Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

mof4_2001_0260 by tradetrek

VIEWS: 57 PAGES: 16

									                                     PARTEA A IV-A
Anul XI — Nr. 260                                                                        Marþi, 6 februarie 2001
                        PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI        PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI
    Societatea Comercial„                eficientizarea general„ a activit„þii prin eliminarea         dizolv„rii f„r„ lichidare a acestora, de c„tre
EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A., Bucure∫ti           tranzacþiilor intergrup ∫i prin simplificarea             societatea comercial„ absorbant„, Ón conformitate
                              relaþiilor cu partenerii de afaceri;                 cu Legea nr. 31/1990, republicat„, ∫i Ón urma
       PROIECT DE FUZIUNE               3. existenþa unui grup comun de acþionari, care          aprob„rii fuziunii de c„tre acþionarii ∫i asociaþii
                              se va menþine ∫i Ón urma fuziunii; av‚nd deci             celor patru societ„þi, Ón ∫edinþa comun„ din
  I. Scopul proiectului
                              acelea∫i interese, fuziunea se va face f„r„ sult„ sau         18.12.2000, se Óntocme∫te prezentul proiect de
  Acest proiect descrie condiþiile de fuziune prin
absorbþie ∫i preluarea Ón totalitate a activului ∫i    prim„ de fuziune;                           fuziune Ón urm„toarele condiþii:
pasivului patrimonial, ca urmare a dizolv„rii f„r„      4. sediul social comun al celor patru societ„þi            1. Ón urma fuziunii, societ„þile comerciale
                              comerciale, adic„ Ón Bucure∫ti, str. Dumitru             absorbite urmeaz„ s„ fie dizolvate f„r„ lichidare ∫i,
lichidare a Societ„þilor Comerciale EUROMEDIA
                              Florescu nr. 17, sectorul 1.
TRANSIT — S.R.L., EUROMEDIA BILLBOARDS —                                             Ón final, vor fi radiate din registrul comerþului;
                               IV. Condiþiile fuziunii
S.R.L., EUROMEDIA GROUP — S.R.L, denumite Ón                                            2. bilanþurile contabile de fuziune sunt cele
                               Œn urma hot„r‚rii adun„rilor generale
continuare societ„þi absorbite, de c„tre Societatea                                       Óntocmite la data de 31.12.2000 pentru fiecare
                              extraordinare ale asociaþilor societ„þilor comerciale
Comercial„ EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A.,                                             dintre societ„þile participante ∫i vor coincide cu
                              absorbite din 18.12.2000, prin care s-a hot„r‚t
denumit„ Ón continuare societate absorbant„.        fuziunea prin absorbþie ∫i preluarea Ón totalitate a         bilanþurile contabile anuale, depuse la
  II. P„rþile implicate                 activului ∫i pasivului patrimonial, ca urmare a            administraþia financiar„;
  Societ„þile comerciale participante la fuziune
sunt urm„toarele:                       3. capitalul social al societ„þii comerciale rezultate Ón urma fuziunii prin absorbþie se stabile∫te prin
  a) Societatea Comercial„ EUROMEDIA AG         Ónsumarea capitalurilor sociale ale tuturor societ„þilor care fuzioneaz„, astfel:
OUTDOOR — S.A., cu sediul social Ón Bucure∫ti, str.
                                                                          Aport Ón          Aport Ón     Total aport
Dumitru Florescu nr. 17, sectorul 1, Ónmatriculat„                    Societatea Comercial„
                                                                           USD             lei      la capital lei
la Camera de Comerþ ∫i Industrie a Municipiului
Bucure∫ti — Oficiul registrului comerþului cu       Societatea Comercial„ EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A.                    16.157        110.840.000      180.180.000
nr. J 40/26864/22.12.1994, cod fiscal R 6717307,      Societatea Comercial„ EUROMEDIA TRANSIT — S.R.L.                    17.624         50.330.000      87.350.000
av‚nd un capital social de 180.180.000 lei (din care    Societatea Comercial„ EUROMEDIA BILLBOARDS — S.R.L.                   1.000         11.170.000      14.000.000
110.840.000 lei ∫i 16.157 USD), v„rsat integral,      Societatea Comercial„ EUROMEDIA GROUP — S.R.L.                     10.869         18.020.000      36.040.000
Ómp„rþit Ón 18.018 acþiuni nominative, cu valoare     Capitalul social al societ„þii comerciale rezultate, S.C.
nominal„ de 10.000 lei — societate absorbant„;       EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A.                               45.650        190.360.000      317.570.000
  b) Societatea Comercial„ EUROMEDIA TRANZIT
— S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti, str. Dumitru     4. raportul de schimb al acþiunilor/p„rþilor sociale se stabile∫te prin Ómp„rþirea capitalului social Ón
                              sum„ total„ de 317.570.000 lei la valoarea nominal„ a unei acþiuni de 10.000 lei, rezult‚nd astfel un num„r
Florescu nr. 17, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Camera
                              de 31.757 acþiuni. Raportul efectiv de schimb este urm„torul:
de Comerþ ∫i Industrie a Municipiului Bucure∫ti —
Oficiul registrului comerþului cu nr. J 40/20422/1992,                                        Num„r de acþiuni/p„rþi sociale             Num„r de acþiuni
cod fiscal R 2595398, av‚nd un capital social de               Acþionari                           Ón societatea                Ón societatea absorbant„,
87.350.000 lei (din care 17.624 USD ∫i 50.330.000                                             care fuzioneaz„                atribuit Ón urma fuziunii
lei), v„rsat integral, Ómp„rþit Ón 100 p„rþi sociale a   Societatea LEADERCOM Ltd                99 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA TRANSIT — S.R.L.
873.500 lei fiecare — societate absorbit„;                                     99 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA GROUP — S.R.L.
  c) Societatea Comercial„ EUROMEDIA                                    139 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA BILLBOARDS — S.R.L.
BILLBOARDS — S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti,                            18.014 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A.              31.620
str. Dumitru Florescu nr. 17, sectorul 1,
Ónmatriculat„ la Camera de Comerþ ∫i Industrie a      Societatea Comercial„                    1 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA TRANSIT — S.R.L.
Municipiului Bucure∫ti — Oficiul registrului        EUROMEDIA SERVICES — S.R.L.                 1 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA GROUP — S.R.L.
                                                         1 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA BILLBOARDS — S.R.L.
comerþului cu nr. J 40/352/6.01.1993, cod fiscal
                                                          1 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A.              134
R 4021715, av‚nd un capital social de 14.000.000 lei
(din care 11.170.000 lei ∫i 1.000 USD), v„rsat       Societatea MASLOW MANAGEMENT Ltd            1 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A.                 1
integral, Ómp„rþit Ón 140 p„rþi sociale a 100.000 lei   Societatea REGENT COMMUNICATIONS GROUP         1 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A.                 1
fiecare — societate absorbit„;
  d) Societatea Comercial„ EUROMEDIA GROUP —       Dr„ghici Costel Adrian                 1 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A.                 1
S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti, str. Dumitru    Total                                                                 31.757
Florescu nr. 17, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Camera de
Comerþ ∫i Industrie a Municipiului Bucure∫ti — Oficiul    Num„rul de acþiuni atribuit fiec„rui acþionar s-a calculat prin Ónmulþirea num„rului total de acþiuni
registrului comerþului cu nr. J 40/12187/24.06.1994,    al societ„þii rezultate Ón urma fuziunii cu ponderea valorii nominale a acþiunilor deþinute de fiecare
cod fiscal R 6006878, av‚nd un capital social de      acþionar la cele patru societ„þi participante la fuziune Ón capitalul social total al societ„þii comerciale
36.040.000 lei (din care 18.020.000 lei ∫i 10.869 USD),  rezultate Ón urma fuziunii, conform anexei 1;
v„rsat integral, Ómp„rþit Ón 100 p„rþi sociale a 360.400   5. Structura acþionarilor persoane juridice ∫i fizice, aportul acestora la capitalul social al societ„þii
lei fiecare — societate absorbit„.             absorbante ∫i cotele de aport la formarea acestuia, ca urmare a fuziunii prin absorbþie, sunt urm„toarele:
  III. Motivele fuziunii
  Fuziunea prin absorbþie se justific„ ∫i se                   Acþionari                  %       Num„r         Aport      Aport   Total aport
fundamenteaz„ pe urm„toarele considerente:                                                  de acþiuni       Ón lei     Ón USD     Ón lei
  1. existenþa unui obiect principal de activitate    Societatea LEADERCOM Ltd             99,5674 %              31.620    188.990.000       45.650  316.200.000
comun pentru cele patru societ„þi comerciale        Societatea Comercial„ EUROMEDIA SERVICES — S.R.L. 0,4230 %               134     1.340.000         —   1.340.000
participante la fuziune – activit„þi de publicitate;    Societatea MASLOW MANAGEMENT Ltd         0,0032 %                1       10.000         —    10.000
  2. reducerea cheltuielilor neproductive prin      Societatea REGENT COMMUNICATIONS GROUP      0,0032 %                1       10.000         —    10.000
centralizarea unor activit„þi, activit„þi care Ón     Adrian Dr„ghici                  0,0032 %                1       10.000         —    10.000
prezent exist„ la nivelul fiec„rei societ„þi, ∫i prin
Ómbun„t„þirea rentabilit„þii; fluidiziarea ∫i       Total                                 100 %     31.757    190.360.000       45.650  317.570.000
  2                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,      Nr. 260/6.II.2001

  V. Concluzii                      actele constitutive, obiectul principal de            social. Dividendele noilor acþionari se vor calcula
  1. Dup„ efectuarea fuziunii, sediul social al     activitate fiind 7440 – activit„þi de publicitate.        cu Óncepere de la data la care fuziunea va deveni
societ„þii absorbante se va p„stra la adresa din       3. Administrator al societ„þii este dl Dr„ghici        efectiv„. Œn ceea ce prive∫te celelalte prevederi ale
                                                              actelor constitutive, o dat„ cu actele de fuziune se
Bucure∫ti, str. Dumitru Florescu nr. 17, sectorul 1.   Costel Adrian.                          va elabora ∫i autentifica un act adiþional.
  2. Obiectul de activitate al societ„þii          4. Œn urma fuziunii, noii acþionari dob‚ndesc          Drept care s-a Óncheiat prezentul proiect de
absorbante r„m‚ne identic, a∫a cum rezult„ din      drepturi corespunz„tor particip„rii lor la capitalul       fuziune ast„zi, 20.12.2000.
  Anexa 1
  Tabel 1 – Cote de participare
  Cotele de participare ale fiec„rui acþionar Ón societatea rezultat„ Ón urma fuziunii se determin„ prin Ómp„rþirea capitalului social cumulat, deþinut de fiecare
acþionar Ón societ„þile participante la fuziune, la capitalul social al societ„þii rezultate Ón urma fuziunii, Ón valoare de 317.570.000 lei

                                                                                  Ponderea Ón capitalul
                              S. C. EUROMEDIA   S. C. EUROMEDIA    S. C. EUROMEDIA    S. C. EUROMEDIA     Cumulat   social de 317.570.000 lei
         Acþionar/Asociat
                               GROUP — S.R.L.   TRANSIT — S.R.L.   BILLBOARDS — S.R.L.   AG OUTDOOR — S.A.            al societ„þii rezultate
                                                                                    Ón urma fuziunii

Societatea LEADERCOM Ltd                   35.679.600      86.476.500        13.900.000     180.140.000      316.196.100     99,5674   %
Societatea MASLOW MANAGEMENT Ltd                    —          —            —       10.000         10.000     0,0032   %
Societatea REGENT COMMUNICATIONS GROUP                 —          —            —       10.000         10.000     0,0032   %
Societatea Comercial„ EUROMEDIA SERVICES — S.R.L.        360.400       873.500         100.000       10.000       1.343.900     0,4232   %
Dr„ghici Costel Adrian                         —          —            —       10.000         10.000     0,0032   %
Total                             36.040.000      87.350.000        14.000.000     180.180.000      317.570.000         100 %

 Anexa 1
 Tabel 2 — Raportul de schimb
 Num„rul de acþiuni atribuit fiec„rui acþionar Ón societatea rezultat„ Ón urma fuziunii s-a calculat Ónmulþind cota procentual„ a fiec„rui acþionar, conform
anexei 1, cu num„rul total de 31.757 acþiuni ale societ„þii comerciale rezultate Ón urma fuziunii

                                                                Ponderea Ón capitalul social     Num„r de acþiuni
                                      Num„r de acþiuni/p„rþi sociale            Ón valoare de 317.570.000 a   Ón societatea absorbant„,
             Acþionari                     Ón societatea care fuzioneaz„            societ„þii rezultate Ón urma     atribuit Ón urma
                                                                 fuziunii, conform tabel 1        fuziunii

Societatea LEADERCOM Ltd                  99 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA TRANSIT — S.R.L.
                               99 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA GROUP — S.R.L.
                           139 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA BILLBOARDS — S.R.L.
                          18.014 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A.             99,5674 %           31.620
Societatea Comercial„ EUROMEDIA SERVICES — S.R.L.       1 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA TRANSIT — S.R.L.
                                1 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA GROUP — S.R.L.
                             1 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA BILLBOARDS — S.R.L.
                             1 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A.             0,4230 %             134
Societatea MASLOW MANAGEMENT Ltd             1 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A.              0,0032 %              1
Societatea REGENT COMMUNICATIONS GROUP Ltd        1 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A.              0,0032 %              1
Dr„ghici Costel Adrian                  1 Ón Societatea Comercial„ EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A.              0,0032 %              1
Total                                                                     100 %           31.757
  (1/16.755)
                                            *
Societatea Comercial„ PARTNERS ROMANIA          Hussain A. Abood Ali, retr„g‚ndu-se din societate,         Celelalte dispoziþii din actele constitutive ale
 MANAGEMENT CONSULTING & TRADING —            asociaþii societ„þii comerciale sunt Shawki S. Faik ∫i      societ„þii r„m‚n nemodificate, prezentul act
       S.R.L., Bucure∫ti              Hussain A. Abood Ali.                      adiþional f„c‚nd parte integrant„ ∫i complet‚nd
                               • Ca urmare a contractului de cesiune de p„rþi        corespunz„tor actele constitutive ale societ„þii.
          ACT ADIÞIONAL             sociale menþionat mai sus, capitalul social al            (2/16.756)
                             societ„þii ∫i structura lui se modific„ Ón mod            ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 48
      la actele de constituire
                             corespunz„tor, astfel:
     ale Societ„þii Comerciale                                                 din data de 20 decembrie 2000
                               Capitalul social este de 21.125.000 lei, din care
  PARTNERS ROMANIA MANAGEMENT
                             10.000 USD, reprezent‚nd echivalentul a 16.900.000              Notar public Lidia Iacob
   CONSULTING & TRADING — S.R.L.,
                             lei ∫i 4.225.000 lei, este subscris ∫i v„rsat integral,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului                                        Pe rol, soluþionarea cererii de rectificare
                             se divide Ón 40 p„rþi sociale, Ón valoare nominal„ de
      cu nr. J 40/18721/1994                                             formulate de Societatea Comercial„ PARTNERS
                             528.125 lei, ∫i este deþinut de cei doi asociaþi, dup„
  Subsemnaþii Shawki S. Faik, cet„þean irakian,                                      ROMANIA MANAGEMENT CONSULTING &
                             cum urmeaz„:
domiciliat Ón Irak, Bagdad, Hai Anoor 222, n„scut la                                    TRADING — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
                               – asociatul Shawki S. Faik deþine un num„r de
data de 15.02.1956 Ón Irak, Dihawk, din p„rinþii                                      registrului comerþului cu nr. J 40/18721/1994,
                             20 p„rþi sociale, Ón valoare nominal„ de 528.125 lei,      privind rectificarea actului adiþional autentificat cu
Sabah – tat„l ∫i Bazika – mama, c„s„torit, sex      Ón valoare total„ de 10.562.500 lei, din care 5.000       nr. 2745/9.11.2000 la Biroul notarial public Lidia
b„rb„tesc, posesor al legitimaþiei de ∫edere       USD, reprezent‚nd echivalentul a 8.450.000 lei ∫i        Iacob ∫i Laura Gheorghe, Ón sensul c„ sediul social
temporar„ seria H nr. 69472, eliberat„ de Serviciul    2.112.500 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social      modificat al societ„þii, Ón mod eronat a fost trecut
de Pa∫apoarte ∫i Evidenþa Str„inilor al Municipiului   al societ„þii;                          ca fiind Ón Bucure∫ti, str. Baia de Fier nr. 8, ap. 10,
Bucure∫ti la data de 15.07.1999, cu valabilitatea      – asociatul Hussain A. Abood Ali deþine un          sectorul 3, Ón realitate acesta fiind Ón Bucure∫ti, Str.
prelungit„ p‚n„ la data de 25.01.2001, ∫i Hussain A.   num„r de 20 p„rþi sociale, Ón valoare nominal„ de        Ulmilor nr. 5, sectorul 5.
Abood Ali, cet„þean irakian, domiciliat Ón Irak,     528.125 lei, Ón valoare total„ de 10.562.500 lei, din        La apelul nominal s-a prezentat petenta, care a
Bagdad, str. Tunis nr. 117, n„scut la data de       care 5.000 USD, reprezent‚nd echivalentul a           solicitat rectificarea ∫i a depus 3 exemplare ale
1.07.1969 Ón Irak, Bagdad, din p„rinþii Alwan – tat„l   8.450.000 lei ∫i 2.112.500 lei, reprezent‚nd 50 % din      actului adiþional ce face obiectul prezentei
∫i Fatma – mama, nec„s„torit, sex b„rb„tesc,       capitalul social al societ„þii.                 rectific„ri, precum ∫i contractul de Ónchiriere
posesor al pa∫aportului seria N. nr. 046729, eliberat    • Participarea la pierderi ∫i beneficii a celor doi      Ónregistrat cu nr. 9925/7.12.2000 la Administraþia
de autorit„þile irakiene la data de 18.10.1997, Ón    asociaþi se va face Ón acelea∫i cote cu cotele lor de      Financiar„ a Sectorului 5 Bucure∫ti.
calitate de asociaþi Ón cadrul Societ„þii Comerciale   participare la capitalul social al societ„þii, respectiv:      Faþ„ de cererea formulat„, Biroul notarial
PARTNERS      ROMANIA     MANAGEMENT        – asociatul Shawki S. Faik – 50 %;              constat„:
CONSULTING & TRADING — S.R.L., cu sediul Ón         – asociatul Hussain A. Abood Ali – 50 %             La data de 9.11.2000 s-a autentificat cu nr. 2745
Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 288, bl. 3, sc. C, et.    • Se modific„ sediul social al societ„þii de la        actul adiþional al Societ„þii Comerciale PARTNERS
7, ap. 103, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul     adresa din Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 288, bl.       ROMANIA MANAGEMENT CONSULTING &
registrului comerþului cu nr. J 40/18721/1994,      3, sc. C, et. 7, ap. 103, sectorul 3, la adresa din       TRADING — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
calitate pe care am dob‚ndit-o Ón urma contractului    Bucure∫ti, Str. Ulmilor nr. 5, sectorul 5.            registrului comerþului cu nr. J 40/18721/1994, act
de cesiune de p„rþi sociale autentificat cu nr.       • Se modific„ durata de funcþionare a societ„þii       Ón care sediul social modificat al societ„þii, Ón mod
2744/9.11.2000 la Biroul notarilor publici Lidia     de la 5 ani la durat„ nelimitat„.                eronat a fost trecut ca fiind Ón Bucure∫ti, str. Baia
Iacob ∫i Laura Gheorghe, ∫i Ón baza hot„r‚rii        • Se revoc„ din funcþia de administrator dna         de Fier nr. 8, ap. 10, sectorul 3. Av‚nd Ón vedere c„
adun„rii generale a asociaþilor din data de        Gugui Gloria-Nevella ∫i se nume∫te Ón funcþia de         actul de spaþiu prezentat registrului comerþului nu
9.11.2000, am hot„r‚t modificarea actului         administrator asociatul Shawki S. Faik, cet„þean         Óntrune∫te condiþiile necesare pentru modificarea
constitutiv al societ„þii Ón urm„torul sens:       irakian, domiciliat Ón Irak, Bagdad, Hai Anoor 222,       sediului (nu s-a obþinut acordul asociaþiei de
  • Ca urmare a contractului de cesiune de p„rþi     n„scut la data de 15.02.1956 Ón Irak, Dihawk, din        locatari pentru funcþionarea societ„þii) ∫i c„ Ón
sociale menþionat mai sus, contract prin care       p„rinþii Sabah – tat„l ∫i Bazika – mama, posesor al       aceste condiþii s-a Óncheiat un nou contract de
asociaþii Societatea Comercial„ PARTNERS         legitimaþiei de ∫edere temporar„ seria H nr. 69472,       Ónchiriere Ónregistrat la Administraþia Financiar„ a
INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTING            eliberat„ de Serviciul de Pa∫apoarte ∫i Evidenþa         Sectorului 5 Bucure∫ti cu nr. 9925/7.12.2000 pentru
GMBH, persoan„ juridic„ austriac„, ∫i Gugui Gloria-    Str„inilor al Municipiului Bucure∫ti la data de         sediul din Bucure∫ti, Str. Ulmilor nr. 5, sectorul 5,
Nevella au cesionat totalitatea p„rþilor sociale     15.07.1999, cu valabilitatea prelungit„ p‚n„ la data       s-a solicitat rectificarea actului adiþional, nepublicat
deþinute noilor asociaþi, respectiv Shawki S. Faik ∫i   de 25.01.2001.                          p‚n„ la aceast„ dat„ Ón registrul comerþului.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 260/6.II.2001                     3
  Ca urmare, lu‚nd Ón considerare cererea           – ™aramet Gh. Vasile, 9 p„rþi sociale a 100.000 lei    conformitate cu aceste hot„r‚ri, Ónchei prezentul
formulat„, Ón temeiul art. 53 din Legea nr. 36/1995     fiecare, Ón valoare total„ de 900.000 lei, numerotate    act adiþional la contractul ∫i statutul societ„þii.
∫i a regulamentului, Biroul notarial public dispune:    de la 12 la 20, reprezent‚nd 45 % din capitalul         Articolul 1
  Rectific„ actul adiþional autentificat cu nr.      social.                             Œncep‚nd cu data autentific„rii prezentului act
2745/9.11.2000 la Biroul notarial public Lidia Iacob      2. Asociaþii ™aramet Gh. Florian ∫i ™aramet Gh.      adiþional, contractul ∫i statutul Societ„þii
∫i Laura Gheorghe, Ón sensul c„ sediul social        Vasile hot„r„sc prelungirea duratei de funcþionare      Comerciale CIEL ROM — S.A. Ónceteaz„ a mai
modificat al societ„þii este Ón Bucure∫ti, Str. Ulmilor   a societ„þii. Societatea Comercial„ ™ARAMET IMPEX —     produce efecte juridice, fiind Ónlocuite prin noul act
nr. 5, sectorul 5.                     S.R.L. va avea durata de funcþionare nelimitat„.       constitutiv adoptat de adunarea general„
  Celelalte dispoziþii din actul adiþional          Hot„r‚rea asociaþilor de prelungire a duratei de     extraordinar„ a acþionarilor din data de 8 ianuarie
autentificat cu nr. 2745/9.11.2000 la Biroul notarial    funcþionare a societ„þii a fost publicat„ Ón Monitorul    2001, aflat Ón anex„ la prezentul act adiþional.
public Lidia Iacob ∫i Laura Gheorghe r„m‚n         Oficial al Rom‚niei nr. 383/3.02.1999. Prevederile       S-a Óntocmit prezentul act adiþional, urm‚nd a fi
nemodificate, prezenta Óncheiere de rectificare       art. 4 din statutul societ„þii ∫i ale art. 5 din       Óndeplinite condiþiile de form„, autorizare,
f„c‚nd parte integrant„ ∫i rectific‚nd corespunz„tor    contractul de societate, referitoare la durata de      publicitate ∫i Ónregistrare prev„zute de lege.
prevederile respectivului act adiþional.          funcþionare a societ„þii, se modific„ Ón conformitate      (7/16.760)
  Face menþiunea rectific„rii pe 3 exemplare        cu prezentul act adiþional.
originale ale actului adiþional prezentate de parte,      3. Adunarea general„ extraordinar„ a asociaþilor                 ANEX√
precum ∫i pe exemplarul existent Ón arhiva Biroului     hot„r„∫te completarea obiectului de activitate al
                                                              Acþionarii Societ„þii Comerciale CIEL ROM —
notarial.                          societ„þii cu urm„toarele:
                                                             S.A., reprezentaþi de c„tre dl Mircea Hotaran,
   (3/16.756)                        5010 – comerþ cu autovehicule;
                                                             director general, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale
              *                  5030 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru
                                                             a acþionarilor din data de 8 ianuarie 2001:
                              autovehicule;
                                                              – TECTONIX, societate anonim„ de tip holding,
       Societatea Comercial„               5211 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                             cu sediul Ón Luxemburg, Bd. De la Foire nr. 5,
      SANTA — S.R.L., Bucure∫ti            nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                                             L–1528, subscrie cu suma de 36.190.000 lei ∫i
                              produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                                                             21.667 $, reprezent‚nd 3.749 acþiuni, respectiv
         ACT ADIÞIONAL                5212 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                             74,98 % din capitalul social;
                              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
 la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale                                      – Tiberiu Flavius Sandu, cet„þean rom‚n,
                              produse nealimentare;
   SANTA — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,                                       domiciliat Ón Bucure∫ti, str. George Enescu nr. 16,
                                5244 – comerþ cu am„nuntul cu mobil„, articole
  str. Maior B„cil„ nr. 1, bl. 99, sc. 1, ap. 8,                                    sectorul 1, posesor al B.I. seria G.T. nr. 908956,
                              de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                     subscrie cu suma de 10.000 lei, reprezent‚nd o
                                5246 – comerþ cu am„nuntul cu articole de
  Comerþului al Municipiului Bucure∫ti cu                                       acþiune, respectiv 0,02 % din capitalul social;
                              fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;
   nr. J 40/8493/1991, cod fiscal R 22378                                         – Silviu Hotaran, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
                                5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse
                                                             Bucure∫ti, str. Prof. Ion Cantacuzino nr. 12, sectorul
  Subsemnaþii Gheorghe Ionel, cet„þean rom‚n,       cosmetice ∫i de toalet„;
                                                             1, posesor al C.I. seria R.R. nr. 074481, subscrie cu
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Maior Vasile B„cil„ nr.     5272 – reparaþii de articole electrice de uz
                                                             suma de 5.000.000 lei, reprezent‚nd 500 de acþiuni,
1, bl. 99, sc. A, ap. 8, sectorul 2, ∫i Gheorghe Chiraþa,  gospod„resc.
                                                             respectiv 10 % din capitalul social;
cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Maior      Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
                                                              – Gabriela Aronovici, cet„þean rom‚n,
Vasile B„cil„ nr. 1, bl. 99, sc. 1, ap. 8, sectorul 2,   societ„þii r„m‚n neschimbate.
                                                             domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Strada Frumoas„ nr. 52,
ambii Ón calitate de asociaþi deþin„tori ai Óntregului     (5/16.758)
                                                             ap. 19, sectorul 1, posesoare a C.I. seria R.T.
capital social al Societ„þii Comerciale SANTA —                     *
                                                             nr. 122167, subscrie cu suma de 4.500.000 lei,
S.R.L., reprezentaþi de Ion Gheorghe, Ón baza                                      reprezent‚nd 450 de acþiuni, respectiv 9 % din
procesului-verbal din data de 4 ianuarie 2001, am           Societatea Comercial„
                                                             capitalul social;
hot„r‚t modificarea statutului ∫i contractului          MONDIAL GLASS — S.R.L., Bucure∫ti
                                                              – Vlad Ioan Melinte, cet„þean rom‚n, domiciliat
societ„þii dup„ cum urmeaz„:                                               Ón Bucure∫ti, str. Aviator ™tefan Protopopescu nr.
  Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al             HOT√R¬REA NR. 1
                                                             11, bl. C 1, ap. 25, sectorul 1, posesor al C.I. seria
societ„þii cu:                         din 10 ianuarie 2001, privind prelungirea         R.R. nr. 022766, cod numeric personal
  5151 – comerþ cu ridicata cu combustibili solizi,        duratei de funcþionare a societ„þii          1550106400206, subscrie cu suma de 500.000 lei,
lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate;                                        reprezent‚nd 50 de acþiuni, respectiv 1 % din
                                Adunarea general„ extraordinar„ a asociaþilor
  9302 – coafur„ ∫i alte activit„þi de Ónfrumuseþare                                  capitalul social;
                              Societ„þii Comerciale MONDIAL GLASS — S.R.L. este
(servicii efectuate de frizerii, coafuri ∫i cabinete de                                   – R„zvan Petrescu, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
                              convocat„ de c„tre administratorul firmei, Ón scopul
cosmetic„);                                                       Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 63, bl. F 4, sc. 2, ap. 25,
                              consult„rii asociaþilor cu privire la eventuala
  2852 – operaþiuni de mecanic„ general„                                        sectorul 3, posesor al C.I. seria R.R. nr. 093699,
                              prelungire a duratei de funcþionare a societ„þii.
(strung„rie).                                                      subscrie cu suma de 2.500.000 lei, reprezent‚nd 250
                                Asociaþii societ„þii, prin procurile speciale, care
  Art. 2. Se prelunge∫te durata de activitate a                                     de acþiuni, respectiv 5 % din capitalul social.
                              fac parte din prezenta hot„r‚re, mandateaz„ pe
societ„þii pe termen nelimitat.                                               (8/16.760)
                              Sinisteanu Hilda (administratorul societ„þii) s„-i
  Celelalte prevederi din statutul ∫i contractul
                              reprezinte la luarea hot„r‚rii de prelungire a                 ACT ADIÞIONAL
societ„þii r„m‚n neschimbate.
                              funcþion„rii societ„þii, pe o perioad„ nelimitat„,
  (4/16.757)                       dup„ cum urmeaz„:                       la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
              *                  – asociatul Societatea Comercial„ RASTAL GmbH               CIEL ROM — S.A.
                              – Germania – prin procura special„ autentificat„ cu       Subsemnatul Mircea Hotaran, domiciliat Ón
     Societatea Comercial„                                             Bucure∫ti, aleea Arinii Dornei nr. 10, bl. M 30, et. 2,
                              nr. 2205/19 decembrie 2000;
   ™ARAMET IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti                                          ap. 12, sectorul 6, posesor al B.I. seria B.C. nr.
                                – asociatul Societatea Comercial„ STICLA TURDA
                              — S.A. – prin procura autentificat„ cu            269236 eliberat de Secþia 21 Poliþie la data de 25
         ACT ADIÞIONAL               nr. 14/8.01.2001 de notarul public Druia Mihaela;      februarie    1991,   cod   numeric    personal
 la statutul ∫i contractul Societ„þii Comerciale        – asociatul Societatea Comercial„ CRISTIRO —       1560929400456, personal ∫i Ón calitate de
 ™ARAMET IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ la         S.A., Bistriþa, prin procura autentificat„ cu        Ómputernicit al adun„rilor generale ordinare ∫i
    Oficiul registrului comerþului cu          nr. 14/10.01.2001 de notarul public Marian Stana.      extraordinare ale acþionarilor Societ„þii Comerciale
   nr. J 40/16473/1991, cod fiscal 401614,          Œn condiþiile art. 5.2 ∫i 13.2 din statutul societ„þii,  CIEL ROM — S.A., din data de 22 decembrie 2000,
                              cu unanimitate de voturi, adunarea general„         Ón conformitate cu aceste hot„r‚ri, Ónchei prezentul
      capital social 2.000.000 lei
                              extraordinar„ a asociaþilor hot„r„∫te:            act adiþional la contractul ∫i statutul societ„þii.
  Subsemnaþii ™aramet Florian, cet„þean rom‚n,                                       Articolul 1
                                Articol unic. Se prelunge∫te durata de
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dunav„þ nr. 1, bl. 66 D,                                    Art. 9, 12 din statutul societ„þii ∫i art. 7 ∫i 10 din
                              funcþionare a Societ„þii Comerciale MONDIAL
sc. 1, et. 4, ap.17, sectorul 5, ∫i ™aramet Vasile,                                   contractul de societate ale Societ„þii Comerciale
                              GLASS — S.R.L. pe o durat„ nelimitat„.
cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.                                      CIEL ROM — S.A. se modific„ ca urmare a
                                Cu ducerea la Óndeplinire a prevederilor
Voice∫ti nr. 14, sectorul 5, Ón calitate de asociaþi ai                                 schimb„rii naturii juridice a acþiunilor ∫i
                              prezentei hot„r‚ri se Ómputernice∫te Sinisteanu
Societ„þii Comerciale ™ARAMET IMPEX — S.R.L., cu                                     convertirea acþiunilor la purt„tor ale societ„þii Ón
                              Hilda, care va efectua Óntreaga procedur„ legal„ de
sediul Ón Bucure∫ti, str. Voice∫ti nr. 14, sectorul 5,                                  acþiuni nominative cu o valoare nominal„ de 10.000
                              Ónregistrare la Oficiul Registrului Comerþului al
precum ∫i Ón calitate de mo∫tenitori ai tat„lui                                     lei.
                              Municipiului Bucure∫ti a prezentei hot„r‚ri.
nostru, ™aramet Gheorghe, decedat la data de 26                                       îCapitalul social al Societ„þii Comerciale CIEL
                                (6/16.759)
aprilie 1999, conform certificatului de mo∫tenitor                                    ROM — S.A. se ridic„ la 50.000.000 ROL. Capitalul
                                            *
nr. 33/2000, eliberat de Biroul notarului public                                     social este Ómp„rþit Ón 5.000 acþiuni nominative,
M„ndoiu Rodica, am dob‚ndit o parte social„, Ón             Societatea Comercial„              fiecare av‚nd valoarea nominal„ de 10.000 lei.“
valoare de 100.000 lei, deþinut„ de defunct Ón             CIEL ROM — S.A., Bucure∫ti              Articolul 2
calitatea sa de asociat la aceast„ societate, Ón                                       Art. 20 din contractul societ„þii se modific„ dup„
urm„toarele cote: ™aramet Florian — cot„ indiviz„               ACT ADIÞIONAL               cum urmeaz„:
de 1/2, iar ™aramet Florian — cot„ indiviz„ de 1/2.                                     îSocietatea Comercial„ CIEL ROM — S.A. va fi
  Œntruc‚t aceast„ parte social„ este indivizibil„ ∫i    la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale       condus„ de un consiliu de administraþie format din
nu poate fi Ómp„rþit„ conform cotelor mo∫tenite,              CIEL ROM — S.A.               3 la 5 membri, rom‚ni sau str„ini, numiþi de
am convenit de comun acord ca partea social„ s„-i       Subsemnatul Mircea Hotaran, domiciliat Ón         adunarea general„ ordinar„.“
revin„ lui ™aramet Vasile.                 Bucure∫ti, aleea Arinii Dornei nr. 10, bl. M 30, et. 2,     Articolul 3
  1. Œn urma acestei mo∫teniri, capitalul social de    ap. 12, sectorul 6, posesor al B.I. seria B.C.          Art. 8 din statut ∫i art. 5 din contract se modific„
2.000.000 lei, compus din 20 p„rþi sociale Ón valoare    nr. 269236 eliberat de Secþia 21 Poliþie la data de 25    dup„ cum urmeaz„:
de 100.000 lei fiecare, este repartizat astfel:       februarie   1991,   cod  numeric    personal       îObiectul principal de activitate va fi:
  – ™aramet Gh. Florian, 11 p„rþi sociale a 100.000    1560929400456, personal ∫i Ón calitate de            – realizare de produse software (cod CAEN 7220);
lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.100.000 lei,      Ómputernicit al adun„rilor generale ordinare ∫i         Alte obiecte de activitate:
numerotate de la 1 la 11, reprezent‚nd 55 % din       extraordinare ale acþionarilor Societ„þii Comerciale       – servicii de prelucrare informatic„ a datelor (cod
capitalul social;                      CIEL ROM — S.A., din data de 8 ianuarie 2001, Ón       CAEN 7230);
 4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 260/6.II.2001
  7240 – activit„þi legate de b„ncile de date;       – Ioan I. Ro∫ca, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd.      sectorul 3, identificat cu P.A. nr. 05568 eliberat de
  7250 – Óntreþinerea ∫i repararea ma∫inilor de     Unirii nr. 57, bl. E 4, sc. 2, et. 8, ap. 65, sectorul 3,  Ministerul Afacerilor Externe la data de 15 aprilie
birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;       n„scut la data de 15 noiembrie 1937, identificat cu     1997, a hot„r‚t:
  7260 – alte activit„þi informatice, neclasificate Ón  C.I. seria R.R. nr. 023572 eliberat„ la data de 26       1. Majorarea capitalului social cu 1.900.000 lei de
alt„ parte;                        februarie   1998,   cod   numeric    personal   la 100.000 lei, Ómp„rþit Ón 10 p„rþi sociale a 10.000
  7413 – servicii de studiere a pieþei ∫i de sondaj;   1371115400318.                       lei fiecare, la 2.000.000 lei, Ómp„rþit Ón 20 p„rþi
  7414 – servicii de consultare pentru afaceri ∫i      Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului    sociale a 100.000 lei fiecare.
management;                        societ„þii r„m‚n neschimbate. S-a Óntocmit           2. Aportul asociatului unic la capitalul social este
  7430 – servicii de test„ri ∫i analize tehnice;     prezentul act adiþional, urm‚nd a fi Óndeplinite      de 2.000.000 lei, Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale a
  7440 – publicitate;                  condiþiile de form„, autorizare, publicitate ∫i       100.000 lei fiecare, Ón Óntregime deþinut de c„tre
  7484 – alte activit„þi de servicii prestate Ón     Ónregistrare prev„zute de lege.               asociatul unic (100 % participare la beneficii ∫i
principal Óntreprinderilor;                  (9/16.760)                       pierderi).
  7133 – servicii de Ónchiriere a ma∫inilor ∫i                   *                  3. Prelungirea duratei de funcþionare de la 10 ani
echipamentelor de birou;                                               la o durat„ nelimitat„.
  7134 – servicii de Ónchiriere a altor ma∫ini ∫i         Societatea Comercial„                 Celelalte prevederi din statut r„m‚n neschimbate.
echipamente;                         TURBOAGREGATE REPARAÞII — S.R.L.               (12/16.763)
  7210 – servicii de     consultanþ„ privind            Bucure∫ti                               *
arhitectura sistemelor informatice, configuraþii de
echipamente ∫i reþele;                           ACT ADIÞIONAL                   Societatea Comercial„
  7011 – servicii de dezvoltare imobiliar„;                                      PERSEU PRODIMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
  7012 – servicii de tranzacþii ale bunurilor       la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
imobiliare;                         TURBOAGREGATE REPARAÞII — S.R.L., cu                    ACT ADIÞIONAL
  7020 – servicii de Ónchiriere a bunurilor        sediul Ón Bucure∫ti, aleea Valea Ro∫ie nr. 1,
imobiliare;                          bl. A 5, sc. B, et. 4, ap. 29, sectorul 6,           la statutul Societ„þii Comerciale
  7032 – administrarea imobilelor pe baz„ de tarife      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          PERSEU PRODIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
sau contract;                         Comerþului al Municipiului Bucure∫ti          Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 27 A, bl. 7 IRTA,
  7110 – servicii de Ónchiriere a autoturismelor ∫i     cu nr. J 40/4167/1991, cod fiscal R 434506        et. 3, ap. 9, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul
utilitarelor mai mici de 3,5 tone;                                             Registrului Comerþului al Municipiului
                               Asociaþii:
  8042 – alte forme de Ónv„þ„m‚nt pentru adulþi,                                    Bucure∫ti cu nr. J 40/22246/1993, cod fiscal
                               1. St„nil„ ™tefan, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
neclasificate Ón alt„ parte;                                                 4752138, capital social 2.000.000 lei
                             Bucure∫ti, str. Izvorul Cri∫ului nr. 15, bl. A 8, ap. 3,
  9240 – activit„þi ale agenþiilor de pres„;       sectorul 4, posesor al B.I. seria B.C. nr. 715887        Asociatul unic, Maxim Paul Mihai, cu cet„þenie
  2123 – articole de papet„rie;             eliberat la data de 27 noiembrie 1995 de Secþia 16     rom‚n„, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr.
  2211 – c„rþi, bro∫uri ∫i alte publicaþii;                                     27 A, bl. 7 IRTA, et. 3, ap. 9, sectorul 2, identificat
                             Poliþie;
  2212 – ziare;                                                   cu C.I. seria R.D. nr. 065914 eliberat la data de 31
                               2. B„canu Stan, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
  2213 – reviste ∫i periodice;                                            martie 1999 de Secþia 7 Poliþie Bucure∫ti, a hot„r‚t
                             Bucure∫ti, str. Izvorul Cri∫ului nr. 7, et. 3, ap. 40,
  2215 – alte produse editate;                                            dizolvarea societ„þii comerciale Óncep‚nd cu data de
                             sectorul 4, posesor al B.I. seria B.T. nr. 035097
  2233 – reproducerea Ónregistr„rilor informatice;                                  17 ianuarie 2001, conform prevederilor art. 222,
                             eliberat la data de 22 ianuarie 1993 de Secþia 16
  5274 – comerþ cu am„nuntul cu jurnale, c„rþi ∫i                                  lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicat„.
                             Poliþie;
articole de papet„rie;                                                  Dizolvarea se va face cu transmiterea universal„ a
                               3. Savu Dumitru, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
  5248 – alte tipuri de comerþ cu am„nuntul, Ón                                   patrimoniului c„tre asociatul unic, f„r„ lichidare, la
                             Bucure∫ti, str. Valea Ro∫ie nr. 1, bl. A 5, sc. B, et. 4,
magazine specializate, cu alte produse neclasificate                                 data expir„rii termenului de 30 de zile de la data
                             ap. 29, sectorul 6, posesor al C.I. seria D.P.
Ón alt„ parte;                                                    public„rii actului adiþional Ón Monitorul Oficial al
                             nr. 019616 eliberat„ la data de 21 decembrie 1998
  6421 – servicii de telefonie;                                           Rom‚niei, conform prevederilor art. 231 din Legea nr.
                             de Secþia 22 Poliþie,
  6423 – activit„þi de transmitere de date;                                     31/1990, republicat„, privind societ„þile comerciale.
                               Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale din data de
  6442 – alte servicii de telecomunicaþii,                                        (13/16.764)
                             10 ianuarie 2001, aduc urm„toarele modific„ri la
neclasificate Ón alt„ parte;                                                          *
                             contractul ∫i statutul societ„þii:
  6423 – servicii de comunicaþii de date ∫i mesaje;
                               – se schimb„ sediul societ„þii la urm„toarea            Societatea Comercial„
  6442 – alte servicii de telecomunicaþii,
neclasificate Ón alt„ parte;               adres„: Bucure∫ti, str. Izvorul Cri∫ului nr. 15, bl. A    SILVER ELECTRONIC — S.R.L., Bucure∫ti
  7310 – servicii de cercetare-dezvoltare Ón ∫tiinþe   8, ap. 3, sectorul 4;
fizice ∫i naturale.“                     – se prelunge∫te durata de funcþionare a                  ACT ADIÞIONAL
  Articolul 4                      societ„þii de la 10 ani la nelimitat„.
                               Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n     la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
  Art. 4 din contractul de societate ∫i art. 7 din
                             neschimbate.                             SILVER ELECTRONIC — S.R.L.
statut se modific„ dup„ cum urmeaz„:
  îDurata de funcþionare a Societ„þii Comerciale       (10/16.761)                        Subsemnatul Petrache Silviu Decebal, asociat Ón
CIEL ROM — S.A. este nelimitat„.“                          *                cadrul Societ„þii Comerciale SILVER ELECTRONIC
  Articolul 5                                                    — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr.
  Art. 3 din contractul de societate ∫i art. 5 din          Societatea Comercial„              57, bl. H-13, sc. F, et. 4, ap. 117, sectorul 3,
statut se modific„ dup„ cum urmeaz„:                MATRA INT — S.R.L., Bucure∫ti           Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al
  îSediul social va fi Ón Bucure∫ti, Calea                                      Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/18574/1993, ca
Dorobanþilor nr. 85–87, sectorul 1.“                     HOT√R¬REA                urmare a contractului de cesiune intervenit Óntre
  Articolul 6                                                    mine ∫i Ghiþ„ Angelica (fost„ Petrache) din data de
                              adun„rii generale extraordinare a asociaþilor
  Articolul 20 din contractul de societate se                                    14 noiembrie 2000, Ómpreun„ cu Constantinescu
                                 din data de 6 decembrie 2000
modific„ prin numirea a trei noi administratori ai                                  Liviu, am hot„r‚t:
societ„þii, respectiv:                    Subsemnaþii Amine Halim Matta ∫i Mircea           • Retragerea din societate a dnei Ghiþ„ Angelica
  – Odile Zenide, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.     P‚rvu, Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale   (fost„ Petrache) prin cedarea unei p„rþi sociale de
Licurg nr. 6, sectorul 2, n„scut„ la data de 19      MATRA INT — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.       200.000 lei, Ón total 200.000 lei, asociatului Petrache
ianuarie 1954, identificat„ cu pa∫aportul 98AE      Dimitrie Pompei nr. 8, sectorul 2, Ónmatriculat„ la     Silviu Decebal.
53675, av‚nd legitimaþia de ∫edere temporar„ H      Oficiul registrului Comerþului al Municipiului         • Cooptarea Ón societate a dlui Constantinescu
20399;                          Bucure∫ti cu nr. J 40/745/1991, cod fiscal         Liviu, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Romulus nr. 54,
  – Mariana Augustin, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.   R 1591894, Ón conformitate cu prevederile art. 1.3 ∫i    sectorul 3, n„scut la data de 23 august 1961 Ón
Drobeta nr. 3, sectorul 2, n„scut„ la data de 26     art. 5 din contractul de societate, respectiv ale art.   Bucure∫ti, cet„þean rom‚n, comerciant, c„s„torit,
august 1938, identificat„ cu B.I. seria D.H. nr.     4 ∫i art. 11 din statutul societ„þii, de comun acord,    posesor al B.I. seria G.T. nr. 126931 eliberat la data
335537 eliberat la data de 4 august 1988 de Circa 6    au hot„r‚t prelungirea duratei de funcþionare a       de 13 noiembrie 1995 de Secþia 10 Poliþie Bucure∫ti,
Miliþie Bucure∫ti, cod numeric personal          Societ„þii Comerciale MATRA INT — S.R.L. cu Ónc„ 5     prin preluare de p„rþi sociale astfel:
2380826400011;                      ani.                              Eu, Petrache Silviu Decebal, cedez 5 p„rþi sociale
  – Petre Emilian Petro∫anu, domiciliat Ón         Asociaþii Ómputernicesc pe dl Costache Mihai,      a 200.000 lei, Ón total 1.000.000 lei, dlui
Bucure∫ti, str. Pitar Mo∫ nr. 1 bis, et. 2, ap. 9,    legitimat cu C.I. seria R.T. nr. 063909, pentru       Constantinescu Liviu.
sectorul 1, n„scut la data de 9 august 1935,       Óndeplinirea tuturor formalit„þilor de publicitate ∫i     Eu, Constantinescu Liviu, preiau 5 p„rþi sociale a
identificat cu B.I. seria B.D. nr. 867397 eliberat la   Ónregistrare prev„zute de lege Ón acest sens.        200.000 lei, Ón total 1.000.000 lei, de la dl Petrache
data de 15 mai 1981 de Circa 1 Miliþie Bucure∫ti,      Toate celelalte prevederi ale contractului ∫i      Silviu Decebal, devenind astfel asociat al societ„þii.
cod numeric personal 1350809400303.            statutului societ„þii r„m‚n neschimbate.            • Schimbarea sediului social al societ„þii din
  Articolul 7                         (11/16.762)                      Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 57, bl. H-13, sc. F, et.
  Articolul 21 din contractul de societate se                    *                4, ap. 117, sectorul 3, Ón Bucure∫ti, bd. Camil Ressu
modific„ prin reconfirmarea a doi cenzori ∫i                                     nr. 19, bl. 56, sc. 1, et. 5, ap. 22, sectorul 3.
numirea unui nou cenzor, respectiv:                  Societatea Comercial„               Ca urmare a modific„rilor intervenite societatea
  – Adriana Duþescu, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,          SURMID CO — S.R.L., Bucure∫ti           va avea un num„r de 2 asociaþi, cu urm„toarea
aleea S„ndule∫ti nr. 5, bl. E 15, ap. 19, sectorul 6,                                 participare:
n„scut„ la data de 15 mai 1968, identificat„ cu B.I.            ACT ADIÞIONAL                1. Petrache Silviu Decebal — 1.000.000 lei, 5 p„rþi
seria D.V. nr. 630886 eliberat la data de 23 ianuarie                                 sociale, 50 %;
1991 de Secþia 22 Poliþie Bucure∫ti, cod numeric         la statutul Societ„þii Comerciale            2. Constantinescu Liviu — 1.000.000 lei, 5 p„rþi
personal 2680515463071;                  SURMID CO — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        sociale, 50 %.
  – Marius Chivulescu, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.      Str. Dristorului nr. 59, sectorul 3,           Œn consecinþ„, contractul ∫i statutul Societ„þii
Clucerului nr. 62–66, sc. A, et. 2, ap. 5, sectorul 1,  Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului       Comerciale SILVER ELECTRONIC — S.R.L. se
n„scut la data de 9 august 1925, identificat cu B.I.    cu nr. J 40/3856/1992, cod fiscal 353789,         modific„ Ón mod corespunz„tor prezentului act
seria G.B. nr. 096918 eliberat la data de 19 august         capital social 100.000 lei            adiþional.
1992 de Secþia 2 Poliþie Bucure∫ti, cod numeric       Asociatul unic, Surcel Mihail Dan, cu cet„þenie        (14/16.765)
personal 1250809400323;                  rom‚n„, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dristor nr. 58,                 *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 260/6.II.2001                    5
     Societatea Comercial„              mai sus, la cursul de referinþ„ publicat de Banca          Societatea Comercial„
   MINITECHNICUS — S.R.L., Bucure∫ti           Naþional„ a Rom‚niei la data pl„þii efective.        MULTI GRAPH ROMANIA — S.R.L., Bucure∫ti
                              Diferenþa dintre echivalentul Ón lei al sumei Ón
          HOT√R¬REA               dolari S.U.A. la data pl„þii ∫i valoarea nominal„               ACT ADIÞIONAL
                              total„ a acþiunilor va fi menþionat„ Ón evidenþele
       din data de 19.12.2000                                           la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
                              contabile ale societ„þii Ón contul de rezerve, Ón
                                                                MULTI GRAPH ROMANIA — S.R.L.,
a adun„rii generale extraordinare a asociaþilor      conformitate cu prevederile legislaþiei contabile Ón
                                                            Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
 Societ„þii Comerciale MINITECHNICUS — S.R.L.,       vigoare.
                                                                   cu nr. J 40/8278/1997
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu      4. Directorul general al societ„þii, dl Shai
  nr. J 40/8938/1992, cod fiscal R365058         Goldman, este autorizat s„ semneze un act            Societatea MULTI GRAPH INTERNATIONAL APS,
                              adiþional corespunz„tor care urmeaz„ a fi          cu sediul social Ón Danemarca, Copenhaga,
  Adunarea general„ extraordinar„ a asociaþilor
                              autentificat, precum ∫i orice document necesar Ón      Bredgade 25 B, 1260 Kobenhavn K, Ón calitate de
legal ∫i statutar convocat„, legal constituit„ la sediul
                              acest sens ∫i s„ Óntreprind„ orice acþiuni necesare Ón    asociat unic al Societ„þii Comerciale MULTI GRAPH
societ„þii din Bucure∫ti, bd. I.C. Br„tianu nr. 39, bl.
                              vedere Ónregistr„rii ∫i public„rii acestei hot„r‚ri ∫i    ROMANIA — S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti,
P 6, sc. B, et. 7, ap. 36, sectorul 3, ora 11.00, s-a
                              a actului adiþional Ón conformitate cu prevederile      Bd. Unirii nr. 15, bl. 3, ap. 47, sectorul 5,
Óntrunit la cea de-a doua convocare, iar prezenþa
                              legale Ón vigoare.                      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu
este: Urich Brunhuber Franz Xaver, asociat
                                (16/16.767)                       nr. J 40/8278/1997, cod fiscal R9885089, ∫i un
reprezent‚nd 78,6 %, ∫i Templer Konrad Iosef
                                            *                capital social de 96.000.000 lei, a hot„r‚t:
Michael, asociat reprezent‚nd 14,7 %, prin
                                                              Art. 1. Dizolvarea Societ„þii Comerciale MULTI
mandatar (conform procurii anexate), av‚nd aceea∫i
                                   Societatea Comercial„               GRAPH ROMANIA — S.R.L., Ón temeiul hot„r‚rii
ordine de zi ca la prima convocare ∫i anume:
                                NICORO TRADING — S.R.L., Bucure∫ti            adun„rii generale a acþionarilor din data de
  1. reducerea capitalului social al societ„þii din
                                                            27.12.2000.
partea asociatului Ulrich Brunhuber cu suma de
                                       ACT ADIÞIONAL                 Art. 2. Ca urmare a dizolv„rii Societ„þii
1.000.000 DM;
                                                            Comerciale MULTI GRAPH ROMANIA — S.R.L.,
  2. propuneri pentru excluderea asociaþilor       la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale       patrimoniul universal al acestei societ„þi se
R„dulescu George C„t„lin, R„dulescu Constantin,           NICORO TRADING — S.R.L.              transmite asociatului unic, Societatea MULTI
Neac∫u Virginia ∫i Soare (Constantinescu) Lily, din
                               Subsemnaþii Frangulea Mihai-Nicolae, domiciliat      GRAPH INTERNATIONAL APS.
cadrul societ„þii;
                              Ón Bucure∫ti, str. Pade∫u nr. 16, bl. 15, sc. 1, et. 4,     Prezentul act adiþional serve∫te organelor
  3. schimbarea sediului social al societ„þii.
                              ap. 17, sectorul 4, ∫i Sima Dan-Nicolae, cet„þean      competente din Rom‚nia Ón vederea dizolv„rii ∫i
  Adunarea general„ extraordinar„ a asociaþilor a
                              rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. George         radierii Societ„þii Comerciale MULTI GRAPH
fost convocat„ la cererea administratorului general
                              Calboreanu nr. 2, bl. 120, sc. 3, et. 3, ap. 100,      ROMANIA — S.R.L.
Ón conformitate cu actul constitutiv, c‚t ∫i cu
                              sectorul 6, posesor al C.I. seria R.X. nr. 084624        (19/16.769)
prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„. La data
                              eliberat„ la data de 2.12.1998 de Secþia 21 Poliþie                   *
de 18.12.2000 a avut loc prima adunare general„
                              Bucure∫ti, n„scut la data de 25.11.1967 Ón comuna
extraordinar„ a asociaþilor la care s-a Óncheiat                                         Societatea Comercial„
                              Dor M„runt, judeþul C„l„ra∫i, fiul lui Grigore ∫i al
procesul-verbal nr. 5/18.12.2000. Afl‚ndu-se la cea                                     DECO DESIGN CONSTRUCT — S.R.L.,
                              P„unei, de sex b„rb„tesc, c„s„torit, cod numeric
de-a doua convocare asociaþii prezenþi adopt„                                              Bucure∫ti
                              personal 1671125510058, asociaþi ai Societ„þii
ordinea de zi cu unanimitate de voturi (cu un
                              Comerciale NICORO TRADING — S.R.L., cu sediul
procent de 92,77 %) ∫i trec la discutarea acesteia.                                       HOT√R¬REA NR. 1/15.01.2001
                              social Ón Bucure∫ti, str. Pade∫ nr. 16, bl. 15, sc. 1, et.
  Asociaþii adopt„ reducerea capitalului social al
                              4, ap. 17, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul
societ„þii din partea asociatului Urich Brunhuber cu                                   a asociatului unic al Societ„þii Comerciale
                              Registrului    Comerþului    Bucure∫ti     cu
suma de aproximativ 1.000.000 DM (ce reprezint„                                       DECO DESIGN CONSTRUCT — S.R.L.,
                              nr. J 40/16784/1994, am hot„r‚t urm„toarele:
aportul Ón natur„). Asociaþii au discutat ∫i au luat Ón                                 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
                               1. Actele constitutive ale societ„þii se modific„
calcul posibilitatea retragerii din societate a                                      cu nr. J 40/967/1996, cod fiscal R8127370
                              prin intrarea Ón societate a lui Sima Dan-Nicolae. Œn
asociatului Templer Konrad, c‚t ∫i excluderea                                       Subsemnatul Moiceanu Marian, cet„þean rom‚n,
                              baza contractului de cesiune, autentificat cu nr.
asociatului R„dulescu George C„t„lin, datorit„                                     identificat cu C.I. seria R.D. nr. 11714 eliberat de
                              56/9.01.2001 de notarul public Enache Marina
faptului c„ acesta a produs diverse daune societ„þii.                                  Secþia 8 Poliþie la data de 11.07.2000, Ón calitate de
                              Cecilia, Frangulea Mihai-Nicolae a cedat lui Sima
  Diverse probleme ale societ„þii.                                           asociat unic al Societ„þii Comerciale DECO DESIGN
                              Dan-Nicolae o parte social„ din totalul de 400 p„rþi
  Se schimb„ sediul social al societ„þii.                                       CONSTRUCT — S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti,
                              sociale pe care le deþinea Ón calitate de asociat unic
  Prezenta hot„r‚re va fi dus„ la Óndeplinire prin                                   Intrarea Craiovei nr. 15, sectorul 6, am hot„r‚t
                              la societatea menþionat„ mai sus, cu o valoare
redactarea ∫i semnarea actului adiþional de c„tre dl                                  dup„ cum urmeaz„:
                              nominal„ de 1.250.000 lei, Ón valoare total„ de
Ulrich Brunhuber; formalit„þile necesare legate de                                     Art. 1. Se modific„ articolul 4 din statutul
                              1.250.000 lei, reprezent‚nd 0,25 % din capitalul
Ónregistrarea ∫i publicarea actului adiþional, c‚t ∫i a                                 societ„þii Ón sensul c„ durata de funcþionare este
                              social total al societ„þii.
hot„r‚rii vor fi duse la Óndeplinire de c„tre                                      nelimitat„.
                               Œn urma acestor modific„ri, capitalul social al
Ómputernicitul acestuia.                                                  Art. 2. Se modific„ Ón sensul celor de mai sus
                              societ„þii este de 500.000.000 lei, divizat Ón 400 p„rþi
  (15/16.766)                                                     actele constitutive ale Societ„þii Comerciale DECO
                              sociale a 1.250.000 lei fiecare, v„rsat Ón numerar ∫i
              *                                              DESIGN CONSTRUCT — S.R.L., urm‚nd a se Óntocmi
                              deþinut de asociaþi, astfel:
                                                            actul adiþional la actele constitutive ale societ„þii ce
      Societatea Comercial„               – Frangulea Mihai-Nicolae deþine 399 p„rþi
                                                            va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i
    PAGINI AURII — S.A., Bucure∫ti           sociale a 1.250.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
                                                            Ónmatriculat la Oficiul registrului comerþului, dup„
                              498.750.000 lei, reprezent‚nd 99,75 % din capitalul
                                                            autentificare.
                              social total;
          HOT√R¬REA                                               Art. 3. Se Ómputernice∫te Enache C„t„lina Maria,
                               – Sima Dan-Nicolae deþine o parte social„, cu o
                                                            domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Cap. Nicolae Cerga
adun„rii generale extraordinare a acþionarilor       valoare nominal„ de 1.250.000 lei, Ón valoare total„
                                                            nr. 4, bl. P 4–5, sc. B, et. 9, ap. 83, sectorul 2,
  Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor     de 1.250.000 lei, reprezent‚nd 0,25 % din capitalul
                                                            posesoare a B.I. seria G.R. nr. 065395 eliberat de
Societ„þii Comerciale PAGINI AURII — S.A.,         social total.
                                                            Secþia 9 Poliþie la data de 26.09.1994, ca Ón numele
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului        Celelalte articole ale actului constitutiv r„m‚n
                                                            meu ∫i pentru mine s„ se prezinte la notariatul
Bucure∫ti cu nr. J 40/6173/1997, cu sediul social Ón    neschimbate.
                                                            public, C.E.C., Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr. 5, sectorul 6, s-a        (17/16.768)
                                                            Oficiul registrului comerþului, precum ∫i la alte
Óntrunit Ón conformitate cu prevederile actelor               ACT ADIÞIONAL               organe competente Ón leg„tur„ cu efectuarea
constitutive ale societ„þii ∫i cu prevederile Legii nr.                                 menþiunii la actele constitutive ale societ„þii,
31/1990, republicat„, ast„zi, 30 noiembrie 2000, la    la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
                                   NICORO TRADING — S.R.L.              semn‚nd Ón numele meu ∫i pentru mine oriunde va
sediul societ„þii.                                                   fi necesar, semn„tura sa fiindu-mi opozabil„.
  Ordinea de zi:                       Subsemnaþii Frangulea Mihai-Nicolae, domiciliat       Art. 4. Celelalte prevederi ale actelor constitutive
  – majorarea capitalului social al societ„þii.      Ón Bucure∫ti, str. Pade∫u nr. 16, bl. 15, sc. 1, et. 4,   r„m‚n nemodificate.
  Acþionarii au hot„r‚t Ón unanimitate cele ce      ap. 17, sectorul 4, ∫i Sima Dan-Nicolae, cet„þean        (20/16.770)
urmeaz„:                          rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. George                       *
  1. Capitalul social al societ„þii va fi majorat cu o  Calboreanu nr. 2, bl. 120, sc. 3, et. 3, ap. 100,
sum„ total„ de 6.000.000 $, la cursul de schimb      sectorul 6, posesor al C.I. seria R.X. nr. 084624             Societatea Comercial„
valabil la data prezentei ∫edinþe. Acþiunile sunt     eliberat„ la data de 2.12.1998 de Secþia 21 Poliþie           STOMOBI — S.A., Bucure∫ti
emise la valoarea nominal„, num„rul total de        Bucure∫ti, n„scut la data de 25.11.1967 Ón comuna
acþiuni nou emise fiind stabilit Ón baza          Dor M„runt, judeþul C„l„ra∫i, fiul lui Grigore ∫i al             HOT√R¬REA NR. 1
echivalentului Ón lei al sumei Ón dolari S.U.A.      P„unei, de sex b„rb„tesc, c„s„torit, cod numeric
menþionate mai sus, calculat la cursul de schimb      personal 1671125510058, asociaþi ai Societ„þii              a administratorului unic
valabil la data prezentei ∫edinþe.             Comerciale NICORO TRADING — S.R.L., cu sediul             din data de 19 ianuarie 2001
  2. Œn conformitate cu prevederile Legii         social Bucure∫ti, str. Pade∫ nr. 16, bl. 15, sc. 1, et. 4,   Administratorul unic, Societatea Comercial„ MT
nr. 31/1990, acþionarii au dreptul s„ subscrie ∫i s„    ap. 17, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul         MANAGEMENT TEAM — S.R.L., prin reprezentantul
pl„teasc„ pentru toate sau o parte din num„rul       Registrului Comerþului Bucure∫ti cu nr.           s„u desemnat, dl Dumitrescu C„t„lin Constantin, al
corespunz„tor de acþiuni nou emise p‚n„ la 31       J 40/16784/1994, am hot„r‚t urm„toarele:           Societ„þii Comericale STOMOBI — S.A., persoan„
martie 2001, proporþional cu cota de participare pe      1. se nume∫te Ón funcþia de administrator unic      juridic„ rom‚n„, cu sediul social Ón Bucure∫ti, bd.
care o deþin Ón societate.                 cu puteri depline asociatul Frangulea Mihai-         Ghencea nr. 126–132, sectorul 6, Ónmatriculat„ la
  3. Fiecare acþionar str„in va pl„ti partea care Ói   Nicolae;                           Oficiul   registrului  comerþului    cu  nr.
revine Ón cadrul major„rii de capital Ón dolari        2. se modific„ durata societ„þii de la 10 ani la o    J 40/1382/1991, cod fiscal R452707, la solicitarea
S.U.A., Ón conformitate cu art. 1 de mai sus, ∫i      durat„ de funcþionare nelimitat„.              Societ„þii Comerciale FHOENIXMED — S.A. ∫i Ón
fiecare acþionar rom‚n va pl„ti partea care Ói revine     Celelalte articole ale actelor constitutive r„m‚n     conformitate cu prevederile actului constitutiv cap.
Ón cadrul major„rii de capital Ón lei, print-o sum„    neschimbate.                         V, art. 9.7., care stipuleaz„: îAdministratorii, Ón
echivalent„ cu suma Ón dolari S.U.A. reprezent‚nd       (18/16.768)                       conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990, pot
preþul de subscriere, Ón conformitate cu art. 1 de                   *                exercita atribuþiile adun„rii generale extraordinare
  6                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,    Nr. 260/6.II.2001
a acþionarilor stipulate prin art. 113 lit. e) din     Elenei, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Delfinului nr.     calitate de vicepre∫edinte al consiliului de
Legea nr. 31/1990, modificat„, hot„r„∫te“:         1, bl. D 16, sc. A, et. 4, ap. 18, sectorul 2, identificat„  administraþie al Societ„þii Comerciale FRIGOCOM —
  1. Administratorul unic, Ón urma prerogativelor     cu B.I. seria G.N. nr. 407729 eliberat de Secþia 9      S.A., deschide ∫edinþa.
oferite de lege ∫i de adunarea general„           Poliþie Bucure∫ti la data de 18.05.1994, cod numeric       Adunarea general„ delibereaz„ asupra
extraordinar„ a acþionarilor Societ„þii Comerciale     personal 2511116400033, Ón calitate de mandatar al      problemelor expuse Ón ordinea de zi astfel cum a
STOMOBI — S.A., hot„r„∫te majorarea capitalului       dlui Jean-Claude Parisot, cet„þean francez,          fost publicat„ prin convocarea f„cut„ de consiliul de
social al Societ„þii Comerciale STOMOBI — S.A., prin    domiciliat Ón Franþa, Corbenay, 14 Rue Noue          administraþie al Societ„þii Comerciale FRIGOCOM —
aport Ón numerar Ón sum„ de 8.400.000.000 lei, prin     Aubain 70320, n„scut la data de 18.05.1941 Ón         S.A. Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea IV-a,
emiterea de noi acþiuni fiecare av‚nd o valoare       Corbenay, Franþa, Ón baza procurii din data de        nr. 3616/10.11.2000, ∫i Ón ziarele îRom‚nia“ ∫i
nominal„ de 25.000 lei. Acþionarii pot subscrie Ón     8.01.2001, autentificate la Biroul notarului public      îEvenimentul Zilei“ din data de 14.11.2000.
baza dreptului de preemþiune de 30 de zile de la      MaÓtre Pierre-André Sassard din Vesoul, Franþa,          Astfel, Ón temeiul Legii nr. 31/1990 privind
data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,      av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale a         societ„þile comerciale, republicat„, ∫i al actului
proporþional cu num„rul de acþiuni la data de        asociaþilor din data de 30.11.2000, hot„r‚rea         constitutiv al Societ„þii Comerciale FRIGOCOM —
referinþ„ 15.01.2001.                    asociatului unic din data de 15.12.2000 ∫i Ón         S.A., adunarea general„ emite urm„toarea hot„r‚re:
  Plata acþiunilor se va face integral la momentul     conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,          Art. 1. La primul punct de pe ordinea de zi
subscrierii.                        republicat„, adopt prezentul act adiþional:          adunarea decide majorarea capitalului social prin
  Acþiunile nesubscrise dup„ expirarea termenului       Art. 1. Se dizolv„ f„r„ lichidare, Ón condiþiile art.   emisiune de noi acþiuni, cu suma de 450.000 $
de preemþiune vor fi v‚ndute prin ofert„ public„,      231 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, Societatea         (aport al Societ„þii Comerciale MONDIAL ELITE,
prin intermediul unei societ„þii de valori mobiliare    Comercial„ MOBILA ARTDECO — S.R.L., Óncep‚nd         conform obligaþiei asumate prin Óncheierea
ce va fi aleas„ ulterior.                  cu data de 1.01.2001, prin preluarea Óntregului activ     contractului de v‚nzare-cump„rare de acþiuni cu
  (21/16.771)                                                      F.P.S.   nr.  868/24.12.1998)    reprezent‚nd
                              ∫i pasiv de c„tre asociatul unic, Societatea
              *                Comercial„ ROMINPAR — S.R.L. Patrimoniul social        11.371.500.000 lei la cursul de schimb al B„ncii
                              se transmite cu activ ∫i pasiv cu titlu universal c„tre    Naþionale Rom‚ne din data de 28.11.2000 (25.270
     Societatea Comercial„                                              lei/$), corespunz„tor unui num„r de 454.860
                              asociatul unic, Societatea Comercial„ ROMINPAR —
 RECLAM√ ™I COMERÞ — S.R.L., Bucure∫ti                                          acþiuni a 25.000 lei fiecare.
                              S.R.L. Capitalul social al Societ„þii Comerciale
                              MOBILA ARTDECO — S.R.L. este Ón sum„ de              Se decide publicarea hot„r‚rii de majorare a
         ACT ADIÞIONAL                                              capitalului social al Societ„þii Comerciale
                              140.600.000 lei.
    la statutul Societ„þii Comerciale            Art. 2. Se Ómputernice∫te dna Mirea Daniela,        FRIGOCOM — S.A. cu o sum„ de 450.000 $ la cursul
RECLAM√ ™I COMERÞ — S.R.L., Ónmatriculat„          identificat„ cu C.I. seria R.D. nr. 140219/2000        de schimb al B„ncii Naþionale Rom‚ne din data de
   la Oficiul Registrului Comerþului al          eliberat„ de Secþia 16 Poliþie, s„ Óndeplineasc„ toate    28.11.2000 de 25.270 lei/$, Ón valoare total„ de
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/9651/1991,        formalit„þile legale de dizolvare a societ„þii.        11.371.500.000 lei, Ón conformitate cu prevederile
     cu sediul social Ón Bucure∫ti,            Actele constitutive ale societ„þii se modific„ Ón     punctului 8.10.1 din contractul de v‚nzare-
 str. Dr. Louis Pasteur nr. 59, et. 1, ap. 3,       mod corespunz„tor prezentului act adiþional.         cump„rare nr. 868/24.12.1998 Óncheiat Óntre Fondul
          sectorul 5                                               Propriet„þii de Stat ∫i Societatea Comercial„
                                Prezentul act adiþional va produce efecte juridice
                                                             MONDIAL ELITE — S.R.L.
  Subsemnatul Moarc„s Octavian, cet„þean rom‚n,      numai dup„ Óndeplinirea formalit„þilor cerute de
                                                               Pentru modific„rile intervenite Ón structura
n„scut la data de 26.06.1935 Ón Predeal, judeþul      lege.
                                                             capitalului social Ón urma major„rii, se
Bra∫ov, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dr. Louis         (23/16.773)
                                                             Ómputernice∫te prin prezenta hot„r‚re dl Ivan Fero,
Pasteur nr. 59, et. 1, ap. 3, sectorul 5, identificat cu                *
                                                             reprezentant al Societ„þii Comerciale MONDIAL
B.I. seria D.H. nr. 371155 eliberat de Circa 17 Miliþie
                                                             ELITE — S.R.L. Ón adunarea general„ extraordinar„
la data de 21.11.1988, Ón calitate de asociat unic, Ón         Societatea Comercial„
                                                             a acþionarilor, s„ semneze actul adiþional de
baza deciziei asociatului unic ∫i a actului de            FRIGOCOM — S.A., Timi∫oara
                                                             modificare a actului constitutiv al Societ„þii
cesiune, autentificat cu nr. 136/2001 la Biroul
                                                             Comerciale FRIGOCOM — S.A., Ón faþa notarului Ón
notarului public M. Velicu, am hot„r‚t modificarea             HOT√R¬REA NR. 11
                                                             vederea autentific„rii acestuia.
statutului societ„þii, dup„ cum urmeaz„:
                                luat„ Ón urma ∫edinþei adun„rii generale            Depunerea documentelor justificative privind
  Œn baza deciziei asociatului unic privind
                                   extraordinare a acþionarilor            majorarea capitalului social la Oficiul registrului
modificarea actelor constitutive ale societ„þii am
                                  din data de 28 noiembrie 2000             comerþului, Comisia Naþional„ a Valorilor Mobiliare
Óncheiat prezentul act adiþional Ón urm„toarele
                                Œn urma convoc„rii ∫edinþei adun„rii generale       ∫i la alte autorit„þi se va face de c„tre dra Ana Maria
condiþii:
                              extraordinare a acþionarilor Societ„þii Comerciale      Popescu, secretar al adun„rii, Ómputernicit„ prin
  1. Preambulul statutului. Iese din societate, prin
                              FRIGOCOM — S.A. f„cut„ prin publicitate Ón pres„       prezenta hot„r‚re.
cesiunea p„rþilor sociale, Moarc„s Claudia-Ana ∫i
                              ∫i Ón Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3616/2000,       De asemenea dra Ana Maria Popescu este
intr„ Ón societate, ca asociat unic atras, Moarc„s
                              societate deschis„, ale c„rei acþiuni nominative se      Ómputernicit„ s„ fac„ toate demersurile la Oficiul
Octavian, av‚nd datele de identificare prezentate
                                                             registrului comerþului, Comisia Naþional„ a
mai sus.                          tranzacþioneaz„ pe piaþa RASDAQ ∫i a c„rei
  2. Art. 6 din statut. Capitalul social – ca urmare                                  Valorilor Mobiliare ∫i la alte autorit„þi pentru
                              evidenþ„ a acþionarilor este þinut„ de Registrul
a cesiunii p„rþilor sociale, capitalul social al                                     Ónregistrarea major„rii capitalului social.
                              Rom‚n al Acþionarilor, s-au prezentat urm„torii
Societ„þii Comerciale RECLAM√ ™I COMERÞ —                                           Societatea Comercial„ FRIGOCOM — S.A. emite
                              acþionari:
S.R.L. va fi divizat Ón 1.000 p„rþi sociale a 148.000                                   un num„r suplimentar de 29.332 acþiuni,
                                – Fondul Propriet„þii de Stat, Direcþia Teritorial„
lei fiecare ∫i vor fi deþinute Ón totalitate de asociatul                                 corespunz„tor cotei de participare de 6,058 % din
                              Bucure∫ti, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Sebastian nr.
unic atras astfel:                                                    capitalul social a acþionarilor Ónregistraþi Ón
                              88, sectorul 5, reprezentat de Aurelia Holt prin
  – Octavian Moarc„s deþine 1.000 p„rþi sociale, Ón                                   Registrul Rom‚n al Acþionarilor la data de
                              mandat special nr. 210/8734/28.11.2000, deþin„tor
valoare total„ de 148.000.000 lei, reprezent‚nd                                      21.11.2000, la valoarea nominal„ de 25.000 lei, Ón
                              al unui num„r de 47.550 acþiuni corespunz„tor
100 % din capitalul social, capital social care Ó∫i                                    valoare total„ de 733.300.000 lei la cursul de schimb
                              unui procent de 4,256 % din capitalul social total;
p„streaz„ aceea∫i structur„ – 2.000.000 lei aport Ón                                   al B„ncii Naþionale Rom‚ne din data de 28.11.2000
                                – Societatea Comercial„ MONDIAL ELITE —
numerar ∫i 146.000.000 lei aport Ón natur„.                                        de 25.270 lei/ $, astfel:
                              S.R.L., cu sediul social Ón Italia, Casale Monferrato
  3. Art. 4 din statut. Durata societ„þii – se                                       • 8.632 $ (218.125.000 lei la cursul de schimb al
                              (AL), Strada Vecchia Pozzo S. Evasio, 2 Cap. 15033,
prelunge∫te durata de funcþionare a societ„þii cu                                     B„ncii Naþionale Rom‚ne din data de 28.11.2000 de
                              Ónmatriculat„ Ón Registrul Œntreprinderilor din
Ónc„ 10 ani Óncep‚nd cu data de 2.09.2001, dat„ la                                    25.270 lei/$), echivalentul a 8.725 acþiuni, acþionari
                              Alessandria cu nr. 226952/1996, reprezentat„ de dl      proveniþi din Programul de Privatizare Ón Mas„,
care expir„ durata de funcþionare stabilit„ la       Fabrizio Pulpito, Ómputernicit de consiliul de
Ónfiinþarea societ„þii.                                                  reprezent‚nd o cot„ de participare la capitalul
                              administraþie al Societ„þii MONDIAL ELITE,          social de 1,802 %;
  4. Art. 9 din statut. Administrarea societ„þii:     deþin„toare a 1.049.580 acþiuni, reprezent‚nd
  – se revoc„ din funcþia de administrator Moarc„s                                     • 20.387 $ (515.175.000 lei la cursul de schimb al
                              93,942 % din capitalul social total;             B„ncii Naþionale Rom‚ne din data de 28.11.2000 de
Claudia-Ana;                          – Iancu Constantin, Ón calitate de vicepre∫edinte
  – se nume∫te Ón funcþia de administrator                                       25.270 lei/$) echivalentul a 20.607 acþiuni;
                              al consiliului de administraþie al Societ„þii           – F.P.S. reprezent‚nd o cot„ de participare la
Moarc„s Octavian.
                              Comerciale FRIGOCOM — S.A.;                  capitalul social de 4,256 %.
  Obiectul principal de activitate declarat anterior
                                – Andreoli Maurizio, vicepre∫edinte al consiliului      Termenul pentru exercitarea dreptului de
r„m‚ne neschimbat.
                              de administraþie al Societ„þii Comerciale           preferinþ„ este de o lun„ de zile Óncep‚nd cu data
  Celelalte clauze din statutul societ„þii r„m‚n
                              FRIGOCOM — S.A.;                       public„rii hot„r‚rii Ón Monitorul Oficial al
nemodificate.
                                – Fabrizio Pulpito, acþionar MONDIAL ELITE, Ón      Rom‚niei.
  Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
                              calitate de reprezentant al Societ„þii MONDIAL          Œn cazul Ón care ceilalþi acþionari ai societ„þii nu
statutul societ„þii.
                              ELITE;                            Ó∫i exercit„ dreptul de a participa la majorarea
   (22/16.772)
                                – Ana Maria Popescu, secretar tehnic al adun„rii     capitalului social Ón termenul prev„zut, acþiunile
              *
                              generale a acþionarilor ∫i al consiliului de         vor fi anulate prin hot„r‚rea adun„rii generale a
     Societatea Comercial„               administraþie.                        acþionarilor.
  MOBILA ARTDECO — S.R.L., Bucure∫ti             Ordinea de zi a ∫edinþei a fost urm„toarea:          Urm„toarea ∫edinþ„ va fi convocat„ de c„tre
                                1. majorarea capitalului social al Societ„þii       consiliul de administraþie c‚t mai cur‚nd posibil.
         ACT ADIÞIONAL               Comerciale FRIGOCOM — S.A., conform                II. La punctul al doilea de pe ordinea de zi,
                              contractului de v‚nzare-cump„rare de acþiuni,         acþionarii prezenþi la ∫edinþ„ sunt de acord cu
la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale      Óncheiat Óntre Societatea Comercial„ MONDIAL         prelungirea    mandatului    consiliului   de
MOBILA ARTDECO — S.R.L., cu sediul social Ón        ELITE ∫i F.P.S., nr. 868/24.12.1998;             administraþie ∫i cu validarea operaþiunilor ∫i
Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 161, sectorul 2,         2. prelungirea mandatului consiliului de         activit„þii sale, precum ∫i cu revocarea din funcþia
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului       administraþie;                        de administrator al Societ„þii Comerciale
 cu nr. J 40/12719/1998, cod fiscal R11379016          3. diverse.                        FRIGOCOM — S.A. a dnei Monico Aurelia ∫i
 Subsemnata Boteanu Miorica, cet„þean rom‚n,          Constat‚nd c„ sunt Óndeplinite condiþiile de       numirea Ón funcþia de administrator ∫i membru al
c„s„torit„, n„scut„ la data de 16.11.1951 Ón        prezenþ„ la prima convocare a adun„rii generale        consiliului de administraþie al Societ„þii Comerciale
T‚rgovi∫te, judeþul D‚mboviþa, fiica lui Nicolae ∫i a    extraordinare a acþionarilor, dl Iancu Constantin, Ón     FRIGOCOM — S.A. a dlui Ivan Ferro.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 260/6.II.2001                   7
  Œn conformitate cu prevederile art. 136, art. 137    capitalului social al societ„þii, acþionarii au hot„r‚t       Cooperativa de Credit
∫i art. 148 din Legea societ„þilor comerciale nr.     modificarea contractului de societate ∫i a statutului       BANCA POPULAR√ RO™IA O.C.
31/1990, dl Ivan Ferro va avea remuneraþia lunar„     societ„þii, dup„ cum urmeaz„:                   comuna Ro∫ia, judeþul Sibiu
stabilit„ prin contractul de administrare Óncheiat cu     Articolul 1 – Reducerea capitalului social
Societatea Comercial„ FRIGOCOM — S.A.             Ca urmare a execut„rii operaþiunii de divizare             ACT ADIÞIONAL
  Pentru modific„rile intervenite Ón componenþa      parþial„ Ón conformitate cu prevederile proiectului     Subsemnata Dobre Sora, domiciliat„ Ón Sibiu, str.
consiliului de administraþie se Ómputernice∫te prin    de divizare publicat Ón Monitorul Oficial, Partea     ™tefan cel Mare nr. 136, bl. 18, sc. A, ap. 3, judeþul
prezenta hot„r‚re dra Ana Maria Popescu s„         a IV-a nr. 3876/21.12.2000, capitalul social al      Sibiu, declar pe proprie r„spundere, cunosc‚nd
semneze Ón faþa notarului public actul adiþional de    Societ„þii Comerciale TOFAN GRUP — S.A., Ón        prevederile art. 292 din Codul penal, c„ sunt
modificare a actului constitutiv al Societ„þii       prezent Ón valoare de 1.631.191.523.937 lei (din care   reprezentant„ a Cooperativei de Credit BANCA
Comerciale FRIGOCOM — S.A. Ón vederea           4.599.400.000 lei ∫i 107.380.990,5 $), divizat Ón     POPULAR√ RO™IA O.C., cu sediul Ón comuna Ro∫ia,
autentific„rii acestuia. Dra Ana Maria Popescu este    6.781.627 acþiuni a 240.531 lei fiecare, se reduce cu   Strada Principal„ nr. 246, judeþul Sibiu,
mandatat„ prin prezenta hot„r‚re s„ Óndeplineasc„     suma de 442.666.998.594 lei (echivalentul sumei de    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu
toate formalit„þile legale de Ónregistrare a acestor    29.307.996 $). Valoarea total„ a capitalului social al  nr. J 32/74/2000, ∫i c„ Ón adunarea general„
modific„ri la Oficiul registrului comerþului.       societ„þii dup„ divizare este de 1.188.524.525.343 lei  extraordinar„ din data de 31.08.2000 s-au hot„r‚t
  (24/16.774)                      (din care 4.599.300.000 lei ∫i 78.072.994,5 $).      urm„toarele, a∫a cum reiese din extrasul din
              *                  Articolul 2 – Structura capitalului social      procesul-verbal:
                                Ca urmare a reducerii menþionate mai sus,        Se schimb„ denumirea din Cooperativa de Credit
     Societatea Comercial„                                           BANCA POPULAR√ RO™IA Ón Cooperativa de Credit
                              capitalul social al societ„þii este Ón valoare de
F.G.S. BUSINESS WORLD — S.R.L., Bucure∫ti                                      ŒNFR√ÞIREA RO™IA.
                              1.188.524.525.343 lei (din care 4.599.300.000 lei ∫i
                              78.072.994,5 $), divizat Ón 4.941.253 acþiuni a       Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
         ACT ADIÞIONAL                                           actul constitutiv al cooperativei.
                              240.531 lei fiecare (dintre care 4.246.743 acþiuni
  la statutul Societ„þii Comerciale F.G.S.        nominative ∫i 694.510 acþiuni la purt„tor), din care     Celelalte clauze din actul constitutiv r„m‚n
BUSINESS WORLD — S.R.L., cu sediul social Ón        subscris ∫i pl„tit Ón natur„ 876.875.980.764 lei (din   neschimbate.
Bucure∫ti, str. Viorele nr. 4, bl. 22, sc. A, et. 1,    care 4.596.800.000 lei ∫i 34.518.368,847 $ ∫i Ón       (27/16.710)
  ap. 7, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul       numerar 311.648.544.579 lei (din care 2.500.000 lei                 *
registrului comerþului cu nr. J 40/13477/1991,       ∫i 43.554.625,653 $), dup„ cum urmeaz„:
cod fiscal 430350, capital social 22.625.000 lei                                         Cooperativa de Credit
                                – QUARTERMAINE deþine 4.270.808 acþiuni a
                                                                BANCA POPULAR√ NOCRICH
  Asociatul unic, Zolotas Ioanis, cet„þean grec,     240.531 lei fiecare, Ón valoare total„ de
                                                               comuna Nocrich, judeþul Sibiu
domiciliat Ón Grecia, Trikala, identificat cu       1.027.261.719.048 lei, echivalentul sumei de
pa∫aportul seria H nr. 246368 eliberat de         56.179.142,5 $, reprezent‚nd contribuþie Ón natur„
                                                                   ACT ADIÞIONAL
autorit„þile grece∫ti la data de 21.03.1991, aduce     (872.279.180.764 lei, echivalentul sumei de
urm„toarele modific„ri la statutul societ„þii:       34.518.368,847 $) ∫i numerar (154.982.538.284 lei,        la statutul Cooperativei de Credit
  • se prelunge∫te durata de funcþionare a        echivalentul sumei de 21.660.773,653 $), respectiv         BANCA POPULAR√ NOCRICH,
societ„þii de la 10 ani la o durat„ de funcþionare     86,44 % din capitalul social total;            Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului
nelimitat„;                          – Constantin Tofan deþine 7.911 acþiuni a              cu nr. J 32/138/2000
  • se radiaz„ filiala DANYMOND IMPEX — S.R.L.      240.531 lei, Ón valoare total„ de 1.902.840.741 lei     Subsemnata Gligan Lucia, domiciliat„ Ón comuna
din comuna Spantov, judeþul C„l„ra∫i.           (din care 54.600.000 lei ∫i 258.956 $) reprezent‚nd    Nocrich nr. 110, judeþul Sibiu, Ón calitate de
  Celelalte prevederi din statut r„m‚n          aport Ón numerar (1.848.240.741 lei, echivalentul     delegat„ Ón baza delegaþiei nr. 20/25.01.2001 a
neschimbate.                        sumei de 258.956 $) ∫i Ón natur„ (54.600.000 lei),    Cooperativei de Credit BANCA POPULAR√
  (25/16.775)                      respectiv 0,17 % din capitalul social total;       NOCRICH, cu sediul Ón comuna Nocrich nr. 156B,
              *                  – Gheorghe Tofan deþine 435.679 acþiuni a       judeþul Sibiu, am hot„r‚t Ón baza hot„r‚rii adun„rii
                              240.531 lei, Ón valoare total„ de 104.794.305.549 lei   generale extraordinare din data de 31.08.2000
      Societatea Comercial„                                          schimbarea denumirii din Cooperativa de Credit
                              (din care 2.989.900.000 lei ∫i 14.226.514 $),
     TOFAN GRUP — S.A., Bucure∫ti                                        BANCA POPULAR√ NOCRICH Ón Cooperativa de
                              reprezent‚nd aport Ón numerar (101.804.405.549
                              lei, echivalentul sumei de 14.226.514 $) ∫i Ón natur„   Credit NOCRICH, cu sediul Ón comuna Nocrich
         ACT ADIÞIONAL                                           nr. 156B, judeþul Sibiu.
                              (2.989.900.000 lei), respectiv 8,82 % din capitalul
 la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale      social total;                        Prezentul act adiþional modific„ Ón mod
  TOFAN GRUP — S.A., cu sediul social Ón           – Viorel Bucurenciu deþine 37.533 acþiuni a      corespunz„tor statutul cooperativei de credit,
Bucure∫ti, ™os. Olteniþei nr. 35–37, sectorul 4,      240.531 lei, Ón valoare total„ de 9.027.850.023 lei    anex‚ndu-se la acesta, celelalte clauze r„m‚n‚nd
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului      (din care 257.600.000 lei ∫i 1.225.668 $),        nemodificate.
 cu nr. J 40/10536/1993, cod fiscal R6301991       reprezent‚nd aport Ón numerar (8.770.250.023 lei,       (28/16.711)
                              echivalentul sumei de 1.225.668 $) ∫i Ón natur„                   *
  Œncheiat Óntre:
  – QUARTERMAINE INVESTMENT FUND B.V.           (257.600.000 lei), respectiv 0,76 % din capitalul
                                                                Cooperativa de Credit
(îQUARTERMAINE“), societate organizat„ ∫i         social total;
                                                              BANCA POPULAR√ DUMBR√VENI
funcþion‚nd Ón conformitate cu legislaþia din         – Marian Sotae deþine 46.916 acþiuni a 240.531
                                                               Dumbr„veni, judeþul Sibiu
Olanda, cu sediul social Ón Olanda, Amsterdam,       lei fiecare, Ón valoare total„ de 11.284.752.396 lei
Strawinskylaan 1725, 1077 XX;               (din care 322.000.000 lei ∫i 1.532.086 $),
                                                                   ACT ADIÞIONAL
  – Constantin Tofan, cet„þean rom‚n, domiciliat     reprezent‚nd aport Ón numerar (10.962.752.396 lei,
Ón Canada, Ontario ES8 4AR, Hamilton 1884, Main      echivalentul sumei de 1.532.086 $) ∫i Ón natur„         la statutul Cooperativei de Credit
St. W#605, n„scut la data de 14.05.1965 Ón comuna     (322.000.000 lei), respectiv 0,95 % din capitalul        BANCA POPULAR√ DUMBR√VENI,
Todireni, judeþul Boto∫ani;                social total;                       Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului
  – Gheorghe Tofan, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón       – Sorin Florea deþine 37.533 acþiuni a 240.531 lei,         cu nr. J 32/60/2000
Bucure∫ti, str. Dr. N. Staicovici nr. 15, sectorul 5,   Ón valoare total„ de 9.027.850.023 lei (din care       Subsemnata    Smioreanu   Viorica-Otilia,
n„scut la data de 15.10.1960 Ón comuna Todireni,      257.600.000 lei ∫i 1.225.668 $), reprezent‚nd aport    domiciliat„ Ón Dumbr„veni, str. Cuza Vod„ nr. 90,
judeþul Boto∫ani;                     Ón numerar (8.770.250.023 lei, echivalentul sumei     judeþul Sibiu, Ón calitate de delegat„ Ón baza
  – Viorel Bucurenciu, cet„þean rom‚n, domiciliat     de 1.225.668 $) ∫i Ón natur„ (257.600.000 lei),      delegaþiei nr. 7/25.01.2001 a Cooperativei de Credit
Ón Bucure∫ti, str. Carol Davila nr. 43, ap. 1, sectorul  respectiv 0,76 % din capitalul social total;       BANCA POPULAR√ DUMBR√VENI, cu sediul Ón
5, n„scut la data de 30.04.1956 Ón Bucure∫ti;         – Cristinel-Pompiliu Popa deþine 37.533 acþiuni a   Dumbr„veni, str. Timotei Cipariu nr. 3, judeþul
  – Marian Sotae, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón      240.531 lei, Ón valoare total„ de 9.027.850.023 lei    Sibiu, am hot„r‚t Ón baza hot„r‚rii adun„rii
Bucure∫ti, Str. Canalului nr. 3–11, sectorul 6, n„scut   (din care 257.600.000 lei ∫i 1.225.668 $),        generale extraordinare din data de 30.08.2000,
la data de 13.04.1958 Ón comuna Tufeni, judeþul Olt;    reprezent‚nd aport Ón numerar (8.770.250.023 lei,     schimbarea denumirii din Cooperativa de Credit
  – Sorin Florea, cet„þean rom‚n, cu domiciliul Ón    echivalentul sumei de 1.225.668 $) ∫i Ón natur„      BANCA POPULAR√ DUMBR√VENI Ón Cooperativa
Bucure∫ti, str. Constantin Aricescu nr. 37 A, sectorul   (257.600.000 lei), respectiv 0,76 % din capitalul     de Credit DUMBRAVA DUMBR√VENI, cu sediul Ón
1, n„scut la data de 29.05.1956 Ón Oradea, judeþul                                  Dumbr„veni, str. Timotei Cipariu nr. 3, judeþul
                              social total;
Bihor;                                                        Sibiu.
                                – Carmen Axinte-Tofan deþine 33.670 acþiuni a
  – Cristinel-Pompiliu Popa, cet„þean rom‚n,                                      Prezentul act adiþional modific„ Ón mod
                              240.531 lei, Ón valoare total„ de 8.098.678.770 lei
domiciliat Ón Bucure∫ti, calea Floreasca nr. 48,                                   corespunz„tor statutul cooperativei de credit,
                              (din care 230.000.000 lei ∫i 1.099.646 $),
sectorul 1, n„scut la data de 8.06.1959 Ón comuna                                  anex‚ndu-se la acesta, celelalte clauze r„m‚n‚nd
                              reprezent‚nd aport Ón numerar, respectiv
Priscov, judeþul Buz„u;                                               nemodificate.
                              7.871.178.770 lei (din care 2.500.000 lei ∫i
  – Carmen Axinte-Tofan, cet„þean rom‚n,                                        (29/16.712)
                              1.099.646 $) ∫i Ón natur„, respectiv 227.500.000 lei,
domiciliat Ón Suceava, Str. Baladei nr. 9, bl. 6, sc. C,                                            *
ap. 7, judeþul Suceava, n„scut„ la data de 17.09.1966   reprezent‚nd 0,67 % din capitalul social total;
Ón comuna Todireni, judeþul Boto∫ani;             – Zurini-Cristian deþine 33.670 acþiuni a 240.531
                                                                 Cooperativa de Credit
  – Zurini Cristian, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón    lei, Ón valoare total„ de 8.098.678.770 lei (din care
                                                                BANCA POPULAR√ S√LI™TE
Bucure∫ti, Str. Fluierului nr. 28, sectorul 2, n„scut   230.000.000 lei ∫i 1.099.646 $), reprezent‚nd aport
                                                               comuna S„li∫te, judeþul Sibiu
la data de 22.01.1954 Ón Bucure∫ti.            Ón numerar (7.868.678.770 lei, echivalentul sumei
  Ca urmare a hot„r‚rilor adoptate de adunarea      de 1.099.646 $) ∫i Ón natur„ (230.000.000 lei),
                                                                   ACT ADIÞIONAL
general„ extraordinar„ a acþionarilor Societ„þii      respectiv 0,67 % din capitalul social total.
Comerciale TOFAN GRUP — S.A. (îSocietatea“) care        Articolul 3                         la statutul Cooperativei de Credit
a avut loc la data de 22.01.2001, prin care s-a        Toate celelalte dispoziþii ale contractului de         BANCA POPULAR√ S√LI™TE,
aprobat executarea diviz„rii parþiale a Societ„þii     societate ∫i ale statutului societ„þii r„m‚n        Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului
Comerciale TOFAN GRUP — S.A. ∫i, Ón consecinþ„,      neschimbate.                              cu nr. J 32/127/2000
constituirea unei noi societ„þi prin desprinderea        (26/16.776)                      Subsemnata Gligor Ana, domiciliat„ Ón comuna
unei p„rþi din patrimoniul societ„þii ∫i reducerea                  *                S„li∫te nr. 1127, judeþul Sibiu, Ón calitate de
 8                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 260/6.II.2001
delegat„ Ón baza delegaþiei nr. 10/25.01.2001 a      seama de modificarea cadrului legislativ al       32/22.01.2001, a hot„r‚t Ón adunarea general„
Cooperativei de Credit BANCA POPULAR√ S√LI™TE,      cooperativei de credit ca urmare a Ordonanþei de     extraordinar„ din data de 31.08.2000 schimbarea
cu sediul Ón comuna S„li∫te, Piaþa Junilor nr. 1278,   urgenþ„ a Guvernului nr. 97/2000, schimbarea       denumirii din Cooperativa de Credit BANCA
judeþul Sibiu, am hot„r‚t Ón baza hot„r‚rii adun„rii   denumirii din Cooperativa de Credit BANCA        POPULAR√ NEGOIUL, Avrig, Ón Cooperativa de
generale extraordinare din data de 31.08.2000,      POPULAR√ CISN√DIE Ón Cooperativa de Credit        Credit NEGOIUL, Avrig.
schimbarea denumirii din Cooperativa de Credit      CISN√DIE, care Ó∫i va p„stra actuala raz„ de        Prezentul act modific„ ∫i completeaz„ Ón mod
BANCA POPULAR√ S√LI™TE Ón Cooperativa de         activitate ∫i obiect de activitate.           corespunz„tor statutul Cooperativei de Credit
Credit SALISTE, cu sediul Ón comuna S„li∫te, Piaþa      Prezentul act adiþional modific„ Ón mod        BANCA POPULAR√ NEGOIUL, Avrig, anex‚ndu-se la
Junilor nr. 1278, judeþul Sibiu.             corespunz„tor statutul Cooperativei de Credit      acesta, celelalte clauze r„m‚n‚nd nemodificate.
  Prezentul act adiþional modific„ Ón mod        BANCA POPULAR√ CISN√DIE OC ∫i este dat pentru        (36/16.719)
corespunz„tor statutul cooperativei de credit,      a folosi fondatorilor la modificarea statutului ∫i va                *
anex‚ndu-se la acesta, celelalte clauze r„m‚n‚nd     fi Ónregistrat la Camera de Comerþ, Industrie ∫i
nemodificate.                       Agricultur„ a Judeþului Sibiu.                    Cooperativa de Credit
  (30/16.713)                        (33/16.716)                          BANCA POPULAR√ AGNITA OC
             *                             *                     Agnita, judeþul Sibiu

     Cooperativa de Credit                   Cooperativa de Credit                      ACT ADIÞIONAL
   BANCA POPULAR√ MIERCUREA                  BANCA POPULAR√ COP™A MIC√
 comuna Miercurea Sibiului, judeþul Sibiu             Cop∫a Mic„, judeþul Sibiu                   la actele constitutive
                                                                ale Cooperativei de Credit
                                                               BANCA POPULAR√ AGNITA OC
         ACT ADIÞIONAL                      ACT ADIÞIONAL
                                                           Subsemnatul Oancea Liviu, domiciliat Ón Agnita,
    la statutul Cooperativei de Credit            la statutul Cooperativei de Credit        Str. Spitalului nr. 5, ap. 6, judeþul Sibiu, identificat cu
    BANCA POPULAR√ MIERCUREA,                BANCA POPULAR√ COP™A MIC√,            B.I. seria B.D. nr. 979969/11.06.1991, eliberat de
 Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului      Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului     Poliþia Agnita, Ón calitate de pre∫edinte al Cooperativei
       cu nr. J 32/109/2000                    cu nr. J 32/59/2000            de Credit BANCA POPULAR√ AGNITA OC, cu sediul
  Subsemnata Troanc„ Ana, domiciliat„ Ón comuna       Subsemnatele Rotaru Elena, domiciliat„ Ón       Ón Agnita, str. Mihai Viteazul nr. 52, judeþul Sibiu,
Miercurea nr. 103, judeþul Sibiu, Ón calitate de     comuna Axente Sever, Strada Principal„ nr. 231,     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al
delegat„ Ón baza delegaþiei nr. 11/24.01.2001 a      judeþul Sibiu, ∫i Rotar Ana, domiciliat„ Ón comuna    Judeþului Sibiu cu nr. J 32/130/1.03.2000, cod fiscal
Cooperativei de Credit BANCA POPULAR√           Axente Sever, Strada Principal„ nr. 519, judeþul     6355118, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale
MIERCUREA, cu sediul Ón comuna Miercurea         Sibiu, Ón calitate de delegate, Ón baza delegaþiei    extraordinare a membrilor cooperatori din data de
Sibiului, Str. G„rii nr. 104, judeþul Sibiu, am hot„r‚t  nr. 31/24.01.2001, ale Cooperativei de Credit      31.08.2000, Ónregistrat cu nr. 35/24.01.2001, am
Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare     BANCA POPULAR√ COP™A MIC√, Ónregistrat„ la        hot„r‚t modificarea actelor constitutive dup„ cum
din data de 31.08.2000, schimbarea denumirii din     Oficiul registrului comerþului cu nr. J 32/59/2000,   urmeaz„:
Cooperativa de Credit BANCA POPULAR√           cu sediul Ón Cop∫a Mic„, Str. Castanilor, bl. 3,      Art. 1. Se schimb„ denumirea cooperativei din
MIERCUREA Ón Cooperativa de Credit MIERCUREA,       ap. 2+5, judeþul Sibiu, am hot„r‚t Ón baza hot„r‚rii   Cooperativa de Credit BANCA POPULAR√ AGNITA
cu sediul Ón comuna Miercurea Sibiului, Str. G„rii    adun„rii generale extraordinare din data de       OC Ón Cooperativa de Credit DRUM NOU AGNITA.
nr. 104, judeþul Sibiu.                  28.08.2000 a Cooperativei de Credit BANCA          Art. 2. P„rþile semnatare declar„ c„ au cuno∫tinþ„
  Prezentul act adiþional modific„ Ón mod        POPULAR√ COPSA MIC√ schimbarea denumirii din       de obligaþia prezent„rii la Oficiul registrului
corespunz„tor statutul cooperativei de credit,      Cooperativa de Credit BANCA POPULAR√ COP™A        comerþului Ón vederea efectu„rii menþiunilor, ca
anex‚ndu-se la acesta, celelalte clauze r„m‚n‚nd     MIC√ Ón Cooperativa de Credit AXENTE SEVER, cu      urmare a modific„rilor actelor constitutive prin
nemodificate.                       sediul Ón Cop∫a Mic„, Str. Castanilor, bl. 3, ap. 2+5,  prezentul act adiþional, celelalte clauze r„m‚n‚nd
  (31/16.714)                      judeþul Sibiu.                      neschimbate.
             *                 Prezentul act adiþional modific„ Ón mod          (37/16.720)
                             corespunz„tor statutul cooperativei de credit,                    *
       Cooperativa de Credit            anex‚ndu-se la acesta, celelalte clauze r„m‚n‚nd
      BANCA POPULAR√ C¬RÞA              nemodificate.                            Societatea Comercial„
     comuna C‚rþa, judeþul Sibiu             (34/16.717)                          MAXI VITA — S.R.L., Satu Mare
                                          *
         ACT ADIÞIONAL                                                    ACT ADIÞIONAL
                                  Cooperativa de Credit
      la actele de constituire ale             BANCA POPULAR√ ™EICA MARE             la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
       Cooperativei de Credit              comuna ™eica Mare, judeþul Sibiu          MAXI VITA — S.R.L., cu sediul Ón Satu Mare,
      BANCA POPULAR√ C¬RÞA                                          str. Anghel Saligny nr. 6, judeþul Satu Mare,
  Subsemnaþii Mihu Gheorghe, domiciliat Ón                                    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
                                      ACT ADIÞIONAL
comuna C‚rþa nr. 364, judeþul Sibiu, Ón calitate de                                  cu nr. J 30/870/1992, cod fiscal R647636
pre∫edinte ∫i St„niciu-Bratu Marcela, domiciliat„ Ón       la statutul Cooperativei de Credit          La adunarea general„ extraordinar„ a Societ„þii
comuna C‚rþa nr. 247, judeþul Sibiu, Ón calitate de       BANCA POPULAR√ ™EICA MARE,            Comerciale MAXI VITA — S.R.L. care a avut loc la
contabil-∫ef, ambii reprezentanþi ai Cooperativei de    Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului     data de 15.06.2000 la sediul societ„þii, asociaþii au
Credit BANCA POPULAR√ C¬RÞA, conform                   cu nr. J 32/61/2000            luat Ón consens urm„toarele hot„r‚ri:
delegaþiei nr. 7/2001, cooperativ„ cu sediul Ón       Subsemnatele Mustaþ„ Ana, domiciliat„ Ón         1. Se aprob„ cu unanimitate de voturi dizolvarea
comuna C‚rþa nr. 233, judeþul Sibiu, Ónregistrat„ Ón   comuna ™eica Mare nr. 248, judeþul Sibiu, ∫i Faloba   voluntar„ a Societ„þii Comerciale MAXI VITA —
registrul persoanelor juridice de pe l‚ng„        Dorina, domiciliat„ Ón comuna ™eica Mare nr. 1043,    S.R.L., cu sediul Ón Satu Mare, din data perfect„rii
Tribunalul Sibiu Ón baza sentinþei civile nr.       judeþul Sibiu, Ón calitate de delegate Ón baza      tuturor formelor legale privind dizolvarea
108/13.01.2000 pronunþat„ de Judec„toria Sibiu,      delegaþiei nr. 20/24.01.2001 ale Cooperativei de     prev„zut„ prin actele normative.
cod fiscal 6354910, Ónþelegem s„ aducem          Credit BANCA POPULAR√ ™EICA MARE,              2. Se aprob„ cu unanimitate de voturi numirea
urm„toarele modific„ri la actele de constituire ale    Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului cu nr.  Ón calitate de lichidator a administratorului
acesteia a∫a cum s-a hot„r‚t Ón adunarea general„     J 32/61/2000, cu sediul Ón comuna ™eica Mare,      societ„þii, Sab„u Ileana Maria. Adunarea general„
din 29.08.2000:                      ™oseaua Sibiului nr. 440, judeþul Sibiu, am hot„r‚t   Ómputernice∫te pe lichidator ca, Ón concordanþ„ cu
  Se modific„ denumirea cooperativei din         Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare    prevederile Legii nr. 31/1990, s„ efectueze toate
Cooperativa de Credit BANCA POPULAR√ C¬RÞA Ón       din data de 28.08.2000 a Cooperativei de Credit     actele ∫i faptele juridice necesare lichid„rii ∫i
Cooperativa de Credit ALBINA C¬RÞA.            BANCA POPULAR√ ™EICA MARE schimbarea           repartiz„rii patrimoniului social.
  Prezentul act adiþional modific„ Ón mod        denumirii din Cooperativa de Credit BANCA          (38/16.722)
corespunz„tor actele de constituire ale cooperativei   POPULAR√ ™EICA MARE Ón Cooperativa de Credit                     *
menþionate mai sus, celelalte clauze r„m‚n‚nd       ŒNFR√ÞIREA ™EICA MARE, cu sediul Ón comuna
neschimbate.                       ™eica Mare, ™oseaua Sibiului nr. 440, judeþul Sibiu.         Societatea Comercial„
  (32/16.715)                       Prezentul act adiþional modific„ Ón mod             SKYLON — S.R.L., Satu Mare
             *                corespunz„tor statutul cooperativei de credit,
                             anex‚ndu-se la acesta, celelalte clauze r„m‚n‚nd              ACT ADIÞIONAL
      Cooperativa de Credit             nemodificate.
    BANCA POPULAR√ CISN√DIE OC                                         la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
                               (35/16.718)
                                                           SKYLON — S.R.L., cu sediul Ón Satu Mare,
      Cisn„die, judeþul Sibiu                         *
                                                                str. Anghel Saligny nr. 6,
                                   Cooperativa de Credit             Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului
         ACT ADIÞIONAL
                                  BANCA POPULAR√ NEGOIUL             cu nr. J 30/391/22.03.1993, cod fiscal R3658737
       la actele de constituire                 Avrig, judeþul Sibiu              La adunarea general„ extraordinar„ a Societ„þii
      ale Cooperativei de Credit                                       Comerciale SKYLON — S.R.L., care a avut loc la data
   BANCA POPULAR√ CISN√DIE OC,                                         de 15.06.2000 la sediul societ„þii, asociaþii au luat Ón
                                      ACT ADIÞIONAL
   cu sediul Ón Cisn„die, judeþul Sibiu,                                     consens urm„toarele hot„r‚ri:
 Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului         la statutul Cooperativei de Credit          1. Se aprob„ cu unanimitate de voturi dizolvarea
       cu nr. J 32/203/2000                 BANCA POPULAR√ NEGOIUL,             voluntar„ a Societ„þii Comerciale SKYLON — S.R.L.,
  Subsemnata Maierean Mariana, domiciliat„ Ón      cu sediul Ón Avrig, str. Clo∫ca, bl. 23B, judeþul    cu sediul Ón Satu Mare, din data perfect„rii tuturor
Sibiu, Str. Porumbacului nr. 40, judeþul Sibiu, Ón      Sibiu, Ónregistrat„ la Oficiul registrului      formelor legale privind dizolvarea prev„zute prin
calitate de contabil-∫ef la Cooperativa de Credit         comerþului cu nr. J 32/97/2000          acte normative.
BANCA POPULAR√ CISN√DIE OC ∫i delegat„ Ón          Cooperativa de Credit BANCA POPULAR√           2. Se aprob„ cu unanimitate de voturi numirea
baza delegaþiei nr. 26/23.01.2001, am hot„r‚t,      NEGOIUL, Avrig, reprezentat„ prin Dancu Monica-     Ón calitate de lichidator a administratorului
conform extrasului din procesul-verbal al adun„rii    Eugenia, contabil-∫ef, domiciliat„ Ón Avrig, Str. 1   societ„þii, Sab„u Ileana Maria. Adunarea general„
generale extraordinare nr. 25/23.01.2001 ∫i þin‚nd    Decembrie nr. 8, judeþul Sibiu, cu delegaþia nr.     Ómputernice∫te pe lichidator ca, Ón concordanþ„ cu
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                  PARTEA a IV-a,    Nr. 260/6.II.2001                    9
prevederile Legii nr. 31/1990 s„ efectueze toate         Homorodu de Jos nr. 196, comuna Homoroade,            tabl„ 10 x 3,3 m = 1.500.000 lei, 1 buc. cas„ de
actele ∫i faptele juridice necesare lichid„rii ∫i        judeþul Satu Mare, autentificat„ cu nr. 1023/2000 la       marcaj – 458.000 lei, 1 buc. TV color – 500.000 lei,
repartiz„rii patrimoniului social.                Biroul notarilor publici Botea din Satu Mare,           1 buc. ma∫in„ de scris – 300.000 lei, 1 buc. mas„ de
  (39/16.723)                         Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu        birou cu vitrin„ – 210.000 lei, 1 buc. rezervor ap„ –
               *                 nr. J 30/231/2000 ∫i cod fiscal R13261946, cu un         2.000 lei, 1 buc. truse scule auto – 15.000 lei, 1. buc.
                                 capital social de 25.000.000 lei, adunare compus„         raft metal – 15.000 lei.
       Societatea Comercial„                din Turcu Ioan, cet„þean rom‚n, n„scut la data de          Ca urmare a retragerii ∫i a reducerii capitalului
      SLIPPER — S.R.L., Satu Mare              1.03.1959 Ón satul Homorodu de Jos, comuna            social, capitalul social al Societ„þii Comerciale
                                 Homoroade, judeþul Satu Mare, domiciliat Ón Satu         NORD-TOM — S.R.L. este de 3.300.000 lei, care se
          ACT ADIÞIONAL                Mare, Str. B‚rg„ului nr. 3, ap. 2, judeþul Satu Mare;       divide Ón 33 p„rþi sociale egale a 100.000 lei, care
                                 Rob Ioan, cet„þean rom‚n, n„scut la data de            aparþin asociatului unic, Aiben Erno Carol.
la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
                                 9.06.1966 Ón comuna Bogdand, judeþul Satu Mare,           4. Se precizeaz„ c„ obiectul de activitate
 SLIPPER — S.R.L., cu sediul Ón Satu Mare,
                                 domiciliat Ón satul Homorodu de Jos nr. 103,           principal„ pe baza codului CAEN este din grupa 521
      str. George Bariþiu nr. 82,
                                 comuna Homoroade, judeþul Satu Mare; Rob Otilia,         – comerþ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;
 Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului
                                 cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 7.12.1966 Ón           5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
cu nr. J 30/459/4.07.1997, cod fiscal R9576733
                                 comuna Homorodu de Jos, judeþul Satu Mare,            nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  Œn data de 21.12.2000, asociatul unic, Kovacs Bela      domiciliat„ Ón satul Homorodu de Jos nr. 103,           produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
Janos, pe baza Ónþelegerilor cu candidatul la          comuna Homoroade, judeþul Satu Mare; Ple∫
calitatea de asociat, Menyhart Lenke, a adoptat                                            Se completeaz„ obiectul de activitate cu
                                 Adrian-Viorel, cet„þean rom‚n, n„scut la data de         urm„toarele:
urm„toarele hot„r‚ri:                      14.11.1970 Ón S‚nnicolau Mare, judeþul Timi∫,
  1. Se aprob„ primirea Ón calitate de asociat a                                          din grupa 513 – comerþ cu ridicata cu produse
                                 domiciliat Ón Satu Mare, str. Aurel Vlaicu nr. 90/A,
persoanei fizice Menyhart Lenke, cet„þean rom‚n,                                          alimentare, cu b„uturi ∫i cu tutun;
                                 judeþul Satu Mare, ∫i Ple∫ Mihaela-Adriana, cet„þean
n„scut„ la data de 1.03.1971 Ón localitatea T‚rgu                                           5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume
                                 rom‚n, n„scut„ la data de 11.03.1971 Ón Satu Mare,
Secuiesc, judeþul Covasna, domiciliat„ Ón Satu Mare,                                        proaspete;
                                 judeþul Satu Mare, Str. Magnoliei nr. 16, judeþul
str. Iza nr. 2/A, care va dob‚ndi calitatea de asociat                                        din grupa 522 – comerþ cu am„nuntul cu produse
                                 Satu Mare, a hot„r‚t Ón temeiul art. 199 din Legea
Ón Societatea Comercial„ SLIPPER — S.R.L. prin                                           alimentare, b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón
                                 nr. 31/1990 privitoare la societ„þile comerciale,
majorarea capitalului social Ón urma Ónscrierii                                          magazine specializate;
                                 republicat„, s„ modifice actul constitutiv al
menþiunilor la Oficiul registrului comerþului.                                            5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
                                 societ„þii, cu privire la majorarea capitalului social
  Asociaþii Kovacs Bela Janos ∫i Menyhart Lenke        al societ„þii, deþinerea acestuia de c„tre acþionari ∫i      proaspete;
vor perfecta la Biroul notarului public un contract       majorarea valorii unei acþiuni, dup„ cum urmeaz„:          din grupa 930 – alte activit„þi de servicii;
de societate, care reglementeaz„ raporturile juridice        1. Cap. III, art. 4, alin. 1, ∫i art. 5, alin. 1, din actul   9302 – coafur„ ∫i alte activit„þi de Ónfrumuseþare.
Ón cadrul societ„þii.                      constitutiv al societ„þii, referitoare la capitalul         5. Aiben Erno Carol declar„ c„ nu are calitatea de
  2. Se majoreaz„ capitalul social de la 10.100.000      social al societ„þii ∫i deþinerea acestuia de c„tre        asociat unic Ón alt„ societate comercial„.
lei la 500.000.000 lei. Majorarea capitalului social se     acþionari, se modific„ ∫i vor avea urm„torul             6. Œn concordanþ„ cu hot„r‚rile adoptate prin
face de c„tre asociatul Kovacs Bela Janos, care         conþinut: îSe majoreaz„ capitalul social al Societ„þii      prezentul act adiþional se modific„ Ón mod
consemneaz„ la banc„ 289.900.000 lei, ∫i de c„tre        Comerciale INDAGROIL — S.A. cu aportul Ón natur„         corespunz„tor actele constitutive ale Societ„þii
noul asociat, Menyhart Lenke, care consemneaz„          al acþionarului Turcu Ioan, Ón valoare de 75.000.000       Comerciale NORD-TOM — S.R.L. ∫i Ónceteaz„
suma de 200.000.000 lei.                     lei, const‚nd Ón suprafaþa de 1.000 m2 teren arabil        contractul de societate.
  Ca urmare a major„rii, asociatul Kovacs Bela         intravilan situat Ón satul Homorodu de Jos nr. 196,          (43/16.727)
Janos va deþine 3.000 p„rþi sociale a 100.000 lei, Ón      comuna Homoroade, judeþul Satu Mare, din cartea                       *
valoare de 300.000.000 lei, ∫i asociatul Menyhart        funciar„ nr. 25 nedefinitiv Homorodu de Jos cu nr.
Lenke va deþine 2.000 p„rþi sociale a 100.000 lei, Ón      top. 62, de sub B 1, acþionarul Turcu Ioan fiind de            Societatea Comercial„
valoare de 200.000.000 lei.                   acord cu Óntabularea Ón cartea funciar„. Prin            ZIRMER BUD IMPEX — S.R.L., Satu Mare
  3. Se precizeaz„ c„ obiectul de activitate          aportul Ón natur„ al acþionarului Turcu Ioan,
principal„ Ón baza codului CAEN este din grupa 512        capitalul social al societ„þii se majoreaz„ cu                   ACT ADIÞIONAL
– comerþ cu ridicata cu produse agricole brute ∫i        75.000.000 lei, respectiv de la 25.000.000 lei la
animale vii;                                                                 la documentele de funcþionare
                                 100.000.000 lei, valoarea unei acþiuni major‚ndu-se
  5124 – comerþ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei                                              ale Societ„þii Comerciale
                                 de la 250.000 lei la 1.000.000 lei.
prelucrate.                                                                  ZIRMER BUD IMPEX — S.R.L.,
                                   Capitalul social total al societ„þii va fi de
  4. Se modific„ sediul societ„þii. Noul sediu va fi                                       cu sediul Ón Satu Mare, str. George Bariþiu nr. 125/D,
                                 100.000.000 lei, divizat Ón 100 acþiuni a 1.000.000
Ón Satu Mare, str. Miron Costin nr. 88, judeþul Satu                                             judeþul Satu Mare, autorizat„
                                 lei fiecare, deþinute de acþionari dup„ cum
Mare.                                                                s„ funcþioneze prin sentinþa civil„ nr. 795/1993
                                 urmeaz„: Turcu Ioan deþine 96 acþiuni a 1.000.000
  5. Œn concordanþ„ cu hot„r‚rile adoptate prin        lei, respectiv 96.000.000 lei; Rob Ioan deþine o               din dosarul nr. 632/SC/1993
prezentul act adiþional se modific„ Ón mod            acþiune a 1.000.000 lei, respectiv 1.000.000 lei; Rob           emis„ de Judec„toria Satu Mare,
corespunz„tor conþinutul statutului ∫i se adopt„         Otilia deþine o acþiune a 1.000.000 lei, respectiv        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
contractul de societate.                     1.000.000 lei; Ple∫ Adrian-Viorel deþine o acþiune a        cu nr. J 30/754/1993, capital social 57.240.000 lei
   (40/16.724)                         1.000.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, ∫i Ple∫           Societatea Comercial„ ZIRMER BUD IMPEX —
               *                 Mihaela-Adriana deþine o acþiune a 1.000.000 lei,         S.R.L., reprezentat„ de asociaþii Bud Vasile,
                                 respectiv 1.000.000 lei.“                     domiciliat Ón Satu Mare, str. George Bariþiu nr. 125,
       Societatea Comercial„                  Celelalte prevederi din actul constitutiv al         judeþul Satu Mare, Racz Csaba Miklos, domiciliat Ón
        SEMRACSIM — S.R.L.                societ„þii r„m‚n nemodificate.                  Ungaria, localitatea Tat, str. Fekete nr. 7, ∫i Zirmer
     satul Rac∫a, comuna Ora∫u Nou                (42/16.726)                         Herbert, domiciliat Ón Germania, localitatea
        judeþul Satu Mare                               *                  Nurnberg, str. Gartner nr. 23, prin mandatar Bud
                                                                  Vasile, domiciliat Ón Satu Mare, str. George Bariþiu
          ACT ADIÞIONAL                        Societatea Comercial„               nr. 125/D, judeþul Satu Mare, conform procurii
  Asociatul unic de la Societatea Comercial„                  NORD–TOM — S.R.L.                 autentificate cu nr. 3117/27.12.2000 la Biroul
SEMRACSIM — S.R.L., cu sediul Ón satul Rac∫a nr.               T„∫nad, judeþul Satu Mare              notarului public Candrea Iusco Carmen, a hot„r‚t
426, comuna Ora∫u Nou, judeþul Satu Mare,                                             modificarea actelor societ„þii Ón conformitate cu art.
Ónregistrat„ la Camera de Comerþ, Industrie ∫i                    ACT ADIÞIONAL                 153 din Legea nr. 31/1990, cu toate modific„rile
Ag r i c u l t u r „ a l J u d e þ u l u i S a t u M a r e c u                                   ulterioare, dup„ cum urmeaz„:
                                 la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
n r . J 30/146/1995, a hot„r‚t urm„toarele:                                              Asociatul Bud Vasile majoreaz„ capitalul social al
                                  NORD-TOM — S.R.L., cu sediul Ón T„∫nad,
  Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„þii                                      societ„þii cu 60.000 lei, aport Ón numerar depus ∫i
                                      Str. L„cr„mioarelor nr. 15,
de la 100.000 lei la 2.000.000 lei prin aport Ón                                          v„rsat.
                                 Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului
numerar cu 1.900.000 lei, depu∫i la B.C.R., Filiala                                          Asociatul Racz Csaba Miklos cesioneaz„ p„rþile
                                 cu nr. J 30/548/22.04.1993, cod fiscal R3895350
Negre∫ti-Oa∫, conform foii de v„rs„m‚nt nr. 1920                                          sale sociale asociatului Bud Vasile, conform
din data de 16.01.2001.                       Œn data de 2.06.2000, la adunarea general„
                                                                  contractului de cesiune autentificat cu
  Art. 2. Se modific„ valoarea p„rþilor sociale de la     extraordinar„, asociaþii Aiben Erno Carol ∫i
                                                                  nr. 97/12.01.2001 la Biroul notarului public
5.000 lei la 100.000 lei fiecare.                Solomaier Tiberius au adoptat urm„toarele
                                 hot„r‚ri:                             Candrea Iusco Carmen.
  Art. 3. Capitalul social Ón valoare de 2.000.000 lei                                       De asemenea asociatul Zirmer Herbert
se divide Ón 20 p„rþi sociale egale a 100.000 lei          1. Se hot„r„∫te modificarea valorii unei p„rþi
                                 sociale de la 10.000 lei la 100.000 lei.             cesioneaz„ p„rþile sale sociale asociatului Bud
fiecare, ce vor aparþine Ón Óntregime asociatului
                                  2. Se aprob„ retragerea din activitatea Societ„þii       Vasile, conform procurii autentificate cu
unic, Oniga Simion.
                                 Comerciale NORD-TOM — S.R.L. a asociatului            nr. 3117/27.12.2000 la Biroul notarului public
  Art. 4. Celelalte prevederi statutare r„m‚n
                                 Solomaier Tiberius, cu data Ónscrierii acestei          Candrea Iusco Carmen.
nemodificate.
                                 modific„ri la Oficiul registrului comerþului. Ca           Asociaþii Racz Csaba Miklos ∫i Zirmer Herbert
   (41/16.725)
                                 urmare, asociatul retras pierde calitatea lui de         declar„ c„ nu mai au nici o pretenþie de nici un fel
               *
                                 asociat la Societatea Comercial„ NORD-TOM —            nici Ón prezent ∫i nici Ón viitor, faþ„ de Societatea
     Societatea Comercial„                 S.R.L. cu aceast„ dat„. Din data retragerii Solomaier       Comercial„ ZIRMER BUD IMPEX — S.R.L.
 INDAGROIL — S.A., satul Homorodu de Jos            Tiberius nu mai are nici o obligaþie sau pretenþie          Se prime∫te Ón societate dl Oniga Gavril„, n„scut
  comuna Homoroade, judeþul Satu Mare              faþ„ de societate ∫i nici societatea faþ„ de el, Óntruc‚t     la data de 17.03.1946 Ón comuna Medie∫u Aurit,
                                 concomitent cu semnarea prezentului act, a obþinut        judeþul Satu Mare, fiul lui Gavril„ ∫i Floarea,
        ACT ADIÞIONAL NR. 1               partea lui din patrimoniul societ„þii.              domiciliat Ón Satu Mare, Str. Toamnei nr. 12,
                                  3. Se aprob„ reducerea capitalului social actual al      judeþul Satu Mare, cod numeric personal
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale         Societ„þii Comerciale NORD-TOM — S.R.L. de la           1460317301964, identificat cu B.I. seria S.M. nr.
        INDAGROIL — S.A.                 24.800.000 lei la 3.300.000 lei, deci cu o valoare de       170346, eliberat de Poliþia Satu Mare la data de
 Adunarea general„ a acþionarilor Societ„þii          21.500.000 lei, care se compune din: 1 autodub„ tip        25.11.1999, prin cesionarea de c„tre asociatul Bud
Comerciale INDAGROIL — S.A., cu sediul Ón satul         Mercedes 410 D – 18.500.000 lei, un garaj auto din        Vasile a unei p„rþi sociale Ón valoare de 100.000 lei.
 10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 260/6.II.2001
  Asociatul Oniga Gavril„ declar„ c„ a luat la      obiectul de activitate, majorarea capitalului social ∫i    Œn urma acestei cesiuni capitalul social Ón valoare
cuno∫tinþ„ prevederile statutului societ„þii ∫i este de  administrarea societ„þii menþionate mai sus, dup„      de 200.000 lei, Ómp„rþit Ón 40 p„rþi sociale, cu o
acord cu ele.                       cum urmeaz„:                        valoare nominal„ de 5.000 lei, va aparþine dlui
  Capitalul social al societ„þii este de 57.300.000     1. Cap. III, art. 4 din statutul societ„þii, referitor  Jászfalvi Zsolt.
lei divizat Ón 573 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare  la obiectul de activitate, va avea urm„torul cuprins:     Cedentul transmite cesionarului propriet„þile
∫i se Ómparte astfel: asociatul Bud Vasile deþine 99     Obiectul principal de activitate este:          depline asupra societ„þii cu toate drepturile ∫i
%, respectiv 572 p„rþi sociale Ón valoare total„ de     2940 – fabricarea ma∫inilor-unelte.           obligaþiile aferente, inclusiv dreptul de
57.200.000 lei, iar asociatul Oniga Gavril„ deþine 1 %,   Obiectul secundar de activitate const„ Ón:        administrare.
respectiv 1 parte social„ Ón valoare total„ de        0212 – recoltarea ∫i valorificarea produselor        Cesionarul dob‚nde∫te totalitatea drepturilor ∫i
100.000 lei.                       accesorii ale p„durii;                   obligaþiilor aferente, astfel cum au fost transferate.
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.           1591 – fabricarea b„uturilor alcoolice distilate;      Prin prezentul act adiþional se modific„ art. 6 din
  (44/16.728)                       1592 – fabricarea alcoolului etilic de fermentaþie;   statutul societ„þii cu privire la capitalul social.
             *                 1593 – fabricarea vinului din struguri;           Dl Jászfalvi Zsolt dob‚nde∫te calitatea de asociat
                               1594 – fabricarea cidrului ∫i a vinului din fructe    unic devenind organul de conducere al societ„þii.
      Societatea Comercial„             (cu excepþia vinurilor din struguri proaspeþi);        Dl Jászfalvi Zsolt Ón calitate de asociat unic
    AGROMEXIM — S.R.L., Satu Mare            1595 – fabricarea altor b„uturi obþinute prin      decide majorarea capitalului social cu 1.800.000 lei,
                             fermentare;                         v„rsat Ón Óntregime cu chitanþa nr. 6373 din data de
         ACT ADIÞIONAL               1596 – fabricarea berii;                 12 ianuarie 2001.
  Asociatul unic, Carlo Franco Bresciani, domiciliat    1597 – fabricarea malþului;                 Capitalul social al societ„þii se majoreaz„ la
Ón Germania, prin Ómputernicit Alessandro          1598 – producþie de ape minerale Ómbuteliate la     2.000.000 lei, Ómp„rþit Ón 4 p„rþi sociale egale ∫i
                             resurse;                          indivizibile a 500.000 lei fiecare.
Giovanni Bresciani, domiciliat Ón Germania,
                               1599 – fabricarea b„uturilor nealcoolice;          2. Se modific„ art. 3 din statutul societ„þii,
cet„þean german, a hot„r‚t urm„toarele modific„ri
                               5121 – comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i     privind sediul societ„þii, noul sediu al societ„þii
ale actelor constitutive ale Societ„þii Comerciale
                             furaje;                           fiind Ón ora∫ul T„∫nad, str. Bíro Lajos nr. 8, judeþul
AGROMEXIM — S.R.L., cu sediul Ón Satul Mare,
                               5122 – comerþ cu ridicata cu flori ∫i plante;      Satu Mare, imobilul fiind proprietatea soþilor
str. Basarabia nr. 10, judeþul Satu Mare, astfel:
                               5123 – comerþ cu ridicata cu animale vii;        Jászfalvi Carol ∫i Elisabeta, conform extrasului de
  1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„þii de la
                               5124 – comerþ cu ridicata cu piei brute ∫i piei     carte funciar„ nr. 1414, nr. cadastral de 261/4/b.
689.580.000 lei la 7.002.400.000 lei. Majorarea cu
                             prelucrate;                         Soþii Jászfalvi Carol ∫i Elisabeta sunt de acord cu
6.312.820.000 lei, echivalentul a 507.872.660 lire
                               5125 – comerþ cu ridicata cu tutun neprelucrat;     Ónscrierea sediului societ„þii Ón imobil.
italiene, la cursul de referinþ„ stabilit de B.N.R. de
                               5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i       3. Se modific„ art. 5 din statutul societ„þii astfel:
1.243 lei/100 lire italiene din data de 28.12.2000, ∫i
                             de construcþii;                        3.1. domeniul principal de activitate este import-
echivalentul a 244.579 $ la cursul de referinþ„
                               5161 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini-unelte        export;
stabilit de B.N.R. de 25.811 lei/1 $ din data de
                             pentru prelucrarea metalului ∫i lemnului;           3.2. se completeaz„ obiectul de activitate cu
28.12.2000, reprezint„ aportul Ón numerar adus de
                               5162 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini pentru        urm„toarele:
c„tre asociatul unic dup„ cum urmeaz„:
                             construcþii;                          7140 – Ónchirierea bunurilor personale ∫i
  – 479.872.660 lire italiene, echivalentul a
                               5163 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini pentru        gospod„re∫ti;
5.964.817.000 lei la cursul de referinþ„ stabilit de
                             industria textil„, ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;       5030 – comerþ cu piese de schimb ∫i accesorii
B.N.R. de 1.243 lei/100 lire italiene din data de
                               5164 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale     pentru autovehicule;
28.12.2000 ∫i echivalentul a 231.096 $ la cursul de
                             de birou;                           5121 – comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i
referinþ„ stabilit de B.N.R. de 25.811 lei/1 $ din data
                               5165 – comerþ cu ridicata cu alte ma∫ini utilizate    furaje;
de 28.12.2000, reprezint„ creditul extern Óncheiat de
                                                             5123 – comerþ cu ridicata cu animale vii.
c„tre societate cu asociatul Carlo Franco Bresciani,   Ón industrie, comerþ ∫i transport;
                                                             Œn conformitate cu hot„r‚rile adoptate prin
credit nepurt„tor de dob‚nd„ ∫i notificat de B.N.R.     5166 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
                                                           prezentul act, se modific„ Ón mod corespunz„tor
– Direcþia Statistic„ cu nr. III.1/20/5.01.2000, sum„   unelte agricole;
                                                           prevederile prev„zute Ón statutul societ„þii.
provenit„ din: valoarea de 227.787.541 lire italiene     – activit„þi de prelucrare ∫i valorificare a
                                                             Asociatul unic, Jászfalvi Zsolt, va asigura
ce reprezint„ dividendele cuvenite asociatului pe     plantelor medicinale ∫i fructelor de p„dure;
                                                           Ónscrierea modific„rilor aduse prin prezentul act la
anul 1996 – dup„ impozitare, valoarea de           – producere de instalaþii ecologice;
                                                           Oficiul registrului comerþului ∫i la organele fiscale,
153.083.119 lire italiene ce reprezint„ dividendele     – celelalte activit„þi sunt cuprinse Ón statutul
                                                           precum ∫i efectuarea formalit„þilor de publicitate
cuvenite asociatului pe anul 1997 – dup„         societ„þii.
                                                           prev„zute de lege.
impozitare, valoarea de 21.000.000 lire italiene ce a    2. Cap. III, art. 5 ∫i art. 6 din statutul societ„þii,
                                                             (47/16.731)
fost depus„ Ón cont la B.R.D. cu O.P. nr.         referitoare la capitalul social, se modific„ ∫i vor
                                                                         *
1/25.06.1999, valoarea de 30.012.185 lire italiene ce   avea urm„torul cuprins:
a fost depus„ Ón cont la B.R.D. cu O.P. nr.         îAsociatul unic a hot„r‚t majorarea capitalului            Societatea Comercial„
2/25.06.1999, valoarea de 35.000.000 lire italiene ce   social al societ„þii cu 1.900.000 lei, respectiv de la        LOTUS–IMPEX CAREI — S.R.L.
a fost depus„ Ón cont la B.R.D. cu O.P. nr.        100.000 lei la 2.000.000 lei. Capitalul social total al         Carei, judeþul Satu Mare
3/28.06.1999, ∫i valoarea de 12.987.815 lire italiene   societ„þii va fi de 2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„rþi
ce a fost depus„ Ón cont la B.R.D. cu O.P. nr.      sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,              ACT ADIÞIONAL NR. 2
4/30.06.1999;                       deþinute Ón totalitate de asociatul unic, valoarea
  – 28.000.000 lire italiene, echivalentul a       unei p„rþi sociale major‚ndu-se de la 5.000 lei la      la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
348.003.000 lei la cursul de referinþ„ stabilit de    100.000 lei.”                         LOTUS–IMPEX CAREI — S.R.L., cu sediul Ón Carei,
B.N.R. de 1.243 lei/100 lire italiene din data de      3. Cap. IV, art. 7 din statutul societ„þii, referitor   Str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, judeþul Satu Mare,
28.12.2000 ∫i echivalentul a 13.483 $ la cursul de    la administrare, se modific„ ∫i va avea urm„torul      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
referinþ„ stabilit de B.N.R. de 25.811 lei/1 $ din data  cuprins:                            cu nr. J 30/411/1992, cod fiscal R661886,
de 28.12.2000, sum„ ce reprezint„ aport Ón numerar      îSocietatea este administrat„ de dl Vlad Ion,        autentificate cu Óncheierea nr. 719/1992
conform chitanþelor nr. 45/5.06.2000 ∫i nr.        cet„þean rom‚n, n„scut la data de 24 august 1949 Ón          la Notariatul de Stat Carei
46/5.06.2000.                       localitatea S„li∫tea, judeþul Maramure∫, c„s„torit,      La adunarea general„ extraordinar„ a societ„þii,
  2. Se modific„ valoarea unei p„rþi sociale de la    domiciliat Ón Satu Mare, Bd. Independenþei nr. 53,     care a avut loc Ón data de 9 ianuarie 2001, la sediul
30.000 lei fiecare la 100.000 lei fiecare. Capitalul   ap. 5, judeþul Satu Mare, posesor al B.I. seria B.K.    societ„þii au participat asociaþii:
social de 7.002.400.000 lei se Ómparte Ón 70.024 p„rþi  nr. 224365, eliberat la data de 22 septembrie 1992       – Voinescu Sabina Maria;
sociale egale a 100.000 lei fiecare, aparþin‚nd Ón    de Poliþia Satu Mare.”                     – Anton Cristea Rist, reprezentat prin Voinescu
Óntregime asociatului unic.                 Celelalte prevederi din statutul societ„þii r„m‚n    Sabina Maria, prin procur„ autentificat„ la
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n   nemodificate.                        notariatul public din comitatul Dodge, statul
nemodificate.                         (46/16.730)                       Wisconsin, S.U.A.;
   (45/16.729)                                   *                  – Voinescu Constantin Valentin, reprezentat prin
             *                                              Voinescu Sabina Maria, prin procura autentificat„
                                    Societatea Comercial„             cu nr. 1386/2000 la un Birou notarial public din
       Societatea Comercial„                    FELIX–SAN — S.R.L.             Buz„u;
      STELUÞA IMPEX — S.R.L.                 satul Becheni, comuna S„uca             precum ∫i asociaþii candidaþi, B„rnuþiu Marinela
          Satu Mare                       judeþul Satu Mare              Dorina ∫i Onodi Attila.
                                                             Participanþii Ón consens au adoptat, Ón condiþiile
       ACT ADIÞIONAL NR. 1                    ACT ADIÞIONAL NR. 1              legii ∫i ale prevederilor statutare, urm„toarele
                                                           hot„r‚ri:
    la statutul Societ„þii Comerciale          la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale        Art. 1. Œn concordanþ„ cu prevederile Legii
      STELUÞA IMPEX — S.R.L.                   FELIX–SAN — S.R.L.              nr. 31/1990 se aprob„ primirea Ón calitate de asociat
  Asociatul unic, Simian Gheorghe-Valeriu, n„scut      Asociatul fondator al Societ„þii Comerciale       Ón Societatea Comercial„ LOTUS–IMPEX CAREI —
la data de 3 august 1952 Ón satul Pi∫cari, comuna     FELIX–SAN — S.R.L., cu sediul Ón satul Becheni       S.R.L. a cet„þenilor rom‚ni:
Terebe∫ti, judeþul Satu Mare, domiciliat Ón Satu     nr. 135, comuna S„uca, judeþul Satu Mare,           – B„rnuþiu Marinela Dorina, n„scut„ la data de 3
Mare, str. Gen. Traian Mo∫oiu nr. 7, judeþul Satu     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu     decembrie 1964, domiciliat„ Ón Carei, str. Mihail
Mare, al Societ„þii Comerciale STELUÞA IMPEX —      nr. J 30/515/1995, Pusta Alexandru, cet„þean rom‚n,     Kog„lniceanu nr. 39, judeþul Satu Mare, ∫i
S.R.L., cu sediul Ón Satu Mare, str. Gen. Traian     domiciliat Ón satul Becheni nr. 135, comuna S„uca,       – Onodi Attila, n„scut la data de 16 aprilie 1968
Mo∫oiu nr. 7, judeþul Satu Mare, Ónmatriculat„ la     judeþul Satu Mare, Ón baza drepturilor conferite de     Ón Carei, domiciliat Ón Carei, Str. Spicului nr. 81,
Oficiul registrului comerþului cu nr. J 30/313/1993,   aceast„ calitate, hot„r„∫te:                judeþul Satu Mare,
cod fiscal 3785471, a hot„r‚t Ón temeiul art. 199 din    1. Cesionez capitalul social Ón valoare total„ de      la cererea lor.
Legea nr. 31/1990, republicat„, privitoare la       200.000 lei dlui Jászfalvi Zsolt de la care am primit     Ei dob‚ndesc calitatea de asociaþi cu data
societ„þile comerciale, s„ modifice statutul Societ„þii  contravaloarea integral„ a acesteia, evaluat„ potrivit   perfect„rii formelor legale privind primirea
Comerciale STELUÞA IMPEX — S.R.L., cu privire la     activului net din ultimul bilanþ contabil.         asociatului nou Ón societate.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 260/6.II.2001                  11
  Art. 2. Œn concordanþ„ cu art. 150 din Legea          Societatea Comercial„              constituit„ prin statutul autentificat cu nr.
nr. 31/1990 se aprob„ cesionarea ∫i transmiterea       PALACE — S.A., Sinaia, judeþul Prahova        1430/1993 la Notariatul de Stat al Judeþului
integral„ a p„rþilor sociale ale asociaþilor retra∫i,                                Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Voinescu Sabina Maria, Anton Cristea Rist ∫i               HOT√R¬REA NR. 6              Comerþului al Judeþului Prahova cu
Voinescu Constantin Valentin, pe care le au Ón        Adunarea general„ extraordinar„ din 27 iulie      n r . J 29/59/1994, am stabilit urm„toarele:
societate reprezent‚nd dup„ cum urmeaz„:         2000 a acþionarilor Societ„þii Comerciale PALACE —      Œncep‚nd cu data de 1 februarie 2001 Societatea
  – Voinescu Sabina Maria – 10 p„rþi sociale,      S.A., cu sediul Ón Sinaia, str. Octavian Goga nr. 11,   Comercial„ A.G. 93 IMPORT–EXPORT — S.R.L. se
reprezent‚nd 15 % din capitalul social total;       judeþul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului   consider„ dizolvat„, cu precizarea c„ de la aceast„
  – Anton Cristea Rist – 23 p„rþi sociale,                                    dat„ nu se vor mai efectua nici un fel de operaþiuni
                             comerþului cu nr. J 29/163/15.03.1991, cod
reprezent‚nd 35 % din capitalul social total;                                    cu caracter patrimonial Ón numele societ„þii.
                             fiscal R 1332822, hot„r„∫te:
  – Voinescu Constantin Valentin – 10 p„rþi sociale,                                 Œn baza art. 230 ∫i art. 231 din Legea nr. 31/1990,
                               Art. 1. Adunarea general„ a acþionarilor aprob„
reprezent‚nd 15 % din capitalul social total;                                    republicat„, Societatea Comercial„ A.G. 93
                             analiza economico-financiar„ a societ„þii la data de
  din proprietatea lor Ón proprietatea noilor                                   IMPORT–EXPORT — S.R.L., cu asociat unic Ón
                             30 iunie 2000.
asociaþi, B„rnuþiu Marinela Dorina ∫i Onodi Attila,                                 persoana dlui Georgescu Adrian-Ioan-Grigore,
                               Art. 2. Adunarea general„ a acþionarilor aprob„
Ón mod egal, cu data realiz„rii formelor legale                                   cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Tudor
                             analiza utiliz„rii ∫i eficienþei forþei de munc„ ∫i
privind retragerea asociaþilor.                                           Vladimirescu nr. 9, judeþul Prahova, n„scut la data
                             m„surile adoptate.
  Art. 3. Œn urma modific„rilor adoptate de                                    de 31 ianuarie 1937 Ón Ploie∫ti, judeþul Prahova, cod
                               Art. 3. Se aprob„ cu unanimitate (75,51 % din
adunarea general„ se majoreaz„ capitalul social                                   numeric personal 1370131293116, se dizolv„ f„r„
                             capitalul social prezent) v‚nzarea prin ofert„
actual al Societ„þii Comerciale LOTUS–IMPEX                                     lichidare, patrimoniul r„mas dup„ stingerea
                             public„ primar„ a unui num„r de 1.315.873 acþiuni
CAREI — S.R.L., reprezent‚nd o valoare de 330.000                                  datoriilor societ„þii revenind asociatului unic.
                             r„mase nesubscrise, ca urmare a acþiunii de
lei, cu valoarea de 1.670.000 lei.                                           Subsemnatul asociat unic, Georgescu Adrian-
                             majorare a capitalului social hot„r‚t„ Ón ∫edinþa din
  Majorarea capitalului social se compune Ón                                   Ioan-Grigore, declar pe proprie r„spundere c„
                             data de 6 ianuarie 2000.
Óntregime din aport Ón numerar.                                           societatea nu este Ón stare de faliment.
                               Cu ducerea la Óndeplinire a hot„r‚rilor adoptate
  La majorarea capitalului social asociaþii au                                     (51/16.735)
                             se Óns„rcineaz„ consiliul de administraþie al
contribuit dup„ cum urmeaz„:                                                         *
                             societ„þii prin pre∫edintele–director general Ion
  – B„rnuþiu Marinela Dorina cu 835.000 lei;
                             Teodorescu.
  – Onodi Attila cu 835.000 lei.                                               Societatea Comercial„
                               (49/16.733)
  Œn urma major„rii, capitalul social modificat                                     AGROINDUSTRIAL√ CERES — S.A.
reprezint„ o valoare de 2.000.000 lei (aport integral
                                          *
                                                               Ploie∫ti, judeþul Prahova
Ón numerar).
                                  Societatea Comercial„
  Œn urma modific„rilor capitalului social asociaþii                                      PROIECT DE DIVIZARE
                               ERMAT — S.A., Ploie∫ti, judeþul Prahova
au urm„toarea participare la capitalul social:
                                                            Societatea Comercial„ AGROINDUSTRIAL√
  – B„rnuþiu Marinela Dorina are o contribuþie Ón
                                       HOT√R¬REA               CERES — S.A., cu sediul Ón Ploie∫ti, Str. Cuptoarelor
valoare total„ de 942.500 lei, din care 900.000 lei
pentru sine ∫i 42.500 lei pentru numitul Hahn                                    nr. 4, judeþul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                     din 11 ianuarie 2001
Lester Ervin Ón vederea complet„rii contribuþiei sale                                Registrului Comerþului al Judeþului Prahova cu
pentru majorarea capitalului social;            a adun„rii generale ordinare a acþionarilor       nr. J 29/554/24.05.1991, cod fiscal AR/1351174/
  – Onodi Attila are o contribuþie Ón valoare total„     Societ„þii Comerciale ERMAT — S.A.         29.11.1992, Ó∫i desf„∫oar„ activitatea economic„ Ón
de 942.500 lei, din care 900.000 lei pentru sine ∫i     Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990    dou„ judeþe: Prahova ∫i D‚mboviþa.
42.500 lei pentru numitul Hahn Lester Ervin Ón      ∫i cu actul constitutiv al societ„þii, acþionarii      Societatea a fost Ónfiinþat„ prin Hot„r‚rea
vederea complet„rii contribuþiei sale pentru       Societ„þii Comerciale ERMAT — S.A., cu sediul Ón     Guvernului nr. 266/1991, care prevede
majorarea capitalului social;               Ploie∫ti, Str. Pompelor nr. 6, judeþul Prahova,      reorganizarea unor Óntreprinderi agricole de stat, Ón
  – Hahn Lester Ervin are o contribuþie Ón valoare   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu    cazul de faþ„ I.A.S. Ploie∫ti, Ón societ„þi comerciale
total„ de 115.000 lei.                  nr. J 29/84/1991, cod fiscal 1355923, s-au Óntrunit la  pe acþiuni.
  Art.4. Œn concordanþ„ cu prevederile legale Ón    prima convocare a adun„rii generale ordinare a        La data de 30 septembrie 2000 capitalul social al
vigoare, se hot„r„∫te modificarea art. 7 al        acþionarilor Ón data de 11 ianuarie 2001, la sediul    Societ„þii Comerciale AGROINDUSTRIAL√ CERES —
capitolului IV din statutul societ„þii prin        societ„þii.                        S.A. era de 42.036.093.020 lei ∫i va avea urm„toarea
schimbarea valorii unei p„rþi sociale de la 5.000 lei    Au fost prezenþi, din capitalul social de       structur„ a acþionariatului:
la 100.000 lei.                      22.316.975.000 lei, reprezent‚nd 892.697 acþiuni, cu     a) Fondul Naþional de Restructurare DUN√REA,
  Œn consecinþ„:                    o valoare nominal„ de 25.000 lei:             cu un capital de 31.648.883.000 lei, adic„ 1.265.955
  – asociatul B„rnuþiu Marinela Dorina deþine 9      – Societatea Comercial„ AGROSUPERTIM — S.A.,      acþiuni nominative egale, cu o valoare nominal„ de
p„rþi sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,   Timi∫oara, reprezentat„ de dna Popescu Ecaterina,     25.000 lei, reprezent‚nd 75,29 % din capital;
Ón valoare total„ de 900.000 lei;             conform Ómputernicirii nr. 1106 din data de 10        b) Ministerul Agriculturii ∫i Alimentaþiei
  – asociatul Onodi Attila deþine 9 p„rþi sociale, cu  ianuarie 2001, care deþine 94,772 % din capitalul     Bucure∫ti, cu un capital de 10.387.210.020 lei, adic„
o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„   social, adic„ 846.012 acþiuni, Ón valoare total„ de    415.488 acþiuni nominative egale, cu o valoare
de 900.000 lei;                      21.150.300.000 lei.                    nominal„ de 25.000 lei, reprezent‚nd 24,71 % din
  – asociatul Hahn Lester Ervin deþine 2 p„rþi       – alþi acþionari: din totalul de 1.100 acþionari    capital.
sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón     Ónscri∫i la registrul acþionarilor la data de referinþ„   La data de 26 octombrie 2000 adunarea general„
valoare total„ de 200.000 lei.              9 ianuarie 2001, deþin‚nd 46.667 acþiuni, respectiv    a acþionarilor societ„þii a hot„r‚t Ón unanimitate
  Art. 5. Œn urma modific„rilor adoptate de       1.166.675.000 lei, au fost prezenþi 2 acþionari,     divizarea societ„þii Ón dou„ societ„þi þin‚nd cont de
adunarea general„, profitul net realizat de societate,  deþin‚nd 928 acþiuni, Ón valoare total„ de        situaþia economico-financiar„ a acesteia, care s-a
respectiv eventualele pierderi Ónregistrate, se      23.200.000 lei, adic„ 0,10 % din capitalul social.    Ómbun„t„þit Ón ultimii 3 ani.
repartizeaz„ pe asociaþi cu urm„toarele cote:        Din partea comisiei de cenzori au fost prezenþi:     Propunerea de divizare a societ„þii are Ón vedere
  – B„rnuþiu Marinela Dorina – 45 %;          dna Mihail Mariana, dl S„raru Mihai ∫i dna Oghin„     separarea activit„þilor cu specific bine definit pe
  – Onodi Attila – 45 %;                Elena.                          principii operaþionale, teritoriale ∫i financiare care
  – Hahn Lester Ervin – 10 %.               Prin votul acþionarilor prezenþi ∫i reprezentaþi,   s„ ofere celor dou„ societ„þi rezultate prin divizare
  Art. 6. Se aprob„ retragerea asociaþilor Voinescu   adunarea general„ ordinar„ a acþionarilor a hot„r‚t    ∫anse reale de redresare economic„.
Sabina Maria, Anton Cristea Rist ∫i Voinescu       ∫i a aprobat Ón unanimitate urm„toarele materiale      Prezentul proiect propune divizarea Societ„þii
Constantin Valentin din activitatea societ„þii la     din ordinea de zi comunicat„:               Comerciale AGROINDUSTRIAL√ CERES — S.A. Ón
cererea lor. Cu aceast„ dat„ ei vor pierde calitatea     1.se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe    urm„toarele societ„þi:
lor de asociaþi.                     anul 2001;                          1) Societatea Comercial„ FRUCTAL — S.A.,
  Art. 7. Asociaþii retra∫i transmit asociaþilor noi    2. se aprob„ participarea la majorarea capitalului   societate nou„, care va avea ca obiect de activitate
Ómpreun„ cu proprietatea deplin„ asupra p„rþii      social la Societatea Comercial„ EXPLOATAREA        principal pomicultura ∫i Ó∫i va desf„∫ura activitatea
sociale Ón cauz„ ∫i toate drepturile ∫i obligaþiile    MINIER√ AGHIRE™ — S.A., judeþul Cluj, cu         Ón judeþul D‚mboviþa, prelu‚nd sectorul D‚mboviþa
aferente.                         5.000.000.000 lei, ca surs„ atras„ Ón contractul de    cu cele 5 ferme operaþionale, cu un capital social de
  Asociaþii noi dob‚ndesc totalitatea drepturilor ∫i  v‚nzare-cump„rare nr. CJ 14 din data de 30 mai      9.037.760.000 lei ∫i urm„toarea structur„ a
obligaþiilor aferente p„rþilor sociale, astfel cum au   2000;                           asociaþilor:
fost transferate.                      3. se aprob„ programul de investiþii pentru anul     a) F.N.R. D.,Bucure∫ti, cu un capital social de
  Art. 8. Se aprob„ revocarea din funcþia de      2001;                           6.804.530.000 lei, reprezent‚nd 75,29 % din capital;
administrator a numiþilor Voinescu Sabina Maria,       4. se aprob„ casarea mijloacelor fixe conform       b) Ministerul Agriculturii ∫i Alimentaþiei
Anton Cristea Rist ∫i Voinescu Constantin Valentin;    anexei prezentate.                    Bucure∫ti, cu un capital social de 2.233.230.000 lei,
singurul administrator va r„m‚ne asociatul          (50/16.734)                      reprezent‚nd 24,71 % din capital.
B„rnuþiu Marinela Dorina.                              *                 Societatea Comercial„ FRUCTAL — S.A. va avea
  Art. 9. Œn concordanþ„ cu hot„r‚rile adoptate prin                               sediul Ón Ploie∫ti, Str. Cuptoarelor nr. 4, judeþul
prezentul act adiþional se modific„ Ón mod               Societatea Comercial„            Prahova.
corespunz„tor prevederile vizate din statutul          A.G. 93 IMPORT–EXPORT — S.R.L.            2) Societatea Comercial„ AGROINDUSTRIAL√
societ„þii, iar contractul de societate Ó∫i pierde          Ploie∫ti, judeþul Prahova           CERES — S.A., societatea mam„, care va avea ca
valabilitatea.                                                   obiect de activitate principal cultura vegetal„ ∫i Ó∫i
  Art. 10. Administratorul societ„þii va asigura             ACT ADIÞIONAL              va desf„∫ura activitatea Ón judeþul Prahova, cu un
Ónscrierea modific„rilor aduse prin prezentul act                                  capital social de 32.998.333.020 lei, cu urm„toarea
adiþional la Oficiul registrului comerþului, la          la statutul Societ„þii Comerciale         structur„ a acþionariatului:
organele financiare ∫i efectuarea formalit„þilor de       A.G. 93 IMPORT–EXPORT — S.R.L.            a) F.N.R. D.,Bucure∫ti, cu un capital de
publicitate prev„zute de lege.                Subsemnatul Georgescu Adrian-Ioan-Grigore,       24.844.445.000 lei, reprezent‚nd 75,29 % din capital;
  Art. 11. Prin prezenta se prelunge∫te durata de    domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Tudor Vladimirescu nr. 9,    b) Ministerul Agriculturii ∫i Alimentaþiei
activitate a Societ„þii Comerciale LOTUS–IMPEX      judeþul Prahova, cet„þean rom‚n, Ón calitate de      Bucure∫ti, cu un capital de 8.153.888.020 lei,
CAREI — S.R.L. pe o perioad„ nelimitat„.         asociat unic al Societ„þii Comerciale A.G. 93       reprezent‚nd 24,71 % din capital.
   (48/16.732)                     IMPORT–EXPORT — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str.     Activul ∫i pasivul noilor societ„þi au fost
             *                Tudor Vladimirescu nr. 9, judeþul Prahova,        determinate prin repartizarea patrimoniului
 12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 260/6.II.2001
Ónregistrat Ón balanþa de verificare a Societ„þii      – Ungureanu Ghe. – membru;               10.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 10 inclusiv,
Comerciale AGROINDUSTRIAL√ CERES — S.A. la          Art. 4. Av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr.      cu preþul de 100.000 lei, pe care l-am primit Ón
data de 30 septembrie 2000.                31/1991, modificat„, art. 154, alin. 2, dup„ votul     Óntregime de la cesionar, azi, data autentific„rii
  Œn acest scop au fost efectuate Ónmatricularea     secret, se nume∫te urm„toarea comisie de cenzori:     prezentului Ónscris.
patrimoniului    ∫i  evaluarea  elementelor       – Zachia Constantin – expert contabil;           Aceste p„rþi sociale reprezint„ aportul meu la
patrimoniale Ón conformitate cu Legea contabilit„þii     – Negru Georgel – expert contabil;           capitalul societ„þii din care Ónþeleg s„ m„ retrag ∫i
nr. 82/1991, regulamentul de aplicare a Legii        – S„ndulescu Cristian Radu – reprezentant al      declar c„ am primit drepturile ce mi se cuvin,
contabilit„þii nr. 82/1991 ∫i Normele privind       micilor acþionari.                     calculate pe baza balanþei contabile Óncheiat„ la
organizarea   ∫i  efectuarea  inventarierii       (55/16.739)                      data de 31.01.1998 ∫i nu mai am nici o pretenþie
patrimoniului aprobat prin Ordinul Ministrului                    *                b„neasc„ sau de alt„ natur„ Ómpotriva societ„þii.
Finanþelor nr. 2338/1995.                                                Eu, Cojocaru Ionela-Melania, declar c„ am
  (52/16.736)                            Societatea Comercial„             dob‚ndit prin cesiune de la dna Moraru A.
             *                    TEVINTER COM — S.R.L., Ploie∫ti          Ruxandra un num„r de 10 p„rþi sociale cu o valaore
                                                           nominal„ de 10.000 lei, numerotate de la 1 la 10
      Societatea Comercial„                       CONVENÞIE               inclusiv, cu preþul de 100.000 lei, pe care l-am pl„tit
         ROVIT — S.A.                Subsemnata Ghinea Elena, cet„þean rom‚n,        Ón Óntregime cedentului, azi, data autentific„rii
   Valea C„lug„reasc„, judeþul Prahova         n„scut„ la data de 22.10.1953 Ón Azuga, judeþul      prezentului Ónscris.
                             Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Creuzot nr. 15,    2. O dat„ cu v‚nzarea–cump„rarea p„rþilor
          HOT√R¬REA               judeþul Prahova, Ón calitate de asociat unic al      sociale menþionate mai sus eu, Moraru A.
                             Societ„þii Comerciale TEVINTER COM — S.R.L., cu      Ruxandra, declar c„ trasmit prin cesiune dnei
    adun„rii generale a acþionarilor
                             sediul Ón Ploie∫ti, str. Creuzot nr. 15, judeþul      Cojocaru Ionela-Melania Óntreg patrimoniul
        din 26.06.2000
                             Prahova, constituit„ Ón baza actului constitutiv      societ„þii, cu preþul de 243.718 lei, pe care l-am
  Œn ∫edinþa adun„rii generale a acþionarilor din                                  primit Ón Óntregime de la cesionar, azi, data
                             autentificat cu nr. 1264/15.11.1999 la un Birou
26.06.2000, adunarea general„ a acþionarilor a                                    autentific„rii prezentului Ónscris.
                             notarial public, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
hot„r‚t modificarea formei de conducere a                                        Eu, Cojocaru Ionela-Melania, declar c„ am
                             comerþului cu nr. J 29/934/30.11.1999, am hot„r‚t
Societ„þii Comerciale ROVIT — S.A., cu sediul Ón                                   dob‚ndit prin cesiune de la dna Moraru A.
                             s„ Ónchei prezentul act.
Valea C„lug„reasc„, judeþul Prahova, Óncep‚nd cu 1                                  Ruxandra Óntreg patrimoniul societ„þii cu preþul de
                               Œncep‚nd cu data de 22.01.2001, declar dizolvat„
iulie 2000, prin desfiinþarea consiliului de                                     243.718 lei, pe care l-am pl„tit Ón Óntregime
                             Societatea Comercial„ TEVINTER COM — S.R.L., cu
administraþie ∫i numirea unui administrator unic                                   cedentului, azi, data autentific„rii prezentului
                             precizarea c„ de la aceast„ dat„ nu se vor mai
Ón persoana dlui ing. Dumbr„veanu Vasile.                                      Ónscris.
                             efectua operaþiuni cu caracter patrimonial Ón
  Supus„ la vot, propunerea a fost aprobat„.                                      3. Ca urmare a cesiunii p„rþilor sociale ∫i a
                             numele societ„þii.
  (53/16.737)                                                   m„ririi valorii acestora de la 10.000 lei la 100.000
                               Toate operaþiunile privind lichidarea societ„þii se
             *                vor efectua de asociatul unic Ón conformitate cu      lei, dna Cojocaru Ionela-Melania, Ón calitate de
                             prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, privind    asociat unic ∫i administrator, pentru capitalul social
    Societatea Comercial„                                            subscris ∫i v„rsat Ón numerar de 100.000 lei,
                             societ„þile comerciale, ∫i ale statutului de societate.
 P√M¬NTUL F√G√DUINÞEI — S.R.L., Ploie∫ti                                       prime∫te o parte social„ cu o valoare nominal„ de
                               Radierea societ„þii se va efectua pe baza situaþiei
                             financiar-contabile Óntocmit„ de contabilul        100.000 lei, numerotat„ cu cifra 1.
         ACT ADIÞIONAL                                             4. Participarea la profitul societ„þii ∫i
                             societ„þii.
  Subsemnatul Micu Ion, cet„þean rom‚n, n„scut       Declar c„ societatea comercial„ nu este Ón stare    r„spunderea pentru pierderi revin asociatului unic.
la data de 8 martie 1954 Ón comuna B„ne∫ti, judeþul    de faliment.                         5. Pierde calitatea de administrator, prin
Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, ™os. Vestului nr.      (56/16.740)                      retragerea din societate, dna Moraru A. Ruxandra.
24B, bl. 10E, ap. 12, judeþul Prahova, Ón calitate de                *                 6. Eu, Cojocaru Ionela-Melania, am hot„r‚t
asociat unic Ón Societatea Comercial„ P√M¬NTUL                                    schimbarea sediului societ„þii comerciale din
F√G√DUINÞEI — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str.           Societatea Comercial„             C‚mpina, str. Tudor Vladimirescu nr. 24, bl. C1, sc.
Creuzot nr. 15, judeþul Prahova, Ónmatriculat„ la           CAMGO–IMPEX — S.R.L.              A, et. 6, ap. 26, judeþul Prahova, Ón C‚mpina, Str.
Oficiul registrului comerþului cu nr. J 29/373/2000,         C‚mpina, judeþul Prahova            Democraþiei nr. 1, bl. 7A, sc. A, et. 4, ap. 17, judeþul
constituit„ conform contractului de societate ∫i                                   Prahova, cod po∫tal 2150.
statutului anex„ cu nr. 1440/2000 ∫i actului                ACT ADIÞIONAL                7. Precizarea obiectului de activitate al societ„þii:
adiþional de cesiune de p„rþi sociale autentic                                     a) Domeniul principal de activitate Ól constituie
                                  la statutul Societ„þii Comerciale         52 – comerþ cu am„nuntul.
nr. 4471/2000, eliberat de Biroul notarului public
                                    CAMGO–IMPEX — S.R.L.              b) Activitatea principal„ a societ„þii va fi 5211 –
Pop Mihai din C‚mpina, am hot„r‚t s„ Ónchei
urm„torul act:                        Subsemnata     Cojocaru    Ionela-Melania,    comerþ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,
  Œncep‚nd cu data de 16.01.2001 declar dizolvarea    domiciliat„ Ón C‚mpina, Str. Democraþiei nr. 1, bl. 7A,  cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
Societ„þii Comerciale P√M¬NTUL F√G√DUINÞEI —       sc. A, et. 4, ap. 17, judeþul Prahova, Ón calitate de   b„uturi ∫i tutun;
S.R.L. cu precizarea c„ de la aceast„ dat„ nu se vor   asociat   unic  al  Societ„þii   Comerciale     5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
mai efectua operaþiuni cu caracter patrimonial Ón     CAMGO–IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón C‚mpina, Str.      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
numele societ„þii. Œn baza art. 231 din Legea nr.     Democraþiei nr. 1, bl. 7A, sc. A, et. 4, ap. 17, judeþul  produse nealimentare.
31/1990, republicat„, am hot„r‚t dizolvarea        Prahova, cod po∫tal 2150, Ónmatriculat„ la Oficiul      Prezenta convenþie de cesiune face parte
societ„þii prin transmiterea universal„ a         Registrului Comerþului al Judeþului Prahova cu nr.     integrant„ din statutul societ„þii autentificat cu nr.
patrimoniului societ„þii c„tre asociatul unic Ón     J 29/707/15.05.1996, am hot„r‚t:              1395 din data de 16.04.1996 la Notariatul de Stat
persoana dlui Micu Ion, cet„þean rom‚n, domiciliat      1.   Dizolvarea   Societ„þii   Comerciale    C‚mpina pe care Ól modific„ Ón mod corespunz„tor.
Ón Ploie∫ti, ™os. Vestului nr. 24B, bl. 10E, ap. 12,   CAMGO–IMPEX — S.R.L., Óncep‚nd cu data de 1          Redactat azi, 12 februarie 1998.
judeþul Prahova, identificat cu C.I. seria P.H. nr.    februarie 2001.                         (58/16.741)
190282, eliberat„ la data de 11.10.2000 de Poliþia      2. Eu, Cojocaru Ionela-Melania, declar c„ am                    *
Ploie∫ti.                         cuno∫tinþ„ c„ dizolvarea societ„þii se face Ón baza
  Toate operaþiunile privind lichidarea societ„þii se  art. 169 coroborat cu dispoziþiile art. 173 indice 2         Societatea Comercial„
vor efectua de asociatul unic Ón conformitate cu     din Legea nr. 31/1990, a∫a cum a fost modificat„        IMPRODEX HOLDING — S.R.L., Pite∫ti
prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, privind    prin Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr.
societ„þile comerciale, ∫i ale statutului de societate.  32/1997, astfel c„ dizolvarea unei societ„þi cu              HOT√R¬REA NR. 3
  Radierea societ„þii se va efectua pe baza situaþiei  r„spundere limitat„ cu asociat unic atrage
                             transmiterea universal„ a patrimoniului societ„þii           din data de 1 august 2000
financiar contabile Óntocmit„ de contabilul
societ„þii.                        c„tre asociatul unic, f„r„ lichidare.             Adunarea general„ extraordinar„ a asociaþilor,
  Declar c„ societatea comercial„ nu este Ón stare     Prezentul Ónscris face parte integrant„ din       Societ„þii Comerciale IMPRODEX HOLDING —
de faliment.                       statutul societ„þii autentificat cu nr. 1395 din      S.R.L., cu sediul Ón Pite∫ti, str. Nicolae B„lcescu, nr.
  Redactat de parte ast„zi, 16 ianuarie 2001.      16.04.1996 la Notariatul de Stat C‚mpina pe care Ól    205, judeþul Arge∫, adunare statutar constituit„, a
  (54/16.738)                      modific„ Ón mod corespunz„tor.               hot„r‚t cu cvorumul legal urm„toarele:
             *                 Redactat ast„zi, 22 ianuarie 2001.             1. Reducerea capitalului social total subscris ∫i
                                (57/16.741)                      v„rsat de la 1.130.500.000 lei la 94.235.000 lei, cu
     Societatea Comercial„               CONTRACT DE CESIUNE – ACT ADIÞIONAL           suma de 1.036.265.000 lei.
 INDUSTRIE MIC√ PRAHOVA — S.A., Ploie∫ti                                        Suma de 1.036.265.000 lei cu care se reduce
                              la actul constitutiv al societ„þii comerciale      capitalul social este format„ din cl„dire Ón valoare
          HOT√R¬REA                Subsemnaþii Moraru A. Ruxandra, n„scut„ la       de 160.000.000 lei, situat„ Ón Pite∫ti, str. Nicolae
                             data de 9 octombrie 1970 Ón Breaza, domiciliat„ Ón     B„lcescu nr. 205; diferenþe din reevaluare pentru
    adun„rii generale a acþionarilor         C‚mpina, Str. Democraþiei, bl. 9, sc. B, et. 4, ap. 39,  cl„dire conform Hot„rii Guvernului nr. 983/1998 Ón
      din data de 31.10.2000            judeþul Prahova, Ón calitate de asociat unic al      sum„ de 53.600.000 lei; teren aferent Ón valoare de
  Art. 3. Se aprob„ eliberarea din funcþia de      Societ„þii Comerciale CAMGO–IMPEX — S.R.L., cu       90.000.000 lei; diferenþe din reevaluare pentru
administrator a dlui Negru Georgel, la cererea      sediul Ón C‚mpina, str. Tudor Vladimirescu nr. 24,     teren Ón sum„ de 571.680.000 lei, conform aceleia∫i
acestuia. Dup„ efectuarea votului secret se nume∫te    bl. C1, sc. A, et. 6, ap. 26, judeþul Prahova,       hot„r‚ri de guvern; diferenþe din reevaluare
Ón funcþia de administrator dl Ungureanu         Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al     patrimoniu conform raportului de reevaluare
Gheorghe, acþionar.                    Judeþului Prahova cu nr. J 29/707/15.05.1996, ∫i      Óntocmit de Societatea Experþilor Tehnici ARGE™ —
  Av‚nd Ón vedere cele menþionate mai sus,        Cojocaru Ionela-Melania, n„scut„ la data de 21 mai     S.A. Ón sum„ de 160.985.000 lei.
componenþa consiliului de administraþie este       1974 Ón C‚mpina, domiciliat„ Ón C‚mpina,           Datorit„ lipsei de lichidit„þi a societ„þii, s-a
urm„toarea:                        Str. Democraþiei nr. 1, bl. 7A, sc. A, et. 4, ap. 17,   hot„r‚t v‚nzarea cl„dirii ∫i terenului incluse Ón
  – ec. Matre∫ Ioan – pre∫edinte;            judeþul Prahova, cet„þean rom‚n, am hot„r‚t:        capitalul social.
  – Cosma Elena – membru;                  1. Eu, Moraru A. Ruxandra, declar c„ transmit       Reducerea capitalului social cu diferenþele din
  – Geam„nu Mihai Alex. – membru;            prin cesiune dnei Cojocaru Ionela-Melania un        reevaluarea patrimoniului conform raportului de
  – Gavril„ Constantin – membru;             num„r de 10 p„rþi sociale cu o valoare nominal„ de     reevaluare Óntocmit de Societatea Experþilor Tehnici
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 260/6.II.2001                  13
ARGE™ — S.A. se face Ón conformitate cu Ordinul             Societatea Comercial„              – hal„ industrial„ Belce∫ti;
Ministerului de Finanþe nr. 2242/22.12.1997.               CAOM — S.A., Pa∫cani              – hal„ industrial„ H‚rl„u;
  2. Reducerea capitalului social se va face prin                                   – hal„ industrial„ R„duc„neni;
reducerea num„rului p„rþilor sociale corespunz„tor,              HOT√R¬REA                – secþia Ómpletituri r„chit„ Pa∫cani;
Ón valoarea nominal„ a unei p„rþi sociale se va                                     – magazin Karina Design 1 – str. L„pu∫neanu
menþine la 100.000 lei fiecare.                  adun„rii generale extraordinare
                                                           nr. 16;
  Prezenta hot„r‚re redactat„ de avocat Nina          a acþionarilor Societ„þii Comerciale
                                                            – magazin Karina Design 2 – str. Sf. Laz„r nr. 33;
Mihaltu ∫i autentificat„ la Biroul notarului public se         CAOM — S.A., Pa∫cani,
                                                            – magazin Pinochio – Calea G„l„þii;
va publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, iar          din data de 12 decembrie 2000
                                                            – magazin Mondo Nei – str. Costache Negri,
modificarea actelor constitutive ale societ„þii se va     Art. 1. Adunarea general„ a acþionarilor Societ„þii  bl. D1–3;
face prin actul adiþional, dup„ trecerea a 2 luni de    Comerciale CAOM — S.A., Pa∫cani, constat„ c„ dl       – magazin Maxiro – str. Costache Negri, bl. D1–3;
la publicarea hot„r‚rii de reducere a capitalului     Agavriloaie Constantin nu a depus capitalul social      – sifon„rii – 4 centre;
social Ón Monitorul Oficial.                iniþial, deci acþiunile acestuia nu-i aparþin.        – spaþii comerciale – str. Clopotari, bl. 606.
  (59/16.742)                        Art. 2. Adunarea general„ a acþionarilor constat„     (62/16.745)
              *                c„ dl Agavriloaie Constantin a fost creditat de dl                 *
                              Ungureanu Florin Nicolae.
     Societatea Comercial„                Art. 3. Adunarea general„ a acþionarilor constat„          Societatea Comercial„
   AUTOCOM ALFA & OMEGA — S.R.L.            c„ Ón fapt creditorul lui Agavriloaie Constantin a            TEPRO — S.A., Ia∫i
     Coliba∫i, judeþul Arge∫             v‚ndut acþiunile debitorului s„u Societ„þii
                              Comerciale CAOM — S.A., Pa∫cani, pe care aceasta le-a          HOT√R¬REA NR. 166
        TRIBUNALUL ARGE™              anulat prin Óndeplinirea procedurilor ∫i Ón
                              conformitate cu art. 66 alin. 2 din Legea nr.        a adun„rii generale ordinare a acþionarilor
   SECÞIA CIVIL√ ™I DE CONTENCIOS
                              31/1990, republicat„.                    Societ„þii Comerciale TEPRO — S.A., Ia∫i,
       ADMINISTRATIV
                               Art. 4. Suma de 356.250.000 lei, reprezent‚nd             din 29.11.2000
       DOSAR NR. 4052/1996             contravaloarea a 1.425 acþiuni care au fost creditate    Adunarea general„ ordinar„ a acþionarilor de la
                              ∫i anulate ulterior, ∫i suma de 109.124.000 lei,     Societatea Comercial„ TEPRO — S.A., Ia∫i, Ón
      SENTINÞA CIVIL√ NR. 732            reprezent‚nd dividendele aferente acestor acþiuni     conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit.b) din
   ™edinþa public„ din 12 iulie 1996           revin de drept dlui Ungureanu Florin Nicolae.       Legea nr. 31/1990, republicat„, av‚nd Ón vedere
                               Art. 5. Conducerea societ„þii va elibera suma de    rezultatul votului secret obligatoriu conform art.
  Pre∫edinte   — Gabriela Chiorniþ„           465.374.000 lei ce revine dlui Ungureanu Florin      129 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicat„, ∫i
  Judec„tor   — Elena Popescu             Nicolae pentru creditarea acþiunilor imediat ce va    prevederile actului constitutiv al Societ„þii
  Grefier    — Gabriela Voiculescu          intra Ón vigoare prezenta hot„r‚re.            Comerciale TEPRO — S.A., Ia∫i, hot„r„∫te:
  S-a luat Ón examinare pentru soluþionare Ón        Art. 6. Conducerea societ„þii va iniþia imediat      Art. 1. Conform rezultatului votului secret
prim„ instanþ„ cererea de retragere din societate,     procedura de recuperare a sumelor obþinute de       exprimat Ón adunarea general„ a acþionarilor ∫i
formulat„ de Onica Marinel Ómpotriva p‚r‚þilor       Agavriloaie Constantin ca dividende aferente       consemnat Ón procesul-verbal Óncheiat, se alege
Societatea Comercial„ AUTOCOM ALFA & OMEGA         acþiunilor ce le-a deþinut.                consiliul de administraþie format din 5 membri,
— S.R.L., Mitrache Florina ∫i R„ducanu Marius-        Art. 7. Prezenta hot„r‚re abrog„ prevederile      astfel:
Octavian.                         contrare din alte hot„r‚ri sau vine Ón completarea      – ing. Plugaru Vasile;
  La apelul nominal f„cut Ón ∫edinþ„ public„ au      lor.                             – ing. Ianc Petre;
lipsit p„rþile.                        Prezenta hot„r‚re va fi publicat„ Ón Monitorul      – ing. Mocanu Aurel;
  Procedura legal Óndeplinit„.              Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a.             – ing. Dumitrache Teodor;
  Cererea legal timbrat„.                   (61/16.744)                       – ing. Teodorescu Cezar.
  Grefierul refer„ c„ la dosar s-au depus cereri din                *                 Administratorii vor prelua efectiv aceste funcþii
partea p‚r‚þilor prin care arat„ c„ sunt de acord cu
                                                           la data depunerii semn„turilor la oficiul registrului
retragerea din societate.                       Societatea Comercial„             comerþului, dar nu mai t‚rziu de 15 zile de la
  Instanþa ia Ón discuþie actele ∫i lucr„rile            MICA INDUSTRIE — S.A., Ia∫i           alegere, Ómpreun„ cu certificatul eliberat de cenzori
dosarului, constat„ cererea Ón stare de judecat„ ∫i se
                                                           din care rezult„ depunerea garanþiei Ón valoare de
retrage pentru deliberare.                           HOT√R¬REA               2.500.000 lei, reprezent‚nd echivalentul a 100
          TRIBUNALUL                  adun„rii generale a acþionarilor          acþiuni.
  Deliber‚nd, constat„:                   Ón cadrul ∫edinþei din 2.10.2000, ora 10,00        Durata mandatului administratorilor este de 2
  prin acþiunea Ónregistrat„ la data de 9 iulie 1996,          la sediul societ„þii            ani, a∫a cum prevede actul constitutiv.
reclamantul Onica Marinel a chemat Ón judecat„ pe       Adunarea general„ a acþionarilor Societ„þii       Art. 2. Directorul general va fi salarizat cu o
p‚r‚þii Mitrache Florina, R„ducanu Marius ∫i        Comerciale MICA INDUSTRIE — S.A., cu sediul Ón      sum„ fix„ lunar„ reprezent‚nd 10 salarii medii
Societatea Comercial„ AUTOCOM ALFA & OMEGA         Ia∫i, str. Vasile Alecsandri nr. 6, judeþul Ia∫i,     brute pe societate; suma exact„ va fi stabilit„ Ón
— S.R.L., pentru a se lua act de intenþia sa de      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu    prima ∫edinþ„ a consiliului de administraþie.
retragere din societate.                  nr. J 22/390/1991, prin reprezentantul s„u legal ec.     Art. 3. Administratorii sunt remuneraþi,
  La dosar au fost depuse acte de care reclamantul    Gineta Roman, Ón ∫edinþa din 2.10.2000, ora 10,00,    Óncep‚nd cu data cu data de 1.12.2000, cu o sum„
a Ónþeles s„ se serveasc„, iar p‚r‚þii au dat dou„     la sediul societ„þii,                   fix„ lunar„ reprezent‚nd 20 % din salariul brut
declaraþii, preciz‚nd c„ sunt de acord cu retragerea      av‚nd Ón vedere prevederile art. 75, 98, 93 ∫i 111  lunar al directorului general.
reclamantului din societate.                din Legea nr. 31/1990, Ón baza prevederilor art. 16     Orice alte sume sau avantaje vor putea fi
  Examin‚nd ansamblul probatoriu se apreciaz„ c„     din Legea nr. 55/1995 ∫i a Legii nr. 99/1999, a      acordate Ón condiþiile prev„zute de lege.
acþiunea este fondat„ pentru cele ce se vor ar„ta     hot„r‚t:                           Art. 4. Conform rezultatului votului secret
mai jos:                                                       exprimat Ón adunarea general„ a acþionarilor ∫i
                                Art. 1. Se aprob„ v‚nzarea locuinþelor Ón temeiul
  prin sentinþa civil„ nr. 82/S/1995, Judec„toria                                  consemnat Ón procesul-verbal Óncheiat, se alege
                              Legii nr. 112/1995 Ón conformitate cu hot„r‚rile
Pite∫ti a autorizat funcþionarea Societ„þii                                     comisia de cenzori format„ din 3 membri, astfel:
                              judec„tore∫ti definitive.
Comerciale AUTOCOM ALFA & OMEGA — S.R.L., Ón                                      – ec. Zalaru Dumitru,
                                Art. 2. Se aprob„ preþurile de pornire Ón
care calitate de asociaþi au cele trei persoane fizice,                                 – Societatea Comercial„ EXPERT MOLDOVA —
                              negociere av‚nd Ón vedere recomandarea valorilor
p„rþi Ón prezenta cauz„.                                               S.R.L., Ia∫i,
                              minime de referinþ„ de c„tre evaluatorul tehnic.
  Constituirea a avut la baz„ contractul de                                      – ec. C„pit„nescu Alexandru,
                                a) ∫os. ™tefan cel Mare nr. 3: N„stase Constantin,
societate, prin care p„rþile au convenit asupra                                     ∫i tot at‚þia supleanþi:
                              50.000 mii lei;
Ónfiinþ„rii societ„þii prin simplul acord de voinþ„,                                  – ec. Maxim Aurel,
astfel c„ nimic nu se opune intenþiei reclamantului      b) str. Ipsilanti nr. 21: Dane∫ Eugen, 60.000 mii
                              lei;                             – ec. Iosup Dumitru,
de a renunþa la contractul de societate Óncheiat.
                                c) str. Drago∫ Vod„ nr. 29A: Buraga Spiridon,      – ec. Mih„iescu George.
  Av‚nd Ón vedere ∫i acordul celorlalþi coasociaþi,
                              60.000 mii lei;                       Membrii comisiei de cenzori intr„ Ón funcþiune
urmeaz„ s„ se ia act de retragerea reclamantului
                                d) str. Drago∫ Vod„ nr. 29A: Catrinescu Doru,     numai dup„ depunerea unei garanþii egale cu a
din societate, drept de dispoziþie ce este permis
                              55.000 mii lei;                      treia parte din garanþia fixat„ pentru
implicit de art. 170 din Legea nr. 31/1990.
                                e) str. Hotin nr. 8: Ciomaga V., 41.000 mii lei;   administratorii societ„þii.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii hot„r„∫te:       f) str. Hotin nr. 8: Borcoi Ghe., 27.000 mii lei     Durata mandatului cenzorilor ∫i a supleanþilor
                                g) str. Hotin nr. 8: Mihai Neculai, 55.000 mii lei;  este potrivit legii de 3 ani.
  Admite cererea formulat„ de Onica Marinel-Ion,
                                h) str. Hotin nr. 8: David Paul, 30.000 mii lei;     Art. 5. Membrii comisiei de cenzori sunt
domiciliat Ón Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl.
P15, sc. C, ap. 1, judeþul Arge∫, Ómpotriva p‚r‚þilor     i) str. Clo∫ca nr. 25: Ropot„ Paul, 40.000 mii lei;  remuneraþi cu o indemnizaþie lunar„ fix„, Ón
Societatea Comercial„ AUTOCOM ALFA & OMEGA           j) str. Cuza-Vod„ nr. 43: Bitiu∫c„ Isidor, 55.000   cuantum de 20 % din salariul brut lunar al
— S.R.L., cu sediul Ón Coliba∫i, Str. 7 Septembrie     mii lei;                         directorului general.
1948, bl. T5, sc. B, et. 3, ap. 5, judeþul Arge∫,       Terenul aferent imobilelor nu va face obiectul      Orice alte sume sau avantaje vor putea fi
Mitrache Florina, domiciliat„ Ón Coliba∫i, str. Ion    contractului de v‚nzare–cump„rare.            acordate cenzorilor numai Ón baza unei hot„r‚ri a
Pillat, bl. N4, sc. A, ap. 3, judeþul Arge∫, ∫i R„ducanu    Œnstr„inarea terenului se va face dup„ obþinerea   adun„rii generale a acþionarilor.
Marius-Octavian, domiciliat Ón Coste∫ti, Str. Pieþii,   de c„tre societate a titlului de proprietate,        Art. 6. Prin grija secretarului adun„rii generale a
bl. L35, sc. B, ap. 1, judeþul Arge∫.           cump„r„torul av‚nd drept de folosinþ„ asupra       acþionarilor vor fi depuse la registrul comerþului
  Ia act de retragerea reclamantului din Societatea    terenului p‚n„ Ón momentul v‚nz„rii.           declaraþiile Óntocmite ∫i semnate cu privire la
Comercial„ AUTOCOM ALFA & OMEGA — S.R.L.            Art. 3. Comisia de cenzori anunþ„ demisia din     Óndeplinirea condiþiilor legale pentru deþinerea ∫i
  Cu apel Ón termen de 15 zile de la comunicare.     consiliul de administraþie, Óncep‚nd din data de     exercitarea calit„þii de cenzor, respectiv
  Pronunþat„ Ón ∫edinþ„ public„ azi, 12 iulie 1996,    26.06.2000, a dlui Guia Mihai din motive personale.    administrator; certificatul cenzorilor cu privire la
la Tribunalul Arge∫ – Secþia Civil„ ∫i de Contencios      Art. 4. Av‚nd Ón vedere situaþia datoriilor c„tre   depunerea garanþiei de c„tre administratori;
Administrativ.                       b„nci, bugetul statului, bugetul asigur„rilor sociale   certificatul administratorilor cu privire la
   (60/16.743)                      ∫i bugetele locale se aprob„ v‚nzarea urm„toarelor    depunerea garanþiei de c„tre cenzori, c‚t ∫i
              *                spaþii comerciale:                    semn„turile administratorilor.
 14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 260/6.II.2001
  Art. 7. Se Ómputernice∫te dl ing. Vasile Plugaru Ón    mandatul reprezentantului F.P.S. Ón adunarea      general„ a acþionarilor, pe o perioad„ de 2 ani;
calitate de administrator s„ semneze Ón numele      general„ a acþionarilor nr. 1/12836/16.11.2000       membrii consiliului de administraþie sunt
societ„þii documentele ce trebuie depuse ∫i       pentru aprobarea modific„rii actului constitutiv al    reeligibili.
menþionate Ón registrul comerþului.           societ„þii,                          Membrii consiliului de administraþie aleg dintre
  Adunarea general„ ordinar„ a acþionarilor –        necesitatea modific„rii unor prevederi ale       membrii s„i un pre∫edinte ∫i un vicepre∫edinte.
extras din procesul-verbal nr. 50/29.11.2000       actului constitutiv,                     Pre∫edintele consiliului de administraþie poate fi
  (63/16.746)                       hot„r„∫te:                       ∫i director general al societ„þii, dar consiliul de
                               Art. 1. Se aprob„ modificarea actului constitutiv   administraþie poate numi un director general ∫i din
       HOT√R¬REA NR. 167
                             ∫i se majoreaz„ capitalul social cu 12.140.950 mii lei   afara sa.
 a adun„rii generale ordinare a acþionarilor      de la 121.907.250 mii lei la 134.048.200 mii lei, ca     Consiliul de administraþie se Óntrune∫te conform
  Societ„þii Comerciale TEPRO — S.A., Ia∫i,       urmare a deciziei nr. 5028/20.10.2000 pronunþat„      prevederilor legale.
        din 29.11.2000              de Curtea Suprem„ de Justiþiei, a mandatului         ™edinþele consiliului de administraþie sunt
  Adunarea general„ ordinar„ a acþionarilor de la    reprezentantului F.P.S. Ón adunarea general„ a       prezidate de pre∫edinte sau, Ón lipsa acestuia, de
Societatea Comercial„ TEPRO — S.A., Ia∫i, Ón       acþionarilor nr. 1/12836/16.11.2000, c‚t ∫i a altor    vicepre∫edinte.
conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 din     schimb„ri operate, astfel:                  Pre∫edintele ∫edinþei nume∫te un secretar fie
Legea nr. 31/1990, republicat„, ∫i av‚nd Ón vedere      Articolul 1 se modific„ ∫i devine:           dintre membrii consiliului de administraþie, fie din
solicitarea conducerii societ„þii pentru rezolvarea     Denumirea societ„þii                  afara acestuia.
problemei legate de perfectarea contractelor de       îŒn orice act, scrisoare sau publicaþie eman‚nd      Pentru valabilitatea deciziilor este necesar„
v‚nzare a camerelor din componenþa c„minelor,      de la societate, trebuie s„ se menþioneze denumirea,    prezenþa a cel puþin jum„tate din num„rul
                             forma juridic„, sediul, num„rul de Ónmatriculare Ón    membrilor consiliului de administraþie, iar deciziile
hot„r„∫te:
                             registrul comerþului, codul fiscal ∫i capitalul social,  se iau cu majoritatea absolut„ a membrilor
  Art. 1. Se aprob„ v‚nzarea terenurilor pe care
                             din care cel efectiv v„rsat, potrivit ultimului bilanþ   prezenþi.
sunt amplasate c„minele, c„tre persoanele care au
                             contabil aprobat.“                      Dezbaterile consiliului de administraþie au loc
Óncheiat deja precontracte de cump„rare a
                                                          conform ordinii de zi, stabilite ∫i comunicate de
camerelor din componenþa acestora.              Articolul 2 alin. 2 se modific„ ∫i devine:
                                                          pre∫edinte cu prilejul convoc„rii.
  Art. 2. Terenurile Ón cauz„ vor fi v‚ndute la       îSocietatea Comercial„ TEPRO — S.A., Ia∫i, este o
                                                            Dezbaterile se consemneaz„ Ón procesul-verbal al
preþul stabilit Ón fi∫ele de evaluare Óntocmite     societate deschis„ ∫i este supus„ reglement„rilor
                                                          ∫edinþei, care se scrie Óntr-un registru, potrivit legii.
conform H.G. nr. 834/1991 ∫i H.G. nr. 500/1994,     C.N.V.M.“
                                                            Procesul-verbal se semneaz„ de c„tre membrii
semnate de consiliul de administraþie ∫i certificate     Articolul 3 alin. 2 se modific„ ∫i devine:
                                                          consiliului de administraþie care au participat la
de comisia de cenzori.                    îSediul societ„þii poate fi schimbat Ón alt„
                                                          ∫edinþ„ ∫i de c„tre secretar.
  Art. 3. Prin grija secretarului adun„rii generale a  localitate din Rom‚nia, pe baza hot„r‚rilor adun„rii
                                                            La ∫edinþele consiliului de administraþie se vor
acþionarilor prezenta hot„r‚re va fi comunicat„     generale extraordinare a acþionarilor.“
                                                          convoca ∫i cenzorii.
celor Ón drept.                       Articolul 4 se modific„ ∫i devine:            Œn relaþiile cu terþii, societatea comercial„ este
  Adunarea general„ ordinar„ a acþionarilor –        Durata de funcþionare                 reprezentat„ de c„tre directorul general.
extras din procesul-verbal nr. 50/29.11.2000         îDurata de funcþionare este nelimitat„, cu        Fiecare membru al consiliului de administraþie
  (64/16.746)                     Óncepere de la data Ónmatricul„rii Ón registrul      va depune o garanþie pentru administraþia sa de
       HOT√R¬REA NR. 169             comerþului.“                        100 acþiuni cu valoare nominal„ de 25.000 lei sau
                               Articolul 7 se modific„ ∫i devine:           echivalentul Ón lei.
    a adun„rii generale extraordinare          Capitalul social                     Sunt incompatibile cu calitatea de membru Ón
    a acþionarilor Societ„þii Comerciale         îCapitalul social al societ„þii este de 134.048.200  consiliul de administraþie persoanele prev„zute de
    TEPRO — S.A., Ia∫i, din 29.11.2000        mii lei, ca urmare a major„rii cu 12.140.950 mii lei    lege.
  Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor    de la 121.907.250 mii lei la 134.048.200 mii lei,       Administratori vor depune semn„turile Ón
de la Societatea Comercial„ TEPRO — S.A., Ia∫i,     Ómp„rþit Ón 5.361.928 acþiuni nominative Ón valoare    registrul comerþului, o dat„ cu prezentarea
Óntrunit„ Ón baza prevederilor art. 113 lit. e) din   nominal„ de 25 mii lei, subscris ∫i v„rsat dup„ cum    certificatului eliberat de cenzori, din care rezult„
Legea nr. 31/1990, republicat„, av‚nd Ón vedere     urmeaz„:                          depunerea garanþiei.
certificatele de atestare a dreptului de proprietate     – F.P.S. Ón proporþie de 55,435 %, respectiv       Garanþia se va depune Ónainte de intrarea Ón
asupra terenurilor, seria M03 nr. 5068 ∫i seria M03   2.972.394 acþiuni, adic„ 74.309.850 mii lei;        funcþiune a administratorului; ea poate fi depus„ ∫i
nr. 5069 emise la data de 24.02.2000, c‚t ∫i cele cu     – S.I.F. Moldova Ón proporþie de 36,814 %,       de un terþ.
seria M03 nr. 5685 ∫i M03 nr. 5686 emise la data de   respectiv 1.973.950 acþiuni, adic„ 49.348.750 mii lei;    Dac„ garanþia nu va fi depus„ Ónainte de data la
25.10.2000, av‚nd Ón vedere fi∫ele de evaluare a       – P.P.M. ∫i alþii Ón proporþie de 7,751 %, respectiv  care trebuia s„ intre Ón funcþiune, administratorul
terenurilor conform H.G. nr. 834/1991 ∫i H.G. nr.    415.584 acþiuni, adic„ 10.389.600 mii lei.“        este considerat demisionat.“
500/1994, semnate de consiliul de administraþie ∫i      Articolul 8 se modific„ ∫i devine:            Articolul 19 alin. 19,3 se modific„ ∫i devine:
certificate de comisia de cenzori, av‚nd Ón vedere      Acþiunile                         Drepturile    membrilor     consiliului  de
Normele Metodologice de aplicare a Ordonanþei de       îAcþiunile sunt nominative, emise Ón form„       administraþie
urgenþ„ a Guvernului nr. 88/1997, pct. 51.13; 51.19,   dematerializat„ ∫i evidenþiate prin Ónscriere Ón cont.    a) primirea unei sume fixe Ón cuantum de p‚n„
aprobate prin H.G. nr. 450/1999 coroborate cu        Societatea poate emite ∫i acþiuni preferenþiale, Ón  la 20 % din salariul brut lunar al pre∫edintelui
prevederile cuprinse la art. 322 din Ordonanþa de    condiþiile legii.                     consiliului de administraþie/directorului general,
urgenþ„ a Guvernului nr. 88/1997, modificat„ ∫i       Acþiunile nominative pot fi convertite Ón acþiuni   care se aprob„ de adunarea general„ ordinar„ a
completat„ prin Legea nr. 99/1999 la titlul I pct. 43,  la purt„tor ∫i invers prin hot„r‚rea adun„rii       acþionarilor;
hot„r„∫te:                        generale extraordinare a acþionarilor, cu           b) participarea la profitul net al societ„þii;
  Art. 1. Adunarea general„ extraordinar„ a       respectarea legislaþiei Ón vigoare.            cuantumul acesteia se aprob„ de adunarea general„
acþionarilor constat„ majorarea de drept a          Acþiunile preferenþiale vor putea fi convertite Ón   ordinar„ a acþionarilor, Ón limitele stabilite de
capitalului social cu valoarea terenului Ón sum„ de   acþiuni ordinare ∫i invers, prin hot„r‚rea adun„rii    legislaþia Ón vigoare;
12.140.950.000 lei ∫i a dob‚ndirii de c„tre Fondul    generale extraordinare a acþionarilor.            c) folosirea unui autoturism din dotarea
Propriet„þii de Stat a acþiunilor nou emise, conform     Societatea va þine evidenþa acþiunilor Óntr-un     societ„þii, cu ∫ofer, pentru deplas„rile Ón interesul
legii, Ón num„r de 485.638 cu o valoare nominal„ de   registru de acþiuni þinut de societate conform       societ„þii;
25.000 lei.                       reglement„rilor Ón vigoare ∫i la un registru         d) decontarea cheltuielilor de cazare, diurn„,
  Art. 2. Ca urmare a major„rii, capitalul social al  independent.                        transport ∫i alte cheltuieli (cu documente
societ„þii este de 134.048.200 mii lei, Ómp„rþit Ón     Dreptul de proprietate asupra acþiunilor se      justificative) pentru deplas„ri Ón interes de serviciu,
                                                          Ón þar„ ∫i Ón str„in„tate, conform legii, dar nu mai
5.361.928 acþiuni nominative Ón valoare nominal„     transmit conform legii.
                                                          puþin dec‚t cele stabilite prin contractul colectiv de
de 25.000 lei.                        Piaþa organizat„ a valorilor mobiliare pe care se
                                                          munc„ pentru salariaþii societ„þii.“
  Art. 3. Se vor lua m„suri de modificare a actului   tranzacþioneaz„ acþiunile societ„þii este piaþa
                                                            Articolul 20 alin. 20.2 se modific„ ∫i devine:
constitutiv al societ„þii la articolul 7 – îCapitalul  RASDAQ.
                                                            Drepturile directorului general – se modific„
social“.                           Societatea poate opta pentru alegerea unei alte
                                                          prevederile de la lit. e) ∫i f) astfel:
  Art. 4. Se vor Óntreprinde toate demersurile     pieþe organizate de tranzacþionare a acþiunilor, cu
                                                            îe) acordarea echipamentului de protecþie,
necesare pentru obþinerea avizului C.N.V.M. Ón      Óndeplinirea criteriilor stabilite de acea piaþ„.“
                                                          corespunz„tor profilului de activitate al societ„þii;
vederea Ónregistr„rii major„rii capitalului social Ón    Articolul 11, ultimul alineat se elimin„.
                                                            f) utilizarea, pentru acþiuni de protocol specifice
registrul acþionarilor ∫i a emiterii acþiunilor       Articolul 13 se modific„ ∫i devine:          activit„þii manageriale, a unor sume stabilite prin
aferente.                          Atribuþii                       prevederile legale.“
  Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor –     îAdunarea general„ a acþionarilor este organul      Art. 21 alin. 21.2 se modific„ ∫i devine:
extras din procesul-verbal nr. 51/29.11.2000       de conducere al societ„þii ∫i care hot„r„∫te asupra      Comisia de cenzori
  (65/16.746)                     activit„þii acesteia conform cerinþelor legale.        îPe l‚ng„ alte organe statutare, gestiunea
       HOT√R¬REA NR. 170             Adun„rile generale ale acþionarilor sunt ordinare ∫i    societ„þii este controlat„ ∫i de comisia de cenzori.
                             extraordinare.                       Comisia de cenzori este format„ din trei cenzori ∫i
    a adun„rii generale extraordinare           Adun„rile generale se vor desf„∫ura la sediul     tot at‚þia supleanþi. Cenzorii ∫i supleanþii se aleg de
    a acþionarilor Societ„þii Comerciale       societ„þii sau Ón alt loc indicat Ón convocare.“      adunarea general„ ordinar„ a acþionarilor prin vot
    TEPRO — S.A., Ia∫i, din 29.11.2000          Aticolul 18 se modific„ prin completarea cu un     secret.
  Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor    alineat, astfel:                       Cenzorii sunt remuneraþi cu o indemnizaþie
de la Societatea Comercial„ TEPRO — S.A., Ia∫i,       îDac„ acþiunile sunt grevate de un drept de      lunar„ fix„ Ón cuantum de maxim 20 % din salariul
Óntrunit„ Ón baza prevederilor art. 113 lit. e) din   uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acþiuni se   brut lunar al directorului general, care se aprob„ de
Legea nr. 31/1990, republicat„, ∫i av‚nd Ón vedere:   exercit„ conform legii.“                  adunarea general„ ordinar„ a acþionarilor.
  decizia nr. 5028 pronunþat„ de Curtea Suprem„       Articolul 19 alin. 19, 1 se modific„ ∫i devine:      Cenzorii sunt obligaþi s„ depun„ a treia parte din
de Justiþie – Secþia Comercial„ la data de 20.10.2000    Componenþ„ ∫i organizare                garanþia cerut„ pentru administrator.
Ón dosarul nr. E/6328/2000,                 îSocietatea Comercial„ TEPRO — S.A., Ia∫i, este      Cenzorii trebuie s„-∫i exercite personal mandatul.
  hot„r‚rea adun„rii generale a acþionarilor      administrat„ de c„tre un consiliu de administraþie     Cel puþin unul dintre ei trebuie s„ fie contabil
nr. 169/29.11.2000 de majorare a capitalului social,   compus din 3–7 membri, ale∫i de adunarea          autorizat Ón condiþiile legii sau expert contabil.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 260/6.II.2001                        15
  Cenzorii pot fi acþionari, cu excepþia cenzorului   precum ∫i pentru autentificarea la notar a actului            Societatea Comercial„
expert contabil sau contabil autorizat, care poate fi   adiþional de modificare a actului constitutiv.             ALIMENTARA — S.A., Ia∫i
terþ ce exercit„ profesia individual ori Ón forme      Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor –
asociative.                        extras din procesul-verbal nr. 51/29.11.2000.                HOT√R¬REA NR. 5
  Nu pot fi cenzori, iar dac„ au fost ale∫i, decad din    (66/16.746)
mandatul lor:                                                               din 5.12.2000
                                     HOT√R¬REA NR. 171
  a) rudele sau afinii p‚n„ la al patrulea grad                                   Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor
inclusiv sau soþii administratorilor;                    din 29.11.2000             Societ„þii Comerciale ALIMENTARA — S.A., cu
  b) persoanele care primesc sub orice form„,                                   sediul Ó n I a ∫ i , j u d e þ u l I a ∫ i , Ó n r e g i s t r a t „
                               Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor
pentru alte funcþii dec‚t aceea de cenzor, un salariu                               c u n r . J 22/438/1991, adunare Óntrunit„ ast„zi,
                             Societ„þii Comerciale TEPRO — S.A., Ia∫i, Ón
sau o remuneraþie de la administrator sau de la                                  5.12.2000, Ón conformitate cu prevederile Legii nr.
                             conformitate cu prevederile art. 113, lit. e) din
societate sau ai c„ror angajatori sunt Ón raporturi                                31/1990, republicat„, ∫i ale statutului societ„þii,
                             Legea nr. 31/1990, republicat„, hot„r„∫te:
contractuale sau se afl„ Ón concurenþ„ cu aceasta;                                  av‚nd Ón vedere materialele prezentate ∫i
                               Art. 1. Se aprob„ continuarea cas„rii efective prin
  c) persoanele c„rora le este interzis„ funcþia de                                dezb„tute,
                             dezmembr„ri a 66 mijloace fixe din LBC, av‚nd o
administrator, conform Legii nr. 31/1990,                                       Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                             valoare de inventar de 10.205.407.546 lei ∫i o
republicat„;                                                    republicat„,
                             valoare r„mas„ de amortizat de 9.856.130.217 lei,
  d) persoanele care, pe durata exercit„rii                                     hot„r„∫te:
                             restul de 44 mijloace fixe (cl„diri, construcþii
atribuþiilor conferite de aceast„ calitate, ocup„                                   Art. 1. Aprob„ majorarea capitalului social cu
                             speciale, poduri rulante etc.) r„m‚n‚nd Ón
funcþii Ón cadrul instituþiilor publice cu atribuþii de                              216.040.000 lei, prin aportul Ón natur„ al
                             inventarul secþiei ∫i valorificarea materialelor ∫i
control financiar sau al Ministerului Finanþelor, cu                                acþionarului D„nuþ Prisecariu, ce const„ Óntr-un
                             componentelor rezultate.
excepþia situaþiilor prev„zute expres de lege.                                   autovehicul marca Iveco Tip Furgonet 35.10 395 T
                               Art. 2. Prezenta hot„r‚re va fi adus„ la cuno∫tinþa
  Cenzorii sunt obligaþi s„ supravegheze gestiunea                                Daily, proprietatea acestuia, a c„rui valoare a fost
                             celor Ón drept de c„tre secretarul adun„rii generale
societ„þii, s„ verifice dac„ bilanþul ∫i contul de                                 determinat„ prin raportul de evaluare Óntocmit de
                             a acþionarilor.
profit ∫i pierderi sunt legal Óntocmite ∫i Ón                                   Societatea Comercial„ TEHNIC ROM EXPERT
                               Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor –
concordanþ„ cu registrele, dac„ acestea din urm„                                  CONSULTING — S.R.L., Bucure∫ti.
                             extras din procesul-verbal nr. 51/29.11.2000.
sunt regulat þinute ∫i dac„ evaluarea patrimoniului
                               (67/16.746)                       Œn schimbul bunului aportat se emit 216.040
s-a f„cut conform regulilor stabilite pentru
                                                          acþiuni Ón valoare de 1.000 lei fiecare.
Óntocmirea bilanþului contabil.                     HOT√R¬REA NR. 172
                                                           Art. 2. Desemneaz„ pe dl Bujorean Costel, ∫ef
  Despre toate acestea, precum ∫i asupra
                                      din 29.11.2000             compartiment juridic, s„ Óndeplineasc„ formalit„þile
propunerilor pe care le vor crede necesare asupra
                               Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor    necesare autentific„rii actului adiþional la statutul
bilanþului ∫i repartiz„rii beneficiilor, cenzorii vor
                             Societ„þii Comerciale TEPRO — S.A., Ia∫i, Ón       societ„þii ∫i s„ reprezinte societatea Ón relaþiile cu
face adun„rii generale un raport am„nunþit.
                             conformitate cu prevederile art. 113, lit. e) din    Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului Ia∫i.
  Adunarea general„ nu va putea aproba bilanþul
∫i contul de profit ∫i pierderi, dac„ acestea nu sunt   Legea nr. 31/1990, republicat„, hot„r„∫te:         Art. 3. Prezenta hot„r‚re va fi depus„ Ón termen
Ónsoþite de raportul cenzorilor.               Art. 1. Se aprob„ v‚nzarea de obiective separate,   de 15 zile de la þinerea adun„rii generale
  Cenzorii sunt obligaþi de asemenea:          prin ofert„ direct„, cu respectarea Legii nr. 15/1994,  extraordinare a acþionarilor la Oficiul registrului
  a) s„ fac„, Ón fiecare lun„ ∫i pe nea∫teptate,     modificat„ ∫i completat„ prin Ordonanþa de        comerþului pentru a fi menþionat„ ∫i publicat„ Ón
inspecþii casei ∫i s„ verifice existenþa titlurilor sau  urgenþ„ a Guvernului nr. 54/1997, precum ∫i H.G.     Monitorul Oficial al Rom‚niei.
valorilor ce sunt proprietatea societ„þii sau au fost   nr. 909/1997, a mijloacelor fixe nefolositoare din     Ia∫i, 5.12.2000.
primite Ón gaj, cauþiune ori depozit;           SBR, LPB 8, nr. inv. 4756, an PIF 1975, valoare de      (71/16.747)
  b) s„ convoace adunarea ordinar„ sau          inventar dup„ reevaluare conform H.G. nr.                         *
extraordinar„, c‚nd nu a fost convocat„ de        500/1994 de 514.287.655 lei, valoare r„mas„ de
administratori;                      amortizat 78.886.364 lei ∫i LPB 10 nr. inv. 4758, an           Societatea Comercial„
  c) s„ ia parte la adun„rile ordinare ∫i        PIF 1975, valoare de inventar dup„ reevaluare              INTERMEVA — S.A., Ia∫i
extraordinare, f„c‚nd s„ se insereze Ón ordinea de    conform H.G. nr. 500/1994 de 36.764.569 lei,
zi propunerilor pe care le vor crede necesare;      valoare r„mas„ de amortizat 5.196.059 lei, pentru              HOT√R¬REA NR. 1
  d) s„ constate depunerea regulat„ a garanþiei din   care nu au fost oferte de licitaþie.
                                                                     din 10.07.2000
partea administratorilor;                  Art. 2. Prezenta hot„r‚re va fi adus„ la cuno∫tinþa
  e) s„ vegheze ca dispoziþiile legii ∫i ale actului   celor Ón drept de c„tre secretarul adun„rii generale    Œn temeiul Legii nr. 31/1990, republicat„, al Legii
constitutiv s„ fie Óndeplinite de administratori ∫i    a acþionarilor.                     nr. 99/1999 ∫i al H.G. nr. 450/1999, adunarea
lichidatori.                         Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor –   general„ extraordinar„ a acþionarilor Societ„þii
  Cenzorii    vor   aduce   la  cuno∫tinþa   extras din procesul-verbal nr. 51/29.11.2000.      Comerciale INTERMEVA — S.A., cu sediul Ón Ia∫i,
administratorilor neregulile Ón administraþie ∫i       (68/16.746)                     str. Anastasie Panu nr. 29, judeþul Ia∫i, Ónregistrat„
Ónc„lc„rile dispoziþiilor legale ∫i ale actului                                  cu nr. J 22/908/1995, adunare format„ din:
                                     HOT√R¬REA NR. 173              • dra Roberta Dragomir, acþionar, deþin‚nd 95 %
constitutiv pe care le constat„, iar cazurile mai
importante le vor aduce la cuno∫tinþa adun„rii               din 29.11.2000             din acþiuni;
generale.                                                       • Societatea Comercial„ IASICON — S.A., Ia∫i,
                               Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor
  Cenzorii au dreptul s„ obþin„ Ón fiecare lun„ de                                acþionar, deþin‚nd 4 % din acþiuni;
                             Societ„þii Comerciale TEPRO — S.A., Ia∫i, Ón
la administratori o situaþie despre mersul                                      • dl Petru Pralea, acþionar, deþin‚nd 0,75 % din
                             conformitate cu prevederile art. 113, lit. e) din
operaþiunilor.                                                   acþiuni;
                             Legea nr. 31/1990, republicat„, hot„r„∫te:
  Cenzorii iau parte la adun„rile administratorilor,    Art. 1. Se aprob„ Ónchirierea a 11 spaþii        • dna Jeni Pralea, acþionar, deþin‚nd 0,25 % din
f„r„ drept de vot.                                                 acþiuni,
                             independente ∫i disponibile, Ón suprafaþ„ total„ de
  Este interzis cenzorilor s„ comunice acþionarilor                                 analiz‚nd rezultatele economico-financiare
                             13.666 m 2, dotate cu diferite facilit„þi (energie
Ón particular sau terþilor datele referitoare la                                  Ónregistrate de societate, constat‚nd imposibilitatea
                             electric„, aer, gaz metan), la un preþ minim
operaþiunile societ„þii, constatate cu ocazia                                   realiz„rii obiectului de activitate al societ„þii,
                             de 1 $/m 2 /lun„, conform anexei la prezenta
mandatului lor.                                                  hot„r„∫te:
                             hot„r‚re.
  Cenzorii vor trece Óntr-un registru special                                    Art. 1. Dizolvarea – lichidarea Societ„þii
                               Art. 2. Prezenta hot„r‚re va fi adus„ la cuno∫tinþa
deliber„rile lor, precum ∫i constat„rile f„cute Ón                                 Comerciale INTERMEVA — S.A., Ón conformitate cu
                             celor Ón drept de c„tre secretarul adun„rii generale
exerciþiul mandatului lor.                                             art. 28 ∫i 29 din statutul societ„þii ∫i Ón condiþiile
                             a acþionarilor.
  Revocarea lor se va putea face numai de                                     Legii nr. 31/1990, republicat„ ∫i completat„ cu
                               Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor –
adunarea general„, cu votul cerut la adun„rile                                   prevederile Legii nr. 99/1999.
                             extras din procesul-verbal nr. 51/29.11.2000.
extraordinare.“                                                    Art. 2. Numirea, Ón conformitate cu prevederile
                               (69/16.746)
  Art. 26 se modific„ ∫i devine:                                         Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i ale statutului
  Calculul ∫i repartizarea profitului                  HOT√R¬REA NR. 174
                                                          Societ„þii Comerciale INTERMEVA — S.A., a dlui
  îProfitul impozabil se stabile∫te Ón condiþiile
                                      din 29.11.2000             Florea Virgil-Cornel, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Ion
legii ∫i se reflect„ Ón bilanþul contabil.
                               Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor    Mihalache nr. 121, bl. 9, et. 3, ap. 15, sectorul 1,
  Profitul r„mas dup„ plata impozitului pe profit
                             Societ„þii Comerciale TEPRO — S.A., Ia∫i, Ón       posesor al B.I. seria B.N. nr. 240842, eliberat de
se repartizeaz„ conform hot„r‚rii adun„rii generale
                             conformitate cu prevederile art. 113, lit. e) din    Secþia 4 Poliþie Bucure∫ti la data de 9 mai 1990,
a acþionarilor, cu respectarea legislaþiei Ón vigoare.
                             Legea nr. 31/1990, republicat„, hot„r„∫te:        Ónregistrat la UNPRL la nr. 10340, care Óndepline∫te
Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de
                               Art. 1. Se aprob„ includerea Ón programul de     prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„ ∫i
societate Ón condiþiile legii, dup„ aprobarea
                             investiþii pentru anul 2000, aprobat prin hot„r‚rea   modificat„ prin Legea nr. 99/1999, ∫i ale
bilanþului contabil de c„tre adunarea general„ a
acþionarilor.“                      adun„rii generale a acþionarilor nr. 146/30.03.2000,   Ordonanþei de urgenþ„ a Guvernului nr. 79/1999,
  Art. 2. Actul adiþional cuprinz‚nd textul integral   la poziþia 2 îModernizare linie Ø 89 mm“ a        pentru a fi desemnat lichidator al Societ„þii
al clauzelor modificate se va depune la Oficiul      subpunctului îModernizare cuptor tunel secþia a IV-a“  Comerciale INTERMEVA — S.A.
registrului comerþului spre a fi menþionat Ón       – av‚nd valoarea investiþiei 300.000 $. Finanþarea se    Art. 3. Lichidatorul numit la art. 2 va Óntreprinde
registru ∫i publicat Ón Monitorul Oficial al       va face din surse proprii.                toate demersurile pentru publicarea hot„r‚rii de
Rom‚niei, Partea a IV-a, Ón conformitate cu         Art. 2. Prezenta hot„r‚re va fi adus„ la cuno∫tinþa  dizolvare – lichidare Ón Monitorul Oficial al
prevederile art. 130 alin. 4 din Legea nr. 31/1990,    celor Ón drept de c„tre secretarul adun„rii generale   Rom‚niei, partea a IV-a, ∫i pentru Ónregistrarea
republicat„.                       a acþionarilor.                     lichidatorului la Oficiul Registrului Comerþului al
  Art. 3. Se Ómputernice∫te dl ing. Vasile Plugaru,     Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor –   Municipiului Bucure∫ti, conform Legii nr. 31/1990,
Ón calitate de administrator, s„ semneze Ón numele    extras din procesul-verbal nr. 51/29.11.2000.      republicat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 99/1999.
societ„þii documentele necesare Ón vederea          (70/16.746)                        (72/16.748)
menþion„rii la Oficiul registrului comerþului,                   *                                *
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 260/6.II.2001
      Societatea Comercial„              Ó∫i va majora capitalul social de la 2.000.000 lei,    Comerciale MOBITEX — S.A., cu sediul Ón
     TUTUN CRISTIAN — S.R.L., Ia∫i           divizat Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, la   Bucure∫ti, bd. Elisabeta nr. 28, sectorul 5,
                              27.425.000 lei, divizat Ón 200 p„rþi sociale a 137.125  Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu
       PROIECT DE FUZIUNE              lei fiecare, repartizat asociaþilor astfel:        nr. J 40/229/1991:
  Œncheiat Óntre:                      – Condrea Elisabeta va deþine 13.712.500 lei,       1. Art. 16 alin. 1 din statutul societ„þii ∫i art. 12
  – Societatea Comercial„ TUTUN CRISTIAN —        divizat Ón 100 p„rþi sociale a 137.125 lei fiecare, iar  alin. 1 din contractul de societate vor avea
S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, Str. G„rii nr. 24, bl. 20–22,    – Condrea Ioan Cristinel va deþine 13.712.500 lei,   urm„torul conþinut:
judeþul Ia∫i, cod fiscal R1969575, Ónregistrat„ la     divizat Ón 100 p„rþi sociale a 137.125 lei fiecare.     îSocietatea este administrat„ de un consiliu de
Oficiul registrului comerþului cu nr. J 22/763/1991,      Valorile menþionate sunt evidenþiate Ón        administraþie compus din 3 administratori, ale∫i
cu un capital social subscris ∫i v„rsat Ón valoare de    bilanþurile contabile ale celor dou„ societ„þi,      de adunarea general„ extraordinar„ pe o perioad„
                              anexate la prezentul proiect de fuziune.         de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reale∫i pe o
2.000.000 lei, reprezentat„ de dl Condrea Ioan
                                11.12.2000.                      perioad„ de Ónc„ 4 ani, care pot avea calitatea de
Cristinel, Ón calitate de societate absorbant„, ∫i
                                 (73/16.750)                     acþionar.“
  – Societatea Comercial„ M.C. 66 ELISABETA —
S.A., cu sediul Ón Ia∫i, Str. G„rii nr. 24, bl. 20–22,                *                 Art. 5 — Obiectul de activitate — se completeaz„
                                                           cu activitatea de depozit„ri (cod CAEN 6312).
judeþul Ia∫i, cod fiscal 7623502, Ónmatriculat„ la
                                Societatea Comercial„ MOBITEX — S.A.           2. Œn conformitate cu prevederile art. 129 din
Oficiul registrului comerþului cu nr. J
                                       Bucure∫ti                Legea nr. 31/1990 au fost revocaþi administratorii
22/1096/1995, cu un capital social subscris ∫i v„rsat
                                                           societ„þii:
Ón valoare de 25.425.000 lei, reprezentat„ de dl
                                        HOT√R¬RE                 – Truta Ion, director general, pre∫edintele
Condrea Ioan Cristinel, conform hot„r‚rii adun„rii
                                                           consiliului de administraþie;
generale a acþionarilor nr. 1/7.12.2000 ∫i procesului-      a adun„rii generale extraordinare a          – Giurcanu Vasile, membru;
verbal nr. 2/7.12.2000, anexate, Ón calitate de          acþionarilor Societ„þii Comerciale          – Mihaila Aurelia, membru;
societate absorbit„.                            MOBITEX — S.A.                – Pesavento Maria, membru;
  Av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 31/1990,
                                 (extras din procesul-verbal al adun„rii         – Groza Mihaela, membru.
republicat„, cele dou„ societ„þi comerciale, Ón baza
                                 generale extraordinare a acþionarilor         3. Œn conformitate cu prevederile art. 129 din
acordului asociaþilor ∫i acþionarilor, s-a hot„r‚t
                                   din data de 23 decembrie 2000)          Legea nr. 31/1990 au fost ale∫i administratorii
fuziunea acestora Ón urm„toarele condiþii:
                                                           societ„þii:
  1. Fuziunea se face prin absorbþia Societ„þii       Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor
                                                             – Truta Ion, director general, pre∫edintele
Comerciale M.C. 66 ELISABETA — S.A. de c„tre        Societ„þii Comerciale MOBITEX — S.A., Óntrunit„ la
                                                           consiliului de administraþie, cet„þean rom‚n,
Societatea Comercial„ TUTUN CRISTIAN — S.R.L.        data de 23 decembrie 2000, la sediul social al
                                                           n„scut la 30.12.1952 Ón comuna V„leni, judeþul
  2. Fuziunea se fundamenteaz„ din punct de        societ„þii din Bucure∫ti, bd. Elisabeta nr. 28,
                                                           Olt, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie nr.
vedere economic ∫i juridic prin aceea c„ Societatea     sectorul 5, fiind respectate formalit„þile de
                                                           59-61, bl. 59-61, sc. B, et. 5, ap. 51, sectorul 5, cod
Comercial„ TUTUN CRISTIAN — S.R.L. a dob‚ndit        publicitate, condiþiile de cvorum ∫i de validitate a
                                                           numeric personal 1521230400273, nec„s„torit;
prin contractul de v‚nzare-cump„rare de acþiuni nr.     deliber„rilor cerute de Legea nr. 31/1990,
                                                             – Pesavento Maria, membru, cet„þean rom‚n,
263/1996, 712 acþiuni nominative a 25.000 lei        republicat„, a hot„r‚t urm„toarele:
                                                           n„scut„ la 4.01.1947 Ón comuna Ciochina, judeþul
fiecare, Ón valoare total„ de 17.800.000 lei, ale       Hot„r‚rea n r. 5 – aprob„ proiectul actului
                                                           Ialomiþa, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Ion
Societ„þii Comerciale M.C. 66 ELISABETA — S.A., de     constitutiv pentru societatea de transporturi ce
                                                           C‚mpineanu, nr. 31, sc. 1, et. 3, ap. 15, sectorul 1,
la F.P.S., ∫i prin contractul de v‚nzare-cump„rare de    urmeaz„ a se Ónfiinþa.
                                                           cod numeric personal 2470104400405, c„s„torit„;
acþiuni nr. 71/1997, 305 acþiuni nominative a         Œmputernice∫te pe dna Firoiu Maria, Ón vederea
                                                             – Maracine Angela, membru, cet„þean rom‚n,
25.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 7.625.000 lei,   semn„rii actului constitutiv la notariat ∫i
                                                           n„scut„ la 7.10.1960 Ón comuna Margau, judeþul
ale Societ„þii Comerciale M.C. 66 ELISABETA — S.A.,     Óndeplinirea formalit„þilor la Oficiul registrului
                                                           Cluj, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Gen. Berthelot,
de la F.P.P. II Moldova, menþiune ce a fost         comerþului.
                                                           nr. 75, sectorul 1, cod numeric personal
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului cu nr.     Hot„r‚rea n r. 6 – aprob„ actul adiþional la
                                                           2601007400182, c„s„torit„.
4932/12.05.1998.                      contractul de munc„ al directorului general.
                                                             4. Œn conformitate cu prevederile art. 129 din
  Astfel, Societatea Comercial„ TUTUN CRISTIAN —       Se Ómputernicesc membrii consiliului de
                                                           Legea nr. 31/1990 au fost ale∫i cenzorii societ„þii:
S.R.L. r„m‚ne acþionar unic al Societ„þii Comerciale    administraþie Ón vederea semn„rii actului adiþional.     – Mihailescu Sterian, cet„þean rom‚n, n„scut la
M.C. 66 ELISABETA — S.A., deþin‚nd un aport la         Actele adiþionale la contractele individuale de    28.08.1936 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
capitalul social Ón valoare de 25.425.000 lei, divizat   munc„ pentru ∫efii centrelor de profit vor fi       str. Vl„deasa nr. 7, bl. C 34, sc. A, et. 2, ap. 15,
Ón 1.017 acþiuni a 25.000 lei fiecare, reprezent‚nd     Óncheiate de consiliul de administraþie.         sectorul 6, cod numeric personal 1360828400190,
100 % capitalul social subscris ∫i v„rsat.           Aprob„ ca actul adiþional la contractul individual   c„s„torit;
  Prin fuziune, Societatea Comercial„ TUTUN        de munc„ al directorului general s„ fie semnat de      – Cenec Gheorghe, cet„þean rom‚n, n„scut la
CRISTIAN — S.R.L. poate folosi mai eficient spaþiile    membrii consiliului de administraþie, iar actele     7.07.1928 Ón Ploie∫ti, judeþul Prahova, domiciliat
comerciale, precum ∫i Óntreg patrimoniul Societ„þii     adiþionale la contractele de munc„ Óncheiate cu ∫efii   Ón Bucure∫ti, str. Ion Brezoianu, nr. 51 B, et. 2, ap.
Comerciale M.C. 66 ELISABETA — S.A.             centrelor de profit s„ fie aprobate de membrii      15, sectorul 1, cod numeric personal
  Fuziunea mai este determinat„ ∫i de faptul c„      consiliului de administraþie.               1280707400101, c„s„torit;
Societatea Comercial„ M.C. 66 ELISABETA — S.A., Ón       Hot„r‚rea nr. 7 – aprob„ trecerea pe cheltuieli a     – Boncota Anca, cet„þean rom‚n, n„scut„ la
practic„ a desf„∫urat puþine activit„þi comerciale,     sumei de 16.363.940 lei.                 8.08.1965 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
nerelevante pentru dezvoltarea societ„þii, ea lu‚nd      Hot„r‚rea nr. 8 – aprob„ acordarea de prime Ón     Calea Griviþei nr. 242, sc. A, et. 4, ap. 21, sectorul 1,
fiinþ„ prin divizarea Societ„þii Comerciale METALO     cuantum egal cu indemnizaþia lunar„ pentru        cod numeric personal 2650808400010, nec„s„torit„.
CHIMICE — S.A., Ia∫i, Ón vederea privatiz„rii        membrii consiliului de administraþie ∫i ai comisiei     Cenzori supleanþi:
acesteia.                          de cenzori, cu excepþia pre∫edintelui consiliului de     – Zimbroianu Floarea, cet„þean rom‚n, n„scut„
  3. Activul ∫i pasivul celor dou„ societ„þi       administraþie.                      la 7.02.1950 Ón comuna V„rs„tura, judeþul Vrancea,
comerciale, precum ∫i evaluarea lor s-au f„cut prin      Hot„r‚rea n r. 9 – aprob„ cuantumul          domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Fabrica de Gheaþ„ nr. 8,
bilanþuri Óncheiate la data de 30.06.2000.         indemnizaþiei Ón sum„ de 6.000.000 lei pentru       bl. 90, sc. C, ap. 120, sectorul 2, cod numeric
  Activul ∫i pasivul Societ„þii Comerciale M.C. 66    membrii consiliului de administraþie, cu excepþia     personal 2500207401213, c„s„torit„;
ELISABETA — S.A. se transmit Ón Óntregime c„tre       pre∫edintelui consiliului de administraþie care are     – Pascu Rodica, cet„þean rom‚n, n„scut„ la
Societatea Comercial„ TUTUN CRISTIAN — S.R.L.        stabilit„ indemnizaþia printr-o hot„r‚re anterioar„.   5.02.1956 Ón comuna Cerghid, judeþul Mure∫,
  Œn acest sens, activul ∫i pasivul total al Societ„þii    (74/34.836)                      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Aleea Poiana Muntelui nr. 2,
Comerciale M.C. 66 ELISABETA — S.A. s-a stabilit la                  *                bl. OD 3, sc. 5, et. 7, ap. 192, sectorul 6, cod
31.056.000 lei, capitalul social fiind de 25.425.000             ACT ADIÞIONAL              numeric personal 2560205400717, c„s„torit„;
lei, divizat Ón 1.017 acþiuni nominative a 25.000 lei                                  – Alexandru Maria Magdalena, cet„þean rom‚n,
fiecare, iar activul ∫i pasivul total al Societ„þii     la statutul ∫i contractul Societ„þii Comerciale     n„scut„ la 8.06.1950 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón
Comerciale TUTUN CRISTIAN — S.R.L. s-a stabilit la              MOBITEX — S.A.              Bucure∫ti, str. Malcoci nr. 26, bl. 38, ap. 39, sectorul
2.194.410.000 lei, capitalul social fiind de 2.000.000     Œn  baza  hot„r‚rii  adun„rii   generale    5, cod numeric personal 2500628400025,
lei, divizat Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare.   extraordinare a acþionarilor Societ„þii Comerciale    c„s„torit„.
  4. Prin efectul fuziunii, Societatea Comercial„     MOBITEX — S.A., din data de 23.12.2000, se aduc       Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
TUTUN CRISTIAN — S.R.L. va prelua tot patrimoniul      urm„toarele modific„ri la statutul (art. 5 ∫i art. 16   r„m‚n nemodificate.
Societ„þii Comerciale M.C. 66 ELISABETA — S.A. ∫i      alin. 1) ∫i contractul (art. 12 alin. 1) Societ„þii      (75/35.377)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul ∫i agenþii economici, Bucure∫ti,
                ∫os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 260/6.II.2001 conþine 16 pagini.                       Preþul 6.976 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top