Jawapan Kertas 1 Peperiksaan Pertengahan Tahun 2010 by KanFy

VIEWS: 1,211 PAGES: 5

									                                                    Jp midyr k1 2010
Soalan 1
a)
 Nisbah                              2008                2009
 Nisbah semasa
 = Aset semasa
  Liabiliti semasa                 =3.13:1            =2.28:1


 Hutang atas ekuiti
 = jumlah hutang
   Jumlah ekuiti                  = 0.28:1            = 0.62:1


 Kadar pulangan atas aset
 = UB selepas cukai x 100
   Purata aset
                                          =15.64%
                           =11.17%

 Tempoh kutipan penghutang
 =           x 365
                           =73 hari            = 55 hari
 Pusingganti Inventori
 = Kos Jualan
  Purata Inventori                 =1.8 kali           =2.4 kali


 Pendapatan bersih sesaham
 = UB selepas cukai dan dividen saham keutamaan
   Purata unit saham biasa
                           = 27 sen sesaham        =44 sen sesaham       (b)   Prinsip perakaunan yang   Catatan jurnal untuk pembetulan kesilapan
            tidak dipatuhi
       i)    entiti berasingan      Dt Ambilan             120
                          Kt  Belanja Am                   120
                          (membetulkan catatan untuk ambilan)

       ii)   Realisasi          Dt Perasingan untung rugi       50,000
                          Kt   rizab penilaian semula            50,000
                          (membetulkan catatan rizab penilaian semula)

       iii)   konservatisme        Dt Perdagangan           3,000
                          Kt   Inventori                   3,000
                          (mengamalkan TAKAP dalam penilaian inventori)

       iv)   Pemadanan          Dt Sewa                700
                          Kt  Sewa belum bayar                700
                          (merekodkan sewa belum bayar)
                               1
                                                  Jp midyr k1 2010
Soalan 2
(a)
      (2)    Belanja susut nilai aset tetap (231,000-31,000)x20%      40,000
             Peruntukan susut nilai aset tetap                      40,000

      (3)    Dividen belum terima                      800
           Belanja sewa                          500
             Dividen diterima                               800
             Sewa belum bayar                               500

      (4)    Pelaburan jangka panjang                    31,000
             Aset tetap                                  31,000

      (5)    Peruntukan hutang ragu                     1,220
             Pengurangan hutang ragu (32,500x6% - 3170)                  1,220

         Koperasi Cekap Berhad
         Penyata pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Mac 2009
         Jualan                                   140,000
         Tolak kos jualan:
          Inventori awal                      22,300
         Campur belian                       32,000
                                      54,300
         Tolak inventori akhir                   18,000      36,300
         Untung kasar                                103,700
         Campur hasil:
         Dividen diterima                      5,000
         Peruntukan hutang ragu                   1,220
         Pendapatan lain                      9,500
         Yuran masuk                        1,600      17,320
                                               121,020
         Tolak belanja:
         Belanja sewa                        4,500
         Belanja susut nilai aset tetap              40,000
         Yuran audit                        1,000
         Hutang lapuk                         600
         Faedah pinjaman                       400
         Komisen diberi                       1,460
         Elaun lembaga pengarah                   3,180
         Belanja mesyuarat agung                  2,720
         Derma                           1,900
         Belanja pentadbiran pejabat                4,160
         Belanja jualan dan agihan                 6,600
         Belanja kursus                       4,300      70,820
         Untung bersih                                50,200
                              2
                                    Jp midyr k1 2010
Koperasi Cekap Berhad
Penyata Perasingan Untung Rugi Bagi Tahun Berakhir 31 Mac 2009
Untung bersih                           50,200
Tolak:
 Zakat                         3,200
 Kumpulan wang kebajikan am ahli            5,020
 Rizab berkanun                     6,526
 Sumbangan kepada Angkasa                 502
 Honorarium pengarah                  5,020
 Dividen dicadang                   10,000   30,268
                                 19,932
Untung tertahan 1.04.08                      36,500
Baki untung tertahan 31.3.09                   56,432Koperasi Cekap Berhad
Kunci kira-kira pada 31.03.09
Aset tetap                     200,000
Tolak peruntukan susut nilai             61,000   139,000

Pelaburan jangka panjang                     108,000

Inventori                      18,000
Penghutang              32,500
Tolak peruntukan hutang ragu     1,960      30,550
Simpanan tetap                    22,500
Bank                         98,590
Dividen belum terima                  800   170,440
                                 417,440

Dibiayai oleh,
Modal saham ahli                         250,000
Pendapatan tertahan                        58,432
Kumpulan wang kebajikan am ahli   (22.1+5.02)         27,120
Rizab berkanun            (45+6.526)          51,526
                                 385,078
liabiliti semasa lain        (8.34+0.5)    8,840
Sumbangan kepada Angkasa                502
Honorarium dicadang                  5,020
Dividen dicadang                   10,000    24,362

Pinjaman                              8,000
                                 417,440
                    3
                                                    Jp midyr k1 2010
Soalan 3
a)  Mesin X:                            Mesin Y:
   Kos                       8 000     Kos                          6 000
   Tolak PSN untuk 3 tahun (8000-800)x3/5      4 320     Tolak PSN untuk 2 tahun (6000-500)x2/5         2 200
   Nilai buku pada awal 2009            3 680     Nilai buku pada awal 2009               3 800
   Tolak nilai skrap dianggarkan          1 800     Tolak nilai skrap dianggarkan              500
   Jumlah kos belum disusut nilai pada awal 2009  1 880     Jumlah kos belum disusut nilai pada awal 2009     3 300

   SN setahun diselaraskan = Jumlah kos belum disusut nilai
                 Baki usia guna

   Pengiraan jumlah susut nilai mesin:
                               RM
   SN mesin X     1 880/(5-3)             940
   SN mesin Y     3 300/6               550
   SN mesin Z     (11 000- 2 000)/5         1 800
          Jumlah susut nilai mesin         3,390

   Pengiraan susut nilai seunit output lombong timah:       Pengiraan nilai buku lombong timah pada awal 2009:
                               RM    Jumlah SN sehingga 2008:
    Kos asal                      56,000     2006     63,000x0.08          5 040
    Tolak nilai skrap:                         2007     115,500x0.08          9 240
     Harga jualan      11,000                  2008     149,000x0.08         11 920
     Tolak kos pembersihan  3,000          8,000    Jumlah SN terkumpul sehingga 2004      26 200
    Jumlah kos lombong timah disusut nilaikan      48,000    Kos asal                   56 000
                                    Nilai buku pada awal 2009             29 800
   Pengiraan SN seunit output:                    Nilai dinilai semula pada akhir 2009        25 000
    Jumlah kos disusut nilaikan (RM)          48,000    SN tahun 2009                    4 800
    Bilangan output dianggarkan (tan)        600,000
   SN seunit tan output (RM/tan)            0.08   maklumat berkait dengan aset tetap yang wajib didedah dlm laporan kewangan tahunan:
      i.   Belian aset tetap
     ii.   Pelupusan aset tetap
     iii.   Peruntukan SN
     iv.   SN utk tahun kewangan berkenaan
     v.   Kaedah SN
     vi.   Penghapus kiraan aset tetap
   Tanah milik bebas tidak perlu disusut nilaikan keranan:
        Susut nilai merupakan kos penggunaan aset yang dipadankan dengan hasil mengikut tempoh usia gunanya
        tanah milik bebas tidak mempunyai tempoh usia guna yang terhad yang boleh dipadankan dengan hasil
   tanah pajakan perlu disusut nilaikan kerana:

      tanah pajakan mempunyai tempoh hak penggunaan yang terhad
      kos penggunaan tanah pajakan perlu dipadankan dengan hasil yang boleh diperolehi dalam tempoh
       penggunaannya
   Lombong timah perlu disusut nilaikan kerana:

       faktor utama kehausan aset ini berkait langsung dengan proses pengeluaran. Semakin banyak unit
        dikeluarkan, semakin cepat aset ini menjadi haus.
       Belanja susut nilai dikaitkan langsung dengan unit output, iaitu, semakin banyak output dikeluarkan dalam
        tahun berkenaan, semakin banyak belanja susut nilai dipadankan dengan hasil yang diperolehi pada tahun
        yang sama.


                               4
                                            Jp midyr k1 2010
b) Penilaian inventori:

  artikel          kategori              Stok         Stok pad nilai
                              pada kos         penentuan
                                           bersih
  Beg tangan:
  Istimewa          A    (13x30)         390    (13x28)         364
  Biasa            A    (5x31+10x34)      495    (15x35)         525
                     155 + 340

  Kasut:
  Istimewa          B    (2x23)          46    (15x35)          42
  Biasa            B    (30x32)         960    (30x31)         930

  Bekas alat solek:           800  + 420

  Istimewa          C    (50x16+20x21)     1,220    (70x20)        1,400
  Biasa            C    (20x28)         560    (20x26.5)        530
                               3,671               3,791

    i)    Kaedah agregat:
             Nilai stok akhir = RM3,671

    ii)    Kategori:
                                           Nilai penentuan
                                 kos         bersih
  Kategori A (Beg tangan )       (390+495)         885  (364+525)  889
  Kategiri B (kasut)         (46+960)        1,006   (42+930)  972
  Kategori C (bekas alat solek)    (1,220+560)       1,780  (1,400+530)  1,930

  Jadi,                  RM
  Kategori A (Beg tangan )         885
  Kategiri B (kasut)           972
  Kategori C (bekas alat solek)     1,780
                     3,637
    iii)   Kaedah
         artikel:
                      RM
  Beg tangan:
          Istimewa         364
          Biasa          495

  Kasut:     Istimewa         42
          Biasa          930

  Bekas alat solek:
          Istimewa        1,220
          Biasa          530
                     3,581
                            5

								
To top