Nano ______________ by hcj

VIEWS: 125 PAGES: 1

									                        การสัมมนาเรื่อง
                 นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร
               วันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น.
      ห้องประชุม CC-404 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)


 เวลา                  การบรรยายเรื่อง/วิทยากร/หน่วยงาน
 13.3   State-of-the art : Application of nanotechnology for food industry
 0–    โดย ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์
 14.0       ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 0
 14.0   Nisin-EDTA encapsulated niosomes and its characterization
 0–    โดย ดร.พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์
 14.3       ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 0
 14.3   การปรับปรุงคุณภาพการรับประทานอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารด้วยนาโนเทคโนโล
 0–    ยี
 15.0   โดย   ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล
 0        คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15.0
 0–
     พักรับประทานอาหารว่าง
 15.3
 0
 15.3   Biomaterial Technology for Anti Bacterial film
 0–    โดย ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล
 16.0      ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 0
 16.0   ถาม-ตอบ
 0–
 16.3
 0


State-of-the art : Application of nanotechnology for food industry - ประเด็นการบรรยาย
เป็นการนาองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี
ไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับโลกอนาคต
Nisin-EDTA        encapsulated       niosomes     and   its    characterization     -
โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหารจะมีการใช้ไนซินซึ่งเป็นโปรตีนตามธรรมชาติที่ผลิตได้จากแบคทีเรียกรดแลคติกเป็นวัตถุ
กันเสียในอาหาร ไนซินมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย โดยจะได้ผลดีเมื่อนามาใช้ร่วมกันกับ
ethylenediamine         tetraacetic     acid     หรือ EDTA      (synergistic    effect)
อย่างไรก็ตามได้มีการรายงานถึงประสิทธิภาพที่ลดลงของไนซินเมื่อเติมลงในอาหาร
เนื่องจากไนซินสามารถจับกับโมเลกุลขนาดเล็กต่างๆที่มีอยู่ในอาหาร ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต
นอกจากนี้ไนซินยังอาจถูกทาลายได้ด้วยเอนไซม์ในอาหาร งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพัฒนาระบบห่อหุ้ม
(encapsulation)      ไนซินเพื่อลดการจับกันระหว่างไนซินกับโมเลกุลต่างๆในอาหาร จากรายงานที่ผ่านมา
พบว่ามีการศึกษาการห่อหุ้มหรือกักเก็บไนซินเท่านั้น ไม่พบรายงานที่มีการห่อหุ้มร่วมกันระหว่างไนซิน และ    EDTA
และยิ่งไปกว่านั้นการห่อหุ้มส่วนใหญ่จะใช้         liposomes     เป็นหลัก แต่เนื่องจาก   liposome
มีข้อด้อยในด้านราคาของวัตถุดิบที่นามาใช้ในการเตรียมที่มีราคาค่อนข้างสูงหากมองในมุมของการประยุกต์ใช้ในด้านอา
หารจึงมีความเป็นไปได้ยาก การศึกษาในครั้งนี้จึงเลือกใช้การห่อหุ้มไนซินด้วยสารลดแรงตึงผิว หรือ     niosomes
ซึ่งมีต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ liposomes
การปรับปรุงคุณภาพการรับประทานอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารด้วยนาโนเทคโนโล
ยี - การนานาโนเทคโนโลยีมาช่วยในการรักษาคุณค่าทางอาหารให้คงอยู่
Biomaterial Technology for Anti Bacterial film - เทคโนโลยีการผลิตฟิล์มบริโภคได้ (edible film)
จากสารพอลิเมอร์ธรรมชาติ ตรึงสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ โดยผ่านกระบวนการเอนเคปซูเลชัน
(encapsulation) และกระบวนการขึ้นรูปฟิล์ม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้สารจากธรรมชาติ
ประยุกต์ใช้ในการยืดอายุอาหารสด

								
To top