Levi Strauss Co by aam35572

VIEWS: 12 PAGES: 3

									                Levi Strauss & Co

Etický kódex riadenia práce vo zmluvných továrňach - Global Sourcing and Operating
Guidelines sa prejavuje na 3 úrovniach:

-  výroba: zahŕňa rovnosť príležitostí, slobodu združovania sa, zdravie a bezpečnosť
  zamestnancov a environmentálne štandardy.
-  komunita: zahŕňa filantropické aktivity, posilňovanie dodržiavania ľudských práv,
  zlepšovanie pracovných a životných podmienok v komunite.
-  vláda: spolupráca s vládnymi a mimovládnymi organizáciami pri implementácii
  pracovného práva v krajinách, kde spoločnosť pôsobí.


Pred viac ako 50 rokmi založila spoločnosť Levi Strauss & Co Nadáciu Levi Strauss, ktorej
cieľom odstránenie chudoby prostredníctvom podpory programov pre ženy a mladých ľudí
v komunitách na celom svete. Nadácia sa zameriava na inovatívne a odvážne iniciatívy
v sociálnej oblasti – od podpory organizácie poskytujúcej právnu pomoc ilegálnym
imigrantkám v Číne až po financovanie programu mikropôžičiek pre nízkopríjmové skupiny
mladých ľudí v San Franciscu, ktorý im umožní kúpiť si dom, rozbehnúť malý podnik alebo si
financovať ďalšie vzdelávanie. Podpora sa cielene zameriava na oblasti, v ktorých obchodne
pôsobí spoločnosť Levi Strauss & Co. Nadácia cielene vyhľadáva partnerstvá s inými
donormi pri podpore programov iniciujúcich pozitívnu systémovú zmenu.

Programy Nadácie Levi Strauss sa riadia tromi základnými princípmi:
   dôvera – ženy a mladí ľudia majú právo identifikovať, čo ich najviac trápi
   a participovať na riešení tohto problému;
   odstraňovanie predsudkov a ich dopadu na život žien a mladých ľudí týkajúcich sa
   rasizmu, xenofóbie, sexismu, homofóbie a HIV/AIDS.
   spolupráca s inými donormi pri riešení oblastí z poslania nadácie.

Základnými príčinami chudoby sú podľa výskumov Svetovej banky a iných inštitúcií chýbajúci
prístup ku vzdelávaniu, adekvátnemu zdravotníctvu, nedostatok príležitostí na zvýšenie
príjmu a budovanie úspor. Nadácia Levi Strauss sa na základe týchto výskumov rozhodla
venovať špecifickým témam napomáhajúcim riešeniu príčin:
    budovanie aktív/úspor;
    prevencia šírenia HIV/AIDS;
    podpora vzdelávacích a harm-reduction programov;
    zlepšovanie pracovných a existenčných podmienok robotníkov.

Budovanie aktív
Viac ako 2,7 miliardy ľudí musí prežiť z menej ako 2 dolárov denne, pričom väčšinu z nich
tvoria mladí ľudia v rozvojových krajinách. Vzhľadom na nedostatok príležitostí zamestnať sa
je vlastné podnikanie jednu z mála možností ako sa vymaniť z bludného kruhu chudoby.
Cieľom programu „Building Assets“ je pomôcť mladým ľuďom a osobitne mladým ženám
vybudovať si vlastné finančné aktíva a sociálne istoty vďaka ktorým získajú kontrolu nad
svojim životom. v rámci programu sú podporované projekty zamerané na:
    zvyšovanie úspor a zlepšovanie prístupu k stavebnému sporeniu, individuálnym
    úsporám, detským sporiacim účtom s cieľom umožniť deťom vzdelávanie;
    pôžičky zamerané na získanie vlastnej nehnuteľnosti na bývanie;
    inovatívne programy v rámci ktorých zamestnávatelia pomáhajú zamestnacom
    budovať úspory;
    programy na získavanie úspor pre imigrantov;
    mikropôžičkové programy pre projekty s cieľom znížiť chudobu prostredníctvom
    vzdelávania dievčat, prevencie šírenia HIV a posilnenie manažerskych a líderských
    schopností žien.
    advokačné aktivity s cieľom podnietiť systémovú zmenu v oblasti verejného
    investovania v prospech najchudobnejších, podpory vzdelávania, odstraňovania
    bariér, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia.

Prevencia šírenia HIV/AIDS
Nadácia Levi Strauss v roku 1985 ako prvá americká korporátna nadácia rozbehla program
na boj s epidémiou AIDS/HIV a odvtedy podporila organizácie venujúce sa tejto téme v 40
krajinách sumou viac ako 37 miliónov.
Cieľom programu je:
    bojovať s predsudkami obklopujúcimi toto ochorenie;
    podporovať oblasti s výrazným výskytom ochorenia;
    zvýšiť dostupnosť injekčných striekačiek a zabrániť tak ďalšiemu šíreniu ochorenia.

Práva robotníkov
Nadácia Levi Strauss sa zameriava na posilnenie práv robotníkov a zlepšovanie ich
pracovných a existenčných podmienok v komunitách, kde sa produkujú výrobky spoločnosti.
Prostredníctvom grantov z tohto programu     (s osobitným dôrazom na potreby žien
pracujúcich vo fabrikách) buduje nadácia kapacity miestnych organizácií a samospráv pre
zlepšovanie stavu v regióne.
Granty sú poskytované na:
    šírenie informácií o právach robotníkov a zodpovednosti manažmentu voči
    zamestnancom spoločnosti;
    zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre zamestnancov (s dôrazom na boj proti AIDS);
    podpora budovania úspor zamestnancov.

Podpora komunity – zamestnanecký program

Program občianskej angažovanosti zamestnancov existuje už vyše 35 rokov. V súčasnosti
pôsobí po celom svete 78 CITs tímov (Community Involvement Teams), ktoré pozostávajú
zo zamestnancov a bývalých zamestnancov dobrovoľne spolupracujúcimi s lokálnymi
charitatívnymi organizáciami.
Podpora dobrovoľníctva sa realizuje:
 - Preplatením niekoľkých hodín mesačnej dobrovoľnej práce pre charitatívnu organizáciu
  podľa vlastného výberu
 - Matchingom darov zamestnancov
 - Dobrovoľná práca pre komunitu v rámci LS&Co. Volunteer Day, ktorý sa od roku 2000
  koná vo viac ako 40 destináciách po celom svete.


Príklady podporených projektov
    v Bangladéši dievčatá bojujú s množstvom predsudkov týkajúcich sa ich vzdelávania.
    Miestna organizácia prišla s originálnym projektom ako priniesť dievčatám
    vzdelávanie – na člne rotujúcom po miestnych obciach;
    dvojročný mikropôžičkový program pre ženy pracujúce vo fabrike na výrobu odevov
    v Bangladéži;
    vďaka grantu z nadácie zrealizovala Fundación Huespedes prvý animovaný film
    o HIV/AIDS s cieľom informovať deti vo veku 8 – 10 rokov o rizikách, ktorým sa môžu
    vyhnúť. Video Preventoons obsahuje aj metodický materiál pre učiteľov.

Nadacia Levi Strauss, verná svojim princípom, iniciovala vznik partnerstva piatich veľkých
nadácií (The Levi Strauss Foundation, Tides Foundation, Elton John Foundation and the
National AIDS Fund) vo fonde na podporu prístupu k injekčným striekačkám (Syringe
Access Fund). Cieľom fondu je podpora prevencie šírenia HIV/AIDS, hepatitída C a iných
ochorení prostredníctvom zlepšovania dostupnosti injekčných striekačiek.


Viac informácií nájdete na:
http://www.levistrauss.com/Citizenship/
http://www.levistrauss.com/responsibility/

								
To top