mof4_2007_3071 by tradetrek

VIEWS: 12 PAGES: 16

									                                            PA R T E A A I V- A
Anul 175 (XVII) — Nr. 3071                                                                      Luni, 5 noiembrie 2007
                               PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI              PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială                  organiza într-o manieră diferită, ar fi mai flexibile și mai       Cap. III. Condițiile alocării de părți sociale la
      METEX - S.A., Turda, județul Cluj             dinamice;                              societățile beneficiare:
                                     2. descentralizarea managementului prin                Raportul de schimb: 7,071, adică pentru fiecare 4
   PROIECT DE DIVIZARE PARȚIALĂ NR. 1               constituirea mai multor centre de profit;              acțiuni a 2,5 lei ale Societății Comerciale METEX -
                                     3. obținerea unei eficiențe economice sporite prin        S.A., societatea beneficiară S.C. NAN ALEX - S.R.L. va
          din data de 1.10.2007                                                  emite câte 7.071 părți sociale a 10 lei fiecare (respectiv
                                   reducerea costurilor, creșterea profitabilității, evitarea
     a Societății Comerciale METEX - S.A.                                               pentru o acțiune S.C. METEX - S.A. de 2,5 lei se vor
                                   redistribuirii de venituri;
  Prezentul proiect de divizare parțială s-a întocmit în        4. atragerea de investiții prin redimensionarea          emite câte 1.767 părți sociale a 10 lei).
conformitate cu prevederile art. 241 din Legea nr.          afacerii, fiecare dintre societățile implicate având în         Majorarea capitalului social al Societății Comerciale
31/1990, republicată, cu modificările și completările         patrimoniu bunuri imobiliare - clădire și teren - care        NAN ALEX - S.R.L.: capitalul social se majorează cu
ulterioare.                              prezintă atractivitate și permit eficientizarea activității.     1.043.000 lei, prin emiterea unui număr de 104.300
  Cap. I. Forma, denumirea și sediul societăților            a) Condiții:                           părți sociale noi a 10 lei fiecare, aparținând în întregime
participante                               O parte din patrimoniu se desprinde și se transmite        asociatului unic.
  I. Societatea Comercială METEX - S.A. - societate         către Societatea Comercială NAN ALEX - S.R.L. Prin            Alocarea de părți sociale la Societatea Comercială
care se divizează parțial                       divizare, se diminuează capitalul social al societății        NAN ALEX - S.R.L. se face proporțional cu cota de
  Este persoană juridică română, având forma juridică        mamă Societatea Comercială METEX - S.A. de la            capital transmisă de către Societatea Comercială
de societate închisă pe acțiuni, cu sediul în Turda,         192.670 lei la 45.170 lei, urmând ca acesta să fie          METEX - S.A. și în baza opțiunilor scrise formulate de
Aleea Libertăți nr. 3, bl. A, județul Cluj, înmatriculată la     reîntregit la minimul legal prevăzut de Legea nr.          acționari.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         441/2006, adică 90.000 RON, în termenul legal de 12           Cap. IV. Descrierea, evaluarea activului și
Cluj cu nr. J 12/21/1991, cod unic de înregistrare          luni de la data diminuării efective.                 pasivului și repartizarea acestora
200564, cu un capital social de 192.670 RON, împărțit          b) Dispoziții legale aplicabile                    1. Stabilirea activului și pasivului
în 77.068 acțiuni a 2,5 lei fiecare, deținut în întregime        Toate prevederile prezentului proiect de divizare           Activele și pasivele au fost stabilite pe baza datelor
de persoane fizice române, conform registrului            parțială sunt în concordanță cu legislația în vigoare, în      contabile existente la data de 31.05.2007, astfel cum
acționarilor.                             special cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu      s-a hotărât de către adunarea generală.
  II. Societatea Comercială NAN ALEX - S.R.L. -           modificările și completările ulterioare, cu normele           2. Evaluarea activelor și pasivelor
societate beneficiară a divizării                                                       În scopul întocmirii situațiilor financiare înainte de
                                   metodologice din 17 septembrie 2004 privind fuziunea,
  Este persoană juridică română, cu sediul în Turda,                                           divizare, s-a făcut evaluarea tuturor activelor și
                                   divizarea, dizolvarea și lichidarea societăților
Str. Libertății nr. 3, bl. A, județul Cluj, înmatriculată la                                        pasivelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
                                   comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                           1.376/2004. Au fost utilizate principiile și reglementările
                                   asociați din cadrul societăților comerciale aprobate prin
Cluj cu nr. J 12/3387/2005, cod unic de înregistrare                                            în vigoare, ținând seama de scopul evaluării. Valorile
                                   Ordinul nr. 1.376/2004 și are la bază voința liber
17977590, cu un capital social de 200 RON, divizat în                                           contabile au fost corectate cu diferențele din evaluare
                                   exprimată a asociaților și acționarilor celor două
20 părți sociale a 10 lei fiecare, aparținând asociatului                                         și s-a stabilit activul net corectat care stă la baza
                                   societăți implicate.
                                                                      bilanțurilor înainte de divizare și după divizare a celor
unic.                                  c) Direcția de desfășurare a operațiunii de preluare
                                                                      două societăți implicate. Pentru celelalte posturi
  Prin divizarea parțială, o parte din patrimoniul          în patrimoniu.
                                                                      bilanțiere nu au fost necesare corecții.
Societății Comerciale METEX - S.A., se desprinde și se          Societatea beneficiară, Societatea Comercială NAN
                                                                        3. Data de referință
transmite cu titlu universal către Societatea Comercială       ALEX - S.R.L., preia pe baza prezentului proiect
                                                                        Evaluarea s-a realizat pe baza datelor și a situațiilor
NAN ALEX - S.R.L., care va prelua atât active cât și         precum și a protocolului de predare-primire ce se va
                                                                      patrimoniale și contabile existente la data de referință
pasive, conform celor ce urmează.                   încheia, o parte din patrimoniul societății care se         31.05.2007.
  Cap. II. Fundamentarea și condițiile divizării           divizează, sub rezerva aprobării din partea               4. Repartizarea activelor și pasivelor
  Fundamentare:                           judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerțului         Societatea Comercială NAN ALEX - S.R.L. va avea
  Operațiunea de divizare are la bază hotărârea nr.         de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și a adunărilor         un capital social total de 1.043.200 lei, compus din:
2/27.06.2007 a adunării generale extraordinare a           generale extraordinare ale asociaților tuturor              - aport în numerar de 200 RON
acționarilor Societății Comerciale METEX - S.A. și nr.        societăților implicate. Întrucât patrimoniul cuprinde un         - aport în natură, în valoare de 1.043.000 lei,
1/27.06.2007 a asociatului unic al Societății             imobil - construcție și teren aferent, se va încheia un       reprezentând valoarea imobilului - clădire și teren -
Comerciale NAN ALEX - S.R.L., prin care cele două           act de dezmembrare autentic prin care acesta se va          care se transferă, situate în Turda, Str. Libertății nr. 3,
societăți implicate au aprobat de principiu divizarea         dezmembra în imobile noi, din care cel care se            înscris în cartea funciară nr. 10112/2 Turda, prevăzut
parțială.                               transmite cu titlu universal se va întabula ca urmare a       cu nr. top 7289/2/S/Demisol/LXV/II, spațiu comercial cu
  Avantajele pe care le aduce divizarea parțială prin        divizării pe numele Societății Comerciale NAN ALEX -         2 săli, 2 vestiare și grup sanitar în suprafață utilă de
desprinderea unei părți din patrimoniu sunt:             S.R.L.                                178,86 m2, cu cota părților comune indivize aferente de
  1. creșterea eficienței economice prin existența a          În urma divizării, cele două societăți vor avea          2,93 % parte din clădirea executată pe terenul înscris în
două societăți comerciale mai mici, care se pot            următoarele caracteristici:                     cartea funciară colectivă nr. 10111 cu nr. top 7289/2 în
                                       Capital social     Nr. părți sociale/  Nr. asociați/  suprafață de 2.600 m2, din care cota de 76/2600 parte
  Societatea                Sediul
                                                                      teren în proprietate și 7289/2/S/Demisol/LXV/III, spațiu
                                         - RON -         acțiuni      acționari
                                                                      de depozitare în suprafață utilă de 553,96 m2, cu cota
S.C. METEX - S.A.     Turda, Str. Libertății nr. 3, bl. A, județul Cluj    45.170       18.068 acțiuni   121 acționari  părților comune indivize aferent de 9,01 % parte din
                                                                      clădirea executată pe terenul înscris în cartea funciară
S.C. NAN ALEX - S.R.L.  Turda, Str. Libertății nr. 3, bl. A, județul Cluj  1.043.200    104.320 părți sociale     1 asociat   colectivă nr. 10111 în suprafață de 2.600 m2 din care
  2                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3071/5.XI.2007
cota de 234/2.600 parte teren aferent în proprietate.       „Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării   exemplare originale din care 4 exemplare au fost
Imobilele vor primi numere cadastrale noi.           societății la Oficiul registrului comerțului și se termină la  eliberate asociatului după certificare.
  Se preia în același timp și pasiv compus din         data de 31 decembrie a aceluiași an, iar următoarele        (4/274.465)
capitaluri proprii.                       exerciții financiare coincid cu anii calendaristici
  Detalierea acestora va fi realizată în protocolul de     respectivi.”                                Societatea Comercială
predare-primire la data executării divizării.           Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată           CALIFAN PRESTĂRI SERVICII - S.R.L.
  Restul activelor și pasivelor rămân în Societatea      astăzi, 1.09.2007 în 4 (patru) exemplare originale.               Cluj-Napoca
Comercială METEX - S.A.                       (2/274.463)
  Cap. V. Modalitatea de predare a părților sociale și                                               NOTIFICARE
data de la care acestea dau dreptul la dividende               Societatea Comercială
                                                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
precum și data de la care tranzacțiile aparțin societății         DECOPI - S.R.L., Cluj-Napoca
                                                                Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
beneficiare.
                                                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Modalitatea de predare:                              NOTIFICARE
                                                                modificările și completările, depunerea textului
  Asociatul unic al Societății Comerciale NAN ALEX -       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
S.R.L. va dobândi un număr de 104.300 noi părți         Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     CALIFAN PRESTĂRI SERVICII - S.R.L., cu sediul în
sociale a 10 lei fiecare, iar operațiunea de divizare se    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
va finaliza la data înregistrării la Oficiul registrului                                    Cluj-Napoca, Str. Oașului nr. 28, județul Cluj,
                                modificările și completările ulterioare, depunerea       înregistrată cu nr. J 12/28/1995, cod unic de
comerțului a diminuării de capital a Societății         textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Comerciale METEX - S.A. concomitent cu                                             înregistrare 6894236, care a fost înregistrat cu nr.
                                Comerciale DECOPI - S.R.L., cu sediul în Cluj-         64683 din 15.10.2007.
înregistrarea majorării de capital social al Societății     Napoca, Str. Rahovei nr. 1, ap. 2, județul Cluj,
Comerciale NAN ALEX - S.R.L.                                                    (5/274.466)
                                înregistrată cu nr. J 12/1514/2001, cod unic de
  Data de la care există dreptul la dividende și de la     înregistrare 14296268, care a fost înregistrat cu nr.
care tranzacțiile aparțin societății beneficiare.                                             Societatea Comercială
                                63059 din 8.10.2007.                         ENERGOBITPLUS PRODSERV - S.R.L.
  Dreptul la dividende se creează din momentul
                                  (3/274.464)                                Cluj-Napoca
executării divizării conform alineatului precedent și de
la aceeași dată din punct de vedere contabil,
                                      Societatea Comercială                           HOTĂRÂRE
tranzacțiile aparțin Societății Comerciale NAN ALEX -
                                   CALIFAN PRESTĂRI SERVICII - S.R.L.
S.R.L.                                                                     din data de 28.08.2007
  Cap. VI. Cuantumul primei de divizare                    Cluj-Napoca
  Nu este cazul.                                                              a adunării generale a asociaților
                                         HOTĂRÂREA NR. 1                        Societății Comerciale
  Cap. VII. Drepturi de preferință și alte drepturi de
creanță                                  din 18.09.2007 a asociatului unic              ENERGOBITPLUS PRODSERV - S.R.L.
  Nu este cazul.                          Bardos Ștefan-Francisc, cetățean român, născut în        Asociații de la Societatea Comercială
  Cap. VIII. Data bilanțului de desprindere și         Sighetu Marmației, județul Maramureș la data de         ENERGOBITPLUS PRODSERV - S.R.L., persoană
transmitere                           22.02.1971, domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Oașului nr.     juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Luncii
  Pentru întreaga operațiune de divizare este luată ca     28, județul Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 229995,   nr. 5A, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului
punct de plecare balanța contabilă, încheiată la data de    eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de 13.11.2002,     Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj cu nr.
referință 31.05.2007. Data de 31.05.2007 este aceeași      cod numeric personal 1710222120737, în calitate de       J 12/1679/1994, cod fiscal de înregistrare RO5841756,
pentru ambele societăți implicate.               asociat unic al Societății Comerciale CALIFAN          întruniți azi, 28 august 2007, la sediul societății, cu
  Prezentul proiect de divizare a fost întocmit de       PRESTĂRI SERVICII - S,R.L., cu sediul în Cluj-         ocazia adunării generale a asociaților:
administratorii societăților implicate și va fi înaintat spre  Napoca, Str. Oașului nr. 28, județul Cluj, firmă în         - Gadola Ștefan, cetățean român, născut la data de
aprobare și avizare pentru publicare în Monitorul        funcțiune, având un capital social de 200 RON,         15.07.1953 în Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliat în
Oficial al României de către judecătorul delegat la       înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj cu     Cluj-Napoca, str. Rarău nr. 15A, județul Cluj, posesor al
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      nr. J 12/28/1995, cu cod unic de înregistrare RO        C.I. seria KX nr. 247049 eliberată de Poliția Cluj-
Cluj.                              6894236, în conformitate cu art. 204 din Legea nr.       Napoca la data de 24.02.2003, cod numeric personal
  (1/274.462)                         31/1990, republicată, am hotărât majorarea capitalului     1530715120686, asociat,
                                social cu suma de 79.800 lei (RON), aport în numerar        - Peter Pal, cetățean român, născut la data de
       Societatea Comercială                                               21.04.1962 în Sighetu Marmației, județul Maramureș,
                                adus de către asociatul unic, radierea unui punct de
      DECOPI - S.R.L., Cluj-Napoca                                             domiciliat în Cluj-Napoca, calea Florești nr. 2, ap. 31,
                                lucru și recodificarea codurilor 2940, 5164, 5541, 7483,
                                din obiectul secundar de activitate.              județul Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 416931
             DECIZIE                                                eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de 21.03.2005,
                                  Astfel, actul constitutiv al societății comportă
   a asociatului unic al Societății Comerciale        următoarele modificări și completări:              cod numeric personal 1620421120653, asociat,
  DECOPI - S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca,           Articolul din statut referitor la capitalul social se      - Socea Ioan, cetățean român, născut la data de
Str. Rahovei nr. 1, ap. 2, județul Cluj, înregistrată      modifică astfel: „Capitalul social subscris și vărsat de    26.09.1952 în Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliat în
       la Oficiul registrului comerțului         către asociatul unic este de 80.000 lei (RON), aport în     Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 35C, județul Cluj, posesor
   cu nr. J 12/1514/2001, C.I.F. RO14296268,         numerar și este divizat în 8.000 părți sociale a 10 lei     al C.I. seria KX nr. 476741 eliberată de Poliția Cluj-
        capital social 645.000 lei           fiecare parte.”                         Napoca la data de 22.03.2006, cod numeric personal
  Subsemnatul Demicheli Giovanni, cetățean italian,        Articolul din statut referitor la sediile secundare se   1520926120712, asociat cedent,
născut la data de 4.11.1947 în Italia, Pozzolo         modifică astfel: „Se radiază punctul de lucru din Cluj-       precum și invitatul:
Formigaro, domiciliat în Italia, Pozzolo Formigaro (AL),    Napoca, Str. Oașului nr. 28, județul Cluj”.             - Socea Tudor-Alexandru, cetățean român, născut
Via Principe Amedeo nr. 10, posesor al pașaportului nr.       Articolul referitor la obiectul secundar de activitate   la data de 22.07.1982 în Cluj-Napoca, județul Cluj,
B 753710, eliberat de autoritățile italiene la data de     se modifică astfel: „Se recodifică unele coduri conform     domiciliat în Cluj-Napoca, str. Becaș, nr. 35C, județul
16.01.2004 și al cărții de identitate nr. AG3347862,      Ordinului nr. 601/2002 al președintelui Institutului      Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 389123 eliberată de
eliberată de Primăria din Pozzolo Formigaro la data de     Național de Statistică privind actualizarea clasificărilor   Poliția Cluj-Napoca la data de 26.10.2004, cod numeric
2.05.2003, în calitate de asociat unic al Societății      activităților din economia națională - CAEN, astfel:      personal 1820722125827, în calitate de cesionar.
Comerciale DECOPI - S.R.L., cu sediul în Cluj-           „2941 - fabricarea mașinilor-unelte portabile          Sunt prezenți toți asociații, respectiv 100 % totalul
Napoca, Str. Rahovei nr. 1, ap. 2, județul Cluj,        acționate electric; 2942 - fabricarea altor mașini-unelte    părților sociale și din totalul capitalului social. În
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe      pentru prelucrarea metalului (mașini-unelte cu laser,      conformitate cu prevederile legale precum și cele ale
lângă Tribunalul Cluj cu nr. J 12/1514/2001, C.I.F.       strunguri, mașini de găurit, mașini de frezat, piese      actelor constitutive ale Societății Comerciale
RO14296268, astăzi, 1.09.2007, decid prin prezenta       componente pentru mașini-unelte); 2943 - fabricarea       ENERGOBITPLUS PRODSERV - S.R.L., referitoare la
următoarele:                          altor mașini-unelte neclasificate în altă parte (pentru     validitatea adunării generale a asociaților, se constată
  1. Majorarea capitalului social al Societății        prelucarea pietrei, lemnului și altor materiale, mașini     că sunt îndeplinite cerințele legale și statutare pentru
Comerciale DECOPI - S.R.L. de la valoarea totală de       pentru cositorit, lipit și sudat, mandrine de fixare,      ținerea adunării generale a asociaților și declară
645.000 lei la valoarea totală de 825.000 lei, prin       capete divizoare, accesorii pentru mașini-unelte); 5184     ședința validă.
încorporarea profitului nerepartizat aferent exercițiilor    - comerț cu ridicata cu calculatoare, echipamente          Având în vedere că adunarea generală a asociaților
financiare corespunzătoare anilor 2005 și 2006, adică      periferice și software; 5186 - comerț cu ridicata cu alte    este statutară și validă, se adoptă în unanimitate
prin încoroporarea sumei de 180.000 lei.            componente și echipamente electronice (piese și         următoarele hotărârii:
  2. Majorarea capitalului social se face prin        componente electronice pentru diverse utilizări); 5540       Art. 1. Se aprobă cesiunea de către asociatul Socea
majorarea numărului de părți sociale de la un număr       - baruri; 7485 - activități de secretariat și traducere.”    Ioan în favoarea fiului său Socea Tudor-Alexandru a 8
total de 64.500 lei un număr total de 82.500 părți         Asociatul unic a hotărât adoptarea unui nou statut al    părți sociale ale Societății Comerciale
sociale, valoarea nominală a unei părți sociale         societății, actualizat și reformulat, care să cuprindă     ENERGOBITPLUS PRODSERV - S.R.L., persoană
rămânând neschimbată, adică de 10 lei.             modificările din prezenta hotărâre și din actele        juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Luncii
  3. Se schimbă sediul social al Societății Comerciale    adiționale înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului    nr. 5A, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului
DECOPI - S.R.L. din Cluj-Napoca, Str. Rahovei nr. 1,      de pe lângă Tribunalul Cluj, după înmatricularea        Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj cu nr. J
ap. 2, județul Cluj în București, bd. Națiunile Unite nr. 4,  societății. Restul clauzelor din statut rămâne         12/1679/1994, având codul de înregistrare fiscal
bl. 106, sc. B, et. 6, ap. 47, sectorul 5.           nemodificat.                          RO5841756. Cele 8 părți sociale au valoarea nominală
  4. Se reformulează alin. 2 din art. 8 „Evidența         Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,         de 10 RON fiecare și reprezintă 15,69 % din totalul
activității economico-financiare. Bilanțul contabil” din    18.09.2007 de către Drăgoi Anca-Teodora din cadrul       părților sociale și din capitalul social.
statutul societății, astfel că alin. 2 va avea următorul    biroului de asistență juridică din cadrul Oficiul          Art. 2. În urma acestei cesiuni de părți sociale
conținut:                            Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj în 5     cesionarul Socea Tudor-Alexandru se cooptează în
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3071/5.XI.2007                                     3
societate și devine asociat al Societății Comerciale       2524 - fabricarea altor produse din material plastic      3120 - producție de aparate pentru comandă și
ENERGOBITPLUS PRODSERV - S.R.L.                (articole de menaj, căști de protecție, rechizite școlare,  distribuția electricității;
  Art. 3. Cesiunea celor 8 părți sociale de la asociatul   îmbrăcăminte, fitinguri, curele de transmisie, benzi       3140 - producția de acumulatori, baterii și pile
Socea Ioan, în favoarea fiului său Socea Tudor-        transportoare);                        electrice;
Alexandru se face la valoarea nominală a părților         2651 - fabricarea cimentului;                 3161 - producție de componente electrice pentru
sociale de 10 RON fiecare parte socială, și respectiv 80     2652 - fabricarea varului;                 motoare și vehicule neclasificate în altă parte
RON pentru toate cele 8 părți sociale.              2653 - fabricarea ipsosului;                (echipamente pentru aprinderea sau pornirea
  Art. 4. Potrivit prevederilor statutare, participarea     2661 - fabricarea elementelor din beton pentru       motoarelor, echipamente de iluminat și semnalizat,
asociaților la beneficii și pierderi este conform       construcții;                         seturi de cabluri, ștergătoare de parbriz, dinamuri
participării la capitalul social, respectiv:           2662 - fabricarea elementelor din ipsos pentru       pentru biciclete);
  - Gadola Ștefan            33,33 %;       construcții;                           3210 - producția tuburilor electronice și a altor
  - Peter Pal              33,33 %;        2663 - fabricarea betonului;                componente electronice;
  - Socea Ioan             17,65 %;        2664 - fabricarea mortarului;                 3220 - producție de emițătoare radio-televiziune,
  - Socea Tudor-Alexandru        15,69 %.        2665 - fabricarea produselor din azbociment;        echipamente și aparate telefonice și telegrafice;
  Art. 5. Se hotărăște modificarea formei juridice a      2666 - fabricarea altor elemente din beton, ciment și     3230 - producție de receptoare de radio și
societății, respectiv transformarea din societate       ipsos (statui, basoreliefuri, vaze și ghivece de flori);   televiziune; aparate de înregistrare și reproducere
comercială cu răspundere limitată în societate          2670 - tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;      audio sau video;
comercială pe acțiuni (S.A.) de tip închis.            2681 - fabricare de produse abrazive;             3310 - producție de aparatură și instrumente
  Art. 6. Se hotărăște modificarea denumirii societății,    2682 - fabricarea altor produse din minerale        medicale;
societatea urmând să poarte noua denumire           nemetalice, neclasificate în altă parte (fire și produse     3340 - producție de aparatură și instrumente optice
Societatea Comercială ENERGOBIT GROUP             din azbest, asfalt sau smoală, grafit artificial, vată    și fotografice;
societate pe acțiuni respectiv firma S.C. ENERGOBIT      minerală, corindon artificial, produse din mică, tuf       3430 - producție de piese și accesorii pentru
GROUP - S.A.                          vulcanic);                          autovehicule și motoare de autovehicule;
  Art. 7. Se hotărăște majorarea capitalului social       2812 - fabricarea de elemente de dulgherie și         3520 - construcția și repararea materialului rulant;
până la noua valoare de 100.000 RON, respectiv         tâmplărie din metal;                       3710 - recuperarea deșeurilor și resturilor metalice
acționarii participă la majorarea capitalului social cu      2821 - producție de rezervoare, cisterne și        reciclabile;
următoarele aporturi în cuantum total de 99.490 RON      conteinere metalice;                       3720 - recuperarea deșeurilor și resturilor
în numerar, proporțional cu cota deținută din capitalul      2822 - producere de radiatoare și cazane pentru      nemetalice reciclabile;
social, respectiv:                       încălzire centrală;                        4011 - producția de energie electrică;
  - acționarul Gadola Ștefan participă cu aport în       2830 - producerea generatoarelor de aburi (cu         4012 - transportul energiei electrice;
numerar în sumă de 33.160 RON;                 excepția cazanelor pentru încălzire centrală);          4013 - distribuția și comercializarea energiei
  - acționarul Peter Pal, participă cu aport în numerar     2840 - fabricarea produselor metalice obținute prin    electrice;
în sumă de 33.160 RON;                     deformare plastică; metalurgia pulberilor;            4021 - producția gazelor;
  - acționarul Socea Ioan participă cu aport în         2851 - tratarea și acoperirea metalelor;            4022 - distribuția și comercializarea combustibililor
numerar în sumă de 17.560 RON;                  2852 - operațiuni de mecanică generală;          gazoși, prin conducte;
  - acționarul Socea Tudor-Alexandru participă cu        2861 - fabricarea produselor de tăiat și de uz casnic;     4030 - producția și distribuția energiei termice și a
aport în numerar în sumă de 15.610 RON.              2862 - fabricarea uneltelor de mână;            apei calde;
  Art. 8. Se hotărăște completarea obiectului de        2863 - fabricarea articolelor de feronerie;          4100 - captarea, tratarea și distribuția apei;
activitate al societății, cu activitățile codificate conform                                   Construcții
                                 2871 - fabricare de recipienți, conteinere și alte
CAEN, potrivit celor de mai jos.                                                 4511 - demolarea construcțiilor, terasamente și
                                produse similare din oțel;
  Art. 9. Se hotărăște modificarea obiectului principal                                  organizare de șantiere;
                                 2872 - fabricarea ambalajelor din metale ușoare;
de activitate al societății și respectiv a domeniului                                      4512 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
                                 2873 - fabricarea articolelor din fibre metalice;
principal de activitate, după cum urmează:                                            4521 - construcții de clădiri și lucrări de geniu civil;
                                 2874 - fabricare de șuruburi, buloane, lanțuri și
  Domeniul principal de activitate este potrivit CAEN:                                     4522 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la
                                arcuri;
servicii cod 741.                                                      construcții;
                                 2875 - fabricarea altor articole din metal (articole
  Activitatea principală a societății este potrivit CAEN:                                   4523 - construcții de autostrăzi, drumuri,
                                casnice, articole de menaj, veselă metalică, accesorii
  7415 - activitățile de management ale holdingurilor.                                   aerodromuri și baze sportive;
                                pentru bucătărie, căzi, chiuvete, cleme, agrafe, casete,
  Art. 10. Se hotărăște modificarea prevederilor                                        4524 - construcții hidrotehnice;
                                uși blindate, spade, săbii, baionete și de teci pentru
statutare referitoare la acțiuni și transmiterea acestora,                                    4525 - alte lucrări speciale de construcții (construcții
                                aceste, elice navale);
la adunarea generală a acționarilor, la consiliului de                                    de fundații, fixare piloni, puțuri pentru apă, fasonarea
                                 2911 - fabricare de motoare și turbine (cu excepția
administrație conform celor de mai jos.                                           oțelului, zidării din cărămidă și piatră, montare de
                                motoarelor pentru avioane, autovehicule și
  Art. 11. Se aprobă modificarea actelor constitutive                                   schele și platforme de lucru);
                                motociclete);
ale societății, după cum urmează:                                                4532 - lucrări de izolații și protecție anticorosivă;
  a) Preambulul contractului de societate și la art. 1     2912 - fabricare de pompe și compresoare;           4533 - lucrări de instalații tehnico-sanitare;
din statut se completează cu acționarul:             2913 - fabricare de articole de robinetărie;          4541 - lucrări de ipsoserie;
  „Socea Tudor-Alexandru, cetățean român, născut la       2914 - fabricarea lagărelor, angrenajelor și          4542 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
data de 22.07.1982 în Cluj-Napoca, județul Cluj,        organelor mecanice de transmisie;                 4543- lucrări de pardosire și placare a pereților;
domiciliat în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 35C, județul      2921 - fabricarea cuptoarelor industriale și          4544 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 389123 eliberată de     arzătoare;                          geamuri;
Poliția Cluj-Napoca la data de 26.10.2004, cod numeric      2922 - fabricarea echipamentelor de ridicat și         4545 - alte lucrări de finisare: instalarea piscinelor,
personal 1820722125827”.                    manipulat;                          curățarea clădirilor la exterior, alte lucrări de finisare,
  b) Prevederile art. 1 din contractul de societate și     2923 - fabricarea echipamentelor industriale de      neclasificate în altă parte;
art. 3 din statut referitoare la denumirea societății vor   ventilație și frigorifice (cu excepția celor de uz casnic);    4550 - închirierea utilajelor de construcții și
avea următoarea formulare:                    2941 - fabricarea mașinilor-unelte portabile        demolare, cu personal de deservire aferent;
  „Denumirea societății este Societatea Comercială      acționate electric;                        Comerț intern și import-export
ENERGOBIT GROUP societate pe acțiuni, respectiv          2942 - fabricarea altor mașini-unelte pentru          5050 - comerț cu amănuntul cu carburanți pentru
firma societății este ENERGOBIT GROUP - S.A.          prelucrarea metalului (mașini-unelte cu laser, strunguri,   autovehicule;
  c) Prevederile art. 2 din statut referitoare la obiectul  mașini de găurit, mașini de frezat, piese componente       5112 - intermedieri în comerțul cu combustibili,
de activitate al societății se completează prin        pentru mașini-unelte);                    minerale și produse chimice pentru industrie;
adăugarea următoarelor activități pe care le poate        2943 - fabricarea altor mașini-unelte neclasificate în     5113 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și
desfășura societatea:                     altă parte (pentru prelucrarea pietrei, lemnului și altor   de construcții;
  Producție                         materiale mașini pentru cositorit, lipit și sudat,        5115 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
  2222 alte activități de tipărire neclasificate în altă   mandarine de fixare, capete divizoare, accesorii pentru    menaj și de fierărie;
parte (tipărire de reviste și de alte periodice, cărți,    mașini-unelte);                          5119 - intermedieri în comerțul cu produse diverse
broșuri, partituri și manuscrise muzicale, hărți atlase,     2951 - fabricarea utilajelor pentru metalurgie;      (hârtie, carton, produse electronice);
cataloage publicitate, registre, albume, jurnale de zi,      2952 - fabricarea utilajelor pentru extracție și        5143 - comerț cu ridicata cu aparate electrice și de
calendare, formulare administrative și ale materiale      construcții;                         uz gospodăresc, aparate de radio și televizoare;
imprimate comerciale, hărtie de scris cu antet          2953 - fabricarea utilajelor pentru prelucrarea        5144 - comerț cu ridicata cu produse din ceramică,
personal);                           produselor alimentare, băuturilor și tutunului;        sticlărie, tapet și produse de întreținere;
  2224 - servicii pregătitoare pentru pretipărire (lucrări   2954 - fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a    5147 - comerț cu ridicata cu bunuri de consum
de compoziție, culegere, creare de documente, editare     îmbrăcămintei și pielăriei;                  nealimentare, neclasificate în altă parte (mobilă,
pe calculator, paginare, proiectare pe calculator,        2955 - fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și  produse din lemn, produse de acoperit pardoseli,
planșe);                            cartonului;                          instrumente muzicale, aparate de uz casnic
  2225 - alte lucrări de tipografie (realizarea         2956 - fabricarea altor mașini și utilaje specifice    neelectrice, articole fotografice, optice, articole de
suporturilor de prezentare, design al produselor        (pentru prelucrarea cauciucului, materialelor plastice,    sport, poduse din piele și accesorii de voiaj);
tipografice, vopsire, perforare);               mașini de imprimat și de legat cărți, matrițe pentru orice    5152 - comerț cu ridicata cu metale și minereuri
  2231 - reproducerea înregistrărilor audio;         material, mașini de uscat pentru lemn, mașini de       metalice;
  2232 - reproducerea înregistrărilor video;         asamblat lămpi electrice);                    5153 - comerț cu ridicata cu material lemnos și de
  2233 - reproducerea înregistrărilor informatice;       2971 - fabricare de mașini și aparate electrocasnice;   construcții;
  2523 - fabricarea articolelor din material plastic      2972 - fabricare de aparate neelectrice de uz casnic;     5154 - comerț cu ridicata cu echipamente și furnituri
pentru construcții;                        3001 - fabricarea mașinilor de birou;           de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
  4                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3071/5.XI.2007
  5155 - comerț cu ridicata cu produse chimice;         neclasificate în altă parte (birouri de informații turistice,    Societatea va putea desfășura activitățile detailate
  5156 - comerț cu ridicata cu alte produse           ghizi pentru turism);                      conform clasificării CAEN în art. 2 din statutul
intermediare;                             6340 - activități ale altor agenții de transport       societății.”
  5157 - comerț cu ridicata cu deșeuri și resturi;       (expedierea mărfurilor, recepția și acceptarea            Prevederile art. 2 din statut referitoare la obiectul de
  5181 - comerț cu ridicata cu mașini-unelte;          mărfurilor întocmirea documentelor de transport;         activitate al societății se completează cu încă un
  5182 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria     gruparea și degruparea mărfurilor; activități de         alineat:
minieră și construcții;                      comisionar, de agent de vamă, verificarea facturilor;        „Societatea va avea următorul obiect de activitate,
  5183 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria     furnizarea de informații asupra agenților și tarifelor de    conform Clasificării Activităților din Economia
textilă, mașini de cusut și de tricotat;             transport; ambalarea și despachetarea mărfurilor;        Națională (CAEN): ”
  5184 - comerț cu ridicata cu calculatoare,          controlul cântărirea și luarea de eșanitoane);            e) Prevederile art. 5 din contractul de societate și
echipamente periferice și software;                  6412 - alte activități de curier (altele decât cele de    art. 6 din statut referitoare la capitalul social vor avea
  5185 - comerț cu ridicata cu alte mașini și          poștă națională);                        următoarea formulare:
echipamente de birou (mașini de scris, de contabilizat,        6420 - telecomunicații;                     „Capitalul social subscris și vărsat de acționari este
mobilier de birou);                          7011 - dezvoltare (promovare) imobiliară;          de 100.000 RON (unasutămiilei) în numerar, divizat în
  5186 - comerț cu ridicata cu alte componente și          7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor        10.000 de acțiuni cu o valoare nominală de 10 RON
echipamente electronice (piese și componente           imobiliare proprii sau închiriate;                fiecare. Participarea acționarilor la capitalul social,
electronice pentru diverse utilizări);                7032 - administrarea imobilelor pe bază de tarife      respectiv repartizarea acțiunilor este următoarea:
  5188 - comerț cu ridicata cu mașini, accesorii și       sau contract;                            - acționarul Gadola Ștefan: aport în numerar 33.330
unelte agricole, inclusiv cu tractoare;                7110 - închirierea autoturismelor și utilitarelor de     RON, deține 3.333 acțiuni cu valoarea nominală de 10
  5244 - comerț cu amănuntul cu mobilă, articole de                                       RON fiecare, reprezentând 33,33 % din capitalul
                                 capacitate mică;
iluminat și alte articole de uz casnic;                                              social;
                                   7121 - închirierea altor mijloace de transport
  5245 - comerț cu amănuntul cu articole și aparate                                         - acționarul Peter Pal: aport în numerar 33.330
                                 terestru (mijloace de transport terestre peste 3,5 tone,
electro-menajere, aparate de radio și televizoare;                                         RON, deține 3.333 acțiuni cu valoarea nominală de 10
                                 vehicule de cale ferată, închiriere paleți, containere);
  5246 - comerț cu amănuntul cu articole de fierărie,                                      RON fiecare, reprezentând 33,33 % din capitalul
                                   7122 - închirierea mijloacelor de transport pe apă;
articole din sticlă și cu cele pentru vopsit;                                           social;
                                   7123 - închirierea mijloacelor de transport aerian;
  5248 - comerț cu amănuntul, în magazine                                              - acționarul Socea Ioan: aport în numerar 17.650
                                   7131 - închirierea mașinilor și echipamentelor
specializate, cu alte produse neclasificate în altă parte                                     RON, deține 1.765 acțiuni cu valoarea nominală de 10
(echipamente de birou, calculatoare, echipamente de        agricole;                            RON fiecare, reprezentând 17,65 % din capitalul
telecomunicații, tapete și mochete, ceasuri și bijuterii,       7132 - închirierea mașinilor și echipamentelor        social;
articole de sport, flori, plante, îngrășăminte, animale de    pentru construcții, fără personal de deservire aferent;       - acționarul Socea Tudor-Alexandru: aport în
companie și hrana acestora, cadouri, articole de           7133 - închirierea mașinilor și echipamentelor de      numerar 15.690 RON, deține 1.569 acțiuni cu valoarea
artizanat, combustibili, timbre, articole numismatice);      birou, inclusiv a calculatoarelor;                nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 15,69 %
  5250 - comerț cu amănuntul cu bunuri de ocazie          7140 - închirierea bunurilor personale și          din capitalul social.”
vândute prin magazine (consignație cu cărți, antichități,     gospodărești, neclasificate în altă parte (mobilă, textile,     f) Prevederile art. 6 din contractul de societate
produse de îmbrăcăminte, produse electrocasnice și        încălțăminte, aparate electrice, bărci de agrement,       referitoare la cesiunea acțiunilor vor avea următoarea
electronice, la mâna a doua);                   biciclete);                           formulare:
  5261 - comerț cu amănuntul prin corespondență           7210 - consultanță în domeniul echipamentelor de         „Acțiunile pot fi cesionate în condițiile legii și ale
(vânzări cu amănuntul cu produse pe bază de catalog        calcul (hardware);                        prevederilor actelor constitutive ale societății.
sau alt tip de ofertă, comerț electronic);              7250 - întreținerea și repararea mașinilor de birou,       Acțiunile pot fi transmise între acționari liber de orice
  5262 - comerț cu amănuntul prin standuri și piețe       de contabilizat și informatică a datelor;            restricții sau limitări.
(produse nealimentare);                        7260 - alte activități legate de informatică (servicii de    Cesiunea părților sociale către persoane - fizice sau
  Servicii                           pregătire a datelor);                      juridice - este permisă în baza hotărârii adunării
  5510 - hoteluri;                         7310 - cercetare-dezvoltare în științe fizice și       generale a acționarilor, cu condiția aprobării unanime a
  5521 - tabere de tineret și refugii montane;         naturale;                            acționarilor și cu respectarea exercitării dreptului de
  5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote;        7320 - cercetare-dezvoltare în științe sociale și      preemțiune de către ceilalți acționari.
  5523 - alte mijloace de cazare (cazare pe termen       umaniste;                              În cazul în care un acționar intenționează să
scurt în: vile, bungalouri, cabane, sate de vacanță,         7413 - activități de studiere a pieței și de sondaj;     transmită toate sau numai o parte din părțile sale
pensiuni turistice, ferme agroturistice, spații de cazare       7414 - activități de consultanță pentru afaceri și      sociale unor terți, acesta trebuie să facă oferta, cu
pe nave fluviale și maritime, camere de închiriat pentru     management;                           prioritate, celorlalți acționari.
turism în locuințele cetățenilor, cămine studențești și        7415 - activitățile de management ale holdingurilor;       Prin cuvântul „transmite” se înțelege orice act juridic
jnternate școlare);                          7440 - publicitate;                     cu orice titul, inclusiv cedarea, schimbarea, executarea
  5530 - restaurante;                        7450 - selecția și plasarea forței de muncă;         silită.
  5540 - baruri;                          7470 - activități de întreținere și curățare a clădirilor;    Cedentul trebuie să facă cunoscută oferta de
  5551 - cantine;                          7481 - activități fotografice;                cesiune administratorilor societății și ceilalți acționari
  5552 - alte unități de preparare a hranei (pentru         7482 - activități de ambalare;                (la adresa menționată în actele societății), printr-o
companii aeriene și similare, la domiciliu și pentru         7485 - activități de secretariat și traducere;        scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
diferite ocazii);                           9001 - colectarea și tratarea apelor uzate;         înștiințarea incluzând numele terților cesionari,
  6010 - transporturi pe calea ferată;               9002 colectarea și tratarea altor reziduuri;         condițiile, contravaloarea și numărul de acțiuni care se
  6021 - alte transporturi terestre de călători, pe bază      9003 - salubritate, depoluare și activități similare;    intenționează a fi transferat.
de grafic;                              9211 - producție de filme cinematografice și video;       Ceilalți acționari, în termen de 30 de zile de la
  6022 - transporturi cu taxiuri;                  9212 - distribuție de filme cinematografice și video;    primirea notificării, au drept de preemțiune față de terți
  6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale,       9213 - proiecție de filme cinematografice;          în achiziționarea parțială sau totală a acțiunilor
intern și internațional închirierea autovehiculelor cu        9220 - activități de radio și televiziune;          cesionate.
șofer, transportul la cerere (cu excepția taxiurilor),        9232 - activități de gestionare a sălilor de spectacol;     Dacă în termenul mai sus prevăzut ceilalți acționari
excursiile și alte servicii ocazionale de transport cu                                       nu exercită acest drept de preemțiune în mod expres și
                                   9233 - bâlciuri și parcuri de distracții;
autocarul) transporturi de pasageri neregulate;                                          în scris, acționarul cedent poate vinde acțiunile la terțe
                                   9234 - alte activități de spectacole neclasificate în
  6024 - transporturi rutiere de mărfuri intern și                                        persoane, în condițiile identice celor oferite asociatului
                                 altă parte;
internațional;                                                           săi.
                                   9240 - activități ale agențiilor de presă;
  6030 - transporturi prin conducte;                                                 Cesionarea acțiunilor, în totalitate sau în parte, către
                                   9251 - activități ale bibliotecilor și arhivelor;
  6110 - transporturi maritime și de coastă;                                           terți necesită aprobarea tuturor acțiunilor, printr-o
                                   9261 - activități ale bazelor sportive;
  6120 - transporturi pe căi navigabile interioare;                                       decizie unanimă a adunării generale. Astfel, acționarii
                                   9262 - alte activități sportive (organizarea și
  6210 - transporturi pe căi navigabile interioare;                                       rămași în societate pot refuza asocierea cu terța
  6220 - transporturi aeriene ocazionale;            gestionarea activităților sportive în sală sau în aer liber,   persoană căreia intenționează să îi cedeze acționarul
  6311 - manipulări;                      pentru profesioniști sau amatori, de către            cedent acțiunile sale. În acest caz, acționarul care a
  6312 - depozitări;                      întreprinzători (publici sau privați), care dispun sau nu,    făcut oferta de cesiune se poate retrage din societate.
  6321 - alte activități anexe transporturilor terestre     de propriile instalații);                      Acționarii fondatori, Gadola Ștefan, Peter Pal și
(gări feroviare, stații de manipulare a mărfurilor,          9271 - jocuri de noroc și pariuri;              Socea Ioan, au dreptul de a achiziționa fiecare și
activități de control ale traficului feroviar, servicii de      9272 - alte activități recreative (utilizarea plajelor,   oricând toate acțiunile care ar ajunge în orice mod și în
stații de autobuz și autogări, exploatarea autostrăzilor,     târgurilor și expoziții cu caracter recreativ, activități de   orice situație în proprietatea unei terțe persoane, în
șoselelor, podurilor și tunelurilor, parcarea           recrutare a persoanelor pentru film, televiziune, teatru,    mod direct sau indirect. Procedura de achiziție a
autovehiculelor);                         exploatarea jocurilor video, pe bază de monede);”        acestor acțiuni va fi suspusă prevederilor prezentului
  6322 - alte activități anexe transporturilor pe apă        d) Prevederile art. 4 din contractul de societate și     act constitutiv. Fondatorul care intenționează să
(servicii de exploatare a porturilor și căilor navigabile,    art. 2 din statut referitoare la obiectul de activitate al    achiziționeze acțiunile de la o terță persoană va putea
pilotarea și acostarea de dană, aprovizionarea navelor,      societății vor avea următoarea formulare:            opta pentru plata contravalorii la care terța persoană a
scoaterea la suprafață a navelor scufundate);             „Domeniul de activitate al societății este din        dobândit acțiunile sau pentru stabilirea contravalorii
  6323 - alte activități anexe transporturilor aeriene     categoriile: producție, construcții, comerț intern,       acestora conform prevederilor legale și ale prezentului
(servicii de exploatare a aeroporturilor de dirijare a      import-export și servicii.                    act constitutiv.”
traficului aerian activitățile școlilor de pilotaj pentru linii    Domeniul principal de activitate al societății este:       g) Prevederile art. 14 din statut referitoare la
comerciale);                           servicii cod 741 CAEN.                      administrarea societății vor avea denumirea
  6330 - activități ale agențiilor de voiaj și ale tur-       Obiectul principal de activitate este:            Administrarea societății și vor avea următoarea
operatorilor; activități de asistență turistică            7415 - activitățile de management ale holdingurilor.     formulare:
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3071/5.XI.2007                                     5
  „Societatea va fi administrată și reprezentată de        j) să încheie și să înceteze contractele de muncă ale   Napoca, aleea Padiș nr. 5, ap. 9, județul Cluj,
către trei administratori constituiți în consiliul de      directorilor executivi și ale personalului angajat al     identificată cu C.I. seria KX nr. 052826 eliberată de
administrație al societății.                  societății, să fixeze limitele competenței acestora,      Poliția Cluj-Napoca la data de 20.10.1999, cod numeric
  Numirea și revocarea administratorilor se va efectua    drepturile și obligațiile lor, să aprobe numirea experților  personal 2590124120645, autorizată ca și auditor
în baza unei hotărâri a acționarilor.              cu scopul de a stabili situații specifice;           financiar conform autorizației nr. 198 eliberată de
  În privința schimbării administratorilor, în situația în    k) să aprobe regulamentele interne ale societății;     Camera Auditorilor din România la data de
care nu se va întruni votul acționarilor în cvorumul        l) să stabilească politica comercială a societății,    24.04.2002.”
stabilit conform prevederilor actelor constitutive,       raportul de activitate pe anul în curs, să întocmească      i) Celelalte dispoziții din actele constitutive ale
societatea va continua să fie administrată de          bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și       societății rămân nemodificate, urmând a fi adaptate
administratorii deja existenți, al căror mandat se va      programele privind activitatea societății și să le supună   modificărilor mai sus adoptate.
prelungi automat pentru un nou mandat.             aprobării asociaților;                      Art. 12. Acționarii societății Gadola Ștefan și Peter
  Administratorii își desfășoară activitatea în          m) să păstreze registrele și evidențele societății la   Pal declară în mod expres că renunță la dreptul lor de
conformitate cu legislația română în vigoare, conform      zi, în conformitate cu legislația română în vigoare, cu    preemțiune pentru achiziționarea celor 8 acțiuni cedate
prevederilor actelor constitutive ale societății, respectiv   legea contabilității și legislația fiscală din România;    de acționarul Socea Ioan în favoarea fiului său Socea
potrivit deciziilor adunărilor generale ale acționarilor.      n) să se asigure asupra păstrării confidențialității    Tudor-Alexandru.
  Administratorii societății sunt:              informațiilor referitoare la activitatea comercială,       Art. 13. Noul acționar Socea Tudor-Alexandru
  - Gadola Ștefan, cetățean român, născut la data de     financiară ori de altă natură a societății.          declară că își însușește prevederile actelor constitutive
15.07.1953 în Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliat în       Consiliul de administrație se întrunește ori de câte    ale societății, cunoscând și acceptând situația
Cluj-Napoca, str. Rarău nr. 15A, județul Cluj, posesor al    ori și oriunde este necesar.                  economico-financiară a acesteia.
C.I. seria KX nr. 247049 eliberată de Poliția Cluj-         Convocările pentru întrunirile consiliului de         Art. 14. Acționarii societății hotărăsc că în urma
Napoca la data de 24.02.2003, cod numeric personal       administrație vor cuprinde locul unde se va ține ședința    acestor modificări se va întocmi și semna un act
1530715120686 - președintele consiliului de           și ordinea de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra    adițional la actele constitutive ale societății.
administrație;                         problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu      Art. 15. Având în vedere multiplele modificări ale
  - Peter Pal, cetățean român, născut la data de       condiția ratificării în ședința următoare de către       actelor constitutive, acționarii societății hotărăsc
21.04.1962 în Sighetu Marmației, județul Maramureș,       administratorii absenți.                    adoptarea unui act constitutiv actualizat și unitar,
domiciliat în Cluj-Napoca, calea Florești nr. 2, ap. 31,      Fiecare administrator poate cere convocarea        respectiv adoptarea unui statut al societății și contract
județul Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 416931        consiliului de administrație, prin înștiințări scrise     de societate în formă unitară și actualizată.
eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de 21.03.2005,     înaintate cu 3 zile înainte, indicându-se totodată        Art. 16. Se întunește acționarul - administrator
cod numeric personal 1620421120653 - membru;          problemele propuse a fi discutate pe ordinea de zi a      Socea Ioan să reprezinte acționarii și societatea cu
  - Socea Ioan, cetățean român, născut la data de       ședinței.                           depline puteri în vederea realizării tuturor actelor
26.09.1952 în Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliat în       Cu ocazia ședințelor consiliului de administrație se    necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor mai sus
Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 35C, județul Cluj, posesor     vor întocmi procese-verbale, care vor cuprinde ordinea     adoptate, putând pentru aceasta ca în numele și pentru
al C.I. seria KX nr. 476741 eliberată de Poliția Cluj-     deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite  acționari și societatea ENERGOBIT GROUP - S.A. să
Napoca la data de 22.03.2006, cod numeric personal       și opiniile separate și care vor fi transmise imediat     semneze acte, să dea declarații și să facă cereri,
1520926120712, asociat cedent - membru.             asociaților societății. Independent de aceste procese-     semnătura acestuia fiind opozabilă acționarilor și
  Adunarea generală a acționarilor poate numi în       verbale, asociații vor fi informați în rapoarte periodice   societății în limitele prezentului mandat.
condițiile legale și alți administratori ale căror puteri vor  despre derularea activității curente, executarea          (6/274.467)
                                mandatului și despre rezultatele prevăzute.
fi stabilite prin actul de numire. În cazul în care                                                    *
                                  Deciziile consiliului de administrație se iau cu votul
adunarea generală a acționarilor hotărăște ca
                                majorității membrilor consiliului.                    Societatea Comercială
societatea să fie administrată doar de un singur
                                  În caz de paritate de voturi, votul președintelui
administrator, consiliul de administrație își încetează                                      ENERGOBIT GROUP - S.A., Cluj-Napoca
                                consiliului de administrație este decisiv.
existența.
                                  Administratorii vor putea participa la adoptarea
  Mandatul administratorilor este general și privește                                               NOTIFICARE
                                hotărârilor consiliului de administrație și prin votarea
toate operațiile cerute pentru ducerea la îndeplinire a                                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                prin corespondență (telefon, fax, scrisoare, e-mail) a
obiectului societății. Mandatul administratorilor este pe                                   Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                problemelor supuse ordinii de zi. Votul prin
perioadă de 4 ani (patru) ani, cu posibilitatea de                                       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                corespondență va fi considerat ca prezență efectivă a
suspendare, prelungire sau revocare, în condițiile                                       modificările și completările ulterioare, depunerea
                                administratorului la ședința consiliului de administrație.
prevăzute de prevederile legale și ale actelor                                         textului actualizat al actului constitutiv al Societății
                                  Membrii consiliului de administrație sunt
constitutive.                                                         Comerciale ENERGOBIT GROUP - S.A., cu sediul în
                                responsabili individual sau în solidar, după caz, față de
  Președintele consiliului de administrație și                                        Cluj-Napoca, Str. Luncii nr. 5A, județul Cluj, înregistrată
                                societate, față de asociați și eventual de terțe persoane
administratorii pot fi cetățeni străini și / sau români. Cel                                  cu nr. J 12/1679/1994, cod unic de înregistrare
                                pentru prejudiciul cauzat societății. În astfel de cazuri,
puțin unul dintre administratori va fi cetățean român.                                     5841756, care a fost înregistrat cu nr. 64811 din
                                aceștia pot fi revocați sau suspendați de adunarea
Președintele consiliului de administrație va putea fi și    generală a asociaților.                    16.10.2007.
directorul general al societății.                  Răspunderea administratorilor este solidară. Prin       (7/274.468)
  Toți administratorii au puteri egale și depline.      excepție:
Drepturile, obligațiile și răspunderea administratorilor
                                                                              *
                                  a) răspunderea administratorului este personală,
sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, modificată și     fără a se extinde asupra celorlalți administratori, în            Societatea Comercială
republicată, precum și cele stabilite în actul constitutiv   cazul în care fapta de care se face răspunzător a fost         I.P.N. INVEST - S.A., Cluj-Napoca
al societății, respectiv cele descrise în adunarea       atribuția sa exclusivă și/sau nu a fost supusă aprobării
generală a acționarilor, privind îndeplinirea obiectului    consiliului de administrație;                            HOTĂRÂRE
de activitate al societății. Eventualele limite ale puterilor    b) nu răspunde administratorul care nu a avut
administratorilor și remunerarea acestora vor fi        cunoștință despre actul ori operațiunea prin care s-a       din data de 12.10.2007, a adunării generale
specificate de către adunarea generală a acționarilor.     produs prejudiciu, nu a participat, nici personal nici prin   extraordinare a acționarilor Societății Comerciale
  Față de terți societatea va fi angajată în mod valabil   corespondență, la ședința în care a fost adoptată         I.P.N. INVEST - S.A., cu sediul social în Cluj-
prin semnătura oricăruia dintre administratori.         hotărârea consiliului de administrație prin care s-au        Napoca, Str. Iugoslaviei nr. 3, județul Cluj,
  Respectând forma prevăzută de lege, dreptul de       produs prejudicii, ori chiar dacă a participat la ședință a   înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
reprezentare a societății poate fi conferit unor terțe     votat împotrivă și a solicitat să fie menționată în mod     J 12/3053/2007, având codul unic de înregistrare
persoane, prin hotărâri ale adunării generale a         expres această împotrivire;                    18847998, capital social subscris și vărsat de
asociaților sau ale consiliului de administrație al         h) prevederile art. 15 din statut referitoare la                 100.000 lei
societății, care vor specifica în mod expres și în scris    controlul gestiunii vor avea următoarea formulare:         1. Subscrisa Societatea Comercială T.B.M. INVEST
sarcinile acestora și limitele mandatului încredințat.       „Gestiunea societății este controlată de un auditor    - S.A., cu sediul în Baia Mare, bd. Traian nr. 3, ap. 65,
  Atribuțiile administratorilor sunt referitoare la      financiar, numit de adunarea generală a acționarilor.     județul Maramureș, înmatriculată la Oficiul Registrului
activitatea de administrare curentă a societății inclusiv    Auditorul financiar este obligat în principal să        Comerțului Maramureș cu nr. J 24/1114/2006, cod unic
următoarele operații care nu sunt limitativ enumerate:     supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă      de înregistrare 18860164, atribut fiscal RO, capital
  a) să pregătească și să convoace adunările         bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal  social 2.658.620 lei, reprezentată prin administrator
generale ale acționarilor;                   întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea    Buda Raveca, deținător a 99,99 % din capitalul social,
  b) să întocmească documentațiile privind deciziile     din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea           2. Buda Raveca, cetățean român, domiciliată în
luate de adunarea generală;                   patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru   Cluj-Napoca, Str. Trâmbițașului nr. 34, județul Cluj,
  c) să elaboreze propunerile de investiții;         întocmirea bilanțului contabil.                născută la data de 18.12.1955 în satul Costeni,
  d) să ducă la îndeplinire deciziile acționarilor;        Auditorul financiar va fi o persoană fizică sau      comuna Cupșeni, județul Maramureș, posesoare a C.I.
  e) să informeze acționarii cu privire la situația      persoană juridică, autorizată în condițiile legii.       seria KX nr. 037507 eliberată de Poliția Cluj-Napoca la
societății;                             Durata mandatului auditorului financiar este de 3     data de 15.06.1999, cod numeric personal
  f) să supravegheze activitatea zilnică a societății;    ani, acesta putând fi reales sau revocat.           2551218120706, deținătoare a 0,01 % din capitalul
  g) să încheie contracte legate de activitatea          Auditorul financiar al societății este Societatea     social,
societății (vânzare-cumpărare, credit, garanție etc.), în    Comercială CAZACUS EXPERT - S.R.L., cu sediul în          în calitate de acționari ai societății am hotărât în
limitele impuse de actele constitutive ale societății și de   Cluj-Napoca, aleea Padiș nr. 5, ap. 9, județul Cluj,      unanimitate următoarele:
hotărârile asociaților;                     înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe       Art. 1. Se aprobă fuziunea Societății Comerciale
  h) să asigure conducerea operativă a societății;      lângă Tribunalul Cluj cu nr. J 12/2757/1993, având       I.P.N. INVEST - S.A., în calitate de societate
  i) să deschidă conturi bancare în țară și în        codul unic de înregistrare 4411564, reprezentată prin     absorbantă, cu Societatea Comercială TBM INVEST -
străinătate;                          Cazac Maria, cetățean român, domiciliată în Cluj-       S.A., Societatea Comercială SIMPLON - S.R.L.,
  6                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3071/5.XI.2007
Societatea Comercială TELE TWO INVEST - S.R.L.,                Societatea Comercială              creanței lichide și exigibile în cuantum de 3.415.631,45
Societatea Comercială ANFRO - S.R.L., în calitate de             Matias Company - S.R.L.             lei, formată din creditul de 28.150.000 CZK, care în lei
societăți absorbite.                                                     data încasării, 6.04.2007, a reprezentat 3.363.057,27
  Art. 2. Fuziunea va avea ca efect transferul                 HOTĂRÂREA NR. 1               lei și dobânda aferentă împrumutului scadentă până la
întregului patrimoniu (al activelor și pasivelor) al                                     data de 14.08.2007 în valoare de 52.574,18 lei.
                                     din data de 17 octombrie 2007
societăților absorbite către societatea absorbantă, de                                    Creanța deținută de OTK Group a.s. împotriva
                                  Subsemnatul Matias Sorin Alexandru, domiciliat în     Societății Comerciale OTK PRINT RO - S.R.L. și
la data de 30 septembrie 2007, potrivit hotărârilor
                                Cluj-Napoca, Str. Maramureșului nr. 36, ap. 12, județul    dobânda aferentă reprezintă obiectul contractului de
asociaților și acționarilor și a proiectului de fuziune
                                Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 287041, cod      împrumut nr. 3/2007 din 30.03.2007 și a actului
aprobat.
                                numeric personal 1830823125813 și subsemnatul         adițional la acest contract nr. 1 din data de 14.08.2007.
  Ca urmare a fuziunii, societatea absorbantă va       Matias Alexandru, domiciliat în Cluj-Napoca, Str.
prelua toate contractele economice în curs de derulare,                                      2. Potrivit raportului de expertiză contabilă
                                Maramureșului nr. 36, ap. 12, județul Cluj, identificat cu  extrajudiciară realizat în vederea majorării capitalului
contracte cu clienți, contracte cu furnizorii, dobândind    C.I. seria KX nr. 304385, cod numeric personal
toate drepturile și fiind ținută de toate obligațiile                                     social al Societății Comerciale OTK PRINT RO - S.R.L.
                                1600321120661, în calitate de asociați ai Societății     prin compensarea cu părți sociale a creanței lichide și
societăților pe care le absoarbe, conform protocolului     Comerciale Matias Company - S.R.L., cod unic de        exigibile deținută de OTK Group a.s., din împărțirea
de predare-primire anexat.                   înregistrare 18475436, înmatriculată cu nr. J         datoriei totale de 3.415.631,45 lei la valoarea nominală
  De asemenea absorbanta va prelua toate punctele       12/852/13.03.2006, cu sediul în Cluj-Napoca, Str.       a unei părți sociale așa cum a fost ea stabilită prin actul
de lucru ale societăților absorbite.              Maramureșului nr. 36, ap. 12, județul Cluj, menționez     constitutiv al Societății Comerciale OTK PRINT RO -
  Conform proiectului de fuziune operațiunile         că am hotărât suspendarea activității începând cu data    S.R.L., rezultă că societatea își va majora capitalului
desfășurate de către societățile absorbite după data de     de 17 octombrie 2007 până la data de 16 octombrie       social cu 3.201 părți sociale întregi, ceea ce reprezintă
30 septembrie 2007 sunt considerate din punct de        2010.                             o creștere a capitalului social cu suma de 3.414.826,80
vedere contabil ca aparținând societății absorbante,        (10/274.471)                       lei.
fiind în consecință înregistrare în evidențele contabile                                      3. După realizarea majorării capitalului social,
ale acesteia din urmă.                           Societatea Comercială
                                                               Societatea Comercială OTK PRINT RO - S.R.L. va
  Art. 3. Ca urmare a fuziunii, capitalul social al        Matias Construcții - S.R.L., Cluj-Napoca         avea un capital social de 3.521.506,80 lei, împărțit în
Societății Comerciale I.P.N. INVEST - S.A. se                                         3.301 părți sociale cu o valoare nominală de 1.066,80
majorează cu suma de 2.222.051 lei, prin emiterea de               HOTĂRÂREA NR. 1               lei fiecare.
22.220.510 acțiuni, la valoarea nominală de 0,1              din data de 17 octombrie 2007              4. După realizarea majorării capitalului social,
lei/acțiune. În urma acestei operațiuni, capitalul social     Subsemnatul Matias Sorin Alexandru, domiciliat în     Societatea Comercială OTK PRINT RO - S.R.L. se va
se va majora de la 100.000 lei la 2.322.051 lei, iar      Cluj-Napoca, Str. Maramureșului nr. 36, ap. 12, județul    transforma din societate cu răspundere limitată cu
numărul de acțiuni se majorează de la 1.000.000         Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 287041, cod      asociat unic în societate cu răspundere limitată cu doi
acțiuni la 23.220.510 acțiuni, cu o valoare nominală de     numeric personal 1830823125813 în calitate de         asociați, respectiv:
0,1 lei/acțiune, conform proiectului de fuziune.        asociat unic al Societății Comerciale Matias Construcții      a) Obchodni tiskarny a.s., care va deține 100 de
  Art. 4. Actul constitutiv al Societății Comerciale     - S.R.L., cod unic de înregistrare R 16705458,        părți sociale în valoare totală de 106.680 lei,
I.P.N. INVEST - S.A. va fi actualizat și se va modifica     înmatriculată cu nr. J 12/3084/25.08.2004, cu sediul în    reprezentând 3,03 % din capitalul social al Societății
după cum urmează:                        Cluj-Napoca, Str. Maramureșului nr. 36, ap. 12, județul    Comerciale OTK PRINT RO - S.R.L., și
  4.1. La art. 2 pct. 2.4 și vor adăuga încă două puncte   Cluj, menționez că am hotărât suspendarea activității       b) OTK Group a.s., care va deține 3.201 părți
de lucru și anume:                       începând cu data de 17 octombrie 2007 până la data      sociale, în valoare totală de 3.414,826,80 lei,
  1. Localitatea Zalău, str. I. Nechita nr. 6, bl. F31, sc.  de 16 octombrie 2010.                     reprezentând 96,97 % din capitalul social al Societății
A, ap. 3, parter, județul Sălaj.                  (11/274.472)                       Comerciale OTK PRINT RO - S.R.L.
  2. Cluj-Napoca, Str. Zorilor nr. 25, ap. 3, județul Cluj.                                   5. Ca urmare a acestei hotărâri, se va actualiza
  4.2. La art. 4 pct. 4.1, și pct. 4.2. vor fi formulate         Societatea Comercială               actul constitutiv al Societății Comerciale OTK PRINT
astfel:                                SMOKEDESIGN - S.R.L., Cluj-Napoca            RO - S.R.L. care va fi depus împreună cu prezenta
                                                               hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
  4.1. Capitalul social este de 2.322.051 lei subscris și
                                         HOTĂRÂREA NR. 1               Tribunalul Cluj.
vărsat în întregime în numerar.
                                                                  6. Pentru asigurarea și îndeplinirea tuturor
  4.2. Capitalul social este împărțit în 23.220.510       din data de 15 octombrie 2007, a asociatului        documentelor și formalităților (cereri, declarații, acte
acțiuni nominative, fiecare cu valoare de 0,1 lei,        Societății Comerciale SMOKEDESIGN - S.R.L.         adiționale, actualizare act constitutiv etc.) care sunt
subscris de acționari după cum urmează:               Ariciuc Alexandru-Lucian, cetățean român, născut     necesare pentru înregistrarea/menționarea prezentei
  1. Ștefănescu Dorin subscrie 9.915.177 acțiuni, în     în Botoșani, județul Botoșani, la data de 30.05.1981,     hotărâri, este împuternicit, inclusiv cu drept de
valoare de 0,1 lei fiecare, reprezentând 42,700 % din      domiciliat în Botoșani, Str. Eternității nr. 7, județul    semnătură, cabinetul de avocatură Moțec Ștefan, din
capitalul social;                        Botoșani, identificat cu C.I. seria KX nr. 263819       Timișoara, str. Ștefan cel Mare nr. 1, ap. 7, județul
  2. Lucacel-Ciceo Mircea-Ciprian subscrie 3.305.059     eliberată de Poliția Botoșani la data de 25.07.2005, cod   Timiș, cod numeric personal 1751212111123, CIF
acțiuni, în valoare de 0,1 lei fiecare, reprezentând      numeric personal 1810530070066, asociat unic al        20897203.
14.233 % din capitalul social;                 Societății Comerciale SMOKEDESIGN - S.R.L., cu           (În localitatea Kolin, Republica Cehă, în ziua de
  3. Buda Raveca subscrie 10.000.274 acțiuni în        sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5, înmatriculată   4.10.2007)
valoare de 0,1 lei fiecare, reprezentând 43,067 % din      la Oficiul Registrului Comerțului Cluj cu nr. J           (13/274.474)
capitalul social.                        12/3822/2005, cod unic de înregistrare 18087477, în
  Art. 5. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei      conformitate cu art. 199 din Legea nr. 31/1990              Societatea Comercială
hotărâri se împuternicește administratorul societății dl    republicată, am hotărât suspendarea activității pe o       OTK PRINT RO - S.R.L., Dej, județul Cluj
Ștefănescu Dorin.                        perioadă de 3 ani începând cu data de 15.10.2007.
  Art. 6. În vederea efectuării tuturor formalităților de     Restul clauzelor din statut rămâne nemodificat.                NOTIFICARE
înregistrare și publicitate se împuternicește Man Paula       (12/274.473)
                                                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dorina, cetățean român, născută la data de 21.06.1977                                     Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
în localitatea Dej, județul Cluj, identificată cu C.I. seria        Societatea Comercială
                                                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
KX nr. 220902 și publicitate eliberată de Poliția Cluj-       OTK PRINT RO - S.R.L., Dej, județul Cluj
                                                               modificările și completările ulterioare, depunerea
Napoca la data de 25.09.2002, cod numeric personal                                      textului actualizat al actului constitutiv al Societății
2770621120684. Împuternicita ne va reprezenta la                DECIZIA/HOTĂRÂREA
                                                               Comerciale OTK PRINT RO - S.R.L., cu sediul în Dej,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         asociatului unic al Societății Comerciale       str. Vâlcele nr. 48A; județul Cluj, înregistrată cu nr. J
Cluj, în vederea efectuării oricărei cereri, declarații și           OTK PRINT RO - S.R.L.             12/2235/2007, cod unic de înregistrare 19002525, care
solicitări în legătură cu prezenta hotărâre pentru         Consiliul de administrație al Societății OBCHODNI     a fost înregistrat cu nr. 65398 din 18.10.2007.
ridicarea tuturor actelor privind înregistrarea fuziunii.    TISKARNY, societate pe acțiuni, având IC 00013790,         (14/274.475)
   (8/274.469)                        cu sediul în Republica Cehă, localitatea Kolin IV, str.
                                Plynárenská nr. 233, COD 280 57, în calitate de              Societatea Comercială
        Societatea Comercială              asociat unic al Societății Comerciale OTK PRINT RO -        SAWA - S.A., Cluj-Napoca, județul Cluj
     I.P.N. INVEST - S.A., Cluj-Napoca           S.R.L., cu sediul actual în Dej, str. Vâlcele nr. 48A,
                                județul Cluj, înregistrată în registrul comerțului cu nr. J          HOTĂRÂREA NR. 9
           NOTIFICARE                12/2235/2007, CIF RO 19002525, în temeiul:
                                                                 din data de 12.09.2007 a adunării generale
                                  - prevederilor art. 210 alin. 2 coroborat cu art. 221
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                      extraordinare a acționarilor la Societatea
                                Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204                                        Comercială SAWA - S.A., Cluj-Napoca,
                                  - ale Raportului de expertiză contabilă întocmit de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                                        înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu
                                expert contabil Popa Ioan;
modificările și completările ulterioare, depunerea         - și ale actului constitutiv al Societății Comerciale       nr. J 12/4180/1992, CF RO 8986492
textului actualizat al actului constitutiv al Societății    OTK PRINT RO - S.R.L.                      Acționarii Societății Comerciale SAWA - S.A., cu
Comerciale I.P.N. INVEST - S.A., cu sediul în Cluj-        fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru  sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 79, legal întruniți
Napoca, Str. Iugoslovaiei nr. 3, județul Cluj, înregistrată   valabilitatea prezentei decizii/hotărâri, la data       în ședința adunării generale extraordinare a
cu nr. J 12/3053/2007, cod unic de înregistrare         prezentei a luat următoarea decizie/hotărâre:         acționarilor din data de 12.09.2007, reprezentând 100
18847998, care a fost înregistrat cu nr. 64914 la data       1. Societatea OTK PRINT RO - S.R.L. își va majora     % din capitalul social, acționarii prezenți personal sau
de 16.05.2007.                         capitalul social prin compensarea cu părți sociale ale    prin reprezentare, au hotărât cu unanimitate de voturi,
  (9/274.470)                         Societății Comerciale OTK PRINT RO - S.R.L., a        următoarele:
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3071/5.XI.2007                                    7
  1. prelungirea garanției acordată de Societatea      devine astfel asociat, Chezan Emil Flaviu aduce aport     județul Mureș, domiciliat în Sovata, Strada Principală
Comercială SAWA - S.A. pentru Societatea Comercială      suma de 500 lei RON care devine astfel asociat și       nr. 208, județul Mureș, identificat cu C.I. seria MS nr.
SAWA CONFORT - S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca,        Danciu Florin aduce aport suma de 500 lei RON care      226797, eliberată de Poliția Sovata la 22.11.2003, cod
str. Decebal nr. 79, înmatriculată la Oficiul Registrului   devine astfel asociat.                    numeric personal 1580316264248, în calitate de
Comerțului al Județului Cluj cu nr. J 12/2680/2005, CF      Art. 2. Ca urmare a acestor aporturi, capitalul social   împuternicit conform hotărârii adunării generale
RO 17803268, ca urmare a prelungirii liniei de credit în    va fi de 3.000 lei RON, împărțit în 300 de părți sociale   extraordinare a acționarilor nr. 4 din 2.10.2007 și
cuantum de 600.00 lei a acesteia din urmă, garanție      a 10 lei fiecare parte socială, împărțit după cum       conform hotărârii adunării generale ordinare a
constând în ipoteca asupra imobilului (teren și        urmează:                           acționarilor nr. 9 din 2.10.2007, am hotărât
construcție) situat în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 79,     Lupean Daniel va deține 150 de părți sociale a 10 lei   următoarele:
imobil identificat în regim de carte funciară în CF nr.    fiecare parte socială, reprezentând 50 % din capitalul      Art. 1. Conform hotărârii nr. 1 din 2.10.2007 a
119190 nr. topo 9513/2.                    social și participând la beneficii și pierderi în proporție  adunării generale extraordinare a acționarilor se
  2. Mandatarea președintelui consiliului de         de 50 %.                           modifică capitolul VIII alin. 8.2 din actul constitutiv al
administrație, Galea Aurelia, să semneze contractul de      Iacob Octavian Vasile va deține 50 de părți sociale a   societății care va avea următorul cuprins:
ipotecă în vederea garantării liniei de credit acordată    10 lei fiecare parte socială, reprezentând 16,66 % din      8.2. Administrarea și gestionarea societății se
Societății Comerciale SAWA CONFORT - S.R.L.          capitalul social și participând la beneficii și pierderi în  exercită de către consiliul de administrație. Consiliul de
  3. Împuternicirea c.j. Cîmpean Laura Cristina, cod     proporție de 16,66 %.                     administrație este alcătuit din 5 administratori numiți de
numeric personal 2820903125844, să redacteze           Chezan Emil Flaviu va deține 50 de părți sociale a     adunarea generală ordinară a acționarilor, prin vot
prezenta hotărâre, să o depună la Oficiul registrului     10 lei fiecare parte socială, reprezentând 16,66 % din    secret, pe durata de trei ani, cu posibilitatea de a fi
comerțului, să o publice la Monitorul Oficial al        capitalul social și participând la beneficii și pierderi în  realeși.
României.                           proporție de 16,67 %.                      Art. 2. Conform hotărârii nr. 2 din 2.10.2007 a
   (15/274.476)                         Danciu Florin va deține 50 de părți sociale a 10 lei    adunării generale extraordinare a acționarilor se
                                fiecare parte socială, reprezentând 16,66 % din        modifică capitolul VIII alin. 8.3 din actul constitutiv al
       Societatea Comercială               capitalul social și participând la beneficii și pierderi în  societății care va avea următorul cuprins:
      ROMVAL - S.A., Cluj-Napoca             proporție de 16,67 %.                      8.3. Controlul gestiunii se realizează de către trei
         județul Cluj                  Art. 3. Asociații adoptă un nou act constitutiv al     cenzori interni și un cenzor intern supleant, un auditor
                                societății - contract de societate și statut, iar vechiul   extern și un auditor intern, aleși și revocați de adunarea
           HOTĂRÂREA                 statut se desființează.                    generală prin vot secret. Auditorii externi și interni sunt
                                  (18/274.479)                       aleși pe durată de un an, cu posibilitatea de a fi realeși.
  adunării generale extraordinare a acționarilor                                      Cenzorii sunt aleși pe durată de trei ani, cu posibilitatea
    Societății Comerciale ROMVAL - S.A.                                         de a fi realeși.
                                     Societatea Comercială
  Acționarii Societății Comerciale ROMVAL - S.A., cu        RESET MEDIA - S.R.L., Cluj-Napoca             Art. 3. Conform hotărârii nr. 1 din 2.10.2007 a
sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, având                                       adunării generale ordinare a acționarilor se aprobă
                                        județul Cluj
numărul de ordine în registrul comerțului J                                         revocarea membrilor comisiei de cenzori.
12/1014/1995, cod unic de înregistrare RO 7371650,                                       Art. 4. Conform hotărârii nr. 2 din 2.10.2007 a
                                          NOTIFICARE
societate de tip închis, cu acțiuni nominative, în                                      adunării generale ordinare a acționarilor se aprobă
adunarea generală extraordinară a acționarilor din        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   alegerea membrilor comisiei de cenzori după cum
14.09.2007, la care au participat 4 din 8 acționari      Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    urmează:
deținători ai 98,78 % din capitalul social al societății, au  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         - Draskovits Dénes, cetățean maghiar, născut la
hotărât următoarele:                      modificările și completările ulterioare, depunerea      data de 28.11.1976, domiciliat în Ungaria, localitatea
  1. Creditul pentru cumpărare hală și utilaje aprobate    textului actualizat al actului constitutiv al Societății   Mezötur, str. Vásár nr. 7/A, posesor al pașaportului tip
în adunarea generală a acționarilor din data de        Comerciale RESET MEDIA - S.R.L., cu sediul în Cluj-      P cod HUN nr. ZF 043394, cenzor permanent;
23.04.2007 va fi garantat cu bunurile cumpărate și cu     Napoca, Str. Salcâmului nr. 2, județul Cluj, înregistrată    - Dr. Gerelyesné Dr. Szabó Maria, cetățean
alte bunuri existente în patrimoniul societății.        cu nr. J 12/599/2001, cod unic de înregistrare        maghiar, născut la data de 28.12.1953, domiciliat în
  2. Se împuternicește dl Vanca Gavril acționar și      13845660, care a fost înregistrat cu nr. 65791 din      Ungaria, localitatea 1028 Budapesta, str. Hidegkúti nr.
administrator pentru semnarea hotărârii adunării        22.10.2007.                          260, posesor al pașaportului tip P cod HUN nr. ZH
generale și publicarea sa în Monitorul Oficial al         (19/274.480)                       090012, cenzor permanent;
României.                                                            - Szakacs-Paál Erzsebet-Emilia, cetățean român,
  Încheiat astăzi, 14.09.2007, la sediul societății din          Societatea Comercială               născut la data de 3.11.1960 în localitatea Odorheiu
Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, județul Cluj, în 2           COTTON TEXTIL -S.A., Târnăveni            Secuiesc, județul Harghita, domiciliată în Odorheiu
exemplare.                                   județul Mureș                 Secuiesc, str. Szaszok Tabora nr. 9, județul Harghita,
   (16/274.477)                                                      posesor al C.I. seria HR nr. 179823, eliberată de
                                        HOTĂRÂREA NR. 15               Odorheiu Secuiesc la 30.09.2004, cod numeric
      Societatea Comercială                                              personal 2601103192463, cenzor permanent;
                                         din data de 20.09.2007
 KIKI MEL - S.R.L., Cluj-Napoca, județul Cluj                                         - Vass Attila Istvan, cetățean român, născut la data
                                      a adunării generale a acționarilor        de 19.04.1970 în Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliat
                                 Societății Comerciale COTTON TEXTIL -S.A.         în Cluj-Napoca, Str. Petuniei nr. 5, ap. 53, județul Cluj,
           HOTĂRÂREA
                                 Adunarea generală a acționarilor Societății        posesor al C.I. seria KX nr. 211767, eliberat de
          adunării generale              Comerciale COTTON TEXTIL -S.A., Târnăveni,          municipiul Cluj-Napoca la 5.08.2002, cod numeric
  Subsemnații Pop Cristina, cod numeric personal       hotărăște cu 66,67 % din voturi (reprezentând 66,67 %     personal 1700419120692, cenzor supleant.
2790930120705, act de identitate seria AS nr. 432215,     din acțiuni) contractarea unei linii de credit în sumă de    Art. 5. Conform hotărârii nr. 3 din 2.10.2007 a
Pop Florinel, cod numeric personal 1551003120660,       400.000 RON și a unui credit capital în sumă de        adunării generale ordinare a acționarilor se aprobă
act de identitate seria KX nr. 219370, Pop Melania, cod    100.000 RON de la RAIFFEISEN BANK - S.A., pentru       revocarea membrilor consiliului de administrație.
numeric personal 2560825120710, act de identitate       desfășurarea în bune condiții a activității curente a      Art. 6. Conform hotărârii nr. 4 din 2.10.2007 a
seria KX nr. 057936, am hotărât în unanimitate         societății, completarea fondurilor proprii,          adunării generale ordinare a acționarilor se aprobă
suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani începând    aprovizionarea cu mărfuri necesare desfășurării        alegerea membrilor consiliului de administrație după
cu data de 15.10.2007.                     activității, plată furnizori etc.               cum urmează:
  Cluj-Napoca, data de 14.10.2007.                Se împuternicește dna Coman Melania,             - Tobias Janos Csaba, cetățenie ungară, născut la
  (17/274.478)                        administrator al firmei cu semnarea contractelor       24.11.1953 în Budapesta, Ungaria, domiciliat în
                                bancare și a altor acte aferente acestuia, emiterea unui   Ungaria, localitatea Budapesta, str. Tatra nr. 23/A;
      Societatea Comercială               BO pentru suma facilităților, conform normelor          - Beteg Sandor, cetățenie ungură, născut la
    RESET MEDIA - S.R.L., Cluj-Napoca            RAIFFEISEN BANK - S.A.                    25.02.1944 în localitatea Balda, Ungaria, domiciliat în
         județul Cluj                   Creditul se va garanta cu:                 Ungaria, localitatea Budapesta 1126, str. Fodor nr.
                                 - ipoteca instituită asupra imobilului situat în      29/A:
         HOTĂRÂREA NR. 1                Târnăveni, Str. Armatei nr. 32, județul Mureș, cuprins în    - Fulop-Nagy Janos, cetățean român, născut la data
                                CF nr. 6/N a localității Târnăveni, proprietate a       de 16.03.1958 în Sovata, județul Mureș, domiciliat în
   a asociatului unic al Societății Comerciale        Societății Comerciale COTTON TEXTIL -S.A.;          Sovata, Strada Principală nr. 208, județul Mureș;
 RESET MEDIA - S.R.L. din data de 27.02.2007,           - gaj pe conturile deschise la RAIFFEISEN BANK -       - Bencze Gabor, cetățenie ungură, născut la data de
 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului al      S.A., conform normelor RAIFFEISEN BANK - S.A.         19.04.1950 în Budapesta, domiciliat în Ungaria,
 Județului Cluj cu nr. J 12/599/2001, cu sediul în         (20/274.482)                       localitatea Budapesta, str. Baradla nr. 11;
 Cluj-Napoca, Str. Salcâmului nr. 2, județul Cluj.                                       - Varady Zoltan, cetățenie ungură, născut la data de
     cod unic de înregistrare R 13845660               Societatea Comercială               29.03.1967 în localitatea Szeged, domiciliat în
  Subsemnatul Lupean Daniel, cetățean român,            BALNEOCLIMATERICA - S.A., Sovata            Ungaria, localitatea Budapesta, str. Gololloi nr. 167/aA.
domiciliat în Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 14, ap. 83,           județul Mureș                   Art. 7. Conform hotărârii adunării generale
județul Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 099477,                                    extraordinare a acționarilor nr. 4 din 2.10.2007 și
eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de 21.09.2000,               HOTĂRÂRE                conform hotărârii adunării generale ordinare a
cod numeric personal 1750402013916, în calitate de                                      acționarilor nr. 9 din 2.10.2007 se împuternicește
asociat unic, am hotărât următoarele:              a adunării generale ordinare și extraordinare        directorul general al societății Fulop Nagy Janos de a
  Art. 1. Subsemnatul asociat Lupean Daniel aduce               a acționarilor               semna prezenta hotărâre și actul constitutiv cu
aport la capitalul social suma de 1.300 lei RON, Iacob      Subsemnatul Fulop Nagy Janos, cetățean român,        modificările adoptate de către adunarea generală a
Octavian Vasile aduce aport suma de 500 lei RON care      născut la data de 16.03.1958 în localitatea Sovata,      acționarilor societății.
  8                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3071/5.XI.2007
  Prezenta hotărâre sub semnătură privată s-a         1. Majorarea capitalului social prin emisiune de       b) acordarea de credite sau împrumuturi unui
redactat de către părți în cinci exemplare azi,       acțiuni prin aport în numerar, adoptă cu votul unanim al   investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei
8.10.2007.                          acționarilor prezenți prezenta hotărâre nr.         tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare,
  (21/274.483)                       37/15.10.2007:                        în cazul în care firma care acordă creditul sau
                                1. Aprobă majorarea de capital social cu suma de     împrumutul este implicată în tranzacție;
      Societatea Comercială              48.000.000 RON, prin emisiune de acțiuni, cu o          c) consultanță acordată entităților cu privire la
    BALNEOCLIMATERICA - S.A., Sovata           valoare nominală de 1 RON fiecare, prin aport în       structura de capital, strategia industrială și aspectele
        județul Mureș                numerar.                           conexe acesteia, precum și consultanță și servicii
                                2. Majorarea de capital prin aport în numerar se va    privind fuziunile și achizițiile unor entități;
           NOTIFICARE               realiza prin emiterea unui număr de 48.000.000 de        d) servicii de schimb valutar în legătură cu
                               acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare       activitățile de servicii de investiții prestate;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               nominală de 1 RON fiecare.                    e) cercetare pentru investiții și analiza financiară
Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                3. Acționarii vor putea subscrie un număr de acțiuni   sau alte forme de recomandare generală referitoare la
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               raportat la numărul de acțiuni pe care le dețin la data   tranzacțiile cu instrumente financiare;
modificările și completările ulterioare, depunerea
                               de referință 31 octombrie 2007.                 f) servicii în legătură cu subscrierea în baza unei
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
                                4. Perioada exercitării dreptului de preferință de    angajament ferm;
Comerciale BALNEOCLIMATERICA - S.A., cu sediul în
                               către acționari este de o lună și se derulează începând     g) serviciile și activitățile de investiții, precum și
Sovata, Str. Trandafirilor nr. 82, județul Mureș,                                     serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct. 1 și 2
înregistrată cu nr. J 26/266/1991, cod unic de        cu data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial
                               al României.                         legate de activul suport al instrumentelor derivate
înregistrare 1245068, care a fost înregistrat cu nr.                                   precizate la art. 7 pct. 14^1, lit. e), f), g) și j) din legea
35873 din 12.10.2007.                      5. Prețul de vânzare al acțiunilor este de 1
                               RON/acțiune care va fi vărsat integral la data        nr. 227/2007 în cazul în care acestea sunt în legătură
  (22/274.484)                                                     cu prevederile privind serviciile de investiții și conexe.
                               subscrierii.
                                6. Subscrierea în perioada exercitării dreptului de      Art. 3. Se mandatează domnul Ioan Baciulescu -
     Societatea Comercială                                              director general cu posibilitatea de substituire, pentru a
 PARC INDUSTRIAL MURES - S.A., Vidrasău           preferință se va efectua prin Biroul evidență acționariat
                               al Societății Comerciale GEDEON RICHTER           încheia și/sau semna în numele Societății și/sau a
     Ungheni, județul Mureș                                             acționarilor Societății hotărârile prezentei adunări
                               FARMACIA - S.A. Acțiunile subscrise se vor achita
                                                             generale extraordinare, a actului adițional de
           NOTIFICARE               astfel:
                                                             modificare a actului constitutiv al societății/a actului
                                - în numerar la casieria societății;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                 constitutiv al Societății și pentru a efectua formalitățile
                                - prin ordin de plată în contul societății nr.
Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204                                  cerute de lege pentru înregistrare, publicitate,
                               RO19BRDE270SV22928872700, deschis la BRD
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                                     opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor
                               Târgu Mureș.
modificările și completările ulterioare, depunerea                                    adoptate și a actului adițional de modificare a actului
                                7. În ipoteza în care, în urma exercitării dreptului de
textului actualizat al actului constitutiv al Societății                                 constitutiv al Societății Comerciale/a actului constitutiv
                               preferință au rămas acțiuni nesubscrise, capitalul
Comerciale PARC INDUSTRIAL MURES - S.A., cu                                        al societății.
                               social va fi majorat în cuantumul subscrierilor, acțiunile
sediul în Vidrasău, orașul Ungheni, Platforma                                          (27/274.489)
                               nesubscrise fiind anulate.
Industrială nr. 1/G, înregistrată cu nr. J 26/402/2003,     Conform art. 117 din actul constitutiv raportat la art.
cod unic de înregistrare 15349689, care a fost                                             Societatea Comercială
                               114 (1) din Legea nr. 31/1990, republicată și
înregistrat cu nr. 36054 din 16.10.2007.                                              ROMEXTERRA FINANCE - S.A.
                               modificată, se mandatează consiliul de administrație
  (23/274.485)                                                           Târgu Mureș, județul Mureș
                               să finalizeze majorarea capitalului social și să deruleze
                               operațiunea de emisiune de acțiuni.
      Societatea Comercială                                                        NOTIFICARE
                                 (26/274.488)
    COMPANIA ROMÂNĂ DE TURISM                                              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      ȘI TRANZACȚII - S.R.L.,                  Societatea Comercială                Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               ROMEXTERRA FINANCE - S.A., Târgu Mureș           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
           NOTIFICARE                                              modificările și completările ulterioare, depunerea
                                     județul Mureș
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                 textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204            HOTĂRÂREA NR. 1               Comerciale ROMEXTERRA FINANCE - S.A., cu sediul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                                     în Târgu Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 93, județul
modificările și completările ulterioare, depunerea                 din 17.09.2007            Mureș, înregistrată cu nr. J 26/591/1994, cod unic de
textului actualizat al actului constitutiv al Societății     Adunarea generală extraordinară a acționarilor      înregistrare 6191660, care a fost înregistrat cu nr.
Comerciale COMPANIA ROMÂNĂ DE TURISM ȘI           Societății Comerciale ROMEXTERRA FINANCE -          36426 din 19.10.2007.
TRANZACȚII - S.A., cu sediul în Târgu Mureș, Piața      S.A., în ședința din 17.09.2007, luând în discuție        (28/274.490)
Trandafirilor nr. 48, județul Mureș, înregistrată cu nr. J  propunerea de modificare a obiectului de activitate în
26/1935/1993, cod unic de înregistrare 4869775, care     conformitate cu art. 236 din Regulamentul CNVM nr.           Societatea Comercială
a fost înregistrat cu nr. 36238 din 17.10.2007.       32/2006 privind serviciile de investiții financiare, anexa  BRIMED - S.R.L., Târgu Mureș, județul Mureș
  (24/274.486)                       nr. 9, prin vot deschis exprimat în unanimitate de către
                               acționarii prezenți, reprezentând 175.826 acțiuni, adică              HOTĂRÂRE
       Societatea Comercială              76,99 % din capitalul social, hotărăște:                    a adunării generale
      STIMET - S.A., Sighișoara,              Art. 1. Se aprobă modificarea obiectului de activitate
                                                               Asociatul unic al societății BUDA (BRICEANU)
                               în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanța de
                                                             POMPILIA - BRINDUSA, domiciliată în Târgu Mureș,
           NOTIFICARE               urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de
                                                             str. Piața Republicii nr. 22, județul Mureș, posesoare a
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.
                                                             C.I. seria MS nr. 219813, eliberată de Poliția Târgu
Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   227/2007 și ale art. 236 din Regulamentul CNVM nr.
                                                             Mureș la data de 15.10.2003, având cod numeric
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       32/2006 privind serviciile de investiții financiare.
                                                             personal 2790523043784, a convenit adoptarea
modificările și completările ulterioare, depunerea        Art. 2. Urmare a hotărârii adoptate la art. 1 din    prezentei hotărâri, prin care s-a statuat:
textului actualizat al actului constitutiv al Societății   prezenta, art. 4 al contractului de societate, respectiv     Art. 1. dizolvarea societății în vederea lichidării
Comerciale STIMET - S.A., cu sediul în Sighișoara, str.   art. 4 din statutul SSIF ROMEXTERRA FINANCE -        administrative;
Mihai Viteazu nr. 96, județul Mureș, înregistrată cu nr. J  S.A., se modifică și vor avea următorul conținut:        Art. 2. numirea ca lichidator a GENERAL MIR
26/3/1991, cod unic de înregistrare 1224855, care a       „Obiectul de activitate”                 CONSULT - S.R.L., prin practician coordonator Cătană
fost înregistrat cu nr. 36328 din 18.10.2007.          Alte tipuri de intermedieri financiare - cod CAEN    Cristian.
   (25/274.487)                      6523:                              Prezenta hotărâre împreună cu actul constitutiv
                                 1. servicii și activități de investiții:         actualizat, va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului
      Societatea Comercială                a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul   de pe lângă Tribunalul Mureș, pentru îndeplinirea
    GEDEON RICHTER FARMACIA - S.A.            sau mai multe instrumente financiare;            cuvenitelor condiții de publicitate.
        Târgu Mureș                   b) executarea ordinelor în numele clienților;        Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 19.10.2007
                                 c) tranzacționarea pe cont propriu;           într-un număr de două exemplare, din care unul pentru
           HOTĂRÂRE                  d) administrarea portofoliilor;             societate și unul pentru Oficiul Registrului Comerțului
                                 e) consultanță de investiții;              de pe lângă Tribunalul Mureș.
     a adunării generale extraordinare           f) subscrierea de instrumente financiare și/sau        (29/274.491)
    a acționarilor Societății Comerciale         plasamentul de instrumente financiare în baza unui
   GEDEON RICHTER FARMACIA - S.A.,            angajament ferm;                             Societatea Comercială
           Târgu Mureș                g) plasamentul de instrumente financiare fără un         COMPANIA ROMANA DE TURISM
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor      angajament ferm;                          SI TRANZACȚII - S.A., Târgu Mureș
Societății Comerciale GEDEON RICHTER FARMACIA          h) administrarea unui sistem alternativ de                județul Mureș
- S.A., convocată de președintele consiliului de       tranzacționare.
administrație, în conformitate cu prevederile din actul     2. servicii conexe:                              DECIZIA NR. 7
constitutiv al societății,                    a) păstrarea în siguranță și administrarea
  în data de 15 octombrie 2007, în prezența tuturor     instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv   din 22 octombrie 2007 a administratorului unic
acționarilor ce dețin un procent de 100 % capital social,  custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi     Subsemnatul Rusu Ioan, cetățean român, cod
  în urma dezbaterii ordinii de zi:             administrarea fondurilor sau garanțiilor;          numeric personal 1570123264426, născut la data de
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3071/5.XI.2007                                     9
23.01.1957 în Seulia de Mureș, județul Mureș,           - Virbanescu Petrica deține 37 părți sociale a 10 lei         Societatea Comercială
domiciliat în Târgu Mureș, Str. Tineretului nr. 4, ap. 12,   fiecare, în valoare totală de 370 lei, reprezentând 37 %        INFOMEDIA - S.R.L., Piatra-Neamț
județul Mureș, identificat cu C.I. seria MS nr.        din capitalul social și din cota de participare la beneficii          județul Neamț
168308/16.12.2002, eliberată de Poliția Târgu Mureș,      și pierderi;
administrator unic al Societății Comerciale COMPANIA        - Crestin Dumitru deține 29 părți sociale a 10 lei              ACT ADIȚIONAL
ROMANA DE TURISM SI TRANZACȚII - S.R.L., cu          fiecare, în valoare totală a 290 lei, reprezentând 29 %
                                                                  la actul constitutiv al Societății Comerciale
sediul în Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 48, județul   din capitalul social și din cota de participare la beneficii          INFOMEDIA - S.R.L.
Mureș, cod unic de înregistrare 4869775, înmatriculată     și pierderi;
cu nr. J 26/1935/1993, în baza legii și a actului                                         Subsemnații Miclea Ioan Mirel, cetățean român, cod
                                  - Gaspar Adrian Viorel deține 5 părți sociale a 10 lei
constitutiv decid:                                                      numeric personal 1700927272628, născut la data de
                                fiecare, în valoare totală de 50 lei, reprezentând 5 %
  1. Se completează obiectul secundar de activitate                                     27.09.1970 în Roman, județul Neamț, cu domiciliul în
                                din capitalul social și din cota de participare la beneficii  Piatra-Neamț, str. Mihai Eminescu, nr. 53, bl. C1, sc. A,
cu:                              și pierderi ;
  6713 - activități auxiliare intermedierilor financiare -                                  ap. 18, județul Neamț, și Miclea Antonina Paula,
                                  - Abi Chahine Khalil deține 29 părți sociale a 10 lei   cetățean român, cod numeric personal
consultații și intermedieri dosare credite (cu excepția    fiecare, în valoare totală de 290 lei, reprezentând
caselor de asigurări și de pensii);                                              2720524070065, născută la data de 24.05.1972 în
                                29 % din capitalul social și din cota de participare la    Rădăuți, județul Suceava, cu domiciliul în Piatra-
  6720 - activități auxiliare ale caselor de asigurări și   beneficii și pierderi.                     Neamț, str. Mihai Eminescu, nr. 53, bl. C1, sc. A, ap. 18,
de pensii (intermediere asigurări);
                                   (32/274.576)                       județul Neamț, în calitate de asociați ai Societății
  7230 - prelucrarea informatică a datelor;
                                                               Comerciale INFOMEDIA - S.R.L., cu sediul în Piatra-
  7260 - alte activități legate de informatică;
                                      Societatea Comercială               Neamț, Piața Mihail Kogălniceanu, bl. 13, parter,
  9302 - coafură și alte activități de înfrumusețare;
                                      KUANTUM - S.R.L., Giurgiu             județul Neamț, înmatriculată la O.R.C. Neamț cu nr.
  9304 - activități de întreținere corporală.
                                                               J 27/448/1997, cod unic de înregistrare 9743807, am
  2. Se actualizează actul constitutiv, sub semnătura
                                          NOTIFICARE                hotărât modificarea actului constitutiv al societății,
administratorului unic, în baza competențelor sale.
                                                               după cum urmează:
  3. Prezenta se aduce la îndeplinire prin grija         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                                 1) Se majoreaeză capitalul social al societății de la
administratorului unic.                    Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                                               200 RON la 50.000 RON prin depunerea sumei de
  (30/274.492)                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                                               49.800 RON în contul RO22BTRL02801202360932XX
                                modificările și completările ulterioare, depunerea       deschis la Banca Transilvania, Piatra-Neamț, cu
       Societatea Comercială               textului actualizat al actului constitutiv al Societății    chitanța nr. 1271101/17.10.2007 în valoare de 3.500,
    COMPANIA ROMANA DE TURISM               KUANTUM - S.R.L., cu sediul în Giurgiu, Str. Soarelui     nr. 1281501/18.10.2007 în valoare de 31.300 și
    SI TRANZACȚII - S.A., Târgu Mureș            nr. 7 A, județul Giurgiu, Str. Soarelui nr. 7 A, județul    chitanța nr. 175401/22.10.2007 de 15.000 RON.
         județul Mureș                 Giurgiu, înregistrată cu nr. J 52/239/2005, cod unic de      Structura asociaților la capitalul social și
                                înregistrare 17531422, care a fost înregistrat cu nr.     participarea la profit și pierderi este următoarea:
           NOTIFICARE                12161 din data de 17.10.2007.                 25.000 lei reprezentând 50 % - Miclea Mirel și 25.000
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      (33/274.577)                        lei reprezentând 50 % - Miclea Paula.
Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204                                      2) În baza prezentului act, a actului constitutiv,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu             Societatea Comercială                precum și a actelor adiționale ulterioare, s-a hotărât
modificările și completările ulterioare, depunerea          CONCEPT STUDIO - S.R.L., Giurgiu            modificarea și adoptarea unui act constitutiv actualizat
textului actualizat al actului constitutiv al Societății           județul Giurgiu                 care să conțină toate modificările intervenite de la
Comerciale COMPANIA ROMANA DE TURISM SI                                            înregistrarea societății în registrul comerțului și până la
TRANZACȚII - S.A., cu sediul în Târgu Mureș, Piața                   DECIZIA                data prezentului act.
                                                                 Prezentul act adițional se încheie sub semnătură
Trandafirilor nr. 48, județul Mureș, înregistrată cu nr.
                                  din data de 22.10.2007 a asociatului unic         privată, conform prevederilor art. 6 din Legea nr.
J 26/1935/1993, cod unic de înregistrare 4869775,
                                 Subsemnatul Matei Daniel Cristinel, în calitate de     31/1990, așa cum a fost modificată și completată prin
care a fost înregistrat cu nr. 36532 din 23.10.2007.
                                asociat unic și administrator al Societății Comerciale     Legea nr. 161/2003, publicată în Monitorul Oficial al
  (31/274.493)
                                CONCEPT STUDIO - S.R.L., am hotărât următoarele:        României, Partea I, nr. 279/2003, fiind semnat de către
                                 Art. 1. Suspendarea temporară a activității Societății   părți la data de 23.10.2007 cu nr. 80.
       Societatea Comercială
                                Comerciale CONCEPT STUDIO - S.R.L., pe o              (37/274.994)
      KUANTUM - S.R.L., Giurgiu
                                perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de
                                22.10.2007.                                Societatea Comercială
         HOTĂRÂREA NR. 2
                                 Drept pentru care am încheiat prezenta.               INFOMEDIA - S.R.L., Piatra-Neamț
           din 15.10.2007                (34/274.578)                                județul Neamț
      a A.G.A. a Societății Comerciale
                                      Societatea Comercială                          NOTIFICARE
   KUANTUM - S.R.L., cu sediul în Giurgiu,
 str. Soarelui nr. 7 A, județul Giurgiu, cod unic de       BOB - S.R.L., Piatra-Neamț, județul Neamț            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  înregistrare 17531422, înmatriculată la Oficiul                                      Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
   registrului comerțului cu nr. J 52/239/2005                 ACT ADIȚIONAL                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                                               modificările și completările ulterioare, depunerea
  Virbanescu Petrica, domiciliat în Giurgiu, Str.         la actul constitutiv al S.C. BOB - S.R.L.        textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Soarelui nr. 7 , județul Giurgiu, în calitate de asociat, și
                                 Art. 1. Subsemnatul Enachioaei Sorin, domiciliat în     Comerciale INFOMEDIA - S.R.L., cu sediul în Piatra-
Crestin Dumitru, domiciliat în București, str. Iohanes                                    Neamț, Piața Mihail Kogălniceanu, bloc I3, parter,
                                Piatra-Neamț, bd. Dacia nr. 17, sc. A, et. 9, ap. 39, în
Kepler nr. 26, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RX nr.                                  județul Neamț, înregistrată cu nr. J 27/448/1997, cod
                                calitate de asociat unic al S.C. BOB - S.R.L.,
049450 eliberat de Secția 6 Poliție la 12.06.1998,                                      unic de înregistrare 9743807, care a fost înregistrat cu
                                înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
născut la data de 8.10.1959 în comuna Trip, județul                                      nr. 41094 la data de 23.10.2007.
                                J 27/1229/8.09.2003, CIF RO15727890, am hotărât să
Satu Mare, cod numeric personal 1591008400172,                                           (38/274.995)
                                modific statutul societății după cum urmează:
Gaspar Adrian Viorel, domiciliat în București, aleea
                                 Se majorează capitalul social de la 200 RON la
Teisani nr. 76, sectorul 1, născut la data de 26.02.1969                                         Societatea Comercială
                                28.000 RON, fiind împărțit în 2.800 părți sociale cu
în București, cod numeric personal 1690226440030,                                         ZEL FINANCES - S.R.L., Piatra-Neamț
                                valoarea nominală de 10 RON, cu suma de 27.800 lei,
identificat cu C.I. seria RD nr.425393 eliberat de Secția                                           județul Neamț
                                aport în numerar provenind din contul 4551 „asociați -
2 Poliție la data de 27.11.2004, Abi Chahine Khalil,
                                conturi curente”, conform raportului de expertiză
cetățean canadian, cu rețedința în București, str. Dante                                             DECIZIA NR. 1
                                contabilă nr. 29/19 octombrie 2007 și a balanței din
Aligheri nr. 2-4, ap. 2, sectorul 1, născut la data de
                                30.09.2007.                                    din 22.10.2007
29.02.1968 în Liban, Beirut, identificat cu pașaport
seria BC 123824 eliberat de Ambasada Canadei la          (35/274.953)                         Subsemnatul Zelincă Petru, în calitate de asociat
București la data de 12.07.2005, în calitate de noi                                      unic al S.C. ZEL FINANCES - S.R.L., Piatra-Neamț,
                                      Societatea Comercială               decid următoarele:
asociați, am hotărât următoarele:
  1. Cesionarea de către Pricop Ioan Laurențiu a 10       BOB - S.R.L., Piatra-Neamț, județul Neamț           Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei                                 3 ani începând cu data de 23.10.2007 până la data de
                                          NOTIFICARE                22.10.2010.
către Creștin Dumitru, Pricop Ioan Laurențiu urmând să
se retragă din societate.                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      (39/274.996)
  2. Virbanescu Petrica și Crestin Dumitru au hotărât    Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                                                      Societatea Comercială
cooptarea în societate a încă doi asociați și anume:      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                                                     AgroFertil - S.R.L., Săvinești
Gaspar Adrian Viorel și Abi Chahine Khalil.          modificările și completările ulterioare, depunerea
                                textului actualizat al actului constitutiv al Societății            județul Neamț
  3. Majorarea capitalului social cu 800 lei prin aportul
asociaților astfel: Virbanescu Petrica majorează cu 270    Comerciale BOB - S.R.L., cu sediul în Piatra-Neamț,
                                                                      HOTĂRÂREA NR. 4/2007
lei, Crestin Dumitru cu 190 lei, Abi Chahine Khalil cu     bd. Dacia, nr. 17, sc. A, et. 9, ap. 39, județul Neamț,
290 lei, și Gaspar Adrian Viorel cu 50 lei.          înregistrată cu nr. J 27/1229/2003, cod unic de         a adunării generale extraordinare a asociaților
  În urma cesiunii și majorării capitalul social va fi de  înregistrare 15727890, care a fost înregistrat cu nr.      În ziua de 26.09.2007, la sediul social al S.C.
1.000 lei împărțit în 100 părți sociale a 10 lei fiecare și  41092 la data de 23.10.2007.                  AgroFertil - S.R.L., Săvinești, Str. Uzinei nr. 2, județul
va fi repartizat pe asociați astfel:                (36/274.954)                        Neamț, s-a desfășurat adunarea generală
  10                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3071/5.XI.2007
extraordinară a asociaților, convocată potrivit legii și    social, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv   Art. 1. Schimbarea valorii unei părți sociale de la 50
actului constitutiv, la solicitarea expresă a asociatului   și Legii nr. 31/1990, hotărăște:               RON la 610 RON.
majoritar Niculae Ioan din data de 15.09.2007.           Art. 1. Adunarea generală ia act de cesiunile de       Art. 2. Majorarea capitalului social de la 1.000 RON
  Au fost prezenți asociații reprezentând 100 % din     acțiuni efectuate în baza contractelor de cesiune,      la 12.200 RON.
capitalul social:                       autentificate cu nr. 685 și 686 din 23.10.2007 și aprobă     Art. 3. Majorarea capitalului social cu suma de
  Total capital social = 10.000,00 lei RON          cooptarea unui nou acționar, în persoana dlui         11.200 RON se realizează prin hotărârea asociatului
  Total părți sociale = 1.000, reprezentate astfel:     Agustsson Jon Arni, cu cetățenie islandeză, născut la     unic, de a repartiza profitul anului 2006 la capitalul
  - Niculaie Ioan = 800 părți sociale            data de 14.05.1946 în localitatea Reykjavik, Islanda,     social, conform notei contabile nr. 1779/16.10.2007.
  - Ciobanu Vasile = 200 părți sociale            domiciliat în Reykjavik, Islanda, identificat cu         Art. 4. Capitalul social total majorat de 12.200 RON
  La adunare participă și dl avocat Robert Bica,       pașaportul seria ISL nr. A1108952 emis de autoritățile    este împărțit în 20 părți sociale, în valoare de 610 RON
reprezentant - delegat al firmei RAFFINACHEM Ltd.       islandeze la 18.09.2002.                   fiecare, care aparține în întregime asociatului unic.
Cipru.                               Art. 2. Adunarea generală aprobă retragerea din       Prezentul act adițional modifică și completează
  Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a     societate a acționarului Pop-Silaghi Maria-Nicoleta,     corespunzător statutul societății.
asociaților este:                       prin cedarea celor 68.177 acțiuni, la valoarea          Celelalte clauze rămân neschimbate.
  1. Prezentarea scrisorii de intenție a           nominală, acționarului Pop Silaghi Vasile.            Prezentul act a fost redactat azi, 16.10.2007, în 6
RAFFINACHEM Ltd. Cipru, de preluare a părților           Art. 3. Se aprobă următoarea structură a         exemplare, la Timișoara.
sociale a celor doi asociați la valoarea nominală.       acționariatului, rezultată în urma cesiunilor de acțiuni,     (44/275.002)
  2. Diverse.                        efectuate de către acționari, menționate la art. 1 și 2 de
  După discuții, în unanimitate de voturi, adunarea     mai sus:                                  Societatea Comercială
generală extraordinară a asociaților a adoptat           Capitalul social este divizat în 483.493 acțiuni          SENDYLIN - S.R.L., Timișoara
următoarele:                          nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală
  Art. 1. Ambii asociați, Ioan Niculae și Vasile Ciobanu   de 2,5 lei RON.                                  NOTIFICARE
se retrag din S.C. AgroFertil - S.R.L., Săvinești.         Structura capitalului social este următoarea:        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 2. Ioan Niculae, domiciliat în București, str. Cpt.
                                  a. Societatea Comercială DANICE INVEST ApS        Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Octav Cocărescu, nr. 88, sectorul 1, având cod
                                deține 168.480 acțiuni nominative, cu valoarea de 2,5     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
numeric personal 1540719400502, cesionează un
                                RON, reprezentând 34,8464 % din capitalul social;       modificările și completările ulterioare, depunerea
număr de 800 părți sociale firmei RAFFINACHEM Ltd.
                                  b. Agustsson Jon Arni deține 143.000 acțiuni       textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Cipru, pe baza unui contract de cesiune, la valoarea
                                nominative, cu valoarea de 2,5 RON, reprezentând       Comerciale SENDYLIN - S.R.L., cu sediul în
nominală a părților sociale.
                                29,5764 % din capitalul social;                Timișoara, str. W. Shakespeare nr. 46, județul Timiș,
  Art. 3. Vasile Ciobanu, domiciliat în Piatra-Neamț,
                                  c. Wernersson Olafur Ivan deține 103.474 acțiuni     înregistrată cu nr. J 35/1100/1994, cod unic de
str. Gen. Nicolae Dăscălescu nr. 15, bl. T1, sc. D, ap.
                                nominative, cu o valoare de 2,5 RON, reprezentând       înregistrare 5542010, care a fost înregistrat cu nr.
12, cod numeric personal 1520419270582,
cesionează un număr de 190 părți sociale firmei        21,4014 % din capitalul social;                30940 din 19.10.2007.
RAFFINACHEM Ltd. Cipru, pe bază de contract de           d. Pop Silaghi Vasile deține 68.518 acțiuni          (45/275.003)
cesiune, și 10 părți sociale dlui Dan Emil Anghel,       nominative, cu valoarea de 2,5 RON, reprezentând
cetățean român, domiciliat în Bacău, calea Mărășești      14,1715 % din capitalul social;                    Societatea Comercială
nr. 1, sc. C, ap. 6, județul Bacău, cod numeric personal      e. Stancel Simion deține 21 acțiuni nominative, cu     PERFECT DISTRIBUTION - S.R.L., Timișoara
1680807040089, pe bază de contract de cesiune, toate      valoarea de 2,5 RON, reprezentând 0,0043 % din
părțile sociale la valoarea nominală.             capitalul social.                          ACT ADIȚIONAL NR. 42/17.10.2007
  Art. 4. Asociații S.C. AgroFertil - S.R.L., Săvinești,     Art. 4. Adunarea generală împuternicește pe dl Pop      Subsemnații Kofman Arkadiy și CARDENIO
devin următorii:                        Silaghi Vasile să depună la registrul comerțului       HOLDINGS LIMITED, reprezentată prin dna Mardar
  - RAFFINACHEM Ltd., cu sediul social în Nicosia,      prezenta hotărâre în vederea înregistrării mențiunilor și   Regina, cetățean moldovean, născută în data de
str. Karpenisi nr. 30, Cipru, cu un număr de 990 părți     publicării în Monitorul Oficial.               9.05.1977 în MDA Tiraspol, Republica Moldova,
sociale, reprezentând 99 % din capitalul social;          (42/274.999)                       domiciliată în Chișinău, str. Miron Costin nr.22, ap. 55,
  - Dan Emil Anghel, cetățean român, domiciliat în                                     Moldova, identificată cu C.I. seria A nr. 88026922
Bacău, calea Mărășești nr. 1, sc. C, ap. 6, cu un număr           Societatea Comercială              emisă de autoritățile din Moldova la data de 7.05.2002,
de 10 părți sociale, reprezentând 1 % din capitalul             GIOVANA & ANI - S.R.L.               în calitate de asociați ai Societății Comerciale
social.                                  comuna Biled, județul Timiș            PERFECT DISTRIBUTION - S.R.L., deținând 100 %
  Art. 5. Se modifică actul constitutiv al S.C. AgroFertil                                 capitalul social, am hotărât modificarea actelor
- S.R.L., Săvinești, privind asociații noi, cotele de               ACT ADIȚIONAL               constitutive, în următoarele condiții:
participare ale acestora și se va depune în termen de                                      I. Majorare capital social
15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri la Oficiul           la actele constitutive ale firmei
                                                                Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al
Registrului Comerțului al Județului Neamț.             Subsemnații Marincas Ioan, identificat cu C.I. seria   Societății Comerciale PERFECT DISTRIBUTION -
  Art. 6. Se împuternicește dl avocat Bica Robert,      TM nr. 196207/2.06.2001, cod numeric personal         S.R.L. de către CAREDENIO HOLDINGS LIMITED cu
reprezentantul împuternicit al RAFFINACHEM Ltd.        1600407311816, și Marincas Ana, identificată cu C.I.     suma de 175.770 RON (echivalentul în RON a sumei
Cipru, identificat cu C.I. seria DP nr. 118059, eliberat de  seria TM nr. 196209/2.05.2001, cod numeric personal      de 75.000 USD, la cursul valutar de 2,3436 RON/1
INEP București la data de 30.03.2006, cu ducerea la      2671009312966, în calitate de asociați ai firmei       USD, practicat de B.N.R. la data de 11.10.2007,
îndeplinire a prezentelor hotărâri, prin semnarea       Societatea Comercială GIOVANA & ANI - S.R.L., am       respectiv 52.792 euro, la cursul valutar de 3,3295
tuturor actelor necesare și utile, inclusiv efectuarea     făcut următoarea modificare la actele constitutive ale    RON/1 euro, practicat de B.N.R. la data de 11.10.2007)
publicității.                         firmei:                            de la 400 RON (echivalentul a 122,72 euro, la cursul
   (40/274.997)                         Art. unic: Se suspendă activitatea firmei pe o      valutar de 3,2595 RON/1 euro, practicat la B.N.R. la
                                perioadă de 3 ani, începând cu 9.10.2007.           data de 31.08.2007, respectiv 167,17 USD, la cursul
      Societatea Comercială                  Restul prevederilor din actele constitutive ale      valutar de 2,3927 RON/1 USD, practicat de B.N.R. la
   AGRO FERTIL - S.R.L., satul Săvinești           societății rămân neschimbate, iar prezentul act        data de 31.08.2007) la 176.170 RON (din care 400
    comuna Săvinești, județul Neamț             adițional face parte integrantă din documentația de      RON echivalentul a 122,72 euro, la cursul valutar de
                                constituire și funcționare a societății.           3,2595 RON/1 euro, practicat de B.N.R. la data de
           NOTIFICARE                  Prezentul act adițional a fost redactat azi,       31.08.2007, respectiv 167,17 USD, la cursul valutar de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    9.10.2007, în 4 exemplare, din care 3 exemplare        2,3927 RON/1 USD, practicat de B.N.R. la data de
Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    pentru părți și un exemplar pentru Registrul Comerțului    31.08.2007, și 175.770 RON, echivalentul în RON a
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        de pe lângă Tribunalul Timiș.                 sumei de 75.000 USD, la cursul valutar de 2,3436
modificările și completările ulterioare, depunerea         (43/275.001)                       RON/1 USD, practicat de B.N.R. la data de
textului actualizat al actului constitutiv al Societății                                   11.10.2007, respectiv 52.792 euro, la cursul valutar de
Comerciale AGRO FERTIL - S.R.L., cu sediul în satul             Societatea Comercială              3,3295 RON/1 USD, practicat de B.N.R. la data de
Săvinești, Str. Uzinei, nr. 2, comuna Săvinești, județul         SENDYLIN - S.R.L., Timișoara            11.10.2007).
Neamț, înregistrată cu nr. J 27/1130/2003, cod unic de                                     Art. 2. Majorarea capitalului social se realizează prin
înregistrare 15676753, care a fost înregistrat cu nr.               ACT ADIȚIONAL               emiterea de către Societatea Comercială PERFECT
41114 la data de 23.10.2007.                                                 DISTRIBUTION - S.R.L. a unui număr de 17577 părți
                                  la actul constitutiv al Societății Comerciale
  (41/274.998)                                                       sociale, cu o valoare nominală egală, a 10 RON fiecare
                                         SENDYLIN - S.R.L.
                                                               și o valoare nominală totală de 175.770 RON, părți
     Societatea Comercială                  Subsemnata Saceanu Luminița, cetățean român,        sociale ce vor fi deținute de către CARDENIO
                                născută la 4.04.1973 în Timișoara, județul Timiș,       HOLDINGS LIMITED.
STARSEM - S.A., comuna Girov, județul Neamț
                                domiciliată în Timișoara, Str. Oglinzilor nr. 32, bl. 39,    Art. 3. În urma majorării, Societatea Comercială
         HOTĂRÂREA NR. 1                ap. 15, județul Timiș, posesoare a actului de identitate   PERFECT DISTRIBUTION - S.R.L. va avea un capital
                                C.I. seria TM nr. 595562/8.05.2007 eliberată de        social subscris și vărsat, în valoare nominală totală de
           din 23.10.2007              SPCLEP Timișoara, cod numeric personal            176.170 RON (din care 400 RON echivalentul a 122,72
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor       2730404354761, în calitate de asociat unic al Societății   euro, la cursul valutar de 3,2595 RON/1 euro, practicat
Societății Comerciale STARSEM - S.A., cu sediul în       Comerciale SENDYLIN - S.R.L., cu sediul în          de B.N.R. la data de 31.08.2007, respectiv 167,17
comuna Girov, județul Neamț, înmatriculată la registrul    Timișoara, str. Shakespeare nr. 46, județul Timiș,      USD, la cursul valutar de 2,3927 RON/1 euro, practicat
comerțului cu nr. J 27/1261/2003, legal convocată la      înregistrată la Registrul Comerțului Timiș cu nr. J      de B.N.R. la data de 31.08.2007, și 175.770 RON,
sediul societății azi, data de mai sus, în prezența și cu   35/1100/1994, cod fiscal R 5542010, am hotărât        echivalentul în RON al sumei de 75.000 USD, la cursul
votul acționarilor reprezentând 100 % din capitalul      următoarele:                         valutar de 2,3436 RON/1 USD, practicat de B.N.R. la
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3071/5.XI.2007                                                      11
data de 11.10.2007, respectiv 52792 euro, la cursul      • Darea de seamă a administratorilor, în care se va             2.5. Capitalul social după divizare
valutar de 3,3295 RON/1 USD, practicat de B.N.R. la     justifica din punct de vedere economic și juridic                După divizare, capitalul social al fiecărei societăți
data de 11.10.2007), divizat în 17617 părți sociale, cu   necesitatea divizării;                            este așa după cum s-a arătat rezultatul opțiunilor
o valoare nominală egală, a 10 RON fiecare și o        • Situația financiară împreună cu rapoartele de              acționarilor exprimate prin hotărârea adunării generale
valoare nominală totală de 176.170 RON și va fi deținut   gestiune pe ultimele 3 exerciții financiare, precum și cu          extraordinare a acționarilor și va avea următoarea
de către asociați astfel:                  3 luni înainte de data proiectului de divizare;               structură:
  - Arkadiy Kofman va deține o parte socială, în       • Raportul cenzorilor;
valoare nominală de 10 RON, reprezentând 0,006 %        • Raportul unui expert desemnat de judecătorul                                        Număr    Valoarea   Valoarea
                                                                     Nr.                Pondere
din capitalul social al Societății Comerciale PERFECT    delegat, întocmit în conformitate cu prevederile art.                     Societatea          părți sociale unei părți capitalului
                                                                     crt.                din c.s. %
DISTRIBUTION - S.R.L.;                   243*3 lit. e din lege;                                                    aferente   sociale    social
  - CARDENIO HOLDINGS LIMITED va deține 17616         • Lista contractelor cu valoare de peste 10.000 lei, în
                              curs de executare.                              1. S.C. BANAT CAR S.R.L.      90,00    45.018          450.180
părți sociale, în valoare nominală de 10 RON fiecare și
                                După adoptarea hotărârii asupra divizării,                 2. S.C.MHS TRUCKS S.R.L.      10,00     5.002      10    50.020
o valoare nominală totală de 176.160 RON,
reprezentând 99,994 % din capitalul social al Societății  societatea va efectua formalitățile de înregistrare a                Total            100,00      400          500.200
Comerciale PERFECT DISTRIBUTION - S.R.L.          divizării la Registrul Comerțului, în conformitate cu
                              prevederile Legii. Divizarea va avea loc la data                Structura acționariatului societății BANAT CAR -
  Art. 4. Majorarea capitalului social al Societății
                              înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor          S.R.L.
Comerciale PERFECT DISTRIBUTION - S.R.L. se
                              privind modificarea capitalului social al societăților             Structura acționariatului societății BANAT CAR -
realizează de CARDENIO HOLDINGS LIMITED,
                              beneficiare, moment denumit în continuare „data               S.R.L. va fi următoarea:
vărsământul fiind efectuat de către Arkady Kofman, în
calitate de asociat al CARDENIO HOLDINGS          efectivă a divizării”.
                                1.2.2. Fundamentarea procesului de divizare din                             Capital social subscris și vărsat
LIMITED.                                                                        Titular                             %
                              punct de vedere economic                                          Nr. părți sociale    Valoare
  Prezentul act adițional modifică și completează în
                                În contextul economico-social actual, administrarea
mod corespunzător actele constitutive ale Societății                                           Michael Horst Schmidt       40.516       405.160        90,0
                              pe societăți mai mici a unor părți din patrimoniu, de
Comerciale PERFECT DISTRIBUTION - S.R.L.                                                 Werner Schmidt           4.502       45.020        10,0
                              face mai eficient, ajungându-se la rezultate
  Prezentul act adițional a fost redactat în 3
                              economico-financiare mai bune.                           Total            45.018       450.180       100,0
exemplare originale, urmând a fi depus la Oficiul
                                În acest mod, prin efortul societății participante la
Registrului Comerțului pentru efectuarea cuvenitelor                                            Structura acționariatului societății MHS TRUCKS -
                              divizare, se va reuși creșterea rentabilității acestora.
mențiuni.                           1.3. Termenii și condițiile divizării                   S.R.L. va fi următoarea:
   (46/275.004)                       Conform hotărârii adunării generale a asociaților din                          Capital social subscris și vărsat
                              25.08.2007 divizarea Societății Comerciale BANAT                      Titular                             %
     Societatea Comercială               CAR - S.R.L. va avea loc prin transferul unei părți din                           Nr. părți sociale      Valoare
 PERFECT DISTRIBUTION - S.R.L., Timișoara          patrimoniul acesteia, către o nouă societate care ia             Michael Horst Schmidt        4.502       45.020       90,0
                              astfel ființă sub denumirea MHS TRUCKS - S.R.L. În              Werner Schmidt             500        5.000       10,0
          NOTIFICARE               conformitate cu prevederile legale, întrucât numai o
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul  parte din patrimoniu se desprinde și transmite către o               Total             5.002       50.020      100,00
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   nouă societate participantă la divizare, Societatea               2.6. Bilanțul înainte de divizare al societății scindate
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      Comercială BANAT CAR - S.R.L. nu își încetează                 Tabelul de mai jos redă situația patrimonială a
modificările și completările ulterioare, depunerea     existența și nu-și modifică forma juridică actuală.
                                                                     societății scindate la data de referință, detaliind
textului actualizat al actului constitutiv al Societății    • capitalul social al fiecărei societăți este rezultatul
                                                                     principalele elemente de activ și pasiv, astfel:
Comerciale PERFECT DISTRIBUTION - S.R.L., cu        opțiunilor asociaților exprimate prin hotărârea adunării
sediul în Timișoara, str. Vasile Lupu nr. 16, cam. 3,    generale extraordinare a acționarilor din data de                                            - Sume în RON -
județul Timiș, înregistrată cu nr. J 35/2285/2005, cod   25.08.2007, și va avea următoarele ponderi din                    Componente patrimoniale                     Valoare
unic de înregistrare 17775010, care a fost înregistrat cu  capitalul social al societății care se divide:
nr. 30945 din 19.10.2007.                                                         Imobilizări necorporale                     15.512,06
                                                              Pondere     Imobilizări corporale, din care:               9.690.623,50
   (47/275.005)                      Nr. crt.       Societatea
                                                              din c.s. %   Terenuri                           1.485.525,00
     Societatea Comercială                 1.   S.C. BANAT CAR S.R.L.                 90,00    Construcții                         6.896.798,62
 BANAT CAR - S.R.L., Ghiroda, județul Timiș           2.   S.C. MHS TRUCKS S.R.L.                10,00    Investiții în curs                          0,00
                                                                      Utilaje și mijl. de transport                1.118.632,67
                               Total                            100,00
       PROIECT DE DIVIZARE                                                     Mobilier și birotică                      189.667,21
                                2. Informații financiare                          Imobilizări financiare, din care:                  0,00
  a Societății Comerciale BANAT CAR - S.R.L.         2.1. Data de referință a bilanțului de divizare              titluri de participare                        0,00
  1. Informații generale cu privire la divizare        S-a convenit ca data de referință pentru bilanțul             Total active imobilizate                   9.706.135,56
  1.1. Prezentarea societăților implicate în proiectul  contabil de divizare să fie 31.08.2007. În consecință,             Stocuri                            798.701,35
de divizare:                        bilanțul înainte de divizare al societății scindate a fost
                                                                      Creanțe - din care                      1.127.267,40
  În conformitate cu clauzele și condițiile prezentului  pregătit pe baza datelor financiare și contabile ale
                                                                      Clienți                               0,00
proiect de divizare și cu prevederile Legii societăților  acesteia, la data de 31.08.2007.
                                                                      Diverși debitori                           0,00
comerciale nr. 31/1990, republicată și cu modificările     2.2. Evaluarea imobilizărilor corporale și
                              necorporale ale societății                           Disponibilități bănești                    568.733,04
ulterioare (denumită în continuare „Legea”), s-a                                              Total active circulante                   2.494.701,79
convenit asupra divizării Societății Comerciale BANAT      Evaluarea imobilizărilor corporale ale societății
                              scindate va fi efectuată în anul 2007 de un expert               Cheltuieli în avans                      390.404,23
CAR - S.R.L. (numită în continuare „societate                                               Total activ                         12.591.241,58
                              evaluator independent, autorizat ANEVAR. Rezultatele
scindată”).                                                                Capital social                         500.200,00
                              evaluării vor fi supuse dezbaterii și aprobării până la
  Societatea Comercială BANAT CAR - S.R.L. este                                             Rezerve din reevaluare                        0,00
                              momentul divizării efective și cuprinse în bilanțul
persoană juridică română, înființată în anul 2004, are                                           Rezerve legale                            0,00
                              contabil de divizare.
sediul în localitatea Ghiroda, Calea Lugojului nr. 74,
                                2.3. Informații privind capitalul social și acționarii           Alte rezerve                         4.297.091,31
județul Timiș. Societatea este înregistrată la Registrul
                              societății beneficiare divizării                        Repartizarea profitului                       0,00
Comerțului cu nr. J 35/1600/2004, cod unic de
                                Conform art. 239 din Lege și în conformitate cu cele            Profit și pierdere                       914.851,41
înregistrare RO 12863870.                  prezentate în Secțiunea 2 de mai sus, divizarea se face            Total capitaluri proprii:                  5.712.142,72
  1.2. Fundamentarea din punct de vedere economic     prin transmiterea unei părți din patrimoniu Societății             Împrumuturi pe termen lung                  1.034.168,26
și juridic a deciziei de divizare              Comerciale BANAT CAR - S.R.L., care nu-și încetează
  1.2.1. Fundamentarea deciziei de divizare din punct                                          din care garanții reținute furnizorilor               0,00
                              existența și nu-și modifică forma juridică, către noua             Datorii pe termen scurt - din care              5.844.930,60
de vedere juridic                      societate cu răspundere limitată beneficiară, respectiv
  În conformitate cu prevederile art. 241 din Legea nr.                                         Împrumuturi pe termen scurt                 1.756.487,60
                              Societatea Comercială MHS TRUCKS.                       Furnizori                          1.457.291,44
31/1990 privind societățile comerciale, divizarea        Societatea beneficiară preia părțile sociale,
Societății Comerciale BANAT CAR - S.R.L. are loc în                                            Furnizori de imobilizări                       0,00
                              stabilindu-se astfel capitalul social al acesteia, precum
baza hotărârii adunării generale extraordinare a                                              Clienți creditori                       752.240,89
                              și câte o parte din activul și pasivul societății scindate,
acționarilor din 25.08.2007.                                                        Impozite și taxe către instituțiile statului          151.464,47
                              așa cum se prevede în secțiunile 2.5 și 2.6 ale
  Data de referință a divizării este 31.08.2007, dată   prezentului proiect de divizare.                        Impozite și taxe locale (clădiri)                36.971,00
care va fi aceeași pentru societățile participante la      2.4. Capitalul social actual al societății scindate, la          Creditori diverși
divizare.                          data divizării, este de 500.200,00 RON, reprezentând              Sume datorate asociaților                  1.690.475,20
  Prezentul proiect de divizare va fi înregistrat la   un număr de 50.020 părți sociale, cu o valoare                 Alte datorii
Registrul Comerțului, vizat de judecătorul delegat și    nominală de 10,00 RON/parte socială, cu următoarea               Datorii - total                       6.879.098,86
publicat în Monitorul Oficial, în conformitate cu      structură:                                   Conturi de regularizare pasiv
prevederile art. 242*2 din Lege.
                                             Capital social subscris și vărsat        Total pasiv                         12.591.241,58
  În conformitate cu prevederile legale, conducerea          Titular                          %
societății care se divide va pune la dispoziția celor                   Nr. părți sociale   Valoare          2.6. Bilanțul după divizare la data de referință
interesați, la sediul social, cu o lună înaintea datei    Michael Horst Schmidt       45.018     450.180      90,00   Activul și pasivul Societății Comerciale BANAT CAR
adunării generale extraordinare, următoarele         Werner Schmidt           5.002      50.020      10,00  - S.R.L. la data de 31.08.2007 vor fi preluate de către
documente:                                                                societatea beneficiară în proporțiile stabilite de către
  • Proiect de divizare                  Total               50.020     500.200     100,00  adunarea generală extraordinară a acționarilor, astfel:
  12                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3071/5.XI.2007

                                                               După divizare
                        Componente patrimoniale        Înainte de divizare
                                                         BANAT CAR       MHS TRUCKS
                  Imobilizări necorporale                   15.512,06       15.512,06         0,00
                  Imobilizări corporale, din care:             9.690.623,50      8.988,893,50      701,730,00
                  Terenuri                         1.485.525,00       783.795,00      701.730,00
                  Construcții                        6.896.798,62      6.896.798,62         0,00
                  Investiții în curs                        0,00          0,00         0,00
                  Utilaje și mijl. de transport               1.118.632,67      1.118.632,67         0,00
                  Mobilier și birotică                    189,667,21       189,661,21         0,00
                  Imobilizări financiare                      0,00          0,00         0,00
                  Total active imobilizate                 9.706.135,56      9.004.405,56      701.730,00
                  Stocuri                           798.701,35       798.701,35         0,00
                  Creanțe - din care                    1.127.267,40      1.127.267,40         0,00
                  Clienți                          1.127.267,40      1.127.267,40         0,00
                  Furnizori debitori                        0,00          0,00         0,00
                  Alte creanțe                           0,00          0,00         0,00
                  Diverși debitori                         0,00          0,00         0,00
                  Disponibilități bănești                   568.733,04       368.733,04      200.000,00
                  Total active circulante                  2.494.701,79      2.294.701,79      200.000,00
                  Cheltuieli în avans                     390.404,23       390.404,23         0,00
                  Total activ                       12.591.241,58     11.689.511,58      901.730,00
                  Capital social                       500.200,00       450.180,00       50.020,00
                  Rezerve din reevaluare                      0,00          0,00         0,00
                  Rezerve legale                          0,00          0,00         0,00
                  Alte rezerve                       4.297.091,31      3,867.382,18      429.709,13
                  Profit și pierdere                     914.851,41       823.366,27       91.485,14
                  Total capitaluri proprii:                 5.712.142,72      5.140.928,45      571.214,27
                  Împrumuturi pe termen lung                1.034.168,26      1.034.168,26         0,00
                  din care garanții reținute furnizorilor
                  Datorii pe termen scurt - din care            5.844.930,60      5.514.414,87      330.515,73
                  Împrumuturi pe termen scurt                1.756.487,60      1.756.487,60         0,00
                  Furnizori                         1.457.291,44      1.457.291,44         0,00
                  Furnizori de imobilizări                     0,00          0,00         0,00
                  Clienți creditori                      752.240,89       752.240,89         0,00
                  Impozite și taxe către instituțiile statului        151.464,47       151.464,47         0,00
                  Impozite și taxe locale (clădiri)              36.971,00       36.971,00         0,00
                  Sume datorate asociaților                 1.690.475,20      1.359,959,47      330.515,73
                  Datorii - total                      6.879.098,86      6.548.583,13      330.515,73
                  Conturi de regularizare pasiv
                  Total pasiv                       12.591.241,58     11.689,511,58      901.730,00  3. Întregirea părților sociale și data de la care            Societatea Comercială                     Societatea Comercială
acestea dau dreptul la dividende.                     ROMFRATIM - S.R.L., Timișoara                 ROMFRATIM - S.R.L., Timișoara
  Noua situație referitoare la părți sociale și, respectiv,          județul Timiș                          județul Timi
părți sociale deținute de societățile implicate, în
conformitate cu secțiunea 3.2 va fi înregistrată la Oficiul            ACT ADIȚIONAL                          NOTIFICARE
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul          la actul constitutiv al SC ROMFRATIM - S.R.L.          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timișoara.                                                           Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  Subsemnatul Cheraz Al Wari, cetățean sirian,
  Data înregistrării va fi și data de la care divizarea va                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                domiciliat în R. Arabă Siria, str. Akrama Homs nr. 205,
produce efecte, inclusiv dreptul la dividende.                                         modificările și completările ulterioare, depunerea
                                posesoare a pașaportului seria JS/01 nr.
  Înainte de data menționată mai sus, fiecare din                                      textului actualizat al actului constitutitiv al Societății
                                4863836/2002, eliberat de autoritățile siriene, în       Comerciale ROMFRATIM - S.R.L., cu sediul în
societățile implicate își păstrează personalitatea
                                calitate de asociat unic, am hotărât:             municipiul Timișoara, calea Sever Bocu, bl. C2, sc. A,
juridică și, deci, răspunde pentru datoriile pe care le
                                  Art. 1. Diminuarea capitalului social al societății se   ap. 8, județul Timiș, înregistrată sub nr. J 35/1045/1992,
are.
                                face de la suma de 23.480 lei, respectiv 32.285 USD      cod unic de înregistrare 7526399, care a fost înregistrat
  4. Alte informații:
                                (31.817 USD + 468 USD) și 24.828 euro (24.474 euro       sub nr. 31006 din 22.10.2007.
  4.1. Administratorii societății scindate vor continua
                                + 354 euro) la suma de 11.075 lei, respectiv 20.266        (50/275.008)
să-și îndeplinească mandatul lor și după data efectivă     USD/15.589 euro.
a divizării, până în momentul alegerii sau numirii         Art. 2. Diminuarea capitalului social se face cu suma          Societatea Comercială
valabile a succesorilor lor, sau până la data încetării     de 12.405 lei (12.019 USD/9.239 euro), echivalentul         SEMTIM - S.A., Timișoara, județul Timiș
mandatului pentru cauze cum ar fi decesul, demisia       aportului în natură constând în autocamionul cu
sau înlăturarea din funcție.                  platformă marca AVIA.A 31T-L tip D-407:01, nr. de                HOTĂRÂREA NR. 3
  4.2. După publicarea prezentului proiect de divizare,    fabricație TNA31TLHYRA001227, an de fabricație                 din data de 15.10.2007
Societatea Comercială BANAT CAR - S.R.L. va întocmi       1994, cap. cilindrică 3.596 cm3, nr. locuri pe scaune
și depune la Oficiul Registrului Comerțului hotărârea de                                     Art. 1. Se aprobă contractarea unui credit conform
                                2+1, culoare albastră, electrostivuitorul cu furcă marca
                                                                Legea nr. 150/2003 în sumă de 100.000 lei RON, adică
divizare, inventarul general al patrimoniului și bilanțul    POTAIN Transfor nr. 207001, o mașină pentru
                                                                unasutămii lei, de la Banca Comercială CARPATICA -
contabil de divizare privind situația economică și       umplerea și închiderea etanșă a pungilor și sacilor,      S.A., Agenția Traian, necesar pentru înființarea
financiară existentă la data înscrierii mențiunii de      marca PACKING tip Hw-103 (inclusiv liter pentru        culturilor agricole, finanțarea activității curente.
executare a divizării, precum și protocolul de predare-     imprimarea datei).                        Art. 2. Se aprobă, de asemenea, garantarea acestui
preluare a activului și pasivului, din care să rezulte,      Art. 3. În urma diminuării, capitalul social va fi în    credit cu următoarele bunuri proprietatea unității:
după caz, evidența contractelor în curs de executare.      sumă de 11.075 lei, respectiv 20.266 USD/15.589 euro,       - imobil situat în Timișoara, Str. Plugarilor FN,
  4.3. Cheltuielile de divizare vor fi suportate de către   aport exclusiv în numerar, împărțit în 1.107 părți sociale   identificat în C.F. 65334.
societatea scindată, urmând a fi transmise și societății    a 10 lei fiecare, deținute de către asociatul unic Cheraz     Art. 3. Societatea va reprezentată de Urechescu
beneficiare.                          al Wari.                            Marcel, în calitate de administrator, care este
  Prezentul proiect de divizare a fost redactat și        Celelalte clauze rămân neschimbate.             împuternicit să negocieze în numele societății condițiile
aprobat de organele în drept, urmând a fi înregistrat la      Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 1.09.2007, în   de creditare și să angajeze societatea prin semnarea
Registrul Comerțului și publicat în Monitorul Oficial.     4 exemplare.                          contractului de credit și a contractelor de garanție.
   (48/275.006)                          (49/275.007)                         (51/275.009)
                       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3071/5.XI.2007                                    13
       Societatea Comercială                300096, județul Timiș, în calitate de membru al         3. Aprobă emiterea în favoarea Anglo-Romanian
    EZNA MOTORS - S.R.L., Timișoara              Consiliului de Administrație, și               Bank Limited, Agenția Timișoara, a unui bilet la ordin în
         județul Timiș                    Drăgan Aurel Mircea, cod numeric personal        alb la suma și scadență.
                                 1571126354756, cetățean român, născut la             4. Persoana împuternicită să semneze contractul de
            HOTĂRÂRE                  26.11.1957 în locailtatea Pianu de Sus, județul Alba,    credit, eventualele acte adiționale la acesta,
                                 domiciliat în Timișoara, Aleea Rachetei nr. 14, bl. 62,   contractele de garanție, acte adiționale la acestea,
      a adunării generale a asociaților           sc. A, ap. 3, județul Timiș, în calitate de membru al    biletele la ordin, cât și orice alt document legal de
       S.C. EZNA MOTORS - S.R.L.              Consiliului de Administrație,                facilitatea mai sus-menționată este dl Cornu Georgică,
  În baza prevederilor statutare și ale Legii            în baza drepturilor conferite de statutul societății,  cod numeric personal 1550908354760, cetățean
nr. 31/1990, modificată, asociații:                întruniți în ședința din data de 1.10.2007, hotărâm:     român, domiciliat în Timișoara, str. Martirii de la
  Costescu Cosmin-Vasile, cetățean român, născut la         1. Contractarea cu Anglo-Romanian Bank, Agenția     Fântâna Alba, bl. C37, ap. 2, cod poștal 300362,
data de 29.01.1976 în municipiul Orăștie, județul         Timișoara, a unei linii de credit revolving în sumă totală  județul Timiș, identificat cu C.I. seria TM nr. 191314,
Hunedoara, domiciliat în Timișoara, Str. Lalelelor nr. 5,     de 58.000.000 RON, în calitate de co-împrumutat.       eliberată de Poliția Municipiului Timișoara, în calitate
sc. A, ap. 5, județul Timiș, identificat cu C.I. seria TM nr.     2. Aprobă constituirea de garanții reale mobiliare în  de acționar și administrator al societății.
298187, cod numeric personal 1860129204386,            favoarea Anglo-Romanian Bank Limited, Agenția           (55/275.013)
eliberată de Poliția mun. Timișoara la data de          Timișoara, constituite din cesiuni de creanțe aferente
13.12.2002, și                          contractelor încheiate.                         Societatea Comercială
  Delianis Ștefan-Valentin, cetățean român, născut la        3. Aprobă emiterea în favoarea Anglo-Romanian       DINAFIT INDUSTRIAL - S.R.L., comuna Brazi
data de 8.05.1979 în municipiul București, sectorul 1,      Bank Limited, Agenția Timișoara, a unui bilet la ordin în         județul Prahova
domiciliat în municipiul București, Calea Moșilor nr.       alb la suma și scadență.
129, bl. A, et. 1, ap. 2, sectorul 2, identificat cu C.I. seria    4. Persoana împuternicită să semneze contractul de               HOTĂRÂRE
RR nr. 142042, eliberată de Secția 8 la data de          credit, eventualele acte adiționale la acesta,
14.12.2000, cod numeric personal 1790508423017,                                           a adunării generale a asociaților Societății
                                 contractele de garanție, acte adiționale la acestea,       Comerciale DINAFIT INDUSTRIAL - S.R.L.,
  adoptă prezenta hotărâre.                   biletele la ordin, cât și orice alt document legal de
  Art. 1. Reducerea capitalului social                                             înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
                                 facilitatea mai sus-menționată este dl Cornu Georgică,        de pe lângă Tribunalul Prahova sub
  Art. 1. Se reduce capitalul social al S.C. EZNA        cod numeric personal 1550908354760, cetățean
MOTORS - S.R.L. de la valoarea inițială de 50.000,00                                        nr. J 29/614/24.04.1996 și CUI RO 8429521
                                 român, domiciliat în Timișoara, str. Martirii de la
RON la 1.000,00 RON.                                                        Subsemnații:
                                 Fântâna Alba, bl. C37, ap. 2, cod poștal 300362,
  Astfel, capitalul social va fi de 1.000 RON, divizat în                                    Zamfirescu Bogdan, cetățean român, născut la
                                 județul Timiș, identificat cu C.I. seria TM nr. 191314,
100 părți sociale a 10 RON fiecare.                                              22.01.1965 în municipiul Ploiești, România, domiciliat
                                 eliberată de Poliția Municipiului Timișoara la data de
  În urma acestei operațiuni, aportul asociaților la                                     în Ploiești, str. Neagoe Basarab nr. 30, județul Prahova,
                                 29.03.2001, în calitate de acționar și administrator al
capitalul social total este:                                                  identificat cu cartea de identitate seria PH nr. 079479,
                                 societății.
  a) Costescu Cosmin-Vasile deține un număr de 50                                      emisă de Circa de Poliție Ploiești la data de
                                    (54/275.012)                      15.02.1999, cod numeric personal 1650122293140;
părți sociale, în valoare nominală de 10 RON fiecare și
valoarea totală de 500 RON, aport depus integral în                                        Tudoran Adrian Gabriel, cetățean român, născut la
                                      Societatea Comercială
numerar în contul și la dispoziția societății,                                         14.04.1964 în municipiul Oltenița, România, domiciliat
                                  IZOMETAL - S.A., Timișoara, județul Timiș         în Ploiești, str. Lupeni nr. 119, județul Prahova,
reprezentând un procent de 50 % din capitalul social
total al societății;                                                      identificat cu cartea de identitate seria PH nr. 412250,
                                         HOTĂRÂREA NR. 162               emisă de Circa de Poliție Ploiești la data de
  b) Delianis Ștefan-Valentin deține un număr de 50
părți sociale, în valoare nominală de 10 RON fiecare și             din data de 22.10.2007            11.09.2003, cod numeric personal 1640414511663, și
valoarea totală de 500 RON, aport depus integral în                                        Ionescu George Lucian, cetățean român, născut la
                                  a adunării generale extraordinare a acționarilor      14.12.1960 în Ploiești, România, domiciliat în Ploiești,
numerar în contul și la dispoziția societății,
reprezentând un procent de 50 % din capitalul social         Subsemnații, acționari în cadrul Societății       str. Aleea Biruinței nr. 1, bl. 134 A, sc. A, et. 3, ap. 15,
total al societății.                       Comerciale IZOMETAL - S.A.:                 județul Prahova, identificat cu cartea de identitate seria
  Toate celelalte clauze rămîn nemodificate.            1. Cornu Georgică, cod numeric personal         PH nr. 071460, emisă de Circa de Poliție Ploiești la
  Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi,      1550908354760, cetățean român, născut la 8.09.1955      data de 30.12.1998, cod numeric personal
1.10.2007, în 3 exemplare originale, spre cele legale.      în sat Prejna, comuna Balta, județul Mehedinți,       1601214293099,
   (52/275.010)                         domiciliat în Timișoara, str. Martirii de la Fântâna Alba,    în calitate de asociați ai S.C. DINAFIT INDUSTRIAL
                                 bl. C37, ap. 2, cod poștal 300362, județul Timiș;      - S.R.L., cu sediul în comuna Brazi, incinta SNP
      Societatea Comercială                   2. Cornu Petrișor, cod numeric personal         Petrom, Sucursala Petrobrazi, caroul 15, clădirea C 1,
   CADMITRANS - S.R.L., Moșnița Veche             1640122180014, cetățean român, născut la           înregistrată la ORC Prahova sub nr. J 29/614/1996,
        județul Timiș                   22.01.1964 în sat Prejna, comuna Balta, județul       întruniți în ședința adunării generale a asociaților,
                                 Mehedinți, domiciliat în Timișoara, Cal. Dorobanților, bl.  hotărăsc următoarele:
      HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2007               9A, sc. A, ap. 2, cod poștal 300298, județul Timiș;       1. Majorarea capitalului social al societății de la
                                   3. Cornu Oana Maria, cod numeric personal        10.200 lei la 10.710 lei, prin fuziunea societăților
      a adunării generale a asociaților           2690425110672, cetățean român, născută la          INTOREX GROUP - S.R.L., cu un capital social de 300
  Subsemnații Peles Cristian, domiciliat în Moșnița       25.04.1969 în localitatea Caransebeș, județul Caraș-     lei, și SIGRAM CONSULTING - S.R.L., cu un capital
Veche nr. 109, județul Timiș, identificat cu CI seria TM     Severin, domiciliată în Timișoara, Str. Bucovinei, bl.    social de 210 lei, și atribuirea părților sociale către
mnr. 466065, eliberată de Poliția Timișoara la data de      C37, ap. 2, cod poștal 300363, județul Timiș;        asociații societății după cum urmează:
7.04.2005, și Catoiu Camelia-Diana, domiciliată în          4. Cojocaru Silviu Gheorghe, cod numeric personal      a) Zamfirescu Bogdan - 357 părți sociale, în valoare
Timișoara, Str. Macilor nr. 22, județul Timiș, identificată    1620426354727, cetățean român, născut la           totală de 3.570 lei, respectiv 1/3 (33,33 %) din capitalul
cu CI seria TM nr. 50800, eliberată de SPCLEP           26.04.1962 în localitatea Domnești, județul Argeș,      social al Societății;
Timișoara la data de 23.11.2005, în calitate de asociați     domiciliat în Timișoara, str. Augustin Pacha nr. 3, ap. 7,    b) Tudoran Adrian Gabriel - 357 părți sociale, în
ai SC CADMITRANS - S.R.L., am hotărât suspendarea         cod poștal 300055, județul Timiș;              valoare totală de 3.570 lei, respectiv 1/3 (33,33 %) din
activității societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu      5. S.C. M.C.T. IMPEX - S.R.L., cu sediul în Drobeta-   capitalul social al Societății;
data de 1.10.2007.                        Turnu Severin, str. Crișan, Casa Tineretului, Sala 30,      c) Ionescu George Lucian - 357 părți sociale, în
  (53/275.011)                         et. 2, județul Mehedinți, de naționalitate română,      valoare totală de 3.570 lei, respectiv 1/3 (33,34 %) din
                                 înregistrată la O.R.C. Mehedinți sub nr. J 25/238/2005,   capitalul social al Societății.
     Societatea Comercială                  având C.I.F. RO 17486690, reprezentată legal de către      2. Participarea asociaților la profiturile și pierderile
  CONFORT - S.A., Timișoara, județul Timiș            administrator Cornu Georgică;                Societății se va face proporțional cu participarea la
                                   6. S.C. AGRO CONFORT - S.R.L., cu sediul în       capitalul social:
         HOTĂRÂREA NR. 213                Timișoara, str. Enric Baader nr. 11, et. 1, cam. 15, cod     a) Zamfirescu Bogdan - 33,33 %;
                                 poștal 300072, județul Timiș, de naționalitate română,      b) Tudoran Adrian Gabriel - 33,33 %;
        din data de 22.10.2007                                               c) Ionescu George Lucian- 33,34 %.
                                 înregistrată la O.R.C. Timiș sub nr. J 35/3796/2004,
   a Consiliului de Administrație din cadrul          având C.I.F. RO 17043987, reprezentată legal de către       (56/276.470)
    Societății Comerciale CONFORT - S.A.            administrator Cornu Georgică, și
  Consiliul de Administrație al Societății Comerciale        7. S.C. TANTAL COMPANY - S.R.L., cu sediul în            Societatea Comercială
CONFORT - S.A., cu sediul în localitatea Timișoara,        Timișoara, str. Tolstoi nr. 13, ap. 7, cod poștal 300480,   DINAFIT INDUSTRIAL - S.R.L., comuna Brazi
str. Enric Baader nr. 11, având următoarea            județul Timiș, de naționalitate română, înregistrată la          județul Prahova
componență:                            O.R.C. Timiș sub nr. J 35/240/1996, având C.I.F. RO
  Cornu Georgică, cod numeric personal              8303280, reprezentată legal de către administrator                NOTIFICARE
1550908354760, cetățean român, născut la 8.09.1955        Cornu Oana Maria, întruniți în ședința din data de       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
în sat Prejna, comuna Balta, județul Mehedinți,          28.05.2007, în unanimitate am hotărât următoarele:      Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art.
domiciliat în Timișoara, str. Martirii de la Fântâna Alba,      1. Contractarea cu Anglo-Romanian Bank, Agenția     204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
bl. C37, ap. 2, cod poștal 300362, județul Timiș, în       Timișoara, a unei linii de credit revolving în sumă totală  modificările și completările ulterioare, depunerea
calitate de Președinte al Consiliului de Administrație;      de 58.000.000 RON, în calitate de co-împrumutat.       textului actualizat al actului constitutitiv al Societății
  Caraiman Lucian Nicu, cod numeric personal             2. Aprobă constituirea de garanții reale mobiliare în  Comerciale DINAFIT INDUSTRIAL - S.R.L., cu sediul
1730802110077, cetățean român, născut la 2.08.1973        favoarea Anglo-Romanian Bank Limited, Agenția        în Brazi, în incinta SNP Petron S.A., Sucursala
în localitatea Orșova, județul Mehedinți, domiciliat în      Timișoara, constituite din cesiuni de creanțe aferente    Petrobrazi, caroul 15, clădirea C1, parter, județul
Timișoara, Str. Timocului, bl. T23, ap. 7, cod poștal       contractelor încheiate.                   Prahova, înregistrată sub nr. J 29/614/1996, cod unic
  14                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3071/5.XI.2007
de înregistrare 8429521, care a fost înregistrat sub nr.    Nr.
                                       Denumire acționar              Capital social (lei)     Număr acțiuni        %
73288 din 22.10.2007.                     crt.
  (57/276.471)
                                1.   S.C. METALEUROEST - S.R.L.                8.530.560.00       3.412.224       85,4282
                                2.   S.C. CITIBANK ROMANIA - S.A.                511.467.50        204.587        5,1220
       Societatea Comercială
                                3.   Alți acționari persoane fizice               924.477.50        369.791        9,2581
    STICLOVAL - S.A., Vălenii de Munte
                                4.   Alți acționari persoane juridice              19.140.00         7.656        0,1917
        județul Prahova
                                   TOTAL                          9.985.645.00       3.994.258        100.00
     HOTĂRÂREA NR. 3/22.10.2007               Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.
  a adunării generale ordinare a acționarilor          Art. 4. Aprobă participarea la profit și pierderi. Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare
                                anuale aprobate de AGOA. Plata profitului cuvenit acționarilor se face în condițiile legii, după aprobarea situațiilor
  Adunarea generală a acționarilor S.C. STICLOVAL
                                financiare de către AGOA.
- S.A., întrunită în ședința ordinară în data de
                                 Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.
22.10.2007, la prima convocare, la sediul societății, în
                                 Art. 5. Se împuternicește dna Matica Dorotheea să întreprindă toate demersurile necesare și să semneze în
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                                numele și pentru societate documentele necesare pentru înregistrarea la înmatriculată la Oficiul Registrului
republicată și modificată, a Legii nr. 297/2004, și a
                                Comerțului al Județului Prahova, CNVM și registrul acționarilor a prezentei hotărâri.
actului constitutiv al societății, hotărăște:
  1. Se aprobă prelungirea liniei de credit de 263.000      (59/276.473)
euro obținută de la Banca Comercială Română,
Sucursala Vălenii de Munte, pentru o nouă perioadă             Societatea Comercială                relațiile cu terții, privind lichidarea și radierea societății,
de 12 luni, menținându-se drept garanție mijloacele          DEALU MARE - S.R.L., Ploiești, județul           să fie împuternicit asociatul unic Nicolescu Radu,
fixe mobile din patrimoniul societății, ipotecate în
                                          Prahova                    identificat cu cod numeric personal 1460426293121 și
favoarea B.C.R., Sucursala Vălenii de Munte.
                                                                 legitimat cu C.I. seria PH nr. 527121, eliberată de
  2. Se mandatează director general - ing. Emanoil
                                         HOTĂRÂREA NR. 1                 Poliția Ploiești la data de 9.02.2005.
Opriș și directorul economic - ec. Puiu Dumineca, să
                                                                  Hotărârea asociatului unic a fost votată cu
îndeplinească toate formalitățile și, de asemenea, să             din data de 22.10.2007
                                                                 unanimitate de voturi.
reprezinte societatea la semnarea actelor adițional la
                                   a asociatului unic al Societății Comerciale          Redactată și dactilografiată în 4 (patru) exemplare
contractul de credit, a contractului de garanție precum
                                        DEALU MARE - S.R.L.                identice astăzi, 22.10.2007.
și a oricăror altor documente necesare pentru
prelungirea duratei liniei de credit.               În urma convocării din data de 1.10.2007, fiind          (60/276.474)
  3. A.G.O.A. aprobă ca dată de înregistrare a        întrunite toate condițiile statutare și legale, pentru
acționarilor data de 7.11.2007.                valabilitatea deliberărilor, la sediul social al societății
                                din Ploiești, str. Cuza Vodă, bl. 8D, ap. 8, s-a întrunit azi         Societatea Comercială
  (58/276.472)
                                data de 22.10.2007, ora 10.00, adunarea generală              DRAMAR SERV - S.R.L., Năvodari
     Societatea Comercială                extraordinară a asociaților Societății Comerciale                județul Constanța
 NEPTUN - S.A., Câmpina, județul Prahova           DEALU MARE - S.R.L., fiind prezent asociatul unic,
                                                                          HOTĂRÂREA NR. 1
                                care reprezintă întreg capitalul social, cu următoarea
         HOTĂRÂREA NR. 35               ordine de zi:                            Subsemnatul Maruntoiu Ionel, asociat unic în cadrul
                                  1. Propunere pentru dizolvarea anticipată,          societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
        din data de 18.10.2007
                                lichidarea voluntară și radierea Societății Comerciale        1. Majorarea capitalului social cu 60.000 RON din
 a Consiliului de administrație de la Societatea       DEALU MARE - S.R.L. Ploiești, începând cu data de         profitul net al anului 2006. Capitalul social total devine
       Comercială NEPTUN - S.A.             1.01.2008.                            60.200 RON, este divizat în 6.020 părți sociale a 10
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale      2. propunere privind alegerea lichidatorului         RON și aparține integral asociatului unic, Maruntoiu
NEPTUN - S.A. Câmpina, întrunit în ședința din         PROXIMALEX CONSULTING IPURL Ploiești, care să           Ionel. Participarea la beneficii și pierderi rămâne 100 %
18.10.2007 în conformitate cu art. 142 din Legea nr.      se ocupe de toate formalitățile de lichidare, urmând ca      pentru Maruntoiu Ionel.
31/1990, republicată cu modificările ulterioare și cu     acesta să fie remunerat negociabil. Stabilirea            Prezentul înscris a fost redactat de către
statutul societății, cu cvorumul și cu majoritatea       atribuțiilor lichidatorului.                   Compartimentul de Asistență din Cadrul Registrului
necesară, consemnate în procesul-verbal încheiat în        3. Propunere privind mandatarea dlui Nicolescu        Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța astăzi,
ședință, având în vedere materialele prezentate în       Radu să reprezinte societatea, în fața lichidatorului și     4.09.2007, sub semnătură privată într-un număr de 4
cadrul ordinii de zi precum și dezbaterile și propunerile                                    exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un
                                în relațiile cu terții, să semneze actele adiționale de
ce s-au făcut în timpul ședinței, în temeiul art. 114 și                                     exemplar pentru emitent.
                                numire a lichidatorului și orice alt act și oriunde va fi
2201 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările                                       (61/275.291)
                                necesar privind lichidarea societății.
ulterioare și art. 236 alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 297/2004
                                  Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu
și Hotărârii A.G.E.A. din data de 9.08.2007, a adoptat
următoare ahotărâre:                      unanimitate de voturi.
                                                                       Societatea Comercială
  Art. 1. Aprobă cu unanimitate a voturilor membrilor      După dezbaterea materialelor de pe ordinea de zi,
                                                                     DRAMAR SERV - S.R.L., Năvodari
consiliului de administrație, în baza delegării de către    asociatul unic hotărăște:
                                                                        județul Constanța
A.G.E.A. desfășurată în data de 9.08.2007 a            1. Aprobă dizolvarea anticipată, lichidarea voluntară
atribuțiilor sale cu privire la majorarea capitalului social  și radierea Societății Comerciale DEALU MARE -
                                                                            NOTIFICARE
al societății către consiliul de administrație, majorarea   S.R.L. Ploiești și repartizarea activului net rămas, în
capitalului social al societății, prin aport în numerar al   natură, asociatului unic, începând cu data de            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
acționarilor de la 8.892.190 lei la 9.985.645 lei, cu     1.01.2008.                            Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art.
valoarea de 1.093.455 lei, reprezentând              2. Aprobă numirea lichidatorului PROXIMALEX          204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
contravaloarea unui număr de 437.382 acțiuni cu        CONSULTING IPURL, cu sediul în Ploiești, str. Daciei       modificările și completările ulterioare, depunerea
valoarea nominală și de emisiune de 2,5 lei/acțiune,      nr. 3, membru UNPIR Filiala Prahova, având nr.          textului actualizat al actului constitutiv al Societății
subscrise și plătite de un număr de 259 acționari care     matricol R.S.P. - 0113, atestat nr. 2A225, reprezentată      Comerciale DRAMAR SERV - S.R.L., cu sediul în
și-au exercitat dreptul de preferință în perioada       prin practician în insolvență, coordonator Popa          Năvodari, str. Poștei nr. 5, camera 1, et. 1, județul
27.08.2007-25.09.2007.                     Cristian, cu matricol nr. 1C1631/2002, urmând ca         Constanța, înmatriculată la Oficiul registrului
  Art. 2. Aprobă cu unanimitate a voturilor membrilor    acesta să fie remunerat, cu un onorariu de succes de       comerțului cu nr. J 13/545/2005, cod unic de
consiliului de administrație, anularea unui număr de      10 % din valoarea activului contabil repartizat.         înregistrare 17274701, care a fost înregistrat cu nr.
34.838 acțiuni cu valoarea nominală și de emisiune de       Atribuțiile lichidatorului vor fi: inventarierea       44830 din 11.09.2007.
2,5 lei/acțiune în valoare totală de 87.095 lei, acțiuni    elementelor de patrimoniu, întocmirea situațiilor           (62/275.292)
rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de      financiare, valorificarea elementelor de activ, achitarea
preferință de către acționarii societății în perioada de
                                datoriilor societății către creditori, inclusiv prin aportul
subscriere.                                                                 Societatea Comercială
                                în numerar al asociaților, stabilirea rezultatului
  Art. 3. Aprobă modificarea actului constitutiv al                                         EST CAPITAL D.V. - S.R.L., Constanța
                                lichidării, calcularea,reținerea și virarea impozitului pe
societății ca urmare a majorării capitalului social,                                              județul Constanța
                                profit, dividende, întocmirea bilanțului de partaj și
astfel:
  Capitolul III. Capitalul social, acțiunile, art. 7     efectuarea partajului capitalului propriu rezultat din               HOTĂRÂREA NR. 2
Capitalul social, se modifică și va avea următorul       lichidarea societății, alte atribuții legale necesare
                                desfășurării normale a activității de lichidare,                  din data de 28.08.2007
conținut:
  Capitalul social este de 9.985.645 lei divizat în     supunerea rezultatelor lichidării spre aprobare           Asociații Crăciun Gabriela și Minta Mihăiță,
3.994.258 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei       asociatului unic.                         reprezentând 100 % capitalul social al Societății
fiecare, subscris și vărsat în întregime de acționar        3. Aprobă, în vederea îndeplinirii formalităților       Comerciale EST CAPITAL D.V. - S.R.L., împreună cu
conform listei Anexa 1 la prezentul statut.          necesare înscrierii modificărilor societății, persoana      asociații cooptați, Serghie Cristian Ion, cetățean italian,
  ANEXA 1                          care va face declarațiile necesare în fața autorităților și    născut la data de 1.11.1957, domiciliat în Trento, Italia,
  Structura sintetică a acționarilor de la Societatea    va semna în numele societății actul adițional la statutul     identificat cu pașaportul nr. 533799Z, eliberat de
Comercială NEPTUN - S.A.                    societății și alte acte necesare în fața lichidatorului și în   Questura di Trento la data de 24.08.2001, și Societatea
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3071/5.XI.2007                                    15
Comercială SISTEME INTERNAȚIONALE DE              Prezenta hotărâre se va înregistra la Oficiul        maximum 3.000.000 euro plus T.V.A. aferent,
AFACERI - S.A., cu sediul în București, Piața Presei     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         constituite pe bunurile personale ale dlui Hasan Malik
Libere nr. 1, corp B3, et. 1, camerele 26-27, 28, 29, 30,   Constanța.                           Kececioglu pentru creditele contractate de Societatea
31A, 31B, 32, 33, 47A, sectorul 1, înregistrată la Oficiul    (65/275.295)                        Comercială CHIMPEX - S.A. de la CREDIT EUROPE
registrului comerțului cu nr. J 40/17580/2003, CIF RO                                    LEASING I.F.N. - S.A.
16016151, reprezentată de administrator Ionescu              Societatea Comercială
                                   LUMINIȚA ROMANO COMP - S.R.L.               Art. 4. Se stabilește ca dată de înregistrare data de
Alina, am hotărât:                                                      2.11.2007.
  1. Cesiunea integrală a părților sociale deținute de        Constanța, județul Constanța
                                                                Art. 5. Se împuternicește dna secretar Vasile
asociatul Crăciun Gabriela către asociatul cooptat
                                        HOTĂRÂREA NR. 1                Georgeta pentru a face toate demersurile în vederea
Serghie Cristian Ion și, respectiv, de asociatul Minta
                                 Subsemnatul Itoafă Florian, asociat unic în cadrul     transmiterii documentelor la Bursa de Valori București,
Mihăiță către asociatul cooptat Societatea Comercială
                               societății comerciale sus-menționată, am hotărât:       C.N.V.M. și de depunere la Oficiul registrului comerțului
SISTEME INTERNAȚIONALE DE AFACERI - S.A., și
                                 1. Majorarea capitalului social cu 380.000 RON       în vederea publicării prezentei hotărâri în Monitorul
retragerea acestora din societate.
                               numerar. Capitalul social total devine 620.000 RON       Oficial al României.
  2. Majorarea capitalului social cu suma de 32.800 lei
                               numerar, este divizat în 62.000 părți sociale a 10 RON       (68/275.298)
prin aportul asociaților cooptați astfel:
                               și aparține integral asociatului unic Itoafă Florian.
  - Serghie Cristian ion suma de 1.220 lei;
                                 2. Se închide punctul de lucru din Constanța, str.          Societatea Comercială
  -   Societatea     Comercială    SISTEME
                               Răzoare nr. 80A.                         AIR MEDIA SERVICES - S.R.L., Constanța
INTERNAȚIONALE DE AFACERI - S.A. suma de
31.580 lei.                            Prezentul înscris a fost redactat de către               județul Constanța
  3. Retragerea din funcția de administrator a dnei     Compartimentul de Asistență din Cadrul Registrului
Crăciun Gabriela și numirea în această funcție a dlui     Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța astăzi,               HOTĂRÂREA NR. 3
Serghie Cristian Ion pentru un mandat de 5 ani.        22.10.2007, sub semnătură privată într-un număr de 4
                               exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un               din data de 1.10.2007
  Constatăm ca, urmare a cesiunii integrale a părților
sociale, a majorării capitalului social și schimbării     exemplar pentru emitent.                         a adunării generale a asociaților
administratorului situația societății se prezintă astfel:     (66/275.296)                         Subsemnații Mărgărit Marius și Vinteanu Daniela-
  - Asociații Crăciun Gabriela și Minta Mihăiță se                                     Mădălina, în calitate de asociați ai Societății
retrag din societate.                                                    Comerciale AIR MEDIA SERVICES - S.R.L., cu
  - Capitalul social este în sumă de 33.000 lei adică          Societatea Comercială
                                                               elementele de identificare menționate în antet,
3.300 părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei.         LUMINIȚA ROMANO COMP - S.R.L.
                                                               hotărâm:
  - Capitalul social este deținut astfel:               Constanța, județul Constanța               Art. 1. Cooptarea în societate a dlui Cenușe Marius-
  - asociatul Serghie Cristian Ion deține un număr de                                    Daniel, cetățean român, fiul lui Vasile și Jana, născut la
132 părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei, adică              NOTIFICARE
                                                               data de 12.04.1974 în Constanța, județul Constanța,
1.320 lei, reprezentând 4 % din capitalul social,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    domiciliat în Constanța, str. Mircea nr. 172, bl. MD14,
participare la profit și la pierdere 4 %;           Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art.    sc. C, et. 3, ap. 41, județul Constanța, identificat cu C.I.
  - asociatul Societatea Comercială SISTEME         204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      seria KT nr. 529931, eliberată de SPCLEP Constanța
INTERNAȚIONALE DE AFACERI - S.A. deține un          modificările și completările ulterioare, depunerea       la data de 24.10.2005, având cod numeric personal
număr de 3.168 părți sociale cu valoarea nominală de     textului actualizat al actului constitutiv al Societății
                                                               1740412131230.
10 lei, adică 31.680 lei, reprezentând 96 % din capitalul   Comerciale LUMINIȚA ROMANO COMP - S.R.L., cu
                                                                 Art. 2. Majorarea capitalului social prin aport în
social, participare la profit și pierdere 96 %.        sediul în Constanța, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 4, bl.
                                                               numerar cu 10 RON, adică o parte socială, de la 200
  - Administrarea societății este asigurată de dl      L64, sc. A, et. 2, ap. 9, județul Constanța, înmatriculată
Serghie Cristian Ion, cetățean italian, născut la data de                                  RON la 210 RON, prin aport în numerar, acesta fiind
                               la Oficiul registrului comerțului cu nr. J 13/2254/1998
1.11.1957, domiciliat în Trento, Italia, identificat cu                                   împărțit în 21 părți sociale a 10 RON fiecare.
                               cod unic de înregistrare 11044070, care a fost
pașaportul nr. 533799Z, eliberat de Questura di Trento                                      Art. 3. Cesionarea cu titlu gratuit de către Mărgărit
                               înregistrat cu nr. 48664 din 22.10.2007.
la data de 24.08.2001, care îndeplinește un mandat de                                    Marius și Vinteanu Daniela-Mădălina a 3 părți sociale
                                 (67/275.297)
5 ani.                                                            fiecare precum și a părții sociale cu care s-a făcut
  Actul constitutiv al societății se va actualiza cu                                    majorarea de capital social către Cenușe Marius-
prevederile din prezenta hotărâre, conform Legii nr.            Societatea Comercială              Daniel. După cesionare, structura capitalului social va
31/1990, republicată, modificată.                     CHIMPEX - S.A., Constanța             fi următoarea:
  Redactată astăzi, 28.08.2007, în 5 exemplare                județul Constanța                 - Vinteanu Daniela Mădălina, 7 părți sociale, adică
originale valabile sub semnătură privată.                                          70 RON, adică 33,33 % din capitalul social;
   (63/276.293)                               HOTĂRÂREA NR. 1                  - Mărgărit Marius, 7 părți sociale, adică 33,33 % din
                                                               capitalul social;
                                       din data de 18.10.2007
                                                                 - Cenușe Marius-Daniel, 7 părți sociale, adică
      Societatea Comercială
                                a adunării generale extraordinare a acționarilor       33,34 % din capitalul social.
   EST CAPITAL D.V. - S.R.L., Constanța
                               Societății Comerciale CHIMPEX - S.A. Constanța           Participarea la pierderi și beneficii se va face
       județul Constanța
                                 Adunarea generală extraordinară a acționarilor       proporțional cu participarea la capitalul social, pentru
           NOTIFICARE                Societății Comerciale CHIMPEX - S.A., cu sediul în       fiecare asociat în parte.
                               Constanța, incinta port, dana nr. 54, înmatriculată la       Art. 4. Celelalte clauze rămân neschimbate.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Oficiul Registrului Comerțului al Județului Constanța cu      Prezenta hotărâre A.G.A. a fost luat în data de
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art.
                               nr. J 13/619/1991, având CIF: RO1910160,            1.10.2007, întocmită în 5 exemplare originale și
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 legal și statutar convocată și constituită, întrunită la  semnată sub semnătură privată.
modificările și completările ulterioare, depunerea
                               sediul societății în 18.10.2007, la prima convocare, în       (69/275.299)
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
                               prezența acționarilor reprezentând 93,69 % din
Comerciale EST CAPITAL D.V. - S.R.L., cu sediul în
                               capitalul social al societății, prin votul acționarilor
Constanța, Str. Războieni nr. 76, județul Constanța,
                               reprezentând 88,54 % din capitalul social al societății,         Societatea Comercială
înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
                               adoptă prezenta hotărâre:                     AIR MEDIA SERVICES - S.R.L., Constanța
J 13/715/2007, cod unic de înregistrare 21247098,
                                 Art. 1. Se împuternicește consiliul de administrație          județul Constanța
care a fost înregistrat cu nr. 47949 din 15.10.2007.
                               al Societății Comerciale CHIMPEX - S.A. să
  (64/275.294)
                               contracteze împrumuturi în numele societății până la                NOTIFICARE
                               concurența sumei de 25.000.000 euro pe an financiar,
                                                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      Societatea Comercială               inclusiv să semneze toate actele în acest sens.
                                                               Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art.
   ANCA COSMETIC - S.R.L., Constanța              Art. 2. Pentru garantarea împrumuturilor arătate la
                               art. 1 din prezenta, consiliul de administrație poate     204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       județul Constanța
                               decide constituirea de garanții asupra bunurilor aflate    modificările și completările ulterioare, depunerea
         HOTĂRÂREA NR. 1               în patrimoniul societății și va putea semna orice act     textului actualizat al actului constitutiv al Societății
                               necesar pentru constituirea acestor garanții.         Comerciale AIR MEDIA SERVICES - S.R.L., cu sediul
        din data de 16.10.2007                                            în Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 172, bl. MD14,
                                 Art. 3. Adunarea generală extraordinară a
     a adunării generale a asociaților          acționarilor Societății Comerciale CHIMPEX - S.A.       sc. C, et. 3, ap. 41, județul Constanța, înmatriculată la
  În temeiul prevederilor statutului societății, asociații  împuternicește consiliul de administrație al Societății    Oficiul registrului comerțului cu nr. J 13/1162/2006, cod
Societății Comerciale ANCA COSMETIC - S.R.L. au        Comerciale CHIMPEX - S.A. să constituie garanții        unic de înregistrare 18588893, care a fost înregistrat cu
hotărât suspendarea activității pe o perioadă de trei     asupra bunurilor aflate în patrimoniul societății, în     nr. 48673 din 22.10.2007.
ani, începând cu 16.10.2007.                 vederea înlocuirii garanțiilor în sumă de până la          (70/275.300)
  16                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3071/5.XI.2007
       Societatea Comercială               5. Participarea la profit și pierderi va fi în proporție  cu sediul în București, str. Stoica Ludescu nr. 29,
    R.N.V. ODETTE - S.R.L., Constanța          de 51 % pentru Chivăran Emanoil, 25 % pentru Cucu       sectorul 1, înmatriculată cu nr. J 40/54/2005, cod unic
        județul Constanța              Sorin și 24 % pentru Cucu (fostă Chivăran) Anda.       de înregistrare 17094166, în calitate de acționar
                                6. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al     deținând 5 % din capitalul social, reprezentată de dl
                               societății rămân nemodificate.                Florin Radu Ciocănelea,
         HOTĂRÂREA NR. 1
                                Prezentul act adițional a fost redactat în 4 (patru)      Comănescu Valentin Gabriel, fiul lui Dumitru și
  Subsemnatul Maftei Viorel, asociat în cadrul       exemplare originale azi, 19.10.2007, sub semnătură      Ioana, născut la data de 31.08.1976 în Târgoviște,
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:      privată.                           domiciliat în Constanța, str. Ion Adam nr. 31, județul
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,      (72/275.302)                       Constanța, posesor al C.I. seria KT nr. 215723,
începând cu data de 15.10.2007.                                              eliberată de Poliția Constanța, cod numeric personal
                                     Societatea Comercială               1670831151818, în calitate de acționar deținând 1 %
  Prezentul înscris a fost redactat de către
                                   DES 2000 - S.R.L., satul Lumina            din capitalul social,
Compartimentul de Asistență din Cadrul Registrului
                                  comuna Lumina, județul Constanța              întruniți legal și statutar în adunarea generală
Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța astăzi,
                                                              extraordinară a acționarilor Societății Comerciale pe
22.10.2007, sub semnătură privată într-un număr de 4               NOTIFICARE                acțiuni GRUP SERVICII PETROLIERE - S.A., la sediul
exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   societății din Constanța, incinta Port Dana 34, județul
exemplar pentru emitent.                   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art.    Constanța, în data de 18.10.2007, ora 10, prezenți
  (71/275.301)                       204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     personal sau prin împuterniciți fiind acționarii
                               modificările și completările ulterioare, depunerea      reprezentând 100 % capitalul social, după alegerea
      Societatea Comercială               textului actualizat al actului constitutiv al Societății   președintelui de ședință în persoana dlui Valentin
DES 2000 - S.R.L., Lumina, județul Constanța         Comerciale DES 2000 - S.R.L., cu sediul în satul       Gabriel Comanescu, a secretarului Liviu Runcan, după
                               Lumina, comuna Lumina, Str. Liliacului nr. 24, județul    verificarea cvorumului și a mandatelor de
         HOTĂRÂREA NR. 1               Constanța, înmatriculată la Oficiul registrului        reprezentare, s-a trecut la discutarea ordinii de zi și
                               comerțului cu nr. J 13/1087/1995, cod unic de         anume:
  a adunării generale a asociaților Societății       înregistrare 7251999, care a fost înregistrat cu nr.
     Comerciale DES 2000 - S.R.L.                                             1. Discutarea propunerii de prelungire a termenelor
                               48762 din 23.10.2007.                     de rambursare, pe o perioadă de maxim 5 ani, pentru
  Subsemnații Chivăran Emanoil și Cucu (fostă          (73/275.303)                       împrumuturile aferente contractului nr. 18/2007 și
Chivăran) Anda, asociați în cadrul Societății                                       contractului nr. 19/2007, și de semnare a documentelor
Comerciale DES 2000 - S.R.L., am hotărât:                                         referitoare la prelungirea termenelor de rambursare a
  1. Cooptarea în societate în calitate de asociat a dlui        Societatea Comercială               creditelor obținute în baza contractului nr. 18/2007 și
Cucu Sorin, cetățean român, fiul lui Vasile și Rachila,       GRUP SERVICII PETROLIERE - S.A.            contractului nr. 19/2007.
născut la data de 18.06.1980 în Constanța, județul          Constanța, județul Constanța               2. Împuternicirea reprezentantului Societatea
Constanța, domiciliat în Constanța, Bd. 1 Mai nr. 68, bl.                                 Comercială GRUP SERVICII PETROLIERE - S.A. -
UM1, sc. A, et. 4, ap. 19, județul Constanța, posesor al           HOTĂRÂREA NR. 9               Gabriel Valentin Comănescu pentru semnarea tuturor
C.I. seria KT nr. 604761, eliberată de SPCLEP                                       documentelor necesare prelungirii termenului de
                                      din data de 18.10.2007
Constanța la data de 8.01.2007, cod numeric personal                                    rambursare a sumelor împrumutate în baza
1800618134251.                             a adunării generale extraordinare
                                                              contractelor mai sus-menționate.
  2. Cesionarea, cu titlu gratuit, de către asociatul        a acționarilor Societății Comerciale
                                                                În urma discutării ordinii de zi, acționarii au hotărât
Cucu    (fostă   Chivăran)   Anda   a   225      GRUP SERVICII PETROLIERE - S.A.
                                                              următoarele:
(douăsutedouăzecișicinci) părți sociale a 10 lei fiecare,    Societatea Comercială UPETROM MANAGEMENT            Art. 1. Se aprobă perfectarea tuturor documentelor
însumând 2.250 lei și reprezentând 25 % din valoarea     - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în       referitoare la prelungirea termenului de rambursare a
capitalului social, asociatului Cucu Sorin.         București, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 13, sectorul 1,  creditelor contractate cu Banca Comercială Română în
  3. Majorarea capitalului social al societății de la    înmatriculată cu nr. J 40/9432/2003, cod unic de       baza contractului nr. 18/2007 și a contractului nr.
valoarea de 9.000 RON la valoarea de 30.000 RON,       înregistrare R13450970, acționar deținând 90 % din
                                                              19/2007, pentru o perioadă de maxim 5 ani.
respectiv cu suma de 21.000 RON, prin aport la        capitalul social al Societății Comerciale GRUP
                                                                Art. 2. Se autorizează președintele consiliului de
capitalul social, depun în numerar la bancă prin foi de   SERVICII PETROLIERE - S.A., reprezentată prin dl
                                                              administrație dl Comanescu Valentin Gabriel, cetățean
vărsământ.                          Gabriel Valentin Comănescu,
                                                              român, fiul lui Dumitru și Ioana, născut la data de
                                Societatea      Comercială     AQUAFOR
  4. Ca urmare a cooptării, cesiunii și majorării de                                   31.08.1976 în Târgoviște, domiciliat în Constanța, str.
                               INTERNATIONAL - S.R.L., persoană juridică română,
capital social, capitalul social total de 30.000 lei                                    Ion Adam nr. 31, județul Constanța, posesor al C.I.
                               cu sediul în Târgu Ocna, str. Avram Iancu nr. 2, județul
împărțit în 3.000 părți sociale a 10 lei fiecare, se va                                  seria KT nr. 215723, eliberată de Poliția Constanța, cod
                               Bacău, înmatriculată cu nr. J 40/233/2000, cod unic de
repartiza astfel:                      înregistrare 12979930, acționar deținând 2 % din       numeric personal 1670831151818, pentru a semna și
  - Chivăran Emanoil - 15.300 lei, 1.530 părți sociale   capitalul social, reprezentat prin dl Marian Gherman,     a transmite în numele și pe seama Societății
a 10 lei fiecare, reprezentând 51 % din valoarea        Societatea Comercială UPETROM TRADING &          Comerciale GRUP SERVICII PETROLIERE - S.A.
capitalului social;                     ENGINEERING - S.R.L., persoană juridică română, cu      toate documentele necesare prelungirii termenelor de
  - Cucu Sorin - 7.500 lei, 750 părți sociale a 10 lei   sediul în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1, județul   rambursare.
fiecare, reprezentând 25 % din valoarea capitalului     Prahova, înmatriculată cu nr. J 29/728/2001, cod unic       Prezenta hotărâre a adunării generale extraordinare
social;                           de înregistrare 14122601, acționar deținând 2 % din      a Societății Comerciale GRUP SERVICII
  - Cucu (fostă Chivăran) Anda - 7.200 lei, 720 părți    capitalul social, reprezentată de dl Marian Gherman,     PETROLIERE - S.A. a fost întocmită în număr de 6
sociale a 10 lei fiecare, reprezentând 24 % din         Societatea Comercială RCI GRUP DE             exemplare.
valoarea capitalului social.                 CONSULTANȚĂ - S.R.L., persoană juridică română,          (74/6275.304)
                         EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti


                                                                              &JUYDGY|189867]
          şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: publicari_acte@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3071/5.XI.2007 conţine 16 pagini.                  Preţul: 0,40 lei          ISSN 1220 — 4889

								
To top