The Book of Jude in easyShona by michaelbennett

VIEWS: 5 PAGES: 4

									     Tsamba yaJudasi muchiShona

     Kwaziso

1. Judasi, muranda waJesu Kristu, munun’una waJakobo,

  kunavakadanwa,    vakadikanwa    munaMwari     Baba,

  vakachengeterwa Jesu Kristu:

2. Ngoni, norugare, norudo ngazviwanzwe kwamuri.


     Vadzidzisi venhema

3. Vadikanwa, ndakati ndichishingaira zvikuru kukunyorerai

  pamusoro  pokuponeswa   kwedu  tose,  ndakavona  kuti

  ndinofanira kukunyorerai, ndichikurairai kuti murwire kwazvo

  kutenda kwakadai kupihwa vatsvene kamwe.

4. Nokuti kunavamwe varume vakapinda pakavanda, vakagara

  vaisirwa  kare  kutongwa  uku,  vanhu  vasingadi  Mwari,

  vanoshandura nyasha dzaMwari wedu vachidziita vutere,

  vachiramba Tenzi uyu mumwe chete, Ishe wedu Jesu Kristu.

5. Zvino ndinoda kukuyevuchidzai, kunyange maizviziva henyu

  kamwe kare zvose, kuti Ishe, wakati amborwira vanhu

  munyika yeEgipita, akazoparadza avo vakanga vasingatendi.
6. Navatumwa, vasina-kuchengeta hukuru hwavo, asi vakasiya

  pavaifanira kugara, wakavachengeta muzvisungo zvisingaperi

  pasi perima guru kusvikira pakutongwa kwezuva guru;

7. seSodoma neGomora, namaguta akapoteredza, akazvipa

  kwazvo saivo kuhupombwe nokutevera imwe nyama, akaitwa

  chiratidzo, akarohwa nomwoto usingaperi.

8. Kunyange zvakadaro, vanhu ava pakurota kwavo, vanosvibisa

  nyama yavo saizvozvo, vachiramba hukuru, nokutuka avo

  vanekubwinya.

9. Asi Mikaeri, mutumwa mukuru, nguva yaakarwa naDiaborosi,

  akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMosesi, wakatya

  kumupa mhosva namashoko okutuka, asi wakati: Ishe

  ngaakuraire.

10. Asi vanhu ava vanotuka zvavasingazivi; napazvinhu izvo,

  zvavanonzwisisa  kubva  pakuberekwa   kwavo,  semhuka

  dzisingazivi, vanoparadzwa pazviri.

11. Vanenhamo, nokuti vakafamba nenzira yaKaini, vakapengera

  kukutsauka kwaBarami nokuda kwomubairo, vakaparadzwa

  nokukakavara kwaKora.
12. Vanhu ava mabwe akavanzika pamitambo yenyu yorudo, kana

  vodya nemi vasingatyi, vafudzi vanongozvifudza ivo; makore

  asine   mvura,   anotinhwa    nemhepo;  miti   yechando

  isinezvibereko, yakafa kaviri, yakadzurwa nemidzi;

13. mafungu egungwa anopenga, anopupuma nyadzi dzawo;

  nyeredzi   dzinofamba-famba,    vakachengeterwa   kusviba

  kwerima nokusingaperi.

14. Enoki, wechinomwe kubva kunaAdama, wakaprofitera ivava,

  achiti: Tarira, Ishe wakavuya navatsvene vake vanezvuru

  zvamazana,

15. kuti atonge vose, nokurova vose vasingadi Mwari pamusoro

  pamabasa avo ose okusada Mwari, avakaita nokusada kwavo

  Mwari, napamusoro pamashoko ose makukutu akataurwa

  navatadzi vasingadi Mwari.

16. Ivo  vanun’uni  navasingatendi  nezvavanazvo,   vanofamba

  nekuchiva   kwavo;  (miromo   yavo  inotaura  mashoko

  okuzvikudza), vachikudza vanhu nokuda kwokufumiswa.


      Vatendi ngavakure pakutenda, napakunyengetera,

      naparudo

17. Asi imi vadikanwa, rangarirai mashoko akadayi kutaurwa

  navaapostora vaShe wedu, Jesu Kristu;
18. kuti  vakakuvudzai  kuti   nenguva  yekupedzisira  vaseki

  vachavako, vanofamba nokuchiva kwavo vasingadi Mwari.

19. Ndivo vanoparadzanisa, ndovenyama, vasinoMweya.

20. Asi   imi  vadikanwa,    muzvivake  pakutenda   kwenyu

  kutsvene-tsvene, munyengetere muMweya Mutsvene,

21. muzvichengete murudo rwaMwari, muchitarira ngoni dzaShe

  wedu, Jesu Kristu, muve nohupenyu hwusingaperi.

22. Ivai nengoni navamwe vanenyunyuto,

23. muvaponese muchivabvuta pamwoto; vamwe muve nengoni

  navo nokutya, muchivenga kunyange nenguvo yakasvibiswa

  nenyama.


      Kuvonga

24. Zvino  kunaiye   unogona   kukuchengetai,  kuti   murege

  kugumburwa,    nokukuisai   pamberi  pokubwinya   kwake

  musina-chamungapomerwa, muchifara kwazvo,

25. kunaMwari iye mumwe, Muponesi wedu, naJesu Kristu, Ishe

  wedu, ngakuve kubwinya, nohumambo, nesimba, nohushe,

  nguva isati yavapo, nazvino, nokusingaperi. Ameni.

								
To top