Docstoc

mof4_2007_0464

Document Sample
mof4_2007_0464 Powered By Docstoc
					                                     PARTEA A IV-A
Anul 175 (XVII) — Nr. 464                                                         Vineri, 9 februarie 2007
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
       Societatea Comercial„              2. Prezenta hot„r‚re face parte integrant„ din      legitimat cu C.I. seria OT nr. 192463 eliberat„ de
       SAIZU VAL-CRIS - S.R.L.            actele constitutive ale societ„˛ii.             Poli˛ia Slatina la data de 21.07.2003,
        Slatina, jude˛ul Olt              Redactat„ ∫i semnat„ azi, 11.01.2007, Ón 5         Óntruni˛i Ón adunarea general„ a asocia˛ilor,
                              exemplare.                         decid:
         HOT√R¬REA NR. 1                (3/873.955)                        1. Societatea Ónfiin˛eaz„ urm„toarele sedii
                                            *                secundare:
        din data de 11.01.2007                                           - localitatea Scornice∫ti, satul Mogo∫e∫ti, jude˛ul
  Asociatul unic Saizu Valentin-Florinel, domiciliat          Societatea Comercial„             Olt, spa˛iu de˛inut conform contractului de
Ón localitatea Slatina, Str. Unirii, nr. 4, bl. FA17, sc.       A.B. PETROL GRUP - S.R.L.            comodat nr. 97/11.01.2007;
5, et. 4, ap. 17, jude˛ul Olt, legitimat cu C.I. seria OT       Dr„g„ne∫ti-Olt, jude˛ul Olt             - localitatea Scornice∫ti, satul M„rgineni-Slobozia,
nr. 209002 eliberat„ de Poli˛ia Slatina la data de                                   jude˛ul Olt, spa˛iu de˛inut conform contractului de
11.12.2003, c„ruia Ói revin ∫i atribu˛iile adun„rii             HOT√R¬REA NR. 1              comodat nr. 98/11.01.2007;
generale, decide:                                                     2. Societatea renun˛„ la sediul secundar din
  1. Societatea Ónfiin˛eaz„ un sediu secundar situat           din data de 15.12.2006            localitatea Slatina, str. Recea, nr. 1, Traveea III, nr.
Ón localitatea Slatina, str. Cirea∫ov, nr. 31, jude˛ul     Asocia˛ii:                        16, jude˛ul Olt.
Olt, spa˛iu de˛inut conform contractului de          - Stefanescu Constantin, domiciliat Ón Dr„g„ne∫ti-     3. Prezenta hot„r‚re face parte integrant„ din
Ónchiriere nr. 480/10.11.2006.               Olt, str. N. Titulescu, bl. D 13, sc. A, et. 1, jude˛ul   actele constitutive ale societ„˛ii.
  2. Societatea renun˛„ la sediul secundar din       Olt, legitimat cu C.I. seria OT nr. 144632 eliberat„      Redactat„ ∫i semnat„ azi, 11.01.2007, Ón 5
localitatea Slatina, str. Tunari nr. 196 bis, jude˛ul    de Poli˛ia Dr„g„ne∫ti-Olt la data de 28.08.2002, ∫i     exemplare.
Olt.                              - Societatea Comercial„ EUROFILON - S.R.L., cu        (5/873.957)
  3. Prezenta hot„r‚re face parte integrant„ din      sediul Ón localitatea S‚nnicolau Mare, Str. 16                     *
actele constitutive ale societ„˛ii.             Decembrie 1989, nr. 4, jude˛ul Timi∫, Ónregistrat„ la
  Redactat„ ∫i semnat„ azi, 11.01.2007, Ón 5        Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu           Societatea Comercial„
exemplare.                         nr. J 35/1437/1996, Óntruni˛i Ón adunarea general„ a          FARMATOP PLUS - S.R.L.
   (1/873.953)                      asocia˛ilor, decid:                            Caracal, jude˛ul Olt
              *                  1. Ca urmare a fuziunii prin absorb˛ie a
                              Societ„˛ii Comerciale ORLANDI INVESTMENT -                 HOT√R¬REA NR. 1
       Societatea Comercial„             S.R.L. cu Societatea Comercial„ EUROFILON -
      PAGINI EUROPENE - S.R.L.             S.R.L., societatea absorbit„ fiind Societatea               din data de 11.01.2007
       Slatina, jude˛ul Olt             Comercial„ EUROFILON - S.R.L. - calitatea de          Asociatul unic Stroie Adina-Lucia, domiciliat„ Ón
                              asociat la Societatea Comercial„ A.B. PETROL GRUP      Bucure∫ti, str. Teleajen nr. 39, ap. 1, sectorul 2,
         HOT√R¬REA NR. 1              - S.R.L. va fi preluat„ de Societatea Comercial„      legitimat cu C.I. seria RR nr. 290023 eliberat„ de
                              ORLANDI INVESTMENT - S.R.L., cu sediul Ón          Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de 5.03.2004, c„ruia Ói revin
        din data de 11.01.2007            localitatea S‚nnicolau Mare, Str. 16 Decembrie       ∫i atribu˛iile adun„rii generale, decide:
  Asociatul unic Constantinecu Mihai, prin         1989, nr. 4, jude˛ul Timi∫, Ónregistrat„ la Oficiul      1. Societatea Ónfiin˛eaz„ un sediu secundar situat
mandatar Petre Strejovici Maria, domiciliat„ Ón       Registrului Comer˛ului Timi∫ cu nr. J 35/1322/1998.     Ón comuna Leleasca, jude˛ul Olt, spa˛iu de˛inut
localitatea Slatina, Str. MÓn„stirii, nr. 8, bl. 3-IACM,    2. Asocia˛i ai societ„˛ii sunt:             conform contractului de Ónchiriere nr.
sc. B, et. 3, ap. 14, jude˛ul Olt, legitimat„ cu C.I.     - Societatea Comercial„ ORLANDI INVESTMENT        2624/14.12.2006.
seria OT nr. 139926 eliberat„ de Poli˛ia Slatina la     - S.R.L.;                           2. Prezenta hot„r‚re face parte integrant„ din
data de 15.07.2002, ca urmare a procurii nr.          - Stefanescu Constantin.                 actele constitutive ale societ„˛ii.
42/5.01.2007, c„ruia, potrivit legii, Ói revin ∫i       3. Capitalul social este de 500 lei, divizat Ón 50     Redactat„ ∫i semnat„ azi, 11.01.2007, Ón 5
atribu˛iile adun„rii generale, decide:           p„r˛i sociale Ón valoare de 10 lei fiecare, aportul     exemplare.
  Art. 1. Societatea Ó∫i suspend„ activitatea pe o     asocia˛ilor la capital fiind de:                (6/873.958)
perioad„ de 3 ani, Óncep‚nd cu data de 11.01.2007.       - Societatea Comercial„ ORLANDI INVESTMENT                     *
  Art. 2. La expirarea termenului societatea Ó∫i va    - S.R.L. - 250 lei = 25 p„r˛i sociale = 50 %;
relua activitatea de drept.                  - Stefanescu Constantin - 250 lei = 25 p„r˛i sociale         Societatea Comercial„
  Art. 3. Prezentul Ónscris face parte integrant„ din   = 50 %.                                 DELTA ALUMINIU - S.R.L.
actele constitutive ale societ„˛ii.              4. Prezenta hot„r‚re face parte integrant„ din             Slatina, jude˛ul Olt
  Redactat„ ∫i semnat„ azi, 11.01.2007 Ón 5        actele constitutive ale societ„˛ii.
exemplare.                           Redactat„ ∫i semnat„ azi, 15.12.2006, Ón 5
                                                                    HOT√R¬REA NR. 12
  (2/873.954)                       exemplare.
              *                   (4/873.956)                             din data de 20.12.2006
                                            *
       Societatea Comercial„                                            a adun„rii generale a Societ„˛ii Comerciale
        INOX MADE - S.R.L.                     Societatea Comercial„                   DELTA ALUMINIU - S.R.L.,
        Slatina, jude˛ul Olt                    LEONTISAB - S.R.L.                  cu sediul Ón Slatina, str. Cri∫an -
                                      Slatina, jude˛ul Olt              incinta Societ„˛ii Comerciale SLATEX - S.A.,
                                                                 nr. 31G, jude˛ul Olt, Ónregistrat„
         HOT√R¬REA NR. 1
                                       HOT√R¬REA NR. 1                  la Oficiul Registrului Comer˛ului
        din data de 11.01.2007                                          al Jude˛ului Olt cu nr. J 28/11/2006, cod unic
  Asociatul unic P‚rvan Alexandru - Ionu˛,                din data de 11.01.2007              de Ónregistrare 15157845, atribut fiscal R,
domiciliat Ón Slatina, bd. N. Titulescu nr. 35, bl. 35,    Asocia˛ii:                              capitalul social 1.000 RON
sc. A, et. 1, ap. 4, jude˛ul Olt, legitimat cu C.I. seria   - Ciobanu Sabina, domiciliat„ Ón Slatina, Str.       Subsemna˛ii:
OT nr. 298429 eliberat„ de Poli˛ia Slatina la data de    Toamnei, nr. 5, bl. 3, sc. E, et. 2, ap. 16, jude˛ul Olt,   - Enis Muzaffer Sedat, cet„˛ean turc, domiciliat Ón
9.02.2006, decide:                     legitimat„ cu C.I. seria OT nr. 192465 eliberat„ de     Turcia, Tekirdag, Muratli, Muradiye, Rampa, cu
  1. Œnfiin˛area unui sediu secundar Ón Slatina, str.   Poli˛ia Slatina la data de 21.07.2003 ∫i          re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str. Mircea Vod„ nr. 52, bl.
Milcov, nr. 4, jude˛ul Olt, conform contractului de      - Ciobanu Ilie-Leontin, domiciliat Ón Slatina, Str.   M20, ap. 28, sectorul 3, n„scut la data de 4.02.1974
Ónchiriere nr. 177/18.12.2006.               Toamnei, nr. 5, bl. 3, sc. E, et. 2, ap. 16, jude˛ul Olt,  Ón Turcia, Corlu, nec„s„torit, posesor al
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 464/9.II.2007
pa∫aportului seria TR-M 076405 eliberat la data de     Œn baza prezentei hot„r‚ri se adopt„ un nou act      S.R.L., prezen˛i la prima convocare a adun„rii
21.03.2003 de Ambasada Turciei la Chi∫in„u,       constitutiv, actualizat cu toate modific„rile.        generale extraordinare a asocia˛ilor, care de˛in 100
  - Yazici Umut Serhan, cet„˛ean turc, domiciliat Ón    Prezentul act a fost redactat ∫i semnat de c„tre     % capitalul social, cu unanimitate de voturi, au
Turcia, Istanbul, Ulus, cu re∫edin˛a Ón Pope∫ti-     asocia˛i, azi, 20.12.2006 Ón 7 (∫apte) exemplare.      hot„r‚t:
Leordeni, str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu nr. 2,       (7/873.958)                         I. Majorarea capitalului social cu 2.800
jude˛ul Ilfov, n„scut la data de 13.09.1974 Ón Turcia,            NOTIFICARE               (dou„miioptsute) lei, de la 200 (dou„sute) lei la
Ankara, nec„s„torit, posesor al pa∫aportului seria                                  3.000 (treimii) lei, prin aportul Ón numerar al
TR-M nr. 247172 eliberat la data de 27.07.2004 de      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        asocia˛ilor, dup„ cum urmeaz„;
Ambasada Turciei la Bucure∫ti,              Tribunalul Olt notific„, Ón conformitate cu           - Onu˛u Ana Ó∫i va majora aportul la capitalul
  - Gunata Savas, cet„˛ean turc, domiciliat Ón     prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,     social, cu 1.960 (unamienou„sute∫asezeci) lei, de la
Turcia, Malatya, n„scut la data de 1.09.1970 Ón     republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile         140   (unasut„patruzeci)      lei   la  2.100
Turcia, Malatya, nec„s„torit, posesor al pa∫aportului  ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     (dou„miiunasut„) lei, divizat Ón 210 (dou„sutezece)
seria TR-M nr. 251170 eliberat la data de 18.08.2004   constitutiv al Societ„˛ii Comerciale DELTA          p„r˛i sociale a 10 (zece) lei fiecare, reprezent‚nd 70
de Ambasada Turciei la Bucure∫ti,            ALUMINIU - S.R.L., cu sediul Ón Slatina, str. Cri∫an     % din capitalul social.
  - Karali Huseyin, cet„˛ean turc, domiciliat Ón    - incinta Societ„˛ii Comerciale SLATEX - S.A., nr. 31      - Onu˛u Constantin Ó∫i va majora aportul la
Turcia, Zonguldak, Merkez, Kalik Sok. 97/2, n„scut    G, jude˛ul Olt, Ónregistrat„ cu nr. J 28/11/2006, cod    capitalul social, cu 840 (optsutepatruzeci) lei, de la
la data de 18.03.1972 Ón Turcia, Zonguldak,       unic de Ónregistrare 15157845, care a fost          60 (∫asezeci) lei la 900 (nou„sute) lei, divizat Ón 90
nec„s„torit, posesor al pa∫aportului seria TR-O nr.   Ónregistrat cu nr. 590 din 12.01.2007.            (nou„zeci) p„r˛i sociale a 10 (zece) lei fiecare,
8351147 eliberat la data de 1.08.2005 de Ambasada       (8/873.958)                       reprezent‚nd 30 % din capitalul social.
Turciei la Bucure∫ti,                                *                  Se acord„ asocia˛ilor un termen privind
  Ón calitate de asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii                                    depunerea aportului Ón numerar la care s-au
Comerciale DELTA ALUMINIU - S.R.L., cu sediul Ón            Societatea Comercial„             obligat, de 5 zile, Óncep‚nd de ast„zi, data prezentei.
Slatina, str. Cri∫an - incinta Societ„˛ii Comerciale          OLTINA GROUP - S.R.L.               Plata contravalorii aportului se va face Ón contul
SLATEX - S.A., nr. 31G, jude˛ul Olt, Ónregistrat„ la          Slatina, jude˛ul Olt             societ„˛ii nr. RO26BTRL03001202552198XX deschis
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Olt cu                                  la Banca Comercial„ TRANSILVANIA - S.A.,
nr. J 28/11/2006, cod unic de Ónregistrare 15157845,           HOT√R¬REA NR. 2               Sucursala Ploie∫ti, cu men˛iunea îaport la capitalul
atribut fiscal R, capitalul social 1.000 RON,                                     social”.
                                    din data de 12.01.2007
constat‚nd Óndeplinirea condi˛iilor legale ∫i                                      Dup„ efectuarea pl„˛ii originalele documentelor
statutare pentru convocarea ∫i desf„∫urarea         Asocia˛ii:                        se vor depune la societate        iar copii ale
adun„rilor generale, cu unanimitate de voturi, am      - P„unescu Lia, domiciliat„ Ón Slatina, Str.       documentelor de plat„, av‚nd men˛iunea îconform
hot„r‚t urm„toarele:                   Arcului, nr. 19, bl. 2B-TCI, sc. B, et. 2, ap. 9, jude˛ul  cu originalul”, numele, prenumele ∫i semn„tura
  I. Retragerea din societate ∫i cesiunea p„r˛ilor   Olt, legitimat„ cu C.I. seria OT nr. 260012 eliberat„    asocia˛ilor, se vor anexa la actele solicitate de
sociale astfel:                     de Poli˛ia Slatina la data de 18.01.2005 ∫i         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  1. Cedarea a 25 p„r˛i sociale, pe care le de˛ine     - P„unescu Dan, domiciliat Ón Slatina, Str.        Tribunalul Prahova, Ón vederea Ónregistr„rii
asociatul dl Karali Huseyin, a c‚te 10 RON fiecare,   Arcului, nr. 19, bl. 2B, sc. B, et. 2, ap. 9, jude˛ul Olt,  major„rii capitalului social.
reprezent‚nd 25 % din capitalul social c„tre dl     legitimat cu C.I. seria OT nr. 213121 eliberat„ de       II. Recodificarea obiectului de activitate potrivit
Kadir Cokyapici, cet„˛ean turc, n„scut la data de    Poli˛ia Slatina la data de 23.01.2004,            actualului nomenclator CAEN Ón vigoare ∫i
5.07.1968, cu domiciliul Ón Servili, str. Mine       Óntruni˛i Ón adunarea general„ a asocia˛ilor,       completarea acestuia cu activitatea men˛ionat„ la
Cikmazi, Kavak apt. nr. 2, Suadiye, Istanbul, Turcia,  decid:                            clasa CAEN: 2442 - fabricarea preparatelor
posesor al pa∫aportului seria TR-T nr. 260503        1. Societatea Ónfiin˛eaz„ un sediu secundar situat    farmaceutice.
eliberat la data de 14.11.2006 de Ambasada Turciei    Ón localitatea Slatina, St. Prim„verii, Pia˛a Zahana,      III. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón comuna
la Bucure∫ti.                      jude˛ul Olt, spa˛iu de˛inut conform contractului de     Bucov, satul Plea∫a, jude˛ul Prahova (Ón incinta
  2. Cedarea a 25 p„r˛i sociale, pe care le de˛ine   Ónchiriere nr. 1/31.12.2006.                 dispensarului uman din localitate).
asociatul Gunata Savas, a c‚te 10 RON fiecare,       2. Prezenta hot„r‚re face parte integrant„ din        IV. Actualizarea ∫i completarea actelor
reprezent‚nd 25 % din capitalul social astfel:      actele constitutive ale societ„˛ii.             constitutive (statutul societ„˛ii autentificat cu nr.
  - 15 p„r˛i sociale, a c‚te 10 RON fiecare,        Redactat„ ∫i semnat„ azi, 12.01.2007, Ón 5        125 din 7.02.1996, de notarul public David Ella din
reprezent‚nd 15 % din capitalul social c„tre       exemplare.                          Ploie∫ti ∫i contractul de societate cuprins Ón actul
Societatea Comercial„ ESA INVEST GRUP - S.R.L.,       (9/873.960)                       adi˛ional autentificat cu nr. 337 din 2.04.1997 de
societate cu r„spundere limitat„ Ónmatriculat„ Ón                  *                acela∫i notar public), potrivit prevederilor actului
Rom‚nia, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Nisipari nr. 27,                                adi˛ional autentificat cu nr. 684 din 4.06.1998 de
sectorul 1, Ónregistrat„ la Oficiul registrului            Societatea Comercial„             notarul public David Ella, actului adi˛ional cu
comer˛ului cu nr. J 40/5176/2006, cod unic de             CAPITAL AUTO - S.R.L.             Óncheiere de dat„ cert„ nr. 2879 din 10.05.2006,
Ónregistrare 18530182, atribut fiscal R, reprezentat„          Slatina, jude˛ul Olt             atribuit„ de notarul public Tomescu Alice Cristina
de dl Karasu Selcuk, Ón calitate de mandatar, Ón                                   din Ploie∫ti ∫i potrivit pct. I, II ∫i III din ordinea de
baza procurii nr. 173161 din data de 13.10.2006,                HOT√R¬RE                zi propus„, ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
cet„˛ean turc, n„scut la data de 6.12.1981, cu             din data de 8.01.2007             modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 441/2006,
domiciliul Ón Turcia, Istanbul, G.O. Pasa,                                      sub forma unui Ónscris unic intitulat îact
Yenidogan, posesor al pa∫aportului TR-N nr. 151914         a adun„rii generale a asocia˛ilor         constitutiv”, av‚nd valoare de contract ∫i statut,
eliberat la data de 18.07.2002 de autorit„˛ile turce    Societ„˛ii Comerciale CAPITAL AUTO - S.R.L.        av‚nd nr. de actualizare 1 ∫i atribuirea datei certe
din Istanbul;                        Subsemna˛ii:                       Ónscrisului.
  - 10 p„r˛i sociale, a c‚te 10 RON fiecare,        • Manolache Renate, av‚nd cod numeric            V. Demersurile necesare privind Ónregistrarea ∫i
reprezent‚nd 10 % din capitalul social c„tre dl     personal 2650318284364, cet„˛ean rom‚n,           publicitatea hot„r‚rii vor fi f„cute de mandatar,
Yazici Umut Serhan, cet„˛ean turc, domiciliat Ón     domiciliat„ Ón Slatina, str. Cent. Basarabi, nr. 2A, sc.   numit prin procur„ autentic„.
Turcia, Istanbul, Ulus, cu re∫edin˛a Ón Pope∫ti-     A, et. 4, ap. 10, jude˛ul Olt, n„scut„ la data de        Dat„ Ón Ploie∫ti, ast„zi, 8.01.2007.
Leordeni, str. Lt. Maj. Av. Tanasie Banciu nr. 2,    18.03.1965 Ón Lugoj, posesoare a C.I. seria OT nr.        (11/873.962)
jude˛ul Ilfov, n„scut la data de 13.09.1974 Ón Turcia,  075370 eliberat„ de Poli˛ia Slatina la data de                  NOTIFICARE
Ankara, nec„s„torit, posesor al pa∫aportului seria    7.12.2000;
TR-M nr. 247171 eliberat la data de 27.07.2004 de      • Nica Iuliu-Viorel, av‚nd cod numeric personal       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Ambasada Turciei la Bucure∫ti.              1730919284375, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón         Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
  3. Capitalul social r„m‚ne de 1.000,00 RON      Bucure∫ti, str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 1,   prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
divizat Ón 100 p„r˛i sociale, aportul asocia˛ilor la   et. 4, ap. 13, sectorul 3, n„scut la data de 19.09.1973   republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
capital fiind de:                    Ón Slatina, posesor al C.I. seria RX nr. 012667       ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
  - Enis Muzaffer Sedat   250,00 RON = 25 p„r˛i   eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de 21.10.1997,    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ACONITI FARM
sociale = 25 %;                       Ón calitate de asocia˛i, Óntruni˛i Ón adunarea      - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Malu Ro∫u, nr. 89
  - Yazici Umut Serhan    350,00 RON = 35 p„r˛i   general„ a asocia˛ilor din 8.01.2007, cu unanimitate     A, bl. 101 C 2, parter, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„
sociale = 35 %;                                                    cu nr. J 29/395/1996, cod unic de Ónregistrare R
                             de voturi, am hot„r‚t urm„toarele:
  - Kadir Cokyapici 250,00 RON = 25 p„r˛i sociale                                  8245618, care a fost Ónregistrat cu nr. 2509 din
                               1. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
= 25 %;                                                        16.01.2007.
                             str. Jean Louis Calderon, nr. 70, sectorul 2,
  - Societatea Comercial„ ESA INVEST GRUP -                                        (12/873.962)
                             proprietate a Societ„˛ii Comerciale CAPITAL AUTO
S.R.L. 150,00 RON = 15 p„r˛i sociale = 15 %.       - S.R.L., conform contractului de v‚nzare-cump„rare
                                                                         *
  II. Modificarea administr„rii societ„˛ii astfel:   nr. 1275/20 iulie 2006;
asocia˛ii Ón unanimitate hot„r„sc:                                                 Societatea Comercial„
                               2. Spa˛iul imobiliar se va amenaja astfel Ónc‚t s„
  1. Dl Karali Hasan nu va mai fi administrator,                                         ADYRAL SERV - S.R.L.
                             permit„ activit„˛i de Óntre˛inere ∫i reparare a
Óncep‚nd cu data de 20.12.2006.                                                  Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
                             autovehiculelor ∫i func˛iuni de birouri, la fel ca ∫i
  2. Numirea Ón func˛ia de administratori a dl     activit„˛ile desf„∫urate de c„tre societate pe raza
Karasu Selcuk, cet„˛ean tuc, n„scut la data de      municipiului Slatina - Olt.                          HOT√R¬REA NR. 1
6.12.1981, cu domiciliul Ón Turcia, Istanbul, G.O.      Redactat Ón 4 exemplare, azi, 8.01.2007.                din data de 6.12.2006
Pasa, Yenidogan, posesor al pa∫aportului seria TR-N      (10/873.961)
nr. 151914 eliberat la data de 18.07.2002 de                     *                     a adun„rii generale a asocia˛ilor
autorit„˛ile turce din Istanbul ∫i a dlui Kadir                                     Societ„˛ii Comerciale ADYRAL SERV - S.R.L.
Cokyapici, cet„˛ean turc, n„scut la data de              Societatea Comercial„               Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii
5.07.1968, cu domiciliul Ón Servili, str. Mine            ACONITI FARM - S.R.L.              Comerciale ADYRAL SERV - S.R.L., cu sediul Ón
Cikmazi, Kavak apt. nr. 2, Suadiye, Istanbul, Turcia,        Ploie∫ti, jude˛ul Prahova            Ploie∫ti, str. Gr„dinari, bl. 31, sc. A, parter, ap. 1,
posesor al pa∫aportului seria TR-T nr. 260503                                     jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
eliberat la data de 14.11.2006 de Ambasada Turciei               HOT√R¬RE                Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova cu nr.
la Bucure∫ti. Cei doi administratori au puteri                                    J 29/2609/2006, av‚nd cod unic de Ónregistrare RO
depline, lucr‚nd Ómpreun„, reprezent‚nd         a adun„rii generale extraordinare a asocia˛ilor       19258869, reprezentat„ legal prin Luiceanu
societatea.                        Societ„˛ii Comerciale ACONITI FARM - S.R.L.         Dumitru ∫i Minea Florin-Daniel, asocia˛i fondatori,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv au      Conform procesului-verbal nr. 1/8.01.2007,        Óntrunit„ ast„zi, 6.12.2006, conform art. 191 ∫i
r„mas neschimbate.                    asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale ACONITI FARM -        urm„toarele din Legea nr. 31/1990 privind
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 464/9.II.2007                   3
societ„˛ile comerciale, republicat„, cu modific„rile     act ∫i declar c„ nu mai am nici un fel de preten˛ii,      hot„r„∫te:
ulterioare, fiind respectat cvorumul legal, prezen˛i     de nici o natur„ fa˛„ de acesta sau fa˛„ de societate.     Articol unic
fiind to˛i asocia˛ii, reprezent‚nd 100 % capitalul      Declar totodat„ c„ sunt de acord ca noii asocia˛i s„      Se completeaz„ obiectul de activitate cu
social, efectiv subscris ∫i v„rsat, adic„ 200 RON,      aibe sediul la adresa de p‚n„ acum, cu condi˛ia ca     urm„toarele coduri CAEN:
respectiv:                          Ón termen de un an de zile de la data semn„rii         7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente
  1. Luiceanu Dumitru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      prezentei hot„r‚ri, ace∫tia s„-∫i schimbe sediul      neclasificate Ón alt„ parte;
data de 4.01.1967 Ón Bucure∫ti, sectorul 2, fiul lui     Óntr-o alt„ loca˛ie, oriunde vor crede de cuviin˛„.      7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;
Vasile ∫i Niculina, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.        Eu, Manolache Toma, declar c„ m„ retrag din         7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
R„scoala din 1907, nr. 9, bl. 15, sc. 4, ap. 67, sectorul  societate ca asociat ∫i cesionez cele 2 p„r˛i sociale    management cu excep˛ia activit„˛ilor de
2, cod po∫tal 022861, posesor al C.I. seria RX nr.      pe care le de˛in a 10 lei fiecare, ∫i anume suma de     reorganizare ∫i lichidare judiciar„ ∫i a activit„˛ilor
356659 eliberat„ de SPCLEP S2 biroul nr. 2 la data      20 lei dlui Gherghe Alexandru - Constantin.         de notariat ∫i avocatur„;
de   29.08.2005,   cod   numeric    personal    Precizez, de asemenea, c„ am primit de la cesionar       7440 - publicitate;
1670104234174, cu o cot„ de participare la beneficii     contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate, ast„zi,       7482 - activit„˛i de ambalare;
∫i pierderi de 50 % din capitalul social, ∫i         data semn„rii prezentului act ∫i declar c„ nu mai       7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
  2. Minea Florin-Daniel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     am nici o preten˛ie de nici o natur„ fa˛„ de acesta     principal Óntreprinderilor.
data de 9.10.1977 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, fiul     sau fa˛„ de societate.                     Serviciul specializat al societ„˛ii va face
lui Paul ∫i Valentina, domiciliat Ón Ploie∫ti, str.                                   demersurile la Oficiul registrului comer˛ului
                                Noi, Gherghe Alexandru - Constantin ∫i Roman
Gr„dinari nr. 18, bl. 31, sc. A, ap. 1, jude˛ul Prahova,                                 pentru Ónregistrarea noilor domenii de activitate.
                               Ionu˛-Raul declar„m c„ suntem de acord cu
cod po∫tal 100404, posesor al C.I. seria PH nr.                                       Bucure∫ti, 9.01.2007.
                               cesiunea p„r˛ilor sociale cesionate de c„tre dnii
591916 eliberat„ de SPCLEP Ploie∫ti la data de                                        (17/873.965)
                               Manolache Dumitru-M„d„lin ∫i Manolache Toma ∫i
30.01.2006, cod numeric personal 1771009293114,                                               NOTIFICARE
                               am achitat acestora contravaloarea p„r˛ilor sociale
cu o cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de
                               cesionate, ast„zi data semn„rii prezentului act        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
50 % din capitalul social,
  hot„r„∫te:                        adi˛ional, suntem de acord cu intrarea noastr„ Ón      Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
  Art. 1. Œncep‚nd cu data de 8.12.2006 se         societate ca asocia˛i ∫i administratori ai societ„˛ii.   prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
Ónfiin˛eaz„ pentru o perioad„ de 2 ani, un punct de     Declar„m totodat„ c„ suntem de acord cu           republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
lucru situat Ón Ploie∫ti, str. Domni∫ori nr. 7, camera    schimbarea sediului Ón termen de 1 an de zile de la     ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
1 - depozit, camera 2 - sala magazin, camera 3 -       data semn„rii prezentei hot„r‚ri.              constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ALKA PRO -
vestibul, cod po∫tal 100267, jude˛ul Prahova,          Ca urmare a modific„rilor de mai sus:          S.R.L., cu sediul Ón Filipe∫tii de P„dure, Str.
imobilul - prin structura lui -, permi˛‚nd           Capitalul social al societ„˛ii Ón valoare de 200 lei   Principal„, nr. 941, jude˛ul Prahova, cod po∫tal 3,
desf„∫urarea activit„˛ii de comer˛ cu piese ∫i        divizat Ón 20 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 lei      Ónregistrat„ cu nr. J 29/113/2001, cod unic de
accesorii pentru autovehicule, cod CAEN 5030.        feicare ∫i apr˛ine asocia˛ilor, astfel:           Ónregistrare R 13688352, care a fost Ónregistrat cu
  Art. 2. Spa˛iul punctului de lucru este de˛inut Ón      - Gherghe Alexandru - Constantin 20 lei, 2 p„r˛i     nr. 2347 din 15.01.2007.
temeiul unui contract de Ónchiriere.             sociale;                            (18/873.965)
  Redactat„ Ón 4 (patru) exemplare, toate cu          - Roman Ionu˛-Raul 180 lei, 18 p„r˛i sociale.                   *
valoare de original.                      Beneficiile ∫i pierderile apar˛in asocia˛ilor, astfel:
   (13/873.963)                        - Gherghe Alexandru - Constantin 10 % ∫i               Societatea Comercial„
                                - Roman Ionu˛-Raul 90 %.                     ANYDAM CONSTRUCT - S.R.L.
           NOTIFICARE                                               satul Strejnicu, comuna T‚rg∫oru Vechi
                                Administrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii vor fi
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        realizate de c„tre:                            jude˛ul Prahova
Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu         - Gherghe Alexandru - Constantin, cet„˛ean
prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,     rom‚n, n„scut la data de 17.03.1977 Ón Cernavod„,                HOT√R¬RE
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile         jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a, Str.
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului                                           a asociatului unic
                               Unirii nr. 68, bl. C2, sc. A, et. 4, ap. 19, jude˛ul
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ADYRAL SERV-                                      Subsemnata Adam Anica, cet„˛ean rom‚n,
                               Constan˛a, identificat cu C.I. seria KT nr. 559737
S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Gr„dinari, bl. 31, sc.                                n„scut„ la data de 12.12.1965 Ón Tom∫ani, jude˛ul
                               eliberat„ de SPCLEP Constan˛a la data de          Prahova, domiciliat„ Ón comuna T‚rg∫oru Vechi,
A, ap. 1, parter, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ cu nr.
                               17.04.2006, cod numeric personal 1770317131219 ∫i      satul Strejnicu, nr. 1198, jude˛ul Prahova,
J 29/2609/2006, cod unic de Ónregistrare R
                                - Roman Ionu˛-Raul, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      identificat cu C.I. seria PH nr. 280345 eliberat„ de
19258869, care a fost Ónregistrat cu nr. 1466 din
                               data de 17.06.1976 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,     Poli˛ia Ploie∫ti la data de 8.01.2002, cod numeric
11.01.2007.
  (14/873.963)                       domiciliat Ón satul Valu lui Traian, Calea Dobrogei,    personal 2651212293096, Ón calitate de asociat unic
              *                nr. 231A, jude˛ul Constan˛a, identificat cu C.I. seria   la Societatea Comercial„ ANYDAM CONSTRUCT -
                               KT nr. 519397 eliberat„ de SPCLEP Basarabi la data     S.R.L., cu sediul Ón comuna T‚rg∫oru Vechi, satul
       Societatea Comercial„             de   31.08.2005,    cod  numeric   personal    Strejnicu, nr. 1198, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la
        AFET TUR - S.R.L.              1760617131211, cu drepturi ∫i puteri depline de       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
      satul B„te∫ti, comuna Brazi            reprezentare ∫i administrare, put‚nd ac˛iona        Tribunalul Prahova cu nr. J 29/1930/2006, cod unic
         jude˛ul Prahova               separat.                          de Ónregistrare 18997855, constituit„ Ón baza
                                Celelalte clauze ale actului constitutiv al       statutului societ„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile
           HOT√R¬RE                societ„˛ii, cu modific„rile ulterioare, adaptat       ulterioare, am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele
                               corespunz„tor     prezentei hot„r‚ri r„m‚n       complet„ri statutului societ„˛ii:
     a adun„rii generale a asocia˛ilor         neschimbate, prezenta hot„r‚re f„c‚nd parte          Se precizeaz„ domeniul principal de activitate ∫i
  Subsemna˛ii:                       integrant„ din acesta.                   activitatea principal„: 2812 - fabricare de elemente
  - Manolache Dumitru-M„d„lin, cet„˛ean rom‚n,         Tehnoredactat„ la Compartimentul de asisten˛„      de dulgherie ∫i t‚mpl„rie din metal.
domiciliat Ón Ploie∫ti, aleea Strejnic, nr. 28, bl. A6,   din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe       Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
sc. B, ap. 23, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I.     l‚ng„ Tribunalul Prahova, ast„zi, Ón cinci         neschimbate, prezenta hot„r‚re f„c‚nd parte
seria PH nr. 178276 eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la     exemplare, din care trei s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.       integrant„ din acesta. Prezentul Ónscris a fost
data de 16.08.2000 ∫i                       (15/873.964)                      redactat ast„zi, 9.01.2007, Óntr-un num„r de 5
  - Manolache Toma, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón                                    exemplare, din care 2 exemplare pentru p„r˛i.
                                         NOTIFICARE
comuna Brazi, satul B„te∫ti, jude˛ul Prahova,                                        (19/873.965)
identificat cu B.I. seria DG nr. 139692 eliberat„ de      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                       NOTIFICARE
Poli˛ia Ploie∫ti la data de 23.02.1998, Ón calitate de    Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
asocia˛i la Societatea Comercial„ AFET TUR - S.R.L.,     prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
cu sediul Ón satul B„te∫ti, comuna Brazi, str. I.L.     republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
Caragiale, nr. 25, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la     ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova     constitutiv al Societ„˛ii Comerciale AFET TUR -       republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
cu nr. J 29/1252/1995, cod unic de Ónregistrare       S.R.L., cu sediul Ón satul B„te∫ti, comuna Brazi, str.   ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
7647633 pe de o parte, ∫i                  I.L. Caragiale, nr. 25, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ANYDAM
  - Gherghe Alexandru - Constantin, cet„˛ean        cu nr. J 29/1252/1995, cod unic de Ónregistrare R      CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul Ón satul Strejnicu,
rom‚n, n„scut la data de 17.03.1977 Ón Cernavod„,                                    comuna T‚rg∫oru Vechi, nr. 1198, jude˛ul Prahova,
                               7647633, care a fost Ónregistrat cu nr. 2173 din
jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a, Str.                                     Ónregistrat„ cu nr. J 29/1930/2006, cod unic de
                               15.01.2007.
Unirii nr. 68, bl. C2, sc. A, et. 4, ap. 19, jude˛ul                                   Ónregistrare 18997855, care a fost Ónregistrat cu nr.
                                 (16/873.964)
Constan˛a, identificat cu C.I. seria KT nr. 559737                                    784 din 9.01.2007.
                                            *                  (20/873.966)
eliberat„ de SPCLEP Constan˛a la data de
17.04.2006, cod numeric personal 1770317131219 ∫i                                                 *
                                      Societatea Comercial„
  - Roman Ionu˛-Raul, cet„˛ean rom‚n, n„scut la               ALKA PRO - S.R.L.
data de 17.06.1976 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,                                        Societatea Comercial„
                                      Filipe∫tii de P„dure                   APLAST - S.R.L.
domiciliat Ón satul Valu lui Traian, Calea Dobrogei,             jude˛ul Prahova
nr. 231A, jude˛ul Constan˛a, identificat cu C.I. seria                                     comuna Ceptura, jude˛ul Prahova
KT nr. 519397 eliberat„ de SPCLEP Basarabi la data                HOT√R¬RE
de   31.08.2005,   cod  numeric   personal                                           HOT√R¬REA NR. 6
1760617131211, pe de alt„ parte, Ón calitate de noi             din data de 9.01.2007                   din data de 11.01.2007
asocia˛i,
                                   a adun„rii generale a asocia˛ilor           a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
  am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele modific„ri
actului constitutiv al societ„˛ii:               Adunarea general„ a asocia˛ilor Óntrunit„ ast„zi,     APLAST - S.R.L., cu sediul Ón Ceptura de Jos,
  Eu, Manolache Dumitru-M„d„lin declar c„ m„        9.01.2007, prin prezen˛a dlor:                 jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul
retrag din societate ca asociat ∫i administrator al       • Krenzia Heinrich, legitimat cu pa∫aport seria      registrului comer˛ului cu nr. J 29/655/2000,
societ„˛ii ∫i cesionez cele 18 p„r˛i sociale pe care     9005698 eliberat la data de 10.11.1997 de statul          cod unic de Ónregistrare R13196988
le de˛in a 10 lei fiecare, ∫i anume suma de 180 lei     Israel;                            Subsemnatul Paun Drago∫, cet„˛ean rom‚n,
dlui Roman Ionu˛-Raul. Precizez, de asemenea, c„        • Krenzia Amir, legitimat cu pa∫aport seria       n„scut la data de 26.10.1969 Ón comuna C„line∫ti,
am primit de la cesionar contravaloarea p„r˛ilor       10904469 eliberat la data de 24.10.2004 de statul      jude˛ul Arge∫, fiul lui Aurel ∫i Sabina, domiciliat Ón
sociale cesionate, ast„zi, data semn„rii prezentului     Israel,                           comuna Ceptura, satul Ceptura de Jos, nr. 768B,
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 464/9.II.2007
jude˛ul Prahova, posesor al C.I. seria PH nr. 554649         Societatea Comercial„             am achitat acestuia contravaloarea p„r˛ilor sociale
eliberat„ de Poli˛ia Mizil la data de 8.07.2005, cod          BROCEL COM - S.R.L.             cesionate ∫i sunt de acord s„ devin asociat ∫i
numeric personal 1691026037816, Ón calitate de           satul Slon, comuna Cera∫u            administrator al societ„˛ii.
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale APLAST -              jude˛ul Prahova                Ca urmare a modific„rilor de mai sus:
S.R.L., cu sediul Ón comuna Ceptura, satul Ceptura                                   1. Capitalul social al societ„˛ii este de 200 lei,
de Jos, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul               HOT√R¬RE               Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 lei
registrului comer˛ului cu nr. J 29/655/2000, cod                                  fiecare ∫i apar˛ine asocia˛ilor dup„ cum urmeaz„:
unic de Ónregistrare R13196988, am decis                 a asociatului unic              - Iancu Justin Nicolae - 10 p„r˛i sociale Ón valoare
urm„toarele:                        Subsemnata Tudorache Floarea, cet„˛ean rom‚n,      total„ de 100 lei;
  1. Societatea deschide punct de lucru Ón       domiciliat„ Ón comuna Cera∫u, satul Slon, nr. 542,      - Sima Georgian Robert - 10 p„r˛i sociale Ón
Urziceni, Calea Bucure∫ti, nr. 63, bl. OH3, parter,   jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr.     valoare total„ de 100 lei.
jude˛ul Ialomi˛a, ∫i Sibiu, str. N. Iorga nr. 13A,    081372 eliberat„ de Poli˛ia V„lenii de Munte la data     Cota de participare la beneficii ∫i pierderi:
jude˛ul Sibiu.                      de 23.02.1999, Ón calitate de asociat unic al         - Iancu Justin Nicolae - 50 %;
  2. La punctele de lucru ale societ„˛ii se vor     Societ„˛ii Comerciale BROCEL COM - S.R.L., cu         - Sima Georgian Robert - 50 %.
desf„∫ura activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i  sediul Ón comuna Cera∫u, satul Slon, jude˛ul         Societatea va fi reprezentat„ ∫i administrat„ de
management, cu excep˛ia celor de notariat,        Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       cei doi asocia˛i:
avocatur„, de reorganizare ∫i lichidare judiciar„    Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr. J           - Iancu Justin Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
(cod CAEN 7414).                     29/10/1997, cod unic de Ónregistrare 9077075,       data de 3.12.1984 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,
  3. Se Ómputernice∫te dl Irimescu Lucian-       constituit„ Ón baza statutului societ„˛ii, cu       domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Domni∫ori, nr. 83, bl. 74,
Alexandru, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Œnfr„˛irii nr.  modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, am hot„r‚t    sc. B, et. 3, ap. 32, jude˛ul Prahova, identificat cu
7C, bl. 20bis, sc. B, ap. 29, jude˛ul Prahova, posesor  s„ aduc urm„toarele complet„ri actului constitutiv     C.I. seria PH nr. 085269 eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti
al C.I. seria PH nr. 216260 eliberat„ de Poli˛ia     al societ„˛ii:                       la data de 15.03.1999, cod numeric personal
Ploie∫ti la data de 21.02.2001, cod numeric personal    Se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru Ón comuna Cera∫u,     1841203297245 ∫i
1770217293091, pentru a reprezenta societatea la     satul Valea Lespezii, jude˛ul Prahova, valabil p‚n„      - Sima Georgian Robert, cet„˛ean rom‚n, n„scut
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului       la data de 15.03.2008, av‚nd ca activitate comer˛.     la data de 11.09.1974 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,
Prahova.                          Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n     domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Rare∫ Vod„, nr. 3, jude˛ul
  (21/873.967)                     neschimbate. Prezenta hot„r‚re face parte         Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 501778
        HOT√R¬REA NR. 7             integrant„ din acesta ∫i a fost redactat„ ast„zi,     eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 15.10.2004,
                             11.01.2007 la Compartimentul de asisten˛„ din       cod numeric personal 1740911293166.
       din data de 13.01.2007           cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      Ace∫ti vor ac˛iona separat, av‚nd puteri depline
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale      Tribunalul Prahova Óntr-un num„r de 5 exemplare,      de reprezentare ∫i administrare.
 APLAST - S.R.L., cu sediul Ón Ceptura de Jos,     din care 2 exemplare pentru p„r˛i.              2. Se precizeaz„ domeniul principal de activitate
  jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul        (24/873.969)                      ∫i activitatea principal„: 7440 - publicitate.
 registrului comer˛ului cu nr. J 29/655/2000,                   *                 Celelalte clauze ale actului constitutiv al
    cod unic de Ónregistrare R13196988                                      societ„˛ii r„m‚n neschimbate. Prezenta hot„r‚re
  Subsemnatul Paun Drago∫, cet„˛ean rom‚n,              Societatea Comercial„             face parte integrant„ din acesta. Tehnoredactat
n„scut la data de 26.10.1969 Ón comuna C„line∫ti,           BYGOCTOPUS - S.R.L.             ast„zi, 11.01.2007, la Biroul de asisten˛„ din cadrul
jude˛ul Arge∫, fiul lui Aurel ∫i Sabina, domiciliat Ón        Ploie∫ti, jude˛ul Prahova           Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
comuna Ceptura, satul Ceptura de Jos, nr. 768B,                                   Tribunalul Prahova Ón 5 exemplare din care 2 au
jude˛ul Prahova, posesor al C.I. seria PH nr. 554649             HOT√R¬RE               fost Ónm‚nate p„r˛ilor.
eliberat„ de Poli˛ia Mizil la data de 8.07.2005, cod       a adun„rii generale a asocia˛ilor           (25/873.970)
numeric personal 1691026037816, Ón calitate de
                              Subsemna˛ii:                                NOTIFICARE
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale APLAST -
S.R.L., cu sediul Ón comuna Ceptura, satul Ceptura     1. Mihailescu Luis Raul Gilbert, cet„˛ean rom‚n,      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
de Jos, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul    n„scut la data de 4.05.1977 Ón Ploie∫ti, jude˛ul      Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
registrului comer˛ului cu nr. J 29/655/2000, cod     Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Gheorghe Doja,    prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
unic de Ónregistrare R13196988, am decis         nr. 161, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH   republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
urm„toarele:                       nr. 140688 eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de    ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
  1. Societatea deschide punct de lucru Ón Br„ila,   11.01.2000, cod numeric personal 1770504293169 ∫i     constitutiv al Societ„˛ii Comerciale BYGOCTOPUS -
Str. Doroban˛ilor nr. 13, bl. A12, parter, jude˛ul     2. Carstea Andreea C„t„lina, cet„˛ean rom‚n,      S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Roman„, nr. 104,
Br„ila, Constan˛a, str. Soveja nr. 96, bl. 70, ap. 34,  n„scut„ la data de 21.09.1979 Ón Ploie∫ti, jude˛ul     camera 1, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ cu nr.
jude˛ul Constan˛a ∫i Bucure∫ti, str. Pantelimon nr.   Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Romana nr.     J 29/2176/2005, cod unic de Ónregistrare R18055661,
27, ap. 3, sectorul 2.                  104, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH    care a fost Ónregistrat cu nr. 1362 din 11.01.2007.
  2. La punctele de lucru ale societ„˛ii se vor     nr. 191271 eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de      (26/873.970)
desf„∫ura activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i  16.10.2000,                                     *
management, cu excep˛ia celor de notariat,         Ón calitate de ceden˛i, pe de-o parte,
avocatur„, de reorganizare ∫i lichidare judiciar„      asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale BYGOCTOPUS -           Societatea Comercial„
(cod CAEN 7414).                     S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Romana, nr. 104,      CAINELE NEGRU COMIMPEX - S.R.L.
  3. Se Ómputernice∫te dl Irimescu Lucian-       camera 1, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul          Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
Alexandru, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Œnfr„˛irii nr.  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
7C, bl. 20bis, sc. B, ap. 29, jude˛ul Prahova, posesor  J 29/2176/2005, cod unic de Ónregistrare 18055661,               HOT√R¬RE
al C.I. seria PH nr. 216260 eliberat„ de Poli˛ia     Ónfiin˛at„ Ón baza actului constitutiv al societ„˛ii, cu
Ploie∫ti la data de 21.02.2001, cod numeric personal   modific„rile ∫i complet„rile ulterioare ∫i             a adun„rii generale a asocia˛ilor
1770217293091, pentru a reprezenta societatea la      3. Iancu Justin Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     Subsemna˛ii
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului       data de 3.12.1984 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,        1. Mateescu Mihai Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut
Prahova.                         domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Domni∫ori, nr. 83, bl. 74,  la data de 25.11.1949 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Pahova,
   (22/873.967)                    sc. B, et. 3, ap. 32, jude˛ul Prahova, identificat cu   domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Arcului nr. 21, jude˛ul
             *               C.I. seria PH nr. 085269 eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti   Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 491176
                             la data de 15.03.1999, cod numeric personal        eliberat de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 30.08.2004, cod
       Societatea Comercial„            1841203297245 ∫i                      numeric personal 1491125293107 ∫i
         BOOM - S.R.L.               4. Sima Georgian Robert, cet„˛ean rom‚n, n„scut      2. Mateescu Radu R„zvan Constantin, cet„˛ean
      Ploie∫ti, jude˛ul Prahova          la data de 11.09.1974 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,    rom‚n n„scut la data de 24.12.1975 Ón Ploie∫ti,
                             domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Rare∫ Vod„, nr. 38, jude˛ul  jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Arcului
        HOT√R¬REA NR. 1             Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 501778      nr. 21, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH
                             eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 15.10.2004,    nr. 124263 eliberat de Poli˛ia Ploie∫ti la data de
       din data de 12.01.2007
                             cod numeric personal 1740911293166,            5.10.1999, cod numeric personal 1751224293294, Ón
          a asociatului unic            Ón calitate de cesionari, pe de alt„ parte, am     calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  Subsemnatul Georgescu Florin, cet„˛ean rom‚n,     convenit s„ Óncheiem prezenta hot„r‚re prin care:     CAINELE NEGRU COMIMPEX - S.R.L., cu sediul Ón
n„scut la data de 28.02.1963 Ón Ploie∫ti, jude˛ul      Eu, Mihailescu Luis Raul Gilbert, declar c„ m„     Ploie∫ti, str. Nicopole nr. 46, jude˛ul Prahova,
Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, Bd. Republicii, nr.   retrag din societate din calitatea mea de asociat ∫i    Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
167, bl. 27C, sc. C, et. 8, ap. 23, jude˛ul Prahova,   administrator ∫i cesionez p„r˛ile mele sociale Ón     Prahova, cu nr. J 29/2029/1994, cod unic de
identificat cu C.I. seria PH nr. 067171 eliberat„ de   num„r de 10 Ón valoare total„ de 100 lei dlui Iancu    Ónregistrare 6070161, constituit„ Ón baza statutului,
Poli˛ia Ploie∫ti la data de 2.12.1998, cod numeric    Justin Nicolae care mi-a achitat contravaloarea      Óntruni˛i Ón ∫edin˛a adun„rii generale a asocia˛ilor
personal 1630228293101, Ón calitate de asociat unic   acestora ast„zi, data autentific„rii prezentului act.   am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele complet„ri
la Societatea Comercial„ BOOM - S.R.L., cu sediul Ón   De asemenea declar c„ nu mai am nici o preten˛ie      statutlui societ„˛ii:
Ploie∫ti, str. I.L. Caragiale, nr. 5, jude˛ul Prahova,  material„ sau administrativ„ fa˛„ de societate.        1. Se schimb„ sediul sociat„˛ii Ón Ploie∫ti, Str.
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de     Eu, Carstea Andreea C„t„lina, declar c„ m„       Arcului nr. 21, jude˛ul Prahova.
pe l‚ng„ Tribunalul Prahova cu nr. J           retrag din societate din calitatea mea de asociat ∫i     2. Se recodific„ Óntreg obiectul de activitate
29/929/8.09.1998, av‚nd cod unic de Ónregistrare     administrator ∫i cesionez p„r˛ile mele sociale Ón     conform cod CAEN actualizat.
R10955471, prin prezenta hot„r‚re am hot„r‚t       num„r de 10 Ón valoare total„ de 100 lei dlui Sima      Restul clauzelor din statutul societ„˛ii r„m‚n
urm„toarele:                       Georgian Robert care mi-a achitat contravaloarea      neschimbate. Prezenta hot„r‚re face parte
  Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru al societ„˛ii    acestora ast„zi, data autentific„rii prezentului act.   integrant„ din acesta ∫i a fost redactat„ ast„zi,
situat Ón comuna Bucov, Str. Eroilor (fost CAP), nr.   De asemenea declar c„ nu mai am nici o preten˛ie      8.01.007, Óntr-un num„r de 5 exemplare din care 2
1, jude˛ul Prahova.                   material„ sau administrativ„ fa˛„ de societate.      s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
  Celelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv al    Eu, Iancu Justin Nicolae, declar c„ sunt de acord      (27/873.971)
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezenta hot„r‚re     cu cesiunea p„r˛ilor sociale de c„tre cedent, am
f„c‚nd parte integrant„ din acesta.           achitat acestuia contravaloarea p„r˛ilor sociale                NOTIFICARE
  Redactat„ ∫i multiplicat„ Ón patru exemplare Ón    cesionate ∫i sunt de acord s„ devin asociat ∫i        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
data de 12.01.2007, reprezent‚nd voin˛a p„r˛ilor.    administrator al societ„˛ii.                Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
   (23/873.968)                      Eu, Sima Georgian Robert, declar c„ sunt de       prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
             *               acord cu cesiunea p„r˛ilor sociale de c„tre cedent,    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 464/9.II.2007                    5
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;        Se modific„ activitatea principal„ a societ„˛ii cu:
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale CAINELE         2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i       3310 - produc˛ia de aparatur„ ∫i instrumente
NEGRU COMIMPEX- S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str.    t‚mpl„rie pentru construc˛ii,                medicale (confec˛ionare din˛i artificiali).
Arcului nr. 21, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ cu nr.     activit„˛i ce sunt cuprinse Ón obiectul de         Se modific„ ∫i administrarea societ„˛ii prin
J 29/2029/1994, cod unic de Ónregistrare R 6070161,    activitate al societ„˛ii, conform actului constitutiv.   numirea drei Danielenco Ioana. Administrarea ∫i
care a fost Ónregistrat cu nr. 1223 din 10.01.2007.      (31/873.973)                      reprezentarea societ„˛ii vor fi realizate de cei doi
  (28/873.971)                                   *                asocia˛i: Danielenco Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
             *                                              la data de 6.06.1949 Ón comuna Manasia, jude˛ul
                                    Societatea Comercial„             Ialomi˛a, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Aleea Bahluiului
       Societatea Comercial„                   EDROM CART - S.R.L.              nr. 4, bl. 144, sc. B, ap. 24, jude˛ul Prahova,
       CAPRIOARA MV - S.R.L.                  Ploie∫ti, jude˛ul Prahova            identificat„ cu B.I. seria BT nr. 755878/1993, cod
       Azuga, jude˛ul Prahova                                          numeric personal 2490606293108, ∫i Danielenco
                                        HOT√R¬RE                Ioana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
          HOT√R¬RE                                             17.03.1974 Ón Ploie∫ti, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Aleea
                                  a adun„rii generale a asocia˛ilor         Bahluiului nr. 4, bl. 144, sc. B, ap. 24, jude˛ul
     a adun„rii generale a asocia˛ilor          Subsemna˛ii:                      Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr. 025602,
  Subsemna˛ii                        1. Niculita M„d„lina-Manuela, cet„˛ean rom‚n,      eliberat„ la data de 2.04.1998 de Poli˛ia Ploie∫ti, cod
  1. Manea Niculina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la     domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.    numeric personal 2740317293090, cu drepturi ∫i
data de 8.08.1947, Ón Urla˛i, jude˛ul Prahova,      184B, bl. 1F2, et. 4, ap. 27, jude˛ul Prahova,       puteri depline de administrare; exercit‚nd separat
domiciliat„ Ón Azuga, str. Valea Azugii nr. 38,      identificat„ cu C.I. seria PH nr. 555466, eliberat„ la   administrarea.
jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr.    data de 13.07.2005 de S.P.C.L.E.P. Ploie∫ti,          Celelalte clauze din actul de Ónfiin˛are a societ„˛ii
458057 eliberat de Poli˛ia Azuga la data de          2. Voicu Romic„, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     r„m‚n neschimbate. Prezentul act face parte
1.04.2004, cod numeric personal 2470809290013 ∫i     Ploie∫ti, intrarea Polux nr. 1, bl. G10, ap. 23, jude˛ul  integrant„ din acesta. Prezentul Ónscris a fost
  2. Manea Victor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data    Prahova, identificat cu B.I. seria D.B. nr. 459099,     redactat ast„zi, 10.01.2007, Ón 5 exemplare, din care
de 13.12.1942, Ón comuna Tesila, jude˛ul Prahova,     eliberat la data de 30.11.1996 de Poli˛ia Ploie∫ti, ∫i   4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
domiciliat Ón Azuga, str. Valea Azugii nr. 38, jude˛ul    3. Voicu Eduard-Emilian, cet„˛ean rom‚n,        Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 458056     domiciliat Ón Ploie∫ti, intrarea Polux nr. 1, bl. G10,   Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
eliberat„ de Poli˛ia Azuga la data de 1.04.2004, cod   et. 5, ap. 23, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria  Prahova.
numeric personal 1421213290019, Ón calitate de      PH nr. 235613, eliberat„ la data de 21.05.2001 de        (34/873.975)
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale CAPRIOARA MV -     Poli˛ia Ploie∫ti,
                                                                      NOTIFICARE
S.R.L. cu sediul Ón Azuga, str. Valea Azugii nr. 38,     Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului   EDROM CART - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, intrarea      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Comer˛ului Prahova, cu nr. J 29/3305/1992, cod      Polux nr. 1, bl. G10, et. 5, ap. 23, jude˛ul Prahova,    Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
unic de Ónregistrare 2995823, constituit„ Ón baza     Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe    prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
statutului, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a adun„rii generale a   l‚ng„ Tribunalul Prahova cu nr. J 29/1309/2002,       republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
asocia˛ilor am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele       cod unic de Ónregistrare R 15028344, constituit„ Ón     ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
complet„ri statutului societ„˛ii:             baza actului constitutiv al societ„˛ii, cu modific„rile   constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ENCODENT -
  1. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate   ∫i complet„rile ulterioare, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a      S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Domni∫ori nr. 21, bl.
cu:                            adun„rii generale a asocia˛ilor, am hot„r‚t s„       9C, sc. A, parter, ap. 1, jude˛ul Prahova, cod po∫tal
  2020 - fabricare de produse stratificate din lemn:   aducem urm„toarele modific„ri actului constitutiv      2000, Ónregistrat„ cu nr. J 29/613/1997, cod unic de
placaj, panel, furnire, pl„ci de a∫chii de lemn, pl„ci  al societ„˛ii:                       Ónregistrare 9521045, care a fost Ónregistrat cu nr.
fibrolemnoase etc.;                      Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón: Ploie∫ti, str. Gh.   1129 din 10.01.2007.
  2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i      Gr. Cantacuzino nr. 205, bl. 156E, parter, sc. A, ap.      (35/873.975)
t‚mpl„rie pentru construc˛ii;               1, jude˛ul Prahova.                                  *
  2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;          Se desfiin˛eaz„ punctele de lucru din:
  2051 - fabricarea altor produse din lemn.         1. Ploie∫ti, str. Elena Doamna nr. 22, jude˛ul            Societatea Comercial„
  2. Se recodific„ obiectul de activitate conform    Prahova, ∫i                                ENO TOOLS - S.R.L.
CAEN revizuit.                        2. Ploie∫ti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.         C‚mpina, jude˛ul Prahova
  Restul clauzelor din statutul societ„˛ii r„m‚n     205, bl. 156E, sc. A, parter, ap. 1, jude˛ul Prahova.
neschimbate.                         Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii           HOT√R¬REA NR. 1
  Prezenta hot„r‚re face parte integrant„ din      r„m‚n neschimbate. Prezenta hot„r‚re face parte
                             integrant„ din acesta. Prezentul Ónscris a fost                 din 8.01.2007,
acesta ∫i a fost redactat„ ast„zi 3.01.2007, Óntr-un
                             redactat ast„zi, 30.11.2006, Ón 5 exemplare, din care        a adun„rii generale a asocia˛ilor
num„r de 5 exemplare din care 2 s-au Ónm‚nat
                             3 exemplare pentru p„r˛i ∫i 2 exemplare pentru         Societ„˛ii Comerciale ENO TOOLS - S.R.L.
p„r˛ilor.
  (29/873.972)                     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului        Subsemna˛ii Enache Denisa-Silvia, cet„˛ean
                             Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        rom‚n, domiciliat„ Ón C‚mpina, Str. Ardealului nr.
          NOTIFICARE                                            8, jude˛ul Prahova, n„scut„ la data de 1.01.1968 Ón
                             Prahova.
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         (32/873.974)                      Sinaia, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH
Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu                                    nr. 588527, eliberat„ de S.P.C.L.E.P. C‚mpina la
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,             NOTIFICARE
                                                           data de 12.01.2006, cod numeric personal
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        1680101290930, ∫i Enache Vasile, cet„˛ean rom‚n,
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului   Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu       domiciliat Ón C‚mpina, Str. Orizontului nr. 1, bl.
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale CAPRIOARA MV     prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,    R10, et. 4, ap. 16, jude˛ul Prahova, n„scut la data de
- S.R.L., cu sediul Ón Azuga, str. Valea Azugii nr. 38,  republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        4.11.1964 Ón C‚mpina, jude˛ul Prahova, identificat
jude˛ul Prahova, cod po∫tal 8803, Ónregistrat„ cu nr.   ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    cu C.I. seria PH nr. 346913, eliberat„ de Poli˛ia
J 29/3305/1992, cod unic de Ónregistrare R 2995823,    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale EDROM CART -      C‚mpina la data de 27.11.2002, cod numeric
care a fost Ónregistrat cu nr. 785 din 9.01.2007.     S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Gh. Gr. Cantacuzino   personal 1641104290900, Ón calitate de asocia˛i ai
   (30/873.972)                     nr. 205, bl. 156E, sc. A, parter, ap. 1, jude˛ul      Societ„˛ii Comerciale ENO TOOLS - S.R.L., cu sediul
             *                Prahova, Ónregistrat„ cu nr. J 29/1309/2002, cod      Ón C‚mpina, Str. Ardealului nr. 8, jude˛ul Prahova,
                             unic de Ónregistrare R 15028344, care a fost        Ónregistrat„ cu nr. J 29/654/2002, cod unic de
       Societatea Comercial„            Ónregistrat cu nr. 972 din 10.01.2007.           Ónregistrare 14693578, am hot„r‚t:
      COREI CONSTRUCT - S.R.L.              (33/873.974)                        Art. 1. Se aprob„ cesionarea de c„tre asociatul
      C‚mpina, jude˛ul Prahova                         *                Enache Denisa-Silvia a unui num„r de 7 p„r˛i
                                                           sociale, numerotate de la 14 la 20 inclusiv, cu o
          HOT√R¬RE                      Societatea Comercial„             valoare nominal„ de 10 lei, Ón valoare total„ de 70
                                     ENCODENT - S.R.L.              lei, reprezent‚nd 35 % din capitalul social al
          din 7.12.2006,                   Ploie∫ti, jude˛ul Prahova            societ„˛ii, c„tre asociatul Enache Vasile. Pre˛ul
     a adun„rii generale a asocia˛ilor                                      acestei cesiuni este de 70.000 (∫aptezecimii) lei,
  Subsemna˛ii:                                HOT√R¬RE                sum„ ce reprezint„ contravaloarea p„r˛ilor sociale,
  1. Luca Cornelia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data                                 a dividendelor datorate p‚n„ la aceast„ dat„,
de 8.07.1961 Ón Pucioasa, jude˛ul D‚mbovi˛a,            a adun„rii generale a asocia˛ilor         incluz‚nd ∫i pe cele aferente anului 2006 ∫i a p„r˛ii
domiciliat„ Ón C‚mpina, Str. Atelierelor nr. 10,       Subsemnatele Danielenco Maria, cet„˛ean         din patrimoniul societ„˛ii, pre˛ pe care cedentul l-a
jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr.    rom‚n, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Aleea Bahluiului nr.    primit de la cesionar Ón totalitate, ultima tran∫„
348161, eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina la data de      4, bl. 144, sc. B, ap. 24, jude˛ul Prahova, identificat„  fiind achitat„ pe 28.12.2006.
2.12.2002, cod numeric personal 2610708290901, ∫i     cu B.I. seria B.T. nr. 755878, eliberat la data de       Ca urmare a acestei cesiuni, asociatul Enache
  2. Luca Andrei-Lucian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la    14.07.1983, ∫i Danielenco Ioana, cet„˛ean rom‚n,      Denisa-Silvia declar„ c„ Ón˛elege s„ se retrag„ din
data de 4.01.1983 Ón C‚mpina, jude˛ul Prahova,      domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Aleea Bahluiului nr. 4, bl.    societate ∫i din func˛ia de administrator al
domiciliat Ón C‚mpina, Str. Atelierelor nr. 10,      144, sc. B, ap. 24, jude˛ul Prahova, identificat„ cu    societ„˛ii, primindu-∫i toate drepturile ∫i
jude˛ul Prahova, identificat cu B.I. seria G.V. nr.    C.I. seria PH nr. 025602, eliberat„ la data de       nemaiav‚nd nici-o preten˛ie fa˛„ de societate. Œn
684462, eliberat de Poli˛ia C‚mpina la data de      2.04.1998 de Poli˛ia Ploie∫ti, Ón calitate de asocia˛i ai  consecin˛„, structura capitalului social al societ„˛ii
23.01.1997, cod numeric personal 1830104295890,      Societ„˛ii Comerciale ENCODENT - S.R.L., cu sediul     este urm„toarea: Enache Vasile de˛ine 20 p„r˛i
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    Ón Ploie∫ti, str. Domni∫ori nr. 21, bl. 9C, sc. A,     sociale, cu o valoare nominal„ de 10 lei, numerotate
COREI CONSTRUCT - S.R.L., C‚mpina, am hot„r‚t,      parter, ap. 1, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul   de la 1 la 20 inclusiv, Ón total 200 lei, respectiv 100
de comun acord:                      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        % capitalul social, procent cu care particip„ la profit
  Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón comuna       Prahova cu nr. J 29/613/1997, cod unic de          ∫i pierderi.
Filipe∫tii de T‚rg, Str. Republicii nr. 193/3, jude˛ul  Ónregistrare 9521045, constituit„ Ón baza actului       Societatea Ó∫i continu„ activitatea sub forma de
Prahova, conform contractului de Ónchiriere        constitutiv al societ„˛ii, cu modific„rile ∫i        societate cu r„spundere limitat„ cu asociat unic.
nr. 97/11.12.2006, Óncheiat cu Cooperativa de       complet„rile ulterioare, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a         Art. 2. Mutarea sediului societ„˛ii Ón C‚mpina,
Consum Filipe∫tii de T‚rg.                adun„rii generale a asocia˛ilor, am hot„r‚t s„       str. Bob‚lna nr. 2B, cod po∫tal 105600, jude˛ul
  Activit„˛ile ce se vor desf„∫ura Ón punctul de     aducem urm„toarele complet„ri statutului          Prahova, ∫i recodificarea obiectului de activitate.
lucru constau Ón:                     societ„˛ii:                          Art. 3. Enache Vasile r„m‚ne unic administrator.
  6                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 464/9.II.2007
  Prezentul Ónscris a fost tehnoredactat la sediul     Murelor nr. 8, bl. 13J, sc. B, et. 2, ap. 23, jude˛ul   corespunz„tor prezentei hot„r‚ri r„m‚n
societ„˛ii Ón 3 (trei) exemplare originale.         Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr. 648280,     neschimbate, prezenta hot„r‚re f„c‚nd parte
  (36/873.976)                       eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 28.11.2006,    integrant„ din acesta.
                               cod numeric personal 2651013293112, Ón calitate de      Tehnoredactat la Compartimentul de asisten˛„
           NOTIFICARE
                               asociat unic al Societ„˛ii Comerciale FRASIBA COM     din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Str. Murelor nr. 3, bl.  l‚ng„ Tribunalul Prahova ast„zi, 12.01.2007, Ón cinci
Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu       13J, ap. 23, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul   exemplare, din care dou„ s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul         (43/873.980)
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile         Prahova cu nr. J 29/511/1997, cod unic de
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     Ónregistrare 9458150, constituit„ Ón baza statutului              NOTIFICARE
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ENO TOOLS -       societ„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
S.R.L., cu sediul Ón C‚mpina, str. Bob‚lna nr. 2B,      am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele complet„ri
                                                            Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ cu nr. J 29/654/2002,     statutului societ„˛ii:
                                                            prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
cod unic de Ónregistrare R 14693578, care a fost        Se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru Ón Ploie∫ti, Str.
                                                            republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
Ónregistrat cu nr. 798 din 9.01.2007.            Eroilor nr. 61, jude˛ul Prahova.
  (37/873.976)                        Se prelunge∫te valabilitatea punctului de lucru     ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
              *                din Ploie∫ti, Str. Republicii, bl. A7, jude˛ul Prahova.  constitutiv al Societ„˛ii Comerciale GEMANDIN -
                                Se nume∫te Ón func˛ia de administrator: Curca      S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. M„r„∫e∫ti nr. 280, bl.
       Societatea Comercial„             Lumini˛a Felicia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     163B, sc. B, et. 8, ap. 24, jude˛ul Prahova,
       FLAMAR CONST - S.R.L.              de 17.04.1964, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str.        Ónregistrat„ cu nr. J 29/2836/2006, cod unic de
      Ploie∫ti, jude˛ul Prahova            Constantin Brezeanu nr. 7, bl. 202B, sc. E, et. 4, ap.   Ónregistrare 19962260, care a fost Ónregistrat cu nr.
                               97, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr.   2134 din 12.01.2007.
           HOT√R¬RE                157980, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de        (44/873.980)
                               13.04.2000, cod numeric personal 2610417293114,                    *
     din 5.01.2007, a asociatului unic          av‚nd puteri depline de reprezentare ∫i
  Subsemnatul Mihai Nicolae, domiciliat Ón         administrare.                              Societatea Comercial„
Ploie∫ti, str. Mihai Bravu nr. 212, bl. 24C, sc. B, et.     Se recodific„ Óntreg obiectul de activitate             IGRI CRISTAL - S.R.L.
1, ap. 26, jude˛ul Prahova, posesor al C.I. seria PH     conform cod CAEN actualizat.                      Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
nr. 492466, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de      Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
3.09.2004, cod numeric personal 1760213293154, Ón      neschimbate, prezenta hot„r‚re f„c‚nd parte                   HOT√R¬RE
calitate de asociat unic, am hot„r‚t: schimbarea       integrant„ din acesta. Prezentul Ónscris a fost
obiectului principal de activitate Ón 4525 - alte      redactat ast„zi, 11.01.2007, Ón 5 exemplare, din care        a adun„rii generale a asocia˛ilor
lucr„ri speciale de construc˛ii. Obiectul principal -    2 exemplare pentru p„r˛i.                   Subsemna˛ii Grigore Florin, cet„˛ean rom‚n,
7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal     (41/873.979)                     n„scut la data de 31.08.1967 Ón Urla˛i, jude˛ul
Óntreprinderilor - devine obiect secundar.                                       Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Cerna nr. 12,
                                         NOTIFICARE
  Celelalte clauze ale statutului societ„˛ii r„m‚n
                                                            jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.
neschimbate.                          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            284777, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de
  (38/873.977)                       Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
                                                            24.01.2002, cod numeric personal 1670831293137,
                               prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
           NOTIFICARE                                             ∫i Dr„gan Marin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                               republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    26.05.1961 Ón localitatea Piatra, jude˛ul Teleorman,
Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu       constitutiv al Societ„˛ii Comerciale FRASIBA COM -     domiciliat Ón satul Snagov, ∫os. Snagov, bl. L3, ap. 8,
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,    S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Str. Murelor nr. 3, bl.   comuna Snagov, jude˛ul Ilfov, identificat cu B.I.
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile         13J, ap. 23, jude˛ul Prahova, cod po∫tal 2000,       seria H.C. nr. 983884, eliberat de Poli˛ia Snagov la
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     Ónregistrat„ cu nr. J 29/511/1997, cod unic de       data de 18.03.2002, cod numeric personal
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale FLAMAR CONST      Ónregistrare 9458150, care a fost Ónregistrat cu nr.    1610526345380, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
- S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Mihai Bravu, bl.    2174 din 15.01.2007.                    Comerciale IGRI CRISTAL - S.R.L., cu sediul Ón
24C, sc. B, et. 1, ap. 26, jude˛ul Prahova, cod po∫tal      (42/873.979)                      Ploie∫ti, str. Cerna nr. 12, jude˛ul Prahova,
2000, Ónregistrat„ cu nr. J 29/1795/2004, cod unic de                  *                Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
Ónregistrare R 16726817, care a fost Ónregistrat cu                                   Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/2005/204, cod unic de
nr. 433 din 8.01.2007.                          Societatea Comercial„             Ónregistrare 16789521, constituit„ Ón baza
  (39/873.977)                              GEMANDIN - S.R.L.              statutului, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a adun„rii generale a
              *                      Ploie∫ti, jude˛ul Prahova           asocia˛ilor am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele
                                                            complet„ri statutului societ„˛ii:
       Societatea Comercial„                        HOT√R¬RE                 1. Se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru Ón G„e∫ti, Str. 13
       FOREVER CNI - S.R.L.                                            Decembrie nr. 78, jude˛ul D‚mbovi˛a.
      Ploie∫ti, jude˛ul Prahova                 a adun„rii generale a asocia˛ilor
                                                              Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
                                Subsemna˛ii Dinu Emanoil, cet„˛ean rom‚n,
                               domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Sabinelor nr. 5, bl. 17B,   neschimbate. Prezenta hot„r‚re face parte
           HOT√R¬RE
                               sc. B, ap. 45, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I.    integrant„ din acesta ∫i a fost redactat„ ast„zi,
     a adun„rii generale a asocia˛ilor          seria PH nr. 557108, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la   11.01.2007, Ón 5 exemplare, din care 2 s-au Ónm‚nat
  Subsemna˛ii Iurkovski Bogdan Carol Adolf,         data de 22.07.2005, ∫i Dinu Georgeta-Daniela,       p„r˛ilor.
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 10.12.1973 Ón       cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str.         (45/873.981)
Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str.   M„r„∫e∫ti nr. 280, bl. 163B, et. 8, ap. 24, jude˛ul                  *
T‚rnave nr. 3, bl. A2, sc. D, et. 1, ap. 49, jude˛ul     Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr. 624997,
Prahova, cod numeric personal 1731210293099,         eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 1.08.2006, Ón         Societatea Comercial„
identificat cu C.I. seria PH nr. 002547, eliberat„ la    calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale               INPLAST - S.R.L.
data de 27.10.1997 de Poli˛ia Ploie∫ti, ∫i Iurkovski     GEMANDIN - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str.             Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
Maria Carolina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de      M„r„∫e∫ti nr. 280, bl. 163B, sc. B, et. 8, ap. 24,
13.11.1982 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat„     jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul                    HOT√R¬RE
Ón Ploie∫ti, Bd. Republicii nr. 163, bl. 27E, ap. 22,    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
                                                              Subsemnatul Mihai Ionu˛, cet„˛ean rom‚n,
jude˛ul Prahova, cod numeric personal            J 29/2836/2006, cod unic de Ónregistrare 19962260,
                                                            domiciliat Ón satul Arice∫tii Rahtivani nr. 726,
2821113297277, identificat„ cu B.I. seria G.V. nr.      am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele modific„ri
680814, eliberat la data de 6.11.1996 de Poli˛ia       actului constitutiv al societ„˛ii:             comuna Arice∫tii Rahtivani, jude˛ul Prahova,
Ploie∫ti, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii         Eu, Dinu Emanoil, declar c„ m„ retrag din        identificat cu C.I. seria PH nr. 543131, eliberat„ la
Comerciale FOREVER CNI - S.R.L., cu sediul Ón        calitatea de asociat ∫i administrator al societ„˛ii ∫i   data de 9.05.2005 de Poli˛ia Ploie∫ti, Ón calitate de
Ploie∫ti, Str. Republicii nr. 163, bl. 27E, et. 8, ap. 22,  cesionez cele 10 p„r˛i sociale pe care le de˛in Ón     asociat unic al Societ„˛ii Comerciale INPLAST -
jude˛ul Prahova, nr. de ordine la Oficiul Registrului    societate, a 10 lei fiecare, ∫i anume suma de 100 lei,   S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, bd. Bucure∫ti nr. 2E, bl.
Comer˛ului al Jude˛ului Prahova J 29/1275/2003,       dnei Dinu Georgeta-Daniela. Precizez, de asemenea,     15E, sc. E, et. 9, ap. 76, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„
cod unic de Ónregistrare 15650079, de comun acord      c„ am primit de la cesionar contravaloarea p„r˛ilor    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Óncheiem prezentul act prin care am hot„r‚t         sociale cesionate, ast„zi, data autentific„rii       Tribunalul Prahova cu nr. J 29/921/2003, cod unic
Ónfiin˛area unui punct de lucru al societ„˛ii situat Ón   prezentului act, ∫i declar c„ nu mai am nici o       de Ónregistrare 15485915, constituit„ Ón baza actului
Ploie∫ti, Bd. Republicii, bl. 8C2, parter, jude˛ul      preten˛ie material„ sau administrativ„ fa˛„ de       constitutiv al societ„˛ii, cu modific„rile ∫i
Prahova.                           aceasta sau fa˛„ de societate.               complet„rile ulterioare, am hot„r‚t s„ aducem
  Celelalte clauze ale actului constitutiv al         Eu, Dinu Georgeta-Daniela, declar c„ sunt de      urm„toarele modific„ri actului constitutiv al
societ„˛ii r„m‚n neschimbate. Tehnoredactat ∫i        acord cu cesiunea p„r˛ilor sociale cesionate de c„tre   societ„˛ii:
Óntocmit de parte pe o pagin„, prezentat Ón trei       domnul Dinu Emanoil, am achitat acestuia           Se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru Ón V„lenii de
exemplare.                          contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate ∫i sunt de    Munte, bd. Nicolae Iorga nr. 81, jude˛ul Prahova,
   (40/873.978)                      acord s„ devin asociat unic ∫i administrator al      av‚nd ca activitate comer˛ cu calculatoare, valabil
              *                societ„˛ii.                        p‚n„ la data de 31.12.2008.
                                Ca urmare a modific„rilor de mai sus:
                                                              Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
       Societatea Comercial„               1. Capitalul social al societ„˛ii este Ón valoare de
                                                            neschimbate. Prezenta hot„r‚re face parte
       FRASIBA COM - S.R.L.              200 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10
                                                            integrant„ din acesta. Prezentul Ónscris a fost
      Ploie∫ti, jude˛ul Prahova            lei fiecare, ∫i apar˛ine Ón Óntregime asociatului unic
                               Dinu Georgeta-Daniela.                   redactat ast„zi, 15.01.2007, Ón 5 exemplare, din care
                                2. Administrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii vor fi   4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
           HOT√R¬RE
                               realizate de c„tre Dinu Georgeta-Daniela.         Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
       a asociatului unic                3. Beneficiile ∫i pierderile apar˛in Ón Óntregime    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
 Subsemnata Matei Georgeta Rodica, cet„˛ean         asociatului unic Dinu Georgeta-Daniela.          Prahova.
rom‚n, n„scut„ la data de 13.10.1965 Ón Ploie∫ti,        Celelalte clauze ale actului constitutiv al         (46/873.982)
jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str.        societ„˛ii, cu modific„rile ulterioare, adaptate                    *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 464/9.II.2007                   7
       Societatea Comercial„                       NOTIFICARE               S.R.L., cu sediul Ón satul Drajna de Sus nr. 322,
      KORVINA IMPEX - S.R.L.                                          comuna Drajna, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ cu nr.
                               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
      Ploie∫ti, jude˛ul Prahova                                         J 29/2123/2004, cod unic de Ónregistrare R
                              Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
                                                           16834649, care a fost Ónregistrat cu nr. 2407 din
                              prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
        HOT√R¬REA NR. 1                                            15.01.2007.
                              republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
                                                             (51/873.985)
          din 11.01.2007,             ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
                              constitutiv al Societ„˛ii Comerciale LANDGIRO -
                                                                         *
     a adun„rii generale a asocia˛ilor
  Subsemna˛ii Pazitor Valentin-Ionel, cet„˛ean      S.R.L., cu sediul Ón satul T„t„rani, comuna
                                                                  Societatea Comercial„
rom‚n, n„scut Ón Bucure∫ti, sectorul 1, la data de     B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova, cod po∫tal 107059,
                                                                    LOFYLI - S.R.L.
18.11.1974, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Bahluiului nr.  Ónregistrat„ cu nr. J 29/1280/2005, cod unic de
                                                                 Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
17, bl. 161A, sc. B, et. 1, ap. 26, jude˛ul Prahova,    Ónregistrare R 17667590, care a fost Ónregistrat cu
identificat cu C.I. seria PH nr. 418985, eliberat„ de   nr. 1619 din 12.01.2007.
                                                                      HOT√R¬RE
Poli˛ia Ploie∫ti la data de 13.10.2003, cod numeric      (49/873.984)
personal 1741118434527, ∫i Coman Ionel-                        *                    a adun„rii generale a asocia˛ilor
Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                                      Subsemna˛ii Pavel Iolanda, cet„˛ean rom‚n,
27.01.1975 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat          Societatea Comercial„             domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.
Ón satul Albe∫ti-Paleologu nr. 356, comuna Albe∫ti-           LINIA TERA - S.R.L.              203, bl. 156D, sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul Prahova,
Paleologu, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria      satul Drajna de Sus, comuna Drajna          identificat„ cu C.I. seria PH nr. 636028, eliberat„ de
PH nr. 525107, eliberat„ de Poli˛ia Urla˛i la data de           jude˛ul Prahova               S.P.C.L.E.P. Ploie∫ti la data de 26.09.2006, ∫i Pavel
1.02.2005, cod numeric personal 1750127293108, Ón                                   Filip, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Gh.
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                  HOT√R¬RE               Gr. Cantacuzino nr. 203, bl. 156D, sc. A, et. 3, ap. 14,
KORVINA IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Str.                                  jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.
                               din data de 12.01.2007, a asociatului unic
Bahluiului nr. 17, bbl. 161A, sc. B, et. 1, ap. 26,                                  027473, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de
jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul          al Societ„˛ii Comerciale LINIA TERA - S.R.L.
                                                           13.04.1998, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.      Negoi˛„ Lidia, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,
                                                           Comerciale LOFYLI - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str.
J 29/2569/24.11.2006, cod unic de Ónregistrare       n„scut„ la data de 18.05.1947 Ón comuna Vasile
                                                           Gh. Gr. Cantacuzino nr. 203, bl. 156D, sc. A, et. 3,
19236089, prin prezenta hot„r‚re am hot„r‚t        Roait„, jude˛ul Ialomi˛a, domiciliat„ Ón satul Drajna
                                                           ap. 14, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul
urm„toarele:                        de Sus nr. 322, comuna Drajna, jude˛ul Prahova,
                                                           Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
  Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru al societ„˛ii     legitimat„ cu C.I. seria PH nr. 064793, cod numeric
                                                           J 29/516/1998, cod unic de Ónregistrare 10504498,
situat Ón: satul Gheaba nr. 774, comuna M„neciu,      personal 2470518297296, Ón calitate de asociat unic    am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele complet„ri
jude˛ul Prahova.                      al Societ„˛ii Comerciale LINIA TERA - S.R.L.,       actului constitutiv al societ„˛ii:
  Celelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv al   persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón satul Drajna      Se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru Ón Ploie∫ti, ™os.
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezenta hot„r‚re      de Sus nr. 322, comuna Drajna, jude˛ul Prahova,      Vestului nr. 27, stand J10, jude˛ul Prahova, valabil
f„c‚nd parte integrant„ din acesta. Redactat„ ∫i      Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     p‚n„ la data de 1.01.2008, av‚nd ca activitate
multiplicat„ Ón patru exemplare Ón data de         Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/2123/2004, cod unic     comer˛.
11.01.2007, reprezent‚nd voin˛a p„r˛ilor.         de Ónregistrare 16834649, capital social 200 lei, a      Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
  (47/873.983)                      hot„r‚t urm„toarele:                    neschimbate. Prezenta hot„r‚re face parte
              *                 1. Modificarea actului constitutiv, prin        integrant„ din acesta. Tehnoredactat„ la Biroul de
                              completarea obiectului secundar de activitate al      asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
       Societatea Comercial„             societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i prev„zute Ón     Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova Ón cinci
        LANDGIRO - S.R.L.              codul CAEN astfel:                     exemplare, din care dou„ s-au Ónm‚nat p„r˛ilor
   satul T„t„rani, comuna B„rc„ne∫ti            • alte domenii de activitate              ast„zi, 10.01.2007.
        jude˛ul Prahova                4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i       (52/873.986)
                              organizare de ∫antiere;                                *
           HOT√R¬RE                 4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
                              construc˛ii;                              Societatea Comercial„
         a asociatului unic
                               4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;           MADFLOR - S.R.L.
  Subsemnatul Nae Grigore, cet„˛ean rom‚n,          4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
domiciliat Ón satul T„t„rani nr. 607A, comuna                                           Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
                              construc˛ii;
B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria    4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,
PH nr. 238681, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data                                            HOT√R¬RE
                              aerodromuri ∫i baze sportive;
de 1.06.2001, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii    4524 - construc˛ii hidrotehnice;                     a asociatului unic
Comerciale LANDGIRO - S.R.L., cu sediul Ón satul       4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
T„t„rani, comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova,                                      Subsemnata Buduleanu Florentina-M„d„lina,
                               4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;         cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Sergent
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/1280/2005, cod unic                                   Erou Mateescu Gheorghe nr. 18, bl. 10, sc. A, ap. 3,
                               4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;     jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr.
de Ónregistrare 17667590, am hot„r‚t s„ aducem        4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
urm„toarele complet„ri actului constitutiv al                                     442474, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de
                               4541 - lucr„ri de ipsos„rie;              2.02.2004, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
societ„˛ii:
                               4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;        Comerciale MADFLOR - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,
  Se completeaz„ obiectul de activitate cu:
                               4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;   str. Serg. Mateescu Gheorghe nr. 18, bl. 10, sc. A, ap.
  1411 - extrac˛ia pietrei pentru construc˛ii;
                               4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri   3, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul
  1412 - extrac˛ie pietrei calcaroase, ghipsului ∫i a
                              de geamuri;                        Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
cretei;
                               4545 - alte lucr„ri de finisare;            J 29/1296/2003, cod unic de Ónregistrare 156498830,
  1413 - extrac˛ia ardeziei;
                               4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i     constituit„ Ón baza statutului societ„˛ii, cu
  1421 - extrac˛ia pietri∫ului ∫i nisipului;
                              demolare cu personal de deservire aferent;         modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, am hot„r‚t
  1422 - extrac˛ia argilei ∫i caolinului;
                               5510 - hoteluri;                    s„ aducem urm„toarele complet„ri actului
  1430 - extrac˛ia ∫i prepararea mineralelor pentru
                               6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe    constitutiv al societ„˛ii:
industria chimic„ ∫i a Óngr„∫„mintelor naturale;
  1440 - extrac˛ia s„rii;                 baz„ de grafic;                        Se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru Ón Ploie∫ti, ™os.
  1450 - alte activit„˛i extractive neclasificate Ón     6022 - transporturi cu taxiuri;             Vestului nr. 12, parter, jude˛ul Prahova, valabil
alt„ parte;                          6023 - transporturi terestre de c„l„tori,        p‚n„ la data de 1.01.2008, av‚nd ca activitate
  4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   ocazionale;                        comer˛.
construc˛ii;                         6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;          Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
  4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,         6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-   neschimbate. Prezenta hot„r‚re face parte
aerodromuri ∫i baze sportive;               operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„      integrant„ din acesta ∫i a fost tehnoredactat la
  4524 - construc˛ii hidrotehnice;            neclasificate Ón alt„ parte;                Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;          6340 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;    Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova ast„zi,
  4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;   7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i   15.01.2007, Ón cinci exemplare, din care dou„ s-au
  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;     management (cu excep˛ia activit„˛ilor de          Ónm‚nat p„r˛ilor.
  4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;           reorganizare ∫i lichidare judiciar„ ∫i a activit„˛ilor     (53/873.987)
  4541 - lucr„ri de ipsos„rie;              de notariat ∫i avocatur„);                              *
  4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;    7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri   principal Óntreprinderilor.                      Societatea Comercial„
de geamuri;                          Obiectul de activitate al societ„˛ii nu este            MASLUCI CONS - S.R.L.
  4545 - alte lucr„ri de finisare;            limitativ, el poate fi extins/modificat, cu respectarea      satul B„l˛e∫ti, comuna B„l˛e∫ti
  6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe    prevederilor legale Ón vigoare.                      jude˛ul Prahova
baz„ de grafic;                        Societatea va efectua orice alte opera˛iuni sau
  6022 - transporturi cu taxiuri;             acte de comer˛ care au leg„tur„ cu obiectul de                 HOT√R¬REA
  6023 - transporturi terestre de c„l„tori,        activitate ∫i care Ói vor fi utile sau convenabile, Ón
ocazionale.                        strict„ conformitate cu dispozi˛iile legale.          asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
  Se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru Ón satul Zamfira,      Celelalte prevederi ale actului constitutiv al            MASLUCI CONS - S.R.L.
comuna Lip„ne∫ti, jude˛ul Prahova, valabil pe       societ„˛ii r„m‚n nemodificate.                Subsemnatul 1. Curteanu Lucian Costin, cet„˛ean
termen nelimitat, av‚nd ca activitate balastier„.        (50/873.985)                     rom‚n, domiciliat Ón satul B„l˛e∫ti, nr. 39, comuna
  Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n                                   B„l˛e∫ti, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH
                                        NOTIFICARE
neschimbate. Prezenta hot„r‚re face parte                                       nr. 208479, eliberat„ de Poli˛ia V„lenii de Munte la
integrant„ din acesta ∫i a fost redactat„ la Biroul de    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       data de 12.01.2001, cod numeric personal
asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului         Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu      1861211294123, Ón calitate de cedent, pe de o parte,
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova Ón cinci     prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MASLUCI
exemplare, ast„zi, 12.01.2007, din care dou„ s-au     republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        CONS - S.R.L., cu sediul Ón satul Podenii Vechi,
Ónm‚nat p„r˛ilor.                     ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    comuna B„l˛e∫ti, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la
  (48/873.984)                      constitutiv al Societ„˛ii Comerciale LINIA TERA -     Oficiul Registrului Comer˛ului Prahova cu nr. J
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 464/9.II.2007
29/2432/2006, cod unic de Ónregistrare 19188488,      de˛in„toare a 8 p„r˛i sociale reprezent‚nd 40 % din      9. Se radiaz„ punctul de lucru situat Ón Ploie∫ti,
Ónfiin˛at„ Ón baza actului constitutiv al societ„˛ii, cu  capitalul social;                      Bd. Republicii nr. 183, bl. 8C2, jude˛ul Prahova.
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i 2. Zidaru      - Vasile Eugenia, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón      10. Se radiaz„ punctul de lucru situat Ón Ploie∫ti,
Marius, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de          Bucure∫ti, str. R„cari nr. 59, bl. 30A, sc. 1, ap. 32,   Bd. Republicii nr. 114, bl 14B2, jude˛ul Prahova.
18.06.1974 Ón V„lenii de Munte, jude˛ul Prahova,      sectorul 3, c„s„torit„, n„scut„ la data de 11.02.1967     11. Se radiaz„ punctul de lucru situat Ón Ploie∫ti,
domiciliat Ón satul B„l˛e∫ti, nr. 47, comuna B„l˛e∫ti,   Ón Medgidia, jude˛ul Constan˛a, identificat„ cu C.I.    Bd. Republicii nr. 183, bl. 8C2, jude˛ul Prahova.
jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.      seria RT nr. 318486, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la     Se men˛in neschimbate celelalte prevederi ale
061640, eliberat„ de Poli˛ia V„lenii de Munte la data    data de 16.03.2004, cod numeric personal          actului constitutiv al societ„˛ii.
de 5.11.1998, cod numeric personal 1740618297305,      2670211134009, de˛in„toare a 4 p„r˛i sociale          Prezenta hot„r‚re face parte integrant„ din actul
Ón calitate de cesionar, pe de alt„ parte, am convenit   reprezent‚nd 20 % din capitalul social,           constitutiv, pe care Ól modific„ Ón sensul celor
s„ Óncheiem prezenta hot„r‚re prin care:            Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    ar„tate mai sus.
  Eu, Curteanu Lucian, cesionez 10 p„r˛i sociale Ón    MEDICAL CENTER R O M A R - S.R.L., persoan„           (58/873.990)
valoare de 10 lei fiecare valoare total„ 100 de lei,    juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Cuza
                                                                       NOTIFICARE
c„tre Zidaru Marius. Precizez, de asemenea, c„ am      Vod„ nr. 6, bl. A8, Omnia, jude˛ul Prahova,
primit de la cesionar contravaloarea p„r˛ilor        Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
sociale, ast„zi, data autentific„rii prezentului act.    J 29/1090/2002, cod unic de Ónregistrare 14912600,     Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
  Eu, Zidaru Marius, declar s„ sunt de acord cu      au hot„r‚t:                         prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
cesiunea p„r˛ilor sociale de c„tre cedent, am achitat      Art. 1. Societatea Ó∫i va schimba denumirea Ón     republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
acestuia contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate ∫i    Societatea Comercial„ MEDICAL CENTER GRAL -         ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
sunt de acord s„ devin asociat ∫i administrator al     S.R.L., Ón conformitate cu adresa de rezervare a      constitutiv al Societ„˛ii Comerciale MINMAN COM -
societ„˛ii.                         denumirii eliberat„ de Oficiul Registrului         S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. B„ne∫ti nr. 1, bl. 9C,
  Ca urmare a modific„rile de mai sus:           Comer˛ului Prahova.                     sc. A, et. 1, ap. 4, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la
  1. Capitalul social al societ„˛ii este de 200 lei,      Art. 2. Se vor numi Ón func˛ia de administratori:    Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 29/6/1998,
Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 lei        - dl Mih„il„ Ion-Sorin, cet„˛ean rom‚n, fiul lui    cod unic de Ónregistrare R10092222, care a fost
fiecare ∫i apar˛ine asocia˛ilor, dup„ cum urmeaz„:     Gheorghe ∫i Aurelia, n„scut Ón comuna ™oimari,       Ónregistrat cu nr. 892 din 9.01.2007.
  Curteanu Lucian Costin - 10 p„r˛i sociale Ón       jude˛ul Prahova, la data de 28.01.1972, domiciliat Ón      (59/873.990)
valoare total„ de 100 lei;                 Ploie∫ti, aleea Some∫ nr. 3, bl. 10G, sc. A, ap. 4,                   *
  Zidaru Marius - 10 p„r˛i sociale Ón valoare total„    jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.
de 100 lei.                         548562, cod numeric personal 1720128293130,               Societatea Comercial„
  Beneficiile sau pierderile apar˛in asocia˛ilor,     pentru un mandat de 3 ani;                        MONDIAL E.C. - S.R.L.
dup„ cum urmeaz„:                        - dna Scarlat Ruxandra, cet„˛ean rom‚n, fiica lui      satul Valea Dulce, comuna Podenii Noi
  Curteanu Lucian Costin - 50 %;              Pavel ∫i Veronica, n„scut„ Ón Tulcea, jude˛ul Tulcea,            jude˛ul Prahova
  Zidaru Marius - 50 %.                  domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. O. Iosif nr. 4, bl. M54,
  2. Administrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii vor fi   et. 3, ap. 36, sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RD             HOT√R¬REA
realizate de c„tre:                     nr. 293431, eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de
  1. Curteanu Lucian Costin, cet„˛ean rom‚n,        28.01.2003, cod numeric personal 2690104364224,         asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
domiciliat Ón satul B„l˛e∫ti, nr. 39, comuna B„l˛e∫ti,   pentru un mandat de 3 ani.                         MONDIAL E.C. - S.R.L.
jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.        Prezenta hot„r‚re s-a redactat ∫i semnat Ón 4       Subsemnatul Dobre Adrian, cet„˛ean rom‚n,
208479, eliberat„ de Poli˛ia V„lenii de Munte la data    (patru) exemplare, ast„zi, 4.01.2007.            domiciliat„ Ón satul Valea Dulce, nr. 116, comuna
de   12.01.2001,   cod   numeric   personal       (56/873.989)                     Podenii Noi, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I.
1861211294123;                                                     seria PH nr. 182858, eliberat„ de Poli˛ia V„lenii de
  2. Zidaru Marius, cet„˛ean rom‚n, n„scut la                  NOTIFICARE
                                                            Munte la data de 5.09.2000, Ón calitate de asociat
18.06.1974 Ón V„lenii de Munte, jude˛ul Prahova,        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        unic al Societ„˛ii Comerciale MONDIAL E.C. - S.R.L.,
domiciliat Ón satul B„l˛e∫ti, nr. 47, comuna B„l˛e∫ti,   Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu       cu sediul Ón Ploie∫ti, Str. Cameliei nr. 5, bl. 53, ap.
jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.      prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   17, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul
061640, eliberat„ de Poli˛ia V„lenii de Munte la data    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        Registrului Comer˛ului Prahova cu nr. J
de 5.11.1998, cod numeric personal 1740618297305.      ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    29/2667/1993, cod unic de Ónregistrare 4891802,
  Ace∫tia vor ac˛iona separat av‚nd puteri depline     constitutiv al Societ„˛ii Comerciale MEDICAL        constituit„ Ón baza statutului societ„˛ii, cu
de reprezentare ∫i administrare.              CENTER GRAL - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str.      modific„rile ∫i complet„rile, ulterioare, am hot„r‚t
  3. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón satul B„l˛e∫ti,    Cuza Vod„ nr. 6, bl. A8 Omnia, et. 1, cod po∫tal      s„ aduc urm„toarele complet„ri actului constitutiv
nr. 39, comuna B„l˛e∫ti, jude˛ul Prahova.          2000, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul       al societ„˛ii:
  Celelalte clauze ale actului constitutiv al       registrului comer˛ului cu nr. J 29/1090/2002, cod       Se schimb„ sediul social Ón satul Valea Dulce,
societ„˛ii, r„m‚n neschimbate. Prezenta hot„r‚re      unic de Ónregistrare 14912600, care a fost         comuna Podenii Noi, jude˛ul Prahova, valabil p‚n„
face parte integrant„ din acesta. Tehnoredactat       Ónregistrat cu nr. 1166 din 10.01.2007.           la data de 20.05.2009.
ast„zi, 8.01.2007, la Biroul de asisten˛„ din cadrul      (57/873.989)                        Se precizeaz„ activitatea principal„ 5211 - comer˛
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                      *                cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
Tribunalul Ón 5 exemplare din care 2 au fost                                      v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
Ónm‚nat p„r˛ilor.                            Societatea Comercial„             b„uturi ∫i tutun.
   (54/873.988)                            MINMAN COM - S.R.L.                Restul clauzelor din statutul societ„˛ii r„m‚n
           NOTIFICARE                     Ploie∫ti, jude˛ul Prahova            neschimbate. Prezenta hot„r‚re face parte
                                                            integrant„ din aceasta ∫i a fost redactat„ ast„zi,
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                HOT√R¬REA NR. 1              10.01.2007, Ón 5 exemplare din care 2 pentru p„r˛i
Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu                                     ∫i unul pentru Compartimentul de asisten˛„ din
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,           din data de 8.01.2007            cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile                                      Tribunalul Prahova.
                                   a adun„rii generale a asocia˛ilor
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului                                    (60/873.991)
                               Societ„˛ii Comerciale MINMAN COM - S.R.L.
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale MASLUCI CONS
- S.R.L., cu sediul Ón satul B„l˛e∫ti, nr. 39, comuna     Subsemnatul Minea Stelian Nicolae, cet„˛ean                  NOTIFICARE
B„l˛e∫ti, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul     rom‚n, n„scut la data de 5 iulie 1974 Ón Ploie∫ti,
                              jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str.         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
registrului comer˛ului cu nr. J 29/2432/2006, cod                                    Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
unic de Ónregistrare 19188488, care a fost         Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 185, bl. 150A, sc.
                              B, ap. 23, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria    prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
Ónregistrat cu nr. 609 din 8.01.2007.                                          republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
  (55/873.988)                      PH nr. 463995, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data
                              de 4.05.2004, cod numeric personal 1740705293092,      ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
              *                                              constitutiv al Societ„˛ii Comerciale MONDIAL E.C. -
                              Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                              MINMAN COM - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Gh.    S.R.L., cu sediul Ón satul Valea Dulce, comuna
      Societatea Comercial„                                            Podenii Noi, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul
    MEDICAL CENTER GRAL - S.R.L.            Gr. Cantacuzino nr. 185, bl. 150A, sc. B, ap. 23,
                              jude˛ul Prahova, constituit„ Ón baza actului        registrului comer˛ului cu nr. J 29/2667/1993, cod
     Ploie∫ti, jude˛ul Prahova                                           unic de Ónregistrare R4891802, care a fost
                              constitutiv, cu modific„rile ulterioare, Ónregistrat„
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului Prahova cu nr.      Ónregistrat cu nr. 1614 din 12.01.2007.
          HOT√R¬REA                                                (61/873.991)
                              J 29/6/1998, cod unic de Ónregistrare 10092222, am
   adun„rii geneale a asocia˛ilor Societ„˛ii       hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii,                 *
Comerciale MEDICAL CENTER ROMAR - S.R.L.,          prin prezenta hot„r‚re, astfel:
  cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Cuza Vod„ nr. 6,        1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Ploie∫ti, str.          Societatea Comercial„
 bl. A8, Omnia, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„       Gh. Gr. Cantacuzino nr. 185, bl. 150A, sc. B, ap. 23,          NISMARAL COM - S.R.L.
     la Oficiul registrului comer˛ului         jude˛ul Prahova, Ón Ploie∫ti, str. B„ne∫ti nr. 1, bl. 9C,        Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
        cu nr. J 29/1090/2002,           sc. A, et. 1, ap. 4, jude˛ul Prahova.
    cod unic de Ónregistrare 14912600           2. Se radiaz„ punctul de lucru situat Ón Blejoi,             HOT√R¬REA NR. 1
  Subsemna˛ii                       standul G59, jude˛ul Prahova;                       din data de 12.01.2007
  - ™erban Robert-Sabiniu, cet„˛ean rom‚n,          3. Se radiaz„ punctul de lucru situat Ón Ploie∫ti,
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Mihail Sebastian nr. 21,   Bd. Republicii nr. 183, bl. 8C1C2, jude˛ul Prahova.          a adun„rii generale a asocia˛ilor
bl. S12, sc. 1, et. 5, ap. 17, sectorul 5, identificat cu   4. Se radiaz„ punctul de lucru situat Ón Ploie∫ti,    Societ„˛ii Comerciale NISMARAL COM - S.R.L.
C.I. seria RT nr. 330816, eliberat„ de Sec˛ia 18      Bd. Republicii nr. 114, bl. 14B2, jude˛ul Prahova.       Subsemna˛ii Dragomir Gheorghe, cet„˛ean
Poli˛ie la data de 14.05.2004, cod numeric personal      5. Se radiaz„ punctul de lucru situat Ón Ploie∫ti,    rom‚n, n„scut la data de 21.05.1964 Ón satul
1691120090080, de˛in„tor a 8 p„r˛i sociale         Bd. Republicii bl. 31D, jude˛ul Prahova.          Schiule∫ti, comuna Izvoarele, jude˛ul Prahova,
reprezent‚nd 40 % din capitalul social;            6. Se radiaz„ punctul de lucru situat Ón Ploie∫ti,    domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Lupeni nr. 11, bl. M6,
  - ™erban Georgeta, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„      Bd. Republicii nr. 183, bl. 8C1-C2, jude˛ul Prahova.    sc. A, et. 1, ap. 4, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I.
Ón Bucure∫ti, str. Mihail Sebastian nr. 21, bl. S12, sc.    7. Se radiaz„ punctul de lucru situat Ón Ploie∫ti,    seria PH nr. 037587, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la
1, et. 5, ap. 17, sectorul 5, identificat„ cu C.I. seria  Bd. Republicii nr. 183, bl. 8C2, jude˛ul Prahova.      data de 11.06.1998, cod numeric personal
DP nr. 050687, eliberat„ de IGP-DEP la data de         8. Se radiaz„ punctul de lucru situat Ón Ploie∫ti,    1640521293101, ∫i Vasiloiu Dorel-Lauren˛iu,
7.11.2000, cod numeric personal 2720410134009,       Bd. Republicii nr. 183, bl. 8C2, jude˛ul Prahova.      cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 22.07.1968 Ón
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 464/9.II.2007                    9
Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, domciliat Ón Ploie∫ti, str.   constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ONLINE               Societatea Comercial„
Malu Ro∫u nr. 106, 13D, sc. A, et. 1, ap. 7, jude˛ul    CONSULTING - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Str.           PANITAL CONSTRUCT - S.R.L.
Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 457000,     Democra˛iei nr. 86, bl. H3, sc. A, ap. 2, jude˛ul           Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 29.03.2004,    Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
cod numeric personal 168072293104, Ón calitate de     comer˛ului cu nr. J 29/1212/2003, cod unic de                  HOT√R¬RE
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale NISMARAL COM -
                              Ónregistrare 15607923, care a fost Ónregistrat cu nr.     Subsemnatul Pan„ Vasile-Vali, cet„˛ean rom‚n,
S.R.L., cu sediul social Ón Ploie∫ti, str. Malu Ro∫u nr.
                              1120 din 10.01.2007.                    n„scut la data de 4.01.1968 Ón Ploie∫ti, jude˛ul
106, bl. 34D, sc. A, ap. 7, jude˛ul Prahova,
                                (65/873.993)                      Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Clopo˛ei nr. 1A,
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
                                           *                jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.
J 29/1067/1995, cod unic de Ónregistrare 7530012,
                                                            228428, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de
prin prezentul act adi˛ional, am hot„r‚t
                                    Societatea Comercial„             17.04.2001, cod numeric personal 1680104293174,
urm„toarele: 1. Se completeaz„ obiectul de
                                                            Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
activitate al societ„˛ii cu 4531 - lucr„ri de instala˛ii        OPOGETE IMPEX - S.R.L.
                                                            PANITAL CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,
electrice. 2. Se recodific„ codul CAEN.                Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
                                                            str. Clopo˛ei nr. 1A, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la
  Restul clauzelor prev„zute Ón actul constitutiv al
                                                            Oficiul Registrului Comer˛ului Prahova cu nr. J
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act                 HOT√R¬REA NR. 1              29/64/2004, constituit„ Ón baza actului constitutiv al
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.
                                     a adun„rii generale             societ„˛ii, prin prezentul act adi˛ional, am hot„r‚t:
  Redactat ∫i multiplicat Ón dou„ exemplare la data
                                                             1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu:
de 12.01.2007, reprezent‚nd voin˛a p„r˛ii.             a asocia˛ilor societ„˛ii comerciale
                                                             5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
  (62/873.992)                            din data de 10.01.2007
                                                             5248 - comer˛ul cu am„nuntul, Ón magazine
          NOTIFICARE                Subsemna˛ii Vechiu Cristian-Constantin,         specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                              cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 12.09.1976 Ón       parte;
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Ploie∫ti, jude˛ul Ploie∫ti, domiciliat Ón Ploie∫ti, str.    5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se
Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   Fr„sinet nr. 5, bl. 8A, sc. A, et. 1, ap. 7, jude˛ul    efectueaz„ prin magazine;
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 193863,       5540 - baruri.
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 26.10.2000,      2. Se stabile∫te ca obiect principal de activitate:
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale NISMARAL COM     cod numeric personal 1760912293122, ∫i Duca Alin-       5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.
- S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Malu Ro∫u nr. 106,                                 3. Se deschide punct de lucru Ón Ploie∫ti, Str.
                              Ciprian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
bl. 34D, sc. A, ap. 7, cod po∫tal 2000, jude˛ul                                    ™trandului nr. 3, jude˛ul Prahova.
                              7.10.1975 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón
Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul registrului                                       Restul clauzelor din actul constitutiv r„m‚n
                              Ploie∫ti, Str. Anul 1848 nr. 22, bl. H7, ap. 5, jude˛ul   neschimbate.
comer˛ului cu nr. J 29/1067/1995, cod unic de       Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 125674,
Ónregistrare R7530012, care a fost Ónregistrat cu nr.                                   Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                              eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 12.10.1999,    aceasta.
2220 din 15.01.2007.
                              cod numeric personal 1751007293139, Ón calitate de       Redactat„ ∫i dactilografiat„ Ón cinci exemplare
   (63/873.992)
              *                asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale OPOGETE IMPEX -      ast„zi, 8 ianuarie 2007.
                              S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Str. Democra˛iei f.n., bl.    (68/873.996)
      Societatea Comercial„              H7, et. 1, ap. 5, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la                NOTIFICARE
     ONLINE CONSULTING - S.R.L.            Oficiul Registrului Comer˛ului Prahova cu nr. J
     Ploie∫ti, jude˛ul Prahova            29/160/ 2002, prin prezenta hot„r‚re, am hot„r‚t        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
                              urm„toarele:
                                                            prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
        HOT√R¬REA NR. 1                Se radiaz„ urm„toarele puncte de lucru ale
                                                            republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
        din data de 5.01.2007           societ„˛ii situate Ón:                   ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale        1. Neptun, zona limitrof„ hotel Dacia, jude˛ul      constitutiv al Societ„˛ii Comerciale PANITAL
      ONLINE CONSULTING - S.R.L.           Constan˛a;                         CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str.
  Subsemnatul Geamba∫u Bogdan, cet„˛ean           2. Ploie∫ti, Pia˛a 1 Decembrie 1918, sta˛ia, jude˛ul   Clopo˛ei nr. 1A, cod po∫tal 2000, jude˛ul Prahova,
rom‚n, n„scut la data de 10.06.1981 Ón Ploie∫ti,      Prahova;                          Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. V„leni     3. Ploie∫ti, Str. Grivi˛ei, jude˛ul Prahova;       J 29/64/2004, cod unic de Ónregistrare R16045335,
nr. 120, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH    4. Ploie∫ti, Pia˛a Victoriei, l‚ng„ Romtelecom,     care a fost Ónregistrat cu nr. 890 din 9.01.2007.
nr. 526595, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de    jude˛ul Prahova.                        (69/873.996)
8.02.2005, cod numeric personal 1810610297268, Ón       Restul clauzelor prev„zute Ón actul constitutiv al                 *
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezenta hot„r‚re
ONLINE CONSULTING - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,                                          Societatea Comercial„
                              f„c‚nd parte parte integrant„ din acesta. Redactat„
str. Carol Davilla nr. 11, bl. 118B, sc. B, ap. 20,                                            PIS - S.R.L.
                              ∫i multiplicat„ Ón patru exemplare la data de              C‚mpina, jude˛ul Prahova
jude˛ul Ploie∫ti, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
                              10.01.2007, reprezent‚nd voin˛a p„r˛ilor.
Comer˛ului Prahova cu nr. J 29/1212/2003, cod unic
                                (66/873.994)                                HOT√R¬REA
de Ónregistrare 15607923, cesionez dlui Geamba∫u
Dumitru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                      *
                                                                 adun„rii generale a asocia˛ilor
20.05.1954 Ón R‚mnicu S„rat, jude˛ul Buz„u,
                                    Societatea Comercial„                  Societ„˛ii Comerciale PIS - S.R.L.
domiciliat Ón Ploie∫ti str. V„leni nr. 120, jude˛ul
Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 526593             PANIMOB GRUP - S.R.L.               Subsemna˛ii Boac„ Viorel, cet„˛ean rom‚n,
eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la 8.02.2005, cod            Ploie∫ti, jude˛ul Prahova            n„scut la data de 6.07.1949 Ón C‚mpina, jude˛ul
numeric personal 1540520293129, 12 p„r˛i sociale                                    Prahova, domiciliat Ón C‚mpina, Str. Sondei nr. 4,
Ón valoare nominal„ de 10 RON fiecare, valoarea                HOT√R¬REA                bl. 1, sc. A, et. 4, ap. 19, jude˛ul Prahova, identificat
total„ - 120 RON ∫i dnei Manole Elena Adelina,                                     cu C.I. seria PH nr. 184638, eliberat„ de Poli˛ia
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 12.08.1974 Ón          adun„rii generale a asocia˛ilor           C‚mpina la data de 13.09.2000, cod numeric
Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti,    Societ„˛ii Comerciale PANIMOB GRUP - S.R.L.         personal 1490706290905, ∫i Boac„ Viorel-Gheorghe,
Intrarea Daliei nr. 7, bl. 15G, sc. A, et. 4, ap. 13,                                 cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 12.10.1974 Ón
                               Subsemna˛ii 1. Pan„ Daniela Crina, cet„˛ean
jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr.                                   C‚mpina, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón C‚mpina,
                              rom‚n, n„scut„ la data de 3.12.1974 Ón Ploie∫ti,
268032, eliberat„ la data de 1.11.2001, cod numeric                                  Str. Sondei nr. 4, bl. 1, sc. A, et. 4, ap. 19, jude˛ul
                              jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Mihai     Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 345834,
personal 2740812293140, 8 p„r˛i sociale, Ón valoare
                              Bravu nr. 243, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I.    eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina la data de 21.11.2002,
nominal„ de 10 RON fiecare, valoare total„ 80 RON,
∫i Ón˛eleg prin aceast„ cesiune s„ m„ retrag din      seria PH nr. 397437, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la    cod numeric personal 1741012290911, Ón calitate de
societate.                         data de 8.07.2003, cod numeric personal           asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale PIS - S.R.L., cu
  Noi, Geamba∫u Dumitru ∫i Manole Elena          2741203297304 ∫i 2. Pan„ Nicolae, cet„˛ean rom‚n,      sediul Ón C‚mpina, Str. Sondei nr. 4, bl. 1, sc. A, et.
Adelina, suntem de acord cu cesiunea ce ni se face.    n„scut la data de 16.06.1972 Ón Ploie∫ti, jude˛ul      4, ap. 19, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul
  Ca efect al acestei cesiuni, societatea va func˛iona  Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Mihai Bravu nr.    Registrului Comer˛ului Prahova cu nr. J
cu 2 asocia˛i, iar capitalul social al societ„˛ii Ón    243, bl. Vila 235, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I.   29/1248/12.11.1998, cod unic de Ónregistrare
sum„ de 200 RON divizat Ón 20 p„r˛i sociale va       seria PH nr. 045669, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la    11180497, am hot„r‚t:
apar˛ine asocia˛ilor astfel:                data de 30.07.1998, cod numeric personal            Art. 1. Se modific„ domeniul principal de
  Geamba∫u Dumitru - 120 RON, respectiv 12 p„r˛i                                   activitate ∫i activitatea principal„, astfel:
                              1720616293103, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
sociale, reprezent‚nd 60 % din capitalul social ∫i                                    Domeniul principal de activitate este 512 -
                              Comerciale PANIMOB GRUP - S.R.L., cu sediul Ón
Manole Elena Adelina - 80 RON, respectiv 8 p„r˛i                                    comer˛ cu ridicata cu produse agricole brute ∫i cu
                              Ploie∫ti, str. Mihai Bravu nr. 243, vila 235, jude˛ul    animale vii;
sociale, reprezent‚nd 40 % din capitalul social.
  Pe viitor administrarea societ„˛ii va fi asigurat„   Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului          Activitatea principal„ este: 5122 - comer˛ cu
de dl Geamba∫u Dumitru.                  Comer˛ului Prahova cu nr. J 29/2821/2006, cod unic     ridicata cu flori ∫i plante.
  Se schimb„ sediul societ„˛ii din Ploie∫ti, str.     de Ónregistrare 19962340, constitutit„ Ón baza         Se actualizeaz„ Óntregul obiect de activitate cod
Carol Davilla nr. 11, bl. 118B, sc. B, ap. 20, jude˛ul   statutului, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a adun„rii generale a    CAEN al societ„˛ii, conform O.I.N.S. nr.
Prahova, Ón Ploie∫ti, Str. Democra˛iei nr. 86, bl. H3,   asocia˛ilor, am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele        601/26.11.2006.
sc. A, ap. 2, jude˛ul Prahova.               complet„ri statutului societ„˛ii:               Se completeaz„ obiectul de activitate cu
  Restul prevederilor din actul constitutiv al        1. Se Ónfiin˛eaz„ punctul de lucru Ón Ploie∫ti, Str.   urm„toarele activit„˛i cod CAEN:
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               Rudului nr. 262, jude˛ul Ploie∫ti.               0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;
   (64/873.993)                       Restul clauzelor din statutul societ„˛ii r„m‚n      gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„);
                                                             5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;
          NOTIFICARE               neschimbate. Prezenta hot„r‚re face parte
                                                             5510 - hoteluri;
                              integrant„ din acesta ∫i a fost redactat„ ast„zi,       5523 - alte mijloace de cazare;
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu      12.01.2007, Óntr-un num„r de 5 exemplare din care       5530 - restaurante;
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   2 s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.                    5540 - baruri;
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile          (67/873.995)                        6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului                 *                  6312 - depozit„ri;
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 464/9.II.2007
  6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-   Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      B„l˛e∫ti, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ cu
operatorilor, activit„˛i de asisten˛„ turistic„       Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       nr. J 29/379/1997, cod unic de Ónregistrare
neclasificate Ón alt„ parte;                Prahova.                          R9363360, care a fost Ónregistrat cu nr. 324 din
  6412 - alte activit„˛i de curier (altele dec‚t cele de   (72/873.998)                      5.01.2007.
po∫t„ na˛ional„);                                   *                  (76/874.400)
  7012 - cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri                                                    *
imobiliare proprii;                           Societatea Comercial„
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor           RADIA CONSULTING - S.R.L.                 Societatea Comercial„
imobiliare proprii sau Ónchiriate;                   Ploie∫ti, jude˛ul Prahova            ROYAL N - S.R.L., C‚mpina, jude˛ul Prahova
  7031 - agen˛ii imobiliare;
  7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife               HOT√R¬RE                          HOT√R¬RE
sau contract;
                                       a asociatului unic             din data de 5.01.2007 a adun„rii generale a
  7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor
                                Subsemnata Garoseanu Ecaterina, cet„˛ean             asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
de capacitate mic„;
                              rom‚n, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Mo∫ Ion Roat„              ROYAL N - S.R.L.
  7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente
neclasificate Ón alt„ parte;                nr. 42, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH     Adunarea general„ a asocia˛ilor din Societatea
  7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i        nr. 464422 eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de    Comercial„ ROYAL N - S.R.L., Óntrunit„ la sediul
gospod„re∫ti neclasificate Ón alt„ parte;          6.05.2004, cod numeric personal 2670524293093, Ón     societ„˛ii din C‚mpina, bd. Carol I, bl. 12D, parter,
  7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;   calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     jude˛ul Prahova, Ón prezen˛a asocia˛ilor
                              RADIA CONSULTING - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,     reprezent‚nd 100 % capitalul social al societ„˛ii,
  7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
                              str. Mo∫ Ion Roat„ nr. 42, jude˛ul Prahova,        respectiv Negoiasa Doru-Sergiu, domiciliat Ón
management (cu excep˛ia activit„˛ilor de notariat ∫i
                              Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului       C‚mpina, str. Mihail Kog„lniceanu nr. 14, bl. R31,
avocatur„, de reorganizare ∫i/sau lichidare
                              Prahova cu nr. J 29/769/2002, cod unic de         et. 4, ap. 14, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria
judiciar„);
                              Ónregistrare 14805680, constituit„ Ón baza statutului   PH nr. 076881/2.02.1999 eliberat„ de Poli˛ia
  7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
                              societ„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,  C‚mpina, cod numeric personal 1631113290905, ∫i
servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
                              am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele complet„ri actului     Negoiasa Antonela-Raluca, domiciliat„ Ón C‚mpina,
  7440 - publicitate;
                              constitutiv al societ„˛ii:                 str. Mihail Kog„lniceanu nr. 14, bl. R31, et. 4, ap. 14,
  7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a
                                • se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Ploie∫ti, str. Mo∫  jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH
cl„dirilor;                         Ion Roat„ nr. 44, jude˛ul Prahova.             nr. 076880/2.02.1999 eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina,
  7481 - activit„˛i fotografice;               Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n     cod numeric personal 2691118290942, asocia˛i ai
  7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;      neschimbate.                        Societ„˛ii Comerciale ROYAL N - S.R.L., cu sediul Ón
  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón       Prezenta hot„r‚re face parte integrant„ din       C‚mpina, bd. Carol I, bl. 12D, parter, jude˛ul
principal Óntreprinderilor;                 acesta ∫i a fost tehnoredactat„ la Biroul de asisten˛„   Prahova, cod unic de Ónregistrare 3875817, num„r
  9234 - alte activit„˛i de spectacole, neclasificate Ón  din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe     de ordine la Oficiul Registrului Comer˛ului Prahova
alt„ parte;                         l‚ng„ Tribunalul Prahova ast„zi, 5.01.2007, Ón       J 29/1206/28.04.1993, a hot„r‚t:
  9253 - activit„˛i ale gr„dinilor botanice ∫i       5 exemplare, din care dou„ s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.       Ón conformitate cu prevederile art. 191 pct. (1) ∫i
zoologice ∫i ale rezerva˛iilor;                 (73/873.999)                      art. 194 pct. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990,
  9272 - alte activit„˛i recreative;
                                        NOTIFICARE               republicat„ ∫i publicat„ Ón Monitorul Oficial al
  9301 - sp„larea, cur„˛area ∫i vopsirea textilelor ∫i
                                                            Rom‚niei nr. 1.066/17.11.2004, modificat„ prin
bl„nurilor;                          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       Legea nr. 441/27.11.2006, ∫i ale dispozi˛iilor din
  9500 - activit„˛i ale personalului angajat Ón      Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu      statutul societ„˛ii, av‚nd Ón vedere subiectele
gospod„rii particulare.                   prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   Ónscrise pe ordinea de zi ∫i constat‚nd Óntrunite
  Art. 2. Se prelunge∫ti mandatul administratorilor    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        dispozi˛iile legale ∫i statutare privind prezen˛a ∫i
pe perioad„ nelimitat„.                   ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    cvorumul necesar adopt„rii hot„r‚rilor Ón cadrul
  Prezentul Ónscris face parte integrant„ din actul    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale RADIA         ∫edin˛ei adun„rii generale a asocia˛ilor, supun‚nd
constitutiv al societ„˛ii pe care Ól modific„ ∫i Ól     CONSULTING - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Mo∫    la vot punctele Ónscrise pe ordinea de zi, s-a adoptat
completeaz„ Ón mod corespunz„tor. Tehnoredactat       Ion Roat„ nr. 44, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ cu     cu unanimitate de voturi prezenta hot„r‚re:
de p„r˛i, ast„zi, 8.01.2007, Óntr-un num„r de 5       nr. J 29/769/2002, cod unic de Ónregistrare          Art. 1. Se aprob„ desfiin˛area punctelor de lucru
(cinci) exemplare.                     R14805680, care a fost Ónregistrat cu nr. 879 din     din:
  (70/873.997)                      9.01.2007.                           - C‚mpina, bd. Carol I, bl. 28, Magazin 151,
                                (74/873.999)                      p„l„rii, jude˛ul Prahova;
           NOTIFICARE
                                            *                  - C‚mpina, Str. Republicii nr. 1, bl. 12A, jude˛ul
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     Prahova;
Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu           Societatea Comercial„
                                                              - C‚mpina, bd. Carol I, bl. 12D1, jude˛ul Prahova;
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,    RALMINA SERV COM - S.R.L., satul B„l˛e∫ti
                                                              - C‚mpina, bd. Carol I, bl. 12D2, parter, jude˛ul
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile          comuna B„l˛e∫ti, jude˛ul Prahova
                                                            Prahova;
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului                                    - C‚mpina, Str. 23 August nr. 23, bl. 12D, jude˛ul
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale PIS - S.R.L., cu              HOT√R¬RE               Prahova.
sediul Ón C‚mpina, Str. Sondei nr. 4, bl. 1, sc. A, et.                                  Art. 2. Precizarea domeniului ∫i activit„˛ii
                                   a adun„rii generale a asocia˛ilor
4, ap. 19, cod po∫tal 2150, jude˛ul Prahova,                                      principale de activitate, astfel:
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.     Subsemna˛ii Iiliescu Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                              la data de 20.04.1945 Ón comuna Gornet Cuib,          a) Domeniul principal de activitate Ól constituie:
J 29/1248/1998, cod unic de Ónregistrare R11180497,                                  515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
care a fost Ónregistrat cu nr. 1598 din 11.01.2007.     jude˛ul Prahova, domiciliat Ón satul B„l˛e∫ti, nr. 315,
                              comuna B„l˛e∫ti, jude˛ul Prahova, cod numeric       neagricole ∫i cu de∫euri.
  (71/873.997)                                                      b) Activitatea principal„ a societ„˛ii va fi: 5154 -
              *                personal 1450420297298, identificat cu C.I. seria PH
                              nr. 532843/9.03.2005 eliberat„ de Poli˛ia V„lenii de    comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i furnituri de
                              Munte, ∫i Aivaz Metin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire.
     Societatea Comercial„                                               Art. 3. Completarea obiectului de activitate,
                              data de 7.08.1967 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,
  PLUSCAR WASH - S.R.L., satul T„t„rani                                        astfel:
                              domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Aeroportului nr. 1,
  comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova                                           2523 - fabricarea articolelor din material plastic
                              bl. 122E, sc. A, et. 2, ap. 11, jude˛ul Prahova, cod
                              numeric personal 1670807131258, identificat cu C.I.    pentru construc˛ii;
           HOT√R¬RE                                               2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
                              seria PH nr. 593868/13.12.2006 eliberat„ de
                              S.P.C.L.E.P. Ploie∫ti, Ón calitate de asocia˛i ai     t‚mpl„rie din metal;
     a adun„rii generale a asocia˛ilor
                              Societ„˛ii Comerciale RALMINA SERV COM - S.R.L.,        4030 - produc˛ie ∫i distribu˛ia energiei termice ∫i
  Subsemna˛ii Ghi˛„ Gabriela, cet„˛ean rom‚n,                                     a apei calde;
                              cu sediul Ón comuna B„l˛e∫ti, jude˛ul Prahova,
domiciliat„ Ón satul T„t„rani, nr. 21A, comuna                                       4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
                              num„r de ordine la Oficiul Registrului Comer˛ului
B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I.                                   construc˛ii;
                              Prahova J 29/379/1997, cod unic de Ónregistrare
seria PH nr. 116681/23.08.1999 eliberat„ de Poli˛ia                                    5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri
                              9363360, de comun acord Óncheiem prezentul act
Ploie∫ti, ∫i Ghi˛„ Costin, domiciliat Ón satul T„t„rani,                                metalice;
                              prin care am hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct de
nr. 21A, comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova,                                        5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
                              lucru al societ„˛ii situat Ón Ploie∫ti, Intrarea Daliei
identificat„ cu C.I. seria PH nr. 087178/23.03.1999                                  de construc˛ii;
                              nr. 5, bl. 15H, et. 4, ap. 13, jude˛ul Prahova, ∫i
eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti, Ón calitate de asocia˛i ai                                 5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i
                              schimbarea domeniului principal de activitate al
Societ„˛ii Comerciale PLUSCAR WASH - S.R.L., cu       societ„˛ii, care va fi:                  echipamente electronice;
sediul Ón satul T„t„rani, comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul      451 - organizare de ∫antier ∫i preg„tirea          5246 - comer˛ cu am„nuntul, cu articole de
Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului        terenului;                         fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru
Comer˛ului Prahova cu nr. J 29/840/2003, cod unic       4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru        vopsit;
de Ónregistrare R15446363, constituit„ Ón baza       construc˛ii.                          5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
actului constitutiv al societ„˛ii, cu modific„rile ∫i     Celelalte clauze ale actului contitutiv al societ„˛ii  specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
complet„rile ulterioare, Ón ∫edin˛a adun„rii        r„m‚n neschimbate.                     parte (cu excep˛ia obiectelor de cult);
generale a asocia˛ilor am hot„r‚t s„ aducem          Tehnoredactat ∫i Óntocmit de parte pe o pagin„,       5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;
urm„toarele complet„ri actului constitutiv al        prezentat Ón trei exemplare.                  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
societ„˛ii:                           (75/874.400)                        6311 - manipul„ri;
  • se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru Ón Ploie∫ti,                                      7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
Str. ™trandului nr. 6A, jude˛ul Prahova, av‚nd ca                NOTIFICARE               servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
activitate service ∫i sp„l„torie auto.             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         7430 - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice.
  Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii   Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu        Art. 4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
r„m‚n neschimbate.                     prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   al societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
  Prezentul act face parte integrant„ din acesta.     republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile          Art. 5. Se aprob„, Ón conformitate cu modific„rile
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 9.01.2007,   ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    aduse art. 204 pct. 4 din Legea nr. 31/1990,
Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care           constitutiv al Societ„˛ii Comerciale RALMINA SERV     modificat„ prin Legea nr. 441/27.11.2006, textul
4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       COM - S.R.L., cu sediul Ón satul B„l˛e∫ti, comuna     complet al actului constitutiv actualizat, cu toate
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 464/9.II.2007                  11
modific„rile, de la Ónfiin˛area societ„˛ii la zi,      • eu, Alexandru Alina Smaranda, declar c„        cesionate ast„zi, data semn„rii prezentului act,
urm‚nd ca acesta, Ómpreun„ cu prezentul act        cesionez 25 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 lei fiecare,  preciz‚nd c„ am luat cuno∫tin˛„ despre clauzele
modificator s„ fie depuse la Oficiul Registrului     ∫i anume suma de 250 lei, reprezent‚nd 50 % din      actului constitutiv al societ„˛ii, fa˛„ de care nu avem
Comer˛ului Prahova.                    capitalul social, dlui Alexandru Simion, cet„˛ean     nici o obiec˛iune ∫i pe care ni le Ónsu∫im Óntocmai.
  Art. 6. Se Ómputernice∫te dl Negoiasa Doru-Sergiu   rom‚n, n„scut la data de 28.02.1956 Ón V„lenii de     Œntre noi, p„r˛ile, prezenta conven˛ie de cesionare
s„ efectueze formalit„˛ile legale de Ónregistrare la   Munte, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón satul Bucov,     de p„r˛i sociale, hot„r‚re, produce efecte Óncep‚nd
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       cartierul Parc nr. 8AB, comuna Bucov, jude˛ul       de ast„zi, data semn„rii prezentei, preciz‚nd c„ am
Tribunalul Prahova a modific„rilor la actul        Prahova, cod numeric personal 1560228293177,        luat cuno∫tin˛„ despre clauzele actului constitutiv al
constitutiv al societ„˛ii ∫i publicarea acestora Ón    identificat cu C.I. seria PH nr. 466606/13.05.2004     societ„˛ii ∫i despre toate actele adi˛ionale
Monitorul Oficial al Rom‚niei.              eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti. Declar c„ am primit de   modificatoare, precum ∫i despre situa˛ia
  Art. 7. Dispozi˛iile prezentei hot„r‚ri modific„ Ón  la cesionar contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate   financiar-contabil„ a societ„˛ii, fa˛„ de care nu avem
mod corespunz„tor actul constitutiv autentificat cu    ast„zi, data semn„rii prezentului act.           nici o obiec˛iune ∫i pe care ni le Ónsu∫im Óntocmai.
nr. 2984/1993 la Notariatul de Stat local C‚mpina.      Eu, Alexandru Simion, declar c„ primesc         Totodat„, declar„m c„ suntem de acord s„ prelu„m
  Tehnoredactat„, la cererea p„r˛ii, de avocat Radu   cesiunea f„cut„ prin prezenta hot„r‚re de c„tre      Óntregul pasiv pe care societatea Ól are, at‚t fa˛„ de
Corneliu, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au Ónm‚nat     Alexandru Alina Smaranda, am achitat acesteia       bugetul de stat, c‚t ∫i fa˛„ de ter˛i.
p„r˛ilor Ón C‚mpina ast„zi, 5.01.2007.          contravaloarea p„r˛ilor sociale cesioante ast„zi, data    Ca urmare a Óncheierii prezentei hot„r‚ri,
  (77/874.001)                     semn„rii prezentului act ∫i am luat cuno∫tin˛„       societatea comercial„ va func˛iona cu asocia˛ii
                             despre situa˛ia financiar-contabil„ a societ„˛ii,     Vasilescu    Alfred-Antonel     ∫i   Ionescu
          NOTIFICARE
                             respectiv bilan˛ul societ„˛ii. Ca urmare a Óncheierii   Octavian-Stelian, Ón baza actului constitutiv
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       prezentului act, societate comercial„ va func˛iona     cunoscut de noi ∫i pe care ni-l Ónsu∫im Óntocmai, cu
Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu      cu doi asocia˛i, respectiv Alexandru Alina Smaranda    urm„toarele modific„ri:
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   ∫i Alexandru Simion.                     1. Capitalul social Ón valoare de 200 RON este
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile         Œn urma cesiunii capitalul social de 500 lei, este   divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare ∫i este
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului   divizat Ón 50 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare ∫i apar˛ine  divizat astfel: Vasilescu Alfred-Antonel - 100 RON,
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ROYAL N -      celor doi asocia˛i astfel: Alexandru Alina Smaranda    respectiv 10 p„r˛i sociale - 50 % din capital, ∫i
S.R.L., cu sediul Ón C‚mpina, bd. Carol I, bl. 12D,    - 250 lei, reprezent‚nd 25 p„r˛i sociale a 10 lei     Ionescu Octavian-Stelian - 100 RON, respectiv
parter, jude˛ul Prahova, cod po∫tal 2150,         fiecare, ∫i Alexandru Simion - 250 lei, reprezent‚nd    10 p„r˛i sociale - 50 % din capital.
Ónregistrat„ cu nr. J 29/1206/1993, cod unic de      25 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare.              2. Se retrage din administrarea societ„˛ii
Ónregistrare R3875817, care a fost Ónregistrat cu      Beneficiile ∫i pierderile apar˛in asocia˛ilor astfel:  Dumitrescu Elena, societatea fiind administrat„ Ón
nr. 1549 din 11.01.2007.                 Alexandru Alina Smaranda - 50 % ∫i Alexandru        continuare de c„tre Ionescu Octavian-Stelian,
  (78/874.001)                     Simion - 50 %.                       cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 25.01.1981 Ón
             *                 Celelalte clauze ale actului constitutiv al       Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Gh.
                             societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezenta hot„r‚re      Gr. Cantacuzino nr. 208A, bl. 133C, sc. B, et. 3,
       Societatea Comercial„            f„c‚nd parte integrant„ din acesta.            ap. 34, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH
       SEDAN COM - S.R.L.               Tehnoredactat„ ∫i Óntocmit„ de parte pe o        nr. 555465 eliberat„ de S.P.C.L.E.P. Ploie∫ti la data
      C‚mpina, jude˛ul Prahova            pagin„, prezentat„ Ón 4 exemplare.             de 13.07.2005, cu puteri depline.
                               (80/874.003)                       3. Se schimb„ sediul social Ón Ploie∫ti, str. Vasile
          HOT√R¬RE                                             Lupu nr. 45, camera 1, jude˛ul Prahova.
                                       NOTIFICARE
                                                            Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
     a adun„rii generale a asocia˛ilor          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezenta hot„r‚re
  Subsemna˛ii Piperea Bogdan-Gabriel, cet„˛ean      Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu      f„c‚nd parte integrant„ din acesta.
rom‚n, n„scut la data de 28.06.1976 Ón C‚mpina,      prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     Redactat„ ∫i multiplicat„ Ón 4 exemplare Ón data
jude˛ul Prahova, domiciliat Ón C‚mpina, bd. Carol I    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        de 9.01.2007, reprezent‚nd voin˛a p„r˛ilor.
nr. 18, bl. 2B, sc. A, et. 2, ap. 8, jude˛ul Prahova,   ulterioare, depunerea textului actualizat al actului      (82/874.004)
identificat cu C.I. seria PH nr. 540420 eliberat„ de   constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SIGAL AS COM
Poli˛ia C‚mpina la data de 18.04.2005, cod numeric                                            NOTIFICARE
                             - S.R.L., cu sediul Ón satul Bucov, cartierul Parc
personal 1760628290902, ∫i Piperea Sebastian-Ion,     nr. 8AB, comuna Bucov, jude˛ul Prahova,            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 21.09.1973 Ón      Ónregistrat„ cu nr. J 29/301/2005, cod unic de       Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
C‚mpina, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón C‚mpina,     Ónregistrare R17217948, care a fost Ónregistrat cu     prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
str. Dr. Toma Ionescu nr. 9B, bl. 61, sc. A, ap. 11,   nr. 2379 din 15.01.2007.                  republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
et. 2, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH     (81/874.003)                      ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
nr. 555200 eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina 12.07.2005,                 *                constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SITEX
cod numeric personal 1730921290901, Ón calitate de                                  CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Vasile
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale SEDAN COM -            Societatea Comercial„              Lupu nr. 45, camera 1, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„
S.R.L., cu sediul Ón C‚mpina, bd. Carol I nr. 18,       SITEX CONSTRUCT - S.R.L., Ploie∫ti          cu nr. J 29/181/2001, cod unic de Ónregistrare
bl. 2B, sc. A, et. 2, ap. 8, jude˛ul Prahova,                                    R13725094, care a fost Ónregistrat cu nr. 889 din
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe           HOT√R¬REA NR. 1              9.01.2007.
l‚ng„ Tribunalul Prahova cu nr. J 29/984/2000, cod                                    (83/874.004)
unic de Ónregistrare 13533897, constituit„ Ón baza      din data de 9.01.2007 a asociatului unic                     *
statutului societ„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile    Œntre subsemnata Dumitrescu Elena, cet„˛ean
ulterioare, am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele       rom‚n, n„scut„ la data de 16.04.1955 Ón Ploie∫ti,           Societatea Comercial„
complet„ri statutului societ„˛ii:             jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Mihai         SPINVOLTA - S.R.L., Ploie∫ti
  • se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru Ón Bucure∫ti, str.   Bravu nr. 97, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I.
C‚mpia Libert„˛ii nr. 35, parter, sectorul 3, av‚nd ca  seria PH nr. 572120, eliberat„ de S.P.C.L.E.P.                 HOT√R¬RE
activitate magazin, valabil p‚n„ la data de        Ploie∫ti la data de 10.10.2005, cod numeric personal
31.12.2008; se radiaz„ punctul de lucru din        2550416293097, Ón calitate de asociat unic al            a adun„rii generale a asocia˛ilor
Bucure∫ti, str. C‚mpia Libert„˛ii nr. 35-37,       Societ„˛ii Comerciale SITEX CONSTRUCT - S.R.L., cu      Subsemna˛ii Albu Octavia-Diana-Anca, cet„˛ean
sectorul 3.                        sediul Ón Ploie∫ti, str. Ion Creang„ nr. 2, jude˛ul    rom‚n, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Aleea Profesorilor
  Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii  Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       nr. 6, bl. 37C, sc. C, ap. 43, jude˛ul Prahova,
r„m‚n neschimbate.                    Comer˛ului Prahova cu nr. J 29/181/22.02.2001, cod     identificat„ cu C.I. seria PH nr. 409885 eliberat„ de
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 9.01.2007,  unic de Ónregistrare 13725094, pe de o parte, ∫i      Poli˛ia Ploie∫ti la data de 3.09.2003, ∫i Bahudu
Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care          Vasilescu Alfred-Antonel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la    Marian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ploie∫ti, str.
4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru      data de 5.06.1963 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,      M„r„∫e∫ti nr. 284, bl. 163D, ap. 20, jude˛ul Prahova,
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     domiciliat Ón Slobozia, Bd. Chimiei, bl. G6, sc. A,    identificat cu B.I. seria G.V. nr. 979521 eliberat de
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       et. 2, ap. 21, jude˛ul Ialomi˛a, identificat cu C.I.    Poli˛ia Ploie∫ti la data de 15.01.1997, Ón calitate de
Prahova.                         seria SZ nr. 058936 eliberat„ de Poli˛ia Slobozia la    asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale SPINVOLTA - S.R.L.,
   (79/874.002)                     data de 23.01.2002, cod numeric personal          cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Malu Ro∫u, bl. 34B, parter,
             *                1630605293131, ∫i Ionescu Octavian-Stelian,        jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul
                             cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 25.01.1981 Ón      Registrului    Comer˛ului    Prahova    cu
      Societatea Comercial„             Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Gh.  nr. J 29/235/2003, cod unic de Ónregistrare
   SIGAL AS COM - S.R.L., satul Bucov         Gr. Cantacuzino nr. 208A, bl. 133C, sc. B, et. 3,     15205950, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a adun„rii generale am
    comuna Bucov, jude˛ul Prahova           ap. 34, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH   hot„r‚t s„ aducem urm„toarele complet„ri actului
                             nr. 555465 eliberat„ de S.P.C.L.E.P. Ploie∫ti la data   constitutiv al societ„˛ii:
        HOT√R¬REA NR. 1              de 13.07.2005, pe de alt„ parte, a intervenit         • se completeaz„ obiectul de activitate al
                             urm„toarea conven˛ie de cesionare de p„r˛i sociale,    societ„˛ii cu 6024 - transporturi rutiere de m„rfuri.
  din data de 11.01.2007 a asociatului unic       hot„r‚re asocia˛i, dup„ cum urmeaz„.             Prezenta hot„r‚re a fost redactat„ Ón cadrul
  Subsemnatul Alexandru Alina Smaranda,           Eu, Dumitrescu Elena, declar c„ m„ retrag din      Compartimentului de asisten˛„ din cadrul Oficiului
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 29.03.1972 Ón     societate ∫i cesionez Óntregul meu aport la capitalul   Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón satul Bucov,  societ„˛ii, Ón valoare de 200 (dou„sute) RON,       Prahova, Ón 5 exemplare, din care 2 s-au Ónm‚nat
cartierul Parc nr. 8AB, comuna Bucov, jude˛ul       respectiv 20 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, dlui     p„r˛ilor at„zi, 11.01.2007.
Prahova, cod numeric personal 2720329293124,       Vasilescu Alfred-Antonel - 100 RON, 10 p„r˛i sociale,     (84/874.005)
identificat„ cu C.I. seria PH nr. 466529/13.05.2004    ∫i dlui Ionescu Octavian-Stelian - 100 RON, 10 p„r˛i
                                                                     NOTIFICARE
eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti, Ón calitate de unic    sociale. Precizez c„ am primit de la ace∫tia
asociat al Societ„˛ii Comerciale SIGAL AS COM -      contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionte ast„zi, data     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
S.R.L., cu sediul Ón satul Bucov, cartierul Parc     semn„rii prezentului act, ∫i nu am nici o preten˛ie,    Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
nr. 8AB, comuna Bucov, jude˛ul Prahova, num„r de     de nici o natur„, fa˛„ de societate.            prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
ordine la Oficiul Registrului Comer˛ului Prahova       Noi, Vasilescu Alfred-Antonel ∫i Ionescu        republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
J 29/301/2005, cod unic de Ónregistrare 17217048,     Octavian-Stelian, declar„m c„ primim cesiunea       ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
prin prezentul act adi˛ional am hot„r‚t          f„cut„ prin prezentul act de c„tre Dumitrescu Elena    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SPINVOLTA -
urm„toarele:                       ∫i am achitat acesteia contravaloarea p„r˛ilor sociale   S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Malu Ro∫u, bl. 34B,
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 464/9.II.2007
parter, jude˛ul Prahova, cod po∫tal 2000,                Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
Ónregistrat„ cu nr. J 29/235/2003, cod unic de              TEHNOMAR - S.R.L.                       TEJU - S.R.L.
Ónregistrare R15205950, care a fost Ónregistrat cu           Ploie∫ti, jude˛ul Prahova              V„lenii de Munte, jude˛ul Prahova
nr. 1352 din 11.01.2007.
  (85/874.004)                                HOT√R¬RE                          HOT√R¬REA
              *                     a adun„rii generale a asocia˛ilor                general„ a asocia˛ilor
     Societatea Comercial„                 Subsemna˛ii fiurcanu Daniel, cet„˛ean rom‚n,        Subsemna˛ii
TANES CONSTRUCT - S.R.L., satul C„rbune∫ti         n„scut la data de 12.06.1964 Ón Ploie∫ti, jude˛ul       - Teju Sorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  comuna C„rbune∫ti, jude˛ul Prahova           Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, aleea L„pu∫neanu     4.04.1965 Ón comuna Aluni∫, jude˛ul Prahova, cod
                              nr. 48, bl. P7, sc. A, et. 2, ap. 5, jude˛ul Prahova,   numeric personal 1650404297303, domiciliat Ón
           HOT√R¬RE               identificat cu C.I. seria PH nr. 000196 eliberat„ de    V„lenii de Munte, str. Nicolae Iorga nr. 80, bl. C3,
                              Poli˛ia Ploie∫ti la data de 17.03.2003, cod numeric    sc. A, et. 2, ap. 5, jude˛ul Prahova, posesor al C.I.
         a asociatului unic            personal 1640612293129, ∫i C„p„˛‚n„ Florentina       seria PH nr. 454164/2004 eliberat„ de Poli˛ia
  Subsemnatul Iliescu Constantin, cet„˛ean rom‚n,    Gabriela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de        V„lenii de Munte, ∫i
n„scut la data de 27.01.1946 Ón Dragalina, jude˛ul     7.04.1959 Ón comuna Smeeni, jude˛ul Buz„u,          - Teju Mariana-Claudia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
C„l„ra∫i, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Serg-Maj.     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Nicolae G. Caranfil     la data de 26.07.1969 Ón comuna Tei∫ani, jude˛ul
Vasile Topliceanu nr. 15, bl. P42B, sc. 1, ap. 23,     nr. 68-70, bl. 22B, sc. 2, et. 3, ap. 25, sectorul 1,   Prahova, cod numeric personal 2690726297292,
sectorul 5, identificat cu B.I. seria G.V. nr. 890041   identificat„ cu C.I. seria RX nr. 209392 eliberat„ de   domiciliat„ Ón V„lenii de Munte, str. Nicolae Iorga
eliberat de Sec˛ia 21 Poli˛ie Bucure∫ti la data de     Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 22.08.2003, Ón calitate de   nr. 80, bl. C3, sc. A, et. 2, ap. 5, jude˛ul Prahova,
15.01.1997, cod numeric personal 1460127400068,      ceden˛i, pe de o parte, asocia˛i ai Societ„˛ii       posesoare a C.I. seria PH nr. 454163/2004 eliberat„
Ón calitate de cedent, pe de o parte, asociat unic al   Comerciale TEHNOMAR - S.R.L., cu sediul Ón         de Poli˛ia V„lenii de Munte,
                              Ploie∫ti, Intrarea C„minelor nr. 3, bl. 27A, parter,     Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
Societ„˛ii Comerciale TANES CONSTRUCT - S.R.L.,
                              ap. 4, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul      TEJU - S.R.L., cu sediul Ón V„lenii de Munte, str.
cu sediul Ón C‚mpina, Str. Plevnei nr. 45A, jude˛ul
                              Registrului     Comer˛ului     Prahova    cu  Nicolae Iorga nr. 80, bl. C3, sc. A, et. 2, ap. 5, jude˛ul
Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
                              nr. J 29/501/1997, cod unic de Ónregistrare 9429961,    Prahova, Ónmatricualt„ la Oficiul registrului
Comer˛ului Prahova cu nr. J 29/1224/2002, cod unic
                              Ónfiin˛at„ Ón baza actului constitutiv al societ„˛ii, cu  comer˛ului cu nr. J 29/1646/11.08.2004, cod unic de
de Ónregistrare 14994902, ∫i Marin Ciprian, cet„˛ean
                              modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i Berechet    Ónregistrare R 16673925, am hot„r‚t:
rom‚n, n„scut la data de 28.07.1979 Ón Ploie∫ti,
                              Daniela Cristina, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      1. Extinderea obiectului de activitate cu
jude˛ul Prahova, domiciliat Ón satul C„rbune∫ti,
                              19.04.1971 Ón Bucure∫ti, sectorul 4, domiciliat„ Ón    urm„toarele activit„˛i:
nr. 436, comuna C„rbune∫ti, jude˛ul Prahova,        Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 256, bl. 53, sc. A,
identificat cu C.I. seria PH nr. 288675, eliberat„ de                                  2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i
                              et. 9, ap. 51, sectorul 2, identificat„ cu C.I. seria DP  componente ale structurilor metalice;
Poli˛ia V„lenii de Munte la data de 6.02.2002, cod     nr. 116635 eliberat„ de I.N.E.P. la data de
numeric personal 1790728297305, Ón calitate de                                      2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
                              23.12.2005, cod numeric personal 2710419443039,      t‚mpl„rie din metal;
cesionar, pe de alt„ parte, Ónfiin˛at„ Ón baza actului   Ón calitate de cesionar, pe de alt„ parte, am convenit
constitutiv al societ„˛ii, cu modific„rile ∫i                                      2852 - opera˛iuni de mecanic„ general„;
                              s„ Óncheiem prezenta hot„r‚re, prin care:
complet„rile ulterioare, am convenit s„ Óncheiem                                     6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe
                                eu, fiurcanu Daniel, declar c„ m„ retrag din
prezenta hot„r‚re prin care:                                             baz„ de grafic;
                              calitatea de administrator ∫i cesionez din p„r˛ile
  Eu, Iliescu Constantin, m„ retrag din calitatea de                                  6022 - transporturi cu taxiuri;
                              mele sociale un num„r de 313 p„r˛i sociale, Ón
asociat unic ∫i administrator al societ„˛ii ∫i cesionez                                 6023 - transporturi terestre de c„l„tori,
                              valoare total„ de 3.130 lei, dnei Berechet Daniela
20 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 lei, valoare total„                                 ocazionale;
                              Cristina care mi-a achitat contravaloarea acestora
de 200 de lei, c„tre Marin Ciprian. Precizez, de                                     6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
                              ast„zi, data autentific„rii prezentului act.
asemenea, c„ am primit de la cesionar                                          7487 - alte activit„˛i de servicii, prestate Ón
                                Eu, C„p„˛‚n„ Florentina ceisonez din p„r˛ile
contravaloarea p„r˛ilor sociale ast„zi, data                                     principal Óntreprinderilor.
                              mele sociale un num„r de 63 p„r˛i sociale, Ón
autentific„rii prezentului act, ∫i declar c„ nu mai                                   Celelalte prevederi ale actelor societ„˛ii r„m‚n
                              valoare total„ de 630 lei, dnei Berechet Daniela
am nici o preten˛ie material„ sau administrativ„                                   neschimbate, prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte
                              Cristina care mi-a achitat contravaloarea acestora
fa˛„ de acesta sau fa˛„ de societate.                                         integrant„ din acestea.
                              ast„zi, data autentific„rii prezentului act.
  Eu, Marin Ciprian, declar c„ sunt de acord cu                                    Redactat ∫i dactilografiat de c„tre parte ast„zi,
                                Eu, Berechet Daniela Cristina declar c„ sunt de
cesiunea p„r˛ilor sociale de c„tre cedent, am achitat                                 12.01.2007, Ón trei exemplare.
                              acord cu cesiunea p„r˛ilor sociale de c„tre ceden˛i,
acestuia contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate ∫i   am achitat acestora contravaloarea p„r˛ilor sociale       (90/874.008)
sunt de acord s„ devin asociat unic ∫i administrator    ceisonate ∫i sunt de acord s„ devin asociat ∫i                 NOTIFICARE
al societ„˛ii.                       administrator al societ„˛ii.
                                                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Ca urmare a modific„rilor de mai sus            Ca urmare a modific„rilor de mai sus
                                1. Capitalul social al societ„˛ii este de 7.500 lei,  Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
  1. Capitalul social al societ„˛ii este de 200 lei,
                              Ómp„r˛it Ón 750 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 lei    prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 lei ∫i
                              fiecare ∫i apar˛ine asocia˛ilor dup„ cum urmeaz„:     republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
apar˛ine asociatului unic al societ„˛ii Marin
                                - fiurcanu Daniel - 187 p„r˛i sociale, Ón valoare    ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
Ciprian, Ón Óntregime.
                              total„ de 1.870 lei;                    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale TEJU - S.R.L., cu
  Beneficiile sau pierderile apar˛in asociatului
                                - C„p„˛‚n„ Florentina Gabriela - 187 p„r˛i sociale,  sediul Ón V„lenii de Munte, bd. Nicolae Iorga nr. 80,
unic Ón totalitate.
                              Ón valoare total„ de 1.870 lei;              bl. C3, sc. A, et. 2, ap. 5, jude˛ul Prahova, cod po∫tal
  2. Administrarea ∫i reprezentarea soceit„˛ii vor fi
                                - Berechet Daniela Cristina - 376 p„r˛i sociale, Ón  2100, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului
realizate de c„tre asociatul unic Marin Ciprian,
                              valoare total„ de 3.760 lei.                cu nr. J 29/1646/2004, cod unic de Ónregistrare
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 28.07.1979 Ón
                                Cota de participare la beneficii ∫i pierderi:     R 16673925, care a fost Ónregistrat cu nr. 2812 din
Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón satul
                                - fiurcanu Daniel - 25 %;                12.01.2007.
C„rbune∫ti, nr. 435, comuna C„rbune∫ti, jude˛ul
                                - C„p„˛‚n„ Florentina Gabriela - 25 %;           (91/874.008)
Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 288675
                                - Berechet Daniela Cristina - 50 %.                        *
eliberat„ de Poli˛ia V„lenii de Munte la data de
6.02.2002, cod numeric personal 1790728297305, cu       Societatea va fi reprezentat„ ∫i administrat„ de
                              C„p„˛‚n„ Florentina Gabriela, cet„˛ean rom‚n,              Societatea Comercial„
puteri depline de reprezentare ∫i administrare.                                          TERRAVERDE - S.R.L.
  3. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón satul        n„scut„ la data de 7.04.1959 Ón comuna Smeeni,
                              jude˛ul Buz„u, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Nicolae         Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
C„rbune∫ti, nr. 436, comuna C„rbune∫ti, jude˛ul
                              G. Caranfil nr. 68-70, bl. 232B, sc. 2, et. 3, ap. 25,
Prahova.                                                                HOT√R¬REA NR. 1
                              sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria RX nr. 209392
  4. Se precizeaz„ domeniul principal de activitate
                              eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 22.08.2003,
∫i activitatea principal„: 4521 - construc˛ii de cl„diri                                 din data de 8.01.2007 a asociatului unic
                              cod numeric personal 2590407400116, av‚nd puteri
∫i lucr„ri de geniu.                                                   Œn baza statutului propriu, Biroul Erxecutiv al
                              depline de reprezentare ∫i administrare.
  Celelalte clauze ale actului constitutiv al                                    Ligii Asocia˛ilor Sportive din Petrol Ploie∫ti, Ón
                                Celelalte clauze ale actului constitutiv al
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                                             calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                              societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
  Prezenta hot„r‚re face parte integrant„ din                                    FOTBAL PETROLUL PLOIE™TI - S.R.L., reprezentat
                                Prezenta hot„r‚re face parte integrant„ din
acesta.                                                        prin dl Florin Bercea, Ón calitate de pre∫edinte,
                              acesta.
  Tehnoredactat„ ast„zi, 8.12.2006, la Biroul de       Tehnoredactat ast„zi, 12.01.2007, la Biroul de     hot„r„∫te:
asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului         asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului          • schimbarea denumirii societ„˛ii din Societatea
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova, Ón       Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova, Ón       Comercial„ FOTBAL PETROLUL PLOIE™TI - S.R.L.
5 exemplare, din care 2 exemplare au fost Ónm‚nate     5 exemplare, din care 2 exemplare au fost Ónm‚nate     Ón Societatea Comercial„ TERRAVERDE - S.R.L.
p„r˛ilor.                         p„r˛ilor.                           (92/874.009)
   (86/874.006)                        (88/874.007)                               NOTIFICARE
          NOTIFICARE                         NOTIFICARE                Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu      Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu      prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale TERRAVERDE -
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale TANES         constitutiv al Societ„˛ii Comerciale TEHNOMAR -      S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Str. Stadionului nr. 26,
CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul Ón satul C„rbune∫ti,     S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Intrarea C„minelor     jude˛ul Prahova, cod po∫tal 2000, Ónregistrat„ la
nr. 436, comuna C„rbune∫ti, jude˛ul Prahova,        nr. 3, bl. 27A, parter, ap. 4, jude˛ul Prahova,      Oficiul    registrului     comer˛ului    cu
Ónregistrat„ cu nr. J 29/1224/2002, cod unic de      Ónregistrat„ cu nr. J 29/501/1997, cod unic de       nr. J 29/1042/1996, cod unic de Ónregistrare
Ónregistrare 14994902, care a fost Ónregistrat cu     Ónregistrare R9429961, care a fost Ónregistrat cu     R 8734681, care a fost Ónregistrat cu nr. 1163 din
nr. 1071 din 10.01.2007.                  nr. 2193 din 15.01.2007.                  10.01.2007.
  (87/874.006)                        (89/874.007)                        (93/874.009)
              *                             *                              *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 464/9.II.2007                  13
      Societatea Comercial„             C.I. seria PH nr. 080356 eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti   republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
     TOP SURVEY GROUP - S.R.L.            la data de 18.02.1999, cod numeric personal        ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
      Ploie∫ti, jude˛ul Prahova            2560930293119, Ón calitate de asociat unic al       constitutiv al Societ„˛ii Comerciale TOTAL
                              Societ„˛ii Comerciale TOPAZ 92 - S.R.L., cu sediul Ón   SERVICII ADRIAN - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str.
           HOT√R¬RE               Ploie∫ti, Str. Banatului nr. 2, bl. 36, sc. D, et. 6,   Tismana nr. 49, jude˛ul Prahova, cod po∫tal 2000,
                              ap. 20, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul      Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
     a adun„rii generale a asocia˛ilor         Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       nr. J 29/4034/1992, cod unic de Ónregistrare
  Subsemna˛ii                       Prahova cu nr. J 29/1052/1992, cod unic de         R 2699623, care a fost Ónregistrat cu nr. 2628 din
  - Tene Camelia-Elena, cet„˛ean rom‚n,          Ónregistrare 1352374, constituit„ Ón baza statutului    16.01.2007.
domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Mihail Eminescu nr. 9,    societ„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,    (98/874.012)
ap. 7, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH   am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele complet„ri                      *
nr. 390029 eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de    statutului societ„˛ii:
6.06.2003, cedent, Ón calitate de asociat unic al       • se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru Ón Ploie∫ti, ™os.          Societatea Comercial„
Societ„˛ii Comerciale TOP SURVEY GROUP - S.R.L.,      Vestului nr. 27, stand I4, Complex Comercial BALIF            TRANSCOM - S.R.L.
cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Mihai Eminescu nr. 9,     CITY, jude˛ul Prahova.                         satul Filipe∫tii de T‚rg
parter, ap. 7, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la       Se desfiin˛eaz„ punctele de lucru din:               comuna Filipe∫tii de T‚rg
Oficiul Registrului Comer˛ului Prahova cu           1. Ploie∫ti, str. Alexandru Vlahu˛„ nr. 13, jude˛ul           jude˛ul Prahova
nr. J 29/2502/2006, cod unic de Ónregistrare        Prahova;
19212276, pe de o parte, ∫i                  2. Ploie∫ti, ™os. Vestului nr. 27, stand 74, jude˛ul            HOT√R¬RE
  - Tene Daniel-Nicu∫or, cet„˛ean rom‚n, n„scut la    Prahova;
data de 21.08.1972 Ón comuna Slobozia-M‚ndra,         3. Ploie∫ti, Str. T‚rgovi∫tei, Complex Pim,               a asociatului unic
jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Mihai   pavilionul 6A, jude˛ul Prahova;                Subsemnatul Podeanu Vasile, cet„˛ean rom‚n,
Eminescu nr. 9, ap. 7, jude˛ul Prahova, identificat      4. Ploie∫ti, Str. Republicii nr. 177, stand 20,     domiciliat Ón satul Br„t„∫anca, nr. 140, comuna
cu C.I. seria PH nr. 501991 eliberat„ de Poli˛ia      jude˛ul Prahova;                      Filipe∫tii de T‚rg, jude˛ul Prahova, identificat cu
Ploie∫ti la data de 18.10.2004, cod numeric personal     5. Ploie∫ti, ™os. Vestului, BALIF SCHOPPING       C.I. seria PH nr. 484003 eliberat„ de Poli˛ia B„icoi
1720821343231, cesionar, pe de alt„ parte,         CENTER nr. 27 jude˛ul Prahova.               la data de 28.07.2004, Ón calitate de asociat unic al
  am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele modific„ri        Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n     Societ„˛ii Comerciale TRANSCOM - S.R.L., cu sediul
actului constitutiv al societ„˛ii:             neschimbate, prezenta hot„r‚re f„c‚nd parte        Ón satul Br„t„∫anca, comuna Filipe∫tii de T‚rg,
  eu, Tene Camelia-Elena, declar c„ cesionez       integrant„ din acesta.                   jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul
18 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, Ónsemn‚nd 180 lei     Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,        Registrului    Comer˛ului     Prahova    cu
din Óntregul capital social pe care Ól de˛in, dlui Tene  11.01.2007, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care     nr. J 29/1278/1994, cod unic de Ónregistrare
Daniel-Nicu∫or. Precizez, de asemenea, c„ am        2 pentru p„r˛i.                      5681094, constituit„ Ón baza statutului societ„˛ii, cu
primit de la cesionar contravaloarea p„r˛ilor sociale      (96/874.011)                     modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, am hot„r‚t
cesionate ast„zi, data autentific„rii prezentului act,                *                s„ aducem urm„toarele complet„ri actului
∫i sunt de acord cu intrarea acestuia Ón societate ca                                 constitutiv al societ„˛ii:
asociat ∫i administrator.                       Societatea Comercial„               Se completeaz„ obiectul de activitate cu
  Eu, Tene Daniel-Nicu∫or, declar c„ sunt de acord        TOTAL SERVICII ADRIAN - S.R.L.             4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
cu cesiunea p„r˛ilor sociale cesionate de c„tre dna         Ploie∫ti, jude˛ul Prahova              5119 - intermediere Ón comer˛ul cu produse
Tene Camelia-Elena, am achitat acesteia                                        diverse;
contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate ∫i sunt de              HOT√R¬RE                 6311 - manipul„ri;
acord cu intrarea mea Ón societate ca asociat ∫i                                     6312 - depozit„ri;
administrator.                           a adun„rii generale a asocia˛ilor
                                                             6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor
  Ca urmare a modific„rilor de mai sus            Subsemnata Dumitru Lidia, cet„˛ean rom‚n,
                                                           terestre;
  1. Capitalul social al societ„˛ii este Ón valoare de  n„scut„ la data de 22.12.1958 Ón Ploie∫ti, jude˛ul
                                                             6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale
200 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale Ón valoare de     Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Malu Ro∫u
                                                           tur-operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„,
10 lei fiecare ∫i apar˛ine asocia˛ilor astfel:       nr. 95A, bl. 120A, ap. 13, jude˛ul Prahova,
                                                           neclasificate Ón alt„ parte;
  - Tene Ccamelia-Elena - 20 lei, 2 p„r˛i sociale;    identificat„ cu C.I. seria PH nr. 292691 eliberat„ de
                                                             6340 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport.
  - Tene Daniel-Nicuu∫or - 180 lei, 18 p„r˛i sociale.   Poli˛ia Ploie∫ti la data de 25.02.2002, cod numeric
                                                             Se recodific„ Óntregul obiect de activitate.
  2. Beneficiile ∫i pierderile apar˛in asocia˛ilor    personal 2581222293129, Ón calitate de asociat al
                                                             Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
astfel:                          Societ„˛ii Comerciale TOTAL SERVICII ADRIAN -
                                                           neschimbate.
  - Tene Camelia-Elena - 10 %, ∫i             S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Tismana nr. 49,
                                                             Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  - Tene Daniel-Nicu∫or - 90 %.              jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
                                                           acesta.
  3. Administrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii vor fi   Comer˛ului Prahova de pe l‚ng„ Tribunalul
                              Prahova cu nr. J 29/4034/1992, cod unic de          Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul
realizate de c„tre Tene Camelia-Elena ∫i de Tene
                              Ónregistrare 2699623, pe de o parte, Ón ∫edin˛a      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Daniel-Nicu∫or cu drepturi ∫i puteri depline de
                              adun„rii generale, ∫i Dumitru Ionu˛ Sorin, cet„˛ean    Tribunalul Prahova ast„zi, 9.01.2007, Ón cinci
reprezentare ∫i administrare, put‚nd ac˛iona
                              rom‚n, n„scut la data de 16.12.1987 Ón Ploie∫ti,      exemplare, din care dou„ s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
separat.
  4. Se modific„ textul activit„˛ii principale 7420 -   jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Malu       (99/874.013)
activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de    Ro∫u, nr. 95A, bl. 120A, et. 3, ap. 13, jude˛ul                NOTIFICARE
consultan˛„ tehnic„ legate de acestea (executarea     Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 273428
                              eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 26.11.2001,     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
lucr„rilor de cadastru, geodezie, topografie,
                              cod numeric personal 1871216297341, pe de alt„       Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu
cartografie, fotogrammetrie ∫i lucr„ri de
consultan˛„ legate de acestea).              parte, am hot„r‚t urm„toarele:               prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
  Celelalte clauze ale actului constitutiv al         Eu, Dumitru Lidia, cesionez lui Dumitru Ionu˛     republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
societ„˛ii, cu modific„rile ulterioare, adaptat      Sorin 5.710 RON, respectiv 571 p„r˛i sociale din      ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
corespunz„tor prezentei hot„r‚ri r„m‚n           capitalul social de˛inut, ∫i precizez c„ am primit     constitutiv al Societ„˛ii Comerciale TRANSCOM -
neschimbate, prezenta hot„r‚re f„c‚nd parte        ast„zi contravaloarea p„r˛ilor cesionate.         S.R.L., cu sediul Ón satul Filipe∫tii de T‚rg, comuna
integrant„ din acesta.                     Eu, Dumitru Ionu˛ Sorin, declar c„ primesc       Filipe∫tii de T‚rg, jude˛ul Prahova, cod po∫tal 2076,
  Tehnoredactat la Compartimentul de asisten˛„      cesiunea f„cut„ prin prezentul act ∫i am achitat      Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
din cadrul Oficiul Registrului Comer˛ului de pe      acestora contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate     nr. J 29/1278/1994, cod unic de Ónregistrare
l‚ng„ Tribunalul Prahova ast„zi, 10.01.2007, Ón cinci   ast„zi, data prezentei ∫edin˛e a adun„rii generale.    R 5681094, care a fost Ónregistrat cu nr. 1344 din
exemplare, din care dou„ s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.        Ca urmare a celor men˛ionate mai sus, capitalul    11.01.2007.
   (94/874.010)                     social al societ„˛ii, Ón sum„ de 5.710 RON, divizat Ón     (100/874.013)
                              571 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, va fi de˛inut de                 *
          NOTIFICARE
                              c„tre asociatul unic dup„ cuum urmeaz„: Dumitru
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       Ionu˛ Sorin - 5.710 RON, adic„ 571 p„r˛i sociale, a          Societatea Comercial„
Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu      10 lei fiecare, respectiv 100 % capitalul social.      UTOPIA - S.R.L., Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     Beneficiile ∫i pierderile apar˛in asociatului unic
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        propor˛ional cu aportul la capital.                    HOT√R¬REA NR. 4
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului      Administrarea societ„˛ii va fi realizat„ de
                                                                   din data de 13.12.2006
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale TOP SURVEY      Dumitru Ionu˛ Sorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                                                             a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
GROUP - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Mihai     data de 16.12.1987 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,
                                                                     UTOPIA - S.R.L.
Eminescu nr. 9, parter, ap. 7, jude˛ul Prahova,      domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Malu Ro∫u nr. 95A,
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     bl. 120A, et. 3, ap. 13, jude˛ul Prahova, identificat cu   Subsemnatul Dinescu Marin, cet„˛ean rom‚n,
nr. J 29/2502/2006, cod unic de Ónregistrare        C.I. seria PH nr. 273428 eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti   domiciliat Ón Bolde∫ti-Sc„eni, Str. Fagului nr. 17,
19212276, care a fost Ónregistrat cu nr.1351 din      la data de 26.11.2001, cod numeric personal        bl. 3A, et. 4, ap. 25, jude˛ul Prahova, identificat cu
11.01.2007.                        1871216297341, cu drepturi ∫i puteri depline de      C.I. seria PH nr. 142638 eliberat„ de Poli˛ia
  (95/874.010)                      administrare ∫i reprezentare.               Bolde∫ti-Sc„eni la data de 21.01.2000, n„scut la data
              *                  Celelalte clauze ale actului constitutiv al      de 25.09.1977 Ón Ploie∫ti, denumit Ón continuare
                              societ„˛ii, cu modific„rile ulterioare, adaptat      îasociat unic” al Societ„˛ii Comerciale UTOPIA -
       Societatea Comercial„             corespunz„tor prezentei hot„r‚ri a societ„˛ii, r„m‚n    S.R.L., cu sediul social Ón Ploie∫ti, str. Nicolae
        TOPAZ 92 - S.R.L.             neschimbate, prezentul act f„c‚nd parte integrant„     Simache nr. 8, jude˛ul Prahova, decid, Ón
      Ploie∫ti, jude˛ul Prahova           din acesta.                        conformitate cu prevederile Legii (societ„˛ilor
                                Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,       comerciale) nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile
           HOT√R¬RE               11.12.2006, Óntr-un num„r de cinci exemplare.       ulterioare, urm„toarele:
                                (97/874.012)                       1. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
         a asociatului unic                                         al societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
                                        NOTIFICARE
  Subsemnata Mihai Marcela, cet„˛ean rom‚n,                                      7012 - cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri
n„scut„ la data de 30.09.1956 Ón Urla˛i, jude˛ul       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       imobiliare proprii;
Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. Banatului nr. 2,  Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu        7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
bl. 36D, et. 6, ap. 20, jude˛ul Prahova, identificat„ cu  prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   imobiliare proprii sau Ónchiriate;
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 464/9.II.2007
  7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor      Art. 2. Se actualizeaz„ Óntregul obiect de       constitutiv al Societ„˛ii Comerciale STALROM COM
de capacitate mic„;                    activitate - cod CAEN - conform H.G. nr. 656/1997     - S.R.L., cu sediul Ón Zal„u, str. Lt. Col. Pretorian
  7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport     ∫i, respectiv, O.I.N.S. nr. 601/2002.           nr. 23, bl. N-96, sc. A, et. 1, ap. 5, jude˛ul S„laj, cod
terestru;                           Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii  po∫tal 4700, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
  7133 - Ónchirirea ma∫inilor ∫i echipamentelor de    r„m‚n neschimbate.                     comer˛ului cu nr. J 31/164/1997, cod unic de
birou, inclusiv a calculatoarelor;               Redactat ∫i dactilografiat la sediul Cabinetului de  Ónregistrare R 9801894, care a fost Ónregistrat cu
  7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente,     avocatur„ Monica Clinciu, Ón 5 exemplare.         nr. 266 din 12.01.2007.
neclasificate Ón alt„ parte;                  (104/874.016)                       (107/874.018)
  7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i                     *                             *
gospod„re∫ti, neclasificate Ón alt„ parte;
  7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;              Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
  7240 - activit„˛i legate de bazele de date;              HUFI COM - S.R.L.                   TOFFER TRANSCOM - S.R.L.
  7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de          ™imleu Silvaniei, jude˛ul S„laj              ™imleu Silvaniei, jude˛ul S„laj
birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
  7415 - activit„˛i de management al holdingurilor;            HOT√R¬REA NR. 1                       HOT√R¬REA NR. 1
  7481 - activit„˛i fotografice;
  9220 - activit„˛i de radio ∫i televiziune.             din data de 11 ianuarie 2007                din data de 11 ianuarie 2007
  2. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,             a adun„rii generale                a adun„rii generale a asocia˛ilor
str. Vasile Lasc„r nr. 35, mezanin, ap. 3, sectorul 2,    Subsemnata Nagy Veronica-Gyongyi, asociat unic       Subsemnatul Tordai Ferecz-Joszef, asociat unic al
Óncep‚nd cu data de 1.12.2006, pe o perioad„ de      al Societ„˛ii Comerciale HUFI COM - S.R.L., ™imleu     Societ„˛ii Comerciale TOFFER TRANSCOM - S.R.L.,
4 ani, unde se vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i,    Silvaniei, care Óndeplinesc obliga˛iile ∫i exercit     ™imleu Silvaniei, S„laj, care Óndepline∫te obliga˛iile
cod CAEN:                         drepturile stabilite prin lege pentru adunarea       ∫i exercit„ drepturile stabilite prin lege pentru
  9211 - produc˛ie de filme cinematografice ∫i      general„, modific ast„zi, 11.01.2007, actul        adunarea general„, modific ast„zi, 11.01.2007,
video;                           constitutiv al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„.        statutul societ„˛ii dup„ cum urmeaz„.
  9212 - distribu˛ie de filme cinematografice ∫i       1. Se Ónchid punctele de lucru din             1. Se stabile∫te mandatul administratorului
video;                            a) localitatea Ciucea, str. Crasne nr. 53, jude˛ul   Tordai Ferecz-Joszef pe durat„ nedeterminat„.
  9213 - proiec˛ie de filme cinematografice;       Cluj;                             2. Se modific„ datele de identificare a asociatului
  9220 - activit„˛i de radio ∫i televiziune;         b) localitatea Pericei, Str. Apei nr. 260, jude˛ul   unic - administartor Tordai Ferecz-Joszef dup„ cum
  9231 - crea˛ie ∫i interpretare artistic„ ∫i literar„.  S„laj;                           urmeaz„:
  La punctul de lucru vor lucra 3 persoane.         c) localitatea Boghi∫, nr. 7/b, jude˛ul S„laj.       - Tordai Ferecz-Joszef, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
   (101/874.014)                      Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii  Ón ™imleu Silvaniei, Str. Independen˛ei nr. 14,
                              r„m‚n nemodificate.                    jude˛ul S„laj, n„scut la data de 3.01.1955 Ón ™imleu
          NOTIFICARE                                            Silvaniei, jude˛ul S„laj, posesor al C.I. seria SX
                               Hot„r‚rea face parte integrant„ din actul
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       constitutiv al societ„˛ii, se depune la Oficiul      nr. 039196 eliberat„ de Poli˛ia ™imleu Silvaniei la
Tribunalul Prahova notific„, Ón conformitate cu      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul S„laj    data de 19.01.2001, cod numeric personal
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.      1550103311827.
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile         Prezentul Ónscris sub semn„tur„ privat„ a fost       Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    redactat ∫i dactilografiat ast„zi, 11.01.2007, la     nemodificate.
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale UTOPIA - S.R.L.,   Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului       Hot„r‚rea face parte integrant„ din statutul
cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Nicolae Simache - corp B,   Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul S„laj    societ„˛ii, se depune la Oficiul Registrului
nr. 8, jude˛ul Prahova, cod po∫tal 2000, Ónregistrat„   Ón 6 exemplare, din care 5 pentru parte ∫i unul      Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul S„laj ∫i se
la  Oficiul   registrului   comer˛ului   cu    pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul       public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
nr. J 29/560/2001, cod unic de Ónregistrare        Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         Prezentul Ónscris sub semn„tur„ privat„ a fost
R 13960677, care a fost Ónregistrat cu nr. 2402 din    Tribunalul S„laj ∫i este semnat de c„tre parte.      redactat ∫i dactilografiat ast„zi, 11.01.2007, la
15.01.2007.                           (105/874.017)                     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
  (102/874.014)                                   *                Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul S„laj
              *                                             Ón 6 exemplare, din care 5 pentru parte ∫i unul
                                    Societatea Comercial„             pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul
       Societatea Comercial„                   STALROM COM - S.R.L.             Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
       VROS PLAST - S.R.L.                    Zal„u, jude˛ul S„laj             Tribunalul S„laj ∫i este semnat de c„tre parte.
      Ploie∫ti, jude˛ul Prahova                                           (108/874.019)
                                      HOT√R¬REA NR. 1                            *
        HOT√R¬REA NR. 1
                                din data de 9 ianuarie 2007 a adun„rii             Societatea Comercial„
        din data de 11.01.2007,              generale extraordinare a asocia˛ilor         BEST ARHIVA - S.R.L., Zal„u, jude˛ul S„laj
     a adun„rii generale a asocia˛ilor         Societ„˛ii Comerciale STALROM COM - S.R.L.
  Subsemnatul Pantazi F„nel, cet„˛ean rom‚n,         Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale STALROM COM -                HOT√R¬RE
n„scut la data de 24.08.1970 Ón Ploie∫ti, jude˛ul     S.R.L., dna Carmen Maria Tarlea, cet„˛ean rom‚n de
Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. B„ne∫ti nr. 4,    na˛ionalitate rom‚n„, n„scut„ la data de 3.10.1980      din data de 8.01.2007 privind modificarea
bl. 8E, sc. A, et. 9, ap. 40, jude˛ul Prahova,       Ón Zal„u, jude˛ul S„laj, domiciliat„ Ón Zal„u, str.      actului constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
identificat„ cu C.I. seria PH nr. 127789 eliberat„ de   Ioan Slavici nr. 1, bl. C2, sc. A, et. 1, ap. 4, jude˛ul       EXPERT LICHIDATOR - S.R.L.
Poli˛ia  Ploie∫ti,   cod  numeric    personal   S„laj, identificat„ cu C.I. seria SX nr. 000080,       Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii
1700824293091, Ón calitate de asociat unic al       eliberat„ de Poli˛ia Zal„u la data de 5.05.1999, cod    Comerciale EXPERT LICHIDATOR - S.R.L., Óntrunit„
Societ„˛ii Comerciale VROS PLAST - S.R.L., cu sediul    numeric personal 2801003314010, ∫i dl Marius        Ón condi˛iile prezen˛ei asocia˛ilor reprezent‚nd
Ón str. B„ne∫ti nr. 4, bl. 8E, sc. A, et. 9, ap. 40,    Cornel Iosif, cet„˛ean rom‚n de na˛ionalitate       Óntregul capital social,
jude˛ul Prahova, Ónmatricualt„ la Oficiul         rom‚n„, n„scut la data de 10.02.1977 Ón Zal„u,        av‚nd Ón vedere cesionarea de c„tre asocia˛ii
Registrului    Comer˛ului     Prahova    cu   jude˛ul S„laj, domiciliat Ón Zal„u, str. Avram Iancu    Societ„˛ii Comerciale EXPERT LICHIDATOR - S.R.L.,
nr. J 29/2759/2006, cod unic de Ónregistrare        nr. 54, bl. N6, sc. A, ap. 3, jude˛ul S„laj, identificat  Magherusan Silviu Mihai ∫i Pintea Ioan Ovidiu Ón
R 19737713, prin prezenta hot„r‚re am decis        cu C.I. seria SX nr. 104286, cod numeric personal     Óntregime a p„r˛ilor sociale de˛inute, ∫i cesionarea
urm„toarele:                        1770210312951 eliberat„ de Poli˛ia Zal„u la data de    de c„tre asociatul Nicorici Vasile Dorel a unui
  • se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru situat Ón      9.01.2004, Óntruni˛i Ón adunarea general„         num„r de 15 p„r˛i sociale de˛inute, asocia˛ilor
Ploie∫ti, bd. Bucure∫ti nr. 22, bl. 2B, parter, jude˛ul  extraordinar„ decid prin prezentul Ónscris         nou-coopta˛i Ón societate, Oanu Elena Maria ∫i Hosu
Prahova.                          urm„toarele:                        Eugenia ∫i asociatului Cosma Sorin Ioan, eliberarea
  Celelelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv     1. Cesionarea celor 10 p„r˛i sociale nominative ∫i   din func˛ia de administrator a dlui Nicorici Vasile
al societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezenta hot„r‚re     indivizibile, de˛inute Ón societate de asociatul      Dorel, numirea administrator a asociatei
f„c‚nd parte integrant„ din acesta.            cedent Carmen Maria Tarlea, Ón favoarea          nou-cooptate Hosu Eugenia, modific„rii domeniului
  (103/874.015)                     asociatului cesionar Marius Cornel Iosif. Œn urma     de activitate ∫i a activit„˛ii principale ∫i redactarea
              *                cesiunii , asociatul cesionar Marius Cornel Iosif va    unui nou act constitutiv Ón conformitate cu
                              de˛ine Ón societate toate cele 20 p„r˛i sociale      modific„rile aduse Legii nr. 31/1990, republicat„,
      Societatea Comercial„             nominative ∫i indivizibile ce reprezint„ 100 %       prin Legea nr. 441/2006,
    WILDCAT PROD IMPEX - S.R.L.            Óntregul capital social al societ„˛ii.            v„z‚nd prevederile art. 191 ∫i 192 din Legea
     C‚mpina, jude˛ul Prahova              2. Retragerea din societate ∫i din func˛ia de      nr. 31/1990, republicat„, privind societ„˛ile
                              administrator a asociatului cedent Carmen Maria      comerciale, Ón temeiul art. 192 din Legea
          HOT√R¬REA               Tarlea.                          nr. 31/1990, republicate, hot„r„∫te:
                               3. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator pe o       Art. 1. Se aprob„ cesionarea de c„tre asocia˛ii
         asociatului unic             perioad„ nelimitat„ asociatul unic cesionar Marius     Societ„˛ii Comerciale EXPERT LICHIDATOR - S.R.L.,
  Subsemnatul Wild Daniel, cet„˛ean rom‚n,        Cornel Iosif.                       Magherusan Silviu Mihai ∫i Pintea Ioan Ovidiu Ón
n„scut la data de 6.06.1968 Ón C‚mpina, jude˛ul        4. Actualizarea actului constitutiv al societ„˛ii.   Óntregime a p„r˛ilor sociale de˛inute ∫i cesionarea
Prahova, domiciliat Ón C‚mpina, Str. V„ii nr. 4,       5. Un exemplar al acestei hot„r‚ri a adun„rii      de c„tre asociatul Nicorici Vasile Dorel a unui
jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH       generale extraordinare a asocia˛ilor, redactat„ Ón 4    num„r de 15 p„r˛i sociale de˛inute, asocia˛ilor nou
nr. 222195, eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina la data de    (patru exemplare) se va depune la Oficiul         coopta˛i Ón societate Oanu Elena Maria ∫i Hosu
14.03.2001, cod numeric personal 1680606290914,      Registrului Comer˛ului S„laj Ón vederea Ónscrierii     Eugenia ∫i asociatului Cosma Sorin Ioan.
Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale    de men˛iuni modificatoare.                  Cesionarea p„r˛ilor sociale se realizeaz„ la
WILDCAT PROD IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón           (106/874.018)                     valoarea nominal„.
C‚mpina, Str. V„ii nr. 4, jude˛ul Prahova,                                        Capitalul social al societ„˛ii, fixat la valoarea de
                                        NOTIFICARE
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului                                    10.000 lei, Ómp„r˛it Ón 1.000 p„r˛i sociale cu o
Prahova cu nr. J 29/211/1997, am hot„r‚t           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       valoare nominal„ de 10 lei, apar˛ine asocia˛ilor
urm„toarele:                        Tribunalul S„laj notific„, Ón conformitate cu       dup„ cum urmeaz„:
  Art. 1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón       prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     - Nicorici Vasile Dorel de˛ine 250 p„r˛i sociale, Ón
C‚mpina, bd. Carol I nr. 18, bl. 2B, parter, jude˛ul    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        valoare total„ de 2.500 lei, respectiv 25 % din
Prahova.                          ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    capitalul social;
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 464/9.II.2007                  15
  - Cosma Sorin Ioan de˛ine 250 p„r˛i sociale, Ón     Comercial„ AUTOSERVIZI FONTI - S.R.L., care va        D2040 - fabricarea elementelor din lemn;
valoare total„ de 2.500 lei, respectiv 25 % din       de˛ine astfel toate cele 100 p„r˛i sociale nominative     D2051 - fabricarea altor produse din lemn;
capitalul social;                      ∫i indivizibile, la valoarea lor nominal„,          D2052 - fabricarea articolelor din plut„, paie ∫i
  - Onau Elena Maria de˛ine 250 p„r˛i sociale, Ón     reprezent‚nd 100 % din capitalul social al societ„˛ii,   Ómpletituri;
valoare total„ de 2.500 lei, respectiv 25 % din       societatea devenind astfel o societate cu asociat       D2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i
capitalul social;                      unic.                           componente ale structurilor metalice;
  - Hosu Eugenia de˛ine 250 p„r˛i sociale, Ón         2. V‚nzarea unui imobil al societ„˛ii compus        D2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
valoare total„ de 2.500 lei, respectiv 25 % din       dintr-o hal„ numerotat„ Hala 1 ∫i terenul aferent Ón    t‚mpl„rie din metal;
capitalul social.                      suprafa˛„ total„ de 7.200 m 2 c„tre Societatea        D2822 - produc˛ie de radiatoare ∫i cazane pentru
  Art. 2. Se aprob„ eliberarea din func˛ia de       Comercial„ GATOR - S.R.L., cu sediul social Ón Cehu    Ónc„lzire central„;
administrator a dlui Nicorici Vasile Dorel, func˛ia     Silvaniei, jude˛ul S„laj, Ónmatriculat„ la Oficiul      D2851 - tratarea ∫i acoperirea metalelor;
de administartor fiind de˛inut„ pentru perioada de     registrului comer˛ului cu nr. J 31/621/2006, cod       D2852 - opera˛iuni de mecanic„ general„;
patru ani Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii prezentei     unic de Ónregistrare R1396750, precum ∫i un teren       F4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
hot„r‚ri de c„tre dna Hosu Eugenia.             arabil situat Ón extravilanul ora∫ului Cehu Silvaniei     F4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
  Art. 3. Se aprob„ modificarea domeniului         Ón suprafa˛„ total„ de 8.700 m2, Ómpreun„ cu un        G5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii
principal de activitate din KA741 - activit„˛i juridice,  bazin de ap„ Ón suprafa˛„ de 15 m2.            prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i
de contabilitate ∫i revizie contabil„, consultan˛„ Ón     Aceast„ hot„r‚re a adun„rii generale          cu semiproduse;
domeniul fiscal; activit„˛i de studiu de pia˛„ ∫i de    extraordinare a asocia˛ilor, redactat„ Ón 4 (patru)      G5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu
sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i management,      exemplare se va depune la Oficiul Registrului       combustibili, minerale, ∫i produse chimice pentru
Ón OA925 - activit„˛i ale bibliotecilor, arhivelor,     Comer˛ului al Jude˛ului S„laj Ón vederea Ónscrierii    industrie;
muzeelor ∫i alte activit„˛i culturale.           de men˛iuni modificatoare.                  G5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material
  Art. 4. Se aprob„ modificarea activit„˛ii          (111/874.021)                     lemnos ∫i de construc˛ii;
principale din KA 7414 - activit„˛i de consultan˛„                                    G5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
                                        NOTIFICARE
pentru afaceri ∫i management; Ón OA9251 -                                       echipamente industriale, nave ∫i avioane;
activit„˛i ale bibliotecilor ∫i arhivelor.           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         G5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,
  Art. 5. Se aprob„ completarea obiectului de       Tribunalul S„laj notific„, Ón conformitate cu       articole de menaj ∫i de fier„rie;
activitate cu urm„toarelor activit„˛i secundare:      prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     G5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,
  IA6311 - manipul„ri;                   republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;
  IA6312 - depozit„ri;                   ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     G5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
  KA7011 - dezvoltare (promovare) imobiliar„;       constitutiv al Societ„˛ii Comerciale BEMER - S.R.L.,    alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  KA7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     cu sediul Ón Cehu Silvaniei Str. Hododului nr. 7,       G5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón
imobiliare proprii sau Ónchiriate;             jude˛ul S„laj, cod po∫tal 4762, Ónregistrat„ cu      v‚nzarea produselor cu caracter specific,
  KA7031 - agen˛ii imobiliare;               nr. J 31/174/2001, cod unic de Ónregistrare        neclasificate Ón alt„ parte;
  KA7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de       R 14104710, care a fost Ónregistrat cu nr. 250 din      G5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
tarif sau contract;                     12.01.2007.                        diverse;
  KA7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i            (112/874.021)                       G5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
utilitarelor de capacitate mic„;                            *                furaje;
  KA7482 - activit„˛i de ambalare;                                            G5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i cu plante;
  KA7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere.           Societatea Comercial„               G5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;
  Art. 6. Se aprob„ schimbarea denumirii societ„˛ii         MECORALEX CONSULT - S.R.L.              G5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i piei
din Societatea Comercial„ EXPERT LICHIDATOR -              Zal„u, jude˛ul S„laj             prelucrate;
S.R.L. Ón Societatea Comercial„ BEST ARHIVA -                                       G5125 - comer˛ cu ridicata cu tutun neprelucrat;
S.R.L.                                   HOT√R¬REA NR. 1                G5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;
  Art. 7. Se aprob„ modificarea art. 8 din actul                                     G5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse
constitutiv, respectiv:                        din data de 12 ianuarie 2007,
                                      a adun„rii generale            din carne;
  Hot„r‚rile asocia˛ilor se iau Ón adunarea general„                                   G5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate,
care Ó∫i va desf„∫ura activitatea potrivit dispozi˛iilor    Subsemnata Mezei Mihaela-Corina, asociat unic
                                                            ou„, uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
legii ∫i ale prezentului act constitutiv.          al Societ„˛ii Comerciale MECORALEX CONSULT -
                                                             G5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;
  Fiecare parte social„ d„ dreptul la un vot.       S.R.L., Zal„u, S„laj, Óndeplinind obliga˛iile ∫i
                                                             G5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;
  Adunarea general„ decide prin votul majorit„˛ii     exercit‚nd drepturile stabilite prin lege pentru
                                                             G5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
simple a asocia˛ilor (votul a 50 % + 1 din num„rul     adunarea general„, modific ast„zi, 12.01.2007, actul
                                                            produse zaharoase;
p„r˛ilor sociale de˛inute de asocia˛i).           constitutiv al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
                                1. Se stabile∫te mandatul administratorului        G5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao
   (109/874.020)
                              Mezei Mihaela-Corina pe durat„ nedeterminat„.       ∫i condimente;
           NOTIFICARE                2. Se recodific„ obiectul de activitate al societ„˛ii   G5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte
                              conform noului nomenclator - CAEN, publicat Ón       alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 908 din           G5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu
Tribunalul S„laj notific„, Ón conformitate cu
                              13.12.2002.                        produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                3. Se completeaz„ obiectul de activitate cu        G5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
                              urm„toarele activit„˛i secundare:               G5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
                                D1721 - ˛es„turi din bumbac ∫i din fire tip       Ónc„l˛„minte;
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale BEST ARHIVA -
                              bumbac;                            G5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
S.R.L., cu sediul Ón Zal„u, str. Simion B„rnu˛iu,
                                D1722 - ˛es„turi din l‚n„ cardat„ ∫i din fire tip    de uz gospod„resc, cu aparate de radio ∫i
bl. A-26, sc. B, et. 1, ap. 26, jude˛ul S„laj, cod po∫tal
4700, Ónregistrat„ cu nr. J 31/123/2001, cod unic de    l‚n„ cardat„;                       televizoare;
Ónregistrare R 13908199, care a fost Ónregistrat cu      D1723 - ˛es„turi din l‚n„ piept„nat„ ∫i din fire      G5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din
nr. 224 din 11.01.2007.                   tip l‚n„ piept„nat„;                    ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;
  (110/874.020)                       D1724 - ˛es„turi din m„tase ∫i din fire tip m„tase;    G5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice
              *                  D1725 - ˛es„turi din alte textile;           ∫i de parfumerie;
                                D1730 - finisarea materialelor textile;          G5146 - comer˛ cu ridicata cu produse
       Societatea Comercial„               D1740 - fabricare de articole confec˛ionate din     farmaceutice;
        BEMER - S.R.L.               textile (cu excep˛ia Ómbr„c„minte ∫i lenjeriei de       G5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
     Cehu Silvaniei, jude˛ul S„laj           corp);                           consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
                                D1751 - fabricare de covoare ∫i mochete;          G5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
         HOT√R¬REA NR. 4                D1752 - fabricare de fr‚nghii, sfori ∫i plase;     lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate;
                                D1753 - fabricare de textile ne˛esute ∫i articole     G5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i
  din data de 14 septembrie 2006, a adun„rii        din acestea, cu excep˛ia confec˛iilor pentru        minereuri metalice;
      generale ordinare a asocia˛ilor         Ómbr„c„minte;                         G5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
    Societ„˛ii Comerciale BEMER - S.R.L.          D1754 - fabricarea altor articole textile,       de construc˛ii;
  Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale BEMER - S.R.L., dl   neclasificate Ón alt„ parte;                 G5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
Mengon Renzo, cet„˛ean italian, de na˛ionalitate        D1760 - fabricare de metraje prin tricotare sau     furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de
italian„, n„scut la data de 6.03.1960 Ón localitatea    cro∫etare;                         Ónc„lzire;
Rabi, Italia, posesor al pa∫aportului nr. 096945B,       D1771 - fabricare de ciorapi, ∫osete ∫i ciorapi      G5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;
eliberat de autorit„˛ile italiene la data de 25 august   pantalon, tricota˛i sau cro∫eta˛i;              G5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
1998, ∫i Societatea Comercial„ AUTOSERVIZI           D1772 - fabricare de pulovere, veste ∫i articole    intermediare;
FONTI - S.R.L., persoan„ juridic„ str„in„, cu sediul    similare tricotate sau cro∫etate;               G5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
Ón Italia, Citta Di Castello, str. San Secondo Via       D1810 - fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte       G5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;
Eugenio Curiel, nr. 4, cod fiscal ∫i num„r de        din piele;                          G5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
Ónmatriculare 01800280545-19.02.1996 la Registrul       D1821 - fabricare de articole de Ómbr„c„minte      industria minier„ ∫i construc˛ii;
Firmelor din Perugia, constituit„ la data de        pentru lucru;                         G5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
30.09.1989, prin asociat ∫i administrator unic Fonti      D1822 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte    industria textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;
Enzo, cet„˛ean italian, domiciliat Ón Italia,        (exclusiv lenjeria de corp);                 G5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
localitatea Citta di Castello, str. San Secondo-Via      D1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;   echipamente periferice ∫i software;
Eugenio Curiel nr. 4, cod fiscal FNTNZE5802707450       D1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte     G5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i
posesor al pa∫aportului seria 964923B, eliberat de     ∫i accesorii, neclasificate Ón alt„ parte;         echipamente de birou;
autorit„˛ile italiene la data de 8.03.1999, Óntruni˛i     D2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;          G5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i
azi, 14.09.2006, Ón adunarea general„ ordinar„ a      impregnarea lemnului;                   echipamente electronice;
asocia˛ilor au decis Ón unanimitate:              D2020 - fabricare de produse stratificate din       G5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi
  1. Cesionarea tuturor p„r˛ilor sociale de˛inute de   lemn: placaj, panel, furnire, pl„ci din a∫chii de     utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;
asociatul Mengon Renzo Ón societate, respectiv cele     lemn, pl„ci fibrolemnoase etc.;                G5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
26 p„r˛i sociale nominative ∫i indivizibile, la        D2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i      unelte agricole, inclusiv cu tractoare;
valoarea lor nominal„, c„tre asociatul Societatea      t‚mpl„rie pentru construc˛ii;                 G5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
 16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 464/9.II.2007
  G5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                  NOTIFICARE                 D2665 - fabricarea produselor din azbociment;
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                        D2666 - fabricarea altor elemente din beton,
                               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           Tribunalul S„laj notific„, Ón conformitate cu        ciment ∫i ipsos;
  G5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine        prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     F4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile          F4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
produse nealimentare;                   ulterioare, depunerea textului actualizat al actului      F4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie
  G5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i        constitutiv al Societ„˛ii Comerciale MECORALEX       anticorosiv„;
legume proaspete;                     CONSULT - S.R.L., cu sediul Ón Zal„u, str.           F4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
  G5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu       Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 35, jude˛ul          F4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
produse din carne;                    S„laj, cod po∫tal 4700, Ónregistrat„ cu            F4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
  G5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee    nr. J 31/93/2002, cod unic de Ónregistrare           F4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
∫i molu∫te;                        R 14555001, care a fost Ónregistrat cu nr. 262 din
                                                             F4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
  G5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse     12.01.2007.
                                                             F4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
de patiserie ∫i produse zaharoase;              (114/874.022)
  G5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;                      *                de geamuri;
  G5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din                                      F4545 - alte lucr„ri de finisare;
tutun;                               Societatea Comercial„                G5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
  G5227 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           ELDIMONA - S.R.L., satul St‚rciu            materiale de construc˛ii;
specializate, cu produse alimentare;             comuna Horoatu Crasnei, jude˛ul S„laj            G5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
  G5231 - comer˛ cu am„nuntul cu produse                                       furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de
farmaceutice;                               HOT√R¬REA NR. 1               Ónc„lzire;
  G5232 - comer˛ cu am„nuntul cu articole                                        G5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
                                   din data de 9 ianuarie 2007,
medicale ∫i ortopedice;                          a adun„rii generale             industria minier„ ∫i construc˛ii;
  G5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse                                        G5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi
                               Subsemnatul Negreanu Vasile-Liviu, asociat unic
cosmetice ∫i de parfumerie;                                              utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;
                             al Societ„˛ii Comerciale ELDIMONA - S.R.L., satul
  G5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;                                        G5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de
                             St‚rciu, comuna Horoatu Crasnei, jude˛ul S„laj,
  G5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;                                    fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru
                             Óndeplinind obliga˛iile ∫i exercit‚nd drepturile
  G5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i                                   vopsit;
                             stabilite prin lege pentru adunarea general„,
articole din piele;                    modific ast„zi, 9.01.2007, actul constitutiv al        G5248 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  G5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, cu       societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:                specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;    1. Se schimb„ domeniul principal de activitate ∫i    parte;
  G5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i       activitatea principal„ din:                  I6420 - telecomunica˛ii;
aparate electrocasnice, cu aparate de radio ∫i        - domeniul principal de activitate: 455 -          K7132 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
televizoare;                       Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i demolare, cu    pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire
  G5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de       personal de deservire aferent;               aferent.
fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru      - activitatea principal„: 4550 - Ónchirierea
vopsit;                                                         Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii
                             utilajelor de construc˛ii ∫i demolare, cu personal de
  G5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i                                   r„m‚n nemodificate.
                             deservire aferent,
articole de papet„rie;                    Ón:                             Hot„r‚rea face parte integrant„ din actul
  G5248 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          - domeniul principal de activitate: 451 -        constitutiv al societ„˛ii, se depune la Oficiul
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    organizare de ∫antiere ∫i preg„tirea terenului;       Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul S„laj
parte;                            - activitatea principal„: 4511 - demolarea        ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
  G5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de        construc˛iilor, terasamente ∫i organizarea de         Ca urmare a modific„rilor de mai sus se
ocazie v‚ndute prin magazine;               ∫antiere.                          Óntocme∫te actul constitutiv actualizat la zi cu toate
  G5261 - comer˛ cu am„nuntul prin             2. Se stabile∫te mandatul administratorului       modific„rile.
coresponden˛„;                      Negreanu Vasile-Liviu pe durat„ nedeterminat„.         Prezentul Ónscris sub semn„tur„ privat„ a fost
  G5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i       3. Se modific„ datele de identificare a asociatului   redactat ∫i dactilografiat ast„zi, 9.01.2007, de
pie˛e;                          unic-administrator Negreanu Vasile-Liviu dup„ cum      Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
  G5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se         urmeaz„: Negreanu Vasile-Liviu, cet„˛ean rom‚n,
                                                           Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul S„laj
efectueaz„ prin magazine;                 domiciliat Ón satul St‚rciu nr. 150, comuna Horoatu
                             Crasnei, jude˛ul S„laj, n„scut la data de 9.06.1976 Ón   Ón 6 exemplare, din care 5 pentru parte ∫i unul
  I6024 - transporturi rutiere de m„rfuri.                                      pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul
  Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii  Crasna, jude˛ul S„laj, posesor al C.I. seria SX
                             nr. 113176, eliberat„ de Poli˛ia comunei Crasna la     Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
r„m‚n nemodificate.                                                  Tribunalul S„laj.
                             data de 15.04.2004, cod numeric personal
  Hot„r‚rea face parte integrant„ din actul
                             1760609314301.                          (115/874.023)
constitutiv al societ„˛ii, se depune la Oficiul
                               4. Se recodific„ obiectul de activitate al societ„˛ii
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul S„laj                                            NOTIFICARE
                             conform noului nomenclator - CAEN publicat Ón
∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
                             Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 908 din           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Ca urmare a modific„rilor de mai sus se        13.12.2002.                         Tribunalul S„laj notific„, Ón conformitate cu
Óntocme∫te actul constitutiv actualizat la zi cu toate    5. Se completeaz„ obiectul de activitate cu       prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
modific„rile.                       urm„toarele activit„˛i secundare:
  Prezentul Ónscris sub semn„tur„ privat„ a fost                                   republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
                               D2651 - fabricarea cimentului;              ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
redactat ∫i dactilografiat ast„zi, 12.01.2007, de      D2652 - fabricarea varului;
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului                                   constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ELDIMONA -
                               D2653 - fabricarea ipsosului;
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul S„laj                                  S.R.L., cu sediul Ón satul St‚rciu nr. 150, comuna
                               D2661 - febricarea elementelor din beton pentru
Ón 6 exemplare, din care 5 pentru parte ∫i unul      construc˛ii;                        Horoatu Crasnei, jude˛ul S„laj, cod po∫tal 4745,
pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul        D2662 - fabricarea elementelor din ipsos pentru     Ónregistrat„ cu nr. J 31/306/2002, cod unic de
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       construc˛ii;                        Ónregistrare R 14957912, care a fost Ónregistrat cu
Tribunalul S„laj ∫i este semnat de c„tre parte.       D2663 - fabricarea betonului;              nr. 117 din 9.01.2007.
   (113/874.022)                      D2664 - fabricarea mortarului;                (116/874.023)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                     ,
        îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                          &JUYDGY|163799]
                     Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 464/9.II.2007 con˛ine 16 pagini.                  Pre˛ul: 0,40 lei         ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:8/2/2010
language:Romanian
pages:16