Text BU28 by alengka

VIEWS: 404 PAGES: 28

									                Berita Ukur
                SUARA JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA
                                                  Jabatan
                                         Ukur dan Pemetaan Malaysia
  BIL: 28                   2000                 ISSN O128-0414


JUPEM ANJUR PERSIDANGAN
KARTOGRAFI KE 15 BANGSA-BANGSA BERSATU
BAGI RANTAU ASIA PASIFIK
                                     telah berlangsung dengan penuh
                                     warna warni dan diserikan dengan
                                     persembahan kebudayaan Malaysia.

                                     Persidangan ini adalah untuk
                                     menyediakan forum serantau di
                                     mana pegawai-pegawai kerajaan,
                                     perancang, saintis dan pakar-pakar
                                     dari kawasan Asia Pasifik serta lain-
                                     lain wilayah dapat bertemu untuk
                                     menyuarakan keperluan bersama,
                                     masalah dan pengalaman dalam
                                     bidang ukur dan pemetaan,
                                     kartografi, haidrografi, penderiaan
                                     jauh, sistem maklumat geografi
                                     termasuk aspek-aspek pembelajaran
YB Menteri Tanah dan Pembangunan Koperasi ketika merasmikan        dan latihan, keperluan saintifik dan
persidangan
                                     teknologi, isu-isu pelaksanaan dan
                                     sebagainya. Ianya adalah sejajarJ ABATAN Ukur dan Pemetaan
  Malaysia (JUPEM) dan
  Kementerian Tanah dan
Pembangunan koperasi telah diberi
                   dari 30 buah negara dari jajahan
                   Asia dan Pasifik telah terlibat
                   dengan persidangan ini termasuk
                   beberapa organisasi saintifik di
                                     dengan konsep pembangunan
                                     mampan yang akan memenuhi
                                     keperluan semasa dan akan datang
                                     dengan mewujudkan sasaran
penghormatan untuk menganjurkan    peringkat antarabangsa.       pengawalan, mendefinasikan
Persidangan Kartografi Ke 15                       sasaran pembangunan, mengekal-
Bangsa-Bangsa Bersatu Bagi      Persidangan yang bertemakan ‘Satu  kan saiz penduduk dan kapasiti
Kawasan Asia Pasifik (UNRCC-AP)    Langkah ke Arah Pembangunan     produktif ekosistem dalam
dan Mesyuarat Ke 6 Jawatankuasa    Mampan’ ini telah dirasmikan    mengiktiraf bahawa terdapat had
Tetap Infrastruktur Sistem Maklumat  oleh YB Menteri Tanah dan      dan keperluan yang seimbang.
Geografi Bagi Asia dan Pasifik    Pembangunan Koperasi, Tan Sri    Selain itu, ianya juga memberi
(PCGIAP) mulai 11 hingga 14 April   Kasitah Gaddam pada 11 April 2000  penekanan terhadap pelaksanaan
2000. Seramai 116 peserta asing,   bertempat di Hotel Shangri-La,
49 peserta tempatan dan pemerhati   Kuala Lumpur. Majlis Perasmian      Bersambung ke muka surat 4


                            1
 Jabatan
 Ukur dan Pemetaan Malaysia Sidang Pengarang                   Rencana Pengarang
      Penaung
  En. Hamid Ali, KMN, PMC, PJC

      Penasihat
   En. Chia Wee Tong, KMN

      Pengerusi
   Dr. Abdul Kadir Taib, KMN
                     A    DALAH menjadi satu keperluan untuk mengenali diri sendiri
                         sebelum kita berupaya untuk mengenali dan memimpin orang lain.
                         Asas utamanya dalam mengenali diri adalah sejauh mana kita
                     tahu akan kekuatan dan kelemahan diri yang kita miliki. Untuk mencapai
                     matlamat ini, terdapat beberapa aspek atau sudut utama yang harus dilihat
                     sebelum kita dapat mengenali diri dengan lebih menyeluruh.
    Ketua Pengarang
  En. Mohd. Shariffudin Adnan
                     Sebagai langkah awalan, kita harus jujur pada diri sendiri sebagai langkah
      Pengarang
     En. Ramli Nor
                     ke arah mendisiplinkan diri. Seringkali kita cenderung untuk mengenali
     En. Sukeri Miskon        diri dalam kedudukan baik dengan membuat satu penilaian yang kurang
                     baik terhadap diri kita sendiri. Kejujuran boleh menjadikan kita untuk
    Ketua Rekabentuk
  En. Ismail Mohd. Yusof, KSD     berfikiran terbuka dalam menerima kritikan dan teguran. Ini kerana kita
                     tidak mampu untuk melihat diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain bagi
    Ketua Pencetak
  En. Muhammat Puzi Ahmat       menunjukkan ciri-ciri yang tidak baik yang kita miliki. Disiplin diri turut
                     menuntut kita menunaikan janji pada diri sendiri. Banyak janji yang kita
      Makluman
                     buat untuk memperbaiki diri, tetapi kerapkali juga kita sendiri yang
Semua pendapat dan buah fikiran     memungkirinya. Akibatnya akan menampakkan kelemahan diri sendiri.
dalam Berita Ukur ini tidak semestinya
pendapat rasmi Pentadbiran Jabatan.
Sidang Pengarang Berita Ukur       Kelemahan ini diakibatkan dari beberapa sikap antaranya ialah sikap
mengalu-alukan sumbangan dari
pembaca.
                     terburu-buru hingga tidak mampu merancang dengan baik, terlalu berhati-
                     hati hingga lembab dan melepaskan banyak peluang, tabiat cepat marah
Segala bahan-bahan hendaklah       yang memperbodohkan diri sendiri, atau pun terlalu ingin untuk
dikemukakan melalui Ketua Jabatan
dan dialamatkan kepada:         menggembirakan semua orang dan berakhir dengan tidak menggembirakan
                     sesiapa. Dalam hal ini, penilaian diri adalah penting agar kita dapat
        Pengerusi
    Penerbitan Berita Ukur
                     mengenalpasti apa yang telah kita perlakukan untuk dijadikan iktibar di
   Tingkat 4, Bangunan Ukur      masa akan datang.
      Jalan Semarak
     50578 Kuala Lumpur       Pacuan untuk pengislahan atau perubahan terhadap diri memerlukan
      Tel: 03-26925311
     Fax: 603-26933618       kekuatan dari dalam diri itu sendiri untuk bertindak. What you don’t know
                     is not a sin: but when you realize that you don’t know and you still don’t
                     bother to find out to improve yourself that is a sin! Peribahasa Melayu
   Mutiara Kata            juga ada mengatakan ‘ jangan jadi ibarat ketam mengajar anaknya berjalan
                     betul ‘. Dengan demikian, kedudukan di mana kita berada sebagai ibu,
 Sesiapa yang pada hari ini lebih    bapa, anak, sahabat, majikan atau pun pekerja, tindakan akan lebih mudah
 baik dari semalam, dia adalah      menjadi ikutan atau dipercayai berbanding kata-kata yang diucapkan.
 orang yang berjaya. Sesiapa       Action speaks louder than words.
 yang hari ini sama dengan hari
                     Kesan positif daripada penilaian diri ini akan menjadikan seseorang itu
 semalam, dia adalah orang
                     lebih berkarisma dan seterusnya menjurus kepada diri seseorang itu untuk
 yang terpedaya. Sesiapa yang      dihormati dan bukannya ditakuti. Proses mengenali diri adalah proses yang
 hari ini lebih buruk dari hari     berterusan. Ianya dapat membina keteguhan dan keyakinan dalaman di
 semalam, dia adalah orang        samping dapat mengenalpasti keupayaan diri serta limitasi yang ada dalam
 yang celaka.              diri. Selain itu, penilaian diri juga dapat meminimumkan kelemahan yang
                     kita miliki di samping mempertingkatkan kelebihan yang sedia ada dan
 - Ibnu Hakim              ke arah kecemerlangan diri.


                            2
                                                 Jabatan
                                        Ukur dan Pemetaan Malaysia


Majlis
Amanat Ketua Pengarah
                                           anjuran Kementerian
                                           Tanah dan Pem-
                                           bangunan Koperasi.
                                           Sementara itu, JUPEM
                                           Labuan pula telah
                                           menerima dua anu-
                                           gerah pengurusan fail
                                           dan keceriaan pejabat
                                           anjuran Bahagian
                                           Wilayah Persekutuan
                                           Cawangan Labuan.

                                           Selain itu, kemuncak
                                           kepada pengamalan
                                           pengurusan kualiti
                                           adalah persijilan MS
                                           ISO 9000. Dokumen
                                           berkaitan dengannya
JUPEM mengalami perubahan pembangunan yang pesat ..........              telah pun disiapkan
Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan                           dan telah dikemuka-
                                           kan ke pihak MAMPU


U
    NTUK mencapai kejayaan    menganalisis pencapaian dan     bagi audit pematuhan. Dengan itu,
    yang lebih cemerlang bagi   kejayaan dari pelaksanaan program  adalah dijangka dalam tempuh yang
    sesebuah organisasi, pera-  di tahun-tahun yang lepas.     singkat dan tertakluk kepada pihak
n an pihak pengurusan dalam                       MAMPU, JUPEM akan diberi
menyampaikan matlamat dan dasar   JUPEM yang terus memainkan     pengiktirafan MS ISO 9002 bagi
bagi pelaksanaan program tahunan   peranannya dalam membudayakan    proses pemetaan dan kadaster.
ke arah melicinkan lagi urusan.   kualiti dalam kerjanya telah
Dalam hubungan ini, pada 28     membuahkan hasil. Pada tahun 1999  Program pembangunan dan
Januari 2000, JUPEM telah      JUPEM telah mencatat sejarah yang  pemodenan JUPEM telah menga-
mengadakan Majlis Amanat Ketua    membanggakan apabila tersenarai   lami perubahan yang pesat
Pengarah di Kuching, Sarawak.    ke peringkat akhir dalam Anugerah  dan melibatkan peruntukan yang
                   Perdana Kategori Teknologi     besar. Di antara projek-projek
Di majlis ini, Ketua Pengarah Ukur  Maklumat anjuran PIKOM dan     yang dilaksanakan dalam program
dan Pemetaan Malaysia, Y. Bhg.    Anugerah Inovasi Perkhidmatan    pembangunan ini adalah Sistem
Dato’ Abdul Majid bin Mohamed    Awam anjuran MAMPU yang       Imej di JUPEM Negeri, pembelian
telah menyampaikan ucapan dasar   diusahakan oleh JUPEM Kedah bagi  Sistem Ukur Total, Atlas
sebagai teras kepada beberapa    peringkat kebangsaan. Manakala   Kebangsaan, Pemodenan Sistem
agenda yang akan dilaksanakan    di peringkat negeri pula, JUPEM   Katalog Peta/Fotoudara untuk
dalam tahun 2000. Majlis ini telah  telah meraih beberapa anugerah   Perpustakaan Peta Negara
dihadiri oleh Pegawai Pengurusan   di antaranya adalah Pemenang    dan peningkatan keperluan asas
Tertinggi, semua Pengarah Ukur    Anugerah Novelty Pejabat Terbaik  di peringkat Pejabat Juruukur
Negeri dan Ketua Seksyen. Pelbagai  oleh JUPEM Perak, pemenang     Daerah dan Pejabat Topografi
perkara telah disentuh yang     konvensyen Hasil Kerja Ber-     Wilayah.
mencakupi pelaksanaan dasar,     kumpulan oleh JUPEM Kedah,
program-program pembangunan     pemenang Perkhidmatan Kaunter
serta pencapaiannya di samping    terbaik oleh JUPEM Terengganu      Bersambung ke muka surat 19


                           3
 Jabatan
 Ukur dan Pemetaan Malaysia

Dari muka surat 1                              Data spatial ini didefinasikan
                                       sebagai maklumat-maklumat yang
                                       dapat dikaitkan dengan permukaan
                                       bumi sama ada ianya terletak di atas
                                       darat, dalam laut atau di udara.
                                       Maklumat mengenai tumbuhan,
                                       bahan galian, rangkaian jalan raya,
                                       hakmilik harta benda, tanah, kualiti
                                       air dan taburan penduduk juga
                                       boleh dikaitkan secara spatial.
                                       Untuk maksud ini, infrastruktur
                                       geodetik yang ditetapkan telah
                                       dibangunkan melalui beberapa
                                       kempen geodesi dan projek-projek
                                       yang dijalankan termasuk menye-
                                       diakan Stesen-stesen Tetap
Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan mempengerusikan sebahagian         Penentududukan Sejagat (GPS)
daripada sesi persidangan                          yang dikenali sebagai MASS. Ia
                                       adalah Projek Geodetik Serantau
proses perubahan yang mengambil    kepada kemakmuran pembangunan     Asia Pasifik (APRGP) dalam
maklum dengan definasi kehendak    ekonomi, sosial dan alam sekitar   Kempen GPS dan melaksanakan
dan keperluan untuk mencapai      rantau ini bergantung sepenuhnya   Projek Cerapan Air Pasang Surut.
keseimbangan pembangunan akan     kepada penggunaan sumber-sumber    Matlamat pelaksanaan projek-projek
berubah mengikut suasana, keadaan   tanah dan air. Sebagai contoh-    ini adalah untuk merealisasi dan
dan masa.               nya adalah bidang-bidang       mempertingkatkan secara ber-
                    perlombongan, pertanian, per-     terusan Rangka Rujukan Bumi
Sementara itu, peranan utama      hutanan, perancangan kemudahan    Antarabangsa yang membantu
PCGIAP pula adalah untuk        masyarakat dan sebagainya. Dengan   kepada pelbagai kerja-kerja
membangunkan infrastruktur       ini, hasrat negara-negara di rantau  penyelidikan saintifik mengenai
maklumat geografi di rantau ini.    ini untuk membuat perancangan     inosphera dan geodinamik. Bagi
Infrastruktur Data Spatial Asia -   masa depan berdasarkan data akan   memudahkan penyebaran dan
Pasifik (Asia Pacific Spatial Data   dicapai setelah wujudnya data-data  perolehan data di kalangan negara
Infrastructure - APSDI) akan      spatial yang baik, dan konsisten.   serantau, polisi berkaitan dengan
menyediakan rangka kerja bagi
membolehkan maklumat spatial
geografi ini diperolehi secara terus
untuk pelbagai aplikasi seperti
maklumat keputusan bagi
pengurusan persekitaran dan
pembangunan ekonomi dan sosial
yang terkawal. Pada peringkat
akhirnya, APSDI ini akan
menyumbang kepada inisiatif
infrastruktur data spatial global.
Dalam tempoh tiga tahun selepas
persidangan Ke 14 UNRCC - AP,
PCGIAP telah menjalankan
beberapa aktiviti utama dan telah
mencapai kemajuan ke arah
infrastruktur serantau. Selain
itu, PCGIAP telah mengenal-
pasti APSDI yang menyumbang         Sebahagian daripada peserta negara yang menghadiri persidangan                           4
                                                 Jabatan
                                        Ukur dan Pemetaan Malaysia

perkongsian data utama telah
dikeluar dan dilaksanakan. Ini
merangkumi dataset utama ter-
masuk data-data geodetik,
topografi, hidrografi, pentadbiran
dan alam sekitar, GIS dan isu-isu
pembangunan.

Dalam mengikuti arus per-
kembangan ini, JUPEM telah
memainkan peranannya dengan
membangunkan Infrastruktur Data
Spatial Kebangsaan (National
Spatial Data Infrastructure - NSDI)
sejak awal tahun 1990 lagi.
Pembangunan pesat yang dialami           Sebahagian daripada peserta luar negara yang menghadiri
oleh negara telah memberi                                    persidangan
tekanan dalam penggunaan
tanah dan sumber alam semula-     berkaitan tanah adalah kemaskini,  dalam projek Sistem Pengurusan
jadinya. Menyedari keperluan yang   tepat dan konsisten. Ini adalah   Data Kadaster - SPDK akan ber-
semakin penting ini, dalam      penting dalam membantu dalam    operasi sepenuhnya menjelang akhir
tahun 1997, Sistem Infrastruktur   pembangunan tanah, penggunaan    tahun 2002. Ketika ini JUPEM
bagi Maklumat Tanah (NaLIS) telah   sumber alam dan pemeliharaan alam  sedang mengambil langkah untuk
ditubuhkan di bawah Kementerian    semulajadi serta memastikan     menyiapkan Pangkalan Data
Tanah dan Pembangunan Koperasi.    pembangunaan yang terkawal.     Topografi bagi Sabah dan Sarawak.
                                     Pangkalan Data Topografi untuk
Penubuhan NaLIS ini adalah untuk   Sebagai agensi utama yang      Semenanjung dijangka dapat
menyokong perkongsian maklumat    berperanan dalam pengumpulan    disiapkan menjelang akhir tahun ini,
geografi di antara pembekal dan    dan pengeluaran data spatial,    sementara Sabah dan Sarawak pula
pengguna data spatial di samping   JUPEM telah mewujudkan pelbagai   pada penghujung tahun 2006.
mengurangkan pertindihan dalam    program pengkomputeran untuk    Pangkalan Data Ukur Kadaster dan
usaha pengumpulan dan penge-     memodenkan semua operasinya     Pangkalan Data Topografi ini akan
luaran data spatial. Dalam masa    bagi memenuhi keperluan kom-    membentuk NSDI atau NaLIS bagi
yang sama, NaLIS juga akan      ponen utama NSDI. Pangkalan Data  Malaysia.
mempastikan maklumat-maklumat     Ukur Kadaster yang diwujudkan
                                     Selain itu, satu lagi komponen
                                     penting dalam NSDI adalah
                                     standard data. Dalam hubungan
                                     ini, beberapa jawatankuasa kecil
                                     di bawah Jawatankuasa Pemetaan
                                     dan Data Spatial Negara dan
                                     Jawatankuasa Penyelaras NaLIS telah
                                     ditubuhkan bagi merumuskan
                                     standard data spatial negara
                                     ini. Jawatankuasa-jawatankuasa
                                     Kecil Standard ini adalah di bawah
                                     Jawatankuasa Teknikal SIRIM
                                     12 (TC12) yang juga terlibat
                                     secara aktif dalam aktiviti ISO/TC
                                     211, yang membincangkan mengenai
                                     standard geomatik/geografi di
Di antara tetamu yang hadir di majlis Makan Malam             peringkat antarabangsa.


                            5
 Jabatan
 Ukur dan Pemetaan MalaysiaJUPEM terima                                  JUPEM Selangor dan JUPEM
                                        W.P. Kuala Lumpur.


Sijil MS ISO 9002                             JUPEM mula menyediakan
                                      dokumen-dokumen kualiti ini
                                      dengan bimbingan MAMPU ber-
                                      mula dari Jun 1997 dan telahK
    EMUNCAK kepada aktiviti    Tahun 1996 bertarikh 11 Julai 1996  mendapat kelulusan Pengurusan
    kualiti yang diamalkan di   telah menggariskan beberapa     Atasan JUPEM pada 5 November
    JUPEM adalah pengiktirafan   tindakan yang perlu diambil oleh   1998. Seterusnya pihak MAMPU
kepada tata cara atau prosedur yang  organisasi/agensi dalam melak-    telah memberi pengesahan pada 11
dilaksanakan. Selain itu, tatarcara  sanakan sistem kualiti MS ISO 9000  Februari 1999 bahawa dokumen
atau prosedur ini telah memenuhi   sebelum tahun 2000.         kualiti yang disediakan oleh JUPEM
citarasa pengguna, pengamal dan                      adalah mengikut keperluan dan
penggemar maklumat geografi yang   Dalam konteks ini, JUPEM telah    standard MS ISO 9002 yang mana
merupakan pelanggan utama       melaksanakan dua model MS      ianya boleh dilaksanakan. Lanjutan
JUPEM.                ISO 9002 bagi dua proses utama    daripada itu, pihak MAMPU telah
                   iaitu:                menyarankan supaya sistem kualiti
Dalam hubungan ini, pada 13 April                     tersebut dilaksanakan sekurang-
2000, JUPEM telah mencatat       i. Penerbitan Peta Topografi    kurangnya dalam masa empat (4)
sejarah apabila dianugerahkan       Terhad Skala 1:50 000 dan    bulan sebelum JUPEM dapat
persijilan MS ISO 9002 daripada      Peta Bandar Terhad Skala     mengemukakan permohonan untuk
Timbalan Perdana Menteri Malaysia,    1: 3 000 hingga 1: 12 500 yang  compliance audit dan seterusnya
YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad       dilaksanakan di Bahagian-    untuk tujuan persijilan.
Badawi bertempat di Hotel Mandrin     Bahagian Pengeluaran Peme-
Oriental, Kuala Lumpur bersempena     taan dan Bahagian Ukur      Untuk tindakan selanjutnya, JUPEM
dengan Anugerah Kualiti Perdana      Geodetik, Ibu Pejabat; dan    merancang untuk memperluaskan
Menteri. Di majlis ini, JUPEM di                      skop pelaksanaan MS ISO 9002 ke
wakili oleh Ketua Pengarah Ukur dan  ii. Perkhidmatan Ukur Kadaster    seluruh JUPEM Negeri di Seme-
Pemetaan Malaysia, Y. Bhg. Dato’     Untuk Penyediaan Dokumen     nanjung Malaysia, Labuan, Sabah
Abdul Majid Mohamed dan telah       Hakmilik Tanah dilaksanakan di  dan Sarawak.
disaksikan oleh Timbalan
Ketua Pengarah Ukur dan
Pemetaan, Encik Hamid
Ali dan Pegawai-pegawai
kanan JUPEM.

Pelaksanaan ISO 9000
dalam perkhidmatan
awam merupakan usaha
kerajaan dalam mem-
pertingkatkan keber-
kesanan dan kecekapan
agensi-agensi kerajaan
membekalkan produk
atau  perkhidmatan
kepada   pelanggan.
Melalui   Pekeliling
Kemajuan Pentadbiran      Y. Bhg. Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan bersama Pasukan Petugas ISO 9000
Awam (PKPA) Bil. 2                                        JUPEM
                          6
                                                 Jabatan
                                        Ukur dan Pemetaan MalaysiaYB Timbalan Menteri dan                         teknologi tinggi dan moden. Ada
                                     beberapa perkara dalam aktiviti
                                     JUPEM yang menarik perhatian YB

SUPAR Lawat JUPEM                            seperti penggambaran udara,
                                     sempadan maritim serta kerjasama
                                     dengan sektor swasta. SementaraY
   ANG Berhormat Timbalan     Satu majlis taklimat berkaitan   itu, YB SUPAR pula telah
   Menteri dan Setiausaha     dengan JUPEM yang meliputi     melahirkan rasa bangga dengan
   Parlimen Kementerian Tanah   objektif, fungsi dan penglibatan  penglibatan wanita di JUPEM yang
dan Pembangunan Koperasi yang    serta sumbangan JUPEM dalam     dapat membantu melaksanakan
baru, Dr. Tan Kee Kwong dan     pembangunan negara khususnya    kerja-kerja yang mencabar dan
Dr. Robia Dato’ Kosai telah     dalam kerja-kerja ukur dan     menggunakan peralatan ber-
mengadakan lawatan rasmi ke     pemetaan serta perancangan masa   teknologi tinggi.
Jabatan Ukur dan Pemetaan      depan telah disampaikan oleh
Malaysia pada 24 Januari 2000.    Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan  Semasa sesi soal jawab, YB
                   Pemetaan. Selain itu, Timbalan   Timbalan Menteri banyak meng-
YB Dr. Tan, Ahli Parlimen Selayang  Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan  utarakan pertanyaan berkaitan
menggantikan Dr. Goh Cheng Teik   juga telah menarik perhatian YB   dengan masalah dan cara penye-
yang mengundurkan diri dalam     tentang perancangan dan peng-    lesaian yang sering dihadapi oleh
pilihanraya 29 November 1999     gunaan pelbagai peralatan moden   kebanyakan masyarakat seperti
manakala YB Dr. Robia Dato' Kosai  di JUPEM yang selari dengan     penyediaan suratan hakmilik
pula Ahli Parlimen Muar, meng-    perkembangan Teknologi Maklumat   khususnya Hakmilik Strata. Selain
gantikan YB Puan Ainon Khairiah   (IT) masa kini.           itu beliau juga berminat dengan
yang bertukar ke Ahli Majlis                       aktiviti JUPEM ketika melaksanakan
Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak.   Dalam ucapan balasnya, YB Menteri  kerja-kerja dan kaedah penentuan
Ketibaan mereka disambut oleh    telah melahirkan rasa bangga dan  dan pengukuran sempadan
Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan   kagum atas pencapaian JUPEM yang  antarabangsa darat/maritim dengan
Pemetaan, Encik Rosly Abdul Kadir,  dapat membangun dengan begitu    negara-negara jiran.
dan Pegawai Kanan JUPEM di      pantas dan kesediaan anggota
Bangunan CAMS.            organisasinya dengan penggunaan   Dalam hal ini, Timbalan Ketua
                                         Pengarah Ukur dan
                                         Pemetaan telah mem-
                                         berikan penjelasan ter-
                                         perinci bahawa JUPEM
                                         telah   mengambil
                                         langkah tertentu untuk
                                         melaksanakan kerja-
                                         kerja   pengukuran
                                         sempadan antarabangsa
                                         dan langkah positif
                                         dalam penyediaan
                                         suratan hakmilik. Selain
                                         itu, JUPEM juga tidak
                                         dapat memastikan
                                         bilangan   sebenar
                                         penyediaan hakmilik
                                         strata yang perlu


YB Timbalan Menteri dan SUPAR serta rombongan bergambar kenangan bersama       Bersambung ke muka
Pegawai Kanan JUPEM                                       surat 23                           7
 Jabatan
 Ukur dan Pemetaan Malaysia


Sempadan Antarabangsa                          Dalam mesyuarat ini, perwakilan
                                    Malaysia diketuai oleh Ketua
                                    Setiausaha Kementerian Tanah dan
Malaysia - Thailand                           Pembangunan Koperasi Y. Bhg.
                                    Prof. Dato' Dr. Nik Mohd. Zain Haji
                                    Nik Yusof manakala perwakilan
                                    Thailand diketuai oleh General
                                    Mongkon Amponpisit dari Royal
                                    Thai Armed Forces. Turut hadir
                                    adakah Ketua Pengarah Ukur dan
                                    Pemetaan, Y. Bhg. Dato' Abdul
                                    Majid Mohamed bersama pegawai
                                    kanan JUPEM, Kementerian Tanah
                                    dan Pembangunan Kopeasi, wakil
                                    Pejabat Peguam Negara, wakil
                                    dari Kementerian luar dan lain-
                                    lain jabatan/agensi yang berkaitan.

                                    Mesyuarat yang dipengerusikan
                                    bersama oleh Ketua Perwakilan
                                    Malaysia dan Thailand ini juga
Ketua Setiausaha Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi       mempersetujui beberapa perkara
menandatangani dokumen persefahaman yang telah dipersetujui
bersama                                 yang dilaksanakan oleh pasukan
                                    ukur bersama di sepanjang


J
  AWATANKUASA Bersama       kerja penentuan dan pengukuran   sempadan antarabangsa Malaysia -
  Sempadan    Antarabangsa   sempadan tetap dan kekal bagi    Thailand. Kemuncak mesyuarat
  Malaysia - Thailand yang     Sempadan Antarabangsa Malaysia -  adalah menandatangani Memo-
  ditubuhkan untuk melaksanakan  Thailand di sepanjang Sungai    randum Persefahaman bagi
perkara-perkara yang berkaitan   Golok yang dimaksudkan adalah    sempadan baru antara tanda
dengan persempadanan telah     di kawasan VIIIA - VIIID (BP 72   sempadan BP 13/16 dan BP 15C
mengadakan mesyuarat ke 19 pada   hingga Transit Point B di Takbai/  di kawasan VI (BP 8C-BP 16),
26 - 28 April 2000 di Chiang Mai,  Pengkalan Kubor.          Padang Besar, Perlis.
Thailand.

Mesyuarat yang dipengerusi-
kan bersama oleh ketua perwakilan
Malaysia dan ketua perwakilan
Thailand kali ini adalah untuk
membentangkan laporan kemajuan
berkaitan dengan kerja-kerja
siasatan, penyelenggaraan ke atas
tanda sempadan yang berganjak,
hilang dan musnah di kawasan
penyelenggaraan iaitu Kawasan
XVI (Bukit Mudin Besar - Bukit
Perenggan) dan Kawasan IV
(Betong - Pengkalan Hulu) serta
pengukuran dan penandaan
sempadan tetap dan kekal sempadan
antarabangsa Malaysia - Thailand    Ketua perwakilan Malaysia bertukar dokumen persefahaman dengan
di sepanjang Sungai Golok. Kerja-                       ketua perwakilan Thailand                         8
                                                  Jabatan
                                         Ukur dan Pemetaan Malaysia' Memorandum Persefahaman
Pulau Pinang 2000 ' Ditandatangani

J
  AWATANKUASA Bersama        perwakilan Indonesia diketuai oleh  adalah melaksanakan ukuran
  Penandaan dan Pengukuran     Sekretaris Jenderal, Departmen    penyelenggaraan tanda sempadan
  Sempadan    Antarabangsa    Dalam Negeri, Bapak Amur       yang meliputi jarak 46.6 km bagi
  Malaysia (Sabah dan Sarawak)   Muchasim. Turut hadir adalah Ketua  sektor Sabah - Kalimantan Timur.
dan Indonesia (Kalimantan Timur   Pengarah Ukur dan Pemetaan,      Selain itu, melaksanakan penandaan
dan Barat) telah mengadakan     Y. Bhg. Dato' Abdul Majid       dan pengukuran dengan kaedah
mesyuarat ke 25 pada 24 - 26     Mohamed bersama pegawai kanan     Projek B atau C bila legehnya tidak
Februari 2000 di Pulau Pinang.    JUPEM, Kementerian Tanah dan     jelas bagi kawasan-kawasan
Mesyuarat ini adalah bertujuan    Pembangunan Koperasi dan lain-    di Sektor Sarawak - Kalimantan
untuk mengkaji kemajuan       lain jabatan/agensi yang berkaitan.  Barat yang telah dijalankan dengan
penandaan dan pengukuran                          kaedah Projek A sebelum ini. Selain
Sempadan Antarabangsa Malaysia -   Mesyuarat yang dipengerusikan     itu, penandaan dan pengukuran
Indonesia (Sabah - Kalimantan    bersama oleh Ketua Perwakilan     bersama akan dijalankan oleh
Timur dan Sarawak - Kalimantan    Malaysia dan Indonesia ini menan-   empat Pasukan Ukur Bersama yang
Barat) untuk tempoh 24 Oktober    datangani Memorandum Per-       mengandungi 2 pasukan dari setiap
1998 hingga 13 Ogos 1999.      sefahaman yang dikenali sebagai    Sektor. Tarikh permulaan untuk
                   ' Memorandum Persefahaman Pulau    Program Ukur bagi tahun 2000 akan
Dalam tempoh tersebut, Pasukan    Pinang 2000' yang meliputi jarak   ditetapkan oleh Pengarah -Pengarah
Ukur telah berjaya melaksanakan   sepanjang 150.397 km sempadan     Projek Bersama Kedua-dua Sektor.
penandaan dan pengukuran       antarabangsa antara Malaysia
sempadan antarabangsa sepanjamg   (Sarawak)   dan   Indonesia   Meyuarat Ke 26 Jawatankuasa
140.420 km sempadan antarabangsa   (Kalimantan Barat).          Bersama Penandaan dan Pengu-
antara Malaysia (Sarawak) dan                       kuran Sempadan Antarabangsa
Indonesia (Kalimantan Barat).    Mesyuarat ini juga bersetuju dengan  Malaysia - Indonesia akan datang
Sehingga 13 Ogos 1999, sempadan   beberapa ketetapan untuk Program   dijadualkan di Indonesia pada bulan
antarabangsa Sarawak - Kalimantan  Ukur bagi tahun 2000 antaranya    Februari 2001.
Barat pula telah mencapai
1366.707 km atau 92.35%
daripada sempadan kese-
luruhan sepanjang 1480 km.
Manakala bagi sempadan
di Sabah pengukuran
sempadan    sepanjang
371.7 km telah disiapkan
sepenuhnya pada 13 April
1994.

Perwakilan   Malaysia
diketuai oleh Ketua Setia-
usaha Kementerian Tanah
dan Pembangunan Kope-
rasi, Y. Bhg. Prof. Dato'
Dr. Nik Mohd. Zain Haji       Perwakilan Malaysia dan Indonesia mengadakan sidang media berkaitan
Nik Yusof manakala                  dengan Sempadan Antarabangsa Malaysia - Indonesia                            9
 Jabatan
 Ukur dan Pemetaan Malaysia


185 Kakitangan JUPEM                             Zainuddin Basumi
                                       Pem. Teknik J5
                                                  Johor


Terima Sijil Khidmat Cemerlang                        Mohd. Yusof Sidek
                                       Pem. Teknik J5
                                                  Terengganu


                          jawab dengan tekun,    Zulkarnain      Bhg. Pengurusan
                          rajin dan efisien serta  Mohd. Shariff    dan
                          berterusan.        Pem. Teknik J5    Pembangunan
                                       Norlizam Rejab    Geodesi
                           Seramai 185 orang    Pem.Teknik J5
                           kakitangan kumpulan   Said Mohamad Amin Perak
                           sokongan telah di-    Said Taha
                           pilih untuk menerima   Pem. Teknik J5
                           AKC yang melibat-
                                       Arshad Mohd. Isa   FMS
                           kan pergerakan gaji
                                       Pem. Teknik J5
                           secara melintang dan
                           menegak. Penyam-     Sabarudin Osman   Fotoudara
                           paian anugerah dilaku  Juruteknik J6
Pengiktirafan untuk kakitangan .......        kan oleh Y Bhg.     Zawawi Rambli    Sarawak
Y. Bhg. Dato' Abdul Majid Mohamed,          Dato' Abdul Majid    Pem. Pegawai
Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan
                           Mohamed,Ketua      Tadbir N5
                    Pengarah Ukur dan Pemetaan       Lai Kok Peng     Pahang


A    NUGERAH Khidmat Malaysia di Hotel De Palma
    Cemerlang (AKC) yang Ampang, Selangor Darul Ehsan.
    diadakan adalah untuk Berikut disenaraikan nama
memberi pengiktirafan dan kakitangan dalam kategori
penghargaan kepada warga JUPEM melintang:
                                       Pem. Pegawai
                                       Tadbir N5
                                       Engku Aishah
                                       Abdullah
                                                  Terengganu

yang telah menunjukkan prestasi                        Pen. Pegawai
cemerlang dalam melaksanakan Zulkifli Nayan          N. Sembilan   Sistem Maklumat F5
                    Pem. Teknik J4             Mustafa Ahmad    Melaka
kerja dan tanggungjawab di tahun
1999. Penganugerahan ini diharap Hasnan Husin         Ehwal      Juruteknik J6
akan menjadi pendorong kepada     Pem. Teknik J4     Persempadanan
                                       Che Mohd Termizi   Sabah
pegawai dan staf JUPEM yang lain Abdul Halin Tuiran      CAMS      Abdullah
dalam menjalankan tanggung- Pem. Teknik J4                  Juruteknik J6
                                       Tham Hiung Vui    Sabah
                                       Juruteknik J6
                                       Salbiah Omar     Selangor
                                       Juruteknik J6
                                       Noor Asmah      Topografi
                                       Mohd Piah      Semenanjung
                                       Juruteknik J6
                                       Nawawi Sumadi    CAMS
                                       Juruteknik J6
                                       Mohd. Zin Yusof   Fotolito
                                       Juruteknik J6
                                       Ismail Majid     Kelantan
                                       Juruteknik J6
Persembahan Koir JUPEM telah menceriakan Majlis Anugerah Khidmat       Razak Che Hamid   Kelantan
Cemerlang                                   Juruteknik J6


                           10
                                                 Jabatan
                                        Ukur dan Pemetaan Malaysia

Halimah Samsudin    Kelantan   Mohd. Taib Atan     Johor    Nordin Mohd. Dom    Johor
Juruteknik J6            Pemandu R10             PRA R11
Saidin Othman     Kedah    Osman Kamarudin     Selangor  Razali Doyok      Sarawak
Juruteknik J7            PRA R10               PRA R11
Sharudin Jasin     Kedah    Namat Ahmad       Selangor  Anselm David      Sabah
Juruteknik J7            PRA R10               PRA R11
Hjh. Zaiton A. Hamid  Selangor   Saienudin Osman     Topografi  Vitus Maisin      Sabah
Juruteknik J7                              PRA R11
                  PRA R10         Wilayah
Hassan Abd. Malik   Topografi               Utara    Razali Salleh     Terengganu
Juruteknik J7     Wilayah                      PRA R11
                  Baharum Osman      Pahang
            Timur    PRA R10               Yahaya Md. Arip    Pulau Pinang
Ahmad Fuad Suardi   Pahang                      PRA R11
                  Mohd Rosly Lod      Pahang
Juruteknik J7                              Alias Samad      Perlis
                  Pemandu R10
Rosselan Mohd. Kari  Pahang                      PRA R11
                  Gunasagaran       Perak
Juruteknik J7                              Muhamad Jak Masdar   Topografi
                  a/l Manicam             PRA R11        Wilayah
Amran Din       Pahang    PRA R10
Juruteknik J7                                          Barat
                  Sulaiman Musa      Perak    Mohd. Rafee Maaroff  Topografi
Noraini Yahaya     Perak    PRA R10               PRA R11        Wilayah
Juruteknik J7
                  Yahaya Hj. Bahari    Labuan               Selatan
Hasan Kaime      Kartografi
                  PRA R10               Md. Mustafa Sulaiman  Pahang
Juruteknik J7
                  Md. Nawawi Abdullah   Kelantan  PRA R11
Yunus Hamat      Kelantan
                  PRA R11               Mohd. Isa Yahya    Perak
PRA R10                                 PRA R11
                  Mohamed Sulaiman     Kelantan
Yusof Abdullah     Melaka                      Mohamad Nor Saad    Perak
Pemandu R10             PRA R11
                                     PRA R11
Yusof Ishak      Kedah    Mohd. Pazai Md. Salim  Kelantan
                  PRA R11               Zawiyah Ishak     Pulau Pinang
PRA R10                                 Pem. Tadbir
Mohd Saad Husain    Kedah    Mohamad Khir Ismail   Kelantan  Rendah N11
Pemandu R10             PRA R11
                                     Mohd Nor Ahmad     Wilayah
Mahmood Ismail     Johor    Mohd Yusof Murad     Kedah    Pem. Am        Persekutuan
PRA R10               PRA R11               Rendah N13       Kuala Lumpur
Ketua Pengarah Ukur dan          Sebahagian daripada penerima anugerah menunggu giliran untuk
Pemetaan menyampaikan Sijil         menerima Sijil Penghargaan daripada Ketua Pengarah Ukur dan
Penghargaan kepada                                       Pemetaan
Puan Norlizam Rejab


                            11
 Jabatan
 Ukur dan Pemetaan MalaysiaPertukaran
Nama               Dari Seksyen/Negeri      Ke Seksyen/Negeri          Tarikh
En. Hasan Jamil, AMN       Pengarah Ukur         Pengarah Ukur Bahagian        3 Jan 2000
Juruukur J1            Selangor            (Ukur Geodetik)
En. Hamid Ali, KMN, PMC, PJC   Pengarah Ukur Bahagian     Timbalan Ketua Pengarah       17 Mac 2000
Juruukur Gred Utama 'C'      (Penyelarasan Kadaster)    Ukur dan Pemetaan
Tn. Haji Abdul Rahman Mohd.Don  Ketua Pen. Pengarah Ukur    Ketua Pen. Pengarah Ukur       1 April 2000
Juruukur J2            Perundangan Kadaster      Kawalselia Juruukur Tanah Berlesen
Tn. Haji Che Abdullah       Pengarah Ukur         Pengarah Ukur Bahagian        1 April 2000
Mohd. Rejab, KMN         Johor             (Penyelarasan Kadaster)
Juruukur J1
Ahmad Aznan Zakaria        Juruukur Daerah        Pen. Pengarah Ukur          1 April 2000
Juruukur J3            Machang            JUPEM Kelantan
Mohd. Rohaizad Ismail       Pen. Pengarah Ukur       Juruukur Daerah           1 April 2000
Juruukur J3            JUPEM Kelantan         Machang
En. Hamid Ali, KMN, PMC, PJC   Timbalan Ketua Pengarah    Ketua Pengarah            17 Mei 2000
Juruukur Gred Utama 'B'      Ukur dan Pemetaan       Ukur dan Pemetaan
En. Chia Wee Tong, KMN      Pengarah Ukur Bahagian     Timbalan Ketua            17 Mei 2000
Juruukur Gred Utama 'C'      (Pengurusan dan Pembangunan)  Pengarah Ukur dan Pemetaan
Dr. Abdul Kadir Taib, KMN     Pengarah Ukur Bahagian     Pengarah Ukur Bahagian        17 Mei 2000
Juruukur J1            (Pengeluaran Pemetaan)     (Pengurusan dan Pembangunan)
Tn. Haji Muhammed Kamil      Pengarah Ukur         Pengarah Ukur Bahagian        17 Mei 2000
Mat Daud             Kelantan            (Pengeluaran Pemetaan)
Juruukur J1
Tn. Haji Abdul Ghani Jusoh    Seksyen Penyelidikan      Urusetia NaLIS            1 Mac 2000
Pem. Teknik J4          Ibu Pejabat          Kementerian Tanah dan
                                 Pembangunan Koperasi
En. Zulkarnain Zainuddin     Geodesi            Topografi Wilayah Barat       1 Mac 2000
Pem. Teknik J4
En. Supian Manaf         Topografi Wilayah Barat    Topografi Wilayah Sarawak      1 April 2000
Pem. Teknik J4
Tn. Haji Ibrahim Ismail      Sek. Penyelarasan Kadaster   Terengganu              1 April 2000
Pem. Teknik J4          Ibu Pejabat
En. Mazlan Mohamed        Perlis             Topografi Sabah           1 April 2000
Pem. Teknik J4
En. Shahrulail Asmon       Johor             Perak                1 April 2000
Pem. Teknik J4
En. Abduk Ghani Hasan       Topografi Sarawak       Sek. Perancangan Gunatenaga     3 April 2000
Pem. Teknik J4                          Ibu Pejabat
En. Abdul Wahid Omar       Topografi Sarawak       Topografi Sabah           3 April 2000
Pem. Teknik J4
En. Zahari Ismail         Kedah             Pulau Pinang             2 Mei 2000
Pem. Teknik J4
En. Mohd. Asri Awang       Topografi Sabah        Perlis                1 Jun 2000
Pem. Teknik J4
En. Wan Kamel Wan Hasan      Topografi Sarawak       Geodesi               1 Jun 2000
Pem. Teknik J4
Tn. Haji Che Sulaiman Mat Yunus  Sek. Penyelarasan       Topografi Sarawak          6 Jun 2000
Pem. Teknik J4          dan Pembangunan


                           12
                                                   Jabatan
                                          Ukur dan Pemetaan MalaysiaPersaraan                                  En. Kamariah Kassin
                                      Juruteknik J6
                                      Selangor
                                                   27.3.2000                                      En. Jogarajah       12.6.2000
                                      a/l Sithasivam
                                      Juruteknik J6
                                      Selangor
                                      En. Ali Akhbar Jamail   23.3.2000
                                      Juruteknik J6
                                      CAMS
                                      Pn. Annie Wong Fou Nam   6.6.200
                                      Juruteknik J7
                                      CAMS
                                      En. Munidaser a/l Simon  4.4.2000
                                      PRA R10
                                      Topografi Semenanjung
                                      En. Mohd. Noor Ayob    19.6.2000
Detik terakhir perkhidmatan Y. Bhg. Dato' Abdul Majid Mohamed di JUPEM   PRA R11
yang diperhatikan oleh Encik Hamid Ali                   KedahS   IDANG Pengarang mengu-     En. Mohd. Shaffiai     1.4.2000  En. Ariffin Desa     19.6.2000
                   Shamsuddin               PRA R10
   capkan 'Selamat Bersara' dan
                   Juruukur J3              Kedah
   selamat maju jaya kepada
semua pegawai dan kakitangan     Negeri Sembilan
                                      En. Hasrun Abu Hassan   1.2.2000
JUPEM yang bersara sama ada     En. Roslan Abd. Ghani   7.4.2000  Juruteknik J7
secara wajib atau pun pilihan.    Juruukur J3              Negeri Sembilan
Penglibatan anda dalam menjaya    Ibu Pejabat
                                      Kanaswaran         5.5.2000
dan melaksanakan aktiviti JUPEM   En. Mohd. Ghazali      1.4.2000
                   Mohamed                 a/l Kanagaratnam
merupakan sumbangan yang                          Juruteknik J7
                   Juruukur J3
bermakna dan akan dikenang                         Negeri Sembilan
                   Ibu Pejabat
sepanjang zaman.

Kumpulan Pengurusan
dan Profesional

Dato' Abdul Majid    13.5.2000
Mohamed
Juruukur Utama 'A'
Ketua Pengarah
Ukur dan Pemetaan
Ibu Pejabat

En. Rosly Abdul Kadir  13.3.2000
Juruukur Utama 'B'
Timbalan Ketua Pengarah
Ukur dan Pemetaan                     Encik Rosly Abdul Kadir meninggalkan pejabat di hari
Ibu Pejabat                                terakhir perkhidmatannya di JUPEM                             13
     Jabatan
     Ukur dan Pemetaan Malaysia
                                         B
YB Menteri masuk ke Dewan Persidangan untuk upacara perasmian
Persidangan UNRCC diiringi paluan kompang dengan penuh tradisi
                                         Berg


 Majlis Perasmian Persidangan UNRCC yang penuh warna warni     YB Menteri menyaksikan peralatan ukur di ruang pameran
 diceriakan dengan persembahan tradisi pelbagai kaum rakyat      yang disediakan untuk peserta dan pengunjung
              Malaysia                          persidangan
 JUPEM telah dijadikan satu daripada destinasi lawatan teknikal   Persembahan kebudayaan dan nyanyian tradisional mencer
             peserta UNRCC                     lagi Majlis Makan Malam peserta UNRCC

                              14
                                                        Jabatan
                                               Ukur dan Pemetaan Malaysia
Berita
 gambar                               Encik Hamid Ali mempengerusikan sebahagian daripada sesi
                                   pembentangan kertas kerja di Kongres Pertubuhan Juruukur
                                      Malaysia di Kuala Lumpur pada 23 Jun 2000
   Y. Bhg. Dato Abdul Majid Mohamed menyerahkan Senarai
    Tugas kepada Encik Hamid Ali sempena dengan Majlis     Encik Hamid Ali menyampaikan ucapan Majlis Jasamu Dikenang
     Persaraannya yang diadakan di Dewan Ukur pada       untuk Y. Bhg. Dato' Abdul Majid Mohamed pada 28 Mei 2000
              16 Mei 2000                      di Hotel JW Marriott, Kuala Lumpur
 riakan     Encik Rosly Kadir bermesra dengan      Sebahagian daripada ahli PUSPANITA JUPEM mengabadikan kenangan
            kakitangan di hari akhir                bersama Y. Bhg. Datin Mashitah
        perkhidmatannya dengan JUPEM pada
              11 Mac 2000               15
 Jabatan
 Ukur dan Pemetaan Malaysia


Persaraan Ketua Pengarah dan
Timbalan Ketua Pengarah Ukur
JUPEM

K   ETUA Pengarah                             kakitangan dari semua
    Ukur dan Pemetaan                           peringkat. Berikut adalah
    Malaysia, Y. Bhg.                           sejarah ringkas Y. Bhg.
Dato'   Abdul   Majid                          Dato' Abdul Majid
Mohamed telah menamatkan                           Mohamed dan Encik Rosly
perkhidmatannya sebagai                            Abdul Kadir.
pegawai di sektor awam
kerana bersara genap usia 55                         Y. Bhg. Dato’ Abdul Majid
tahun. Bersempena dengan                           bin Mohamed, dilahirkan
persaraan Y. Bhg. Ketua                           pada 17 Mei 1945 di Kuang,
Pengarah   Ukur   dan                         Selangor. Beliau mendapat
Pemetaan Malaysia, satu                           pendidikan awal di Channer
majlis perpisahan telah                           Road Malay School
diadakan di Dewan Ukur, Ibu                         Ampangan, Seremban dan
Pejabat Pada 16 Mei 2000.                          di King George V School,
Sebelum itu, pada 13 Mac                           Seremban sehingga tahun
2000 di tempat yang sama                           1966. Pada tahun 1967 -
telah diadakan majlis                            1970 beliau telah melanjut-
perpisahan yang serupa                            kan pelajarannya di Univer-
untuk Timbalan Ketua                             sity Of New South Wales,
Pengarah   Ukur   dan                         Australia. Seterusnya pada
Pemetaan Malaysia. Majlis                          tahun 1972 - 1973 beliau
telah dihadiri oleh semua                          melanjutkan pelajaran di
Pengarah Ukur, Ketua                             International Training
                  Y. Bhg. Dato' Abdul Majid Mohamed
Seksyen, Pegawai Kanan       Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan     Centre for Earth Sciences
                         Malaysia          (ITC), Enschede, The
                                       Netherlands dan tahun 1977
                                   - 1978 di Oxford University, United
                                   Kingdom di peringkat sarjana.

                                   Beliau memulakan kerjayanya
                                   sebagai Juruukur pada tahun 1971
                                   selama dua tahun di Jabatan Ukur
                                   Perak. Pada tahun 1973 beliau
                                   bertukar ke Ibu Pejabat sebagai
                                   Juruukur Topografi dan seterusnya
                                   pada tahun 1975 beliau telah
                                   dinaikkan pangkat sebagai Timbalan
                                   Pengarah Ukur Selangor. Dua
                                   tahun kemudian beliau telah
                                   menjawat jawatan Pengarah Ukur
                                   Kedah/Perlis sehingga 1979.
Encik Hamid Ali menyampaikan cenderahati kepada            Kemudian dinaikkan pangkat
Y. Bhg. Dato' Abdul Majid Mohamed di majlis meraikan persaraannya   sebagai Penolong Ketua Pengarah


                        16
                                                  Jabatan
                                         Ukur dan Pemetaan Malaysia

Ukur (Pemetaan) selama dua tahun    negara. Bermula dengan kejayaan   Berdigit - Digital Thematic
dan seterusnya dilantik sebagai    Sistem Ukur Tanah Berkomputer    Mapping System - DTMS), Sistem
Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan    (Computer Assisted Land Surveying  Maklumat Atlas Kebangsaan
Pemetaan dan Ketua Pengarah Ukur    System - CALS), beberapa projek   (National Atlas Information
dan Pemetaan Malaysia mulai tahun   lain yang berorientasikan IT telah  System - NAIS) di Ibu Pejabat dan
1984 sehingga tamat tempoh       menyusul seperti pelaksanaan     Sistem Pengurusan Data Kadaster
perkhidmatannya.            Sistem Pemetaan Berkomputer     (Cadastral Data Management
                    (Computer Assisted Mapping      System) di semua JUPEM Negeri.
Sementara itu, Encik Rosly bin     System - CAMS), Sistem Pemetaan   Seterusnya    JUPEM   mem-
Abdul Kadir dilahirkan di Kota                         perkenalkan e - commerce dalam
Bharu Kelantan pada 17 Mac 1945                        urusan perkhidmatannya.
dan mendapat pendidikan awal
di Sekolah Sultan Ibrahim, Pasir                    Selain itu, JUPEM telah menjalin
Mas dan di Sultan Ismail College,                    kerjasama dan kepakaran dengan
Kota Bharu. Pada tahun 1968,                      beberapa buah jabatan/agensi
beliau telah melanjutkan                        kerajaan, Universiti dalam dan
pelajarannya ke Maktab Teknik                      luar negara bagi meningkatkan
Kuala Lumpur (kini Universiti                      disiplin ukur dan pemetaan di
Teknologi Malaysia). Seterusnya                     Malaysia. Di antara projek yang
beliau melanjutkan pelajarannya                     dilaksanakan adalah Peta Satelit
di peringkat Sarjana Muda                        yang diusahakan bersama
di Royal Melbourne Institute                      dengan MACRES, Pemetaan
of Technology (RMIT), Australia                     Geoid bersama University of New
pada tahun 1971 - 1972. Pada                      South Wales, Sistem Koordinat
tahun 1975 - 1976, beliau telah                     Kadaster bersama Universiti
mengembangkan kerjayanya                        Teknologi Malaysia dan
di peringkat Diploma Lepasan                      University College of London.
Ijazah di ITC, The Netherland        Encik Rosly Abdul Kadir   Sebagai kemuncak usaha, dan
                    Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan
dan seterusnya pada tahun           Pemetaan Malaysia
                                    perkhidmatan mereka, JUPEM
1981 - 1983 beliau menyambung                      telah dianugerahkan Persijilan
pengajiannya di peringkat Sarjana di  Laju (Fast Mapping System - MS ISO 9002 oleh pihak MAMPU
Ohio State University, USA.      FMS), Sistem Pemetaan Tematik pada 15 Februari 2000.

Kerjaya beliau di JUPEM bermula
sebagai Pembantu Teknik, Juruukur
Daerah Muar, Timbalan Pengarah
Ukur Melaka, Pengarah Ukur
Selangor, Pengarah Ukur Pemetaan
dan Timbalan Ketua Pengarah Ukur
dan Pemetaan sehingga tamat
perkhidmatannya pada 17 Mac
2000.

Sepanjang tempoh jawatan yang
disandang sebagai Ketua Pengarah
dan Timbalan Ketua Pengarah Ukur
dan Pemetaan telah melaksanakan
pelbagai pembaharuan dan men-
jadikan JUPEM sebuah jabatan yang           Encik Rosly Abdul Kadir menerima cenderahati daripada
moden yang menepati keperluan      Y. Bhg. Dato' Abdul Majid Mohamed sempena meraikan persaraannya
                            17
 Jabatan
 Ukur dan Pemetaan Malaysia


Peraturan-Peraturan Ukur
Semenanjung Malaysia 1976
Oleh
Mohd Salleh Taib
Seksyen Perundangan Kadaster
T   ATA cara kerja dan urusan
    pentadbiran di Jabatan Ukur
    dan Pemetaan Malaysia
(JUPEM) adalah digariskan di dalam
satu peraturan yang dikenali sebagai
                    berkaitan dengan nombor lot, rizab,
                    pengukuran semula sempadan
                    semulajadi serta pengukuran semula
                    tanah yang telah diukur.
                                       permintaan ukur, cartaan, surihan
                                       kerjaluar, hitungan, lukisan pelan,
                                       penyediaan salinan pelan hakmilik,
                                       peta kadaster, carta peta/batuan dan
                                       bilik kebal.
'Survey Regulations'. Mengikut     Bahagian 2
catatan sejarahnya, penggunaan     - Tugas-tugas Kerjaluar        Appendik I
Peraturan Ukur ini telah bermula
sejak tahun 1909 lagi. Peraturan  Bahagian ini menghuraikan prosidur    Appendik ini menerangkan secara
                  dan panduan skop kerjaluar
Ukur ini telah melalui beberapa kali                     terperinci berkaitan dengan tatacara
siri pindaan kandungannya yang   merangkumi penjenisan kelas ukur,     kerja, had seliseh yang dibenarkan,
disesuaikan dengan perkembangan  spesifikasi tanda sempadan,        penyelenggaraan, rujukan dan
semasa jabatan.          persempadanan, anjakan tanda       sebagainya. Tata cara kerja ini
                  sempadan, kesilapan ukuran,        diselaraskan kepada beberapa
Sementara itu, Peraturan-Peraturan penggunaan buku kerjaluar, kaedah     peraturan dan undang-undang yang
Ukur Semenanjung Malaysia 1976 ukuran, datum serta koordinat.        sering digunakan di antaranya
yang digunakan masakini adalah                        adalah:
edisi ke lima daripada siri Bahagian 3
peraturan-peraturan ukur. Ianya - Tugas-tugas Pejabat            Appendik II & III
terbahagi kepada tiga Bahagian
Utama sebagaimana berikut:     Bahagian ini menghuraikan prosidur    Menggariskan prosedur dan arahan
                  panduan setiap skop tugas-tugas      bagi ukuran kelas satu, dua dan
Bahagian 1 - Pentadbiran dan Am pejabat meliputi pemprosesan         tiga.
Bahagian 2 - Tugas-tugas Kerjaluar
Bahagian 3 - Tugas-tugas Pejabat

Selain itu, terdapat 19 apendik
diwujudkan dalam peraturan ukur
ini dengan kandungan yang
terperinci mengenai proses kerja,
arahan-arahan dan pengurusan
maklumat/data.

Bahagian 1
- Pentadbiran dan Am

Bahagian ini menerangkan fungsi
dan organisasi serta tugas-tugas
bersama tanggungjawab pegawai-
pegawai Jabatan. Selain itu,
bahagian ini juga dikaitkan dengan
Kanun Tanah Negara dan Juruukur            Peraturan-Peraturan Ukur 1976 yang digunakan sebagai
Tanah Berlesen, menerangkan                          panduan untuk kerja-kerja ukur                           18
                                                  Jabatan
                                         Ukur dan Pemetaan Malaysia

Appendik IV              Appendik X              prosedur terbaru meliputi Sistem
                                      Pengurusan Kadaster - SPDK,
Menggariskan prosedur untuk      Menggariskan prosedur bagi      Konsep Field-To-Finish, Sistem
semua jenis penandaan meliputi     hitungan dan lukisan pelan yang   Aplikasi Pejabat Ukur Daerah -
stesen trignometri, terabas kawalan,  dilaksanakan dengan menggunakan   SAPD dan Sistem Penentududukan
tanda sempadan dan tanda        komputer.              Sejagat - GPS serta penggunaan IT
sempadan yang tidak boleh ditanda.                     serta pembangunan dan per-
                    Appendik XI, XIII & XIX       kembangan JUPEM.
Appendik V
                    Menerangkan prosedur pecah bagi   Peraturan Ukur yang diguna-
Menggariskan prosedur untuk      bangunan, rujukan koordinat origin  kan sebagai rujukan oleh kaki-
menentukan datum dan men-       bagi tiap-tiap negeri dan kaitan   tangan JUPEM dan semua pengamal
dapatkan Azimuth dengan cerapan    rujukan undang-undang serta     bidang ukur kadaster ini perlu di
kepada matahari, bulan, bintang dan  peraturan.              beri nafas baru bagi memenuhi
sebagainya.                                 perkembangan dan keperluan
                    Peraturan Ukur Kadaster       semasa.
Appendik VI              Jabatan Ukur dan
                    Pemetaan Malaysia          Selain itu, peraturan ini juga perlu
Menggariskan berkaitan dengan                        dinaikkan tarafnya daripada sebuah
buku kerjaluar dan penggunaannya    Penyediaan peraturan ini dibuat   peraturan biasa kepada sebuah
seperti penggunaan pensil,       adalah berdasarkan Seksyen 10    peraturan yang diwartakan atau pun
pemotongan kesilapan serta catatan.  Kanun Tanah Negara dengan      akta yang mempunyai skop yang
                    aspirasi penggunaan teknologi    lebih luas pemakaiannya. Di
                    canggih bersama sistem peng-     samping itu ianya akan dapat
Appendik VII, VIII & IX
                    komputeran yang digunakan      digunakan bagi melaksana dan
                    masakini.              menguatkuasakan disiplin ukur
Menggariskan prosedur dan arahan                      kadaster dengan lebih berkesan
dalam penyediaan surehan kerja     Di samping itu, peraturan ini    seterusnya tidak boleh dipertikaikan
luar, hitungan dan lukisan pelan.   digubal dengan memasukkan semua   kesahihannya.


Dari Muka surat 3
                    di JUPEM ini telah mengubah     komputer dan seterusnya telah
Sementara itu,SPDK yang di-      sebahagian besar struktur sistem   membudayakan kakitangan dengan
laksanakan di semua JUPEM Negeri    kerja daripada manual kepada     era IT.
telah pun beroperasi
sepenuhnya. Projek ini men-
jadi kayu pengukur kepada
program pembangunan
JUPEM selain menjayakan
perdagangan elektronik
sebagaimana yang dihasrat-
kan oleh kerajaan.

Dengan pelaksanaan projek
pembangunan ini, kakitangan
akan didedahkan dengan
perkakasan dan perisian
yang baru dalam tugas
sehariannya. Secara tidak
langsung program pem-                 Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan mempengerusikan
bangunan yang dilaksanakan                Mesyuarat Pengurusan JUPEM selepas Majlis Amanat                            19
 Jabatan
 Ukur dan Pemetaan MalaysiaCeramah Maulidul Rasul

S
    EJARAH atau riwayat       Berzanji, Marhaban
    hidup seseorang yang      dan Nasyid dari
    terkenal boleh dijadikan    ahli-ahli jemaah
idola yang harus dimanfaatkan      yang diketuai oleh
ke arah meningkatkan pembangunan    Tuan Haji Jailani
diri serta menguatkan lagi pegangan   Bahari. Ceramah ini
iman seseorang. Atas kesedaran     telah menceritakan
ini, Kumpulan Jemaah Islam       riwayat hidup dan
JUPEM telah menganjurkan majlis     rahsia kejayaan
ceramah sempena dengan Sambutan     kepimpinan Nabi
Maulidul Rasul pada 24 Jun 2000     Muhammad S.A.W.
bertempat di Dewan Ukur, Ibu      Dalam masa yang
Pejabat Ukur dan Pemetaan, Kuala    sama ianya dikait-
Lumpur.                 kan dengan ke-
                    hidupan kita.
Di majlis ini, satu ceramah berkaitan
dengan Maulidul Rasul telah       Di samping itu,
disampaikan oleh Ustaz Wan Sohor    ceramah ini juga               Kita harus bersyukur..........
Bani Wan Sulaiman dari Jabatan     turut menghurai-          Ustaz Wan Sohor Bani Wan Sulaiman
Pengajian Bahasa Arab Universiti    kan secara ter-
Islam Antarabangsa Malaysia       perinci konsep ' Bersyukur ' sebenar meningkatkan lagi kemesraan serta
(UIAM), Gombak. Majlis ceramah     sebagaimana yang dikehendaki oleh mengeratkan persaudaraan yang
ini telah dihadiri oleh lebih 80    ajaran Islam. Menurutnya lagi, kita telah sedia ada. Seterusnya, beliau
orang yang terdiri daripada pegawai   adalah diharuskan supaya bersyukur telah menyarankan beberapa
dan kakitangan JUPEM.          kepada Allah S.W.T. ke atas nikmat perkara yang harus dilakukan dalam
                    yang telah diberikan sama ada melaksanakan kerja-kerja seharian
Majlis Ceramah Maulidul Rasul ini    banyak atau pun sedikit dan bagi memperoleh keredhaan dan
telah diserikan dengan bacaan      bersyukur sesama umat bagi keberkatan dari Allah S.W.T.

                                       Namun begitu, kita tidak seharusnya
                                       lalai dengan tuntutan Islam kerana
                                       Islam itu adalah agama yang
                                       datangnya dari Allah S.W.T. yang
                                       dibawa oleh Nabi Muhammad
                                       S.A.W. untuk disampaikan kepada
                                       seluruh umat manusia. Akibat
                                       kelalaian dan kelemahan, umat Islam
                                       akan tenggelam dan ketinggalan
                                       seterusnya gagal untuk mengem-
                                       balikan kegemilangan Islam
                                       sebagaimana yang sepatutnya.
                                       Berbahagialah umat yang menganut
                                       dan mengamalkan segala ajaran
                                       Islam yang lengkap dan indah yang
Ahli-ahli Jemaah mempersembahkan nasyid                    meliputi seluruh sudut kehidupan.


                           20
                                                 Jabatan
                                        Ukur dan Pemetaan MalaysiaCeramah dari CIDB
                         menguasai sesuatu    Sector - Land Surveying Profession'.
                         bidang ilmu atau    Seminar ini telah dipengerusi-
                         kepakaran.    Atas  kan oleh Pengarah Ukur Bahagian
                         kesedaran ini, JUPEM  (Penyelarasan Kadaster) Encik
                         bersama Bahagian    Hamid Ali dan telah di-
                         Ukur Tanah Per-     hadiri oleh lebih 80 peserta
                         tubuhan Juruukur    yang   terdiri  dari   kaki-
                         Malaysia (ISM) telah  tangan JUPEM dan ahli-ahli
                         menganjurkan      ISM.
                         ceramah pada 29
                         Januari 2000 ber-    Ceramah ini telah memperinci-
                         tempat di Bangunan   kan perkara-perkara yang berkaitan
                         CAMS, Ibu Pejabat,   dengan industri pembinaan
                         Kuala Lumpur.      di Malaysia dan di peringkat
                                     antarabangsa. Ianya juga men-
                        Ceramah ini adalah    dedahkan cabaran-cabaran yang
                        lanjutan daripada     harus ditempuh oleh profesional
                        beberapa seminar     ukur sebagaimana industri binaan di
                        yang telah diadakan    samping dapat meningkat-
                        terdahulu anjuran     kan profesionalisme individu
                        bersama ISM dan      yang melibatkan diri dalam bidang
Puan Sariah Ab. Karib , Pengurus Kanan ,    JUPEM. Ceramah      ukur dan pemetaan. Walau-
Bahagian Pembanguan Bisnes Pembinaan      kali   ini   telah  pun nama juruukur tidak begitu
                  menampilkan penceramah dari     popular atau diketahui oleh


P   ENGALAMAN dalam Lembaga Pembangunan Industri
   mengurus sebuah pertubuhan Pembinaan Malaysia (CIDB)
   yang terlibat dengan industri iaitu Puan Sariah Ab. Karib,
pembinaan di peringkat antara- Pengurus Kanan dari Bahagian
bangsa adalah sesuatu yang boleh Pembangunan Bisnes Pembinaan.
                                     masyarakat umum dalam industri
                                     binaan, namun peranannya ter-
                                     nyata penting dan sangat diperlu-
                                     kan dari peringkat permulaan
                                     sehinggalah pembinaan itu
dikongsi bersama ke arah me- Tajuk ceramah yang disampaikan       siap dan boleh dimanfaatkan
ningkatkan pembangunan diri dalam adalah 'Globalisation of the Service  kepada umum.
Sebahagian daripada peserta yang hadir           Penyampaian cenderahati kepada penceramah oleh
                           Dr. Abdul Kadir Taib, Pengerusi Bahagian Ukur Tanah, ISM


                           21
 Jabatan
 Ukur dan Pemetaan MalaysiaJUPEM terus menjadi
tumpuan pelawat antarabangsa
J
  ABATAN Ukur dan Pemetaan
  Malaysia (JUPEM) terus menjadi
  tumpuan pelawat-pelawat
  antarabangsa yang tertarik untuk
mengetahui serta mengkaji fungsi
dan aktivitinya sebagai sebuah
negara yang sedang membangun
dan dianggap cemerlang dalam
disiplin ukur dan pemetaan.

Sepanjang tempoh setengah tahun
pertama tahun 2000, JUPEM telah
dikunjungi oleh beberapa badan
pertubuhan, orang perseorangan
serta pelajar dari pelbagai negara
untuk mendapatkan perkembangan
                       Ketua-ketua Masyarakat Fiji sedang mendengar taklimat berkaitan
terkini JUPEM dalam aktiviti                                 dengan JUPEM
pengukuran hakmilik dan juga
pemetaan.
                    mengadakan perbincangan dengan   pengukuran hakmilik dan hakmilik
Pada 20 Mac 2000, seramai 12      Timbalan Ketua Pegarah Ukur dan  strata.
orang yang terdiri daripad ketua-   Pemetaan, Yang Berusaha Encik
ketua masyarakat dari Fiji telah    Hamid Ali berkaitan dengan     Sementara itu, pada 7 April 2000
mengadakan lawatan ke JUPEM.      perkembangan dan pencapaian    Surveyor General Sri Lanka Mr.
Rombongan yang diketuai Senator    JUPEM dalam bidang ukur dan    K.L.A. Ranasinhe Silva, telah
Mohammed Afzal Khan ini telah     pemetaan khususnya dalam bidang  membuat kunjungan ke JUPEM dan
                                     diikuti oleh seorang delegasi dari
                                     Cadastral Survey Advisor Officer of
                                     The Surveyor General New Zealand,
                                     Mr. Mack Thompson pada 17 - 18
                                     April 2000. Seterusnya pada 19 Jun
                                     2000 pula, seramai 9 orang pelajar
                                     dari Royal Institute of Technology
                                     Stockholm, Sweden telah men-
                                     jadikan JUPEM sebagai salah satu
                                     destinasi dalam rangka lawatan
                                     sambil belajar mereka ke Malaysia.

                                     Semua pelawat-pelawat ini diberi
                                     taklimat mengenai fungsi dan
                                     objektif JUPEM, pengukuran
                                     hakmilik, penyediaan peta, Pang-
                                     kalan Data Ukur Kadaster, Topografi
Pelawat dari Sri Lanka sedang mengadakan perbincangan dengan       dan Kartografi yang telah
Pengarah Ukur Bahagian (Penyelarasan Kadaster)              diwujudkan.


                          22
                                                   Jabatan
                                          Ukur dan Pemetaan MalaysiaAhli Majlis Mesyuarat Kerajaan
Negeri Perlis, Lawat JUPEM

A     HLI Majlis Mesyuarat     Dalam ucapan
     Kerajaan Negeri Perlis    balasnya, YB
     bagi Fotfolio Tanah,     En. Mohamad
Perhutanan dan Luar Bandar YB      Hadzi     bin
Encik Mohamad Hadzi bin Nordin     N o r d i n
telah mengadakan lawatan rasmi ke    menekankan
JUPEM Perlis di Tingkat 6,       b a h a w a
Bangunan Persekutuan Kangar pada    Kerajaan
24 Februari 2000.            Negeri Perlis
                    sedang giat
Sempena lawatan ini, Pengarah Ukur   melaksanakan
Perlis, Encik Mohd. Salleh Taib telah  P r o g r a m
memberi taklimat ringkas mengenai    Penyelesaian
sejarah, objektif, fungsi, struktur   Tanah Secara
                                 YB Encik Hadzi Nordin melawat operasi sebenar
organisasi dan aktiviti-aktiviti    Berkelompak,                       JUPEM Perlis
JUPEM Perlis bertempat di Bilik     Pe n g wa r t a a n
Mesyuarat JUPEM Perlis yang turut    tanah lapang perumahan dan Permintaan Ukur telah mula
juga dihadiri oleh Ketua-ketua     projek rumah pangsa yang diterima oleh pihak JUPEM Perlis.
Cawangan dan Unit. Seterusnya YB    mana secara langsung melibatkan Di samping itu, masih terdapat
Encik Mohamad Hadzi bin Nordin     JUPEM Perlis. Selain itu, Program kawasan lapang di 100 skim
dibawa melawat ke Cawangan-       Penyelesaian Tanah Secara Ber- perumahan yang belum diwarta-
cawangan dan Unit-unit JUPEM      kelompak yang melibatkan kan selain pelaksanaan 3 projek
Perlis bagi melihat dengan lebih    pengukuran ke atas lebih 13,000 rumah pangsa di Kangar, Arau dan
dekat lagi operasi harian JUPEM     lot permohonan tanah kerajaan Bintong.
Perlis.                 telah diluluskan di mana sebahagian

Sambungan dari muka surat 7

                                      diselesaikan kerana JUPEM tidak
                                      mempunyai data terperinci
                                      mengenainya. JUPEM hanya
                                      mengumpul data apabila menerima
                                      permohonan untuk semakan
                                      pelan strata sahaja. Ini disebab-
                                      kan terdapat di antara pemaju yang
                                      tidak mengemukakan permohonan
                                      untuk penyediaan surat hakmilik
                                      strata.

                                      YB Menteri dan SUPAR juga
                                      dibawa melawat ke Seksyen
                                      CAMS, FMS dan Fotolito bagi
                                      menyaksikan kerja-kerja sebenar
                                      penyediaan peta dan lain-lain kerja
YB Timbalan Menteri dan SUPAR menyaksikan dengan lebih dekat kerja-
                                      percetakan.
kerja penyediaan peta di Seksyen CAMS                             23
 Jabatan
 Ukur dan Pemetaan MalaysiaPUSPANITA JUPEM
J ASA dan khidmat cemerlang     Datin Mashitah
  seseorang dalam memimpin      telah menerajui
  sebuah pertubuhan harus      P U S PA N I TA
  dijadikan teladan dan kenangan   JUPEM lebih
yang boleh dijadikan sesuatu     daripada     16
monumen sebagai menghargai      tahun. Dalam
sumbangan yang telah diberi-     tempoh tersebut
kan. Dalam hubungan ini,       banyak peristiwa
PUSPANITA JUPEM telah         suka duka yang
menganjurkan majlis ' Jasamu     dilaluinya dan
Dikenang ' untuk Y. Bhg. Datin    suasana ini telah
Mashitah Abdullah, pengerusi     menjadikan
PUSPANITA JUPEM.           P U S PA N I TA
                   JUPEM sebati
Majlis yang diadakan pada       dengan     ke-
17 Mei 2000 bertempat di Hotel    h i d u p a n n ya .    PUSPANITA JUPEM adalah sebahagian daripada
Grand Seasons, Kuala Lumpur      Selain itu, beliau                    hidup saya......
                                            Y. Bhg. Datin Mashitah
ini telah dihadiri lebih 80 orang   juga mengucap-
yang terdiri daripada ahli-ahli,   kan terima kasih di atas kerjasama yang cemerlang dalam peperiksaan
wakil dari JUPEM Negeri dan      padu yang diberikan oleh ahli- UPSR, PMR dan SPM tahun 1999.
penyertaan dari pihak swasta iaitu  ahli di sepanjang penglibatannya Terdahulu dari itu, PUSPANITA
isteri-isteri Juruukur Tanah     dalam PUSPANITA JUPEM dan JUPEM juga telah menganjurkan
Berlesen. Majlis diserikan dengan   berharap agar PUSPANITA JUPEM majlis yang sama bertempat di
persembahan nyanyian, boria, tarian  terus maju untuk mencapai Dewan Ukur pada 9 Mac 2000,
dan deklamasi sajak oleh ahli-    matlamatnya.              untuk Puan Roslina Ahmad,
ahli. Selain menghibur, ahli-                        Timbalan Pengerusi PUSPANITA
ahli telah dapat menunjukkan     Di majlis ini, Y. Bhg. Datin Mashitah JUPEM. Puan Roslina adalah isteri
bakat seni dan kebolehan yang     juga menyampaikan sumbangan kepada Encik Rosly Abdul Kadir,
dimiliki dalam persembahan-      PUSPANITA JUPEM sebagai hadiah Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan
persembahan yang dipertontonkan.   pelajaran kepada anak-anak ahli Pemetaan.
Suasana riang di meja utama menjadi kenangan kepada Datin            Y. Bhg. Datin menyampaikan
Mashitah yang menarajui PUSPANITA JUPEM lebih 16 tahun                Cenderahati kepada ahli                          24
                                                    Jabatan
                                           Ukur dan Pemetaan MalaysiaEksplorasi
Sungai Sedim Uji Ketahanan Mental & Fizikal
S   UKAN air adalah satu
    daripada aktiviti sukan lasak
    yang mula digemari di negara
i ni. Dalam hubungan ini satu
program eksplorasi sukan air selama
tiga hari telah diadakan pada 24 -
26 Mac 2000 bertempat di Sungai
Sedim, Kulim, Kedah. Aktiviti lasak
yang memerlukan kekuatan mental
dan fizikal ini adalah julung kali
diadakan yang dianjurkan oleh pihak
Rapid Fire Adventure Sdn. Bhd.
dengan kerjasama Jabatan Hutan
Negeri Kedah.

Eksplorasi Sungai Sedim ini disertai     Peserta JUPEM Kedah sedang mengharungi ' White Water Rafting'
oleh pelbagai kaum dari golongan
belia di peringkat Negeri Kedah dan
penganjur telah mengenakan       penginapan, sijil dan makanan.     Kayak - meliputi Teknik, Eskimo
bayaran sebanyak RM 60.00 untuk     Penganjur juga turut menyediakan    Roll, Rescue, Kayaking.
seorang peserta. Lanjutan daripada   pelbagai aktiviti yang berkait rapat
itu, JUPEM Kedah telah menghantar    dengan sukan lasak ini di antaranya  River Exploration - meliputi
tiga orang peserta untuk mengikuti   adalah:                River Character, River Crossing,
aktiviti ini sebagai perintis kepada                      Wild Water.
kakitangan lain yang meminati      Rafting - meliputi Equipment,
aktiviti sukan lasak. Penganjur telah  Teknik, Water Confident, Rescue,    Rainforest Survival - meliputi
menyediakan kemudahan seperti      Rafting.                Tracking, Night Survival, mengenal
                                        spesis flora dan fauna.

                                        Sungai Sedim telah diakui
                                        di peringkat antarabangsa dalam
                                        aktiviti berkayak dan berakit
                                        arus deras (White Water).
                                        Di samping itu, Hutan Hujan
                                        Tropika yang penuh dengan
                                        flora dan fauna di kawasan Hutan
                                        Gunung Inas menambah lagi
                                        keindahan suasana dan persekitaran
                                        Sungai Sedim. Bersesuaian dengan
                                        struktur semulajadinya, Sungai
                                        Sedim merupakan lokasi strategik
                                        yang boleh dijadikan sebagai
                                        medan kepada penggemar-
                                        penggemar aktiviti lasak khususnya
Menuruni jeram yang curam dan memerlukan ketahanan mental dan
fizikal kepada peserta                             sukan air.                             25
 Jabatan
 Ukur dan Pemetaan MalaysiaJUPEM Kedah Anjur
Kembara Di Hutan Belum

M    ENJEJAKI kawasan
     baru merupakan satu
     pengalaman yang amat
berharga bagi seseorang. Dalam
hubungan ini, Kelab Sukan dan
Kebajikan JUPEM Kedah telah
menganjurkan ekspidisi di Hutan
Belum, Perak pada 20 - 23 Mei
2000 yang disertai oleh 25 orang
peserta termasuk 3 orang dari
JUPEM Perlis dan 2 orang dari
JUPEM Pulau Pinang serta dibantu
oleh seorang jurulatih motivasi
seorang pembantu perubatan.

Hutan Simpan Lembah Belum                          Tenang dan mendamaikan .......
seluas 3110 km. per. direntasi          Merentasi Tasik Banding dengan bot menuju ke Pos Chiong
oleh Lebuh Raya Timur Barat yang
menghubungkan Pekan Grik di     Ekspidisi ini telah dikendalikan   'Jungle Tracking'. Perjalanan ini
Perak dan Pekan Jeli di Kelantan   oleh beberapa orang jurulatih     melintasi beberapa pulau kecil,
menjadikannya terbahagi kepada    berpengalaman yang dilantik dari   perkampungan Orang Asli, kerja-
dua bahagian iaitu Utara dan     Belum Outdoor & Adventure       kerja pembalakan dalam air dengan
Selatan. Bahagian Selatan seluas   Team - BOAT. Ekspidisi bermula    pemandangan alam semulajadi yang
1400 ha. telah dijadikan sebagai   dari Pulau Banding, peserta menaiki  amat menarik. Tasik Banding seluas
pusat rekreasi dan pelancongan,   4 buah bot merentasi Tasik Banding  18,000 ha. adalah tasik buatan
manakala Bahagian Utara masih lagi  menuju ke Pos Chiong untuk      manusia yang dibentuk oleh empat
kawasan larangan.          perkhemahan dan memulakan       buah empangan iaitu Empangan
Mencemaskan .....                                      Kenangan .......
Peserta terpaksa berpegangan tangan ketika            Peserta mengabadikan kenangan di tempat
menyeberangi sungai yang deras alirannya           bersejarah di Kuala Cenadong yang membawa
                                           penubuhan Force 132


                          26
                                                  Jabatan
                                         Ukur dan Pemetaan Malaysia

Temenggor, Empangan Bersia,
Empangan Cenderoh dan Empangan
Kenering.

Sebelum memulakan ' Jungle
Tracking' yang dibantu oleh dua
orang Jurupandu Orang Asli, Pak
Long dari Kaum Temian dan Tinggi
dari Kaum Jahai, peserta telah
melawat ke sebuah perkampungan
Orang Asli dan telah dijamu dengan
makanan tradisi iaitu ubi bakar.
Seterusnya peserta didedahkan
dengan teknik serta pantang larang
ketika dalam perjalanan.
                     Berehat seketika sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi yang
Setelah mendaki bukit dan menuruni                                  dituju
lurah telah menjadikan perjalanan
yang sungguh mencabar sehingga    Kuala Cenadong manakala se-      tempat bersejarah iaitu tapak
sebahagian peserta hampir hilang   bahagian lagi yang tidak ber-     jatuhnya sebuah pesawat tentera
keyakinan diri untuk menerus-    keupayaan tinggal di 'camping-site'  (Helikopter) yang bermulanya
kannya. Setibanya di Lata Golok,   untuk aktiviti lain seperti me-    sejarah penubuhan Force 136
peserta terus mendirikan khemah-   mancing dan sebagainya. Untuk     semasa Perang Dunia Kedua.
khemah untuk bermalam. Sepanjang   sampai ke destinasi, peserta     Peserta kembali semula ke
perjalanan, jurupandu tidak ber-   terpaksa menlintasi empat laluan   'camping-site' untuk bermalam.
henti-henti memberi penerangan    bagi menyeberangi sungai yang
mengenai tumbuhan herba dan     deras alirannya. Peserta diper-    Setelah dua malam berkhemah di
khasiatnya serta mengenali kesan-  kenalkan dengan pelbagai teknik    Lata Golok, peserta memulakan
kesan peninggalan binatang liar.   yang digunakan yang memerlu-     perjalanan ke Pos Chiong semula
                   kan kerjasama dan semangat      sebagai mengakhiri ekspidisi.
Pada keesokan harinya, sebahagian  setia kawan. Setibanya di Kuala    Kemesraan yang terjalin setelah tiga
peserta meneruskan perjalanan ke   Cenadung, peserta dibawa melawat   hari bersama Pak Long dan Tinggi
                                      sukar untuk ditinggalkan ketika tiba
                                      saat perpisahan. Semasa perjalanan
                                      pulang menuju ke Pulau Banding,
                                      peserta sempat singgah di Pulau
                                      Jabatan Perhilitan dan Jabatan Hutan
                                      Perak yang dilengkapi dengan
                                      kemudahan asas yang menarik
                                      disediakan untuk pengunjung.

                                      Sesungguhnya kembara di Hutan
                                      Belum ini banyak memahat
                                      kenangan manis dan pahit serta
                                      pengalaman yang boleh dijadikan
                                      panduan ketika menyusuri liku-liku
                                      kehidupan seharian dan ianya adalah
                                      kembara yang masih belum
Pengajaran.......                             berpenghujung dalam mencari erti
Makam malam yang disediakan secara ringkas memberi pengajaran
yang mendalam kepada peserta dalam menyesuaikan diri dengan
                                      kepuasan pengembaraan yang
keadaan sekitar                              sebenar.


                           27
GIMNASIUM
 Jabatan
 Ukur dan Pemetaan Malaysia

KELAB SUKAN JUPEM KEDAH
P   EMBANGUNAN rohani
    dan   jasmani   serta
    infrastruktur asas perlu
berjalan selari ke arah persediaan
rapi bagi menyertai era maklumat
di alaf baru dengan pembangunan
yang berasaskan IT dan Multimedia.
Di atas kesedaran ini, Kelab Sukan
dan Kebajikan JUPEM Kedah telah
maju setapak ke hadapan dengan
menubuhkan sebuah Gimnasium
sebagai pusat kecergasan.
Pembinaannya telah disiapkan pada
Jun 2000.

Dengan   tapak   bangunan
berkeluasan 68 meter persegi,                          Tersergam indah ......
                      Bangunan Gimnasium Kelab Sukan dan Kebajikan JUPEM Kedah
bangunan ini telah menempatkan                            tersergam indah
beberapa peralatan yang di-
anggarkan bernilai RM 20,000. Ia   ini dapat membantu pembentukan   warna oren, salah satu daripada
dibuka kepada ahli Kelab       dan mengekalkan kecergasan     warna pada logo rasmi JUPEM.
Sukan dan Kebajikan JUPEM Kedah   fizikal ke arah menjana warga   Sesungguhnya kedatangan alaf
dan ahli bersekutu sahaja.      JUPEM Kedah memiliki sahsiah    baru telah membuktikan JUPEM
Kemudahan Gimnasium ini boleh    dan personaliti yang mantap dan  Kedah mempunyai ketahanan
digunakan selepas waktu pejabat   terpuji.              dalam menghadapi pelbagai
dari hari Isnin hingga Khamis                      cabaran bagi menangani dan
dikhususkan    untuk  lelaki   Bagi melambangkan keceriaan,    mengurus perubahan serta ber-
sementara bagi kaum wanita      bangunan   Gimnasium  ini   sedia melangkah ke hadapan
dikhususkan pada hari Sabtu     telah diwarnakan sebagaimana    dengan penuh iltizam untuk
dan Ahad. Selain daripada salah   warna bangunan JUPEM Kedah     melaksanakan perkhidmatan yang
satu cabang rekreasi, Gimnasium   yangdiberi wajah baru iaitu    cemerlang.
Untuk kecergasan ......                                  Berdisiplin ......
Peralatan yang disediakan memenuhi citarasa kaum    Masa yang terluang digunakan sepenuhnya untuk
wanita yang inginkan kecergasan                    mendisiplinkan diri dengan aktiviti


Sumbangan anda adalah dialu-alukan bagi menjadikan penerbitan Berita Ukur lebih
          luas dan padat -28
                   Sidang Pengarang

								
To top