zde gingivitis by benbenzhou

VIEWS: 1,131 PAGES: 9

zde gingivitis

More Info
									1A IDENTIFIKACE ZBYTKŦ MRTVOLY                                Ve studené vodě je výdej tepla 200x větší neţ na vzduchu. Smrti za 1/2 hodiny.       hypertenzní nemoc.Subarachnoidální krvácení –nejč. rupturou aneurismatu
=určení totoţnosti jedince – zemřelé osoby                          Příčinou smrti bývá podchlazení spolu s utopením. Teplota tělesného jádra osob zvláště   spodinových tepen mozku , můţe však jít i o krvácení klinicky němého
lze určit:                                          vyhublých můţe rychle poklesnout pod kritickou hranici 26°C jiţ při teplotách vody     nádoru.Disekující aneurisma aorty při Erdheimově chorobě .
1.jedná-li se o člověka – určení druhové příslušnosti: imunoprecipitační zk (průkaz                                                    Anesteziologická úmrtí, která mohou nastat při úvodu do narkózy=vysvětlovaná jako
specifické lidské bílkoviny) v tekutém prostředí (Uhlenova), v polotuhém prostředí      20°C.                                            úmrtí vagová, alergické anaf.reakce, aspirace zvratků.
(dvojitá radiární imunodifuze v agaru dle Ouchterlonyho, elektroimunoprecipitace),      Zvláště citliví jsou novorozenci a kojenci asi do 14 dnů ţivota, kteří mohou zemřít     Císařský řez u zamřelé ţeny .Výkon prováděn (po 24týdnu těhotenství) pro záchranu
důkaz lidské krve antiglobulinovým testem (vyuţití poznatku, ţe ery 0Rh+, které jsou     vychladnutím i při teplotě 15°C.                              plodu, při udrţování ţivotních fcí matky.Před pitvou těhotné nebo rodičky je nezbytné
senzibilované inkompletním sérem anti-D (Rh), aglutinují teprve po přidání séra proti                                                   získat informace o průběhu těhotenství.Při pitvě provést zkoušky na přítomnost
lidskému globulinu).                                     Mechanismus :                                        vzduchové embolie v ţilách velkého krevního oběhu zjišťováním vzduchu v pravé
2.počet těl - jde-li o 1 nebo více                                 Nejdříve ke zblednutí kŧže a třes. Zvyšuje se diuresa a vazba kyslíku na        komoře srdeční.
3.známky na kůţi – jizvy, tetováţ, névy, deformity, daktyloskopický otisk…          hemoglobin, čímţ se zpomalují oxidační procesy. Dochází k dušení a k vyčerpání
4.způsob oddělení částí těla od sebe – vykloubení, přesekání, ořezání…            glykogenu. Počáteční vasokonstrikce je vystřídána vasodilatací a zčervenáním kŧže.     4.A Prohlídka živých osob
5.pohlaví – lebka, pánev, genitál, sexchromatin, Y-chromozom, geny nalézající se na      Postiţený pociťuje teplo aţ horko. Paradoxní pocit horka vede k tomu, ţe před        vyšetření zdravotního stavu na vyţádaní policií,soudem,státní zástupce
pohl. chromozomech – např. gen pro amelogenin (komponenta zubní skloviny)           upadnutím do bezvědomí se postiţení svlékají. Polyurie je vystřídána oligurií, klesá    soudní lékař vyšetřuje:
6.zuby, obaly, šaty, vlasy                                  krevní tlak, tep se zpomaluje. Objevuje se únava, ospalost až spánek, který se       -osoby podezřelé ze spáchání trestného činu proti ţivotu a zdraví (vraţda,ublíţení na
7.vnitřní nález: aterosklerosa, emfysem, srdeční vady, atrofie útrob, ţlučové kameny…     prohlubuje do bezvědomí. Vznikají extrasystoly a fibrilace komor. Smrt..          zdraví,těţká újma,znásilnění)
                                                  Náhlá smrt v ledově studené vodě se vysvětluje reflektorickým podrážděním       -přeţívající osoby násilného jednání včetně osoby týrané a zneuţívané
1.b Uzavření dýchacích cest zakrytím(zalehnutím)                       vagu nebo akutním uvolněním histaminu (šokem). U "zmrzlých" bez projevů ţivota       - účastníky dopravních nehod,jejichţ mechanismus není jasný
- zakrytí nosu a úst rukou n. předmětem vede k udušení                    můţe jít o zdánlivou smrt. Oţivovací pokusy za pomalého ohřívání je proto třeba       - osoby v řízení občansko právním při posuzování bolestného n. ztíţení společenského
Nález : zevně na obličeji oděrky nebo podlitiny kolem rtů,na tvářích, na nose i otisky    provádět delší dobu.                                    uplatnění
předmětů, od zubů poraněny rty, zřídka uvolnění n. zlomení zubů, na rtech částečky         Sekční nález :                                     Nutná kompletní zdravot.dokumentace
předmětu                                              Při T –10°C zmrzne tělo asi za 24 hodin (stejně dlouho rozmrzá). Zevně známky     V trestním řízení se podrobí prohlídce těla,odebrání krve n.jiný výkon kaţdá osoba se
Vraždy: u novorozenců,u dospělých maskou zakrývající dých .otvory               mumifikace. Lze snadno odlomit ucho, nos (neopatrné přenášení). Po rozmrznutí        stopami n. následky trestného činu na svém těle
Udušení dítěte v peřinkách zpravidla neprodyšná, pokud není tlačena na obličej        pokračuje hniloba rychleji následkem hemolýzy. Posmrtné skvrny jsou rŧžově červené     nutno dodržovat :
dítěte,tak je tam dost vzduchu,pouze pokud je dítě nemocné, je peřinka            ( zvýšená vazby kyslíku na hemoglobin), krev je světle červená a pitevní nález s      - ověřit identitu(občanka)
neprodyšná,zvlhčená slinami dítěte.                              výrazným překrvením orgánů svědčí pro dušení. Dále krevní výronky a erose v         - odebrat anamnézu osobní se zaměřením na delikt
Kojenec otočen hlavičkou na podloţku,zvedne ji aby se nadechl,kojenec nemá sílu aby      ţaludeční a střevní sliznici (tzv.Višněvského skrny – tečkovité hemorhagie), při      - konfrontovat osobní anamnézu vyplývající z údajů vyšetřované osoby s údaji
to opakoval a můţe se udusit,zamotání do přikrývky,smrt z udušení nelze přiznat pokud     protrahovaném průběhu dále zánět průdušek s počínající bronchopneumonií, vymizení      získanými z podloţených informací
si kojenec nepřitáhne peřinku značně naplněnou peřím na obličej a ta na něj silně       glykogenu, vakuolisace a hypoxické ztukovatění jaterních buněk a vyčerpání         - provést kompletní lékařskou prohlídku,všímat si chorobných změn, zranění, následků,
přilehne                                           nadledvinek. Mráz můţe způsobit i rozestup lebečních švů.                  omezené fce. orgánů
Sebevražda přilepením papíru na nos.omotáním nosu a úst gumovým plátem                                                          - nutné prohlíţet i šaty podezřelého(jen po uplynutí krátkého intervalu od činu)-známky
Náhody není-li moţno rychle z obličeje odstranit předmět zakrývající dých.otvory ,u      Forensně:                                          zápasu    a   poškození   -   potrhání,utrţený   knoflík,potřísnění   od
opilců,epileptiků,bezvědomích padnou obličejem do peřin,pád balíku sena na obličej      Vraţda – nejčastěji u dětí (novorozenci). Svlečená ţena nemusí být vraţda (horko)      zeminy,krve,spermatu,defekty od bodných.střelných, řezných poranění, podle
Zalehnutí: u kojenců spících s rodiči,tlakem těla matky,u dítěte nalezneme oploštění     Sebevraţda - vzácně. Sebevrah nahý (odstrojí se předem)                   charakteru zranění n. usmrcení lze soudit, kde pachatel můţe být potřísněn, zda k tomu
nosu,nosní dírky vyplněny krvavou pěnou.                           Náhoda – nejčastěji – hory, laviny, opilost                         mohlo dojít (při opakovaných tupých ranách do hlavy)
                                                                                             - sledovat zranění na těle podezřelého-známky obrany:na rukou,předloktí,hřbet
                                               2. C Lékařská odpovědnost (nedbalost)                            ruky,škrábance a čárkovité oděrky-nehty, uţití krátké ruční zbraně z bezprostřední
1.C Rtuť                                           Ke škodě na zdraví pacienta s event. následkem smrti můţe dojít především porušením     blízkosti zanechá na hřbetu ruky, kt.ji drţela krevní stříkance, při znásilnění:škrábance
anorganická                                          povinnosti lékaře, tedy chybou při výkonu lékařské péče( postupem non lege artis,      na obličeji či krku od nehtů ţeny, podlitiny n. rány po kousnutí, na genitálu muţe
akutní úč.:masivní expozice parám, akutní poškození dých.cest                 lékařským pochybením, zanedbáním povinné péče).Odpovědnost lékaře při výkonu        oděrky a krevní podlitiny z násilného vpravení pyje do pochvy
chron.účinky:chronická expozice parám,gingivitis, tremor, eretimus              povolání je:
charakteristika : stříbrolesklý kov, za nor. teplty se odpařuje a je tekutý, tuhne při    1.pracovněprávní(zakotvena v Zákoníku práce), 2.občanskoprávní-(vyplývá           vyšetření oběti násilného činu: přihlíţíme k druhu násilného činu,při němţ došlo n.
38,9°C                                            z Obč.zákoníku-škoda vznikající v souvislosti s diag. či léčeb.zákrokem, za material.    mělo dojít k poruše zdraví, k výpovědi svědků i k vyjádření poškozené od
expozice : zprac.rud,výroba louhu Na a K,výroby a opravy termometrů,barometrů         odpovědnost ručí přísl.zdrav.zařízení.Materiální odpovědnost zahrnuje:bolestné a      osoby,nejčastěji se jedná o mechanická zranění tupým n. ostrým nástrojem, dále stejně
-inhalací,resorpce alveol.stěnou,nikdy ne GIT,v masti i kůţí                 ztíţení společ.uplatnění, náhradu za ztrátu výdělku, při úmrtí náklady na výţivu      jako výše
-rovnoměrně se rozptýlí v org., toxické působení podmíněno oxidací v krvi a          pozůstalým, náklady spojené s léčením, věcnou škodu.) 3.disciplinární,           - zaznamenáváme subjektivní údaje a objektivní příznaky, řádně popíšeme zranění:
orgánech,selektivně akumulována lysos. systémem a       ionty se váţí na –SH      4.trestněprávní, (-3+4.nese kaţdý pracovník samostatně.O odpovědnosti za lék.chybu     lokalizaci, tvar, rozměry, hloubku, popsat stav přísluš.orgánu n. části těla, pokud doba
skup.,interference s řadou enzymů                               rozhodují:discipl.orgány ČLK, org. činné v tres.řízení, soud v občan.soudním řízení.), 5.  údajného vzniku neodpovídá vzhledu n. uplynula krátká doba: opakovat (24h.)
-proniká HEB, placentou, do mateř.mléka,vylučuje se močí, stolící,slinami, potem       správní( zejména odpovědnost za přestupky)                         - dokumentace poranění, poškození oděvu, umístění biolog.stop dokumentováno
-změny tox.charakt.na sliznici dých.cest aţ edém plic                     Discipl.odpovědnost- disciplin.orgány jsou čestná rada okr.sdruţení, čestná rada      fotograficky, popř.nákres
klin.obraz                                          Komory,                                           - co nejdříve odběr biolog.materiálu(krev,moč)na alkohol, toxikolog.,z pod nehtů na
akutní:bol.krku,za sternem,kašel,dušnost,teplota,tachykardie,edém plic,i GIT příznaky a    stavovské předpisy, etický kodex, poškozování dobré pověsti lékařského           mikroskopii,serolog.,genet. vyšetř.
gingivitis u dostatečného mnoţství v organ.,leukocytoza                    stavu.Oznámení a stíţnost na lékaře můţe podat kodokoliv.Předběţné šetření-revisní     Pokud vznikne podezření na simulaci n. disimulaci – opakovat
chron.:trias:gingivitis-krvácení,ulcerace                           komise.(ta vypracuje buď „návrh na odloţení věci“ nebo „disciplinární ţalobu“(pokuta
tremor:na zač.jemný, intenční, pak hrubý- zkouška písma                    20 000, vyloučení z ČLK).Disciplinární řízení ,pokud proběhne řízení trestní,jeho      4.B. Uškrcení
eretismus-rozjařenost, psych.alterace, předráţděnost, střídaná depresí, lehčí případy     průběh neovlivňuje.                                     -staţení hrdla nějakým škrtidlem tahem,vykonává vlastní nebo cizí ruka n.předmět,
pseudoneurastenický syndrom + vegetat.projevy, poruchy paměti, v pouzdře čočky        Přestupkové právo z aspektu lékaře – přestupek=zaviněné jednání , které porušuje      utahování na uzel aţ se zadrhne škrtidlo,nebo utahování strojem kt.zachytí šátek
šedavý prstenec z depozit rtuti(mercuria lentis)                       nebo ohroţuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně.Řízení o    smrt stejně jako u oběšení viz 5, jen rýha obvykle níţe na hrdle a
lab.nálezy:vyluč.močí u chron.expozice                            přestupcích je zvláštní druh správního řízení a je upraveno správním řádem.Z pohledu    horizontální,souvislá,všude stejně hluboká
léčba : antitusika,klid na lůţku, mukolytika, ATB,antiedem.léčba, u chron: dimercaprol    medicínské praxe je třeba vědět, ţe existuje rozdíl mezi trestným činem (rozhoduje     smrt pomalejší,hrtan ne úplně uzavřen,jen pouze je.li škrtidlo ve výši jazylky a síla
soli anorg.rtuti                                       soud) a přestupkem(správní orgány-obec, okr.úřad, org.Policie ČR,).Spáchání přestupku    působí
vypití : příznaky poškození horní č.GIT,s latencí renální insuficience            má za následek napomenutí, pokutu, zákaz činnosti, propadnutí věci.             směrem vzhůru,trhliny na karotidách, nejvíce smáčknuty ţíly,překrvení v obl.hlavy
sublimátHgCl2 a oxycyanát letál. Dávka sublimát 0,2-1,oxyc.0,5-1,5g              Trestněprávní odpovědnost lékaře-posuzování protiprávního jednání-lékařský         pitevní nález:jako u oběšení,hemorragický edem plic,pěna na řezu plic.tkáně červená
-exp:.impregnace dřeva,chem. a fot.laboratoře                         znalecký posudek-nejčastěji:1.)Chybné stanovení dg. a tím chybná terapie(náhlá       od diapedesy ery a můţe vniknout i do plicních sklípků aţ stav podobný vdechnutí
metabolismus :rozpustné soli se vstřebávají v ţaludku, v alkohol.roztoku i neporušenou    příhoda břišní-smrt)                                    krve,stupeň poranění na krku podél utaţení škrtidla, často zlomeny chrup.štítná a
kůţí,vysoké koncentrace játra, ledviny,vyluč. Ledviny,GIT sliznice,sliny           2.) neopatrnost při operačním zákroku, 3.)nedostatečná péče                 prstenčitá,krev často kypře sraţená, smrt aţ za několik dní- nekrotické změny
-poškození ren.tubulů                                     (nedost.zdrav.dokumentace),                                 v bazálních gangliích
klin.obraz : po poţití bolest v hltanu,jícnu, ţaludku, zvracení hemorag. Aţ nekrot.      4.) chybně podaný lék, 5.)neposkytnutí pomoci                        vražda:nejčastěji,krátké škrtidlo pro dobrou manipulaci,silné,i známky rdoušení a jiná
Hmot,aţ šok i perforace do mediastina a dut.břišní,průjem, po 1-3 dnech poškození       Zavinění-musí být zjištěno a pachateli dokázáno a) úmyslné, b)z nedbalosti(vědomá      poranění
ledvin oligurie aţ anurie, kolitidy, stomatitidy                       =lhostejnost a nevědomá=typická pro pochybení lékaře.)Od lékařů se poţaduje vyšší      sebevražda: škrtidlo vícekrát obtočeno,někdy podloţeno měkkým předmětem,
lab.nález : zvýš.FW, leukocytoza, v moči proteinurie,cylindrurie               míra opatrnosti.Příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a následkem trestného činu   utahování zuby, uškrcení rukávem košile,více uzlů
léčba : vypít mléko,rozšlehaný bílek vazba s Hg= Hg albuminát,reverzibilní,poto        je téţ otázkou znaleckou.Lékaři jsou nejčastěji obviněni z nedbalostního ublíţení na    náhody: děti:popruhy,povijan,kabátek,při pádu ze stromu a omotání šálou
zvracet                                            zdraví a z neposkytnutí pomoci.
ihned dimercaprol                                                                                     4.c Kyanidy
                                               3.A.Posudek                                         kyanovodík, kaynid drasekný, kaynid sodný
sloučeniny org.rtuti                                     - má soudu ozřejmit názor znalce na určité skutečnosti,jejich význam a dosah,        -bol.hlavy, hučení v uších, nauzea, dušnost, bezvědomí,metabolická acidoza,smrt
arylsloučeniny-fenyltruť-rozpust.v org,rozpouš.                        souvislosti se záleţitostí                                 plynny HCN nejrychleji působící a nejprudší jed,let dávka 1mg/kg,cítit po hořkých
-dermatitis,proteinurie,vyluč,rtuti močí                           - opírá se o důkladnou analýzu objektivních skutečností a má vytvořit objektivní závěr o  mandlích,ucítit ho je dáno geneticky
alkylsoučeniny:dimetylrtuť,těkavá l.,rozpust. v tucích a org.rozpouštědlech          nich, znalec vysvětlí proč k určitému závěru došel, popsat skutečnosti které ho k tomu   soli značně jed.,let. Dávka 3mg/kg
KO-latence příznaků několik týdnů,akrální parestezie,koncentrické zuţování zorného      vedli                                            Exp: -extrakce zlata,stříbra v hořkých mandlích,járda meruněk,broskví,
pole,korová hluchota,mozečkové,thalamické, pyramid., extrapyr., příznaky,zvýšená       - posudek má vycházet z odborných znalostí znalce,fakta má vyhodnotit dialekticky,     Mech.úč.:-působí blokádu vaznou na cytochromoxidázu v mitochondriích , plynný
FW, proteinurie, vyluč.močí,ataxie,sakadovaná řeč,apraxie,střídání agitovanosti a       zkušeností i experimentem,vysvětlit                             HCN po vstřebání blesková smrt( ve vteřinách pád na zem, bezvědomí, bledý obličej,
apatie.aţ bronchopneumonie                                  - posudek podléhá volnímu hodnocení soudu,pokud se od něj soud uchýlí musí to        vyboulené oči,křečovitý dech smrt za 2-10 min),po poţití solí se kyanidovy ion
expozice:výroba a pouţívání herbicidů,pesticidů, fungicidů                  vysvětlit                                          uvolňuje díky HCl v ţaludku,příznaky nastupují pozvolna a závisí na kyselosti na
-vstup:GIT,méně kůţe,u těkavých plíce                             činnost znalce:                                       naplněnosti ţaludku
fenylrtuť degradace na anorg,rtuť a proto se kumuluje v ledvinách               příprava posudku : seznámení s úkolem a materiálem, úkol znalce omezit na          - buňky nepřijímají kyslík,venozní krev se arterializuje
alkyltruť:stabilnější,kumulace hlavně v mozku                         objasňování skutečností k nimţ je třeba jeho znalostí, nesmí provádět vyšetřovací      - org,detoxikuje ion vazbou na jaterní thisulfát sulfotransferázy na netox. thiokyanát,ten
Sekční nález : krev je tekutá, orgány překrveny, na serozních blanách krevní výrony.     úkoly,navrhuje orgánu kt.jej povolal aby mu je opatřil                   se vyloučí močí,zásoby síry se rychle vyčerpají, exogenně se podává thiosíran sodný,v
Tlakem škrtidla zlomeniny rohů štít.chrup. i jazylky, občas trhliny v intimě krkavic –    vypracování posudku                                     terapii vazba na hydroxykobalamin za vzniku stabilního cyanokobalaminu vit.B12
Amussatovy příznaky. Ke zlomení páteře nedochází.                       3 část : nález, posudek,znalecká sloţka                           terapii: kyanidiový iont má afinitu k methemoglobinu a tvoří kyanmethemoblobi,
                                               znalec musí vysvětlit se kt.skutečnostmi se seznámil ,o co se opírá,postup jak došel    methemoglobin se tvoří oxidačními činidly jako 4-dimelyaminofen,dusitany,kyan.iont
2a. Koncepce soudně lékařské služby v ČR                           k závěru                                          se z vazby pomalu uvolňuje a je detox. Thiosíranem
Soudní lékařství = multidisciplinární obor, upravuje ho vyhláška Min.zdravotnictví ČSR    do nálezu píše všechna fakta se kt.se seznámil, sám je vyšetřil, nalez ve spisech,nález   klin.obraz   :   zmatenost.křeče,zvracení,tachakardie,bezvědomí,,smrt    zástavou
č.19/1988Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví; hlavní činností oboru je zjistit     má být přesný a výstiţný                                  dých.,stádia : prodromální: palčivá škrábavá hořká chuť v ústech
příčinu úmrtí na základě provedené pitvy, to se děje na odděleních či ústavech soudního    posudek má být: odborný- omezí se na skutkové okolnosti                   astmatické: dých.potíţe, vědomí zachov., kles k zemi
lékařství; odd.s.l. jsou ve všech bývalých krajských a někdy i okr. nemocnicích, odd. či   srozumitelný a jasný- stylizován aby byl rozumným podkladem pro právní hodnocení      křečovité: bezvědomí,mizí reflexy,citlivost, trismus, křeče klonické i tonické krvavá
ústav se dělí na jednotlivé úseky:                              určitý - uvádí jen to,co je moţno dokázat                          pěna u úst,
                                               řádně odůvodněný:doloţen popisem a výkladem skutečností,kt.vedly k závěru          asfyktické: ochrnutí,bulby ven,tep malý, smrt
                                               stručný, ale úplný                                     při pitvě: hořkomandl.zápach,červené skvrny na těle,poleptání ţaludku
                                               pouţívá se cesta analyzy a syntezy a formy syntetické: uvedou se všechny          KCN+H2O=KOH+HCN,a KOH poleptá. vraţda.sebevraţda
                                               nálezy,okolnosti a patol.změny a shrnou se, aby se z nich vytvořil úsudek, nebo       po intox.solemi nástup pomaleji a je cítit z dechu zápach po hořkých mandlích
                                               analytickou formu: nejdříve se uvede úsudek a jednotlivé části jsou pak rozebrány a
                                               zdůvodněny                                         5.AExhumace
                                                                                             důleţité právní předpisy MZ ČSR č.19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví
                                               3.B,C Náhlá smrt v těhotenství , za porodu, po porodu                    , metodický pokyn MZ ČR k provádění ţivnostenského zákona v oblasti koncesované
                                               Posuzování zda porodila ,zda je těhotná, nástup výkonu trestu-nutné gynekologické      ţivnosti v oboru Pohřební sluţba, včetně přepravy zemřelých a v oboru Provozování
                                               vyšetření.Předstírané těhotenství, nebo ţe ţena nevěděla o těh.-psychiatrické        pohřebišť a krematorii
                                               vyšetření.                                         Tělo musí být uloţeno v zemi, zřetel na sloţení půdy, po dobu minim.10 let(tlecí
                                               Smrt a) v průběhu těhotenství, b)v souvislosti s přerušením těhotenství(leg. i krimin.   doba), před uplynutím této doby lze exhumovat jen na nařízení orgánu činného
                                               potrat)                                           v trestním řízení, hygienik a. jestliže o to požádají blízcí zemřelého (váţné
                                               Příčiny- přirozené, chorobné, vnější mechan.úraz.ČR-úmrtí v těhot., při porodu a do     důvody), za přítomnosti správy pohřebiště, nesmí se exhumovat osoby zemřelé na
                                               42.dne šestinedělí-vzácně(10/100 000porodů).Nelze vyloučit ani tehdy je¨-li zajištěna    karantenní nemoc(mor) min.2roky, náklady hradí, kdo poţádal, provádí soudní lékař
Pitvají se náhlá, nečekaná nebo násilná úmrtí; rozbory příčin násilné smrti jsou důleţité   příslušná lék.péče.WHO všechny registruje, takţe se musí povinně hlásit MZ ČR.       na místě nálezu
pro zdravotnictví i pro justici; informace z pitev napomáhají zdravotnické prevenci      Dělení:a) úmrtí je v přímé souvislosti s probíhajícím těhotenstvím, porodem či       Exhumace-nařízené n. úředně povolené vyzdvižení těla úředně pohřbené osoby
obecně, prevenci negativních protispolečenských jevů, trestných činů, dopravní        šestinedělím                                        ze země nebo z hrobky před uplynutím tlecí doby
nehodovosti, alkoholové a drogové závislosti; důleţité jsou analýzy úmrtí v souvislosti        b) úmrtí na onemocnění, jejichţ průběh je T,P,Š ovlivněn význmaně          - dnes výjimečné, do roka lze doporučit, pak zváţit důvody, vzhledem
s diagnostickými a léčebnými zákroky, kdy s.l. sluţby mají slouţit jako obj. garant          c) úmrtí kde ţádná souvislost s těh., por., či šestin. není(smrt těh.ţeny      k dekompenzaci těla
správnosti postupů; koncepce soudního lékařství vychází z nynějšího stavu úrazovosti a    v důsled.úrazu)                                       kaţdé exhumované tělo musí být identifikováno, anorg.jedy, kovy lze vţdy prokázat
nemocnosti v ČR, proto je nezbytné odpovídající zajištění prostorové, personální,       Náhlá smrt v těh, při por., v šestin.nejčastěji s uvedeným stavem souvisí nebo je jím    bez čas.omezení, organické omezeno měsíci, léky max. ještě za 2-3 roky, zlomeniny a
přístrojové;                                         ovlivněna. Vzácně souvislost chybí(krvácení do nádoru CNS).NS v 1. a 2. trimestru –     střelné rány rozeznáme řadu let, zlomeninu jazylky, chrupavek hrtanu ještě po roce,
náplň oboru: 1) zdravotnická činnost – a) pitvy, b) laboratorní zprac. a vyšetř. tkání, c)  nejč.krvácení do dutiny břišní z porušeného mimoděloţního těhotenství.V 2. ½        řezná, bodná poranění na měkkých tk. po 3-4 měsících,strangulační rýha obtíţné jiţ
chemickotoxikologícká vyš. tkání zemřelých osob, d) vyš. krve a jiných biomateriálů      těhotenství – krvácení z předčsného odlučování vcestného lůţka , v průběhu porodu      záhy po pohřbení rozpoznat, odebíráme vzorky tkání, zeminy pod nad po stranách
ţivých na etanol a jiné toxické látky, e) vyš. stop biologického původu, f)          krvácení z ruptury děloţní stěny.Spontánní ruptury –vzácné, mohou být způsobeny       rakve i kus dřeva
antropologická vyšetření a identifikace kosterních pozůstatků, g) pitvy exhumovaných,     porodní překáţkou při úzkých porodních cestách či příčnépoloze plodu, není-li zajištěna
h) prohlídky ţivých při posuzování úrazů, sebepoškozování, ch) konziliární činnost pro    adekvátní lék.péče.                                     5.B SEČNÉ RÁNY
lékaře provádějící prohlídku zemřelého, hl. při podezření na tr. čin, i) účast na jednáních  Embolie A) vzduchová-ze široce zejících uteroplacentárních cév, v minulosti moţná      vznikají dopadem sečného předmětu na tělo; hlubší, stejně hluboké na všech místech,
znaleckých komisí; 2) vědeckovýzkumná činnost – hl. v zařízeních fakultních, snaha      komplikace neprofesionál.zákroků k vyvolání potratu, vniknutí vzduchu do cév při      hladký okraj,ostrý úhel, zející, otisk předmětu na kosti (aţ amputace…), větší
zlepšit diagnostiku v tanatologii, forenzní toxikologii, serologii a molek. biologii; 3)   manuálním odlučování placenty.B) embolie plodové vody – do plicních kapilár vede téţ    zhmoţdění-méně krvácí; rány: přímočaré, obloukovité, lalokovité
výuka v pregrad. a postgrad. vzdělávání – zajišťují lék.fak. a Institut pro vzdělávání ve   k náhlé smrti.C) embolie při trombóze pánevních ţil nebo hlubokých ţil DK.( I zde      příčina †: pohmoţdění mozku, masivní krvácení - hem.šok
zdrav.                                            můţe být trombóza ţil asympt. a smrt můţe mít rychlá průběh.                vraţda: častá; sekera; hlava (hluboké zející do dutiny lební), ruce (sebeobrana), vše co
                                               Soudní lékař musí posuzovat úmrtí zejména došlo-li k němu mimo zdravotnické         je přes oblečení
2B - Zmrznutí                                         zařízení, nebo jestliţe je třeba posoudit zda-li nedošlo k pochybení lékařské        - posmrtné sečné rány = defenzivní rozkouskování mrtvoly
Dochází k účinkŧm chladu na celé tělo ( člověk zdravý a dobře oblečený snese teploty     péče.Šokové stavy při porodu – např. krvácením (při porodním traumatismu, atonie      sebevraţda: vzácná; duševně nemocní; čelo (povrchní, rovnoběţné, v 1 směru)
–60 aţ –70°C; suchá kůţe po krátkou dobu i –100°C). Špatně snášejí osoby           dělohy), toxoinfekekční šok, vzácněji anafylaktický.Méně obvyklá              náhoda: nejčastější; štípání dříví, porcování masa, rozlomení kotouče cirkulárky, lodní
vyhladovělé, špatně oblečené, unavené, opilé (mohou zemřít i při několika stupních      příčina=SUPINAČNÍ SYNDROM=náhlý pokles krevního tlaku , který je vyvolán          šroub… (vaše fantazie si doplní…)
nad nulou), depresivní a úzkostné, celkově vyčerpané, neschopné pohybu, zraněné s       tlakem těhotné dělohy na dolní dutou ţílu a sníţeným ţilním návratem do srdce.       sebepoškozování: zřídka; amputace ruky
krevními ztrátami či pod hypnotiky. Vlhká a studená teplota je nebezpečnější neţ       Latentní onemocnění která v důsledku probíhajícího těhotenství mohou            schopnost jednání: závisí na poškození mozku
suché chladno.                                        manifestovat.Hypertonické krvácení do CNS-nejen projev pozdní gestózy ale i nedg.      trvalé následky: časté; epilepsie, poruchy psych.fcí…
5.C) metanol smrtelná dávka 30 – 100 g. Příznaky otravy: nadýchání par – šepot,        II.stad.-počínající obrny,kolísání v chůzi,blábolivá setřelá řeč,někdy sklon        z povolání je moţno překročit stanovenou sazbu s ohledem na mimořádně těţké
škrábání v krku, bolesti hlavy, hučení v uších. Poţití per os – v úvodu jako etanol,ale    k násilnosti,uráţkám,zvracení,rozvíjí se akutní gastritida,u dětí nebo abstinentů mohou   komplikace.(+-20%).
menší euforie,závaţnější příznaky za 12-24h,a to je-bolesti hlavy,závratě,zmatenost      být křeče
křeče, koma, podráţdění GIT nevolnost, zvracení, bolesti břicha,dále aţ selhání ledvin-    Pitevní nález-při úmrtí v etanolové intoxikaci-charakter.zápach skoro ze všech       8.A ZJIŠŤOVÁNÍ IDENTITY
myoglobinurie, porucha barevného vidění, mlhavé vidění aţ slepota, smrt za 2-3 dny,      orgánů,maximum z plic a GIT,na sliznici jícnu a ţaludku mohou být drobné          =určení totoţnosti jedince – zemřelé osoby.
pitevní nález-překrvená ţaludeční sliznice,otok mozku, výrazné překrvení vnitřních      hemoragie,v plicích edém,překrvení mozkových plen,etanol odnímá tkáním vodu a sráţí     IDENTIFIKAČNÍ DATA:
orgánů, jedná se hl.o náhodnou otravu                             bílkovinu-poleptání na sliznicích-jsou bělavé,sliznice ţaludku je zarudlá či bělavá,krytá  1.kriminalisticko-technické metody (daktyloskopie)
Metabolismus metanolu: oxidací, 10x pomaleji neţ etanol, působením ADH spolu         bělavým hlenem,smrt-ochrnutím dých.center nebo aspirační bronchopneumonií          2.krimi-taktickými
s NAD vzniká formaldehyd, z něj působením ADH, kataláz a dalších enzymů- kys.         Chronická otrava-morální úpadek,duševní chátrání,postiţení všeho moţnýho-          3.odborné, znalecké zkoumání (pitva) a pomocné labor.vyš. (DNA anal, vyšetření
mravenčí, konec-H2O a CO2                                   CNS,PNS,GIT-chron.gastritis,pankreatitis,cirhosa,atd.                    dutiny ústní, určení věku, pohlaví…)
                                               (ve12%pivu je 15,4g etanolu v půllitru,víno 15,8g/200ml,tvrdý s obsahem40%etanolu      A.Rekonstruktivní: identifikace dle údajů zjištěných metodami výše uvedenými
6.A Druhy pitev                                        má 15,8g/50ml)                                       B.Komparativní: porovnávání souboru poznatků o neznámé osobě s poznatky o osobách
provádění upravuje Vyhláška MZ ČSR č.19/1988 o postupu při úmrtí a o pohřebnictví       etanol-dobře rozpustný ve vodě,snadno projde přes biolog.membrány,pitím se vstřebává    pohřešovaných
1.anatomická-na lék.fak. v anatom.ústavech,studium                      uţ v ústech,v ţaludku dle mnoţství potravy                         Kriminalistická identifikace osob = proces vedoucí ke stanovení totoţnosti. – nastávají
2.zdravotní-u osob zemřelých ve zdravotnických zařízení na patologii, k ověření        metabolismus etanolu-hl.v hepatocytu,3cesty:ADH(alkoholdehydrogenáza)oxiduje 2/3-      3 situace:
diagnosy                                           3/4 vstřebaného etanolu, MEOS (mikrosomální etanol oxidující systém) oxiduje ¼-       1.jednoznačné prokázání totoţnosti
osoby zemřelé mimo zdrav.zařízení o pitvě rozhodne ohledávající lékař tehdy: zdravotní    1/3,je na endoplazmat.retikulu,aktivita se s chron.konzumací zvyšuje 2-           2.nespolehlivé –,,-
účel : zjistit příčina a okolnosti náhlého úmrtí,mrtvě narozené dítě n. do 1 roku,ţena    3x,KATALÁZA-ox.max.2% etanolu,je na peroxizomech,aktivita se nezvyšuje           3.není -,,- (pátrání vyhlášeno po dobu 20let)
zemřela v těhotenství, potratem, porodem, šestinedělí, smrt nemoc z povolání n.        metabolitem je acetaldehyd,pak acetát a přes Krebsův cyklus H2O a CO2            IDENTIFIKAČNÍ MARKANTY= znak na těle/vnitřních orgánech vrozený/získaný.
prům.otrava,zdravotní n. veřejný zájem                                                                          1.hlavní: pohlaví, věk, DNA znaky, změny na zubech, krevní sk, papilární linie, barva
hygienik nařídí: povolení pohřbu ţehem,není-li povolení prohl.lékaře             Určování ethanolu v krvi                                  pleti, pooperační defekty, tělesná výška
pitva se provádí se nejdříve za 2 hod.                            - Widmarkova zkouška                                    2.podpůrné:oblečení, barva vlasů, těl.hmotnost, těl.ochlupení, okolnosti nálezu,
pitvu provádí patolog,n.lék soudního odd., na soudně lékařském se provádí hlavně náhlá             Na stejných principech, ale nespecifická (stanovuje i všechny ostatní   okolnosti pohřešení osoby.
úmrtí,sebevraţdy,otravy,chyba lékařů,podání nesprávné krve                  těkavé látky v krvi, oxidovatelné za daných podmínek). Ethanol oddestilovaný z krve se   SOUDNĚLÉKAŘSKÁ IDENTIFIKACE OSOB:
protokol neprodleně po pitvě o ní sepsat,uvést výsledek pitvy a podepíše provádějící a    oxiduje dichromanem draselným v kyselině sírové na kys. octovou. Intenzitu zabarvení    pitva mrtvoly nezjištěné totoţnosti* ,soudnělékařská prohlídka ţivé osoby s nezjištěnou
vedoucí patol.,pitevní diagnóza:u přirozené smrti,příčina smrti,základní nemoc        lze stanovit specolem.                                   toto, forenzní antropologie (osteologie, kraniofaciální identifikace, videosuperprojekce,
komplikace,vedlejší nález                                   - plynová chromatografie                                  fotograf.superprojekce), forenzní stomatolog, forenzní sérolog, DNA anal, rtg
Forenzní účel: vyloučení trestného činu,při pitvě vznikne podezření na trestný        - oxidace alkoholu katalyzovaná ADH                             * pitva určuje: konstituční typ, rasu, stav výţivy, výška, pohlaví, věk, DNA charak,
čin,přerušení pitvy a oznámení vedoucímu odd.,prokurátorovi a policii,náklady nese                                                    krevní sk, zdravotní stav, zvláštní znamení, dobu smrti
zdrav.oddělení v němţ smrt nastala v ostatních případech okres v jehoţ obvodě se našla    Odběr :                                           zevní prohlídka: jizvy, tetováţ, stavy po úrazech s deformitou končetin, koţní afekce,
mrtvola                                            K průkazu alkoholu u zemřelých je nutno odebírat krev ze stehenní nebo podklíčkové     všeobecný popis těla a jeho částí (vše co vás napadne…fakt to nevypisuji)+vnitřní
3.pitva z jiných důvodů:okresní hygienik z jiných důvodů nařídí, hradí kdo o ni ţádal     ţíly. Při odběru krve ze srdce je nebezpečí falešně pozitivních výsledků v důsledku     prohlídka+rtg
4.soudní: provádí 2 lékaři-znalci z oboru zdravotnictví,při podezření na trestný čin,     difuse alkoholu ze ţaludku do okolí. A nesmí se odebírat krev z cév okolí ţaludku.
pohřbít lze se svolením prokurátora, nařizuje ji orgán činný v trestním            Hladina alkoholu v krvi se po smrti výrazně nemění. Z počínající hnilobou je však      IDENTIFIKACE ZBYTKŦ MRTVOLY
řízení,policie,hradí vše nařizovatel                             dokonce moţnost i zvýšení alkoholu v krvi následkem novotvorby alkoholu činností      lze určit:
nejvíce v souvislosti s doprav.nehodami, prohlíţ.lékař ji doporučuje policii         hnilobných bakterií. Většinou však činností bakterií dochází k poklesu hladiny       1.jedná-li se o člověka – určení druhové příslušnosti: imunoprecipitační zk (průkaz
součást pitvy i laboratorní vyš.,součást protokolu znalecký posudek              alkoholu. Při vyšetření plynovou chromatografií lze hnilobou podmíněné změny        specifické lidské bílkoviny) v tekutém prostředí (Uhlenova), v polotuhém prostředí
pitva podle standardních postupů, i prohlídka šatstva, při podezření na otravu        rozpoznat podle přítomnosti niţších alkoholů s více neţ 2 atomy uhlíku.           (dvojitá radiární imunodifuze v agaru dle Ouchterlonyho, elektroimunoprecipitace),
k tox.vyšetření:orgány prvních cest :GIT: ţaludek + obsah, 1m tenkého střeva na obou     Cave! Při odběru nesmí být kůţe desinfikována těkavými organickými roztoky (alkohol,    důkaz lidské krve antiglobulinovým testem (vyuţití poznatku, ţe ery 0Rh+, které jsou
stranách odvázán s obsahem, orgány druhých cest 1/3 jater,celá slezina,1 ledvinu bez     benzin, ether, jodová tinktura). Krev ve zkumavce musí dosahovat aţ k zátce, aby se     senzibilované inkompletním sérem anti-D (Rh), aglutinují teprve po přidání séra proti
pouzdra, moč všechnu, 20 ml krve, mekonium novorozence označit                alkohol nevypařoval do prostoru nad krví.                          lidskému globulinu).
na soudní se provádí hlavně z důvodů:                                                                           2.počet těl - jde-li o 1 nebo více
- aspekt příčiny smrti -přirozená nezná se příčina,násilná nebo podezření na ni        Orientační výpočet                                     3.známky na kůţi – jizvy, tetováţ, névy, deformity, daktyloskopický otisk…
- aspekt místa úmrtí:úmrtí mimo zdrav,zařízení,při úmrtí pac. Hospitalizovaného pro      C(g/l) = požitý alkohol (g) / t.hm.(kg) . 0,7                        4.způsob oddělení částí těla od sebe – vykloubení, přesekání, ořezání…
poranění z vnějších příčin(otravy,poranění),pokud byl zraněn v nemocnici a vedlo to      (pivo 10 – 30 g/l, 12 – 40 g/l, víno 120 g/l, lihoviny – 400 g/l)              5.pohlaví – lebka, pánev, genitál, sexchromatin, Y-chromozom, geny nalézající se na
k smrti                                            Alkohol se v těle odbourává dle kinetiky 0.řádu a jeho koncentrace v krvi klesá       pohl. chromozomech – např. gen pro amelogenin (komponenta zubní skloviny)
- aspekt sledování kontroly a kvality péče-nesprávný potup zdrav. sluţeb           průměrně o 0,15 g/l za hodinu (závisí na mnoha faktorech).                 6.zuby, obaly, šaty, vlasy
- aspekty ostatní : prac.úraz, prům.otrava, ve vazbě, trestný čin                                                             7.vnitřní nález: aterosklerosa, emfysem, srdeční vady, atrofie útrob, ţlučové kameny…
                                               Forenzně: Kdy se smí stanovit hladina alkoholu ?
6.b Poranění tupým předmětem                                 Vyšetření hladiny alkoholu se ukládá u osoby, která vykonává ve stavu vylučujícím      8.B.Utopení
Aktivní – tupý předmět působí na tělo, pasivní – náraz těla na tupý předmět          způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání, nebo jinou činnost, při  -udušení nastává uzavřením dýchacích cest vodou n. jinou tekutinou,hustší neţ voda
Oděrky – okrouhlé, nepravidelné, pruhovité, čárkovité, někdy kryté černo-černými       kterých by mohl ohrozit ţivot nebo zdraví lidí, nebo způsobit značnou škodu na       (bahno), stačí ponoření jen úst a nosu(utopení v malém mnoţství vody,krve,plodové
krustami z krve a séra; vzniknou-li po smrti, takové místo nekrvácí, nesecernuje, vzniká   majetku.(výkon povolání, řízení vozidla, ublíţení na zdraví či ohroţování…)         vodě,umyvadle)- epilep.,opilí, narkomané
ţluté pergamenovité místo, ale je-li v kraji hypostáz nebo skvrn, odpovídá oděrkám                                                    mechanismy:
zaţiva; dle tvaru lze soudit na tvar předmětu; pruhovité vznikají taţením tupého       Odběr krve - porušení zákonem stanovené povinnosti (hrozí mu pokuta do 15.000        1)vlastní utopení(nejčastější)
předmětu, vlečení, smýkání; důleţité lpící cizí hmoty – lak, barva, smalt, kamínky,      Kč a zákaz činnosti do dvou let) a toto odmítnutí s uvedením důvodů je třeba rovněţ     ve sladké vodě popraskání Ery,ve slané -hemokoncentrace
hlína, třísky, kovové piliny                                 uvést do protokolu. Protokolem o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem        voda vnikne vdechem do průdušnice a průdušinek, -to způsobí,ţe se vzduch v plicích
Krevní podlitiny (výrony) – tlak nebo tah tupého předmětu způsobí přetrţení          Krev se odebírá do suché, čisté asi 8 ml zkumavky, která musí být naplněna a uzavírá se   uzavře sloupcem tekutiny,je stlačen a dojde k rozedmě plic, každým vdechem se
podkoţních cév a výron; je-li poškozena kapilára, vznikne tečkovitý výron =          gumovou nebo hustou korkovou zátkou, aby nemohlo dojít k odpařování alkoholu.        voda zpěňuje, proniká do plicních sklípkŧ a do lymf.systému, kapilárami do krve
ekchymóza; rozsáhlý výron = hematom, nejdříve modro-fialový, za 3 dny namodralý aţ      Zkumavka s krví spolu s řádně vyplněným Protokolem o lékařském vyšetření při        (značně rychle).Známka resorbce-hemolýza. Mnoţství závisí na délce resorbce, po smrti
hnědo-fialový, 5.-7. den nazelenalý, 8.-10. ţlutavý, za 2-3 týdny mizí; výron do       ovlivnění alkoholem je předána doţadujícímu orgánu policie, který zajistí dodání do     se uţ nevstřebává a zůstane v plicích, při hnilobě difunduje z plic do pohrudničního
spojivek mizí za 20-30 dnů;                                  toxikologické laboratoře příslušného soudnělékařského oddělení.               vaku,při protrţení alveol. Stěny se dostane i do velkého krev oběhu
Při naříznutí - je černý, dehtovitý, později drobivý a hnědý; 3.-4. den vznikne        Výsledek stanovení koncentrace alkoholu v krvi má být vţdy porovnán se závěry       -nalézáme všude kam voda vnikla částečky z vody,průnik i do střeva,ţaludku,do
hemosiderin, 11. den aţ 5. týden hematoidin                          lékařského vyšetření. Lékař do zprávy dále popisuje ovlivnění CNS poţitým alkoholem     Eustach trubice,po vniknutí do středního ucha je desorientace a snazší utopení,při
Větší je v řídkém vazivu, je-li pod kůţí kost, šíří se do šířky nikoli do hloubky; zvětšuje  (chování, vzezření, řeči, vybavování představ, místní a časové orientace vyšetřovaného,   porušeném bubínku smrt rychleji
se na mrtvolách jejich polohou, tj. klesá na místa níţe uloţená; vzniká zaživa!!!       zda ví co předcházelo; zkoušky na ataxii), všímá si dalších projevů moţných         - smrt nastane od poč.topení do 5 min.i 15,k zachránění nutno vytáhnout do 3-4 min.
Pohmoždění (kontuse) - tupý předmět působí menší silou, např. i pohlavek, úder pěstí;     onemocnění (DM, epilepsie, úraz hlavy), poţití léků, a zhodnocení, zda vyšetřovaný     - reakce po topení: krátce laryngospasmus,tím vznikne anoxie,z té uvolnění laryngosp.
kůţe můţe být načervenalá, tkáň pod kůţí překrvená, mizí za několik hodin           jeví nebo nejeví poruchy psychosenzorických funkcí. Dále je nutno zapsat datum a čas    A vnik vody do plic,plavání s plným ţaludken způsobuje regurgitaci aspiraci
Rány tržné a zhmožděné – proraţením, nepravidelné, neodpovídají tvaru předmětu,        odběru, typ desinfekce                                   ţalud.obsahu,tím podráţdění laryngu a laryngospas.
okraje závisí na jeho charakteru, spodina nerovná s vazivovými můstky = pruhy                                                       - zachráněny můţe i o delší době zemřít aspirace,edém plic…
neporušeného podkoţního vaziva, někdy s cévami; v ráně mohou být částečky – hlína,                                                    pitva:narŧžovělé posmrt.skvrny(oxidace krve v kapilárách,snazší ve vlhké kůţi), husí
písek, sklo, dřevo; krvácení malé, cévy se brzy retrahují a trombotizují; kapsovité      7. A Lékařská odpovědnost (nedbalost)                            kŧže- můţe se vytvoři ještě zaţiva i na mrtvole chladem
odtrţení kůţe od podkoţí – kapsa naplněná krví, kůţe není moc porušená, při vlečení      Ke škodě na zdraví pacienta s event. následkem smrti můţe dojít především porušením     dŧležité: pěna u úst a nosu- bílá i narůţ., chomáček tuhé pěny na mrtvole i vytaţení-
autem nebo pneumatika přejede stehno                             povinnosti lékaře, tedy chybou při výkonu lékařské péče( postupem non lege artis,      vznik promícháním vdechované tekutiny,vzduchu a hlenu( hlen-vylučuje se následkem
Poranění svalu a šlachPřímo – násilím, nepřímo – nekoordinovaným stahem, muţe         lékařským pochybením, zanedbáním povinné péče).Odpovědnost lékaře při výkonu        dráţdění vodou)- vitální reakce na utopení- závislé na dých.,,macerovaná a bílá
dojít k pohmoţdění, ruptuře snopců aţ celých svalů nebo aţ rozhmoţdění např. při       povolání je:                                        kŧže,vrásčitá dlaně a plosky nohou - první známky do 24hod.,n.aţ během 5-7
zasypání; Stupor = stav po kontuzi, přechodná nemoţnost kontrakce; Kompl. = krvácení     1.pracovněprávní(zakotvena v Zákoníku práce), 2.občanskoprávní-(vyplývá           dnů,dáno teplotou-teplá a proud.voda rychlejší tvorba,studená potlačuje,,po týdnu ve
do svalů – riziko čoku nebo vzniku zhnisaného hematomu, osteom za 2-3 týdny, crash      z Obč.zákoníku-škoda vznikající v souvislosti s diag. či léčeb.zákrokem, za material.    vodě tělo kryto obtížně seškrabatelnou mazlavou hmotou složenou z kalŧ a
syndrom                                            odpovědnost ručí přísl.zdrav.zařízení.Materiální odpovědnost zahrnuje:bolestné a      vodních řas,po 2-3 týdnech pokryto celé místa nechráň.šatem,,po oblečením často
Poranění cév – bez porušení celistvosti – komprese, pohmoţdění, s porušením          ztíţení společ.uplatnění, náhradu za ztrátu výdělku, při úmrtí náklady na výţivu      zbarvení barvou látky,předměty v ruce
celistvosti                                          pozůstalým, náklady spojené s léčením, věcnou škodu.) 3.disciplinární,           -vnitřní prohlídka : balónovité vzedmutí plic kryje osrdečník,v plicích emfysema
Poranění nervŧ - aţ obrny                                   4.trestněprávní, (-3+4.nese kaţdý pracovník samostatně.O odpovědnosti za lék.chybu     aqouosum-tkáň na řezu suchá, aţ tlakem vytéká z průdušinek malé mnoţství vdechlé
Poranění kloubŧ – podvrtnutí, subluxace aţ luxace s nataţením nebo natrţením vazů a      rozhodují:discipl.orgány ČLK, org. činné v tres.řízení, soud v občan.soudním řízení.), 5.  tekutiny, bledé plíce,na pleuře-Paltaufovy skvrny (krevní výrony s hemolyzovanou
pouzdra                                            správní( zejména odpovědnost za přestupky)                         krví, někdy v hrud.dutině tekutina, nález cizích hmot v dých. cestách-důleţité-vyšetření
Poranění kostí – nalomení aţ zlomení; příčné, šikmé, spirální, otevřené, zavřené,       Discipl.odpovědnost- disciplin.orgány jsou čestná rada okr.sdruţení, čestná rada      tekutiny z plicní tkáně-drobná cizí tělesa,rostlinná vlákna,rozsivky(není spolehlivé
únavové                                            Komory,                                           pracující s kamenem ),někdy při utopení vrhnutí-ţalud.obsah v hrtanu,průdušnici, ale
                                               stavovské předpisy, etický kodex, poškozování dobré pověsti lékařského           můţe se dostat i vytlačením hnilobnými plyny
-Zlomení lebky                                        stavu.Oznámení a stíţnost na lékaře můţe podat kodokoliv.Předběţné šetření-revisní     2.)smrt nastane šokem,různé příčiny,např laryngeální šok-vzniká,voda vniká do hrtanu
Přímé – v místě násilí, nepřímé – na místě vzdálenějším, tam, kde je největší napětí     komise.(ta vypracuje buď „návrh na odloţení věci“ nebo „disciplinární ţalobu“(pokuta    hltanu a vede ke křeči hlasivek,nemusí se voda vdechnout,nebo šok vyvolán
kosti;                                            20 000, vyloučení z ČLK).Disciplinární řízení ,pokud proběhne řízení trestní,jeho      bolestí,chladová alergie,často nastává v horkých dnech náhlým ponořením do chladné
Zlomeniny lební klenby – proniká jen zevní deskou nebo oběma deskami, jednoduché       průběh neovlivňuje.                                     vody, oběhový kolaps, některé stavy (kapkovité srdce, perikard.srůsty, koronární
jsou štěrbinovité (fisury), přímočaré i klikaté, pádem na zem, stačí malé násilí; puklina   Přestupkové právo z aspektu lékaře – přestupek=zaviněné jednání , které porušuje      stenoza) predispozice,pitva neg.
oválná, uzavřená nebo téměř uzavřená = oblomení, oblomená kost je buď neporušená       nebo ohroţuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně.Řízení o    3.)přirozená náhlá smrt ve vodě-zvýšená námaha připlav n.epilep záchvat,CMP,IM
v rovině klenby nebo vpáčená do lebky – účinkem hranatého předmětu; oblomeniny        přestupcích je zvláštní druh správního řízení a je upraveno správním řádem.Z pohledu    4.)smrt ve vodě z úrazu: uraz se stal nad vodní hladinou,menší poranění(otřes mozku),
mnohotné – koncentricky uspořádané, vzniká tak terasovité oblomení, např. při pádu      medicínské praxe je třeba vědět, ţe existuje rozdíl mezi trestným činem (rozhoduje     úraz značně bol., pád do vody a tam pro mdloby utop. Nebo zranění ve vodě při skoku
z velké výše; lebka můţe být úplně proraţená, oblomenina je zde roztříštěna v mnoţství    soud) a přestupkem(správní orgány-obec, okr.úřad, org.Policie ČR,).Spáchání přestupku    do vody
úlomků vraţených do lebky, příp. do mozku                           má za následek napomenutí, pokutu, zákaz činnosti, propadnutí věci.             určení doby smrti:
Zlomeniny lební spodiny – nepravidelné, pukliny jdou místy nejmenšího odporu a        Trestněprávní odpovědnost lékaře-posuzování protiprávního jednání-lékařský         v úvahu teplotu vody,roční dobu,teplota těla se ve vodě ztrácí 2krýt rychleji než na
zachovávají směr působícího násilí; dopadem na hýţdě vzniká kruhovitá puklina kolem      znalecký posudek-nejčastěji:1.)Chybné stanovení dg. a tím chybná terapie(náhlá       vzduchu ,teploty prostředí dosáhne za 8-14 hod., plavat začne za 5-8 dní v létě v zimě
velkého týlního otvoru, způsobená nárazem páteře na lební spodinu; vzniká i při pádu     příhoda břišní-smrt)                                    2krát pomaleji, při 3C se hniloba zastavuje, ve sladké vodě rychleji hnije než ve
velkého tělesa na temeno; zlomení očnic – přeţívá-li člověk, vznikne brýlový hematom;     2.) neopatrnost při operačním zákroku, 3.)nedostatečná péče                 slané,ve stojící rychleji a ve vodě s hnilob.látkami,pod vodou hnije 2 krát pomaleji
pozdější úder a jím vzniklé pukliny dosahují k prvně vzniklým, ale nekříţí je; často     (nedost.zdrav.dokumentace),                                 než na vzduchu, u prvního mech. utop. je descendetního typu hniloba: počíná na
nedojde ke frakturám, ale k uvolnění švů;                           4.) chybně podaný lék, 5.)neposkytnutí pomoci                        hlavě a směřuje k DK,vzduch v plicích mrtvolu vynese a udrţí nad vodou,plave záda
a) zlomeniny v přední jámě lební – většinou spolu s frakturou obličejových kostí, linie    Zavinění-musí být zjištěno a pachateli dokázáno a) úmyslné, b)z nedbalosti(vědomá      vzhůru,hrudník nejvýše,hlava mírně skleslá,HK i DK visí dolů,vlasy vypadávají na
lomu jde z čelního hrbolu přes strop očnice k malému křídlu kosti klínové nebo aţ do     =lhostejnost a nevědomá=typická pro pochybení lékaře.)Od lékařů se poţaduje vyšší      expon.části hlavy nejdřív-jako oholena n.i pleš,hlava a krk nejvíce ve styku
střední jámy; b) zlom. ve stř. jámě lební – při smáčknutí ze stran, linie přes skalní kost  míra opatrnosti.Příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a následkem trestného činu   s vzduš.částí-hniloba nejdřív,hnilobné plyny pak zvednou i dolní část hrud a břicha a ty
a turecké sedlo; c) zlom. zadní jámy lební – pád na záhlaví; d) zlom. tříštivé –       je téţ otázkou znaleckou.Lékaři jsou nejčastěji obviněni z nedbalostního ublíţení na    pak taky hnijí nakonec kdyţ hnilob.plyny prostoupí i konč.tak plave celá na
postihuje více jam, jsou i trhliny dura mater                         zdraví a z neposkytnutí pomoci.                               povrchu,nastane_li smrt druhým mech.(šok) dlouho u dna,v plicích má
Dura mater – roztrţena téměř vţdy při rozsáhlých poraněních                                                                vzduchu,podle částeček v plicích i kde nastalo utopení
Arachnoidea a pia mater – většinou potrhány nepravidelně ve spojení s pohmoţděním       7 B/ Úrazy stroji                                      -poranění vzniklá po smrti:oděrky:třením těla po dně(kamenné, horské obl.)-
mozku                                             otáčející se válce -> smáčknutí, tah                            čelo,přední č.hlavy, nos, kolena, špičky prstů u nohou, hřbet ruky, další zranění
                                               ozubená kola -> mnohonásobné zlomeniny, odtrţení částí těla                 v místech mlýnů, turbiny, od lod.šroubu, ker, krys, ptáků.barva látky můţe difundovat
- Epidurální krevní výron                                   transmise -> luxace, spirální fraktury, skalpování hlavy                  aţ do svaloviny vražda:je-li sraţena do vody,hledat známky násilí,zranění i nárazem
Vzniká při zlomení kosti, je-li poraněná a. meningea media nebo některá z jejích větví;    písty, páky, klíny, jeřáby -> údery                             hrudníku na hladinu,dno,kámen,sebevraţdy:časté,tělo oblečeno,zatíţeno kameny,někdy
krvácení nastává pomalu, tj. člověk nemá většinou bezprostředně po úrazu potíţe, ty      výtahy -> pád do šachty, smáčknutí mezi kabinu a šachtu                   kombinace(střelení) náhody: časté ve vaně u lidí s ICHS,při usnutí ve vaně,lidé
nastávají během několika hodin, doba latence je 3-24h.; pro vznik je nutné zlomení      odmrštění nějakého předmětu, ev. i štěpinky - prorazí lebku, poraní mozek          s kanylou po tracheost.
kosti, které cévu, jeţ je v ní vrostlá, nařízne; diagnostické omyly časté, zejména u
opilých (diagnostiků)                                     7.C Ztížení společenského uplatnění                             8.C Nitrity
                                               Vyhláška č.32/1965 Sb.o odškodňování bolesti a ztíţeného společenského           NO2-,smrt.dávka:4-6g,po vstřebání vznik methemoglobinu, neklid, závratě, bol.hlavy,
- SUBDURÁLNÍ KREVNÍ VÝRON                                   uplatnění(doplněná vyhl.84/1967, 76/1981, 54/1993.Podle §444 obč.zákoníku          dých.poruchy, cyanosa rtů aţ zbarvení do modročerna, průjmy, křeče, zrakové poruchy,
Nahromadění krve v subdurálním prostoru. Buď oddálení arachnoidey od dury           č.40/1964-se při škodě na zdraví jednorázově odškodňují bolesti poškozeného a ztíţení    příznaky brzy po poţítí,do 2.hod.smrt, na pitvě: nález modrošedých aţ světlečervených
pohybem mozku při úrazu –rotační akcelerace, nebo při pohmoţdění –par contre coup       jeho společenského uplatnění, ne ztráty na výdělku. 30 Kč za jeden bod.Celková výše     posmrtných skvrn, nahodilé otravy nejčastější
je častěji a větší                                      nesmí přesáhnout 120 000Kč, z toho odškodnění za bolest nesmí přesáhnout 36 000 Kč
Zdroj: přemosťující ţíly, méně izolovaná poranění tepen, vzázcně siny,můţe být i bez     a to ani s připočtením odškodnění podle §3citov.vyhlášky(např. další operace po       9.A Určování ethanolu v krvi
poranění kosti                                        skončení léčení).Ve zvlášť výjimečných případech,mimořádného zřetele můţe soud       - Widmarkova zkouška
Akutní ,subakutní,chronický                                  odškodnění přiměřeně zvýšit.                                         Na stejných principech, ale nespecifická (stanovuje i všechny ostatní
Někdy následek pohmoţdění povrchových partií mozku-ruptura zásubujících cév          Odškodnění za ztížení společenského uplatnění – se odškodňuje , jestliţe poškození     těkavé látky v krvi, oxidovatelné za daných podmínek). Ethanol oddestilovaný z krve se
Smrt nemusí nastat ihned,neurčité příznaky, latence týdny aţ měsíce –chronický        na zdraví má prokazatelné důsledky pro ţivotní úkony postiţeného, pro uspokojování     oxiduje dichromanem draselným v kyselině sírové na kys. octovou. Intenzitu zabarvení
subdurální hematom                                      jeho ţivotních a společenských potřeb nebo pro plnění jeho společenských          lze stanovit specolem.
Tenkostěnný vak, ohraničení zevně silnější blankou granulační tkáně, která souvisí      úkolů(uplatnit se v rodinném , politickém, kulturním, sportovním ţivotě).Nenáleţí za    - plynová chromatografie
s tvrdou plenou, volné proti arachnoidee,obsah – červeno hnědá nesráţlivá tekutina      přechodné poškození, které pouze dočasně ztěţuje společenské uplatnění(nepříznivý      - oxidace alkoholu katalyzovaná ADH
                                               zdravotní stav, který se zlepší do roka),menší jizvy, drobné kosm. vady.Lékař
6.C Etanol                                          podávající posudek ohodnotí anatomické a funkční předpoklady ztíţení spol.uplatnění     Odběr :
Smrtná dávka-děti 10-15g,dospělí 100-300g čistého alkoholu                  základním počtem bodů podle stanovených sazeb.U několika následků z jednoho úrazu      K průkazu alkoholu u zemřelých je nutno odebírat krev ze stehenní nebo podklíčkové
Otrava-akutní x chronická                                   je ten nejtěţší vyčíslen v plné hodnotě, všechna ostatní v hodnotách polovičních.Pouze   ţíly. Při odběru krve ze srdce je nebezpečí falešně pozitivních výsledků v důsledku
Akutní:I.stadium-psych.změny-nálada,veselost,smích,pláč,sdílnost,bezděčné           při ztrátě DK se obě poloţky sečtou v plné hodnotě.Jestliţe je v uvedených sazbách     difuse alkoholu ze ţaludku do okolí. A nesmí se odebírat krev z cév okolí ţaludku.
činy,nekoordinované pohyby,obličej je červený,tep a dýchání zrychlené             rozdílný počet bodů vpravo a vlevo(poškození HK), hodnotí se kaţdá poloţka         Hladina alkoholu v krvi se po smrti výrazně nemění. Z počínající hnilobou je však
                                               samostatně plným počtem bodů.Jestliţe se následky týkají jednoho orgánu nesmí souhrn    dokonce moţnost i zvýšení alkoholu v krvi následkem novotvorby alkoholu činností
                                               jejich hodnocení převyšovat hodnocení za anat. nebo fční ztrátu.Při nemocech
hnilobných bakterií. Většinou však činností bakterií dochází k poklesu hladiny        čínské restaurace": bolesti hlavy, pocit ztuhnutí šíje, slabosti, bušení srdce, pálení na    vzácně můţe být zachován aţ 1/4 hodiny), záškuby svalstva hl.DK asi 2 min., smrt tedy
alkoholu. Při vyšetření plynovou chromatografií lze hnilobou podmíněné změny         hrudi, pocení                                          v rozmezí 8-10-12 minut. Záchrana asi do 10 minut moţná. Retrográdní amnézie.
rozpoznat podle přítomnosti niţších alkoholů s více neţ 2 atomy uhlíku.           ad B/ jedovaté houby a rostliny, ev. i nejedlé houby, větší mnoţství jedlých rostlinných    Zevní nález : Strangulační rýha – šikmá (probíhá vpředu na krku, symetricky po
Cave! Při odběru nesmí být kůţe desinfikována těkavými organickými roztoky (alkohol,     plodů (černý bez, jedlé jeřabiny), odvarů z léčivých rostlin, koření, nezralého ovoce,     stranách krku šikmo směrem vzhůru k úponu škrtidla a jeho ramena se spojují vzadu
benzin, ether, jodová tinktura). Krev ve zkumavce musí dosahovat aţ k zátce, aby se     zkaţené potraviny; mořští ţivočichové - tuňák - histaminový typ otravy, mušle, škeble,     uprostřed na šíji nebo i výše), typická (úpon či uzel škrtidla vpředu či vzadu ve stř.čáře)
alkohol nevypařoval do prostoru nad krví.                          krabi - neurotoxiny                                       x netypická, otevřená x uzavřená
                                                                                               Barva - ţluté, ţlutohnědé nebo hnědé pergamenovité zaschnutí kůţe. V místě uzlu bývá
Orientační výpočet                                      11 A) určování doby smrti                                    nepravidelná širší oděrka podobného vzhledu. K zaschnutí dochází následkem sedření
C(g/l) = požitý alkohol (g) / t.hm.(kg) . 0,7                        důleţité jako důkaz v trestním řízení, spory o dědictví, ale i medicínsko právně –       rohové vrstvy kůţe při utaţení škrtidla. K podobným změnám však můţe dojít i při
(pivo 10 – 30 g/l, 12 – 40 g/l, víno 120 g/l, lihoviny – 400 g/l)              transplantace.                                         postmortálním utaţení škrtidla. Rýha na krku proto nemůţe být jediným důkazem smrti
Alkohol se v těle odbourává dle kinetiky 0.řádu a jeho koncentrace v krvi klesá       Supravitální reakce – těsně po smrti nefungují zákl. systémy (CNS, oběh, dýchání),       oběšením.
průměrně o 0,15 g/l za hodinu (závisí na mnoha faktorech).                  ale některé org. a tkáně odumírají postupně, vzniká v tzv. intermediárním období mezi      Jakost škrtidla - pevné, úzké a tvrdé škrtidlo - rýha hlubší a více vyznačena měkké a
                                               klinickou a biologickou smrtí, trvá aţ 8 hod. po smrti, patří sem: 1) mechanická        široké, rýha jen mělká, vyznačena málo nebo můţe i chybět.
Forenzně: Kdy se smí stanovit hladina alkoholu ?                       dráždivost kosterních svalů – 1,5 – 2 hod. po smrti při úderu do mm. Interosseí –        Šířka rýhy - závisí na šířce škrtidla. Někdy můţe být v rýze patrný i vzor škrtidla.
Vyšetření hladiny alkoholu se ukládá u osoby, která vykonává ve stavu vylučujícím      addukce prstů, úder do m. quadriceps femoris – elevace pately, úder mezi lopatky –       Bylo-li škrtidlo otočeno kolem krku dvakrát nebo třikrát, rýha je dvojitá nebo trojitá.
způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání, nebo jinou činnost, při  mediální přiblíţení lopatek = tzv. Zakóshiho reflexy, 6 – 8 hod. po smrti krátký úder      Mezi jednotlivými rýhami je kůţe vyvýšená v podobě koţní lišty vzniklé uskřinutím
kterých by mohl ohrozit ţivot nebo zdraví lidí, nebo způsobit značnou škodu na        hranou ruky do svalu – v postiţeném okrsku idiomuskulární reakce (tvorba valu). 2)       kůţe mezi jednotlivými otočkami škrtidla. Tyto lišty jsou někdy temně fialově zbarvené
majetku.(výkon povolání, řízení vozidla, ublíţení na zdraví či ohroţování…)         elektrická dráždivost - dráţdění svalů jehlovou elektrodou - stah svalů, záškuby (nejč.     nebo i s drobnými krevními výronky. Krevní výronky ani barva lišty však nejsou
                                               m. orbiculáris oculi, oris, flexoři předloktí), reakce je do 4 –5 hod. po smrti. 3)       jednoznačným důkazem intravitálního vzniku a mohou vzniknout i po smrti.
                                               pupilární reakce – reakce zornic na miotika (acetylcholin) nebo mydriatika (atropin),      Ostatní nálezy : cyanóza obličeje (můţe být i krvácení z nosu a uší), uskřinutí jazyka
Odběr krve - porušení zákonem stanovené povinnosti (hrozí mu pokuta do 15.000        vkápnutím, pozitivní do 4 hod. 4) transpirace potu – subkutánní injekce             mezi zuby, výrony na spojivkách, odchod stolice, moči, sperma, oděrky (křeče)
Kč a zákaz činnosti do dvou let) a toto odmítnutí s uvedením důvodů je třeba rovněţ     hydrochloridacetylcholinu – transpirace potu do 8 hod. po smrti. 5) test vitality
uvést do protokolu. Protokolem o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem         leukocytů – bera se krev ze srdce, barvení jader trypanovou modří či Kongo červení.       12.c Oxid uhličitý
Krev se odebírá do suché, čisté asi 8 ml zkumavky, která musí být naplněna a uzavírá se   Časné posmrtné změny – hodiny, dny, 1) posmrtné skvrny – vznikají za 3/4 hod. ,         akutní úč.bol. hlavy, nausea se zvracením, bezvědomí, smrt
gumovou nebo hustou korkovou zátkou, aby nemohlo dojít k odpařování alkoholu.        max. 9,5 hod., vymizením tlakem palce 5,5 hod., tlakem předmětu 17 hod., 2) posmrtná      chron.:nespavost,bolest hlavy poruchy paměti
Zkumavka s krví spolu s řádně vyplněným Protokolem o lékařském vyšetření při         ztuhlost – nástup asi 3 hod., obnovení do 5 hod., úplná ztuhlost 8 hod., trvání 57 hod.,    -ply.lehčí neţ vzduch,bez zápachu,vznik při nedokonalém spalování,profes.v
ovlivnění alkoholem je předána doţadujícímu orgánu policie, který zajistí dodání do     úplné rozrušení 76 hod., 3) chladnutí těla po smrti – výsledek vyrovnávání teploty       dolech,špatné hoření plyn.hořáku,svítiplyn,smrt dávka 700ml
toxikologické laboratoře příslušného soudnělékařského oddělení.               s okolím, t – v rektu klesá o 1 st. C /hod. – přibliţně, pro stanovení doby smrti se uţívá   -afinita   k hemoglibina,200-300krát     větší   neţ    kyslík,  tvorba
 Výsledek stanovení koncentrace alkoholu v krvi má být vţdy porovnán se závěry        nomogram dle Henssgeho – zohledňuje teplotu v konečníku, t okolního prostředí,         karbonylhemoglobinu,tkáňová hypoxie,hypoxemie,vazba na hemoglobin reverzibilní a
lékařského vyšetření. Lékař do zprávy dále popisuje ovlivnění CNS poţitým alkoholem     hmotnost a oblečení, umoţňuje rychlý odečet doby od smrti, je vypracován pro          při dostatečném přívodu kyslíku a zvýšení parc.tlaku v plicích dojde k uvolnění CO
(chování, vzezření, řeči, vybavování představ, místní a časové orientace vyšetřovaného,   standardní podmínky, tj. leţící nataţené nahé tělo při nehybném vzduchu, při oblečení,     z hemoglob.,vazba CO i na Fe v enzymech,myoglobin,metobol.glycidů,konečný
zda ví co předcházelo; zkoušky na ataxii), všímá si dalších projevů moţných         proudění atd. se pouţijí korekční faktory.                           výsledek působení závisí na kocentr.CO v ovzduší a na době působení
onemocnění (DM, epilepsie, úraz hlavy), poţití léků, a zhodnocení, zda vyšetřovaný      Pozdní posmrtné změny - 1) hnilobné změny a tlení - působení hnilobných bakterií,        -dochází k alkaloze pro poruchu výměny CO2 v plicích a následkem toho nedostatečné
jeví nebo nejeví poruchy psychosenzorických funkcí. Dále je nutno zapsat datum a čas     významně ovlivněno okolím – teplota, přístup vzduchu, t. nad 30 st. C a nízká vlhkost      dráţdění dých.centra,dilatace periferního cévního systému,v CNS spasmy cév,v
odběru, typ desinfekce…                                   – mumifikace, t. pod 10 st. C zpomalení hniloby, na vzduchu hniloba nejrychlejší, pak      koronárním řečišti trombozy,dlohodobě poškození mozkových jader, poruchy psych.i
                                               ve vodě a v zemi. Casperovo pravidlo říká, ţe stejný stupeň hniloby těla je: - za 1 týd.    nervové
                                               na vzduchu, - za 2 týd. ve vodě, - za 8 týd. v zemi. Na vzduchu, pokojová teplota: 2 – 3    účinky: akutní: závisí na konc., délce půs.,na tělsném stavu a věku
9.B/ Utlučení                                        den zelenavá kůţe – pravá jáma kyčelní, levý podbřišek a kolem pupku, hnědozelená        lehká otrava:zaujetí hlavy,bolest hlavy,hučení v uších,svalová nemohoucnost,hladina
- mnohočetné opakované působení tupého násilí značnou intenzitou               kresba cév. Konec 1. týd. zelené celé břicho (sulfhemoglobin – působení H2S na Hb        CoHb 20%
- mnohočetné oděrky, modřiny trţně-zhmoţděné rány, závaţná zranění vnitřních orgánů     difundující z cév), vpadávají bulby, měkne mozek a slezina. 2. týd. – zelený hrudník a     středně těţká:ztráta soudnosti,porucha vědomí, somnolence ,sopor,koma, kůţe
-> smrt; zevní prohlídka můţe být i negativní                        záda, hnilobné plyny vzedmou stěnu břišní, šourek a pyj, na těle puchýře podlité        zpocená(bledší    kvůli   spazmu    cév),   sliznice   narůţovělé,  dech
- hlavně postiţena hlava, hrudník, břicho                          hnilobnou tekutinou, pak praskají odloučení v cárech, orgány prosáklé hnilobnou         krátký,tachykardie,CoHb40%
                                               červenohnědou tekutinou, tlakem plynů vytéká z nosu a úst. 3. týd. – kolikvace orgánů,     těţká:hluboké bezvědomí s rychlým povrchním dýcháním,Cheyne_Stokesovo)svalové
9. C Bolestné                                        mozek – kašovitá zelenavá hmota, uvolňování vlasů, chlupů, nehtů, pouzdro jater,        reflexy nejdřív výbavné pak se ztrácí s přibývající sval. Ztuhlostí,svalové záškuby a
Vyhláška č.32/1965 Sb.o odškodňování bolesti a ztíţeného společenského            sleziny, srdce – bělavé krystalky leucinu a tyrozinu, 4. týd. je to ještě horší. Ještě při   křeče,inkontinence,    v moči    cukr,bílk.,leukocytoza,COHb50-60%,smrt    na
uplatnění(doplněná vyhl.84/1967, 76/1981, 54/1993.Podle §444 obč.zákoníku          hnilobě nastupuje tlení – oxidativní fáze rozkladu, účast bakterií , kvasinek, hub a plísní.  bronchopneumonii,u těhitných přejde přes placentu na plod
č.40/1964-se při škodě na zdraví jednorázově odškodňují bolesti poškozeného a ztíţení    Za 1 – 2 roky v zemi orgány rozpadlé, zachováno pojivo. Po 10 ti letech (5 u dětí)       následky těţké otravy poškození CNS,difuzní motorické poruchy,pseudoneurasten.sy,
jeho společenského uplatnění, ne ztráty na výdělku. 30 Kč za jeden bod.Celková výše     zachovány kosti, chrupavky. Za 20 let jen kosti, časem jsou porézní a lomivé. Hniloba u     chron. bolest hlavy,zhoršování paměti,nespavost
nesmí přesáhnout 120 000Kč, z toho odškodnění za bolest nesmí přesáhnout 36 000 Kč      otylých a u dětí rychlejší (mají víc vody). 2) plísně – za dva měsíce, penicilium,       ke stanovení Wolfova metoda kolorimetrická z 1mm ţilní krve
a to ani s připočtením odškodnění podle §3citov.vyhlášky(např. další operace po       aspergillus – 1. rok, 3) hmyz - větš. duben – říjen, nejpohotovější jsou mouchy, kladou     léčba transort na čerství vzduch,dýchání z úst do úst,hyperbarická oxygeniterapie zkrátí
skončení léčení).Ve zvlášť výjimečných případech,mimořádného zřetele můţe soud        vajíčka záhy do tělních otvorů a ran ( větš. ne v noci a dešti), za 24 hod. se líhnou larvy,  poločas ze 6 hod.na 20-30 min,dých.100% kyslíku na 1 hod.zkrátí, proti edému mozku
odškodnění přiměřeně zvýšit.                                 jdou do mrtvoly, enzymy tráví svaly, podkoţí. Larva za den vyroste 1 – 2 mm.          roztok glu
Odškodnění za bolest – se poskytuje za bolesti způsobené poškozením na zdraví, jeho     Zakuklení 8. den, kukla trvá 7 dní, najdeme-li prázdné kukly – od smrti je méně neţ 14     pitva:smrt ihned:66%COHb,červený karbonylhemoglobin a na těle červené skvrny,kver
léčením nebo odstraňováním jeho následků.Za bolesti je pokládáno i ztíţení zdravotní     dní. Jiţ 2. den při tvorbě hnilobných plynů čeleď masařkovitých, brouci – hrobaříci. 6 –    tekutá,,při pomalejší smrti s menší koncetr. CO ve vzduchu i sraţená, jestliţe dotyčný
pohody , poruchy nerv.ústrojí, stavy únavy, závratě nebo jiné fyzické útrapy a strasti    9 měsíc – vznikají mastné kys. – koţojedi, hnojník chrobák. 10. měsíc zápach sýra –       před smrtí dýchal norm.kyslík org. normálně zbarveny,CO jen ve svalstvu, trofické
z omezení pohybu nebo z bezvládnosti.Lékař podávající posudek hodnotí poškození na      sýrohlodka drobná, octomilka. 2 rok – čpavek – hrbilka. Lépe konzultovat entomologa.      změny na kůţi,dystrof.změny v mozku,smrt nastne hypostatickou n. aspirační
zdraví počtem bodů podle stanovených sazeb.Je-li sazba v rozpětí hodnotí při lehčím a    Pitevní nález – 1) délka vousů – 0,021 mm/hod. 2) obsah žaludku a střeva – trávenina      pneumonii
kratším průběhu léčení počtem bodů při dolní hranici.U popálenin přihlédne          do duodena za 2,5 hod., trávení celkem 1 – 7 hod., tekutiny 1 – 2 hod., nejhůře uzeniny,    vraţda:spící osobě puštěn plyn
k lokalizaci, k původu(pop.tepel., chemická-kys. a louhy).Při neúplných zlomeninách se    ryby, houby. Např. do 1 hod. – voda, čaj, do 1,5 hod. – polévka, špenát, 2 hod., syrové     sebraţdy často,náhody-osoby leţící na zemi se otráví rychleji neţ ty na posteli.
příslušné bodové hodnocení sniţuje aţ o třetinu není-li jiţ ohodnoceno v zákl.sazbách.    vejce, 2,5 hod. rohlík, hovězí, 3 hod. mrkev biftek, … 7 hod sardinky v oleji. 3) náplň
Hodnocení se zvýší o polovinu, jestliže:A)došlo k infekci rány(s výjimkou tetanu-      močového měchýře – větší náplň – dlouhé bezvědomí, nebo smrt ve spánku ( ráno)         Dŧkaz CO v krvi
hodnotí se jako další poškození) a doba léčeni se prodlouţila. B)poškození na zdraví     Laboratorní vyšetření – poţil-li alkohol stanovíme mnoţství v krvi, dále vyš. plasmy,      plyn bez barvy a bez zápachu, lehčí neţ vzduch - s ním tvoří výbušnou směs při obsahu
vyţadovalo bolestivější způsob léčby(transfuze, infuze, komplikace- zánět ţil,        liquoru, ATP v myokardu …                                    12%, vznik <- nedokonalé spalování org. materiálů, dřív hlavní zdroj svítiplyn - únik
proleţeniny, zánět plic)                                   Další okolnosti – tráva pod tělem vybledne za 8 dní, v zimně kolem 0 promrznutí do 36      nespáleného plynu, dnes nedokonalé spalování zemního plynu nebo propan-butanu,
C) povaha zranění si vyţádala operační výkon(pokud ovšem není jiţ hodnocen          – 60 hod.                                            výfuk. plyny, kouř z kamen na pevná paliva, kouř při poţárech, technické(generátorový
v zákl.sazebníku), operace není: punkce kloubů, hrudníku a hlíz, infuze a transfuze.                                                     plyn, vodní plyn) a důlní plyny při poţárech a výbuších
Při souběhu důvodů pro zvýšení lze zvýšit nejvýše na dvojnásobek zákl.sazby.         11.B) Dopravní úrazy – má vliv délka reakčního času, tj. reakce na rychlost a          toxicita <- silná vazba s Hb - karbonylHb - blok přenosu kyslíku - vnitřní dušení +
U několika poškození jedním úrazem je nejzávaţnější hodnoceno plnou hodnotou,        připravenost k zabrzdění, zahnutí atd., je to doba od sluch. či zrak. vjemu do vykonání     vazba na myoglobin a cytochromy, 0.1% ve vzduchu ->50% COHb
ostatní připočítáváme ve 3/4hodnoty.Jestliţe byla operace provedena aţ po skončení      úhybu – je ovlivněna únavou, ospalostí. Srdeční a cévní poruchy chron. choroby,         posuzování biologického působení: dle koncentrace ve vzduchu, délky expozice,
léčení, hodnotí se bolestné jako při dalším poškození                    epilepsie, poruchy zraku a sluchu, analgetika a sedativa, antiepileptika, deprese,       tělesné námahy, klin, příznaků, koncentrace COHb v krvi
zdraví(odstr.osteosyntézy=hluboká rána končetiny)                      hypoglykémie atd. --- Chodec – přejetí, nebo odhození, 1. f. – náraz, tj. prim. poranění,    poločas COHb 2-3 hod, dlouhodobé vdechování niţších koncentrací ev. horší neţ
                                               2. f. – odhození nebo smýknutí, 3. f. – najetí na tělo, 4. f. – přejetí, 5. f. – vlečení. Při  krátkodobé vyšších
10.A - ADIPOCIRE                                       najetí – odtrhnutí kůţe od podkoţí nebo svalstva (decollement) často kapsovité odtrţení     0-10% COHb: bez příznaků, při velké námaze těţký dech
Přeměna tkání v homogenní šedohnědě bělavou páchnoucí mazlavou                kůţe vyplněné krví. Přejetí – změny jako při smáčknutí, odhození jako při pádu. Stopy      10-20: tlak ve spáncích, krátký dech
  hmotu, která na vzduchu vysychá a pak nepáchne                      na vozidle – krev, vlasy, otisky , tuk. Osoby ve vozidle - na předním sedadle oděrky a     20-30: bolest hlavy s pocitem bušení, podráţdění, únava, nevolnost
Vydrţí dlouhou dobu, snadno se láme, na omak vosková                     trţné rány na holeních a nohou, řidič poranění hrudníku od volantu, na hlavě, zápěstí,     30-40:úporná bolest hlavy, závratě, zmatenost, halucinace, sval. slabost, spavost
Vznik: není úplně objasněn                                  femuru, pánvi, vedle řidiče – padá dopředu na okno a zpět, zlomeniny krční páteře,       zvracení, lehčí poruchy vědomí
   Tvorba mýdel reakcí vyšších mastných kyselin s ionty Na,                lebky, obličeje. Často poranění o palubní desku, kliku dveří. Osoby vzadu – poranění      40-50: bezvědomí, tachykardie, dušnost, moţnost smrti
   K,Ca,Mg,které se dostávají do těla zvenčí macerovanou kůţí ,              holeně, vrchol hlavy, hlava od předních sedadel, otevření dveří a vypadnutí, řezné rány     50-60:bezvědomí, tychykardie s oslabeným pulzem, nepravidelné dýchání, křeče, často
   popřípadě amonné ionty při hnilobě                           od skla, při připoutání pásy – zlomená ţebra, klíční kost a tzv. : seat belt syndrom:      smrt
Kdy: nedostatek kyslíku, značná vlhkost prostředí´, je nutná                 trhliny jater, střeva, sleziny, mezenteria.                           60-70: kóma, selhání oběhu a dýchání, velmi často smrt
   přítomnost tuku ke vzniku MK                              Střet chodce s – motocyklem, automobilem, kolem, vlakem, tramvají, nehody cyklistů,       70-80: smrt
   Spíše u mrtvol dlouho nepohřbených, rakve propouštějící vodu,              motocyklistů, osobních automobilů.                               pitva: světle červené posmrtné skvrny (červený rybíz), růţová mozková tkáň, světle
   hroby se spodní vodou , stojatá voda v zátočinách řek                                                                  červené svalstvo, světle červená krev a ekchymózy pod seróz. blanami, odběr krve z
   nevniká v porézních půdách                               11.C Tetanus-G+anaerob                                     lebních splavů a zkončetinových ţil
   vznik podporuje přiléhající oděv, urychleno teplem a                  tetanus traumaticus=neurologický sy vyvolaný neurotoxinem clostridium tetani.WHO        minulost: vraţdy, sebevraţdy, náhodné otravy svítiplynem
   zpomaleno chladem                                    1milion úmrtí ročně.Ve vyspělých zemích s očkov.programy ojediněle.V 60-70% jde o        dnes:sebevraţdy nebo náhody výfuk. plyny, náhodná otrava při provozu spotřebiče na
   v hromadných hrobech spíše mrtvoly v centru                       vstup Cl.tetani porušenou kůţí- čerstvými ranami (60-80%), staršími defekty kůţe        zemní plyn (špatný technický stav, nedokonalý přívod vzduchu), špatná fce kamen na
Čas: ve stojaté vodě kůţe jiţ za 1 –2 měsíce, svalstvo za                  (gangrény, dekubity, bércové vředy), u parenterálních narkomanů(3-               pevná paliva ( starší lidé), + popáleniny u opilých
   3-4 měsíce , celé tělo 2 –3 roky                            10%).Inkub.doba=7-21dní.Formy tetanu –generalizovaná(nejč.), lokalizovaná,
probíhá od povrchu do hloubky , teplé a alkalické prostředí urychlují            mozková(hlav.nervy) a novorozenecká(rozvoj.země).Je-li ID kratší 9dní=horší           13.A Organizace státních zastupitelství
Kontury orgánů jsou patrné ještě po letech, histologicky lze zjistit             prognosa.První příznaky:napínání a křeče svalů, sv.obličejové(trismus a risus          zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
  strukturu                                        sardonicus).Na zevní podnět záchvat general. křečí- bolestivé pacient v opistotonu, plné    SZ působí zejména v trestním řízení jako orgán veřejné obţaloby a orgán dozoru v
                                               vědomí febrilní.                                        přípravném řízení trestním+ ve vymezených případech působí v občanském soudním
10. B Pád z výše-tupé poranění                                Lokální tetanus = sval.ztuhlost v místě infekce.Postiţení autonomního nerv.-          řízení ( zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, prohlášení za mrtvého,
pády-z okna,střechy,skály,stromu,do šachty,studny,letecká katastrofa,parašutista       arytmie,kolísáníTK,laryngeální spazmus, hypertermie,                      zápis do obchodního rejstříku,, od 1.4.2000 také věci výchovných opatření - omezení,
rozliš.- pád volný a stupńovitý-tělo naráţí do překáţek v různé výšce            moč.retence.Komplikace:fraktury ze spazmů svalstva, aspirace , plicní embolie,         zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, nařízení,
je dobré prohlédnout si místo pádu-detaily mechanismu pádu,okolnosti,pak se lépe       bakterial.superinf.,dehydratace,respir.komplikace a srdeční zástava.Průkaz tetanového      prodlouţení nebo zrušení ústavní výchovy, podávání návrhu na uloţení ochranné
vysvětluje pitevní nález                                   toxinu pokusem na zvířeti nebo spec.testy Léčba : benzodiazepiny,ARO,penicilin         výchovy).
charakter. změny-dle výšky pádu,hmotnosti těla,povrchu místa dopadu,postavení        G,specif.globulin TEGA-im.-neutralizace tetan.toxinu, ošetření                 Soustava: Nejvyšší státní zastupitelství
těla při dopadu:přímé úrazové změny-v místě prvního kontaktu těla, nepřímé –         rány.Prevence:Alditepera.Zraněné osoby-odstranění cizích těles, širší incize,                vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci
přenosem sil,druhotná poranění-z následných nárazů dalšími částmi těla,celkově        H2O2,imunizace a prevent.ATB                                        Krajská SZ ( na stejné úrovni městské SZ Prahy)
převládají úrazové změny vnitřní,                                                                                    Okresní SZ (+ obvodní SZ v Praze + Městské SZ v Brně)
místo kontaktu-podlitiny,oděrky,trţně-zhmoţděné rány,větš.na jedné straně těla,ne u     12.a.sebepoškozování                                      Státní zástupci podávají k soudu obţalobu a zastupují ji v řízení před soudem, potřebné
stupnovitého pádu                                      zvláštní druh simulace,motivy:získat prospěch vlastní,způsobit druhé osobě           podklady si zajišťují v rámci předsoudního stadia trestního řízení. V předsoudním stadiu
dopad na nohy-otevřené zlomen.kostí patních,hlezeního kloubu,vpáčené             potíţe,trestní stíhání,vydírat ji,                               uplatňují zájem státu a do určité míry vyjadřují zájem vlády na provádění trestní
zlom.bérce,krčku stehenní k.,vpáčené zlom.jamky kyč.kloubu,zlom.ţeber u připojení      způsob provedení závisí na účelu:                                politiky.
k páteři,klínovité deformace těl obratlů,zlom.sterna od úderu hlavou             naklepávání kůţe hřbetu rukou-nejdříve měkký edém pak ztvrdnutí                 Oproti soustavě soudů omezená monokratičnost, vyšší míra centralizace, v některých
na natažené horní končet.-zlom.předloktí                           dermatosy a dermatitidy:tření skelným papírem, kartáčkem, vtírání některých rostlin       případech závaznost pokynu nadřízeného pro podřízené.
vsedě-zlom.pánve,kompresivní zl.páteře,zl.spodiny lební                   (čemeřice,sasanka) n.dráţdiv.látek, chemikálií
na hlavu-tříštivé zlom.lebky,někdy jen spodina,zlom.páteře hl.krční,zlom.sterna a ţeber   umělé abscesy a flegmony : vpichování a vstřikování různých látek do podkoţí a         13.B Znásilnění
poranění útrob-je nepřímé,nejč.krevní výrony,trhliny plic ve stopkách,v průběhu aorty    svalstva (petrolej,benzín,terpentýn)                              - jde o souloţ nebo pokus souloţe s ţenou bez jejího souhlasu, vědomí dobrovolnosti
a ost.velkých cév,srdce,trhliny pouzdra a úponů jater a sleziny,okruţí tenkého        ztuhlost údŧ :ruku nosí dlouho v určité poloze fixovanou aţ ztuhne               - výklad: a/násilí=kaţdý trestný čin směřující k překonání odporu, nutno vţdy prokázat,
střeva,krevní výrony v retroperitoneu,roztrţení srdce,jater,ledvin              umělé kýly : roztahování tříselného kanálu(roztahovačem na prsty rukavic)            moţnost spáchat:prostředky mechanickými (úder do hlavy, rdoušení, škrcení),
dopad ve vodorovné poloze-menší nález ,hl.na útrobách,nejzranitelnější jsou plíce,při    podkožní emfyzém :vpichování a vstřikování vzduchu pod kůţi,pod sliznici(ústa)         prostředky chemickými (morfín, barbituráty, chloroform), vyjímečně jako násilí
pádu do vody na plocho je to naopak horší-prudký úder do hrudníku a břicha,můţe se      střelné rány:u vojáků,střelí se přes chléb a tak se nezjistí známky střelu zblízka       přichází v úvahu hypnóza
roztrhnout stěna a vyhřeznou útroby,po hlavě do vody-zlom.těl krčních obratlů        rány vzniklé kousnutím:umělé vyrobené čelisti,které odpovídají psím,koňským                b/k důkazu násilí je třeba:prohlédnout místo činu, prohlédnout pachatele-
Volný pád-působí gravit.zrychlení,odpor oblečení-větší kabát-zmenší rychlost,v        popálení rukou n.nohou:plátnem namočeným v horké tekutině,kůţe mezi prtsy            prohlédneme pohlavní úd pachatele zda je normální, je-li moţná souloţ, pohlavní
přízemních výškách je max.rychlost těla při dopadu 40-50m/s                 intaktní                                            choroba, zranění, zakrvácení spodků, uváţit polohu v níţ byl čin spáchán, prohlédnout
Vraţda-často shození ze skály,ţádné stopy,sebevraţda-časté,náhody-velmi časté(můţe      umělé omrzliny:vkládání rukou nebo nohou do směsi salmiaku a soli                ţenu-šatstvo-krev-odlišit krev menstruační, všimneme si výţivy síly ţeny, při násilí
nastat smrt tukovou embolií z otřesu tuk.tkáně)                       zmrzačení : takové aby nenastalo riziko smrti                          najdeme oděrky a trţné ranky na rukou, zápěsí, paţích, krku,, ústech, modřiny na vnitřní
                                               poškozování očí: do sojivkového vaku různé dráţdivé látky(tabák,pepř,hřebíček)         straně stehen, kolenou, rány vzniklé kousnutím, podlitiny, kaţdé fyzické násilí nemusí
10 C/ Porušení zdraví potravinami                              umělé nádory: vstříknutím parafín.oleje,vaseliny do podkoţí                   ovšem zanechat stopy na těle
1/ Salmoelosy + další alimentární infekce a toxikózy                     poškozování uší:do ucha nakapat krotonský olej,formol-zánět                   - důkaz souloţe, souloţ=vpravení pohlavního údu do pochvy, nemusí nastat ejakulace
2/ Botulismus: GIT a nerv. příznaky                             pohlavní choroby:i úmyslné přenesení,cizí předměty zapíchat do kůţe,polykat           - zevní rodidla mohou být beze změn
3/ Rybí jedy - otrava gastrointestinální, nervová, exentematická                                                               - brzy po souloţi vyšetřit hlen na přítomnost spermatu
4/ Houby - viz 33C/                                     12.B Oběšení                                          - nález na hymenu-důleţitý jestliţe ţena ještě nesouloţila, neporušenost neznamená ţe
5/ Rostliny ( fazol obecný - syrové boby obsahují fasin -> zvracení, průjmy, jmelí - bílé  Vyvoláno tlakem škrtidla, které je utaţeno kolem krku pasivně hmotností celého nebo       souloţ nebyla provedena, trhlina v hymenu krvácí jen nepatrně, druhý den jen nepatrně,
bobulky netoxické, ostatní části kardiotoxický viskotoxin,, ptačí zob -modré bobulky .    části těla, není nutná váha celého těla, stačí jen 5 kg váhy těla, ke stlačení a uzávěru    třetí den tvorba granulací
gastroenteritida, tis obecný - taxin - ne v duţnině bobulí, rulík zlomocný atropin a     krčních cév stačí relativně malá síla (asi 3,5 kp)                       - roztrţení hymenu můţe nastat i při zavedení jakéhokoliv cizího předmětu
příbuzné alkaloidy, durman obecný i pokojový - skopolamin a L-hyosciamin,          Můţe dojít i vsedě, v kleče nebo vleţe.                             - nález pohlavní choroby velmi podporuje důkaz souloţe
dieffenbachie - mikroskopické jehličky šťavelanu vápenatého - silná lokální iritace,     Mechanismus : ischemie mozku (komprese carotid i aa.vertebrales (mezi C1aC2),          - po souloţi s ejakulací se najdou spermie do 12 hodin, kyselé fosfatázy do 24 hodin po
otok dutiny ústní, ţaludku, riziko edému glottis)                      uzavření dýchacích cest smáčknutím (kořen jazyka se zdvihne do výše a dozadu a         souloţi
Otrava potravinami:                                     přitlačí k pozadí hltanu, hrtan se oploští zepředu dozadu a rohy štítné chrup. smáčknou     - je třeba posoudit výpovědi pachatele a ţeny
 A/ nezávadná potrava, do které byl jed přidán náhodou nebo úmyslně             velk.krční cévy) a podrážděním n. vagus, n. laryngicus cranialis a sinus caroticus.       - zákon praví „donutí ţenu-můţe tedy muţ znásilnit svou manţelku“
 B/ jedovatá resp. potenciálně jedovatá potrava                       Průběh : (viz.3 stádia dušení) - bezvědomí okamţitě, cyanóza obličeje (např. nejsou li     - „zneuţije její bezbranosti-stav kdy ţena není schopna souloţi odporovat“:trpí-li ţena
ad A/ čistící přípravky, metylalkohol, ţíraviny, jedovaté části rostlin, houby, pesticidy,  smáčknuty symetricky obě krkavice, krev teče, ale zamezení návratu krve) , záškuby       chorobou nebo vadou která ji brání aby vyuţila svých sil-sádra, je-li ţena duševně
nadměrné mnoţství koření - sójová omáčka nebo vyšší obsah glutamátu sodného - "sy      v obličeji, zástava srdce (buď okamţitě podráţděním n.X, či za 1-1,5 min.se na 2        nemocná, je-li ţena v bezvědomí, stavem bezbranosti je také dětský věk
                                               min.zastaví a pak pravidelný, ale nehmatný, po dalších 2 min. nepravidelný asi 4 min,
- u znásilnění lékař téţ posuzuje zda jednání pachatele nastala těţká újma na zdraví    3.známky na kůţi – jizvy, tetováţ, névy, deformity, daktyloskopický otisk…
nebo smrt                                          4.způsob oddělení částí těla od sebe – vykloubení, přesekání, ořezání…             16.A.Prohlídka živých osob
                                              5.pohlaví – lebka, pánev, genitál, sexchromatin, Y-chromozom, geny nalézající se na      vyšetření zdravotního stavu na vyţádaní policií,soudem,státní zástupce
13.C Elektrický proud                                    pohl. chromozomech – např. gen pro amelogenin (komponenta zubní skloviny)           soudní lékař vyšetřuje:
-účinek závisí na intenzitě,napětí,odporu a času působení a vnitřních činitelích      6.zuby, obaly, šaty, vlasy                                   -osoby podezřelé ze spáchání trestného činu proti ţivotu a zdraví (vraţda,ublíţení na
-účinek závisí více na intenzitě neţ na napětí střídavý proudu.               7.vnitřní nález: aterosklerosa, emfysem, srdeční vady, atrofie útrob, ţlučové kameny…     zdraví,těţká újma,znásilnění)
-proud:ss při vysokých periodách střídavý proud neškodí(diatermie)                                                             -přeţívající osoby násilného jednání včetně osoby týrané a zneuţívané
-proud:st proudy o napětí 120-220V jsou ţivotu nebezpečné jestliţe odpor je malý      15.B Popálení a opaření                                    - účastníky dopravních nehod,jejichţ mechanismus není jasný
(vlhko,spocené ruce)                                    Popálení vzniká účinkem vysoké teploty (plamen, horké předměty, plyny, rozţhavený       - osoby v řízení občansko právním při posuzování bolestného n. ztíţení společenského
-frekvence nf,vf                                      kov, horký či rozpálený tuk, dehtem, asfaltem, světelným zářením určité vlnové délky,     uplatnění
-odpor pevný styk s velkou plochou=nízký odpor,lehký dotyk na malé ploše=odpor       radioaktivním zářením, rentgenovými paprsky, laserem). Anorganické i některé          Nutná kompletní zdravot.dokumentace
velký                                            organické kyseliny mohou působit podobné změny.                        V trestním řízení se podrobí prohlídce těla,odebrání krve n.jiný výkon kaţdá osoba se
-největší odpor rohová vrstva kůţe-dlaně,chodidla                      Postižení dle typu :                                      stopami n. následky trestného činu na svém těle
-dráha proudu jde drahou nejmenšího odporu,nejlepší vodič krev pak nervy,svaly kůţe,    Při popálení plamenem bývají ušetřeny části těla, které byly kryty těsně přiléhajícím     nutno dodržovat :
tuková tkáň, kosti                                     prádlem z klasického materiálu. Při postiţení obličeje dochází k oţehnutí vlasů, obočí a    - ověřit identitu(občanka)
-dvoupólový styk s elektrickou sítí je nebezpečnější ,u jednopólového záleţí na pólu sítě  řas. U zevních očních koutků bývají patrné vějířovitě se rozbíhající prouţky neporušené    - odebrat anamnézu osobní se zaměřením na delikt
a uzemňovacím odporu(gumové podráţky,podlaha z izolační hmoty-nemusí dojít         kůţe ("vraní nohy") v důsledku reflektorického sevření víček. Pruhy neporušené kůţe      - konfrontovat osobní anamnézu vyplývající z údajů vyšetřované osoby s údaji
k úrazu).                                          bývají rovněţ na čele v průběhu vrásek.                            získanými z podloţených informací
-individualita tělesný, duševní stav:člověk klade vetší odpor je-li připraven na působení  Vdechnutím horkého vzduchu dochází k popálení dýchacích cest.                 - provést kompletní lékařskou prohlídku,všímat si chorobných změn, zranění, následků,
proudu                                           Rozžhavená tělesa vyvolávají popáleniny stejného tvaru.                    omezené fce. orgánů
-účinek elektrického proudu:podráţdění svalstva,ochrnutí CNS,tepelné účinky         Roztavený kov, dehet nebo asfalt postihuje i místa chráněná oděvem nebo obuví a        - nutné prohlíţet i šaty podezřelého(jen po uplynutí krátkého intervalu od činu)-známky
-známky elektrického proudu:vstupu- vţdy, změny na kůţi jako při popálení          popáleniny bývají velmi hluboké.                                zápasu    a   poškození   -   potrhání,utrţený   knoflík,potřísnění   od
z výstupu-nemusí být nalezeny                                                                               zeminy,krve,spermatu,defekty od bodných.střelných, řezných poranění, podle
makroskopicky:příškvar s centrální jamkou                          Klasifikace :                                         charakteru zranění n. usmrcení lze soudit, kde pachatel můţe být potřísněn, zda k tomu
mikroskopicky:odloupání epidermis, ,,roztavení vrstev kůţe,metalizace=častí kovu      I.stupeň - erytém s edémem. Můţe se objevit i tzv.husí či pomerančová kůţe. Změny       mohlo dojít (při opakovaných tupých ranách do hlavy)
v tkáních-kůţe někdy zbarvena do zelena nebo do ţlutohněda(měď),do šeda(ţelezo       mizí za několik dní, bez jizvy. Někdy hyperpigmentace. I po smrti zčervenání vybledne     - sledovat zranění na těle podezřelého-známky obrany:na rukou,předloktí,hřbet
,olovo)                                           a nemusí být nic znát.                                     ruky,škrábance a čárkovité oděrky-nehty, uţití krátké ruční zbraně z bezprostřední
-pitevní nález:známky vstupu a výstupu proudu,dušení                    II.stupeň – puchýře tvořící se během několika hodin. Povrchní popálení - zasahuje jen     blízkosti zanechá na hřbetu ruky, kt.ji drţela krevní stříkance, při znásilnění:škrábance
-příčiny smrti:udušení ze zasaţení ep,srdeční selhání                    do stratum germinativum, se hojí během 2-3 týdnů (nedojde-li k infekci). Hluboký -       na obličeji či krku od nehtů ţeny, podlitiny n. rány po kousnutí, na genitálu muţe
vřaţda vzácná,sebevraţda nečastá,náhoda nejčastější                     zasahující ke spodině koria se hojí během 3-5 týdnů, často jizvami, které později       oděrky a krevní podlitiny z násilného vpravení pyje do pochvy
                                              hypertrofují. Mikrosk. pod puchýřem infiltrace leu, okolí hyperemie a edém + malé
14.a Časné změny posmrtné                                  krevní výrony                                         vyšetření oběti násilného činu: přihlíţíme k druhu násilného činu,při němţ došlo n.
Smrt = ireverzibilní zástava všech funkcí, prakticky = zástava dechu a srdce; Srdeční    III.stupeň - nekrosa hlubokých vrstev kůţe. Bílkoviny koagulovány v okolí nekrózy je      mělo dojít k poruše zdraví, k výpovědi svědků i k vyjádření poškozené od
činnost můţe přetrvávat aţ o půl h. déle neţ dýchání; dle nové uč. jsou časné změny     edém. Projevující se tvorbou příškvarů bílé, ţlutohnědé aţ černé barvy. Není-li        osoby,nejčastěji se jedná o mechanická zranění tupým n. ostrým nástrojem, dále stejně
posmrtné hl. posmrtné skvrny = ot.č. 20a, chladnutí=ot.č.19a, ztuhlost=ot.č.22a.      provedena nekrektomie a transplantace, hojí se paprsčitými jizvami se sklonem k        jako výše
1) Zblednutí (pallor mortis) – krátce po, někdy i po zástavě srdce reflektorickou      hypertrofii a keloidnímu bujení. Vlasy jsou popálené na konci paličkovité.           - zaznamenáváme subjektivní údaje a objektivní příznaky, řádně popíšeme zranění:
kontrakcí arterií, arteriol, částečně i kapilár, tím se vytlačí krev do ţil a tepny jsou  Mikr:nitkovité protaţení jader epidermis.                           lokalizaci, tvar, rozměry, hloubku, popsat stav přísluš.orgánu n. části těla, pokud doba
prázdné                                           IV.stupeň – zuhelnatění - kromě celé vrstvy kůţe jsou postiţeny téţ tkáně uloţené pod     údajného vzniku neodpovídá vzhledu n. uplynula krátká doba: opakovat (24h.)
2) Ochabnutí svalstva můţe nastat ještě před zástavou dechu a srdce, reflexy mohou     ní (podkoţní tuk, svaly, šlachy a kosti). Organické látky jsou spáleny a orgány jsou      - dokumentace poranění, poškození oděvu, umístění biolog.stop dokumentováno
být zachovány i 4 aţ 10 minut po zástavě                          tuhé, jako vařené, na povrchu černé. Spálené kosti jsou šedobílé, křehké, značně lomivé.    fotograficky, popř.nákres
3) Mechanická dráţdivost – do 6h. po smrti, a to i hladkých svalů, např. husí kůţe po    Účinkem nestejnoměrně působící vysoké teploty kůţe puká a tím vznikají rány          - co nejdříve odběr biolog.materiálu(krev,moč)na alkohol, toxikolog.,z pod nehtů na
polití studenou vodou                                    hladkých okrajů a ostrých úhlů, které připomínají řezné rány. Tělo v boxerském         mikroskopii,serolog.,genet. vyšetř.
4) Elektrická dráţdivost – 3-5h.                              postavení – mohutnější flektory mají převahu nad E. Toto stádium vitálně nevzniká       Pokud vznikne podezření na simulaci n. disimulaci – opakovat
Pohyb řasinek 5h., fagocytóza 8h., spermie ţijí 28-38h., ţaludek několik hodin tráví,    (vyjma poruch senzitivních – syringomyelie).
zornice reagují na atropin 4h., potní ţlázy 30h., chrupavka,rohovka,kost ţijí několik                                                   16. B Vražda novorozeného dítěte matkou
hodin                                            Pravidlo 9 : 1 HK-9%, 1 DK-18%, trup – 18%, hlava a krk – 9%, genitalie 1%. U         Státní zastupitelství v ČR eviduje pouze několik příp.ročně (10)Trestní zákon-mírnější
                                              kojenců představuje hlava 18%, kaţdá dolní končetina 13,5% a ostatní části těla mají      postih.Matky si dítě nepřáli.Vraţda je zde protispolečenské řešení sloţitých osobních ,
Dŧkaz smrti, zdánlivá smrt                                 velikost plochy stejnou jako u dospělých                            sociálních a ekon. situací.Soudní lékař-nález těla novorozence.(Skládky, popelnice,
EEG, EKG, Tonelliho příznak – tlak na oční bulbus vyvolává nestejnoměrnou kontrakci     Dítě více než 10% a dospělí více než 15% ohrožení popáleninovým šokem.             řeky, nádrţe).Zajistit stopy-placentu-většinou likvidována pachatelkou.Provedení
zornic – při zmáčknutí dvěma prsty je oválná, třemi prsty trojhranná; je to zřetelné za                                                  pitvy:Zevní prohlídka –průkaz známek ošetření po porodu, svědčících pro cílené
několik minut po smrti a trvá asi dvě hodiny; zornice se nemění u ţivých, utopených, u   Sekční nález :                                         jednání matky a vylučující rozrušení.Kůţe kryta vrstvou mázku, v koţních řasách, také
glaukomu a u oběšených; v terénu zjištuji zástavu dechu, srdce, rozšíření zornic a     -úmrtí bezprostředně :                                     krví-mateřskou, okolí řitního otvoru-smolka, svědčící o porodní asfyxii.Déletrvající
posmrtné skvrny                                           - mohou být vyjádřeny všechny IV. stupně ( puchýře, nekróza, kůţe ţlutavě       porod-známky asfyxie(spojivky, kůţe-petechie,někdy splývající sy modré hlavy).Kůţe
Zdánlivá smrt (vita minima) – funkce organismu je omezena na minimum, ale                   hnědá, olupuje se pokoţka, škára červenohnědě prosvítá, je vlhká, či     známky macerace při pobytu ve vodě(nezaměnit s intrauter.odumřením-
resuscitace můţe být úspěšná; je to v komatu, při zasaţení el. proudem, u utopených              pergamenovitě zaschlá)                            difusní).Pupeční pahýl:výmečně není přerušena šňůra(následuje-li ve druhé době
                                                   - síť trombotizovaných cév (dif.dg. po smrti jsou jen v místech poskmrtné       porodní porod lůţka),obvykle přetrţena –okraje roztřepené, vtaţené cévy.(pád dítěte
                                                       skvrny či hypostázy)                             z výšky vytrţení z břicha).Lební dutina:normální průběh-v měkkých pokrývkách
14.B STŘELNÉ RÁNY                                          - důleţitá známka vit.reakce jsou vraní nohy + vrásky                 lebních „porodní nádor“=prosáknutí podkoţí(týl,temeno).Protrahovaný porod-krvácení
LEGISLATIVA: zákon č.288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu: § 3 vymezení           - boxerské postavení                                 pod okostici=kefalhematom.Násilí na hlavu po porodu-radiálně uspořádané zlomeniny z
pojmů v oblasti střelných zbraních, § 4 vymezení pojmů v oblasti střeliva              - vlasy seţehnuty, paličkovitě zakončené či roztřepené, zčernalé nebo         hrbolů kosti tamení(krevní výrony v měkkých pokr.)Falx cerebri a tentorium cerebelli-
ruční palné ZBRANĚ (=z):                                           naţloutlé, křehké, zkroucené snadno se lámou)                zachovat obsah zadní jámy lební-pátrat po traumatických porodních změnách(porod bez
1.dle druhu střely: jednotná (kulové z), hromadná (brokové z), oba druhy (lovecké kulo-       - místa pod šaty nebývají často popálena                       pomoci, neodborné rotace , flexe a extense hlavičky.Nevzdušné plíce –vpadlé temně
brokové z)                                              - epidurální hematom (hořela li hlava – následek vysoké teploty – var krve      fialové,okraje laloků ostré.Plovací zkouška.(falešně pozitivní-kříšení, hnilobné plyny,
2.dle délky hlavně: krátké (pistole jedno/víceranné, revolvery víceranné), dlouhé               vede k vytlačení z diploe do epid.prostorů). Můţou horkem prasknout     zmrznutí,aspirace mázku)Ponořit do vody hrudní a břišní org.-přítomnost vzduchu
moderní ruční palné zbraně: nejdůleţitější je hlaveň – ráže=kalibr, nejmenší vnitřní             švy.                                     v ţaludku a dvanáctníku Ţaludek se naplňuje vzduchem při prvních vdeších ale za 10-
průměr hlavně (mm), revolvery mají např. .38, .36, .357                       - známky intoxikace CO (COHb v krvi z hlubokých cév a nález sazí v          20min je ve dvanáctníku.
ZÁKLADNÍ POJMY:                                                dolních dýchacích cestách svědčí proto, ţe postiţený v době poţáru      Pro právní kvalifikaci-zda jde o novorozence(smrt při porodu nebo hned po
průraznost = schopnost střely pronikat různými materiály                           ještě dýchal)                                něm):Známkami novorozence-přítomnost mázku, nález na pupečníku(2.den zasychá),
ranivost = schopnost střely způsobit poranění                            - inhalace kouřových hmot – na sliznicích čmoud v podobě sazí (slepeny        smolka v tl.střevě, zkraty v srdci.Donošený novorozenec:50-52cm, hlavička 35cm,
zastavovací účinek (stop efekt) = jedinec není schopen ani při poměrně lehkém zranění             hlenem v černou, prouţkovitou, často s bublinkami promíšenou         3300g, úpon pupečníku uprostřed břicha mezi sternem a sponou, nehty dosahují
dalšího volního jednání                                            hmotou) – nevznikají po smrti!!! (píšeme:smrt nastala udušením se      konečků prstů, rýhy na dlaních a ploskách nohou dobře patrné, varlata u chlapců
vstřel = kruhovitý/oválný/hvězdicovitý (pod kůţi vnikly plyny)                        vdechnutím kouřových hmot)                          sestouplá a u dívek velké pysky kryjí malé.Histologické vyšetření plic na parafinových i
lemy okolo vstřelu:                                     ( u osob značně otylých se rozehřívá tuk a vytéká –) prosákne šaty, vypadající jak polité   zmrazených řezech.vyšetřovat přítomnost bakterii(podíl na rozpětí plic).Vyrovnání
1.    lem zaschnutí – nejblíţe, hnědavý, 1-4mm, povrchové epitel. vrstvy kůţe      nějakou hořlavinou)                                      elastických vláken ve stěně plicních arterií=zvýšený průtok u plic které
2.    lem zabarvení – černý, 1mm, částečky prachu, špíny a naolejování                                                         dýchaly.nejčastější aktivní usmrcení:poranění hlavy, strangulace krku, uzavření
3.    lem očazení – šedočerný, 1cm, saze, kouř                     -umrtí po delší době :                                     dých.otvorů,.Zjistí-li se při pitvě známky asfyxie-uvaţovat téţ o neošetření dítěte-
4.    lem vtrysklých zrnek – prachových, neshořelých                       - šok a multiorgánové selhání                             vychladnutí,naléhání obličeje na podloţku, zabránění dýchání plodovými blánami.
světločervený krevní výron – nasycení okolí vstřelu CO z plynu               Příčina smrti po popálení : infekce, šok, otrava CO
otisk hlavně – pevně přitisknutá na kůţi                                                                          16.C Thalium
střelení z 1-2m – pouze lem zabarvení                            Forensně :                                           – thallium, Tl (Z = 81, Ar = 204,37). Stříbrolesklý měkký kov ze skup. III. A period.
nastřelení = modřina v místě dopadu střely                             - vraţda – vzácná (zakrytí stop jiného násilí)                     soustavy. Slouč. jedovaté. Kromě toho, ţe poškozují nervovou soust. a zaţív. orgány,
průstřel = dučej, kterou způsobila střela při průchodu tělem                    - sebevraţda –vzácná (rituální)                             způsobují vypadávání vlasů. Síran slouţí jako jed na krysy a myši. Radioizotopu 201Tl se
otvor v ploché kosti v místě vstřelu je zkosen na vnitřní stranu => na vnitřní straně je      - náhoda -nejčastější                                  pouţívá k thaliovému scanu. Objev. r. 1861 Angl. W. Crookesem
větší než na zevní u výstřelu je tomu naopak!
pukliny – působení plynu, zvýšený tlak v lebce                       Opaření
průstřel srdce v systole – vpředu a vzadu proděravěno; v diastole pohmoţděno!        vzniká horkou tekutinou či parou. Příznaky stejné, ale chybí zuhelnatění. Dif.dg. od      17.A IDENTIFIKACE PODLE ZUBŦ
v cévách – průstřel/pouze vstřel a střela je odnesena krví                 účinku plamene kŧže není tmavá, vlasy a obočí nejsou ožehnuty a snadněji            zevní prohlídka obličeje: symetrie, jizvy
aberace = odchýlení od původního směru (při nárazu na kost)                 vypadávají. Mohou být patrné pruhy vzniklé stékáním horké tekutiny nebo sraţené        vyšetření chrupu: zubní kaz (rozsah a tvar kazivé dutiny), výplň, chybějící zub (stáří
výstřel = rozparkovitý/lalokovitý, různé velikosti (i menší neţ vstřel)           páry na níţe poloţené části těla. Delší a velké působení můţe vést ke sloupnutí kŧže      extrakce), protetické náhrady, defekty tvrdých tkání (abraze skloviny a dentinu,
nástřel = rýhovitá rána v kůţi/podkoţí                           (rukavice z ruky).                                       poúrazové defekty korunek, metab.poruchy mineralizace skloviny), ortodontické
zástřel = zůstala vězet (sval)                                                                               anomálie, stav sliznice, parodontu
příčina †: pohmoţdění mozku, zakrvácení dutiny břišní/hrudní, vykrvácení apod.       Příčiny : - vraţda – vzácná, sebevraţda taky, náhoda (staří, děti, průmyslová havárie)     STOMATOLOGICKÝ IDENTIFIKAČNÍ ZÁZNAM = SIZ =
(BROKY: pohromadě -> kuţelovitý rozptyl                                                                          textový a grafický záznam chrupu osoby/mrtvoly nezjištěné totoţnosti
vstřel–z blízka:nepravidelně kruhovitý/ nepravidelný, okolí silně začerněno,        15.C Náhlá smrt                                        (=MNT)/pohřešované osoby.
větší vzdálenost:uprostřed široký, v okolí jednotlivé                    Tj. smrt, kdy člověk umírá najednou, zdánlivě nebo skutečně bez předchozích          rtg vyšetření – průkaz markantů nezjistitelných zrakem
zástřel – široký, zátka v dučeji)                              chorobných pocitů a příznaků a kdy smrt nastává v krátké době z vnitřních příčin – do     URČOVÁNÍ VĚKU PODLE ZUBŮ
vraţda: lokalizace vstřelů, větší vzdálenost, přes oděv, více ran              dvou hodin;                                          děti: mineralizace zubních zárodků, vývoj kořene a jeho uzavírání , prořezávání zubů:
sebevraţda: odlehlé místo, bezprostřední blízkost, obnaţená část, pravý spánek, srdce    neočekávaná smrt – u pacienta po proběhlé chorobě nebo ve zlepšeném stavu, kdy se       měsíce (dočasné zuby)
náhody: časté; děti, mladí, hony                              mu daří dobře, náhle se stav zhorší a dojde k n.s.; byla-li příčinou smrti choroba jiná,    6-8: dolní střední řezáky
schopnost jednání: závisí na lokalizaci                           která se neprojevovala a kt. s léčenou nesouvisela = náhlá smrt!                9: horní -,,-
                                              Příčiny: zvýšená námaha – těl. práce, prudký kašel, zvracení, koliky, souloţ, defekace,    10: postranní řezáky
                                              epilept. záchvat, ale i jízda vlakem, autem, lodí; při stavech fyziologických – po jídle při  12: 1.stoličky
14.C Neposkytnutí první pomoci                               naplnění ţaludku, při menstruaci; vnější vlivy – chladná voda, změny barom. tlaku, mlhy    18: špičáky
Trestný čin dle § 207tr.z.-ten, kdo osobě v nebezpečí smrti nebo jevící váţné poruchy    (Londýn); duševní dojmy – radost, úlek; alkohol, kouření;                   24: 2.stoličky
zdraví, neposkytne potřebnou pomoc(bez nebezpečí pro sebe nebo jiného), nebo ten,      Onem. cerebrospinálního systému                                roky (stálé zuby)
který je dle povahy svého zaměstnání povinen pomoc poskytnout.Dle §208 se TČ        Subarachnoidální krvácení, po ruptuře aneurysmat Willisova okruhu, ruptura můţe být i     6: 1.stoličky
dopustí řidič dopr.prostředku, který po doprav.nehodě na níţ měl účast,           po úrazu, kt. ale musí být silný a příznaky hned po něm. Nebo můţe rupturu spontánní      7: střední řezáky
neposk.potř.pomoc.Povinnost poskytnout pomoc se týká každého, kdo je v dosahu        urychlit a tehdy nacházíme malé tromby, zde pak stačí nepatrná námaha nebo silnější      8: postranní řezák
ohrožené osoby a má možnost ji poskyt.Pro lékaře platí povinn. poskytnout potřebnou     vzrušení                                            9: 1.třenový
pomoc neprodleně, vţdy a všude.                               Intracerebrální krvácení – nejčastějí do basálních ganglií, mozečku a pontu          10: 2.třenový
Potřebná pomoc:-základní první pomoc=odvrácení nebo sníţení nebezpečí smrti         Trombosy a embolie                                       11: špičáky
ohroţeného, múţe spočívat i v přivolání pomoci.Povinnost pomoci i tehdy není-li       Nádory – hl. gliomy, někdy s krvácením a edémem; cysticerkus; meningeomy            12: 2.stoličky
moţné člověka zachránit-zmírnit bolest ,uklidnit.Neodkladný stav= zdr.stav         Spontánní míšní subarachnoidální krvácení z angiomu a aneurysmat                17-21: 3.stoličky
nemocného nebo zraněného , kdy je bezprostředně ohroţen na zdraví či ţivotě,        Epilepsie – udušení při status epileptikus                           dospělí: abraze, transparence kořenového dentinu, apozice sek.dentinu, apozice
neposkytne-li se mu okamţitě odborná pomoc.Přímé ohroţení ţivota = stav           Onem. dýchacího ústrojí                                    sek.cementu, resorpce kořenového hrotu, atrofie parodontu (Gustafsson)
kritický(ohroţení vitálních fcí).Potřebnou pomoc je povinnen poskytnout každý        Retrofaryngeální absces (provalení a aspirace), pneumonie, bronchopneumonie (hl. u       hlavní identifikační faktory – nemohou se vyhojit ad integrum – změna k normě není
zdravotnický pracovník i v případě nebezpečí pro sebe i jiného.(ne ad            starých), status asthmaticus, epistaxe (vdechnutí krve), spontánní pneumo-hemotorax,      nikdy moţná
absurdum).Povinnost poskytnou potřebnou pomoc odpadá, poskytuje-li ji jiţ někdo       bronchogenní karcinom, aspirace krve (z jícnových varixů, prasklého ţaludečního        pomocné identif. faktory – znaky a nálezy, které se mění (Šimek a Fiala)
jiný.(ne pokud je zdravotník,resp.zkušenější zdr. nebo je třeba více osob).Lékař i občan  vředu)
mají povinnost poskytnout pom. člověku i proti jeho vůli, v případě, ţe hrozí        Onem. srdce a cév                                       17.B úrazy na železnici
bezprostřední nebezpečí smrti.Forenzně závaţné jsou případy kdy neposkytne pomoc      Nejčastěji, asi 70%, ICHS muţi:ţeny 3:2, hl. březen, listopad, prosinec, kdy je víc      Střet chodce s vlakem- malá rychlost od povrchních poranění (oděrky, krevná výrony,
lékař při sluţbě na ambulantním či lůţkovém oddělení(Odmítnutí vyšetření nebo        onemocnění DC a tím větší nároky na srdce; IM, krvácení do plátu, aneurysma,          trţně zhmoţděné rány, aţ poranění orgánů a zlomeniny). Při přejetí vlakem – rozsáhlá
opoţděné vyšetř., odmítnutí ošetř. nebo hospitalizace z obj. nebo subj. důvodů.)Zváţit   myokarditida, porevmatické vady srdce, stenózy aorty, embolie, cor pulmonale          zranění, tělo devastováno části od sebe odděleny, rozneseny po trati posunutí ve směru
také moţnost převezení na odborně a tech.lépe vybav.pracoviště, moţnost přivolání      chronicum, cor hypertonicum                                  jízdy vlaku, častá je dekapitace, odloučení končetin, přepůlení břicha. Vraţda – většinou
kvalifikov. a zkušeněj. lékaře.                               Choroby tráv. systému                                     nejprve jinak usmrcen, pak poloţen na koleje – nutno pátrat po vitální reakci.
Neposkytnutí pomoci řidičem podle §208-pachatelem pouze řidič(i cyklista), který měl    Varixy jícnu (prasknutí a aspirace), rakovina, prasklý žaludeční vřed nebo karcinom,      Sebevraţda – častá, většinou krk na koleje nebo tělo napříč kolejnic. Náhoda – velmi
na nehodě účast.Není povinnen pomoc poskytnout v případě, ţe by sebe i jiné vystavil    ileus, CA střev, akutní hepatodystrofie, spontánní ruptury sleziny (inf. mononukleosa,     častá , zmáčknutí na nárazník – rozsáhlé pohmoţdění trupu, hlavy, otisk od nárazníku.
nebezpečí.(je-li sám zraněn a pořebuje lék.pomoc)                      splenomegalie), uskřinutá kýla                                 Poranění ve vlaku – strojvůdci – při těţkých ţelezničních nehodách, sráţky
                                              Urogenitální systém                                      protijedoucích vlaků. Cestující lehká aţ smrtelná poranění, sedící čelem jsou při sráţce
                                              Glomerulo- a pyelonefritidy, TBC, Grawitz                           vymršťováni (katapultovány) dopředu, zraňují si hlavu, hrudník, cestující sedící zády
15.A IDENTIFIKACE ZBYTKŦ MRTVOLY                              Orgány vnitřně sekretorické                                  jsou vtlačováni do sedadla, poranění zadní strany hlavy, krku, hrudníku, páteř. Stojící
lze určit:                                         feochromocytom, tumor, glomus caroticum, krvácení do nadledvin                 cestující poranění podle polohy, zda se drţí atd.
1.jedná-li se o člověka – určení druhové příslušnosti: imunoprecipitační zk (průkaz     Choroby infekční                                        Poranění el. proudem na ţeleznici u zaměstnanců – dotknutí se troleje.
specifické lidské bílkoviny) v tekutém prostředí (Uhlenova), v polotuhém prostředí     Všechny, jsou-li nerozpoznány, mohou vést k náhlé smrti
(dvojitá radiární imunodifuze v agaru dle Ouchterlonyho, elektroimunoprecipitace),     Ostatní                                            17. C Hodnocení závažnosti poranění
důkaz lidské krve antiglobulinovým testem (vyuţití poznatku, ţe ery 0Rh+, které jsou    Hyper- nebo hypoglykemické koma                                a) smrt přirozená - najdeme-li známky nějakého poranění které s příčinou smrti
senzibilované inkompletním sérem anti-D (Rh), aglutinují teprve po přidání séra proti                                                   nesouvisí pak i toto poranění je nutno vysvětlit 1)nahodilá poranění, která člověk utrpí
lidskému globulinu).                                                                                    při pádu jako umírající(většinou malá, tíměř vţdy na vyčnívajících částech těla)
2.počet těl - jde-li o 1 nebo více                                                                             2)zranění způsobená jinou osobou či vozidlem v době, kdy člověk již přirozenou smrtí
umíral( náhlá smrt v jízdní dráze, smrt za volantem, při praci u stroje), je moţno nalézt  10/ atletika: bodná rána oštěpem, zranění po hodu diskem
i zranění dvojího druhu- jedno se zcela patrnými známkami vitální reakce, druhé       Někdy při sportu smrt ne vlivem úrazu, alesmrt z onemocnění srdce a cév           20.C psychofarmaka
bez(zejména u dopravních nehod, jestliţe pachatel, který na přechodu usmrtil chodce,                                                        a)    anxiolytika – benzodiazepiny viz od 27 c
ujede, a pak jiné vozidlo najede ještě na leţící mrtvolu.                  19. C Úraz a choroby z úrazu                                      b)    antidepresiva (thymoleptika I. , II. , III. generace)
b) smrt následkem zranění-za těchto čtyř okolností:                     Úraz je zevní událost působící náhle nebo poměrně krátkou dobu, mající za následek           c)    neuroleptika – fenothiazinová ,thioxanthenová
1) pro všeobecnou povahu -zranění je takového rázu a tak závaţné, ţe u kaţdého       poruchu zdraví postiţené osoby.Ne pouze tělesné zranění nenadálým zevním násilím,ale          d)    psychostimulancia
  člověka, tedy i u zdravého vede zpravidla ke smrti, nezáleţí na tom nastane-li smrt   jen porušení zdraví, k němuţ došlo nezávisle na vůli poškozeného, jestliţe toto porušení        e)    nootropika
  ihned nebo aţ za několik dní.                              zdraví bylo způsobeno zevními vlivy, které svou povahou byly krátkodobé, náhlé a      Neuroleptika - chlorpromazin, chlorprothixen, sulpirit, blokáda dopaminových
2) pro nahodilé okolnosti - přidruţí-li se k nějakému nevelkému poranění nějaká       násilné.(K pojmu pracovního úrazu stačí je-li zaměstnanec nucen usilovným vzepětím     receptorů – vedlejší úč. extrapyramidové. Příznaky otravy – střední – CNS koma I. a II.
  infekce, zánět či embolie.                               sil zvýšit náhle svou námahu.Jde-li o pracovní úraz-nároky(a)náhradu výdělku-po       stupně, expy příznaky – dystonie, dystonie, hypotenze, mydriáza, zácpa, retence moči,
3) pro zvláštní stav poraněného např.stáří, stávající chorobu.Tento zvláštní stav      skončení léčení,jako vyrovnání proti době před úrazem, b) a v době léčení,c) bolestné,d)  váţná otrava – koma II. a III. stupeŇ, laryngospasmus, hypersaluivace, ztuhlost
  připouštíme obvykle po dobu, po kterou se zranění hojilo, je nutno vţdy také uvést,   za ztíţení společ.uplatnění.                                končetin, šok, arytmie, selhání ledvin. Pitevní nález – necharakteristický , chem vyšetřit
  zda poranění je takového rázu, ţe mohlo mít skutečný vliv na dosavadní chorobu     Posouzení zda nějaká choroba vznikla z úrazu je obtížné, je nutno a) prokázat        i plíce je jich tam víc neţ v krvi. Dospělí – sebevraţdy, děti – náhodné otravy.
  nebo ji zhoršit tak, ţe to vedlo ke smrti.                       úrazový děj, b)prokázat kontinuitu příznaků od úrazu aţ po vznik choroby c)úrazem      Thymoleptika - I. tricyklická antidepresiva – tlumivé, analgetické, antianxiozní
4) pro zvláštní okolnosti za nichž poranění nastalo(např. poranění lokalizované v      postiţena ta část těla kde později vznikla choroba d)určit dobu ,která od úrazu k vzniku  účinky, anticholinergní, př. Imipramin. II. méně anticholinerní, méně kardiotoxická, III.
  místě kde je nějaká anatomická úchylka ve vývoji- tenká lebka, anomální průběh     choroby nastala.                                      nevzniká tolerance. Příznaky otravy – a) CNS – hypotermie, deprese dechu, abnormální
  větší cévy....                                     Choroby z úrazu nervového systému:Záněty omozečnic(do 1t), absces mozku           reflexy, myoklony, koma, b) anticholinergní – mydriáza rozmazané vidění,
                                              posttraumatický(1t a vzácně i mnoho let), krevní výrony do mozku-bazální ganglia,      vazodilatace, retece moči, zácpa, suchá kůţe a sliznice. c) kardiotoxicita – tachykardie,
                                              pozdní apoplexie=krvácení do mozku nastane za >24h, onemocnění míchy a periferních     arytmie, hypotenze, kolaps. Pitevní nález necharatk. Otrava rychlá, úmrtí v hodinách
18.A Lékař jako veřejný činitel                               nervů-hematomyelie, vzácně meningomyelitis purulenta, solitární neuromy, epilepsie-
-veřejným činitelem je člověk který se podílí na plnění úkolů společnosti a státu a     po pohmoţděních i po těţkých otřesech,do 2 roků po úrazu, nebo subj.potíţe mezi       21.A IDENTIFIKACE PODLE ZUBŦ
pouţívá při tom pravomoci která mu byla v rámci odpovědnosti za plnění těchto úkolů     úrazem a prvními záchvaty….Chorob.z úrazu dýchacího systému – Záněty            zevní prohlídka obličeje: symetrie, jizvy
svěřena                                           pohrudnice, záněty plic(po roztrţení plic,hypostatická pneumonie,aspirační p., vagová    vyšetření chrupu: zubní kaz (rozsah a tvar kazivé dutiny), výplň, chybějící zub (stáří
-k trestní odpovědnosti a ochraně veřejného činitele je podle jednotlivých ustanovení    p.-poškození n.vagus, pneumonie při uremii), Traumatické abscesy. …Chorob.z úrazu      extrakce), protetické náhrady, defekty tvrdých tkání (abraze skloviny a dentinu,
trestního zákona třeba,aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s jeho pravomocí a     oběhového sys.                                       poúrazové defekty korunek, metab.poruchy mineralizace skloviny), ortodontické
odpovědností                                        Zánět osrdečníku-vzácný po penetr.poranění,Chlopenní vada srdce-vzácná(ruptura       anomálie, stav sliznice, parodontu
-pravomoci:zejména oprávnění rozhodovat o právech a povinnostech občanů a ukládat      chlopní,embolicky),Trhliny srdeč.svalu-rychlá smrt,Commotio cordis, Koronární smrt-     STOMATOLOGICKÝ IDENTIFIKAČNÍ ZÁZNAM = SIZ =
jim úkoly.V pojmu pravomoci je vţdy obsaţen prvek moci,rozhodování             při zatíţení srdečního svalu náhlým zevním přepětím –změny v průchodnosti          textový a grafický záznam chrupu osoby/mrtvoly nezjištěné totoţnosti
-Výkonem pravomoci veřejného činitele není nikdy vlastní výkon léčebné péče,úloha      koronárních tepen.Aneurisma traumaticum-tupé údery porucha jen medie nebo jen        (=MNT)/pohřešované osoby.
lékaře jako znalce                                     adventicie.Úraz na zdravé tepně – spasmus, trombosu, porucha celistvosti,, ţíle-      rtg vyšetření – průkaz markantů nezjistitelných zrakem
-porušení povinností v.č lékařem můţe být například při očkování,zařazování do       flebotrombosu nebo roztrţení ţíly….Chorob. z úrazu trávicího systému – Ţaludeční      URČOVÁNÍ VĚKU PODLE ZUBŮ
pracovního poměru a zjišt‘ování způsobilosti vojenské sluţby,při organizování širší     vřed-spíše po úrazu mozku nebo míchy.Ileus-úder do břicha(krevní výrony do         děti: mineralizace zubních zárodků, vývoj kořene a jeho uzavírání , prořezávání zubů:
preventivně lékařské péče v určitém zdravotnickém okruhu.                  mesenteria-jizvy reflektoricky ileus).Kýly jen výjimečně zaviní trhlinu b          měsíce (dočasné zuby)
                                              břiš.stěně.Urogenitální systém - při šoku – šoková ledvina(nekróza dolního         6-8: dolní střední řezáky
18. B Zjišťování otcovství                                 nefronu),crush sy, hydronefroza-je-li močovod smáčknut jizvou nebo vaz.pruhem        9: horní -,,-
Zákon č.94/1963, o rodině,“za otce se povaţuje muţ, který s matkou dítěte souloţil     z úrazu ….DM-vzácně při úrazech pankreatu(váţný, značně poškodit pohmoţděním        10: postranní řezáky
v době, od které neprošlo do narození dítěte méně neţ 180 a více neţ 300 dnů, pokud     nebo výronem,vznik za několik dní aţ měsíců) …Klouby a kosti -Arthrosis           12: 1.stoličky
jeho otcovství závaţné okolnosti nevylučují“.Dŧkazy:1.)gynekologický – pouze        deformans-vzác., byla-li poškozena chrupavka s poruchou výţivy,Viklavý kloub-po       18: špičáky
podpůrná hodnota, určení pravděpodobného dne početí. 2.)andrologický – uplatněn,      roztrţení okolní tkáně kloubu při úrazu.Kloubní myšky-kloubní pouzdro zhmoţděno a      24: 2.stoličky
kdyţ namítá, ţe je neplodný.Avšak i při velmi těţké oligozoospermii, nelze         sliznice zbují.                                       roky (stálé zuby)
v paternitním sporu oplodnění vyloučit.                           Lumboischiadický sy a úraz – poranění obratlů, zlomeniny pánve, trhliny           6: 1.stoličky
3.)dědičných biolog.znaků – pátrá se po zděděných vrozených anomaliích u matky,       svalů,poranění míchy a periferních nervů Choroby z úrazŧ zavlečením infekce -        7: střední řezáky
dítěte a ţalovaného(tvar ušního boltce, rtů, papilárních linií…150 znaků).         Panaricium(vidlák)-sepse z úrazu .Tetanus-inkub.doba 5-15 dní.Erysipel-ink.doba 15-     8: postranní řezák
4.)hematologický – nejčastěji uplatněn, je to vyšetření vylučující, není to důkaz      16hodin.Osteomyelitis –při otevřené fraktuře, krevní cestou , z hnis.zánětů         9: 1.třenový
pozitivní.Zjištění znaků(fenotypů) všech 3 účastníků a v genetickém výkladu.Odebere     v okolí.Lyssa.Aktinomykoza vzácně.Tuberkulosa-pitva tbc osob-u pitvajících         10: 2.třenový
se vzorek krve(u dítěte aţ po 1roce věku).V genotypu dítěte odlišíme matern. a       tuberkulosa šlachových pochev na ruce.                           11: špičáky
paternální alelu..Nemá-li nařčený paternální alelu je vyloučen.Dědičnost v systému                                                   12: 2.stoličky
AB0=0, A1, A2, B.Dědičnost v systému MNSs=alely MN jsou kodominantní, alela         20.A Lékař jako znalec                                   17-21: 3.stoličky
S dominuje nad s.Imunohematologická expertiza pouţívá 22-26 systémů antigenních       legislavita - zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb. a vyhláška k provedení     dospělí: abraze, transparence kořenového dentinu, apozice sek.dentinu, apozice
vlastností erytrocytů, jejich izoenzymů a krevního séra, někdy navíc HLA-          zákona o znalcích a tlumočnících č. 37/1967 Sb. ve znění vyhl. č. 11/1985 Sb. č.      sek.cementu, resorpce kořenového hrotu, atrofie parodontu (Gustafsson)
systém.Moţnost vyšetřit i DNA.                               184/1990 Sb. a č. 77/1993 Sb.                                hlavní identifikační faktory – nemohou se vyhojit ad integrum – změna k normě není
                                                    Znaleckou činnost vykonávají znalci pro jednotlivé obory ministrem       nikdy moţná
18.C Arsen                                             spravedlnosti nebo předsedy krajských nebo městských soudŧ, ústavy nebo       pomocné identif. faktory – znaky a nálezy, které se mění (Šimek a Fiala)
Prvek V.A skupiny. Ma vice modifikaci. Nejc. Jako stribrite sedy kov, další modif je        jiná pracoviště specialisovaná na znaleckou činnost a ve zvlášť obtíţných
zluty a cerny arsen. Slouceniny velmi jedovate, zejm. oxid arsenity a plynny            případech vědecké ústavy, vysoké školy a instituce.                 21.b Udávení
arsenovodik (pachne po cesneku). V soud.lek. slouzi k dukazu a. Marshova zkouska.        Jmenovat znalcem lze toho, kdo má potřebné znalosti a zkušenosti v oboru, v       -nastane,předmět je náhle vdechnut a reflektoricky strţen do dých.cest a to buď
Slouc pusobi toxicky na kardiovask sys., Git, CNS, ledviny, jatra, kuzi. Ma tez       němţ má jako znalec působit, má takové osobní vlastnosti, které dávají předpoklad      odvrácením pozornosti,úlekem,při smíchu n. hltáním jídla,polknutím velkého
karcinogenni a teratogenni uc. Drive se slouc. A. uzivalo k lecbe syfilis (Salvarsan).   pro to, že znaleckou činnost mŧže řádně vykonávat a se jmenováním souhlasí. A        sousta,mluvením při jídle, kašlem, při tanci,polykací porucha)alkohol,CMP),při
Slouc. A. byly znamy jiz ve staroveku, cisty pripravil r.1250 Nemec Albertus Magnus     musí být občan české republiky.                               naplněném ţaludku při narkoze –aspirace,u dětí snadno,provalené para a
                                              Návrhy na jmenování znalce mohou podávat státní orgány, vědecké instituce, vysoké      retrofaryngeální abscesy-aspirace, polotekutá strava rychle zateče do průdušinek a
akutní účinky: GIT forma-zvracení, průjmy, paralýza kapilár, cirkulační kolaps,šok,         školy, dále organizace, u nichţ pracují osoby přicházející v úvahu. Znalcem     dušení,malé předměty rybí kosti,-smrt kolem se vytvoří edém v podslizniční vazivu,i
poškození jater a ledvin. Cerebrospinální forma-zmatenost, křeče,bezvědomí, smrt, po        můţe být jmenován téţ ten, kdo sám o jmenování poţádá. Orgány a organizace     spasmus epiglottis při úleku
poţití větších kusů, za 1/2 hod. škrábání v krku,zvracení často krvavé,ţízeň, průjem-        se na ţádost ministra spravedlnosti popřípadě předsedy krajského soudu       -uvíznutí malého předmětu v hrtanu,kt.není úplně ucpán,smrt později edémem
jako rýţová kaše, křeče v lýtkách,smrt za 1-2 dny,vědomí zachováno, při rychlém           vyjadřují, zda navrhovaný znalec splňuje podmínky pro jmenování.          -ostré hrotnaté předměty se zapíchnou do průdušnice,bronchu a časem perforace a
vstřebání smrt i do hodiny- vraţdy, sebevraţdy,náhody                            Povinen sloţit slib, ţe bude dodrţovat právní předpisy, znaleckou činnost  tvorba v okolí abscesu,ohranič.pneumonie,hnisavé záněty mediastina
chronické účinky: melanoza kůţe, hyperkaratoza, ca kůţe, periferní polyneuropatie,     vykonávat nestranně podle svého nejlepšího svědomí, bude plně využívat svých        -uváznutí velkého sousta v jícnu a tlak na průdušnici
anemie                                           znalostí a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichţ se při znalecké činnosti     -cizí těleso vězící v dých.cestách můţe působit jako ventil,moţná inspirace ne expir.-
-metaloid šedé barvy,v čisté a organ.formě téměř netox.,snadno oxiduje na toxické      dozvěděl.                                          vzedmutí plic
f.,nejtox.: arsenik,arzenovodík                                 Seznamy jmenovaných znalců jsou vedeny ministerstvem spravedlnosti a příslušným     při pitvě nalezneme předměty podle velikosti v příslušné lokaliz.,řídký obsah je
prof.expozice : tavení rud, konzervace dřeva, sklářství                   krajským nebo městským soudem podle místa trvalého bydliště znalce. Organizace, u      v průdušinkách a na řezu se jeví jako čep
-vstřebává se per os n. inhalací,málo kůţe, smrt dávka: 0,15-0,30g             níţ je znalec zaměstnán, dává souhlas k jeho jmenování a je povinna mu poskytnout      vraţda: u dětí-vecpání předmětu do úst,na pozadí hltanu i trhlinky od nehtů,dospělí-
Mech.úč. : blokuje oxidativní fosforylaci vazbou na –SH skupiny, zásah do řady       veškerou pomoc a materiální podporu při znalecké činnosti. Seznamy znalcŧ jsou       ucpána ústa roubíkem
enzym.reakcí,metabol. Gluthationu, reparace DNK, ,anorg. Se biotransf. Do monometyl     veřejně přístupné. Znalci jsou povinni vykonávat znaleckou činnost řádně a ve        sebevraţdy:vzácné-jílem ucpání úst,aţ v průdušnici
a dimetylarzeničné kyseliny, organické slouč. Nezměněny se vylučují močí., ovlivnění    stanovené lhůtě. Jsou dále oprávněni vykonávat znaleckou činnost i mimo obvod        náhody:nejčastější,děti,dospělí při polykacích poruchách a opilí
intacelul.dýchání, ukládá se v játrech, kostech, vlasech, nehtech-lze prokázat       krajského soudu.
-patol.anatomie: GIT forma submukozní vesikuly s drobnými rupturami, krvácení,         Znalec nesmí podat posudek, jestliţe lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům      21.C ATROPIN
tuková degenerace jater, cirhozá,degenerativní změny nerv. Tkáně              provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho         látky obsaţeny v rulíku zlomocném (Atropa belladona), durmanu, blínu černém,
klin. obraz: akutní: inhal. podráţdění dýchacích , po resorbci ostatní přiznaky       nepodjatosti. Jakmile se dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen, oznámí to      mandragoře
chron. f.: akrální asymetrické parestezie,hypestezie, i areflexie, obrny, anemie, poškoz.  neprodleně. O tom, zda je znalec vyloučen, rozhoduje orgán, který jej pro podání      †D:0,1g
Jater, kardiotoxicita, (expozice prachu: pálení v krku, kašel,expektorace,)koţní změny-   posudku ustanovil. O tom, kdy znalec můţe odepřít podání posudku a kdy mu nemůţe      příznaky: začervenání v obličeji, horká kůţe, suchá, mydriasa, ţízeň, polykací obtíţe,
melanoza, keratomy na dleních a ploskách nohou, ca kůţe, alipecie, i další karcinogenní   být podání posudku uloţeno, platí pro jednotlivé druhy řízení obdobně ustanovení o     málo slin, ztíţení řeči, pokles sensibility, málo moči, poruchy pohybu, trismus,
úč.                                             svědcích. Nejde-li o ţádný z výše uvedených případů, je znalec povinen podat posudek,    cerebrální příznaky (opojení, smích, ţvatlání, halucinace…)
Lab.nálezy: v moči výše neodpovídá klin.nálezu                       jestliţe byl ustanoven znalcem, v řízení před státním orgánem.               pitva: negativní
Sekční nález : V pitevním nálezu u akutních otrav jsou změny na zaţívacím traktu. V       Podává-li posudek písemně, je povinen kaţdé jeho vyhotovení (obvykle jsou
ţaludku je sliznice zduřelá, červená a v místech, kde ulpěly kousky jedu, jsou patrné    poţadována 2 nebo 3 vyhotovení posudku) podepsat a připojit otisk pečeti. Je-li toho
nekrosy. Střeva bývají prázdná někdy s trochou krvavého obsahu, lymfatický aparát      k podání posudku třeba, je znalec oprávněn pouţívat přístrojů, jiných zařízení materiálu  22.A Určování ethanolu v krvi
střev je zduřelý, ve sliznici bývají krevní výronky. Pravidelným nálezem jsou krevní    organizace, u níţ pracuje, výjimečně, je-li to k podání posudku nezbytné, je povinna téţ  - Widmarkova zkouška
výrony pod nitroblánou levé srdeční komory. Při subakutním průběhu se nacházejí       jiná organizace. Organizace má vůči znalci nárok na náhradu nákladů, které jí pouţitím            Na stejných principech, ale nespecifická (stanovuje i všechny ostatní
dystrofické změny parenchymatosních orgánů.                         přístrojů, jiných zařízení a materiálů vznikly. Znalec má dále právo na náhradu nákladů,  těkavé látky v krvi, oxidovatelné za daných podmínek). Ethanol oddestilovaný z krve se
                                              které účelně vynaloţil v souvislosti se znaleckým posudkem (cestovné, ušlá mzda,      oxiduje dichromanem draselným v kyselině sírové na kys. octovou. Intenzitu zabarvení
                                              konzultant, věcné náklady a náklady spojení s přibráním pracovníků pro pomocné       lze stanovit specolem.
19.A IDENTIFIKACE PODLE ZUBŦ                                práce) .                                          - plynová chromatografie
zevní prohlídka obličeje: symetrie, jizvy                           Znalci uţívají k výkonu své funkce kulaté pečeti v jednotné úpravě, která obsahuje    - oxidace alkoholu katalyzovaná ADH
vyšetření chrupu: zubní kaz (rozsah a tvar kazivé dutiny), výplň, chybějící zub (stáří   státní znak a jméno znalce s uvedením znalecké funkce. Znalci zaloţí a vedou o
extrakce), protetické náhrady, defekty tvrdých tkání (abraze skloviny a dentinu,      provedených znaleckých úkonech deník.                            Odběr :
poúrazové defekty korunek, metab.poruchy mineralizace skloviny), ortodontické             Znalecký deník se skládá z průběţně číslovaných a pevně spojených listů.     K průkazu alkoholu u zemřelých je nutno odebírat krev ze stehenní nebo podklíčkové
anomálie, stav sliznice, parodontu                                 Krajský soud opatří deník pečetí s uvedením počtu listů deníku. Do deníku jsou   ţíly. Při odběru krve ze srdce je nebezpečí falešně pozitivních výsledků v důsledku
STOMATOLOGICKÝ IDENTIFIKAČNÍ ZÁZNAM = SIZ =                             povinni zapisovat provedení všech posudků, jejich předmět, pro koho, výši      difuse alkoholu ze ţaludku do okolí. A nesmí se odebírat krev z cév okolí ţaludku.
textový a grafický záznam chrupu osoby/mrtvoly nezjištěné totoţnosti                odměny a výloh a den jejich proplacení. Znalec má za podání posudku právo na    Hladina alkoholu v krvi se po smrti výrazně nemění. Z počínající hnilobou je však
(=MNT)/pohřešované osoby.                                      odměnu podle stanovených sazeb. Podle vyhlášky č. 77/1993 Sb., kterou se mění    dokonce moţnost i zvýšení alkoholu v krvi následkem novotvorby alkoholu činností
rtg vyšetření – průkaz markantů nezjistitelných zrakem                       a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení      hnilobných bakterií. Většinou však činností bakterií dochází k poklesu hladiny
URČOVÁNÍ VĚKU PODLE ZUBŮ                                      zákona o znalcích a tlumočnících, odměna za znalecký posudek činí podle jeho    alkoholu. Při vyšetření plynovou chromatografií lze hnilobou podmíněné změny
děti: mineralizace zubních zárodků, vývoj kořene a jeho uzavírání , prořezávání zubů:        náročnosti a podle stupně odbornosti, kterou bylo nutné k jeho podání vynaloţit,  rozpoznat podle přítomnosti niţších alkoholů s více neţ 2 atomy uhlíku.
měsíce (dočasné zuby)                                        za jednu hodinu práce 75 125 Kč.                          Cave! Při odběru nesmí být kůţe desinfikována těkavými organickými roztoky (alkohol,
6-8: dolní střední řezáky                                   Orgán činný v trestním řízení přibírá znalce usnesením, proti kterému je přípustná    benzin, ether, jodová tinktura). Krev ve zkumavce musí dosahovat aţ k zátce, aby se
9: horní -,,-                                        stíţnost. Tím je sledována snaha zajistit obviněnému, aby mohl včas uplatnit případné    alkohol nevypařoval do prostoru nad krví.
10: postranní řezáky                                    námitky proti osobám znalců event. i nutnosti v dané věci znalce přibírat.
12: 1.stoličky                                               Účelem znaleckého posudku je objasnění skutkových okolností na       Orientační výpočet
18: špičáky                                         základě odborných znalostí v příslušném oboru. Znalec je povinen vykonávat svou       C(g/l) = požitý alkohol (g) / t.hm.(kg) . 0,7
24: 2.stoličky                                       činnost osobně. Pokud to vyţaduje povaha věci, je znalec oprávněn přibrat konzultanta    (pivo 10 – 30 g/l, 12 – 40 g/l, víno 120 g/l, lihoviny – 400 g/l)
roky (stálé zuby)                                      k posouzení dílčích otázek, přičemţ znalec odpovídá i za tu část posudku, o které se    Alkohol se v těle odbourává dle kinetiky 0.řádu a jeho koncentrace v krvi klesá
6: 1.stoličky                                        konzultovalo. Úlohou konzultanta proto nemůţe být vypracování znaleckého posudku      průměrně o 0,15 g/l za hodinu (závisí na mnoha faktorech).
7: střední řezáky                                      místo přibraného znalce. Je moţno téţ přibrat znalce "ad hoc".
8: postranní řezák                                                                                   Forenzně: Kdy se smí stanovit hladina alkoholu ?
9: 1.třenový                                        20.B Pohlavní zneužití                                   Vyšetření hladiny alkoholu se ukládá u osoby, která vykonává ve stavu vylučujícím
10: 2.třenový                                        - 1/případy kdy pachatel vykoná souloţ s osobou mladší neţ 15 let, ikdyţ ona osoba     způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání, nebo jinou činnost, při
11: špičáky                                         dala souhlas k dobrovolné souloţi, soudní lékař řeší také otázku zda děvče činí dojem    kterých by mohl ohrozit ţivot nebo zdraví lidí, nebo způsobit značnou škodu na
12: 2.stoličky                                       15 leté, nutno opět prokázat ţe došlo k souloţi, vyšetřujeme:                majetku.(výkon povolání, řízení vozidla, ublíţení na zdraví či ohroţování…)
17-21: 3.stoličky                                      a/ krátce po činu najdeme podráţdění nebo poranění v genitální krajině
dospělí: abraze, transparence kořenového dentinu, apozice sek.dentinu, apozice       b/ později po několika dnech, moţné známky zánětu, kapavky, infekce poranění        Odběr krve - porušení zákonem stanovené povinnosti (hrozí mu pokuta do 15.000
sek.cementu, resorpce kořenového hrotu, atrofie parodontu (Gustafsson)           c/ později za delší dobu, moţný chronický zánět v pochvě, kapavka, trhliny v hymenu     Kč a zákaz činnosti do dvou let) a toto odmítnutí s uvedením důvodů je třeba rovněţ
hlavní identifikační faktory – nemohou se vyhojit ad integrum – změna k normě není     - velká poranění jsou způsobena prsty nebo jinými předměty                 uvést do protokolu. Protokolem o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem
nikdy moţná                                         - přihlíţet k tomu, ţe dítě nemluví vţdy pravdu                       Krev se odebírá do suché, čisté asi 8 ml zkumavky, která musí být naplněna a uzavírá se
pomocné identif. faktory – znaky a nálezy, které se mění (Šimek a Fiala)          - u malých děvčátek-choroby v genitálu i bez pohlavního styku-trichomoniáza         gumovou nebo hustou korkovou zátkou, aby nemohlo dojít k odpařování alkoholu.
                                              - pachatelem:alkoholik, epileptik, osoba méně potentní, duševně nemocná, i staří muţi    Zkumavka s krví spolu s řádně vyplněným Protokolem o lékařském vyšetření při
19.C Úrazy při sportu a cvičení                               - týká se dívek i chlapců mladších 15 let                          ovlivnění alkoholem je předána doţadujícímu orgánu policie, který zajistí dodání do
časté, jen zřídka smrt                                   2/ v druhé části zákona se uvádí „kdo takové osoby jiným způsobem pohlavně         toxikologické laboratoře příslušného soudnělékařského oddělení.
1/ box: subdurální krevní výrony, zlomeniny lebky, edém mozku, edém glottis z        zneuţije“, týká se to opět osob mladších 15 let                       Výsledek stanovení koncentrace alkoholu v krvi má být vţdy porovnán se závěry
výronu krve do krčního svalstva, smrt šokem po ráně na nervovou pleteň krku,        - pohlavní zneuţívání mezi osobami téhoţ pohlaví                      lékařského vyšetření. Lékař do zprávy dále popisuje ovlivnění CNS poţitým alkoholem
šok poráně do krajiny ledvin nebo jater                           - jiné formy pohlavního ukájení-bezkontaktní                        (chování, vzezření, řeči, vybavování představ, místní a časové orientace vyšetřovaného,
2/ zápasy a vzpírání: zlomeniny páteře, judo - i udušení                  - i pouhé dotýkání osoby mladší neţ 15 let za účelem pohlavního vzrušení se dopouští    zda ví co předcházelo; zkoušky na ataxii), všímá si dalších projevů moţných
3/ míčové hry: subdurální hematomy a fraktury lebky po sráţce hlavami,zlomení        pohlavního zneuţívání                                    onemocnění (DM, epilepsie, úraz hlavy), poţití léků, a zhodnocení, zda vyšetřovaný
páteře, roztrţení sleziny, ţaludku,epidurální výron                     - ohmatávání rodidel, vsunování pohlavního údu dospělého člověka do úst devčete       jeví nebo nejeví poruchy psychosenzorických funkcí. Dále je nutno zapsat datum a čas
4/ plavání, skoky do vody: utopení,zlomení páteře- i při nárazu na povrch vody       (irumace), do řitě (coitus analis), mezi stehna (coitus interfemora),            odběru, typ desinfekce…
5/sporty motorové, cyklistika: pád, smáčknutí při havárii, uhoření             do podpaţí (coitus in axilam), olizování rodidel (cunilinctus), sání prsních bradavek
6/ šerm: bodné rány                                     (suctustupratio), vsunování cizích předmětů do rodidel děvčátek, onanování chlapců
7/ jízda na koni: pád, kopnutí do hlavy                           - tyto úkony nemusejí zanechat stopy
8/ lyţování: pády, poranění zlomenými holemi                        - někdy pachatel usmrtí zneuţitou osobu aby zahladil případné stopy z obavy před
9/ nářaďové cvičení: pád, zlomení lebky nebo páteře                     prozrazením
22.B Poranění explozí                                    Všechny tyto procesy jsou brzo narušeny hnilobou                       d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí - v praxi v úvahu
- výbuchem se explozivní materiál náhle přeměňuje ve velké mnoţství plynů s         Hniloba-rozklad způsobený hnilobnými bakteriemi,které jsou zaţiva              nejčastěji při postiţení zraku a sluchu.
uvolněním obrovského mnoţství energie. Dochází k prudkému vzestupu tlaku a              nepatogenní a nepronikají střevní stěnou.Jsou anaerobní,ve tkáních
                           °                        bez kyslíku se rychle mnoţí,průniku napomáhá i autolýza              e) poškození dŧležitého orgánu - vzniká nebezpečí pro ţivot nebo jiný závaţný
teploty.Teploty plynu mohou dosahovat aţ 3000-4000 C.
-vzniká : vznícením třaskaviny (pumy, miny, torpéda),                    Kmeny- pseudomonas                                      déletrvající nebo trvalý následek.
prudkým uvolněním stlačených nebo zkapalněných plynŧ (bomby se stlačenými a              proteus,micrococcus,achromobacter,clostridium,bacillus
zkapalněnými plyny, pára) a                                 Bakterie štěpí glukosu a bílkoviny-tvorba páchnoucích plynů-hnilobný             f) zohyzdění - rozumí kaţdá viditelná, trvale hyzdící změna, která mění vzhled na újmu
vznícením hořlavých plynŧ (zemní plyn, svítiplyn) nebo par hořlavin (aceton, éter,          emfyzém,nejprve v duodenu,                             poraněného a vzbuzuje odpor a ošklivost.
benzin)                                           Šíření do těla hlavně vénami,zdrojem mohou být i loţiska-gangrény,infekce ranné          Zohyzdění by měl soud zhodnotit sám, poněvadţ lékař, zvyklý ve svém povolání na
tzv. prašná exploze, při kterých vzplanou jemně rozptýlené částečky organických látek    Rozklad:bílkoviny-AMK-CO2,H2O, NH3                              nejrůznější zohyzďující změny, by je mohl posuzovat jinak neţ laik
                                                   Uhlovodíky-laktát,etanol-CO2,H2O
(uhelný prach v dolech, moučný prach ve mlýnech, prach v rafinerii cukru)
rozptýlených v uzavřeném a teplém prostoru. Částečky prachu se na povrchu oxidují,          Lipidy-glycerin a MK,fosfatidy na cholin a fosfát                 g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu - kaţdé jednání, které má za následek
čímţ se zahřívají aţ dojde k samovznícení a explozi.                         H2S na hemoglobin-methemoglobin a sulfhemoglobin-zelené              přerušení těhotenství v kterémkoliv jeho období.
                                                    zbarvení,černé od sirníku ţelezitého
                                              imbibice cévních stěn pigmenty,na kůţi patrný průběh cév,také v               h) mučivé útrapy - mimořádné, vystupňované nebo prodluţované bolesti tělesné nebo
Zranění:
-Úlomky roztrţené pumy, střepinami, padajícími předměty (úlomky zdiva) - tupé rány,       prokrvených parenchymatozních orgánech,rychleji v teple                 duševní. Při posuzování charakteru útrap je nutno vzít v úvahu i osobní poměry
bodné rány či zasypání                                   Hnilobný plyn-hromadí se v dutinách i tkáních,nadmutí,nejvíce břicho a            postiţeného, zejména jeho věk (např. dítě) a jeho duševní stav. V praxi se nejčastěji
-Jedovaté plyny (nitrózní, CO) či popálení pokud hoří. Ve větší vzdálenosti mimo        muţský genitál,vytlačování obsahu ţaludku,moči,u mladších rozestup            vyskytují úmyslná jednání jako např. sypání soli nebo pepře do ran, opakované tlučení
dosah plamene můţe dojít k popálení i sáláním tepla (radiací). Popálením jsou zvláště      lebních švů.V obličeji-změna podoby                           do modřin, svazování řemeny tak, ţe se zařezávají apod.
ohroţeny nekryté části těla a dýchací cesty. Rozsáhlé popáleniny vznikají při        hnilobná tekutina-vytlačována z cév,zbarvení od hemoglobinu,hromadění               Za mučivé útrapy je nutno povaţovat bolesti na hranici snesitelnosti, byť jen kratší
                                                v tělních dutinách a puchýře pod stratum corneum pokoţky,cárovité            dobu trvající nebo sice bolesti snesitelné, ale trvající déle, které velmi citelně zasahují
současném vznícení oděvu.
-tlakovou vlnou - zranění je tím závaţnější, čím je postiţený blíţe k centru výbuchu.      odlučování,kompletně za 2 týdny                             celou osobnost postiţeného.
Tlaková vlna se z ohniska výbuchu šíří koncentricky do okolí. Po proběhnutí positivní    škára-pod odl. pokoţkou vlhká,zelená,rozbředávající.Odlučování vlasů a              Za mučivé útrapy nelze povaţovat tělesnou bolest, která provází poškození zdraví,
fáze tlakové vlny vzniká negativní fáze, ve které se nasává vzduch z okolí, vzniká vítr a   nehtů,kapalnění tuku                                   léčebný zásah nebo kaţdé duševní utrpení.
rovněţ můţe dojít k mechanickým zraněním. Velmi blízko ohniska výbuchu můţe dojít      s odtokem hnilobné tekutiny tkáně ochabují,ztrácejí hmotnost
                                              6 měsíců- chybí měkké tkáně na přední straně těla,zejí obličejové              ch) delší dobu trvající porucha zdraví
k roztrhání těla na kusy a rozházení částí těla do okolí aţ do vzdálenosti mnoha desítek
metrů. Identifikace shledaných zbytků bývá obtíţná, zvláště bylo-li postiţeno více osob.    dutiny,obnaţené zuby,zapadlé břicho                              Ve znalecké posudkové činnosti nejčastěji. Rozdíl mezi ublíţením na zdraví a
Kromě krytých poranění účinkem tlakové vlny dochází k poraněním vzniklým          1 rok – obnaţení kostí hlavně vpředu, vzadu mohou být ještě zbytky svalstva         těţkou újmou na zdraví spočívá v tom, ţe při těţké újmě na zdraví musí jít o váţnou
odhozením a následným pádem nebo nárazem těla postiţeného na pevnou překáţku        v chladících boxech probíhá pomaleji                             poruchu na zdraví nebo váţné onemocnění a dále v tom, ţe porucha zdraví musí mít
                                              Mikroskopicky:hniloba rychle překrývá autolýzu, při pokročilé hnil. je            delší trvání, coţ je vyjádřeno slovy "delší dobu trvající porucha zdraví". V soudní praxi
                                                obtíţné histologicky rozeznat strukturu orgánu.Dlouho je zachovaná            užívanou hranici asi 6 týdnŧ lze považovat za hranici mezi těžkou újmou na zdraví
22.C Vitální reakce
                                                barvitelnost tuku sudanem, fibrilárního vaziva van Giesonem,dále             a ublížením na zdraví za předpokladu, že přibližně po tuto dobu trvala vážná
                                                vápenaté uloţeniny a cizí tělesa                             porucha zdraví. Trvání poruchy zdraví při těţké újmě na zdraví můţe být delší nebo i
reakce organismu, v době zachovaných základních ţiv.funkcích jako reakce na
poranění, či jiné poţkození, interval mezi vyhasnutím zákl.ţivotních funkcí (klinická    Vnitřní orgány: různě rychle,více prokrvené rychleji.Rychle – mozek, plíce,         kratší neţ 6 týdnů, a to podle povahy poruchy zdraví a příznaků, které ji doprovázejí.
smrt) a biolog.smrtí buněk a tkání-je intermediární období, zde se dějí reakce         srdce, slezina, nadledviny, ledviny, játra, ţaludek, pankreas. Pomalu – štítná ţláza,
                                               močový měchýř, děloha, hladké svaly, šlachy, fascie                     Těžká újma na zdraví.
supravitální (tj. těsně po smrti)
A) celková –změny zákl. systémů organismu,                         vlasy po 30-60 letech ztrácí lesk a barví se do rezava, v kovových rakvích          § 222 tr. zákona
                                                vydrţí i staletí                                     1) Kdo jinému úmyslně způsobí těţkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím
Krevní oběh: krvácení-anémie, menší posmrtné skvrny, nedokrvenost orgánů, hlavně
bledá kůra ledvin, bledá štítná ţláza na řezu, bledá slezina. Destičkové tromby                                                     svobody na dvě léta aţ osm let.
v kapilárách – známka posthemoragického šoku. Zevní dušení – městnání krve                                                        2) Odnětím svobody na tři léta aţ deset let bude pachatel potrestán
v orgánech, cyanóza, petechie na kůţi, ekchymózy na serózách. Všechny embolie –                                                        a) spáchá-li čin uvedený v odst. 1 na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi pro výkon
trombotická, tuková, vzduchová, tkáňová – jen intravit. původ, je nutný zachovalý                                                    jejich povinnosti nebo
krevní oběh,                                        24.B - PORANĚNÍ BŘICHA                                      b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho politické pře svědčení, národnost, rasu,
Dýchací ústrojí: aspirace krve, aspirace zvratků, tekutiny, cizorodých hmot (písku,     Břišní stěna, orgány nebo obojí                               vyznání nebo proto, ţe je bez vy znání
                                              Často sdruţeno s jinými poraněními, rozvíjí se pozvolna,symptomy mají latenci        3) Odnětím svobody na pět aţ dvanáct let bude pachatel po trestán, způsobí-li činem
planktonu), vdechnutí sazí – ţil při poţáru.
Nervový systém: posuzuje se hlavně podle zachovaných reflexů, při polykacím reflexu     Projevy:jako krvácení, peritonitida                             uvedeným v odst. 1 nebo 2 smrt.
můţe polykat krev, po jeho vymizení je krev vdechována. Exploze – reflektorické       Přímo působící násilí, úder, kopnutí, pád na břicho, komprese proti páteři, pád
                                                z výšky, dopravní úrazy                                  § 224 tr. zákona
sevření víček- paprsčitá neoţehnutá kůţe kolem očí (tzv. vraní nohy)
Endokrinní systém: je reakcí na zátěţ, u šoku – hypolipoidóza kůry nadledvin,        Slezina:časté, násilí zpředu ze stran i zezadu, v krajině nad pasem nebo na levý       1)Kdo jinému z nedbalosti způsobí těţkou újmu na zdraví nebo smrt, bude potrestán
prochlazení – prořídnutí koloidu v štítné ţl.                         ţeberní oblouk. Čím větší slezina,více naplněná krví – snazší roztrţení i         odnětím svobody aţ na dvě léta nebo zákazem činnosti.
Trávicí ústrojí: polykání krve, předmětů, pasáţ v GIT, natrávení potravy – je         nepatrným násilím.Trhliny jdou buď z hilu nebo napříč slezinou, jen pouzdro nebo     2)Odnětím svobody na šest měsíců aţ pět let nebo peněţitým trestem bude pachatel
intravitálně.                                         různě hluboko, ohroţení krvácením do dutiny břišní. Při neporušení pouzdra        potrestán, spáchá-li čin uvedený v odst. 1 proto, ţe porušil důleţitou povinnost
Metabolické a chem. děje v organismu: stres – zvýšení katecholaminů v krvi, pak i       intraparenchymový hematom nebo subkapsulární výron s rizikem nekrozy a          vyplývají z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloţenou mu podle
v likvoru, v moči – 17 – ketosteroidy, zvýšený laktát v krvi                  roztrţení /dvojdobá ruptura/ při nepatrném násilí. Ke krvácení do dutiny břišní      zákona.
B) místní reakce – 3 fáze: 1) primární – v místě poškození, provázena nekrózou,        vede roztrţení cév v místě hilu a mortalita dvojdobé ruptury je 10 aţ 15%.
                                              Játra: násilí přímo působící na pravou polovinu hrudníku, nepřímo při pádu z výše,
dystrofií, krvácením, enzimovou reakcí, sráţením krve, 2) sekundární – počáteční
                                                ohroţením krvácením Trhliny jen pouzdro, nebo i hluboké, podle intenzity násilí,     25.A Prohlídka mrtvých osob
zánětlivá reakce s oddělením poškozené tkáně, 3) terciární – reparační pochody.
Místní vitální reakce hodnotíme makroskopicky, mikroskopicky, nekrochemicky.          při mohutném násilí rozdrcení nebo roztrţení                       všeobecně platné povinnosti při úmrtí osoby mimo zdravotnické oddělení : kaţdé
Makroskopicky: krvácení – ale můţe být i po smrti hlavně v místě hypostázy,          na několik kusů. Příčina smrti šok, nebo zakrvácení břišní dutiny, u centrálních     takové musí být neprodleně oznámeno příslušnému praktickému lékaři, každý má
hypostázu lze vymýt vodou, intravit. vznikají – tečkovité krvácení na spojivkách, na      ruptur tkáňová embolie se zanesením do plic.                       oznamovací povinnost, kdo se o úmrtí dozvěděl nebo nalezl tělo a neví zda to bylo
                                              Pankreas: trhá se vzácně jen při velkém násilí na epigastriu, bývá provázeno jiných     ohlášeno,blízké zemřelé osoby vyrozumí policie,při podezření nebo zjištění smrti kvůli
sliznici hrtanu v obl. prsténcové chrupavky, rozsáhlé krevní podlitiny kůţe. Výron
                                                orgánů.Mechanizmus-tlak proti páteři, projevuje se jako trhlina, pohmoţdění nebo     trestnému činu ihned vyrozumět policii
v podkoţí nejprve modrofialový, za 3 – 4 dny namodralý, hnědofialový (hemosiderin),
5 – 7 den nazelenalý, 8 – 12 den ţlutavý (hematoidin), mizí do 2 – 3 týdnů. Okraje ran     lacerace.Komplikace-krvácení, autolýza, tvorba pseudocyst, pankreatické píštěle,     nález k němuž nedošlo ve zdravot.zařízení se hlásí na obecní úřad, a praktic lékaři,
– zaţiva růţové aţ začervenalé, někdy podlité krví, nelze smít vodou, jen mrtvoly leţící    pankreatitidy a peritonitidy.                               ti vyrozumí policii
dlouho ve vodě, po smrti okraje bledé. Zaţiva výraznější retrakce okrajů rány –       Nadledviny: zřídka, izolované poranění vzácné, pohmoţdění a krvácení do           úmrtí v léčebně zdravot zařízení neprodleně policii a vyrozumí osoby blízké, do 12 hod.
vzájemné oddálení. Kožní oděrky – červenohnědé, vlhké, krvácející, pak zasychají, po      nadledviny, někdy roztrţení.                               trestným činem hned se hlásí
smrti medové aţ ţluté. Kosti zlomené zaţiva – zlomenina je rozsáhlejší neţ po smrti, je   Ledviny: přímo působící tupé násilí , nebo nepřímo při pádu z výše, nebo náhlé        prohlídku praktik, v léčebném zařízení nařídí ředitel
                                                   prudké staţení bederních a břišních svalů při zvedání těţkého           pokud lékař ošetřoval zemřelou osobu,asistoval při porodu zemřelého dítěte, nebo byl
výron v okolí.
                                                   předmětu.Kontuze, mikroskopická hematurie, krvácení do tukového          v příbuzenském vztahu, nesmí být prohlížejícím lékařem
Mikroskopicky: místo poranění - centrální zóna nekrotizuje je negativní histochemická
reakce, periferní zóna má zvýšenou enzymovou aktivitu                         pouzdra, subkapsulární hematom, různě hluboké trhliny, predilekčně         na místě nálezu lékař konstatuje nejprve smrt a stanoví její dobu,při zevním
Erytrocyty – jsou v místě krevního výronu, nejsou dokladem intravitálního vzniku,           z hilu.Při poranění močových cest masivní hematurie, při poranění pouzdra     ohledání se zaměří na:vlas.pokrývku, oční spojivky,ústní dutinu,krk, předloktí,
průkaz rozloţených erytrocytů – průkazem glykoforinu ( membrána erytrocytu)             krvácení do retroperitonea.Ruptura hilových cév – šokový stav a anémie,při     zápěstí, ruce,u žen na zevní genit.,vnitřní stranu stehen,obl.prsou, vždy se prohlíží i
                                                   násilí na horní polovinu břicha nebo nadměrným nataţením.              po svlečení, pokud to nelze prohlédne se alespoň zadní strana těla po vyhrnutí
imunohystochemicky. Hemoglobin a jeho produkty - hemosiderin nacházíme za 3 – 4
                                              Močový měchýř:vzácně , násilí z vnějšku nebo zevnitř, nejčastěji při současném        oblečení, biolog. materiál se při zevní prohlídce neodebírá,význam to má jen
dny, ţelezo – Fe 3+ - reakcí s ferokyanidem draselným vznikne berlínská modř
(Perlsova reakce) Fe 2+ - ferrikyanid draselný vznikne turnbulova modř (Turnbullova       zlomení stydké kosti, naplněný se trhá snadněji. Pohmoţdění stěny, krevní        v souvislosti s pitvou
reakce) po redukci Fe 3+ sirníkem amonným. Průkaz hematoidinu – za 9 – 11 dní          výrony, roztrţení stěny. Zevnitř můţe být poraněn cizím tělesem nebo lékařským      povinnost okamţitě přivolat Policii ČR: při podezření n. zjištění násilné smrti,pokud to
neobsahuje ţelezo, reakce s kys. dusičnou. Fibrin – můţe být i po smrti, ještě 6 hod. po    nástrojem. Trhlina můţe vzniknout vzestupem intravezikálního tlaku retinovanou      nelze zevní prohlídkou vyloučit ať to bylo v souvislosti s trestným činem nebo ne
smrti krev sráţí. Fibronektin – glykoprotein extracel. matrix, je v okrajích ran a       močí. Komplikace –infekce, intra/extraperitoneální.                    osoba neznámé totoţnosti,úmrtí v dopravním prostředku
                                              Ţaludek:obvykle u ţaludku částečně naplněného, tupým násilím na ţaludeční krajinu,      podezření z trestného činu:hlásí se státnímu zastupiteli a policii, přenosné nemoci:
krevních výronech záhy po vzniku zaţiva, průkaz imunohistochemicky, celulární
reakce – buňky zánětlivé                                    stlačení proti páteři. Trhliny častější u chorobně změněného ţaludku.Pohmoţdění      hygienikovi
Nekrochemicky: stanovení volného serotoninu a histaminu a jejich poměru v okraji        stěny, krevní výrony subserózní,submukózní nebo trhlinami, trhliny kompletní       infekční choroba,TBC,pohlavní ch., zhoubný národ, sebevraţda-hlásí se
poranění k okolní neporaněné tkáni.                              nebo inkompletní, nejčastěji podél kurvatur. K poranění můţe dojít i zevnitř       pohřbení do 96 hodin ne před 48.,prodlouţeno prokurátorem,trestný čin,identita, po
                                                spolknutým cizím tělesem nebo lékařským nástrojem, také při nadměrném rozepětí.      pitvě ihned se svolením pitvajícího
                                                Komplikace-krvácení, peritonitida.                            smrt přirozená:lékař na ni myslí
                                              Střeva: duodenum vzácně tlakem proti páteři.Tenké střevo více vystaveno traumatu       získá-li těsně před smrtí osoby info o onemocnění a zdravotn. Stavu,kt. By mohl být
23.A Lékařské tajemství
=povinná mlčenlivost                                       neţ tlusté, pohmoţdění nebo roztrţení úderem nebo stlačením , trhlina nejčastěji    příčina
-pracovníci ve zdravnictví jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnost která se       v duodenojejunální flexuře.Tlusté střevo se trhá vzácně, ale závaţnější díky      nezjistí-li známky vnějších příčin
dověděly při výkonu svého povolání                                flóře,nejčastěji ve flexura sigmoidea,při přejetí , smáčknutí, zasypání a       není-li v místě nálezu nic podezřelého
-účelem:chrání důvěru lidu k ošetřujícím lékařům i ke zdravotnickým řazením,chránít        přímém úderu. Trhliny mohou být úplné i neúplné, podélné nebo příčně.Příčinou     oznámení o smrti přirozené na PoliciiČR lze doporučit:není-li při zevní prohlídce
                                                 smrti je peritonitida nebo ileus.Trhliny v anální oblasti při instrumentálních     moţné příčinu smrti zjistit,úmrtí dětí a mladých osob,osamělá osoba,osoba zemřelé na
oprávněné zájmy občanů i zdravotnických pracovníků
                                                 vyšetřeních, nebo pádu na hrotnaté předměty.                      veřejném n.fregvent.místě, cizí státní příslušník
p.m se vztahuje na jakoukoliv formu sdělování(písemná sdělení,potvrzení,poskytnutí
dokumentace)                                        Aorta: přímé násilí na trup nebo břicho, spolupůsobí pulsní vlna při zevním násilí      Nařízení pitvy:podle Vyhlášky MZ č.19/1988 o postupu při úmrtí a o
-vyjímky připuštěny: pokud pracovník sděluje se souhlasem ošetřované osoby,jeli                                                     pohřebnictví,pokud lékař můţe ze zevní prohlídky stanovit příčinu smrti n. osoba
sproštěn povinnosti mlčenlivosti nadřízeným orgánem v důleţitém státním zájmu a jde-                                                   zemřela smrtí přirozenou-nemusí se pitvat,pokud nelze stanovit příčinu vţdy pitva,
li o sdělování skutečnosti které je zdravotnickým pracovníkům uloţeno zvláštními      24.C - Těžká újma na zdraví                                 z forenzního hlediska riziko inscenace smrti přirozené:pachatel místo činu i osobu
předpisy(oznamovací povinnost)                               Rozdíl mezi ublíţením na zdraví a těţkou újmou na zdraví záleţí v tom, ţe při těţké     upravil,sebevraţdy,náhodné smrtelné úrazy(elekt.prou)-radši pitva vţdy
-nevztahuje se na sdělení rodinným příslušníkům o povaze onemocnění a o potřebných     újmě na zdraví musí jít o vážnou poruchu zdraví nebo vážné onemocnění, které         O provedení pitvy rozhoduje ohledávající lékař. Orgány činné v trestním
výkonech tak, aby se mohli stát aktivními spolupracovníky při poskytování          postižený pociťuje jako citelnou újmu v obvyklém zpŧsobu života.               řízení,pozůstalí nemohou zakázat
péče(ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas                                                                      V případě bez pitvy lékař vyplní list o prohlídce mrtvého,kdyţ nařídí:vyplní kolonku
-zprávu o umrtí pacienta by podle současných právních norem neměly dostat ani        § 89 odst. 7 tr. zákona                                   č.24 Návrh prohlíţejícího lékaře: pitva v ústavu soudního lék. A vyplní i Průvodní list
nejbliţší příbuzní, při hospitalizaci je pacient tázán komu v případě smrti má být        Těţkou újmou na zdraví se rozumí jen váţná porucha zdraví nebo váţné          k pitvě zemřelého nalezeného mimo zařízení léčebně preventivní péče,pitevní diagnosa
poskytnuta informace                                    onemocnění. Za těchto podmínek je těţkou újmou na zdraví                   se zasílá automaticky pouze lékaři,kt prováděl zevní prohlídku
                                              a) zmrzačení - nápadný a viditelný trvale chorobný stav charakterizovaný:          Smrt násilná:konstatuje smrt,zavolá policii,při podezření na trestný čin doporučí aby
                                                 1) značnou změnou těla nebo jeho části                         vyjel i soudní lékař,prohlídka po příjezdu policie
                                                 a) převáţně tvarovou (např. deformace páteře, projevující se jako větší hrb)      Smrt v důsledku poranění známky násilí, biolog.stopy
23.B – viz 6B
                                                 b) převáţně funkční (např. ztuhlost v kyčelním nebo ramenním kloubu v          Známky svědčící pro usmrcení jinou osobou: větší mnoţství krve,známky fyz.napadení
                                              nepříznivém postavení, těţká nervová ochrnutí)                        n. zápasu ,poranění,kt.si nemoha způsobit sama,vícečetné rány a způsob
                                                 2) ztrátou některé z končetin nebo jejich podstatných částí. U horních končetin stačí  zasazení,poranění v místě ţiv.důl. orgánů,svázání,ukrytí,
23.C pojem jedu + účin jedu
Jed =látka , která po vniknutído organismu v malém mnoţství, vyvolá po vstřebání      jiţ amputace v zápěstí, u dolních končetin amputace nad hlezenním kloubem. Nepatří      zohavení,přemístění:asymerický rozvoj ztuhlosti na konč.,mrtvolné skvrny současně na
chorobné změny, jeţ mohou vést aţ k zániku organismu.Kaţdá látka organismu kvalitat.    sem ztráta boltce, některého prstu, chodidla, kulhání vzniklé zkrácením nebo prohnutím    přední i zadní straně těla,bez krevních stop i kdzţ krvácel,bez stop zápasu,sptoy po
                                              po špatném zhojení zlomeniny, ztuhlost v méně důleţitých kloubech, je-li s tím spojena    vlečení
nebo kvantitativ.cizí.Dle mechanismu toxicity dělíme jedy do třech skupin:
     1.    Jedy funkční – poškozují fci 1 či více orgánů.Toxicita závisí na     jen malá porucha funkce.                                   Inscenace smrti
          koncentraci v cílovém orgánu nebo na receptorech a následná                                                      Smrt v důsledku otravy:diagnoza dána:chem.-toxikol.vyš. z biolog.mat., zevní
                                              b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní zpŧsobilosti - trvalý chorobný stav nebo      prohlídka, okolnosti a pitva
          odpověď závisí na eliminaci jedu.(barbituráty, benzodiazepiny,
                                              ztráta části těla, které jsou spojeny s úplnou ztrátou, nebo alespoň s podstatným      Lékař doporučí policii aby zajistila stopy,kt. Vedou
          kardiotroponí léky, lithium.)
     2.    Jedy poškozující-vyvolávají orgánové nebo celulární leze.Toxicita    sníţením povšechné pracovní způsobilosti.                          k otravě(léky,injekč.střík.,jídlo,zvratky)
          závisí na maximální koncentraci dosaţené v cílovém              Úplná ztráta povšechné pracovní způsobilosti, kdy postiţený je k většině
          orgánu.symptomy se ne vţdy zlepší po vyloučení z org., protoţe došlo   jednotlivých pracovních úkonů nezpůsobilý a v běţných denních úkonech je odkázán na
          k buněčné lézi.(amatoxiny, paraquat, rtuť, kolchicin)          pomoc druhé osoby, je poměrně vzácná. Přichází v úvahu např. při oslepnutí, při       25.B Zardoušení
Injekční aplikace:i.v. či infuze (suicidiální otrava Thipentalem),injekce subcut., i.m..  ochrnutí obou horních nebo obou dolních končetin apod.                    -vzniká –je-li hrdlo smáčknuto rukou,šlápnutí nohou na krk
Kasuisticky i kuriosní cesty aplikace:per rectum, per vaginam, per urethram.           Častější jsou případy podstatného sníţení pracovní způsobilosti, kdy pracovní      ruka uchopí hrdlo,palec na jedné straně krku ostatní prsty na druhé,hroty prstů pak tlačí
Rychlost pŧsobení jedu:-závisí na několika následujícich faktorech:             nezpůsobilost přesahuje 50%, tzn. postiţený nemůţe provádět více neţ polovinu úkonů     proti sobě a sevřou hrtan pod úhly dolní čelisti,meziprstí palec a ukazovák zpředu na
                                              běţného ţivota.                                       hrtan
                                                 Soud zpravidla můţe posoudit sám a lékař bývá dotazován na trvalost stavu a na     oběma rukama palce tlačí vpředu a prsty po stranách a vzadu na krk
                                              moţnosti zvýšení pracovní způsobilosti rehabilitací, operací, umělými náhradami       ohnutou paţí přitisknutou na krk
24.A - VLASTNÍ ROZKLADNÉ POCHODY
                                              ztracené tkáně apod. Jestliţe podstatné sníţení pracovní způsobilosti není trvalé a dá se  uzavřou se většinou hlasové štěrbiny a uzavře n. zúţí přístup vzduchu do dých.cest
Autolýza-rozkladné pochody bez účasti baktérií,mohou ale být jimi
  ovlivněny.Způsobeno vlastními proteolytickými enzymy                   odstranit léčením, nejde o těţkou újmu na zdraví podle § 89 odst. 7 písm. b) tr. zákona.   krkavice a ţíly vůbec nesmáčknuty,prsty mačkají karotidy-rychle bezvědomí, pouze ţíly
  intracelulární:nejvíce v parenchymových orgánech, hlavně amylázy+proteázy-        Zpravidla však odstranění ztráty nebo podstatné sníţení pracovní způsobilosti a léčení    karotidy lehce silné městnání krve v hlavě-cyanoza obličeje, podráţdění n.vagu n.
vymizení glykogenu+zvětšení intracel.osmot.tlaku-nasátí vody,orgány zkalené a        vyţaduje delší dobu, takţe půjde o těţkou újmu na zdraví podle odst. 7 písm. ch).      glomus karotikum reflektoricky smrt, tlak nemusí byt velký, opakované smáčknutí,
vlhčí,měkčí                                                                                       nadechnutí, poranění průdušnice a hrtanu,smrt i za několik hodin nebo na zánět
Orgány:proteolyt. enzymy nejvíce v GIT.Gastromalacia acida-rozbředlá            c) ochromení údu - trvalý stav, kdy horní nebo dolní končetina nebo její značná část je   plic,aspirace krve z poraněného hrtanu
     ztenčená stěna zaludku,hnědozelená,aţ proděravění                 nezpůsobilá pohybu nebo schopnost pohybu je značně sníţená. Nejčastěji jde o nervové     Pitevní nález: známky udušení,nález na krku:různě velké oděrky, čárkovité,
     stěny.Předcházelo-li zvracení,můţe být natrávena i stěna jícnu,ústní        poruchy vyvolávající trvalé ochrnutí (např. obrna dolních končetin míšního původu,      poloměsíč., malé prouţky z krevních výronů, modřiny od tlaku prstů, na straně palce
     dutina i resp. trakt.Odlišení od intravitálního poškození-chybí          obrna paţní pleteně) nebo o ankylózy velkých kloubŧ, které moţno zařadit téţ pod       méně.při opakovaném smáčknutí více oděrek, při pouţití jedné ruky :oděrky konkavitou
    zánětlivá reakce                                  zmrzačení. Nepatří sem případy, kdy jde o obrnu n. radialis nebo ulnaris, o znehybnění    do středu krku,obou rukou: oděrky ve středu krku konkavitou na zevní stranu,oděrky od
                                              několika prstů a ruka je nadále prakticky upotřebitelná ani případy, kdy ruka je       ostatních prstů za kývači, na šíji,chybí(pachatel rukavice,šátek na krku) v podkoţí
Pankreas-autoaktivace trypsinu autolyt. produkty ,kadaverozní změknutí
                                              ochrnutím vyřazena v zápěstí, kdeţto ramenní a loketní kloub je neporušen. U dolních     rozsáhlé výrony
     pankreatu,šedobílá loţiska pseudonekrozy
Ţluč-mizí epitel ţlučníku i cest,prosakování ţluči                     končetin sem nepatří např. obrna n. fibularis.                        Známky sebeobrany ano i ne. V podkoţí krku krevní výrony neurčitě ohraničené, i ve
                                                                                             svalstvu, kolem ŠŢ, hrtanu, kolem hlasových vazů, na přední straně páteře, hrtan
zlomen u starých lidí(zkostnatělé chrupavky) poraněn i jazyk rty,u úst pěna i           trombóza                                         Vede obv. k udušení, stačí zasypání dolní části těla a břicha – je vyloučeno dých
krvavá,oděrky znatelné někdy aţ po zaschnutí po 12-24hod.                   Ani při úplných trhlinách nemusí být smrt ihned, někdy hodiny vzácně dny.          svalstvo, při zasypání pískem najdeme vdechnutý písek, zasypání kameny – i rozsáhlá
Vražda:výhradně se vyskytuje zardoušení jen jako vraţda u dětí,ţen při souloţi,z        Vena cava inf.: příčná trhlina při velkém násilí se stlačením jater dolů          poranění kostí a útrob, oděrky na těle
vilnosti i další poranění(hlavy) vzácné šlápnutí na krk pachatel se snaţí zakrýt stopy     Ductus thoracicus: chylothorax při silném smáčknutí                     Vraţda vzácná, jen u novorozených dětí odhození do popela, nejč. náhody.
Sebevražda nemoţná                                       Plíce: deformací hrudníku , úlomky ţeber , nebo nepřímo např. při pádu z výše
Náhody vzácné-náhodné uchopení reflektorická smrt- jsou-li výroky na krku tak vraţda      Trhliny pleury i tkáně různého rozsahu, kontuze a hematomy pod pleurou i ve tkáni
                                                Velká tupá sila – odtrţení plíce v hilu. Tlaková vlna- četné trhliny            28. C Bojové látky
25.C NIKOTIN                                          Komplikace: krvácení do hrudníku , aspirace, infekce, vzduchová embólie           dělení: dusivé, slzné, dráţdící horní cesty dých., všeobecně otravné, zpuchýřňující
alkaloid tabáku                                        Bránice:účinek násilí o velké ploše na dolní část hrudníku a horní část břícha. Velké    1/ Dusivé ( fosgen, chlor, chlorpikrin)
†D:0,01-0,05g – 1 kapka                                      trhliny- herniace orgánů ve směru působící síly.                      při pitvě nápadná cyanóza, odulost tváří, edém plic známky dušení
  odvar z 25g tabáku                                                                                    chlor: alabastrová trachea, hnisavá bronchitis, při velmi rychlé smrti plíce malé hnědé
  v 1 cigaretě je †D                                     27.C Ublížení na zdraví                                    chlorpikrin: methemoglobinémie
příznaky:dráţdí sympatikus i parasym, místně dráţdí                              Podle trestního zákona "ublíţení na zdraví" je taková porucha        2/ Látky všeobecně otravné ( kyanovodík, arsenovodík sarin , tabun - fluorofosfáty,
akutní otrava:pálení v ústech, škrabání v hrdle, zvětšená salivace, v ţaludku pocit horka   normálních, tělesných nebo duševních funkcí, která znesnadňuje poškozenému         soman) pořadí toxicity u tzv. novodobých látek: soman>sarin>tabun - blokují
(?!?), po chvíli vzrušení, bolest hlavy, závratě, světloplachost, křeče někdy, závratě,    výkon obvyklé činnosti resp. má jiný vliv na obvyklý zpŧsob jeho života, zpravidla     cholinesterasu
nausea                                             vyžaduje lékařské ošetření a není zcela přechodného rázu. V praxi za ublíţení na      3/ Zpuchýřňující látky (yperit, lewisit)
†otrava bezvědomí ihned a za 3-5min †                             zdraví se považuje porucha, která trvá nejméně 7 dnŧ. Kaţdá porucha zdraví není       - postiţení kůţe nebo dých. cest
pitva:zápach po tabáku, poleptané rty, známky dušení                      tedy ublíţením na zdraví ve smyslu trestního zákona. Nestačí např. jen přechodné      kůţe: velmi těţko se hojící puchýře a nekrosy po lewisitu mnohem rozsáhlejší s
sebevraţdy: nejčastěji (Nikotan, Floron – postřik stromů)                   bolesti nebo nevolnost, oděrky, malé zhmoţděniny, drobné krevní podlitiny, nepatrné     mohutným edémem okolí, ev. po resorpci celková otrava( edém plic, hydrothorax,
                                                ranky apod. Musí jít o změněný stav, který zpravidla vyţaduje lékařské ošetření, i kdyţ   ikterus)
26.A ZJIŠŤOVÁNÍ IDENTITY PODLE KOSTÍ                              nezanechává trvalé následky. Mohou to být např. déle trvající bolesti, horečky,       dých. cesty: fibrinosně nekrotizující aţ vředovité záněty, edém plic pneumonie
=forenzní antropologie (věda o člověku v nejširším slova smyslu)                poruchy spánku, poruchy čivstva, nechutenství, déle trvající zvracení, nemožnost      Forensní význam bojových látek je malý.
PRŮKAZ LIDSKÝCH KOSTÍ: srovnávací osteologie; precipitace (pokud je bílkovina),        pohybu, upoutání na lŧžko nebo rovněž případy, kdy došlo ke zhoršení            Chemické mixty= kombinace zranění a zasaţení boj. chem. látkami
geneticky                                           onemocnění a příznakŧ co do množství a intenzity přibylo. Ublíţení na zdraví
URČOVÁNÍ VĚKU: zuby;velikost úhlu dolní čelisti – novorozenec 150°, dospělý          zpravidla nepříznivě ovlivňuje pracovní schopnost, jejíţ délka sama o sobě však nemusí   29.A Lékař jako svědek
100°, stařec 135°                                       vţdy správně odpovídat závaţnosti způsobené poruchy zdraví.                 V trestním řízení můţe lékař vystupovat jako svědek jako kaţdý jiný občan nebo přímo
kosti starých lidí – lehké, ztrácejí slonovinový charakter, ţlutší, křehčí, drsnější, zemité  Pracovní neschopnost a její délka jsou dŧležitým kriteriem pro posouzení ublíţení      jako lékař. Vypovídá o skutečnostech, které vnímal svými smysly.
barvy, chrupavčité části postupně kostnatí, často kalcifik. chrupavky štítné          na zdraví, ale nejsou kriteriem jediným a rozhodujícím. Posouzení musí být komplexní    Lékař jako svědek vypovídá o tom, co zjistil vyšetřením nemocného, co viděl, co
osifikační centra                                       a přísně individuální. Význam mají zejména skutečnosti jako je povaha poruchy        slyšel, co se vztahuje k nemocnému a k okolnostem dŧležitým pro trestní řízení.
chybějí srůsty švů na lebce – vţdy <30let                           zdraví, jakými příznaky se projevuje, který orgán a která funkce byla narušena, intenzita  Můţe přitom nahlížet do chorobopisu. Je proto v trestním řízení nezastupitelný.
POHLAVÍ: celkově – ženy – menší, útlejší, hutnější, povrch hladší, artikul. plošky a      bolesti, zda a jaké lékařské ošetření bylo nutné, zda a do jaké míry byl postiţenému    Nezabývá se hodnocením příčinných souvislostí. To je úkolem znalce, který získává
konce menší                                          znesnadněn obvyklý způsob ţivota nebo výkon obvyklé činnosti včetně i vyřazení       znalost důleţitých skutečností nutných pro podání znaleckého posudku teprve
lebka – muž – těţší, větší, čelní kost dopředu vyklenuta (glabella), více se klenou      pracovního procesu. Není rozhodující, jestli poškozený, jehož zranění vyžadující si     v průběhu trestního řízení. Rozdíl mezi svědkem a znalcem je ve způsobu nabytí
nadočnicové oblouky, soscovité výběţky jsou silné, mandibula vybíhá markantně         pracovní neschopnost a objektivně má povahu ublížení na zdraví, na vlastní riziko      znalosti skutečností.
v bradu, výrazná drsnatina pro maseter                             vykonává práci.
pánev – žena – promontorium méně vyčnívá, kostrč jen 4 obratle, symfysa je niţší, šířka                                                  Zákony :
těl os pubis větší, for.obturat. niţší, zaoblené, 3hranné (muţi vejčité),acetabula dále od   § 221 tr. zákona                                      Povinst svědčit - kaţdý je povinen na předvolání se dostavit a vypovídat o tom, co je
sebe - širší trup v kyčlích, pánevní dutina větší a prostornější                1) Kdo jinému úmyslně ublíţí na zdraví, bude potrestán odnětím svobody aţ na jeden     mu známo o trestním činu a o pachateli nebo o okolnostech důleţitých pro trestní řízení.
jednoznačně pouze genetika                                   rok.                                            Nedostavení se bez dostatečné omluvy – můţe být předveden a pokutován do výše
VÝŠKA:tabulky a vzorce                                     2) Odnětím svobody na šest měsíců aţ tři léta bude pachatel potrestán            50.000,-Kč. Za dostatečnou omluvu – nemoc (úkon můţe být proveden mimo úřední
STÁŘÍ KOSTI: rozpad kostí v hrobech – za 10 let                               a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na svědkovi, znalci nebo        místnosti, není tedy překáţka, aby vyslýchající provedl v takovém případě výslech
5-10 let: zbytky chrupavek a měkkých částí, k.dřeň                       tlumočníkovi pro výkon jejich povinností, nebo                       svědka v jeho bytě nebo ústavu)
10-25 let: nepatrné části měkkých č., tuku dost                               b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho politické přesvědčení,
25-50 let: rourovité kosti stejnoměrně vyschlé, málo tuku                   národnost, rasu, vyznání nebo proto, ţe je bez vyznání.                   Zákaz výslechu :
50-100 let: deformované, ohnuté (tlakem půdy)                         3) Odnětím svobody na jeden rok aţ pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem    o okolnostech, které tvoří státní tajemství, jeţ je povinen zachovat v tajnosti, ledaţe
IDENTITA Z OKOLÍ A JINÝCH NÁLEZŮ U KOSTÍ: šaty, jejich zbytky…                 uvedeným v odstavci 1 těţkou új mu na zdraví.                        byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn
IDENTIFIK DLE CHOROB A FRAKTUR: starší f – svalek, dřeňový kanál zúţen –            4) Odnětím svobody na tři léta aţ 8 let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem      jstliţe by svou výpovědí porušil státem uloţenou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti,
obliterován                                          uvedeným v odstavci 1 smrt                                 ledaţe byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehoţ zájmu tuto povinnost
SUPERIMPOZICE (SUPERPROJEKCE): dle fotografie                                                                       má, zproštěn
IDENTIFIK SPÁLENÝCH TĚL                                    § 223 tr. zákona
                                                       Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší dŧležitou               Svědek musí vypovídat, i kdyţ je vázán povinností mlčenlivosti, jedná-
                                                povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo        li se o trestné činy (vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, záškodnictví, sabotáţe,
26.B Traumatická asfyxie                                    uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo        vyzvědačství, ohroţení státního tajemství, porušování předpisů o nakládání s
-vzniká tlakem na hrudník a břicho,takže se zabrání dých. pohybŧm (              zákazem činnosti.                                      kontrolovaným zboţím a technologiemi, padělání a pozměňování peněz, obecného
havárie,zasypání, tlačenice, paniky, přimáčknutí vozidlem ke zdi, zalehnutí, při        Podle § 223 tr. zákona je trestní postih omezen pouze na případy, v nichţ pachatel     ohroţení, ohroţení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla,
smáčknutí stroji, pískem popelem, kamením)                           spáchal čin porušením důleţité povinnosti. V praxi se dŧležitou povinností rozumí i     zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, genocidia, pouţívání zakázaného
        Zevní prohlídka : nápadné aţ sytě modré zbarvení horní poloviny těla,      povinnost uložená jiným obecně závazným právním předpisem (např. pravidly          bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, týrání svěřené osoby, vraţdy).
zvláště obličeje (syndrom horní duté žíly nebo syndrom "modré masky"), v            silničního provozu) nebo i konkrétní příkaz, vydaný na základě zákona a           Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém,
důsledku výrazného překrvení a krevní stázy. Dále dochází k překrvení s krevními        zpŧsobem zákonem uvedeným. Např. typickým případem porušení důleţité povinnosti       jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manţel a druh. Svědek je dále oprávněn odepřít
výrony ve spojivkách a k pruhovitým podkoţním krevním výronům dosahujícím aţ do        řidiče motorového vozidla je řízení motorového vozidla pod vlivem požitého alkoholu,    vypovídat, jestliţe by výpovědí zpŧsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému
výše prsních bradavek. Při pitvě jsou nejčastěji zjišťovány zlomeniny ţeber, zvláště u     nepřiměřeně rychlá jízda apod. U lékaře by porušením důleţité povinnosti vyplývající    příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manţelu nebo
osob vyššího věku, a v závislosti na místě působícího tlaku zranění vnitřních orgánů.     ze zaměstnání bylo neposkytnutí zdravotní péče podle současných poznatkŧ          druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichţ újmu by
Můţe dále dojít i k roztrţení bránice a výhřezu břišních orgánů do hrudní dutiny nebo k    lékařské vědy. Prosté ublíţení na zdraví z nedbalosti je postihováno pouze jako       právem pociťoval jako újmu vlastní.
roztrţení hráze a výhřezu střevních kliček s okruţím. Uvádí se, ţe k zástavě dýchacích     přestupek proti občanskému souţití
pohybů u normálně vyvinuté osoby stačí tlak způsobený 40 50 kg. Jsou-li moţné                                                       Svědek musí být poučen o následcích křivé výpovědi, má nárok na úhradu nutných
dých.pohyby nastane pomaleji,k udušení stačí jen zmáčknutí polov.hrudníku při                                                       výdajů a ušlého zisku (svědečné).
dostatečném tlaku                                       28.A vyšetřování krevních stop
Pitevní nález : jako u dušení,krevní výroky ve spojivkách, serózních blanách, při           1)   důkaz krve ve skvrně – a) peroxidázová zkouška, H2O2 je štěpen
zaspání malé částice v dých.cestách - svědčí ţe to bylo zaţiva                        krevní peroxidázou (detekční papírky). b) Luminolova zk. – postřik      29. b Zlomení lebky
vražda-vzácná často usmrcení a pak zahrabání                                 činidlem – namodralá luminiscence (značně nespecif.). Specif. vyš. :     Přímé – v místě násilí, nepřímé – na místě vzdálenějším, tam, kde je největší napětí
sebevražda vzácná (skok do sila,zasyp.obilím)                                 1) krystalografie – průkaz char. krystalků při reakci Hb s činidlem     kosti;
náhody nejčastěji                                               po zahřátí a) Bertrandova zk. Hb + ledová kys. octová (v přítomnosti     Zlomeniny lební klenby – proniká jen zevní deskou nebo oběma deskami, jednoduché
                                                       MgCl2,120 st. C) vznikají hnědé aţ hnědočervené kosočtverečné        jsou štěrbinovité (fisury), přímočaré i klikaté, pádem na zem, stačí malé násilí; puklina
                                                       krystalky acetchlorheminu. Rychlé, citlivé, specifické. 2)          oválná, uzavřená nebo téměř uzavřená = oblomení, oblomená kost je buď neporušená
26.C Barbituraty                                               mikrospektroskopie – průkaz spektra hemochromogenů vzniklého         v rovině klenby nebo vpáčená do lebky – účinkem hranatého předmětu; oblomeniny
– léky uţívané zejm. v minulosti při nespavosti (hypnotika), k zklidnění (sedativa) i             reakcí Hb s činidlem. 3) hematoporfyrinová zkouška –             mnohotné – koncentricky uspořádané, vzniká tak terasovité oblomení, např. při pádu
jako součást léků proti bolesti. Se zřetelem k neţádoucím účinkům při delším podávání             hematoporfyrin + konc. H2SO4 – červená fluorescence v UV světle.       z velké výše; lebka můţe být úplně proraţená, oblomenina je zde roztříštěna v mnoţství
(včetně závislosti) jsou nahrazovány novějšími hypnotiky (zejm. benzodiazepiny).           2)   určení druhové příslušnosti - průkaz lidské bílkoviny –           úlomků vraţených do lebky, příp. do mozku
Některé se podávají nitroţilně k dosaţení celkové anestezie (narkózy) a k tlumení křečí            imunoprecipitace – přidám sérum s protilátkou a s BK precipituje,      Zlomeniny lební spodiny – nepravidelné, pukliny jdou místy nejmenšího odporu a
(antiepileptika)                                               imunoprecipitace v tekutém prostředí – Uhlenhutova zk., v polotuhém     zachovávají směr působícího násilí; dopadem na hýţdě vzniká kruhovitá puklina kolem
                                                       prostředí – imunodifuze v agaru,elektroimunoprecipitace – pohyb je      velkého týlního otvoru, způsobená nárazem páteře na lební spodinu; vzniká i při pádu
                                                       urychlen elektrickým polem. Dále průkaz antiglobulinovým testem.       velkého tělesa na temeno; zlomení očnic – přeţívá-li člověk, vznikne brýlový hematom;
27.A - POSMRTNÁ ZTUHLOST                                           – erytrocyty (0 Rh+), které jsou senzibilizované nekompletním sérem     pozdější úder a jím vzniklé pukliny dosahují k prvně vzniklým, ale nekříţí je; často
Fermetativní posmrtný pochod                                         anti – D(Rh ), aglutinují aţ po přidání séra proti lidskému         nedojde ke frakturám, ale k uvolnění švů;
Rigor mortis                                                 imunoglobulínu, je-li ve skvrně lidský Ig, vyváţe přidané sérum proti    a) zlomeniny v přední jámě lební – většinou spolu s frakturou obličejových kostí, linie
Kontrakce příčně pruhovaných i hladkých svalů                                 Ig a nedojde k aglutinaci připravených krvinek, tzn. jde-li o krev není   lomu jde z čelního hrbolu přes strop očnice k malému křídlu kosti klínové nebo aţ do
Příčina:deficit ATP, nutné km relaxaci svalů                                 aglutinace.                                 střední jámy; b) zlom. ve stř. jámě lební – při smáčknutí ze stran, linie přes skalní kost
Pokud je ve svalu dost glykogenu- ATP glykolýzou a ztuhlost později                  3)   Určení krevních skupin – vyšetření skupin A,B,O,AB              a turecké sedlo; c) zlom. zadní jámy lební – pád na záhlaví; d) zlom. tříštivé –
V okamţiku smrti svaly ochablé, nastup ztuhlosti průměrně za tři hodiny /1-5 hod/                    –    průkaz aglutininů – Lattesova metoda: průkaz       postihuje více jam, jsou i trhliny dura mater
Nystenovo pravidlo:postup shora dolů – svaly ţvýkací-2aţ4 hod., nelze otevřít ústa                        aglutininů náplavem testovacích erytrocytů známé     Dura mater – roztrţena téměř vţdy při rozsáhlých poraněních
                      Svaly obličeje                                    skupiny – A a B, jsou-li přítomny aglutininy dojde    Arachnoidea a pia mater – většinou potrhány nepravidelně ve spojení s pohmoţděním
                      Svaly šíje                                      k aglutinaci. Laupyho metoda: jako ta předtím, ale    mozku
                      HK,DK                                        ve zkumavce (tamta na sklíčku),
Descendentní běţná, ascendentní vzácně                                         –    průkaz krevních skupinových substancí A,B,H -       29.C - Blesk
Pomijí stejným směrem jakým vznikala, mizet začíná za dva dny, za 3-4 dny zmizí                         jsou-li přítomny ve skvrně po přidání protilátky (ati-  - můţe způsobit: přímo účinkem elektrického proudu na tělo=pod stromem nebo
   úplně,při větší teplotě rychleji, v chladu trvá aţ 12 dní.                                 A,B,H) dojde k navázání, prokazujeme kolik se       nepřímo efektem krokového napětí=napětí vyvolané zemním proudem, který se
Pokud se zruší, napři.pohybem,většinou uţ nenastane                                       navázalo – vysycovací metodou. (tj. mnoţství       překlene délkou jednoho kroku, jeho velikost závisí ne směru chůze, můţe ohrozit
Převaha flexorů-na Hk obvykle flexe prstů i lokte.                                        nenavázané protilátky) absorpčněelupční metoda      osoby asi 30 m od místa zásahu
Vnitřní:nejdříve srdce /0,5 –2 hod./,kontrakce, vytlačení krve,za 12 –15 hod.                          (navázaná protilátka)                   - působením tlakové vlny (kombinace s mechanickým poraněním např. po pádu)
   ochabnutí.                                                     –    vyšetření Rh faktoru – typy C,c, D,d, E, e, pomocí    - způsobit vysokou teplotu=příznaky na šatstvu, na těle-bleskové obrazce-
Bránice, zúţení zornic,kontrakce šourku                                             monoklonálních protilátek                 trombotizované cévy v podkoţí
Na střevech můţe dojít k invaginaci ,v průběhu porodu můţe být zruhnutím vypuzen                    –    vyšetření HL-A systému                  - pitevní nález=bleskové obrazce-popálení různého charakteru
  plod ,event posmrtná ejakulace                                  4)   určení pohlaví z krevní skvrny – prŧkaz sex – chromatinu – je u ţen     - příčiny smrti=udušení, srdeční selhání
Svalstvo: u svalnatých rigor více a déle neţ u kachektických a obézních                    jako přívěsek na jádrech polymorfonukleárů, znázorní se v krevním      - náhody nejčastější
Předchozí činnost:po těţké svalové práci před smrtí , vzrušení, agonii , křečích               nátěru Feulgenovou reakcí – barví se červenofialově, prohlíţíme       - u zachráněných retrográdní amnésie
  /tetanus/-nastává dříve a trvá déle                                    v mikroskopu. Prŧkaz Y – chromozomu - nátěr obarvíme Quinacrin
  Ztuhlost lýtek je výrazná při otravě organofosfáty                             mustardem, ve fluorescenčním mikroskopu je Y chrom. fluoreskující
Infekce:rychleji nastupuje i pomíjí u horečnatých infekcí,např.cholera výrazně                tělísko na jaderné membráně lymfocytů. Prŧkaz hormonálních          30. A Diagnosa otravy
Rychleji u velké koncentrace kyslíku, při vykrvácení, úpalu, zasaţení bleskem                 hladin - radioimunoesej – rozdíly hladin testosteronu, progesteronu     vychází z následujících informací a postupů:
Rigor praecox: rychlý nástup u vysoce unaveného svalstva-křeče epilepsie                   …                                      1/ Okolnosti případu: pohlaví, věk, povolání, hobby, anamnéza, prostředí
                                                   5)   původ krevních stop - krevní skvrny z plodu, novorozence a          2/ Popis klin. příznaků: lékařem, laikem
Katapletická ztuhlost:v okamţiku smrti, ztuhne v takovém postavení, v jakém se                kojence – a) rezistence Hb (HbF) proti alkáliím a kyselinám, pouţívá     3/Prohlídka místa nálezu: pach, bezprostřední okolí(noční stolek), vzdálenější okolí (
  právě nacházel.Bizarní polohy-v sedě,předměty v ruce, výraz ve tváři                    se 2% NaOH, vznikne hematin, změna barvy a trvá aţ 4 hod., nebo       opadky,zásuvky),prohlídka těla ( okolí úst, zornice, barva kůţe a posmrtných
 vznik není vysvětlen –vliv CNS dle grady                                  HCl . b) průkaz adultního a fet. Hb papírovou chromatografií, c)       skvrn),zajištění ampulí, zbytků jídla,...
 při traumatech mozku, míchy ,blesk, výbuch, otrava CO, vzácně oběšení                    průkaz pomocí fetoproteinu – alfa 1 fetoprotein prokáţu           4/ Výsledek pitvy a pomocných laboratorních vyšetření:
                                                       imunoprecipitací se specif. protilátkou při dvojité radiální imunodifuzi   a/ barva posmrtných skvrn- červené <- CO, narůţovělé <- kyanidy, morfin
                                                       v agaru. Dŧkaz těhotenské krve - a) imunologický test průkazem        b/ zvýšená posmrtná ztuhlost u otravy křečovými jedy
27. B - Poranění hrudníku                                           choriongonadotropinu - principem je inhibice hemaglutinace,         c/ poleptání úst
asi u 1/4 smrtelných poranění,v poměru ke kranio-cerebr asi 1/3                        senzibilizované krvinky jsou aglutinovány sérem proti HCG tehdy,       d/ specifický zápach ( ether, hořkomandlový - kyanidy
Ţebra:u mladých méně,buď přímý úder nebo nepřímo smáčknutím,prudkým stahem                  kdyţ toto sérum není vázáno HCG zkoumané krevní skvrny, při         e/ hrudní dutina: poleptání, zápach, bronchopneumonie přímým úč. jedu nebo aspirační
  svalů,ohnutím                                               aglutinaci vznikne ţlutohnědá sraţenina. b) hyperemický test – HCG      po otravě narkotickými jedy; krevní výrony na endokardu (arsen)
Dopravní úrazy,údery pěstí tupým předmětem,bodné rány,pohmoţdění                       v těh. krvi po injekci výluhů ze skvrny bílým krysám vede          f/ břišní dutina: obsah ţaludku, zápach, sliznice,vředy, střevo, játra, ledviny
Predilekčně přední a zadní axilární čára a čára paravertebrální                        k hyperemii jejich ovarií. Dŧkaz menstruační krve - a)            5/ Chemické toxikologické vyšetření biologického materiálu:
Od nalomení aţ po dislokované roztrţení pohrudnice, cév a krvácení do hrudníku ; při             mikroskopický – nález poševních epitelií, hlenu, bakterií b) průkaz     a/ volba a odběr materiálu:
  sériových deformace , omezení pohybu srdce, plic. Úlomek-můţe být pneumo/                 fibrinolytické aktivity – je-li ve výluhu ze skvrny fibrinolyzin po     při p.o. otravě orgány prvých cest (ţaludek s celým obsahem,1 m tenkého, 0.5 m
  hemothorax                                                 nanesení na fibrin a inkubaci v termostatu za 12 hod. dojde         tlustého střeva), druhých cest ( 1/3 aţ 1/2 jater 1 ledvina, slezina), tělní tekutiny (moč,
Sternum: láme se obvykle příčně při přímém násilí (úder o volant), nejč. Tělo-                k rozpuštění fibrinu                             krev, ţluč)
  manubrium nebo proc. Xiphoideus                                  6)   určení stáří krevní skvrny . chloridový test – ionty Cl ze skvrny      při inhalační otravě část plíce otrava srd. glykosidy: část myokardu a mozku; arsen:
Mediastinum:krvácení,krevní výrony, únik vzduchu pri trhlinách trachey                    pronikají do okolí, Cl převedeme na AgCl pak redukujeme na amorfní      nehty a vlasy
Srdce: velká intenzita násilí- smáčknutí , přejetí prudký úder                        Ag, které lemuje různě široko krevní skvrnu. Spektrofotometrie –       vše konzervujeme jen chladem! řádně popsat!
Krevní výrony, trhliny peri/epikardu, komoce či kontuze myokardu                       stárnutí skvrny – přeměna barviva – změna absorbčního spektra        b/ vlastní chemické toxikologické vyšetření:
Komoce- bez morfol. Nálezu , arytmie aţ zástava                                v oblasti viditelného světla.                         screeningové metody - komerční kity
Kontuze – krevní výrony aţ trhliny – povrchní nebo přes stěnu, i chlopně a cévy.           7)   Určení množství krve – 100 ml krve asi 16 g Hb stnovení            chemická analýza : izolace, průkaz, identifikace, stanovení koncentrace, interpretace
Poškození intimy – trombóza a koronární insuf.                                spektrofotometricky                             výsledků - komplexní hodnocení
Poranění i při neporušeném perikardu a hrudní stěně                                                                    metody. např. chromatografie, imunochemické, spektrofotometrie,...
Odtrţení srdce – při kompresi se stlačením dolů odtrţení od úponu a velké cévy
  příčně, někdy taky při pádu                                28. B zasypání                                       Otrava kyselinami
Aorta: nejčastěji napříč nebo lehce šikmo, nad chlopněmi, v oblouku, pod odstupem                                                         Kyseliny koagulují bílkoviny (koagulační nekrózy) a v nadbytku je
  levé subclavie. Trhliny úplné nebo částečné, někdy jen intima a médie-můţe být                                                     rozpouštějí, odjímají tkáním vodu a při styku s vodou se některé zahřívají (některé mají
účinky i termické)                                        červenočerné, na rozdíl od krevních výronů, je moţné je vytlačit            posmrtné okousání: není vitální rce!!! myš, pes, pták
Příznaky :                                            nebo vymýt. Po hemolýze obtíţné.
- po požití můţe nastat kolaps a smrt (např. edém glottis), jindy za 2-4 dny. Rty jsou    Leţící na zádech –zadní část měkkých pokrývek lebních, mozkové
poleptané, sliznice úst , jazyka, hltanu, jícnu a ţaludku je povrchově nekrotická.       splavy, doní úpon sternocleidomastoideu , mezi páteří a jícnem              33.C Otrava houbami
Pitevní nález : ţaludek je kontrahovaný, stěny edematózne prosáklé a ztluštělé.       trachea-odlišení od zánětu – chybí leukocyty a hlen                     Časté a velmi nebezpečné alimentární otravy, zaujímají první místo mezi otravami
Nekrozou poškozena i submukóza. V cévách sekundární trombóza – jsou vyplněny         dolní a zadní části plic, svaly pánve, kolem páteře, i střeva-při oběšení          rostlinami a druhé jako nejčastější příčina alimentárních otrav vůbec.
černohnědými aţ dehtovitými sraţeninami. Při bazi leukocytární lem. Barva sliznice      a dlouhém visení.                                      U nás asi 2.000 druhů hub, z toho asi 100 jedovatých a 5 smrtelně jedovatých. Na trhu
fialová, nahnědlá aţ černá (od kyselého hematinu-vznikne působením kyseliny). Můţe                                                    se podle vyhlášky č.46/1966 můţe prodávat 63 druhů čerstvých hub.
téţ aţ perforace, ale častěji aţ posmrtně.                                                                        Otravy – pravé – vzniklé poţitím jedovatých hub x nepravé – poţitím jedlých hub,
-inhalace : bronchopneumonie, edém glottis…                         31.B BODNÉ RÁNY                                       které jsou sekundárně kontaminovány
-protrahované pŧsobení : jizvy, striktury, dilatace                     vznikají proniknutím hrotnatého předmětu do těla ve směru jeho dlouhé osy.         Dle toxinu – specifický x nespecifický
                                               charakter rány závisí: vynaloţená síla, typ nástroje, úhel vniknutí do těla
Anorganické kyseliny – H2SO4 – akumulátory baterií, smrt.d.4-6 g u koncentrované       BODNÉ PŘEDMĚTY A VBOD (=perforující poranění kůţe, lehce zející, bez defektu        Klasifikace :
formy. Zvratky kyselé, s krví, někdy se vyvrhne vcelku celá poleptaná sliznice.       tkáně):                                           I.Otravy jedovatými houbami (specifický toxin hub)
HNO3- na kůţi dává oranţové nebo citrónové zabarvení, sliznice bývají ţluté         1.ostrý hrot s podélným břitem (nůţ): řezná ranka s hladkými okraji a 1 ostrým úhlem    a. Otrava jedním druhem jedovatých hub
HCl – odrezovače – anal.sírové. Sliznice jsou šedavé. Otravy vzácné, sebevraţdy občas.    (u jednobřitých). bodnořezná rána = kombinace bodné a řezné rány              1.Hepatotoxický typ (muchomůrka zelená (amanita phalloides) či ucháč obecný)
                                               2.ostrý hrot s kruhovým/oválným průřezem (jehlice): okrouhlý, tím menší, čím pomaleji    – toxiny : falotoxiny a amatoxiny
Organické - k.šťavelová – užití – odstraňovač skvrn, rebarbora, špenát; pŧsobí – po     vniká nástroj do těla                                    - 3 stádia : 1. latence (8-12 hod), bez kliniky; 2.GIT stádium(2-3 dny) – nauzea,
vstřebání vazba s Ca -) ↓Ca v krvi a postiţení ledvin; KO: bolesti břicha, zvracení     3.drobné předměty s ostrý hrotem (jehla): vbod=vpich (malý, tečkovitý), lemovaný      emese, průjem, bolesti břicha (připomíná choleru),dehydratace a ztráty elektrolytů -
tmavých hmot, bradykardie, cyanosa, dechové potíţe, postiţení ledvin (hematurie,       krevním výronkem                                      postiţený zesláblý aţ zchvácený, má propadlé tváře, nitkovitý puls, oligurii aţ anurii a
albuminurie, oxalurie a uremie; Pitva : poleptání jícnu, ţaludku (šedobílá aţ černá barva  4.ostrý hrot s nepravidelným průřezem (historické bodné zbraně): dáno tvarem a       dochází k poklesu krevního tlaku. Ke smrti můţe dojít následkem oběhového selhání,
– hematin), krystaly šťavelanu ve sliznici ţaludku a v ledvinách.              průměrem profilu.                                      zejména u dětí;3.ikterické stádium (4.-5. den) –akutní hepatodystrofie s
- formaldehyd – po vstřebání stavy úzkosti, obluzení, urychlení tepu, často anurie,     5.nůţky: zavřené – elipsa s hladkými okraji                         hemorhagickou diathézou. K úmrtí dochází v jaterním komatu 7.-12. den otravy.
kolaps. Pitva – typický, ţaludeční stěna je fixovaná. Játra steatóza a v ledvinách      otevřené – 2 vbody                                     Poškození ledvin se projevuje u středně těţkých otrav syndromem tubulární
nekrotické změny.                                      6.relativně neostrý hrot (větev): podmíněno průměrem a kinetickou energií (malá jako    insuficience, takţe otrava probíhá pod obrazem hepatorenálního syndromu. Přeţije-li
                                               tupý, velká - kůţe praská ve směru el. vláken)                       postiţený, mohou zůstat trvalé následky, především fibrosa jater a chronická
     1.    rychlost resorbce – ve vodě rozp. působí rychleji, nejrychleji působí   7.šípy a šipky: kruhový/oválný                               nedostatečnost ledvin
         jedy inhalované či aplikované i.v., pak i.m. a subcutánně a posléze    BODNÝ KANÁL (=dučej po průchodu bodného předmětu tkáněmi): přímý; směr mění         - pitva : steatosa aţ hepatodystrofie, v mozku dystrofické změny, ztukovatění
         p.o.                                    – tvrdé tkáně, srdce, plíce, bránice; duté orgány dutiny břišní ustupují nejsou-li     v gangl.bb., nefrosa dolního nefronu . Smrt.dávka ¼ kloboučku středně velké houby.
     2.    velikost dávky – u jedů dobře rozp. se po větší dávce dosáhne větší    naplněny (???)                                       - forensně: nahodilé, byla pozorována i vraţda
         koncentrace.                                délka: korespondovat; kratší (neúplné zanoření); delší (vedené velkou silou)
     3.    Resistence organismu:A) pohlaví:                      vícečetný: neúplné vynoření předmětu a opětovné zabodnutí                  2.Neurotoxický typ – muskarinový účinek –vláknice (Inocybe) a strmělky –
         muţi>ţeny(těhotenství,menstruace), B)věk: děti jsou méně resist. vůči   tvar, průřez: parenchym.org – shoduje se; svalovina – retrakce kanálu            vasodilatace, pocení, hypersekrece slinných a bronchiálních ţláz, miosa, bradykardie.
         antihistaminikům a morfinu, naopak jedinci starší mají jiný        rozhmoţděné tkáně, cizorodé částice: neostrý hrot                      V těţkých případech pokles krevního tlaku, dyspnoe, edému plic.
         farmakokin. profil nitrazepamu C)zaměstnání: dlouh.styk-          v kosti – odlomená část bodného předmětu                          - mykoatropinový úč. – much. panterová
         adaptace(CO pracovníci podzemních garáţí) D) rasa:             VÝBOD (=místo, kde končí bodný kanál):                           - kombinovaný – muchomůrka červená; KO : 1. excitační fáze – pocit horka,
         biolog.zajímavost:Kavkazani a orientální populace metabolizují       vzniká průbod (končetiny, krk), menší neţ vbod                       mravenčení na kůţi, neobvyklá lehkost, psychické vzrušení (euforie, logorhea,
         odlišně amobarbital. E) Tolerance při opakovaném podávání je třeba     příčina†:hem.šok, vzduchová embolie (krční ţíly), aspirace krve (dýchací trubice),     agitovanost) , halucinace (hl.zrakové) , motorický neklid; 2.komatosní fáze – sopor a
         postupně zvyšovat dávku aby se dosáhlo téhoţ účinku            selhání fce mozku/srdce při jejich zasaţení, zánětlivé kompl (peritonitida)         koma, zvýšená neurosvalová dráţdivost. Po probuzení z komatu pocit reinkarnace.
                                               vraţda: častá; vedení přes oděv, lokalizace, známky sebeobrany, vícečetnost         Poruchy koordinace a řeči mohou po několik dní přetrvávat. Pro příjemné pocity mohou
                                               sebevraţda: zkusmé povrchní ranky v okolí rány, na obnaţeném místě, lokalizace, nález    být poţívány toxikomany. Účinek podobný LSD je u otravy lysohlávkou
30.B Řezné rány                                       bodného předmětu                                      -pitva : necharakteristický – gastroenteritis, nekrosy v játrech či steatosa jater.
- vznikají tlakem a tahem ostrého předmětu po kůţi                      náhoda:velmi časté; lyţař, trubka zábradlí, pád na vidle, rybí kost v hrtanu, napadení
- hloubka úměrná vynaloţené síle a hutnosti pod kůţí                     zvířat rohy…                                        3.Vazotoxický typ – hnojník inkoustový – působí jako antabus. Po poţití alkoholu –
- delší než širší,úzké,okraje hladké,i lehce nerovné,úhly ostré,u tupější i tupé       sebepoškozování: vězni – polykání kotev                           emese, diarhea a kolikovité bolisti břicha, cefalea, tachykardie, palpitace, hypotonie,
tvar podle jakosti kŧže:svráštělá,vrásčitá na šikmém řezu zubatá,povrchově říznutí      schopnost jednání: závisí na poraněném org.                         erytém (hl. obličej) a dyspnoe. Ústup do 2-3 hodin
vznikne přerušovaná rána                                   trvalé následky: -,,-
-na okraji mělčí vprostřed hlubší,při značné síle projde i chrupavkou i do kosti                                                     4.GIT typ – gastrický syndrom – hřib satan
nářez kŧže- nalezneme na počátku a na konci rány na povrchu kůţe,při tahu se                                                       -gastroenterický syndrom – čirůvka tygrovaná, závojenka olovnatá
předmět postupně zanořuje                                                                                -kolitický sy – otrava strapačkami
-pilou-lalokovité,nepravidelné okraje                                                                          Po poţití příznaky nastupují rychle, za 2-4 hodiny. V popředí příznaků bývají nevolnost,
-rány:přímočaré, podle předmětu a působící síly obloukovité n.lomené,při působení      31.C Insekticida                                      bolesti břicha, zvracení, průjmy, záškuby v lýtkovém svalstvu, slabost, někdy i mírné
šikmo-lalokovité rány                                    1/Organofosfáty - jediné v nové učebnici                          teploty a pokles krevního tlaku. Po celkem prudkém průběhu příznaky během 1-2 dnů
-průřez rány v měkkých částech klínovitý,šíře a rozevřenost rány závisí na          nerozpustné ve vodě->v org. rozpouštědlech ->aplikace aerosolů               ustupují. K smrti můţe dojít u dětí a nemocných nebo starých osob. Těţší průběh mají
štěpitelnosti kůţe, na průběhu elast.vláken,jsou-li ta přeťata příčně,dojde k jejich     do organismu per os, plícemi, kůţí; toxické dávky dle přípravku - desítky mg aţ       otravy závojenkou olovovou (Entoloma sinuatum) a čirůvkou tygrovanou (Tricholoma
retrakci a rána zeje široce                                 desítky gramů (např.Actellic, Dursban, Roldan)                       pardalotum).
-z průběhu rány se určí směr,cévy hladce přeříznuty proto silně krvácí,menší rány se     mech.úč.:deaktivace acetylcholinesterázy ->hromadění ACH -> stimulace a pak
hojí hladkou přímočarou jizvou,i hnisají pak granulace, jizva je nerovná vtaţená       vyčerpánícholinergních synapsí - muskarinový a nikotinový efekt,CNS příznaky,        b. Otrava více druhy jedovatých hub najednou
na řezném předmětu se pátrá po stopách krve a tkání                     nástup příznaků za 2 a více hodin
-rány střižné – způsobené nůţkami,tvar V n. trojúhelníka s odstřiţeným lalokem        - příznaky otravy : nikotinový efekt- zvýšený TK, tachykardie-spíš neţ           II.Otrava jedlými houbami
-příčina smrti: vykrvácení,u přeříznutí krčních vén-vzduchová embolie n.aspirace                 muskarinový efekt -hypotenze, bradykardie                - otrava nespecif.toxiny, jeţ kontaminovaly potravu (bakteriálního či autolytického
krve                                               mióza,nevolnost, zvracení, tenezmy, křeče, průjmy, svalové záškuby, excesivní     původu (tox.amíny)), či netoxinového původu (intolerance hub, obstrukční příhody,
vražda : řez přes šaty,na krku,záhlaví,pořezané prsty – bránila se              sekrece (slzení, slinění, pocení), CNS příznaky: závratě, úzkost,, neklid, bolesti hlavy,  intolerance při dědičném defektu trehalózy (disacharidáza houbového sacharidu) –
sebevražda:na nekrytých částech těla.zápěstí –a. radialis, hrdle-a.carotis, předloktí,    třes, spavost, zmatenost, ataxie, generalizovaná slabost, kóma, deprese dechového a     diarrhea, alergie, psychogenní dyspepsie, exacerbace chronických chorob ţlučníku,
lýtka, klena, břicho,drţí obvykle předmět v pravé ruce a řeţe z leva doprava,proto na    oběhového centra                                      pankreatu…)
levé straně rána hlubší a delší a zleva shora doprava dolů průběh, často vedle rány     nejtoxičtejší parathion:10-300 mg, stačí 1 kapka do oka
drobné nářezy paralelní s hlub ránou,neobvyklý předmět!,zraněné prsty            diagnostický pokles aktivity acetylcholinesterázy v plasmě a v erytrocytech o 30%      Prŧkaz:
ruky(ţiletka),ruce silně potřísněny krví                           při pitvě po p.o. poţití páchne ţalud. obsah účinnou látkou (např. Systox -česnek) +    U smrtících otrav houbami lze mikroskopický prŧkaz spor poţité houby provést i po
náhody: časté,náraz hlavy na skleněné dveře řezné rány na krku                rozpouštědlem                                        více dnech a při pitvě vyšetřením střevního obsahu. Stejně můţe být vyšetřen i
schopnost jednání: někdy velká i u řezných ran hrdla                     většinou náhody, někdy sebevraţdy, vraţda není známa                    žaludeční výplach a zbytky potravy. Podle tvaru, velikosti a barvy spor je moţno určit
                                               antidotum: atropin, oximy                                  druh poţité houby.
                                               2/ Karbamáty - podobné, ale vazba s acetylcholinesterázou krátkodobá a reverzibilní
30. c Strychnin                                                                                     33.a Chladnutí mrtvoly (algor mortis)
V rostlinách rodu strychnos, smrtná dávka 0,005g pro děti a 0,03g pro dospělé, křečový    32.A - VLASTNÍ ROZKLADNÉ POCHODY                              Je to vyrovnání tepelného potenciálu mrtvoly z okolím, začíná jiţ v agonii, výjimečně
jed, resorbuje se sliznicemi a ranami, příznaky jiţ do 5 minut; neklid, závrať, úzkost    Autolýza-rozkladné pochody bez účasti baktérií,mohou ale být jimi              můţe teplota po smrti stoupnout, příčina neznámá, ale bylo to v létě; pokles v prvních
z nebezpečí, křeče po nepatrném podráţdění a za výkřiku, tetanické, postihují všechny      ovlivněny.Způsobeno vlastními proteolytickými enzymy                   hodinách asi o 1C/hod., v dalších hodinách o méně neţ 1C; první chladne periferie –
svaly, nejdříve interval 10-15 minut, pak častěji, trvají 3-4 minuty; ţízeň, ale pití       intracelulární:nejvíce      v parenchymových      orgánech,    hlavně  jiţ za 1-2h., části kryté šatem 4-5h., nejdéle se udrţuje teplo kolem ledvin; přibliţnou
nemoţné, intenzita záchvatu se zvyšuje, smrt můţe nastat jiţ za 5 minut, někdy i před    amylázy+proteázy-vymizení                     glykogenu+zvětšení    dobu smrti lze zjistit dle tabulek podle sniţování teploty v rektu ve 2-3 intervalech;
vypuknutím křečí;                                      intracel.osmot.tlaku-nasátí vody,orgány zkalené a vlhčí,měkčí                Rychlost chladnutí závisí na 1) teplotě okolí – v létě nabyde tělo teploty okolí za 8-10h.,
Pitevní nález – negativní, 5-8 dní trvá posmrtná ztuhlost, mohou být známky dušení,     Orgány:proteolyt. enzymy nejvíce v GIT.Gastromalacia acida-rozbředlá            na jaře 6h., v zimě 0,5-1h, ve vodě 1-1,5h; 2) na oděvu – teple oblečené nebo přikryté
v ţaludku nerozpuštěné, silně hořké krystalky; vraţda moţná, sebevraţda a náhoda           ztenčená stěna zaludku,hnědozelená,aţ proděravění                 chladne tělo pomaleji; 3) na stáří, výţivě a velikosti povrchu těla – děti, staří, vyhublí
vzácná                                                stěny.Předcházelo-li zvracení,můţe být natrávena i stěna jícnu,ústní        chladnou rychleji, velmi hubené tělo 19h., hubené 28h., obézní 41h.; 4) na způsobu a
                                                   dutina i resp. trakt.Odlišení od intravitálního poškození-chybí          příčině smrti – pomalu umírající a vykrvácení chladnou rychleji
                                                   zánětlivá reakce
31. a Posmrtné skvrny                                    Pankreas-autoaktivace trypsinu autolyt. produkty ,kadaverozní změknutí
Po smrti krev klesá na nejníţe uloţená místa venosního systému, krvinky podmiňují            pankreatu,šedobílá loţiska pseudonekrozy                     33. b. Poranění tupým předmětem
červeno aţ modrofialové skrvny, vzestup bleděţluté plasmy způsobí zvýšenou bledost;     Ţluč-mizí epitel ţlučníku i cest,prosakování ţluči                     Aktivní – tupý předmět působí na tělo, pasivní – náraz těla na tupý předmět
v prvních hodinách se po otočení mrtvoly skrvny stěhují, protoţe krev v kapilárách      Všechny tyto procesy jsou brzo narušeny hnilobou                      Oděrky – okrouhlé, nepravidelné, pruhovité, čárkovité, někdy kryté černo-černými
v nejniţších místech není sraţená; pak nastává hemolýza, Hb jde do krevního séra a      Hniloba-rozklad způsobený hnilobnými bakteriemi,které jsou zaţiva              krustami z krve a séra; vzniknou-li po smrti, takové místo nekrvácí, nesecernuje, vzniká
z cév do tkání, čímţ vznikají difuzní skvrny, které se jiţ nestěhují; nejdřív jsou           nepatogenní a nepronikají střevní stěnou.Jsou anaerobní,ve tkáních        ţluté pergamenovité místo, ale je-li v kraji hypostáz nebo skvrn, odpovídá oděrkám
roztroušené, pak splývají, plně vytvořené za 6h., pak vznikají trhlinky cév a vznikají         bez kyslíku se rychle mnoţí,průniku napomáhá i autolýza              zaţiva; dle tvaru lze soudit na tvar předmětu; pruhovité vznikají taţením tupého
skvrnky aţ pupence temnější barvy = vibices, při rozříznutí lze vytlačit a vymýt; skvrny   Kmeny- pseudomonas                                     předmětu, vlečení, smýkání; důleţité lpící cizí hmoty – lak, barva, smalt, kamínky,
nejdřív na stranách krku, zádech, stranách těla, nejsou v místech tlaku, tj. při poloze na       proteus,micrococcus,achromobacter,clostridium,bacillus              hlína, třísky, kovové piliny
zádech nejsou na lopatce, hýţdích, lýtkách, pod podprsenkou, podvazky, límcem,        Bakterie štěpí glukosu a bílkoviny-tvorba páchnoucích plynů-hnilobný            Krevní podlitiny (výrony) – tlak nebo tah tupého předmětu způsobí přetrţení
koţními řasami; rozsáhlejší jsou při udušení, menší při anémii, vykrvácení, kachexii;         emfyzém,nejprve v duodenu,                            podkoţních cév a výron; je-li poškozena kapilára, vznikne tečkovitý výron =
zbarvení – CO červené, KCN+morfin načervenalé, chlorečnan draselný+HCl našedlé,       Šíření do těla hlavně vénami,zdrojem mohou být i loţiska-gangrény,infekce ranné       ekchymóza; rozsáhlý výron = hematom, nejdříve modro-fialový, za 3 dny namodralý aţ
nitrit šedohnědé, methemoglobin namodralé, utopení+zmrznutí narůţovělé            Rozklad:bílkoviny-AMK-CO2,H2O, NH3                             hnědo-fialový, 5.-7. den nazelenalý, 8.-10. ţlutavý, za 2-3 týdny mizí; výron do
                                                    Uhlovodíky-laktát,etanol-CO2,H2O                         spojivek mizí za 20-30 dnů;
   Skvrny                     Krevní výrony                   Lipidy-glycerin a MK,fosfatidy na cholin a fosfát                 Při naříznutí - je černý, dehtovitý, později drobivý a hnědý; 3.-4. den vznikne
   nepřesně ohraničené                                        H2S na hemoglobin-methemoglobin a sulfhemoglobin-zelené              hemosiderin, 11. den aţ 5. týden hematoidin
   na řezu vazivo spíše bledé           černé                       zbarvení,černé od sirníku ţelezitého                       Větší je v řídkém vazivu, je-li pod kůţí kost, šíří se do šířky nikoli do hloubky; zvětšuje
   v místě tlaku mizí               nemizí                 imbibice cévních stěn pigmenty,na kůţi patrný průběh cév,také v               se na mrtvolách jejich polohou, tj. klesá na místa níţe uloţená; vzniká zaživa!!!
Podobně vznikají hypostázy v orgánech, viz. ot. 21a.                       prokrvených parenchymatozních orgánech,rychleji v teple                Pohmoždění (kontuse) - tupý předmět působí menší silou, např. i pohlavek, úder pěstí;
                                               Hnilobný plyn-hromadí se v dutinách i tkáních,nadmutí,nejvíce břicho a           kůţe můţe být načervenalá, tkáň pod kůţí překrvená, mizí za několik hodin
HYPOSTÁZY                                            muţský genitál,vytlačování obsahu ţaludku,moči,u mladších rozestup           Rány tržné a zhmožděné – proraţením, nepravidelné, neodpovídají tvaru předmětu,
Smrt-zástava oběhu-pokles krve vénozním systémem na místa co                   lebních švů.V obličeji-změna podoby                           okraje závisí na jeho charakteru, spodina nerovná s vazivovými můstky = pruhy
nejníţepoloţená                                       hnilobná tekutina-vytlačována z cév,zbarvení od hemoglobinu,hromadění            neporušeného podkoţního vaziva, někdy s cévami; v ráně mohou být částečky – hlína,
Povrch těla-posmrtné skvrny-livores mortis                            v tělních dutinách a puchýře pod stratum corneum pokoţky,cárovité            písek, sklo, dřevo; krvácení malé, cévy se brzy retrahují a trombotizují; kapsovité
Koţní kapiláry přeplněné odkysličenou krví –červeno/modrofialové                 odlučování,kompletně za 2 týdny                             odtrţení kůţe od podkoţí – kapsa naplněná krví, kůţe není moc porušená, při vlečení
Nejsou v místech, kde působí tlak podloţky, oděvu-límce,                   škára-pod odl. pokoţkou vlhká,zelená,rozbředávající.Odlučování vlasů a           autem nebo pneumatika přejede stehno
   podprsenky, pásky,různé předměty-větvičky, koţní rýhy u                  nehtů,kapalnění tuku                                   Poranění svalu a šlachPřímo – násilím, nepřímo – nekoordinovaným stahem, muţe
   obézních.                                        s odtokem hnilobné tekutiny tkáně ochabují,ztrácejí hmotnost                dojít k pohmoţdění, ruptuře snopců aţ celých svalů nebo aţ rozhmoţdění např. při
Krev se dá tlakem prstu vytlačit do okolí , vymýt.                      6 měsíců- chybí měkké tkáně na přední straně těla,zejí obličejové              zasypání; Stupor = stav po kontuzi, přechodná nemoţnost kontrakce; Kompl. = krvácení
Při otočení mrtvoly v prvních hodinách se skvrny přestěhují.                  dutiny,obnaţené zuby,zapadlé břicho                           do svalů – riziko čoku nebo vzniku zhnisaného hematomu, osteom za 2-3 týdny, crash
U leţícího na zádech nejsou na lopatkách , hýţdích, lýtkách                 1 rok – obnaţení kostí hlavně vpředu, vzadu mohou být ještě zbytky svalstva         syndrom
U dlouho visících oběšených splývavé skvrny na DK                      v chladících boxech probíhá pomaleji                            Poranění cév – bez porušení celistvosti – komprese, pohmoţdění, s porušením
Vibices-malé někdy lehce prominující tečkovité krevní                    Mikroskopicky:hniloba rychle překrývá autolýzu, při pokročilé hnil. je           celistvosti
   výronky,tmavší neţ okolní posmrtné skvrny, vznikají                    obtíţné histologicky rozeznat strukturu orgánu.Dlouho je zachovaná            Poranění nervŧ - aţ obrny
   z trhlinek přeplněných cév.                                barvitelnost tuku sudanem, fibrilárního vaziva van Giesonem,dále             Poranění kloubŧ – podvrtnutí, subluxace aţ luxace s nataţením nebo natrţením vazů a
Hemolýza-za několik hodin po smrti, stěna kapilár se stává                   vápenaté uloţeniny a cizí tělesa                             pouzdra
  permeabilní, výstup krevních bb. i plazmy do okolí,vznikají               Vnitřní orgány: různě rychle,více prokrvené rychleji.Rychle – mozek, plíce,         Poranění kostí – nalomení aţ zlomení; příčné, šikmé, spirální, otevřené, zavřené,
  difúzní skvrny,které nelze vytlačit prstem, zblednou pouze při                srdce, slezina, nadledviny, ledviny, játra, ţaludek, pankreas. Pomalu – štítná ţláza,  únavové
  větším trvalém tlaku. po hemolýze uţ se skvrny nestěhují                  močový měchýř, děloha, hladké svaly, šlachy, fascie
Vytvoření zpravidla za dvě aţ tři hodiny /3/4 hod. dle grady/,                vlasy po 30-60 letech ztrácí lesk a barví se do rezava, v kovových rakvích
  nejprve roztroušené, pak splývají, maximum asi za                      vydrţí i staletí                                     33.C - Opium
 6 hodin /9,5 hod. dle grady/                                                                              Opium-zaschlá šťáva z nezralých makovic(Papaver somniferum),
Barva:obvykle fialově červená                                32.B RÁNY VZNIKLÉ KOUSNUTÍM                                  surové obsahuje morfin, narkotin, papaverin, kodein, thebain.
    Otrava CO-jasně aţ třešňově červené –karboxyhemoglobin                důleţitá součást forenzní stomatologie                           Deriváty-heroin, dionin, apomorfin.
    Morfin,kyanid draselný-načervenalé                          způsobeny zvířetem/ČLOVĚKEM: vznikají:                           Smrtelná dávka proměnlivá, u kojence smrt po odvaru z 1/2
    Chlorečnan draselný,HCl-našedlé                           rvačky (ucho, nos, prsty…), sex (prsa, genitál; znásilnění), duševně nemocní, simulace     makovice, roční díťe 3/4 makovice, dospělí 0,5 g p.o..
    Nitrit-šedohnědé aţ namodralé /MetHb/                        nález: začervenalá stopa 2 oblouků, krevní výronky, otisky zubů, rány (závisí na síle    Morfin čistý- smrtná dávka 0,3-0,4 g p.o.
    Zmrzlé mrtvoly, v chladu-světle červené                       skusu), ukousnutí částí těla (nos, ušní lalůček, prst, jazyk)                Morfin: centrální účinky, shodné s heroinem(diacetylmorfin),
            /difúze O2 a okysličení Hb/                     ZVÍŘE: častější; pes, kůň, prase, krysa, ptačí zobák                      nejčastěji i.v. aplikace
Rozsah:nejdříve po stranách krku , pak záda, strany trupu                  † sepse, vykrvácení, vzteklina, (leptospirosa)                       Obvyklá dávka 5-20mg(heroin 50-250mg), smrtná dávka minimální
„u tekuté krve „- při udušení –rozsáhlé, u dětí i po celém těle               vraţdy, sebev: neznámé                                     200 mg, ale tolerance aţ 10násobku.
  při vykrvácení, agónii, anémii,kachexii-málo patrné                   náhody: nejčastější (epileptik)                               Nástup účinku po i.v. podání několik sekund, účinek 2-6hod.
Dif.dg.od krevních výronů :skvrny nepřesně ohraničené, na řezu                úmyslné pokousání nejčastěji erotického původu                       Příznaky: extrémní zúţení zornic, bez reakce. Pokles TK, srdeční
  bledé podkoţní vazivo, při tlaku mizí.                          sebepoškozování: umělými čelistmi                                frekvence, lhostejnost, ospalost, ztrnulost, setřelá řeč
Hypostázy ve vnitřních orgánech : závisí na poloze , červené nebo
Silná psychická i fyzická závislost
Abstinenční syndrom: rozšíření zornic, poruchy vidění, dávení,
  nárůst dechové a srdeční frekvence, arytmie,
Nevolnost, zvracení, třesavka, bolesti svalů, kloubů, kostí, husí
  kůţe. Neklid, nervozita, úzkostlivost, podráţděnost, agresivita,
  poruchy spánku, křeče.
Smrt: předávkování, koma, zástava dechu a oběhu
Vraţda vzácně, častěji sebevraţda a náhoda

								
To top