Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Fever Hmong

VIEWS: 29 PAGES: 3

Fever Hmong

More Info
									Ua npaws (Hmong)                 Fever (English)

Ua npaws yog dab tsi?               What is fever?
Ua npaws yog lub cev kub siab dua li 100.4° F   A fever is a body temperature higher than
(38° C). Nws yog ib qho kev tshwm sim mob,    100.4° F (38° C). It is a symptom, not a
tsis yog ib tug kab mob. Tus npaws muaj peev   disease. Fever can help the body fight an
xwm pab lub cev tua ib qhov kab mob. .      infection.
Ntsuas tau qhov kub hauv qab qhov tso, hauv    The temperature can be measured under
qhov ncauj, los yog hauv qhov quav, thiab sib   the arm, in the mouth, or in the rectum,
txawv me ntsis ntawm tej chaw ntawd. Yog koj   and it varies slightly in each place. If you
hu rau chaw saib xyuas mob txog qhov koj tus   call your clinic about your child’s fever,
minyuam ua npaws, hais qhia seb koj ntsuas tus  say which method you used.
kub ntawm qhov chaw twg.

Kuv yuav tu kuv tus minyuam li cas?        How should I care for my child?
Pab rau kom koj tus minyuam xis nyob. Muab ris  Keep your child comfortable.
tsho nyias rau hnav yuav pab kom koj tus     Lightweight clothes will help your child
minyuam txias mus. Yog koj tus minyuam no no,   cool down. If your child gets cold, use a
muab pam nyias rau nws vov.            light blanket.
Muab dej ub no rau haus kom ntau kom nws lub   Give extra fluids to prevent dehydration
ces txhob sem (ua rau “qhuav dej mus”).      (getting “dried out”).
Yuav tsis pom zoo muab phuam tub dej los so    Sponging and bathing are not
thiab muab da dej xws li nws yuav ua kom tshee  recommended as they may cause
tuaj. Tshee tuaj yuav ua kom kub ntxiv. Tsis   shivering. Shivering actually increases
txhob ntub cawv cuaj caum los so: nws kuj yuav  the temperature. Do not sponge with
ntxaum raws daim tawv nqaij, ua rau muaj kev   rubbing alcohol: it may be absorbed
twv ntau yam.                   through the skin, causing bad side effects.
Tsis tas yuav kho mob npaws txhua zaus. Qhov   Fever does not always need to be treated.
tseem ntsiab muab tshuaj rau qhov ua npaws yog  The main reason to give medicine for a
pab kom koj tus minyuam xis nyob mi ntsis. Yog  fever is to help your child feel better. If
koj tus kws khomob los yog tus nais maum loj   your doctor or nurse practitioner advises a
hais kom muab tshuaj txo npaws, nug seb yog    fever-reducing medicine, ask which one to
muab yam twg, thiab saib daim ntawv qhia nyob   use, and consult the chart on page 3.
nplooj ntawv sab 3.
Tsis txhob muab aspirin los yog yam tshuaj muaj  Do not give aspirin or aspirin-containing
aspirin xyaw rau minyuam me los yog cov tub    products to children or teens because of
ntxhais hluas vim tias ib tsam muaj mob      the risk of Reye’s syndrome (a nervous
Reye’syndrome (ib qho mob raws tej leeg).     system illness).                                    Fever (Hmong/English)
                                         Page 1 of 3
Ntsuas koj tus minyuam tus kub ua ntej koj muab  Take your child’s temperature before you
tshuaj zoo npaws ntxiv. Qhov no yuav pab kom    give any more fever medicine. This will
koj paub tias qhov kub nce tuaj ntxiv, thiab zam  help you know if the temperature is rising,
txhob muab tshuaj ntxiv uas tsis tsim nyog maub.  and avoid giving medicine that is not
                          needed.

Thaum twg kuv mam hu rau chaw           When should I call the clinic?
khomob?
Hu yog tias koj tus minyuam:            Call if your child:
• qhov kub siab tshaj 100.4° F los yog siab dua  • has a temperature of 100.4° F or higher
  thiab hnub nyoog mos dua 3 hlis.          and is younger than 3 months.
• qhov ua npaws ntev dua li 48 teev thiab hnub   • has a fever that lasts for more than 48
  nyoog loj dua li 3 lub hlis.            hours and is older than 3 months.
• qhov kub cev tsis nqis li txawm tias muab    • has a fever that won’t come down with
  tshuaj rau tag lawm, los yog qhov kub pheej    medicine, or that keeps rising.
  nce zuj zus.
• quaj tas li los yog npau taws ntxias tsis tau.  •  is crying constantly or very fussy and
                            cannot be comforted.
•  nti nti thiab nkees nkees.           •  is listless, has little energy.
•  pw tsaug zog ntau dua thiab tsa sawv nyuab   •  is sleeping more and is hard to wake up.
  nyuab.
•  caj dab mob thiab txhav txhav.         •  has neck pain or stiffness.
•  tsis kam haus dej/noj mis.           •  refuses to drink.
•  tso zis tsawg tshaj li ib txwm.        •  has less urine than usual.

Hu 911 yog koj tus minyuam:            Call 911 if your child:
• ua tsis taus pa                 •  has trouble breathing
• muaj tej thaj xiav saum tawv nqaij los yog    •  has purple spots on skin or bruising
  doog ntsuab

Lus nug?                      Questions?
Daim ntawv no tsis cob coos rau koj tus      This sheet is not specific to your child, but
menyuam nkaus xwb, tab sis yog muab xovxwm     provides general information. If you have
thoob plaws. Yog koj muaj lus nug ab tsi, thov   any questions, please call your clinic.
hu rau nej lub chaw khomob.

Rau tej ntaub ntawv nyeem ntxiv txog qhov no    For more reading material about this and
thiab lwm yam mob/kev noj qab haus huv, thov    other health topics, please call or visit the
hu los yog mus saib ntawm Lub Chaw Loj Pab     Family Resource Center library, or visit
Tsev Neeg lub Chaw Cia Ntawv los yog mus saib   our Web site: www.childrensmn.org.
ntawm peb qhov Web site: www.childrensmn.org.


                                     Fever (Hmong/English)
                                          Page 2 of 3
Kuv yuav tsum muab tshuaj npaum li cas?                         How much medicine should I give?
Cov tshuaj no muab rau noj kom txo tus npaws thiab nyo                 These medicines can be given to reduce fever
taus. Tham nrog koj tus kws kho mob seb yuav siv hom                  and increase comfort. Check with your
twg. Muab qhov tshuaj ntau raws tus me nyuam qhov                    doctor about which to use. Give the amount
nyhav yog muab tau. Yog koj tsis muaj rab teev los luj,                 based on weight if possible. If you do not
muab qhov tshuaj raws nws lub hnub nyoog.                        have a scale, give the amount based on age.
Cim tseg: 1 diavme = 5 ml.                               Note: 1 teaspoon = 5 ml.

                               Acetaminophen
               (Tylenol los yog lwm hom)
                     
                                       (Tylenol or another brand)
Muab txhua txhua 4 rau 6 teev raws qhov mob. (Kuj muaj cov ntsaws            Give every 4 to 6 hours as needed. (Also available in
nram qhov quav, siv mg ntau ib yam.)                          suppositories; use the same number of mg.)

 Qhov nyhav      Hnub nyoog       Teev/Ncos       Cov muaj zog me    Cov xo noj     Cov muaj zog ib       Cov muaj zog
   (lbs.)               1 raj puv nkaus      1 diavme=160 mg    1 ntsia=80 mg      nrab           tshaj plaws
                     =80 mg (0.8 ml)                             1 ntsia=160 mg       1 ntsia=325mg
   Weight       Age group        Drops           Elixer       Chewable     Jr. strength caplets    Regular strength
  Pounds (lb.)                1 dropper=80      1 teaspoon=160mg     tablets      1 caplet=160 mg        tablets
                        mg/0.8 ml                 1 tablet=80 mg                  1 tablet=325 mg
 6-11 phaus       0-3 hlis     ½ raj (0.4 ml)         ---------       ---------       ---------         ---------
 12-17 phaus      4-11 hlis     1 raj (0.8 ml)        ½ diavme        ---------       ---------         ---------
 18-23 phaus      12-23 hlis    1½ raj (1.2 ml)        ¾ diavme        ---------       ---------         ---------
 24-35 phaus      2-3 xyoos     2 raj (1.6 ml)        1 diavme        2 ntsiav       ---------         ---------
 36-47 phaus      4-5 xyoos       --------         1½ diavme        3 ntsiav       ---------         --------
 48-59 phaus      6-8 xyoos       --------         2 diavme        4 ntsiav       2 ntsiav          1 ntsiav
 60-71 phaus     9-10 xyoos       --------         2½ diavme        5 ntsiav       2½ ntsiav          1 ntsiav
 72-95 phaus      11 xyoos       --------         3 diavme        6 ntsiav       3 ntsiav         1½ ntsiav
  96 + phaus     12-14 xyoos      --------          --------       ---------       4 ntsiav          2 ntsiav

                                  Ibuprofen
           (Advil, Motrin, los yog lwm hom)           (Advil, Motrin, or another brand)
  Muab txhua txhua 6 rau 8 teev raws qhov mob; yuav tsum noj             Give every 6 to 8 hours as needed; always with
  nrog zaub mov. Lwm hom muaj zog txawv yuav tau siv ntawv              food. Other strengths available by prescription
  kws kho mob sau (prescription).

   Qhov nyhav       Hnub nyoog         Muaj zog         Ua kua          Ntsiav xo noj         Ua ntsiav
      (lbs.)                              1 diavme=100 mg        1 ntsia=100 mg       1 ntsia=200 mg

     Weight        Age group           Dose         Liquid         Chewable tablets         Tablets
    Pounds (lb.)                             1 teaspoon = 100 mg      1 tablet = 100 mg      1 tablet = 200 mg
   7-10 phaus        3-6 hlis          25 mg         ¼ diavme            ¼ ntsiav          --------
   11-21 phaus       6-12 hlis          50 mg         ½ diavme            ½ ntsiav          --------
   22-32 phaus       1-2 xyoos         100 mg         1 diavme           1 ntsiav          --------
   33-43 phaus       3-5 xyoos         150 mg         1½ diavme           1½ ntsiav          --------
   44-54 phaus       6-8 xyoos         200 mg         2 diavme           2 ntsiav          1 ntsiav
   55-65 phaus      9-10 xyoos         250 mg         2½ diavme           2½ ntsiav          --------
   66-87 phaus       11 xyoos          300 mg         3 diavme           3 ntsiav          1½ ntsiav
   88+ phaus    12 xyoos thiab laus dua     400 mg         4 diavme           4 ntsiav          2 ntsiav

                           Children’s Hospitals and Clinics of Minnesota
                           Patient/Family Education
                           2525 Chicago Avenue South
                           Minneapolis, MN 55404
                           5/07 Copyright, Translated 6/07                Fever (Hmong/English)
                                                                Page 3 of 3

								
To top