PENYEDIAAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN by fut62055

VIEWS: 73 PAGES: 2

									      BPKK-AK-(PLTV-07)-02    Keluaran    : 03
      PENYEDIAAN JADUAL
                    Tarikh
      WAKTU PEPERIKSAAN     Berkuatkuasa
                           :10/10/2006
 BAHAGIAN PENGURUSAN KOLEJ KOMUNITI
              DAN
         KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA      BPKK-AK-(PLTV-07)-02


      PENYEDIAAN JADUAL
      WAKTU PEPERIKSAAN

        DISEDIAKAN OLEH      DILULUSKAN OLEH


  NAMA    Abd. Rahman Bin Khalid  Md. Shukor Bin Ab. Wahab

        Timbalan Pengerusi
 JAWATAN                  Wakil Pengurusan
         Sekretariat Kualiti

TANDATANGAN


 TARIKH            22 September 2006
         BPKK-AK-(PLTV-07)-02       Keluaran      : 03
         PENYEDIAAN JADUAL
                          Tarikh
         WAKTU PEPERIKSAAN         Berkuatkuasa
                                   : 10/10/2006PENYEDIAAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN

 Tanggungjawab                Tindakan

   PPep      1.  Menyediakan draf jadual waktu peperiksaan akhir
             berdasarkan Takwim Peperiksaan daripada BPKK.

           2.  Mengedarkan salinan draf kepada KJKK untuk
             semakan.

   KJKK      3.  Memberi ulasan dan menyerahkan kembali kepada
             PPep.

   PPep      4.  Menghantar kepada Pengarah KK untuk kelulusan.

           5.  Menyerahkan draf Jadual Waktu Peperiksaan Akhir
             Semester yang telah diluluskan oleh Pengarah KK
             kepada PPep Kursus untuk dicetak.

  PPep Kursus    6.  Memastikan Jadual Waktu Peperiksaan Akhir
             Semester dicetak secukupnya untuk diedarkan
             kepada yang berkenaan selewat-lewatnya satu (1)
             minggu   sebelum  peperiksaan  akhir   semester
             bermula.
                                         1/1

								
To top