Eläketurva karttumaan oman metsän hoidosta by xcu79604

VIEWS: 22 PAGES: 1

									Eläketurva karttumaan
oman metsän hoidosta
Maatalousyrittäjien eläkelaitos                                     harjoittajana kasvattaa aina 68 vuoden
                      Tapani Lepistö
                                                    ikään asti, vaikka olisi jo jäänyt palkka-
tarjoaa metsänomistajille ja metsä-                                   työstä eläkkeelle.
talousyrittäjille MYEL-vakuu-                                      Tapaturmariskiä
tuksen, josta karttuu työeläkettä ja                                  ei pidä unohtaa
                                                    Metsätöissä sattuu vuosittain noin 500
josta saa tapaturmaturvaa ja muita                                   työtapaturmaa, joista suurin osa johtaa
etuja. Isommilla metsätiloilla va-                                   yli kolmen päivän työkyvyttömyyteen.
                                                    MATA-työtapaturmavakuutus korvaa
kuutus on pakollinen, pienempien                                    metsätöissä sattuneet tapaturmat ko-
                                                    konaan. Hoitokustannuksille ei tässä
metsätilojen omistajat voivat ottaa                                   vakuutuksessa ole ylärajaa.
vakuutuksen vapaaehtoisesti.                                        Pakolliseen MYEL-vakuutukseen
                             Melan asiakaspalvelujohtaja Antti Huhtamäki.
                                                    sisältyy automaattisesti lakisääteinen
                                                    MATA-työtapaturmavakuutus. Lisäksi


”S
      uomessa on tuhansia met-           tuksessa ja hoidossa on metsää Ete-      siihen voi liittää edullisen vapaa-ajan
      sänomistajia, jotka voisivat         lä-Suomessa vähintään 50 hehtaaria,      MATA-tapaturmavakuutuksen.       Va-
      metsätalouden harjoittajina          Keski-Suomessa vähintään 75 heh-        paa-ajan vakuutus tarjoaa yhtä hyvän
parantaa eläketurvaansa edullisesti”,          taaria tai Pohjois-Suomessa vähintään     turvan kuin pakollinen työtapaturma-
arvioi asiakaspalvelujohtaja Antti Huh-         100 hehtaaria. MYEL-vakuuttamisen       vakuutus. Vapaa-ajan MATA-vakuutus
tamäki Maatalousyrittäjien eläkelaitok-         edellytyksenä on myös työskentely met-     korvaa muun muassa urheilussa sattu-
sesta. Pelkästään metsätalouden pe-           sätaloudessa, mutta työnjohto riittää va-   neet tapaturmat ilman lajirajoituksia.
rusteella vakuutettuja on nykyään noin          kuuttamisen perusteeksi. Vakuutuksen       Vapaaehtoisena otettavaan MYEL-
3 000, kun vakuutukseen oikeutettu-           piiriin pääsevät 18 vuotta täyttäneet,     vakuutukseen ei kuulu automaattisesti
ja saattaisi olla jopa kymmenkertainen          mutta alle 68-vuotiaat metsänomistajat.    MATA-tapaturmavakuutusta, mutta se
määrä.                                                 kannattaa ottaa vapaaehtoisena. Myös
  Antti Huhtamäki uskoo, että met-           Vapaaehtoinen vakuuttaminen          kaikki tapaturmavakuutusmaksut ovat
sänomistajien MYEL-vakuuttaminen             MYEL-vakuutuksen voi ottaa vapaa-       verotuksessa vähennyskelpoisia.
tulee lähivuosina lisääntymään. Kiin-          ehtoisena, jos omistaa metsää edellä       MYEL-vakuutetun metsätalousyrit-
nostusta on ollut paljon, kun metsän-          mainittuja hehtaarimääriä vähemmän       täjän on mahdollista saada sairastues-
omistajien tilaisuuksissa on asiasta vii-        ja työskentelee omassa metsässään. Va-     saan Mela-sairauspäivärahaa. Mela-
me kuukausina kampanjoitu.                paaehtoiseen vakuuttamiseen säädetyn      sairauspäivärahassa on neljän päivän
  ”Työeläkeuudistus pari vuotta sitten         työtulorajan saavuttamiseen riittää      omavastuuaika. Viidennestä päivästä
oli iso asia. Nyt kaikki vakuutussääs-          Etelä-Suomessa noin 30 hehtaarin met-     lähtien Mela maksaa sairauspäivärahaa
töt tulevat varmasti maksajan hyväksi.          säpinta-ala.                  siihen saakka, kunnes Kelan sairaus-
Muutoksella oli merkitystä erityisesti            MYEL-vakuutuksen perustana on       päivärahan maksaminen alkaa. Kelan
muualta kuin metsätaloudesta pääasi-           vuosittainen MYEL-työtulo, mikä        sairauspäivärahassa on kymmenen ar-
allisen ansionsa saavien vakuutettujen          määräytyy ensisisijaisesti metsän pin-     kipäivän omavastuuaika.
kannalta”, Antti Huhtamäki kertoo.            ta-alan ja sijainnin perusteella. MYEL-      Jos omistat metsää ja teet siellä työtä,
  Maatalousyrittäjän eläkevakuutuk-           työtuloa voi korottaa, jos työskentelee    kannattaa hyödyntää Mela-turva täysi-
sella (MYEL-vakuutus) metsänomis-            omassa metsässään paljon.           painoisesti. Nykyään jokainen ansaittu
taja kartuttaa itselleen työeläkettä. La-          Valtio osallistuu merkittävällä panok-   euro kartuttaa eläkettä. MYEL-eläke
kisääteinen MYEL-vakuutus sisältää            sella MYEL-järjestelmän rahoittami-      maksetaan palkkatyöstä ja mahdolli-
myös työkyvyttömyyseläkkeen, per-            seen. Lisäksi MYEL-maksut ovat koko-      sesta muusta yrittäjätoiminnasta kart-
he-eläkkeen ja ryhmähenkivakuutuk-            naisuudessaan verovähennyskelpoisia.      tuneiden eläkkeiden päälle.
sen. MATA-tapaturmavakuutuksella             Jos metsästä saatu työtulo ylittää lakisää-    MYEL- ja MATA-vakuutukset saa
metsänomistaja vakuuttaa itsensä ta-           teisen vakuutuksen rajan, vakuutusme-     kätevimmin ottamalla yhteyttä pai-
paturmien varalta. MYEL on osa la-            not voi vähentää suoraan metsätalouden     kalliseen Melan asiamieheen tai Me-
kisääteistä työeläkejärjestelmää ja sen         tuloista. Vapaaehtoisen MYEL-vakuu-      lan puhelinpalveluun, (09) 435 1650.
toimeenpanosta vastaa Maatalousyrit-           tuksen menot ovat vähennettävissä ve-     Melan internetsivuilta löytyy lisätietoa
täjien eläkelaitos.                   rotuksessa samoin kuin muut pääoma-      MYEL- ja MATA-vakuutuksista sekä
   Metsänomistaja-vakuutuksen tarve          tuloista tehtävät vähennykset.         vakuutusturva- ja vakuutusmaksulas-
on syytä selvittää, jos henkilön omis-            Vakuutussäästöä voi metsätalouden     kureita.
14 MetsäRaha

								
To top