  22. copia certificatului de na∫tere seria NC nr.     cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón B‚rlad, str.
452790;                           Epureanu nr. 40, bl. D4, ap. 26, cod po∫tal 6400,
  23. copia certificatului de c„s„torie seria CA nr.    judeþul Vaslui, identificat„ cu B.I. seria D.A. nr.        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 37/85/2001
055530;                           113185, eliberat de Miliþia B‚rlad la data de
                              26.03.1986, cod personal 2390312370011.                   COD SIRUES 379999618
  24. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
social nr. 46012 din data de 14.03.2001;            Forma juridic„ este de societate pe acþiuni,
                              persoan„ juridic„ rom‚n„.                       JUDEC√TORUL DELEGAT
  25. copia buletinului de identitate seria B.C. nr.
                                Denumirea societ„þii este TENCONF.              DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN VASLUI
654559;
                                Sediul social al societ„þii este Ón B‚rlad, str.      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
  26. copia certificatului de na∫tere seria NA nr.
                              Grigore Ureche nr. 6 bis, judeþul Vaslui.                AL JUDEÞULUI VASLUI
276255;
  27. copia certificatului de c„s„torie nr. C5         Nu a declarat emblema!
222991;                             Obiectul de activitate                       DOSAR NR. 962/19.03.2001
  28. certificatul de cazier judiciar nr. 46007 din      • domenii declarate:
                                174 – fabricare de articole confecþionate din             ŒNCHEIEREA NR. 211
data de 14.03.2001;                                                          din 20 martie 2001
  29. copia certificatului de na∫tere seria NV nr.     textile (cu excepþia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de
740225;                           corp);                            Judec„tor delegat    — R‚clea Getta
  30. copia certificatului de c„s„torie nr. C7         182 – fabricare de articole de Ómbr„c„minte ∫i      Referent O.R.C.     — Chiru Doina
945829;                           lenjerie din materiale textile;
                                514 – comerþ cu ridicata cu bunuri de consum,       Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Gociu
  31. certificatul de cazier judiciar nr. 46008 din                                  C„t„lin Florin, privind autorizarea constituirii ∫i
data de 14.03.2001;                     altele dec‚t cele alimentare;
                                516 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente    Ónmatricularea Societ„þii Comerciale FLOROSILV —
  32. copia buletinului de identitate seria G.X. nr.                                 S.R.L.
767882;                           ∫i furnituri;
  33. copia certificatului de na∫tere nr. N4 285173;      521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine                JUDEC√TORUL DELEGAT
  34. copia certificatului de c„s„torie nr. C5 nr.     nespecializate;
                                713 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor;      Asupra cererii de faþ„:
219273;                                                          Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  35. copia certificatului de c„s„torie nr. 46008 din     • domeniul principal: 182 – fabricare de articole
                              de Ómbr„c„minte ∫i lenjerie din materiale textile;     de 19.03.2001 cu nr. 962, petentul Gociu C„t„lin
data de 14.03.2001;                                                  Florin a solicitat autorizarea constituirii ∫i
  36. copia buletinului de identitate seria D.A. nr.      • activitatea principal„: 1822 – fabricarea altor
                              articole de Ómbr„c„minte (exclusiv lenjerie de corp);   Ónmatricularea Societ„þii Comerciale FLOROSILV —
113185;                                                        S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.
  37. copia certificatului de na∫tere seria NI nr.       • alte activit„þi:
                                1740 – fabricare de articole confecþionate din      Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
853435;                                                        Ónscrisuri:
                              textile (cu excepþia Ómbr„c„mintei ∫i lenjerie de
  38. copia certificatului de c„s„torie seria C.J. nr.                                  1. chitanþa privind achitarea taxei de registru ∫i
                              corp);
0491733;                                                        de publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei;
                                1821 – fabricare de articole de Ómbr„c„minte
  39. certificatul de cazier judiciar nr. 46010 din                                   2. actul constitutiv autentificat cu nr. 1024 din
                              pentru lucru;
data de 14.03.2001.                                                  data de 16.03.2001 de notarul public Finaru Lulu;
                                1823 – fabricarea articolelor de lenjerie de corp;
  Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul                                     3. contract de Ónchiriere pentru sediul social din
                                1824 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele                                   data de 14.03.2001;
                              ∫i accesorii;
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón                                   4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                                5141 – comerþ cu ridicata cu produse textile;
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor                                 social nr. 1070 din data de 15.03.2001;
                                5163 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini pentru
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii                                    5. copia buletinului de identitate seria G.V. nr.
                              industria textil„, ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                       379987;
                                5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii                                    6. copia certificatului de c„s„torie nr. C9 261994;
                              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
Comerciale TENCONF — S.A. ∫i dispun‚nd                                          7. copia certificatului de na∫tere nr. N5 822193;
                              produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
Ónmatricularea acesteia.                    7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente.      8. certificatul de cazier judiciar nr. 46031 din
                                Capitalul social:                   data de 15.03.2001.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                     Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
                                – capitalul social subscris: 330.200.000 lei;
  Admite cererea formulat„ de Gliga Gabriela        capitalul social v„rsat: 330.200.000 lei; num„rul     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
Irina, domiciliat„ Ón B‚rlad, Bd. Prim„verii nr. 10,    total de acþiuni: 3.302; valoarea unei acþiuni:      legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
bl. C3, sc. A, ap. 3, ∫i, Ón consecinþ„:          100.000 lei.                        conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune     Participarea acþionarilor la capitalul social:     din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a       1. Balan Oanea Marinel, aport la capital        nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
Societ„þii Comerciale TENCONF — S.A., cu          16.800.000 lei, echival‚nd cu 168 acþiuni,         prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
urm„toarele date:                      reprezent‚nd 5,0878 % din capitalul social total,     Comerciale FLOROSILV — S.R.L. ∫i dispun‚nd
  Acþionari:                        av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de     Ónmatricularea acesteia.
  1. Balan Oanea Marinel, Ón calitate de fondator,     5,0878 %;
n„scut la data de 4.11.1958 Ón Secuieni, judeþul                                     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                2. Buciumas Viorel, aport la capital 19.800.000
Bac„u, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón B‚rlad, Str.      lei, echival‚nd cu 198 acþiuni, reprezent‚nd 5,9964      Admite cererea formulat„ de Gociu C„t„lin
Republicii nr. 30, bl. I2, sc. B, ap. 30, judeþul Vaslui,  % din capitalul social total, av‚nd cota de participare  Florin, domiciliat Ón B‚rlad, str. Vasile P‚rvan
identificat cu B.I. seria B.U. nr. 362800, eliberat de   la beneficii/pierderi de 5,9964 %;             nr. 17, bl D17, sc. A, et. 4, ap. 19, ∫i, Ón consecinþ„:
Poliþia B‚rlad, cod personal 1581104370018;           3. Gliga Gabriela Irina, aport la capital         Autorizeaz„    constituirea     ∫i  dispune
  2. Buciumas Viorel, Ón calitate de fondator,       12.600.000 lei, echival‚nd cu 126 acþiuni,         Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
n„scut la data de 29.12.1955 Ón Vaslui, judeþul       reprezent‚nd 3,8159 % din capitalul social total,     Societ„þii Comerciale FLOROSILV — S.R.L., cu
Vaslui, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón B‚rlad, Str.     av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de     urm„toarele date:
Republicii nr. 190, bl. 1, sc. B, ap. 32, cod po∫tal    3,8159 %;                           Asociat unic al societ„þii este Gociu C„t„lin
6400, judeþul Vaslui, identificat cu B.I. seria D.A. nr.    4. Tifinic Constantin, aport la capital 16.800.000   Florin, n„scut la data de 11.06.1972 Ón B‚rlad,
112337, eliberat de Miliþia B‚rlad la data de        lei, echival‚nd cu 168 acþiuni, reprezent‚nd 5,0878 %   judeþul Vaslui, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
5.03.1986, cod personal 1551229370011;           din capitalul social total, av‚nd cota de participare   B‚rlad, str. Vasile P‚rvan nr. 17, bl. D17, sc. A,
  3. Gliga Gabriela Irina, Ón calitate de fondator,    la beneficii/pierderi de 5,0878 %;             ap. 19, judeþul Vaslui, identificat cu B.I. seria G.V.
n„scut„ la data de 2.08.1970 Ón B‚rlad, judeþul         5. Ghiorghiu Eugen, aport la capital 16.800.000    nr. 379987, eliberat de Poliþia B‚rlad la data de
Vaslui, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón B‚rlad, Bd.     lei, echival‚nd cu 168 acþiuni, reprezent‚nd 5,0878 %   16.07.1996, cod personal 1720611370024.
Prim„verii nr. 10, bl. C3, sc. A, ap. 3, cod po∫tal     din capitalul social total, av‚nd cota de participare     Forma juridic„ este de societate cu r„spundere
6400, judeþul Vaslui, identificat„ cu B.I. seria G.X.    la beneficii/pierderi de 5,0878 %;             limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„.
nr. 767134, eliberat de Poliþia B‚rlad la data de        6. Andrei Costel Gheorghe, aport la capital        Denumirea societ„þii este FLOROSILV.
6.11.1997, cod personal 2700802370040;           12.600.000 lei, echival‚nd cu 126 acþiuni,          Sediul social al societ„þii este Ón B‚rlad, str.
  4. Tifinic Constantin, Ón calitate de fondator,     reprezent‚nd 3,8159 % din capitalul social total,     Vasile P‚rvan nr. 38, judeþul Vaslui, conform
n„scut la data de 15.04.1930 Ón Podu Iloaiei, judeþul    av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de     contractului de Ónchiriere din 14.03.2001.
Ia∫i, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón B‚rlad, Str.      3,8159 %;                           Nu a declarat emblema!
Epureanu nr. 50, bl. V3, sc. A, ap. 12, cod po∫tal       7. Popa Constanþa, aport la capital 37.700.000 lei,    Obiectul de activitate
6400, judeþul Vaslui, identificat cu B.I. seria B.E. nr.  echival‚nd cu 377 acþiuni, reprezent‚nd 11,4173 %       • domenii declarate:
699900, eliberat de Miliþia B‚rlad la data de        din capitalul social total, av‚nd cota de participare     521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
26.10.1981, cod personal 1300415370042;           la beneficii/pierderi de 11,4173 %;            nespecializate;
 14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 777/19.IV.2001
  524 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine         ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,         5133 – comerþ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,        uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
parte;                           urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd          5134 – comerþ cu ridicata cu b„uturi;
  526 – comerþ cu am„nuntul neefectuat prin        constituirea Societ„þii Comerciale VIE–VIN VASLUI —       5135 – comerþ cu ridicata cu tutun;
magazine;                         S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.          5136 – comerþ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
  554 – cafenele ∫i baruri;                                              cu produse zaharoase;
  • domeniul principal: 521 – comerþ cu           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:        5137 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
am„nuntul Ón magazine nespecializate;             Admite cererea formulat„ de Stan ™tefan,         condimente;
  • activitatea principal„: 5211 – comerþ cu       domiciliat Ón Vaslui, ™tefan cel Mare, bl. 304, sc. H,     5138 – comerþ cu ridicata, specificat, cu alte
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      ap. 5, judeþul Vaslui, ∫i, Ón consecinþ„:          produse alimentare;
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i        Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune      5139 – comerþ cu ridicata, nespecializat, cu
tutun;                           Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a     produse, alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  • alte activit„þi:                   Societ„þii Comerciale VIE–VIN VASLUI — S.R.L., cu        5141 – comerþ cu ridicata cu produse textile;
  5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine         urm„toarele date:                        5142 – comerþ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          Asociaþi:                        Ónc„lþ„minte;
produse nealimentare;                     1. Stan ™tean, n„scut la data de 22 aprilie 1050       5143 – comerþ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
  5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine         Ón localitatea Mogo∫e∫ti, judeþul Ia∫i, cet„þean      de uz gospod„resc, aparate de radio ∫i televizoare;
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    rom‚n, domiciliat Ón Vaslui, str. ™tefan cel Mare,       5144 – comerþ cu ridicata cu produse din
parte;                           bl. 304, sc. H, ap. 5, cod po∫tal 6500, judeþul Vaslui,   ceramic„, sticl„rie, tapet ∫i produse de Óntreþinere;
  5262 – comerþ cu am„nuntul prin standuri Ón       identificat cu B.I. seria B.X. nr. 678857, eliberat de     5145 – comerþ cu ridicata cu produse cosmetice
pieþe;                           Poliþia Vaslui la data de 9 iulie 1994, av‚nd codul     ∫i de parfunerie;
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.        numeric personal 1500422374074, ∫i               5147 – comerþ cu ridicata cu alte bunuri de
  Capitalul social:                     2. Stan Maricica, n„scut„ la data de 2 ianuarie     consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul  1950 Ón Ia∫i, judeþul Ia∫i, cet„þean rom‚n,           5151 – comerþ cu ridicata cu carburanþi solizi,
social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„rþi    domiciliat„ Ón Vaslui, str, ™tefan cel Mare, bl. 94,    lichizi, gazo∫i ∫i produse derivate;
sociale: 20; valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.   sc. C, ap. 6, cod po∫tal 6500, identificat„ cu B.I. seria    5152 – comerþ cu ridicata cu produse ∫i
  Participarea asociatului la capitalul social: Gociu   D.G. nr. 292789, eliberat de Poliþia Vaslui la data de   minereuri metalice;
C„t„lin Florin, aport la capital 2.000.000 lei,      11 ianuarie 1998, av‚nd codul numeric personal         5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i
echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 %     2500121374099.                       de construcþii;
capitalul social total, av‚nd cota de participare la     Forma juridic„: societate cu r„spundere limitat„,      5154 – comerþ cu ridicata cu echipamente,
beneficii/pierderi de 100 %.                persoan„ juridic„ rom‚n„.                  furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i de Ónc„lzire;
  Administrator: Gociu C„t„lin Florin, cet„þean       Denumirea societ„þii este VIE–VIN VASLUI.          5155 – comerþ cu ridicata cu produse chimice;
rom‚n, n„scut la data de 11.06.1972 Ón B‚rlad,        Sediul social al societ„þii este Ón Vaslui, str.       5156 – comerþ cu ridicata cu alte produse
judeþul Vaslui, cod personal 1720611370024,        ™tefan cel Mare, bl. 94, sc. C, et. 2, ap. 6, judeþul    intermediare, neclasificate Ón alt„ parte;
domiciliat Ón B‚rlad, str. Vasile P‚rvan nr. 17,      Vaslui.                             5157 – comerþ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
bl. D17, sc. A, ap. 19, judeþul Vaslui, av‚nd puteri     Nu a declarat emblema.                    5211 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
depline.                           Obiectul de activitate                  nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  Durata de funcþionare a societ„þii este          • domenii declarate:                   produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
nedeterminat„.                        011 – cultur„ vegetal„;                   5212 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          014 – servicii auxiliare (cu excepþia activit„þilor   nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        sanitar-veterinare);                    produse nealimentare;
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       159 – fabricarea b„uturilor;                 5247 – comerþ cu am„nuntul cu c„rþi, jurnale ∫i
pronunþare.                          511 – activit„þi de intermedieri Ón comerþului cu    articole de papet„rie;
  (22/27.222)                      ridicata;                            5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
              *                 512 – comerþ cu ridicata cu produse agricole       specializate cu alte produse, neclasificate Ón alt„
                              brute ∫i animale vii;                    parte;
       Societatea Comercial„              513 – comerþ cu ridicata cu produse alimentare,       5511 – hoteluri ∫i moteluri cu restaurant;
      VIE–VIN VASLUI — S.R.L.            b„uturi ∫i tutun;                        6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
           Vaslui                  514 – comerþ cu ridicata cu bunuri de consum,        7012 – cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri
                              altele dec‚t cele alimentare;                imobiliare;
                               515 – comerþ cu ridicata cu produse             7060 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 37/86/2001
                              intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;           imobiliare proprii sau Ónchiriate.
                               521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine            Capitalul social:
         COD SIRUES 379999620
                              nespecializate;                         – capitalul social subscris: 5.000.000 lei;
                               524 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine            – capitalul social v„rsat: 5.000.000 lei;
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                               – num„rul total de p„rþi sociale: 50;
   DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN VASLUI            specializate, cu alte produse, neclasificate Ón alt„
                              parte;                             – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI VASLUI                                         Participarea asociailor la capitalul social:
                               551 – hoteluri;
                               602 – alte transporturi terestre;              1. Stan ™tefan, aport la capitalul social, 2.500.000
      DOSAR NR. 972/19.03.2001                                          lei, echival‚nd cu 25 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %
                               701 – activit„þi imobiliare cu bunuri proprii sau
                              Ónchiriate;                         din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
        ŒNCHEIEREA NR. 212
                               702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor      la beneficii/pierderi de 50 %, ∫i
        din 20 martie 2001
                              imobiliare proprii sau Ónchiriate;               2. Stan Maricica, aport la capitalul social
 Judec„tor delegat    — R‚clea Getta           • domeniul principal: 011 – cultur„ vegetal„;      2.500.000 lei, echival‚nd cu 25 p„rþi sociale,
 Referent O.R.C.     — Chiru Doina           • activitatea principal„: viticultur„;          reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Stan       • alte activit„þi:                    o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %.
™tefan, privind autorizarea constituirii ∫i          0111 – cultura cerealelor;                  Administratori: 1. Stan ™tefan, cet„þean rom‚n,
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale VIE–VIN         0112 – cultura leguminoaselor boabe;           n„scut la data de 22 aprilie 1950 Ón localitatea
VASLUI — S.R.L.                        0113 – cultura cartofului, plantelor tehnice,      Mogo∫e∫ti, judeþul Ia∫i, av‚nd codul numeric
                              medicinale ∫i aromatice;                  personal 1500422374074, domiciliat Ón Vaslui, str.
       JUDEC√TORUL DELEGAT               0117 – pomicultura ∫i cultura altor plante        ™tefan cel Mare, bl. 304, sc. H, ap. 5, cod po∫tal 6500,
                              fructifere (cu excepþia strugurilor);            judeþul Vaslui, av‚nd puteri depline. ∫i
  Asupra cererii de faþ„:
                               0141 – servicii pentru mecanizarea, chimizarea        2. Stan Maricica, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              agriculturii ∫i protecþie fitosanitar„;           de 2 ianuarie 1950 Ón Ia∫i, judeþul Ia∫i, av‚nd codul
de 19 martie 2001 cu nr. 972, petentul Stan ™tefan
                               0144 – alte servicii pentru agricultur„;         numeric personal 2500121374099, domiciliat„ Ón
a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
                               1591 – fabricarea b„uturilor alcoolice distilate;    Vaslui, str. ™tefan cel Mare, bl. 94, sc. C, ap. 6, cod
Societ„þii Comerciale VIE–VIN VASLUI — S.R.L. la
                               1592 – fabricarea alcoolului etilic de fermentaþie;   po∫tal 6500, av‚nd puteri depline.
Oficiul registrului comerþului.
                               1593 – fabricarea vinului din struguri;           Durata de funcþionare a societ„þii este
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
                               1595 – fabricarea altor b„uturi obþinute prin      nedeterminat„.
Ónscrisuri:
                              fermentare;                           Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  1. chitanþa privind achitarea taxei de registru ∫i
                               1599 – fabricarea b„uturilor nealcoolice;        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
a taxei de publicare Ón Monitorul Oficial al
                               5111 – intermedieri Ón comerþul cu materii          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Rom‚niei;
                              prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i    pronunþare.
  2. actul constitutiv autentificat cu nr. 806 din
                              cu semiproduse;                         (23/27.223)
2001;
  3. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 562 din       5112 – intermedieri Ón comerþul cu combustibili,                  *
21 februarie 1996;                     minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
  4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului       5115 – intermedieri Ón comerþul cu mobil„,        Cooperativa de Credit Minerva, B‚rlad, OC
social din data de 19 martie 2001, eliberat„ de      articole de menaj ∫i de fier„rie;                   B‚rlad, judeþul Vaslui
Banca Agricol„ — S.A.;                    5116 – intermedieri Ón comerþul cu textile,
  5. copia buletinului de identitate seria B.X. nr.    confecþii, Ónc„lþ„minte ∫i articole din piele;           NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 37/84/2001
678857;                            5117 – intermedieri Ón comerþul cu produse
  6. copia certificatului de na∫tere seria N.W. nr.    alimentare, b„uturi ∫i tutun;                        COD SIRUES 379999606
240842;                            5118 – intermedieri Ón comerþul specializat Ón
  7. copia certificatului de c„s„torie seria C4 nr.    v‚nzarea produselor cu caracter specific,               JUDEC√TORUL DELEGAT
956808;                          neclasificate Ón alt„ parte;                   DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN VASLUI
  8. certificatul de cazier judiciar nr. 46345 din      5119 – intermedieri Ón comerþul cu produse        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI VASLUI
data de 19 martie 2001;                  diverse;
  9, copia buletitinului de identitate seria D.G. nr.    5121 – comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i           DOSAR NR. 956/19.03.2001
292789;                          furaje;
  10. copia certificatului de na∫tere seria N.I. nr.     5122 – comerþ cu ridicata cu flori ∫i plante;              ŒNCHEIEREA NR. 220
105591;                            5123 – comerþ cu ridicata cu animale vii;                din 27 martie 2001
  11. certificatul de cazier judiciar nr. 46344, din     5124 – comerþ cu ridicata cu piei brute ∫i piei
                                                             Judec„tor delegat    — R‚clea Getta
data de 19 martie 2001.                  prelucrate;
                                                             Referent O.R.C.     — Chiru Doina
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus,         5125 – comerþ cu ridicata cu tutun neprelucrat;
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite      5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume       Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Boboc
cerinþele legale privind constituirea societ„þii      proaspete;                         Sofia Marilena, privind autorizarea constituirii ∫i
comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331     5132 – comerþ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;     Ónmatricularea Cooperativei de Credit Minerva,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 777/19.IV.2001                  15
B‚rlad, OC, ca urmare a diviz„rii Cooperativei de        • domeniul principal: 652 – alte intermedieri      Durata de funcþionare a societ„þii este
Credit – Banca Popular„ Minerva OC 3, cu sediul Ón     financiare;                        nedeterminat„.
Galaþi, Str. Navelor, bl. Siret 1, parter, Ónmatriculat„    • activitatea principal„: 6522 – alte activit„þi de   Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
la Oficiul Registrului Comerþului Galaþi cu nr.       creditare;                         pronunþare.
J 17/10004/1997. Divizarea Cooperativei de Credit        • alte activit„þi:                    Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 27 martie 2001.
Banca Popular„ Minerva OC 3 s-a realizat conform        6512 – alte activit„þi de intermedieri monetare;     (24/27.224)
art. 246 din Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr.       6712 – activit„þi de organizare a tranzacþiilor                  *
97/2000.                          (agenþi financiari);
       JUDEC√TORUL DELEGAT                6713 – activit„þi auxiliare, neclasificate Ón alt„         Societatea Comercial„
                              parte;                                JENY IMPEX — S.R.L. Vaslui
  Asupra cererii de faþ„:                   7414 – activit„þi de consultare pentru afaceri ∫i
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    management.
de 19 martie 2001 cu nr. 956, petentul Boboc Sofia                                      NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 37/92/2001
                                Cooperativa de Credit Minerva, B‚rlad, OC
Marilena a solicitat autorizarea constituirii ∫i
                              desf„∫oar„ urm„toarele activit„þi:                     COD SIRUES 379999682
Ónmatricularea Cooperativei de Credit Minerva,
B‚rlad, OC, la Oficiul registrului comerþului.         a) acceptare de depozite de la membrii
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele     cooperatori, precum ∫i de la persoane fizice,             JUDEC√TORUL DELEGAT
Ónscrisuri:                         Óntreprinderi mici ∫i mijlocii, organizaþii ob∫te∫ti ∫i     DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN VASLUI
  1. chitanþa privind achitarea taxei de registru ∫i    de cult, asociaþii familiare, persoane fizice cu      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI VASLUI
a taxei de publicare Ón Monitorul Oficial al        profesii liberale reglementate, care domiciliaz„ sau
Rom‚niei;                          cu sediul social ∫i Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón raza        DOSAR NR. 1070/26.03.2001
  2. actul constitutiv autentificat cu nr. 829 din 13   teritorial„ de operare a cooperativei de credit;
martie 2001 de notarul public Constantin Petrea;        b) acordare de credite, Ónclusiv ipotecare, potrivit         ŒNCHEIEREA NR. 222
  3. contractul de Ónchiriere pentru sediul social     legii privind creditul ipotecar, pentru investiþii             din 27 martie 2001
nr. 132 din 23 ianuarie 2001;                imobiliare, membrilor cooperatori;              Judec„tor delegat    — R‚clea Getta
  4. copia buletinului de identitate seria V.S. nr.      c) acordare de credite Óntreprinderilor mici ∫i     Referent O.R.C.     — Chiru Doina
033586;                           mijlocii, organizaþiilor ob∫te∫ti ∫i de cult,
                                                             Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Duta
  5. certificatul de cazier judiciar cu nr. 46131 din   asociaþiilor familiare, persoanelor fizice cu profesii   Jeniþa, privind autorizarea constituirii ∫i
15 martie 2001;                       liberale reglementate , care domiciliaz„ sau au      Ónmatricularea Societ„þii Comerciale JENY IMPEX —
  6. copia buletinului de identitate seria D.G. nr.    sediul social ∫i Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón raza    S.R.L.
532637;                           teritorial„ de operare a cooperativei de credit;
  7. certificatul de cazier judiciar nr. 104321 din      d) derulare de credite, Ón numele ∫i contul             JUDEC√TORUL DELEGAT
data de 15 martie 2001;                   statului, din surse puse la dispoziþie pentru         Asupra cererii de faþ„:
  8. copia buletinului de identitate seria D.E. nr.    membrii cooperatori, precum ∫i pentru             Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
535162;                           Óntreprinderi mici ∫i mijlocii, organizaþii ob∫te∫ti ∫i  de 26 martie 2001 cu nr. 1070, petenta Duta Jeniþa
  9. certificatul de cazier judiciar nr. 46272 din 16   de cult, asociaþiilor familiale, persoane fizice cu    a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
martie 2001;                        profesii liberale, reglementate, care domiciliat„ sau   Societ„þii Comerciale JENY IMPEX — S.R.L. la
  10. copia buletinului de identitate seria B.G. nr.                                 Oficiul registrului comerþului.
                              au sediul social ∫i Ó∫i desf„∫oar„ activitatea pe raza
524930;                                                          Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
                              teritorial„ de operare a cooperativei de credit;
  11. proiectul de divizare al Cooperativei de                                    Ónscrisuri:
                                e) emiterea ∫i gestionarea instrumentelor de
Credit Banca Popular„ Minerva OC 3;                                            1. chitanþa privind achitarea taxei de registru ∫i
  12. procesul-verbal al adun„rii generale din 31     plat„ ∫i de credit;
                                f) pl„þi ∫i decont„ri;                 a taxei de publicare Ón Monitorul Oficial al
august 2000;                                                      Rom‚niei;
  13. acordul de afiliere la Casa Central„ Minerva;      g) transfer de fonduri;
                                h) contractare de Ómprumuturi intercooperatiste      2. actul constitutiv autentificat de notarul public
  14. lista membrilor cooperatori;                                          Simin Maria cu nr. 619 din 26 martie 2001;
  15. Óncheierea nr. 1223 din 28 februarie 2001      ∫i de la b„nci;
                                i) operaþiuni de v‚nzare-cump„rare de valut„       3. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 256 din 8
eliberat„ de judec„torul delegat Anica Ioan;                                      februarie 2001;
  16. chitanþa privind taxa pentru publicarea Ón      contra monedei naþionale, efectuate Ón numerar, cu
                                                             4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 369 din          membrii cooperatori ∫i cu alte persoane fizice, Ón
                                                            social cu nr. 4823014 din data de 19 martie 2001,
21 februarie 2001;                     conformitate cu reglement„rile valutare Ón vigoare;    eliberat„ de Banc Post — S.A.;
  17. situaþia patrimoniului Cooperativei de Credit      j) consultanþ„ privind activit„þile desf„∫urate de    5. copia buletinului de identitate seria H.C. nr.
Minerva, B‚rlad, OC, la 31 iulie 2000;           organizaþiile cooperatiste de credit, acordat„       257433;
  18. actul adiþional autentificat de notarul public    membrilor cooperatori, precum ∫i persoanelor         6. copia certificatului de c„s„torie nr. C4 676567;
Constantin Petrea din Galaþi cu nr. 955 din 22       fizice, Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii,          7. copia certificatului de na∫tere nr. N3 193660;
martie 2001.                        organizaþiilor ob∫te∫ti ∫i de cult, asociaþiilor       8. certificatul de cazier judiciar nr. 46918 din
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus,        familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale     data de 21 martie 2001.
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite     reglementate, care domiciliaz„ sau au sediul social      Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus,
cerinþele legale privind Ónmatricularea organizaþiei    ∫i Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón raza teritorial„ de    judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
cooperatiste, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 6 ∫i   operare a cooperativei de credit;             cerinþele legale privind constituirea societ„þii
13 din Legea nr. 26/1990, republicat„, urmeaz„ a        k) operaþiuni de mandat, Ón conformitate cu      comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331
admite prezenta cerere ∫i a dispune Ónmatricularea     reglement„rile emise de Banca Naþional„ a         ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
organizaþiei cooperatiste.                 Rom‚niei — S.A.                      precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
                                Operaþiunile corespunz„toare activit„þilor       urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                              permise cooperativelor de credit se vor desf„∫ura     constituirea Societ„þii Comerciale JENY IMPEX —
  Admite cererea formulat„ de Boboc Sofia         exclusiv Ón moneda naþional„, cu excepþia celor      S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Marilena, domiciliat„ Ón Vaslui, str. Gen. Milea      aferente alin. 1 lit. j).
nr. 2, bl. P 3, sc. A, et. 3, ap. 13, judeþul Vaslui, ∫i,                                Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                Capitalul social al cooperativei de credit este
Ón consecinþ„:                                                      Admite cererea formulat„ de Duta Jeniþa,
                              valabil ∫i este format din p„rþi sociale de valoare
  Dispune Ónmatricularea la Oficiul registrului                                    domiciliat„ Ón Vaslui, str. Drago∫ Vod„, bl. 327,
comerþului a Cooperativei de Credit Minerva B‚rlad     egal„.
                                Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a         sc. A, et. 1, ap. 14, judeþul Vaslui, ∫i, Ón consecinþ„:
OC, cu urm„toarele date:                                                 Autorizeaz„     constituirea    ∫i  dispune
  Forma juridic„: organizaþie cooperatist„.        Ordonanþei de urgenþ„ a Guvernului nr. 97/2000,
                                                            Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
  Denumirea este: Cooperativa de Credit Minerva,      valoarea nominal„ a unei p„rþi sociale va fi de
                                                            Societ„þii Comerciale JENY IMPEX — S.R.L., cu
B‚rlad, OC.                         100.000 lei.
                                                            urm„toarele date:
  Sediul social este Ón B‚rlad, Str. Republicii        P„rþile sociale sunt indivizibile.            Asociat unic este Duta Jeniþa, n„scut„ la data de
nr. 190, bl. 1, parter, judeþul Vaslui, conform         P„rþile sociale trebuie v„rsate integral ∫i Ón form„  24 octombrie 1952 Ón comuna Deleni, judeþul
contractului de Ónchiriere nr. 132 din 23 ianuarie     b„neasc„, Ón moned„ naþional„, la momentul         Vaslui, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón Vaslui, str.
2001.                            subscrierii. Subscrierea p„rþilor sociale se va efectua  Drago∫ Vod„, bl. 327, sc. A, ap. 14, identificat„ cu
  1. Membrii fondatori ai Cooperativei de Credit      dup„ aprobarea cererii de Ónscriere Ón Cooperativa     B.I. seria H.C. nr. 257433, eliberat de Poliþia Vaslui
Minerva, B‚rlad, OC Ón num„r de 110, sunt          de credit.                         la data de 13 mai 1998, av‚nd codul numeric
menþionaþi Ón actul adiþional la actul constitutiv al      Œn urma procesului de reorganizare Ón         personal 2521024100050.
cooperativei, autentificat cu nr. 955 din 22 martie     conformitate cu prevederile proiectului de divizare      Forma juridic„: societate cu r„spundere limitat„,
2001 de notarul public Constantin Petrea din Galaþi     ∫i a bilanþurilor de divizare anexate, Cooperativa de   persoan„ juridic„ rom‚n„.
cu nr. 955 din 22 martie 2001.               Credit Minerva, B‚rlad, OC, ia fiinþ„ cu un capital      Denumirea societ„þii este JENY IMPEX.
  Nu a declarat emblema.                  social subscrie ∫i v„rsat Ón valoare de 148.529.991      Sediul social al societ„þii este Ón Vaslui, str.
  Raza teritorial„ de operare a cooperativei de      lei, care aparþine membrilor coopetatori.         ™tefan cel Mare, bl. 133, sc. B, parter, ap. 19 judeþul
credit este B‚rlad.                       Consiliul de administraþie:              Vaslui.
  Cooperativa de Credit Minerva, B‚rlad, OC poate       1. pre∫edinte – Boboc Sofia Marilena, cet„þean      Nu a declarat emblema.
Ónfiinþa pe raza ei teritorial„ de operare puncte de    rom‚n, n„scut„ la data de 2 septembrie 1977 Ón        Obiectul de activitate
lucru, sedii secundare, f„r„ personalitate juridic„.    Slobozia, cod numeric personal 2770902212960,         • domenii declarate:
  Cooperativa de Credit Minerva, B‚rlad, OC        domiciliat„ Ón B‚rlad, str. Gen. Milea nr. 2, bl. P 3,    512 – comerþ cu ridicata cu produse agricole
desf„∫oar„ activitate bancar„ Ón conformitate cu                                    brute ∫i animale vii;
                              sc. A, ap. 13, cod po∫tal 6400, av‚nd puteri depline;
dispoziþiile Ordonanþei de urgenþ„ a Guvernului nr.                                    521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
                                2. membru – Mircea Claudius Iulian, cet„þean
97/2000, completat„ cu Ordonanþa de urgenþ„ a                                     nespecializate;
                              rom‚n, n„scut la data de 11 ianuarie 1974 Ón Galaþi,
Guvernului nr. 272/1992, cu respectarea                                          524 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
principiilor Legii nr. 58/1998, Legea bancar„, cu      cod numeric personal 17401113700020, domiciliat
                                                            specializate, cu alte produse, neclasificate Ón alt„
reglement„rile emise de Banca Naþional„ a          Ón B‚rlad, Str. 22 Decembrie nr. 47, judeþul Vaslui,    parte;
Rom‚niei — S.A., Ón aplicarea acestora ∫i a altor      av‚nd puteri depline;                     • domeniul principal: 521 – comerþ cu
reglement„ri legale aplicabile.                 3. membru – Rusu Vasile, cet„þean rom‚n, n„scut    am„nuntul Ón magazind nespecializate;
  Obiectul de activitate                  la data de 6 noiembrie 1954 Ón M„r„∫e∫ti, cod         • activitatea principal„: 5211 – comerþ cu
  651 – intermediere monetar„;               numeric personal 15411083770010, domiciliat Ón       am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
  671 – activit„þi ale instituþiilor financiare;      B‚rlad, Str. Republicii nr. 280, bl. A, sc. C, ap. 44,   predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
  741 – activit„þi juridice, contabile ∫i revizie     cod. po∫tal 6400, av‚nd puteri depline.          tutun;
contabil„, consultaþii referitoare la impunere;         Cenzor: Burghelea Iordan, cet„þean rom‚n,         • alte activit„þi:
  • activit„þi de studii de piaþ„ ∫i de sondaj;      n„scut la data de 20 ianuarie 1933, domiciliat Ón       5121 – comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i
  • construcþii pentru afaceri ∫i management;       Galaþi, str. Ro∫iori, bl. R 5, ap. 45, judeþul Galaþi.   furaje;
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 777/19.IV.2001
  5212 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine          13. certificatul de cazier judiciar nr. 46477 din 20  sediul Ón Vaslui, str. Podul Œnalt nr. 1, Ónmatriculat„
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         martie 2001;                        cu nr. J 37/88/1996 la Camera de Comerþ ∫i
produse nealimentare;                     14. copia buletinului de identitate seria B.E. nr.   Industrie Vaslui la data de 1 martie 1996.
  5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine         695072;                            Forma juridic„: societate pe acþiuni, persoan„
specializate cu alte produse, neclasificate Ón alt„      15. copia certificatului de c„s„torie nr. C5      juridic„ rom‚n„.
parte.                           222922;                            Denumirea societ„þii este COMGUARD — S.A..
  Capitalul social:                     16. copia certificatului de na∫tere nr. NR 894424;     Sediul social al societ„þii este Ón Vaslui, str. Podul
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        17. certificatul de cazier judiciar nr. 46476 din 20  Œnalt nr. 1 corp B, judeþul Vaslui, conform
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        martie 2001;                        contractului de Ónchiriere din 15 martie 2001.
  – num„rul total de p„rþi sociale: 20;           18. copia certificatului de na∫tere nr. N8 252879;     Nu a declarat emblema.
  – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.        19. copia buletinului de identitate seria V.S. nr.     Obiectul de activitate
  Participarea asociatului la capitalul social:      028830;                            • domenii declarate:
  Duta Jeniþa, aport la capitalul social 2.000.000 lei,   20. certicatul de cazier judiciar nr. 46478 din 20     502 – Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor;
echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 %     martie 2001;                         503 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru
capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la    21. copia buletinului de identitate seria B.R. nr.   autovehicule;
beneficii/pierderi de 100 %.                164777;                            511 – activit„þi de intermedieri Ón comerþul cu
  Administrator este Duta Jeniþa, cet„þean rom‚n,      22. copia certificatului de na∫tere;          ridicata;
n„scut„ la data de 24 octombrie 1952 Ón comuna        23. copia certificatului de c„s„torie nr. C6        512 – comerþ cu ridicata cu produse agricole
Deleni, judeþul Vaslui, av‚nd codul numeric        424482;                          brute ∫i animale vii;
personal 2521024100056, domiciliat„ Ón Vaslui, str.      24. certificatul de cazier judiciar nr. 46474 din 20    516 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente
Drago∫ Vod„, bl. 327, sc. A, ap. 14, judeþul Vaslui,    martie 2001;                        ∫i furnituri;
av‚nd puteri depline.                     25. certificatul de Ónmatriculare nr. A 043757;      • domeniul principal: 746 – activit„þi de
  Durata de funcþionare a societ„þii este          26. certificatul de Ónmatriculare nr. A 039699.     investigaþie ∫i protecþie a bunurilor ∫i persoanelor;
nedeterminat„.                        Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus,         • activitatea principal„: 7460 – activit„þi de
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite    investigare ∫i protecþie a bunurilor ∫i persoanelor;
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        cerinþele legale privind constituirea societ„þii       • alte activit„þi:
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331     5021 – Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor
pronunþare.                        ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,       (f„r„ reparaþiile executate Ón Óntreprinderi
  (25/27.225)                      precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,       organizate de tip industrial;
              *                urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd         5030 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru
                              constituirea Societ„þii Comerciale COMGUARD—        autovehicule;
       Societatea Comercial„             S.A. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.          5111 – intermedieri Ón comerþul cu materii
      COMGUARD — S.A. Vaslui                                          prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      cu semiproduse;
                               Admite cererea formulat„ de Damian Ciprian         5121 – comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 37/90/2001        Iulian, domiciliat Ón Vaslui, Str. Podurilor, bl. 361,   furaje;
                              sc. B, ap. 16, judeþul Vaslui, ∫i, Ón consecinþ„:       5166 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
         COD SIRUES 379999668             Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   unelte agricole.
                              Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a      Capitalul social:
      JUDEC√TORUL DELEGAT               Societ„þii Comerciale COMGUARD — S.A., cu           – capitalul social subscris: 32.000.000 lei;
   DE TRIBUNALUL JUDEÞEAN VASLUI            urm„toarele date:                       – capitalul social v„rsat: 32.000.000 lei;
 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI VASLUI           Acþionari:                         – num„rul total de p„rþi sociale: 32.000;
                               1. Porumboiu Octavian, Ón calitate de fondator,      – valoarea unei p„rþi sociale: 1.000 lei.
      DOSAR NR. 1068/26.03.2001            n„scut la data de 13 octombrie 1976 Ón Vaslui,        Participarea acþionarilor la capitalul social:
                              judeþul Vaslui, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón satul      1. Porumboiu Octavian, aport la capital
        ŒNCHEIEREA NR. 238             Muntenii de Jos, comuna Muntenii de Jos, judeþul      10.000.000 lei, echival‚nd cu 1.000 acþiuni,
        din 27 martie 2001             Vaslui, identificat cu B.I. seria V.S. nr. 028830,     reprezent‚nd 31,2500 % din capitalul social total,
  Judec„tor delegat    — R‚clea Getta         eliberat de Poliþia Vaslui la data de 22 martie 2000,   av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de
  Referent O.R.C.     — Chiru Doina          av‚nd codul numeric personal 1761013374109;        31,2500 %;
                               2. Cain Eugen, Ón calitate de fondator, n„scut la     2. Cain Eugen, aport la capital 2.000.000 lei,
  Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Damian    data de 4 noiembrie 1956 Ón localitatea Ipatele,      echival‚nd cu 2.000 acþiuni, reprezent‚nd 6,2500 %
Ciprian Iulian, privind autorizarea constituirii ∫i    judeþul Ia∫i, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Vaslui,    din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale COMGUARD —      str. Vasile Alecsandri, bl. 36, sc. B, ap. 9, cod po∫tal  la beneficii/pierderi de 6,2500 %;
S.A.                            6500, identificat cu B.I. seria G.X. nr. 220701,       3.Chiriac Gheorghe, aport la capital 2.000.000 lei,
       JUDEC√TORUL DELEGAT              eliberat de Poliþia Vaslui la data de 20 ianuarie     echival‚nd cu 2.000 acþiuni, reprezent‚nd 6,2500 %
                              1997,   av‚nd   codul   numeric    personal   din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
  Asupra cererii de faþ„:                 1561104374094;                       la beneficii/pierderi de 6,2500 %;
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     3. Chiriac Ghiorghe, Ón calitate de fondator,       4. Cozma Viorica, aport la capital 2.000.000 lei,
de 26 martie 2001 cu nr. 1068, petentul Damian       n„scut la data de 4 aprilie 1951 Ón localitatea      echival‚nd cu 2.000 acþiuni, reprezent‚nd 6,2500 %
Ciprian Iulian a solicitat autorizarea constituirii ∫i   Minje∫ti, judeþul Vaslui, cet„þean rom‚n, domiciliat    din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale COMGUARD —      Ón Vaslui, Str. Griviþei, bl. 271, sc. B, ap. 12, cod   la beneficii/pierderi de 6,2500 %;
S.A. la Oficiul registrului comerþului.          po∫tal 6500, identificat cu B.I. seria B.R. nr. 164777,    5. Damian Ciprian Iulian, aport la capital
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    eliberat de Poliþia Vaslui la data de 4 aprilie 1995,   2.000.000 lei, echival‚nd cu 2.000 acþiuni,
Ónscrisuri:                        av‚nd codul numeric personal 1510404374077;        reprezent‚nd 6,2500 % din capitalul social total,
  1. chitanþa privind achitarea taxei de registru ∫i     4. Cozma Viorica, Ón calitate de fondator, n„scut„   av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de
a taxei de publicare Ón Monitorul Oficial al        la data de 6 februarie 1947 Ón localitatea Negre∫ti,    6,2500 %;
Rom‚niei;                         judeþul Vaslui, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón        6. Societatea Comercial„ RACOVA — S.A., aport la
  2. contractul de societate, autentificat cu nr. 864   Vaslui, str. ™tegan cel Mare, bl. 331, sc. A, ap. 2,    capitalul social 7.000.000 lei, echival‚nd cu 7.000
din 22 martie 2001 de notarul public Vieru         judeþul Vaslui, cod po∫tal 6500, identificat„ cu B.I.   acþiuni, reprezent‚nd 21,8750 % din capitalul social
Cornelia;                         seria B.E. nr. 695072, eliberat de Poliþia Vaslui la    total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
  3. statutul societ„þii, autentificat cu nr. 863 din   data de 14 august 1991, av‚nd codul numeric        de 21/8750 %;
22 martie 2001 de notarul public Vieru Cornelia;      personal 2470206374061;                    7. Societatea Comercial„ COMCEREAL — S.A.,
  4. contractul de Ónchiriere pentru sediul social      5. Damian Ciprian Iulian, Ón calitate de fondator,   aport la capitalul social 7.000.000 lei, echival‚nd cu
din 15 martie 2001;                    n„scut la data de 30 decembrie 1973 Ón B‚rlad,       7.000 acþiuni, reprezent‚nd 21,8750 % din capitalul
  5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     judeþul Vaslui, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Vaslui,   social total, av‚nd cota de participare la
social nr. 6080, eliberat„ de Banca Comercial„       Str. Podurilor, bl. 361, sc. B, ap. 16, judeþul Vaslui,  beneficii/pierderi de 21/8750 %.
Rom‚n„ — S.A.;                       cod po∫tal 6500, identificat cu B.I. seria V.S. nr.      Consiliul de administraþie va fi format din trei
  6. copia buletinului de identitate seria G.X. nr.    015048, eliberat de Poliþia Vaslui la data de 5      membri care vor fi ale∫i la prima adunare general„
220701;                          octombrie 1999, av‚nd codul numeric personal        a acþionarilor.
  7. copia certificatului de na∫tere nr. N1 175796;    1731230374083;                        Comisia de cenzori va fi format„ din trei cenzori
  8. copia certificatului de c„s„torie nr. C6 646305;    6. Societatea Comercial„ RACOVA — S.A., Ón       care vor fi ale∫i conform legii.
  9. certificatul de cazier judiciar nr. 46475 din    calitate de fondator, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Durata de funcþionare a societ„þii este
data de 20 martie 2001;                  sediul Ón Vaslui, str. ™tefan cel Mare nr. 69, judeþul   nedeterminat„.
  10. copia buletinului de identitate seria V.S. nr.   Vaslui, Ónmatriculat„ cu nr. J 37/6/1991 la Camera      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
015048;                          de Comerþ ∫i Industrie Vaslui la data de 7 ianuarie    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  11. copia certificatului de na∫tere nr. N6 857025;   1991;                             Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  12. copia certificatului de c„s„torie nr. CB        7. Societatea Comercial„ COMCEREAL — S.A., Ón      pronunþare.
660047;                          calitate de fondator, persoan„ juridic„ rom‚n„ cu        (26/27.226)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 777/19.IV.2001 conþine 16 pagini.                      Preþul 6.976 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top