Pendekatan Bertema dalam proses pengajaran dan pembelajaran by jennis1981

VIEWS: 5,155 PAGES: 15

									 FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA         HBEF 1403 :
     SENI DALAM PENDIDIKAN
 AMBILAN SEMESTER NOVEMBER 2009Nama         : Cheng Ai Shin

No. Kad Pengenalan    : 810415-13-5084

Nombor Telefon      : 013-8372998

Alamat E-mail       :

pikachi5084@hotmail.com


Nama Pensyarah      : Encik Pati Aleng
Isi Kandungan               Muka Surat
Soalan 1
1.0 Pengenalan

2.0 Jenis – jenis Tema

    2.1 Tema Persekitaran

        2.1.1  Kekuatan

        2.1.2  Kelebihan

        2.1.3  Cabaran

    2. 2 Tema Masyarakat

       2.2.1   Kekuatan

       2.2. 2   Kelebihan

        2.2.3  Cabaran

    2. 3 Tema Komunikasi

       2.3.1   Kekuatan

       2.3.2   Kelebihan

        2.3.3  Cabaran


    3.0 Kesimpulan


Soalan 2
Slide Persembahan digital Ms PowerPoint


Bibliografi

Lampiran
1.0  Pendahuluan


    Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan memerlukan suatu bentuk
pendekatan yang menyeluruh. Pengelolaan alat, bahan dan proses pengajaran yang
holistic memberi peluang kepada guru untuk menghubungkan satu mata pelajaran dengan
yang lain. Salah satu pendekatan yang dapat memberi peluang kepada pelajar untuk
meneroka, mengalami dan mencari peluang mengespresi sesuatu tema adalah Pendekatan
Bertema. Pendekatan bertema merangkumi koleksi bahan, aktiviti dan teknik yang
disusun sekitar konsep atau tema. Oleh itu, sebagai seorang guru yang profesional, kita
hendaklah menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan mereka
secara maksimum untuk mereka meningkatkan prestasi pencapaian akademik, kebolehan
psikomotor  dan kelebihan mereka di dalam pelbagai bidang. Perancangan aktiviti
pembelajaran yang pelbagai akan dapat memenuhi keperluan murid yang mempunyai
gaya belajar, mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran yang
memberi inspirasi dan bermotivasi.


    Pengaplikasian pengajaran menggunakan kaedah Pendekatan Bertema juga
memainkan peranan yang penting ke arah perkembangan kanak-kanak melalui
peningkatan dalam persepsi, estetika dan kreativiti mereka. Ianya bermatlamat untuk
melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian,
individu yang berjiwa kreatif, kritis, imaginatif, berinovatif dan inventif. Hasil
pembelajaran pula berupaya membantu murid menghargai keindahan alam persekitaran,
menghargai keindahan seni dan warisan bangsa, adat resam, serta dapat menyumbang ke
arah pembangunan diri, keluarga dan masyarakat.


2.0  Konsep Pendekatan Bertema


    Pendekatan Bertema boleh diaplikasikan kepada pelbagai pemilihan tema dan
ianya mempunyai kelebihan, kekuatan dan cabaran masing-masing.      Terdapat tiga
pendekatan bertema iaitu tema persekitaran, tema masyarakat dan tema komunikasi.
Setiap daripada tema ini membawa penerangan yang berbeza serta mempunyai kekuatan,
kelemahan dan cabaran masing-masing.


2.1  Tema Persekitaran
       Tema Persekitaran Alam Semulajadi membawa peranan dan kefahaman
   tentang persekitaran alam semula jadi yang meliputi segala aspek yang berada
   dipersekitarannya, tempat dan habitat semua hidupan. Selain daripada itu, ianya
   juga bertindak berinteraksi antara satu sama lain dalam ekosistem yang seimbang.


2.1.1 Kekuatan
       Pendekatan tema persekitaran mendedahkan pelajar kepada keadaan
   semulajadi di mana ianya meliputi segala aspek yang berada di sekitar
   persekitarannya juga. Oleh itu, salah satu kekuatan tema ini ialah ia mewujudkan
   suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan dan lebih kondusif.
   Di samping itu juga, ianya mudah digabungjalinkan dengan matapelajaran yang
   lain kerana ianya adalah condong kepada kejadian yang berlaku di persekitaran
   pelajar. Selain itu, kekuatan yang lain berkenaan dengan tema ini adalah pelajar
   dapat meluahkan perasaan, pengetahuan melalui pelbagai aktiviti berlandaskan
   pengetahuan dan pengalamaan sedia ada mereka.


2.1.2 Kelebihan
       Kelebihan bagi tema persekitaran dalam pengajaran dan pembelajaran
   dapat digunakan untuk mempertingkatkan daya kretiviti dan kefamahan di
   kalangan murid. Tema ini dapat mengajar dalam pelbagai mata pelajaran seperti
   Sains, Bahasa, Seni Visual, Muzik. Berikut adalah satu contoh Sains yang
   menginterasikan aktiviti-aktiviti Muzik,Seni Visual dan Pendidikan Jasmani:
                    Tajuk: Binatang
                 Tema persekitaran: Hutan
       Murid diperkenalkan tentang binatang-binatang yang terdapat dalam hutan.
   Guru boleh menggunakan gambar, video, internet dan sebagainya. Selepas itu,
   murid melakukan pergerakan berkaitan dengan binatang sambil mengeluarkan
   bunyi binatang tersebut. Melalui aktiviti ini dapat mewujudkan suasana yang
   menyeronokan dan kondusif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
       Di samping itu, murid boleh melakonkan pengerakan berlainan yang
   dilakukan oleh binatang yang berbeza seperti melompat, memanjat, menyusur
   berjalan perlahan, merangkak dan sebagainya berdasarkan daya imaginasi
   masing-masing. Dengan ini, guru dapat menyemai daya imaginasi murid-murid
   melalui penerokaan.
       Selain itu, guru dapat membangunkan pembelajaran menyeluruh yang
   menghubungkait pengetahuan dan kemahiran dengan membimbing murid
   memerhatikan persekitaran dan menghubungkait pengetahuan Sains yang
   dipelajari.


2.1.3 Cabaran
       Cabaran bagi pendekatan bertema persekitaran adalah ianya tidak
   tertumpu kepada guru semata-mata, malahan pelajar juga perlu memainkan
   peranan masing-masing agar pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan
   dengan berkesan. Pelajar-pelajar hendaklah terlibat aktif di dalam sesi pengajaran
   dan pembelajaran sama ada di dalam dan luar bilik darjah. Ini termasuklah peka
   dengan keperluan dan alatan pembelajaran agar sentiasa mencukupi dan dapat
   menyelesaikan setiap aktiviti pembelajaran dalam masa yang ditetapkan serta
   dapat menghayati pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari agar ianya
   menjadi lebih bermakna dalam konteks kehidupan mereka.
       Sekiranya perkara yang sebaliknya berlaku, maka proses pengajaran
   pembelajaran akan menjadi tidak berkesan dan tidak menarik. Guru juga perlu
   berminat terhadap tema tersebut serta pemeringkatan tema perlulah bermuda dari
   yang mudah lepada yang lebih mencabar agar dapat mencapai hasil yang lebih
   máksima.


2.2  Tema Masyarakat
       Tema Masyarakat pula memberi penekanan terhadap manusia, sosial dan
   budaya serta kesan ke atas perkembangan kanak-kanak. Tambahan pula, di
   bawah tema masyarakat, Persekitaran sosial dipengaruhi oleh gaya penjagaan ibu
   bapa, interaksi dengan rakan sebaya serta sokongan. Oleh yang demikian, tema
   masyarakat menekankan kepada kehidupan serta pergaulan guru, pelajar dan
   masyarakat sekelilingnya.


2.2.1 Kekuatan
       Antara kekuatan tema masyarakat adalah ianya membolehkan pelajar
   memperbaiki kemahiran interpersonal dan intrapersonal mereka. Ianya juga dapat
   mendidik pelajar menyemaik nilai empati, harmoni dan pemahaman terhadap
   kepelbagaian masyarakat Malaysia yang majmuk, pelbagai agama, adat resam
   serta cara hidup yang saling berbeda. Para pelajar secara langsung akan dapat
   menyemai daya imaginasi melalui penerokaan yang dijalankan dan dapat
   membuat pilihan yang lebih sesuai apabila mengahadapi permasalahan
   pembelajaran.


2.2.2 Kelebihan
       Tema masyarakat juga membawa kelebihan dalam proses pengajaran dan
   pembelajaran. Melalui tema masyarakat, pelajar akan mempunyai ilmu
   pengetahuan tentang pelbagai budaya. Ini dapat menyemai nilai empati, harmoni
   dan pemahaman sesama insan yang berbagai budaya.
       Di samping itu, tema masyarakat juga dapat membuat pilihan yang sesuai
   dan relevan dalam kehidupan mereka.Selain itu, kebudaya adalah cara kehidupan
   yang merangkumi pelbagai perbezaan dari segi latar belakang, keluarga dan
   individu. Kebezaan ini akan membantu pelajar menghadapi cabaran kehidupan
   masing-masing.


2.2.3 Cabaran
       Antara cabaran yang dihadapi dalam tema masyarakat adalah kecekapan
   guru dalam menggabungjalinan pendekatan tersebut dalam matapelajaran yang
   lain.  Guru harus sedar bahawa tema masyarakat melibatkan penghubungan
   sesama manusia, sosial dan perkembangan kanak-kanak. Oleh itu, guru perlu
cekap dalam integrasi matapelajaran agar pengajaran yang disampaikan tidak
terpesong dari tema yang ingin disampaikan.
    Selain daripada itu, cabaran yang mungkin dihadapi juga guru perlu
membentuk jaringan ahli di kalangan pelajar dan ini merupakan perkara yang
sukar dicapai kerana adalah sukar untuk menilai skop pemahaman yang luas
terutamanya dari segi pergaulan sosial dan pembentukan sikap manusia.


2.3   Tema Komunikasi
    Tema  yang ketiga   ialah  komunikasi.   Ianya  merujuk  kepada
    perlakuan tindak balas seseorang atau lebih untuk menghantar dan
    menerima berita yang berlaku dalam konteks yang mempunyai kesan dan
    memberi sedikit peluang untuk maklum balas. Ianya boleh dikategorikan
    dalam  dua  kategori  utama   iaitu  Verbal  (  dlm   bentuk
    bahasa ) bukan verbal ( dalam bentuk isyarat)


2.3.1  Kekuatan
    Para pelajar berpeluang untuk meluahkan perasaan berdasarkan
    pengalaman verbal dan bukan verbal sama ada berbentuk pergerakan, imej
    visual, prop, bunyi dan muzik berasaskan tema yang diberi. untuk
    membangunkan pembelajaran menyeluruh yang menghubungkait
    pengetahuan dan kemahiran.
        Persembahan juga akan menjadi lebih menarik melalui pelbagai
    aktiviti dan kreativiti yang tinggi. Kekuatan tema komunikasi ialah para
    pelajar akan lebih berkeyakinan dan pembelajaran akan menjadi lebih
    menyeronokkan. Para pelajar juga berpeluang untuk menyemai dan
    mengaitkan idea-idea serta imaginasi yang baru. Selain itu, para pelajar
    dapat menilai kefahaman konsep melalui aktiviti – aktiviti yang dijalankan.
    Para pelajar dapat menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran
    mereka semasa mengikut sesi pembelajaran.
2.3.2 Kelebihan
       Kelebihan bagi tema komunikasi dapat digunakan untuk mewujudkan
    suasana yang menyeronokkan dan konduksif dalam proses pengajaran dan
    pembelajaran. Tema ini dapat mengajar dalam pelbagai mata pelajaran seperti
    Sains, Seni Visual, matematik, Muzik.
       Di samping itu, guru dapat mengajar pelajar membuat perlakuan haiwan
    yang telah mereka jumpa dalam hutan. Hal ini dapat menyemai daya imaginasi
    melalui penerokaan.
       Kelebihan   tema komunikasi yang lain dalam proses pengajaran dan
    pembelajaran adalah seperti dapat memperbaiki kemahiran interpersonal dan
    intrapersonal di antara pelajar-pelajar. Pelajar –pelajar dapat berkomunikasi di
    antara satu sama lain dengan melalui aktiviti kumpulan, permaian dan lain-lain.
    Selain itu, pelajar juga dapat menghadapi cabaran bersama-sama. Hal ini dapat
    memupukkan semangat kerjasama, menyemai nilai empati, harmoni dan
    pemahaman di antaran satu sama lain.


2.3.3 Cabaran
    Antara cabaran dalam tema komunikasi ialah guru hendaklah mempunyai
    kemahiran dan kecekapan yang tinggi di dalam     pelbagai bidang pelajaran
    ( semua matapelajaran ). Guru juga perlu menyediakan hasil pembelajaran yang
    pelbagai dalam matapelajaran yang berbeza-beza.    Di samping itu juga, ia
    mempunyai kesukaran untuk menilai skop pemahaman kerana bidang yang
    dipelajari yang lebih luas.  Cabaran yang lain ialah guru perlu menghadapi
    kesukaran untuk membuat penilaian kerana kebolehan pelajar yang berbeza-beza.


3.0  Kesimpulan
    Perlaksaanaan Pendekatan Bertema yang dirancang oleh seseorang guru
menghadapi pelbagai rintangan mahupun cabaran selain daripada kelemahan yang ada.
Namur demikian, cabaran-cabaran ini hendaklah bijak diatasi agar pengajaran dan
pembelajaran yang dirancang itu dapat diaplikasikan di dalam kelas dan dapat memberi
manfaat kepada pelajarnya.
Bibliografi

Sumber Buku
Goh Joon Kiat, Loke Har Moi, Khor Ewe Pin. (2003). Buku Teks Bahasa Cina SJK (C)
    Tahun 1. Johor:Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.


Goh Joon Kiat, Loke Har Moi, Khor Ewe Pin. (2003).Buku Latihan & Aktiviti
    Bahasa Cina SJK (C) Tahun 1 Jilid 2. Johor: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.


Goh Joon Kiat, Loke Har Moi, Khor Ewe Pin. (2003). Buku Panduan Guru
    Bahasa Cina SJK (C) Tahun 1. Johor: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.


Rizuan, Mohd. Hata, & Ahmad. (2003). Buku Teks Bahasa Melayu SJK (C) Tahun 1.
    Selangor: Elpos Print Sdn. Bhd.


Zulkifli Yaakob, & Mohd. Jamel Ismail. (2009). Seni dalam Pendidikan: Pendekatan
    Bertema. Kuala Lumpur: Open University Malaysia.

Sumber Internet:

Zoo Taiping.[Online].Available:

http://www.zootaiping.gov.my/bm/frame-animals.html [2009, November 30 ][Online].Available:

http://www.djz.edu.my/kecheng/science/zoongr.htm[2009, November 30 ]

[Online].Available:

http://www.zoonegara.org.my/zoo.html[2009, November 30 ]

[Online].Available:

http://www.hickerphoto.com/animal-pictures-cat.htm [2009, November 30 ]

								
To top