Man AHL Diversified Markets EU

Document Sample
Man AHL Diversified Markets EU Powered By Docstoc
					     Man AHL Diversified Markets EU
     Financiële bijsluiter per 31 maart 2009
     Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over
     Man AHL Diversified Markets EU1 Korte weergave van de beleggingsinstelling             Fonds bedraagt Euro 10.000. Het Fonds streeft naar het
                                   realiseren van kapitaalgroei op de middellange termijn, met een
Voor producten als Man AHL Diversified Markets EU (het
                                   beperking van de hieraan verbonden risico’s door te beleggen in
‘Fonds’) is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht.
                                   een gediversifieerde portefeuille van beleggingen op derivaten-
Deze financiële bijsluiter is een document van Man Fund
                                   en interbancaire valutamarkten met behulp van het AHL
Management Netherlands B.V. (voorheen geheten: Man
                                   Diversified Programme.
Investments Netherlands B.V.), de beheerder van het Fonds
(‘Beheerder’). Aan de Beheerder is door de AFM vanaf 1
                                   Voor een uitgebreide beschrijving van de van toepassing zijnde
augustus 2006 een vergunning verleend in overeenstemming
                                   beleggingsrestricties verwijzen wij u naar het Prospectus.
met de Wet toezicht beleggingsinstellingen, welke vergunning op
grond van Artikel 33 Invoerings- en aanpassingswet Wet op het
                                   Het Fonds heeft geen benchmark. Er wordt echter een
financieel toezicht is omgezet in een vergunning op basis van de
                                   vergelijking gemaakt met het rendement van de wereldwijde
Wet op het financieel toezicht. Deze financiële bijsluiter is
                                   aandelen- en obligatiemarkt. Deze informatie wordt in de
opgesteld volgens een krachtens de wet voorgeschreven opzet.
                                   maandelijkse fondsrapportage op de website van de Beheerder
Het doel is u op hoofdlijnen een beeld te geven van het Fonds en
                                   gepubliceerd.
om u in staat te stellen dit product beter te vergelijken met
andere financiële producten. Deze financiële bijsluiter geeft geen
                                   2.2 Financiële risico’s
informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden en
geeft geen uitputtende beschrijving van de voor u geldende      De waardeontwikkeling van de Participaties in het Fonds is
rechten en verplichtingen. Verdere details over het Fonds vindt u   afhankelijk van ontwikkelingen op effecten-, kapitaal-,
in het prospectus dat door de Beheerder is opgesteld inzake het    valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw
Fonds (het ‘Prospectus’). Wij raden u aan ook hiervan kennis te    belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw
nemen. De financiële bijsluiter wordt actueel gehouden en is     belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw
momenteel bijgewerkt tot en met 31 maart 2009. Woorden met      inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren
een hoofdletter geschreven en uitdrukkingen gebruikt in deze     gaat.
financiële bijsluiter hebben de betekenis daaraan toegekend in
het Prospectus, mits dergelijke woorden met een hoofdletter en    Door de hefboomwerking van de strategie, aangezien de door
uitdrukkingen niet anderszins in deze financiële bijsluiter zijn   het Fonds geïnvesteerde bedragen slechts een gering
gedefinieerd.                             percentage beslaan van de onderliggende waarde van de
                                   contracten, kunnen aanzienlijke prijsfluctuaties worden
                                   veroorzaakt en derhalve de gevolgen van bovenstaande
Deze financiële bijsluiter betreft zowel de Tranche A Participaties
                                   ontwikkelingen op de markten waarop het Fonds actief
(zijnde Participaties zonder ‘sales charge’ maar wel onderworpen
                                   investeert, worden versterkt.
aan de vervroegde inkoopvergoeding zoals omschreven in het
Prospectus en in artikel 9 lid 1 van de Algemene Voorwaarden)
                                   Afgezien van het aankoopbedrag zijn er geen andere financiële
als de Tranche B Participaties (zijnde Participaties vermeerderd
                                   verplichtingen bij uw deelname aan Man AHL Diversified Markets
met een eventuele ‘sales charge’ te bepalen door de Beheerder
                                   EU.
zoals omschreven in het Prospectus en in artikel 7 lid 2 van de
Algemene Voorwaarden maar zonder dat enige vervroegde
                                   Wij wijzen u op de volgende algemene- en productspecifieke
inkoopvergoeding verschuldigd is).
                                   risico’s:

2 Beleggingsgegevens
                                   Algemeen
2.1 Beleggingsbeleid
                                   Geschiktheid voor belegging
Man AHL Diversified Markets EU bestaat sinds 1994 en is een in
                                   Een belegging in het Fonds is alleen geschikt voor beleggers die
Nederland gevestigd besloten beleggingsfonds voor gemene
                                   in staat zijn de voordelen en de risico’s van een dergelijke
rekening met speciale risico’s volgens Zwitserse regelgeving
                                   belegging te beoordelen en die beschikken over voldoende
voor beleggingsfondsen, beheerd door Man Fund Management
                                   middelen om enige verliezen te dragen die kunnen voortvloeien
Netherlands B.V. (voorheen geheten: Man Investments
                                   uit een dergelijke belegging. Een belegging in de managed
Netherlands B.V.), met als adres Naritaweg 165 (Telestone 8 –
                                   futuressector brengt een aanzienlijk risico met zich. Er kan geen
Teleport), 1043 BW, Amsterdam. De minimale deelname in het
                                   garantie worden gegeven dat het Fonds zijn doelen bereikt of

                                                                     1
aanzienlijke verliezen kan vermijden. Belegging in het Fonds     intrekken van een Deelnameformulier tenzij de Beheerder
(door de aankoop van Participaties) hoeft niet voor iedere      anderszins bepaalt.
belegger geschikt te zijn.
                                   Participatiehouders zullen uiterlijk een verzoek tot verkoop
Gegadigden dienen de risico’s en overige informatie in het      moeten indienen bij het Registratiekantoor of Transfer-Agent
Prospectus zorgvuldig te beoordelen en te evalueren voordat ze    uiterlijk drie Werkdagen voor de Handelsdag waarop de verkoop
besluiten te beleggen in het Fonds. Gegadigden dienen ook       moet worden gedaan. Er bestaat momenteel geen secondaire
persoonlijk financieel advies in te winnen bij een onafhankelijke   markt voor de Participaties. Participatiehouders weten daarom
financieel adviseur voordat ze overgaan tot een belegging. Het    voorafgaand aan het indienen van het verzoek tot verkoop de
volgende overzicht van risicofactoren ten aanzien van het       Intrinsieke Waarde per Participatie niet. In de tussenliggende
aanvragen en/of houden van Participaties zou niet volledig      periode tussen Waardebepalingsdagen kan de onderliggende
kunnen zijn. Naarmate het AHL Diversified Programme zich       Intrinsieke Waarde per Participatie dan ook wezenlijk veranderen
ontwikkelt, kan een belegging in het Fonds onderhevig zijn aan    wegens marktveranderingen en dientengevolge kan deze
risicofactoren die niet in dit overzicht staan beschreven.      aanzienlijk afwijken van de Intrinsieke Waarde per Participatie op
                                   enige voorafgaande Handelsdag. Participatiehouders zijn niet
Beleggen in Participaties                       gerechtigd tot het intrekken van een verzoek tot verkoop tenzij
Elke Aanvrager moet bij het bepalen van het beleggingsbedrag in    de Beheerder anderszins bepaalt of tenzij de handel en/of de
de Participaties de risicofactoren in overweging nemen die in     berekening is opgeschort volgens de voorwaarden van het
deze paragraaf staan beschreven evenals de voorwaarden van      Prospectus.
het Prospectus en als vervat in de Algemene Voorwaarden. Men
dient in gedachten te houden dat de risico’s die aan dit type     De Intrinsieke Waarde is niet gegarandeerd en kan zowel stijgen
belegging zijn verbonden groter zijn dan die normalerwijze      als dalen. Participatiehouders die Participaties verkopen, kunnen
geassocieerd zijn met andere types beleggingen, aangezien de     minder terugkrijgen dan het oorspronkelijk door hen ingelegde
beleggingen waarin het Fonds voorstelt te beleggen, onderhevig    bedrag.
kunnen zijn aan plotselinge, onverwachte en aanzienlijke
prijsveranderingen. Dit brengt met zich dat de handel in       Rendementsrisico
dergelijke beleggingen binnen een kort tijdsbestek kan leiden tot   Beleggers dienen de tekst van het Prospectus in de paragrafen
aanzienlijke verliezen en winsten in de Intrinsieke Waarde per    getiteld ‘Beleggingsdoel en –strategie en ‘Beleggings- en
Participatie. Dientengevolge, moet een belegging alleen worden    leningsrestricties’ zorgvuldig door te nemen en hierbij in
gedaan door die personen die een verlies in die belegging       aanmerking te nemen dat de Intrinsieke Waarde per Participatie
kunnen dragen.                            (d.w.z. de koers per Participatie) kan dalen en stijgen. Er bestaat
                                   geen garantie dat de Beheerder of Man Investments Limited (de
Een Aanvrager dient alleen een klein percentage (5 à 10%) van     ‘Beleggingsadviseur’) het beleggingsdoel zal realiseren.
zijn gehele portefeuille toe te wijzen aan een belegging in het
Fonds. Het AHL Diversified Programme is ontworpen en opgezet     Portefeuillerisico
als een belegging op de middellange termijn.             AHL Diversified Programme
                                   De identificatie en exploitatie van het AHL Diversified Programme
Aanvragers zullen een Deelnameformulier moeten indienen bij      brengt een hoge mate van onzekerheid met zich mee. Er kan
het Registratiekantoor/Transfer-Agent uiterlijk vier Werkdagen    geen zekerheid worden gegeven dat de Beleggingsadviseur in
voor de Handelsdag waarop de inschrijving moet worden         staat zal zijn geschikte beleggingsmogelijkheden te vinden
gedaan. Voorafgaand aan het indienen van een             waarin alle toegewezen middelen kunnen worden ingezet.
Deelnameformulier is de Inschrijvingsprijs van de Participaties die
ze aanvragen nog niet bekend. In de tussenliggende periode      De opbrengsten voor Participatiehouders op de Participaties
tussen Waardebepalingsdagen kan de onderliggende Intrinsieke     (door enige betaling van verkoopopbrengsten of het equivalent
Waarde per Participatie wezenlijk veranderen wegens          daarvan) zullen worden bepaald door cumulatieve netto winsten
marktveranderingen en dientengevolge kan de Inschrijvingsprijs    of verliezen die voortvloeien uit de beleggingsactiviteiten van de
die door de Aanvrager op enige Handelsdag moet worden         Beheerder. De Intrinsieke Waarde per Participatie (en
voldaan aanzienlijk afwijken van de Inschrijvingsprijs op enige    dientengevolge de opbrengsten op de Participaties) kan in de
voorafgaande Handelsdag.Aanvragers zijn niet gerechtigd tot het    loop der tijd aanzienlijk variëren, afhankelijk van de handels- en


                                                                      2
beleggingsresultaten. Het Fonds, de Beheerder of de Bewaarder     Participaties die aan het AHL Diversified Programme zijn
geeft geen garantie met betrekking tot enige opbrengst die een    toegewezen. Het gebruik van dergelijk leverage betekent dat
Participatiehouder kan behalen op de Participaties en er is geen   zelfs betrekkelijk kleine verliezen, of onvoldoende opbrengsten
verzekering dat de informatie over de Beleggingsadviseur of het    om kosten te compenseren, de middelen gehouden door de
AHL Diversified Programme in het Prospectus in enig opzicht de    Bewaarder voor het Fonds snel kunnen verminderen, de
prestaties van het Fonds in de toekomst aangeeft (hetzij qua     Intrinsieke Waarde per Participatie doen afnemen en haar
winstgevendheid hetzij qua lage correlatie met andere         opbrengstenpotentieel reduceren of wegnemen.
beleggingen).
                                   Over het algemeen is aan de meeste transacties met leverage
De complexe handelsprogramma’s die worden uitgevoerd door       het storten van een onderpand (‘margins’) verbonden.
de Beleggingsadviseur en de snelheid en het volume van        Verhogingen van het bedrag aan margins of vergelijkbare
transacties leiden onvermijdelijk tot het uitvoeren van transacties  betalingen, of het vereiste om aanvullende zekerheid te stellen,
die, achteraf bezien, niet vereist waren volgens het         kan leiden tot de noodzaak tot handelsactiviteiten op een tijdstip
handelsprogramma. Participatiehouders ontvangen de voordelen,     en tegen prijzen die nadelig voor het Fonds kunnen zijn en die tot
maar dragen ook het verlies dat voortvloeit uit onbedoelde      aanzienlijke verliezen kunnen leiden. Er bestaat geen garantie dat
handelstransacties die op deze wijze hebben plaatsgevonden.      de leveragefaciliteiten altijd beschikbaar zullen zijn en een verlies
                                   of afname van de leveragefaciliteiten zal er waarschijnlijk toe
Het AHL Diversified Programme maakt gebruik van bepaalde       leiden dat de Beheerder haar totale beleggingsblootstelling zal
strategieën die afhankelijk zijn van de betrouwbaarheid en de     moeten terugbrengen. De voorwaarden waartegen
accuraatheid van de analytische modellen van de            leveragefaciliteiten beschikbaar zijn, kunnen aan verandering
Beleggingsadviseur. Tot de mate waarin dergelijke modellen (of    onderhevig zijn.
de onderliggende aannames) niet correct blijken te zijn, kunnen
de beleggingen van het Fonds niet naar verwachting presteren,     Liquiditeitsrisico
wat kan leiden tot aanzienlijke verliezen voor het Fonds en,     De Beheerder kan beleggingen met ‘leverage’ doen in markten
dientengevolge, voor de Participatiehouders.             die volatiel zijn en/of illiquide kunnen worden.
                                   Dienovereenkomstig, hoewel de beleggingen van het Fonds een
De Beleggingsadviseur beheert het risico voor het Fonds door te    grotere liquiditeit kunnen bieden dan een aandelenbelegging, kan
trachten te verzekeren dat het onderliggende risico binnen vooraf   het onmogelijk zijn voor het Fonds om posities waartegen de
bepaalde niveaus blijft.                       markt zich beweegt te liquideren (in het geval dat de handel
                                   stopt of door dagelijkse prijsfluctuatiebeperkingen op de markten
Financieringsfaciliteiten en ‘leverage’                waarop wordt gehandeld of anderszins) of kan dit hoge kosten
Teneinde het AHL Diversified Programme te implementeren, mag     met zich mee brengen. Eveneens kan het onder bepaalde
de Beheerder, hoewel dat niet wordt verwacht, lenen en gebruik    omstandigheden niet mogelijk zijn om een positie onmiddellijk in
maken van verschillende vormen van leverage, inclusief        te nemen of te liquideren (in het geval van onvoldoende
financieringsfaciliteiten of ‘short’ posities. Hoewel leverage    handelsactiviteit op de relevante markt of anderszins).
kansen biedt op een hogere totale opbrengst, bestaat ook de      Dienovereenkomstig kan het vermogen van het Fonds om te
kans dat verliezen hoger kunnen uitvallen. Indien de inkomsten    reageren op marktbewegingen worden belemmerd. Deze risico’s
en de toename van beleggingen die zijn gedaan met geleende      spelen een grotere rol wanneer het Fonds posities moet
middelen lager zijn dan de kosten van de leverage, zal de       liquideren om aan ‘margin calls’, verkoopverzoeken of andere
Intrinsieke Waarde en de Intrinsieke Waarde per Participatie     financieringsvereisten te voldoen.
dalen. Dienovereenkomstig wordt elke gebeurtenis die de
waarde van een belegging door het Fonds negatief beïnvloed,      ‘Short selling’
uitvergroot tot de mate waarin leverage is toegepast. De       De Beheerder kan overgaan tot ‘short selling’. ‘Short selling’
cumulatieve effecten van het gebruik van leverage op een markt    houdt in dat er ingestemd moet worden met het verkopen van
die zich negatief beweegt ten opzichte van een belegging met     activa op een latere datum, hoewel, op het tijdstip van de
leverage kan leiden tot een aanzienlijk verlies, dat groter is dan  overeenkomst, de te verkopen activa niet in het bezit kunnen zijn
wanneer geen leverage was toegepast. Een mogelijk gevolg van     van de verkoper. De verkoper kan van tijd tot tijd activa van
leverage is dat rente-uitgaven kunnen leiden tot een gedwongen    hetzelfde type moeten lenen voor levering aan de koper met een
vermindering van de totale belegging van de (opbrengst van)      verplichting voor de verkoper (in dit geval het Fonds) om enige


                                                                       3
dergelijke geleende activa op een latere datum weer te         hoge mate van geconcentreerde toewijzing is.
vervangen. ‘Short selling’ stelt een belegger in staat te profiteren
van dalende marktprijzen tot de mate waarin dergelijke dalingen    Marktrisico
de transactiekosten te boven gaan evenals enige kosten van het     Marktomstandigheden veranderen voortdurend en het feit dat
lenen van de activa. Indien de geleende activa moeten worden      het AHL Diversified Programme successen heeft behaald in het
vervangen door aankopen tegen marktprijzen om de ‘short        verleden, kan vrijwel irrelevant zijn voor de kansen op
positie’ af te dekken, leidt elke prijsstijging van de geleende    winstgevendheid in de toekomst. In het verleden behaalde
activa tot verlies. De aankoop van activa om de ‘short positie’ af   resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan dan
te dekken kan op zich de prijs hiervan verder doen stijgen       ook geen garantie worden gegeven dat er winsten zullen worden
waardoor het verlies alleen verder toeneemt. Bovendien bestaat     behaald of dat er geen aanzienlijke verliezen zullen optreden.
er geen garantie dat de activa die vereist zijn om de ‘short
positie’ af te dekken, beschikbaar zijn voor aankoop. Daarnaast    Transactierisico
kennen sommige markten regels voor ‘short selling’ tegen een
                                    Een betaling via een betalingssysteem kan niet plaatsvinden
prijs die lager is dan de laatste verkoopprijs waardoor de
                                    zoals verwacht omdat betaling of levering van financiële
Beleggingsadviseur verhinderd is om namens het Fonds de
                                    instrumenten door een tegenpartij niet plaatsvond zoals
‘short selling’ op het gunstigste tijdstip uit te voeren.
                                    verwacht of dat dit te laat gebeurde.

Derivaten
                                    Tegenpartijrisico
Beleggingen in derivaten brengen speciale risico’s met zich en
                                    Beleggingen worden normalerwijze aangegaan tussen de
kunnen verlies opleveren. De prijzen van futurescontracten en
                                    Beheerder en de makelaar(s) als opdrachtgever (en niet als
derivaatinstrumenten zijn zeer volatiel. Deze prijzen worden
                                    agent). Dienovereenkomstig, staat het Fonds volledig bloot aan
beïnvloed door, onder andere, rentepercentages, volatiliteit,
                                    het risico dat de makelaar(s), in geval van insolventie of een
dividendrendement, een veranderende relatie tussen vraag en
                                    vergelijkbare gebeurtenis, niet in staat is (zijn) om aan de
aanbod, handel, fiscale en monetaire aspecten en
                                    contractuele verplichtingen jegens Citco Bewaarder B.V. (‘de
deviezencontroleprogramma’s evenals politieke en economische
                                    Bewaarder’) en de Beheerder in verband met het Fonds te
gebeurtenissen.
                                    voldoen. Dit betreft ook margins die door de makelaar(s) wordt
                                    (worden) aangehouden ten behoeve van het Fonds. De
Termijncontracten                           Beheerder en de Bewaarder lopen ook het risico dat de
Anders dan futurescontracten worden termijncontracten niet       makelaar(s) in gebreke blijft (blijven).
verhandeld op de beurs en zijn zij niet gestandaardiseerd.
Termijn- en contante handel is grotendeels niet gereguleerd; de    Voorzover margins van de Bewaarder, aangehouden door de
dagelijkse prijsbewegingen kennen geen beperkingen en limieten     makelaar(s), geplaatst worden bij een markttegenpartij van de
voor speculatieve posities zijn niet van toepassing. Het is niet    makelaar(s), kunnen zulke margins worden samengevoegd met
vereist dat de opdrachtgevers die handelen op de            margins van andere cliënten van zowel de makelaar(s) en/of de
termijnmarkten, de markten blijven maken in de valuta of        markttegenpartij, die worden gehouden bij dezelfde
goederen die ze verhandelen, en deze markten kunnen periodes      markttegenpartij en kunnen derhalve blootgesteld worden aan
van illiquiditeit meemaken die soms geruime tijd voortduren. Er    verlies hiervan, als gevolg van verrekening, in het geval van
kan sprake zijn van verstoringen op elke markt waarop         insolventie van de markttegenpartij.
gehandeld wordt wegens een ongebruikelijk hoog
handelsvolume, politieke interventie of andere factoren.        Middelen, niet direct benodigd voor margins door de makelaar(s)
Illiquiditeit of verstoring van de markt kan tot verliezen leiden.   zullen worden gehouden op een afgezonderde cliëntenrekening
                                    of rekeningen bij een bank of banken in overeenstemming met
Concentratierisico                           de Client Money Rules. Gelden gehouden door de makelaar(s)
De Beheerder, op advies van de Beleggingsadviseur, is niet       op een afgezonderde cliëntenrekening kunnen onderworpen zijn
gehouden de toewijzing van het Fonds te beperken tot een        aan ‘pooling’ (pro-rata allocatie) in het geval dat er een overall
specifieke categorie activa, een bepaalde wederpartij of        tekort is in bedragen, verschuldigd door de makelaar(s) aan haar
bepaalde valuta. Handelsrisico’s, rentevoetrisico’s en         (hun) cliënten vanuit dergelijke cliënten afgezonderde gelden.
buitenlandse wisselkoersrisico’s zullen hoger zijn daar waar een    Gelden aangehouden op afgezonderde cliëntenrekeningen
                                    kunnen echter nooit beschikbaar worden voor algemene

                                                                      4
crediteuren van de makelaar(s).
                                   Het Prospectus handelt anders dan zoals uiteengezet in de
Risico van hoge vergoedingen en transactiekosten           paragraaf getiteld ‘Belasting’ niet over de fiscale gevolgen van
Het Fonds is onderhevig aan betalingen van aanzienlijke        beleggingen in het Fonds.
vergoedingen. Tenzij het Fonds wezenlijke winsten en rente-
inkomsten genereert, kunnen er, na betaling van de          Rentevoetrisico en valutarisico
vergoedingen en kosten, weinig of geen opbrengsten zijn voor     Beleggingen in het Fonds moeten in Euro gedaan worden.
de Participatiehouders. Zie informatie in het Prospectus in de    Participatiehouders handelend in een andere locale valuta
paragraaf getiteld ‘Vergoedingen en kosten’. Dergelijke        moeten zich ervan bewust zijn dat wisselkoersschommelingen
vergoedingen en transactiekosten zijn in aanzienlijke mate      kunnen resulteren in waardedalingen of –stijgingen van de
verschuldigd aan partijen, die net als de Beheerder gelieerd zijn   beleggingen.
aan de Man Group.
                                   Het Fonds kan blootstaan aan rentevoetrisico’s. Tot de mate
Het resultaat van het Fonds zal worden beïnvloed door de       waarin de heersende rentepercentages veranderen, kan dit een
kosten behorend bij de beleggingen van het Fonds. De         negatieve uitwerking hebben op de Intrinsieke Waarde per
Beheerder kan via de Beleggingsadviseur met een hoge         Participatie. De Beheerder streeft ernaar het valutarisico en/of
frequentie handelen, resulterend in evenredig hoge          rentevoetrisico te beperken door middel van ‘hedging’
transactiekosten. Een hoge portefeuilleomloopsnelheid zal over    transacties. Voor zover deze ‘hedging’ transacties gebrekkig zijn
het algemeen resulteren in corresponderende hoge           of slechts een gedeelte van het risico dat gemoeid is met de
transactiekosten. Het precieze bedrag aan makelaars- en        beleggingen afdekken, ontvangen Participatiehouders de
gerelateerde transactiekosten die worden gemaakt, zal van een     voordelen of dragen het verlies dat voortvloeit uit dergelijke
aantal factoren afhangen, waaronder de aard en de frequentie     omstandigheden.
van de marktkansen die zich voordoen, de omvang van de
transacties en de transactiepercentages zoals die van tijd tot tijd  Bewaarder of sub-bewaarder risico
van kracht zijn. Dergelijke vergoedingen en transactiekosten zijn   Vermogensbestanddelen van het Fonds kunnen verloren gaan
in aanzienlijke mate verschuldigd aan partijen, die net als de    ten gevolge van insolventie, onachtzaamheid of frauduleus
Beheerder gelieerd zijn aan de Man Group en de makelaar(s).      gedrag van de Bewaarder of een sub-bewaarder.

De vergoedingen en transactiekosten die door het Fonds        Beperking van aansprakelijkheid van Participatiehouders
verschuldigd zijn, kunnen tijdens de levensduur van het Fonds
                                   Het Fonds is een open end fonds voor gemene rekening en kan
het onderwerp zijn van nieuwe onderhandelingen.
                                   worden gezien als een overeenkomst ‘sui generis’. Het Fonds is
                                   bedoeld als een dergelijke overeenkomst ‘sui generis’.
Risico van het opschorten bij de verkoop van Participaties      Desalniettemin zijn in jurisprudentie en juridische literatuur
De Beheerder kan de inkoop van Participaties tijdelijk opschorten   fondsen als maatschap/vennootschap onder firma aangemerkt.
onder omstandigheden die uiteen zijn gezet in het Prospectus in    Het al dan niet kwalificeren van het Fonds als maatschap is van
de paragraaf getiteld ‘Opschorting van de waardebepaling en      belang vanwege de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen
opschorting van betaling bij inkoop’.                 die zien op een maatschap. De belangrijkste bepaling is de
                                   aansprakelijkheid voor gelijke delen van de maten van een
Belastingheffingrisico                        dergelijke maatschap. Bovendien, in het geval dat het Fonds als
Het Fonds is om belastingredenen voornemens haar zaken op       maatschap wordt aangemerkt, zouden zelfs Participatiehouders,
een dergelijke wijze te voeren dat ze niet wordt aangemerkt als    die hun Participaties verkocht hebben, aansprakelijk gesteld
betrokken bij handels- of bedrijfsactiviteiten elders dan vanuit   kunnen worden voor schulden die gevormd zijn gedurende de
Nederland en het Fonds zou dientengevolge niet onderhevig       periode dat zij Participatiehouder zijn geweest. In het geval dat
moeten zijn aan belastingheffing elders dan in Nederland. Indien   het Fonds als maatschap aangemerkt zal worden, zou wellicht
enige van de activiteiten beschouwd zouden worden als         geen beroep gedaan kunnen worden op artikel 4 paragraaf 3 en
handels- of bedrijfsactiviteiten vanuit een jurisdictie anders dan  6 van de Algemene Voorwaarden jegens derden.
Nederland, dan zou de belastingheffing van die jurisdictie van    Omdat de Bewaarder handelt als opdrachtgever en niet als
toepassing zijn en mogelijk de beleggingsprestaties van het      agent wanneer zij zaken doet met makelaar(s), kunnen alle
Fonds negatief beïnvloeden.                      verliezen in verband met het Fonds worden voldaan uit het

                                                                     5
vermogen van de Bewaarder en niet uit het vermogen van een     Voor een uitgebreide risicobeschrijving wordt verwezen naar het
andere partij bij het Fonds, inclusief de Participatiehouders.   Prospectus.
Ter vermijding van ieder misverstand: noch het Prospectus, noch
de Algemene Voorwaarden noch enige andere overeenkomst in
verband met het Fonds roepen een maatschap/vennootschap
onder firma, commanditaire vennootschap, openbare
vennootschap of een stille vennootschap naar Nederlands recht
in het leven en derhalve worden noch de Beheerder, noch de
Bewaarder, noch de Participatiehouders beschouwd als
maten/vennoten van het Fonds, noch worden zij geacht op
enigerlei wijze met elkaar samen te werken. De Algemene
Voorwaarden en ieder ander document in verband met het
Fonds hebben alleen tot strekking rechten en verplichtingen in
het leven te roepen van een Participatiehouder jegens het Fonds,
de Beheerder en/of de Bewaarder en niet ook jegens de andere    2.3 Beleggingsresultaten
Participatiehouders. De verplichting van een Participatiehouder
                                  Het hieronder gegeven cijfervoorbeeld is alleen als voorbeeld
om voor de te verkrijgen Participaties een Inschrijvingsprijs te
                                  bedoeld en geeft een weerspiegeling van in het verleden
betalen is enkel een verbintenis met de Bewaarder,
                                  behaalde resultaten van het Fonds. De jaarlijkse rendementen
vertegenwoordigd door de Beheerder, beiden handelend ten
                                  zijn gebaseerd op het boekjaar van het Fonds welke eindigt op
behoeve van het Fonds. Deze verplichting is geen inbreng of
                                  31 augustus. Op de jaarlijkse rendementen zijn beheerkosten en
verbintenis om in te brengen in de zin van (wetsvoorstel 28 746
                                  andere lasten reeds in mindering gebracht. De uiteindelijke
tot wet te verheffen) Titel 13, Boek 7 Burgerlijk Wetboek. Het
                                  toekomstige beleggingsresultaten zijn niet te voorspellen. De
aanvaarden van de Algemene Voorwaarden en het Prospectus
                                  waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden
(door middel van tekenen en de aanlevering van het
                                  behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deelnameformulier) is niet en zal niet geacht worden te
kwalificeren als een samenwerkingsovereenkomst tussen de
Beheerder, de Bewaarder en de Participatiehouders, of tussen
de Participatiehouders.


Inflexibiliteit risico
Aangezien het Fonds een open-end beleggingsinstelling is, zou
het in theorie geconfronteerd kunnen worden met voortijdige
inkoop van een groot aantal Participaties. Als gevolg hiervan
zouden op korte termijn beleggingen verkocht moeten worden
om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Dit zou de
beleggingsprestaties van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden.


Inflatierisico
                                  3 Bedrijfsinformatie
De beleggingen beogen niet te beschermen tegen inflatie.      3.1 Belastingen
                                  In fiscale zin heeft Man AHL Diversified Markets EU een besloten
Risico van veranderingen in financiële en fiscale wet- en     karakter, hetgeen inhoudt dat de activa en passiva van het
regelgeving                            Fonds, alsmede de opbrengsten en vermogensmutaties van de
                                  beleggingen rechtstreeks worden toegerekend aan de
Beleggers dienen in aanmerking te nemen dat financiële en
                                  Participatiehouders (fiscaal transparant).
fiscale wet- en regelgeving aan verandering onderhevig is en dat
een gunstige omstandigheid ten tijde van toetreding tot het
Fonds ten nadele kan wijzigen.                   3.2 Inkomstenbelasting
                                  De waarde van de Participaties in Man AHL Diversified Markets
                                  EU valt voor de Nederlands belastingplichtige in box 3.
                                  Beleggers betalen per saldo 1,2% vermogensrendementsheffing


                                                                   6
per jaar over het gemiddelde nettovermogen in box 3. Zowel uw    Voor Tranche B Participaties:
persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels van de  Het Fonds brengt geen aankoopkosten in rekening, behoudens
lidstaat van herkomst en/of de lidstaat van ontvangst en de uitleg  een eventuele ‘sales charge’ tot maximaal 3% van de
van deze regels kunnen een positieve of negatieve invloed      Inschrijfprijs van de Tranche B Participaties die vervolgens wordt
hebben op uw persoonlijke fiscale positie. In geval van       doorbetaald aan tussenpersonen die eventueel zijn betrokken bij
onduidelijkheden dient u contact op te nemen met een         de Inschrijving.
belastingadviseur.                          Het Fonds brengt geen vervroegde inkoopvergoeding in rekening
                                   voor Tranche B Participaties.
3.3 Kostenratio
De total expense ratio wordt berekend door de kosten te delen    De beheer- en overige kosten bedragen minimaal 4,25% per jaar
door de gemiddelde intrinsieke waarde gedurende het jaar. De     van de waarde van de participaties. Daarnaast wordt een
gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend op basis van de     prestatievergoeding betaald aan de beleggingsadviseur op het
intrinsieke waarde van het Fonds per maand ultimo. De total     moment dat de participaties een nieuw historisch hoogtepunt in
expense ratio over de jaren 2004 tot en met 2008 inclusief de    waarde bereiken. Deze prestatievergoeding bedraagt 20% van
prestatievergoeding is als volgt:                  de netto waardestijging, na aftrek van bovenvermelde kosten,
                                   ten opzichte van het eerder behaalde hoogtepunt in waarde. De
2008:  7,99%                            totale kosten over het laatste boekjaar, geëindigd 31 augustus
2007:  6,83%                            2008 bedroegen 8,25%, waarvan 3,34% prestatievergoeding.
2006:  7,49%                            De gemiddelde kosten, gedurende de looptijd van het Fonds tot
2005:  5,41 %                           en met 31 augustus 2008, gewogen naar de omvang van het
2004:  5,93 %                           Fonds, bedroegen, inclusief prestatievergoeding, 7,62% per jaar.


De beheerkosten, welke zijn verdisconteerd in de total expense    3.4 Omloopfactor
ratio, worden als volgt berekend: De Beheerder is gerechtigd tot   Daar de beleggingen van het Fonds geschieden door middel van
een vergoeding, berekend tegen een tarief van 0,2% per jaar     margins en niet in absolute bedragen en gegeven het feit dat er
over de wekelijkse Intrinsieke Waarde van het Fonds tot aan een   geen correlatie bestaat tussen inschrijving- en uittredingstromen
Intrinsieke Waarde van Euro 45.500.000. In geval van een       in en uit het Fonds enerzijds en het volume van de
Intrinsieke Waarde hoger dan Euro 45.500.000, wordt de        handelsactiviteiten door het Fonds anderzijds, is het niet mogelijk
vergoeding berekend tegen een tarief van 0,04% per jaar over     om een zinvolle omloopfactor te geven. Echter, om de
het gedeelte van de wekelijkse Intrinsieke Waarde van het Fonds   transactiekosten van het Fonds inzichtelijk te maken zijn een
dat Euro 45.500.000 overstijgt. De minimale vergoeding        tweetal kostenratio’s (‘total expense ratio’) opgenomen, één met
bedraagt Euro 54.500 per jaar.                    en één zonder transactiekosten:
Daarnaast zijn er nog administratieve en overige kosten voor
circa 0,45% en een prestatievergoeding van 20% per jaar over            Kostenratio (inclusief    Kostenratio (exclusief
het absolute (positieve) rendement boven de high water mark              transactiekosten)       transactiekosten)
(‘all-time high’). De kosten die door de Participatiehouders     2008         8,25%            7,99%
moeten worden betaald bij het verwerven of verkopen van        2007         7,31%            6,83%
Participaties van Man AHL Diversified Markets EU zijn als volgt:   2006         8,03%            7,49%
                                   2005         6,04%            5,41%
Voor Tranche A Participaties:
                                   2004         6,60%            5,93%
Het Fonds brengt geen aankoopkosten in rekening voor Tranche
A Participaties.
                                   3.5 Retourprovisies
Het Fonds brengt een vervroegde inkoopvergoeding in rekening
                                   Er is geen sprake van retourprovisies en/of andere voordelen in
voor Tranche A Participaties in overeenstemming met het
                                   verband met het uitvoeren van transacties ten behoeve van het
schema van afnemende inkoopvergoedingen zoals uitgebreid
                                   Fonds. Het Fonds maakt geen gebruik van zogenaamde ‘soft
beschreven in de paragraaf getiteld ‘Vergoeding bij vervroegde
                                   dollar arrangementen’. Voor een gedetailleerd overzicht van de
inkoop van Tranche A Participaties’ van het Prospectus.
                                   regelingen aangaande retourprovisies en genoemde andere


                                                                      7
voordelen verwijzen wij u naar het Prospectus.            5.4 Overige informatie
                                   De participatiewaarden van het Fonds worden wekelijks aan de
4 Commerciële informatie                       Participatiehouders bekendgemaakt. Zij zijn tevens te zien in Het
                                   Financieele Dagblad en de Telegraaf en worden vermeld op één
Wekelijks stelt de Beheerder de waarde vast van de Participaties
                                   van de websites van Man Investments: www.maninvestments.nl
van Man AHL Diversified Markets EU. Deze intrinsieke waarde
wordt wekelijks gepubliceerd op de website van de Beheerder
en in één of meer landelijke dagbladen. Het Fonds houdt de      Verdere informatie, zoals het volledige Prospectus en de
resultaten in en bouwt daarmee de waarde per Participatie op,    (half)jaarrekening is op aanvraag kosteloos te verkrijgen bij de
het Fonds keert geen dividend uit. Het is iedere week mogelijk uit  Beheerder tot wie u zich ook met eventuele vragen en/of
te treden uit het Fonds door verkoop van Participaties aan het    klachten kunt richten:
Fonds. Indien de Beheerder van mening is dat bijzondere
omstandigheden op enig moment daartoe noodzaken, kan         Man Fund Management Netherlands BV
uitgifte of verkoop van Participaties in het belang van haar     Man AHL Diversified Markets EU
Participatiehouders worden gelimiteerd of opgeschort.        Naritaweg 165, Telestone 8 – Teleport
                                   1043 BW Amsterdam
5 Aanvullende informatie                       +31 20 57 22 591
5.1 Heeft u bedenktijd?                       www.maninvestmentsnetherlandsbv.nl
Het Fonds heeft per week één dag waarop participaties kunnen
worden gekocht of verkocht. Deze Handelsdag is normaliter de     De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de toezichthouder op
tweede werkdag van de week. Een ‘dealing calendar’ is        de financiële bijsluiter. Voor vragen kunt u de Toezichtslijn van de
beschikbaar voor de bepaling van de feitelijke dagen. Het      AFM bellen: 0900-540-0540 of kijken op de website www.afm.nl.
deelnameformulier en het te beleggen bedrag dienen om 23.00
uur op de vierde respectievelijk derde werkdag voorafgaand aan    Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 31 maart 2009.
de relevante Handelsdag bij de Bewaarder aanwezig te zijn.
Verzoeken tot verkoop dienen eveneens drie werkdagen voor de
relevante Handelsdag bij de Bewaarder ingediend te zijn.


5.2 Welke informatie moet u aan de financiële
onderneming verstrekken?
In het Prospectus treft u een deelnameformulier aan, welke
voorzover van toepassing volledig ingevuld moet worden
opgestuurd aan de Bewaarder van het Fonds. Dit tezamen met
een geaccepteerd identificatiebewijs, zoals een kopie van het
paspoort of rijbewijs en een bewijs van woonadres.


5.3 Het toepasselijk recht
Op het Fonds is het Nederlands recht van toepassing.
                                                                      8