Mau Cham Cong

Document Sample
Mau Cham Cong Powered By Docstoc
					             MÃ
STT   HỌ VÀ TÊN     SỐ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10   Bảng chấm công phải có sự xác nhận của từng CB-CNV thuộc bộ phận vào cuối tháng.    Ngày …………..Tháng……………..Năm
   Những thông tin trong bảng chấm công không tẩy , xóa hoặc cạo sửa              Trưởng Bộ Phận
    Bảng chấm công phải nộp về Phòng TCHC vào ngày đầu tháng
    Khi nộp bảng chấm công, Trưởng bộ phận ký xác nhận vào bảng chấm công.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2706
posted:7/28/2010
language:Vietnamese
pages:1