Docstoc

mof4_2001_0041

Document Sample
mof4_2001_0041 Powered By Docstoc
					                                      PARTEA A IV-A
Anul XI — Nr. 41                                                                Luni, 8 ianuarie 2001
                         PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI         PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„                cheltuielilor cu organiz„rile de ∫antier din zona     bl. 41, ap. 26, sectorul 2, Ón Bucure∫ti, str. Grigore
  TERRA S.N. COMPANY IMPEX — S.R.L.             municipiului Bucure∫ti ∫i a judeþelor s-au hot„r‚t    Moisil nr. 3, bl. 7, sc. 4, et. 7, ap. 238, sectorul 2.
        Bucure∫ti                   urm„toarele:                         Celelalte prevederi ale statutului societ„þii r„m‚n
                                 1. Se radiaz„ din registrul comerþului îSucursala   nemodificate.
          ACT ADIÞIONAL               Electromontaj Reþele”, Bucure∫ti, Ónmatriculat„ cu      (3/29.666)
                               nr. J 40/3598/1996, cod fiscal 8393584 din                      *
 la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
                               6.05.1996.
   TERRA S.N. COMPANY IMPEX — S.R.L.,                                         Societatea Comercial„ ECA–EUROEXPERT
                                 2.   Se   schimb„    sediul   Sucursalei
  cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 2,
                               ELECTROMONTAJ — S.A., Sucursala Bucure∫ti,          CONSULTING AGRIBUSINESS — S.R.L.
   bl. 50, ap. 3, sectorul 2, Ónmatriculat„         Ónmatriculat„ cu nr. J 40/3501/1995, cod fiscal              Bucure∫ti
    la Oficiul registrului comerþului           4265353 din 9.07.1993, din Bucure∫ti, str. Candiano
  cu nr. J 40/7237/1997, cod fiscal 9782113         Popescu nr. 1, sectorul 4, Ón Bucure∫ti, str. Potera∫i           ACT ADIÞIONAL
  Subsemnaþii Sem„naru Florica, cet„þean rom‚n,       nr. 26–28, sectorul 4.
                                                             la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. L„ptari Tei nr. 2, bl. 6,     – Œn conformitate cu titlul 8, art. 26.4 din statut
                                                                ECA–EUROEXPERT CONSULTING
ap. 47, sectorul 2, identificat„ cu C.I. seria R.D.      s-au stabilit urm„toarele zone geografice de
                                                               AGRIBUSINESS — S.R.L., Ónmatriculat„
nr. 093805, eliberat„ de Secþia 7 Poliþie la data de     activitate:
                                                                la Oficiul registrului comerþului
20.10.1999, ∫i Sem„naru Codruþ Marius, cet„þean         • pentru Sucursala Bucure∫ti: Bucure∫ti, judeþul
                                                                   cu nr. J 40/2930/2000
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. L„ptari Tei       Ilfov, judeþul Giurgiu, judeþul Teleorman ∫i zonele
nr. 2, bl. 6, ap. 47, sectorul 2, identificat cu C.I. seria  aferente lucr„rilor pentru Societatea Comercial„       Subsemnaþii Panait Neculae, cet„þean rom‚n,
C.P. nr. 634864, eliberat„ de Secþia 7 Poliþie la data    TRANSELECTRICA — S.A., Bucure∫ti;             domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 43,
de 1.01.2000, ca urmare a hot„r‚rii adun„rii           • pentru Sucursala Bac„u: zonele stabilite       bl. P14, sc. B, et. 1, ap. 60, sectorul 2, ∫i Dudu
generale nr. 1 din data de 20.11.2000, aducem         anterior ∫i judeþul Ialomiþa, pentru lucr„rile      ™tefan, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Buz„u, Str.
urm„toarele modific„ri la contractul ∫i statutul       Societ„þii Comerciale ELECTRICA — S.A.;          Unirii, bl. 8H, et. 2, ap. 8, judeþul Buz„u, Ón calitate
societ„þii:                           • pentru Sucursala Constanþa: zonele stabilite     de   asociaþi    ai  Societ„þii   Comerciale
  Domeniul principal ∫i activitatea principal„        anterior ∫i judeþul C„l„ra∫i, pentru lucr„rile      ECA–EUROEXPERT CONSULTING AGRIBUSINESS —
r„m‚n neschimbate:                      Societ„þii Comerciale ELECTRICA — S.A.          S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
  Se precizeaz„ codul CAEN 5151, existent Ón          Adunarea general„ a acþionarilor Ómputernice∫te    Bucure∫ti, str. Jean Louis Calderon nr. 66, sectorul 2,
obiectul de activitate al societ„þii, astfel: 5151 –     comitetul de direcþie pentru stabilirea coeficienþilor  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al
comerþ cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi ∫i     de calcul privind drepturile salariale pentru       Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/2930/2000, Ón
gazo∫i ∫i cu produse derivate (petrol, produse        conducerea Sucursalei Bucure∫ti, Ón funcþie de      baza hot„r‚rii adun„rii generale a asociaþilor
petroliere, uleiuri etc.).                  realizarea indicatorilor de venit ∫i profit care se vor  nr. 003/10.10.2000, a prevederilor legale ∫i statutare
                               aplica de la 1.11.2000, precum ∫i a coeficientului (K)  ∫i v„z‚nd contractul de cesiune autentificat cu
  Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n
                               pentru calcularea fondului de salarii al sucursalei,   nr. 2258/2000 la un birou notarial, am hot„r‚t
neschimbate.
                               Ón funcþie de valoarea veniturilor realizate.       modificarea actelor constitutive ale societ„þii, dup„
  (1/29.664)
                                 Adunarea general„ a acþionarilor Ómputernice∫te    cum urmeaz„:
              *
                               pe domnul Diaconu Marian, director ∫i membru Ón       1. Dudu ™tefan cesioneaz„ 5 p„rþi sociale a
                               consiliul de administraþie, s„ se ocupe de actele     100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 500.000 lei,
      Societatea Comercial„
                               societ„þii la notariat ∫i la registrul comerþului.    reprezent‚nd 25 % din capitalul social al societ„þii,
   ELECTROMONTAJ — S.A., Bucure∫ti
                                 (2/29.665)                      Ómpreun„ cu pasivul ∫i activul Ón cota
          ACT ADIÞIONAL
                                            *                corespunz„toare, de la Panait Neculae.
                                                              2. Œn urma cesiunii de mai sus capitalul social al
    la statutul Societ„þii Comerciale                 Societatea Comercial„             societ„þii format din 20 p„rþi sociale a 100.000 lei
      ELECTROMONTAJ — S.A.,               J.R.F. TRADING IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
                                                            fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, are
 cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 158,                                     urm„toarea configuraþie:
sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                ACT ADIÞIONAL
                                                              – Panait Neculae deþine 10 p„rþi sociale a 100.000 lei
   Comerþului al Municipiului Bucure∫ti               la statutul Societ„þii Comerciale         fiecare, numerotate de la 1 la 10, Ón valoare total„
 cu nr. J 40/1099/1991, cod fiscal 566/1996,             J.R.F. TRADING IMPEX — S.R.L.,          de 1.000.000 lei ∫i reprezent‚nd 50 % din capitalul
     telefon 3305025, fax 3307035,              cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon        social al societ„þii;
        cod po∫tal 75144                   nr. 286, bl. 41, ap. 26, sectorul 2,         – Dudu ™tefan deþine 10 p„rþi sociale a 100.000 lei
  Œn ziua de 30.10.2000 adunarea general„ a         Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului      fiecare, numerotate de la 1 la 10, Ón valoare total„
acþionarilor Ón prezenþa tuturor ∫i cu unanimitate a      cu nr. J 40/8411/1996, cod fiscal R8863570,       de 1.000.000 lei ∫i reprezent‚nd 50 % din capitalul
hot„r‚t:                                 capital social de 10.000 $          social al societ„þii.
  Av‚nd Ón vedere cheltuielile mari de organizare           (echivalentul a 32.000.000 lei)           3. Participarea la beneficii ∫i pierderi este de 50 %
a Societ„þii Comerciale ELECTRICA — S.A. ∫i a          Subsemnatul Jamal Sh. Ibrahim, cet„þean        pentru fiecare asociat Ón parte.
Societ„þii Comerciale TRANSELECTRICA — S.A.,         irakian, domiciliat Ón Irak, Al Anbar, Ón calitate de    Celelalte menþiuni din cuprinsul actelor
care au dus la lipsa de disponibilit„þi din cont, la     asociat unic al Societ„þii Comerciale J.R.F. TRADING   constitutive r„m‚n nemodificate.
plata salariilor cu Ónt‚rziere, la plata datoriilor      IMPEX — S.R.L., am hot„r‚t schimbarea sediului        (4/29.667)
sucursalelor c„tre societate ∫i pentru echilibrarea      societ„þii din Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 286,                  *
  2                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 41/8.I.2001
 Societatea Comercial„ NEWSPICES — S.A.          sectorul 1, posesor al B.I. seria G.V. nr. 860198,        Art. I. Se nume∫te Ón funcþia de administrator
        Bucure∫ti                  eliberat de Secþia 1 Poliþie la data de 24.10.1996, cod    dl MÓnea Iulian-F„nic„, cet„þean rom‚n, domiciliat
                              numeric personal 1510901400161, c„s„torit, n„scut       Ón localitatea Andreia∫u de Jos, judeþul Vrancea,
         ACT ADIÞIONAL               la 1.09.1951 Ón Constanþa, judeþul Constanþa, ∫i        identificat cu B.I. seria H.C. nr. 280459, eliberat de
                              P„un Elena, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón           Poliþia Odobe∫ti la data de 10.12.1998, n„scut la
       la actele constitutive
                              Bucure∫ti, Str. Estacadei nr. 12, bl. N14, sc. 4, et. 3,    data de 26 mai 1973 Ón R‚mnicu S„rat, fiul lui
 ale Societ„þii Comerciale NEWSPICES — S.A.,
                              ap. 51, sectorul 6, posesoare a B.I. seria B.E.        F„nic„ ∫i Mariana, cod numeric personal
cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Ion GÓrbea nr. 26,
                              nr. 077980, eliberat de Secþia 21 Poliþie la data de      1730526393132.
sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                              24.09.1991, c„s„torit„, Ón calitate de asociaþi ai        Art. II. Ca urmare a prezentului act adiþional se
    comerþului cu nr. J 40/6943/1993
                              Societ„þii Comerciale FIREPRO ROMANIA — S.R.L.,        modific„ ∫i se completeaz„ Ón mod corespunz„tor
  LuÓnd Ón considerare hot„r‚rea nr. 2/2000 a       am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la statutul ∫i        toate clauzele din actele constitutive ale societ„þii
adun„rii generale a acþionarilor din cadrul Societ„þii                                   contrare prezentului Ónscris.
                              contractul de societate:
Comerciale NEWSPICES — S.A., Bucure∫ti, actele                                        Art. III. Prezentul act adiþional se va publica Ón
                                – completarea obiectului de activitate cu
constitutive ale societ„þii se modific„ dup„ cum                                      Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i va fi menþionat la
                              urm„toarele: montaj, Óntreþinere, service, inspecþii,
urmeaz„:                                                          Oficiul registrului comerþului.
                              Óncerc„ri finale, test„ri, elaborare documentaþie,
  Se completeaz„ obiectul de activitate al societ„þii                                     (9/29.671)
                              proiectare, instruire ∫i atestare personal, pentru
cu urm„toarea activitate:                                                               *
                              sisteme ∫i instalaþii de stingere a incendiilor – cod
  5155 – comerþ cu ridicata cu produse chimice ∫i
                              CAEN 4531, 7420, 7430, 7484, 8042.
de uz fitosanitar.                                                      Societatea Comercial„ PLAZA F — S.R.L.
                                Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
  Celelalte dispoziþii din actele constitutive r„m‚n                                            Bucure∫ti
                              r„m‚n nemodificate.
nemodificate, prezentul act adiþional f„c‚nd parte
                                 (7/29.670)
integrant„ ∫i complet‚nd dispoziþiile acestora Ón                                               ACT ADIÞIONAL
mod corespunz„tor.                               ACT ADIÞIONAL
  (5/29.668)                                                       la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
              *                 la statutul ∫i contractul Societ„þii Comerciale         PLAZA F — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                   FIREPRO ROMANIA — S.R.L.,              str. Murgeni nr. 5, bl. L 28, ap. 38, sectorul 3,
  Societatea Comercial„ FOREVER LIVING            cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie            Ónregistrat„ cu nr. J 40/13036/1998
    PRODUCTS ROM¬NIA — S.R.L.                nr. 123, bl. 129, et. 1, ap. 6, sectorul 5,          Subsemnatul Farem Jassem, cet„þean sirian,
         Bucure∫ti                    Ónmatriculat„ cu nr. J 40/8910/1997,           domiciliat Ón Siria, Rakka, cu re∫edinþa Ón
                                    cod fiscal R9976144/1997              Bucure∫ti, str. Agricultori, bl. 81, sc. A, et. 3, ap. 12,
         ACT ADIÞIONAL                Subsemnaþii Ionescu Silvian, cet„þean rom‚n,        sectorul 3, identificat cu pa∫aportul seria R.S./88
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Pu∫kin nr. 5, ap. 1,       nr. 2087795, eliberat de c„tre autorit„þile siriene la
    la statutul Societ„þii Comerciale
                              sectorul 1, posesor al B.I. seria G.V. nr. 860198,       data de 19.09.1993, Ón calitate de asociat unic al
    FOREVER LIVING PRODUCTS
                              eliberat de Secþia 1 Poliþie la data de 24.10.1996, cod    societ„þii, prin reprezentant Cazan Florina Cristina,
  ROM¬NIA — S.R.L., autentificat cu nr.
                              numeric personal 1510901400161, c„s„torit, n„scut       conform hot„r‚rii asociatului unic nr. 25 din data
2400/6.11.1998 de notarul public Valeria Baias
                              la 1.09.1951 Ón Constanþa, judeþul Constanþa, ∫i        de 15 noiembrie 2000 ∫i a Ómputernicirii nr. 26 din
  Œntocmit de FOREVER LIVING PRODUCTS           P„un Elena, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón           aceea∫i dat„, am hot„r‚t urm„toarele:
ROMANIA LLC, persoan„ juridic„ american„, cu        Bucure∫ti, Str. Estacadei nr. 12, bl. N14, sc. 4, et. 3,     Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
sediul Ón S.U.A., 7501 East McCormick Parkway,       ap. 51, sectorul 6, posesoare a B.I. seria B.E.        societ„þii cu urm„toarea activitate:
Suite 135S, Maricopa County, Scottsdale, Arizona      nr. 077980, eliberat de Secþia 21 Poliþie la data de       5530 – restaurante.
85258, Ón calitate de asociat unic al Societ„þii      24.09.1991, c„s„torit„, Ón calitate de asociaþi ai        Art. 2. Prezentul Ónscris modific„ ∫i completeaz„
Comerciale FOREVER LIVING PRODUCTS                                             Ón mod corespunz„tor clauzele actului constitutiv al
                              Societ„þii Comerciale FIREPRO ROMANIA — S.R.L.,
ROM¬NIA — S.R.L., Ónregistrat„ la Oficiul Registrului                                   societ„þii ∫i urmeaz„ a fi menþionat la Oficiul
                              Ón urma contractului de cesiune autentificat cu nr.
Comerþului al Municipiului Bucure∫ti cu                                          Registrului Comerþului al Municipiului Bucure∫ti ∫i
                              1295/13.11.2000 la Biroul notarului public
nr. J 40/12036/1998, cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd.                                      publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. Celelalte
                              Dumitrescu Florentina, am hot„r‚t urm„toarele
Prim„verii nr. 39, ap. 1, sectorul 1, prin Szocs Gabor,                                  menþiuni din actul constitutiv al societ„þii r„m‚n
                              modific„ri la statutul ∫i contractul de societate:
Ón calitate de Ómputernicit, conform deciziei                                       nemodificate.
                                1. Retragerea din societate a dlor Zimmerli
asociatului unic al Societ„þii Comerciale FOREVER                                       (10/29.672)
                              Alfred Ernst, Avraham Bahar ∫i Peter Graf Jules.
LIVING PRODUCTS ROMANIA LLC, emis„ Ón data de
                                2. Capitalul social al societ„þii este de 50.000.000 lei,             HOT√R¬RE
13.11.2000, autentificat„ de notarul public Linda S.
                              v„rsat integral Ón lei, divizat Ón 500 p„rþi sociale a
Lovell, se aprob„ deschiderea unui punct de lucru al                                        a adun„rii generale a asociaþilor
                              100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 500 ∫i
societ„þii, care va avea sediul Ón Arad, Micalaca,                                           Ón ∫edinþa din 15.11.2000
                              repartizat astfel asociaþilor:
bl. 301, sc. A, parter, judeþul Arad, pe o perioad„ de
                                – Ionescu Silvian – 48.000.000 lei, divizat Ón 480       Subsemnatul Faress Jassem, posesor al
3 ani, Óncep‚nd cu data de 1.11.2000 ∫i p‚n„ la
                              p„rþi sociale x 100.000 lei, numerotate de la 1 la 48,     legitimaþiei provizorii seria H nr. 75784, eliberat„
31.10.2003, pe baza contractului de Ónchiriere din
                              participarea la beneficii ∫i pierderi este de 96 %;      de Ministerul de Interne la data de 27.02.2000,
data de 24.10.2000, Óncheiat cu Societatea
                                – P„un Elena – 2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„rþi      cet„þean sirian, domiciliat Ón Bucure∫ti,
Comercial„ COMTEX — S.A., Arad, Ón calitate de
                              sociale x 100.000 lei, numerotate de la 49 la 50,       str. Agricultori, bl. 81, sc. A, et. 3, ap. 12, sectorul 3,
locator/proprietar.
                              participarea la beneficii ∫i pierderi este de 4 %.       Ón calitate de asociat unic al Societ„þii Comerciale
  Se Ómputernice∫te societatea de avocaþi îStoica ∫i
                                Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului     PLAZA F — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
asociaþii“, cu sediul profesional Ón Bucure∫ti, Splaiul
                              r„m‚n nemodificate.                      str. Murgeni nr. 5, bl. L 28, sc. 1, ap. 38, sectorul 3,
Independenþei nr. 7, bl. 101, sc. B, et. 4, ap. 30,
                                (8/29.670)                         Ón adunarea general„ a asociaþilor din data de
sectorul 5, ca, prin intermediul avocatului asociat
                                             *                 15.11.2000 am convenit Ónfiinþarea unui punct de
Cristiana Irinel Stoica, ∫i/sau al oric„ror altor avocaþi
                                                              lucru Ón Bucure∫ti, bd. Pache Protopopescu nr. 128,
din cadrul societ„þii desemnaþi de aceasta din urm„,
                                     Societatea Comercial„               sectorul 2, av‚nd ca obiect de activitate alimentaþie
s„ efectueze orice modific„ri ale prezentului act
                                   ORIGONET ROMANIA — S.R.L.              public„ (fast food).
adiþional, dac„ acest lucru se va impune, cu ocazia
                                                                (11/29.672)
procedurilor de Ónregistrare a menþiunilor privind
                                        ACT ADIÞIONAL                              *
Societatea Comercial„ FOREVER LIVING
PRODUCTS ROM¬NIA — S.R.L., asigur‚nd             la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale              Societatea Comercial„
reprezentarea asociatului unic ∫i a societ„þii Ón faþa        ORIGONET ROMANIA — S.R.L.,                  DIACO SPANIA — S.R.L., Bucure∫ti
oric„ror autorit„þi, instituþii, persoane fizice sau       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
juridice, ∫i, Ón general, oriunde va fi necesar,         Comerþului al Municipiului Bucure∫ti                     ACT ADIÞIONAL
Óndeplinind orice acte sau fapte, juridice sau de alt„          cu nr. J 40/4682/2000
natur„, cerute pentru scopul de mai sus ∫i semn‚nd                                     la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
                                Œntre subscrisele:
Ón mod valabil respectivele acte de modificare, Ón                                           DIACO SPANIA — S.R.L.,
                                Societatea Comercial„ SENORG ROM¬NIA —
numele ∫i pe seama celor reprezentaþi Ón condiþiile                                      cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Nicolae Racota
                              S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Barajul Arge∫ nr.
specificate, av‚nd obligaþia de a informa deÓndat„                                        nr. 12–14, parter, ap. 2, sectorul 1,
                              15, et. 1, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul
despre cele Óndeplinite.                                                  Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
                              Registrului Comerþului al Municipiului Bucure∫ti
   (6/29.669)                                                       cu nr. J 40/1118/1995, cod fiscal R 7005587
                              cu nr. J 40/11220/1998, reprezentat„ de asociatul
              *                                                 Noi, ELEMENTARIA HOLDING GmbH, persoan„
                              Bessenyei György, cet„þean ungur, domiciliat Ón
                                                              juridic„ austriac„, cu sediul Ón Austria, 1010 Viena,
     Societatea Comercial„               Ungaria, Budapesta 1134, Angylföldi út 36–38,
                                                              str. Dr. Karl Luger Ring 8/3, Ónregistrat„ la Oficiul
  FIREPRO ROMANIA — S.R.L., Buucre∫ti           identificat cu pa∫aportul nr. PN369606, eliberat de
                                                              Registrului    Comerþului    din   Viena   cu
                              autorit„þile ungare la data de 27.03.1996, ∫i
                                                              nr. FN163972K, reprezentat„, conform hot„r‚rii
         ACT ADIÞIONAL                Panyk Gabor Bela, cet„þean ungur, domiciliat Ón
                                                              adun„rii generale a asociaþilor Societ„þii Comerciale
                              Ungaria, ora∫ul Szolnok, Kassai út 13, identificat cu     DIACO SPANIA — S.R.L. nr. 1 din 20.11.2000, de
 la statutul ∫i contractul Societ„þii Comerciale      pa∫aportul seria P.N. nr. 801920, eliberat de         Constantin Florea Nichi, cet„þean rom‚n, domiciliat
     FIREPRO ROMANIA — S.R.L.,             autorit„þile ungare la data de 5 august 1997,         Ón Bucure∫ti, prelungirea Ghencea nr. 12, bl. R 2,
 cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie        reprezentat prin dl Bessenyei György, conform         sc. B, et. 5, ap. 68, sectorul 6, identificat cu C.I. seria
   nr. 123, bl. 129, et. 1, ap. 6, sectorul 5,      procesului-verbal eliberat de societate la data de       D.P. nr. 041152, eliberat„ de Secþia 22 Poliþie
   Ónmatriculat„ cu nr. J 40/8910/1997,         14.11.2000,                          Bucure∫ti la data de 24.05.2000, ∫i Oscar Ruiz
      cod fiscal R9976144/1997              a intervenit prezentul act adiþional la actul        Chercoles, cet„þean spaniol, domiciliat Ón Spania,
 Subsemnaþii Ionescu Silvian, cet„þean rom‚n,       constitutiv al Societ„þii Comerciale ORIGONET         Vilanova I La Geltru, Libertat nr. 59, identificat cu
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Pu∫kin nr. 5, ap. 1,     ROMANIA — S.R.L.:                       pa∫aportul nr. G349585, eliberat de autorit„þile
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 41/8.I.2001                   3
spaniole la data de 9.08.1994, reprezentat, conform     C‚mpineanu nr. 21, sc. A, et. 8, ap. 33, sectorul 1,       Societatea Comercial„ AGA GAZ — S.R.L.
hot„r‚rii adun„rii generale a asociaþilor Societ„þii     identificat cu C.I. seria R.X. nr. 063761, eliberat„ de            Bucure∫ti
Comerciale DIACO SPANIA — S.R.L. nr. 1 din          Secþia 3 Poliþie la data de 7.08.1998, Francu
20.11.2000, de Constantin Florea Nichi, cet„þean       Marilena, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,              ACT ADIÞIONAL
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, prelungirea         str. Ion C‚mpineanu nr. 21, sc. A, et. 8, ap. 33,
Ghencea nr. 12, bl. R 2, sc. B, et. 5, ap. 68, sectorul                                      la statutul Societ„þii Comerciale
                               sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria R.T. nr. 051714,
6, identificat cu C.I. seria D.P. nr. 041152, eliberat„                                          AGA GAZ — S.R.L.
                               eliberat„ de Secþia 3 Poliþie la data de 29.10.1999,
de Secþia 22 Poliþie Bucure∫ti la data de 24.05.2000,    Ciupuliga Corneliu, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón        Asociatul unic al Societ„þii Comerciale AGA GAZ —
asociaþi Ón cadrul Societ„þii Comerciale DIACO        Bucure∫ti, aleea C‚mpul cu Flori nr. 1, bl. OD 2,       S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
SPANIA — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Nicolae    sc. A, et. 6, ap. 26, sectorul 6, identificat cu B.I. seria  Bucure∫ti, Str. Frunzei nr. 41, et. 2, sectorul 2,
Racota nr. 12–14, parter, ap. 2, sectorul 1,         G.R. nr. 227333, eliberat de Secþia 22 Poliþie la data    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al      de 25.01.1995, Ón calitate de acþionari ai societ„þii     Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/1233/1996
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/1118/1995, cod      menþionate mai sus, am hot„r‚t modificarea          (denumit„ Ón continuare îsocietatea“), AGA AB,
fiscal R 7005587, reprezent‚nd Ómpreun„ 100 %        prevederilor actelor constitutive ale societ„þii, dup„    persoan„ juridic„ suedez„, cu sediul Ón 181 81
capitalul social, am hot„r‚t cu unanimitate de        cum urmeaz„:                         Lidingo, Suedia, Ónregistrat„ cu nr. 556009/1331
voturi urm„toarele:                                                    (denumit„ Ón continuare îAGA AB“), deþin‚nd 100
                                1. Se deschide un punct de lucru Ón incinta
  Art. 1. Se schimb„ sediul social al Societ„þii                                     de p„rþi sociale, cu o valoare de 506.758.200 lei
                               Societ„þii Comerciale SEM√N√TOAREA — S.A., cu
Comerciale DIACO SPANIA — S.R.L. Ón Bucure∫ti,                                       fiecare, ∫i o valoare total„ de 50.675.820.000 lei,
                               sediul Ón Bucure∫ti, Splaiul Independenþei nr. 319,
str. Nicolae Constantinescu nr. 10, bl. 11 A, et. 4, ap.                                  reprezent‚nd echivalentul a 8.140.000 $,
25, sectorul 1.                       sectorul 6, Ón baza contractului de asociere Ón
                               participaþie nr. 487/24.07.2000, Óncheiat Óntre        reprezent‚nd 100 % din capitalul social al societ„þii,
   (12/29.673)                                                      reprezentat„ de dl C„t„lin Constantin Grigorescu,
              *                Societatea Comercial„ DUN√REA — S.A. ∫i Societatea
                                                              Ón temeiul hot„r‚rii AGA AB din data de 1.11.2000,
                               Comercial„ SEM√N√TOAREA — S.A.
                                                              dispun:
     Societatea Comercial„                 2. Contabilitatea punctului de lucru urmeaz„ s„
                                                               1. Revocarea din funcþia de administrator ∫i
 ROMANIAN CHEMICAL SERVICES — S.R.L.            se þin„ la sediul firmei din Bucure∫ti, str. ™tirbei
                                                              director general a domnului Dan E. Petru
        Bucure∫ti                   Vod„ nr. 20, et. 3, ap. 14, sectorul 1.
                                                              Alexandru, precum ∫i revocarea domnilor David
                                Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
                                                              Josef ∫i Lars Timner din funcþiile de administratori
         ACT ADIÞIONAL               r„m‚n neschimbate.
                                                              deþinute Ón societate ∫i numirea:
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale          (15/29.676)
                                                               – domnului Jan Hammarlund, Ón calitate de
 ROMANIAN CHEMICAL SERVICES — S.R.L.,                          *                 administrator, pre∫edinte al consiliului de
  cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Expoziþiei WTC                                       administraþie;
 Intr. F nr. 2, et. 1, sectorul 1, Ónmatriculat„           Societatea Comercial„
                                                               – a domnului Frank Edmund Eichel, Ón calitate
   la Oficiul registrului comerþului cu nr.          VILROM CONSTRUCT — S.R.L., Bucure∫ti
                                                              de administrator ∫i director general al societ„þii, ∫i
   J 40/7607/2000, cod fiscal R 13284915                                          – a domnului Klaus Egger, Ón calitate de
  Subsemnaþii Constantin Veronica ™tefania,                  ACT ADIÞIONAL               administrator al societ„þii,
cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Banu      la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale         fiecare av‚nd datele de identificare de mai jos,
Manta nr. 39, bl. 30, sc. A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, ∫i       VILROM CONSTRUCT — S.R.L.,              precum ∫i modificarea art. 13.7 din statutul
Panait Mihai, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón           cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Traian nr. 107,        societ„þii, care va avea urm„torul conþinut:
Bucure∫ti, bd. Ferdinand I nr. 117, ap. 3, sectorul 2,                                    î13.7. Administratorii societ„þii sunt, p‚n„ la
                                         sectorul 2
Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale                                      revocarea lor prin hot„r‚re a asociatului unic,
ROMANIAN CHEMICAL SERVICES — S.R.L., Ón baza          Asociatul unic Societatea Comercial„ HOLDING
                                                              domnii:
hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a         ENERGI-CO — S.A., persoan„ juridic„, cu sediul Ón
                                                               • Jan Hammarlund, cet„þean suedez, n„scut la
asociaþilor nr. 1 din 20.11.2000, am hot„r‚t         Bucure∫ti, str. Traian nr. 107, sectorul 2,
                                                              data de 10 mai 1946 Ón Bromma, Suedia, cu
urm„toarele modific„ri ale actului constitutiv al      reprezentat„ prin pre∫edinte ing. Mircea Popa, Ón       domiciliul Ón 11229 Stockholm, Agnegatan 39,
societ„þii dup„ cum urmeaz„:                 conformitate cu decizia asociatului unic al Societ„þii    Suedia, identificat cu pa∫aportul nr. 54226192,
  1. Se schimb„ sediul societ„þii din Bucure∫ti, Bd.    Comerciale VILROM CONSTRUCT — S.R.L. din           eliberat la data de 6.10.1995 de autorit„þile
Expoziþiei, WTC, Intr. F, nr. 2, et. 1, sectorul 1, Ón    10.11.2000, Óncheie prezentul act adiþional la        competente, Ón funcþia de administrator, pre∫edinte
Bucure∫ti, str. Barbu V„c„rescu nr. 4, bl. 1, sc. 2,     contractul ∫i statutul societ„þii, autentificate cu      al consiliului de administraþie al societ„þii;
et. 6, ap. 58, sectorul 2.                  nr. 25993/9.12.1994, prin care se modific„ art. 3 ∫i       • Frank Edmund Eichel, cet„þean german, n„scut
  Celelalte articole din actul constitutiv al societ„þii  art. 5 din acestea, urm‚nd s„ aib„ urm„torul         la data de 15 iunie 1956 Ón Salzwedel, Germania,
r„m‚n nemodificate, a∫a cum au fost autentificate.      cuprins:                           domiciliat Ón Windmühlenweg 14, 14770
  Prezentul act adiþional face parte integrant„ din      1) Art. 3. Sediul social al Societ„þii Comerciale     Branderburg, Germania, identificat prin pa∫aportul
actul constitutiv al societ„þii cu modific„rile
                               VILROM CONSTRUCT — S.R.L. este Ón Bucure∫ti,         nr. 2613558284, eliberat la data de 30.09.1997 de
ulterioare survenite ∫i Ónregistrate conform legii.
                               str. Teodor ™tef„nescu nr. 6, sectorul 3.           autorit„þile din Branderburg, Ón calitate de
   (13/29.674)
                                2) Se adaug„ la art. 5 îoperaþiuni de import-       administrator ∫i director general al societ„þii, ∫i
              *
                               export ∫i comercializarea de produse ∫i utilaje         • Klaus Egger, cet„þean austriac, n„scut la data
      Societatea Comercial„              energetice“, cod CAEN 5170 – comerþ cu ridicata cu      de 19 decembrie 1937 Ón München, Germania, cu
   TRI SPEDITION — S.R.L., Bucure∫ti           alte produse neclasificate Ón alt„ parte.           re∫edinþa la 4600 Wels, Schenkelbachweg 22,
                                 (16/29.677)                       Austria, identificat cu pa∫aportul nr. A 0154079,
         ACT ADIÞIONAL                             *                 eliberat de autorit„þile din Wels, Ón calitate de
                                                              administrator al societ„þii.“
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale             Societatea Comercial„                 2. Celelalte dispoziþii ale statutului r„m‚n
   TRI SPEDITION — S.R.L., cu sediul Ón             SEYMI GENERAL COMIMPEX — S.R.L.             nemodificate.
  Bucure∫ti, ™os. Giurgiului nr. 67–77, bl. E,                                        (18/29.679)
                                       Bucure∫ti
   et. 6, ap. 98, sectorul 4, Ónmatriculat„
                                                                           *
    la Oficiul registrului comerþului
                                        ACT ADIÞIONAL
 cu nr. J 40/8545/2000, cod fiscal R 1337291                                            Societatea Comercial„
  Subsemnatul Popovici Claudiu-Ion, cet„þean         la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale         FLASH ADV. TRADE — S.R.L., Bucure∫ti
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Giurgiului          SEYMI GENERAL COMIMPEX — S.R.L.
nr. 67–77, et. 6, ap. 98, sectorul 4, posesor al B.I.      Subsemnaþii Dulhaniuc Mihaela, domiciliat„ Ón                ACT ADIÞIONAL
seria G.R. nr. 213934, eliberat de Secþia 16 Poliþie la   comuna Voluntari, Bd. Dun„rii nr. 57A, judeþul
data de 2.02.1995, cod numeric personal                                             la statutul Societ„þii Comerciale
                               Ilfov, posesoare a B.I. seria G.X. nr. 546333, eliberat
1680104443038, asociat unic al societ„þii, am                                        FLASH ADV. TRADE — S.R.L., Ónmatriculat„
                               de Poliþia Voluntari la data de 8.12.1997, ∫i Biber
hot„r‚t Ónfiinþarea unui punct de lucru Ón                                               cu nr. J 40/4729/1997
                               Seyfi, cet„þean turc, domiciliat Ón Turcia, Adana,
Bucure∫ti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, sc. G,                                    Subsemnaþii:
et. 1, ap. 197, sectorul 4.                 str. Seydam CAD nr. A513, posesor al legitimaþiei de
                                                               Popescu Ioan Liviu, cet„þean rom‚n, n„scut la
  Celelalte clauze ale actului constitutiv al       ∫edere temporar„ seria H nr. 21562, eliberat„ de
                                                              data de 22.10.1960 Ón Foc∫ani, judeþul Vrancea,
societ„þii r„m‚n nemodificate.                autorit„þile rom‚ne la data de 13.06.1996, Ón calitate
                                                              nec„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Moreni
  Prezentul act urmeaz„ prevederile Legii         de asociaþi ai Societ„þii Comerciale SEYMI
                                                              nr. 26, bl. 6G1, sc. 1, ap. 15, sectorul 3, posesor al
nr. 31/1990 (republicat„).                  GENERAL COMIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
                                                              buletinului de identitate seria G.V. nr. 145028,
   (14/29.675)                       Bucure∫ti, str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53,
                                                              eliberat de Secþia 11 Poliþie Bucure∫ti la data de
              *                sc. B, et. 6, ap. 46, sectorul 3, Ónmatriculat„ la
                                                              19.04.1996, cod numeric personal 1601022400305,
                               Oficiul registrului comerþului cu nr. J 40/6080/       Ón calitate de asociat unic al societ„þii menþionate
  Societatea Comercial„ DUN√REA — S.A.           1998, cod fiscal R10715819, av‚nd un capital social      mai sus, ∫i
         Bucure∫ti                 Ón valoare de 5.136.600 lei, am hot„r‚t modificarea       Societatea Comercial„ COMPANIA POPULAR√
                               actului constitutiv al societ„þii, dup„ cum urmeaz„:     DE LEASING — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,
         ACT ADIÞIONAL                 Art. 1. Se schimb„ sediul social al societ„þii din     bd. Nicolae Titulescu nr. 48, sectorul 1,
 la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale       Bucure∫ti, str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53,       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu
 DUN√REA — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.        sc. B, et. 6, ap. 46, sectorul 3, Ón comuna Voluntari,    nr. J 40/5615/1999, reprezentat„ de GÓrjabu Adrian,
 ™tirbei Vod„ nr. 20, et. 3, ap. 14, sectorul 1,      Bd. Dun„rii nr. 57B, judeþul Ilfov.              domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Constructorilor nr. 19,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului         Celelalte articole din actul constitutiv al societ„þii   sc. A, et. 1, ap. 5, sectorul 6, Ón baza hot„r‚rii
       cu nr. J 40/27968/1993             r„m‚n nemodificate.                      adun„rii generale extraordinare a acþionarilor din
 Subsemnaþii Francu Costin Marian, cet„þean           (17/29.678)                       24.10.2000, ∫i a Ómputernicirii Ónregistrate cu nr.
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ion                         *                 179/25.10.2000,
 4                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 41/8.I.2001
  av‚nd Ón vedere contractul de cesiune de p„rþi     ast„zi, 17 noiembrie 2000, Ón adunarea general„         Se schimb„ sediul societ„þii din Bucure∫ti,
sociale, autentificat la Biroul notarilor publici     extraordinar„, convocat„ de comun acord, Ón         str. Barbu L„utaru nr. 8, bl. 23, sc. B, et. 6, ap. 85,
asociaþi Miu ∫i Molcuþ din Bucure∫ti, hot„r‚m       condiþiile legii, ∫i constat‚nd c„ sunt Óntrunite      sectorul 1, Ón Bucure∫ti, Str. Virtuþii nr. 18, bl. R11E,
urm„toarele:                        condiþiile prev„zute de Legea nr. 31/1990,          sc. 1, et. 4, ap. 16, sectorul 6.
  Ca urmare a cesiunii, eu, Popescu Ioan Liviu,      republicat„, la art. 187, alin. 1 ∫i 2, pentru a se lua     Administratorul societ„þii r„m‚ne Mohamed
cedent, m-am retras din societate, nemaiav‚nd nici     hot„r‚ri referitoare la modificarea actului         Chhadeh.
o pretenþie de la cesionar ∫i societate, Societatea    constitutiv, Ón exerciþiul competenþei atribuite de       Prezentul act adiþional face parte din statutul ∫i
Comercial„ COMPANIA POPULAR√ DE LEASING          art. 189, alin. (d), cu unanimitate de voturi hot„r„sc    contractul de societate ∫i se va Ónregistra la organele
S.A., devenind asociat unic al Societ„þii Comerciale    urm„toarele:                         competente.
FLASH ADV. TRADE — S.R.L.                   Art. 1. Capitalul social subscris ∫i v„rsat al        (22/29.683)
  Subscrisa Societatea Comercial„ COMPANIA        Societ„þii Comerciale FASHION DUFO — S.R.L. se                      *
POPULAR√ DE LEASING — S.A., Ón calitate de         majoreaz„ cu 6.194.300.000 lei, prin urm„toarele
asociat unic al Societ„þii Comerciale FLASH ADV.      v„rs„minte:                              Societatea Comercial„
TRADE — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Feleacu      a) Societatea Comercial„ ANDREA TEX — S.R.L.        SAN XING COM TRADE — S.R.L., Bucure∫ti
nr. 15, bl. 12C, sc. 1, ap. 1, sectorul 1, hot„r„sc    vars„ 6.192.865.800 lei;
urm„toarele:                          b) dl Dumitra∫cu Niculaie vars„ 1.434.200 lei.               ACT ADIÞIONAL
  Statutul societ„þii se va modifica dup„ cum         Œntreaga valoare aferent„ major„rii de capital
urmeaz„:                                                         la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
                              social, subscris ∫i v„rsat, Ón lei ∫i Ón dolari S.U.A., va
  Œn preambulul statutului va figura asociatul unic                                  SAN XING COM TRADE — S.R.L., cu sediul Ón
                              fi repartizat„ valoric tuturor asociaþilor, Ón raport cu
Societatea Comercial„ COMPANIA POPULAR√ DE                                       Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 456/458, sectorul
                              num„rul de p„rþi sociale, respectiv procentele
LEASING — S.A., cu datele de mai sus.                                            2, stand V16A, Ónmatriculat„ la Oficiul
                              deþinute Ón capitalul social.
  Art. 6 din statut va avea urm„torul conþinut:                                    registrului comerþului cu nr. J 40/7839/2000,
                                Art. 2. Se va modifica Ón consecinþ„ capitolul 2 al
  Capitalul social este de 8.418.200.000 lei,                                            cod fiscal R 13303880
                              actului constitutiv ∫i se va citi dup„ cum urmeaz„:
Ómp„rþit Ón 84.182 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,    îŒn urma major„rii cu 6.194.300.000 lei, capitalul     Subsemnaþii Lai Feibao, cet„þean chinez,
format din 5.000.000 lei, aport Ón numerar, ∫i       social subscris ∫i v„rsat al societ„þii este de       domiciliat Ón China, provincia Zhejiang, identificat
8.413.200.000 lei, aport Ón natur„, ∫i este deþinut de   6.638.000.000 lei, din care 6.196.300.000 lei ∫i       cu pa∫aportul nr. 147580993, eliberat de autorit„þile
asociatul unic Societatea Comercial„ COMPANIA       28.000 dolari S.U.A., Ómp„rþit Ón 10.000 p„rþi sociale    chineze la data de 16.09.1999, ∫i Xia Kanqiang,
POPULAR√ DE LEASING — S.A.                 a 663.800 lei fiecare, ∫i este distribuit Óntre asociaþi   cet„þean chinez, domiciliat Ón China, provincia
  Art. 12, pct. b, alin. 1 din statut va avea       dup„ cum urmeaz„:                      Zhejiang, identificat cu pa∫aportul nr. 149057059,
urm„torul conþinut:                      • Asociata Dumitra∫cu Ecaterina Catiu∫a deþine      eliberat de autorit„þile chineze la data de
  Se revoc„ administratorul Popescu Ioan Liviu. Se    51 % din capitalul social, reprezent‚nd 5.100 p„rþi     31.03.2000, Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii
nume∫te administrator C„lin Armen.             sociale, Ón valoare de 663.800 lei fiecare,         Comerciale SAN XING COM TRADE — S.R.L., am
  Prezentul act adiþional face parte integrant„ din    numerotate de la 1 la 5.100, Ón valoare total„ de      hot„r‚t cooptarea Ón societate a dnei Zhang
statutul autentificat cu nr. 1330/1997 la Biroul      3.385.380.000 lei, din care 14.280 $ ∫i 3.160.113.000    Chunqin, cet„þean chinez, domiciliat Ón China,
notarului public Molcuþ Victoria din Bucure∫ti, cu     ROL;                             provincia    Zhejiang,    localitatea   Ruian,
modific„rile ulterioare.                    • Societatea Comercial„ ANDREEA TEX — S.R.L.       departamentul Lufeng, satul Hua Yuan, n„scut„ la
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n        deþine 40 % din capitalul social, reprezent‚nd 4.000     data de 5.02.1965 Ón China, provincia Zhejiang,
neschimbate.                        p„rþi sociale, Ón valoare de 663.800 lei fiecare,      c„s„torit„, identificat„ cu pa∫aportul 147580994,
  (19/29.680)                      numerotate de la 5.101 la 9.100, Ón valoare total„ de    eliberat de autorit„þile chineze la data de
              *                2.655.200.000 lei, din care 11.200 $ ∫i 2.478.520.000    16.09.1999, ∫i majorarea capitalului social cu Ónc„
                              ROL;                             25.000.000 lei, devenind astfel 75.000.000 lei,
     Societatea Comercial„                                             Ómp„rþit Ón 30 p„rþi sociale, cu o valoare de
                                • asociatul Dumitra∫cu Niculae deþine 9 % din
  MICHELLE COM 72 — S.R.L., Bucure∫ti                                         2.500.000 lei fiecare (valoarea unei p„rþi sociale
                              capitalul social, reprezent‚nd 900 p„rþi sociale, Ón
                              valoare de 663.800 lei fiecare, numerotate de la       r„m‚ne nemodificat„), doamna Zhang Chunqin
         ACT ADIÞIONAL                                             accept„ ∫i devine astfel nou asociat.
                              9.101 la 10.000, Ón valoare total„ de 597.420.000 lei,
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale      din care 2.520 $ ∫i 557.667.000 ROL.“              Capitalul social este deþinut astfel:
     MICHELLE COM 72 — S.R.L.               Art. 3. Toate celelalte prevederi ale actului        Lai Feibao deþine 10 p„rþi sociale Ón valoare de
                              constitutiv r„m‚n neschimbate.                2.500.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 25.000.000 lei,
  Subsemnaþii Mitic„ Marian-Florin, cet„þean
                                Prezenta hot„r‚re are caracter de act adiþional la    cu o cot„ de participare de 33,33 %;
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Marmurei nr. 6,
                              actul constitutiv al societ„þii ∫i la hot„r‚rile        Xia Kanqiang deþine 10 capitalul social, Ón
sectorul 1, ∫i Mitic„ Adriana-Mihaela, cet„þean
                              adun„rii generale a asociaþilor, ulterioare         valoare de 2.500.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Gorunului
                              constituirii.                        25.000.000 lei, cu o cot„ de participare de 33,33 %;
nr. 7, sectorul 1, Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii
                                Prezenta hot„r‚re s-a adoptat ast„zi, 17          Zhang Chunqin deþine 10 p„rþi sociale, Ón
Comerciale MICHELLE COM 72 — S.R.L., cu sediul
                              noiembrie 2000.                       valoare de 2.500.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
Ón Bucure∫ti, Str. Marmurei nr. 6, sectorul 1,
                                (21/29.682)                       25.000.000 lei, cu o cot„ de participare de 33,34 %.
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al
                                            *                  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/3661/1997, prin
prezenta hot„r‚m modificarea ∫i completarea                                       valabile ∫i neschimbate.
prevederilor actelor constitutive astfel:               Societatea Comercial„                 (23/29.684)
  1. Se majoreaz„ capitalul social de la 100.000 lei       POWER IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti                          *
la 2.000.000 lei, cu 1.900.000 lei, concomitent cu
                                       ACT ADIÞIONAL                    Societatea Comercial„
majorarea valorii unei p„rþi sociale de la 5.000 lei
                                                               GENEROM COMTRANSPROD — S.R.L.
la 100.000 lei, acesta devenind 2.000.000 lei,       la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale               Bucure∫ti
Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,       POWER IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„
deþinut de asociaþi, astfel:                    la Oficiul registrului comerþului                    ACT ADIÞIONAL
  – Mitic„ Marian-Florin deþine 1.000.000 lei,      cu nr. J 40/18489/1994, cu sediul Ón Bucure∫ti,
Ómp„rþit Ón 10 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,     str. Barbu L„utaru nr. 8, bl. 23, sc. B, et. 6,          la statutul Societ„þii Comerciale
reprezent‚nd 50 % din capitalul social;                  ap. 85, sectorul 1               GENEROM COMTRANSPROD — S.R.L.,
  – Mitic„ Adriana-Mihaela deþine 1.000.000 lei,                                    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
                               Subsemnaþii:
Ómp„rþit Ón 10 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,                                         cu nr. J 40/14092/1993
                               – Mohamed Chhadeh, cet„þean sirian, domiciliat
reprezent‚nd 50 % din capitalul social.
                              Ón Siria, cu re∫edinþa Ón Bucure∫ti, str. Barbu         Subsemnaþii:
  (20/29.681)
                              L„utaru nr. 8, bl. 23, ap. 85, sectorul 1,           Neac∫u Gheorghe, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
              *                                              Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr. 238, bl. 71, sc. A, et. 8,
                               – Siham Chafia, cet„þean sirian, domiciliat„ Ón
                              Siria, cu re∫edinþa Ón Bucure∫ti, str. Barbu L„utaru     ap. 31, sectorul 4, identificat cu B.I. seria G.N.
      Societatea Comercial„
                              nr. 8, bl. 23, ap. 85, sectorul 1,              nr. 045082/5.01.1994, eliberat de Secþia 14 Poliþie
   FASHION DUFO — S.R.L., Bucure∫ti
                               prin prezentul act adiþional convenim           Bucure∫ti, c„s„torit;
                              urm„toarele:                          Manþ„ Sergiu-Eduard, cet„þean rom‚n, domiciliat
         ACT ADIÞIONAL
                               Ca urmare a contractului de cesiune autentificat     Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 4, bl. 3, sc. B, ap. 50,
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale      cu nr. 2882/2000 la Biroul notarului public         sectorul 2, identificat cu B.I. seria D.K.
   FASHION DUFO — S.R.L., cu sediul Ón          Dumitru Apostoiu, am r„mas asociaþi Ón societate       nr. 721416/13.07.1989, eliberat de Miliþia Turnu
Bucure∫ti, str. Sf‚nta Maria nr. 2, bl. 9A, sc. 1,     subsemnaþii.                         M„gurele, cod numeric personal 1651229400345,
ap. 26, sectorul 1, conform hot„r‚rii adun„rii        Capitalul social al societ„þii r„m‚ne neschimbat,     n„scut la data de 29.12.1965 Ón Turnu M„gurele,
generale extraordinare a asociaþilor nr. 6/2000      Ón valoare total„ de 6.000.000 lei, format din        judeþul Teleorman, c„s„torit,
  Dumitra∫cu Nicolae, deþin‚nd 18 p„rþi sociale,     4.300.000 lei ∫i 1.000 $, divizat Ón 30 p„rþi sociale,     am hot„r‚t:
respectiv 9 % din capitalul social, Dumitra∫cu       Ón valoare de 200.000 lei fiecare, ∫i este deþinut de      Art. 1. Œn urma contractului de cesiune,
Ecaterina Catiu∫a, deþin‚nd 102 p„rþi sociale,       asociaþi astfel:                       autentificat cu nr. 2177/22.06.2000 la Biroul
respectiv 51 % din capitalul social, ∫i Societatea      – Mohamed Chhadeh deþine 20 p„rþi sociale, Ón       notarului public Mircia Elena din Bucure∫ti, prin
Comercial„ ANDREEA TEX — S.R.L., reprezentat„       valoare de 200.000 lei fiecare, cu o valoare total„ de    care asociatul Neac∫u Gheorghe a cesionat 6 p„rþi
prin dl Zorpides Ioannis Andrea, deþin‚nd 80 p„rþi     4.000.000 lei (2.300.000 lei + 1.000 $), reprezent‚nd    sociale a 5.000 lei fiecare, totaliz‚nd 30.000 lei,
sociale din capitalul social, respectiv 40 % din      66,67 %;                           adic„ 30 % din capitalul social al Societ„þii
capitalul social, Ómpreun„ reprezent‚nd Óntregul       – Siham Chafia deþine 10 p„rþi sociale, Ón valoare    Comerciale GENEROM COMTRANSPROD — S.R.L.,
capital social al Societ„þii Comerciale FASHION      de 200.000 lei fiecare, cu o valoare total„ de        domnului Manþ„ Sergiu-Eduard, care devine asociat
DUFO — S.R.L., s-au Óntrunit la sediul societ„þii     2.000.000 lei, reprezent‚nd 33,33 %.             al societ„þii, statutul societ„þii comerciale
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 41/8.I.2001                   5
menþionate mai sus se modific„ corespunz„tor,             Societatea Comercial„               extinderea obiectului de activitate al societ„þii,
asociaþii urm‚nd s„ Óncheie contract de societate.        FLUX COM IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti           precum ∫i unele preciz„ri referitoare la cel existent:
  Art. 2. Se majoreaz„ capitalul social al societ„þii                                   • extinderi:
comerciale menþionate mai sus de la 100.000 lei,               ACT ADIÞIONAL                 – servicii de cercetare-dezvoltare Ón ∫tiinþe fizice
Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale a 5.000 lei fiecare, la                                   ∫i naturale;
                               la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
2.000.000 lei, prin aportul Ón numerar al asociaþilor                                    – servicii de cercetare-dezvoltare Ón ∫tiinþe
                               FLUX COM IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„
cu 1.900.000 lei. Se modific„ valoarea unei p„rþi                                    inginere∫ti (cod CAEN 7310.14), aceast„ activitate
                                  la Oficiul registrului comerþului
sociale de la 5.000 lei la 100.000 lei.                                         cuprinz‚nd studii ∫i cercet„ri legate de calitatea ∫i
                              cu nr. J 40/7070/1999, cu sediul Ón Bucure∫ti,
  Capitalul social total de 2.000.000 lei, Ómp„rþit Ón                                 funcþionarea sistemelor de management de calitate
                                  str. Cl„bucet nr. 50, sectorul 1
20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, va fi deþinut                                  ∫i de mediu.
de asociaþi astfel:                      Subsemnatul Yelmaz Safeed, cet„þean rom‚n,          Œn urma modific„rilor:
  – Neac∫u Gheorghe deþine 14 p„rþi sociale a       n„scut la data de 1.07.1953 Ón Irak, Kirkuk,          1) articolul 5 îObiectul de activitate“ Ó∫i modific„
100.000 lei fiecare, totaliz‚nd 1.400.000 lei, adic„    nec„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel    conþinutul dup„ cum urmeaz„:
70 % din capitalul social;                 Mare nr. 17, sc. D, et. 1, ap. 91, sectorul 2, posesor     – la punctul (a) se introduce dup„ cuv‚ntul
  – Manþ„ Sergiu-Eduard deþine 6 p„rþi sociale a      al C.I. seria R.R. nr. 083561/17.01.2000, eliberat„ de    îcalit„þii“: ∫i mediului;
100.000 lei fiecare, totaliz‚nd 600.000 lei, adic„     S.E.P., cod numeric personal 1530701401058, Ón         – la punctul (i) se radiaz„ îactivit„þi de inspecþie
30 % din capitalul social.                 calitate de asociat unic al societ„þii, am hot„r‚t:     etc.“;
  Art. 3. Se schimb„ sediul social al societ„þii din     Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al       – punctul (i) va fi atribuit urm„torului r‚nd;
                              societ„þii cu urm„toarele coduri CAEN:             – la penultimul r‚nd al paragrafului (i) se va
Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr. 238, bl. 71, sc. A, et. 8,
                                1586 – pr„jit, m„cinat, ambalat cafea; ambalat      ad„uga dup„ cuv‚ntul îcalit„þii“ ∫i mediului;
ap. 31, sectorul 4, Ón comuna Pantelimon, Intrarea
                              produse alimentare (zah„r, orez, f„in„, ceai,          – certificarea de conformitate a calit„þii
Biruinþei nr. 15, judeþul Ilfov.
                              condimente);                         produselor.
  Art. 4. Administratorii societ„þii vor fi cei doi
                                2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice (aluminiu)      2) articolul 27 va avea urm„torul conþinut
asociaþi Neac∫u Gheorghe, care a Óndeplinit aceast„
                              cu geam simplu sau termopan;                 îIndemnizaþia lunar„ a comisiei de cenzori va fi
funcþie ∫i p‚n„ Ón prezent, ∫i Manþ„ Sergiu-Eduard.
                                4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;         stabilit„ Ón adunarea general„ a acþionarilor
  Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„þii
                                4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli, finis„ri ∫i   societ„þii, dar nu va fi mai mic„ de 5 % din salariul
r„m‚n nemodificate.
                              mont„ri de geamuri;                     brut al directorului general. Aceast„ indemnizaþie
  (24/29.685)
                                4545 – alte lucr„ri de finisare.             poate fi modificat„ Ón funcþie de situaþia financiar„
              *
                                Celelalte articole din actul constitutiv al societ„þii  a societ„þii.“
     Societatea Comercial„               r„m‚n neschimbate.                       Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
                                Prezentul act adiþional face parte integrant„ din     actele societ„þii, urm‚nd a se publica conform
 ROM HOLDING COMPACT INVEST — S.R.L.
                              actul constitutiv al societ„þii ∫i va fi Ónregistrat la   legislaþiei Ón vigoare.
        Bucure∫ti
                              organele competente.                      Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                                 (27/29.688)                       neschimbate.
         ACT ADIÞIONAL
                                            *                   (29/29.690)
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
                                                                          *
 ROM HOLDING COMPACT INVEST — S.R.L.,            Societatea Comercial„ PANIPAT III — S.R.L.
  cu sediul Ón Bucure∫ti, str. B„ltiþa nr. 4,               Bucure∫ti                  Societatea Comercial„ OPORTUNITY — S.R.L.
   bl. B26, sc. A, et. 3, ap. 9, sectorul 4,                                             Bucure∫ti
   Ónmatriculat„ cu nr. J 40/4861/2000,                  ACT ADIÞIONAL
        cod fiscal 13039711,                                                      HOT√R¬RE
                               la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
   cu un capital social de 2.000.000 lei
                              PANIPAT III — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul            a adun„rii generale a asociaþilor
  Asociatul unic Niculescu Jean Gerard, cet„þean      registrului comerþului cu nr. J 40/22668/1994,
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Po∫ta∫ului        cu sediul Ón Bucure∫ti, piaþa Presei Libere          Societatea Comercial„ OPORTUNITY — S.R.L., cu
nr. 4, bl. 10, sc. 1, et. 8, ap. 35, sectorul 3,              nr. 1, sectorul 1              sediul Ón Bucure∫ti, calea Vitan nr. 9, bl. V6, sc. 1,
identificat„ cu C.I. seria R.D. nr. 143200, eliberat de                                 et. 6, ap. 28, sectorul 3, cu un capital social subscris
                                Œn baza procesului-verbal al adun„rii generale a
Secþia 13 Poliþie la data de 14.11.2000, am hot„r‚t:                                   ∫i v„rsat de 100.000.000 lei, av‚nd doi asociaþi,
                              asociaþilor Societ„þii Comerciale PANIPAT III —
  Domeniul ∫i activitatea principal„ r„m‚n                                       Mohamad Aamdam ∫i Amar Alamdan, ast„zi, la
                              S.R.L. din data de 22 noiembrie 2000, se
neschimbate.                                                       sediul societ„þii, a hot„r‚t deschiderea a trei puncte
                              Ónregistreaz„ Ón societate Ónlocuirea obiectului de
  Se completeaz„ activit„þile secundare cu: 5131 –                                   de lucru Ón Timi∫oara, judeþul Timi∫:
                              activitate îCalific„ri ∫i recalific„ri de persoane,
comerþ cu ridicata ∫i import-export cu fructe ∫i                                       1. Contract de subÓnchiriere nr. 8/24.10.2000 – a
                              conform H.G. nr. 360/1990“, care a fost abrogat„, cu
legume proaspete;                                                    Ónchiriat spaþiul comercial din str. C. Br‚ncoveanu
                              îCalificarea ∫i recalificarea personalului muncitor,
  5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume                                    nr. 25, cu suprafaþa de 12 m2.
                              cod CAEN 8042, conform H.G. nr. 288/20.04.1991 ∫i
proaspete.                                                          2. Contract de Ónchiriere nr. 18/23.10.2000 – a
                              Legii nr. 1/1991.“
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n                                    Ónchiriat spaþiul comercial din str. C. Br‚ncoveanu
                                (28/29.689)
neschimbate.                                                       nr. 18, magazinul nr. 15A.
                                            *                  3. Contract de Ónchiriere nr. 450 din 1.11.2000 –
  (25/29.686)
              *                                               a Ónchiriat spaþiul comercial B6 ∫i B7 din Centrul
                                 Societatea Comercial„ SIMTEX –
                                                             Comercial Euro din str. Ialomiþa nr. 68.
                                ORGANISMUL DE CERTIFICARE — S.A.
      Societatea Comercial„                                               Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor
                                       Bucure∫ti
   BELM COMIMPEX — S.R.L., Bucure∫ti                                          actul constitutiv al societ„þii ∫i face parte integrant„
                                                             din acesta.
                                       ACT ADIÞIONAL
         ACT ADIÞIONAL                                                (30/29.691)
                                la actul constitutiv autentificat cu nr.                      *
 la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale       1729/1999 al Societ„þii Comerciale SIMTEX –
      BELM COMIMPEX — S.R.L.,               ORGANISMUL DE CERTIFICARE — S.A.                  Societatea Comercial„
 cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Valea lui Mihai                                       AL HUDA 2001 IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
                                Subsemnaþii:
 nr. 2, bl. D2, sc. 2, et. 4, ap. 20, sectorul 6,
                                – Ionescu Mariana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
   Ónmatriculat„ cu nr. J 40/2988/1992,
                              str. Valea Buz„ului nr. 3, bl. G13, sc. B, et. 3, ap. 17,        JUDEC√TORUL DELEGAT
 cod fiscal R 437413, cu un capital social de
                              sectorul 3;                              DE TRIBUNALUL BUCURE™TI
          2.000.000 lei
                                – Ionescu Alexandru-Dan, domiciliat Ón            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
  Asociaþii:                        Bucure∫ti, Str. Post„varului nr. 1, bl. C3, sc. 4, et. 3,       AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
  – Tiderle Gh. Lucia, cet„þean rom‚n, domiciliat„     ap. 45, sectorul 3;                     DE PE L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE
Ón Bucure∫ti, aleea Valea lui Mihai nr. 2, bl. D2,       – Marica Constantina, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,          A MUNICIPIULUI BUCURE™TI
sc. B, et. 4, ap. 20, sectorul 6, identificat„ cu B.I.   ™os. Vergului nr. 65, bl. 17, sc. F, ap. 227, sectorul 2;
seria D.A. nr. 626047, eliberat de Secþia 21 Miliþie      – Ionescu Ioan Adrian, domiciliat Ón Bucure∫ti,            DOSAR NR. 135752/2000
Bucure∫ti la data de 26.03.1986;              str. Valea Buz„ului nr. 3, bl. G13, sc. B, et. 3, ap. 17,
  – Tiderle C. Cristian-Mihail, cet„þean rom‚n,      sectorul 3;                         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 40/10544/2000
domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Valea lui Mihai nr. 2,     – Dumitriu Mariana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
bl. D2, sc. B, et. 4, ap. 20, sectorul 6, identificat cu                                   ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 6373
                              str. Cluceru Sandu nr. 4, bl. 29C, sc. B, et. 1, ap. 49,
C.I. seria D.P. nr. 044488, eliberat„ de Secþia 22     sectorul 2, ∫i                                 din 23.11.2000
Poliþie Bucure∫ti la data de 28.07.2000,            – Midan C„t„lin, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale nr. 2 din                                    Judec„tor delegat      — Veronica Prujoiu
                              str. Petre Antonescu nr. 11, bl. 11, sc. 1, et. 4, ap. 27,
data de 21.11.2000, aduc urm„toarele modific„ri la                                     Referent          — Ostrovschi Sorina
                              sectorul 2,
contractul ∫i statutul societ„þii:               toþi Ón calitate de acþionari-membri fondatori ai      Prin cererea nr. 135752/23.11.2000 s-a solicitat
  Domeniul ∫i activitatea principal„ r„m‚n         Societ„þii Comerciale SIMTEX – ORGANISMUL DE         de c„tre Handru Ramona, Ón calitate de
neschimbate.                        CERTIFICARE — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.       Ómputernicit, Ónscrierea cererii de Óndreptare eroare
  Se extinde obiectul de activitate cu codul CAEN     Basarabia nr. 250, sectorul 3, Ónmatriculat„ la       material„ Ón registrul comerþului pentru Societatea
0111 – cultura cerealelor.                 Oficiul   registrului   comerþului     cu   nr.  Comercial„ AL HUDA 2001 IMPEX — S.R.L.,
  Celelalte prevederi din contract ∫i din statut      J   40/9653/1999/2.11.1999,       cod   fiscal  Ónmatriculat„ cu nr. J 40/10544/2000.
r„m‚n neschimbate.                     R 12351790/3.11.1999, conform actului constitutiv        Œn temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990 ∫i al
  (26/29.687)                       autentificat cu nr. 1729/28.11.1999 de notarul        art. 199 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat„,
              *                public Maria Ionescu din Bucure∫ti, am decis         Veronica Prujoiu, judec„tor delegat la Oficiul
  6                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 41/8.I.2001
Registrului Comerþului al Municipiului Bucure∫ti,        Obligaþiile societ„þii sunt garantate cu          1.2. Ca urmare a modific„rii intervenite, aportul
examin‚nd Ónscrisurile depuse Ón susþinerea cererii     patrimoniul social, r„spunderea asociaþilor faþ„ de    asociaþilor la capitalul social subscris ∫i v„rsat al
∫i constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele legate,     societate fiind limitat„ la valoarea p„rþilor sociale   societ„þii este:
                               subscrise.                          – Manochehr Saadati Sohi deþine 708 p„rþi
            Dispune:                Patrimoniul societ„þii nu poate fi grevat de      sociale a 724.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
  Admite cererea ∫i dispune Ónscrierea la Oficiul      datorii sau alte obligaþii personale ale asociaþilor.“   512.592.000 lei, din care 505.352.000 lei, 12.108
registrului comerþului a cererii de Óndreptare         (IV) Din Articolul 9 din statut ∫i articolul 7 din   dolari S.U.A., aport Ón numerar, reprezent‚nd
eroare material„, privind modificarea Óncheierii       contractul de societate îAdministrarea societ„þii“,    87,95 % din capitalul social;
nr. 10316/SC/16.11.2000, referitor la asociaþi fizici,    alin. 1 se modific„ ∫i vor avea urm„torul conþinut:      – Mohammad Jafar Kabiri Chimeh deþine 72
Ón sensul c„ numele corect al asociatului unic este       îSocietatea    este  administrat„   de  un  p„rþi sociale a 724.000 lei fiecare, Ón valoare total„
Hoda M. Jadoia, potrivit datelor cuprinse Ón actul      administrator unic. Administratorul unic al        de 52.128.000 lei, aport Ón numerar, reprezent‚nd
adiþional autentificat cu nr. 4289/23.11.2000 de       societ„þii este Ioana Ple∫oianu, cet„þean rom‚n,      8,94 % din capitalul social;
notarul public Vasilescu Constantin.             domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Teiul Doamnei nr. 19,     – Mehdi Saadati Sohi deþine 4 p„rþi sociale a
  Prezenta face parte integrant„ din Óncheierea       bl. 39, sc. A, ap. 11, sectorul 2, n„scut„ la data de   724.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.896.000 lei,
nr. 10316/SC/16.11.2000.                   18.10.1955 Ón comuna Rob„ne∫ti, judeþul Dolj.“       aport Ón numerar, reprezent‚nd 0,50 % din capitalul
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        (V) Articolul 10 din statutul societ„þii ∫i articolul
                                                            social;
pronunþare.                         8 din contractul de societate îAdunarea general„“
                                                              – Bijan Alipour Niazi deþine 5 p„rþi sociale a
  Pronunþat„ ast„zi, 23.11.2000.              se modific„ ∫i vor avea urm„torul conþinut:
                                                            724.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 3.620.000 lei,
  (31/29.692)                         îOrganul suprem de conducere a societ„þii este
                                                            aport Ón numerar, reprezent‚nd 0,62 % din capitalul
              *                adunarea general„ a asociaþilor, care decide asupra
                                                            social;
                               activit„þii acesteia ∫i asupra politicii economico-
                                                              – Hadi Nejati Shahdin deþine 5 p„rþi sociale a
      Societatea Comercial„              financiare ∫i comerciale.“
                                                            724.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 3.620.0000 lei,
    SGD SERVICES — S.R.L., Bucure∫ti             (VI) Articolul 11 din statutul societ„þii
                                                            aport Ón numerar, reprezent‚nd 0,62 % din capitalul
                               îAtribuþiile adun„rii generale“ se modific„ ∫i va
                               avea urm„torul conþinut:                  social;
        ACT ADIÞIONAL NR. 3
                                îAdunarea general„ are urm„toarele atribuþii:       – Leyila Kazemi deþine 3 p„rþi sociale a 724.000 lei
 la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale        a) aprob„ bilanþul anual al societ„þii, contul de    fiecare, Ón valoare total„ de 2.172.000 lei, aport Ón
       SGD SERVICES — S.R.L.,             profit ∫i pierderi la Ónchiderea exerciþiului       numerar, reprezent‚nd 0,38 % din capitalul social;
    autentificate cu nr. 779/4.03.1997          financiar;                          – Mohsen Kabiricheimeh Gholasmhossein deþine
     la Biroul notarului public Tinca            b) alege ∫i revoc„ administratorii societ„þii, ∫i    8 p„rþi sociale a 724.000 lei fiecare, Ón valoare total„
  Constantinescu, cu sediul Ón Bucure∫ti,         stabile∫te nivelul de remunerare al acestora;       de 5.792.000 lei, aport Ón numerar, reprezent‚nd
    Strada Frumoas„ nr. 19, sectorul 1,           c) aprob„ repartizarea profitului;           0,99 % din capitalul social.
   Ónmatriculat„ cu nr. J 40/3270/1997,           d) aprob„ structura organizatoric„ a societ„þii,      1.3. Partea fiec„rui asociat la beneficii ∫i pierderi
        cod fiscal R9422840              schema de personal, salarizarea acestuia, precum ∫i    este proporþional„ cu cota de participare la capitalul
  Subscri∫ii:                        regulamentul de organizare ∫i funcþionare a        social.
  – Societatea Comercial„ ALPHA CONSTRUCÞII ™I       societ„þii;                          Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n
INVESTIÞII IMOBILIARE — S.A., persoan„ juridic„         e) decide cu privire la majorarea, reducerea sau    nemodificate.
rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Mircea Eliade      completarea capitalului social, cesiunea p„rþilor       (33/29.694)
nr. 2, sectorul 1, prin domnul Dan Costache         sociale;                                       *
Patriciu, Ón calitate de pre∫edinte al consiliului de      f) decide cu privire la asocierea sau fuzionarea cu
administraþie;                        alte persoane fizice sau juridice;               Societatea Comercial„ ELSING — S.R.L.
  – Dan Costache Patriciu, cet„þean rom‚n,           g) decide urm„rirea administratorilor pentru               Bucure∫ti
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Her„str„u nr. 33,       daune provocate societ„þii, desemn‚nd persoana
sectorul 1, n„scut la data de 3.08.1950 Ón Bucure∫ti,    Óns„rcinat„ s„ exercite acþiunea;                      ACT ADIÞIONAL
am convenit, Ón conformitate cu hot„r‚rea adun„rii       h) orice alte hot„r‚ri privind desf„∫urarea
                                                                la statutul Societ„þii Comerciale
generale a asociaþilor din data de 17.10.2000, ∫i a     activit„þii societ„þii, pentru care legea sau asociaþii
                               consider„ c„ este necesar„ aprobarea adun„rii        ELSING — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
cesiunilor de p„rþi sociale din data de 25.09.2000,
                               generale.“                         registrului comerþului cu nr. J 40/4/4.01.1999
modificarea dispoziþiilor actelor constitutive ale
Societ„þii Comerciale SGD SERVICES — S.R.L.,          Celelalte dispoziþii din statutul societ„þii r„m‚n     Subsemnatul Þuc„-VÓlceanu Constantin, cet„þean
potrivit prevederilor prezentului act adiþional:       nemodificate.                       rom‚n, n„scut la data de 1.11.1949 Ón comuna
  (I) Articolul 1 din contractul de societate se         (32/29.693)                      V„giule∫ti, judeþul Gorj, c„s„torit, domiciliat Ón
modific„ ∫i va avea urm„torul conþinut:                         *                Bucure∫ti, bd. Gh. ™incai nr. 8, bl. 30, sc. 1, et. 6,
  îPrezentul contract se Óncheie Óntre:                                        ap. 34, sectorul 4, asociat unic al Societ„þii
  1. Societatea Comercial„ ALPHA CONSTRUCÞII             Societatea Comercial„               Comerciale ELSING — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
™I INVESTIÞII IMOBILIARE — S.A., persoan„           RAFAELLO–ANTREFRIG — S.R.L., Bucure∫ti          str. Mladinovici Drago∫ nr. 5, bl. R16, sc. 1, parter,
juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Mircea                                   ap. 1, sectorul 4, am hot„r‚t urm„toarele:
Eliade nr. 2, sectorul 1, ∫i                          ACT ADIÞIONAL                I. Œnfiinþarea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
  2. Dan Costache Patriciu, cet„þean rom‚n,          la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale      Str. Str„duinþei nr. 1, sectorul 4.
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Her„str„u nr. 33,           RAFAELLO–ANTREFRIG — S.R.L.,             Celelalte dispoziþii din statutul Societ„þii
sectorul 1, n„scut la data de 3.08.1950 Ón Bucure∫ti.“    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului      Comerciale ELSING — S.R.L. r„m‚n neschimbate.
  (II) Articolul 5 din statutul societ„þii ∫i articolul 5  cu nr. J 40/15434/1993, cu sediul Ón Bucure∫ti,        Prezentul act adiþional modific„ ∫i completeaz„
din contractul de societate îCapitalul social“ se          str. F‚nt‚nica nr. 36, sectorul 2,         corespunz„tor statutul Societ„þii Comerciale
modific„ ∫i vor avea urm„torul conþinut:                  cod fiscal R4570560             ELSING — S.R.L.
  îCapitalul social al societ„þii este de 2.000.000 lei,                                  (34/29.695)
                                Subsemnaþii:
subscris Ón Óntregime Ón numerar ∫i integral v„rsat,      – Manochehr Saadati Sohi, av‚nd o participare la                  *
Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale, numerotate de la 1 la     capitalul social de 87,95 %;
20, cu o valoare de 100.000 lei fiecare parte social„,                                   Societatea Comercial„ ALCHIMEX — S.A.
                                – Mohammad Jafar Kabiri Chimeh, av‚nd o
subscris Ón Óntregime de asociaþi, astfel:                                                Bucure∫ti
                               participare la capitalul social de 9,93 %;
  1. Societatea Comercial„ ALPHA CONSTRUCÞII          – Mehdi Saadati Sohi, av‚nd o participare la
™I INVESTIÞII IMOBILIARE — S.A. subscrie           capitalul social de 0,5 %;                          ACT ADIÞIONAL
1.400.000 lei, adic„ 14 p„rþi sociale, numerotate de      – Bijan Alipour Niazi, av‚nd o participare la      la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
la 1 la 14 inclusiv, reprezent‚nd 70 % din capitalul     capitalul social de 0,62 %;                        ALCHIMEX — S.A.
social;                             – Hadi Nejati Shahdin, av‚nd o participare la
  2. Dan Costache Patriciu subscrie 600.000 lei,                                     Œncheiat Óntre:
                               capitalul social de 0,62 %;
adic„ 6 p„rþi sociale, numerotate de la 15 la 20,                                     1. Societatea Comercial„ ALCEDO — S.R.L., cu
                                – Leyla Kazemi, av‚nd o participare la capitalul
reprezent‚nd 30 % din capitalul social.“                                        sediul Ón Bucure∫ti, Str. Soborului nr. 1, et. 2, ap. 5,
                               social de 0,38 %,
  (III) Articolul 6 din statutul societ„þii ∫i articolul                                sectorul 3, reprezentat„ de pre∫edintele consiliului
                                Ón calitate de asociaþi ai societ„þii comerciale
6 din contract îP„rþile sociale“ se modific„ ∫i vor                                   de administraþie, dl S„ndulescu Nicolae Anton;
                               menþionate mai sus, Ón baza hot„r‚rii adun„rii
avea urm„torul conþinut:                   generale extraordinare a asociaþilor din data de       2. S„ndulescu Nicolae Anton, cet„þean rom‚n,
  îP„rþile sociale nu sunt reprezentate prin titluri    20.11.2000 ∫i a contractului de cesiune autentificat    domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 67, bl. 6,
negociabile.                         cu nr. 3165/4.11.2000, am hot„r‚t modificarea ∫i      sc. 1, ap. 18, sectorul 2;
  Fiecare parte social„ subscris„ ∫i v„rsat„ confer„    completarea actului constitutiv al societ„þii, dup„      3. Cr‚ngu∫ Claudiu, cet„þean rom‚n, domiciliat
deþin„torului ei dreptul de vot Ón adunarea general„     cum urmeaz„:                        Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 272, bl. 16, sc. B,
a asociaþilor, dreptul de a alege ∫i de a fi ales Ón      1.1. Cooptarea unui nou asociat Ón societate,      ap. 45, sectorul 2;
organele de conducere ale societ„þii, dreptul de a      astfel:                            4. Munteanu Floarea, cet„þean rom‚n,
participa la Ómp„rþirea beneficiilor ∫i a activului       – Mohsen Kabiricheimeh Gholamhossein,          domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Compozitorilor nr. 43,
social la dizolvarea societ„þii, precum ∫i alte       cet„þean iranian, n„scut la data de 11.09.1980 Ón     bl. C17, sc. 1, et. 7, ap. 27, sectorul 6;
drepturi stabilite de lege.                 Iran, Teheran, domiciliat Ón Iran, Teheran, str.       5. Alexandri Alexandru Dinu Viorel, cet„þean
  Deþinerea de p„rþi sociale implic„ de drept        Pirozi nr. 17, pa∫aportul seria B nr. 4785247,       rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Roma nr. 47bis,
adeziunea la statutul societ„þii.              eliberat de autorit„þile iraniene la data de        ap. 2, sectorul 1;
  Drepturile ∫i obligaþiile ce decurg din deþinerea     11.09.2000, prin cesiunea a 8 p„rþi sociale, Ón        6. St„ncescu Constantin, cet„þean rom‚n,
de p„rþi sociale se transmit, Ón caz de cesiune,       valoare total„ de 5.792.000 lei de la Mohammad       domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ion Berindei nr. 5,
noilor deþin„tori.“                     Jafar Kabiri Chimeh, asociat al societ„þii.        bl. 21B, ap. 200, sectorul 2;
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 41/8.I.2001                    7
  7. Mitran Zamfir Viorel, cet„þean rom‚n,        eliberat de Poliþia Sectorului 4 Bucure∫ti, cod     sectorul 2, cu un capital social de 2.000.000 lei, a
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. T‚rgu Neamþ nr. 10,     numeric personal 1461206400165, domiciliat Ón      hot„r‚t pe data de 15.09.2000, prin asociatul unic
bl. TD23, sc. A, et. 3, ap. 23, sectorul 6;        Bucure∫ti, calea ™erban Vod„ nr. 256, bl. 13, ap. 4,   Alexandrescu Ruxandra Cornelia, domiciliat„ Ón
  8. R„descu Elena, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón    sectorul 4, care va fi cenzor supleant.         Bucure∫ti, str. Dr. Constantin Severeanu nr. 8, et. 1,
Bucure∫ti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 31, bl. N21,      Art. 5. Celelalte prevederi din statut r„m‚n     ap. 2, sectorul 5, reformularea obiectului de
sc. A, et. 8, ap. 30, sectorul 3,             nemodificate.                      activitate astfel:
  care, Ón calitate de acþionari ai Societ„þii        (36/29.698)                       Domeniul de activitate principal al societ„þii va
Comerciale ALCHIMEX — S.A., cu sediul Ón                 HOT√R¬REA NR. 3             fi: activit„þi de asistenþ„ stomatologic„ cod CAEN
Bucure∫ti, Calea Dorobanþilor nr. 135–145, bl. 10,                                 8513.
sc. C1, et. 2, ap. 149, sectorul 1, Ónmatriculat„ la          din 16 noiembrie 2000              Alte activit„þi conexe conform Ordinului nr.
Oficiul registrului comerþului cu nr. J 40/1853/       Adunarea general„ a acþionarilor, format„ din     527/29.07.1999, publicat Ón Monitorul Oficial nr.
1998, au hot„r‚t modificarea actelor constitutive     Societatea Comercial„ SARCOM TRADING — S.A., ce     383/12.08.1999: activit„þi de tehnic„ dentar„ ∫i
ale societ„þii, conform hot„r‚rii adun„rii generale a   deþine 52,396 % din capitalul social al societ„þii, ∫i  activit„þi de consulting medical.
acþionarilor din data de 22.09.2000, dup„ cum       alþi acþionari, persoane fizice ∫i juridice, ce deþin     (38/29.699)
urmeaz„:                         fiecare mai puþin de 5 % din capitalul social, a fost                *
  îSe Ónscrie Ón fondul de comerþ al Societ„þii     convocat„ legal la data de 15.11.2000. Deoarece la
Comerciale ALCHIMEX — S.A. un punct de lucru cu      prima ∫edinþ„ nu s-a Óntrunit cvorumul necesar, a          Societatea Comercial„
destinaþia de birouri Ón Bucure∫ti, Calea Griviþei nr.  doua ∫edinþ„ a adun„rii generale extraordinare a        FLAMINGO INTERNATIONAL — S.A.
46, et. 4, ap. 9, sectorul 1.“              acþionarilor din 16.11.2000, Óndeplinind condiþiile            Bucure∫ti
  Societatea Comercial„ ALCHIMEX — S.A. are un      de validitate legale – prin prezenþa reprezentantului
capital social de 110.000.000 lei ∫i codul fiscal     Societ„þii Comerciale SARCOM TRADING — S.A.,                ACT ADIÞIONAL
R 10336181.                        domnul Ovidiu Szasz, hot„r„∫te:
  Prezentul act adiþional face parte integrant„ din     Art. 1. Œmputernicirea consiliului de          la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
actele constitutive ale societ„þii.            administraþie s„ numeasc„ un evaluator specializat,      FLAMINGO INTERNATIONAL — S.A.,
  (35/29.697)                      care s„ reactualizeze valoarea activelor disponibile   cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae Titulescu
             *                prezentate ∫i Ón urm„toarea ∫edinþ„ a adun„rii         nr. 121, sectorul 1, Ónmatriculat„
                             generale a acþionarilor s„ se aprobe valoarea de     cu nr. J 40/6174/1999, cod fiscal R 11937104,
Societatea Comercial„ ARTECA JILAVA — S.A.        v‚nzare.                           cu un capital social de 30.000.000 lei
      Jilava, judeþul Ilfov              Art. 2. Aprobarea structurii organizatorice a      Subsemnata Lup∫ea Simona Iolanda, domiciliat„
                             societ„þii conform c„reia pre∫edintele consiliului de  Ón Bucure∫ti, str. Voievod Alexandru Moruzzi nr. 1,
         ACT ADIÞIONAL              administraþie este ∫i directorul general.        bl. A10, sc. 1, et. 7, ap. 29, sectorul 3, Ómputernicit
                               Art. 3. Aprobarea schimb„rii structurii        prin hot„r‚rea adun„rii generale a acþionarilor
    la statutul Societ„þii Comerciale
                             consiliului de administraþie, Ón sensul reducerii    nr. 012/20.10.2000, s-a prezentat Ón vederea
       ARTECA JILAVA — S.A.
                             num„rului de la cinci la trei membri, ∫i alegerea    Óncheierii prezentului act adiþional pentru
  Subsemnatul Ovidiu Szasz, pre∫edinte al        prin vot secret a consiliului de administraþie, cu    completarea art. 6 îDespre acþiuni“ din actul
consiliului de administraþie al Societ„þii Comerciale   urm„toarea componenþ„:                  constitutiv, dup„ cum urmeaz„:
ARTECA JILAVA — S.A., cet„þean rom‚n, domiciliat       – Ovidiu Szasz;                     (1) Acþiunile care fac obiectul cesiunii din data de
Ón comuna Afumaþi, judeþull Ilfov, identificat cu B.I.    – Rodica Ghioc;                    1.11.2000 vor putea fi Ónstr„inate de c„tre cesionari,
seria G.B. nr. 478060, eliberat de Poliþia Sectorului    – Traian Apostoleanu.                 Ón primii trei ani de la dob‚ndirea lor, doar c„tre
Agricol Ilfov la data de 6.05.1992, Ón conformitate     Garanþia administratorilor este echivalentul a 10   acþionarii fondatori, respectiv Drago∫ Cinca, Marius
cu hot„r‚rile luate de adunarea general„         acþiuni, adic„ 250.000 lei.               Ghenea ∫i Varol Islam. Œnstr„inarea se va face la
extraordinar„ a acþionarilor la data de 16.11.2000,     Art. 4. Aprobarea schimb„rii adresei societ„þii Ón  valoarea patrimonial„ rezultat„ din ultimul bilanþ
Óntocmesc    prezentul act adiþional, dup„ cum    comuna Jilava, Prelungirea ™oselei Giurgiului      anual respectiv din ultima raportare semestrial„,
urmeaz„:                         nr. 33, judeþul Ilfov, ca urmare a reorganiz„rii     dup„ caz.
  Art. 1. Se modific„ statutul Societ„þii Comerciale   administrativ-teritoriale.                 (2) Dup„ trecerea celor trei ani de la
ARTECA JILAVA — S.A., astfel:                Art. 5. Dreptul de semn„tur„ pentru a reprezenta   achiziþionarea acþiunilor, acestea vor putea fi
  1.1. Art. 3 alin. 1 va avea urm„torul cuprins:     societatea Ón relaþia cu societ„þile bancare Ól au:   Ónstr„inate conform art. 6 din actul constitutiv.
  îSediul societ„þii este Ón comuna Jilava,         – semn„tura 1 – pre∫edintele consiliului de
Prelungirea ™oselei Giurgiului nr. 33A, judeþul Ilfov.                                Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                             administraþie/directorul executiv/directorul       neschimbate.
Sediul societ„þii poate fi schimbat Ón alt„ localitate  comercial;
din þar„, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a                                    (39/29.700)
                               – semn„tura 2 – directorul economi/∫eful                     *
acþionarilor, potrivit legii.“              serviciului contabilitate.
  1.2. Se elimin„ cuv‚ntul îBucure∫ti“ din         Art. 6. Schimbarea structurii comisiei de cenzori        Societatea Comercial„
conþinutul art. 2 alin. 1.                astfel: dl Vladimir Moldovan – cenzor supleant, Ól
  1.3. Art. 17 alin. 1 va avea urm„torul cuprins:                                    NAÞIONAL PRESS PREST — S.R.L.
                             Ónlocuie∫te pe dl Voicu Nicolae – membru Ón                Bucure∫ti
  îSocietatea pe acþiuni este administrat„ de      comisia de cenzori – acesta devenind cenzor
consiliul de administraþie, compus din 3 membri      supleant.
ale∫i de adunarea general„ a acþionarilor, pe o                                           ACT ADIÞIONAL
                               Art. 7. Efectuarea unui audit al activit„þii
perioad„ de 2 ani, cu posibilitatea de a fi ale∫i pe   Societ„þii Comerciale ARTECA JILAVA — S.A., Ón       la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
noi perioade de 2 ani.“                  perioada 1997–2000.                       NAÞIONAL PRESS PREST — S.R.L.,
  Art. 2. Consiliul de administraþie are urm„toarea     Art. 8. Am‚narea stabilirii unui program de plat„   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
componenþ„:                        a dividendelor c„tre F.P.S., p‚n„ la discutarea            cu nr. J 40/10580/1999
  • Ovidiu Szasz – pre∫edinte ∫i director general,    rezultatului auditului general aprobat Ón adunarea     Ca urmare a retragerii din societate a numitului
n„scut la data de 18.05.1966 Ón localitatea Vulcan,    general„ a acþionarilor.                 Enescu Florian R„zvan, prin cesionarea Ón
judeþul Hunedoara, posesor al B.I. seria G.B. nr.      Art. 9. Aprobarea urm„toarelor indemnizaþii      Óntregime a capitalului social c„tre Chiriac Dan ∫i
478060, eliberat de Poliþia Sectorului Agricol Ilfov la  lunare:                         Chiriac Daniela Gina, Societatea Comercial„
data de 6.05.1992, cod numeric personal           – pre∫edintele consiliului de administraþie –     NAÞIONAL PRESS PREST — S.R.L., cu sediul Ón
1660518182765, domiciliat Ón comuna Afumaþi,       echivalentul Ón lei a 1.000 $;              Bucure∫ti, str. Frunta∫ Marinescu Nicolae nr. 14,
judeþul Ilfov;                        – membrii consiliului de administraþie –
  • Rodica Ghioc – vicepre∫edinte, n„scut„ la data                                sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                             echivalentul Ón lei a 200 $;               comerþului cu nr. J 40/10580/1999, cod fiscal
de 4.06.1962 Ón Baia Sprie, judeþul Maramure∫,        – membrii comisiei de cenzori – echivalentul Ón lei
posesoare a B.I. seria G.N. nr. 925762, eliberat de                                R 12494641, av‚nd un capital social de 2.000.000
                             a 150 $;                         lei, va funcþiona ca societate comercial„ cu
Poliþia   Tulcea,   cod  numeric    personal    – secretarul adun„rii generale a acþionarilor –
2620604364217, domiciliat„ Ón Tulcea, Aleea                                    r„spundere limitat„, cu doi asociaþi, Ón persoana
                             echivalentul Ón lei a 100 $.               numitului Chiriac Dan, n„scut la data de 24.04.1950
St‚njenelului nr. 2, bl. U6, ap. 8;             Art. 10. Schimbarea secretarului adun„rii
  • Traian Apostoleanu – membru, n„scut la data                                  Ón comuna Zeletin, judeþul Bac„u, domiciliat Ón
                             generale a acþionarilor, prin persoana doamnei
de 21.06.1960 Ón H‚r∫ova, judeþul Constanþa,                                    Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 107–119, bl. E1,
                             Simina Dulgheru.
posesor al C.I. seria R.T. nr. 099396, eliberat„ de                                sc. 6, ap. 199, sectorul 2, identificat cu B.I. seria G.K.
                               Art. 11. Œmputernicirea pre∫edintelui consiliului
Secþia 14 Poliþie Bucure∫ti, cod numeric personal                                 nr. 287510/1993, eliberat de Poliþia Galaþi, cod
                             de administraþie s„ semneze actul adiþional de
1600621400370, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Cuþitul                                numeric personal 1500421170331, ∫i a numitei
                             modificare a statutului Ón vederea depunerii lui la
de Argint nr. 62, sectorul 4.                                           Chiriac Daniela Gina, n„scut„ la data de 2.06.1965
                             Oficiul registrului comerþului.
  Garanþia care urmeaz„ a fi depus„ este egal„ cu                                 Ón comuna Pechea, judeþul Galaþi, domiciliat„ Ón
                                (37/29.698)
valoarea a 10 acþiuni, respectiv, 250.000 lei.                                   Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 107–119, bl. E1,
                                          *
  Art. 3.   Directorul general al Societ„þii                                  sc. 6, ap. 199, sectorul 2, identificat„ cu B.I. seria
Comerciale ARTECA JILAVA — S.A. este pre∫edintele     Societatea Comercial„ ARCO DENT — S.R.L.        G.R. nr. 851648/1995, eliberat de Poliþia Galaþi, cod
consiliului administraþie, dl Szasz Ovidiu.                Bucure∫ti                numeric personal 2650602170399.
  Art. 4. Cenzorul supleant Vladimir Moldovan,                                    Capitalul social al societ„þii, Ón valoare de
n„scut la data de 13.04.1939 Ón localitatea                ACT ADIÞIONAL              2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei
M„n„stioara, judeþul Suceava, posesor al B.I. seria                                fiecare, va fi repartizat astfel:
D.K. nr. 924364, eliberat de Secþia 16 Bucure∫ti, cod   la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale      – Chiriac Dan deþine 18 p„rþi sociale a 100.000 lei
numeric personal 1390413400191, domiciliat Ón         ARCO DENT — S.R.L., Ónmatriculat„ cu         fiecare, Ón valoare total„ de 1.800.000 lei,
Bucure∫ti, str. Izvorul Cri∫ului nr. 12, bl. D4, ap. 3,      nr. J 40/20656/1993, cod fiscal         reprezent‚nd 90 % din capitalul social;
sectorul 4, devine membru Ón comisia de cenzori Ón            4598927/2.09.1993              – Chiriac Daniela Gina deþine 2 p„rþi sociale a
locul dlui Nicolae Voicu, n„scut la data de 6.12.1946    Societatea Comercial„ ARCO DENT — S.R.L., cu     100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 200.000 lei,
Ón Bucure∫ti, posesor al B.I. seria B.D. nr. 822855,   sediul Ón Bucure∫ti, str. Neagu Florea nr. 9, demisol,  reprezent‚nd 10 % din capitalul social.
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 41/8.I.2001
  Se revoc„ din funcþia de administrator al         h) s„ exercite orice alte atribuþii ∫i s„ acþioneze  cu nr. J 40/2060/1999, am decis urm„toarele
societ„þii domnul Enescu Florian R„zvan ∫i se       Ón conformitate cu atribuþiile ce Ói revin conform    modific„ri ale actului constitutiv al societ„þii:
nume∫te Ón funcþia de administrator al societ„þii     prevederilor legale sau hot„r‚rilor adun„rii         1. Retragerea din calitatea de asociat ∫i revocarea
domnul Chiriac Dan.                    generale a asociaþilor.“                 din funcþia de administrator a lui Borghi Gabriele,
  Prezentul act adiþional modific„ Ón mod          Articolul 3                      care cesioneaz„ toate cele 24 de p„rþi sociale,
corespunz„tor actul constitutiv al societ„þii,        Actul constitutiv al societ„þii se va modifica Ón   deþinute Ón firm„, Ón valoare de 100.000 lei fiecare,
celelalte clauze r„m‚n‚nd neschimbate.           mod corespunz„tor, toate celelalte dispoziþii       adic„ 2.400.000 lei, c„tre Popescu Georgeta.
  (40/29.701)                      r„m‚n‚nd neschimbate.                    2. Retragerea din calitatea de asociat ∫i revocarea
              *                  (41/29.702)                      din funcþia de administrator a lui Graziano
                                           *                Francesco, care cesioneaz„ toate cele 24 p„rþi
 Societatea Comercial„ BOIRON RO — S.R.L.                                      sociale deþinute Ón societate, Ón valoare de 100.000
        Bucure∫ti                      Societatea Comercial„              lei fiecare, adic„ 2.4000.000 lei, c„tre Popescu
                                KÜCÜKER TEXTIL — S.R.L., Bucure∫ti          Georgeta.
         ACT ADIÞIONAL                                             3. Retragerea din calitatea de asociat ∫i revocarea
                                       ACT ADIÞIONAL              din funcþia de administrator a lui Magnanini Ezio,
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale                                   care cesioneaz„ toate cele 24 p„rþi sociale deþinute
       BOIRON RO — S.R.L.,             la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
                                                           Ón societate, Ón valoare de 100.000 lei fiecare, adic„
  cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Mircea Vod„             KÜCÜKER TEXTIL — S.R.L.
                                                           2.400.000 lei, c„tre Popescu Georgeta.
  nr. 44, bl. M17, et. 7, camerele 709, 710         Societatea KÜCÜKER TEKSTIL SANAYI VE           4. Retragerea din calitatea de asociat ∫i revocarea
     ∫i 711, societate Ónmatriculat„          TICARET ANONIM SIKRETI, societate anonim„,        din funcþia de administrator a lui Schenetti Emilio,
 cu nr. J 40/964/2000, cod fiscal R12655292,       persoan„ juridic„ de naþionalitate turc„, cu sediul    care cesioneaz„ toate cele 24 p„rþi sociale, deþinute
   cu un capital social de 800.000.000 lei        Ón Turcia, Denizli, Ankara Asfalti, Üzeri Güzelkoy    Ón societate, Ón valoare de 100.000 lei fiecare, adic„
                              Kav∫agi, Ónregistrat„ Ón Turcia la Oficiul Registrului  2.400.000 lei, c„tre Popescu Georgeta.
  Subscrisa Societatea Comercial„ BOIRON — S.A.
                              Comerþului din Denizli la data de 29.12.1977, cu       5. Capitalul social al societ„þii este de 10.000.000 lei,
(denumit„ Ón continuare Fondatorul), Ónregistrat„
                              nr. 4725, reprezentat„ prin Ömer Yurtsever, Ón baza    divizat Ón 100 p„rþi sociale, numerotate de la 1 la
Ón conformitate cu legislaþia francez„, av‚nd sediul
                              hot„r‚rii   consiliului   de   administraþie   100, Ón valoare de 100.000 lei fiecare, ∫i este deþinut
Ón Franþa, 20 Rue de la Liberation, Sante-Foy-Lyon,    nr. 90/27.10.2000,                    integral de Popescu Georgeta, devenit„ asociat„
69110, Ón calitate de asociat unic al Societ„þii       Ón calitate de asociat unic fondator al Societ„þii   unic„ Ón urma cesion„rii de c„tre ceilalþi asociaþi a
Comerciale BOIRON RO — S.R.L. (numit„ Ón          Comerciale KÜCÜKER TEXTIL — S.R.L., cu sediul Ón     tuturor p„rþilor sociale deþinute de ace∫tia Ón
continuare îsocietatea“), ca urmare a hot„r‚rii sale    Bucure∫ti, Str. Virtuþii-Fabricii, bl. R4A, sectorul 6,  societate.
din data de 21.11.2000, a hot„r‚t modificarea       hot„r„∫te urm„toarele:                    6. Numirea ca administrator a asociatei Popescu
actului constitutiv al societ„þii, dup„ cum urmeaz„:     Se revoc„ din funcþia de administrator al       Georgeta, cet„þean rom‚n, nec„s„torit„, n„scut„ la
  Articolul 1                       Societ„þii Comerciale KÜCÜKER TEXTIL — S.R.L.       data de 16.04.1966 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón
  Ca urmare a demisiei domnului Roland          domnul Sava∫ Özgen. Se nume∫te un nou           Bucure∫ti, str. Humule∫ti nr. 9, sectorul 5, posesoare
Duverneuil din funcþia de administrator al         administrator al Societ„þii Comerciale KÜCÜKER      a B.I. seria D.V. nr. 987961, eliberat de Secþia 18
societ„þii, structura de administrare a societ„þii se   TEXTIL — S.R.L. Ón persoana domnului Ömer         Poliþie Bucure∫ti la data de 11.12.1990, cod numeric
modific„, societatea urm‚nd a fi administrat„ de un    Yurtsever, cet„þean turc, domiciliat Ón Turcia,      personal 2660416451514.
administrator unic.                    Guzelköy Kav∫agi, Ankara Asfalti, Denizli, n„scut la     Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
  Articolul 2                       data de 20.06.1972 Ón Keciboru, Turcia, care se      societ„þii r„m‚n nemodificate.
  Ca urmare a modific„rii structurii de          identific„ cu pa∫aportul seria TR-K nr. 097098,        (44/29.705)
administrare a societ„þii, paragrafele 6.2 – 6.5 ale    eliberat de autorit„þile turce∫ti la data de                      *
actului constitutiv se modific„ Ón mod           29.08.1990.
corespunz„tor, dup„ cum urmeaz„:                (42/29.703)                           Societatea Comercial„
  î6.2. Societatea va fi administrat„ de un                     *                    ORWALSAM TRADING — S.R.L.
administrator unic (îAdministratorul unic“),                                             Bucure∫ti
administrator care va putea fi o persoan„ fizic„ sau         Societatea Comercial„
juridic„, de naþionalitate rom‚n„ sau de alt„           HISTRIA INTERNATIONAL — S.A.                     ACT ADIÞIONAL
naþionalitate. Administratorul unic va reprezenta              Bucure∫ti
                                                            la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
societatea, cu puteri depline ∫i va fi numit pentru o                                     ORWALSAM TRADING — S.R.L.
perioad„ de un an.                             HOT√R¬REA NR. 6
                                                             Subsemnatul Nati Meir, asociat unic al Societ„þii
  6.3. Œn cazul Ón care Ón funcþia de administrator       a adun„rii generale a acþionarilor,        Comerciale ORWALSAM TRADING — S.R.L., cu
a fost numit„ o persoan„ juridic„, aceasta va            din data de 15 noiembrie 2000          sediul social Ón Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr. 232,
Óncheia un contract cu societatea, desemn‚nd o
                               Acþionarii Societ„þii Comerciale HISTRIA        bl. 84, sc. B, ap. 39, sectorul 4, Ónmatriculat„ la
persoan„ fizic„ Ón calitate de reprezentant        INTERNATIONAL — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,       Oficiul registrului comerþului cu nr. J 40/381/1998,
permanent. Reprezentantul – persoan„ fizic„, va      Splaiul Independenþei nr. 8A, ap. 2, sectorul 5,     av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale din
avea puterile, Óndatoririle ∫i obligaþiile unui      BosÓnceanu Gheorghe, BosÓnceanu Dumitriþa,        data de 23.11.2000, Ón conformitate cu prevederile
administrator – persoan„ fizic„, f„r„ a exonera Óns„    BosÓnceanu Mircea, BosÓnceanu Carmen Marinela,      Legii nr. 31/1990, republicat„, precum ∫i cu
persoana juridic„ de obligaþiile sale.           Barna Luminiþa ∫i VRISEIS SHIPMANAGEMENT         celelalte prevederi legale Ón vigoare, am hot„r‚t
  6.4. Societatea este condus„ de domnul Yves       LIMITED, reprezentat„ de BosÓnceanu Dumitru        urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al
Groult, cet„þean francez, domiciliat Ón Sainte-Foy-    Dumitriþa, Óntruniþi Ón adunarea general„         societ„þii:
Les-Lyon (69110 Franþa), Bd. Charles de Gaulle       extraordinar„ azi, 15.11.2000, la sediul societ„þii,     1. Se adaug„ la obiectul de activitate al societ„þii
nr. 49, n„scut la data de 5.02.1959 la Vitre, Franþa.   am hot„r‚t declararea unui punct de lucru la       urm„toarele activit„þi:
  6.5 Administratorul unic va putea delega puterile    urm„toarea adres„: Bucure∫ti, ∫os. Gherase nr.        – servicii de administrare a instalaþiilor sportive
sale de reprezentare altor persoane. O asemenea      66–70, sectorul 2 (incinta garajului Azuga ∫i       (cod C.A.E.N. 9261);
procur„ nu este transferabil„ ∫i va putea fi revocat„   Gherase).                           – alte servicii pentru activit„þi sportive (cod
oric‚nd.                           Votat Ón unanimitate.                 C.A.E.N. 9262);
  6.6 Œn exercitarea funcþiei sale, administratorul      (43/29.704)                        – alte servicii pentru activit„þi sportive (cod
unic este obligat ca, Ón raporturile cu societatea, s„                *                C.A.E.N. 9262.1);
respecte limitele impuse de lege, de contractul de                                    – servicii de promovare a activit„þilor sportive
munc„ (dup„ caz), de hot„r‚rile ∫i de orice alte      Societatea Comercial„ ITAL ROM – SERVICII         (cod C.A.E.N. 9262.11);
decizii ale adun„rii generale a acþionarilor.         ECOLOGICE ™I AMBIENTALE — S.R.L.             – servicii de organizare ∫i gestionare a
Administratorul unic va acþiona Ón numele                 Bucure∫ti                 activit„þilor sportive (cod C.A.E.N.9261.12);
societ„þii cu grija ∫i diligenþa cerute unor oameni de                                  – intermediere contracte pentru juc„tori, Ón þar„
afaceri obi∫nuiþi.                              ACT ADIÞIONAL              ∫i Ón str„in„tate (cod C.A.E.N. 9262.11);
  6.7 Administratorul unic va avea urm„toarele                                     – servicii sportive diverse (cod C.A.E.N. 9261.13).
                               la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
atribuþii:                                                        2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
                                ITAL ROM – SERVICII ECOLOGICE ™I
  a) s„ stabileasc„ organigrama societ„þii;                                     societ„þii r„m‚n nemodificate.
                                    AMBIENTALE — S.R.L.
  b) s„ numeasc„, s„ suspende sau s„ demit„                                       Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
                               Subsemnaþii:                      23.11.2000.
directorul general ∫i directorii executivi ai societ„þii
                               Borghi Gabriele, cet„þean italian, domiciliat Ón      (45/29.706)
(dup„ caz);                        Italia, S. Possidonio Modeno,
  c) s„ aduc„ la Óndeplinire hot„r‚rile adun„rii                                                 *
                               Graziano Francesco, cet„þean italian, domiciliat
generale a asociaþilor;                  Ón Italia, Modena,                       Societatea Comercial„ ADMEB — S.A.
  d) s„ conduc„ ∫i s„ coordoneze activitatea         Magnanini Ezio, cet„þean italian, domiciliat Ón             Bucure∫ti
societ„þii;                        Italia, Modena,
  e) s„ stabileasc„ regulile de organizare ale        Schenetti Emilio, cet„þean italian, domiciliat Ón             ACT ADIÞIONAL
tuturor sucursalelor, ale punctelor de lucru sau ale    Italia, San Cassiano di Baiso (Reggio Emilia), Via
oric„ror altor sedii secundare Ónfiinþate de societate;  Debbia nr. 14, ∫i                           la statutul ∫i contractul
  f) s„ stabileasc„ puterile ∫i Óndatoririle tuturor     Popescu Georgeta, cet„þean rom‚n, domiciliat„        Societ„þii Comerciale ADMEB — S.A.,
sucursalelor, punctelor de lucru sau ale oric„ror     Ón Bucure∫ti, str. Humule∫ti nr. 9, sectorul 5,         cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Berceni
sedii secundare Ónfiinþate de societate;           asociaþi ai Societ„þii Comerciale ITAL ROM –          nr. 108, sectorul 4, Ónregistrat„
  g) s„ supun„ spre aprobarea adun„rii generale a     SERVICII ECOLOGICE ™I AMBIENTALE — S.R.L., cu            cu nr. J 40/484/19.02.1991,
asociaþilor bilanþul contabil anual, bilanþul de profit  sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 1,          cod fiscal R 369114
∫i pierderi ∫i bugetul de venituri ∫i cheltuieli      et. 6, ap. 22, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul     Adunarea general„ a Societ„þii Comerciale
necesare activit„þii societ„þii;              Registrului Comerþului al Municipiului Bucure∫ti     ADMEB — S.A., Bucure∫ti, Óntrunit„ ast„zi,
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 41/8.I.2001                   9
10.04.2000, ora 12,30, la sediul societ„þii, a hot„r‚t  componenþ„ a acestuia. Prelunge∫te mandatul         Praporgescu nr. 24, bl. 17, sc. B, ap. 22, judeþul
cu unanimitate de voturi urm„toarea modificare la     celorlalþi trei membri ai consiliului de          Arad, n„scut„ la data de 5.02.1941 Ón comuna Strei,
contractul de societate:                 administraþie, respectiv:                  judeþul Hunedoara, Ón calitate de asociaþi ai
  Art. 7 – îObiectul de activitate“, secþiunea       – pre∫edinte – Ozturkmen Halit, cet„þean turc,      Societ„þii Comerciale CIOC¬RLIA — S.R.L., cu sediul
îPrest„ri servicii“, se completeaz„ cu urm„toarea     n„scut la data de 10.07.1968 Ón Turcia, Gaziantep,     Ón Arad, Str. Cioc‚rliei nr. 9, ap. 1, judeþul Arad,
activitate:                        Oguzeli, domiciliat Ón Turcia, cu re∫edinþa Ón       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu
  702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     Bucure∫ti, calea Vitan nr. 104, bl. V42A, ap. 18,      nr. J 02/429/1996, cod fiscal 8571479, Ón
imobiliare proprii sau Ónchiriate;            sectorul 3, c„s„torit, legitimat cu pa∫aportul seria    conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale a
  7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     TR-H nr. 414858, eliberat de autorit„þile din Turcia    asociaþilor din data de 22.08.2000, am hot„r‚t
imobiliare proprii sau Ónchiriate.            la data de 16.05.1994, valabil p‚n„ la data de       modificarea actelor constitutive ale societ„þii dup„
  Formalit„þile legale pentru Ónregistrarea       14.05.2001;                         cum urmeaz„:
prezentei modific„ri (complet„ri) la contractul de      – vicepre∫edinte – Ozturkmen Gursel, cet„þean        Art. 1. Se retrage din societate Bulz Maria,
societate vor fi Óndeplinite de dra R„dulescu       turc, n„scut la data de 1.01.1964 Ón Turcia,        cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón Arad, Str. Cioc‚rliei
Jeanina Constanþa, identificat„ cu B.I. seria G.A.    Gaziantep, Oguzeli, domiciliat Ón Turcia, cu        nr. 9, ap. 1, judeþul Arad, n„scut„ la data de
nr. 075940, eliberat de Secþia 15 Poliþie Bucure∫ti la  re∫edinþa Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 70, bl. J4,     30.01.1964 Ón comuna Giurtelec, judeþul S„laj, ∫i
data de 12.04.1991, cod numeric personal         sc. 3, et. 2, ap. 58, sectorul 3, c„s„torit, legitimat cu  cesioneaz„, la valoare nominal„, toate p„rþile
2770404441510.                      pa∫aportul seria TR-J nr. 388470, eliberat de        sociale pe care le deþine Ón societate (Ón num„r de
  (46/29.707)                      autorit„þile din Turcia la data de 14.03.1997;       10), Ón valoare total„ de 1.000.000 lei a 100.000 lei
             *                 – membru – Harmanda Mustafa, cet„þean turc,       fiecare, asociatei Mir Felicia, cet„þean rom‚n,
                             n„scut la data de 15.07.1964 Ón Turcia, domiciliat Ón    domiciliat„ Ón Arad, str. Praporgescu nr. 24, bl. 17,
  Societatea Comercial„ APRODEX — S.A.          Turcia, Cankiri, Yaprakli – Doganbey, Koyu, ∫i cu      sc. B, ap. 22, judeþul Arad, n„scut„ la data de
         Bucure∫ti                re∫edinþa Ón Constanþa, Aleea Zmeurei nr. 6, bl. V,     5.02.1941 Ón comuna Strei, judeþul Hunedoara.
                             sc. A, ap. 17, judeþul Constanþa, nec„s„torit,       Preþul p„rþilor sociale a fost achitat anterior
         ACT ADIÞIONAL              legitimat cu legitimaþia de ∫edere provizorie pentru    semn„rii prezentului act, p„rþile declar‚nd c„ nu
                             cet„þenii str„ini seria H nr. 07665/10.05.1997,       mai au nici un fel de pretenþii una faþ„ de alta sau
       la actul constitutiv            eliberat„ de Serviciul Judeþean pentru Str„ini,       faþ„ de societate. Ca urmare a cesiunii, societatea Ó∫i
 al Societ„þii Comerciale APRODEX — S.A.,        Probleme de Migr„ri ∫i Pa∫apoarte Constanþa.        continu„ activitatea sub form„ de societate
cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Ion G‚rbea nr. 26,       6. Aprob„ modificarea actului constitutiv dup„      comercial„ cu r„spundere limitat„ cu asociat unic.
sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     cum urmeaz„:                          Art. 2. Se schimb„ sediul societ„þii din Arad, Str.
    comerþului cu nr. J 40/125/1991            – la cap. III – Organizarea, administrarea ∫i      Cioc‚rliei nr. 9, ap. 1, judeþul Arad, Ón Arad, str.
  Acþionariatul Societ„þii Comerciale APRODEX —     controlul societ„þii – art. 4.1. va avea urm„torul
                                                           Praporgescu nr. 24, bl. 17, ap. 22, judeþul Arad.
S.A., Bucure∫ti, const‚nd din:              conþinut:
                                                             Prezentul act reprezint„ Ón acela∫i timp ∫i act de
  1. Acþionarii P.P.M., conform procesului-verbal      îSocietatea este administrat„ de un consiliu de
                                                           cesiune a p„rþilor sociale.
IMI din data de 17.09.1996;                administraþie, format din 3 administratori, ale∫i Ón
                                                             Semnatarii prezentului act declar„ c„ renunþ„ la
  2. asociaþia salariaþilor din Societatea Comercial„  mod democratic din r‚ndul acþionarilor.“
                                                           dreptul la recurs Ón cadrul procedurii de autorizare
APRODEX — S.A., constituit„ Ón baza hot„r‚rii        – art. 15.1 va avea urm„torul conþinut:
                                                           a prezentelor modific„ri.
                               îActivitatea economic„ ∫i financiar„ a
judec„tore∫ti nr. 44/6.03.1996 a Judec„toriei                                       (48/231.924)
                             operaþiunilor societ„þii sunt verificate de comisia de
Sectorului 1, Bucure∫ti;                                                             *
                             cenzori, format„ din 3 cenzori sau de o persoan„
  3. Societatea Comercial„ NEWSPICES — S.A.,
                             juridic„ abilitat„ de Corpul Experþilor Contabili ∫i a
Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 3, et. 2, ap.                                      Societatea Comercial„
                             Contabililor din Rom‚nia, ∫i de un cenzor
158, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                      CENASEREASA — S.R.L., Arad
                             independent.
comerþului cu nr. J 40/6943/1993,
                               7. Ca urmare a ofertei publice de cump„rare a
  4. S.I.F. MUNTENIA — S.A., Bucure∫ti, ∫i                                                ŒNCHEIERE
                             acþiunilor emise de Societatea Comercial„
  5. acþionar manager,
                             APRODEX — S.A., autorizat„ de CNVM cu nr.              din data de 29 noiembrie 2000
  reprezentaþi prin doamna Apolzan Liana
                             165/3.11.1998, conform Deciziei CNVM nr.            Subsemnata Morariu Eugenia Emilia examin‚nd
Mariana, acþionar al Societ„þii Comerciale        4627/3.11.1998, Societatea Comercial„ NEWSPICES
APRODEX — S.A., Ón baza hot„r‚rii adun„rii                                      actul adiþional la actul constitutiv al Societ„þii
                             — S.A. a achiziþionat un num„r de 48.336 acþiuni,      Comerciale CENASEREASA — S.R.L., autentificat cu
extraordinare a acþionarilor din data de 18.12.1998,   S.I.F. MUNTENIA retr„g‚ndu-se din structura
a hot„r‚t urm„toarele:                                                nr. 7678/2.11.2000 la Biroul notarului public
                             acþionariatului societ„þii.                 Morariu Ioan din Arad, bd. Decebal nr. 16, ap. 4, ca
  1. Materialul prezentat de Societatea Comercial„     La data efectu„rii pl„þii integrale a acþiunilor,    urmare a unei erori, Ón aceste acte s-a Ónscris Ón
NEWSPICES — S.A., Bucure∫ti, c„tre F.P.S. prin care    asociaþia salariaþilor din Societatea Comercial„      mod eronat sediul societ„þii ca fiind: Arad, str. Banu
se solicit„ ree∫alonarea termenului de realizare a    APRODEX — S.A. urmeaz„ a se dizolva, acþiunile       M„r„cine nr. 22, bl. 1, sc. E, ap. 20, judeþul Arad.
volumului total de investiþii pe care Ól are aceast„   distribuindu-se membrilor acestora.              Œn temeiul prevederilor art. 61 alin. 1 din
societate de realizat la nivelul Societ„þii Comerciale    8. Aprob„ noua structur„ a acþionariatului, dup„
                                                           regulamentul de punere Ón aplicare a Legii
APRODEX — S.A., Bucure∫ti.                Óncheierea ofertei publice de cump„rare de acþiuni
                                                           nr. 36/1995 ∫i art. 53 din Legea nr. 36/1995, precum
  2. Raportul consiliului de administraþie ∫i al     emise de Societatea Comercial„ APRODEX — S.A.,
                                                           ∫i art. 281 din Codul de procedur„ civil„ privind
comisiei de cenzori la data de 30.10.1998.        Ónregistrat„ la Oficiul de Evidenþ„ a Valorilor
                                                           Óndreptarea erorilor materiale:
  3. Revocarea din funcþie a comisiei de cenzori,    Mobiliare ca emitent de acþiuni, dup„ cum
compus„ din Stoican Elena, Costea Rodica ∫i Luca     urmeaz„:                                      Dispun:
Rodica-Elena.                        1. Societatea Comercial„ NEWSPICES — S.A.
                                                             Rectificarea art. 6 din actul adiþional la actul
  4. Aprob„ ca activitatea de cenzori s„ fie realizat„  deþine 120.701 acþiuni, cu un capital de
                                                           constitutiv al societ„þii Ón sensul Ónscrierii corecte a
Ón continuare de Societatea Comercial„ 3B EXPERT     3.017.525.000 lei, reprezent‚nd 84,90 % din capitalul
                                                           adresei sediului, dup„ cum urmeaz„: Arad, calea
AUDIT — S.R.L., c„reia i se confirm„ prin certificatul  social;
                                                           Iuliu Maniu nr. 39-43, judeþul Arad, conform
nr. 577/24.08.1998 calitatea de membru al Corpului      2. Alþi acþionari deþin 21.469 acþiuni, cu un
                                                           extrasului de carte funciar„ nr. 9822 Arad ∫i
Experþilor Contabili ∫i a Contabililor Autorizaþi din   capital social de 536.725.000 lei, reprezent‚nd
                                                           adeverinþei nr. 29692/29.11.2000, eliberat„ de c„tre
Rom‚nia. Se remunereaz„ aceast„ activitate cu o      15,10 % din capitalul social;
                                                           Prim„ria municipiului Arad.
indemnizaþie de 200 $/lun„, f„r„ T.V.A. Societatea      Total – 142.170 acþiuni, respectiv un capital total
                                                             (49/231.925)
Comercial„ 3B EXPERT AUDIT — S.R.L. va fi         de 3.554.250.000 lei.
                               9. Aprob„ indemnizaþiile pre∫edintelui ∫i a
                                                                         *
reprezentat„ de c„tre:
  – Badiu Octav, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón      vicepre∫edintelui consiliului de administraþie, dup„
                                                            Societatea Comercial„ TECK — S.R.L., Arad
Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr. 207, bl. 85B, sc. A,    cum urmeaz„:
ap. 23, sectorul 4, n„scut la data de 2.09.1950 Ón      • pre∫edinte – 15.000.000 lei brut;
                                                                      ŒNCHEIERE
comuna Cotoroaia, judeþul Galaþi, c„s„torit, posesor     • vicepre∫edinte – 10.000.000 lei brut.
al C.I. seria R.X. nr. 076716, eliberat„ de Secþia 14    Celelalte dispoziþii din actul constitutiv al           din data de 20 noiembrie 2000
Poliþie Bucure∫ti la data de 28.10.1998, cod numeric   societ„þii r„m‚n nemodificate, prezentul act          Subsemnatul Morariu Ioan, examin‚nd actul
personal 1500902400377;                  adiþional f„c‚nd parte integrant„, modific‚nd ∫i      adiþional ∫i actul constitutiv autentificat cu nr. 7779
  – Tigv„ Tudoriþa, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón    complet‚nd corespunz„tor actul constitutiv al        din 8 noiembrie 2000, precum ∫i declaraþia
                             societ„þii.
Bucure∫ti, str. Me∫terul Manole nr. 2, bl. D9, sc. 3,                                 autentificat„ cu nr. 7780 din 8 noiembrie 2000 la
                                (47/29.708)
ap. 39, sectorul 5, n„scut„ la data de 9.12.1955 Ón                                  Biroul notarului public Morariu Ioan din Arad, bd.
Bucure∫ti, nec„s„torit„, posesoare a B.I. seria G.A.
                                           *                Decebal nr. 16, ap. 4, ca urmare a sesiz„rii dlui
nr. 098033, eliberat de Poliþia S.A.I. la data de                                   Kovacs Tiberiu Adrian, cet„þean rom‚n, domiciliat
                              Societatea Comercial„ CIOC¬RLIA — S.R.L.
6.02.1991, cod numeric personal 2551209400341, ∫i                                   Ón Arad, str. Bu∫teni nr. 35, ap. 1, judeþul Arad, Ón
                                      Arad
  – Matache Cristina, cet„þean rom‚n, domiciliat„                                  calitate de asociat unic al Societ„þii Comerciale
Ón Bucure∫ti, Str. Prevederii nr. 26, bl. G8, sc. D,                                 TECK — S.R.L., Arad, am constatat urm„toarele:
                                      ACT ADIÞIONAL
ap. 47, sectorul 3, n„scut„ la data de 3.01.1973 Ón                                   Dintr-o eroare, Ón actul adiþional ∫i actul
Ia∫i, nec„s„torit„, posesoare a B.I. seria G.V. nr.     la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale       constitutiv autentificate cu nr. 7779 din 8
774056, eliberat de Poliþia C‚mpulung, judeþul             CIOC¬RLIA — S.R.L.              noiembrie 2000 la Biroul notarului public Morariu
Arge∫, la data de 3.03.1997, cod numeric personal      Subsemnaþii Bulz Maria, cet„þean rom‚n,         Ioan din Arad, bd. Decebal nr. 16, ap. 4, precum ∫i
2730103030015.                      domiciliat„ Ón Arad, Str. Cioc‚rliei nr. 9, ap. 1,     Ón declaraþia autentificat„ cu nr. 7780 din 8
  5. Revoc„ din funcþie doi membri ai consiliului    judeþul Arad, n„scut„ la data de 30.01.1964 Ón       noiembrie 2000 la Biroul notarului public Morariu
de administraþie, respectiv pe doamna Sonu        comuna Giurtelec, judeþul S„laj, Mir Felicia,        Ioan din Arad, bd. Decebal nr. 16, ap. 14, judeþul
Mihaela ∫i Manciulea Rodica, ∫i reconfirm„ noua      cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón Arad, str.          Arad, sediul Societ„þii Comerciale TECK — S.R.L. s-a
 10                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 41/8.I.2001
scris la adresa din Arad, str. Bu∫teni nr. 35, ap. 1,     Art. 1. Asociatul unic Lamarucciola Giovanni                HOT√R¬RE
judeþul Arad, Ón loc de Arad, str. Bu∫teni nr. 35,     majoreaz„ capitalul social al societ„þii de la valoarea
ap. 1B, judeþul Arad.                                                    a adun„rii generale extraordinare
                              iniþial„ de 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, prin
  Apreciind ca Óntemeiat„ sesizarea, Ón temeiul                                        a acþionarilor din 24.10.2000
                              aportul s„u Ón numerar Ón valoare de 8.000.000 lei.
prevederilor art. 61 alin. 1 din regulamentul de       Art. 2. Se redimensioneaz„ valoarea unei p„rþi      Respect‚nd condiþiile de form„ ∫i termen
punere Ón aplicare a Legii nr. 36/1995 ∫i art. 53 din   sociale de la 200.000 lei la 100.000 lei, astfel Ónc‚t  prev„zute de legislaþie pentru convocarea adun„rii
Legea nr. 36/1995, precum ∫i art. 281 din Codul de     capitalul social, dup„ majorare, va avea valoarea de   generale extraordinare a acþionarilor, ast„zi,
procedur„ civil„ privind Óndreptarea erorilor       10.000.000 lei, fiind divizat Óntr-un num„r de 100    24.10.2000, are loc adunarea general„ extraordinar„
materiale:                                                      a acþionarilor Societ„þii Comerciale INTERTRANS 1 —
                              p„rþi sociale, av‚nd valoarea de 100.000 lei fiecare,
                                                           S.A., cu sediul Ón Arad, Calea 6 V‚n„tori nr. 204,
            Dispun:               care vor fi deþinute Ón exclusivitate de acesta.
                                                           judeþul Arad, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
                               Celelalte clauze statutare r„m‚n neschimbate.
  Œndreptarea erorii materiale din actul adiþional ∫i                                comerþului cu nr. J 02/309/1991, cod fiscal
                               Œn temeiul art. 267 alin. 2 din Codul de
actul constitutiv ale Societ„þii Comerciale TECK —                                  R1684519.
S.R.L., autentificate cu nr. 7779 din 8 noiembrie     procedur„ civil„, asociatul unic Lamarucciola
                                                            Prezenþa la adunarea general„ extraordinar„
2000 la Biroul notarului public Morariu Ioan din      Giovanni declar„ c„ renunþ„ la calea de atac a
                                                           fiind de 73,5952 % din capitalul social, adunarea
Arad, bd. Decebal nr. 16, ap. 4, judeþul Arad,       recursului Ómpotriva Óncheierii judec„torului
                                                           general„ extraordinar„ este statutar„.
precum ∫i declaraþia autentificat„ cu nr. 7780 din 8    delegat, prin care se va admite cererea de
                                                            Acþionarii prezenþi, Ón conformitate cu
noiembrie 2000 la Biroul notarului public Morariu     autorizare a modific„rii actelor constitutive ale     prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i
Ioan, Ón sensul c„ sediul societ„þii este Ón Arad, str.  Societ„þii Comerciale ECOSAL — S.R.L.           statutul Societ„þii Comerciale INTERTRANS 1 —
Bu∫teni nr. 35, ap. 1B, judeþul Arad, Ón loc de Arad,     (52/231.928)                     S.A., au luat prezenta hot„r‚re:
str. Bu∫teni nr. 35, ap. 1, judeþul Arad, cum Ón mod                 *                 Art. 1. Se aprob„ v‚nzarea PC-ului Pentium 586
gre∫it a fost trecut.                                                cu plac„ reþea ∫i a cablului reþea la preþul de
   (50/231.926)                     Societatea Comercial„ INTERTRANS 1 — S.A.         11.000.000 lei c„tre Societatea Comercial„ LAICOM —
              *                         Arad                  S.R.L.
                                                            Art. 2. Se aprob„ v‚nzarea ca fier vechi a celor
 Banca Comercial„ WEST BANK — S.A., Arad                    HOT√R¬RE               dou„ cazane AICS cu ventil, casate.
                                 a adun„rii generale extraordinare a          Art. 3. Se aprob„ v‚nzarea la fier vechi a pieselor
           ŒNCHEIERE
                                   acþionarilor din 24.10.2000           de schimb rezultate din casare - seturi motoare
     din data de 29 noiembrie 2000                                        incomplete, punþile faþ„ ∫i spate rezultate din
                               Respect‚nd condiþiile de form„ ∫i termen
  Subsemnatul Morariu Ioan examin‚nd actul                                     casare, arcuri casate, cutie vitez„ casat„, cu valoare
                              prev„zute de legislaþie pentru convocarea adun„rii
adiþional al B„ncii Comerciale WEST BANK — S.A.,                                   contabil„ de 20.836.702 lei.
                              generale extraordinare a acþionarilor, ast„zi,        Art. 4. Se aprob„ v‚nzarea la preþul de 20.000.000
Arad, autentificat cu nr. 7191/13.10.2000 la Biroul
                              24.10.2000, are loc adunarea general„ extraordinar„    lei/bucata, cu TVA inclusiv, a autotractoarelor 21-
notarului public Morariu Ioan din Arad, bd.
                              a acþionarilor Societ„þii Comerciale INTERTRANS 1 —    AR-342 ∫i 21-AR-343 ∫i a semiremorcii 21-AR-3111,
Decebal nr. 16, ap. 4, ca urmare a adresei nr.
                              S.A., cu sediul Ón Arad, Calea 6 V‚n„tori nr. 204,    cu preþul de 7.000.000 lei (cu TVA inclus).
2812/28.11.2000, eliberat„ de Banca Comercial„
                              Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului cu      Art. 5. Se aprob„ compensarea Ón bani a CO/2000
WEST BANK — S.A., Arad, am constatat urm„toarele:
  Dintr-o omisiune, Ón actul adiþional autentificat    nr. J 02/309/1991, cod fiscal R1684519.          al dnei Tocoian Hortensia, cu respectarea
cu nr. 7191 din 13.10.2000 la Biroul notarului        Prezenþa la adunarea general„ extraordinar„      prevederilor legale.
public Morariu Ioan din Arad, bd. Decebal nr. 16,     fiind de 73,5952 % din capitalul social, adunarea      Art. 6. Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei
ap. 4, dup„ alin. 2 al art. 1 nu a fost menþionat„     general„ extraordinar„ este statutar„.          hot„r‚ri se Ómputernice∫te pre∫edintele consiliului
valoarea cesionat„ Ón valut„ ∫i Ón lei de c„tre        Acþionarii prezenþi, Ón conformitate cu        de administraþie.
acþionarul Schorsch Heinrich c„tre acþionarul nou     prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i        (55/231.929)
cooptat Roos Brigitte.                   statutul Societ„þii Comerciale INTERTRANS 1 —                    *
  Apreciind ca Óntemeiat„ sesizarea, Ón temeiul      S.A., au luat prezenta hot„r‚re:
prevederilor art. 61 alin. 1 din regulamentul de       Art. 1. Societatea Comercial„ INTERTRANS 1 —          Societatea Comercial„
punere Ón aplicare a Legii nr. 36/1995 ∫i art. 53 din   S.A., Arad, va participa la majorarea capitalului     INTERNATIONAL TRANSPORT — S.A., Arad
Legea nr. 36/1995, precum ∫i art. 281 din Codul de     social al Societ„þii Comerciale INTERNATIONAL
procedur„ civil„ privind Óndreptarea erorilor       TRANSPORT — S.A., Arad, cu un aport Ón numerar                HOT√R¬RE
materiale:                         de 1.100.000.000 lei.                      a adun„rii generale extraordinare a
            Dispun:                Art. 2. Se Ómputernice∫te dra Marian Eugenia           acþionarilor din 9.10.2000
                              Carmen s„ participe Ón numele societ„þii la         Acþionarii Óntruniþi legal, Ón conformitate cu
  Œndreptarea omisiunii din actul adiþional al
                              adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor      prevederile Legii nr. 31/1990, modificat„, cu
actului constitutiv al B„ncii Comerciale WEST
                              Societ„þii   Comerciale     INTERNATIONAL     majoritate de voturi, au hot„r‚t urm„toarele:
BANK — S.A., Arad, autentificat cu nr. 7191 din
                              TRANSPORT — S.A., Arad, care a avut loc Ón data de      1. se aprob„ cump„rarea unei p„rþi din imobilul
13.10.2000 la Biroul notarului public Morariu Ioan
                              24.10.2000 ∫i s„ semneze hot„r‚rea adun„rii        situat Ón Arad, Str. 6 V‚n„tori nr. 2-4, judeþul Arad,
din Arad, bd. Decebal nr. 16, ap. 4, Ón sensul ca
dup„ alin. 2 al art. 1 se introduce urm„torul       generale extraordinare a acþionarilor ∫i actul      Ón suprafaþa ∫i structura detaliat„ a planului de
paragraf îValoarea total„ de 4.995.300.000 lei a      adiþional la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale  situaþie, la preþul de 2.353.649.536 lei, cu destinaþie
acþiunilor cesionate de c„tre acþionarul Schorsch     INTERNATIONAL TRANSPORT — S.A., Arad, Ón faþa       de sediu secundar;
Heinrich c„tre acþionarul nou cooptat Roos Brigitte    notarului public ∫i s„ Óndeplineasc„ formalit„þile      2. se mandateaz„ dl Stana Valeriu, pre∫edintele
o reprezint„ suma de 370.471 $ (compus„ din        legale.                          consiliului de administraþie, s„ semneze contractul
230.924 $, echivalentul a 331.471 DEM ∫i a           (53/231.929)                     de v‚nzare-cump„rare Ón faþa notarului public;
598.800.000 lei, la cursul de 1.804,99 lei/1 DEM ∫i                                   3. se mandateaz„ cu Óndeplinire formalit„þilor
                                        HOT√R¬RE
2.593 lei/1 $ ∫i suma de 139.547 $, echivalentul a                                  legale pentru aducerea la Óndeplinire a prezentei,
233.688,44 DEM ∫i a 1.513.600.000 lei la cursul de        a adun„rii generale extraordinare         dra Marian Eugenia.
6.477 lei/1 DEM ∫i 10.846,52 lei/1 $) ∫i suma de           a acþionarilor din 24.10.2000            (56/231.930)
2.882.900.000 lei“.
                               Respect‚nd condiþiile de form„ ∫i termen                  HOT√R¬RE
  (51/231.927)
                              prev„zute de legislaþie pentru convocarea adun„rii
              *                                                a adun„rii generale extraordinare a
                              generale extraordinare a acþionarilor, ast„zi,
                                                                acþionarilor din 21.11.2000
Societatea Comercial„ ECOSAL — S.R.L., Arad        24.10.2000, are loc adunarea general„ extraordinar„
                              a acþionarilor Societ„þii Comerciale INTERTRANS 1 —     Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor
                              S.A., cu sediul Ón Arad, Calea 6 V‚n„tori nr. 204,    Societ„þii   Comerciale    INTERNATIONAL
         ACT ADIÞIONAL
                                                           TRANSPORT — S.A. format„ din acþionarii
                              judeþul Arad, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
    la statutul Societ„þii Comerciale                                       Societatea Comercial„ INTERTRANS — S.A.
                              comerþului cu nr. J 02/309/1991, cod fiscal
  ECOSAL — S.R.L. Ónmatriculat„ la Camera                                      reprezentat„ prin Tocoian Hortensia, Societatea
                              R1684519.
   de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„                                       Comercial„ DUO CODLEA — S.R.L. reprezentat„
                               Prezenþa la adunarea general„ extraordinar„
  a Judeþului Arad cu nr. J 02/580/2000                                      prin Barbura Tatiana ∫i persoanele fizice Marian
                              fiind de 73,5952 % din capitalul social, adunarea
  Subsemnatul Lamarucciola Giovanni, cet„þean                                    Eugenia, Stana Valeriu ∫i Molnar Octavian, Óntruniþi
                              general„ extraordinar„ este statutar„.
italian, n„scut la data de 29.11.1955 Ón localitatea                                 legal, Ón conformitate cu prevederile Legii nr.
                               Acþionarii prezenþi, Ón conformitate cu
Acereza, Italia, domiciliat Ón Italia, Vida del Popolo                                31/1990, modificat„, cu majoritate de voturi, au
                              prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i      hot„r‚t urm„toarele:
nr. 10, Pietragalla (PZ), Ón calitate de asociat unic al
                              statutul Societ„þii Comerciale INTERTRANS 1 —        1. Se aprob„ cump„rarea unei p„rþi din imobilul
Societ„þii Comerciale ECOSAL — S.R.L., cu sediul Ón
                              S.A., au luat prezenta hot„r‚re:             situat Ón Arad, Str. 6 V‚n„tori nr. 2-4, judeþul Arad,
Arad, str. C„lim„ne∫ti nr. 2, bl. 47, ap. 3, judeþul
                               Art. 1. Se aprob„ cump„rarea unui spaþiu pentru    repectiv cel evidenþiat Ón cartea funciar„ nr. 60754
Arad, autorizat„ s„ funcþioneze prin Óncheierea
judec„torului delegat de T ribunalul Arad la Oficiul    sediu administrativ la preþul de maximum 500.000 lei.   Arad, Ón suprafaþa ∫i structura detaliat„ a planului
registrului comerþului cu nr. 1791/2000, Ón baza       Art. 2. Se Ómputernice∫te pre∫edintele consiliului   de situaþie, la preþul de 2.438.240.244 lei,
hot„r‚rii nr. 1/2000 a adun„rii generale, am        de administraþie, dna Tocoian Hortensia, s„ fac„     cump„r„toarei Societatea Comercial„ AUTOGARA —
modificat statutul de funcþionare al societ„þii,      operaþiunile necesare de cump„rare, inclusiv s„      S.R.L.
autentificat cu nr. 4181/2000 la Biroul notarial      semneze contractul de v‚nzare-cump„rare ∫i toate       2. Se mandateaz„ dl Stana Valeriu, pre∫edintele
public din Arad, str. I. Vidu nr. 2, dup„ cum       celelalte acte necesare Ón faþa notarului.        consiliului de administraþie, s„ semneze contractul
urmeaz„:                            (54/231.929)                     de v‚nzare-cump„rare Ón faþa notarului public.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 41/8.I.2001                  11
  3. Se mandateaz„ cu Óndeplinire formalit„þilor    la Oficiul registrului comerþului cu nr. J 16/2746/     directorului la Oficiului Registrului Comerþului al
legale pentru aducerea la Óndeplinire a prezentei    1992, prin delegat, dl Olaru Mihai-Gabriel,         Judeþului Arad, se Ómputernice∫te dl Olaru Mihai-
dra Marian Eugenia.                   domiciliat Ón Arad, str. M„rþi∫or nr. 2-4, sc. C, et. 4,  Gabriel.
  (57/231.930)                     ap. 10, judeþul Arad, Ómputernicit Ón baza hot„r‚rii      Celelalte prevederi ale statutului Societ„þii
             *               nr. 11/2000 a adun„rii generale a acþionarilor       Comerciale FORAJ SONDE Z√D√RENI — S.A. r„m‚n
                             Societ„þii Comerciale FORAJ SONDE — S.A.,          neschimbate.
Societatea Comercial„ NIKAO PROD — S.R.L.        Craiova;                            (61/231.934)
         Arad                   – acþionarii conform Legii nr. 55/1995,                       *
                             reprezentaþi de ing. Olaru Mihai-Gabriel,
      HOT√R¬REA NR. 1/2000             Ómputernicit Ón baza hot„r‚rii nr. 11/2000 a        Societatea Comercial„ DUCOIL — S.R.L., Arad
  Lucr‚nd Ón Óndeplinirea atribuþiilor prev„zute Ón   adun„rii generale a acþionarilor Societ„þii
Ón statutul de funcþionare al Societ„þii Comerciale   Comerciale FORAJ SONDE Z√D√RENI — S.A.;                    ACT ADIÞIONAL
NIKAO PROD — S.R.L., cu sediul Ón Arad, Str.        – Zisu Cristea-Nicolae, cet„þean rom‚n, fiul lui
Cocorilor nr. 57, bl. 4, ap. 31, judeþul Arad,                                        la statutul Societ„þii Comerciale
                             Florian ∫i Elena, n„scut la data de 5.11.1954 Ón
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu                                          DUCOIL — S.R.L.
                             Ploie∫ti, judeþul Prahova, domiciliat Ón Arad, str.
nr. J 02/427/11.09.1997, cod fiscal R9776065,      Falez„ Sud, bl. 82, sc. B, ap. 5, judeþul Arad, prin      Subsemnatul Ducu Ion, cet„þean rom‚n,
subsemnatul Gali∫ Dan Florian, domiciliat Ón Arad,                                  domiciliat Ón Arad, str. Sighi∫oara nr. 3, bl. 530,
                             delegat dl Olaru Mihai-Gabriel, Ómputernicit Ón baza
str. R„s„ritul nr. 3, ap. 5, judeþul Arad, posesor al                                sc. A, ap. 2, n„scut la data de 12.06.1954 Ón comuna
                             hot„r‚rii nr. 11/2000 a adun„rii generale a
B.I. seria G.N. nr. 856141, eliberat de Poliþia                                   Balta, judeþul Mehedinþi, Ón calitate de asociat unic
                             acþionarilor Societ„þii Comerciale FORAJ SONDE
Chi∫ineu Cri∫ la data de 11.04.1995, Ón calitate de                                 al Societ„þii Comerciale DUCOIL — S.R.L., cu sediul
asociat unic ∫i reprezentant al societ„þii, azi,     Z√D√RENI — S.A.,
                                                           Ón Arad, str. Sighi∫oara nr. 3, bl. 530, sc. A, ap. 2,
2.10.2000, am adoptat prezenta hot„r‚re:          a intervenit prezentul act adiþional, prin care:
                                                           judeþul Arad, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  1. Se extinde fondul de comerþ al societ„þii prin    Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
                                                           Comerþului al Judeþului Arad cu nr. J 02/1341/1994,
Ónfiinþarea unui punct de lucru pentru desf„∫urarea   societ„þii cu urm„toarele activit„þi secundare:
                                                           pe de o parte ∫i Gui Rodica, cet„þean rom‚n,
activit„þilor prev„zute Ón obiectul de activitate al    111 – extracþia petrolului brut;
                                                           domiciliat„ Ón Arad, Aleea Zorelelor nr. 5, bl. 118,
societ„þii, situat Ón Arad, Str. Voluntarilor, judeþul      1111 – extracþia petrolului brut;
                                                           sc. A, ap. 7, judeþul Arad, n„scut„ la data de
Arad, conform contractului de Ónchiriere din           1112 – extracþia ∫isturilor ∫i nisipurilor
                                                           16.04.1958 Ón Arad, judeþul Arad, pe de alt„ parte,
28.09.2000.                       bituminoase;
                                                           cerem autentificarea prezentului act prin care
  2. Prezenta se va publica Ón Monitorul Oficial al    112 – extracþia gazelor naturale;
                                                           modific„m statutul societ„þii dup„ cum urmeaz„:
Rom‚niei, dup„ care se va solicita Ónscrierea          1120 – extracþia gazelor naturale;
menþiunilor corespunz„toare la Oficiul Registrului                                    Art. 1. Se coopteaz„ Ón societate ca asociat Gui
                              141 – extracþia minereurilor pentru industria
Comerþului al Judeþului Arad ∫i se va Ónregistra la                                 Rodica, la cererea sa ∫i cu acordul asociatului de
                             materialelor de construcþie;                p‚n„ acum, noul asociat Ónsu∫indu-∫i prevederile
Administraþia financiar„ local„.                 1411 – extracþia pietrei pentru construcþii;
   (58/231.931)                                                  actului constitutiv redactat cu ocazia coopt„rii lui ∫i
                                 1412 – extracþia pietrei calcaroase, ghipsului   oblig‚ndu-se la deplina lor respectare.
             *               ∫i a cretei;                          Art. 2. Se restructureaz„ capitalul social al
      Societatea Comercial„                1413 – extracþie de ardezie;            societ„þii Ón sensul redimension„rii valorii unei
   I.P.L.T. & COMPANY — S.R.L., Arad           142 – extracþia nisipului ∫i a argilei;         p„rþi sociale de la 1.798.000 lei la 179.800 lei.
                                 1421 – extracþia pietri∫ului ∫i a nisipului;      Art. 3. Capitalul social al societ„þii se menþine la
        HOT√R¬REA NR. 2                 1422 – extracþia argilei ∫i caolinului;       suma de 17.980.000 lei, divizat Ón 100 p„rþi sociale
                              145 – alte activit„þi extractive;            a 179.800 lei fiecare, ca urmare a cesion„rii – cu
       din data de 27.11.2000               1450 – alte activit„þi extractive;         titlu gratuit – de c„tre asociatul Ducu Ion a unei
  Societatea Comercial„ I.P.L.T. & COMPANY —        232 – prelucrarea þiþeiului;               p„rþi sociale de 179.800 lei asociatului cooptat, Gui
S.R.L., cu sediul Ón Arad, str. Andrei Mure∫anu nr.       2320 – prelucrarea þiþeiului;            Rodica.
21, judeþul Arad, reprezentat„ de c„tre asociaþii      402 – producþia ∫i distribuþia gazelor (exclusiv       Ca urmare a cesiunii descrise mai sus, situaþia
Carboni Carlo ∫i Pantanella Antonino, prin        extracþia gazului natural ∫i a gazelor asociate);      sintetic„ a aporturilor membrilor asociaþi va fi:
mandatarul lor dl Ioja Marius, domiciliat Ón Arad,        4020 – producþia ∫i distribuþia gazelor         a. Ducu Ion deþine un aport la capitalul social al
str. Banu M„r„cine nr. 4, bl. 2, sc. A, ap. 5, judeþul
                             (exclusiv extracþia gazului natural ∫i a gazelor      societ„þii de 17.800.200 lei, divizat Ón 99 p„rþi
Arad, n„scut Ón Arad, la data de 13.03.1980,
                             asociate);                         sociale a 179.800 lei fiecare ∫i reprezent‚nd 99 % din
identificat cu B.I. seria G.K. nr. 734757, eliberat de
                              603 – transporturi prin conducte;            capitalul social al societ„þii;
Poliþia Arad la data de 4.04.1994, a hot„r‚t
desfiinþarea punctului de lucru din comuna Cermei        6030 – transporturi prin conducte;           b. Gui Rodica deþine un aport la capitalul social
(10382), cod po∫tal 2863, judeþul Arad.           631 – manipul„ri ∫i depozit„ri;             al societ„þii de 179.800 lei, reprezent‚nd o parte
   (59/231.932)                        6311 – manipul„ri;                 social„ de 179.800 lei ∫i 1 % din capitalul social al
             *                   6312 – depozit„ri.                 societ„þii.
                              Art. 2. Se revoc„ comisia de cenzori format„ din       Art. 4. Ca urmare a coopt„rii asociatei Gui
      Societatea Comercial„             Mocuþa Ileana, Borozan Mariana ∫i Piron Adriana ∫i     Rodica, societatea se transform„ din societate cu
     CAMARO BOSS — S.R.L., Arad           se nume∫te noua comisie de cenzori format„ din:       asociat unic Ón societate cu doi asociaþi, redact‚ndu-
                              – Bibu Eleonora, cet„þean rom‚n, fiica lui Ioan ∫i    se un nou act constitutiv, parte integrant„ din
      HOT√R¬REA NR. 1/2000             Maria-Ecaterina, n„scut„ la data de 14.10.1953 Ón      prezentul act adiþional.
  Subsemnatul N„creal„ Cristian Ionel, domiciliat    Timi∫oara, str. ™tefan St‚ng„ nr. 71, ap. 12, judeþul      (62/231.935)
Ón Arad, Piaþa Catedralei nr. 3, ap. 2, judeþul Arad,  Timi∫, posesoare a B.I. seria B.T. nr. 410184, eliberat                *
posesor al pa∫aportului seria P ROM nr.         de Poliþia Timi∫oara la data de 28.09.1993 ∫i a
02915157/5.12.1997, eliberat de Poliþia Arad, Ón     carnetului de expert contabil nr. 12356/1996, cod      Societatea Comercial„ C & G COMP — S.R.L.
calitate de asociat unic al Societ„þii Comerciale    numeric personal 2531014354726;                        Arad
CAMARO BOSS — S.R.L., cu sediul Ón Arad, Piaþa       – Borozan Petru, cet„þean rom‚n, fiul lui Ioan ∫i
Catedralei nr. 3, ap. 2, judeþul Arad, Ónmatriculat„   Vioara, n„scut la data de 1.04.1949 Ón comuna                  HOT√R¬RE
la Oficiul registrului comerþului cu nr. J 02/619/    B„nia, judeþul Cara∫-Severin, domiciliat Ón Arad, str.          din data de 24.11.2000
2000, cod fiscal 13541253, azi, 27.11.2000, am      Avrig, bl. 13, ap. 3, judeþul Arad, posesor al B.I. seria
adoptat prezenta hot„r‚re:                                               Subsemnaþii Ferrari Dante, cet„þean italian,
                             B.K. nr. 969608, eliberat de Poliþia Arad la data de
  1. Se extinde fondul de comerþ al societ„þii prin                                 n„scut la data de 23.09.1946 Ón localitatea Barbona
                             26.07.1993, cod numeric personal 1490401020021;
Ónfiinþarea unui punct de lucru pentru desf„∫urarea                                 (PD), Italia, domiciliat Ón Italia, Lusia, Viale Martiri
                              – Mocuþa Aurel, cet„þean rom‚n, fiul lui Aurel ∫i    della Liberta nr. 2, identificat cu pa∫aportul
activit„þilor prev„zute Ón obiectul de activitate al
                             Irina, n„scut la data de 27.07.1937 Ón comuna        nr. 309271A/7.08.1997, eliberat de autorit„þile
societ„þii, situat Ón Arad, str. Ceaikovski nr. 9/A,
judeþul Arad, la demisolul cl„dirii numite Turnul de   Criscior, judeþul Hunedoara, domiciliat Ón Arad, str.    italiene ∫i dl Barbetei Ginel Iulius, cet„þean rom‚n,
Ap„, imobil Ónscris Ón cartea funciar„ nr. 58723 –    Sverdlov nr. 40, judeþul Arad, posesor al B.I. seria    n„scut la data de 17.04.1963 Ón comuna Chier,
Arad, nr. top 1044; 1048/2/2, spaþiu deþinut Ón baza   D.G. nr. 324579, eliberat de Poliþia Arad la data de    judeþul Arad, domiciliat Ón satul Chier nr. 381,
contractului de Ónchiriere din data de 25.11.2000.    16.11.1987, cod numeric personal 1370727020033.       comuna T‚rnova, judeþul Arad, identificat cu B.I.
  2. Prezenta se va publica Ón Monitorul Oficial al    Art. 3. Se deschide un punct de lucru depozit de     seria D.B. nr. 605618/1997, eliberat de Poliþia Arad,
Rom‚niei, dup„ care se va solicita Ónscrierea      carburanþi, Ón extravilanul localit„þii ™ag, judeþul    Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale C & G
menþiunilor corespunz„toare la Oficiul Registrului    Timi∫, activ care este proprietatea exclusiv„ a       COMP — S.R.L., cu sediul Ón Arad, Colonia U.T.A. nr.
Comerþului al Judeþului Arad ∫i se va Ónregistra la   societ„þii, conform contractului de v‚nzare-        5, bl. B, sc. A, et. 2, ap. 9, judeþul Arad,
Administraþia financiar„ local„.             cump„rare nr. 5709/25.10.2000 ∫i extrasului de       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al
   (60/231.933)                    carte funciar„ nr. 3145 – ™ag.               Judeþului Arad cu nr. J 02/292/2000, cod fiscal
             *                 La punctul de lucru vor fi desf„∫urate activit„þile   R13057599, constituiþi Ón adunarea general„ din
                             care formeaz„ obiectul de activitate al societ„þii.     data de 24.11.2000, decidem Ón unanimitate
      Societatea Comercial„              Art. 4. Œn temeiul art. 267 alin. 2 din Codul de     deschiderea unui punct de lucru Ón imobilul situat
    FORAJ SONDE Z√D√RENI — S.A.
                             procedur„ civil„, Ón cazul admiterii cererii,        Ón comuna ™epreu∫, judeþul Arad, compus din
                             acþionarii Societ„þii Comerciale FORAJ SONDE        ferma nr. 1, construcþii zootehnice administrative ∫i
         ACT ADIÞIONAL
                             Z√D√RENI — S.A., prin delegat ∫i Ómputernicit        locuinþ„, imobil Ónscris Ón cartea funciar„ nr. 4809
    la statutul Societ„þii Comerciale        Olaru Mihai-Gabriel, declar„ c„ renunþ„ la calea de     ™epreu∫.
    FORAJ SONDE Z√D√RENI — S.A.           atac Ómpotriva rezoluþiei directorului Oficiului        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  Œntre acþionarii:                   Registrului Comerþului al Judeþului Arad.          neschimbate.
  – Societatea Comercial„ FORAJ SONDE — S.A., cu      Pentru depunerea actelor ∫i pentru declaraþia de      Drept pentru care s-a adoptat prezenta hot„r‚re
sediul Ón Craiova, str. Buze∫ti nr. 4A, Ónmatriculat„  renunþare la calea de atac Ómpotriva rezoluþiei       Ón unanimitate, urm‚nd ca prezenta hot„r‚re s„ fie
 12                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 41/8.I.2001
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comerþului al       527 – reparaþii de articole personale ∫i        de 3.700.000 lei, fiind format„ din aport Ón numerar
Judeþului Arad ∫i la Administraþia Financiar„ Arad.    gospod„re∫ti;                       Ón valoare de 100.000 lei ∫i aport Ón natur„ Ón
  (63/231.936)                          5273 – reparaþii de ceasuri ∫i bijuterii;     valoare de 3.600.000 lei, const‚nd din o remorc„
              *                 652 – alte intermedieri financiare;           tractor 8 t, serie ∫asiu 11262/7RBO, an fabricaþie
                                  6522 – alte activit„þi de creditare.        1989. Evaluarea a fost determinat„ prin expertiz„
       Societatea Comercial„              Art. 6. Se reziliaz„ statutul societ„þii autentificat  de evaluare Óntocmit„ de Societatea Comercial„ AR
   G.S. TRADING IMPEX — S.R.L., Arad          cu nr. 1539/24.08.2000, ca urmare a transform„rii     – CONTSULT — S.R.L. P„rþile sociale ale capitalului
                              societ„þii Ón societate comercial„ cu mai mulþi      social sunt Ón num„r de 37, cu o valoare de 100.000
         ACT ADIÞIONAL              asociaþi, c‚t ∫i celelalte acte neconforme cu       lei fiecare, ∫i aparþin Ón totalitate ∫i exclusiv
                              prezentul act adiþional, prelu‚ndu-se Ón actul       asociatului unic Ungur Dorin.
    la statutul Societ„þii Comerciale
                              constitutiv prevederile principale cu modific„rile ∫i     Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor
   G.S. TRADING IMPEX — S.R.L., Arad
                              complet„rile stabilite prin hot„r‚re, a∫a cum sunt     prevederile art. 7 din statutul de funcþionare al
  Subsemnaþii Hassan Ali El Masri, cet„þean                                     societ„þii.
                              Ónscrise Ón prezentul act.
libanez, domiciliat Ón Liban ∫i cu rezidenþa Ón Arad,                                  Redactat azi, 27.11.2000.
                               Art. 7. Prezentul act adiþional þine loc de contract
Str. B‚rzavei nr. 5, bl. 105, sc. B, ap. 13, judeþul                                   (66/231.939)
                              de cesiune, cu titlu gratuit.
Arad, Ón calitate de asociat unic (cedent) al Societ„þii                                            *
                               P„rþile semnatare Ómputernicesc pe Moþ Ioan,
Comerciale G.S. TRADING IMPEX — S.R.L., cu sediul
                              domiciliat Ón Arad, Str. Olimpiadei nr. 8-10, judeþul
Ón Arad, Bd. Revoluþiei nr. 94, judeþul Arad,                                     Societatea Comercial„ METAL ART — S.R.L.
                              Arad, posesor al B.I. seria D.K. nr. 619154/2.08.1989,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu                                            Arad
                              eliberat de Poliþia Arad, s„ se prezinte Ón faþa
nr. J 02/1381/1991, pe de o parte, ∫i Moþ Ioan,
                              judec„torului delegat de pe l‚ng„ Camera de
domiciliat Ón Arad, Str. Olimpiadei nr. 8-10, judeþul                                         HOT√R¬REA NR. 1
                              Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a Judeþului Arad
Arad, Ón calitate de reprezentant prin procura
                              pentru a susþine cererea, put‚nd s„ renunþe la              din data de 13.11.2000
special„ nr. 8053/22.11.2000 al numiþilor Ozdemir
                              dreptul de recurs cu privire la Óncheierea pe care
Seyhmus, cet„þean turc, domiciliat Ón Turcia cu                                     Subsemnatul Bolzonella Pietro, cet„þean italian,
                              acesta o va da Ón soluþionarea cererii.
rezidenþa Ón Timi∫oara, str. Mure∫ nr. 131, ap. 10,                                  domiciliat Ón Italia, Stanghella (PD), via Statale nr.
                                (64/231.937)
judeþul Timi∫ ∫i Faur Daniela-Livia, cet„þean rom‚n,                                 39, n„scut Ón Villa Estense, Italia, la data de
                                           *
domiciliat„ Ón Arad, str. Ro∫iorilor, bl. R7, ap. 14,                                 9.11.1956, identificat cu pa∫aportul nr. Y 005810,
judeþul Arad, Ón calitate de asociaþi cesionari, pe de                                eliberat de autorit„þile italiene la data de
                                    Societatea Comercial„
alt„ parte, Ón condiþiile hot„r‚rii nr. 2/23.11.2000 ∫i                                23.09.1998, asociat unic al Societ„þii Comerciale
                                 M.K. KUBITZA— S.R.L., Filiala Arad
Ón executarea acesteia, solicit„m autentificarea                                   METAL ART — S.R.L., cu sediul Ón Arad, Str.
prezentului act adiþional prin care aducem                                      Bodrogului nr. 8, judeþul Arad, Ón exercitarea
                                    HOT√R¬REA NR. 1/2000
modific„ri actelor constitutive ale societ„þii, dup„                                 atribuþiilor de adunare general„, iau urm„toarea
cum urmeaz„:                         Subsemnatul Berthold Kubitza, cet„þean german,     decizie:
  Art. 1. Se coopteaz„ Ón societate Ón calitate de    domiciliat Ón Germania, Am Trieb 35, 64720          – se extinde fondul de comerþ prin deschiderea
asociaþi Ozdemir Seyhmus, cet„þean turc, n„scut la     Michelstadt, Wurzberg, identificat cu pa∫aportul nr.    unui punct de lucru Ón Arad, Calea Bodrogului
data de 26.04.1964 Ón Turcia, ∫i Faur Daniela-Livia,    D 4165097103, eliberat de autorit„þile germane la     nr. 10, judeþul Arad, Ón cadrul halei industriale
cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 29.05.1975 Ón      data de 12.01.2000, Ón calitate de Ómputernicit al     t‚mpl„rie, sala finisaj, Ónscris Ón cartea funciar„
Arad, care Ó∫i Ónsu∫esc Ón totalitate prevederile     asociatului unic, persoan„ juridic„ german„,        nr. 20251 Arad, conform contractului de Ónchiriere
actului constitutiv, oblig‚ndu-se la deplina lui      Societatea Comercial„ MK MASCHINENBAU           nr. 107/9.11.2000, Óncheiat cu Societatea Comercial„
respectare.                        KUBITZA GMBH, Ón baza adun„rii generale din        INDCOOP — S.A., Arad, Óncheiat pe o perioad„ de 4
  Se transform„ societatea din societate comercial„    data de 6.10.2000, a asociaþilor Societ„þii Comerciale   luni, Óncep‚nd din 13.11.2000.
cu asociat unic Ón societate comercial„ cu mai mulþi    M.K. KUBITZA— S.R.L., Filiala Arad, cu sediul Ón        (67/231.940)
asociaþi.                         Arad, str. Szigmond Moricz nr. 38/A, judeþul Arad,                  *
  Art. 2. Se retrage din societate Hassan Ali El     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al
Masri prin cesiunea total„ a capitalului social c„tre   Judeþului Arad cu nr. J 02/334/1999, cod fiscal       Societatea Comercial„ ARDELEAN — S.R.L.
asociaþii cooptaþi dup„ cum urmeaz„:            12022622, tradus„ ∫i legalizat„ cu nr. 16241/                Arad
  – cesioneaz„, cu titlu gratuit, lui Ozdemir       11.10.2000, azi, 27.11.2000, am luat prezenta
Seyhmus 95 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón     hot„r‚re:                                   HOT√R¬REA
valoare total„ de 9.500.000 lei, Ón numerar,         1. Se deschide un punct de lucru situat Ón Arad,
respectiv 95 % din capitalul social;            Str. Steagului nr. 1, judeþul Arad, spaþiu dob‚ndit Ón       din data de 27 noiembrie 2000
  – cesioneaz„, cu titlu gratuit, lui Faur Daniela-    baza contractului de comodat autentificat cu nr.       Lucr‚nd Ón Óndeplinirea atribuþiilor prev„zute Ón
Livia 5 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare  6873/29.09.2000, imobil Ónscris Ón cartea funciar„     statutul de funcþionare al societ„þii, subsemnatul
total„ de 500.000 lei, Ón numerar, respectiv 5 % din    2734-S‚nnicolaul Mic nr. top 1830/c/1/1/2/1/2/1, pe    Dodon Dorin Ioan, Ón calitate de asociat unic ∫i
capitalul social.                     o perioad„ de 10 ani, Óncep‚nd cu data de 1.04.2001    reprezentant al societ„þii, azi, 27.11.2000, adopt
  Cedentul garanteaz„ de evicþiune pe cesionari      ∫i p‚n„ la data de 31.12.2010.               prezenta hot„r‚re:
Ómpotriva oric„rei tulbur„ri din partea terþilor ∫i       (65/231.938)                       I. Se va restr‚nge activitatea societ„þii Óncep‚nd
declar„ c„ p„rþile sociale Ónstr„inate nu sunt grevate                *                cu data de 28.11.2000 prin Ónchiderea urm„toarelor
de nici un fel de sarcini.                                              puncte de lucru:
  Art. 3. Se revoc„ din funcþia de administrator ∫i          Societatea Comercial„              1. magazin cu ridicata ∫i cu am„nuntul din Arad,
reprezentant al societ„þii Hassan Ali El Masri ∫i se       Cre∫tin„ de Caritate UDIM — S.R.L.         str. Brezoianu nr. 2, bl. 34, sc. B, ap. 15, judeþul
nume∫te Ón funcþia de administrator Ozdemir                   Arad                 Arad;
Seyhmus.                                                         2. punct de lucru din Arad, Micalaca, bd.
  Art. 4. Se modific„ domeniul de activitate ∫i               ACT ADIÞIONAL              Magheru, bl. 303, sc. A, parter, ap. 33, judeþul Arad;
activitatea principal„ astfel:                                              3. depozit-magazin din Arad, Piaþa Soarelui,
                                la statutul de funcþionare al Societ„þii        bl. 245, ap. 17, judeþul Arad;
  Domeniul de activitate: 524 – comerþ cu
                               Comerciale Cre∫tin„ de Caritate UDIM —           4. punct de lucru din Arad, calea Aurel Vlaicu,
am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
                               S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       bl. Z22, parter, ap. 27, judeþul Arad;
produse neclasificate Ón alt„ parte.
                              comerþului de pe l‚ng„ Camera de Comerþ,           5. punct de lucru din Arad, Str. Spitalului, bl. 5,
  Activitatea principal„: 5248 – comerþ cu
                              Industrie ∫i Agricultur„ a Judeþului Arad cu       parter, ap. 17, judeþul Arad;
am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
                                    nr. J 02/277/30.01.1992              6. punct de lucru din Arad, Piaþa Arenei nr. 6,
produse neclasificate Ón alt„ parte.
  Art. 5. Se compelteaz„ obiectul de activitate al      Subsemnatul Ungur Dorin, domiciliat Ón Arad,      bl. E, sc. C, judeþul Arad;
societ„þii cu urm„toarele activit„þi:           Str. Cedrului nr. 22, judeþul Arad, Ón calitate de      7. magazin cu ridicata ∫i cu am„nuntul din Arad,
  335 – producþie de ceasuri;               asociat unic ∫i reprezentant al Societ„þii Comerciale   zona 300, bl. 301, sc. D, ap. 37, judeþul Arad;
    3350 – producþie de ceasuri;            Cre∫tin„ de Caritate UDIM — S.R.L., cu sediul Ón       8. depozit-magazin din Arad, Str. Steagului nr. 1,
  362 – fabricarea bijuteriilor ∫i a articolelor     Arad, Calea 6 V‚n„tori nr. 68, judeþul Arad, a c„rei    sc. B, judeþul Arad;
similare;                         funcþionare a fost autorizat„ de Judec„toria Arad       9. magazin-depozit din Arad, Str. Steagului,
    3622 – fabricarea bijuteriilor ∫i a articolelor  prin sentinþa civil„ nr. 873 din 29.01.1992, solicit    bl. Flac„ra nr. 1, judeþul Arad;
similare din metale ∫i pietre preþioase;          autentificarea prezentului act adiþional prin care      10. magazin-depozit din Bucure∫ti, Str.
  366 – fabricarea altor produse;             statutul de funcþionare al Societ„þii Comerciale      Soldanului nr. 10, bl. 166, sc. 2, ap. 22, , judeþul
    3661 – fabricarea bijuteriilor de fantezie;    Cre∫tin„ de Caritate UDIM — S.R.L., autentificat la    Arad;
    3663 – alte produse manufacturiere;        Notariatul de stat prin Óncheierea nr. 964 din 1992,     11. magazin-depozit din M„gurele, Str.
  521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine          se modific„ dup„ cum urmeaz„:               Atomi∫tilor nr. 16, judeþul Ilfov;
nespecializate;                        Se majoreaz„ capitalul social al societ„þii de la     12. magazin din Arad, Piaþa G„rii Aradul Nou,
    5212 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine      valoarea iniþial„ de 100.000 lei la valoarea de      zona C.F.R., judeþul Arad;
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         3.700.000 lei, respectiv cu 3.600.000 lei, aport Ón      13. magazin din Arad, Piaþa G„rii Aradul Nou,
produse nealimentare;                   natur„ const‚nd din o remorc„ tractor 8 t, serie      zona C.F.R., judeþul Arad;
  525 – comerþ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie      ∫asiu 11262/7RBO, an fabricaþie 1989. Evaluarea a       14. Punct de lucru din Arad, piaþa Mioriþa,
v‚ndute prin magazine;                   fost determinat„ prin expertiz„ de evaluare        judeþul Arad;
    5250 – comerþ cu am„nuntul cu bunuri de      Óntocmit„ de Societatea Comercial„ AR –            15. punct de lucru din Arad, Piaþa Soarelui,
ocazie v‚ndute prin magazine;               CONTSULT — S.R.L.                     judeþul Arad;
  526 – comerþ cu am„nuntul neefectuat prin         Se modific„ valoarea nominal„ a p„rþilor sociale de    16. punct de lucru – gheret„ nr. 6D, din Arad,
magazine;                         la 5.000 lei la valoarea minim„ legal„ de 100.000 lei.   piaþa Mihai Viteazu;
    5261 – comerþ cu am„nuntul prin            Œn considerarea celor de mai sus, rezult„ c„        17. punct de lucru – gheret„ nr. 21-D, din Arad,
corespondenþ„;                       valoarea total„ a capitalului social al societ„þii este  piaþa Fortuna;
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 41/8.I.2001                  13
  18. magazin-D, din Arad, calea Aurel Vlaicu, bl.          Societatea Comercial„              desf„∫urarea activit„þilor prev„zute Ón obiectul de
Z27, judeþul Arad;                         PETROCONSTRUCT — S.A., Arad            activitate al societ„þii, situate la urm„toarele adrese:
  19. punct de lucru din Arad, piaþa Mioriþa,                                      – Timi∫oara, str. Titu Maiorescu (fost„ Musorgski)
judeþul Arad;                               HOT√R¬REA NR. 1              nr. 25, ap. 5, judeþul Timi∫, spaþiu deþinut Ón baza
  20. punct de lucru din Arad, Piaþa Soarelui;                                    contractului de Ónchiriere Ónregistrat la
                               din data de 7 noiembrie 2000, a adun„rii
  21. punct de lucru din Arad, piaþa Mioriþa.                                    Administraþia financiar„ cu nr. 1357/9.11.2000, pe o
                              generale a acþionarilor Societ„þii Comerciale
  II. Prezenta se va publica Ón Monitorul Oficial al                                 perioad„ de 1 an, Óncep‚nd cu data de 1.12.2000
                              PETROCONSTRUCT — S.A., cu sediul Ón Arad,
Rom‚niei dup„ care se va solicita Ónscrierea                                     p‚n„ la data de 1.12.2001, ∫i
                              str. Academia Teologic„ nr. 14, judeþul Arad,
menþiunii corespunz„toare la Oficiul Registrului                                     – Timi∫oara, str. Titu Maiorescu (fost„ Musorgski)
                                 Ónmatriculat„ cu nr. J 02/160/1995,
Comerþului al Judeþului Arad ∫i se va Ónainta                                     nr. 25, ap. 3, judeþul Timi∫, spaþiu deþinut Ón baza
                                     cod fiscal 7117327
organelor administrativ-financiare locale.                                      contractului de Ónchiriere Ónregistrat la
                                        (extras)
  (68/231.941)                                                   Administraþia financiar„ cu nr. 1358/9.11.2000, pe o
                               1. Se revoc„ din funcþia de cenzori ai Societ„þii    perioad„ de 1 an, Óncep‚nd cu data de 1.12.2000
           HOT√R¬RE               Comerciale PETROCONSTRUCT — S.A., Arad, pe         p‚n„ la data de 1.12.2001.
                              motiv c„ nu mai Óndeplinesc condiþiile prev„zute de      (73/231.945)
     din data de 28 noiembrie 2000
                              lege de a exercita aceast„ funcþie, ace∫tia c„z‚nd sub                *
  Lucr‚nd Ón Óndeplinirea atribuþiilor prev„zute Ón    incidenþa art. 156 lit. d, din Legea nr. 31/1990, a∫a
statutul de funcþionare al societ„þii, subsemnatul     cum a fost modificat„, dna ec. Luca Sida ∫i dna ec.          Societatea Comercial„
Dodon Dorin Ioan, Ón calitate de asociat unic ∫i      Camelia Dogariu, urm‚nd a le fi restituite            MAITEC TRANSPORT— S.R.L., Arad
reprezentant al societ„þii, azi, 28.11.2000, adopt     garanþiile.
prezenta hot„r‚re:                      2. Se numesc, pe cele dou„ posturi vacante de                HOT√R¬RE
  I. Se va restr‚nge activitatea societ„þii Óncep‚nd   cenzori ai Societ„þii Comerciale PETROCONSTRUCT —
cu data de 28.11.2000 prin Ónchiderea urm„toarelor     S.A., urm„toarele persoane:                     din data de 21 noiembrie 2000
puncte de lucru:                       – dna ec. Iacob Mihaela-Ioana, n„scut„ Ón data de     Subsemnatele:
  1. magazin de desfacere en détail din Arad, Str.    3.01.1976, domiciliat„ Ón Arad, Str. Clujului,        – Maitec Katharina Ligia, cet„þean german,
Condura∫ilor nr. 25, judeþul Arad;             bl. 84/C, et. 3, ap. 14, judeþul Arad, identificat„ cu   domiciliat„ Ón Germania, Rosstal, str. Hengdorfer
  2. magazine de desfacere en détail din Arad, Str.    B.I. seria A.R. nr. 8000, cod numeric personal       nr. 13, posesoare a pa∫aportului seria
Condura∫ilor nr. 25, judeþul Arad;             2760103020020, ∫i                     8989068040/2000, eliberat de autorit„þile din
  3. punct de lucru – gheret„, din Arad, piaþa        – dna ec. Tisu Mirela, n„scut„ la data de        Germania, ∫i
Fortuna, judeþul Arad.                   27.03.1966, domiciliat„ Ón Arad, bd. Ion Antonescu      – Ro∫u Ana, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón Arad,
  II. Prezenta se va publica Ón Monitorul Oficial al   nr. 42, et. 2, ap. 10, identificat„ cu B.I. seria A.R.   str. Ivrianu nr. 45, judeþul Arad, posesoare a B.I.
Rom‚niei dup„ care se va solicita Ónscrierea        nr. 006464, cod numeric personal 2660327020023,      seria X nr. 156628/1971, eliberat de Poliþia Arad,
menþiunii corespunz„toare la Oficiul Registrului      aceasta av‚nd ∫i calitatea de expert-contabil.        Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale
Comerþului al Judeþului Arad ∫i se va Ónainta         3. Mandatul celor doi cenzori noi Óncepe din data    MAITEC TRANSPORT— S.R.L., cu sediul Ón Arad, str.
organelor administrativ-financiare locale.         de 1.11.2000, dat„ p‚n„ la care noii cenzori vor      Ivrianu nr. 45, judeþul Arad, Ónmatriculat„ la Oficiul
   (69/231.941)                     depune o garanþie Ón valoare de 10 acþiuni ale       Registrului Comerþului al Judeþului Arad cu nr.
              *                Societ„þii Comerciale PETROCONSTRUCT — S.A.,        J 02/2223/1991, av‚nd codul fiscal R1676699,
                              Arad (250.000 lei), de persoan„.              reprezentate prin administrator Nadiu Diana,
 Societatea Comercial„ COMO AGRO — S.R.L.           4. Se Ómputernice∫te dl Florea Marinel –        domiciliat„ Ón Arad, str. Ivrianu nr. 45, judeþul
          Arad                  consilierul juridic al societ„þii, s„ Óndeplineasc„, Ón  Arad, posesoare a B.I. seria D.E. nr. 557602/1997,
                              faþa instituþiilor abilitate, formalit„þile necesare    eliberat de Poliþia Arad, Ón adunarea general„ am
         ACT ADIÞIONAL              pentru ca hot„r‚rea de numire a noilor censori ∫i a    hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru al
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale       supleanþilor acestora s„ fie opozabil„ terþilor.      societ„þii Ón imobilul situat la adresa din comuna
COMO AGRO — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul          (71/231.943)                      Vladimirescu, Str. Progresului nr. 87–89, bl. B2,
 Registrului Comerþului al Judeþului Arad                      *                sc. B, ap. 3, judeþul Arad.
      cu nr. J 02/86/21.02.2000                                            (74/231.946)
                              Societatea Comercial„ IMPEX 2000 — S.R.L.                      *
  Subsemnaþii:                               Arad
  – Cosma Gheorghe, domiciliat Ón Arad, str. N.
                                                                 Societatea Comercial„
Grigorescu nr. 1–3, sc. C, ap. 4, judeþul Arad,               ACT ADIÞIONAL                  V TABAC ROMANIA — S.A., Arad
  – Mot Ilie, domiciliat Ón Arad, Str. Salontei nr. 7,
judeþul Arad,                       la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
                                                                    ACT ADIÞIONAL
  – Nica Traian, domiciliat Ón Arad, Str. Vi∫inului   IMPEX 2000 — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
nr. 70, judeþul Arad,                    Registrului Comerþului al Judeþului Arad cu          de modificarea a actului constitutiv al
  – Foltut Gheorghe, domiciliat Ón Arad, Str.            nr. J 02/1277/21.05.1992             Societ„þii Comerciale V TABAC ROMANIA —
Zimbrului nr. 61, judeþul Arad, ∫i              Subsemnaþii Secianschi Claudia, domiciliat„ Ón       S.A., cu sediul Ón Arad, Calea 6 V‚n„tori
  – Tocoian Vasile, domiciliat Ón Arad, aleea      Arad, Str. Narciselor nr. 29, ap. 15, judeþul Arad, ∫i   nr. 55/C, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Romanþa nr. 4, bl. S, sc. D, ap. 8, judeþul Arad,     Busnelli Roberto, domiciliat Ón Italia, Bagnacavallo        Comerþului al Judeþului Arad cu
  Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale    (RA), Fr. Bedeschi nr. 6, Ón calitate de asociaþi ∫i           nr. J 02/450/1998
COMO AGRO — S.R.L., cu sediul Ón Arad, Calea        reprezentanþi ai Societ„þii Comerciale IMPEX 2000 —      Subsemnaþii:
Zimandului nr. 3, judeþul Arad, a c„rei funcþionare    S.R.L., cu sediul Ón Arad, Str. Preparandiei nr. 29,     –  Societatea   Comercial„   V.  TABAC
a fost autorizat„ prin Óncheierea judec„torului      ap. 15, judeþul Arad, solicit„m autentificarea       DOHANYIPARI Rt., denumire prescurtat„ V. TABAC
delegat, cu nr. 283/21.02.2000, solicit„m         prezentului act adiþional prin care contractul de     Rt., societate pe acþiuni, persoan„ juridic„
autentificarea prezentului act adiþional prin care     societate ∫i statutul de funcþionare al Societ„þii     maghiar„, cu sediul Ón Ungaria, 6800,
actul constitutiv al Societ„þii Comerciale COMO      Comerciale IMPEX 2000 — S.R.L., autentificate la      Hodmezovasarhely, str. Deak Ferenc, nr. 15,
AGRO — S.R.L., autentificat la Biroul notarului      Notariatul de Stat al Judeþului Arad prin Óncheierea    Ónmatriculat„ cu nr. Cg. 06-10-000180/1996 la
public Ioan Morariu din Arad, prin Óncheierea de      de autentificare nr. 7152 din data de 5.05.19925, se    Tribunalul Judeþean Csongrad, reprezentat„ prin dl
autentificare nr. 1277/2000, se modific„ dup„ cum     modific„ dup„ cum urmeaz„:                 Dr. Gabor Jozsef – director general, prin
urmeaz„:                           Se mut„ sediul societ„þii de la adresa din Arad,    Ómputernicit Scheau Ion, conform hot„r‚rii nr. 9
  Se numesc Ón funcþia de administratori ∫i       Str. Preparandiei nr. 29, ap. 15, judeþul Arad, ∫i se   din data de 30.10.2000 a adun„rii generale a
reprezentanþi ai societ„þii asociaþii Cosma        stabile∫te la adresa din Arad, str. M. Eminescu      acþionarilor,
Gheorghe, Mot Ilie, Nica Traian ∫i Foltut Gheorghe.    nr. 10, parter, ap. 7, judeþul Arad, imobil Ónscris Ón    – TABAN TRAFIK KERESKEDELMI KORLATOLT
  Ca urmare a celor de mai sus, art. 8 alin. 1 ∫i 3   cartea funciar„ nr. 58084 Arad, nr. top 1018/VII.     FELELOSSEGU TARSASAG, denumire prescurtat„
vor avea urm„torul conþinut:                 Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor       TABAN TRAFIK Kft, societate cu r„spundere
  îArt. 8. Administrarea ∫i reprezentarea societ„þii   prevederile art. II alin. 3 din contractul de societate  limitat„, persoan„ juridic„ maghiar„, cu sediul Ón
  Atribuþiile legate de administrarea societ„þii vor   ∫i ale art. 2 din statutul de funcþionare al societ„þii.  Ungaria, Szeged, 6722, str. Attila nr. 9,
fi Óndeplinite de asociaþii Cosma Gheorghe, Mot Ilie,     Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului   Ónmatriculat„ cu nr. Cg 06-09-004174/1996 la
Nica Traian, Foltut Gheorghe ∫i Tocoian Vasile, care    societ„þii r„m‚n nemodificate.               Tribunalul Judeþean Csongrad, reprezentat„ prin dl
Ó∫i vor Óndeplini personal Óndatoririle legate de       Redactat azi, 27.11.2000.                Santa Janos Jozsef, administrator, prin Ómputernicit
aceast„ calitate, neav‚nd dreptul de a-∫i substitui       (72/231.944)                     Scheau Ion, conform hot„r‚rii nr. 9 din 30.10.2000
alte persoane pentru aceasta.                             *                a adun„rii generale a acþionarilor,
  Reprezentarea societ„þii se va face prin asociaþii                                  – Veszelovszki Laszlone, cet„þean maghiar,
Cosma Gheorghe, Mot Ilie, Nica Traian, Foltut         Societatea Comercial„ NICK EM — S.R.L.         domiciliat„ Ón Ungaria, judeþul Csongrad, 6800,
Gheorghe ∫i Tocoian Vasile, astfel Ónc‚t ace∫tia vor          Sebi∫, judeþul Arad              Hodmezovasarhely, str. Moricz Zsigmond, nr. 27,
reprezenta legal societatea. Reprezentarea este                                    prin Ómputernicit Scheau Ion, conform hot„r‚rii nr.
general„, urm‚nd a fi exercitat„ Ón raporturile             HOT√R¬REA NR. 1/2000             9 din 30.10.2000 a adun„rii generale a acþionarilor,
societ„þii cu organele financiar-bancare, cu organele     Subsemnata Nica Nicoleta, domiciliat„ Ón Sebi∫,      – Santa Janos Jozsef, cet„þean maghiar,
de stat ∫i de justiþie, precum ∫i cu partenerii      Str. Stejarului nr. 3, judeþul Arad, posesoare a B.I.   domiciliat Ón Ungaria, judeþul Csongrad, Szeged, str.
contractuali (furnizori beneficiari) ∫i cu salariaþii   seria G.V. nr. 056297, eliberat la data de 20       Attila, nr. 9, prin Ómputernicit Scheau Ion, conform
societ„þii.“                        septembrie 1996 de Poliþia Sebi∫, Ón calitate de      hot„r‚rii nr. 9 din 30.10.2000 a adun„rii generale a
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al     asociat unic al societ„þii, azi, 28 noiembrie 2000,    acþionarilor, ∫i
societ„þii r„m‚n nemodificate.               adopt prezenta hot„r‚re:                   – Scheau Ion, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
   (70/231.942)                       1. Se extinde fondul de comerþ al societ„þii prin    Ungaria, Szeged, 6724, str. Boszorkanyisziget,
              *                Ónfiinþarea a dou„ puncte de lucru pentru         nr. 54, Ón nume propriu,
 14                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 41/8.I.2001
  Ón calitate de acþionari ai Societ„þii Comerciale   Financiar„ a Municipiului Arad, asociaþii stabilind    S„laj, domiciliat„ Ón Arad, Str. Stupilor nr. 4,
V TABAC ROMANIA — S.A., Ón urma adopt„rii         Ón acest spaþiu punctul de lucru cu denumirea       bl. A53, sc. C, ap. 12, judeþul Arad, ∫i
prevederilor hot„r‚rii adun„rii generale a        PARADIS EROTIQUE.                      – Bonca Claudia Ramona, cet„þean rom‚n,
acþionarilor nr. 9 din data de 30.10.2000, privitor la    Toate celelalte clauze ale actului constitutiv     n„scut„ la data de 31 octombrie 1973 Ón Arad,
revocarea unor cenzori ∫i numirea altora noi,       r„m‚n nemodificate.                    judeþul Arad, domiciliat„ Ón Arad, Str. Stupilor nr.
solicit„m autentificarea prezentului act adiþional      (76/231.948)                     4A, bl. A53, sc. C, ap. 12, judeþul Arad,
prin care:                                     *                 Ón calitate de asociate ale Societ„þii Comerciale
  Art. 1. Œncep‚nd cu data de 1.11.2000 se revoc„                                 RAMONA IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Arad, Str.
din funcþie urm„torii cenzori: dna Lati∫ Elena-            Societatea Comercial„             Stupilor nr. 4A, bl. A53, sc. C, ap. 12, judeþul Arad,
Mirela ∫i dl Ha∫ Petru.                       WEST HOUSE MODUL — S.A.             Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului de pe
  Art. 2. Œncep‚nd cu data 1.11.2000 se numesc Ón         comuna P‚ncota, judeþul Arad           l‚ng„ Camera de Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a
funcþia de cenzori urm„torii:                                            Judeþului Arad cu nr. J 02/1358/1992, v„z‚nd
                                      ACT ADIÞIONAL              hot„r‚rea adun„rii generale nr. 1 din data de 22
  – dna Klimay Teodora Smaranda, n„scut„ la data
de 11.10.1963 Ón Timi∫oara, judeþul Timi∫,        la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale      noiembrie 2000, cerem autentificarea urm„torului
domiciliat„ Ón Arad, str. Dobrogeanu Gherea nr. 18,    WEST HOUSE MODUL — S.A., Ónmatriculat„ la         act prin care:
ap. 16, judeþul Arad, identificat„ cu B.I. seria B.Z.   Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului         Art. 1. Œncep‚nd cu data autentific„rii
nr. 845921/1985, eliberat de Poliþia Arad, ∫i           Arad cu nr. J 02/1037/1993            prezentului act se retrage din societate asociata
  – Societatea Comercial„ EXPCONT — S.R.L., cu        Subsemnatul Urian Ioan, domiciliat Ón Arad,      Bonca Claudia Ramona, prin cesionarea celor 10
sediul Ón Arad, str. Ghe. Doja nr. 35/B, ap. 2, judeþul  aleea Agnita nr. 4, bl. 6, et. 3, ap. 11, judeþul Arad,  p„rþi sociale cu valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i
Arad, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        identificat cu C.I. seria A.R. nr. 008385, eliberat„ la  o valoare total„ de 1.000.000 lei, asociatei Bonca
Comerþului al Judeþului Arad cu nr. J 02/459/       data de 2 septembrie 1999 de Poliþia Arad, Ón       Maria, care va deveni asociat unic al societ„þii ∫i va
28.08.2000, cod fiscal R 13313115, reprezentat„ prin   calitate de reprezentant ∫i Ómputernicit al        deþine Óntregul capital social.
asociatul unic Neamþiu Gheorghe, n„scut la data de    acþionarilor Societ„þii Comerciale WEST HOUSE        Art. 2. Asociata Bonca Claudia Ramona declar„ c„
17.07.1957 Ón comuna T‚rnova, judeþul Arad,        MODUL — S.A., solicit autentificarea prezentului act   a fost desp„gubit„ pentru suma cesionat„ ∫i nu mai
domiciliat Ón Arad, str. Gh. Doja nr. 35/A, judeþul    adiþional prin care, Ón baza hot„r‚rilor acþionarilor   are nici un fel de pretenþii faþ„ de societate ∫i
Arad, identificat cu B.I. seria G.B. nr. 248129/1992,   Societ„þii Comerciale WEST HOUSE MODUL — S.A.,      asociata Bonca Maria ∫i, totodat„, Ó∫i pierde calitatea
eliberat de Poliþia Arad.                 cu sediul Ón comuna P‚ncota, Str. C„r„mid„riei nr.    de administrator al societ„þii, acest„ funcþie fiind
  Art. 3. Se menþine Ón funcþia de cenzor dna Chi∫    1, judeþul Arad, consemnate Ón procesele-verbale ale   Óndeplinit„ de asociata Bonca Maria.
Sofia.                          adun„rii generale a acþionarilor din 11.08.1999,       Art. 3. Se va rescrie un nou statut al Societ„þii
  Celelalte articole din actul constitutiv r„m‚n     17.04.2000 ∫i 22.11.2000, se modific„ prevederile     Comerciale RAMONA IMPEX — S.R.L.
nemodificate.                       referitoare la capitalul social din actele constitutive   Redactat azi, 22 noiembrie 2000.
  (75/231.947)                     ale societ„þii dup„ cum urmeaz„:               (78/231.950)
             *                  Se majoreaz„ capitalul social al societ„þii de la                *
                             664.475.000 lei la 5.819.441.000 lei, prin aport Ón
      Societatea Comercial„             numerar al acþionarului Bohmer Johann, Ón valoare          Societatea Comercial„
    CHRIS AGRICOLA — S.R.L., Arad           de 5.154.966.000 lei.                      SIREDA COMPANY — S.R.L., Arad
                               Valoarea cu care se majoreaz„ capitalul social se
         ACT ADIÞIONAL              compune din:                               HOT√R¬REA NR. 5
                               – aport Ón valut„, v„rsat astfel: 20.000 DM,
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale                                          din data de 27.11.2000
                             echivalentul a 175.840.000 lei la cursul de schimb
  CHRIS AGRICOLA — S.R.L., autentificat cu        de 8.792 lei/1DM, depus la Banca Transilvania,        Asociatul unic Man Simion, domiciliat Ón Arad,
  nr. 2453/2000 la Biroul notarului public       Sucursala Arad, Ón data de 12.08.1999;          bd. N. Titulescu, bl. 303/4, sc. A, ap. 17, judeþul
      Campan Adriana Gabriela              – 70.000 DM, echivalentul a 611.590.000 lei la    Arad, identificat cu B.I. seria G.B. nr. 247601,
  Subsemnaþii:                      cursul de schimb de 8.737 lei/1 DM, depus la Banca    eliberat de Poliþia Arad, hot„r„∫te:
  – Roman Elena, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data     Transilvania, Sucursala Arad, Ón data de 1.09.1999;     1. Deschiderea punctului de lucru din Arad, Bd.
de 19.04.1964 Ón localitatea Erbiceni, judeþul Ia∫i,     – 66.500 DM, echivalentul a 607.743.500 lei la    Revoluþiei nr. 23, ap. 19, judeþul Arad, Óncep‚nd cu
domiciliat„ Ón Arad, aleea Saturn nr. 9, bl. A11,     cursul de schimb de 9.139 lei/1 DM, depus la Banca    data de 15.12.2000.
                             Transilvania, Sucursala Arad, Ón data de 28.10.1999;     2. Œn baza prezentei hot„r‚ri nu se aduc
sc. B, ap. 17, judeþul Arad, ∫i
                               – 98.000 DM, echivalentul a 1.064.966.000 lei la   modific„ri la statutul societ„þii.
  – Simon Christian-Alphonse, cet„þean francez,
                             cursul de schimb de 10.867 lei/1 DM, depus la         (79/231.951)
n„scut la data de 21.05.1954 Ón Franþa, Mulhouse,
domiciliat Ón Italia, 60030, Maiolati Spontini, via
                             Banca Transilvania, Sucursala Arad, Ón data de                    *
                             24.11.1999;
Risorgimento nr. 141,
                               • totalul aportului Ón valut„ este de 254.500 DM,       Societatea Comercial„
  ambii Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii
                             echivalentul a 2.460.139.500 lei;              MAESTRO GENERAL IMPORT-EXPORT —
Comerciale CHRIS AGRICOLA — S.R.L., cu sediul Ón
                               – aport Ón lei, reprezent‚nd suma cu care             S.R.L., Arad
Arad, aleea Saturn nr. 9, bl. A11, sc. B, ap. 17,
                             acþionarul Bohmer Johann a creditat societatea,
judeþul Arad, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului    respectiv 2.694.826.500 lei, care se lichideaz„ prin            ACT ADIÞIONAL
comerþului de pe l‚ng„ Camera de Comerþ,         alocarea de acþiuni corespunz„toare.
Industrie ∫i Agricultur„ a Judeþului Arad cu nr.       Ca urmare a major„rii, capitalul social al       la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
J 02/532/2000, av‚nd codul fiscal R13420413/2000,     Societ„þii Comerciale WEST HOUSE MODUL — S.A.         MAESTRO GENERAL IMPORT-EXPORT —
Ón baza hot„r‚rii nr. 1 din 20.11.2000 a adun„rii     este Ón valoare total„ de 5.819.441.000 lei ∫i este     S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
generale a asociaþilor, solicit„m autentificarea     divizat Ón 232.777 acþiuni nominative cu o valoare        Comerþului al Judeþului Arad cu
prezentului act adiþional prin care obiectul de      nominal„ de 25.000 lei, repartizate acþionarilor            nr. J 02/508/19.08.1998
activitate, determinat la art. 5 din actul constitutiv,  dup„ cum urmeaz„:                      Subsemnatul Lupou Dumitru, domiciliat Ón
se completeaz„ cu urm„toarele activit„þi:           – Bohmer Johann deþine 224.627 acþiuni, Ón      S.U.A., 411 Spring Hill, Roselle III, 60172, Ón calitate
  517 – comerþ cu ridicata cu alte produse        valoare total„ de 5.615.691.000 lei, reprezent‚nd     de reprezentant al asociatului unic Societatea
neclasificate Ón alt„ parte;               96,49 % din capitalul social total;            Comercial„ MAESTRO GENERAL IMPORT-EXPORT
  5170 – comerþ cu ridicata cu alte produse         – S.I.F. Banat-Cri∫ana deþine 3.277 acþiuni, Ón    INC, persoan„ juridic„ american„, Ónregistrat„ cu
neclasificate Ón alt„ parte (specializat pentru alte   valoare total„ de 81.925.000 lei, reprezent‚nd 1,41 %   nr. 36–4238211/1998/Statul Illinois – S.U.A., cu
produse neclasificate Ón alt„ parte)           din capitalul social;                   sediul Ón 411 Spring Hill Drive, Roselle, IL 60172 –
  524 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine           – acþionari P.P.M. deþin un num„r de 4.697      S.U.A., asociat al Societ„þii Comerciale MAESTRO
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    acþiuni, Ón valoare total„ de 117.425.000 lei,      GENERAL IMPORT-EXPORT — S.R.L., cu sediul Ón
parte                           reprezent‚nd 2,02 % din capitalul social total;      Arad, str. Tribunul Dobra nr. 8, ap. 3, judeþul Arad,
  5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine          – managerul Petrache Laurenþiu deþine 176       solicit autentificarea prezentului act adiþional prin
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    acþiuni, Ón valoare total„ de 4.400.000 lei,       care:
parte (lenjerie intim„ pentru b„rbaþi ∫i femei,      reprezent‚nd 0,08 % din capitalul social.          – actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
vibratoare, vagine artificiale, pompe pentru         Dup„ autentificarea prezentului act se va solicita  MAESTRO GENERAL IMPORT-EXPORT — S.R.L.,
stimularea potenþei, p„pu∫i gonflabile, vibratoare    autorizarea    ∫i  Ónscrierea   de  menþiuni   autentificat la Biroul notarului public Ioan B‚tea
pentru masarea s‚nilor, inele contra ejacul„rii      corespunz„toare La Oficiul registrului comerþului     din Arad, str. Arge∫ nr. 11, judeþul Arad, prin
rapide, bile vaginale, juc„rii erotice, brelocuri,    de pe l‚ng„ Camera de Comerþ, Industrie ∫i        Óncheierea de autentificare nr. 3063 din 10 august
prezervative, afrodisiace, uleiuri pentru masaj,     Agricultur„ a Judeþului Arad.               1998, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
                                (77/231.949)
pic„turi vitaminizante, spray-uri contra ejacul„rii                                  • se schimb„ sediul societ„þii de la adresa din
rapide, c„rþi, c„rþi de joc ∫i reviste cu acela∫i
                                          *                Arad, str. Tribunul Dobra nr. 8, ap. 3, judeþul Arad,
specific);                                                     ∫i se stabile∫te la adresa din Arad, Str. Armoniei nr.
                                   Societatea Comercial„
  930 – alte activit„þi de servicii;                                        8, judeþul Arad, imobil Ónscris Ón cartea funciar„
                                 RAMONA IMPEX — S.R.L., Arad
  9304 – activit„þi de Óntreþinere corporal„                                    3764 – Aradul Nou, nr. top 4327/1/131.
(instituþie de masaj).                                                 Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor
                                      ACT ADIÞIONAL
  Activit„þile cu care se completeaz„ obiectul de                                 prevederile art. 3 alin. 1 din actul constitutiv al
activitate mai sus determinate se vor desf„∫ura Ón        la statutul Societ„þii Comerciale         societ„þii.
spaþiul situat Ón Arad, str. L. Szantay (fost„            RAMONA IMPEX — S.R.L.              Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
S„vine∫ti) nr. 4, ap. 4, judeþul Arad, cu privire la    Subsemnatele:                      societ„þii r„m‚n nemodificate.
care societatea deþine contractul de Ónchiriere       – Bonca Maria, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data        (80/231.952)
Ónregistrat cu nr. 3305/20.11.2000 la Administraþia    de 15 septembrie 1945 Ón comuna Peceiu, judeþul                   *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 41/8.I.2001                   15
  Societatea Comercial„ RAMONA — S.R.L.               Societatea Comercial„             hot„rÓ asupra modului de administrare ∫i asupra
          Arad                    ADRIA COMPANY — S.R.L., satul Adea          persoanei administratorilor.
                                comuna Sintea-Mare, judeþul Arad            Art. 18. Administratorii au latitudinea de a face
         ACT ADIÞIONAL                                           toate operaþiunile care au ca scop realizarea
                                      ACT ADIÞIONAL              obiectului de activitate al societ„þii, dar nu-∫i pot
 la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale                                  substitui pentru aceasta o alt„ persoan„.“
      RAMONA — S.R.L., Arad               la statutul Societ„þii Comerciale ADRIA
                                                            Art. III. Se nume∫te Ón funcþia de director
                              COMPANY — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
  Subsemnatele Bodea Viorica, cet„þean rom‚n,                                   executiv dl Fildan Sorin, cet„þean rom‚n, n„scut la
                               registrului comerþului de la Camera de
domiciliat„ Ón Arad, str. Cri∫an nr. 1, sc. A, ap. 2,                                data de 12 noiembrie 1963 Ón ora∫ul Chi∫ineu-Cri∫,
                               Comerþ ∫i Industrie a Judeþului Arad cu
judeþul Arad, Bodea Ramona, cet„þean rom‚n,                                     judeþul Arad, domiciliat Ón Arad, Str. Clujului nr.
                                    nr. J 02/185/3.04.2000
domiciliat„ Ón Arad, Str. Mioriþei nr. 9, bl. 140, sc.                               138, judeþul Arad, cod po∫tal 2900.
A, ap. 13, judeþul Arad, ∫i Buzau Iolanda, cet„þean      Subsemnatul Stefanizzi Aurelio, cet„þean italian,     (84/231.956)
                              n„scut la data de 11 septembrie 1959 Ón Sogliano                  *
rom‚n, domiciliat„ Ón Arad, str. Voievod Moga nr.
                              Cavour (Le), domiciliat Ón Italia, Adria, Via Martin
32, judeþul Arad, Ón adunarea general„ de azi,
                              Luther King nr. 7, Ón calitate de asociat unic al     Societatea Comercial„ DARAMEC — S.R.L.
13.11.2000, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la
                              Societ„þii Comerciale ADRIA COMPANY — S.R.L.,                Arad
contractul ∫i statutul societ„þii:
                              av‚nd sediul social Ón satul Adea nr. 430, comuna
  Art. 1. Œncep‚nd cu data de azi, 13.11.2000, se
                              Sintea-Mare, cod po∫tal 2990, judeþul Arad,                ACT ADIÞIONAL
retrage din societate asociata Buzau Iolanda, care va   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului de la
cesiona cu titlu gratuit asociatei Bodea Ramona                                   la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
                              Camera de Comerþ ∫i Industrie a Judeþului Arad cu
1.020.000 lei, reprezent‚nd 8 p„rþi sociale a 127.500                                DARAMEC — S.R.L., Ónmatriculat„ Ón registrul
                              nr. J 02/185/3.04.2000, cod fiscal R 12867988/
lei, respectiv 20 % din capitalul social al societ„þii.                               comerþului de la Camera de Comerþ, Industrie
                              5.04.2000, Ón condiþiile hot„r‚rii nr. 6/27.11.2000 ∫i
  Art. 2. Œn urma retragerii din societate a asociatei                                  ∫i Agricultur„ a Judeþului Arad cu
                              Ón executarea acesteia, solicit autentificarea
Buzau Iolanda, structura capitalului social va fi                                          nr. J 02/621/1993
                              prezentului act adiþional, prin care statutul de
urm„toarea:                        funcþionare al Societ„þii Comerciale ADRIA         Subsemnatul One∫ Florian, domiciliat Ón Arad,
  – Bodea Viorica va deþine 2.550.000 lei, din care   COMPANY — S.R.L., autentificat la Biroul notarului    Bd. Revoluþiei nr. 54, sc. A, ap. 10, judeþul Arad, Ón
aport Ón numerar 1.535.000 lei ∫i aport Ón natur„     public Cioar„ Mihaela, cu sediul Ón Chi∫ineu-Cri∫,    calitate de mandatar pentru Raþiu Dorel-Ionel,
1.015.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social;   Str. Œnfr„þirii nr. 75, judeþul Arad, prin Óncheierea  asociat fondator al Societ„þii Comerciale DARAMEC —
  – Bodea Ramona va deþine, de asemenea, 50 %      de autentificare nr. 1773 din 15.11.2000 se modific„   S.R.L., av‚nd sediul social Ón Arad, str. Liviu
din capitalul social, adic„ 2.550.000 lei, din care    dup„ cum urmeaz„:                    Rebreanu nr. 95, judeþul Arad, Ónmatriculat„ cu
                               Art. I. Se completeaz„ obiectul secundar de      nr. J 02/621/1993, cod fiscal R 3891693, solicit
aport Ón numerar 1.535.000 lei ∫i aport Ón natur„ Ón
                              activitate al societ„þii cu urm„toarele activit„þi:   autentificarea prezentului act adiþional prin care
valoare de 1.015.000 lei.
                               501 – comerþ cu autovehicule             statutul Societ„þii Comerciale DARAMEC — S.R.L.,
  R„m‚n neschimbate celelalte prevederi ale
                               5010 – comerþ cu autovehicule;            autentificat prin Óncheierea de autentificare nr.
contractului ∫i statutului societ„þii.
                               502 – Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor;   6670/8.04.1993 la Notariatul de Stat al Judeþului
   (81/231.953)
                               5021 – Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor;   Arad, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
              *                                              Art. 1. Se mut„ sediul societ„þii din Arad, str.
                               5022 – reparaþii de autovehicule executate Ón
                              unit„þi organizate de tip industrial;          Liviu Rebreanu nr. 95, judeþul Arad, Ón Arad, Str.
 Societatea Comercial„ MOBILENIA — S.R.L.                                      Poetului nr. 103, judeþul Arad, iar art. 3 din statutul
       Arad, judeþul Arad                503 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru
                              autovehicule;                      societ„þii va avea urm„torul conþinut:
                               5030 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru        îArt. 3 – Sediul social – Sediul social al societ„þii
         ACT ADIÞIONAL                                           este Ón Arad, Str. Poetului nr. 103, judeþul Arad,
                              autovehicule;
  Asociatul unic al Societ„þii Comerciale          513 – comerþ cu ridicata cu produse alimentare,    put‚nd fi schimbat oriunde Ón þar„ prin hot„r‚rea
MOBILENIA — S.R.L., cu un capital social de        b„uturi ∫i tutun;                    asociatului unic. Societatea poate avea filiale,
2.830.000 lei, Ómp„rþit Ón 10 p„rþi sociale, cu o       5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume     sucursale ∫i Ón alte localit„þi din þar„ ∫i str„in„tate.“
valoare nominal„ de 283.000 lei, cu sediul Ón Arad,    proaspete;                         Modific„rile de mai sus se vor Ónscrie sub form„
Str. 6 V‚n„tori nr. 35 A, judeþul Arad, a decis prin     5132 – comerþ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;    de menþiuni Ón registrul comerþului prin grija dlui
hot„r‚rea adoptat„ la data de 1 noiembrie 2000 ∫i       5133 – comerþ cu ridicata cu produse lactate, ou„,  One∫ Florian, care este Ómputernicit s„ semneze
consemnat„ Ón procesul-verbal de deliberare al       uleiuri ∫i gr„simi comestibile;             cererea de menþiuni ∫i s„ renunþe la recurs
                                                          Ómpotriva Óncheierii judec„torului delegat.
asociatului unic de la aceea∫i dat„, urm„toarele:       5134 – comerþ cu ridicata cu b„uturi;
                                                            (85/231.957)
  • constituirea ∫i Ónregistrarea unui punct de       5135 – comerþ cu ridicata cu tutun;
                               5136 – comerþ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
                                                                        *
lucru
  Asociatul unic al societ„þii, Societatea Comercial„   produse zaharoase;
                                                           Societatea Comercial„ DERMAFIX — S.R.L.
PARISOT MEUBLES — S.A., a decis constituirea unui       5137 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
                                                              comuna P‚ncota, judeþul Arad
punct de lucru la urm„toarea adres„: Oradea, ™os.     condimente;
Bor∫ului nr. 23 A, cod po∫tal 3700, judeþul Bihor.      5138 – comerþ cu ridicata, specializat, cu alte
                                                                   ACT ADIÞIONAL
  Punctul de lucru este constituit Ón vederea       produse alimentare;
desf„∫ur„rii de activit„þi conform obiectului de       5139 – comerþ cu ridicata, nespecializat, cu      la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
                              produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           DERMAFIX — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
activitate al societ„þii (comerþ cu ridicata cu mobil„,
                               527 – reparaþii de articole personale ∫i        Registrului Comerþului al Judeþului Arad cu
intermedieri Ón comerþul cu mobil„, articole de
                              gospod„re∫ti;                              nr. J 02/479/1997
menaj ∫i de fier„rie).
                               5272 – reparaþii de articole electrice de uz       Œn urma adopt„rii hot„r‚rii nr. 1/28 noiembrie
  Œn consecinþ„, se vor efectua toate formalit„þile
                              gospod„resc;                       2000 de c„tre adunarea general„ a asociaþilor
aferente Ónregistr„rii acestui punct de lucru.
                               5274 – alte reparaþii de articole personale ∫i    Societ„þii Comerciale DERMAFIX — S.R.L., av‚nd
   (82/231.954)                     gospod„re∫ti (garanþii ∫i postgaranþii bunuri      sediul Ón comuna P‚ncota, str. Clo∫ca nr. 37, judeþul
              *                industriale ∫i de larg consum);             Arad, subsemnaþii Gruia Simion, domiciliat Ón
                               713 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor;    comuna P‚ncota, str. Clo∫ca nr. 37, judeþul Arad, ∫i
 Societatea Comercial„ MI™U T ™I E — S.R.L.          7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente;    Gruia Lucreþia, domiciliat„ Ón comuna P‚ncota, str.
      N„dlac, judeþul Arad               714 – Ónchirierea bunurilor personale ∫i       Clo∫ca nr. 37, judeþul Arad, Ón calitate de asociaþi
                              gospod„re∫ti                       fondatori ∫i reprezentanþi legali ai societ„þii
       HOT√R¬REA NR. 1/2000               7140 – Ónchirierea bunurilor personale        comerciale menþionate mai sus, solicit„m
  Subsemnatul Chrapan Mihai Claudius,           gospod„re∫ti.                      autentificarea prezentului act adiþional, prin care:
domiciliat Ón N„dlac, Str. 1 Decembrie nr. 62,        Art. II. Se nume∫te Ón funcþia de administrator     Contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
judeþul Arad, posesor al B.I. seria D.B. nr. 250993,    al„turi de Stefanizzi Aurelio, dl Balint Iosif,     DERMAFIX — S.R.L., autentificate la Biroul notarial
eliberat la data de 27 mai 1987 de Miliþia N„dlac,     cet„þean rom‚n, n„scut la data de 16 octombrie      public din Arad, str. Andreescu nr. 1, judeþul Arad,
prelungit la 14 mai 1997, Ón calitate de asociat unic   1960 Ón comuna V„r„s„u, judeþul Bihor, domiciliat    prin Óncheierile de autentificare nr. 6951 ∫i 6950
∫i reprezentant al societ„þii, azi, 29 noiembrie 2000,   Ón satul Adea nr. 314, comuna Sintea-Mare, cod      din 29 septembrie 1997, se modific„ dup„ cum
adopt prezenta hot„r‚re:                  po∫tal 2990, judeþul Arad.                urmeaz„:
  1. Se extinde fondul de comerþ al Societ„þii        Faþ„ de aceast„ situaþie, prin aplicarea         Œncep‚nd cu data prezentei se reia activitatea
                              prevederilor art. 199 din Legea nr. 31/1990,       societ„þii.
Comerciale MI™U T ™I E — S.R.L., N„dlac, prin
                              republicat„, se rescrie cap. VII art. 17 ∫i 18 cu      Se majoreaz„ capitalul social al societ„þii prin
Ónfiinþarea unui punct de lucru pentru desf„∫urarea
                              privire la îAdministrarea ∫i reprezentarea        acordul asociaþilor cu aport Ón natur„ const‚nd
activit„þilor prev„zute Ón obiectul de activitate al
                              societ„þii“ din statutul de funcþionare al societ„þii,  dintr-o ma∫in„ de cusut blan„, cu motor, conform
societ„þii, situat Ón Arad, str. Mihai Eminescu nr. 4,
                              care va avea urm„torul conþinut:             facturii nr. 0336455 din 18.06.1999, Ón valoare de
judeþul Arad, conform contractului de asociere
                               îArt. 17. Atribuþiile legate de administrarea     2.200.000 lei, de la valoarea iniþial„ de 1.000.000 lei
Óncheiat Ón 15 noiembrie 2000.               societ„þii vor fi Óndeplinite de Stefanizzi Aurelio ∫i  la valoarea total„ de 3.200.000 lei.
  2. Prezenta se va publica Ón Monitorul Oficial al    Balint Iosif, care Ó∫i vor Óndeplini personal        Œn considerarea celor de mai sus, rezult„ c„
Rom‚niei, dup„ care se va solicita Ónscrierea       Óndatoririle legate de aceast„ calitate, neav‚nd     Óntregul capital social al societ„þii este Ón valoare de
menþiunilor corespunz„toare la Oficiul Registrului     dreptul de a-∫i substitui alte persoane pentru      3.200.000 lei, format din aport Ón numerar Ón
Comerþului al Judeþului Arad ∫i se vor Óncuno∫tinþa    aceasta.                         valoare de 1.000.000 lei ∫i aport Ón natur„ Ón valoare
organele Administraþiei financiare.              Dac„ Ón timpul funcþion„rii societ„þii, asociatul   de 2.200.000 lei, const‚nd dintr-o ma∫in„ de cusut
   (83/231.955)                     unic va considera necesar s„ apeleze la         blan„, cu motor, ∫i se divide Ón 32 p„rþi sociale a
              *                administratori din afar„, Ón adunarea general„ va    100.000 lei fiecare.
  16                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 41/8.I.2001
  Contribuþia asociaþilor la constituirea capitalului   Ón baza hot„r‚rii nr. 2/28.11.2000, solicit„m        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
social este urm„toarea: asociatul Gruia Simion       autentificarea prezentului act adiþional, prin care:   neschimbate.
contribuie la capitalul social cu 1.600.000 lei, din      Art. 1. Se coopteaz„ Ón societate asociatul        (88/231.960)
care 500.000 lei aport Ón numerar ∫i 1.100.000 lei     Bishtewan Kader Khalhamad, prin cesionarea a 360                   *
aport Ón natur„, iar asociata Gruia Lucreþia        p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, deþinute Ón
contribuie la capitalul social cu 1.600.000 lei, din    societate de asociatul Majid Kader Khaalhamad, Ón          Societatea Comercial„
care 500.000 lei aport Ón numerar ∫i 1.100.000 lei     valoare total„ de 36.000.000 lei, reprezent‚nd 20 %        ARNETTA ROM — S.R.L., Arad
aport Ón natur„.                      din capitalul social total.
  Aportul asociaþilor la constituirea capitalului       Art. 2. Asociatul cooptat Bishtewan Kader                  HOT√R¬RE
social fiind egal, ∫i p„rþile sociale se distribuie Óntre  Khalhamad preia cele 360 p„rþi sociale a 100.000 lei          din 20 noiembrie 2000
ei Ón mod egal, a∫a Ónc‚t asociatul Gruia Simion      fiecare, cesionate de c„tre asociatul Majid Kader
deþine 16 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,                                      Subsemnaþii Dobreanu Vasilica Carmen, cet„þean
                              Khaalhamad, Ón valoare total„ de 36.000.000 lei,
reprezent‚nd 50 % din capitalul social al societ„þii,                                 rom‚n, domiciliat„ Ón Arad, str. Dr. Ioan Suciu, bl.
                              reprezent‚nd 20 % din capitalul social total.
iar asociata Gruia Lucreþia deþine 16 p„rþi sociale a                                 9, sc. A, ap. 17, judeþul Arad, ∫i Societatea
                                Ca urmare a acestei cesiuni, aportul asociaþilor la
100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 50 % din capitalul                                 Comercial„ ARNETTA — S.R.L., cu sediul Ón Italia,
                              capitalul social va fi urm„torul:
social al societ„þii.                                                 20052 Monza (MI), via Pompei nr. 8, reprezentat„
                                – asociatul Majid Kader Khaalhamad deþine
  Beneficiile societ„þii se vor Ómp„rþi Ón mod egal                                 de dl Dobreanu D„nuþ, Ón baza hot„r‚rii
                              1.440 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare
Óntre cei doi asociaþi, corespunz„tor num„rului de                                  administratorului unic din data de 9.11.2000,
                              total„ de 144.000.000 lei, reprezent‚nd 80 % din
p„rþi sociale pe care fiecare asociat le deþine Ón                                    Óntruniþi Ón adunarea general„ azi, la sediul
                              capitalul social total al societ„þii, ∫i
capitalul social, Ón acela∫i mod urm‚nd a se Ómp„rþi                                 societ„þii,
                                – asociatul cooptat Bishtewan Kader Khalhamad
Óntre ei ∫i eventualele pierderi pe care societatea le                                  Ón temeiul actelor constitutive ale societ„þii ∫i al
                              deþine 360 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón
va Ónregistra.                                                    Legii nr. 31/1990, cu unanimitate de voturi, am
                              valoare total„ de 36.000.000 lei, reprezent‚nd 20 %
  Se modific„ denumirea societ„þii din Societatea                                  decis extinderea fondului de comerþ al societ„þii cu
                              din capitalul social total.
Comercial„ DERMAFIX — S.R.L. Ón aceea de                                       punctul de lucru situat Ón Arad, Calea Radnei
                                Celelalte prevederi ale statutului societ„þii r„m‚n
Societatea Comercial„ LOREPAN — S.R.L.                                        nr. 187, judeþul Arad.
                              neschimbate, cu menþiunea c„ acestea vor fi
  Se deschide punct de lucru la adresa din                                        (89/231.961)
                              rescrise, Ómpreun„ cu modific„rile intervenite, Óntr-
P‚ncota, str. Clo∫ca nr. 33, judeþul Arad, imobil                                                *
                              un nou act constitutiv al societ„þii, care va fi anex„
Ónscris Ón cartea funciar„ nr. 3229 P‚ncota, nr.
                              la actul adiþional.                     Societatea Comercial„ ITALVER — S.R.L.
2283/82.
                                (87/231.959)                               Arad
  Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor
                                           *
prevederile cap. IV alin. 1 ∫i 2 ∫i cap. VI alin. 1 din
contractul de societate, cu privire la capitalul social,                                        ACT ADIÞIONAL
                                  Societatea Comercial„
precum ∫i prevederile cap. II alin. 3 din contractul     ROLEMN IMPEX — S.R.L., comuna ™icula           la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
de societate ∫i ale art. 2 din statutul de funcþionare                                        ITALVER — S.R.L.
                                     judeþul Arad
al societ„þii cu privire la sediul societ„þii.
                                                             Subsemnatul Favro Giovanni, cet„þean italian,
  Celelalte prevederi ale contractului de societate
                                       ACT ADIÞIONAL              domiciliat Ón Italia, Concordia Sagittaria (Venezia),
r„m‚n nemodificate.
                                                           30023, Via Falconera 21, Ón calitate de asociat unic
  Redactat azi, 29 noiembrie 2000.              la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
                                                           al Societ„þii Comerciale ITALVER — S.R.L., cu sediul
  (86/231.958)                       ROLEMN IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ Ón
                                                           Ón Arad, Calea Timi∫orii nr. 147–149, judeþul Arad,
              *                 registrul comerþului de la Camera de Comerþ
                                                           Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al
                                  ∫i Industrie a Judeþului Arad cu
      Societatea Comercial„                                           Judeþului Arad cu nr. J 02/1263/1994, cod fiscal
                                      nr. J 02/543/1999
    TABAN TRADING — S.R.L., Arad                                         R 6277761, ∫i Favro Danillo, cet„þean italian,
                                Subsemnatul Galimberti Sergio, cet„þean        domiciliat Ón Italia, Concordia Sagittaria (Venezia),
                              italian, domiciliat Ón Italia, localitatea Meda –     30023, Via Falconera 21, Ón baza hot„r‚rii adun„rii
         ACT ADIÞIONAL
                              Milano, Via Independenza nr. 95, posesor al        generale a asociaþilor din data de 20.11.2000 ∫i Ón
    la statutul Societ„þii Comerciale          pa∫aportului nr. 819846 T, eliberat de autorit„þile    temeiul Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„,
 TABAN TRADING — S.R.L., Ónmatriculat„ Ón         italiene la data de 8.10.1999, Ón calitate de asociat   cerem autentificarea prezentului act adiþional prin
 registrul comerþului de la Camera de Comerþ        al Societ„þii Comerciale ROLEMN IMPEX — S.R.L.,      care se aduc urm„toarele modific„ri actelor
    ∫i Industrie a Judeþului Arad cu          cu sediul Ón comuna ™icula, bloc administrativ,      constitutive ale societ„þii:
        nr. J 02/459/1999              judeþul Arad, Ónregistrat„ la Oficiul registrului      Art. 1. Se coopteaz„ Ón societate dl Favro
  Subsemnaþii Majid Kader Khaalhamad,           comerþului cu nr. J 02/543/1999, cod fiscal        Danillo, cet„þean italian, n„scut la data de
cet„þean irakian, domiciliat Ón Olanda, localitatea     R 12448343, ∫i Ón calitate de mandatar al         30.06.1945 Ón Concordia Sagittaria (VE), domiciliat
Cujik, str. Paralelweg nr. 45, cod 5431 AX, cu       coasociatului meu Nadalon Roberto Nerino,         Ón Italia, Concordia Sagittaria (Venezia), 30023, Via
re∫edinþa Ón Arad, str. C. Davilla nr. 2–4, ap. 10,     cet„þean italian, domiciliat Ón Italia, localitatea    Falconera 21.
judeþul Arad, posesor al pa∫aportului nr.          Ceggia – Veneþia, Via Trieste nr. 107, posesor al      Art. 2. Asociatul Favro Giovanni cesioneaz„
RO1051255/1997, eliberat de autorit„þile          pa∫aportului nr. 707663 S, eliberat de autorit„þile    noului asociat Favro Danillo dou„ p„rþi sociale a
olandeze, identificat cu legitimaþia de ∫edere       italiene la data de 13.04.1998, conform procurii     100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 200.000 lei,
temporar„ seria H nr. 418672000, eliberat„ de        autentificate cu nr. 192/7.11.2000 la Biroul       reprezent‚nd 10 % din capitalul social.
Serviciul Pa∫apoarte Arad, Ón calitate de asociat      notarului public F„rcuþiu Petru Ioan din           Ca urmare, capitalul social al societ„þii Ón valoare
unic al Societ„þii Comerciale TABAN TRADING —        localitatea Vladimirescu, Str. Progresului        de 2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„rþi sociale a 100.000
S.R.L., cu sediul Ón Arad, str. Banu M„r„cine nr.      nr. 87–89, bl. B 2, sc. B, ap. 1, judeþul Arad, Ón baza  lei fiecare, are urm„toarea structur„:
12, bl. 6 A, ap. 6, judeþul Arad, Ónmatriculat„ Ón     hot„r‚rii din data de 29.11.2000, solicit          a) asociatul Favro Giovanni deþine un aport la
registrul comerþului de la Camera de Comerþ ∫i       autentificarea prezentului act adiþional, prin care:   capitalul social Ón valoare de 1.800.000 lei, divizat Ón
Industrie a Judeþului Arad cu nr. J 02/459/1999,        Articol unic: Se revoc„ din funcþia de         18 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd
cod fiscal R 12306047, ∫i Bishtewan Kader          administrator al societ„þii dna Balla Coletta Elvira,   90 % din capitalul social;
Khalhamad, cet„þean irakian, n„scut la data de       cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón Arad, Str. Macului      b) asociata Favro Danillo deþine un aport la
23.07.1982 Ón Irak, domiciliat Ón Irak, ora∫ul       nr. 18, judeþul Arad, ∫i se nume∫te Ón funcþia de     capitalul social Ón valoare de 200.000 lei, divizat Ón
Suliemainya, str. RÓzgari nr. 10, posesor al        administrator Galimberti Sergio, cet„þean italian,    dou„ p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,
pa∫aportului seria M nr. 338038/2000, eliberat de      domiciliat Ón Italia, localitatea Meda – Milano, Via   reprezent‚nd 10 % din capitalul social.
autorit„þile irakiene, Ón calitate de asociat cooptat,   Independenza nr. 95.                      (90/231.962)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul ∫i agenþii economici, Bucure∫ti,
                ∫os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 41/8.I.2001 conþine 16 pagini.                       Preþul 6.976 lei    ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:27
posted:8/2/2010
language:Romanian
pages:16