Docstoc

บริษัท ปตท

Document Sample
บริษัท ปตท Powered By Docstoc
					                                            แบบ 56-1 ประจาปี 2550

                       3. การประกอบธุรกิจ


3.1   ลักษณะของผลิตภัณฑ์

     3.1.1 ปิโตรเลียม

         ปิ โ ตรเลี ย ม (Petroleum) หมายถึ ง น้้ า มั น ดิ บ ก๊ า ซธรรมชาติ ก๊ า ซธรรมชาติ เ หลว
ห รื อ ค อ น เ ด น เ ส ท ส า ร พ ล อ ย ไ ด้ แ ล ะ ส า ร ป ร ะ ก อ บ ไ ฮ โ ด ร ค า ร์ บ อ น อื่ น ๆ
ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและอยู่ในสภาพอิสระ
         น้้ามันดิบ (Crude Oil) หมายถึง น้้ามันแร่ดิบและบิทูเมน (Bitumen) ทุกชนิดในสภาพเหลว
ตามธรรมชาติ ซึ่ ง ได้ จ ากบ่ อ หรื อ หลุ ม น้้ า มั น ซึ่ ง รวมทั้ ง อาจได้ ผ่ า นเครื่ อ งแยกก๊ า ซออกแล้ ว
แต่ยังมิได้ท้าการกลั่นหรือท้าให้บริสุทธิ์

        ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) หมายถึง ไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในสถานะก๊าซหรือไอ ณ
อุณหภูมิ และความดันปกติโดยปกติมีมีเทน (Methane) เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่

        คอนเดนเสท (Condensate) หมายถึ ง ไฮโดรคาร์ บอนซึ่ งควบแน่ นอยู่ ในก๊ าซธรรมชาติ
เมื่อแยกตัวออกมามีสภาพเป็นของเหลว มีลักษณะสีใส และมีค่าความถ่วงจ้าเพาะต่้า (API สูง)

        ก๊ า ซ ปิ โ ต ร เ ลี ย ม เ ห ล ว ห รื อ ก๊ า ซ หุ ง ต้ ม (LPG) ห ม า ย ถึ ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากขบวนการกลั่นน้้ามันดิบ หรือขบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ประกอบไปด้วย
บิ ว เ ท น (Butane)                    แ ล ะ โ พ ร เ พ น (Propane)
เป็นส่วนใหญ่

          คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ปิ โ ต ร เ ลี ย ม ใ น รู ป ข อ ง น้้ า มั น ดิ บ แ ล ะ ค อ น เ ด น เ ส ท
ถื อ เป็ น ของเหลวและมี ห น่ ว ยวั ดเป็ น บาร์ เรล ขณ ะ ที่ ปิ โ ตรเ ลี ย มที่ อยู่ ใ นส ถ านะ ก๊ าซ ได้ แ ก่
ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ จ ะ มี ห น่ ว ย เ ป็ น ลู ก บ า ศ ก์ ฟุ ต
ซึ่ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ต ร เ ลี ย ม ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท อ า จ ถู ก แ ป ล ง โ ด ย ก า ร เ ที ย บ ค่ า ค ว า ม ร้ อ น
มีหน่วยเป็นบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ หรือ Barrel of Oil Equivalent (BOE) ซึ่งก๊าซธรรมชาติ 1
ลู ก บาศก์ ฟุ ต มี ค วามร้ อ น 1,000      บี ที ยู โดยประมาณในขณะที่ น้ า มั น ดิ บ 1        บาร์ เ รล
จะมีค่าความร้อนถึงประมาณ 6,000,000 บีทียู
    3.1.2   ท่อขนส่งก๊าซ

         บริษัท PTTEPO ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษั ทอื่น ได้แก่ การร่วมลงทุนใน
MGTC             สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ 25.5 แ ล ะ ใ น TPC ร้ อ ย ล ะ 19.31784


26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC                              ส่วนที่ 2 หน้า 21
                                               แบบ 56-1 ประจาปี 2550

เพื่อด้าเนินธุรกิจในการขนส่งก๊าซทางท่อจากโครงการยาดานาและโครงการเยตากุนตามล้าดับในประเทศพม่
ามายังชายแดนไทย

     3.1.3 บริการท่าเทียบเรือ, คลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุ

          ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย บ ริ ษั ท ร่ ว ม ทุ น
และบริษัทที่เป็นลูกค้าจากภายนอกส้าหรับการขนสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปิโตรเลี ยมผ่านทาง
ท่ าเที ยบเรือ และการเก็ บอุ ปกรณ์ที่ ใช้ ในกระบวนการส้ ารวจและผลิตปิโตรเลี ยม ทั้งที่เป็นของเหลว เช่ น
สารเคมี ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต และขุ ด เจาะจ้ า พวก H2S Scavenger, Barite, Base Oil, Cement
และจัดเก็บอุปกรณ์ขุดเจาะ เช่น ท่อกรู หัวเจาะ วาล์ว เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัทมีท่าเทียบเรือขนาดความยาว 380
เมตร แบ่ ง เป็ น 6 ท่ าความยาวท่ าละ 65 เมตร สามารถเที ยบเรื อได้ จ้ า นวน 6 ล้ าพร้ อมกั น
ท่าเรือสูงจากระดับน้้าทะเล 2.3 เมตร และมีระดับความลึกหน้าท่า 8 เมตร

3.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจากัดในการประกอบธุรกิจ
     ป ต ท . ส ผ . ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ส้ า ร ว จ แ ล ะ ผ ลิ ต ปิ โ ต ร เ ลี ย ม ทั้ ง ใ น แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
โ ด ย ใ น ก า ร ล ง ทุ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ นั้ น ป ต ท . ส ผ .
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการให้สัมปทานตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นรูปของ Production
Sharing Agreement/Contract หรื อ Services Agreement ส้ า หรั บ ภายในประเทศปตท.สผ.
จ ะ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ปิ โ ต ร เ ลี ย ม พ . ศ . 2 5 1 4
ซึ่งได้ก้าหนดรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอและอนุมัติสัมปทาน (Concession) การยกเลิกแปลงส้ารวจ
ระยะเวลาผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มตามสั ม ปทาน          รวมถึ ง ก้ า หนดผลตอบแทนในรู ป แบบต่ า ง ๆ
ที่รัฐพึงได้ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียม โดยผลตอบแทนดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของค่าภาคหลวง
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ ประเด็นส้าคัญในการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม ได้แก่

     3.2.1 การกาหนดพื้นที่สัมปทาน

          ก ร ม เ ชื ้อ เ พ ล ิง ธ ร ร ม ช า ต ิ ก ร ะ ท ร ว ง พ ล ัง ง า น
ใน ฐา น ะ ห น่ว ย งา นที ่ร ับ ผิด ชอ บต า มก ฎห ม าย ปิโ ต รเ ลีย ม จะ เ ป็น ผู ้ ก้ า หน ด พื ้น ที ่ส ัม ปท า น
โดยแบ่ง พื้น ที่อ อกเป็น แปลง (Block) และเชิญ ชวนให้บ ริษ ัท น้้า มัน ต่า ง ๆ เข้า มายื่น ขอสัม ปทาน
ส้ า หรับ ขั ้น ตอนการอนุม ัต ิส ัม ปทานนั ้น คณะกรรมการปิโ ตรเลีย มเป็น ผู ้พ ิจ ารณาค้ า ขอสัม ปทาน
โดยมีค ณะกรรมการเป็นผู้ก ลั่นกรองข้อ มูล ตามค้า ขอในเบื้องต้น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
โดยได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น ผู้ มี อ้ า นาจให้ สั ม ปทานและลงนามใน สั ม ปทาน ทั้ ง นี้
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร อ นุ มั ติ สั ม ป ท า น แ ต่ ล ะ แ ป ล ง นั้ น
รัฐจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอแต่ละรายว่ามีการน้าเงินทุนเข้ามาใช้ในการส้ารวจปิโตรเลียมอย่างเ


26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC                                 ส่วนที่ 2 หน้า 22
                                                    แบบ 56-1 ประจาปี 2550

ห ม า ะ ส ม ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ว่ า จ้ า ง แ ร ง ง า น ใ น ป ร ะ เ ท ศ
รวมทั้งพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดที่รัฐพึงได้ เป็นต้น

     3.2.2 ลักษณะของผู้ประกอบการ

           สั ม ป ท า น ปิ โ ต ร เ ลี ย ม ห นึ่ ง ๆ อ า จ อ อ ก ใ ห้ แ ก่ ผู้ รั บ สั ม ป ท า น (Concessionaire)
ร า ย เ ดี ย ว ห รื อ ผู้ รั บ สั ม ป ท า น ร่ ว ม (Co-Concessionaire)       ตั้ ง แ ต่ 2      ร า ย ขึ้ น ไ ป ไ ด้
เนื่ องจากลั กษณะธุ รกิ จการส้ ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มค่อ นข้า งจะมี ค วามเสี่ย งสู ง ในระดับ หนึ่ง ดัง นั้ น
ผู้รับ สัม ปทานจึง มั ก จะหาบริษั ท อื่นเข้ ามารับ สัมปทานร่วม หรือเข้าร่วมประกอบกิ จการปิโตรเลียม (Co-
Venturer) เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ก ร ะ จ า ย ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ก า ร ล ง ทุ น
โดยผูเ้ ข้าร่วมทุนในโครงการภายหลังนี้อาจจะต้องช้าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้รับสัม
ปทานหรื อ ผู้ ร่ ว มทุ น เดิ ม ในการร่ ว มทุ น ข้ า งต้ น จะมี บ ริ ษั ท หนึ่ ง เป็ น ผู้ ด้ า เนิ น การ (Operator)
เพื่อด้าเนินการส้ารวจและผลิตแทนผู้ร่วมทุนอื่น ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการจัดการ(Management
Committee) ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ตั ว แ ท น จ า ก ผู้ ร่ ว ม ทุ น แ ต่ ล ะ ร า ย ทั้ ง นี้
ผู้ ด้ า เ นิ น ก า ร จ ะ เ ป็ น ผู้ ก้ า ห น ด แ ผ น ก า ร เ งิ น ที่ จ ะ เ รี ย ก เ ก็ บ (Cash             Call)
จ า ก ผู้ ร่ ว ม ทุ น ทุ ก ร า ย เ พื่ อ น้ า ม า ใ ช้ จ่ า ย ใ น โ ค ร ง ก า ร
ผู้ ร่ ว ม ทุ น จ ะ มี ส่ ว น ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ท า ง เ ท ค นิ ค แ ล ะ ใ น ท า ง ก า ร เ งิ น
โดยผ่านตัวแทนของตนในคณะกรรมการจัดการ โดยทั่วไปบริษัทน้้ามันหนึ่ง ๆ จะมีบทบาทเป็นผู้ด้าเนินการ
ห รื อ ไ ม่ ใ น แ ต่ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ย่ อ ม ขึ้ น อ ยู่ กั บ เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ล ง ทุ น ค ว า ม พ ร้ อ ม
และกลยุทธ์การด้าเนินธุรกิจของบริษัทในโครงการนั้นๆ

     3.2.3 ลักษณะการดาเนินงานและการตัดสินใจลงทุน

             โดยทั่วไปแล้วก่อนที่บริษัทน้้ามันจะตัดสินใจเข้าลงทุนในการส้ารวจปิโตรเลียมทั้งในและ
ต่ า งประเทศนั้ น จะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง โอกาสที่ ก ารส้ า รวจจะประสบผลส้ า เร็ จ ปั จ จั ย ความเสี่ ย งต่ า ง ๆ
ใ น ก า ร ล ง ทุ น อ ย่ า ง ร อ บ ค อ บ โ ด ย จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ว่ า จะมี ปิ โ ตรเลี ย มสู ง เพี ย งใด และมี ส มรรถนะในเชิ ง พาณิ ช ย์ หรื อไม่
ตลอดจนสถิติของอัตราส่วนความส้าเร็จ (Success Ratio) ของการเจาะหลุมส้ารวจในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
ต ล อ ด จ น ถึ ง ปั จ จั ย ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ า ง ๆ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ เ ร า เ ข้ า ไ ป ล ง ทุ น ด้ ว ย ทั้ ง นี้
เ มื่ อ เ ห็ น ว่ า คุ้ ม ค่ า ต่ อ ก า ร ล ง ทุ น ใ น ร ะ ย ะ ก า ร ส้ า ร ว จ แ ล้ ว จึ ง จ ะ ยื่ น ข อ สั ม ป ท า น ปิ โ ต ร เ ลี ย ม
หรือเข้าร่วมทุนในสัมปทานปิโตรเลียมที่มีการขอไว้แล้ว

         เมื่ อบริษั ทน้้ ามั นได้ รับอนุ มัติ พื้ นที่สั มปทานให้ เข้ าไปด้ าเนิ นการส้ารวจแหล่งปิโตรเลี ยม
และเริ่ ม งานส้ า รวจ ซึ่ ง โดยปกติ จ ะใช้ เ วลาในการส้ า รวจขั้ น ต้ น ประมาณ 2           –   3    ปี
จนเมื่อพบปริมาณส้ารองปิโตรเลียมก็จ ะเปรียบเทียบมูลค่าเงินลงทุนที่ต้องใช้ในช่วงการพัฒนาแหล่งผลิต
26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC                                       ส่วนที่ 2 หน้า 23
                                                  แบบ 56-1 ประจาปี 2550

กั บ มู ล ค่ า ก า ร ข า ย ปิ โ ต ร เ ลี ย ม ต า ม ป ริ ม า ณ ส้ า ร อ ง ใ น ส่ ว น ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ผ ลิ ต ขึ้ น ม า ไ ด้
หากพบว่ า เป็ น การลงทุ น พั ฒ นาที่ คุ้ ม ค่ า ก็ จ ะถื อ ว่ า แหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย มนั้ น มี ศั ก ยภาพในเชิ ง พาณิ ช ย์
โดยผู้ด้าเนินการจะต้องยื่นขออนุมัติให้แหล่งปิโตรเลียมนั้นเป็นพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมและเริ่มท้าการผลิตในแ
ห ล่ ง นั้ น ไ ป ก่ อ น            ทั้ ง นี้ ผู้ ด้ า เ นิ น ก า ร ยั ง ค ง ส า ม า ร ถ ท้ า ก า ร ส้ า ร ว จ พื้ น ที่
ที่เหลือต่อไปได้ หากยังอยู่ในระยะเวลาส้ารวจตามที่ก้าหนดในสัมปทาน ในช่วงของการขออนุมัติพื้นที่ผลิตนี้
ผู้ ด้ า เ นิ น ก า ร จ ะ ต้ อ ง ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ก า ร ล ง ทุ น
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ล ง ทุ น เ พื่ อ พั ฒ น า ก า ร ผ ลิ ต ดั ง ก ล่ า ว จ ะ มี มู ล ค่ า สู ง ม า ก          ดั ง นั้ น
จึง ต้ องติ ด ต่อ จั ดหาผู้ ซื้อ ปิ โตรเลีย มไว้ล่ ว งหน้ า และจัด ท้ าสั ญ ญาซื้ อ ขายปิ โตรเลีย มระยะยาว (Sales
Agreement) ในปั จจุบั น ปตท. เป็ นผู้รับซื้อปิโตรเลีย มรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ส้าหรับสาระส้าคัญ
โ ด ย ป ก ติ ใ น สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย ปิ โ ต ร เ ลี ย ม จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ก้ า ห น ด ร า ค า ซื้ อ ข า ย
แ ล ะ ก้ า ห น ด ป ริ ม า ณ ปิ โ ต ร เ ลี ย ม ที่ จ ะ ส่ ง ม อ บ                             ทั้ ง นี้
เมื่ อ ถึ งก้ า หนดเริ่ ม การผลิ ตผู้ ซื้ อ จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลผลิ ตปิ โ ตรเลี ยมทั น ที เ มื่ อมี ก ารผลิ ต
โดย ในการซื้ อขาย ก๊ าซ ธ ร รมช าติ จ าก โคร งก ารใ นป ระ เ ทศจ ะ ส่ งมอ บกั นที่ ป าก หลุ ม ผลิ ต
ส่วนการซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากโครงการในต่างประเทศจะท้าการซื้อขายที่เขตชายแดนประเทศไทย ปตท.
จึ งต้ องเป็ นผู้ จั ดวางท่ อส่ งก๊ าซที่ สามารถรองรั บ ไ ด้ ต า ม ป ริ ม า ณ ผ ลิ ต ที่ ร ะ บุ ไ ว้ ต า ม สั ญ ญ า
ส้ า ห รั บ ก า ร ซื้ อ ข า ย น้้ า มั น ดิ บ จ ะ ส่ ง ม อ บ กั น ที่ โ ร ง ก ลั่ น น้้ า มั น ต า ม ที่ ร ะ บุ ไ ว้
ส่วนการซื้อขายคอนเดนเสทจะท้าการส่งมอบที่ Floating Storage Unit (FSU) ใกล้บริเวณหลุมผลิต    3.2.4    ลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

         ปั จจุ บั นการประกอบธุ รกิ จปิ โตรเลี ยมในประเทศไทยอยู่ ภายใต้ 2 กฎหมายหลั ก ได้ แก่
พระราชบั ญ ญั ติ ปิ โ ตรเลี ย ม พ.ศ. 2514 และพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี เ งิ น ได้ ปิ โ ตรเลี ย ม พ.ศ. 2514
(รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งสรุปประเด็นส้าคัญของกฎหมายดังกล่าวได้ ดังนี้

         (1) ผู้ ข อ สั ม ป ท า น ต้ อ ง เ ป็ น บ ริ ษั ท จ้ า กั ด
หรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจ้ากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

         (2) ผู้ รั บ สั ม ปทาน ผู้ รั บ สั ม ปทานร่ ว ม และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย ม
จะต้องช้าระค่าภาคหลวง ซึ่งโดยปกติช้าระเป็นตัวเงิน แต่รัฐมนตรีมีอ้านาจสั่งให้ช้าระเป็นปิโตรเลียมได้
ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ค่าภาคหลวงนี้สามารถน้ามาเครดิตหักออกจากภาษีได้ (Thailand I)
หรือตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ (Thailand III)26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC                                     ส่วนที่ 2 หน้า 24
                                               แบบ 56-1 ประจาปี 2550

         (3) อัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเก็บในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 60
ของก้าไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม

          (4)    ดอกเบี้ยจ่าย ไม่สามารถน้ามาค้านวณเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

        (5) ผู้รับสัมปทาน                                    (Concessionaire)
แต่ละรายมีสิทธิได้รับสัมปทานโดยไม่จ้ากัดจ้านวนแปลงส้ารวจ

             Thailand I ส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม**ตั้งแต่ปี 2514 –
                  2532 และส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมบนบกที่ออกก่อนปี 2525

             Thailand II* ส้ า ห รั บ สั ม ป ท า น ปิ โ ต ร เ ลี ย ม บ น บ ก ทั้ ง ห ม ด
                   ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม** ตั้งแต่ปี 2525 – 2532

                                ่
             Thailand III ส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมทีออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม** ตั้งแต่ปี 2533

                                ่
             Thailand IV ส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมทีออกโดยกระทรวงพลังงาน***ตั้งแต่ปี 2550

___________________________
*
 โดยอาศัยมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532 ผู้ถือสัมปทานปิโตรเลียมใน Thailand II
ได้ขอเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้
**ปัจจุบันคือกระทรวงพลังงาน
Thailand III ทั้งหมดแล้ว
***
  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC                                 ส่วนที่ 2 หน้า 25
                                                                              แบบ 56-1 ประจาปี 2550


                                รายละเอียดเงื่อนไขของ Thailand I, II, III และ IV

   เงื่อนไขที่ส้าคัญ       THAILAND I              THAILAND II             THAILAND III               THAILAND IV
  อัตราค่าภาคหลวง    ร้อยละ 12.5 ของรายได้จาก       ร้อยละ 12.5 ของรายได้จาก                  ้
                                                   อัตราก้าวหน้าแบบขันบันไดร้อยละ 5              ้
                                                                      อัตราก้าวหน้าแบบขันบันไดร้อยละ
             การขายหรือจ้าหน่ายปิโตรเลียม     การขายหรือจ้าหน่ายปิโตรเลียมซึ่งจะ  – 15                  5 – 15
             ซึ่งจะสามารถน้ามาเครดิตหักภาษีได้   สามารถน้ามาเครดิตหักภาษีได้                   ึ
                                                   และถือเป็นค่าใช้จ่ายที่พงหักได้ในการ               ึ
                                                                      และถือเป็นค่าใช้จ่ายที่พงหักได้ในการค้านว
                                                   ค้านวณภาษี               ณภาษี
  ภาษีเงินได้ปิโตรเลี ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของก้าไรสุทธิ    ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของก้าไรสุทธิ   ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของก้าไรสุทธิ   ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของก้าไรสุทธิ
  ยม         จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม      จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม     จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม      จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
  ผลประโยชน์              -           ผลประโยชน์รายปีและโบนัสรายปี     ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ         ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
  ตอบแทนพิเศษ                                                        ึ
                                                   โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่พงหักได้ในการ              ึ
                                                                      โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่พงหักได้ในการค้านวณ
                                                   ค้านวณภาษี               ภาษี
  ระยะเวลาส้ารวจ    8 ปี และขอต่ออายุได้อีก 4 ปี     8 ปี และขอต่ออายุได้อีก 4 ปี     6 ปี และขอต่ออายุได้อีก 3 ปี      6 ปี และขอต่ออายุได้อีก 3 ปี

  ระยะเวลาผลิต     ไม่เกิน 30              ไม่เกิน 30              ไม่เกิน 20               ไม่เกิน 20 ปีนับจากวันสิ้นระยะเวลาส้ารวจ
             ปีนับจากวันสิ้นระยะเวลาส้ารวจ     ปีนับจากวันสิ้นระยะเวลาส้ารวจ     ปีนับจากวันสิ้นระยะเวลาส้ารวจ     และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี
             และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี    และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี    และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี
  พื้นที่สัมปทาน    ไม่เกิน 10,000 ตร.กม. ต่อแปลงส้ารวจ  ไม่เกิน 10,000 ตร.กม. ต่อแปลงส้ารวจ  ไม่เกิน 4,000 ตร.กม. ต่อแปลงส้ารวจ   ไม่เกิน 4,000 ตร.กม. ต่อแปลงส้ารวจ
             โดยจ้านวนแปลงสูงสุดไม่เกิน 5     โดยจ้านวนแปลงสูงสุดไม่เกิน 5     โดยจ้านวนแปลงสูงสุดไม่เกิน 5      โดยไม่จ้ากัดจ้านวนแปลงส้ารวจ
             แปลงส้ารวจ              แปลงส้ารวจ              แปลงส้ารวจ
26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC
ส่วนที่ 2 หน้า 25
                                                แบบ 56-1 ประจ้าปี 2550

3.3   การตลาด

    ในปี 2550 ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่ อ ยจ้ า หน่ า ยน้้ า มั น ดิ บ ก๊ า ซธรรมชาติ ก๊ า ซแอลพี จี
และคอนเดนเสทในอัตราเฉลี่ยวันละ 179,767 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 คิดเป็นมูลค่า
90,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2549 สรุปปริมาณและรายได้จากการขาย ดังนี้

      ผลิตภัณฑ์                  ปริมาณ               มูลค่า (ล้านบาท)
น้้ามันดิบ (ล้านบาร์เรล)                 13                  29,738
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)             277,004                 43,099
ก๊าซแอลพีจี (เมตริกตัน)                96,388                  985
คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล)                 7.15                  16,942

     3.3.1 นโยบายและลักษณะการตลาด

           ปตท.สผ. มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเติ บ โตเพื่ อ สนองความต้ อ งการปิ โ ตรเลี ย มของประเทศ
จึงมีนโยบายจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศให้แก่ตลาดในประเทศไทยเป็นหลัก
ลู ก ค้ า ห ลั ก ข อ ง บ ริ ษั ท คื อ บ ริ ษั ท ป ต ท . จ้ า กั ด ( ม ห า ช น )
โ ด ย น้ า เ อ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ต ร เ ลี ย ม ไ ป ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ย ก แ ล ะ ผ ลิ ต
เพื่ อ จ้ า หน่ า ยเป็ น เชื้ อ เพลิ ง และวั ต ถุ ดิ บ ส้ า หรั บ ใช้ ใ นธุ ร กิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ า ปิ โ ตรเคมี ภาคขนส่ ง
ภาคอุตสาหกรรม และใช้ในครัวเรือน
          (1)   ก๊าซธรรมชาติ
               ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปตท.สผ.
จึงจ้าหน่ายก๊าซธรรมชาติทั้งหมดจากโครงการในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง ในรูปแบบสัญญาระยะยาว
2 0 -3 0          ปี ใ ห้ แ ก่ ต ล า ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ก๊า ซธรรมชาติจากโครงการนอกชายฝั่งขนส่งทางทะเลผ่านระบบท่อส่งก๊าซทั้ง 3 เส้นในพื้ นที่อ่าวไทย
และก๊ า ซธรรมชาติ จ ากสหภาพเมี ย นมาร์ ข นส่ ง ทางระบบท่ อ ของ MGTC และ TPC ซึ่ ง PTTEPO
มี สั ด ส่ ว น ก า ร ล ง ทุ น อ ยู่ ป ร ะ ม า ณ ร้ อ ย ล ะ 2 5 . 5 แ ล ะ 1 9 . 3 ต า ม ล้ า ดั บ
นอกจากนี้ ยั ง จ้ า หน่ า ยก๊ า ซธรรมชาติ จ ากโครงการบนบก ได้ แ ก่ โครงการอี 5 และโครงการภู ฮ่ อ ม
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ใ น โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า น้้ า พ อ ง
แ ล ะ ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ ที่ เ ป็ น ผ ล พ ล อ ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ผ ลิ ต น้้ า มั น ดิ บ ที่ โ ค ร ง ก า ร เ อ ส 1
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าลานกระบือ26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC                                ส่วนที่ 2 หน้า 26
                                                   แบบ 56-1 ประจ้าปี 2550

               สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ เ ป็ น สั ญ ญ า             Take-or-Pay
เพื่ อ ประกั น รายได้ จ ากการจ้ า หน่ า ยก๊ า ซธรรมชาติ ก่ อ นที่ บ ริ ษั ท จะลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาแหล่ ง ผลิ ต
โดยจะก้ า หนดปริ ม าณซื้ อ ขายขั้ น ต่้ า ในแต่ ล ะปี แ ละก้ า หนดสู ต รราคาที่ อ้ า งอิ ง ดั ช นี ท างเศรษฐกิ จ
และราคาน้้ า มั น เตา เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ราคาก๊ า ซที่ จ้ า หน่ า ยสะท้ อ นต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ อ าจเปลี่ ย นแปลงได้
ในขณะเดียวกันก็สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงอื่นๆ ได้ตลอดอายุสัญญา

            ก า ร ล ง ทุ น ใ น โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ นั้ น
ห า ก ค้ น พ บ ป ริ ม า ณ ส้ า ร อ ง ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ ที่ คุ้ ม ค่ า ใ น เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ ป ต ท . ส ผ .
จะหาลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งผลิต เนื่องจากไม่สามารถขนส่งก๊าซธรรมชาติกลับมาที่ประเทศไทยได้
การจ้าหน่ายก๊าซธรรมชาติในโครงการต่างประเทศจึงขึ้นอยู่กับโครงสร้างของตลาดในแต่ละประเทศที่ไ ปลง
ทุน เช่น โครงการโอมาน 44 ซึ่ง PTTEP OM ได้ลงนามสัญญาซื้อขายกับรัฐบาลรัฐสุลต่านโอมานในปี 2548
ทั้งนี้ ในส่วนของคอนเดนเสทและน้้ามันดิบจากโครงการดังกล่าว ปตท.สผ. ยังคงจ้าหน่ายให้แก่ ปตท.
เพื่อน้ามาใช้ภายในประเทศ
           ใ น ปี          2 5 50 ป                  ต    ท   .    ส    ผ   .
ลงนามและท้าข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ดังนี้
              -     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส้ารวจและผลิต
จ้ากัด บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จ้ากัด และ ปตท.สผ. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ
ป ต ท . เ พื่ อ จ้ า ห น่ า ย ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ จ า ก พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร ยู โ น แ ค ล 1 , 2 , 3 แ ล ะ 5
ภายหลังการหมดสัญญาซื้อขายปัจจุบันของแต่ละโครงการดังกล่าว โดยปริมาณซื้อขายตามสัญญาอยู่ที่ 1,240
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 5 ในโครงการยูโนแคล 3 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
50 ของปริมาณซื้อขายทั้งหมดในสัญญา โดยประมาณ
                -    เ มื่ อ วั น ที่ 27     ธั น ว า ค ม 2 5 5 0      ปตท.สผ.
ล ง น า ม สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ กั บ ป ต ท .
เพื่ อ เพิ่ ม อั ต ราการผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ จ ากพื้ น ที่ ท างตอนเหนื อ ของโครงการอาทิ ต ย์ อี ก ประมาณ 120
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตในเดือนสิงหาคม 2551
             น อ ก จ า ก นี้              ป ต ท                  .   ส   ผ   .
ยังมีโครงการที่เริ่มผลิตและจ้าหน่ายก๊าซธรรมชาติในปีที่ผ่านมาอีก 2 โครงการ คือ
               -      โครงการโอมาน 44              เ ริ่ ม ก า ร ผ ลิ ต ใ น เ ดื อ น มี น า ค ม
และจ้ า หน่ า ยก๊ า ซธรรมชาติ ใ ห้ แ ก่ รั ฐบาลรั ฐสุ ล ต่า นโอมาน โดยมีป ริม าณซื้ อขายตามสั ญญาเท่ ากั บ 50
ล้ า น ลู ก บ า ศ ก์ ฟุ ต ต่ อ วั น น อ ก จ า ก นี้ ป ต ท . ส ผ .
ยั ง จ้ า ห น่ า ย ค อ น เ ด น เ ส ท ซึ่ ง เ ป็ น ผ ล พ ล อ ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ผ ลิ ต ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ ใ ห้ แ ก่ ป ต ท .


26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC                                     ส่วนที่ 2 หน้า 27
                                                     แบบ 56-1 ประจ้าปี 2550

ใ น รู ป แ บ บ น้้ า มั น ดิ บ โ อ ม า น ทั้ ง นี้ นั บ เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก ที่ ป ต ท . ส ผ .
จ้าหน่ายน้้าดิบจากแหล่งผลิตในต่างประเทศให้แก่ ปตท.
              -      แ ห ล่ ง ผ ลิ ต ป ร ะ ดู่ เ ฒ่ า โ ค ร ง ก า ร เ อ ส 1
เริ่ม จ้า หน่า ยก๊ า ซธรรมชาติที่ เป็ นผลพลอยได้จากการผลิตน้้ามันดิบให้กั บบริษั ท ราชบุรีพ ลังงาน จ้ากั ด
ใ น เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น ใ น อั ต ร า ป ร ะ ม า ณ 0 . 4 ล้ า น ลู ก บ า ศ ก์ ฟุ ต ต่ อ วั น
ซึ่งถือเป็นความส้าเร็จอย่างสูงในการน้าก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้้ามันมาใช้ประโยชน์แ
ทนการเผาทิ้ง
         (2    น้ามันดิบและคอนเดนเสท
               ป       ต         ท        .        ส       ผ        .
จ้ า หน่ า ยน้้ า มั น ดิ บ แล ะคอนเดนเสทส่ ว นใหญ่ แ ก่ ต ล าดในประเทศใ นราคาตามภาวะตลาด
โ ด ย อ้ า ง อิ ง ร า ค า น้้ า มั น ดิ บ แ ล ะ ค อ น เ ด น เ ส ท ที่ ซื้ อ ข า ย ใ น ภู มิ ภ า ค
ก า ร จ้ า ห น่ า ย ค อ น เ ด น เ ส ท แ ล ะ น้้ า มั น ดิ บ ข อ ง บ ริ ษั ท มั ก จ ะ เ ป็ น รู ป แ บ บ สั ญ ญ า ร ะ ย ะ ย า ว
มี บ า ง ส่ ว น เ ป็ น สั ญ ญ า ร ะ ย ะ สั้ น แ ล ะ จ้ า ห น่ า ย ใ น ต ล า ด จ ร
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าจากน้้ามันดิบและคอนเดนเสทที่ผลิตได้

     3.3.2 ภาวะการแข่งขัน

            ธุ ร กิ จส้ า ร วจ แ ล ะ ผ ลิ ตปิ โ ตร เ ลี ย ม ใ น ปร ะ เท ศ มี ภา ว ะ ก า ร แข่ ง ขั น ไ ม่ รุ น แ ร ง
ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากลั ก ษณะของตลาดและเงื่ อ นไขของสั ญ ญาซื้ อ ขายที่ มั ก เป็ น สั ญ ญาระยะยาว
เพื่ อ เป็ น การรั บ ประกั น ตลาดให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยเฉพาะสั ญ ญาซื้ อ ขายก๊ าซธรรมชาติ
การซื้ อ ขายน้้ า มั น ดิ บ มี ทั้ ง ในแบบสั ญ ญาทั้ ง ระยะยาว และระยะสั้ น และยั ง จ้ า หน่ า ยในตลาดจร
ทั้ ง นี้ แ ม้ จ ะ ไ ม่ มี สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย ร ะ ย ะ ย า ว เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร ผ ลิ ต ทั้ ง ห ม ด จ า ก ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ
น้้ า มั น ดิ บ ที่ ผ ลิ ต ไ ด้ ก็ ยั ง มี ข้ อ ไ ด้ เ ป รี ย บ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น กั บ น้้ า มั น ดิ บ จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
ทั้ ง ในเรื่ อ งค่ า ขนส่ ง และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ต าม พ.ร.บ. ภาษี เ งิ น ได้ ปิ โ ตรเลี ย ม พ.ศ. 2514
แ ล ะ เ นื่ อ ง จ า ก ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ น้้ า มั น สู ง ก ว่ า อุ ป ท า น ใ น ป ร ะ เ ท ศ อ ยู่ ม า ก
จึงอาจกล่าวได้ว่าไม่มีการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในประเทศด้วยกันเอง

          เนื่ อ งจากความต้ อ งการใช้ ก๊ า ซ ธรรมชาติ เ ติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท้ า ให้ ปตท .
มี แ ผ น ก า ร น้ า เ ข้ า ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ เ ห ล ว ใ น ปี 2 5 5 6 เ ป็ น จ้ า น ว น ถึ ง 2 ล้ า น ตั น ต่ อ ปี
อย่ า งไร ก็ ดี คาด ว่ า ก าร น้ า เ ข้ า ก๊ าซ ธ รร มชา ติ เ หล ว จะ ไ ม่ ท้ าให้ ภาว ะ ก ารแ ข่ ง ขั นเ พิ่ ม สู งขึ้ น
เนื่องจากประมาณการอัตราการเติบโตของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติยังคงสูงกว่าอุปทานที่สามารถจัดห
าได้

26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC                                     ส่วนที่ 2 หน้า 28
                                            แบบ 56-1 ประจ้าปี 2550          ปตท.สผ. เสาะหาโอกาสลงทุ น ในต่ า งประเทศเพื่ อ การเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เ พื่ อ ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ก า ร ล ง ทุ น ใ น โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ       ปตท.สผ.
ได้ศึ กษาช่องทางการตลาดเพื่ อพิ จารณาประกอบก่อนตัดสินใจลงทุน ตัวอย่ างเช่น โครงการโอม าน 44
ซึ่ ง จ้ า ห น่ า ย ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ ต า ม สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย กั บ รั ฐ บ า ล รั ฐ สุ ล ต่ า น โ อ ม า น
แ ล ะ จ้ า ห น่ า ย น้้ า มั น ดิ บ โ อ ม า น ใ น รู ป แ บ บ สั ญ ญ า ร ะ ย ะ สั้ น ทั้ ง นี้
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ต ล า ด ส้ า คั ญ ข อ ง น้้ า มั น ดิ บ โ อ ม า น
เนื่องจากโรงกลั่นในประเทศยังต้องการในปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3.4 การผลิต
   3.4.1 ขั้นตอนการสารวจและผลิตปิโตรเลียม

       ขั้นตอนการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

       (1)  ขั้นตอนการส้ารวจ (Exploration Stage) กระท้าโดย
             ส้ารวจธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น
             ส้ารวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey)
             แปลความหมายข้อมูลจากการส้ารวจคลื่นไหวสะเทือน
             เจาะส้ารวจ
       (2)  ขั้นตอนการประเมินผลและหาขอบเขต (Appraisal / Delineation Stage) กระท้าโดย
             ศึกษาลักษณะธรณีวิทยาปิโตรเลียมในรายละเอียด และส้ารวจคลื่นไหวสะเทือนเพิ่ม
             เจาะประเมินผล
       (3)  ขั้นตอนการพัฒนา (Development Stage)
         กระท้าโดยก้าหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสม
         สร้างและติดตั้งแท่นหลุมผลิต อุปกรณ์การผลิต และเจาะหลุมพัฒนา
         ในการพั ฒ นาแหล่ งในทะเล Production Facilities ที่ จะต้อ งสร้ างและติด ตั้ ง
ประกอบด้วยแท่นขุดหลุมผลิต (Wellhead Platform) Processing Platform และแท่นกลางส้าหรับใช้ในการ
ควบคุมและสนับสนุนการผลิต (Production Platform) และเป็นที่พักอาศัย (Living Quarter)

       (4)  ขั้นตอนการผลิต (Production Stage)
           การผลิ ต น้้ า มั น ดิ บ หรื อ ก๊ า ซธรรมชาติ จ ะต้ อ งผ่ า นระบบควบคุ ม ความดั น ที่
ปากหลุม (Christmas Tree) และอุปกรณ์การผลิตอื่น ๆ รวมทั้งมาตรวัด เพื่อให้ทราบอัตราการผลิตของแต่ละหลุม

26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC                            ส่วนที่ 2 หน้า 29
                                                   แบบ 56-1 ประจ้าปี 2550

              ติ ด ต า ม อั ต ร า ก า ร ผ ลิ ต สั ด ส่ ว น ข อ ง น้้ า แ ล ะ ปิ โ ต ร เ ลี ย ม
สั ด ส่ ว น ข อ ง น้้ า มั น แ ล ะ ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ อั ต ร า ก า ร ล ด ล ง ข อ ง ค ว า ม ดั น ข อ ง ชั้ น ปิ โ ต ร เ ลี ย ม
และคาดการณ์อัตราการผลิตในอนาคต
              การซ่อมหลุมผลิต (Workover) จะด้าเนินการเป็นประจ้าเพื่อเพิ่มอัตรา ระยะเวลา
และประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น
         ในอ่ า วไทย ก๊ า ซธรรมชาติ ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ะส่ ง ไปยั ง โรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ แ ละ
โรงไฟฟ้า ส่วนคอนเดนเสท (Condensate) จะส่งไปยัง Floating Storage Unit ก่อนจะถูกส่งไปยังโรงกลั่น
      ทั้ ง นี้ ปตท.สผ. มี ค วามพร้ อ มของบุ ค ลากร เทคโนโลยี และเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์
ที่จะสามารถด้าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของบริษัทได้เป็นอย่างดี
    3.4.2 ปริมาณสารองปิโตรเลียม

       ปริ ม าณส้ า รองแบ่ ง ออกเป็ น 2    ประเภทใหญ่ ๆ ตามระดั บ ความเชื่ อ มั่ น คื อ
ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้ว (Proved reserves) และปริมาณส้ารองที่ยังไม่ได้พิสูจน์ (Unproved reserves)
ปริมาณส้ารองที่ยังไม่ได้พิสูจน์ยังแบ่งออกได้เป็นอีกสองประเภท คือ ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่น่าจะพบ
(Probable reserves) และปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่อาจจะพบ (Possible reserves)

        (1) ปริ ม าณส ารองปิ โ ต รเลี ย มที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว (Proved         Reserves)    คื อ
ปริ ม าณน้้ า มั น ดิ บ และก๊ า ซธรรมชาติ ที่ ป ระมาณได้ จ ากข้ อ มู ล ทางธรณี วิ ท ยาและทางวิ ศ วกรรม ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ ง      ด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น ว่ า จะสามารถผลิ ต ได้ นั บ จากเวลาใดเวลาหนึ่ ง เป็ น ต้ น ไป
จากแหล่งที่ ส้า รวจพบแล้วภายใต้ส ภาพทางเศรษฐกิ จ วิธีการผลิต และกฎระเบียบของทางราชการ ณ
เ ว ล า ที่ ท้ า ก า ร ป ร ะ เ มิ น นั้ น ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ ป ริ ม า ณ ส้ า ร อ ง ที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว
หมายถึ ง ปริ ม าณปิ โ ตรเลี ย มในแหล่ ง กั ก เก็ บ ที่ ส ามารถผลิ ต ขึ้ น มาได้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์
โดยมี ข้ อ มู ล การทดสอบการไหลของปิ โ ตรเลี ย มในแหล่ ง กั ก เก็ บ มาสนั บ สนุ น ในบางกรณี
ป ริ ม า ณ ส้ า ร อ ง ส า ม า ร ถ จั ด เ ป็ น Proved                            reserves
ได้ โ ดยอาศั ย ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ผ ลการหยั่ ง ธรณี ห ลุ มเจาะและ/หรื อ การวิ เ คราะห์ แ ท่ง ตั ว อย่ า งหิ น
ซึ่งบ่งชี้ว่าแหล่งกักเก็บที่ก้าลังพิจารณามีปิโตรเลียมอยู่ และมีลักษณะคล้ายกับแหล่งกักเก็บในบริเวณเดียวกัน
ซึ่งมีการผลิตแล้วหรือสามารถจะผลิตได้โดยวิเคราะห์จากการทดสอบการไหลของแหล่งกักเก็บ นอกจากนี้
Proved reserves จะต้ อ งผลิ ต ได้ โ ดยอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต และการขนส่ ง ปิ โ ตรเลี ย มที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว
หรือมีความเชื่อมั่นว่าจะติดตั้งในอนาคต

        (2)   ปริมาณสารองที่ยังไม่ได้พิสูจน์ (Unproved Reserves)26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC                                   ส่วนที่ 2 หน้า 30
                                                    แบบ 56-1 ประจ้าปี 2550

          ปริ ม าณส ารองปิ โ ตรเลี ย มที่ น่ า จะพบ (Probable            Reserves)      คื อ
ปริมาณปิโตรเลียมที่ประมาณได้จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับ
Proved     reserves    แ ต่ มี ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต น้ อ ย ก ว่ า
อันอาจจะเนื่องมาจากเทคนิคในการผลิต กฎระเบียบต่างๆ หรือสภาพทางเศรษฐกิจ

          ปริ ม าณส ารองปิ โ ตรเลี ย มที่ อ าจจะพบ (Possible             Reserves)     คื อ
ปริมาณปิโตรเลียมที่ประมาณได้จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่นเดียวกับ
Probable    reserves    แ ต่ มี ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ นแ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ใ น ก าร ผ ลิ ต น้ อ ย ก ว่ า
อันอาจจะเนื่องมาจากเทคนิคในการผลิต กฎระเบียบต่าง ๆ หรือ สภาพเศรษฐกิจ

       ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปีโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแ
ห ล่ ง กั ก เ ก็ บ ปิ โ ต ร เ ลี ย ม ข อ ง ป ต ท . ส ผ . เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ตั ว เ ล ข ที่ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น
ปริ ม าณส้ า รองที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว ในรายงานนี้ จ ะรวมถึ ง ปริ ม าณสุ ท ธิ ที่ เ ป็ น ส่ ว นแบ่ ง ของ ปตท .สผ.
แ ล ะ ส่ ว น แ บ่ ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ จ้ า ข อ ง แ ห ล่ ง ปิ โ ต ร เ ลี ย ม โ ด ย ณ วั น ที่ 31 ธั น ว า ค ม 2550
ป ริ ม า ณ ส้ า ร อ ง ที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว ร ว ม ทุ ก โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ป ต ท . ส ผ . แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
คิดเป็นปริมาณน้้ามันดิบและคอนเดนเสท 190 ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 4,850 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
ห รื อ ร ว ม ทั้ ง ห ม ด เ ป็ น 946 ล้ า น บ า ร์ เ ร ล เ ที ย บ เ ท่ า น้้ า มั น ดิ บ ทั้ ง นี้
ไม่ รวมปริ มาณปิ โตรเลียมที่ เพิ่ งส้ารวจพบในแปลงส้ารวจ บี , แปลงส้ารวจ 48/95, แปลงส้ ารวจ 52/97,
แปลงส้ า รวจ 16-1 นอกชายฝั่ ง ประเทศเวี ย ดนาม และแปลงส้ ารวจของโครงการพม่ า เอ็ ม 7 และ เอ็ ม 9
ในอ่าวมะตะบัน เนื่องจากยังไม่มีการยืนยันการพัฒนาในเชิงพาณิชย์

    3.4.3 ปริมาณการผลิต ของ ปตท.สผ.

          อั ต ราการผลิ ต รวมทุ ก โครงการของ ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่ อ ย ในปี 2550 คิ ด เป็ น 76
ล้ า น บา ร์ เ ร ล เ ที ย บ เท่ าน้้ า มั น ดิ บ หรื อ ป ระ มาณ 209,000 บาร์ เร ล เที ย บ เท่ า น้้ า มั น ดิ บต่ อวั น
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ แ ล้ ว ประมาณ      15,000 บาร์ เ รลเที ย บเท่ า น้้ า มั น ดิ บ ต่ อ วั น หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8
ซึ่ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณการผลิ ต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลมาจากการเพิ่ ม การผลิ ต ในโครงการยู โ นแคล 3
โครงการภูฮ่อม และโครงการโอมาน 44

3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
   ใ น ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร ส้ า ร ว จ แ ล ะ ผ ลิ ต ปิ โ ต ร เ ลี ย ม นั้ น
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีถือเป็นส่วนส้าคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม
การด้าเนินงานของบริษัท โดยประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมหลักๆในกิจกรรมของบริษัทมีดังต่อไปนี้26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC                                    ส่วนที่ 2 หน้า 31
                                               แบบ 56-1 ประจ้าปี 2550

    (1)   ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง มี ชี วิ ต ท า ง ท ะ เ ล
จากแรงสั่นสะเทือนของการส่งคลื่นเสียงในขั้นตอนการส้ารวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey)
    (2)   คุณภาพน้้าและการปนเปื้อนของดิน จากการปล่อยทิ้งของเหลวที่ใช้ในกระบวนการขุดเจาะ
(Drilling     Fluid)     น้้ า ที่ เ กิ ด จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต (Produced    Water)
ตะกอนและของเสี ย ที่ ป นเปื้ อ นสารเคมี แ ละโลหะหนั ก และอุ บั ติ เ หตุ จ ากการรั่ ว ไหลของน้้ า มั น และ
Condensate ในขั้นตอนการขุดเจาะและการผลิต
    (3)  คุ    ณ    ภ    า    พ    อ    า   ก                า     ศ
จากการปล่อยก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้และการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต
    ในปัจจุบัน การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อยู่ภายใต้การดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น ซึ่ ง เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ก้ า กั บ ดู แ ล โ ด ย ต ร ง
แ ล ะ ส้ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ก้ า หนดให้ โ ครงการส้ า รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
ต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับอนุญาตก่อนเริ่มด้าเนินโครงการ

    เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม น้ อ ย ที่ สุ ด
บริษัทได้ก้าหนดแนวทางและมาตรการการด้าเนินการต่าง ๆ โดยสรุป ดังต่อไปนี้
     (1)   น้าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล ISO 14001 มาปรับใช้กับหน่วยปฏิบัติการต่างๆ
ของบริษัท โดยระบบดังกล่าวจะเน้นให้การด้าเนินงานมีมาตรฐานเทียบเท่าหรือดีกว่าข้อก้าหนดของกฎหมาย
ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด ม ล พิ ษ ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น
และการปรั บ ปรุ ง ผลการด้ า เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของบริ ษั ท อย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดย ปตท.สผ.
นับเป็นบริษัทส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งแรกในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองนี้
     (2)  จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนเริ่มด้าเนินโครงการและกิ จกรรมต่างๆ
เ พื่ อ เ ต รี ย ม ห า ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น แ ก้ ไ ข ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดทั้งโครงการภายในประเทศและต่างประเทศ
     (3)   อัดฉีดน้้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับลงสู่ชั้นหินกักเก็บใต้ดิน
     (4)  ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้้ า ทิ้ ง จากกระบวนการผลิ ต คุ ณ ภาพน้้ า ทะเล ตะกอนดิ น
สัตว์ผิวดิน และปลา บริเวณรอบแท่นผลิต
     (5)   น้ า ก๊ า ซที่ จ ะน้ า ไปเผาทิ้ ง มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ของโครงการ
และน้ากลับเข้าสู่ระบบท่อส่งแก๊ส เพื่อใช้เป็นพลังงานต่อไป
     (6) จัดเตรียมแผนและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับเหตุการณ์รั่วไหลของน้้ามันในระดับ Tier 1 (<
20 tonnes) และได้เข้ า ร่วมเป็นสมาชิก ในกลุ่ม IESG (Industrial Environmental Safety Group)

26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC                               ส่วนที่ 2 หน้า 32
                                                  แบบ 56-1 ประจ้าปี 2550

เพื่ อเตรีย มความพร้อมในการรับสถานการณ์รั่วไหลของน้้ามันในระดับ Tier 2 (20-1,000 tonnes)
และร่วมเป็นสมาชิกของ OSRL/EARL (Oil Spill Response Limited/East Asia Response Limited)
โดยร่วมกับกลุ่ม ปตท. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์หกรั่วไหลของน้้ามันในระดับ tier 3
(> 1,000 tonnes) อีกด้วย
     (7)  ด้ า เ นิ น ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง เ สี ย เ ช่ น ข อ ง เ สี ย ที่ ป น เ ปื้ อ น ป ร อ ท ค ร า บ น้้ า มั น
ที่เกิดจากการผลิตให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
     (8)   จั ด ฝึ ก อ บ ร ม พ นั ก ง า น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
เ ส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ ร ณ ร ง ค์ จิ ต ส้ า นึ ก ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย มั่ น ค ง สุ ข อ น า มั ย
และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานโดยการฝึกอบรม และ การจัดท้าเอกสารเผยแพร่รายเดือน เป็นต้น
     (9) ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ส นั บ ส นุ น บ ริ ษั ท ส้ า ร ว จ แ ล ะ ผ ลิ ต ปิ โ ต ร เ ลี ย ม
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หน่วยราชการ และองค์กรต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงผลการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
    ใ น ช่ ว ง เ ว ล า 3 ปี ที่ ผ่ า น ม า คื อ ตั้ ง แ ต่ ปี 2 5 4 8 ถึ ง ปี 2550
บ ริ ษั ท ไ ด้ ด้ า เ นิ น ง า น ต า ม ข้ อ ก้ า ห น ด ข อ ง ก ฎ ห ม า ย อ ย่ า ง เ ค ร่ ง ค รั ด
แ ล ะ บ ริ ษั ท ยั ง ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น เ พื่ อ รั ก ษ า ค ว บ คุ ม
แ ล ะ ดู แ ล ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสากล ISO 14001 จาก บริษัท
AJA Registrars LTD. ภายใต้ก ารรับรองของ UKAS (United Kingdom Accreditation Service)
ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการดังต่อไปนี้
    (1) โครงการบงกช ด้านการส้ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท
    (2) โครงการเอส 1 ด้านการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
    (3) โครงการพีทีทีอีพี 1 ด้านการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
    (4) โ ค ร ง ก า ร ฐ า น ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า ปิ โ ต ร เ ลี ย ม ป ต ท . ส ผ .
ด้านการสนับสนุนกิจการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งทะเล
    (5) อาคารส้านักงาน ปตท.สผ. ด้านการบริหารและการบริการบ้ารุงรักษาอาคารส้านักงาน
    (6) ศู น ย์ วิ จั ย ตั ว อ ย่ า ง หิ น ป ต ท . ส ผ . ด้ า น ห้ อ ง ท ด ล อ ง ตั ว อ ย่ า ง แ ท่ ง หิ น
ส้าหรับส้ารวจหาแหล่งปิโตรเลียม Logistic การจัดเก็บและขนส่งพัสดุอุปกรณ์
      ใ น ปั จ จุ บั น ป ต ท . ส ผ . ไ ด้ พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง บ ริ ษั ท
เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร ะ บ บ ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ส า ก ล ISO   14001
ฉบับปรับปรุงใหม่และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2004 ในทุกหน่วยปฏิบัติการที่ ปตท.สผ.
เป็นผู้ด้าเนินการเอง


26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC                                   ส่วนที่ 2 หน้า 33
                                                     แบบ 56-1 ประจ้าปี 2550

     ส้าหรับอัตราการการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ ในปี 2548, 2549 และ 2550 มีค่าเท่ากับ 4.44, 0.64 และ
0.07     ตั น / ล้ า น ตั น ก า ร ผ ลิ ต ต า ม ล้ า ดั บ
ซึ่งจะเห็นว่าอัตราการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ในปีที่ผ่านมามีค่าลดลงกว่าในปีก่อนเนื่องจากมาตรฐานการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย ความมั่ นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการปรับปรุงขึ้นอย่ างต่อเนื่อง
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ที่ แ ท่ น ผ ลิ ต ปิ โ ต ร เ ลี ย ม บ ง ก ช
ได้มีการด้าเนินการรณรงค์ให้มีการงานการลดการรั่วไหลของปิโตรเลียม (Hydrocarbon Release Reduction
Initiative, HRRI , Campaign) โดยมีระบบการรายงานและวิเคราะห์ เพื่ อหาแนวทางป้ องกั นตลอดจน
การตรวจสอบ และการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดการรั่วไหลของปิโตรเลียมในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
     ทา ง ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย บริ ษั ท มี น โ ย บ า ย ที่ ชั ด เ จ น ใ นก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาอัตราการเกิ ดอุบัติเหตุที่ต้องสูญเสียเวลาท้างานใน 1
ล้านชั่วโมงการท้างาน (Lost Time Injury Frequency Rate) ของ ปตท.สผ. ในปี 2548, 2549 และ 2550
มีค่าเท่ากับ 0.41 , 0.32 และ 0.32ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่า มีค่าเท่ากับ 0.32 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ที่มี
ที่มี LTIF เท่ ากั บ 0.32 เช่ นเดียวกั น เนื่องจากได้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ความมั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนและเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดมา
    ใ   น    ช่   ว   ง       ปี  ที่  ผ่  า    น    ม    า
ปตท.สผ.ได้ มี ก ารปรั บปรุ งระบบเอกสารที่ ใ ช้ เป็ นมาตรฐานและแนวทางในการบริ หารและจั ดการด้ าน
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ค ว า ม มั่ น ค ง อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
เพื่อให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงานต่างๆของบริษัททั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้เป็นม
าตรฐานเดียวกัน
     ใน กา ร บริ หา ร จั ด กา ร ด้ า นค ว าม ปล อ ดภั ย อ าชี ว อน ามั ย แล ะ สิ่ ง แว ดล้ อ ม ปต ท .ส ผ .
ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ มี วั ฒ นธรรมการบริ ห ารจั ด การในเชิ ง ป้ อ งกั น (Proactive Culture) มากขึ้ น เช่ น
มี การใ ช้ ระ บบ สั งเกต การณ์ ก ารด้ าน ความป ล อดภั ย ( Safety              Observation      Card)
เพื่ อ ใช้ ใ นการบ่ ง ชี้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ อ าจเกิ ด อั น ตรายเพื่ อ ด้ า เนิ น การป้ อ งกั น ก่ อ นจะเกิ ด เหตุ ก ารณ์
และมีการด้าเนินการระบบการรายงานอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ ผ่านทางเครือข่ายทางอิเลคทรอนิค (Web Based
Incident               Reporting                System,               WIRS)
เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการประเมินข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกันอย่างเ
ป็นระบบต่อไป
    อย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม เ นื่ อ ง จ า ก บ ริ ษั ท มี ก า ร ข ย าย ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
การจัดเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยให้มีความเข้มงวดและครอบคลุมในทุกๆหน่วยปฏิบัติการทั้งในแล
ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ จึ ง เ ป็ น สิ่ ง ที่ ป ต ท . ส ผ . ใ ห้ ค ว า ม ส้ า คั ญ ใ น ปี 2 5 5 0 ที่ ผ่ า น ม า
บ ริ ษั ท ไ ด้ ด้ า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ ล ด อั ต ร า ก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ใ ห้ เ ห ลื อ น้ อ ย ที่ สุ ด
โดยได้ จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รต่ า งๆ ด้ า นความปลอดภั ย มั่ น คง สุ ข อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม

26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC                                      ส่วนที่ 2 หน้า 34
                                                     แบบ 56-1 ประจ้าปี 2550

ใ ห้ กั บ พ นั ก ง า น ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ บ ริ ห า ร แ ล ะ ร ะ ดั บ ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
แ ล ะ ส ร้ า ง จิ ต ส้ า นึ ก เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป้ อ ง กั น อั น ต ร า ย ก า ร ป้ อ ง กั น อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก ก า ร ท้ า ง า น
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ย ร ว ม ถึ ง ก า ร แ ก้ ไ ข ใ น ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น ต่ า ง ๆ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย และลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม              (Behavior      Based    Safety)
ร ว ม ทั้ ง ไ ด้ มี ก า ร จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ต่ า ง ๆ ส้ า ห รั บ พ นั ก ง า น แ ล ะ ผู้ รั บ เ ห ม า
เพื่อส่งเสริมจิตส้านึกดังกล่าวในโอกาสต่างๆกันอีกด้วย
     นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2550 ปตท.สผ.ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม 2007
Asia Pacific Health, Safety, Security and Environment Conference and Exhibition (APHSSEC) ซึ่งจัดขึ้นที่
โ ร ง แ ร ม อิ น เ ต อ ร์ ค อ น ติ เ น น ตั ล ก รุ ง เ ท พ ฯ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ รั บเหมาและนั กวิ ชาการในกลุ่ มธุ รกิ จปิ โตรเลี ย มในการบริ หารจั ดการด้ านความปลอดภั ย ความมั่ นคง
อ า ชี ว อ น า มั ย                     แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างดีโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 706 คนจาก 40 ประเทศ
    ใ น ก า ร ด้ า เ นิ น ก า ร ใ น ช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า น ม า ป ต ท . ส ผ .
ได้ มี การทุ่ มเทงบประมาณลงทุ นในโครงการควบคุ ม ดู แลด้ านสิ่ งแวดล้ อมเป็ นจ้านวนเงิ นประมาณ 67.2
ล้านบาทในปี 2548 จ้านวนเงิน 78.7 ล้านบาท ในปี 2549 และ 98.0 ล้านบาท ในปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็นล้าดับ
    ในการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development)    นั้ น
ถึงแม้ ว่าประเทศไทยจะไม่ ใช่ ประเทศในกลุ่ม Annex I ซึ่งจะต้องท้าการลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก
ต า ม พิ ธี ส า ร เ กี ย ว โ ต (Kyoto                                 Protocol)
ภายใต้ การให้ สั ตยาบั นต่ ออนุ สั ญญาสหประชาชาติ ว่ าด้ วยการเปลี่ ยนแปลงภู มิ อากาศ (United Nations
Flamework        Convention   on   Climate    Change,      UNFCCC)     แต่ ป ตท.สผ.
ยั งคงด้ า เนิ นการเพื่ อ สนั บ สนุ นการลดปริ มาณการปลดปล่ อยแก๊ ส เรื อนกระจกจากกิ จกรรมของบริ ษั ทฯ
ทั้ ง ในส่ ว นที่ ต้ อ งผ่ า นทางกลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด (Clean Development Mechanism, CDM)
และโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอยู่แล้วและไม่ต้องด้าเนินการผ่านกลไกลดังกล่าวไปพร้อมกัน
   น        อ       ก       จ      า      ก      นี้
ปตท.สผ.ยังได้ด้าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆในส่วนของสัมปทานการขุดเจาะและผลิต
ปิโตรเลียมในแหล่งบงกชเพื่อด้าเนินการลดแก๊สเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดต่อไปอีกด้วย
โ ด ย ใ น ส่ ว น ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
ปตท.สผ.ก้าลังอยู่ในระหว่างด้าเนินการศึกษารายละเอียดของการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อประกอบการพิจ
ารณาด้าเนินการโครงการต่อไป
26e5d672-c22f-4638-812a-68e0a5a930d0.DOC                                     ส่วนที่ 2 หน้า 35

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:45
posted:7/30/2010
language:Thai
pages:16