Docstoc

mof2_2005_035c

Document Sample
mof2_2005_035c Powered By Docstoc
					                              PARTEA A II-A
Anul 173 (XII) — Nr. 35/C            SINTEZA LUCR√RILOR                                Mar˛i, 25 octombrie 2005
                        COMISIILOR PERMANENTE
                        ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR

         SINTEZA LUCR√RILOR COMISIILOR PERMANENTE
             ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR
                         Perioada: 17 – 20.10.2005
                                   SUMAR

        N r.                                                           Pagina

         1.  Comisia  pentru administra˛ie public„, amenajarea teritoriului ∫i echilibru
            ecologic  ....................................................................................................   1–3
         2.  Comisia  juridic„, de disciplin„ ∫i imunit„˛i..............................................             3–4
         3.  Comisia  pentru egalitatea de ∫anse Óntre femei ∫i b„rba˛i...................                     4
         4.  Comisia  parlamentar„ a revolu˛ionarilor din decembrie 1989...............                     4–7


 1. Comisia pentru administra˛ie public„,                     2. Proiectul Legii pentru modificarea art. 18 din
amenajarea teritoriului ∫i echilibru ecologic                  Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor
                                        fizice ∫i a asocia˛iilor familiale care desf„∫oar„
  Comisia pentru administra˛ie public„,
                                        activit„˛i economice Ón mod independent
amenajarea teritoriului ∫i echilibru ecologic ∫i-a
                                        (PL-x 457/2005). Termen: 27.10.2005.
desf„∫urat lucr„rile Ón ziua de 19 octombrie 2005,
                                          3. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Óntre orele 13,30 ∫i 15,00, iar Ón ziua de
                                        Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea ∫i
20 octombrie 2005, Óntre orele 13,00 ∫i 16,30.
                                        completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 82/2000
  La lucr„rile comisiei au fost prezen˛i 25 de
                                        privind autorizarea operatorilor economici care
deputa˛i Ón ziua de 19 octombrie 2005 ∫i 24 de
                                        desf„∫oar„ activit„˛i de repara˛ii, de reglare, de
deputa˛i Ón ziua de 20 octombrie 2005.
                                        modific„ri constructive, de reconstruc˛ie a
  Lucr„rile ∫edin˛elor au fost conduse de domnul
                                        vehiculelor rutiere, precum ∫i de dezmembrare a
deputat Relu Fenechiu, pre∫edintele Comisiei
                                        vehiculelor uzate (PL-x 458/2005). Termen:
pentru administra˛ie public„, amenajarea teritoriului
                                        27.10.2005.
∫i echilibru ecologic.
                                          4. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
  A fost adoptat„ urm„toarea ordine de zi:
                                        Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea ∫i
 Œn avizare                                  completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 83/2003
 1. Propunerea legislativ„ Legea Cur˛ii de                   privind aprobarea posturilor de inspec˛ie la
Conturi (Pl-x 378/2005). Termen: 20.10.2005.                  frontier„ organizate Ón punctele de trecere a
 2      MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   35/C/25.X.2005

frontierei stabilite pentru importul, exportul ∫i     15. Propunerea legislativ„ pentru modificarea ∫i
tranzitul tipurilor de m„rfuri supuse controalelor   completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
veterinare, precum ∫i condi˛iile de aprobare a     ale∫ilor locali (Pl-x 394/2005). Termen: 27 10.2005.
posturilor de inspec˛ie la frontier„ responsabile     Lucr„rile au debutat cu examinarea proiectelor
pentru controalele veterinare ale animalelor vii ∫i  de lege ∫i propunerilor legislative transmise
produselor    provenind   din  ˛„rile ter˛e  comisiei spre avizare.
(PL-x 459/2005). Termen: 27.10.2005.            Dup„ analizare, proiectele de lege ∫i propunerile
  5. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei  legislative prev„zute la punctele 1, 2, 3, 4, 9 ∫i 10
Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea ∫i      ale ordinii de zi au fost avizate favorabil cu
completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 14/2003     unanimitate de voturi.
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea      Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu       favorabil cu 24 de voturi pentru ∫i o ab˛inere.
Handicap (PL-x 462/2005). Termen: 27.10.2005.       Pentru propunerea legislativ„ de la punctul 6
                            s-a hot„r‚t cu 23 de voturi pentru, unul Ómpotriv„
  6. Propunerea legislativ„ privind modificarea
                            ∫i o ab˛inere s„ se acorde aviz negativ.
Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat„
                              Propunerile legislative prev„zute la punctele 7 ∫i
(Pl-x 466/2005). Termen: 27.10.2005.
                            8 au fost avizate negativ cu unanimitate de voturi.
  7. Propunerea legislativ„ privind modificarea
                              S-a trecut la examinarea propunerilor legislative
Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
                            pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind
proprietate asupra terenurilor agricole ∫i celor
                            statutul ale∫ilor locali, prev„zute la punctele 11 ∫i
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii
                            12 ale ordinii de zi.
fondului funciar nr. 18/1991 ∫i ale Legii         Din partea Comisiei pentru Ónv„˛„m‚nt, ∫tiin˛„,
nr. 169/1997 (Pl-x 467/2005). Termen: 27.10.2005.   tineret ∫i sport s-a primit un aviz favorabil, cu trei
  8. Propunerea legislativ„ privind transporturile  amendamente ce au fost re˛inute de c„tre comisie
rutiere (Pl-x 472/2005).                ∫i supuse dezbaterii.
  9. Proiectul Legii pentru modificarea ∫i        Dup„ examinare, prin supunerea la vot, primele
completarea Legii nr. 111/1996 privind         dou„ amendamente au fost respinse cu majoritate
desf„∫urarea Ón siguran˛„ a activit„˛ilor nucleare   de voturi, iar cel de-al treilea amendament a fost
(PL-x 477/2005). Termen: 20.10.2005.          admis cu majoritate de voturi. Pentru ambele
  10. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei  propuneri legislative a fost Óntocmit un singur
de urgen˛„ a Guvernului nr. 128/2005 privind      raport, conform art. 66 alin. (3) din Regulamentul
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Sistemului  Camerei Deputa˛ilor.
Informatic Na˛ional de Semnal„ri (PL-x 478/2005).     S-a votat pentru raport favorabil cu 15 voturi
Termen: 20.10.2005.                  pentru ∫i dou„ ab˛ineri, dintre cei prezen˛i la vot.
                              Propunerea legislativ„ prev„zut„ la punctul 13 a
 Œn fond
                            fost am‚nat„ pentru dezbatere Ómpreun„ cu o alt„
  11. Propunerea legislativ„ pentru modificarea    propunere legislativ„ privind Zona metropolitan„
Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale∫ilor locali  Bucure∫ti—Ilfov, ambele ini˛iative legislative av‚nd
(Pl-x 377/2005). Termen: 20.10.2005.          acela∫i obiect.
  12. Propunere legislativ„ pentru modificarea ∫i     Proiectul de lege aflat la punctul 14 al ordinii de
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul    zi a fost discutat Ón prezen˛a domnului Borbély
ale∫ilor locali (Pl-x 382/2005). Termen: 20.10.2005.  László, ministru delegat pentru lucr„ri publice ∫i
  13. Propunerea legislativ„ privind constituirea   amenajarea teritoriului. Au fost parcurse o parte
zonelor metropolitane (Pl-x 391/2005).         dintre prevederile actului normativ, iar ca urmare a
  14. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonan˛ei  unor puncte de vedere diferite, la unele articole,
de urgen˛„ a Guvernului. nr. 105/2005 pentru      dezbaterile au fost am‚nate pentru s„pt„m‚na
modificarea ∫i completarea Legii nr. 152/1998     viitoare.
privind Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale pentru       Propunerea legislativ„ prev„zut„ la punctul 15 a
Locuin˛e (PL-x 331/2005). Termen: 20.10.2005.     fost respins„ cu 7 voturi pentru, 7 voturi Ómpotriv„
        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   35/C/25.X.2005       3

∫i o ab˛inere, dintre cei prezen˛i la vot, Ómpreun„     La art. 6 alin. (5) s-a avizat textul propus de
cu amendamentele depuse la comisie de c„tre       Comisia pentru regulament cu majoritate de voturi,
domnul deputat Viorel Oancea, din partea Grupului    13 voturi pentru ∫i un vot Ómpotriv„.
parlamentar al P.N.L.                    Art. 7 a fost avizat favorabil cu unanimitatea
 PRE™EDINTE,                      voturilor celor prezen˛i la momentul exprim„rii
 Relu Fenechiu                     votului.
                      SECRETAR,    De asemenea, art. 8 a fost avizat favorabil cu
                 Vasile Filip Soporan  unanimitate de voturi, Ón forma propus„ de
                             Comisia pentru regulament.
                               Œn acest sens urmeaz„ s„ fie transmis Comisiei
    2. Comisia juridic„, de disciplin„        pentru regulament avizul favorabil al Comisiei
        ∫i imunit„˛i               juridice, de disciplin„ ∫i imunit„˛i.
  Comisia juridic„, de disciplin„ ∫i imunit„˛i, av‚nd    Lucr„rile comisiei au continuat Ón ∫edin˛„
cvorumul Óndeplinit, ∫i-a desf„∫urat lucr„rile Ón ziua  comun„ cu membrii Comisiei juridice, de numiri,
de 20 octombrie 2005.                  imunit„˛i ∫i valid„ri a Senatului pentru dezbaterea
  La ∫edin˛a comisiei au fost prezen˛i urm„torii    proiectului Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei de
deputa˛i: Sergiu Andon, Florin Iordache, Cornel     urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la
™tirbe˛, George B„e∫u, Mirela Elena Adomnic„i,      rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, Ón
Daniel Buda, Ioan Buda, Bogdan Liviu Ciuc„,       vederea aviz„rii.
Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor,       La dezbateri au participat, Ón calitate de invita˛i,
Ion Gon˛ea, Máté András Levente, Gheorghe S‚rb,     din partea Consiliului Legislativ, domnul Drago∫
Timi∫ Ioan, Drago∫ Ujeniuc, Petre Ungureanu ∫i      Iliescu, pre∫edinte, ∫i doamna Stancu Mirela,
Augustin Zegrean, din totalul de 25 de membri ai     contabil-∫ef, din partea institu˛iei Avocatul
comisiei.                        Poporului, domnii Ioan Muraru, Avocatul Poporului,
  Lucr„rile comisiei au fost conduse de domnul     ∫i Lapa Nicolae, secretar general, din partea
deputat Sergiu Andon, pre∫edintele comisiei.       Ministerului Public, domnul Tor˛olea Marius,
  Membrii comisiei au aprobat urm„toarea ordine     manager economic, din partea Consiliului Superior
de zi:                          al Magistraturii, domnul Ion Mihalcea, secretar
  I. Reanalizarea unor propuneri de modificare a    general, ∫i Rodica Zaharia, director, din partea
Regulamentului Camerei Deputa˛ilor (nr. 35/464/2005),  Ministerului Justi˛iei, domnul Costel Todor, secretar
retrimise de plenul Camerei.               general adjunct, iar din partea Ministerului
  II. ™edin˛„ comun„ cu membrii Comisiei juridice,   Finan˛elor Publice, doamna Elena Doina Dasc„lu,
de numiri, imunit„˛i ∫i valid„ri a Senatului pentru   secretar de stat, doamna Gheorghi˛a Oprea,
analizarea proiectului Legii pentru aprobarea      director general, ∫i domnul Moise Popescu,
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu    director general.
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul      Au luat cuv‚ntul at‚t membrii celor dou„ Comisii
2005 (PL-x 301/2005). Œn avizare.            juridice, care au solicitat l„muriri de la
  ™edin˛a comisiei a Ónceput cu dezbaterea       reprezentan˛ii ministerelor, c‚t ∫i invita˛ii.
punctului 1 al ordinii de zi referitor la reanalizarea    Domnul deputat Sergiu Andon, pre∫edintele
unor propuneri de modificare a Regulamentului      Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i imunit„˛i, a supus
Camerei Deputa˛ilor, retrimise de plenul Camerei.    votului membrilor comisiilor reunite propunerea de
  Membrii comisiei au examinat textele art. 6      avizare favorabil„ a proiectului de lege. Prin votul
alin. (5), art. 7 ∫i art. 8 alin. (2) din proiectul   majoritar exprimat, 4 voturi Ómpotriv„, membrii
Hot„r‚rii pentru modificarea ∫i completarea       celor dou„ Comisii juridice au hot„r‚t avizarea
Regulamentului Camerei Deputa˛ilor astfel cum au     favorabil„.
fost reformulate de c„tre Comisia pentru           Domnul deputat Petre Ungureanu, sus˛inut de
regulament.                       doamna deputat Liana Dumitrescu ∫i de domnii
  Œn urma dezbaterilor ∫i a punctelor de vedere     deputa˛i Ioan Timi∫, Augustin Zegrean, Traian
exprimate s-a trecut la vot.               Dobre ∫i Ioan Buda, a solicitat Óntocmirea unei
 4       MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.  35/C/25.X.2005

adrese c„tre Consiliul Superior al Magistraturii prin  na˛ional„ — CAEN, aprobat„ prin Hot„r‚rea
care s„ se cear„ informa˛ii privind destina˛ia      Guvernului nr. 656/1997, actualizat„ prin Ordinul
sumelor de bani Óncasate din taxa de Ónscriere la    pre∫edintelui Institutului Na˛ional de Statistic„
examenele de intrare Ón magistratur„ pe care le     nr. 601/2002.
organizeaz„ aceast„ institu˛ie. Prin consens,        Modificarea Legii nr. 300/2004 este determinat„
membrii comisiei au hot„r‚t s„ fie transmis„ o      de numeroasele sesiz„ri adresate Agen˛iei
astfel de adres„ care urmeaz„ s„ fie redactat„ de    Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i
c„tre domnul deputat Petre Ungureanu.          Coopera˛ie at‚t Ón scris, c‚t ∫i telefonic de c„tre
  Œntruc‚t timpul alocat acestei ∫edin˛e a fost     persoanele implicate Ón mod direct Ón aplicarea
epuizat, domnul pre∫edinte Sergiu Andon a        normelor legale referitoare la autorizarea
declarat lucr„rile comisiei Ónchise.           desf„∫ur„rii de activit„˛i economice, persoanele
 PRE™EDINTE,                      fizice ∫i asocia˛iile familiale autorizate, precum ∫i
 Sergiu Andon                      de necesitatea elimin„rii Ón cel mai scurt timp a
                      SECRETAR,
                             limit„rii desf„∫ur„rii unor astfel de activit„˛i.
                     George B„e∫u    Supus„ la vot propunerea legislativ„ a fost
                             avizat„ favorabil Ón unanimitate.
   3. Comisia pentru egalitatea de ∫anse         La punctul doi al ordinii de zi au fost discutate
                             unele probleme privind activitatea viitoare a
      Óntre femei ∫i b„rba˛i
                             comisiei.
  Joi, 20 octombrie 2005, ordinea de zi a fost       La lucr„rile comisiei din ziua 20 octombrie au
urm„toarea:                       fost prezen˛i to˛i cei 6 membri ai Comisiei pentru
  1. Dezbaterea ∫i avizarea proiectului Legii      egalitatea de ∫anse Óntre femei ∫i b„rba˛i.
pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004     PRE™EDINTE,
privind autorizarea persoanelor fizice ∫i a        Minodora Cliveti
asocia˛iilor familiale care desf„∫oar„ activit„˛i
economice Ón mod independent, Camera
Deputa˛ilor fiind Camer„ decizional„ (PL-x 457 din        4. Comisia parlamentar„ a
10.10.2005).                         revolu˛ionarilor din decembrie 1989
  2. Alte probleme privind activitatea comisiei.      Comisia a lucrat Ón plen Ón ziua de 20.10.2005,
  ™edin˛a a fost condus„ de doamna pre∫edinte      ora 14,00, dup„ urm„toarea ordine de zi:
Minodora Cliveti.                      1. Avizarea dosarelor transmise de c„tre
  La ∫edin˛a comisiei au fost invita˛i reprezentan˛ii  Secretariatul de Stat pentru Problemele
Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i     Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 Ón vederea
Mijlocii ∫i Coopera˛ie, dar ace∫tia nu au fost      preschimb„rii certificatelor de revolu˛ionar, conform
prezen˛i.                        Legii nr. 341/2004.
  Doamna pre∫edinte Minodora Cliveti a supus la      2. R„spuns la peti˛iile ∫i contesta˛iile adresate
vot ordinea de zi, care a fost aprobat„ Ón        Comisiei parlamentare a revolu˛ionarilor din
unanimitate.                       decembrie 1989.
  La primul punct al ordinii de zi s-a aflat        3. Diverse.
dezbaterea ∫i avizarea proiectului Legii pentru       La lucr„rile ∫edin˛ei a participat secretarul de
modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind    stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele
autorizarea persoanelor fizice ∫i a asocia˛iilor     Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989, domnul
familiale care desf„∫oar„ activit„˛i economice Ón    Petri∫or Morar.
mod independent, Camera Deputa˛ilor fiind          Lucr„rile au fost conduse de pre∫edintele
Camer„ decizional„ (PL-x 457 din 10.10.2005).      comisiei, deputat Emilian Vasile Cutean.
  Proiectul de lege are ca principal obiectiv       Pre∫edintele comisiei, domnul deputat Emilian
extinderea sferei activit„˛ilor care pot fi exercitate  Vasile Cutean, a adus la cuno∫tin˛„ membrilor
de persoanele fizice ∫i asocia˛iile familiale      comisiei faptul c„ Ón lista cu persoanele propuse
autorizate la toate activit„˛ile economice codificate  de c„tre Secretariatul de Stat pentru Problemele
conform Clasific„rii activit„˛ilor din economia     Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 pentru
        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   35/C/25.X.2005       5

primirea avizului Ón vederea preschimb„rii       publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
certificatelor de revolu˛ionar, conform Legii      nr. 7/4.01.2005.
nr. 341/2004, exist„ unele neconcordan˛e.         Domnul senator Doru Ioan T„r„cil„ a ad„ugat
Persoane care au ap„rut pe aceast„ list„ au mai     faptul c„ acest decret nu poate fi anulat dec‚t de
primit o dat„ avizul comisiei parlamentare ∫i au    o instan˛„ judec„toreasc„, iar solicitarea
fost cuprin∫i Ón lista publicat„ Ón Monitorul Oficial  secretarului de stat de a primi un aviz din partea
al Rom‚niei, Partea I, nr. 7/4.01.2005, cum ar fi,   comisiei pentru reverificarea dosarelor ar Ónsemna
de exemplu, Sas Petric„, Valto Mirela Elisabeta ∫i   dep„∫irea atribu˛iilor Comisiei parlamentare a
Virag Gabriel. De asemenea, exist„ neconcordan˛e    revolu˛ionarilor din decembrie 1989.
Óntre datele de na∫tere sau numele persoanelor din     Pre∫edin˛ele comisiei, domnul deputat Emilian
list„ cu ceea ce este publicat pe site-ul        Vasile Cutean, a afirmat faptul c„ s-a luat act de
Secretariatului de Stat pentru Problemele        propunrea secretarului de stat al Secretariatului de
Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989.          Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor din
  Secretarul de stat al Secretariatului de Stat    Decembrie 1989, cu men˛iunea c„ verificarea
pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie    dosarelor intr„ Ón atribu˛iile Secretariatului de Stat
1989 a afirmat c„ Ón leg„tur„ cu persoanele din     pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie
aceast„ list„, care au ap„rut ∫i Ón Monitorul Oficial  1989, iar Comisia parlamentar„ a revolu˛ionarilor
al Rom‚niei, Partea I nr. 7/4.01.2005, are de f„cut   din decembrie 1989 nu poate acorda de dou„ ori
unele preciz„ri, ∫i anume c„ a intrat Ón posesia    aviz acelora∫i persoane pentru preschimbarea
unei adrese semnate de consilierul de stat Gabriel   certificatului de revolu˛ionar ∫i nu se opune
Cristian Pi∫cociu potrivit c„reia se constat„ c„    verific„rii tuturor celor cuprin∫i Ón lista publicat„ Ón
Decretul nr. 1.168/2004 înu Óndepline∫te condi˛iile   Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
cerute de Constitu˛ia Rom‚niei ∫i nu i se poate da   nr. 7/4.01.2005, dar, dup„ p„rerea sa, nu trebuie
curs“ ∫i, de asemenea, c„ pe rolul instan˛elor     verificate dec‚t dosarele celor Ómpotriva c„rora au
judec„tore∫ti se afl„ un dosar care are ca obiect    fost f„cute contesta˛ii nominale.
anularea acestui decret.                  Œn ceea ce prive∫te Decretul nr. 1.169/2004,
  Fa˛„ de neconcordan˛a dintre datele de na∫tere    pre∫edintele comisiei a precizat c„ Comisia
ale persoanelor din list„ cu datele publicate pe    parlamentar„ a revolu˛ionarilor din decembrie 1989
site-ul Secretariatului de Stat pentru Problemele    pune Ón aplicare prevederile Legii nr. 341/2004 ∫i
Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989, domnul       nu Ó∫i asum„ r„spunderea ilegalit„˛ii decretului
Petri∫or Morar a precizat c„ va verifica cele      men˛ionat.
sesizate, cu men˛iunea c„ datele din list„ sunt cele    Domnul senator Dumitru Constantin a afirmat c„
corecte.                        Ón cazul Ón care exist„ contesta˛ii Ómpotriva
  Pre∫edintele comisiei, domnul deputat Emilian    persoanelor cuprinse Ón lista publicat„ Ón Monitorul
Vasile Cutean, a precizat c„ aceste liste ar trebui   Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 7/4.01.2005,
ref„cute, fa˛„ de neconcordan˛ele de date, iar cei   dosarele acestora pot fi reverificate, dar nu se pot
care au fost cuprin∫i Ón lista publicat„ Ón Monitorul  verifica Ónc„ o dat„ pentru a mai primi avizul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 7/4.01.2005 nu    comisiei parlamentare.
trebuie s„ mai apar„ Ón liste, av‚nd Ón vedere c„     Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
au fost aviza˛i o dat„ de cele dou„ comisii       pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie
prev„zute Ón Legea nr. 341/2004.            1989, domnul Petri∫or Morar, a precizat faptul c„
  Domnul Petri∫or Morar a afirmat c„ pentru a     Ómpotriva persoanelor cuprinse Ón lista publicat„ Ón
debloca o dat„ pentru totdeauna acest sistem      Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
propune ca Secretariatul de Stat pentru         nr. 7/4.01.2005 s-au formulat foarte multe
Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989     contesta˛ii nominale.
Ómpreun„ cu membrii Comisiei parlamentare a        Œn opinia pre∫edintelui comisiei, dosarele
revolu˛ionarilor din decembrie 1989 s„ verifice     persoanelor contestate pot fi reverificate de c„tre
dosarele celor 1.266 de persoane cuprinse Ón lista   membrii comisiei parlamentare chiar dac„ au fost
 6       MONITORUL    OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.   35/C/25.X.2005

cuprin∫i Ón lista publicat„ Ón Monitorul Oficial al      Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
Rom‚niei, Partea I, nr. 7/4.01.2005.           pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989,
  Secretarul de Stat al Secretariatului de Stat     domnul Petri∫or Morar, a prezentat membrilor
pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie     comisiei noul tip de certificat, cu precizarea c„ au
1989, domnul Petri∫or Morar, dore∫te s„ se fac„      fost depuse 233 de certificate la secretariatul
o rectificare Ón sinteza ∫edin˛ei din data de       comisiei Ón vederea semn„rii de c„tre pre∫edintele
13.10.2005, av‚nd Ón vedere c„ au fost strecurate     comisiei.
unele gre∫eli, ∫i anume: sunt 753 de duplicate        Pre∫edintele comisiei, domnul deputat Emilian
acordate, pe original figureaz„ un nume, iar pe      Vasile Cutean, a ad„ugat faptul c„ lista transmis„
duplicat alt nume, iar nu cum a fost scris Ón acea    de Secretariatul de Stat pentru Problemele
sintez„, precum c„ înu se poate face diferen˛a      Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 Ón vederea
Óntre matca original„ ∫i duplicat“. De asemenea, a    aviz„rii de c„tre Comisia parlamentar„ pentru
precizat c„ la ∫edin˛a anterioar„ a afirmat c„, îÓn    problemele revolu˛ionarilor din decembrie 1989
cazul Ón care comisia parlamentar„ face          pentru preschimbarea certificatului va fi returnat„
propuneri“, printr-o modificare a Legii nr. 341/2004,   pentru a fi ref„cut„ cu modific„rile de rigoare.
îs„ avizeze toate dosarele, cu excep˛ia celor care      De asemenea, a solicitat secretarului de stat al
au fost contesta˛i, va proceda Ón consecin˛„“, ∫i nu   Secretariatului de Stat pentru Problemele
îÓn cazul Ón care se va solicita acest lucru de c„tre   Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 s„ prezinte
comisie printr-o propunere f„cut„ Secretariatului de   proiectul de buget pentru anul 2006, defalcat,
Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor din
                             precum ∫i propunerile f„cute institu˛iilor implicate Ón
Decembrie 1989.“ Dac„ va exista o lege prin care
                             aplicarea Legii nr. 341/2004, av‚nd Ón vedere
va trebui s„ se preschimbe certificatele de pe
                             adresa transmis„ de c„tre Comisia parlamentar„
Legea nr. 42/1990 pe Legea nr. 341/2004, acest
                             pentru problemele revolu˛ionarilor din decembrie
lucru se va face automat.
                             1989 Ón acest sens, astfel intr‚ndu-se Ón ordinea
  Pre∫edintele comisiei, domnul deputat Emilian
                             de zi.
Vasile Cutean, a afirmat c„ Ón cazul Ón care
                               1. Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
Secretariatul de Stat pentru Problemele
                             pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie
Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 dore∫te s„
                             1989, domnul Petri∫or Morar, a precizat faptul c„
reverifice dosarele persoanelor cuprinse Ón lista
                             nu poate prezenta, Ón momentul de fa˛„, proiectul
publicat„ Ón Monitorul Oficial nr. 7/4.01.2005 poate
s„ o fac„, dar, din punctul de vedere al membrilor    de buget pentru anul 2006, av‚nd Ón vedere c„
Comisiei parlamentare pentru problemele          acesta nu este definitiv. Poate afirma, Óns„, c„
revolu˛ionarilor din decembrie 1989, aceste        proiectul de buget a fost Ónaintat cu suma de
persoane trebuie s„-∫i primeasc„ certificatele Ón     34 miliarde lei, iar Ón prezent este Ón lucru ∫i, de
regim de urgen˛„.                     asemenea, programele nu sunt definitive; din punct
  Secretarul de stat al Secretariatului de Stat     de vedere al indemniza˛iilor, s-a Ónaintat la
pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie     Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei un
1989 a precizat c„, potrivit art. 9 alin. 6 din Legea   necesar de aproximativ 200 de miliarde lei pe lun„,
nr. 341/2004, titlul se d„ Ón baza certificatului emis.  Ónsemn‚nd 2.400 de miliarde pe an, iar la
Acest decret a fost dat Ónaintea apari˛iei        Ministerul S„n„t„˛ii s-a comunicat num„rul de
certificatelor. Din acest motiv s-au creat confuzii ∫i  persoane aflate Ón eviden˛a Secretariatului de Stat
nemul˛umiri.                       pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie
  Pre∫edintele comisiei, domnul deputat Emilian     1989 pentru preschimbarea certificatelor. Nu se
Vasile Cutean, l-a contrazis pe domnul Petri∫or      poate face o evaluare, ne∫tiind care este costul
Morar, prin faptul c„ numai o chestiune tehnic„ a     pentru fiecare persoan„ Ón parte.
f„cut ca aceste certificate s„ nu apar„, listele fiind    Domnul senator Gheorghe David a propus ca
trimise la îMonitorul Oficial“ pentru tip„rire Ónainte  proiectul de buget s„ fie discutat s„pt„m‚na
de a se trimite la Cotroceni. Important este s„ se    viitoare pentru a se dispune de timp suficient
respecte procedurile.                   pentru discu˛ii.
        MONITORUL   OFICIAL  AL  ROM¬NIEI, PARTEA a II-a, Nr.  35/C/25.X.2005       7

  Membrii comisiei au hot„r‚t s„ se discute la      Œn Óncheierea lucr„rilor, pre∫edintele Comisiei
urm„toarea ∫edin˛„ proiectul de buget al        parlamentare pentru problemele revolu˛ionarilor din
Secretariatului de Stat pentru Problemele        decembrie 1989, domnul deputat Emilian Vasile
Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989, defalcat,
                            Cutean, a propus pentru viitoarea ∫edin˛„
precum ∫i propunerile f„cute de c„tre Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor din     urm„toarea ordine de zi:
Decembrie 1989 ministerelor implicate Ón aplicarea    1.  Discutarea  proiectului  de  buget    al
prevederilor Legii nr. 341/2004, av‚nd Ón vedere    Secretariatului de Stat pentru Problemele
faptul c„, Ón acest moment, nu era Óntrunit       Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 pentru anul
cvorumul, datorit„ faptului c„ o parte dintre
                            2006.
membrii comisiei prezen˛i la Ónceputul ∫edin˛ei nu
au putut r„m‚ne p‚n„ la finalul acesteia, fiind      2. Diverse.
nevoi˛i s„ plece pentru a fi prezen˛i la alte ∫edin˛e   PRE™EDINTE,

ale comisiilor din care mai fac parte.          deputat Emilian Vasile Cutean
                                   P R E fi U R I L E
                          publica˛iilor legislative pentru anul 2006
                             — pe suport tradi˛ional —
                                   Valoarea                      Valoarea
 Nr.                               abonamentului                 abonamentului trimestrial
 crt.       Denumirea publica˛iei                anual                      — lei noi —
                                  — lei noi —      Trim. I       Trim. II       Trim. III       Trim. IV

 1.   Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„       1.480         370,00       370,00        370,00        370,00
 2.   Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„,        250           —          —           —          —
     numere bis*)
 3.   Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  maghiar„      1.140         285,00       285,00        285,00        285,00
 4.   Monitorul Oficial, Partea a II-a              1.700         425,00       425,00        425,00        425,00
 5.   Monitorul Oficial, Partea a III-a               370         92,50        92,50         92,50        92,50
 6.   Monitorul Oficial, Partea a IV-a              1.540         385,00       385,00        385,00        385,00
 7.   Monitorul Oficial, Partea a VI-a              1.420         355,00       355,00        355,00        355,00
 8.   Monitorul Oficial, Partea a VII-a               460         115,00       115,00        115,00        115,00
 9.   Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei                 375         93,75        93,75         93,75        93,75
 10.   Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului   ∫i alte        620         155,00       155,00        155,00        155,00
     acte normative
 11.   Repertoriul actelor normative                 117           —          —             —        —
 12.   Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale              100           —          —             —        —
 13.   Edi˛ii trilingve                       350           —          —             —        —

      **) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

   Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
 inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
   Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
 urm„torii difuzori:
   u COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
   u RODIPET — S.A.                  — prin toate filialele
   u INTERPRESS SPORT — S.R.L.            — Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
                               (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
   u PRESS EXPRES — S.R.L.              — Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
                               (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
   u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.            — Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
                               (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
   u INFO EUROTRADING — S.A.             — Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
                               (telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
   u ACTA LEGIS — S.R.L.               — Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
                               (telefon/fax: 411.91.79)
   u CURIER PRESS — S.A.               — Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
                               (telefon/fax: 0268/47.05.96)
   u MIMPEX — S.R.L.                 — Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
                               (telefon/fax: 0254/71.92.43)
   u CALLIOPE — S.R.L.                — Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
                               (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
   u ART ADVERTISING — S.R.L.             — R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
                               (tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
   u ZIRKON MEDIA — S.R.L.              — Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
                               (tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
    IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
  ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
      Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                         &JUIDGY|046009]
                    Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“


Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, nr. 35/C/25.X.2005 con˛ine 8 pagini.          Pre˛ul: 1,54 lei noi/15.400 lei vechi     ISSN  1220–6335

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:8/2/2010
language:Romanian
pages:8