mof4_2007_2129 by tradetrek

VIEWS: 21 PAGES: 16

									                                        PA R T E A A I V- A
Anul 175 (XVII) — Nr. 2129                                                                   Luni, 30 iulie 2007
                            PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI              PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială               Asociații urmează să facă demersurile necesare în      T6A, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 3, posesor al C.I. seria
     I.C.E.S. ITALIANA CONSTRUCTII             vederea înregistrării mențiunii în registrul comerțului.    DP nr. 105697, eliberată de D.G.E.I.P.-D.E.P., la data
     SI SERVICII - S.R.L., București             (1/15.345)                         de 19.05.2004, azi, 17.10.2006, au convenit
                                              *                 următoarele:
           HOTĂRÂREA                                                  1. Activitatea principală și anume comerțul cu
                                      Societatea Comercială               amănuntul în magazine specializate, cu alte produse,
     adunării generale a asociaților                GAMEY ROM TRADING - S.R.L.              neclasificate în altă parte (cântare și componente
   Societății Comerciale I.C.E.S. ITALIANA                   București                  pentru acestea) - cod CAEN 5248 rămâne
   CONSTRUCTII SI SERVICII - S.R.L.,
                                                               neschimbată.
  societate înregistrată în registrul comerțului                HOTĂRÂREA NR. 2                 2. Închiderea punctului de lucru în incinta Zonei
   cu nr. J 40/5637/2001, având codul unic
                                        din data de 10.04.2007             Libere Giurgiu, container (7 Sp), tip ISO 20”,
  de înregistrare RO 13947481, cu sediul în
                                                               proprietatea Societății Comerciale Administrația Zonei
    București, str. Matache Dobrescu                 a adunării generale a asociaților          Libere Giurgiu - S.A., județul Giurgiu.
         nr. 10, sectorul 3
                                  Subsemnații Serban Cornel, domiciliat în București,      (3/15.347)
  Pastia Alessandro Leone, cetățean italian, născut la    str. Izvorul Mureșului nr. 7, bl D7, sc. 2, ap. 20, sectorul                *
25.12.1948 în București, domiciliat în Italia, Ravenna     4, identificat cu C.I. seria RT nr. 088224, eliberată de
48100, Via Cerchio nr. 25, identificat cu carte de       Secția 16 Poliție, cod numeric personal                   Societatea Comercială
identitate AH nr. 7258965, eliberată de autoritățile      1660222421526, și Miroslav Kirilov Androvski,             TRANSPORT PRESTĂRI SERVICII
italiene la 10 septembrie 2002, și               cetățean bulgar, domiciliat în Republica Cehă, Praga,          CU UTILAJE TERASIERE - S.R.L.
  Niculae Michaela, cetățean român, născut la        str. Bochovska 623/22, 158 00, identificat cu pașaportul             București
17.10.1951 în București, domiciliat în București, str.     nr. 33206568, emis de organele bulgare, cod numeric
Agatha Bîrsescu nr. 13, bl. V10, sc. 2, ap. 79, sectorul    personal 6309192082, întruniți în ședință extraordinară               NOTIFICARE
3, identificat cu CI seria RD nr. 434589, eliberată la     a adunării generale a asociaților Societății Comerciale      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
28.02.2005 de Secția 11 Poliție, cod numeric personal     GAMEY ROM TRADING - S.R.L., am hotărât             București notifică, în conformitate cu prevederile art.
2511017400243,                         următoarele:                          204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  asociați ai Societății Comerciale I.C.E.S. ITALIANA      1. Deschiderea unui punct de lucru în Galați, Str.     modificările și completările ulterioare, depunerea
CONSTRUCTII SI SERVICII - S.R.L., deținând 100 %        Oțelarilor, bl. D11A, parter, județul Galați, cu activitate  textului actualizat al actului constitutiv al Societății
capitalul social, referitor la problemele de pe ordinea de   cod CAEN 9271 - jocuri de noroc și pariuri.          Comerciale TRANSPORT PRESTĂRI SERVICII CU
zi supuse dezbaterii au hotărât:                   (2/15.346)                        UTILAJE TERASIERE - S.R.L., cu sediul în București,
  1. Recodificarea obiectului de activitate astfel:                    *                 Str. Lirei nr. 1, sectorul 2, înregistrată cu nr.
Activitatea principală a Societății Comerciale I.C.E.S.                                    J 40/5428/2007, cod unic de înregistrare 11467266,
ITALIANA CONSTRUCTII SI SERVICII - S.R.L., constă             Societatea Comercială                care a fost înregistrat cu nr. 155047 din 16.04.2007.
în activități de consultanță pentru afaceri și            SORETTI PROD COMIMPEX - S.R.L.               (4/15.348)
management – cod CAEN 7414.                           București                                 *
  Societatea va desfășura ca următoare activități
secundare, codificate CAEN după cum urmează:                     HOTĂRÂRE                       Societatea Comercială
  7413 - activități de studiere a pieței și de sondaj;                                       TRANSPORT PRESTĂRI SERVICII
                                          din 29.11.1993
  4521 - construcții de clădiri și lucrări de geniu;                                        CU UTILAJE TERASIERE - S.R.L.
  4522 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la      a adunării generale a asociaților Societății
construcții;                              Comerciale SORETTI PROD
  4523 - construcții de autostrăzi, drumuri,          COMIMPEX - S.R.L., cod unic de înregistrare                  HOTĂRÂREA NR. 1
aerodromuri și baze sportive;                       4932139, înregistrată cu
                                     nr. J 40/26019/19.11.1993                        din 12.04.2007
  4524 - construcții hidrotehnice;
  4525 - alte lucrări speciale de construcții;         Subsemnații Dan-Ion Sorete, asociat și              a adunării generale a asociaților Societății
  4550 - închirierea utilajelor de construcții și      administrator al Societății Comerciale SORETTI PROD       Comerciale TRANSPORT PRESTĂRI SERVICII
demolare cu personal de deservire aferent;           COMIMPEX - S.R.L., cetățean român, fiul lui Aurel și          CU UTILAJE TERASIERE - S.R.L.
  0111 - cultivarea cerealelor, porumbului și a altor    Aurelia, născut la data de 7.10.1950 în Sibiu, cod         Subsemnații și subscrisa:
plante neclasificate în altă parte;              numeric personal 1501007400299, domiciliat în           1. Molder Alexandru, cetățean român, având codul
  0112 - cultivarea legumelor, a specialităților horticole  București, Aleea Zarandului nr. 4, bl. 467, sc. A, ap. 10,   numeric personal 1421220400140, născut la data de
și a produselor de seră;                    posesor al C.I. seria RD nr. 084274, eliberată de Secția    20.12.1940 în București, sectorul 3, domiciliat în
  0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru  9 Poliție la data de 3.09.1999, și Carmen Sorete,       Horezu, str. Tudor Vladimirescu, bl. R2, sc. E, ap. 1,
băuturi și mirodenii;                     asociat al Societății Comerciale SORETTI PROD         posesor al C.I. seria VX nr. 191496/11.11.2004,
  0141 - activități de servicii anexe agriculturii;     COMIMPEX - S.R.L., cetățean român, fiica lui Dan-Ion      eliberată de Poliția Horezu;
grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră);        și Marinela, născută la data de 11.12.1977 în           2. Societatea Comercială TRANS CONSTRUCTSIB
  7132 - închirierea mașinilor și echipamentelor       București, cod numeric personal 2771211424520,         — S.R.L., persoană juridică de naționalitate română,
pentru construcții, fără personal de deservire aferent.    domiciliat în București, str. Cristea Mateescu nr. 5, bl.   cu sediul în București, bd. Iancu de Hunedoara nr. 4, bl.
  2                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2129/30.VII.2007
H5, sc. 1, ap. 4, sectorul 1, înmatriculată la Oficiul    organizare de șantiere; 4512 - lucrări de foraj și sondaj          Societatea Comercială
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         pentru construcții; 4521 - construcții de clădiri și lucrări       DELTA GARDENS HOLDING
București cu nr. J 40/780/2007, având cod unic de       de geniu; 4522 - lucrări de învelitori, șarpante și terase       BUILDING REAL ESTATE - S.R.L.
înregistrare 12312014, reprezentată de Bocsa Marius      la construcții; 4523 - construcții de autostrăzi, drumuri,            București
Dumitru, cetățean român, având codul numeric         aerodromuri și baze sportive; 4524 - construcții
personal 1780226244213, născut la data de           hidrotehnice; 4525 - alte lucrări speciale de construcții;              NOTIFICARE
26.02.1978 în Arad, domiciliat în satul Petrova nr. 45,    4531 - lucrări de instalații electrice; 4532 - lucrări de     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
comuna Petrova, județul Maramureș, posesor al C.I.      izolații și protecție anticorozivă; 4533 - lucrări de     București notifică, în conformitate cu prevederile art.
seria MM nr. 197512/8.09.2003, eliberată de Poliția      instalații tehnico-sanitare; 4534 - alte lucrări de      204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Vișeu de Sus,                         instalații; 4541 - lucrări de ipsosărie; 4542 - lucrări de   modificările și completările ulterioare, depunerea
  în calitate de asociați ai Societății Comerciale      tâmplărie și dulgherie; 4543 - lucrări de pardosire și     textului actualizat al actului constitutiv al Societății
TRANSPORT PRESTĂRI SERVICII CU UTILAJE            placare a pereților; 4544 - lucrări de vopsitorie,       Comerciale DELTA GARDENS HOLDING BUILDING
TERASIERE - S.R.L., persoană juridică română,         zugrăveli și montări de geamuri; 4545 - alte lucrări de    REAL ESTATE - S.R.L., cu sediul în București, Str.
înregistrată în registrul comerțului cu nr          finisare; 4550 - închirierea utilajelor de construcții și   Povernei nr. 20, ap. 1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul
J 40/5428/2007, cu sediul în București, Str. Lirei nr. 1,   demolare cu personal de deservire aferent; 5153 -       registrului comerțului cu nr. J 40/9652/2004, cod unic
sectorul 2, în conformitate cu prevederile actului      comerț cu ridicata cu material lemnos și de construcții;    de înregistrare 16512929, care a fost înregistrat cu nr.
constitutiv al societății și ale legislației române în    7011 - dezvoltare (promovare) imobiliară; 7414 -        155136 din 16.04.2007.
vigoare, am hotărât următoarele:                                                 (10/15.351)
                               activități de consultanță pentru afaceri și management;
  • Schimbarea sediului social al societății de la                                                    *
                               7420 - activități de arhitectură, inginerie și servicii de
adresa din București, Str. Lirei nr. 1, sectorul 2, la
                               consultanță tehnică legate de acestea; 7430 - activități
adresa din localitatea Berbești, Strada Principală nr.                                          Societatea Comercială
                               de testări și analize tehnice; 7470 - activități de
77, județul Vâlcea.                                                           DELTA GARDENS HOLDING
                               întreținere și curățare a clădirilor; 7487 - alte activități
  • Radierea punctului de lucru din București, bd.                                          BUILDING REAL ESTATE - S.R.L.
                               de servicii prestate în principal întreprinderilor.
Chișinău nr. 69, bl. B6, sc. A, ap. 1, parter, sectorul 2.                                           București
                                 Celelalte prevederi rămân neschimbate.
  • Înființarea unui punct de lucru în București, Str.
                                  (7/15.349)
Lirei nr. 1, sectorul 2.                                                              HOTĂRÂREA
  Celelalte prevederi din actul constitutiv al societății                 *
rămân neschimbate.                                                         adunării generale a asociaților
   (5/15.348)                                                         Societății Comerciale DELTA GARDENS
                                       Societatea Comercială               HOLDING BUILDING REAL ESTATE - S.R.L.
              *
                                       OZMEN FRUCT - S.R.L.                    din data de 11.04.2007
       Societatea Comercială                         București                   Subsemnații:
     COMPAGNIA ITALIANA - S.R.L.                                              Gafni Zohar, cetățean israelian, născut la data de
          București                            NOTIFICARE                6.06.1957 în Israel, domiciliat în Israel, str. Hertel 4
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Iehud, identificat cu pașaportul nr. 10902873, eliberat
           NOTIFICARE                București notifică, în conformitate cu prevederile art.    la data de 23.11.2004 de autoritățile din Kfar-Saba,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     Israel;
București notifică, în conformitate cu prevederile      modificările și completările ulterioare, depunerea         Rotenberg Eitan, cetățean israelian, născut la data
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   textului actualizat al actului constitutiv al Societății    de 27.11.1958 în Israel, domiciliat în Israel, str. Agron
modificările și completările ulterioare, depunerea      Comerciale OZMEN FRUCT - S.R.L., cu sediul în         3/13, Kfar Saba, identificat cu pașaportul nr. 10902863,
textului actualizat al actului constitutiv al Societății   București, str. Dimitrie Pompei nr. 5, bl. 1, et. 3, ap. 69  eliberat la data de 22.11.2004 de autoritățile din Kfar-
Comerciale COMPAGNIA ITALIANA - S.R.L., cu sediul       bis, sectorul 2, înregistrată la Oficiul registrului      Saba, Israel,
în București, Str. Secuilor nr. 11, bl. 18, sc. 1, et. 1,   comerțului cu nr. J 40/13239/2005, cod unic de           în calitate de asociați ai Societății Comerciale
ap. 8, sectorul 4, înregistrată cu nr. J 40/2817/1994,    înregistrare 17085370, care a fost înregistrat cu nr.     DELTA GARDENS HOLDING BUILDING REAL
cod unic de înregistrare 5231251, care a fost         155133 din 16.04.2007.                     ESTATE - S.R.L. (denumită în continuare societatea),
înregistrat cu nr. 155117 din 16.04.2007.             (8/15.350)                         persoană juridică română, cu sediul în București, Str.
   (6/15.349)                                      *                 Jiliștei nr. 1B, sectorul 5, înregistrată la Oficiul
              *                                                registrului comerțului cu nr. J 40/9652/2004, cod unic
                                       Societatea Comercială              de înregistrare 16512929, am hotărât următoarele:
       Societatea Comercială                      OZMEN FRUCT - S.R.L.                Art. 1. Se aprobă schimbarea sediului societății de
     COMPAGNIA ITALIANA - S.R.L.                       București                 la adresa din București, Str. Jiliștei nr. 1B, sectorul 5, la
          București                                                 adresa din București, Str. Povernei nr. 20, ap. 1,
                                         DECIZIA NR. 1               sectorul 1.
         HOTĂRÂREA NR. 1                                                 Art. 2. Se aprobă modificarea actului constitutiv al
                                       din data de 4.04.2007             societății pentru a reflecta mențiunile privind noul sediu
          din 13.04.2007
                               a Societății Comerciale OZMEN FRUCT - S.R.L.,         al societății și noile modificări ale Legii nr. 31/1990
    a adunării generale a asociaților           cu sediul în București, str. Dimitrie Pompei nr. 5,      privind societățile comerciale, republicată, după cum
    Societății Comerciale COMPAGNIA             bl. 1, et. 3, ap. 63 bis, sectorul 2, înregistrată la     urmează:
  ITALIANA - S.R.L., înregistrată în registrul          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă          a) Art. 3, paragraful 1 din actul constitutiv al
  comerțului cu nr. J 40/2817/1994, cod unic           Tribunalul București cu nr. J 40/3239/2005,        societății se modifică și va avea următorul conținut:
 R 5231251, cu sediul în București, Str. Secuilor           cod unic de înregistrare 17085370             „Sediul social al societății este în București, Str.
  nr. 11, bl. 18, sc. 1, et. 1, ap. 8, sectorul 4                                      Povernei nr. 20, ap. 1, sectorul 1.”
                                 Subsemnatul Mengulluoglu Nizam, cetățean turc,
  Subsemnații Oprescu Cristian, cetățean român,                                        b) Art. 8 din actul constitutiv al societății se modifică
                               născut la data de 15.01.1972 în Turcia, Antakya, cu
domiciliat în Italia, Comune di Campomarino, Provincia                                    și va avea următorul conținut:
                               domiciliul în Turcia, Antakya, Hatay, str. Subasi Koyu,
Di Campobasso, str. Difensola 14/D/7, identificat cu                                       „Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii
                               identificat cu pașaportul seria TR-M nr. 635635,
pașaportul nr. 000052406, emis la data de 9.06.1995 și                                    adunării generale a asociaților. Majorarea capitalului
                               eliberat de autoritățile turce la data de 23.08.2001, cu
Cruciano Raffaela, cetățean italian, domiciliată în Italia,                                 social se poate face prin emisiunea de acțiuni noi sau
                               reședința în București, șos. Colentina nr. 30, bl. 330,
Comune di Campomarino, Provincia Di Campobasso,                                       prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în
                               ap. 34, sectorul 2, identificat cu permisul de ședere
str. Difensola 14/D/7, identificată cu pașaportul nr.                                    schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură, în
                               temporară seria ROU nr. 0074947, eliberat de          baza hotărârii adunării generale a asociaților, în baza
1400781, emis la data de 5.07.1996, în calitate de
                               Autoritatea pentru străini la data de 17.02.2007, cod     înțelegerii asociaților.
asociați ai societății, am hotărât următoarele:
                               numeric personal 7720115470014, în calitate de           Mărirea capitalului social prin majorarea valorii
  Se radiază obiectul secundar de activitate. Se
recodifică activitatea principală în baza Ordinului      asociat unic al Societății Comerciale OZMEN FRUCT -      nominale a părților sociale poate fi hotărâtă numai cu
nr. 601/13.12.2002 astfel: Domeniul principal de       S.R.L., am decis următoarele:                 votul tuturor asociaților, în afară de cazul când este
activitate este: CAEN 452 - construcții de clădiri sau      Art. 1. Majorarea capitalului social al societății cu   realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau
părți ale acestora; geniu civil. Activitatea principală a   suma de 50.000 euro (echivalent 167.000 lei RON și       primelor de emisiune.
societății este: CAEN 4521 - construcții de clădiri și    67.068 $).                             Hotărârea adunării generale a asociaților cu privire
lucrări de geniu. Se completează obiectul de activitate      Capitalul social al societății în urma majorării este   la majorarea capitalului social se publică în Monitorul
cu CAEN 0141 - activități de servicii anexe agriculturii;   următorul: 360.500 lei RON din care 100.000 euro        Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se
grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); 2030 -    (echivalentul a 133.403 $), divizat în 3.605 părți sociale   pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de
fabricare de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru    a câte 100 lei RON fiecare, deținut în totalitate de      cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării”.
construcții; 2051 - fabricarea altor produse din lemn;    asociatul unic dl Mengulluoglu Nizam, cota de           c) Art. 9 din actul constitutiv al societății se modifică
2661 - fabricarea elementelor din beton pentru        participare la beneficii și pierderi de 100 %.         și va avea următorul conținut:
construcții; 2811 - fabricare de construcții metalice și     Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân       „Reducerea capitalului social se poate face pe baza
părți componente ale structurilor metalice; 2812 -      neschimbate.                          hotărârii adunării generale a asociaților.
fabricare de elemente de dulgherie și tâmplărie din        (9/15.350)                          Capitalul social poate fi redus prin:
metal; 4511 - demolarea construcțiilor, terasamente și                   *                   a) micșorarea numărului de părți sociale;
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2129/30.VII.2007                                     3
  b) reducerea valorii nominale a părților sociale;    textului actualizat al actului constitutiv al Societății           Societatea Comercială
  c) dobândirea propriilor părți sociale, urmată de    Comerciale FULAI IMPEX - S.R.L., cu sediul în               BAROCCO COMPANY - S.R.L.
anularea lor;                        București, str. Marcu Armașu nr. 11, bl. 24, sc. A, et. 2,             București
  d) scutirea totală sau parțială a asociaților de     ap. 13, sectorul 2, înregistrată la Oficiul registrului
vărsămintele datorate;                    comerțului cu nr. J 40/11119/2000, cod unic de                  HOTĂRÂREA NR. 1
  e) restituirea către asociați a unei cote-părți din   înregistrare 13571610, care a fost înregistrat cu nr.              din data de 11.04.2007
aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social
                               155147 din 16.04.2007.                        a adunării generale a asociaților Societății
și calculată egal pentru fiecare parte socială;
                                 (13/15.353)                           Comerciale BAROCCO COMPANY - S.R.L.
  f) alte procedee prevăzute de lege.
  Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital
                                             *                   Subsemnații Mone Mihail-Dragoș, domiciliat în
social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele                                   București, aleea Valea lui Mihai nr. 2, bl. A3, sc. F, et. 4,
                                      Societatea Comercială
pentru care face reducerea și procedeul ce va fi utilizat                                  ap. 88, sectorul 6, identificat cu C.I. seria DP nr.
                                      FULAI IMPEX - S.R.L.
pentru efectuarea ei.                                                    043058, eliberată la data de 28.06.2000 de Secția 22
  Reducerea capitalului social va putea fi făcută                București                 Poliție, cod numeric personal 1760303463029 și
numai după trecerea a două luni din ziua publicării                                     Militaru Daniel-Marius, domiciliat în București, str. Sg.
hotărârii în Monitorul Oficial, Partea a IV-a”.                HOTĂRÂREA NR. 1                Maj. Ion Nedeleanu nr. 2, bl. P40, sc. 2, et. 8, ap. 54,
  d) Art. 12 paragraful 1 din actul constitutiv al             din data de 16.04.2007             sectorul 5, identificat cu C.I. seria RR nr. 302197,
societății se modifică și va avea următorul conținut:                                    eliberată de Secția 18 Poliție la data de 4.05.2004, cod
  „Societatea este administrată de 2 administratori.      a adunării generale a asociaților Societății        numeric personal 1760728450033, în calitate de
Administratorii sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani,    Comerciale FULAI IMPEX - S.R.L., cu sediul în         asociați, am hotărât numirea în funcția de administrator
cu începere de la data constituirii societății”.       București, str. Marcu Armașu nr. 11, bl. 24, sc. A,       a lui Militaru Daniel-Marius, pentru o perioadă
  e) Art. 14 paragraful 1 din actul constitutiv al      et. 2, ap. 13, sectorul 2, înregistrată la Oficiul      nelimitată.
societății se modifică și va avea următorul conținut:     registrului comerțului cu nr. J 40/11119/2000,          Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
  „Adunarea generală ordinară se reunește cel puțin o       cod unic de înregistrare R13571610           neschimbate.
dată pe an”.                                                           (16/15.354)
                                 Subsemnații Ye Wlijie, cetățean chinez, născut la
  f) Art. 14 paragraful 2, punctele 3 și 5 din actul                                                  *
                               data de 21.10.1974 în China, Zhejiang, domiciliat în
constitutiv al societății se modifică și vor avea
                               China, prov. Zhejiang, str. Quizhilu nr. 23, identificat cu         Societatea Comercială
următorul conținut:
  Pct. 3 - „adunarea generală se convoacă cu cel      pașaportul CHN nr. 149065972, eliberată de               DAAD FOOD INDUSTRIES - S.R.L.
puțin 10 zile înaintea datei reuniunii prin scrisoare    autoritățile chineze la data de 3.07.2000 și Wu Wuli,               București
recomandată adresată fiecăruia dintre asociați”;       cetățean chinez, născută la data de 26.09.1975 în
  Pct. 5 - „raportul de gestiune este pus la dispoziția  China, Zhejiang, domiciliat în China, Zhejiang, str.                 NOTIFICARE
asociaților, la sediul societății și al sucursalelor, dacă  Qingtian, Chuanliao, satul Shanghe, legitimată cu          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
există, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale”.  pașaportul CHN nr. 149065971, eliberat de autoritățile     București notifică, în conformitate cu prevederile
  Art. 3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv   chineze la data de 03.0.2000, în calitate de asociați și    art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
rămân nemodificate.                     administratori ai Societății Comerciale FULAI IMPEX -      modificările și completările ulterioare, depunerea
   (11/15.351)                      S.R.L., am hotărât:                       textului actualizat al actului constitutiv al Societății
              *                  Majorarea capitalului social cu 50.000 euro         Comerciale DAAD FOOD INDUSTRIES - S.R.L., cu
                                                               sediul în București, str. Sg. Maj. Ion Nedeleanu nr. 2,
                               (echivalentul a 166.935 RON), reprezentând 68.128
       Societatea Comercială                                              bl. P40, sc. 2, et. 8, ap. 54, sectorul 5, înregistrată la
                               USD.
     ROYAL COM SERVICE - S.R.L.                                             Oficiul registrului comerțului cu nr. J 40/2591/2006, cod
          București                   Modificarea părți sociale de la 15 RON la 10 RON      unic de înregistrare 18393417, care a fost înregistrat cu
                               fiecare.                            nr. 155152 din 16.04.2007.
        HOTĂRÂREA NR. 20                 Modificarea participării la beneficii și pierderi la 50 %    (17/15.355)
                               fiecare.                                           *
       din data de 12.04.2007
                                 După majorare capitalul social este de 362.400
     a adunării generale a asociaților
                               RON, din care 12.000 RON și 54.000 USD, și 50.000              Societatea Comercială
        Societății Comerciale                                                 DAAD FOOD INDUSTRIES - S.R.L.
     ROYAL COM SERVICE - S.R.L.             euro, echivalent 68.128 USD, vărsați integral în
                               numerar fiind împărțit în 36.240 părți sociale a câte 10             București
  Mansouri-Dara Mostafa, domiciliat în București, bd.
                               RON fiecare fiind repartizat, după cum urmează:
Alexandru Ioan Cuza nr. 35, sectorul 1, identificat cu                                             HOTĂRÂREA NR. 1
C.I. seria RR nr. 191153, eliberată la data de          Ye Wlijie deține un capital social total în valoare de
12.02.2002 de Secția 4 Poliție, cod numeric personal     181.200 RON din care 5.600 RON și 25.200 USD și                 din data de 11.04.2007
1621225400526; Furduc Aura, domiciliată în          25.000 euro (echivalentul a 61.064 USD) divizat în          a adunării generale a asociaților Societății
București, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 35, sectorul 1,    18.120 părți sociale a 10 RON fiecare, reprezentând       Comerciale DAAD FOOD INDUSTRIES - S.R.L.
identificată cu C.I. seria RR nr. 218944, eliberat la data  50 % din capitalul social.                     Subsemnații Militaru Daniel-Marius, domiciliat în
de 17.07.2002, cod numeric personal 267082840012,        Wu Wuli deține un capital social total în valoare de    București, str. Sg. Maj. Ion Nedeleanu nr. 2, bl. P40, sc.
și Davoud Emae, cetățean iranian, căsătorit, născut în    181.200 RON din care 6.400 RON și 28.800 USD și         2, et. 8, ap. 54, sectorul 5, identificat cu C.I. seria RR
Iran, Teheran, la data de 19.04.1972, domiciliat în Iran,  25.000 euro (echivalentul a 61.064 USD) divizat în       nr. 302197, eliberată de Secția 18 Poliție la data de
Teheran, cu reședința în București, str. Copăceni nr. 5,   18.120 părți sociale a 10 RON fiecare, reprezentând 50     4.05.2004, cod numeric personal 1760728450033 și
bl. L20, ap. 3, sectorul 3, identificat cu permisul de    % din capitalul social.                     Mone Mihail-Dragoș, domiciliat în București, aleea
ședere temporară seria ROU nr. 0113772, eliberat la                                     Valea lui Mihai nr. 2, bl. A3, sc. F, et. 4, ap. 88, sectorul
                                 Durata mandatului de administrator pentru Ye Weijie
data de 1.02.2007 și pașaportul seria R nr. 2317614,                                     6, identificat cu C.I. seria DP nr. 043058, eliberată la
                               și Wu Wuli va fi pe o perioadă nelimitată.
eliberat de autoritățile iraniene la data de 3.01.2005,                                   data de 28.06.2000 de Secția 22 Poliție, cod numeric
                                 Se anulează actul constitutiv cu nr. 8822/8.09.1998
NIF 7720419400015, în calitate de asociați ai Societății                                   personal 1760303463029, în calitate de asociați, am
Comerciale ROYAL COM SERVICE - S.R.L., cu sediul       și se ia în considerare actul constitutiv din 16.04.2007.
                                                               hotărât prelungirea mandatului de administrator al lui
în București, piața Mihail Kogălniceanu nr. 5, parter, ap.    (14/15.353)
                                                               Militaru Daniel-Marius pentru o perioadă nelimitată,
1A, sectorul 5, înregistrată la Oficiul registrului                    *                 numirea în funcția de administrator a lui Mone Mihail-
comerțului cu nr. J 6242/1993, cod unic de înregistrare                                   Dragoș, pentru o perioadă nelimitată.
4315893, am hotărât următoarele modificări ale actului          Societatea Comercială
                                                                Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
constitutiv:                              BAROCCO COMPANY - S.R.L.               neschimbate.
  Art. 1. Se deschide un punct de lucru în București,             București                     (18/15.355)
str. Vatra Luminoasă nr. 29, sectorul 2, spațiu comercial                                                 *
A+D, sectorul 2. Restul prevederilor actului constitutiv              NOTIFICARE
rămân neschimbate. Redactată în trei exemplare, azi       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           Societatea Comercială
data semnării.                        București notifică, în conformitate cu prevederile art.        AIPEI INTERNATIONAL 3000 - S.R.L.
   (12/15.352)                                                                București
                               204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
              *                modificările și completările ulterioare, depunerea                  NOTIFICARE
       Societatea Comercială              textului actualizat al actului constitutiv al Societății
                                                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
     FULAI IMPEX - S.R.L., București           Comerciale BAROCCO COMPANY - S.R.L., cu sediul
                                                               București notifică, în conformitate cu prevederile
                               în București, bd. Timișoara nr. 82, sectorul 6,
                                                               art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
           NOTIFICARE               înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J     modificările și completările ulterioare, depunerea
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   40/10702/2002, cod unic de înregistrare 14966996,        textului actualizat al actului constitutiv al Societății
București notifică, în conformitate cu prevederile art.   care a fost înregistrat cu nr. 155148 din 16.04.2007.      Comerciale AIPEI INTERNATIONAL 3000 - S.R.L., cu
204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      (15/15.354)                         sediul în București, str. Pâncota nr. 1, bl. 16, sc. 3, et.
modificările și completările ulterioare, depunerea                    *                 5, ap. 79, sectorul 2, înregistrată la Oficiul registrului
  4                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2129/30.VII.2007
comerțului cu nr. J 40/7382/2000, cod unic de        textului actualizat al actului constitutiv al Societății           Societatea Comercială
înregistrare 13267647, care a fost înregistrat cu      Comerciale ARA DISTRIBUTION - S.R.L., cu sediul în              ZVON CAFFE - S.R.L.
nr. 155153 din 16.04.2007.                  București, Bd. Tineretului nr. 27, bl. 18, sc. 2, et. 3, ap.            București
   (19/15.356)                       58, sectorul 4, înregistrată la Oficiul registrului
              *                comerțului cu nr. J 40/11283/2003, cod unic de                    HOTĂRÂRE
                               înregistrare 15680908, care a fost înregistrat cu nr.
                                                                    a adunării generale a asociaților
       Societatea Comercială             155169 din 16.04.2007.
                                                                Societății Comerciale ZVON CAFFE - S.R.L.
    AIPEI INTERNATIONAL 3000 - S.R.L.             (22/15.358)
          București                               *                   Subsemnații:
                                                                - Frumosu Calugaru, cetățean român, născut la data
     HOTĂRÂREA NR. 1/16.04.2007                    Societatea Comercială              de 11.11.1975 în București, domiciliat în București,
                                     ARA DISTRIBUTION - S.R.L.             str. Voroneț nr. 14, bl. D8, sc. 2, parter, ap. 20, sectorul
      a adunării generale a asociaților                                        3, de sex bărbătesc, necăsătorit, posesor al CI seria
                                         București
  Societății Comerciale AIPEI INTERNATIONAL                                        RR nr. 323289, cod numeric personal 1751111431512,
   3000 - S.R.L., cu sediul în București, str.                                      eliberată de Secția 12 Poliție la data de 23.08.2004, și
                                         DECIZIA NR. 1
Pâncota nr. 1, bl. 16, sc. 3, et. 5, ap. 79, sectorul                                      - Adamov Grigore, cetățean român, născut la data
 2, înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu            din data de 3.04.2007             de 9.02.1974 în București, domiciliat în București, str.
  nr. J 40/7382/2000, cod unic de înregistrare                                      Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 46, sectorul 1, de
                                 a asociatului unic al Societății Comerciale
            R13267647                                              sex bărbătesc, necăsătorit, posesor al C.I. seria DP nr.
                                 ARA DISTRIBUTION - S.R.L., cu sediul în
  Subsemnații Cheng Aipei, cetățean chinez, născut      București, Bd. Tineretului nr. 27, bl. 18, sc. 2,      095641, cod numeric personal 1740209463033,
la data de 15.06.1969 în China, Zhejiang, identificat cu    et. 3, ap. 58, sectorul 4, înregistrată la Oficiul      eliberată de D.G.E.I.P.-D.E.P., la data de 24.03.2003,
pașaportul seria CHN nr. 149622789, eliberat de        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul          în calitate de asociați la Societatea Comercială
autoritățile chineze la data de 20.07.2000, He            București cu nr. J 40/11283/2003,           ZVON CAFFE - S.R.L., cu sediul în București, str.
Jiangming, cetățean chinez, născut la data de            cod unic de înregistrare RO15680908           Drumul Taberei nr. 20, bl. C2, sc. D, et. 6, ap. 135,
14.02.1969 în China, Zhejiang, identificat cu                                        sectorul 6, în temeiul art. 13, coroborat cu art. 3 și
                                 Subsemnații Vasiliu Ionuț, domiciliat în București,
pașaportul seria CHN nr. G03852866, eliberat de                                       art. 10 din actul constitutiv al Societății, au hotărât
                               Bd. Tineretului nr. 27, bl. 18, sc. 2, et. 3, ap. 58,
autoritățile chineze la data de 11.04.2002, în calitate de                                 astăzi, 2.04.2007, modificarea acestuia, după cum
                               sectorul 4, identificat cu C.I. seria RX nr. 268957,
asociați și administratori ai Societății Comerciale AIPEI                                  urmează:
                               eliberată de Secția 14 Poliție la data de 17.02.2005 și
INTERNATIONAL 3000 - S.R.L., am hotărât majorarea                                        Art. 1. Prin prezenta hotărâre ca efect al cesiunii
                               Vasiliu Alexandrina, domiciliată în București, bd.
capitalului social cu 218.000 RON. După majorare,                                      intervenite în baza contractului de cesiune nr.
                               Gheorghe Șincai nr. 8, bl. 30, sc. 1, ap. 25, sectorul 4,
capitalul social total, în valoare de 405.500 RON, din                                   1/2.04.2007, asociatul Adamov Grigore cedează căte
                               identificată cu C.I. seria RT nr. 407577, eliberată de
care 290.000 RON și 35.000 USD împărțit în 40.550                                      Leca Valentin-Alexandru 25 părți sociale din totalul de
                               SPCEP S4, biroul nr. 1, la data de 28.04.2006, am
părți sociale a 10 RON fiecare, repartizat după cum                                     25 părți sociale pe care le deține în cadrul societății, în
                               hotărât:
urmează: Cheng Aipei deține un capital social în                                      valoare nominală de 10 lei fiecare, însumând 250 lei,
                                 1. Deschiderea unui punct de lucru la adresa din
valoare de 202.750 RON din care 145.000 RON și                                       reprezentând 50 % din capitalul social total de 500 lei.
                               comuna Petrăchioaia, județul Ilfov, unde se vor
17.500 USD, reprezentând 50 % din capitalul social, și                                     Art. 2. În urma cesiunii intervenite, în cadrul
                               desfășura activități de birou specifice societății.
He Jiangming deține un capital social în valoare de                                     Societății Comerciale ZVON CAFFE - S.R.L., structura
                                 2. Extinderea obiectului de activitate al societății cu
202.750 RON din care 145.000 RON și 17.500 USD,                                       capitalului social va fi următoarea:
                               5184 - comerț cu ridicata cu calculatoare, echipamente
reprezentând 50 % din capitalul social. Se anulează                                       - Calugaru Frumosu deținător a 25 părți sociale, în
                               periferice și software (inclusiv import-export).
actele constitutive anterioare și se ia în considerare                                   valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 50 %
                                 3. Cooptarea în societate a lui Vasiliu Alexandrina,
actele constitutive din data de 16.04.2007.                                         din capitalul social de 500 lei, și
                               cetățean român, necăsătorită, născută la data de
   (20/15.356)                                                        - Leca Valentin-Alexandru deținător a 25 părți
                               18.08.1947 în comuna Tâmna, județul Mehedinți,
              *                domiciliată în București, bd. Gheorghe Șincai nr. 8, bl.    sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare,
                               30, sc. 1, ap. 25, sectorul 4, identificată cu C.I. seira RT  reprezentând 50 % din capitalul social de 500 lei.
        Societatea Comercială                                              Art. 3. Totodată, prin prezenta hotărâre urmează a
                               nr. 407577, eliberată de SPCEP S4, biroul nr. 1, la data
        FARMAPLUS - S.R.L.                                             se schimba sediul social al societății la următoarea
           București                de 28.04.2006, cod numeric personal 2470818400845.
                                 4. Numirea în funcția de administrator a lui Vasiliu    adresă: București, șos. București-Ploiești nr. 44A,
                               Alexandrina, pe durată nedeterminată, cu puteri        Galeria Comercială Feeria Băneasa, spațiul S17,
            DECIZIA                                               sectorul 1.
                               depline și retragerea din această funcție a lui Vasiliu
   asociatului unic al Societății Comerciale        Ionuț.                               Art. 4. Odată cu declararea sediului social la adresa
   FARMAPLUS - S.R.L., cu sediul social în           5. Cesionarea de către Vasiliu Ionuț către Vasiliu     menționată în art. 3 din prezenta hotărâre, urmează ca
   București, Calea 13 Septembrie nr. 196,         Alexandrina a unui nr. de 4 părți sociale în valoare de    punctul de lucru de la această adresă să fie radiat.
  sectorul 5, înregistrată la Oficiul registrului     40 lei reprezentând 20 % din capitalul societății.         Art. 5. Celelalte dispoziții prevăzute în actul
   comerțului cu nr. J 40/5477/28.06.1991,          În urma cesiunii societatea îi va avea ca asociați pe   constitutiv al Societății, certificat cu nr. 101/14.02.2006
      cod unic de înregistrare 413600                                         de avocat Folostina Bogdan, rămân neschimbate.
                               Vasiliu Ionuț și pe Vasiliu Alexandrina, administratorul
                                                                 (25/15.359)
  Subsemnata Topalu Iulia, domiciliată în București,    societății este Vasiliu Alexandrina, iar capitalul social
Calea 13 Septembrie nr. 193, bl. T2B, sc. 1, et. 4,     va fi repartizat astfel:
                                                                             *
ap. 17, sectorul 5, identificată cu C.I. seria RT nr.      - Vasiliu Ionuț subscrie 16 părți sociale în valoare
                                                                     Societatea Comercială
265480, eliberată de Secția 17 Poliție la data de      totală de 160 lei, reprezentând 80 % din capitalul
                                                                    MARBOG COMEXIM - S.R.L.
10.04.2003, în calitate de asociat unic al Societății    societății;
                                                                        București
Comerciale FARMAPLUS - S.R.L., cu sediul social în        - Vasiliu Alexandrina subscrie 4 părți sociale în
București, Calea 13 Septembrie nr. 196, sectorul 5,     valoare totală de 40 lei reprezentând 20 % din capitalul              NOTIFICARE
înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr.    societății.
J 40/5477/28.06.1991, cod unic de înregistrare          Hotărârea adoptată și implicit modificările rezultate     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
413600, am hotărât:                     respectă condițiile prevăzute în actul constitutiv al     București notifică, în conformitate cu prevederile art.
  1. Înființarea unui punct de lucru la adresa din     societății precum și cele ale legislației în vigoare.     204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
București, Calea 13 Septembrie nr. 197, corpul C1,        (23/15.358)                        modificările și completările ulterioare, depunerea
sectorul 5, unde se vor desfășura activitățile prevăzute                 *                 textului actualizat al actului constitutiv al Societății
în actul constitutiv al societății și în principal codul                                  Comerciale MARBOG COMEXIM - S.R.L., cu sediul în
CAEN 5231 - comerț cu amănuntul cu produse                 Societatea Comercială              București, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 5G, sectorul 3,
farmaceutice.                                ZVON CAFFE - S.R.L.               înregistrată cu nr. J 40/1851/1994, cod unic de
  2. Modificarea actului constitutiv conform celor                București                 înregistrare 5219894, care a fost înregistrat cu
hotărâte mai sus.                                                      nr. 155237 din 16.04.2007.
  Adoptată astăzi, 15.04.2007, și redactată în 4                 NOTIFICARE                   (26/15.360)
(patru) exemplare originale.                   Oficiul Registrului Comerțului București de pe lângă
                                                                             *
  (21/15.357)                       Tribunalul București notifică, în conformitate cu              Societatea Comercială
              *                prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,           MARBOG COMEXIM - S.R.L.
                               republicată, cu modificările și completările ulterioare,              București
       Societatea Comercială              depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
      ARA DISTRIBUTION - S.R.L.             Societății Comerciale ZVON CAFFE - S.R.L., cu sediul                DECIZIA NR. 1
          București                 în București, șos. București-Ploiești nr. 44A, Galeria
                               Comercială Feeria Băneasa, spațiul S17, sectorul 1,                din 11.04.2007
           NOTIFICARE               înregistrată cu nr. J 40/3297/2006, cod unic de         Subsemnatul Mateiciuc T. Ovidiu, fiul lui Toader și
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   înregistrare 18427668, care a fost înregistrat cu       Ana, născut la data de 15.03.1958 în Rădăuți, județul
București notifică, în conformitate cu prevederile art.   nr. 155197 din 16.04.2007.                   Suceava, de sex bărbătesc, necăsătorit, domiciliat în
204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       (24/15.359)                        București, Str. Clucerului nr. 23A, et. 2, sectorul 1,
modificările și completările ulterioare, depunerea                    *                 posesor al C.I. seria RT nr. 303867, eliberată la
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2129/30.VII.2007                                    5
12.01.2004 de Secția 2 Poliție, cod numeric personal       7011 - dezvoltare (promovare) imobiliară;           - sediul social: Iași, șos. Nicolina nr. 52, bl. 971A,
1580315400614, în calitate de asociat unic, am decis       7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor       sc. A, et. 2, ap. 7, județul Iași;
următoarele:                         imobiliare proprii sau închiriate;                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 502 -
  1. Se numește în calitate de administrator pentru o     7031 - agenții imobiliare;                 întreținerea și repararea autovehiculelor;
perioadă nelimitată Mateiciuc T. Ovidiu, cu datele de      7032 - administrarea imobilelor pe bază de tarife       - activitatea principală: cod CAEN 5020 -
identitate din preambulul prezentei decizii.         sau contract;                         întreținerea și repararea autovehiculelor;
  2. Se desființează cele două puncte de lucru ale       7140 - închirierea bunurilor personale și           - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
societății situate în:                    gospodărești neclasificate în altă parte.
                                                              integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - comuna Balotești, str. DN 1 km19 nr. 2D, județul      Art. 2. Se actualizează actul constitutiv al societății,
                                                              a 10,00 RON fiecare;
Ilfov;                            în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 441/2006 din
  - București, Bd. Aerogării nr. 13, sectorul 1.                                       - durata de funcționare: nelimitată;
                               27.11.2006, pentru modificarea și completarea Legii nr.
  3. Se modifică și se completează actul constitutiv al                                    - cod unic de înregistrare: 21531471;
                               31/1990, privind societățile comerciale și a Legii
societății, ca urmare a prezentei decizii și în        nr. 26/1990 privind registrul comerțului, intrată în       - număr de ordine în registrul comerțului:
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 441/2006, pentru    vigoare la 1.12.2006.                     J 22/1114/5.04.2007.
modificarea și completarea Legii nr. 31/1990.          Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân     (32/72.534)
   (27/15.360)                       neschimbate.                                       *
              *                   (30/15.362)
                                             *                       Societatea Comercială
       Societatea Comercială                                                    EXPERTFLOOR - S.R.L.
      LEGO CON DIVISION - S.R.L.                    Societatea Comercială                satul Lunca Cetățuii, comuna Ciurea
          București                         CRINALINA - S.R.L.                       județul Iași
                                          București
         HOTĂRÂREA NR. 1
                                                                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
        din data de 16.04.2007                     HOTĂRÂREA NR. 1
     a adunării generale a asociaților                    din 15.04.2007
                                                                        TRIBUNALUL IAȘI
  Cornea Radu-Mihai, cetățean român, domiciliat în       Subsemnații Som Mariana Crina, domiciliată în
București, șos. Mihai Bravu nr. 2, bl. 60B, sc. 3, et. 8,   București, str. Sebastian nr. 141, bl. V73, ap. 17,
ap. 157, sectorul 2, cod numeric personal                                              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1046
                               identificată cu C.I. seria RR nr. 010986, eliberată de
1720325433020, identificat cu C.I. seria RR nr.        Secția 17 Poliție, la data de 27.11.1997, cod numeric             din 6 aprilie 2007
103276, emisă de Secția 8 Poliție, la data de         personal 2780706450027, și
28.03.2000, și                                                         Judecător delegat
                                 Costea Anca Alina, domiciliată în București, str.
  Cornea Ileana, cetățean român, domiciliată în                                       la Oficiul Registrului
                               Maria Cuntan nr. 3, bl. S44, sc. 3, ap. 90, sectorul 5,
București, str. Dimitrie Racoviță nr. 39, sectorul 2, cod                                   Comerțului de pe lângă
                               posesoare a C.I. seria RX nr. 290423, eliberată de
numeric personal 2440326400092, identificată cu C.I.                                      Tribunalul Iași    - Bulancea
                               Secția 18 Poliție la data de 6.04.2005, cod numeric
seria RT nr. 439936, emisă de SPCEP S2 biroul nr. 3,     personal 2850718430084, în calitate de asociați.                     Diana-Magdalena
la data de 6.11.2006, asociați în cadrul Societății       În baza hotărârii nr. 1/2007 a asociaților, am hotărât:    Referent la Oficiul
Comerciale LEGO CON DIVISION - S.R.L., am            1. Înființarea unui punct de lucru, la adresa din       Registrului Comerțului
hotărât:                           București, str. Intrarea Sebastian nr. 2, Complexul Nick     de pe lângă
  1. Declararea punctului de lucru situat în București,   Center, Stand 121, sectorul 5, având ca obiect de        Tribunalul Iași    - Laura Alexa
str. Dobrota nr. 11, apartamentul de la parterul       activitate conform declarației.
corpului B, sectorul 2.                                                    În baza cererii nr. 18148 din data de 4.04.2007 și a
                                 2. În vederea îndeplinirii formalităților înregistrării  actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân      prezentei la Oficiul Registrului Comerțului al
neschimbate.                                                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Municipiului București, o împuternicim pe dna Plaiasu
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 16.04.2007,                                  Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                               Ionela, posesoare a codului numeric personal
într-un număr de 5 (cinci) exemplare, din care 4 (patru)                                  comerciale cu următoarele date:
                               2741006034980, identificată cu C.I. seria RR nr.
exemplare pentru părți și un exemplar pentru         248217.                             - fondatori:
Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului         (31/15.363)                         1. Roman Răzvan, asociat, cod numeric personal
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                       *                 1821030226706, aport la capital 100,00 RON,
București.                                                         echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 33,33 %
   (28/15.361)                              Societatea Comercială              din capitalul social total, cota de participare la
              *                      THEO TRADING - S.R.L., Iași            beneficii/pierderi de 33,33 %, domiciliat în Dumbrava,
                                                              comuna Ciurea, județul Iași;
      Societatea Comercială
   IRIS MANAGEMENT CONCEPT - S.R.L.                     MINISTERUL JUSTIȚIEI              2. Roman Costel Lucian, asociat, cod numeric
         București                                                 personal 1830228226731, aport la capital 100,00
                                                              RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând
                                         TRIBUNALUL IAȘI
           NOTIFICARE                                               33,33 % din capitalul social total, cota de participare la
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1045             beneficii/pierderi de 33,33 %, domiciliat în Lunca
București notifică, în conformitate cu prevederile art.                                   Cetățuii, comuna Ciurea, județul Iași;
                                        din 5 aprilie 2007               3. Sava Silviu Constantin, asociat, cod numeric
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea        Judecător delegat                     personal 1811211152547, aport la capital 100,00 RON,
textului actualizat al actului constitutiv al Societății     la Oficiul Registrului                   echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 33,33 %
Comerciale IRIS MANAGEMENT CONCEPT - S.R.L.,           Comerțului de pe lângă                   din capitalul social total, cota de participare la
cu sediul în București, Str. Fluierului nr. 25, bl. 25, sc.   Tribunalul Iași    - Bulancea             beneficii/pierderi de 33,33 %, domiciliat în Iași, bd.
A, et. 2, ap. 5, sectorul 2, înregistrată cu nr.                     Diana-Magdalena          Tudor Vladimirescu nr. 103, et. 2, ap. 12, județul Iași;
J 40/20990/2005, cod unic de înregistrare 18214783,       Referent la Oficiul                      - administrator, persoană fizică: Roman Costel
care a fost înregistrat cu nr. 155263 din 16.04.2007.      Registrului Comerțului                   Lucian, cod numeric personal 1830228226731, data
  (29/15.362)                         de pe lângă                        numirii 4.04.2007, durata mandatului nelimitată, având
              *                  Tribunalul Iași    - Laura Alexa
                                                              puteri depline;
                                 În baza cererii nr. 17869 din data de 3.04.2007 și a     - denumirea: EXPERTFLOOR - S.R.L.;
      Societatea Comercială
                               actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la        - sediul social: satul Lunca Cetățuii, comuna Ciurea,
   IRIS MANAGEMENT CONCEPT - S.R.L.
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     județul Iași;
         București
                               Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 454 -
            DECIZIE                comerciale cu următoarele date:                lucrări de finisare;
                                 - fondator: Faur Dragoș Florin, asociat unic, cod       - activitatea principală: cod CAEN 4543 - lucrări de
     din 10.04.2007 a asociatului unic          numeric personal 1760727221162, aport la capital
                                                              pardosire și placare a pereților;
  Subsemnata Radu Irina Mihaela, cetățean român,       200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
                                                                - capitalul social subscris: 300,00 RON, vărsat
născută la data de 1 august 1977 în București, șos.      reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
                                                              integral; capitalul social este divizat în 30 părți sociale
Mihai Bravu nr. 90-96, bl. D17, sc. A, et. 8, ap. 30,     participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
                               Iași, Șos Nicolina nr. 52, bl. 971 A, sc. A, et. 2, ap. 5,  a 10,00 RON fiecare;
identificată cu C.I. seria RD nr. 167112/31.05.2001,
eliberată de Secția 8 Poliție, cod numeric personal      județul Iași;                          - durata de funcționare: nelimitată;
2760801423016, în calitate de asociat unic, am hotărât      - administrator, persoană fizică: Faur Dragoș Florin,     - cod unic de înregistrare: 21536908;
următoarele modificări la actul constitutiv al societății   asociat, cod numeric personal 1760727221162, data        - număr de ordine în registrul comerțului:
astfel:                            numirii 3.04.2007, durata mandatului nelimitată, având    J 22/1115/6.04.2007.
  Art. 1. Se completează art. 5 pct. 5.3 din actul      puteri depline;                          (33/72.535)
constitutiv al societății cu următoarele activități CAEN:    - denumirea: THEO TRADING - S.R.L.;                          *
  6                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2129/30.VII.2007
       Societatea Comercială                numirii 4.04.2004, durata mandatului nelimitată, având            Societatea Comercială
       ROYAL CASA - S.R.L., Iași              puteri depline;                               LEXOR DAO- S.R.L., Iași
                                   - denumirea: LA PĂTRAT CONSTRUCT - S.R.L.;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                - sediul social: Iași, Str. Clopotari nr. 6, bl. 627, sc.           MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 D, et. 1, ap. 4, județul Iași;
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 454 -
           TRIBUNALUL IAȘI                                                         TRIBUNALUL IAȘI
                                 lucrări de finisare;
                                   - activitatea principală: cod CAEN 4544 - lucrări de
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1047                                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1050
                                 vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
          din 6 aprilie 2007                - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                din 6 aprilie 2007
  Judecător delegat                       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     a 10,00 RON fiecare;                       la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      - durata de funcționare: nelimitată;              Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Iași    - Bulancea                 - cod unic de înregistrare: 21536894;             Tribunalul Iași    - Bulancea
              Diana-Magdalena             - număr de ordine în registrul comerțului:                       Diana-Magdalena
  Referent la Oficiul                      J 22/1117/6.04.2007.                       Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                       (35/72.537)                         Registrului Comerțului
  de pe lângă                                         *                  de pe lângă
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa                                               Tribunalul Iași    - Laura Alexa
                                        Societatea Comercială
  În baza cererii nr. 16464 din data de 28.03.2007 și a                                      În baza cererii nr. 18165 din data de 4.04.2007 și a
                                        ZEN - TRADE - S.R.L., Iași
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la                                        actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății               MINISTERUL JUSTIȚIEI             Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:                                                 comerciale cu următoarele date:
  - fondator: Ciobanu Cătălin Valeriu, asociat unic,                                        - fondatori:
                                           TRIBUNALUL IAȘI
cod numeric personal 1770521221255, aport la capital                                         1. Apetroaei Dumitru Daniel, asociat, cod numeric
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,                                           personal 1770127221177, aport la capital 250,00
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1049
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de                                        RON, echivalând cu 25 părți sociale, reprezentând
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în              din 6 aprilie 2007              50 % din capitalul social total, cota de participare la
Iași, str. Mușatini nr. 3, bl. H 21, ap. 4, județul Iași;      Judecător delegat                      beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, bd. T.
  - administrator, persoană fizică: Ciobanu Cătălin                                      Vladimirescu nr. 34, sc. A, et. 1, ap. 5, județul Iași;
                                   la Oficiul Registrului
Valeriu, cod numeric personal 1770521221255, data                                          2. Apetroaei Marian Paul, asociat, cod numeric
                                   Comerțului de pe lângă
numirii 28.03.2007, durata mandatului nelimitată,                                        personal 2730903221165, aport la capital 250,00
                                   Tribunalul Iași    - Bulancea
având puteri depline;                                                      RON, echivalând cu 25 părți sociale, reprezentând
                                               Diana-Magdalena
  - denumirea: ROYAL CASA - S.R.L.;                                              50 % din capitalul social total, cota de participare la
                                   Referent la Oficiul
  - sediul social: Iași, Str. Gării nr. 5, bl. L 16-19 (L17),                                 beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, str. Tudor
et. P+M, județul Iași;                        Registrului Comerțului                   Vladimirescu nr. 34, sc. A, et. 1, ap. 5, județul Iași;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 703 -       de pe lângă                           - administrator, persoană fizică: Apetroaei Marian
activități imobiliare pe bază de tarife sau contract;        Tribunalul Iași    - Laura Alexa            Paula, cod numeric personal 2730903221165, data
  - activitatea principală: cod CAEN 7031 - agenții        În baza cererii nr. 18175 din data de 4.04.2007 și a    numirii 4.04.2007, durata mandatului nelimitată, având
imobiliare;                            actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la       puteri depline;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - denumirea: LEXOR DAO- S.R.L.;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății       - sediul social: Iași, bd. T. Vladimirescu nr. 34, sc. A,
a 10,00 RON fiecare;                       comerciale cu următoarele date:                et. 1, ap. 5, județul Iași;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - fondatori:                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524 -
  - cod unic de înregistrare: 21536860;              1. Ungurianu Teodora Livia, asociat, cod numeric      comerț cu amănuntul în magazine specializate cu alte
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                          produse neclasificate în altă parte;
                                 personal 2820320133937, aport la capital 100,00
J 22/1116/6.04.2007.                                                         - activitatea principală: cod CAEN 5246 - comerț cu
                                 RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50
   (34/72.536)                                                        amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă și
                                 % din capitalul social total, cota de participare la
               *                                                 cu cele pentru vopsit;
                                 beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Iași, Str.
                                                                   - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat
       Societatea Comercială                Transilvaniei nr. 4, județul Iași;
                                                                 integral; capitalul social este divizat în 50 părți sociale
    LA PĂTRAT CONSTRUCT - S.R.L., Iași              2. Ungurianu Laurențiu, asociat, cod numeric        a 10,00 RON fiecare;
                                 personal 1760606221149, aport la capital 100,00          - durata de funcționare: nelimitată;
                                 RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50        - cod unic de înregistrare: 21536878;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 % din capitalul social total, cota de participare la        - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, Str.      J 22/1119/6.04.2007.
           TRIBUNALUL IAȘI               Transilvaniei nr. 4, județul Iași;                  (37/72.539)
                                   - administratori, persoane fizice:                            *
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1048                1. Ungurianu Teordora Livia, cod numeric personal
          din 6 aprilie 2007               2820320133937, data numirii 6.04.2007, durata                Societatea Comercială
                                 mandatului nelimitată, având puteri depline;             IL CAFE CLUB GIANI ’S - S.R.L., Iași
  Judecător delegat
                                   2. Ungurianu Laurențiu, cod numeric personal
  la Oficiul Registrului
                                 1760606221149, data numirii 6.04.2007, durata                  MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Iași    - Bulancea               mandatului nelimitată, având puteri depline;
              Diana-Magdalena             - denumirea: ZEN - TRADE - S.R.L.;
                                                                           TRIBUNALUL IAȘI
  Referent la Oficiul                        - sediul social: Iași, Str. Transilvaniei nr. 4, județul
  Registrului Comerțului                     Iași;
                                                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1051
  de pe lângă                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -
                                 activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,           din 6 aprilie 2007
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa
                                 consultanță în domeniul fiscal, activități de studii de      Judecător delegat
  În baza cererii nr. 18235 din data de 4.04.2007 și a
                                 piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și         la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la
                                 management;                            Comerțului de pe lângă
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități      Tribunalul Iași    - Bulancea
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                 de consultanță pentru afaceri și management;                        Diana-Magdalena
comerciale cu următoarele date:
                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Referent la Oficiul
  - fondatori: Pătrașcu Andrei Bogdan, asociat unic,
                                 integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    Registrului Comerțului
cod numeric personal 1871119226851, aport la capital
                                 a 10,00 RON fiecare;                       de pe lângă
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
                                   - durata de funcționare: nelimitată;              Tribunalul Iași    - Laura Alexa
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în      - cod unic de înregistrare: 21536886;             În baza cererii nr. 16112 din data de 27.03.2007 și a
Iași, str. Clopotari nr. 5, bl. 627, sc. D, et. 1, ap. 4,      - număr de ordine în registrul comerțului:         actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la
județul Iași;                           J 22/1118/6.04.2007.                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - administrator, persoană fizică: Pătrașcu Andrei          (36/72.538)                        Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
Bogdan, cod numeric personal 1871119226851, data                        *                 comerciale cu următoarele date:
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2129/30.VII.2007                                    7
  - fondator: Gogol Geani, asociat, cod numeric             Societatea Comercială                 3. Eșanu Ana Maria, asociat, cod numeric personal
personal 1670601221227, aport la capital 200,00              CONSANDRES - S.R.L.                 2840710226740, aport la capital 100,00 RON,
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând        satul Tomești, comuna Tomești, județul Iași          echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 20 % din
                                                               capitalul social total, cota de participare la
100 % capitalul social total, cota de participare la
                                                               beneficii/pierderi de 20 %, domiciliată în Iași, str. Vasile
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Iași, str. Vasile          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                               Lupu nr. 100 A, bl. P 3, sc. A, et. 3, ap. 4, județul Iași;
Lupu nr. 122, bl. B 6, sc. C, et. 2, ap. 1, județul Iași;                                    - administrator, persoană fizică: Eșanu Maria, cod
  - administrator, persoană fizică: Gogol Geani, cod               TRIBUNALUL IAȘI              numeric personal 2610926221145, data numirii
numeric personal 1670601221227, data numirii                                         3.04.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
16.03.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1053             depline;
depline;                                    din 10 aprilie 2007               - denumirea: RODICA FASHION - S.R.L.;
                                                                 - sediul social: Iași, str. Vasile Lupu nr. 100 A, bl. P
  - denumirea: IL CAFE CLUB GIANI ’S- S.R.L.;          Judecător delegat                      3, et. 3, ap. 4, județul Iași;
  - sediul social: Iași, bd. Complex Ștefan cel Mare,      la Oficiul Registrului                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 182 -
Str. Cloșca nr. 8, bl. C 2, parter, camera 2, județul Iași;    Comerțului de pe lângă                   fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 554 -      Tribunalul Iași    - Hărățu Mihaela            - activitatea principală: cod CAEN 1822 - fabricarea
baruri;                              Referent la Oficiul
                                                               altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de
                                 Registrului Comerțului
  - activitatea principală: cod CAEN 5540 - baruri;                                     corp);
                                 de pe lângă
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                        - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat
                                 Tribunalul Iași    - Laura Alexa
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                  integral; capitalul social este divizat în 50 părți sociale
                                 În baza cererii nr. 18259 din data de 4.04.2007 și a    a 10,00 RON fiecare;
a 10,00 RON fiecare;                      actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la         - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - cod unic de înregistrare: 21543395;
  - cod unic de înregistrare: 21536851;            Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății       - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:         comerciale cu următoarele date:                J 22/1123/10.04.2007.
J 22/1120/6.04.2007.                       - fondator: Ciofu Constantin, asociat unic, cod         (41/72.543)
   (38/72.540)                        numeric personal 1770226076537, aport la capital                      *
                                200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
               *                 reprezentând 100 % capitalul social total, cota de             Societatea Comercială
                                participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în        FIDELITI - S.R.L., satul Scobinți
      Societatea Comercială
                                localitatea Tomești, comuna Tomești, județul Iași;            comuna Scobinți, județul Iași
    MARI GRUP CONSTRUCT- S.R.L.                - administrator, persoană fizică: Ciofu Constantin,
  satul Breazu, comuna Rediu, județul Iași          cod numeric personal 1770226076537, data numirii
                                                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                30.03.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                depline;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 - denumirea: CONSANDRES - S.R.L.;                        TRIBUNALUL IAȘI
                                 - sediul social: satul Tomești, comuna Tomești,
          TRIBUNALUL IAȘI              județul Iași;                             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1055
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
                                                                        din 10 aprilie 2007
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1052             construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
                                 - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții     Judecător delegat
         din 6 aprilie 2007              de clădiri și lucrări de geniu;                  la Oficiul Registrului
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Comerțului de pe lângă
  Judecător delegat
                                integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    Tribunalul Iași    - Hărățu Mihaela
  la Oficiul Registrului                   a 10,00 RON fiecare;                       Referent la Oficiul
  Comerțului de pe lângă                     - durata de funcționare: nelimitată;              Registrului Comerțului
  Tribunalul Iași    - Bulancea               - cod unic de înregistrare: 21543506;             de pe lângă
              Diana-Magdalena            - număr de ordine în registrul comerțului:           Tribunalul Iași    - Laura Alexa
  Referent la Oficiul                     J 22/1122/10.04.2007.
                                                                 În baza cererii nr. 18015 din data de 4.04.2007 și a
                                  (40/72.542)
  Registrului Comerțului                                                   actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la
                                              *
  de pe lângă                                                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa                   Societatea Comercială               Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                     RODICA FASHION - S.R.L., Iași            comerciale cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 18286 din data de 4.04.2007 și a                                     - fondatori:
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la                                        1. Ciubotariu Adrian, asociat, cod numeric personal
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul              MINISTERUL JUSTIȚIEI             1720624220051, aport la capital 100,00 RON,
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                     echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
comerciale cu următoarele date:                          TRIBUNALUL IAȘI              capitalul social total, cota de participare la
                                                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea
  - fondator: Potârnichie Mărioara, asociat unic, cod
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1054             Scobinți, comuna Scobinți, județul Iași;
numeric personal 2460329333209, aport la capital                                         2. Bosînceanu Constantin, asociat, cod numeric
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,                   din 10 aprilie 2007
                                                               personal 1730514220050, aport la capital 100,00
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        Judecător delegat                      RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în    la Oficiul Registrului                   50 % din capitalul social total, cota de participare la
Iași, Str. Bucovinei nr.12, județul Iași;             Comerțului de pe lângă                   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Scobinți,
  - administrator, persoană fizică: Cozaru Ioan, cod       Tribunalul Iași    - Hărățu Mihaela           comuna Scobinți, județul Iași;
                                 Referent la Oficiul                      - administratori, persoane fizice:
numeric personal 1460906221132, domiciliat în Iași,
                                 Registrului Comerțului                     1. Ciubotariu Adrian, cod numeric personal
Stradela Canta nr. 1, bl. 457, sc. B, ap. 1, județul Iași,    de pe lângă                         1720624220051, data numirii 4.04.2007, durata
cu durata mandatului nelimitată, având puteri depline;      Tribunalul Iași    - Laura Alexa            mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumirea: MARI GRUP CONSTRUCT- S.R.L.;           În baza cererii nr. 18266 din data de 4.04.2007 și a      2. Bosînceanu Constantin, cod numeric personal
  - sediul social: satul Breazu, Str. D 7, comuna       actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la       1730514220050, data numirii 4.04.2007, durata
Breazu, județul Iași;                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -    Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății       - denumirea: FIDELITI- S.R.L.;
                                comerciale cu următoarele date:                  - sediul social: satul Scobinți, comuna Scobinți,
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
                                 - fondatori:                        județul Iași;
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
                                 1. Eșanu Maria, asociat, cod numeric personal         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 554 -
de clădiri și lucrări de geniu;                                                baruri;
                                2610926221145, aport la capital 300,00 RON,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 60 % din       - activitatea principală: cod CAEN 5540 - baruri;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  capitalul social total, cota de participare la          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
a 10,00 RON fiecare;                      beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Iași, str. Vasile  integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - durata de funcționare: nelimitată;            Lupu nr. 100 A, bl. P3, sc. A, et. 3, ap. 4, județul Iași;   a 10,00 RON fiecare;
                                 2. Eșanu Ionel, asociat, cod numeric personal         - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 21536916;
                                1820912226710, aport la capital 100,00 RON,            - cod unic de înregistrare: 21543492;
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 20 % din       - număr de ordine în registrul comerțului:
J 22/1121/6.04.2007.                      capitalul social total, cota de participare la         J 22/1124/10.04.2007.
   (39/72.541)                        beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în Iași, str. Vasile     (42/72.544)
               *                 Lupu nr. 100 A, bl. P 3, sc. A, et. 3, ap. 4, județul Iași;                 *
  8                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2129/30.VII.2007
       Societatea Comercială               beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Iași, bd. Dacia         Societatea Comercială
     78BIT CONSTRUCT - S.R.L., Iași             nr. 4, bl. D1-1, sc. B, et. 2, ap. 9, județul Iași;            DEMITROS CON - S.R.L., Iași
                                  - administrator, persoană fizică: Gorea Iulian, cod
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                numeric personal 1810619226788, data numirii                  MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                2.04.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                depline;
           TRIBUNALUL IAȘI                                                        TRIBUNALUL IAȘI
                                  - denumirea: A POINT - S.R.L.;
                                  - sediul social: Iași, bd. Dacia nr. 4, bl. D1-1, sc. B,
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1056                                                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1060
                                et. 2, ap. 9, județul Iași;
         din 10 aprilie 2007                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 742 -            din 10 aprilie 2007
                                activități de arhitectură, inginerie și servicii de        Judecător delegat
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    consultanță tehnică legate de acestea;              la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      - activitatea principală: cod CAEN 7420 - activități     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Iași    - Hărățu Mihaela           de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță       Tribunalul Iași    - Hărățu Mihaela
  Referent la Oficiul                     tehnică legate de acestea;                    Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Registrului Comerțului
  de pe lângă                         integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    de pe lângă
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa             a 10,00 RON fiecare;                       Tribunalul Iași    - Laura Alexa
                                  - durata de funcționare: nelimitată;             În baza cererii nr. 18497 din data de 5.04.2007 și a
  În baza cererii nr. 18317 din data de 4.04.2007 și a
                                  - cod unic de înregistrare: 21543409;           actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                J 22/1126/10.04.2007.                     Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                   (44/72.546)                       comerciale cu următoarele date:
comerciale cu următoarele date:
                                               *                  - fondatori:
  - fondatori:
                                                                 1. Bidei Stela, asociat, cod numeric personal
  1. Buza Iuliana, asociat, cod numeric personal               Societatea Comercială              2570404221135, aport la capital 100,00 RON,
2780520221148, aport la capital 190,00 RON,
                                       MICREY - S.R.L., Pașcani             echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din
                                                                capitalul social total, cota de participare la
capitalul social total, cota de participare la                                         beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, Piața
beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat în Iași, str. Mircea           MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                Voievozilor nr. 5, bl. A 10, et. 2, ap. 5, județul Iași;
cel Bătrân nr. 7, bl. R4, sc. A, et. 2, ap. 1, județul Iași;                                   2. Bidei Octavian, asociat, cod numeric personal
  2. Mihai Dan, asociat, cod numeric personal                   TRIBUNALUL IAȘI              1530304227787, aport la capital 100,00 RON,
1880305226729, aport la capital 10,00 RON,                                           echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
echivalând cu o parte socială, reprezentând 5 % din           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1058             capitalul social total, cota de participare la
capitalul social total, cota de participare la                                         beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, Piața
beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat în Iași, str. Mircea            din 10 aprilie 2007
                                                                Voievozilor nr. 5, bl. A 10, et. 2, ap. 5, județul Iași;
cel Bătrân nr. 7, bl. R4, sc. A, et. 2, ap. 1, județul Iași;    Judecător delegat                       - administrator, persoană fizică:
  - administrator, persoană fizică: Buza Iuliana, cod       la Oficiul Registrului                     1. Bidei Stela, cod numeric personal
numeric personal 2780520221148, data numirii            Comerțului de pe lângă                   2570404221135, data numirii 5.04.2007, durata
4.04.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri       Tribunalul Iași    - Hărățu Mihaela           mandatului nelimitată, având puteri depline;
depline;                              Referent la Oficiul                      2. Bidei Octavian, cod numeric personal
  - denumirea: 78BIT CONSTRUCT- S.R.L.;              Registrului Comerțului                   1530304227787, data numirii 5.04.2007, durata
  - sediul social: Iași, Str. Plăieșilor nr. 19, bl. L1, sc.   de pe lângă                         mandatului nelimitată, având puteri depline;
A; parter, ap. 3, județul Iași;                                                  - denumirea: DEMITROS CON - S.R.L.;
                                  Tribunalul Iași    - Laura Alexa
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -                                      - sediul social: Iași, str. Perju nr. 22, județul Iași;
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;    În baza cererii nr. 18674 din data de 5.04.2007 și a      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții    actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la       construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
de clădiri și lucrări de geniu; 4522 - lucrări de învelitori,  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
șarpante și terase la construcții;               Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății     de clădiri și lucrări de geniu;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       comerciale cu următoarele date:                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    - fondatori:                        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
a 10,00 RON fiecare;                        1. Zăhărescu Gheorghe, asociat, cod numeric         a 10,00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;             personal 1570306224499, aport la capital 100,00          - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 21543417;            RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50       - cod unic de înregistrare: 21543433;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          % din capitalul social total, cota de participare la       - număr de ordine în registrul comerțului:
J 22/1125/10.04.2007.                                                     J 22/1129/10.04.2007.
                                beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Pașcani, str.
   (43/72.545)                                                          (46/72.548)
                                Mihai Eminescu nr. 1, bl. D 4, et. 4, ap. 20, județul Iași;
               *                                                               *
                                  2. Zăhărescu Vlad Alexandru, asociat, cod numeric
                                personal 1840821225909, aport la capital 100,00               Societatea Comercială
        Societatea Comercială              RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50           BOGOS EXPERT - S.R.L., Iași
        A POINT - S.R.L., Iași
                                % din capitalul social total, cota de participare la
                                beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Pașcani, str. M.
                                                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             Eminescu nr. 1, bl. D 4, et. 4, ap. 20, județul Iași;
                                  - administratori, persoane fizice:
           TRIBUNALUL IAȘI
                                  1. Zăhărescu Gheorghe, cod numeric personal                   TRIBUNALUL IAȘI
                                1570306224499, data numirii 4.04.2007, durata
                                mandatului nelimitată, având puteri depline;              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1061
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1057
                                  2. Zăhărescu Vlad Alexandru, cod numeric personal              din 10 aprilie 2007
         din 10 aprilie 2007              1840821225909, data numirii 4.04.2007, durata
                                                                 Judecător delegat
  Judecător delegat                      mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                                                 la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     - denumirea: MICREY - S.R.L.;
                                                                 Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                     - sediul social: Pașcani, str. Mihai Eminescu, bl. D4,     Tribunalul Iași    - Hărățu Mihaela
  Tribunalul Iași    - Hărățu Mihaela           ap. 20, județul Iași;                       Referent la Oficiul
  Referent la Oficiul                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 266 -      Registrului Comerțului
  Registrului Comerțului                    fabricarea elementelor din beton, ciment și ipsos;        de pe lângă
  de pe lângă                           - activitatea principală: cod CAEN 2661 - fabricarea      Tribunalul Iași    - Laura Alexa
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa             elementelor din beton pentru construcții;
                                                                 În baza cererii nr. 16488 din data de 28.03.2007 și a
  În baza cererii nr. 18283 din data de 4.04.2007 și a      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                                                actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      a 10,00 RON fiecare;                      Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății       - durata de funcționare: nelimitată;            comerciale cu următoarele date:
comerciale cu următoarele date:                  - cod unic de înregistrare: 21543476;             - fondatori:
  - fondator: Gorea Iulian, asociat unic, cod numeric       - număr de ordine în registrul comerțului:           1. Vieru Florin Bogdan, asociat, cod numeric
personal 1810619226788, aport la capital 200,00         J 22/1127/10.04.2007.                     personal 1770122221210, aport la capital 120,00
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând          (45/72.547)                        RON, echivalând cu 12 părți sociale, reprezentând
100 % capitalul social total, cota de participare la                     *                 60 % din capitalul social total, cota de participare la
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2129/30.VII.2007                                      9
beneficii/pierderi de 60 %, domiciliat în Iași, str. Prof.            Societatea Comercială              Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
Ion Inculeț nr. 14, bl. 942, sc. A, et. 2, ap. 9, județul Iași;          E.CECA - S.R.L., Iași             comerciale cu următoarele date:
  2. Vieru Irina Claudia, asociat, cod numeric personal                                      - fondator: Voica Ion, asociat unic, cod numeric
2750513221154, aport la capital 80,00 RON,                                            personal 1570615221155, aport la capital 200,00 RON,
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
echivalând cu 8 părți sociale, reprezentând 40 % din                                       echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, cota de participare la                                          capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 40 %, domiciliată în Iași, aleea                TRIBUNALUL IAȘI              beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Iași, str.
Decebal nr. 17, sc. B, parter, ap. 2, județul Iași;                                       Carpați nr. 15, bl. 655, sc. B, et. 2, ap. 8, județul Iași;
  - administratori, persoane fizice:                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1063               - administrator, persoană fizică: Voica Ion, cod
  1. Vieru Florin Bogdan, cod numeric personal                                         numeric personal 1570615221155, data numirii
                                          din 10 aprilie 2007
1770122221210, data numirii 26.03.2007, durata                                          4.04.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
mandatului nelimitată, având puteri depline;             Judecător delegat                      depline;
  2. Vieru Irina Claudia, cod numeric personal           la Oficiul Registrului                     - denumirea: ALPHA CONSTRUCT COMPANY -
2750513221154, data numirii 26.03.2007, durata            Comerțului de pe lângă                   S.R.L.;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             Tribunalul Iași    - Hărățu Mihaela            - sediul social: Iași, str. Carpați nr. 15, bl. 655, sc. B,
  - denumirea: BOGOS EXPERT - S.R.L.;               Referent la Oficiul                     et. 2, ap. 8, județul Iași;
  - sediul social: Iași, bd. Alexandru cel Bun nr. 64,       Registrului Comerțului
bl. D 4, sc. A, et. 7, ap. 32, județul Iași;                                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
                                   de pe lângă                         construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 711 -       Tribunalul Iași    - Laura Alexa
închirierea autoturismelor și utilitarelor de capacitate                                     grupa CAEN 453 – lucrări de instalații pentru clădiri;
mică;                                 În baza cererii nr. 18339 din data de 4.04.2007 și a     - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
  - activitatea principală: cod CAEN 7110 - închirierea     actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la       de clădiri și lucrări de geniu; cod CAEN 4531 - lucrări
autoturismelor și utilitarelor de capacitate mică;        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     de instalații electrice; cod CAEN 4532 - lucrări de
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății     izolații și protecție anticorosivă; cod CAEN 4533 -
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    comerciale cu următoarele date:                lucrări de instalații tehnico-sanitare; cod CAEN 4534 -
a 10,00 RON fiecare;                         - fondatori:                        alte lucrări de instalații;
  - durata de funcționare: nelimitată;               1. Livadaru Cornelia Gabriela, asociat, cod numeric      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - cod unic de înregistrare: 21543387;             personal 2750624221201, aport la capital 130,00        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - număr de ordine în registrul comerțului:          RON, echivalând cu 13 părți sociale, reprezentând 65      a 10,00 RON fiecare;
J 22/1130/10.04.2007.                       % din capitalul social total, cota de participare la       - durata de funcționare: nelimitată;
   (47/72.549)                         beneficii/pierderi de 65 %, domiciliată în Iași, str.       - cod unic de înregistrare: 21543450;
               *                  Hlincea nr. 18, bl. 994, sc. E, et. 2, ap. 8, județul Iași;    - număr de ordine în registrul comerțului:
                                   2. Andronic Bogdan Constantin, asociat, cod        J 22/1133/10.04.2007.
        Societatea Comercială               numeric personal 1670517170348, aport la capital          (50/72.552)
        LEVEL ONE - S.R.L., Iași                                                             *
                                 70,00 RON, echivalând cu 7 părți sociale,
                                 reprezentând 35 % din capitalul social total, cota de
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              participare la beneficii/pierderi de 35 %, domiciliat în           Societatea Comercială
                                 Iași, Fdac Sărărie nr. 2, județul Iași;                  BETTER PHARM - S.R.L., Iași
           TRIBUNALUL IAȘI
                                   - administratori, persoane fizice:
                                   1. Livadaru Cornelia Gabriela, cod numeric personal             MINISTERUL JUSTIȚIEI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1062              2750624221201, data numirii 3.04.2007, durata
                                 mandatului nelimitată, având puteri depline;
         din 10 aprilie 2007                 2. Andronic Bogdan Constantin, cod numeric                   TRIBUNALUL IAȘI

  Judecător delegat                       personal 1670517170348, data numirii 3.04.2007,
                                 durata mandatului nelimitată, având puteri depline;           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1065
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                       - denumirea: E.CECA - S.R.L.;                        d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7
  Tribunalul Iași    - Hărățu Mihaela              - sediul social: Iași, str. Petru Țuțea nr. 13, bl. 913,
                                                                  Judecător delegat
  Referent la Oficiul                      Tr. 1, et. 4, ap. 16, județul Iași;
                                                                  la Oficiul Registrului
  Registrului Comerțului                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -
  de pe lângă                                                           Comerțului de pe lângă
                                 activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa                                               Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara
                                 consultanță în domeniul fiscal, activități de studii de
                                                                  Referent la Oficiul
  În baza cererii nr. 18677 din data de 5.04.2007 și a      piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și
                                                                  Registrului Comerțului
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la         management;
                                                                  de pe lângă
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități de
                                                                  Tribunalul Iași    - Laura Alexa
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății       consultanță pentru afaceri și management;
comerciale cu următoarele date:                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        În baza cererii nr. 18630 din data de 5.04.2007 și a
  - fondatori:                          integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la
  1. Dorea Georgiana, asociat, cod numeric personal       a 10,00 RON fiecare;                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
2790423221159, aport la capital 180,00 RON,              - durata de funcționare: nelimitată;            Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
echivalând cu 18 părți sociale, reprezentând 90 % din         - cod unic de înregistrare: 21543425;           comerciale cu următoarele date:
capitalul social total, cota de participare la            - număr de ordine în registrul comerțului:          - fondatori:
beneficii/pierderi de 90 %, domiciliat în Iași, Șos.       J 22/1132/10.04.2007.                       1. Pricop Paul, asociat, cod numeric personal
Socola nr. 2, bl. F, sc. C, et. 1, ap. 4, județul Iași;         (49/72.551)                       1590907221160, aport la capital 100,00 RON,
  2. MELDY GROUP - S.R.L., aport la capital 20,00                       *                 echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
RON, echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 10 %                                      capitalul social total, cota de participare la
din capitalul social total, cota de participare la             Societatea Comercială                 beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, str. Pictor
beneficii/pierderi de 10 %;                    ALPHA CONSTRUCT COMPANY - S.R.L., Iași            Octav Băncilă nr. 5, bl. CL 12, sc. A, et. 6, ap. 24,
  - administrator, persoană fizică: Dorea Georgiana,                                      județul Iași;
cod numeric personal 2790423221159, data numirii                                          2. Nazare Manuela Florina, asociat, cod numeric
26.03.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri               MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                 personal 2790410070054, aport la capital 100,00
depline;
                                                                 RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând
  - denumirea: LEVEL ONE - S.R.L.;                          TRIBUNALUL IAȘI              50 % din capitalul social total, cota de participare la
  - sediul social: Iași, Bd. Primăverii nr. 17 C, bl. D 2
                                                                 beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, str. Titu
A, et. 2, ap. 11, județul Iași;                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1064             Maiorescu nr. 24, sc. B, et. 2, ap. 7, județul Iași;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -
                                          din 10 aprilie 2007               - administrator, persoană fizică: Nazare Manuela
activități în comerțul cu produse diverse;
  - activitatea principală: cod CAEN 5115 -                                           Florina, cod numeric personal 2790410070054, data
                                   Judecător delegat
intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și                                     numirii 17.02.2007, durata mandatului nelimitată,
                                   la Oficiul Registrului
de fierărie;                                                           având puteri depline;
                                   Comerțului de pe lângă
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                         - denumirea: BETTER PHARM - S.R.L.;
                                   Tribunalul Iași    - Hărățu Mihaela
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                     - sediul social: Iași, șos. Bucium nr. 23, clădire C21,
                                   Referent la Oficiul
a 10,00 RON fiecare;                                                       camera 4, județul Iași;
                                   Registrului Comerțului
  - durata de funcționare: nelimitată;                                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 523 -
                                   de pe lângă
  - cod unic de înregistrare: 21543468;                                             comerț cu amănuntul în magazine specializate cu
                                   Tribunalul Iași    - Laura Alexa
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                          produse farmaceutice și medicale, cu produse
J 22/1131/10.04.2007.                        În baza cererii nr. 18625 din data de 5.04.2007 și a    cosmetice și de parfumerie;
   (48/72.550)                         actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la         - activitatea principală: cod CAEN 5231 - comerț cu
               *                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     amănuntul cu produse farmaceutice;
  10                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2129/30.VII.2007
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            Societatea Comercială
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății            CAM LAR - S.R.L., Iași
a 10,00 RON fiecare;                     comerciale cu următoarele date:
  - durata de funcționare: nelimitată;             - fondator: Țuțurman Dumitru, asociat unic, cod
                                                                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - cod unic de înregistrare: 21549304;           numeric personal 1770818221145, aport la capital
  - număr de ordine în registrul comerțului:         200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
J 22/1135/11.04.2007.                                                              TRIBUNALUL IAȘI
                               reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
   (51/72.553)
                               participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
                *                                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1069
                               Tomești, bl. 3, sc. A, et. 4, ap. 15, comuna Tomești,
        Societatea Comercială             județul Iași;                                 d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7
        ALLTRAF - S.R.L., Iași              - administrator, persoană fizică: Țuțurman Dumitru,      Judecător delegat
                               cod numeric personal 1770818221145, data numirii         la Oficiul Registrului
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               7.03.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri      Comerțului de pe lângă
                               depline;                             Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara
                                 - denumirea: TNT CONSTRUCT - S.R.L.;             Referent la Oficiul
           TRIBUNALUL IAȘI
                                 - sediul social: satul Tomești, bl. 3, sc. A, et. 4, ap.   Registrului Comerțului
                               15, comuna Tomești, județul Iași;                de pe lângă
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1066
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -     Tribunalul Iași    - Laura Alexa
         d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7        construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;    În baza cererii nr. 18659 din data de 5.04.2007 și a
  Judecător delegat                       - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții   actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la
  la Oficiul Registrului                   de clădiri și lucrări de geniu;                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Comerțului de pe lângă                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara          integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  comerciale cu următoarele date:
  Referent la Oficiul                    a 10,00 RON fiecare;                       - fondator: Mihailov Larisa, asociat unic, aport la
  Registrului Comerțului                    - durata de funcționare: nelimitată;            capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
  de pe lângă                                                       reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
                                 - cod unic de înregistrare: 21549398;
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa                                           participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
  În baza cererii nr. 18635 din data de 5.04.2007 și a   J 22/1137/11.04.2007.                     Moldova, satul Cornești, localitatea Raion Ungheni;
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la         (53/72.555)                         - administrator, persoană fizică: Mihailov Larisa,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                    *               data numirii 29.03.2007, durata mandatului nelimitată,
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                    având puteri depline;
comerciale cu următoarele date:                     Societatea Comercială                 - denumirea: CAM LAR - S.R.L.;
  - fondatori:                                                        - sediul social: Iași, Str. Cicoarei nr. 3, camera 4,
                                     VORONEANU DOREL
  1. Culeac Oleg, asociat, cod numeric personal                                      județul Iași;
                                  AGENT DE ASIGURARE - S.R.L., Iași
1670815126225, aport la capital 40,00 RON,                                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 513 -
echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 20 % din                                    comerț cu ridicata cu produse alimentare, băuturi și
capitalul social total, cota de participare la                 MINISTERUL JUSTIȚIEI             tutun;
beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în Iași, bd. Țuțora                                   - activitatea principală: cod CAEN 5139 - comerț cu
nr. 9 A, bl. G 3, et. 9, ap. 58, județul Iași;                                       ridicata, nespecializat, cu produse alimentare, băuturi
  2. Musteață Victoria, asociat, aport la capital 160,00             TRIBUNALUL IAȘI
                                                              și tutun;
RON, echivalând cu 16 părți sociale, reprezentând
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1068               - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
80 % din capitalul social total, cota de participare la
                                                              integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
beneficii/pierderi de 80 %, domiciliat în Moldova,
                                        d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7        a 10,00 RON fiecare;
localitatea și reședința în Iași, bd. Tudor Vladimirescu,
bl. T 5, județul Iași;                      Judecător delegat                       - durata de funcționare: nelimitată;
  - administrator, persoană fizică: Musteață Victoria,                                    - cod unic de înregistrare: 21549320;
                                 la Oficiul Registrului
data numirii 3.04.2007, durata mandatului nelimitată,                                      - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 Comerțului de pe lângă
având puteri depline;                                                    J 22/1139/11.04.2007.
                                 Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara
  - denumirea: ALLTRAF - S.R.L.;                                                (55/72.557)
                                 Referent la Oficiul                                    *
  - sediul social: Iași, aleea Tudor Neculai nr. 19,
                                 Registrului Comerțului
bl. 945, et. 7, ap. 29, județul Iași;
                                 de pe lângă                               Societatea Comercială
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 515 -
comerț cu ridicata cu produse intermediare neagricole      Tribunalul Iași    - Laura Alexa                    PAN EURO - S.R.L.
și cu deșeuri;                          În baza cererii nr. 18511 din data de 5.04.2007 și a         Târgu Frumos, județul Iași
  - activitatea principală: cod CAEN 5153 - comerț cu    actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la
ridicata cu material lemnos și cu materiale de        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             MINISTERUL JUSTIȚIEI
construcții;
                               Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                               comerciale cu următoarele date:
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                           TRIBUNALUL IAȘI
a 10,00 RON fiecare;                       - fondator: Voroneanu Dumitru, asociat unic, cod
  - durata de funcționare: nelimitată;           numeric personal 1540711221171, aport la capital           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1070
  - cod unic de înregistrare: 21549312;           200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
                                                                       d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7
  - număr de ordine în registrul comerțului:        reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
J 22/1136/11.04.2007.                     participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în    Judecător delegat
   (52/72.554)                       Iași, bd. Alexandru cel Bun nr. 49, bl. Y 1, sc. B, et. 4,    la Oficiul Registrului
                *               ap. 16, județul Iași;                      Comerțului de pe lângă
                                 - administrator, persoană fizică: Voroneanu         Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara
      Societatea Comercială                                                Referent la Oficiul
                               Dumitru, cod numeric personal 1540711221171, data
  TNT CONSTRUCT - S.R.L., satul Tomești                                           Registrului Comerțului
     comuna Tomești, județul Iași             numirii 6.03.2007, durata mandatului nelimitată, având
                                                                de pe lângă
                               puteri depline;
                                                                Tribunalul Iași    - Laura Alexa
                                 - denumirea: VORONEANU DOREL AGENT DE
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                                              În baza cererii nr. 18680 din data de 5.04.2007 și a
                               ASIGURARE - S.R.L.;
                                 - sediul social: Iași, bd. Dimitrie Cantemir nr. 3,    actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la
           TRIBUNALUL IAȘI             bl. P 4, sc. B, et. 3, ap. 16, cam. 1, județul Iași;     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 672 -   Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1067             activități auxiliare ale caselor de asiguări și de pensii;  comerciale cu următoarele date:
                                                                - fondatori:
         d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7          - activitatea principală: cod CAEN 6720 - activități
                                                                1. Panciuc Cătălin Florin, asociat, cod numeric
                               auxiliare ale caselor de asigurări și de pensii;
  Judecător delegat                                                    personal 1720512226349, aport la capital 990,00
  la Oficiul Registrului                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                                              RON, echivalând cu 99 părți sociale, reprezentând 99
  Comerțului de pe lângă                   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                                              % din capitalul social total, cota de participare la
  Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara          a 10,00 RON fiecare;                     beneficii/pierderi de 99 %, domiciliat în Târgu Frumos,
  Referent la Oficiul                      - durata de funcționare: nelimitată;           str. Bogdan Vodă, bl. 52, sc. A, et. 3, ap. 10, județul
  Registrului Comerțului                     - cod unic de înregistrare: 21549282;           Iași;
  de pe lângă                          - număr de ordine în registrul comerțului:          2. Mai Petronela, asociat, cod numeric personal
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa            J 22/1138/11.04.2007.                     2800813225625, aport la capital 10,00 RON,
  În baza cererii nr. 18384 din data de 5.04.2007 și a       (54/72.556)                       echivalând cu o parte socială, reprezentând 1 % din
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la                      *               capitalul social total, cota de participare la
                       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2129/30.VII.2007                                  11
beneficii/pierderi de 1 %, domiciliată în Târgu Frumos,          Societatea Comercială               reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
str. Petru Rareș, bl. 18, sc. A, et. 2, ap. 5, județul Iași;     ARIANA GRUP - S.R.L., satul Lețcani           participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat
  - administrator, persoană fizică: Panciuc Cătălin          comuna Lețcani, județul Iași             în Moldova, Chișinău, Drumul Schinoasei nr. 1/4, ap.
Florin, cod numeric personal 1720512226349, data                                       21;
numirii 29.03.2007, durata mandatului nelimitată,
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI               - administrator persoană fizică: Lunic Veaceslav,
având puteri depline;
  - denumirea: PAN EURO - S.R.L.;                                             data numirii 5.03.2007, durata mandatului nelimitată,
  - sediul social: Târgu Frumos, str. Bogdan Vodă,                                     având puteri depline;
                                          TRIBUNALUL IAȘI
bl. 52, sc. A, et. 3, ap. 10, județul Iași;                                           - denumire: AROMATICA PARFUM - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1072               - sediul social: Iași, bd. Nicolae Iorga nr. 45, bl. P6,
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;                                       sc. A, parter, ap. 1, județul Iași;
  - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu             d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 514 -
amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare         Judecător delegat                     comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
                                 la Oficiul Registrului                   cele alimentare;
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
                                 Comerțului de pe lângă                     - activitatea principală: cod CAEN 5145 - comerț cu
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale
a 10,00 RON fiecare;                       Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara          ridicata cu produse cosmetice și de parfumerie;
  - durata de funcționare: nelimitată;             Referent la Oficiul                      - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat
  - cod unic de înregistrare: 21549380;             Registrului Comerțului                   integral; capitalul social este divizat în 50 părți sociale
  - număr de ordine în registrul comerțului:          de pe lângă                        a 10,00 RON fiecare;
J 22/1140/11.04.2007.                       Tribunalul Iași    - Laura Alexa              - durata de funcționare: nelimitată;
   (56/72.558)                                                        - cod unic de înregistrare: 21549339;
                                  În baza cererii nr. 18628 din data de 5.04.2007 și a
                *                                                 - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
       Societatea Comercială              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     J 22/1143/11 aprilie 2007.
      B.O.N. HIGH TECH - S.R.L.             Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății        (59/72.561)
         Iași, județul Iași              comerciale cu următoarele date:                               *
                                  - fondator: Lupu Alina, asociat unic, cod numeric
                                personal 2800603226827, aport la capital 200,00               Societatea Comercială
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100            BIȚA ȘI RICHI - S.R.L.
                                % capitalul social total, cotă de participare la beneficii           Iași, județul Iași
           TRIBUNALUL IAȘI
                                și pierderi de 100 %, domiciliată în Iași, Str. Strămoșilor
                                nr. 25, bl. DF12, et. 4, ap. 19, județul Iași;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1071                                                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  - administrator persoană fizică: Lupu Alina, cod
         d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7        numeric personal 2800603226827, data numirii
                                5.04.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri               TRIBUNALUL IAȘI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                   depline;
  Comerțului de pe lângă                     - denumire: ARIANA GRUP - S.R.L.;                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1074
  Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara            - sediul social: satul Lețcani, șos. Iași-Târgu              d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7
  Referent la Oficiul                     Frumos, km 10, comuna Lețcani, județul Iași;
  Registrului Comerțului                                                    Judecător delegat
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 158 -
  de pe lângă                         fabricarea altor produse alimentare; grupa CAEN 522 -      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa                                             Comerțului de pe lângă
                                comerț cu amănuntul cu produse alimentare, băuturi și
  În baza cererii nr. 18683 din data de 5.04.2007 și a    cu produse din tutun, în magazine specializate;         Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la         - activitatea principală: cod CAEN 1581 - fabricarea     Referent la Oficiul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie;      Registrului Comerțului
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății     cod CAEN 5224 - comerț cu amănuntul cu pâine,          de pe lângă
comerciale cu următoarele date:                produse de patiserie și produse zaharoase;            Tribunalul Iași    - Laura Alexa
  - fondator: Buiceag Neculai Ovidiu, asociat unic, cod
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       În baza cererii nr. 18520 din data de 5.04.2007 și a
numeric personal 1680727221154, aport la capital
                                integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de       a 10,00 RON fiecare;                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat     - durata de funcționare: nelimitată;
                                                               Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
în Iași, aleea Sucidava nr. 11, bl. 260A, et. 7, ap. 29,      - cod unic de înregistrare: 21549401;
                                                               comerciale cu următoarele date:
județul Iași;                           - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                                                 - fondator: Bogdan Doina, asociat unic, cod numeric
  - administrator persoană fizică: Buiceag Neculai      J 22/1142/11 aprilie 2007.
                                                               personal 2660804221154, aport la capital 200,00 RON,
Ovidiu, cod numeric personal 1680727221154, data           (58/72.560)
numirii 5.04.2007, durata mandatului nelimitată, având                                    echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
                                               *
puteri depline;                                                       capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
  - denumire: B.O.N. HIGH TECH - S.R.L.;                 Societatea Comercială               pierderi de 100 %, domiciliată în Iași, Șos. Națională nr.
  - sediul social: Iași, aleea Sucidava nr. 11, bl. 260A,       AROMATICA PARFUM - S.R.L.              47, bl. C4, sc. B, et. 3, județul Iași;
et. 7, ap. 29, județul Iași;                         Iași, județul Iași                 - administrator persoană fizică: Bogdan Doina, cod
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 721 -                                   numeric personal 2660804221154, data numirii
consultanță în domeniul echipamentelor de calcul                                       22.02.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
(hardware), exclusiv consultanță și furnizare de                MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                               depline;
programe; grupa CAEN 722 - consultanță și furnizare
de programe informatice (software); grupa CAEN 723 -                                       - denumire: BIȚA ȘI RICHI - S.R.L.;
                                          TRIBUNALUL IAȘI
prelucrarea informatică a datelor; grupa CAEN 725 -                                       - sediul social: Iași, șos. Nicolina nr. 4, bl. J1 sc. B,
întreținerea și repararea mașinilor de birou, de                                       et. 4, ap. 20, județul Iași;
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1073
contabilizat și a calculatoarelor; grupa CAEN 726 - alte                                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
activități legate de informatică;                        d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7        comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  - activitatea principală: cod CAEN 7210 -                                          - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu
                                 Judecător delegat
consultanță în domeniul echipamentelor de calcul                                       amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare
                                 la Oficiul Registrului
(hardware); cod CAEN 7222 - consultanță și furnizare
                                 Comerțului de pe lângă                   predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
de alte produse software; cod CAEN 7230 -
prelucrarea informatică a datelor; cod CAEN 7250 -        Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara          cod CAEN 5212 - comerț cu amănuntul, în magazine
întreținerea și repararea mașinilor de birou, de         Referent la Oficiul                    nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
contabilizat și a calculatoarelor ; cod CAEN 7260 - alte     Registrului Comerțului                   nealimentare;
activități legate de informatică;                 de pe lângă                          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Tribunalul Iași    - Laura Alexa            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                 a 10,00 RON fiecare;
                                 În baza cererii nr. 18662 din data de 5.04.2007 și a
a 10,00 RON fiecare;                                                       - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - cod unic de înregistrare: 21549290;
  - cod unic de înregistrare: 21549355;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:        Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății       - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 22/1141/11 aprilie 2007.                   comerciale cu următoarele date:                J 22/1144/11 aprilie 2007.
   (57/72.559)                         - fondator: Lunic Veaceslav, asociat unic, aport la       (60/72.562)
                *                capital 500,00 RON, echivalând cu 50 părți sociale,                     *
  12                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2129/30.VII.2007
       Societatea Comercială               RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50       - activitatea principală: cod CAEN 5242 - comerț cu
       STANLEY PARC - S.R.L.               % din capitalul social total, cotă de participare la     amănuntul cu îmbrăcăminte; cod CAEN 5243 - comerț
         Iași, județul Iași               beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea   cu amănuntul cu încălțăminte și articole din piele;
                                Izvoarele, județul Iași;                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                  2. Mihăeș Pavel, asociat, cod numeric personal       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                1740629224526, aport la capital 100,00 RON,          a 10,00 RON fiecare;
                                echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      - durata de funcționare: nelimitată;
           TRIBUNALUL IAȘI              capitalul social total, cotă de participare la beneficii și   - cod unic de înregistrare: 21549363;
                                pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Izvoarele,      - numărul de ordine în registrul comerțului:
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1075             județul Iași;                         J 22/1147/11 aprilie 2007.
         d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7          - administratori persoane fizice:                (63/72.565)
                                  1. Iacob Bonaventura, cod numeric personal                         *
  Judecător delegat                      1680824224569, data numirii 4.04.2007, durata
  la Oficiul Registrului                    mandatului nelimitată, având puteri depline;               Societatea Comercială
  Comerțului de pe lângă                     2. Mihăeș Pavel, cod numeric personal                BALKANIS-CONSTRUCT - S.R.L.
  Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara           1740629224526, data numirii 4.04.2007, durata                Iași, județul Iași
  Referent la Oficiul                     mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Registrului Comerțului                     - denumire: BONAVENTURA - S.R.L.;                      MINISTERUL JUSTIȚIEI
  de pe lângă                           - sediul social: satul Izvoarele, comuna Răchiteni,
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa             județul Iași;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 454 -               TRIBUNALUL IAȘI
  În baza cererii nr. 18682 din data de 5.04.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       lucrări de finisare;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - activitatea principală: cod CAEN 4541 - lucrări de        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1078
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății      ipsosărie; cod CAEN 4542 - lucrări de tâmplărie și               d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7
comerciale cu următoarele date:                 dulgherie; cod CAEN 4543 - lucrări de pardosire și
                                placare a pereților; cod CAEN 4544 - lucrări de         Judecător delegat
  - fondatori:
                                vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; cod CAEN      la Oficiul Registrului
  1. Stan Gheorghe, asociat, cod numeric personal
                                4545 - alte lucrări de finisare;                 Comerțului de pe lângă
1760410221132, aport la capital 100,00 RON,
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
                                integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Referent la Oficiul
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                                a 10,00 RON fiecare;                       Registrului Comerțului
pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, str. Miroslava nr. 5,
                                  - durata de funcționare: nelimitată;             de pe lângă
județul Iași;
                                  - cod unic de înregistrare: 21549371;             Tribunalul Iași    - Laura Alexa
  2. Stan Laura, asociat, cod numeric personal
2760914040145, aport la capital 100,00 RON,            - numărul de ordine în registrul comerțului:          În baza cererii nr. 16740 din data de 29.03.2007 și a
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      J 22/1146/11 aprilie 2007.                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și     (62/72.564)                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
pierderi de 50 %, domiciliată în Iași, str. Miroslava nr. 4,                  *               Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
județul Iași;                                                         comerciale cu următoarele date:
  - administratori persoane fizice:                      Societatea Comercială               - fondator: Balaban Costel Sorin, asociat unic, cod
  1. Stan Gheorghe, cod numeric personal                    MĂDUȚI - S.R.L.               numeric personal 1770531221154, aport la capital
1760410221132, data numirii 12.03.2007, durata                  Iași, județul Iași             200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
mandatului nelimitată, având puteri depline;                                         reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
  2. Stan Laura, asociat, cod numeric personal                 MINISTERUL JUSTIȚIEI             participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat
2760914040145, data numirii 12.03.2007, durata                                        în Iași, șos. Arcu nr. 15, bl. F5, sc. E, et. 2, ap. 9, județul
mandatului nelimitată, având puteri depline;                                         Iași;
  - denumire: STANLEY PARC - S.R.L.;                        TRIBUNALUL IAȘI               - administrator persoană fizică: Balaban Costel
  - sediul social: Iași, str. Miroslava nr. 5, județul Iași;                                 Sorin, cod numeric personal 1770531221154, data
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 927 -         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1077             numirii 29.03.2007, durata mandatului nelimitată,
alte activități recreative;                           d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7        având puteri depline;
  - activitatea principală: cod CAEN 9272 - alte                                         - denumire: BALKANIS-CONSTRUCT - S.R.L.;
                                  Judecător delegat                       - sediul social: Iași, șos. Arcu nr. 77, bl. T9, sc. A, et.
activități recreative;
                                  la Oficiul Registrului                   4, ap. 18, județul Iași;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                  Comerțului de pe lângă                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                  Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara          construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
a 10,00 RON fiecare;
                                  Referent la Oficiul                      - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                  Registrului Comerțului                   de clădiri și lucrări de geniu;
  - cod unic de înregistrare: 21549347;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          de pe lângă                          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
J 22/1145/11 aprilie 2007.                     Tribunalul Iași    - Laura Alexa            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
   (61/72.563)                          În baza cererii nr. 18684 din data de 5.04.2007 și a    a 10,00 RON fiecare;
                *                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - durata de funcționare: nelimitată;
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - cod unic de înregistrare: 21549266;
     Societatea Comercială                 Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății       - numărul de ordine în registrul comerțului:
  BONAVENTURA - S.R.L., satul Izvoarele            comerciale cu următoarele date:                J 22/1148/11 aprilie 2007.
    comuna Răchiteni, județul Iași               - fondatori:                           (64/72.566)
                                  1. Lefter Cristian, asociat, cod numeric personal                     *
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             1721106221181, aport la capital 100,00 RON,
                                echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din             Societatea Comercială
                                capitalul social total, cotă de participare la beneficii și           GALILEO - S.R.L.
           TRIBUNALUL IAȘI              pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, bd. Dacia nr. 61, bl.           Iași, județul Iași
                                DD8, sc. A, et. 2, ap. 6, județul Iași;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1076               2. Lefter Mihaela Ștefana, asociat, cod numeric               MINISTERUL JUSTIȚIEI
         d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7         personal 2791227221137, aport la capital 100,00
                                RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50
  Judecător delegat                      % din capitalul social total, cotă de participare la                TRIBUNALUL IAȘI
  la Oficiul Registrului                    beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată în Iași, bd.
  Comerțului de pe lângă                    Dacia nr. 61, bl. DD8, sc. A, et. 2, ap. 6, județul Iași;       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1079
  Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara            - administratori persoane fizice:                      d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7
  Referent la Oficiul                       1. Lefter Cristian, cod numeric personal
  Registrului Comerțului                                                    Judecător delegat
                                1721106221181, data numirii 5.04.2007, durata
  de pe lângă                                                          la Oficiul Registrului
                                mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa                                             Comerțului de pe lângă
                                  2. Lefter Mihaela Ștefana, cod numeric personal
                                                                 Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara
  În baza cererii nr. 18516 din data de 5.04.2007 și a     2791227221137, data numirii 5.04.2007, durata
                                                                 Referent la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                                                 Registrului Comerțului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - denumire: MĂDUȚI - S.R.L.;
                                                                 de pe lângă
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății       - sediul social: în Iași, bd. Dacia nr. 61, bl. DD8, sc.
                                                                 Tribunalul Iași    - Laura Alexa
comerciale cu următoarele date:                 A, et. 2, ap. 6, județul Iași;
  - fondatori:                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524 -     În baza cererii nr. 16100 din data de 27.03.2007 și a
  1. Iacob Bonaventura, asociat, cod numeric          comerț cu amănuntul în magazine specializate cu alte     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
personal 1680824224569, aport la capital 100,00         produse neclasificate în altă parte;             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2129/30.VII.2007                                 13
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății            Societatea Comercială                1.Ghiorghiță Dino Daniel, asociat unic, cod numeric
comerciale cu următoarele date:                      SIMTAG CONS - S.R.L., Iași            personal 1670830221180, aport la capital 200,00 RON,
  - fondatori:                                                       echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  1. Nadel Zvi, asociat, cod numeric personal                                       capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
1490109226346, aport la capital 260,00 RON,
                                                              pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Iași, Str.
echivalând cu 26 părți sociale, reprezentând
32,500000 % din capitalul social total, cotă de                  TRIBUNALUL IAȘI
                                                              Luca Arbore nr. 36, bl. 522, sc. B, et. 3, ap. 12, județul
participare la beneficii și pierderi de 32,500000 %,                                    Iași;
domiciliat în Iași, Str. Macazului nr. 11, sc. B, ap.2,        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1081               - administratori persoane fizice:
județul Iași;                                 din 12 aprilie 2007               1. Ghiorghiță Dino Daniel, cod numeric personal
  2. Societatea Comercială ASVICA - S.R.L., aport la                                    1670830221180, data numirii 19.01.2007, durata
capital 540,00 RON, echivalând cu 54 părți sociale,       Judecător delegat
                                                              mandatului nelimitată, având puteri depline;
reprezentând 67,500000 % din capitalul social total,       la Oficiul Registrului
                                                                - denumire: CODPLAST CONSTRUCT - S.R.L.;
cotă de participare la beneficii și pierderi de 67,500000;    Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Iași    - Farcaș Benoni             - sediul social: municipiul Iași, Str. Luca Arbore nr.
  - administrator persoană fizică: Nadel Zvi, cod
numeric personal 1490109226346, data numirii           Referent la Oficiul                    36, bl. 522, sc. B, et. 3, ap. 12, județul Iași;
27.03.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri      Registrului Comerțului                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 252 -
depline;                             de pe lângă                        fabricarea articolelor din material plastic;
  - denumire: GALILEO - S.R.L.;                 Tribunalul Iași    - Laura Alexa              - activitatea principală: cod CAEN 2523 - fabricarea
  - sediul social: Iași, Str. Macazului nr. 11B, sc. B,     În baza cererii nr. 18685 din data de 5.04.2007 și a   articolelor din material plastic pentru construcții;
parter, ap.2, județul Iași;                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 513 -    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
comerț cu ridicata cu produse alimentare, băuturi și     Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății     a 10,00 RON fiecare;
tutun;                            comerciale cu următoarele date:
  - activitatea principală: cod CAEN 5133 - comerț cu                                     - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - fondatori:                         - cod unic de înregistrare: 21556689;
ridicata cu produse lactate, ouă, uleiuri și grăsimi       1.Samoil Ioan Mircea, asociat unic, cod numeric
comestibile;                                                          - numărul de ordine în registrul comerțului:
                               personal 1520906227786, aport la capital 100,00
  - capitalul social subscris: 800,00 RON, vărsat                                     J 22/1153/12 aprilie 2007.
                               RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 50
integral; capitalul social este divizat în 80 părți sociale                                    (68/72.570)
                               % din capitalul social total, cotă de participare la
a 10,00 RON fiecare;                                                                   *
                               beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea
  - durata de funcționare: nelimitată;
                               Iași, Str. Sarmisegetuza nr. 2, bl. D1-3, sc. A, et. 9, ap.
  - cod unic de înregistrare: 21549258;                                                  Societatea Comercială
                               37, județul Iași;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:                                             INFO DECOR - S.R.L., Iași
                                 2. Lazariuc Andra Ioana, asociat, cod numeric
J 22/1149/11 aprilie 2007.
                               personal 2861010226814, aport la capital 100,00
   (65/72.567)
                               RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50
                *                                                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               % din capitalul social total, cota de participare la
        Societatea Comercială             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, str.
        TUC-TUC - S.R.L., Iași             Costache Negri nr. 9, bl. C4, et. 4, ap. 9, județul Iași;             TRIBUNALUL IAȘI
                                 - administratori persoane fizice:
                                 1. Samoil Ioan Mircea, cod numeric personal            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1083
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             1520906227786, data numirii 4.04.2007, durata
                               mandatului nelimitată, având puteri depline;                  din 12 aprilie 2007
           TRIBUNALUL IAȘI               - denumire: SIMTAG CONS - S.R.L.;              Judecător delegat
                                 - sediul social: municipiul Iași, Str. Costache Negri    la Oficiul Registrului
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1080             nr. 9, bl. C4, et. 4, ap. 9, județul Iași;            Comerțului de pe lângă
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -
         d i n 11 a p r i l i e 2 0 0 7                                        Tribunalul Iași    - Farcaș Benoni
                               activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,
  Judecător delegat                                                      Referent la Oficiul
                               consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de
  la Oficiul Registrului                   piață și de sondaj consultanță pentru afaceri și         Registrului Comerțului
  Comerțului de pe lângă                   management;                           de pe lângă
  Tribunalul Iași    - Gîdici Mărioara            - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități de   Tribunalul Iași    - Laura Alexa
  Referent la Oficiul                    consultanță pentru afaceri și management;
                                                                În baza cererii nr. 18898 din data de 10.04.2007 și a
  Registrului Comerțului                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  de pe lângă                                                       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa            a 10,00 RON fiecare;                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 - durata de funcționare: nelimitată;           Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  În baza cererii nr. 18314 din data de 4.04.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - cod unic de înregistrare: 21556670;           comerciale cu următoarele date:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - numărul de ordine în registrul comerțului:         - fondatori:
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății     J 22/1152/12 aprilie 2007.                    1. Mihuț Ionuț, asociat unic, cod numeric personal
comerciale cu următoarele date:                   (67/72.569)                       1760118270605, aport la capital 200,00 RON,
  - fondatori:                                      *                 echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  1. Joldescu Dan Paul, asociat unic, cod numeric                                     capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
personal 1671014221182, aport la capital 200,00 RON,          Societatea Comercială
                                  CODPLAST CONSTRUCT - S.R.L., Iași            pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Iași, Str.
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
                                                              Nicolina nr. 53, bl. 964A, sc. A, et. 1, ap. 3, județul Iași;
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Iași, Str.                                     - administratori persoane fizice:
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
Lacului nr. 3, bl. 650, sc. B. et. 1, ap. 1, județul Iași;                                   1. Mihuț Ionuț, cod numeric personal
  - administratori persoane fizice:                                            1760118270605, data numirii 6.04.2007, durata
                                         TRIBUNALUL IAȘI
  1. Joldescu Dan Paul, cod numeric personal                                        mandatului nelimitată, având puteri depline;
1671014221182, data numirii 5.04.2007, durata                                          - denumire: INFO DECOR - S.R.L.;
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1082
mandatului nelimitată, având puteri depline;                                          - sediul social: municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 53,
  - denumire: TUC-TUC - S.R.L.;                        din 12 aprilie 2007             bl. 964A, et. 1, ap. 3, județul Iași;
  - sediul social: municipiul Iași, Str.Lacului nr. 3, bl.
                                 Judecător delegat                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 723 -
650, sc. B, et. 1, ap. 1, județul Iași;
                                 la Oficiul Registrului                   prelucrarea informatică a datelor;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -
                                 Comerțului de pe lângă                     - activitatea principală: cod CAEN 7230 -
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
                                 Tribunalul Iași    - Farcaș Benoni           prelucrarea informatică a datelor;
  - activitatea principală: cod CAEN 5119 -
                                 Referent la Oficiul
intermedieri în comerțul cu produse diverse;                                          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                 Registrului Comerțului
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                 de pe lângă
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                 a 10,00 RON fiecare;
                                 Tribunalul Iași    - Laura Alexa
a 10,00 RON fiecare;                                                      - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;             În baza cererii nr. 18785 din data de 6.04.2007 și a
                                                                - cod unic de înregistrare: 21556719;
  - cod unic de înregistrare: 21549279;           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - numărul de ordine în registrul comerțului:        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 22/1150/11 aprilie 2007.                  Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății     J 22/1154/12 aprilie 2007.
   (66/72.568)                       comerciale cu următoarele date:                   (69/72.571)
                *                 - fondatori:                                      *
  14                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2129/30.VII.2007
     Societatea Comercială                capitalul social total, cota de participare la              Societatea Comercială
 BIANCA TRAVEL & BUSINESS - S.R.L., Iași           beneficii/pierderi de 40 %, domiciliat în localitatea        GOLD TRAFALET - S.R.L., satul Balș
                               Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași;               comuna Balș, județul Iași
                                 - administratori persoane fizice:
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 1. Achiței Sorin, cod numeric personal
                                                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               1711109221130, data numirii 28.03.2007, durata
          TRIBUNALUL IAȘI              mandatului nelimitată;
                                 - denumire: WEDLOCK GROUP - S.R.L.;             OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1084               - sediul social: municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 74,             TRIBUNALUL IAȘI
        din 12 aprilie 2007              bl. 991A, et. 4, ap. 13, județul Iași;
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 454 -        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1087
  Judecător delegat                     lucrări de finisare;
  la Oficiul Registrului                                                           din 12 aprilie 2007
                                 - activitatea principală: cod CAEN 4545 - alte lucrări
  Comerțului de pe lângă                   de finisare;                           Judecător delegat
  Tribunalul Iași    - Farcaș Benoni             - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        la Oficiul Registrului
  Referent la Oficiul                    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    Comerţului de pe lângă
  Registrului Comerțului                   a 10,00 RON fiecare;                       Tribunalul Iași    - Farcaș Benoni
  de pe lângă                          - durata de funcționare: nelimitată;             Referent
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa              - cod unic de înregistrare: 21556778;             la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 19145 din data de 11.04.2007 și a     - numărul de ordine în registrul comerțului:         Comerţului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      J 22/1156/12 aprilie 2007.                    Tribunalul Iași    - Laura Alexa
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        (71/72.573)
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății                   *                   În baza cererii nr. 18890 din data de 10.04.2007 şi a
comerciale cu următoarele date:                                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - fondatori:                             Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
  1. Altam Ana, asociat unic, cod numeric personal       AWA LINE ENTERTAINMENT - S.R.L., Iași            Iași a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii
2740901224501, aport la capital 200,00 RON,                                         comerciale cu următoarele date:
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %                                        - fondatori:
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și                                   1. Mănucă Petru, asociat, cod numeric personal
pierderi de 100 %, domiciliată în localitatea Vascani,                                    1730628226334, aport la capital 100,00 RON,
comuna Ruginoasa, județul Iași;                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ          echivalând cu 10 părţi sociale, reprezentând 50 % din
  - administratori persoane fizice:                     TRIBUNALUL IAȘI                capitalul social total, cota de participare la
  1.Altam    Ana,   cod   numeric    personal                                  beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în satul Balș,
2740901224501, data numirii 28.03.2007, durata            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1086             comuna Balș, județul Iași;
mandatului nelimitată, având puteri depline;                                           2. Cozma Teodora, asociat, cod numeric personal
                                        din 12 aprilie 2007
  - denumire: BIANCA TRAVEL & BUSINESS -                                          2840207226797, aport la capital 100,00 RON,
S.R.L.;                             Judecător delegat                      echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  - sediul social: municipiul Pașcani, Str. Grădiniței nr.   la Oficiul Registrului                   capitalul social total, cota de participare la
25, bl. S1-3, sc. A, parter, ap. 1, județul Iași;        Comerţului de pe lângă                   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, str. Prof. A.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 633 -     Tribunalul Iași    - Farcaș Benoni           Sesan nr. 46, bl. C 4-5, sc. C5, et. 3, ap. 14, județul Iași;
activități ale agențiilor de voiaj și a turoperatorilor;     Referent                            - administrator, persoană fizică: Cozma Valentin,
activități de asistență turistică neclasificate în altă     la Oficiul Registrului                   cod numeric personal 1481126221158, domiciliat în
parte;                              Comerţului de pe lângă
                                                               satul Balș, comuna Balș, județul Iași, durata
  - activitatea principală: cod CAEN 6330 - activități     Tribunalul Iași    - Laura Alexa
                                                               mandatului nelimitată, având puteri depline;
ale agențiilor de voiaj și a turoperatorilor; activități de
                                 În baza cererii nr. 19160 din data de 11.04.2007 şi a      - denumire: GOLD TRAFALET - S.R.L;
asistență turistică neclasificate în altă parte;
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la         - sediul social: satul Balș, comuna Balș, județul Iași;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                               Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                               Iași a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii     construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
a 10,00 RON fiecare;
                               comerciale cu următoarele date:                454 - lucrări de finisare;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - fondatori:                          - activitatea principală: cod CAEN 4525 - alte lucrări
  - cod unic de înregistrare: 21556840;
                                 1. Rusu Ion, asociat, cod numeric personal         speciale de construcții; cod CAEN 4545 - alte lucrări de
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 22/1155/12 aprilie 2007.                  1620704227819, aport la capital 100,00 RON,          finisare;
   (70/72.572)                       echivalând cu 10 părţi sociale, reprezentând 33,33 %        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
              *                 din capitalul social total, cota de participare la       integral; capitalul social este divizat în 20 părţi sociale
                               beneficii/pierderi de 33,33 %, domiciliat în Iași, str.    a 10,00 RON fiecare;
      Societatea Comercială               Carpați nr. 14, bl. 912A, sc. B, et. 1, ap. 2, județul Iași;    - durata de funcţionare: nelimitată;
     WEDLOCK GROUP - S.R.L., Iași              2. Dîrțu Radu Constantin, asociat, cod numeric         - cod unic de înregistrare: 21556859;
                               personal 1750520221151, aport la capital 100,00          - număr de ordine în registrul comerţului:
                               RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând       J 22/1158/12.04.2007.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             33,33 % din capitalul social total, cota de participare la      (73/72.575)
                               beneficii/pierderi de 33,33 %, domiciliat în Iași, bd.
                                                                             *
          TRIBUNALUL IAȘI              Dacia nr. 6A, bl. SA5, et. 8, ap. 27, județul Iași;
                                 3. Sturzu Trifan Florin, asociat, cod numeric             Societatea Comercială
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1089             personal 1650922333191, aport la capital 100,00           STEFANO CONSTRUCT - S.R.L., Iași
                               RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând
        din 12 aprilie 2007
                               33,33 % din capitalul social total, cota de participare la
  Judecător delegat                     beneficii/pierderi de 33,33 %, domiciliat în Rădăuți, Str.            MINISTERUL JUSTIȚIEI
  la Oficiul Registrului                   Salcâmilor nr. 8D, județul Iași;
  Comerțului de pe lângă                    - administrator, persoană fizică: Rusu Ion, cod        OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  Tribunalul Iași    - Farcaș Benoni           numeric personal 1620704227819, data numirii                    TRIBUNALUL IAȘI
  Referent la Oficiul                    6.04.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
  Registrului Comerțului                   depline;                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1088
  de pe lângă                          - denumirea: AWA LINE ENTERTAINMENT -
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa            S.R.L.;                                     din 12 aprilie 2007
  În baza cererii nr. 19113 din data de 11.04.2007 și a     - sediul social: Iași, str. Sf. Lazăr nr. 27, corp C6,     Judecător delegat
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      camera 16, judeţul Iași;                     la Oficiul Registrului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 -      Comerţului de pe lângă
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății     lucrări de instalații pentru clădiri;               Tribunalul Iași    - Farcaș Benoni
comerciale cu următoarele date:                 - activitatea principală: cod CAEN 4534 - alte lucrări     Referent
  - fondatori:                        de instalații;
                                                                la Oficiul Registrului
  1. Achiței Sorin, asociat unic, cod numeric personal     - capitalul social subscris: 300,00 RON, vărsat
                                                                Comerţului de pe lângă
1711109221130, aport la capital 120,00 RON,          integral; capitalul social este divizat în 30 părţi sociale
                                                                Tribunalul Iași    - Laura Alexa
echivalând cu 12 părți sociale, reprezentând 60 % din     a 10,00 RON fiecare;
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și   - durata de funcţionare: nelimitată;              În baza cererii nr. 18944 din data de 10.04.2007 şi a
pierderi de 60 %, domiciliat în localitatea Iași, Șos.      - cod unic de înregistrare: 21556808;            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
Nicolina nr. 74, bl. 991A, et. 4, ap. 13, județul Iași;     - număr de ordine în registrul comerţului:         Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
  2. Dîscă Lucian, asociat, cod numeric personal       J 22/1157/12.04.2007.                     Iași a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii
1770531227585, aport la capital 80,00 RON,             (72/72.574)                        comerciale cu următoarele date:
echivalând cu 8 părți sociale reprezentând 40 % din                    *                  - fondatori:
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2129/30.VII.2007                                    15
  1. Cucuzel Ștefan, asociat, cod numeric personal       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
1540224221132, aport la capital 100,00 RON,          integral; capitalul social este divizat în 20 părţi sociale  Iași a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii
echivalând cu 10 părţi sociale, reprezentând 50 % din     a 10,00 RON fiecare;                      comerciale cu următoarele date:
capitalul social total, cota de participare la          - durata de funcţionare: nelimitată;              - fondator: Dodu Dan Cătălin, asociat unic, cod
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, Str. Apelor    - cod unic de înregistrare: 21556824;            numeric personal 1651015221138, aport la capital
nr. 2, bl. P7, sc. A, et. 4, ap. 18, județul Iași;        - număr de ordine în registrul comerţului:         200,00 RON, echivalând cu 20 părţi sociale,
  2.Cucuzel Ștefan Răzvan, asociat, cod numeric       J 22/1161/12.04.2007.                     reprezentând 100 % din capitalul social total, cota de
personal 1840404226815, aport la capital 100,00           (75/72.577)                        participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50                    *                 Iași, splaiul Bahlui nr. 20A, bl. I1, sc. A, et. 1, ap. 6,
% din capitalul social total, cota de participare la                                     județul Iași;
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, Str. Apelor          Societatea Comercială
                                                                 - administrator, persoană fizică: Dodu Dan Cătălin,
nr. 2, bl. P7, sc. A, et. 4, ap. 18, județul Iași;              AWACEA - S.R.L., Iași
                                                               cod numeric personal 1651015221138, data numirii
  - administrator, persoană fizică: Cucuzel Ștefan, cod                                   4.04.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
numeric personal 1540224221132, data numirii                  MINISTERUL JUSTIȚIEI             depline;
10.04.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri                                      - denumirea: ADO TRANSPORT - S.R.L.;
depline;                                                             - sediul social: Iași, splaiul Bahlui nr. 20A, bl. I1, sc.
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  - denumirea: STEFANO CONSTRUCT - S.R.L.;                                         A, et. 1, ap. 6, judeţul Iași;
                                          TRIBUNALUL IAȘI
  - sediul social: Iași, Str. Apelor nr. 2, bl. P7, sc. A,                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -
et. 4, ap. 18, judeţul Iași;                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1091             alte transporturi terestre;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 454 -                                     - activitatea principală: cod CAEN 6024 -
lucrări de finisare;                              din 12 aprilie 2007
                                                               transporturi rutiere de mărfuri;
  - activitatea principală: cod CAEN 4544 - lucrări de     Judecător delegat                       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;           la Oficiul Registrului                   integral; capitalul social este divizat în 20 părţi sociale
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Comerţului de pe lângă                   a 10,00 RON fiecare;
integral; capitalul social este divizat în 20 părţi sociale    Tribunalul Iași    - Farcaș Benoni             - durata de funcţionare: nelimitată;
a 10,00 RON fiecare;                       Referent                            - cod unic de înregistrare: 21556794;
  - durata de funcţionare: nelimitată;             la Oficiul Registrului                     - număr de ordine în registrul comerţului:
  - cod unic de înregistrare: 21556735;             Comerţului de pe lângă                   J 22/1163/12.04.2007.
  - număr de ordine în registrul comerţului:          Tribunalul Iași    - Laura Alexa               (77/72.579)
J 22/1159/12.04.2007.                                                                   *
                                 În baza cererii nr. 18788 din data de 6.04.2007 şi a
   (74/72.576)
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
               *                                                       Societatea Comercială
                                Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                Iași a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii            SSAB-CLINIC - S.R.L., Iași
      Societatea Comercială
     COMPANIA ANY-GEO - S.R.L.               comerciale cu următoarele date:
                                 - fondator: Tabără Gheorghe, asociat unic, cod                MINISTERUL JUSTIȚIEI
      satul Mogoșeși-Siret
                                numeric personal 1610524227793, aport la capital
   comuna Mogoșești-Siret, județul Iași
                                500,00 RON, echivalând cu 50 părţi sociale,
                                                                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                                                       TRIBUNALUL IAȘI
                                participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
                                Iași, str. Prof. Paul nr. 1, bl. 336, et. 3, ap. 12, județul
                                                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1093
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ          Iași;
          TRIBUNALUL IAȘI                - administrator, persoană fizică: Tabără Gheorghe,              din 12 aprilie 2007
                                cod numeric personal 1610524227793, data numirii
                                                                 Judecător delegat
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1090             6.12.2006, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                                                 la Oficiul Registrului
                                depline;
         din 12 aprilie 2007                                               Comerţului de pe lângă
                                 - denumirea: AWACEA - S.R.L.;
                                                                 Tribunalul Iași    - Farcaș Benoni
  Judecător delegat                       - sediul social: Iași, bd. Socola nr. 9, sc. B, parter,
                                                                 Referent
  la Oficiul Registrului                   ap. 2, judeţul Iași;
                                                                 la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 266 -
                                                                 Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Iași    - Farcaș Benoni           fabricarea elementelor din beton, ciment și ipsos;
                                 - activitatea principală: cod CAEN 2661 - fabricarea      Tribunalul Iași    - Laura Alexa
  Referent
  la Oficiul Registrului                   elementelor din beton pentru construcții;             În baza cererii nr. 18816 din data de 6.04.2007 şi a
  Comerţului de pe lângă                     - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa            integral; capitalul social este divizat în 50 părţi sociale  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                a 10,00 RON fiecare;                      Iași a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii
  În baza cererii nr. 18971 din data de 11.04.2007 şi a
                                 - durata de funcţionare: nelimitată;            comerciale cu următoarele date:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 - cod unic de înregistrare: 21556697;              - fondator: Nour-Ciuhodaru Mădălina Irina, asociat
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                 - număr de ordine în registrul comerţului:         unic, cod numeric personal 2730624040030, aport la
Iași a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii
                                J 22/1162/12.04.2007.                     capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părţi sociale,
comerciale cu următoarele date:
                                  (76/72.578)                        reprezentând 100 % din capitalul social total, cota de
  - fondatori:
                                              *                 participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în
  1. Păuleți Petru, asociat, cod numeric personal
1540921224514, aport la capital 190,00 RON,                                          Iași, str. Anastasie Panu nr. 21, bl. 7 Noiembrie, sc. A,
                                      Societatea Comercială
echivalând cu 19 părţi sociale, reprezentând 95 % din                                     et. 6, ap. 23, județul Iași;
                                     ADO TRANSPORT - S.R.L., Iași
capitalul social total, cota de participare la                                          - administrator, persoană fizică: Nour-Ciuhodaru
beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat în satul                                        Mădălina Irina, cod numeric personal 2730624040030,
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI             data numirii 2.04.2007, durata mandatului nelimitată,
Mogoșești-Siret, comuna Mogoșești-Siret, județul Iași;
  2. Păuleți Angela, asociat, cod numeric personal                                      având puteri depline;
2640823224514, aport la capital 10,00 RON,            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            - denumirea: SSAB-CLINIC - S.R.L.;
echivalând cu o parte socială, reprezentând 5 % din                TRIBUNALUL IAȘI                - sediul social: Iași, str. Anastasie Panu nr. 21, bl. 7
capitalul social total, cota de participare la                                        Noiembrie, sc. A, et. 6, ap. 23, judeţul Iași;
beneficii/pierderi de 5 %, domiciliată în satul            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1092               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 851 -
Mogoșești-Siret, comuna Mogoșești-Siret, județul Iași;                                    activități referitoare la sănătatea umană;
                                        din 12 aprilie 2007
  - administrator, persoană fizică: Păuleți Petru, cod                                      - activitatea principală: cod CAEN 8512 - activități de
numeric personal 1540921224514, data numirii           Judecător delegat                      asistență medicală ambulatorie;
20.03.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri      la Oficiul Registrului                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
depline;                             Comerţului de pe lângă                   integral; capitalul social este divizat în 20 părţi sociale
  - denumirea: COMPANIA ANY-GEO - S.R.L.;            Tribunalul Iași    - Farcaș Benoni           a 10,00 RON fiecare;
  - sediul social: satul Mogoșești-Siret, Încăperea nr.     Referent                            - durata de funcţionare: nelimitată;
1, comuna Mogoșești-Siret, județul Iași;             la Oficiul Registrului                     - cod unic de înregistrare: 21556700;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -      Comerţului de pe lângă                     - număr de ordine în registrul comerţului:
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;    Tribunalul Iași    - Laura Alexa            J 22/1164/12.04.2007.
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții     În baza cererii nr. 19143 din data de 11.04.2007 şi a       (78/72.580)
de clădiri și lucrări de geniu;                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                     *
  16                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2129/30.VII.2007
       Societatea Comercială                      Societatea Comercială                        Societatea Comercială
     VENTTURE CORP - S.R.L., Iași                  AUTO TOTAL TRADING - S.R.L.               SALLABERRY M.T. - S.R.L., satul Tătăruși
                                       Pașcani, județul Iași
                                                                      comuna Tătăruși, județul Iași
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
           TRIBUNALUL IAȘI                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                           TRIBUNALUL IAȘI               OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1094                                                        TRIBUNALUL IAȘI
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1095
         din 12 aprilie 2007
                                         din 12 aprilie 2007                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1096
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      Judecător delegat                               din 12 aprilie 2007
  Comerţului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
                                  Comerţului de pe lângă                    Judecător delegat
  Tribunalul Iași    - Farcaș Benoni
  Referent                             Tribunalul Iași    - Farcaș Benoni            la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Referent                           Comerţului de pe lângă
  Comerţului de pe lângă                      la Oficiul Registrului                    Tribunalul Iași       - Farcaș Benoni
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa               Comerţului de pe lângă
                                  Tribunalul Iași    - Laura Alexa             Referent
  În baza cererii nr. 18523 din data de 5.04.2007 şi a                                      la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la         În baza cererii nr. 19094 din data de 11.04.2007 şi a
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        Comerţului de pe lângă
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                 Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul      Tribunalul Iași       - Laura Alexa
Iași a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii
comerciale cu următoarele date:                 Iași a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii
                                                                 În baza cererii nr. 18960 din data de 11.04.2007 şi a
  - fondatori:                         comerciale cu următoarele date:
                                  - fondatori:                        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  1. Zaiț Dragoș Andrei, asociat, cod numeric
                                  1. Grigoraș Gabriel Silviu, asociat, cod numeric      Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
personal 1800825226757, aport la capital 100,00
                                 personal 1750723224505, aport la capital 250,00        Iași a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii
RON, echivalând cu 10 părţi sociale, reprezentând 50
                                 RON, echivalând cu 25 părţi sociale, reprezentând 50     comerciale cu următoarele date:
% din capitalul social total, cota de participare la
                                 % din capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, șos.                                       - fondator: Poiană Lucian Teodor, asociat unic, cod
                                 beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Pașcani, Str.
Păcurari nr. 74, bl. 477, sc. B, et. 6, ap. 23, județul Iași;                                 numeric personal 1740228224491, aport la capital
                                 Moldovei nr. 4, bl. Moldova, sc. A, et. 2, ap. 8, județul
  2. Vicovan Adrian, asociat, cod numeric personal
                                 Iași;                             200,00 RON, echivalând cu 20 părţi sociale,
1820826226780, aport la capital 100,00 RON,
                                  2. Chiriac Vasile, asociat, cod numeric personal      reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
                                 1681210224491, aport la capital 250,00 RON,
capitalul social total, cota de participare la                                         participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
                                 echivalând cu 25 părți sociale, reprezentând 50 % din
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, Str.                                      satul Tătăruși, comuna Tătăruși, județul Iași;
                                 capitalul social total, cota de participare la
Sălciilor nr. 31, bl. 808, sc. A, et. 4, ap. 18, județul Iași;                                  - administrator, persoană fizică: Poiană Lucian
                                 beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în satul Moțca,
  - administratori, persoane fizice:
                                 comuna Moțca, județul Iași;                  Teodor, cod numeric personal 1740228224491, data
  1. Zaiț Dragoș Andrei, cod numeric personal           - administratori, persoane fizice:
1800825226757, data numirii 4.04.2007, durata                                         numirii 5.04.2007, durata mandatului nelimitată, având
                                  1. Grigoraș Gabriel Silviu, cod numeric personal
mandatului nelimitată, având puteri depline;                                          puteri depline;
                                 1750723224505, data numirii 10.04.2007, durata
  2. Vicovan Adrian, cod numeric personal            mandatului nelimitată, având puteri depline;           - denumirea: SALLABERRY M.T. - S.R.L.;
1820826226780, data numirii 4.04.2007, durata            2. Chiriac Vasile, cod numeric personal            - sediul social: satul Tătăruși, comuna Tătăruși,
mandatului nelimitată, având puteri depline;           1681210224491, data numirii 10.04.2007, durata        județul Iași;
  - denumirea: VENTTURE CORP - S.R.L.;             mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - sediul social: Iași, șos. Păcurari nr. 75, bl. 477,                                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
                                  - denumirea: AUTO TOTAL TRADING - S.R.L.;
sc. B, et. 6, ap. 23, camera 2, judeţul Iași;            - sediul social: Pașcani, Str. Moldovei, bl. Moldova,   comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 722 -     sc. A, et. 2, ap. 8, judeţul Iași;                - activitatea principală: cod CAEN 5212 - comerț cu
consultanță și furnizare de programe informatice          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 501 -    amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare
(software);                           comerț cu autovehicule;                    predominantă de produse nealimentare;
  - activitatea principală: cod CAEN 7221 - editare de       - activitatea principală: cod CAEN 5010 - comerț cu
programe;                                                             - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                 autovehicule;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat      integral; capitalul social este divizat în 20 părţi sociale
integral; capitalul social este divizat în 20 părţi sociale   integral; capitalul social este divizat în 50 părţi sociale  a 10,00 RON fiecare;
a 10,00 RON fiecare;                       a 10,00 RON fiecare;                       - durata de funcţionare: nelimitată;
  - durata de funcţionare: nelimitată;               - durata de funcţionare: nelimitată;             - cod unic de înregistrare: 21556816;
  - cod unic de înregistrare: 21556662;              - cod unic de înregistrare: 21556832;
                                                                 - număr de ordine în registrul comerţului:
  - număr de ordine în registrul comerţului:            - număr de ordine în registrul comerţului:
J 22/1165/12.04.2007.                      J 22/1166/12.04.2007.                     J 22/1167/12.04.2007.
   (79/72.581)                           (80/72.582)                          (81/72.583)
                           EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti


                                                                                &JUYDGY|180444
           şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                             (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: publicari_acte@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
              Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2129/30.VII.2007 conţine 16 pagini.                    Preţul: 0,40 lei          ISSN 1220 — 4889

								
To top