INSTANCIA GENERAL IRUNVI

Document Sample
INSTANCIA GENERAL IRUNVI Powered By Docstoc
					                                                                                               Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa
                                                                                               Sociedad Pública de Vivienda de Irun, S.A.


                      ESKARI-ORRI OROKORRA - I STA CIA GE ERAL
                                                                                                          ESPEDIE TE KODEA/CÓDIGO EXPED.


  BEHEA    SI ATZE    DUE AK                               ESKATZAILEA / SOLICITA TE
  Irungo  Etxebizitzarako  Elkarte                             IZE -ABIZE AK / OMBRE Y APELLIDOS                                                           .A. . / D. .I.
  Publikoari eskaria egiten dio, modu
  honetan:
                                                HELBIDEA / DOMICILIO                                                HERRIA / POBLACIÓ                         P.K. / C.P.           LURRALDE / PROVI CIA                    TELEFO OA
                                                AGIRIA AURKEZTE DUE A/ PRESE TADOR DEL DOCUME TO
                                                IZE -ABIZE AK / OMBRE Y APELLIDOS                                                           .A. . / D. .I.                                                HELBIDEA / DOMICILIO

  EL QUE SUSCRIBE formula
  instancia a la Sociedad Pública de                              HERRIA / POBLACIÓ                         P.K. / C.P.           PROBI TZIA                         TELEFO OA
  Vivienda de Irun, en los términos
  siguientes:

    2.- ESKARIA / SOLICITUD                                                                                3.- DOKUME TAZIOA / DOCUME TACIÓ
    (Zehaztu hemen zure eskaria, ahal den modurik garbi eta laburrenean)                                                          (Agiriak eransten badituzu, hemen adierazi)
    (Concrete aquí su petición, del modo más claro y breve posible)                                                            (Si adjunta documentos, relaciónelos aquí)

      ....................................................................................................................................................................        ....................................................................................................


      ....................................................................................................................................................................        ....................................................................................................


      ....................................................................................................................................................................        ....................................................................................................


      ....................................................................................................................................................................        ....................................................................................................


      ....................................................................................................................................................................        ....................................................................................................


    4.- GERTAERA ETA ARRAZOIE AZALPE AK / EXPOSICIÓ DE HECHOS Y RAZO ES:
    (Azaldu hemen zure eskariaren oinarri diren egite eta arrazoiak / Explique aquí hechos y razones en que fundamenta su petición)

      ......................................................................................................................................................................................................................................................................................


      ......................................................................................................................................................................................................................................................................................


      ......................................................................................................................................................................................................................................................................................


      ......................................................................................................................................................................................................................................................................................


      ......................................................................................................................................................................................................................................................................................


      ......................................................................................................................................................................................................................................................................................


      ......................................................................................................................................................................................................................................................................................


      ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                (Toki gehiago behar baduzu, atzealdean jarraitu / Si precisa más espacio, continúe al dorso)


        ESKATZAILEA / SOLICITANTE
                 (SI ADURA / FIRMA)
                                                                      IRU , ...................................................................................................................................
Eskari-orri honetako datu pertsonalak erasandakoaren onespenaz jasotzen dira, tratamendu automatizatua izango dute                        Los Datos Personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del afectado y
eta Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa-IRUNViren Informazio Sisteman sartuko dira. Datu horiek udal                             serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información de la Sociedad Pública de
kudeaketarako soilik erabiliko dira, eta beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie                    Vivienda de Irun S.A.-IRUNVi. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal,
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoan) aurreikusitakoa gertatzen denean.                             pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos
                                                                                 previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
                                   Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa, Sociedad Pública de Vivienda de Irun, S.A.

                               C/Iglesia nº 6, 20302 IRUN i T. 943 50 57 20 Fax: 943 50 57 29i e-mail: irunvi@irun.org