mof1_1997_187 by tradetrek

VIEWS: 1 PAGES: 8

									                                     PARTEA        I
Anul IX Ñ Nr. 187               LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                         Joi, 7 august 1997


                                       SUMAR


                    Nr.                                         Pagina
                                     REPUBLICÃRI
                    Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
                       Constituþionale............................................................   1Ð8
                            REPUBLICÃRI
                        L E G E A Nr. 47/1992*)
                privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale

               CAPITOLUL I                          (3) În exercitarea controlului, Curtea Constituþionalã se
             Dispoziþii generale                      pronunþã numai asupra problemelor de drept, fãrã a putea
  Art. 1. Ñ (1) Curtea Constituþionalã este unica autori-               modifica sau completa prevederea legalã supusã controlu-
tate de jurisdicþie constituþionalã în România.                     lui. De asemenea, Curtea Constituþionalã nu se poate pro-
  (2) Curtea Constituþionalã este independentã faþã de
                                            nunþa asupra modului de interpretare ºi aplicare a legii, ci
orice altã autoritate publicã ºi se supune numai Constituþiei
                                            numai asupra înþelesului sãu contrar Constituþiei.
ºi prezentei legi.
  (3) Scopul Curþii Constituþionale este garantarea supre-                 Art. 3. Ñ (1) Competenþa Curþii Constituþionale este cea
maþiei Constituþiei.                                  stabilitã prin Constituþie.
  Art. 2. Ñ (1) Curtea Constituþionalã asigurã controlul                  (2) Curtea Constituþionalã este singura în drept sã hotã-
constituþionalitãþii legilor, a regulamentelor Parlamentului ºi
                                            rascã asupra competenþei sale. Ea hotãrãºte în cazurile
a ordonanþelor Guvernului.
                                            expres ºi limitativ prevãzute în art. 144 din Constituþie.
  (2) Sunt neconstituþionale prevederile actelor normative
prevãzute la alin. (1), care încalcã dispoziþiile sau principiile              (3) Competenþa Curþii Constituþionale, stabilitã potrivit
Constituþiei.                                      alin. (2), nu poate fi contestatã de nici o autoritate publicã.

     *) Republicatã în temeiul art. III din Legea nr. 138 din 24 iulie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 25 iulie
1997, dându-se textelor o nouã numerotare.
     *) Legea nr. 47 din 18 mai 1992 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 22 mai 1992.
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 187

  Art. 4. Ñ (1) Judecãtorii Curþii Constituþionale sunt inde-  majoritatea voturilor judecãtorilor, în termen de 5 zile de la
pendenþi în exercitarea atribuþiilor lor ºi inamovibili pe    înnoirea Curþii.
durata mandatului.                          (2) Pentru alegerea preºedintelui, fiecare grupã de jude-
  (2) Judecãtorii Curþii Constituþionale nu pot fi traºi la   cãtori numiþi de Camera Deputaþilor, de Senat ºi de
rãspundere pentru opiniile ºi voturile exprimate la adopta-    Preºedintele României poate propune o singurã candidaturã.
rea soluþiilor.                          Dacã la primul tur de scrutin nici un candidat nu întruneºte
  Art. 5. Ñ Autoritãþile publice, instituþiile, regiile auto-  majoritatea voturilor, se va proceda la al doilea tur de scru-
nome, societãþile comerciale ºi orice alte organizaþii sunt    tin între primii doi clasaþi sau traºi la sorþi, dacã toþi candi-
obligate sã comunice informaþiile, documentele ºi actele pe    daþii obþin acelaºi numãr de voturi. Operaþiunile de alegere
care le deþin, cerute de Curtea Constituþionalã pentru reali-   a preºedintelui sunt conduse de judecãtorul cel mai în
zarea atribuþiilor sale.                     vârstã.
  Art. 6. Ñ Sediul Curþii Constituþionale este în municipiul    (3) Preºedintele numeºte un judecãtor care îi va þine
Bucureºti.                            locul în timpul absenþei.
                                   Art. 10. Ñ (1) În caz de vacanþã a funcþiei, se alege
              CAPITOLUL II              un preºedinte pânã la încheierea perioadei de 3 ani prevã-
       Organizarea Curþii Constituþionale         zute la art. 9 alin. (1).
  Art. 7. Ñ (1) Curtea Constituþionalã se compune din       (2) Alegerea are loc în termen de 5 zile de la constata-
9 judecãtori numiþi pentru un mandat de 9 ani, care nu      rea vacanþei, potrivit procedurii prevãzute la art. 9 alin. (2).
poate fi prelungit sau înnoit.                    Art. 11. Ñ (1) Preºedintele Curþii Constituþionale are
  (2) Trei judecãtori sunt numiþi de Camera Deputaþilor,    urmãtoarele atribuþii:
trei de Senat ºi trei de Preºedintele României.           a) coordoneazã activitatea Curþii Constituþionale ºi repar-
  (3) Curtea Constituþionalã se înnoieºte cu o treime din    tizeazã cauzele spre rezolvare;
numãrul judecãtorilor din 3 în 3 ani.                b) convoacã ºi prezideazã ºedinþele în plen ale Curþii
  (4) Fiecare Camerã a Parlamentului numeºte, cu votul     Constituþionale;
majoritãþii membrilor sãi, la propunerea Biroului permanent     c) reprezintã Curtea Constituþionalã în faþa autoritãþilor
ºi pe baza recomandãrii Comisiei juridice, în calitate de     publice ºi a altor organizaþii, române sau strãine;
judecãtor, persoana care a întrunit numãrul cel mai mare       d) constatã cazurile de încetare a mandatului judecãtori-
de voturi.                            lor, prevãzute în prezenta lege, ºi sesizeazã autoritãþile
  (5) Candidaturile se pot depune la Comisia juridicã de    publice care i-au numit, pentru ocuparea postului devenit
grupurile parlamentare, de deputaþi ºi de senatori. Fiecare    vacant;
candidat va depune ”curriculum vitaeÒ ºi actele doveditoare     e) îndeplineºte alte atribuþii prevãzute de lege sau de
cã îndeplineºte condiþiile prevãzute de Constituþie.       Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii
Candidaþii vor fi audiaþi de comisie ºi de plenul Camerei.    Constituþionale.
Raportul Comisiei juridice se va referi, motivat, la toþi      (2) Preºedintele supravegheazã activitatea de ordonator
candidaþii.                            de credite a secretarului general al Curþii Constituþionale.
  Art. 8. Ñ (1) Curtea Constituþionalã îºi desfãºoarã acti-
vitatea în plen, în condiþiile prezentei legi ºi ale                    CAPITOLUL III
Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Curþii              Competenþa Curþii Constituþionale
Constituþionale, iar actele Curþii se adoptã cu votul majori-
tãþii judecãtorilor, dacã prin prezenta lege nu se prevede                  Secþiunea 1
                                              Dispoziþii comune
altfel.
  (2) Cvorumul pentru plenul Curþii Constituþionale este de    Art. 12. Ñ (1) Curtea Constituþionalã poate fi sesizatã
douã treimi din numãrul judecãtorilor Curþii.           pentru cazurile expres ºi limitativ prevãzute de art. 144 din
  Art. 9. Ñ (1) Curtea Constituþionalã are un preºedinte    Constituþie ºi în condiþiile stabilite potrivit prezentei legi.
ales prin vot secret, pentru o perioadã de 3 ani, cu         (2) Sesizãrile trebuie fãcute în formã scrisã ºi motivate.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 187                        3

  Art. 13. Ñ (1) Curtea Constituþionalã, potrivit competen-     mãsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în
þei stabilite în art. 144 din Constituþie, pronunþã decizii,     faþa Curþii Constituþionale. Compatibilitatea se hotãrãºte
hotãrâri ºi emite avize, dupã cum urmeazã:              exclusiv de Curte.
  A. Decizii, în cazurile în care:
                                                Secþiunea a 2-a
  a) se pronunþã asupra constituþionalitãþii legilor, înainte
                                              Procedura jurisdicþionalã
de promulgarea acestora, la sesizarea Preºedintelui
României, a unuia dintre preºedinþii celor douã Camere, a
                                     1. Controlul constituþionalitãþii legilor înainte de promulgare
Guvernului, a Curþii Supreme de Justiþie, a unui numãr de
cel puþin 50 de deputaþi sau de cel puþin 25 de senatori,        Art. 17. Ñ (1) Curtea Constituþionalã se pronunþã
precum ºi, din oficiu, asupra iniþiativelor de revizuire a      asupra constituþionalitãþii legilor, înainte de promulgarea
Constituþiei;                             acestora, la sesizarea Preºedintelui României, a unuia
  b) se pronunþã asupra constituþionalitãþii regulamentelor     dintre preºedinþii celor douã Camere, a Guvernului, a Curþii
Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preºedinþii celor      Supreme de Justiþie, a unui numãr de cel puþin 50 de
douã Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numãr         deputaþi sau de cel puþin 25 de senatori.
de cel puþin 50 de deputaþi sau de cel puþin 25 de sena-         (2) În vederea exercitãrii dreptului de sesizare a Curþii
tori;                                 Constituþionale, cu 5 zile înainte de a fi trimisã spre pro-
  c) hotãrãºte asupra excepþiilor ridicate în faþa instanþelor   mulgare, legea se comunicã Guvernului ºi Curþii Supreme
judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea legilor ºi a ordo-    de Justiþie ºi se depune la secretarul general al Camerei
nanþelor;                               Deputaþilor ºi al Senatului. În cazul în care legea a fost
  d) hotãrãºte asupra contestaþiilor care au ca obiect con-     adoptatã cu procedurã de urgenþã, termenul este de 2 zile.
stituþionalitatea unui partid politic.                  (3) Data la care legea a fost depusã la secretarii gene-
  B. Hotãrâri, în cazurile în care:                 rali ai Camerelor se aduce la cunoºtinþã în plenul fiecãrei
  a) vegheazã la respectarea procedurii pentru alegerea       Camere în termen de 24 de ore de la depunere.
Preºedintelui României ºi confirmã rezultatele sufragiului;      Depunerea ºi comunicarea se fac numai în zilele în care
  b) constatã existenþa împrejurãrilor care justificã interi-
                                   Camerele Parlamentului lucreazã în plen.
matul în exercitarea funcþiei de Preºedinte al României ºi
                                     (4) Sesizarea fãcutã de parlamentari se trimite Curþii
comunicã cele constatate Parlamentului ºi Guvernului;
                                   Constituþionale în ziua primirii ei, de cãtre secretarul gene-
  c) vegheazã la respectarea procedurii pentru organiza-
                                   ral al Camerei respective.
rea ºi desfãºurarea referendumului ºi confirmã rezultatele
                                     Art. 18. Ñ (1) În cazul sesizãrii Curþii Constituþionale de
acestuia;
                                   unul dintre preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului,
  d) verificã îndeplinirea condiþiilor pentru exercitarea iniþia-
                                   de parlamentari, de Guvern sau de Curtea Supremã de
tivei legislative de cãtre cetãþeni.
                                   Justiþie, aceasta va comunica Preºedintelui României sesi-
  C. Avize consultative pentru propunerea de suspendare
                                   zarea primitã, în ziua înregistrãrii.
din funcþie a Preºedintelui României.
                                     (2) Dacã sesizarea s-a fãcut de Preºedintele României,
  (2) Deciziile ºi hotãrârile se pronunþã în numele legii.
                                   de parlamentari sau de Curtea Supremã de Justiþie, Curtea
  Art. 14. Ñ (1) ªedinþele de judecatã sunt publice, în
afarã de cazul în care, din motive întemeiate, plenul hotã-      Constituþionalã o va comunica, în termen de 24 de ore de

rãºte ºedinþa secretã.                        la înregistrare, preºedinþilor celor douã Camere ale

  (2) Pãrþile au acces la lucrãrile dosarului.           Parlamentului ºi Guvernului, precizând ºi data când vor

  (3) Actele ºi lucrãrile Curþii Constituþionale, pe baza      avea loc dezbaterile.
cãrora aceasta pronunþã deciziile ºi hotãrârile ori emite avi-      (3) Dacã sesizarea s-a fãcut de preºedintele uneia dintre
zele prevãzute la art. 13, nu sunt destinate publicitãþii.      Camerele Parlamentului, Curtea Constituþionalã o va comu-
  Art. 15. Ñ Cererile adresate Curþii Constituþionale sunt     nica preºedintelui celeilalte Camere, precum ºi Guvernului,
scutite de taxe de timbru.                      iar dacã sesizarea s-a fãcut de cãtre Guvern, Curtea o va
  Art. 16. Ñ Procedura jurisdicþionalã prevãzutã de pre-      comunica preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului,
zenta lege se completeazã cu regulile procedurii civile, în      prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzãtor.
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 187

  Art. 19. Ñ (1) Pânã la data dezbaterilor, preºedinþii        3. Soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernul pot pre-        Art. 23. Ñ (1) Curtea Constituþionalã decide asupra
zenta, în scris, punctul lor de vedere.               excepþiilor ridicate în faþa instanþelor judecãtoreºti privind
  (2) Punctul de vedere al Guvernului se prezintã numai      neconstituþionalitatea unei legi sau ordonanþe ori a unei dis-
sub semnãtura primului-ministru.                  poziþii dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã în vigoare, de care
  Art. 20. Ñ (1) Dezbaterea are loc în plenul Curþii        depinde soluþionarea cauzei.
Constituþionale, cu participarea judecãtorilor Curþii, pe baza     (2) Excepþia poate fi ridicatã la cererea uneia dintre
sesizãrii, a documentelor ºi a punctelor de vedere primite,     pãrþi sau, din oficiu, de cãtre instanþa de judecatã.
atât asupra prevederilor menþionate în sesizare cât ºi asu-      (3) Nu pot face obiectul excepþiei prevederile legale a
pra celor de care, în mod necesar ºi evident, nu pot fi       cãror constituþionalitate a fost stabilitã potrivit art. 145
disociate.                             alin. (1) din Constituþie sau prevederile constatate ca fiind
  (2) Decizia se pronunþã, în urma deliberãrii, cu votul      neconstituþionale printr-o decizie anterioarã a Curþii
majoritãþii judecãtorilor ºi se comunicã Preºedintelui       Constituþionale.
României. Decizia prin care se constatã neconstituþionalita-      (4) Sesizarea Curþii Constituþionale se dispune de cãtre
tea legii se comunicã ºi preºedinþilor celor douã Camere      instanþa în faþa cãreia s-a ridicat excepþia de neconstituþio-
ale Parlamentului, în scopul deschiderii procedurii prevãzute    nalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de
de art. 145 alin. (1) din Constituþie.               vedere ale pãrþilor, opinia instanþei asupra excepþiei, ºi va fi

  (3) Decizia se publicã în Monitorul Oficial al României.     însoþitã de dovezile depuse de pãrþi. Dacã excepþia a fost
                                  ridicatã din oficiu, încheierea trebuie motivatã, cuprinzând ºi
  2. Controlul constituþionalitãþii regulamentelor Parlamentului  susþinerile pãrþilor, precum ºi dovezile necesare.
                                    (5) Pe perioada soluþionãrii excepþiei de neconstituþiona-
  Art. 21. Ñ (1) Curtea Constituþionalã se pronunþã asu-
                                  litate judecarea cauzei se suspendã.
pra constituþionalitãþii regulamentelor Parlamentului, la sesi-
                                    (6) Dacã excepþia este inadmisibilã, fiind contrarã preve-
zarea unuia dintre preºedinþii celor douã Camere, a unui
                                  derilor alin. (1), (2) sau (3), instanþa o respinge printr-o
grup parlamentar sau a unui numãr de cel puþin 50 de
                                  încheiere motivatã, fãrã a mai sesiza Curtea Constituþionalã.
deputaþi sau de cel puþin 25 de senatori.
                                    Art. 24. Ñ (1) Primind încheierea prevãzutã la art. 23
  (2) În cazul în care sesizarea se face de parlamentari,
                                  alin. (4), preºedintele Curþii Constituþionale va desemna pe
ea se trimite Curþii Constituþionale de cãtre secretarul gene-
                                  unul dintre judecãtori ca raportor ºi va comunica încheie-
ral al Camerei din care aceºtia fac parte, în ziua depunerii,
                                  rea prin care a fost sesizatã Curtea Constituþionalã pre-
iar Curtea Constituþionalã o va comunica, în termen de
                                  ºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului ºi
24 de ore de la înregistrare, preºedinþilor celor douã
                                  Guvernului, indicându-le data pânã la care pot sã trimitã
Camere, cu precizarea datei când va avea loc dezbaterea.
                                  punctul lor de vedere. Prevederile art. 19 alineatul ultim se
  (3) Pânã la data dezbaterii, preºedinþii Camerelor pot
                                  aplicã în mod corespunzãtor.
comunica punctul de vedere al birourilor permanente.          (2) Judecãtorul desemnat ca raportor, potrivit alin. (1),
  Art. 22. Ñ (1) Dezbaterea are loc în plenul Curþii        este obligat sã ia mãsurile necesare pentru administrarea
Constituþionale, pe baza sesizãrii ºi a punctelor de vedere     probelor la data judecãþii.
primite.                                (3) Termenul de judecatã se stabileºte de preºedintele
  (2) Decizia se pronunþã cu votul majoritãþii judecãtorilor    Curþii, la data depunerii raportului.
Curþii ºi se aduce la cunoºtinþã Camerei al cãrei regula-       (4) Judecata are loc pe baza raportului prezentat de
ment a fost dezbãtut.                        judecãtorul-raportor, a încheierii prin care a fost sesizatã
  (3) Decizia se publicã în Monitorul Oficial al României.     Curtea Constituþionalã, a punctelor de vedere prezentate
  (4) Dacã prin decizie se constatã neconstituþionalitatea     potrivit alin. (1), a probelor administrate, a susþinerilor pãrþi-
unor dispoziþii ale regulamentului, Camera sesizatã va re-     lor, cu citarea acestora ºi a Ministerului Public.
examina aceste dispoziþii, pentru punerea lor de acord cu       (5) Pãrþile pot fi reprezentate prin avocaþi cu drept de a
prevederile Constituþiei.                      pleda la Curtea Supremã de Justiþie.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 187                        5

  Art. 25. Ñ (1) Decizia prin care se constatã neconstitu-      (3) Camera Parlamentului care a depus contestaþia
þionalitatea unei legi sau ordonanþe ori a unei dispoziþii      poate fi reprezentatã de persoana desemnatã de aceasta,
dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã în vigoare este definitivã    iar Guvernul, de Ministerul Justiþiei. Partidul politic poate fi
ºi obligatorie.                           reprezentat ºi prin avocat cu drept de a pleda în faþa Curþii
  (2) În caz de admitere a excepþiei, Curtea se va pro-      Supreme de Justiþie.
nunþa ºi asupra constituþionalitãþii altor prevederi din actul     (4) Decizia Curþii nu este supusã nici unei cãi de atac
atacat, de care, în mod necesar ºi evident, nu pot fi diso-     ºi se publicã în Monitorul Oficial al României.
ciate prevederile menþionate în sesizare.                Art. 30. Ñ (1) Partidele politice pot fi declarate necon-
  (3) Deciziile sunt obligatorii de la data publicãrii lor în   stituþionale în cazurile prevãzute de art. 37 alin. (2) din
Monitorul Oficial al României ºi produc efecte numai pentru     Constituþie.
viitor.                                 (2) Decizia de admitere a contestaþiei se comunicã
  (4) Deciziile pronunþate în condiþiile alin. (1) se comu-    Tribunalului Municipiului Bucureºti, pentru radierea partidu-
nicã celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.       lui politic neconstituþional din evidenþa partidelor politice
                                   legal constituite.
  4. Respectarea procedurii pentru alegerea Preºedintelui
României                                6. Emiterea avizului pentru suspendarea din funcþie a
  Art. 26. Ñ Curtea Constituþionalã vegheazã la respecta-     Preºedintelui României
rea procedurii pentru alegerea Preºedintelui României ºi        Art. 31. Ñ (1) Curtea Constituþionalã dã aviz consultativ
confirmã rezultatele sufragiului în condiþiile prevãzute de     pentru  propunerea   de  suspendare   din  funcþie  a
legea pentru alegerea Preºedintelui României.            Preºedintelui României.
  Art. 27. Ñ Hotãrârile Curþii Constituþionale se adoptã în
                                    (2)  Propunerea   de  suspendare   din  funcþie  a
plen, cu votul majoritãþii judecãtorilor Curþii.
                                   Preºedintelui României împreunã cu dovezile pe care se
                                   întemeiazã se trimit în copie Curþii Constituþionale, de pre-
  5. Judecarea contestaþiilor care au ca obiect constituþionali-
                                   ºedintele care a condus ºedinþa comunã a celor douã
tatea unui partid politic
                                   Camere.
  Art. 28. Ñ (1) Curtea Constituþionalã decide asupra con-      (3) Preºedintele Curþii Constituþionale, primind cererea,
testaþiilor care au ca obiect constituþionalitatea unui partid    va desemna 3 judecãtori ca raportori, câte unul dintre jude-
politic.                               cãtorii numiþi de Camera Deputaþilor, Senat ºi Preºedintele
  (2) Contestaþia privind constituþionalitatea unui partid     României, care vor efectua toate investigaþiile necesare.
politic poate fi formulatã de preºedintele uneia dintre         Art. 32. Ñ (1) Avizul cu privire la suspendarea din func-
Camerele Parlamentului sau de Guver n. Preºedintele         þie a Preºedintelui României se emite de plenul Curþii
Camerei poate formula contestaþia numai pe baza unei
                                   Constituþionale, cu votul majoritãþii judecãtorilor Curþii, pe
hotãrâri adoptate de Camerã cu votul majoritãþii membrilor
                                   baza dezbaterii raportului prezentat de cei 3 judecãtori
sãi.
                                   desemnaþi în acest scop, a propunerii de suspendare, a
  (3) Contestaþia trebuie motivatã ºi va fi însoþitã de dove-
                                   dovezilor ºi a investigaþiilor fãcute.
zile pe care se întemeiazã.
                                    (2) Preºedintele României va fi încunoºtinþat asupra
  Art. 29. Ñ (1) Pentru soluþionarea contestaþiei, preºedin-
                                   datei fixate pentru dezbatere ºi poate da explicaþii cu pri-
tele Curþii Constituþionale va desemna un judecãtor ca
                                   vire la faptele ce i se imputã.
raportor, care este obligat sã o comunice, împreunã cu
                                    (3) Avizul Curþii Constituþionale se comunicã preºedinþilor
actele doveditoare, partidului politic la care se referã con-
                                   celor douã Camere ºi Preºedintelui României.
testaþia, precizându-i data pânã la care poate depune un
memoriu în apãrare, însoþit de dovezile corespunzãtoare.
                                    7. Constatarea existenþei împrejurãrilor care justificã interi-
  (2) Contestaþia se judecã de plenul Curþii
                                   matul în exercitarea funcþiei de Preºedinte al României
Constituþionale, cu citarea contestatorului, a partidului politic
a cãrui constituþionalitate este contestatã ºi a Ministerului      Art. 33. Ñ (1) Curtea Constituþionalã constatã existenþa
Public, pe baza raportului prezentat de judecãtorul         împrejurãrilor care justificã interimatul în exercitarea funcþiei
desemnat în acest scop ºi a probelor administrate, iar deci-     de Preºedinte al României ºi comunicã cele constatate
zia se pronunþã cu votul majoritãþii judecãtorilor Curþii.      Parlamentului ºi Guvernului.
   6                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 187

   (2) Vacanþa funcþiei de Preºedinte al României se con-                     CAPITOLUL IV
statã la cererea preºedintelui uneia dintre Camerele                    Judecãtorii Curþii Constituþionale
Parlamentului sau a preºedintelui interimar care exercitã
                                         Art. 37. Ñ (1) Judecãtorii Curþii Constituþionale trebuie
atribuþiile Preºedintelui României în perioada cât acesta
                                     sã aibã pregãtire juridicã superioarã, înaltã competenþã pro-
este suspendat din funcþie.
                                     fesionalã ºi o vechime de cel puþin 18 ani în activitatea
   (3) În cazul în care Preºedintele României a fost sus-
                                     juridicã sau în învãþãmântul juridic superior.
pendat din funcþie, cererea pentru constatarea existenþei
                                         (2) Funcþia de judecãtor este incompatibilã cu oricare
împrejurãrilor care justificã interimatul se face de preºedin-
                                     altã funcþie publicã sau privatã, cu excepþia funcþiilor didac-
tele care a condus lucrãrile ºedinþei comune a celor douã
                                     tice din învãþãmântul juridic superior.
Camere ale Parlamentului, pe baza hotãrârii adoptate în
                                         Art. 38. Ñ Numirea judecãtorilor, în condiþiile prezentei
ºedinþa comunã.
                                     legi, se poate face numai cu acordul prealabil, exprimat în
   (4) Dacã interimatul funcþiei de Preºedinte al României
                                     scris, al candidatului. În cazul în care candidatul ocupã o
se datoreazã imposibilitãþii temporare de a-ºi exercita atri-
                                     funcþie incompatibilã cu aceea de judecãtor al Curþii
buþiile, cererea se face de Preºedintele României sau de
                                     Constituþionale sau face parte dintr-un partid politic, acordul
preºedintele uneia dintre Camerele Parlamentului.
                                     trebuie sã cuprindã angajamentul candidatului de a demi-
   Art. 34. Ñ Cererea pentru constatarea existenþei împre-
                                     siona, la data numirii, din acea funcþie sau din partidul poli-
jurãrilor care justificã interimatul funcþiei de Preºedinte al
                                     tic al cãrui membru este.
României va fi însoþitã de dovezile necesare, iar constata-
                                         Art. 39. Ñ (1) Judecãtorii Curþii Constituþionale vor
rea    acestor   împrejurãri  se  face  de  plenul  Curþii
                                     depune, în faþa Preºedintelui României ºi a preºedinþilor
Constituþionale, cu votul majoritãþii judecãtorilor.
                                     celor douã Camere ale Parlamentului, urmãtorul jurãmânt:
              Secþiunea a 3-a                   ”Jur sã respect ºi sã apãr Constituþia, îndeplinindu-mi cu
               Alte dispoziþii               bunã-credinþã ºi fãrã pãrtinire obligaþiile de judecãtor al
   Art. 35. Ñ Procedura pentru verificarea îndeplinirii con-      Curþii Constituþionale. Aºa sã-mi ajute Dumnezeu!Ò
diþiilor de exercitare a iniþiativei legislative de cãtre cetãþeni,       (2) Jurãmântul se depune individual. Judecãtorii Curþii îºi
pentru verificarea respectãrii regulilor de organizare ºi des-      vor exercita funcþia de la data depunerii jurãmântului.
fãºurare a referendumului ºi de confirmare a rezultatului            Art. 40. Ñ Judecãtorii Curþii Constituþionale sunt obligaþi:
acestuia se stabileºte prin legile privind reglementarea             a) sã-ºi îndeplineascã funcþia încredinþatã cu imparþiali-
acestor activitãþi.                            tate ºi în respectul Constituþiei;
   Art. 36. Ñ (1) Înainte de sesizarea Parlamentului pen-           b) sã pãstreze secretul deliberãrilor ºi al voturilor ºi sã
tru    iniþierea  procedurii  legislative  de  revizuire  a  nu ia poziþie publicã sau sã dea consultaþii în probleme de
Constituþiei, proiectul de lege sau propunerea legislativã        competenþa Curþii Constituþionale;
se depune la Curtea Constituþionalã, care este obligatã             c) în adoptarea actelor Curþii Constituþionale sã-ºi
ca, în termen de 10 zile, sã se pronunþe asupra constitu-         exprime votul afirmativ sau negativ, abþinerea de la vot
þionalitãþii sale.                            nefiind permisã;
   (2) Decizia Curþii Constituþionale se pronunþã în plen, cu         d) sã comunice preºedintelui Curþii Constituþionale orice
votul a douã treimi din numãrul judecãtorilor Curþii, ºi se        activitate care ar putea atrage incompatibilitatea cu manda-
comunicã celor care au iniþiat proiectul de lege sau propu-        tul pe care îl exercitã;
nerea legislativã ori, dupã caz, reprezentantului acestora.           e) sã nu permitã folosirea funcþiei pe care o îndeplinesc
Decizia se publicã în Monitorul Oficial al României.           în scop de reclamã comercialã sau propagandã de orice
   (3) Proiectul de lege sau, dupã caz, propunerea legisla-      fel;
tivã se depune la Curte, însoþitã de avizul Consiliului             f) sã se abþinã de la orice activitate sau manifestãri
Legislativ.                                contrare independenþei ºi demnitãþii funcþiei lor.
   (4) Proiectul de lege sau propunerea legislativã poate fi         Art. 41. Ñ Stabilirea abaterilor disciplinare ale judecãto-
prezentatã Parlamentului numai împreunã cu decizia Curþii         rilor, a sancþiunilor ºi a modului de aplicare a acestora este
Constituþionale comunicatã potrivit alin. (2).              de competenþa exclusivã a plenului Curþii Constituþionale.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 187                      7

  Art. 42. Ñ (1) Judecãtorii Curþii Constituþionale nu pot fi    Art. 45. Ñ (1) Dupã încetarea mandatului ca urmare a
arestaþi sau trimiºi în judecatã penalã ori contravenþionalã    expirãrii perioadei pentru care el a fost acordat, judecãtorul
decât cu aprobarea Biroului permanent al Camerei          are dreptul sã revinã în postul ocupat anterior, dacã numi-
Deputaþilor, al Senatului sau a Preºedintelui României,      rea sa la Curtea Constituþionalã s-a fãcut cu condiþia rezer-
dupã caz, ºi la cererea procurorului general al Parchetului    vãrii acestuia.
de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie.                (2) În cazul în care judecãtorul ocupa un post de
  (2) Competenþa de judecatã, pentru infracþiunile sãvâr-     magistrat, rezervarea postului este obligatorie.
ºite de judecãtorii Curþii Constituþionale, aparþine Curþii      (3) În perioada cât este rezervat, postul prevãzut la
Supreme de Justiþie, Secþia penalã.                alin. (1) ºi (2) poate fi ocupat numai prin contract de
  (3) De la data trimiterii în judecatã penalã, judecãtorul    muncã pe duratã determinatã.
Curþii Constituþionale este suspendat de drept din funcþia      Art. 46. Ñ Preºedintele Curþii Constituþionale este asimi-
sa. În caz de condamnare definitivã, el este exclus de       lat cu preºedintele Curþii Supreme de Justiþie, iar judecãto-
drept, iar în caz de achitare, suspendarea înceteazã.       rii Curþii Constituþionale, cu vicepreºedintele Curþii Supreme
  Art. 43. Ñ (1) Mandatul de judecãtor al Curþii         de Justiþie.
Constituþionale înceteazã:
  a) la expirarea termenului pentru care a fost numit sau                  CAPITOLUL V

în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de         Personalul de specialitate ºi administrativ
excludere de drept ori de deces;                   Art. 47. Ñ (1) Curtea Constituþionalã are 10 magistraþi-
  b) în situaþiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a  asistenþi, subordonaþi preºedintelui Curþii, dintre care unul
exercitãrii funcþiei de judecãtor mai mult de 6 luni;       este magistrat-asistent ºef.
  c) în caz de încãlcare a prevederilor art. 16 alin. (3)      (2) Magistraþii-asistenþi trebuie sã aibã pregãtire juridicã
sau ale art. 37 alin. (3) din Constituþie sau pentru încãlca-   superioarã ºi o vechime de cel puþin 10 ani în activitatea
rea gravã a obligaþiilor prevãzute la art. 40.           juridicã sau în învãþãmântul juridic superior. Ei sunt înca-
  (2) Constatarea încetãrii mandatului, potrivit lit. a), se   draþi prin concurs. Comisia de examinare, formatã din
face de preºedintele Curþii Constituþionale, iar în celelalte   5 judecãtori ai Curþii, se numeºte de cãtre preºedintele
cazuri, încetarea mandatului se hotãrãºte în plen, cu votul    Curþii Constituþionale.
majoritãþii judecãtorilor Curþii.                   (3) Magistraþii-asistenþi sunt asimilaþi cu magistraþii-asis-
  Art. 44. Ñ (1) Cu 3 luni înainte de expirarea mandatu-     tenþi de la Curtea Supremã de Justiþie.
lui fiecãrui judecãtor, preºedintele Curþii sesizeazã pe pre-     (4) Magistraþii-asistenþi participã la pregãtirea lucrãrilor ºi
ºedintele Camerei Parlamentului care a numit judecãtorul      la redactarea actelor emise de Curte ºi pot fi consultaþi la
sau, dupã caz, pe Preºedintele României, solicitându-l sã     deliberãri. De asemenea, acestora le revin obligaþiile prevã-
numeascã un altul în locul lui; numirea trebuie efectuatã cu    zute la art. 40, care se aplicã în mod corespunzãtor.
cel puþin o lunã înainte de încetarea mandatului judecãto-      Art. 48. Ñ (1) Secretariatul Curþii Constituþionale este
rului predecesor.                         condus de un secretar general, asimiliat funcþiei de secretar
  (2) În cazul în care mandatul a încetat înainte de expi-    de stat, numit ºi revocat de plenul Curþii dintre juriºtii cu o
rarea duratei pentru care judecãtorul a fost numit, iar      vechime în activitatea juridicã de cel puþin 10 ani ºi activi-
perioada rãmasã depãºeºte 6 luni, preºedintele va sesiza      tate meritorie.
autoritatea publicã prevãzutã la alin. (1), în termen de cel     (2) Nomenclatorul funcþiilor Secretariatului Curþii ºi numã-
mult 3 zile de la data încetãrii mandatului, în vederea      rul de personal de specialitate ºi administrativ se aprobã
numirii unui nou judecãtor. Mandatul judecãtorului astfel     de plenul Curþii. În cadrul secretariatului funcþioneazã un
numit înceteazã la expirarea duratei mandatului pe care l-a    compartiment de documentare, cercetare ºi informaticã ºi
avut judecãtorul înlocuit.                     alte compartimente necesare activitãþii Curþii.
  (3) În cazul în care perioada pentru care a fost numit       (3) Secretarul general îºi desfãºoarã activitatea sub
noul judecãtor, potrivit alin. (2), este mai micã de 3 ani,    supravegherea preºedintelui Curþii Constituþionale. El asi-
acesta   va  putea   fi  numit,  la  reînnoirea  Curþii  gurã pregãtirea, organizarea ºi coordonarea lucrãrilor Curþii
Constituþionale, pentru un mandat complet de 9 ani.        ºi este ordonator de credite, în condiþiile art. 11 alin. (2).
  8                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 187

  (4) Atribuþiile secretarului general ºi cele ale personalului        exprimate    pentru   fiecare   candidat.    De  asemenea,
Secretariatului Curþii Constituþionale se stabilesc prin            Preºedintele României numeºte 3 judecãtori pentru aceleaºi
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii.              perioade.
  (5) Salarizarea personalului Secretariatului Curþii se face           (3) În termen de 3 zile de la constituire, Curtea îºi
                                        alege preºedintele, iar în termen de 10 zile adoptã regula-
potrivit legii privitoare la salarizarea personalului Curþii
                                        mentul de organizare ºi funcþionare.
Supreme de Justiþie.
                                          Art. 51. Ñ Când Curtea Constituþionalã constatã cã
                                        excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã ºi cã a
              CAPITOLUL VI
                                        fost ridicatã cu rea-credinþã pentru a întârzia rezolvarea
      Sancþiuni, dispoziþii finale ºi tranzitorii
                                        procesului, ea poate sancþiona partea care a invocat
  Art. 49. Ñ (1) Curtea Constituþionalã are un buget pro-           excepþia cu o amendã de 10.000Ñ100.000 lei.
priu, care face parte integrantã din bugetul de stat.               Art. 52. Ñ Refuzul unei autoritãþi publice sau al oricãrei
  (2) Proiectul de buget se aprobã, cu avizul consultativ al         organizaþii, de a comunica informaþiile, documentele ºi
Ministerului Finanþelor, de plenul Curþii, ºi se înainteazã          actele pe care le deþine, cerute de Curtea Constituþionalã,
                                        se sancþioneazã cu o amendã de 10.000 lei pentru fiecare
Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului
                                        zi de întârziere.
de stat supus legiferãrii. Eventualele obiecþii ale Curþii
                                          Art. 53. Ñ Amenzile prevãzute la art. 51 ºi art. 52 se
Constituþionale la proiectul de buget al Guvernului se pre-
                                        aplicã de preºedintele Curþii Constituþionale sau de preºe-
zintã Parlamentului spre soluþionare.
                                        dintele completului de judecatã, prin încheiere motivatã.
  Art. 50. Ñ (1) Prima Curte Constituþionalã se constituie            (2) Împotriva încheierii se poate face plângere în termen
în cel mult 10 zile de la data publicãrii prezentei legi în          de 30 de zile de la comunicare ºi se soluþioneazã de orga-
Monitorul Oficial al României.                         nul care a aplicat amenda. Încheierea este definitivã ºi
  (2) În acest scop, fiecare Camerã a Parlamentului              executorie. Sumele de bani se fac venit la bugetul de stat.
numeºte câte 3 judecãtori, pentru o perioadã de 3, 6 ºi              Art. 54. Ñ Pentru anul 1992, sumele necesare funcþio-
9 ani, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (4).              nãrii Curþii Constituþionale se asigurã de Guvern, din
Judecãtorii vor fi numiþi în ordinea numãrului de voturi            rezerva bugetarã aflatã la dispoziþia acestuia.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187/1997 conþine 8 pagini.                        Preþul 440 lei     40.816

								
To top