broaden

Document Sample
broaden Powered By Docstoc
					broaden      širiti        phenomenon    pojav
orthodox      skrajni       to treble    potrojiti se
anno domini    našega štetja    commercialized  everything is for the
                             profit
worship      častiti       brief      kratek
raw        surov        agriculture   kmetijstvo
influence     vpliv        blade of grass  ozek list trave
influential    vpliven       ear of corn   storţ koruze
develop      razviti       famine      lakota
reputation     ugled        play truant   špricati pouk
reputable     ugleden       detached house  enodruţinska hiša
accurate      pravilen, natančen  semi-detached  hiša-dvojček
                    house
published     objavljen      terraced house  vrstna hiša
section      del časopisa     steady      regular
take off      vzleteti       on average    povprečno
comma       vejica        van       kombi
full stop     pika         tools      orodje
survey       anketa        equipment    oprema
professional man  he has a job     autumn      fall
local       close to where you bulb        čebulica, ţarnica
          live
to potter     delati za hobi    daffodils    narcise
earn        sluţiti       tulips      tulipani
suburbs      predmestje, okolica stuffy      natlačen
graduate      to finish the high- cookery books   kuharske knjige
          school/end    of
          university
a graduate     a person who fini- seasonal      sezonski
          shed high-school
rattan       rafija        to exhibit    razstaviti
heel        peta         stanza      kitica
similar in kind  podoben na isti vers=line       verz=vrstica
          način
unprecedented   brez primere     rhythm      ritem
Ancient World   starodavna Grčija  bark       lubje
scientific     znanstveni      leaf       list
achievements    doseţki       sap       rastlinski sok
revolutionize   to change      bough      veja
          completely
famous       slaven        to bough     pripogniti se
statement     izjava        blackbird    kos
giant leap     ogromen skok     planed      obdelano
mankind      človeštvo      smooth      gladko
to benefit      pridobiti korist   axe        sekira
humble        poniţen        in simple manner  na enostaven način
life expectancy   ţivljenska doba    disaster      katastrofa
strike        udarec        mild        majhen
sawdust       ţagovina       rush        go very quickly
thunder       grom         blissfully     blaţeno
describe       opisati        tour        turneja
solitary       samostan       luxurious     very expensive
solitary       zaobljuba molku    take delight in  uţivati
confinement
in the grounds of  na ozemlju      pore        razglabljati
monastery      samostan       tender/tough    mehko/trdo
caravan       avto dom       ,however,     kakorkoli
to devote      nameniti, posvetiti  performance    nastop
           se
solitude       osamljenost      to bear      prenesti
to pray       moliti        ridiculous     smešen, neumen
prayer        molitev        to suppose     meniti
remarkable      izjemno, omembe    to affect     vplivati
           vredno
arts programme    umetniški program   effect       vpliv
art         umetnost       success      uspeh
art capital     prestolnica      to increase    povečati se
           umetnosti
work of art     prestolnica      siblings      bratje, sestre
           umetnosti
treasure       zaklad        million      milijon
plainly       preprosto       quarter      četrtina
verbosity      dolgoveznost     third       tretjina
academic verbosity  strokovni izrazi   half        polovica
art historian    umetniški       multi-word verb  verb, which con-
           zgodovinar                sists more than
                               one word
TV viewer      gledalec       complexion     the color of skin
common sense     zdrava pamet     quite       precej
wisdom        modrost        bun        figa
wise         moder         thick       gost
fascinated by    prevzet od      wrinkled      zguban
elderly       starejši       rather       precej
bespectacled     ima očala       to mend sth    popravljati nekaj
obviously      očitno        contented     satisfied
delighted by     prevzet, navdušen   either-or     ali-ali
enthusiasm      navdušenje      helmet       čelada
infected by     okuţen, navzet    referee      sodnik
although       čeprav        bald        plešast
contemplation     razmišljanje v    heart       srce
           osami
knight        vitez         kidney       ledvica
branch        veja         stomach      ţelodec
wig          lasulja        lungs       pljuča
vineyard       vinograd       liver       jetra
poem         pesem (poezija)    sore throat    boleče grlo
palette        paleta        diseases      illness
sketch        skica         diarrhoea     driska
brush         čopič         rash        izpuščaji
portrait       a painting of     constipation    zaprtje
           someone‟s face
drawing        risba         sprain       izvinj
composer       skladatelj      cough       kašelj
bugle         rog          Modest       skromen
tune         melodija       arrogant      napihnjen
to tune        uglasiti (en     lowdown      dejstva
           inštrument)
to hum        mrmrati        distinctive    značilen
to conduct      voditi        flightless     neleteč
to play in      uglasiti (orkester)  according to    glede na
author        writer        cramped      prenatrpan
chapter        poglavje       due to       zaradi
biography       description of    shortage      pomanjkanje
           someone‟s life
fiction        literatura      to set off for   odpraviti se
novel         roman         Virtually     dejansko
rucksack       nahrbtnik       uninhabited;    nenaseljen;
                      habitant      stanovalec,
                                prebivalec
traveller‟s cheques  potovalni čeki    to trace      slediti
towel         brisača        ancestry      predniki (rodovnik)
suntan lotion     mleko za sončenje   ancestor      predniki
flight attendant   stevardesa      to launch     poslati
tour guide      turistični vodnik   percentage     procent
travel agent     potovalni agent    descendant     potomec
sight-seeing     ogledi znamenitosti  settler      priseljenec
X-ray         rentgen        chant       skandirati
injection       inekcija       to carve      vrezati, izklesljati
prescription     recept        the oral culture  ustno izročilo
operation       operacija       based on      osnovano na
check-up       pregled        pendant      obesek
pills         tablete        kinship      sorodstvo
patient        pacient        aspect        vidik
specialist       specialist       tribal        plemenski
organs         parts of body     in a menacing way  grozeče
to stamp        stopati        amongst       med
accompanied      spremljano       high rang      visok druţbeni
                                  razred
to accompany stg    spremljati nekaj z   class system     razdeljeni na sloje
with
adopt         povzeti        claim        zasesti
controversy      sporno         to encounter a    srečati problem
                       problem
suffer         trpeti         reduce        zmanjšati se
petition        napisati peticijo   treaty        pogodba
subjects        drţavljani       egalitarian     enakopraven
dissatisfaction    nezadovoljstvo     confiscation     zavzeti
payment        plačilo        push for rights   boriti se za pravice
compensation      odškodnina,      unemployment     nezaposlenost
            nadomestek
persuade        prepričati       highlight      vrhunec
to face        srečevati       vital        osnovnega
                                  pomena,
                                  najpomembnejši
to marry someone    poročiti se z nekom To abandon       zapustiti
                                  to leave it
                                  somewhere
to suffer a nervous  doţiveti ţivčni zlom  masterpiece     mojstrovina
break down                             one of the best
eventually = finally  sčasoma        desperately = very  obupno
                       much
bitter         grenek         bitter feelings   bad feelings
to give someone a   nadlegovati nekoga   determined      odločen
bad time
outnumber       preseči        archaeologist    arheolog
to grow into      zrasti v        limelight      v središču
                                  pozornosti, pod
                                  sojem ţarometov
grief-stricken     globoko prizadet    waist-length     do pasu
several        some          elderly       starejši
excavations      izkopavanja      ultimately      finally
breath         sapa          breathe       dihati
despite        kljub temu       dispensary      lekarna
doting = to be in   ljubeč         pet pigeons     golobi kot domača
love with                             ţival
exceptional      izjemen        To refuse      zavrniti
unless        razen če        thoroughly      popolnoma
spoilt        razvajen        thoroughly spoilt   horribly spoilt
apart from      narazen        amateur        amater
                      professional     profesionalec
allow        dovoliti        lifelike       like real, realistično
palette       paleta         from then onwards   od takrat dalje
to break the rules  kršiti pravila     Cubist        kubističen
simple geometric   preproste       features       poteze
shapes        geometrijske oblike
undisputedly     without any doubt   to shock the public  šokirati javnost
           nedvomno
to spill       politi         trousers       hlače
to apologize     to say sorry      signature       podpis
to sign       podpisati       influenza       gripa
heart failure    srčna napaka      to elect       voliti
elections      volitve        landslide victory   zmaga z veliko
                                 prednostjo
to scrape it     spraskati skupaj    Value         vrednost
registered voter   registriran volilec  to cast        oddati
polling station   volišče        to put their name   to elect someone to
                      forward        reprisent them
to charm       očarati        to gain        pridobiti
graduate with    diplomirati z odliko  emblem        simbol
honors        (to be an A-
           student)
dull         boring         Vice - President   podpredsednik
           dolgočasen
a tad too serious  a bit too serious   too academic     preveč poučen
overcome       premagati       image         imidţ, cela oseba
utopian       utopičen        dogmatic       to be certain that
           unrealistic ideas              you are right and
           about the world               everybody else is
                                 wrong
to claim       trditi         politician      politik
           to say
dispute       spor          to handle disputes  spopasti se z
                                 nesoglasji
dismissive      podvrţen, tak, ki se defensive        tak, ki gre v
           pusti premagati               obrambo, ker mu
                                 zmanjka
                                 argumentov
wit         duhovitost       to disarm      razoroţiti
opponent = rival   nasprotnik       Traitor        izdajalec
bigot        prevarant       tend to        nagnjen k
unremarkable      neopaţen       to receive      prejeti
BA           diploma       MA          magisterij
PhD          doktorat       to serve military   sluţiti vojaško
                      obligation      dolţnost
despite, in spite of  navkljub       lack of        pomanjkanje
lieutenant       poročnik       to manage       uspeti
investor        investitor      Quote         citat
senior         the most important  presidential     predsedniški
            person in the
            company
consecutive      sledeč, zaporeden  Term         mandat
to put someone at   to make someone   to recite       recitirati
ease          feel relax
lines         vrstice       foreign        iz tuje drţave
to strive       prizadevati si    to maintain      vzdrţevati
ensure         zagotoviti      at the expense    na račun
to uphold       ohranjati, kot je  constitution     ustava
xenophobe       nekdo, ki se boji  to bear arms     nositi oroţje
            drugačnih
orphan         sirota        15-year-old      15-leten
            a child whose
            parents are both
            dead
current        trenuten       developed       razvit
developing       v razvoju      concern        skrb
drugs         zdravila       however        but
devastating      uničujoč       consequences     posledice
quarter        četrtina       in particular     še posebej
newly         na novo       Sub-Saharan      J od Sahare
orphaned        osirotel       due to        zaradi
in real terms     tako, kot zgleda   something is     nečesa ni
                      missed
to indicate = to    pokazati       by the year      do leta
show
didn‟t use to have   ni imela       it is about to have  zdaj bo imela
die OF something    umreti zaradi    Fee          šolnina
            nečesa                   money for school
further        naslednji, v     to spread       širiti
            nadaljevanju
to continue      to go on       malnourished     podhranjen
                                 who doesn‟t have
                                 enough food
eventually       finally       exploited       izkoriščan
to receive       to get        proper        primeren
emotional care     čustvena oskrba   maladjusted     neprilagojen
feral          ţivalski, nevaren  to rape       posiliti
more common       pogostejši     fo force       vsiliti
to cope with      to manage      amount        količina
something        something
            biti kos nečemu
majority/minority    večina/manjšina   pandemic       epidemija
poverty         revščina      enormous       huge
to increase       naraščati      ignorance      nevednost
to combate       to fight against  prejudice      predsodki
to be prejudiced    imeti predsodke o  is transmitted    se prenaša
against
stigma         oţigosanje,     employment      zaposlitev
            označenje
victim         ţrtev        to contract     nalezti se
suspect         sumiti       educators      teachers
information       informacije     preconceived ideas  tradicionalne ideje
to submit        privoliti      rumor        govorice
amongst         med         to restrict     zmanjšati, omejiti
pharmaceuticals     drugs        desperately     obupno
unless         razen če      to obtain = to get  dobiti
to refuse        zavrniti      sadly        na ţalost
annoyance        jeza        constantly      always
advertisement      oglas v časopisu  commercial      reklama po TV,
                                 radiu
mansion         a very big house  chimney       dimnik
New Year‟s Eve     novoletni večer   strike        udarec
bandage         obveza       Bent         upognjen
straggly        divje razraščen   wounds        rane
charging        napadajoč      to charge      napadati, izivati
crane          ţerjav       endangered      ogroţen
to inhabit       naseljevati     wetlands       ne tipično močvirje
to nest         gnezditi      shallow       plitev
to migrate       seliti se      migration      selitev
trumpeting       trobentanje     unsuitable      neprimeren
to reproduce      razmnoţevati se   intrusion      umešavanje
to intrude (intrusive  umešavati se    dwindling      decreasing
- adjective)
habitat         okolje       drained       izsušen
pasture         pašnik       farmland       obdelovalna zemlja
wild          divjina       species       vrste
extinction       izumrtje      captive       v ujetništvu
estimated        ocenjeno      captivity      ujetništvo
brink          edge        majestic       mogočen
decimate      zdesetkati        survival       preţivetje
vulnerable     ranljiv         for a start      za začetek
to wear make-up  biti naličen       housework/homew    hišna
                      ork          opravila/naloga
to worry      skrbeti         to have worries    imeti skrbi
to look after   skrbeti za nekoga    full time/part time  polen
someone                   (job)         čas/polovičen čas
school rules    šolska pravila      to break the rules  kršiti pravila
detention (why   pripor po šoli      browsers       people who look
block)                              around in the shop
                                 but don‟t buy
                                 anything
school uniform   šolska uniforma     to knit        plesti
a cloth      krpa           a slate        tablica
chalk       kreda          fortnight       14 days
a traffic warden  prometnik        a waiter       natakar
a park attendant  nadzornik v parku    a customs officer   carinik
a librarian    knjiţničarka       a flight attendant  stevardesa
a prisoner     zapornik         a jail = a prison   zapor
itinerary     načrt za potovanje    backpack       rucksack
hard-working    delaven         easy-going      lahkomiseln,
                                 brezbriţen
punctual      točen, pravočasen    friendly       prijateljski
reserved      zadrţan         emotional       čustven
lazy        len           outgoing       tak, ki hodi ven
hospitable     gostoljuben       sociable       druţaben
formal       uraden          casual        vsakdanji
enthusiastic    navdušen,        quiet         tih
          zanesenjaški
tolerant      strpen, obziren     talkative       zgovoren, klepetav
sophisticated   prefinjen        well-dressed     lepo oblečen
fun-loving     tak, ki se rad      respectful      spoštljiv
          zabava
humorous      šaljiv          serious        resen
nationalistic   nationalističen     romantic       romantičen
travel to (other  potovati v (druge    a global village   the whole world is
countries)     drţave)                    one little village
foreign business  poslovni prijatelji iz  to be bang on time  to be punctual
colleagues     tujih drţav
up to an hour   do ene ure        to increase in size  to grow
guidebook     vodič          to give advice on   dati nasvet o
                      (to advice on)    (svetovati o)
to assume     predvidevati       widespread      široko razširjen (it‟s
                                 everywhere)
customs        običaji, navade    corresponding     mutual
                       understanding     understanding,
                                  odgovarjajoče
                                  razumevanje
business matters   poslovne zadeve    THE (Japanese,    Japonci, Britanci...
                       British...)
to talk business   govoriti o poslu    afterwards      po
to roll up the    zavihati rokave    a sign of       znak nečesa
sleeves                   something
to regard       to understand     executives      people who decide
                                  about things and
                                  have certain
                                  position in the
                                  company
the feeling of ease  občutek        a sole (soles)    podplat (podplati)
and importance    sproščenosti in
           pomembnosti
the height      višina         a social insult    druţbena, socialna
                                  ţaljitev
tip - advice -    nasvet         to be exceeded by   biti preseţeno z
suggestion
in public       v javnosti       behaviour       obnašanje
seniority       whoever is older    to exchange      izmenjati vizitke
                       business card
is essential     je bistveno      a superior position  višji poloţaj
to bow        prikloniti se     a bow         priklon
to respect/a     spoštovati/      ilustrated      prikazano
respect        spoštovanje
imperative      velelnik        impersonal      neoseben
a geographical link  zemljepisna,      to wink        pomeţikniti
           geografska
           povezanost
offensive       ţaljivo        to clasp the hands  ploskniti, ploskati
last/least/at least  zadnji/najmanj/ vsaj  Mr/Mrs/Miss/Ms    gospod/gospa/gos
                                  podična/če ţenska
                                  noče, da se ve njen
                                  stan
drugstore       lekarna        newsagent‟s      kraj, kjer se kupi
                                  časopis
to behave/      obnašati se/      to arrange/      dogovoriti se/
behaviour       obnašanje       arrangement      dogovor
to meet/ meeting   srečati/ sestanek   to adviSe/ adviCe   svetovati/ nasvet
to discuss/      razpravljati/     to feel/ feeling   čutiti/ občutek
discussion      razprava
to deal/ deal      spopasti se/     to accept/       sprejeti/ spejetje
            dogovor       acceptance
to tip/ tip       svetovati/ nasvet,  to admire/       občudovati/
            napitnina      admiration       občudovanje
foreigner        someone who     foreigner/ foreign   tujec/ tuj
            comes from abroad
shock/ shocking,    šok/ šokanten,    chart         tabela
shocked         šokiran
bored, boring      zdolgočasen,     height/high      višina/visok
            dolgočasen
respect/respectful   spoštovanje/     difficulty/difficult  teţava/teţko
            spoštljiv
reserve/ reserved    rezerva/ zadrţan   stranger/ strange   tujec/ čuden, tuj
to make a deal     skleniti dogovor,  offence/offensive   napad, ţaljitev/
            pogoditi se                 ţaljiv
to have difficulty IN  imeti teţavo z    salary, wages     plača
married/single/     poročen/samski/   dependent child    a child who you still
widowed/divorced    vdovel/ločen                pay for (until the
                                  age of 26)
annual income      letni dohodek    signature/to sign   podpis/podpisati
gift          present       engaged        zaseden (linija)
to hold         počakati       a joint of beef    goveje stegno
a felt-tip pen     flumaster

DRŢAVA         PRIDEVNIK      LJUDJE
Italy          Italian       The Italians      Italija
Germany         German        The Germans      Nemčija
Greece         Greek        The Greeks       Grčija
England         English       The English      Anglija
Finland         Finnish       The Finns       Finska
the Netherlands     Dutch        The Dutch       Nizozemska
China          Chinese       The Chinese      Kitajska
Scotland        Scottish       The Scots       Škotska
Wales          Welsh        The Welsh       Wales
Ireland         Irish        The Irish       Irska
Spain          Spanish       The Spanish      Španija
Japan          Japanese       The Japanese      Japonska
Russia         Russian       The Russians      Rusija
Sweden         Swedish       The Swedish      Švedska
Switzerland       Swiss        The Swiss       Švica
Mexico         Mexican       The Mexicans      Mehika
Australia        Australian      The Australians    Avstralija
Turkey         Turkish       The Turks       Turčija
Slovenia      Slovenian       The Slovenes, The   Slovenija
                      Slovenians
Great Britain    British        The Brits, The    Velika Britanija
                      British
a clique = a gang  tolpa         edible        uţitno
portable      prenosen        to bann        prepovedati
to resign      odstopiti       place of interest =  zanimivost,
                      a sight        znamenitost
to go sightseeing  gledati        a sightseeing tour  potovanje, kjer vidiš
          znamenitosti                 znamenitosti
lace        čipka         sidewalk       pločnik
goose bumps     kurja polt       frustrating      neugodno
chambermaid     sobarica        tip          napitnina, nasvet
materialistic    materialističen    cuckoo clock     ura s kukavico
to consider     smatrati, imeti za   souvenir       spominek
crystal       kristal        leather        usnje, usnjen
stress       stres, pritisk     damn         preklet
worked up      zdelan         experience      izkušnja
gondola       gondola        to lean        nagniti se, sloneti
leaning       nagnjen        exhilarated      razveseljen,
                                 poţivljen
exhausted      izčrpan, utrujen    excited        vznemirjen
to opt       to choose (izbirati)  option        izbor, moţnost
to remedy      to solve (ozdraviti)  a tissue graft    transplantacija
strip        trak          lightning       quick
implant       vsadek         processed       obdelan
confined      omejen         perceived flaw    namišljena napaka,
                                 pomankljivost
surgery – surgeon  operacija – kirurg -  harming        škodljivo
- surgically    kirurško
to spark      povzročiti (iskra)   to alter       to change
aesthetic      estetsko        division       oddelek
augmentations    increase (porast)   tripled        potrojen
infrequent     nepogosto       commonplace      običajno
consultation    posvetovanje      slender        tanek, vitek (thin)
to gaze       strmeti        buxom         sexy
Bizarre       čuden, bizaren     prerequisites     predpogoj
aside        nastran        self-esteem      samospoštovanje
disclose      objaviti        radical        ekstremni
to undergo a    imeti plastično    to have low self-   imeti nizko
plastic surgery   operacijo       esteem        samospoštovanje
persuasive     prepričljiv      conclusion      zaključek
introduction    uvod          paragraph       odstavek
Footh&Mouth      slinavka in       to postpone/delay  odloţiti volitve
disease        parkljevka       elections
FM cases       primeri bolezni     the number      število narašča
                       continues to grow
suspected case    domnevni primer     stranded (on a   pripeljan in odloţen
                       farm)        (na kmetiji)
as expected      po pričakovanjih     to outstrip    prekašati
sloughterment     ubijanje        trained sloughters izurjeni ubijalci
                                 (klavci)
livelihoods      preţivetje       increasing gloom  vse večja ţalost ,
                                 potrtost
to sway from the   odmakniti se od     outbreak of disease izbruh bolezni
plan         načrta
another European   še druga evropska    be affected     biti prizadet
country has fallen  drţava je ţrtev
victim        (bolezni)
the sloughter is on  ubijanje se       radius        polmer, območje
its way        nadaljuje
exclusion       izločitev, osama,    holds its breath   napeto čaka,
           izolacija                  zadrţuje dih
to ban the export   prepovedati izvoz    apparent success   dozdeven uspeh
(movement) of all   (prevoz) ţivih ţivali
livestock
to contain the    zajeziti razširjanje  confirmed outbreak  potrjen primer
spread of the     bolezni
disease
to protest against  demonstrirati proti   excessive alarmism prekomerna
complacency      ugodju                   reakcija
           (neprizadetosti,
           nevtralnosti)
deserted       prazen, zapuščen    to log on (to the  priključiti se (na
                       web, to the     računalnik)
                       computer)
to take part IN    sodelovati v nečem   to make friends   sklepati prijateljstva
something
increasing number   naraščujoča       a top student    odličen učenec
           številka
talented       nadarjen        to go through the  imeti normalne
                       normal ups and    vzpone in padce
                       downs
good times – bad   dobri časi – slabi   affluent       wealthy, rich
(hard) times     časi
there is a lot of   veliko pritiska je na  to feel (be)     počutiti se (biti)
pressure ON      ljudeh         vulnerable      ranljiv
people
she was vulnerable            vulnerable       to get wounded
to the attentions of                       easily
a man
he was not all he   he was not the man to flatter someone   laskati nekomu
seemed         he pretended to be
he flattered her    pohvalil je njen  within a month     v enem mesecu
intelect        intelekt
to equip        opremiti      to meet someone in   to meet someone
                     person         personally
to alert        buden, uren, čuječ to be taken into    odpeljan je bil v
                     custody        pripor
to sexually abuse   spolno zlorabiti  providing       pod pogojem da
overcrowding      prenatrpanost   concern        skrb
Meka          a place that    to be catered for   biti poskrbljeno za
            attracts thousands
            of people
crop          letina, pridelek  divide into      razdeliti na
not only…but also   ne samo…ampak   climate        podnebje
            tudi
climatic        podnebni      agriculture      kmetijstvo
to include       vsebovati     a range of       veriga gor
                     mountains
a bunch of flowers   šopek roţ     backbone        hrbtenica
to have an effect   to affect     wet - wetter      moker – bolj moker
on
sheep         ovca (ovce)    ship (ships)      ladja (ladje)
arable farms      orna zemlja    cereal         ţita
famous for (with)   znan po      countryside      podeţelje
coastline       obala       one particular area  posebno območje
                     of natural beauty   naravne lepote
inhabited by      poseljeno z    gentle countryside   hills, valleys….
most heavily      najbolj gosto   flat          ploščat
populated       poseljen
vast fields      ogromna polja   areas with heavy    območja s teţko
                     industry        industrijo
to be characterized  biti označen,   characterized by its  označen s svojimi
            karakteriziran   mountains       gorami
in the north (south)  na severu (jugu)  valleys        doline
lake district     območje jezer   mining         rudniki, rudarstvo
moors         močvirja      mists         meglice
chilly         hladno       windy         vetrovno
storm         nevihta      fog          megla
stockbreeding     ţivinoreja     to bring to a     prenehati, ustaviti =
                     standstill       no movement
in short supply   shortage        necessity      potreba, sila
production line   tekoči trak       environment     okolje
                       (environs)
environmental    okljevarstven,     evidence       dokaz
           okoliški
pace         korak, hoja       global warming    celotno, skupno
                                 segrevanje
to accelerate    pospešiti        contribute      prispevati,
                                 sodelovati
tourists to the   turisti na severnem   series (sg. = pl.)  serija
North Pole      tečaju
recently       nedavno, zadnje     pollution      onesnaţevanje
           čase
polluted       onesnaţevan       pollutant      substanca, ki
                                 onesnaţuje okolje
polluter       onesnaţevalec      environmentalist   okoljevarstvenik
to surface      to appear – pojaviti  to link       povezati, člen
           se, priti na površino
fuel         gorivo         additive       dodatek
gasoline       benzin         ironically      ironično,
                                 posmehljivo
to be dependent on  biti odvisen od     product       izdelek
something      nečesa
produce       proizvajati       producer       proizvajalec
production      proizvodnja       productive      produktiven
productivity     produktivnost      the United States  ZDA so
                       is (singular)
tension       napetost        disagreement     nesoglasje, spor
to disregard     to ignore –       warning       opozorilo
           prezirati, ignorirati
dependence on    odvisnost od      despite       in spite of, although
to boom       uspevati,        apparent       očiten
           napredovati (to be
           successful)
to question     dvomiti (to be     disaster       katastrofa
           doubtful about
           something)
to predict      napovedati,       smog         gosta in strupena
           prerokovati                 megla
financial costs   finančni stroški    rising        naraščujoč
the issue      tema, o kateri se    gas         gasoline
           debatira, zadeva;
           izdaja, izvod
gallon         4,5 liter       concerned about    zaskrbljen zaradi
                       something       nečesa
shortage        pomanjkanje,      overuse        prekomerna
            primanjklaj                 uporaba
politics, policy    politika        politic, political  političen
politician       politik        politicize      politizirati
supply         zaloge         versus        against
exploitation      izkoriščanje      to exploit      izkoriščati
exploited       izkoriščan       exploitative     izkoriščevalsko
refuge         zavetišče       refugee        begunec, ubeţnik
bog          močvirje        mountain range    gorska veriga
contentious      sporen         contagious      nalezljiv
caribou        severni jelen     400-mile journey,   !ednina
                       5-star hotel
calf          mladič, tele      devastate       opustošiti
interference      vmešavanje       cow - bull      krava – bik
disturbance      motnja         nor          neither
strong herd      številčen       crisis        kriza
coal          premog         herd         čreda
resource        vir          crude         surov, neobdelan
irreparably      nepopravljivo     to warn        opozoriti
drill for oil     vrtati za olje     billion        miljarda
barrel         sod, sodček      interference on the  vmešavanje na
                       plain         prostem
to interfere      vmešavati se      argue         pričkati se,
                                  prepričevati,
                                  dokazovati
to point out      opozoriti, kazati na  threefold       three times;
            nekaj, to give this             trikraten
            as an evidence
 limited / full, total omejen / popoln    logging        izsekavanje gozdov
avoid         izogniti se      approximately     pribliţno
the potential benefit potencialna korist   domestic (source) /  domač (vir) / tuj
                       foreign
demand         zahteva,        to reduce prices –  zniţati cene – niţje
            povpraševanje     lower prices     cene
irreparably      nepopravljivo     awareness       ozaveščenost
a blockbuster     zelo uspešen film   temper        prilagoditi; make
movie                                something
                                  unpleasant more
                                  aceeptable
water pollution    onesnaţevanje     fossil fuels     fosilna goriva
            voda
release        sprostiti, sproščati  emission     izpušni plini
                                (emisije), izloček
ratify         potrditi, odobriti   international   mednarodni
                       agreement     sporazum
by 5.2 per cent    za 5,2 procenta    consumer     potrošnik
potential costs    potencialni stroški  to highlight   osvetliti, označiti,
                                poudariti
threatened       ogroţen        to threaten    ogroziti
poll          anketa         environmental   katastrofa z
                       catastrophe    okoljem
environmental     sprememba v      environmental   standardi okolja
change         okolju         standards
infrastructure     ogrodje,        investment    investicija, vlaganje
            infrastruktura
pump          gas station      Elizabethan    in time of Queen
                                Elizabeth
illiterate       nepismen        sum        vsota
wit          duhovitost       focus       osredotočiti se
will          oporoka        to make a     omeniti
                       reference to
consumption      poraba, potrošenje   courtier     dvorjan
throughout       through the whole   nobility     plemstvo
persecution      preganjanje      vere       vojvoda
scholar        učenjak        numerous     številni
goofy         trapast        celebrity     slaven človek;
                                famous person
lad          boy          lead       glavna vloga; main
                                role
sitcom         a situation comedy   in terms of pay  when talking about
                                money
to achieve       doseči         racial barriers  rasne ovire
remarkable       izreden,        apart from    razen, poleg
            nenavaden, naredi
            vtis
to be fully aware of  popolnoma se      vision      vizija
            zavedati
aspect         vidik         ability      sposobnost,
                                zmoţnost
to turn down      zavrniti        contract     pogodba
contractual      problemi s       set to do     ready
difficulties      pogodbo
cosmopolitan      svetovljanski     rural       podeţeljski
agricultural      kmetijski       overcrowded    prenatrpan
antique        starinski       polluted     onesnaţevan
historic        zgodovinski      seaside        obalen
industrial       industrijski      reserved        zadrţan
wealthy, affluent,   bogat         particularly      especially, še
rich                                 posebej
to be cross       biti slabe volje,   mug          vrček
            čemeren
steaming        soparen        to steam        vreti
to gravitate      gravitirati      rectangular       pravokotnik
pulley         škripec        the focal point =    središče
                       the focus
take-away        restavracija, kjer se seldom         rarely; redko
restaurant       hrano vzame s
            sabo
to join in       pridruţiti se     kettle         kotliček, čajnik
climate         podnebje, klima    climatic influence   vpliv podnebja
legacy         zapuščina       World War II      Druga svetovna
                                   vojna
love affair       ljubezenska afera,   ingredient       sestavina
            razmerje
enable         omogočiti       nowadays        these days
dish          jed          final conclusion    zaključek, sklep,
                                   ugotovitev
dry-cleaner       kemična čistilnica   vacant         prost, nezaseden
external        zunanji        single / married    samski / poročen
                        (person)        (človek)
single / returned    enkratna /       old / new (house)   stara / nova (hiša)
(ticket)        večkratna
            (vstopnica)
old / young (man)    star / mlad (človek)  strong / weak     močen / šibek
                        (man)         (moški)
strong / light (beer)  močno / lahko     rich / poor (person)  bogat / reven
            (pivo)                    (človek)
rich /plain (food)   bogata / preprosta   sweet / sour      sladko / kislo
            (hrana)        (apple)        (jabolko)
sweet / dry wine    sladko / suho vino   hot / mild (curry)   pekoč / nepekoč
                                   (curry)
hot / cold (drink)   vroča / hladena    dark / fair (hair)   temni / svetli (lasje)
            (pijača)
dark / bright (room)  temna / svetla     a wealthy woman    a rich woman
            (soba)
an amusing story    a funny story     a smart / elegant   a well-dressed
                        person         person
a messy room      an untidy room     a badly-behaved    a naughty / spoiled
                        child         child
correct information  accurate       nice people      friendly people
           information
a stupid person    a silly person    an intelligent     a clever person
                      person
a great idea     a wonderful idea   terrible news     awful news
horrible /tasteless  disgusting food
food
advertisement     oglas v časopisu   to be with someone   biti z nekom
to apply for     prijaviti se za,   to be to (many     biti v (na)
           konkurirati      parts of America...)
applicant       prosilec       correspondent     dopisnik; ustrezen
application form   prošnja        boarding school    internat
post         delovno mesto     abroad         v tujini
necessary       potreben       disabled children   invalidni otroci
qualifications    kvalifikacije,    to acquire       to gain; pridobiti
           usposobljenost;
           something you get
           with education
skills        spretnosti      porter         vratar
journalist      novinar        chemist‟s shop     lekarna
worldwide       povsod razširjen,   to resign       odstopiti
           po celem svetu
success        uspeh         resignation      odpoved, odstop
successful      uspešen        to elect        izvoliti
successfully     uspešno        elections       volitve
p.a. = per annum   in a year       to influence stg    to have an
                                  influence on stg
annual income     salary        a two-year training  dvoletni tečaj
                      course         izobraţevanja
wages         something you     to be trained to    biti izšolan za
           earn in a year    become a        poklic učitelja/
                      teacher/nanny     varuške
requires       zahteve        the choice of     izbira poklica,
                      career         kariere
news is        novice so       to choose       izbirati
to be based      to live there but   choice         izbira
           travel a lot
two years‟      dvoletne izkušnje   to adore        oboţevati,
experience = two-                         občudovati
year experience
to be fluent in a   govoriti jezik tekoče to have a part-    imeti delo s
language = to                time/full-time job   polovičnim/celim
speak a language                          delovnim časom
fluently
a degree IN     diploma iz nečesa   tee          obrok ob petih
(politics)                            (malica)
widely       a lot         baby-sitter      varuška (for a few
                                 hours a day)
CV = curriculum   ţivljenjepis      nanny         varuška (tudi
vitae                              vzgaja otroke, jih
                                 izobraţuje)
interpreter     tolmač, simultani   housekeeper      gospodinja; nanny
          prevajalec
indeed       zares, resnično    trained (nanny)    izšolana (varuška)
to work for     delati za nekoga    follow in someone‟s  do the same things
someone                  footsteps       as someone
to work with    delati z nekom     a wee bit       a little bit
someone
an independent   tak, ki sam misli,   socially acceptable  druţbeno
thinker       se odloča                  sprejemljivo =
                                 accepted in a
                                 society
firmly       odločno, striktno,   the family is (as a  druţina je
          trdno         unit)/the family
                      are(particular
                      members)
on my mother‟s   po materini      out of this world   zelo dober
(father‟s) side   (očetovi) strani
pudding       pecivo, poslastica,  to approve of     odobravati
          slaščica
manor house     velika podeţeljska   taken aback      osupel,
          hiša z zem.                 presenečen
          posestvijo
term        semester        surveyor       preglednik,
                                 nadzornik
interior designer  notranji arhitekt   cottage        hišica, koča
drive        dovoz         redudant       odvečen, nadštevilen,
                                 nepotreben (delovna
                                 sila)
phase        faza          manual labour     ročno delo
row         glasen prepir, hrup,  solicitor       panoga odvetnika,
          vpitje                    notar
idiomatic      v prenesenem      literal        v dobesednem
          pomenu;                   pomenu
          metaphoric
separable,     ločljiv, neločljiv   to separate      ločiti
inseparable
travel courier   travel guide;     to regret       obţalovati
          turistični vodnik
over dinner     while eating dinner

MULTI-WORD VERBS

bring up                  look after, educate (a child)
bring up                  mention (in conversation)
carry on                  continue
drop out                  leave, not complete (a college course)
fall out                  quarrel and no longer be friends
get on with                have a good relationship with
get over                  recover from (an illness, a shock)
give up                  stop (a job, a habit, e.g. smoking)
go through                 experience
grow up                  change from a child to adult
look after                 take care of
make up                  invent
make it up                 be friends again after an argument
pick up                  learn unconsciously (e.g. a language)
put off                  postpone
be taken aback               be surprised
take after                 resemble (biti podoben)
turn out                  be in the end
take over                 take control of
run out of                 zmanjkati
look forward to              veseliti se
put up with                sprijazniti se, prenašati
take off                  vzleteti (letalo)
take off                  increase
bring up                  raise
pick up                  izboljšati se (zdravje); improve (health)
get over                  explain
look up                  find (a number)
look up                  increase (sales)
get on with                continue with

to be on strike   stavkati       out of work      brez dela
cheque for…     ček za…        on purpose       namerno
difference between  razlika med      complaints about    pritoţbe čez
trouble with     teţave z       for a change      za spremembo
on average      povprečno       in a terrible mood   slabo razpoloţen
a photo of some-   fotografija nekoga  do damage to (car)   poškodovati (avto)
one
envy          zavist         misery        beda; catastrophy
to envy someone    zavidati nekomu     groceries       ţivila
to be envious     biti zavisten      Leak         špranja
enviously       zavistno        to leak        puščati
fantasize       fantazirati       contented       pleased; zadovoljen
to have fantasies   imeti fantazije     to fix        to mend; popraviti
purpose        namen          to give stg to good  to give stg to
                        causes        people who need it
without purpose    nenamerno        to win a fortune   to win a lot of
                                   money
on purpose       namerno         after all       navsezadnje
furious        besen; really angry   actually       pravzaprav
jigsaw         picture cut into pieces anyway        kakorkoly, nekako
            that you have to put
            together
windfall        sum of money you    Rarely        not often
            receive unexpectedly
to fritter  away   to  spend  money  Huge         very big
money         foolishly on small,
            useless things
to  go  on    a iti zapravljat      Smash         break violently
spending spree
to turn green with pozeleneti      od neighbourhood       area around your
envy        zavisti                      house
rarely       redko           demanding       asking     (for
                                   something)  very
                                   strongly
economic       gospodarske       protect        keep (something)
circumstances     okoliščine                   safe, protect
economic       gospodarski       spending spree     a time when you go to
                                   the shops and spend
                                   a lot of money
economical      varčen         penniless       having not a penny
local         lokalen, krajeven; in  groceries       basic things to eat
           the   neighbourhood
           where you live
closely linked    tesno povezan      leak      a hole through
                               which water gets in
routine        habits; navade     guard      someone    who
                               guards you; straţar
to publicize     objaviti v časopisu   sanity     prisebnost
charity organization dobrodelna        to win money on zadeti denar na
           organizacija       the pools    loteriji
request       prošnja         spending spree nakupovanje
demand        zahteva
fee          honorar
lawyer‟s – lawyers‟  odvetnikov  –  od
           odvetnikov
Base adjective (very, quite, really)     Strong adjective (absolutely, really)
big                      enormous, huge
hot                      boiling
tired                     exhausted
cold                     freezing
tasty                     delicious
interesting                  fascinating
bad                      horrid, horrible, awful, terrible, disgusting
good                     perfect, marvelous, superb, wonderful,
                       fantastic, brilliant
dirty                     filthy
surprised                   astonished, amazed
angry                     furious
funny                     hilarious
frightened                  terrified
pretty/attractive               beautiful
clever                    brilliant

untidy (tidy)     umazan, neurejen    bankrupt (to go -)   bankrotiran,
                                   nezmoţen plačila
optimistic       optimističen      economy       gospodarstvo,
(pessimistic)                            ekonomija
sociable        druţaben        well-off       premoţen, dobro
(unsociable)                            situiran
talkative (quiet)    zgovoren, klepetav   credit card     kreditna kartica
reserved – held     zadrţan        economic       gospodarski
back (outgoing)
shy    (outgoing,  boječ,     plah, hard up (/well-off)  tak, ki ima malo
sociable)        nezaupljiv                 denarja, še posebej
                                  za kratko obdobje
impatient (patient)   nepotrpeţljiv     squander       zapravlati    (za
                                  brezvezne,
                                  nepotrebne stvari)
ambitious       ambiciozen,       squanderer      razsipnik,
(unambitious)     prizadeven                  zapravljivec
lazy (hard-working)  len (delaven)      safe         varen; blagajna, sef
generous (mean,    radodaren,        waste        zapraviti
stingy)        velikodušen (skop,
           skopuški)
moody     (easy- muhast, čemeren     earn         zasluţiti
going)        (lahkomiseln,
           brezbriţen)
reliable (unreliable) zanesljiv        loan         posojilo
easy-going      lahkomiseln,       salary        plača (na leto)
(temperamental)    brezbriţen
           (temperamenten)
cheerful       vesel,     veder   invest        vloţiti, investirati
(miserable)      (nesrečen, ubog)               (denar)
sensitive       občutljiv        wages        plača (na teden)
(insensitive)
box office hit    film, which is a hit   savings       prihranki
acorn         ţelod          broke        brez denarja
oak tree       hrast          win         zadeti
fertile        rodoviten        save         varčevati, prihraniti
to star a film    igrati v filmu      will         oporoka
spendthrift      zapravljivec       bet         staviti, stava
currency       valuta          coins        kovanci
accountant      knjigovodja,       cashier       blagajnik
           računovodja
millionaire      milijonar        to suggest stg    to   make    a
                                  suggestion
cash dispenser     bankomat        lyrics        besedilo pesmi
stockbroker       borzni posrednik    stanza        kitica
penniless        brez beliča, reven   area         zemljišče,
                                  površina, območje
spending spree  nakupovanje,      settle     poravnati (prepir)
         zapravljanje
economical    varčen         frustrations  neugodje,     jeza,
                            vznemirjenost
wealthy      bogat         supporter   pristaš, navijač
rhyme       rima          means     sredstva, način
rhythm      ritem         headline    naslov članka v
                            časopisu,
                            najvaţnejša novica
tune       melodija, napev    thug      nasilen    človek,
                            zlasti kriminalec
refrain      refren         form      oblikovati, tvoriti
repetition    ponovitev       certain    določen,  nedvomen,
                            zanesljiv
poet       pesnik         though     dasi,    čeprav,
                            vendar
title       naslov         minority    manjšina
kettle      kotliček, čajnik    sight     pogled, prizor
personification  poosebitev       fan      navijač,
                            občudovalec
simile      primera        great     velik
metaphor     metafora        countless   brezštevilen, neštet
associated    povezan, zdruţen    escalate    stopnjevati se
stereotype    stereotip, ustaljeno  destruction  razdejanje,
         mnenje                opustošenje,
                            poguba
investigate    preiskovati,    effective     učinkovit, uspešen,
         poizvedovati             močan
promote      predstaviti   v emerge       pojaviti se
         javnosti,  delati
         reklamo
sensible     pameten, razumen avoid        izogniti se, izogibati
                            se
gentleman     gospod, poštenjak insult       ţaliti, sramotiti
to portray    upodobiti, poisati, threaten     groziti, pretiti
         portretirati
generally     običajno, pogosto  preparation    priprava,
                            pripravljenost
slightly     rahlo, malo      battle     bitka, boj
naive       lahkoveren,      rion      nemir,    kaljenje
         neizkušen,              miru,     izgred,
         pretirano zaupljiv          razgrajanje
equal       enakovreden,      rioter     razgrajač, tak, ki
         enakopraven              kali mir
rude       robat,  neotesan,  border     meja, rob
        nevljuden, osoren,
        nevzgojen
aggressive   napadalen,     charge at       teči proti, pogosto v
        prepirljiv                napadu
terrorise   terorizirati,   disrupt        raztrgati,   razbiti,
        ustrahovati               prekiniti
innocent    nedolţen      disqualify      diskvalificirati,
                            izključiti
shameful    sramoten        incident     pripetljaj, neprijeten
                            dogodek,    prepir,
                            spor, izgred
rival     tekmec         bid        ponudba, prošnja,
                            zahteva
area      zemljišče,       nor        niti, in tudi ne
        površina, območje
settle     poravnati (prepir)   deputy     odposlanec,
                           zastopnik,
                           pooblaščenec
frustrations  neugodje,    jeza, prime minister ministrski
        vznemirjenost             predsednik
supporter   pristaš, navijač    similar    podoben
means     sredstva, način     defence    obramba
headline    naslov članka v to suffer from a trpeti za boleznijo
        časopisu,        disease
        najvaţnejša novica
thug      nasilen    človek, excess     preseţek,
        zlasti kriminalec           čezmernost
form      oblikovati,  tvoriti, attempt    poskus
        organizirati
certain    določen,        uproar    hrup,     trušč,
        nedvomen,               direndaj
        zanesljiv
though     dasi,    čeprav, rebellion    upor, ustaja, punt
        vendar
minority    manjšina        treason    izdaja,  zahrbtnost,
                            verolomnost; a crime
                            against your own
                            country
sight     pogled, prizor     spectator     gledalec,
                            poazovalec
fan      navijač,        breed       rasa, pasma, leglo
        občudovalec
great     velik         capture      ujeti, aretirati
countless   brezštevilen, neštet  captured     ujet
escalate    stopnjevati se     extension     razširjenje,
                            podaljšek, prizidek
climax        višek, vrhunec      above      nad, zgoraj
ban         izobčiti,        deliberately   premišljeno,
           prepovedati                namerno, oprezno,
                                preudarno
massive       masiven,    čvrst, ignorant      neveden, nevešč,
           gost                   omejen
to police      skrbeti za red    hospitable     gostoljuben
closed    circuit            charming      očarljiv, privlačen,
television                           ljubek
get out of hand   uiti iz nadzora     adventorous   pustolovski
tactic        taktika         fashionable   moden, eleganten
open-minded     odkrit, dovzeten     respectful    spoštljiv, vljuden
honest        pošten,    iskren,  sophisticated  prefinjen, uglajen,
           resnicoljuben               izumetničen
                                (unnatural)
lazy         len           arrogant     predrzen, objesten,
                                ošaben
awkward       neroden,         unwelcoming   negostoljuben
           nespreten,        (/hospitable)
           nevljuden
miserly       skop, lakomen      dull      dolgočasen, medel,
                               pust, nezanimiv
humourless     tak, ki nima smisla fizzy – still (mineral z mehurčki – brez
          za humor      water)         mehurčkov
                               (mineralna voda)
biased       pristranski     bias          pristranskost
death penalty = smrtna kazen      a jouvenile      a young person
capital punishment
a minor      mladoletnik     to be slated for to be scheduled for
                    something       something (usually
                               unpleasant)
throw out     refuse to accept to be lack-luster = biti     nezadosten,
          something      to be inadequate    pomankljiv
barrel       cev         inmate         someone who is in the
                                same situation   as
                                someone else
misconduct    in not  having  right  legal defence  dovoljena,   legalna
court        skills…;   napačno           obramba
           vodstvo na sodišču
to outlaw the death to ban (forbid) Supreme Court       vrhovno sodišče
penalty       death penalty
reinstate      ponovno uvesti; to offender        prestopnik, krivec;
          put something in              criminal
          the same situation
          again
attorney      lawyer       district attorney    javni toţilec
to be far from rare  to happen often     to be sentenced to   biti obsojen na smrt
                        death      (to  (na zaporno kazen)
                        imprisonment
to be faulted for   to be blamed for     the verdict is death  razsodba (sodba,
                        penalty        sklep) je smrtna
                                   kazen
implications     implikacije; the facts  charged        obtoţen; brought to
           are clear, show that              court
a ruling       a decision made by    to follow up a case  to give a case to
           an authority                  courtroom
juvenile detention  prison for young     detention       pripor
           people
progressive      napreden,        execute (execution,  usmrtiti,  izvršiti
           stopnjujoč        executive,       smrtno kazen
                        executor)
citizen        meščan, drţavljan    death row       smrtna celica
to commit a crime   zagrešiti zločin     sentence        kazen,   obsodba,
                                   razsodba
date         spremljevalec      confront        soočiti, zoperstaviti
trigger        sproţilec        flee          pobegniti, zbeţati,
                                   beţati
rate         ocean, uvrščenost    sigh          vzdih, vzdihljaj
relief        olajšanje, tolaţba,   trial         sodni   postopek,
           podpora                     proces
jury         porota          overgrown       prerasel, porasel
yard         garden          narrow         ozek, tesen
concrete       betonski         steel         jeklen, jeklo
appeals court     prizivno sodišče     overturned       prevrnjen,
                                   strmoglavljen
inadequate      neustrezen,    to raise a question      postaviti vprašanje
           nezadosten
issue         sporno vprašanje, permit            dovoliti, dopustiti
           problem, predmet
           razprave
combine        sestaviti,    comply            privoliti; to agree
           kombinirati                   with a rule or an
                                   order
convention      zborovanje,       outlaw         izobčiti,
           skupščina,  dogovor,             prepovedati
           sporazum
cast       vreči, odvreči  to cast a vote          oddati glas
to be accountable to be responsible ought to             moral bi
for stg      for stg
appeal      Priziv      coach               trener
solemn        svečan,  slavnosten,  testify        pričati, izjaviti
           slovesen
shoot the bakset  metati ţogo na koš     verdict         razsodba porote
contact lenses   Kontaktne leče       in addition to      poleg tega, vrh tega
public prosecutor  drţavni toţilec      prosecutor        toţilec
withhold      zadrţati, ne dati,     factor          dejavnik
          zamolčati
defendant      obtoţenec         frequently        pogosto, hitro
court-appointed   odvetnik, ki ga      study          študija
lawyer       dodeli sodišče
role        vloga,   funkcija,   deny           zanikati, utajiti
          gledališka vloga
bare        gol, nag          willing         voljan, pripravljen
pursue       zasledovati,        shaky          tresoč,      majav,
          preganjati, prizadevati               nezanesljiv
          si
shaky case     case, not based on evidence             dokaz
          a strong evidence
lethal       smrten,      coincide             hkrati se dogoditi,
          smrtonosen                     skladati se
murderer      morilec, ubijalec pardon              pomilostitev,
                                    oprostitev
sweep        oplaziti, švigniti     reversal         nasprotje, obrat
armed        oboroţen, opremljen    robbery         rop, kraja
to plead guilty   priznati krivdo      to win favour   with  pridobiti naklonjenost,
                        someone         odobravanje nekoga
judge        sodnik           to preside over     to be in charge of
accessory      sokrivec          gesture         gesta, kretnja, gib
temporary      začasen, zasilen      surround         obkroţati
arise        pojaviti se, nastati    conduct         voditi, dirigirati
poll        volitve, glasovanje,    rank           razvrstiti     po
          anketiranje                     poloţaju.    mestu,
                                    stopnji
grant        dovoliti,   odobriti,  leniency         prizanesljivost,
          zagotoviti                     popustljivost,
                                    uvidevnost
insufficient    nezadosten         tackle          krepko   se    lotiti,
                                    spoprijeti       se,
                                    nadlegovati
adequate      primeren, ustrezen, impulsive            nagel, vročekrven
          skladen
rehabilitate    rehabilitirati,   reveal             razodeti,     izdati,
          ponovno usposobiti                 razkrinkati
hairstyles:
straight
wavy
curly
fizzy

plešast – bald
receding hair – izpadajoči lasje
freckles – pege
beard – brada
moustache – brki
wrinkles - gube
a crew-cut – kratka in štrleča frizura

face:
thin
round
chubby

colours of hair:
fair, dark, blonde, grey, white, black, ginger, red, auburn (red-brown)

tent, complexion, colour of skin – barva koţe
fair, dark

height – višina
to be high – biti visok

slim – suh
plump – debel, okrogel, rejen
stout – velik, zajeten (big)
obese – zelo debel
fat (impolite) – a bit overweight
stocky – čokat (širok, bolj nizek…)
well-built, muscular – mišičast
anorexic – anoreksičen

smart = elegant – eleganten
well-dressed
scruffy – razcapan
untidy-looking – zgleda neurejen
good-looking / unattractive
handsome – good looking man
beautiful, pretty – good-looking woman
first impression – prvi vtis

tallish , brownish hair, thirtyish… - precej visok, rjavkasti lasje, proti tridesetim…
middle-aged – srednjih let
elderly – starejši

long-legged – dolgonoga
round (thin, chubby) –faced – z okroglim (ozkim, napihnjenim) obrazom
red (fair, brown…) –haired – z rdečimi (svetlimi, rjavimi…) lasmi
stocky-built – čokato grajen
mixed race – različnih ras
tanned complexion – porjavela polt

Intellectual ability

Ability:
intelligent (inteligenten, bistroumen, razumen)
bright (bister)
clever (pameten, spreten)
smart (razumen, iznajdljiv, bister)
shrewd (bisroumen – close to witty)
able (sposoben)
gifted (obdarjen)
talented (nadarjen)
brainy (clever)

Lacking ability:
stupid (neumen)
foolish (neumen, bedast)
half-witted (omejen)
simple (preprost, nekompliciran)
silly (bedast, neumen)
brainless
daft (stupid)
dumb (neumen, molčeč)
dim (mračen, nejasen)

Clever, in a negative way, using brain to trick or deceive (goljufati):
cunning (zvit, pretkan)
crafty (premeten, zvit, sposoben)
sly (zvit, prebrisan, potuhnjen – tak, ki se vedno izvleče)

Attitudes towards life
Looking on either the bright or the black side of things:
optimistic (optimističen)
pessimistic (pesimističen)

Outward-looking or inward-looking (to the world around one or to one‟s own inner
world):
extroverted (open)
introverted (deserted)

Calm or not calm with regard to attitude to life:
relaxed (sproščen, spontan)
tense (napet, zadrgnjen)

Practical, not dreamy in approach to life:
sensible (razumen, realističen)
down-to-earth

Feeling things very intensely (močno, ognjevito):
sensitive (občutljiv, dovzeten; a person who reacts with emotions)

Attitudes towards other people

Enjoying others‟ company:
sociable (druţaben, prijateljski)
gregarious (druţaben, priljuden, glasen)

Disagreeing with others:
quarrelsome (prepirljiv)
argumentative (gives arguments all the time, always wants to be right)

Taking pleasure in others‟ pain:
cruel (krut, neusmiljen, brezsrčen)
sadistic (sadističen)

Relaxed in attitude to self and others:
easy-going (lahkomiseln, brezbriţen)
even-tempered (calm)

Not polite to others:
impolite (nevljuden)
rude (neolikan, robat, surov, grob, neotesan)
ill-mannered (neolikan) (/well-mannered)
discourteous (neolikan, nespoštljiv)

Telling the truth to others:
honest (odkrit, pošten, odkritosrčen)
trustworthy (zaupanja vreden)
reliable (zanesljiv)
sincere (iskren, odkrit, pristen)

Unhappy if others have what one does not have oneself:
jealous (ljubosumen)
envious (zavisten, nevoščljiv)


POSITIVE                   NEGATIVE
determined (odločen, neomajen)        obstinate (trdovraten, trmast, uporen)
                       stubborn (trmast, uporen)
                       pig-headed (trmast)
thrifty (varčen, dobičkonosen)        miserly (skop)
economical (varčen, ekonomski)        mean (skop)
                       tight-fisted (skop)
self-assured (samozavesten)         self-important (domišljav)
                       arrogant (ošaben, predrzen, objesten)
                       full of oneself (poln samega sebe)
assertive     (trdilen,  zagovarjajoč, aggressive (agresiven, prepirljiv)
nepopustljiv)                bossy (oblasten, zapovedovalen)
original (izviren, originalen)        peculiar (čuden, poseben, samosvoj)
                       weird (čuden, skrivnosten)
                       eccentric (čudaški, prenapet)
                       odd (čuden, nenavaden)
frank (odkrit, iskren)            blunt (neotesan, ţaljiv, brezobziren)
direct (direkten, neposreden, odkrit)    abrupt (nenaden, nepričakovan)
open (jasen, dovzeten)            brusque (zadirčen, osoren)
                       curt (osoren)
broad-minded (širokosrčen)          unprincipled (brez načel)
                       permissive (brez tabujev, svoboden)
inquiring (poizvedujoč, preiskujoč)     inquisitive   (radoveden,   vedoţeljen,
                       zvedav)
                       nosy (radoveden)
generous (radodaren, velikodušen)      extravagant (zapravljiv, potraten)
innocent (nedolţen, neškodljiv)       naive (naiven, prostosrčen)
ambitious    (ambiciozen,  prizadeven, pushy (podjeten, energičen, komolčarski)
častihlepen)
IDIOMS DESCRIBING PEOPLE

to have a heart of gold (to be very kind, generous)
to be as hard as nails (to have no sympathy for others)
to be as good as gold (to be generous, helpful, well-behaved, used generally for
children)
to be rather a cold fish (to be distant, unfriendly)

an awkward customer (a difficult person to deal with)
a pain in the neck (nuisance - nadloga, difficult)
get on everyone‟s nerves (irritate everybody)

to be quick of the mark
to be slow off the mark
to be a fast worker
to be a slow-coach

an odd-ball (peculiar, strange)
over the top (very exaggerated in behaviour)
round the bend (absolutely crazy/mad)
middle-of-the-road (very normal; no radical ideas; neither left- nor right-wing)

teacher‟s pet (the person who is teacher‟s favourite)
top of the class (the one who gets the best marks)
know-all (an irritating person who knows everything)
a big-head (someone who thinks they are the best and says so)
a lazy-bones (a person who is very lazy)

to have one‟s head screwed on (be sensible)
to have a head for heights (not suffer from vertigo – omotica, vrtoglavica)
to have a head like a sieve – sito, rešeto (bad memory)
to have a good head for figures (be good at maths)
to have one‟s head in the clouds (unaware of reality)
‘Here! Have one of mine!’ ‘Death cigarettes? You must be joking!’

predan kadilec     working hard at sth commited smoker    dedicated smoker
            because it is very
            important to you
            (dedicated)
dedicate,        The doctor advised him to quit smoking before he becomes a
dedication       dedicated smoker.
zvesto    puhati,  to   smoke    a to loyally smoke to loyally puff
kaditi svoje cigarete  cigarette,   pipe, one‟s     own one’s      own
            etc.;  to   make cigarettes      cigarettes
            smoke or steam
            blow out in clouds
puff (noun), puffed   He still loyally puffs his own cigarettes although noone else
(zasopel), puffer    likes them.
kadilec,     ki  a person who smokes            a chain smoker
neprestano kadi   cigarettes
            continuously  and
            lights the next one
            from the one he has
            just smoked
chain-smoke      I knew he was a chain smoker but I was still taken aback when
            I saw how many cigarettes he smoked in less than an hour.
prsi, prsni koš    the top part of the            chest
            front of the body,
            between the neck
            and the stomach
chesty (suffering from The bullet hit him in the chest.
or showing signs of
chest  disease), -
chested
odpovedati    se to stop doing or           to   give  up
cigaretam      having sth – to stop         cigarettes
           smoking
           Last month he finally gave up cigarettes after years of
           smoking.
imeti rad      to feel affectionfor to be fond of  to   have   a
           sb, especially sb (fondness    – fondness for
           you have known for affection)
           a long time
fond, fondly,      to She has a fondness for animals so her mother bought her a
fondle           puppy.
izreden,          unusual      or OPP:            remarkable
nenavaden,         surprising in a way unremarkable
znamenit          that causes people
              to take notice
remarkably, remark The area was remarkable for its landscape.
(comment)
povedati, pojasniti !!!something that one says or writes that to          make    a
nekaj o sebi        gives information or an opinion on statement about
              oneself; to explain things about oneself     oneself (yourself)
              When you let people know what kind of music you listen, you
              make a statement about yourself.
visokorazreden       of high quality;                 classy
              expensive and/or
              fashionable
class            They couldn‟t afford to stay in a classy.
tip človeka, ki je rad a person who is situated outside, rather outdoor type
zunaj            than in a building, who likes to be in
              nature
outdoors          I prefer indoor activities so I am not really the outdoor type.
ponazoriti to, kar to       make    the to illustrate – to to        illustrate
hoče      povedati meaning of sth demonstrate             someone’s point
(nekdo)           clearer by using
              examples, pictures,
              etc.
illustartion, illustrative, To illustrate my point, let me tell you a little story.
illustrator, illustrious
(very famous and
much admired)
razsvetljen; poučen    having or showing an              enlightened
              understanding    of
              people‟s needs, a
              situation etc. that is
              not based on old-
              fashioned   attitudes
              and prejudice
enlighten,         Most of our teachers have have a very enlightened approach to
enlightening,       teaching.
enlightenment
krsta           a box in which a casket (American) coffin
              dead body is buried
              or cremated
              She started to cry again when she saw his coffin.
prodajni avtomat      a machine from              vending machine
              which you can buy
              cigarettes, drinks,
            etc. by putting
            coins into it
vendor         He wanted to bay cigarettes from the vending machine but he
            didn‟t have any change.
(blagovna) znamka a type of product               brand
            made    by   a
            particular company
branded,    brand You pay less for the supermarket‟s own brand.
(verb)
upati si, drzniti si  to be brave enough            to dare
            to do sth
dare (noun)      He didn‟t dare to say what he thought.
izvleči (iz ţepa)   to show sth or show/bring out      to produce
            make sth appear
            from somewhere
(producer,  product, He produced a letter from his pocket.
production,
productive,
productivity  –  drug
pomen)
zaklučiti, sklepati    to come to an end, to   make    a to conclude
             to bring sth to an conclusion
             end
conclusion,        He concluded by wishing everyone a safe trip home.
conclusive
razkriti hinavščino    expose – to tell the   hypocrisy – behaviour  to expose  the
             true facts about a    in which sb pretends  hypocrisy
             person or a situation,  to   have  moral
             and show them/it to   standards or opinion
             be immoral, illegal,   that they do not
             etc.           actually have
hypocrite,        He wanted to expose the hypocrisy behind the tobacco
hypocritical;       industry.
exposure,
exposition
prepovedati,       to   forbid  sth to forbid     to ban
izobčiti         officially
ban (noun)        He started a campaign to ban smoking in public places.
prejeti velike vsote                        to receive huge
denarja z davki                          amounts    of
                                  money in tax
             Governments can‟t afford to ban smoking because they
             receive huge amounts of money in tax.
sponzorirati       to pay costs of             to sponsor sports
športne dogodke      particular   sports          events
             events as a way of
             advertising
sponsor   (noun),  Most of sports events are sponsored by the tobacco industry.
sponsorship
z   velikanskimi,  by spending huge at huge, enormous at vast expense
ogromnimi stroški   amounts of money expense
expenditure,   to  They redecorated their house at vast expense.
expend, expensive
povezan, sestavljen connected in some connected          linked
           way
link, linkage    Exposure to ultraviolet light is closely linked to skin cancer.
osvojiti velik deleţ to persuade many                to win a good
trga         people to use one‟s              share   of  the
           products                    market
win (noun), winner, When the company was founded its owners hoped to win a
winning (adj.)    good share of the market.
deleţ        one part of sth that part/amount of sth share
           is divided between (percentage)
           two or more people
to share       Next year we hope to have a bigger share of the market.
milijarda      one    thousand 1 000 000 000       billion
           million
billionaire     He owns half a billion dollars.
delati reklamo    to tell the public               to advertise
           about a product ao
           a service in order
           to    encourage
           people to buy or to
           use it
advertisement   = They advertised the cruise as the „journey of a lifetime‟.
advert, advertiser,
advertising
izgubiti       to have less and less to have less, not to lose – loss
           of sth, especially until keep
            you no longer have
            any of it/ to fail to keep
            sth you want or need
loser, loss, lost   The business is losing money.
napačno razumeti    to    fail   to psychology – the to misunderstand
človeško        understand   the kind of mind that the    human
psihologijo      human psychology sb has that makes psychology
            correctly      them   think or
                      behave    in a
                      particular way
psychologist,     He has misunderstood human psychology so noone uses his
psychological/    products now.
psychiatry,
psychiatrist,
psychiatric


raje ne razmišljati o to know sth but            to prefer not to
nečem         don‟t want to be            think about sth
           reminded of that
thinkable, thinker, She knew what was going on but she preferred not to think
thinking       about it unless it was necessary to.
cigareta, čik                cigarette    fag
fag end - ogorek   He smoked about ten fags in two hours.
           People who oppose           anti-smoking
           smoking and like to          killjoy
           spoil other people‟s
           enjoyment – smoking.
           Smokers probably find unti-smoking killjoys really annoying.
vidik, pogled     a particular part or            aspect
           feature of a situation,
           an idea, a problem,
           etc; a way in which it
           may be considered
           This was one aspect of her character he hadn‟t seen before.
puritanec, čistun   a person who has             puritan
           very strict moral
           attitudes and who
           thinks that pleasure
           is        bad
           (disapproving)
puritanism, puritan He doesn‟t like puritans who try to control people‟s lives.
(adj.), puritanical,
purity
pepelnik       a container into              ashtray
           which people who
           smoke put tobacco
           ash, cigarette ends,
           etc.
ash, ashes, ashen After smoking a cigarette, he put the end of it in an ashtray.
(pepelnata barva)
vzljubiti nekoga to begin to like sb             to start to warm
                               to sb
warmth, warmer, I warmed to him immediately.
warming
          COMPOUND NOUNS (sestavljeni samostalniki)

slušalke           the object you wear if you  headphones
               want to listen to your
               walkman
vozniško dovoljenje     the piece of paper that    driving-licence
               means you can drive a car
vozniški izpit        the test you have to pass   driving test
               to get the driving-licence
tapeta            you put it on the walls of  wallpaper
               your house when you
               decorate a room
tiskovna konferenca     an interview given to a lot  press conference
               of journalists to make an
               announcement
nekdo, ki neprestano kadi  someone who smokes one    chain smoker
               cigarette after another
poslovni partner       someone that you run a    business partner
               business with
pepelnik           where smokers put out     ashtray
               their cigarettes
razglednica         a card used for sending postcard
               messages by post without
               an envelope and it usually
               has a picture on one side
poštni nabiralnik      a public box that you put postbox
               letters into when you send
               them
poštar            a person whose job is to postman
               collect and deliver letters
poštna številka       a group of letters and/or postcode
               numbers that are used as a
               part of an address so that
               post/mail can be separated
               into groups and delivered
               more quickly
pošta            a place where you can buy post office
               stamps, send letters, etc.
gledanje izloţb       the activity of looking at the window-shopping
           goods   in   shop/store
           windows, usually without
           intending to by anything


zobobol       a pain in your teeth or in    toothache
           one tooth
zobna krtačka    a small brush for cleaning    toothbrush
           your teeth
zobna pasta     a substance that you put     toothpaste
           on a brush and use to
           clean your teeth
jedilnica      a room used mainly for      dining room
           eating meals in
dnevna soba     a room in the house where    living room
           people sit together, watch
           television, etc.
preoblačilnica    a room for changing       changing room
           clothes   in, especially
           before playing sports
semafor       a signal that controls the traffic lights
           traffic on a road, by means
           of red, orange and green
           lights that show when you
           must stop and when you
           can go
mestni redar     a person whose job is to check  traffic warden
           that people do not park their
           cars in the wrong place or for
           longer than is allowed, and to
           report on those who do or tell
           them that they have to pay a
           fine
prometni zastoj   a long line of vehicles on a traffic jam
           road that cannot move or
           that can only move very
           slowly
avtocesta      a wide road, with at least motorway
           two lanes in each direction,
           where traffic can travel fast
           for long distances between
           large towns
avtomobilske dirke  the sport of racing fast motor racing
           cars on a special track
           =motorcycle; a road vehicle motorbike
           with two wheels, driven by
           an engine, with one seat for
           the driver and a seat for a
               passenger behind the driver
kuharska knjiga       a   book   that  gives cookery book
               instructions on cooking and
               how to cook individual
               dishes; =cookbook
telefonski imenik      a book that lists the names, telephone book
               addresses and telephone
               numbers of people in a
               particular area; =telephone
               directory
zvezek            a small book of plain paper notebook
               for writing notes in
gasilski avtomobil      a special vehicle that fire engine
               carries equipment for
               fighting large fires
ognjišče; kamin       an open space for a fire in fireplace
               the wall of a room
ognjemet           a small device containing fireworks
               powder that burns or explodes
               and produces bright coloured
               lights and loud noises, used
               especially at celebrations -> a
               display of fireworks
rojstnodnevna voščilnica   a card you send someone     birthday card
               who has a birthday
kreditna kartica       a small plastic card that    credit card
               you can use to buy goods
               and services and pay for
               them later
kartica z ţeljami za a card you send someone          get-well card
okrevanje           who is ill and wish him to
               get well
frizer            a person whose job is to     hairdresser
               cut, wash and shape hair
krtača za lase        a brush for making the      hairbrush
               hair tidy or smooth
kratka frizura; striţenje las the act of sb cutting your    haircut
               hair; the style in which
               sb‟s hair is cut
klimatizacija         a system that cools and     air conditioning
               dries the air in a building
               or car
letalska pošta        the system of sending      airmail
               letters, etc. by air
letališče           a place where planes land    airport
               and take off and that has
               buildings for passengers
             to wait in
čajna skodelica      a cup in which tea is teacup
             served

čajna ţlička      a small spoon for putting   teaspoon
            sugar into tea and other
            drinks
čajnik         a container with a spout, a  teapot
            handle and a lid, used for
            making and serving tea
sončna očala      a pair of glasses with dark  sunglasses
            glass in them that you
            wear to protect your eyes
            from bright sunlight
sončenje        sitting or lying in the sun,  sunbathing
            especially in order to get a
            suntan
sončni zahod      the time when the sun     sunset
            goes down and night
            begins
prodajalec časopisov  =newsdealer; a person     newsagent
            who owns or works in a
            shop selling newspapers
            and magazines
potovalni agent     a person or business      travel agent
            whose job is to make
            arrangements for people
            wanting to travel
posredovalec pri nakupu a person whose job is to    estate agent
in prodaji zemljišč   sell houses and land for
            people
zavijalni papir     coloured paper used for    wrapping paper
            wrapping presents
pisemski papir     =notepaper; paper for     writing paper
            writing letters on
straniščni papir    thin soft paper used for    toilet paper
            cleaning your bottom after
            you have used the toilet
predsednik       the person in charge of a   chairman
            meeting,     committee,
            company, etc.
gasilec         a person whose job is to    fireman
            put out fires
smetar         a person whose job is to    dustman
            remove    waste   from
            outside  houses,   etc.;
            =refuse collector

nakupovalno središče  a group of shops/stores    shopping centre
            built together, sometimes
            under one roof
nakupovalna košarica  a basket you use when     shopping basket
            you go shopping to put
            things you intend to buy in
nakupovanje       a short period of time that  shopping spree
            you spend shopping, but
            often too much of it
knjiţna omara      a piece of furniture with   bookcase
            shelves for keeping books
            on
knjigarna        a shop/store that sells    bookshop
            books; =bookstore
knjiţni molj      a person who likes reading  bookworm
            very much

lisice                handcuffs
stoja                 handstand
slušalke               headphones
predgorje, rt             headland
ţaromet, glavna luč          headlight
nočna mora              nightmare
spalna srajca, piţama         nightwear
moška nočna srajca          nightshirt
spalna srajca             nightgown
sneţinka               snowflake
zvonček (roţa)            snowdrop
obrv                 eyebrow
trepalnica              eyelash
veka                 eyelid
hrbtenica               backbone
hrbtno plavanje            backstroke
landscape               pokrajina
                  You ask… we answer!

detinstvo, otroštvo        babyhood           infancy
infant = baby, infantile =    More boys than girls die in infancy.
childish;  connected   with
babies or very young children
srčna bolezen         an illness affecting human heart disease
                heart
diseased            Heart disease is not contagious.
a   kajenjem   povezane diseases      that   are smoking-related
bolezni            connected to/related to diseases
                smoking
                He smoked a lot so the possibility of him getting a
                smoking-related disease was very high.
še posebej           especially            particularly
particular,   particularity, Traffic is bad, particularly in the city centre.
particularize
poklic             a job or profession       occupation
occupational          Please state your name, age and occupation bellow.
dokazi kaţejo, namigujejo.. evidence make people evidence suggests
                think that sth is true, they
                put idea into people‟s
                minds
suggestible, suggestion, All the evidence suggests he stole the money.
suggestive
ob rojstvu           at the time sb is born      at birth
childbearing!!!        The baby weighed three kilos at birth.
agresiven v obnašanju     behave aggressively       aggressive in behaviour
behave = act          He was too aggressive in behaviour so he had to leave
                their house.
zato              for this reason, because of hence
                that
                We suspect they are trying to hide something, hence
                the need for an independent inquiry.
ţiveti do velike starosti   live very long          live to great ages
                Not so many people live to great ages.
samo, le, edino        only, simply           mere, merely
                It took her a mere 20 minutes to win.
kroţiti            to circle around, to move to orbit
                in an orbit (= a curved
                path) around a much
                larger object
orbit (noun), orbital   The earth takes a year to orbit the sun.


od Japonske        off Japanese shore      off Japan
              The lights of the fishing boats off Japan are visible from
              the space.
ţičnata ograja       a structure made of wire wire fence
              that is put between two
              areas of land as a boundary,
              or around a garden/field,
              yard, etc.
pod, spodaj                     underneath
lestev                        ladder
vedro vode, lonec barve               bucket of water, pot of
                           paint
vislice           a structure  on which gallows (Pl.)
               people are  killed by
               hanging
               They sent him to the gallows.
klic v teţavah – klic na call that you make when distress call – Mayday
pomoč (ladje)        you are in distress
distressed, distressing   The ship was in danger so the captain made a distress
               call.
marmornati lok                       marble arch
verjeti, prepričanje                    believe, belief
mrtev, smrt                         dead, death
dolţina, dolg                        length, long
valovna dolţina       the size of a radio wave wavelength
               that is used by a particular
               radio station, etc. for
               sending    signals    or
               broadcasting programmes
               This wavelength is permanently monitored by rescue
               services.
preprost           simple, not complicated    straightforward
straightforwardness     He gave her a straightforward explanation to her
               question.
privzeti           to take over, to start to use to adopt
adopted,      adoption, The expression was adopted from French.
adoptive
trajno, stalno        all the time          permanently
permanent, permanence = The stroke left his right side permanently damaged.
permanency
zvezek, knjiga                       volume
zapisati/zapis                       to record/record
hodnik            hallway; a long narrow corridor
               passage, with doors that
               open into rooms on either
               side
peterostrani                       five-sided
podkev            a piece of curved iron that horseshoe
               is attached with nails to
               the bottom of a horses‟s
               foot
vaščan, deţelan       a person who lives in a villager
               village
pribit            fastened with a nail or nailed
               nails
moč, močen                        strength, strong
ljudje so potovali s konji                people   travelled  by
                             horse
                WORLDWATCH

advertisement    oglas v časopisu    to be with someone   biti z nekom
to apply for    prijaviti se za,    to be to (many     biti v (na)
          konkurirati       parts of America...)
applicant      prosilec        correspondent     dopisnik; ustrezen
application form  prošnja         boarding school    internat
post        delovno mesto      abroad         v tujini
necessary      potreben        disabled children   invalidni otroci
qualifications   kvalifikacije,     to acquire       to gain; pridobiti
          usposobljenost;
          something you get
          with education
skills       spretnosti       porter         vratar
journalist     novinar         chemist‟s shop     lekarna
worldwide      povsod razširjen,    to resign       odstopiti
          po celem svetu
success       uspeh          resignation      odpoved, odstop
successful     uspešen         to elect        izvoliti
successfully    uspešno         elections       volitve
p.a. = per annum  in a year        a degree IN      diploma iz nečesa
                      (politics)
annual income    salary         widely         a lot
wages        something you      CV = curriculum    ţivljenjepis
          earn in a year     vitae
requires      zahteve         interpreter      tolmač, simultani
                                  prevajalec
news is       novice so        indeed         zares, resnično
to be based     to live there but    to work for      delati za nekoga
          travel a lot      someone
two years‟     dvoletne izkušnje    to work with      delati z nekom
experience = two-              someone
year experience
to be fluent in a  govoriti jezik tekoče
language = to
speak a language
fluently
         MULTI-WORD VERBS

bring up         look after, educate (a child)
bring up         mention (in conversation)
carry on         continue
drop out         leave, not complete (a college course)
fall out         quarrel and no longer be friends
get on with        have a good relationship with
get over         recover from (an illness, a shock)
give up          stop (a job, a habit, e.g. smoking)
go through        experience
grow up          change from a child to adult
look after        take care of
make up          invent
make it up        be friends again after an argument
pick up          learn unconsciously (e.g. a language)
put off          postpone
be taken aback      be surprised
take after        resemble (biti podoben)
turn out         be in the end
take over         take control of
run out of        zmanjkati
look forward to      veseliti se
put up with        sprijazniti se, prenašati
take off         vzleteti (letalo)
take off         increase
bring up         raise
pick up          izboljšati se (zdravje); improve (health)
get over         explain
look up          find (a number)
look up          increase (sales)
get on with        continue with
      The modern servant – the nanny, the cook and the gardener

to influence stg   to have an      tee          obrok ob petih
           influence on stg              (malica)
a two-year      dvoletni tečaj    baby-sitter      varuška (for a few
training course   izobraţevanja                hours a day)
to be trained to   biti izšolan za    nanny         varuška (tudi
become a       poklic učitelja/              vzgaja otroke, jih
teacher/nanny    varuške                   izobraţuje)
the choice of    izbira poklica,    housekeeper      gospodinja; nanny
career        kariere
to choose      izbirati       trained (nanny)    izšolana (varuška)
choice        izbira        follow in       do the same things
                      someone’s       as someone
                      footsteps
to adore       oboţevati,      a wee bit       a little bit
           občudovati
to have a part-   imeti delo s     over dinner      while eating dinner
time/full-time job  polovičnim/celim
           delovnim časom
an independent    tak, ki sam misli,  socially       druţbeno
thinker       se odloča       acceptable      sprejemljivo =
                                 accepted in a
                                 society
firmly        odločno, striktno,  the family is (as a  druţina je
           trdno         unit)/the family
                      are(particular
                      members)
on my mother’s    po materini      out of this world   zelo dober
(father’s) side   (očetovi) strani
pudding       pecivo, poslastica,  to approve of     odobravati
           slaščica
manor house     velika podeţeljska  taken aback      osupel,
           hiša z zem.                 presenečen
           posestvijo
term         semester       surveyor       preglednik,
                                 nadzornik
interior designer  notranji arhitekt   cottage        hišica, koča
drive        dovoz         redudant       odvečen, nadštevilen,
                                 nepotreben (delovna
                                 sila)
phase        faza         manual labour     ročno delo
row         glasen prepir, hrup, solicitor       panoga odvetnika,
           vpitje                   notar
idiomatic    v prenesenem     literal    v dobesednem
         pomenu;              pomenu
         metaphoric
separable,    ločljiv, neločljiv  to separate  ločiti
inseparable
travel courier  travel guide;    to regret   obţalovati
         turistični vodnik
               On the telephone

answering      tajnica       Hello, this is…    Dobre dan, to je…
machine
leave your name   po pisku pustite   I’ll get back to poklical vas bom
and number after  svoje   ime in  you       nazaj (I‟ll call you
the tone (beep)   številko               back)
Can I take a    Ali   lahko kaj  secretary    tajnica
message?      sporočim?
to give sb a call  to call sb      to be on another   biti na drugi liniji
                     line
to hold       to wait       I’m putting you    Veţem vas.
                     through.
extension      interna       Can you give me    Can you give me a
                     a ring?        call?
answer phone  answering machine    to return call    to call back
(Could I speak (Could I speak      This is… (not     Sem…
to…?) Speaking. to…?) I am …       Here is… or I
                     am…)
Can   I have Ali lahko    dobim  Hold the line,    Počakajte na liniji,
extension…?   interno…?        please.     I’m  prosim.  Veţem
                     putting    you  vas.
                     through.
The line is busy Linija je trenutno   I’ll phone back    Poklical     bom
at the moment. zasedena.   Boste   later.        kasneje.
Would you like to počakali?
hold?
           Who wants to be a millionaire? We do!

envy         zavist         misery       beda; catastrophy
to envy someone    zavidati nekomu     groceries     ţivila
to be envious     biti zavisten      Leak        špranja
enviously       zavistno        to leak      puščati
fantasize       fantazirati       contented     pleased; zadovoljen
to have fantasies   imeti fantazije     to fix       to mend; popraviti
purpose        namen          to give stg to   to give stg to
                       good causes    people who need it
without purpose    nenamerno        to win a fortune  to win a lot of
                                 money
on purpose      namerno         after all     navsezadnje
furious        besen; really angry   actually      pravzaprav
jigsaw        picture cut into pieces anyway       kakorkoly, nekako
           that you have to put
           together
windfall       sum of money you    rarely       not often
           receive unexpectedly
to fritter   away  to  spend  money  huge        very big
money         foolishly on small,
           useless things
to  go  on a    iti zapravljat     smash       break violently
spending spree
to turn green with  pozeleneti    od neighbourhood     area around your
envy         zavisti                  house
rarely        redko          demanding     asking     (for
                                 something)  very
                                 strongly
economic       gospodarske       protect      keep (something)
circumstances     okoliščine                 safe, protect
economic       gospodarski       spending spree   a time when you go to
                                 the shops and spend
                                 a lot of money
economical      varčen         penniless     having not a penny
local         lokalen, krajeven; in  groceries     basic things to eat
           the   neighbourhood
           where you live
closely linked    tesno povezan      leak      a hole through
                               which water gets in
routine        habits; navade     guard      someone    who
                               guards you; straţar
to publicize     objaviti v časopisu   sanity     prisebnost
charity        dobrodelna       to win money on zadeti denar na
organization     organizacija      the pools    loteriji
request        prošnja         spending spree nakupovanje
demand        zahteva
fee          honorar
lawyer’s – lawyers’  odvetnikov   –  od
            odvetnikov
Base adjective (very, quite, really)      Strong adjective (absolutely, really)
big                       enormous, huge
hot                       boiling
tired                      exhausted
cold                      freezing
tasty                      delicious
interesting                   fascinating
bad                       horrid, horrible, awful, terrible, disgusting
good                      perfect, marvelous, superb, wonderful,
                        fantastic, brilliant
dirty                      filthy
surprised                    astonished, amazed
angry                      furious
funny                      hilarious
frightened                   terrified
pretty/attractive                beautiful
clever                     brilliant
              What sort of person are you?

                    A person who…
    vessel, veder        is usually smiling and     cheerful/miserable
                      happy
 druţaben, prijateljski     enjoys the company of    sociable/unsociable
                   other people
   boječ, plah       finds it difficult to meet  shy/outgoing, sociable
                   new people
prizadeven, častihlepen,     finds it important to   ambitious/unambitious
   ambiciozen        succeed in his career
  čemern, muhast       whose mood changes      moody/easy-going
               often and suddenly for no
                   good reason
 občutljiv, dovzeten      notices other people‟s    sensitive/insensitive
                     feelings
   optimističen       thinks the future will be  optimistic/pessimistic
                      good
    zanesljiv       whose friends can depend     reliable/unreliable
                     on him
neredoljuben, neurejen    whose room is often in a      untidy/tidy
                      mess
   nepotrpeţljiv      gets annoyed if he has to    impatient/patient
               wait for anyone or anything
     len          puts off until tomorrow    lazy/hard-working
                what he could do today
    delaven            works hard       hard-working/lazy
    zadrţan         keeps his feelings and     reserved (held
                  ideas to himself      back)/outgoing
 zgovoren, klepetav          talks a lot       talkative/quiet
   radodaren         often gives presents    generous/ mean, stingy
                                 (skopuški)
lahkomiseln, brezbriţen    is usually calm and not        easy-
                 worried by things     going/temperamental
             THE MAN WHO PLANTED TREES

     sivka         a garden plant or bush       lavender
                with bunches of purple
               flowers with a sweet smell
jalovo, neplodno, pusto,    bare, with few plants        barren
 nerodovitno (okolje)                       (barren land)
    (goličava)
   brezbarvno        without colour or very pale     colourless
  gorsko višavje          high mountains        mountain heights
     grob           rough, not soft, harsh       coarse
     trava                             grass
     suša                            dryness
  silhueta, obris       the dark outline or shape     silhouette
                 of a person or an object
      pastir        a person whose job is to       shepherd
                   take care of sheep
  zelo vroča zemlja      very, extremely hot earth     baking earth
      koča         a small house, especially      cottage
                    in the country
      ţelod        the small brown nut of the       acorn
                      oak tree
      hrast        a large tree that produces        oak
                 small nuts called acorns
 a long straight piece of        palica, prekla          rod
 wood, metal or glass
(po)riniti, suniti, potiskati  to push sth/sb suddenly in       thrust
                   a particular direction      (thrusted)
      palec        the short thick finger at the      thumb
                    side of the hand
nadaljevati, znova začeti       to continue after an      to resume
                      interruption
    nadaljujoč        existing in the same way      continuing
                    eithout change or
                      interruption
     vztrajen          continuing for a long       insistent
                period of time in a way that     (to insist)
                    cannot be ignored
    vzkliti, zrasti      to produce new leaves or      to sprout
                   buds, to start to grow
   spraševati se o        to think about and try to   to wonder about
                    decide about sth
   podeliti, podariti      to agree to give sb what    to grant (sb sth)
                     they ask for
kot kapljica vode v ocean    an amount that is to small   like a drop of water in
                  or unimportant to make       the ocean
                  any real difference to a
                       situation
     ločiti (se)       to separate, to move away       to part
                       from sth
   sadilec dreves       someone who plants trees       tree-planter
  obravnavati, imeti za        to think of sb in a     to regard sb as
                particular way, to consider
                        sb as
     ravnina         a large area of flat land      plain
      vreča           a large bag with no        sack
                 handles, used for storing
                     and carrying
    radoveden         having strong desire to    curious about sth
                    know about sth     (curiosity, suriously)
     dolţina        the size or measurement        length
                  of sth from one end to       (long)
                       another
      širina         the measurement from         width
                   one side of sth to the       (wide)
                  other; how wide sth is
     učinkovit         producing a successful       effective
                        result
      meriti         to find the size, quantity,    to measure
                  etc. of sth in standard
                        units
     merljiv          that can be measured       measurable
  nadzorovan, merjen         slow and careful;       measured
                      controlled
   merjenje, mera       the act of the process of     measurement
                 finding the size; the size,
                  length or amount of sth
    za merjenje        used to measure things      measuring
                        with
  povzetek, izvleček       a short passage from a       extract
                 book, piece of music, etc.
                 that gives you an idea of
                what the whole thing is like
   ogroţati, pretiti     to seem likely to happen or      threaten
                  cause sth unpleasant
                   quiet, without being     imperturbable
                disturbed, calm, not easily
                   upset or worried by a
                    difficult situation
  impresiven (izrazit,     a sight or view that makes   (impressive) spectacle
prepričljiv) pogled (slikovit     you feel admiration
     dogodek)
  ostati brez besed       to be unable to speak      to be speechless
                because because you are
                extremely surprised/angry
      duša          the spiritual part of a       soul
                     person
biti osupel, presenečen,    to be astonished, to be     to be amazed
    začuden            taken aback
    dolgovati      to feel that you ought to do      to owe
                 sth for sb, especially
                because they have done
               sth for you; to have to pay
                sb for sth that you have
                  already received
 stanovalec, prebivalec    a person who lives there      inhabitant
    kopriva        a wild plant that stings if      nettle
                    you touch it
     oster        cruel, severe and unkind        harsh
 natovorjen, obremenjen    full of, heavily loadet with     laden with
                      sth
  prijeten duh, vonj       a pleasant smell         scent
    (pozitivno)
   kljub, navzklic          despite           in spite od
  neuporabna zemlja     an area of land that cannot      wasteland
                be used or that is no
               longer used for building or
                 growing things on
konstruktiven, ustvarjalen                    constructive –
  – gradnja, sestava                       construction
 uničevalen, razdiralen –                     destructive -
 uničenje, opustošenje                      destruction
                    AIDS

 biti okuţen s HIVom     to contain sth harmful –    to be infected with HIV
     (virusom)           HIV, virus           (virus)
    neozdravljiv      that cannot be cured        incurable
     (o)zdraviti     to make sb healthy after         cure
                an illness, to make an
                  illness go away
 del Afrike J od Sahare    everything that is below    sub-Saharan Africa
                 Sahara (in Africa)
 AIDS je terjal ţivljenja   AIDS caused deaths of     AIDS claimed the lives
 preveč (2 milijona) ljudi   too many people    of too many (2 million)
                                people
smrti, povezane z AIDSom deaths, that are connected   AIDS-related deaths
               with AIDs in some way
    virus povzroči    virus is the reason why a      virus causes
    bolezen/AIDS      person gets a disease      disease/AIDs
  narisati, označiti na to locate, to sign on a map      to map sth
      zemljevid
   odstotki odraslih z  the rate of percentage od the percentage of adults
      AIDSom        adults with AIDS         with AIDS
Katere drţave imajo največ                Which countries have
  odstotkov okuţenih                 the highest percentages
      odraslih?                    of infected adults?
V Botswani je okuţenih 36 The rate of infected adults   The rate of infected
     % odraslih.    /adult population) per cent adults is Botswana with
                in Botswana is 36%           36%.
  točno določiti, zadeti to be able to give the exact      to pinpoint
                reason for sth or to
                describe sth exactly
 ADIS napada imunski    AIDs causes damage to      AIDS attacks the
       sistem        immune system       immune system
 deleţ, stopnja, razmerje,                      rate
      odstotki
      mejniki    the most important events       milestones
                 during some time
  zavedeti se nečesa     to notice that sth is  to become aware of sth
               present, or that sth is
               happening; to start to
               know or to realize sth
      raziskava      a careful study of a        research
              subject, especially in order
               todiscover new facts or
                information about it
    raziskovalec    a person who studies sth       researcher
                carefully and tries to
              discover new facts about it
   biti v nevarnosti,   to be in danger of sth       to be at risk
     tveganosti     unpleasant or harmful
                 happening to you
    bolezen se širi   deisease is spread = the     disease spreads
              disease affects more and
                  more people
  AIDS se prenaša z    AIDS is passed from one    AIDS is transmitted by
                person to another by       (transmitter)
     zaznati HIV     to discover, notice HIV      to detect HIV
prepoznati, identificirati   to recognize HIV and be      to identify HIV
     HIV           able to say what it is
   izolirati HIV      to separate HIV from other     to isolate HIV
                cells so you can study it
  ovirati, zadrţevati      to forbid or prevent sb   to bar (from school)
                from doing sth (going to
                      school)
!!nalezti se, okuţiti se       to get an illness       to contract
biti nagnjen k nečemu       =liable; to be likely to   to be prone to sth
                    suffer from sth
  transfuzija krvi     the process of putting new    blood transfusion
                blood into the body of a
                  person or an animal
   zdravilo je        a drug is officially allowed  a drug is approved for
odobreno/dovoljeno za         to be used for
 mnoţica nečesa          a large number of       host of sth/sb
                    things/people
 biti okuţen s HIVom       to be infected with HIV    to be HIV-infected
  (osnovati) sklad      organized way of raising      (to raise) fund
                money, providing money
                      for sth
  !!!!!!?????pano                          panel
     cepivo        a substance that is put       vaccine
                 into the blood and that
                protects the body from a
                      disease
     pobuda        a new plan for dealing with     initiative
               a particular problem or for
                 achieving a particular
                      purpose
zajeziti, ustaviti širjenje  to stop or slow down the   to halt the spread
                      spread
     zdravilo            a medicine         a cure
     ostati             to remain     to continue to be
 prikrit, skriven, tajen      not seen but there       stealthy
 zavedeni, zbegani,        =baffled; confused,      mystified
    zmedeni          because sb doesn‟t     (mystification)
                   understand sth
    pljučnica            lung infection      pneumonia
  poklati, pomoriti      to kill a large number of  to massacre (verb,
                 people, especially in a      noun)
                     cruel way
   ţrtev AIDSa         a person who dies of     AIDS casualty
                       AIDS
 četrti glavni razlog,    the fourth main reason for the fourth-leading cause
 povzročitel smrti          people dying        of death
 sirota, biti osirotel  a child whose parents are   orphan; to be orphaned
              dead (She was orphaned
                    in the war.)
davek (število mrtvih)   the amount of damage or      toll (death toll)
              the number of deaths that
              are caused in a particular
                      way
   epidemija        wide-spread disease       pandemic
 poskočiti, dvigniti se      to rise very quickly     to soar to
  teţko razumljiv,    very difficult to imagine or    mind-boggling
   predstavljiv      to understand, extremely
              surprising (A problem of a
              mind-boggling complexity.)
  nalezljive bolezni     diseases that can be     infectious diseases
               passed from one person
                to another, especially
                 through the air they
                     breathe
    sproţiti          to cause, to start      to trigger
 krušni starš (mama)    a parent (mother) who has     adoptive parent
                   adopted a child      (mother)
  posvojen otrok      a child who has legally     adopted child
               become part of a family
               which is not the one in
              which he or she was born
  razvit, pravi…     fully developed, having all     full-blown
                the characteristics of
                     sth/sb
  razvite drţave     countries that have many    developed countries
                  industries and a
               complicated economic
                     system
  nerazvite drţave      countries that have few    underdeveloped
                industries and a low      countries
                  standard of living
    zdravilo       a substance used as a        drug
                medicine or used in a
                     medicine
     celica       the smallest unit of living       cell
              matter that can exist on its
                      own
  nekaj zadane trd     sth becomes successful     sth hits the market
               on the market, popular
hitrost, tempo (razvoja)        the speed       pace (of the
                                 development)
  daleč izven dosega     far beyond the limit to    far beyond the reach
               which sth has power or
                 influence to do sth
 protivirusno zdravilo   drug that attacks the virus    antiviral drug
     sklicati      to arrange for people to      convene
               come together for a formal
                    meeting
  oblegan, ogroţen      where sth is present in      besieged
                  large numbers
zniţati neko stopnjo za 25                 to reduce some rate by
      %                           25 percent
   1 od 10 odraslih       1 out of 10 adults     1 of every 10 adults
 graditi upanja na nečem   to rely on sth completely   to pin your hopes on
                 for success or help         sth
  benigen, nenevaren    not causing any harm, not        benign
                 dangerous or likely to
                    cause death
     delček       a very small piece of sth      particle
  bacil, klica, mikrob    a very small living thing      germ
               that can cause infection
                    and disease
  meriti kam, ciljati   to aim an attack at sb/sth      to target
     uničiti       to damage sth so badly       to destroy
                that it no longer exists,
                    works, etc.
 razen če + negativna       if + negative form    unless + positive form
     oblika
 v zadnjem desetletju      in the last ten years   over the last decade
V zadnjem desetletju se    In the last ten years, the  Over the last decade,
 število ni povečalo.    number has not become     the number has not
                    greater.         increased.
 drastično reducirati;    to hit; to reduce sth by a      to slash
   udariti, raniti         large amount
 pehati se za nečem       to achieve sth with    to scramble to do sth
               difficulty, to work on sth
      igla        a very thin, pointed piece      needle
               of steel (used for putting a
               drug into sb‟s body, or for
                taking blood out of it)
 naleteti na gluha ušesa     people don‟t hear it     to fall on deaf ears
  preventivni ukrep    sth that is donein order to   prevention measure
                 stop sth else from
                    happening
                Death penalty

biased       pristranski       bias      pristranskost
death penalty = smrtna kazen        a jouvenile   a young person
capital punishment
a minor      mladoletnik   to be slated for to be scheduled for
                  something      something (usually
                            unpleasant)
throw out     refuse to accept to be lack-luster = biti  nezadosten,
         something    to be inadequate  pomankljiv
barrel      cev       inmate       someone who is in the
                              same situation  as
                              someone else
misconduct   in not  having  right  legal defence  dovoljena,  legalna
court       skills…;   napačno           obramba
         vodstvo na sodišču
to outlaw the death to ban (forbid) Supreme Court     vrhovno sodišče
penalty       death penalty
reinstate       ponovno uvesti; to offender          prestopnik, krivec;
           put something in                criminal
           the same situation
           again
attorney       lawyer       district attorney      javni toţilec
to be far from rare  to happen often  to be sentenced to     biti obsojen na smrt
                     death       (to    (na zaporno kazen)
                     imprisonment
to be faulted for   to be blamed for  the verdict is death    razsodba (sodba,
                     penalty           sklep) je smrtna
                                   kazen
implications     implikacije; the facts  charged        obtoţen; brought to
           are clear, show that              court
a ruling       a decision made by    to follow up a case  to give a case to
           an authority                  courtroom
juvenile detention  prison for young     detention       pripor
           people
progressive      napreden,        execute (execution,  usmrtiti,  izvršiti
           stopnjujoč        executive,      smrtno kazen
                        executor)
citizen        meščan, drţavljan    death row       smrtna celica
to commit a crime   zagrešiti zločin     sentence       kazen,   obsodba,
                                   razsodba
date         spremljevalec      confront       soočiti, zoperstaviti
trigger        sproţilec        flee         pobegniti, zbeţati,
                                   beţati
rate         ocean, uvrščenost    sigh         vzdih, vzdihljaj
relief        olajšanje, tolaţba,   trial         sodni   postopek,
           podpora                    proces
jury         porota          overgrown       prerasel, porasel
yard         garden          narrow        ozek, tesen
concrete       betonski         steel         jeklen, jeklo
appeals court     prizivno sodišče     overturned      prevrnjen,
                                   strmoglavljen
inadequate      neustrezen,    to raise a question     postaviti vprašanje
           nezadosten
issue         sporno vprašanje, permit            dovoliti, dopustiti
           problem, predmet
           razprave
combine        sestaviti,    comply            privoliti; to agree
           kombinirati                  with a rule or an
                                   order
convention      zborovanje,       outlaw        izobčiti,
           skupščina,  dogovor,             prepovedati
           sporazum
cast         vreči, odvreči      to cast a vote    oddati glas
to be accountable to be responsible ought to               moral bi
for stg      for stg
appeal      Priziv      coach                trener
solemn       svečan,   slavnosten,  testify         pričati, izjaviti
          slovesen
shoot the bakset  metati ţogo na koš     verdict         razsodba porote
contact lenses   Kontaktne leče       in addition to      poleg tega, vrh tega
public prosecutor  drţavni toţilec       prosecutor        toţilec
withhold      zadrţati, ne dati,     factor          dejavnik
          zamolčati
defendant      obtoţenec          frequently        pogosto, hitro
court-appointed   odvetnik, ki ga       study          študija
lawyer       dodeli sodišče
role        vloga,   funkcija,    deny           zanikati, utajiti
          gledališka vloga
bare        gol, nag          willing         voljan, pripravljen
pursue       zasledovati,        shaky          tresoč,       majav,
          preganjati, prizadevati               nezanesljiv
          si
shaky case     case, not based on evidence             dokaz
          a strong evidence
lethal       smrten,      coincide             hkrati se dogoditi,
          smrtonosen                      skladati se
murderer      morilec, ubijalec pardon              pomilostitev,
                                     oprostitev
sweep        oplaziti, švigniti     reversal         nasprotje, obrat
armed        oboroţen, opremljen     robbery         rop, kraja
to plead guilty   priznati krivdo       to win favour   with  pridobiti naklonjenost,
                        someone         odobravanje nekoga
judge        sodnik           to preside over     to be in charge of
accessory      sokrivec          gesture         gesta, kretnja, gib
temporary      začasen, zasilen      surround         obkroţati
arise        pojaviti se, nastati    conduct         voditi, dirigirati
poll        volitve, glasovanje,    rank           razvrstiti     po
          anketiranje                     poloţaju.    mestu,
                                     stopnji
grant        dovoliti,    odobriti,  leniency         prizanesljivost,
          zagotoviti                      popustljivost,
                                     uvidevnost
insufficient    nezadosten         tackle          krepko   se    lotiti,
                                     spoprijeti       se,
                                     nadlegovati
adequate      primeren, ustrezen, impulsive            nagel, vročekrven
          skladen
rehabilitate    rehabilitirati,   reveal              razodeti,      izdati,
          ponovno usposobiti                  razkrinkati
              Hooliganism

associated  povezan, zdruţen   escalate   stopnjevati se
stereotype  stereotip, ustaljeno destruction  razdejanje,
       mnenje               opustošenje,
                         poguba
investigate  preiskovati,    effective   učinkovit, uspešen,
       poizvedovati            močan
promote    predstaviti   v emerge     pojaviti se
       javnosti,  delati
       reklamo
sensible   pameten, razumen avoid       izogniti se, izogibati
                         se
gentleman   gospod, poštenjak insult      ţaliti, sramotiti
to portray  upodobiti, poisati, threaten    groziti, pretiti
       portretirati
generally   običajno, pogosto  preparation  priprava,
                         pripravljenost
slightly   rahlo, malo     battle    bitka, boj
naive     lahkoveren,     rion     nemir,    kaljenje
       neizkušen,             miru,     izgred,
       pretirano zaupljiv         razgrajanje
equal     enakovreden,      rioter      razgrajač, tak, ki
        enakopraven               kali mir
rude      robat,   neotesan,  border      meja, rob
        nevljuden, osoren,
        nevzgojen
aggressive   napadalen,       charge at    teči proti, pogosto v
        prepirljiv                napadu
terrorise   terorizirati,      disrupt     raztrgati,   razbiti,
        ustrahovati               prekiniti
innocent    nedolţen        disqualify    diskvalificirati,
                            izključiti
shameful    sramoten        incident     pripetljaj, neprijeten
                            dogodek,    prepir,
                            spor, izgred
rival     tekmec         bid       ponudba, prošnja,
                            zahteva
area      zemljišče,       nor       niti, in tudi ne
        površina, območje
settle     poravnati (prepir)   deputy    odposlanec,
                           zastopnik,
                           pooblaščenec
frustrations  neugodje,    jeza, prime minister ministrski
        vznemirjenost             predsednik
supporter   pristaš, navijač    similar    podoben
means     sredstva, način     defence    obramba
headline    naslov članka v to suffer from a trpeti za boleznijo
        časopisu,        disease
        najvaţnejša novica
thug      nasilen    človek, excess     preseţek,
        zlasti kriminalec           čezmernost
form      oblikovati,  tvoriti, attempt    poskus
        organizirati
certain    določen,        uproar    hrup,     trušč,
        nedvomen,               direndaj
        zanesljiv
though     dasi,    čeprav, rebellion    upor, ustaja, punt
        vendar
minority    manjšina        treason    izdaja,  zahrbtnost,
                            verolomnost; a crime
                            against your own
                            country
sight     pogled, prizor     spectator    gledalec,
                            poazovalec
fan      navijač,        breed      rasa, pasma, leglo
        občudovalec
great     velik          capture     ujeti, aretirati
countless      brezštevilen, neštet  captured     ujet
escalate       stopnjevati se     extension    razširjenje,
                               podaljšek, prizidek
climax        višek, vrhunec     above      nad, zgoraj
ban         izobčiti,        deliberately   premišljeno,
           prepovedati               namerno, oprezno,
                               preudarno
massive       masiven,    čvrst, ignorant      neveden, nevešč,
           gost                   omejen
to police      skrbeti za red    hospitable     gostoljuben
closed    circuit            charming      očarljiv, privlačen,
television                          ljubek
get out of hand   uiti iz nadzora     adventorous   pustolovski
tactic        taktika         fashionable   moden, eleganten
open-minded     odkrit, dovzeten    respectful    spoštljiv, vljuden
honest        pošten,    iskren,  sophisticated  prefinjen, uglajen,
           resnicoljuben              izumetničen
                               (unnatural)
lazy         len           arrogant     predrzen, objesten,
                               ošaben
awkward       neroden,        unwelcoming   negostoljuben
           nespreten,       (/hospitable)
           nevljuden
miserly       skop, lakomen      dull        dolgočasen, medel,
                                pust, nezanimiv
humourless      tak, ki nima smisla fizzy – still (mineral z mehurčki – brez
           za humor      water)         mehurčkov
                                (mineralna voda)
                  OUTSIDERS

    gluhonem       a person who is unable to    a deaf-mute
                   hear or speak
     sočuten        kind to sb who is hurt or   sympathetic
                sad; showing that you
                 understand and care
                 about their problems
osnoven, bistven, temeljen     serious and very     fundamental
                important, affecting the
               most central and important
                    part of sth
  v osnovi, osnovno      =basically; used when    fundamentally
                saying what is the most
                 important thing about
                     sb/sth
    ponočnjak         a person who enjoys     nighthawk
                staying up late at night
     sokol        a strong fast bird of prey     hawk
  stranke, odjemalci    people who come regularly     clientele
                 to some place; all the
               customers or clients of a
                    shop, etc.
  zatekati se, pogosto    to visit a place often or to   to haunt
    obiskovati       spend a lot of time there
  prodajna miza, pult     a long flat surface over    counter
               which goods are sold or
                 business is done
 grozen, zastrašujoč…      very frightening and       nightmarish
              unpleasant, very difficult to
                   deal with
   nočna mora       a dream or an experience       nightmare
              that is very frightening and
                   unpleasant
pokvarjenost, izprijenost  the state of being morally      depravity
                     bad          (deprave=corrupt)
     uničiti       to destroy sth completely       annihilate
  ki ima prednost,      most important than        overriding
premagujoč, prevladujoč,     anything else in a
  najpomembnejši        particular situation
 nesmiselen, neumen,    completely ridiculous; not       absurd
  smešen, absurden       logical and sensible
   razsvetljenje        the process of        enlightement
                understanding sth or
               making sb understand it
   dostojanstvo       the fact of being given       dignity
                honour and respect by
                    people
    potepuh                           tramp
  baterija je prazna   NOT the battery is empty      the battery is low
  prvoten, pristen,    known to be real and not a   (authentically) authentic
   verodostojen      copy; true and accurate;
               made to be exactly the
                same as the original
 spominjati se, počastiti   to remind people of an       commemorate
    spomin        important person or an
              event from the past with a
               special action or object
    predsodek      an unreasonable dislike or       prejudice
               preference for a person,
                 group, custom, etc.
   revolucionaren     the one that caused the       revolutionary
                difference, made the
                    change
obrobneţ, nepomembneţ       person who feels       the marginalized
              unimportant and fells that
                 he cannot influence
                decisions or events;
                   =outsiders
  svet iz zakulisja     in a way that people in    behind-the-scenes
              general are not aware of it       world
biti zmanjšan, omejen na     to be changed to a more     to be reduced to
                  general or more simple
                        form
   hrepeneti po        to wish sth really strongly    to long for
 priznati, potrditi nekoga     to accept that sb has a   to acknowledge sb
                  particular authority or
                       status
  hudomušna šala         a joke that you make on       prank
                     sb‟s account
osnoven, skrajen, najvišji     most extreme – most        ultimate
                 important…, recognised;
                the one that sets the rules
   biti izključen iz        not to be accepted    to be excluded from
                     somewhere
brsteti, izvirati, skočiti od   to be caused by sth, to    to spring (sprung,
      nekod             start from sth      sprung) from sth
     odtujitev       a feeling of separation, of     alienation
                   not belonging to a
                    particular group
   izdaja, številka      one of a regular series of      issue
                magazines or newspapers
   pripovedovalec        a person who narrates,       narrator
                     tells a story
    pripovedka               story         narrative
   biti oddaljen od        not to be involved or   to be distanced from
                    connected with
     vrstnik        a person who is the same        peer
                  age (especially young
                      people)
  okrepiti, utrditi se       to become stronger      to strengthen
   odločitev, sklep           resolution         resolve
    navdihniti       to make sb try to do sth, to     to inspire
                 give sb a desire to do sth
 iztegniti se, pribliţati se    to show sb that you are    to reach out to sb
    nekomu…         interested in them and/or
                   want to help them
   biti pogumen         to become courageous      to take heart
 ki se ga lahko pridobi     to be obtained (especially    to be gained
                sth that you need or want)
  dobrota, usluţnost      the quality of being good     goodness
   nesmiselnost,        not clear logical thinking;    irrationality
   nespametnost,          emotional being, not
   nerazumskost             rational
razumskost, premišljenost      clear logical thinking;     rationality
                   decisions based on
                  reason rather than
                     emotions
   stvaritev, izum      an idea or a belief that is    construct
                based on various pieces of
                 evidence which are not
                    always true
  eksistencialističen          adj.; noun        existentialist
 znan, znamenit, odličen    important, deserving to be    notable (notably)
   (še posebej)         noticed or to receive
                attention (used for giving a
                   good or the most
                important example of sth;
                    =especially)
 upodobiti, opisati, slikati    to show an image of        depict
                sth/sb in a picture; to give
                 an impression of sth in
                 words or with a picture
     vesoljni       connected with the whole       cosmic
                 universe; very great and
                     important
   nepomembnost,        being/doing sth without    meaninglessness
   nesmiselnost       any purpose or reason and
                therefore not worth doing
                     or having
     pomen                           meaning
 pomemben, razumljiv                       meaningful
     misliti                          to mean
   sredstvo, način                         means
umik, osamljenost, samota     isolation; the state of     seclusion
                 having little contact with
                    other people
     osamljen       without much contact with       secluded
                    other people
 osvoboditi se od, uiti od   to escape from a position    to break free from
                 in which sb is stuck or
                      trapped
     potrditev        a statement, letter, etc.     confirmation
                that shows that sth is true,
                   correct or definite
 nepomembnost razloga      reason is irrelevant, there  irrelevance of reason
                    is no reason
  neuspel, pozabljen,        not successful         failible
    zmotljiv
nerazumski, neracionalen    not based on, or not using,      irrational
                 clear logical thought
  zobec (v stroju)    a part of a machine – one        cog
              of a series of teeth on the
             edge of a wheel; small part
               of a large organization
   izrazoslovje      the set of expressions     terminology
    (termin)         used in a particular      (termin)
                    subject
   meja, omejitev         border, limit        bound
 človek, ki ne spada   someone living beyond the       outsider
    zraven…         bounds of what most
              people consider “normal
              society”, either by choice
                    or force
  ločitev, odcepitev      a period of time that     separation
              people spend apart from
                   each other
 druţbena odtujitev   isolation from other people   social estrangement
nemočnost, nezmoţnost     state of being without    powerlessness
                 power to control or
                 influence sb/sth
    usoda         the power believed to       destiny
                control events; =fate
   dokončno       in the end, finally; fatally    ultimately
  eksistencializem      the theory that human      existentialism
                 beings are free and
              responsible for their own
              actions in a world without
                    meaning
 predlagati razlago,   to suggest an explanation      to propose
  pojasnilo nečesa       of sth for people to
                    consider
   posameznik         a person considered       individual
             separately rather than as a
                  part of a group
   nujnost, kriza    an urgent need or demand       exigency
               that you must deal with
   pohajkovati        to walk for pleasure,      to ramble
                 especially in the
                   countryside
 ukaz, volja, odlok,    an official order from a      decree
  odredba, sklep     ruler or a government that
                 becomes the law
elementarna rjava barva     basic brown colour     elemental brown
    ţareti       to produce a dull, steady      glow
                     light
 !!!pomembna oseba,     winner, important person      chariot
    zmagovalec
   ventil, zaklopka                       valve
prešita odeja, pregrinjalo      blanket          bed-quilt
     trd, tog           hard            stiff
      rebro                          rib
    v ravnoteţju        keeping balance        poised
                                 (poise)
  negotov, odvisen od        uncertain         precarious
 drugih, tvegan, kočljiv
   količina, masa           body           bulk
   mešanica, izbor     mixture, many pieces of     assortment
                    things
    pozlačen       that looks like gold but     gilt (to gild)
                     isn‟t
     ovratnik            collar           stole
     krznen        made of animals‟s skin        fur
                 with hair still on it
     muf                           muff
    podlaket       part of the arm below the      forearm
                    elbow
okenska polica (zunanja)   a narrow flat shelf fixed    window-ledge
                 below a window
    popolnoma            totally          utterly
    neizvedljiv          impossible        impracticable
  močno, odločno        with a lot of power      vigorously
 boreče, upirajoče se         fighting         struggling
napetost, preobremenitev,       hardship          strain
     napor
     osedlan        given an unpleasant        saddled
               responsibility, task, debt,
                    etc.
    anksioznost      the state of being afraid,     anxiety
                   nervous
  Hudič vzemi vse!                    The devil take it all!
     srbeč         giving uncomfortable       itching
               feeling on your skin that
               makes you want to scratch
  drgetati, tresti se   to shake slightly because     to shiver
               you are cold, frightened,
                   excited, etc.
           ARE WE ALL BECOMING AMERICANS?

                  symbol for the USA        Uncle Sam
                  (money, military…)
    potrošniki          people who buy         consumers
     doseg              extend            reach
 prisoten na velikem      sth that has extended far      far and wide
    območju        and wide across the world
  razvedrilo, zabava                       entertainment
   tematski park                         theme park
podalšati, segati, širiti se     to grow into several      to extend
                      directions
      anketa               poll          survey
najbolj prepoznanvni ljudje     most people would     the most recognized
     na svetu           recognise them      people in the world
     podnapisi        words that translate what      subtitles
                is said in a film/movie into
                 a different language and
                 appear on the screen at
                     the bottom
   sinhroniziran           synchronized          dubbed
 oddajati po radiu, TV     to send out programmes       to broadcast
                  on television or radio   (broadcast, broadcast)
  ponovno oddajati..     to broadcast over and over     to rebroadcast
                       again
    glavni izdelek          main product         staple
    prevladovati            to control        to dominate
  vrednota, vrednost      how much sth is worth;        value
                  being useful, important
  pa vendar, kakorkoli            but          ,however,
     dvomiti         to doubt, to be sceptical     to question
    priloţnost         possibility, new chance     opportunity
   običaj, navada            tradition         custom
   osebna navada          personal tradition        habbit
  ponuditi priloţnost     to give a chance to do, try  to open opportunities
                     sth
manj + števni samostalniki                   fewer + countable
                                 nouns (choices)
   manj + neštevni                      less + uncountable
   samostalniki                          nouns
premikati se (v smeri proti)  to move in a particular     to head (toward)
                   direction
    Kam greš?       Where are you going to?    Where are you heading
                                   to?
     globalen           worldwide           global
  enoličnost, enotnost,    everybody is the same       uniformity
    poenotenje
  ohrtaniti, obdrţati       to keep, to preserve      to retain
     povzročiti      to be the reason for sth to     to cause
                      happen
     trgovati         tu buy and sell things       trade
   porabiti, potrošiti     to use sth (fuel, energy,    to consume
                      time..)
  spoznati, prepoznati     to know who/what sb/sth      to recognize
                 is when you see or hear
                       them
     širiti se       to cover larger and larger     to spread
                       area
 prvi, najpomembnejši         the first reason      primarity
      razlog
direktorji, vodilne osebe v  the most important people      executives
     podjetju         in the company
ne brez čuta za moralno                    not out of a sense of
    odgovornost                       moral obligation
       niti                           nor
   izvoz, izvaţati         the selling and     export (noun, verb)
                transporting of goods to
                 another country; to sell
                and send good to another
                      country
    zvit, premeten      clever in a negative way       crafty
  !!! uničiti, spodkopati     to try to destroy the      to subvert
                authority of a system by
                 attacking it secretly or
                     indirectly
   z namenom, da          with purpose to      in an attempt to
  tehnološko napreden         to be far on in      technologically
                 technological progress       advanced
  tehnološki napredek                    technological progress
  ţivahen, poskočen        lively, playful         frisky
nezgledneţ, neprimerneţ    a person who is not able to live      misfit
                or work happily with others (he
                is not accepted by a group of
                 people, especially because
                 their behaviour or their ideas
                    are very different)
    birokracija        officials working for        bureaucracy
                    government
    kleptoman         a person addicted to        c(k)leptomaniac
                     stealing
   kisla kumarica                            pickle
  govorna napaka        a flaw in sb‟s way of       talking disorder
                   communication
   visoka stopnja       sth that is not so easily      high level of
   razumevanja           understood          understanding
 društvo, mestni svet       a large business         corporation
                 company; a group of
                people elected to govern a
                  large town or city
  dvigajoč, naraščajoč     increasing standards of      rising standards of
  ţivljenski standard          living             living
    veliki dobički        huge, big profits        massive profits
pridobiti korist od nečesa      to gain from sth       to benefit from sth
 nekaj je zaradi nečesa    sth is the consecuence of     sth is due to sth else
                     sth else
  ovire pri trgovanju                        trade barriers
  trţišče (globalno)                       global marketplace
 udeleţiti se, sodelovati   to take part in sth, to be a      to participate
                  participant in sth
 strniti, spojiti, zliti se   to join (more than one         to merge
                    thing) in one
   drţavne meje          national borders        national lines
 preseliti se na drugo     to move to some other         to relocate
     lokacijo            location           (relocation)
     tovarna             factory         manufacturing sites
   !!! delovna sila                         labour costs
  pristaš, podpornik      a person who supports          supporter
                     sb/sth
  argumentirati nekaj     to give arguments for sth       to argue sth
 ustvariti delovna mesta                       to create jobs
   dobrine, blago       things that are produced         goods
                    to be sold
   biti zasluţen za      to be responsible for sth     to be credited with sth
                      good
     pohvala          praise or approval          credit
                   because you are
               responsible for sth good
                that has happened
    pomagati           to help            to aid
 tak, ki pomaga, nudi        helping            aiding
     podporo
  dohodek na osebo                      income per person
 širjenje demokracije                      the spread of
                                  democracy
 povečano spoštovanje                    increased respect for
   človeških pravic                       human rights
     pridobiti          to get             to gain
  iskati, skušati najti   to search, to try to find        to seek
  nasprotnik:pristaš                     opponent:supporter
 obtoţevati, skritizirati…  to strongly criticize sb/sth     to denounce
               that you thing is wrong,
                   illegal, etc.
  biti odgovoren za                    to be responsible for
   delovni pogoji                     working conditions
     revščina      the state of being poor; a       poverty
                   lack of sth
  drţave v razvoju     poor countries that try to   developing (developed,
               make their industry and     underdeveloped)
               economic system more        countries
                   advanced
    izkoriščati      to take advantage of, to      to exploit
                    abuse
    izkoriščanje                       exploitation
 strašanski, grozanski       horrible          horrendous
    slabi pogoji       bad conditions        brutal conditions
  plača /na dan/teden                     wages – Pl. /per
                                  day/week
  močan, mogočen       having a lot of power        powerful
     trditi       to say (!!!publicly) sth is       claim
                    true
    spodbujati        to give sb support,        encourage
                courage or hope, to
               persuade sb to do sth
 lahkomiseln, predrzen,        careless           reckless
    nebriţen
     skrbeti         to have worries         to worry
degradacija, odstavljenje;                    degradation
    poniţanje
  odstaviti; poniţati    to make sth become         to degrade
                worse (especially in
                   quality)
    dolgočasen          dull, boring         bland (blandly)
     oglaševati          to advertise          to promote
    tekmovati z                        to compete with
visok deleţ denarja, ki ga   a lot of money is being      high advertising
namenijo za oglaševanje     spent on advertising         budgets
     (proračun)
 izginiti, umakniti se (iz  to disappear; to no longer   to drop out (from the
      trţišča)      take part in or be part of      market)
                      sth
   Za začetek…          To begin with,…          Firstly,…
  raznolik, neenak,          different           diverse
   mnogovrsten
 razdelitev, razporeditev                      distribution
razdeliti, razporediti, dati     to send goods to        to distribute
                  shops/stores and
                 businessesso that they
                can be sold; to spread sth
    nabrekati        to temporary increase,        to bulge
  (popolnoma poln)          become bigger         (bulging)
                 (completely full of sth)
   sekati, zrezati      to cut sth into pieces; to      to chop
                 reduce sth by a large
                      amount
    narcističen       a person who thinks he‟s       narcisstic
                  perfect, handsome
   tipičen, bistven     the perfect example of sth     quintessential
izkazati se kot, razviti se      to turn out to be       to wind out
      v…
    !!!vsebovati          to include          to commission
    zniţati ceno        to reduce the price      to undercut the price
   nič, malenkost       not worth mentioning          nothing
Vredno je ___. (omembe)                      It is worth ___ing.
                                   (mentioning)
 britanski ambassador v                    British Ambassador TO
     Sloveniji                           Slovenia
    ambassador                           Ambassador
   biti prvi, začeti    to lead, to be the first one  to be the first one in the
                   who does sth            field
  biti naprej, spredaj     to be further forward,       to be ahead of
                earlier, further advanced
                    than sb/sth
    dostopen        everybody can access it       accessible
     izvozen          could be exported        exportable
     vzorec                            pattern
  ključna območja      the most important areas       key areas
   ključne besede       the most important words        key words
                                  moving pictures
biti očitno, leţati v dejstvu     to be obvious..        to lie in the fact
     film??????                         to continue the
                                   dominance
povezovati nekaj z nečim     to get a thought about a   to associate sth with sth
                thing automatically without
                 thinking about this thing
     idealiziran                          idealized
  deţela svobodnih                       the land of the free
  tlakovan z zlatom                       paved with gold
   privlačnost, čar       sth fancy, wonderful        glamour
    z nakupom            by buying         by purchasing
     prebaviti                           digest
  dodatno ugajati……            ???          to have the added
                                    appeal
   nanašati se na       to concern or relate to       to apply to
                      sb/sth
     preprost            simple          unsophisticated
 zapleten, izumetničen         complexed          sophisticated
      cenjen           admired, likable       appreciated by
 tak, ki ima hiter tempo       with a fast tempo        fast-paced
    dirke z avti                         car chase
  včlaniti, vpoklicati     to participate, to take part      to enrol
                      in sth
 vsebovati, namigniti,     to suggest that sth is true      to imply
   namigovati