HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TINGKA TAN I

Document Sample
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TINGKA TAN I Powered By Docstoc
					                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                    TINGKATAN I




OBJ EKTIF AM


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1, murid dapat :

1.  Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan,
   kelenturan, kuasa, dan kelajuan;

2.  Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal;

3.  Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik pendidikan, pergerakan kreatif, gimnastik
   irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat;

4.  Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;

5.  Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan
   permainan; dan

6.  Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.




                                                           22
                                    HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                             TINGKATAN I

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 :         KECERGASAN


    BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN               HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

 1.  Kecergasan Fizikal           Murid dapat :                 Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
                                               mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh
    (a) Daya Tahan Kardiov askular      Aras 1                    mencadangkan aktiviti pembelajaran lain
                         Melakukan langkah-langkah keselamatan    mengikut kebolehan murid.
    Daya tahan kardiovaskular bermaksud    dalam melaksanakan aktiviti daya tahan
    kecekapan jantung, salur darah dan    kardiovaskular.                Melakukan aktiviti daya tahan
    sistem pernafasan untuk          Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti   kardiovaskular secara individu dan
    membekalkan oksigen kepada otot      daya tahan kardiovaskular.           berpasangan.
    secara berterusan pada jangka masa
    yang panjang semasa latihan.       Aras 2                     Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam
                         Menyatakan perasaan semasa melakukan      membekalkan oksigen kepada otot semasa
    (i) Cadangan Aktiviti:          aktiviti daya tahan kardiovaskular.      aktiviti daya tahan kardiovaskular.
       Senamrobik 20 minit.        Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam
       Berlari dan berjalan pantas 15   membekalkan oksigen kepada otot semasa     Membincangkan aspek-aspek keselamatan
       minit.               aktiviti daya tahan kardiovaskular       yang perlu diambil kira dalam melakukan
       Skiping 15 minit          Menyatakan otot utama yang terlibat dalam   aktiviti daya tahan kardiovaskular.
                         aktiviti daya tahan kardiovaskular.
    (ii) Kaedah latihan                                   Membincangkan kaedah dan faedah latihan
        Prinsip latihan         Aras 3                     daya tahan kardiovaskular.
        Prosedur latihan         Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya
    (iii) Faedah latihan           tahan kardiovaskular
                         Menilai kecergasan daya tahan
                         kardiovaskular melalui kadar nadi.




                                                                     23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN 1

   BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN     HASIL PEMBELAJARAN  CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


   (iv) Aspek-Aspek Keselamatan
       Latihan yang sistematik..
       Mengenal pasti kemampuan
       tahap dan kecergasan murid
       semasa melakukan aktiviti.
       Kesesuaian pakaian.
       Persekitaran atau tempat
       beraktiviti.
       Penyeliaan, arahan dan
       bimbingan.
       Perlakuan aktiviti.
       Disiplin murid.




24
                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                     TINGKATAN I

 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN            HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Daya Tahan Otot          Murid dapat :

Daya tahan otot bermaksud       Aras 1                    Melakukan aktiviti daya tahan otot
kemampuan otot untuk melakukan      Melakukan langkah-langkah keselamatan   secara individu dan berpasangan.
kerja berulang kali dalam tempoh     yang perlu diambil kira dalam melakukan
masa yang panjang tanpa merasa      aktiviti daya tahan otot.         Menamakan otot utama yang terlibat
letih.                  Melakukan sekurang-kurangnya tiga     dalam aktiviti daya tahan otot.
                     aktiviti daya tahan otot.
(i) Cadangan Aktiviti:                                Membincangkan aspek-aspek
    Tekan tubi           Aras 2                    ke selamatan yang perlu diambil kira
    Bangkit tubi           Menyatakan perasaan semasa         dalam melakukan aktiviti daya tahan
    Kilas pinggang          melakukan aktiviti daya tahan otot.    otot.
    Shoulder shrug          Menyatakan otot utama yang terlibat
    Heel raises            dalam aktiviti daya tahan otot.      Menyediakan folio individu berkaitan
    Squat thrust                                 dengan aspek-aspek keselamatan
                    Aras 3                    dalam melakukan aktiviti daya tahan
(ii) Kaedah latihan            Menjelaskan kaedah dan faedah latihan   otot.
     Prinsip latihan         dalam aktiviti daya tahan otot..
     Prosedur latihan         Menilai daya tahan otot melalui bilangan  Membincangkan kaedah dan faedah
                     dan ulangan.                latihan daya tahan otot.
(iii) Faedah latihan

(iv) Aspek-Aspe k Keselamatan:
     Latihan yang sistematik
     Mengenal pasti kemampuan
     tahap dan kecergasan murid
     semasa melakukan aktiviti




                                                              25
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN 1

   BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN    HASIL PEMBELAJARAN  CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

      Kesesuaian pakaian..
      Persekitaran atau tempat
      beraktiviti.
      Penyeliaan, arahan dan
      bimbingan.
      Perlakuan aktiviti.
      Disiplin murid.




26
                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                      TINGKATAN I

 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN           HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Kekuatan Otot          Murid dapat :

Kekuatan bermaksud kemampuan otot  Aras 1                      Melakukan aktiviti kekuatan otot secara
untuk menghasilkan daya bagi      Melakukan langkah-langkah keselamatan     individu dan berkumpulan.
mengatasi sesuatu rintangan.      dalam melaksanakan aktiviti kekuatan
                    otot.                     Menamakan otot penggerak utama
(i) Cadangan Aktiviti:         Melakukan sekurang-kurangnya tiga       yang terlibat dalam aktiviti kekuatan.
    Tekan tubi            aktiviti kekuatan otot.
    Mendagu                                    Membincangkan aspek keselamatan
    Naik turun bangku       Aras 2                      yang perlu diambil kira dalam
    Bangkit tubi.          Menyatakan tiga otot utama yang terlibat   melakukan aktiviti kekuatan secara
                    dalam aktiviti kekuatan otot.         berkumpulan.
(ii)   Kaedah latihan         Menyatakan perasaan semasa
     Prinsip latihan        melakukan aktiviti kekuatan otot.       Membincangkan kaedah dan faedah
     Prosedur latihan                               latihan kekuatan secara berkumpulan.
(iii) Faedah latihan         Aras 3
                    Menjelaskan kaedah dan faedah latihan     Menulis dan menandakan otot-otot yang
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:      ke kuatan.                  terlibat dalam melakukan aktiviti
    Latihan yang sistematik.    Membincangkan otot penggerak utama      ke kuatan.
    Mengenal pasti kemampuan    yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.
    tahap dan kecergasan murid   Menilai kekuatan otot melalui keupayaan
    semasa melakukan aktiviti.   mengatasi rintangan beban.




                                                                27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN 1

   BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN    HASIL PEMBELAJARAN  CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


      Kemudahan peralatan.
      Persekitaran atau tempat
      beraktiviti.
      Penyeliaan, arahan dan
      bimbingan.
      Perlakuan aktiviti
      Disiplin murid.




28
                             HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                     TINGKATAN I

 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN           HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Kelenturan            Murid dapat :

Kelenturan bermaksud keupayaan    Aras 1                     Melakukan aktiviti kelenturan.
menggerakkan anggota badan melalui   Melakukan langkah-langkah keselamatan
julat pergerakan dengan maksimum.    dalam melaksanakan aktiviti kelenturan.   Membincangkan aspek-aspek
                    Melakukan sekurang-kurangnya tiga      ke selamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti:         aktiviti kelenturan.            dalam melakukan aktiviti kelenturan
    Meniarap angkat dada dan                           secara berkumpulan.
    tengkuk.           Aras 2
    Melentik sisi.          Menyatakan otot utama yang terlibat     Menyediakan folio individu berkaitan
    Duduk melunjur sebelah kaki   dalam aktiviti kelenturan.         dengan kaedah dan faedah latihan
    dan jangkau bersilang.dan                          kelenturan.
    Kilas pinggang.        Aras 3
                    Menyatakan kaedah latihan dan faedah    Menandakan otot-otot yang terlibat
(ii)  Kaedah latihan         latihan kelenturan.             dalam melakukan aktiviti kelenturan.
    Prinsip -prinsip latihan    Menilai tahap kelenturan individu melalui
    Prosedur latihan        julat pergerakan.

(iii) Faedah latihan

(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:
    Latihan yang sistematik.
    Mengenal pasti kemampuan
    tahap dan kecergasan murid
    semasa melakukan aktiviti.




                                                              29
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN 1

   BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN    HASIL PEMBELAJARAN  CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


      Kesesuaian pakaian.
      Persekitaran atau tempat
      beraktiviti.
      Penyeliaan, arahan dan
      bimbingan.
      Perlakuan aktiviti.
      Disiplin murid.




30
                             HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                    TINGKATAN I

 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN           HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(e) Kuasa              Murid dapat :

Kuasa bermaksud kebolehan      Aras 1                    Melakukan aktiviti kuasa.
melakukan satu pergerakan yang     Melakukan langkah-langkah
pantas dengan daya maksimum dalam    ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti  Membincangkan aspek-aspek
masa yang singkat.           kuasa.                   ke selamatan yang perlu diambil kira
                    Melakukan sekurang-kurangnya dua      dalam melakukan aktiviti kuasa.
(i)  Cadangan Aktiviti:        aktiviti kuasa dengan betul dan selamat.
     Lompat jauh berdiri.                           Menyediakan folio individu berkaitan
     Hop melepasi halangan.   Aras 2                    dengan kaedah dan faedah latihan
     Duduk melunjur melontar    Menyatakan otot utama yang terlibat    kuasa.
     bola.             dalam aktiviti kuasa.
     Lompat pelbagai aras     Melakukan sekurang-kurangnya empat     Melukis dan menandakan otot-otot yang
     (plyometric).         aktiviti kuasa dengan betul dan selamat.  terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa.
     Menggunakan kaedah
     bebanan          Aras 3
                    Menyatakan kaedah latihan dan faedah
(ii)   Kaedah Latihan         latihan kuasa.
     Prinsip-prinsip latihan    Menilai tahap kecergasan melalui ujian
     Prosedur latihan        kuasa.

(iii) Faedah latihan

(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:
    Latihan yang sistematik.
    Mengenal pasti kemampuan
    tahap dan kecergasan murid
    semasa melakukan aktiviti.




                                                             31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN 1

   BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN    HASIL PEMBELAJARAN  CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


      Kemudahan peralatan.
      Persekitaran atau tempat
      beraktiviti.
      Penyeliaan, arahan dan
      bimbingan
      Perlakuan aktiviti
      Disiplin murid.




32
                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                     TINGKATAN I

 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN           HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(f) Kelaj uan             Murid dapat :

Kelajuan bermaksud kebolehan     Aras 1                    Melakukan aktiviti kelajuan secara
se seorang bergerak ke satu arah     Melakukan langkah-langkah latihan     individu dan berkumpulan.
tertentu dengan pergerakan pantas    ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti
dalam masa yang singkat.         kelajuan.                 Merekod masa pencapaian larian.
                     Melakukan sekurang-kurangnya dua
(i)  Cadangan Aktiviti:        aktiviti kelajuan dengan betul dan     Membincangkan kaedah dan faedah
     Lari pecut 30 meter.      selamat.                  latihan aktiviti kelajuan secara
     Lari pecut 60 meter.                           berkumpulan.
                   Aras 2
(ii)   Kaedah latihan         Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga   Membincangkan aspek keselamatan
      Prinsip-prinsip latihan    aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan  yang perlu diambil kira dalam
      Prosedur latihan       yang tinggi.                melakukan aktiviti kelajuan secara
                     Menyatakan otot utama yang terlibat    berkumpulan.
(iii) Faedah latihan           dalam aktiviti kelajuan.
                                          Melukis dan menandakan otot-otot yang
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:     Aras 3                    terlibat dalam melakukan aktiviti
     Latihan yang sistematik.    Mengaitkan kelajuan dengan aktiviti-    kelajuan.
     Mengenal pasti kemampuan    aktiviti harian dan sukan.
     tahap dan kecergasan murid   Menjelaskan kaedah dan faedah latihan
     semasa melakukan aktiviti.   aktiviti kelajuan.
     Kesesuaian pakaian.       Menilai tahap kelajuan individu melalui
     Persekitaran atau tempat    ujian.
     beraktiviti
     Penyeliaan, arahan dan
     bimbingan
     Perlakuan aktiviti
     Disiplin murid.



                                                             33
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN 1

   BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN           HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

   (g) Prinsip Latihan          Murid dapat :

   Untuk memperoleh faedah daripada   Aras 1                  Membincangkan prinsip-prinsip latihan
   se suatu latihan, setiap program     Menyatakan prinsip-prinsip latihan.  secara berkumpulan.
   latihan perlu berlandaskan beberapa
   prinsip latihan seperti:       Aras 2                  Menyusun jadual program kecergasan
                       Merancang jadual program kecergasan  diri.
   (i)  Prinsip Latihan:         diri.
        Ansur maju                              Melayari laman web berkaitan dengan
        Tambah beban        Aras 3                  kecergasan fizikal.
         - Kekerapan         Membuat kesimpulan berkaitan dengan
         - Masa.           tahap kecergasan fizikal bagi setiap  Menyediakan folio individu berkaitan
                       individu.               dengan prinsip latihan.
                       Merasionalkan penggunaan prinsip-
                       prinsip latihan dalam pembinaan
                       kecergasan fizikal.




34
                                  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                          TINGKATAN I


TUNJANG PEMBELAJARAN 2 :         KEMAHIRAN


   BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN             HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

   1.  Permainan              Murid dapat :

   (a)  Bola Sepak             Aras 1                   Melakukan kemahiran dan strategi asas
      (i) Kemahiran:           Melakukan langkah-langkah keselamatan   dalam permainan bola sepak secara
          Menendang          dalam permainan bola sepak.        berpasukan.
          Menyerkap          Melakukan kemahiran asas dalam permainan
          Mengelecek         bola sepak.                Menyediakan folio individu berkaitan
          Hantaran          Menyatakan empat kemahiran asas dalam   dengan kemahiran bola sepak.
          Menanduk          permainan bola sepak.
          Menjaga gol                              Membincangkan komponen kecergasan
          Undang-undang dan      Aras 2                   yang digunakan dalam aktiviti permainan
          peraturan.         Menyatakan sekurang-kurangnya tiga     yang berkaitan.
      (ii) Aspek-A spek Keselamatan:   ke salahan teknik lakuan yang dilakukan
          Latihan yang sistematik.  semasa latihan dan permainan.       Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas
          Mengenal pasti       Menyatakan otot utama yang digunakan    dalam kumpulan.
          kemampuan tahap dan    dalam kemahiran bola sepak.
          kecergasan murid                           Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang
          semasa melakukan      Aras 3                   dilakukan semasa latihan dan permainan.
          aktiviti.         Merancang strategi asas dalam permainan
          Kesesuaian peralatan.   bola sepak.                Menamakan otot utama yang digunakan
          Persekitaran atau     Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam  dalam kemahiran tersebut.
          tempat beraktiviti.    situasi permainan.
          Penyeliaan, arahan dan                        Membincangkan aspek-aspek keselamatan
          bimbingan.                              yang perlu diambil kira dalam permainan
          Perlakuan aktiviti                          bola sepak.
          Disiplin murid.


                                                                   35
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN 1

   BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN            HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

   (b)  Bola Jaring            Murid dapat :

      (i) Kemahiran :          Aras 1                  Melakukan kemahiran dan strategi asas
         Hantaran          Menyatakan aspek keselamatan dalam    dalam permainan bola jaring.
         Menerima          permainan bola jaring.
         Mengacan          Melakukan kemahiran asas dalam      Menyediakan folio individu berkaitan
         Menghadang         permainan bola jaring.          dengan kemahiran bola jaring.
         Menjaring
         Pergerakan kaki      Aras 2                  Membincangkan komponen kecergasan
         Undang-undang dan     Menyatakan sekurang-kurangnya tiga    yang digunakan dalam aktiviti permainan
         peraturan.         ke salahan teknik lakuan yang dilakukan  yang berkaitan.
                       semasa latihan dan permainan.
      (ii) Aspek-Aspek Keselamatan:   Menyatakan otot utama yang digunakan   Merancang aktiviti latih tubi kemahiran
          Latihan yang sistematik  dalam kemahiran bola jaring.       asas dalam kumpulan.
          Mengenal pasti
          kemampuan tahap dan    Aras 3                  Menjelaskan kesalahan teknik lakuan
          kecergasan murid     Merancang strategi asas dalam permainan  yang dilakukan semasa latihan dan
          semasa melakukan     bola jaring.               permainan.
          aktiviti         Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam
          Kesesuaian pakaian    situasi permainan.            Melukis dan menandakan otot-otot yang
          Persekitaran atau                          terlibat dalam permainan bola jaring.
          tempat beraktiviti
          Penyeliaan, arahan dan                       Membincangkan aspek-aspek
          bimbingan                              ke selamatan yang perlu diambil kira
          Perlakuan aktiviti                         dalam permainan bola jaring.
          Disiplin murid.
                                            Membincangkan tindakan-tindakan
                                            berbahaya dalam permainan.




36
                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                      TINGKATAN I

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN             HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c)  Pingpong             Murid dapat :

   (i) Kemahiran:          Aras 1                   Melakukan kemahiran asas dalam
       Grip/Cara Pegangan     Melakukan langkah-langkah keselamatan   permainan ping pong secara
       Pukulan pepat        dalam permainan pingpong.         berpasangan.
       Pukulan kilas        Melakukan kemahiran asas dalam
       Servis           permainan pingpong.            Membincangkan latihan kemahiran
       Smesy                                 mengikut kumpulan kemahiran asas.
       Undang-undang dan     Aras 2
       peraturan.         Membincangkan kesalahan teknik lakuan   Membincangkan aspek-aspek
                     yang dilakukan semasa latihan dan     ke selamatan yang perlu diambil kira
   (ii) Aspek-Aspek Keselamatan:   permainan.                dalam permainan pingpong.
       Latihan yang sistematik  Menyatakan otot utama yang digunakan
       Mengenal pasti       dalam kemahiran tersebut.         Merancang aktiviti latih tubi kemahiran
       kemampuan tahap dan                         asas.
       kecergasan murid     Aras 3
       semasa melakukan      Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam  Menjelaskan kesalahan teknik lakuan
       aktiviti          situasi permainan.            yang dilakukan semasa latihan dan
       Kesesuaian pakaian     Mengaplikasikan undang-undang dan     permainan.
       Persekitaran atau     peraturan dalam situasi permainan.
       tempat beraktiviti                          Menamakan otot utama yang digunakan
       Penyeliaan, arahan dan                        dalam kemahiran tersebut.
       bimbingan
       Perlakuan aktiviti                          Membincangkan undang-undang dan
       Disiplin murid.                           peraturan permainan.




                                                               37
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN 1

     BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN            HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

   2.  Olahraga                Murid dapat :

     (a)  Balapan             Aras 1                     Melakukan teknik lari pecut dengan betul
         (i) Acara lari pecut:      Melakukan langkah-langkah keselamatan     dan selamat.
             Fasa permulaan.     semasa melakukan acara lari pecut..
             Fasa berlepas.      Melakukan teknik lari pecut dengan betul   Menyenaraikan peraturan asas dalam
             Fasa melaju.       dan selamat.                 teknik lari pecut.
             Fasa penamat.      Melakukan lari pecut mengikut undang-
             Undang-undang dan    undang dan peraturan.             Membincangkan undang-undang dan
             peraturan.                               peraturan acara lari pecut.
                         Aras 2
        (ii)  Aspek-Aspek        Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut..  Membincangkan aspek-aspek keselamtan
            Keselamatan:        Menyatakan sekurang-kurangnya tiga      yang perlu diambil kira dalam acara
              Latihan yang      ke salahan teknik lakuan dalam acara lari   olahraga.
              sistematik.      pecut.
              Mengenal pasti                            Membincangkan komponen kecergasan
              kemampuan tahap    Aras 3                     yang digunakan dalam acara olahraga.
              dan kecergasan     Mengenal pasti otot utama yang digunakan
              murid semasa      dalam acara lari pecut.            Merancang aktiviti latih tubi kemahiran
              melakukan aktiviti.  Menganalisis kedudukan badan yang       asas acara lari pecut dalam kumpulan.
              Kesesuaian pakaian.  se suai bagi setiap fasa.
              Persekitaran atau                          Menyediakan folio individu tentang fasa-
              tempat beraktiviti.                         fasa acara lari pecut.
              Penyeliaan, arahan
              dan bimbingan.                            Melukis dan melabelkan otot-otot yang
              Perlakuan aktiviti.                         terlibat dalam acara lari pecut.
              Disiplin murid.




38
                               HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                       TINGKATAN I

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN             HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b)  Padang              Murid dapat :

   (i)  Acara lontar peluru:     Aras 1                   Melakukan teknik lontar peluru secara
       Teknik pegangan peluru    Melakukan langkah-langkah keselamatan   individu.
       Fasa persediaan       semasa melaksanakan acara lontar peluru.
        - gaya berdiri       Melakukan teknik lontar peluru dengan   Menyenaraikan peraturan undang-undang
       Fasa lontaran        betul dan selamat.             dan peraturan dalam acara lontar peluru.
       - sudut pelepasan      Melakukan lontaran mengikut undang-
       Fasa ikut lajak       undang dan peraturan.           Membincangkan aspek-aspek
        - pemindahan daya                           ke selamatan yang perlu diambil kira dalam
       Undang-Undang dan      Aras 2                   acara lontar peluru.
       peraturan          Mengenal pasti otot utama yang digunakan
                     dalam acara lontar peluru.         Membincangkan komponen kecergasan
   (ii) Aspek-A spek Keselamatan:   Menyatakan sekurang-kurangnya tiga     yang digunakan dalam acara olahraga.
       Latihan yang sistematik.  teknik lakuan acara lontar peluru.
       Mengenal pasti       Mengenal pasti otot utama yang digunakan  Merancang aktiviti latih tubi kemahiran
       kemampuan tahap dan     dalam acara lontar peluru.         asas acara lontar peluru.
       kecergasan murid
       semasa melakukan      Aras 3                   Menyediakan folio individu tentang acara
       aktiviti.          Menganalisis kedudukan badan yang     lontar peluru.
       Kesesuaian pakaian.     se suai bagi setiap fasa.
       Persekitaran atau                           Menjelaskan kesalahan-kesalahan teknik
       tempat beraktiviti.                          lakuan yang dilakukan oleh rakan semasa
       Penyeliaan, arahan dan                         melontar peluru.
       bimbingan.
       Perlakuan aktiviti.
       Disiplin murid.




                                                                39
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN 1

     BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN             HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

   3.  Pendidikan Pergerakan          Murid dapat :
     (a) Gimnastik Artistik
       Gimnastik artistik menekankan    Aras 1
       tiga aktiviti utama iaitu       Melakukan langkah-langkah keselamatan  Melakukan kemahiran pendaratan dan
       imbangan, ketangkasan dan       dalam melaksanakan kemahiran      statik dengan teknik yang betul dan
       lombol. Strategi pengajaran dan    pendaratan dan statik.         selamat.
       pembelajaran adalah secara       Melakukan sekurang-kurangnya tiga
       format dan terancang. Teknik      kemahiran pendaratan.          Membincangkan aspek-aspek
       dan gaya pelaksanaan sesuatu      Melakukan sekurang-kurangnya tiga    ke selamatan yang perlu diambil kira
       kemahiran pergerakan adalah      kemahiran statik.            dalam pergerakan gimnastik artistik.
       khusu s.
       Pola Pergerakan :          Aras 2                   Membincangkan teknik lakuan
       (i) Pola 1               Menyatakan sekurang-kurangnya tiga   kemahiran pendaratan dan statik.
            Pendaratan          teknik lakuan dalam kemahiran
       (ii) Pola 2              pendaratan.               Membincangkan bentuk perlakuan yang
            Statik            Menyatakan sekurang-kurangnya tiga   sempurna dalam kemahiran pendaratan
       (iii) Aspek-A spek Keselamatan:    teknik lakuan dalam kemahiran statik.  dan statik.
            Latihan yang sistematik.
            Mengenal pasti       Aras 3
            kemampuan tahap dan      Menganalisis bentuk perlakuan
            kecergasan murid       kemahiran pendaratan yang sempurna.
            semasa melakukan       Menganalisis bentuk perlakuan
            aktiviti.           kemahiran statik yang sempurna.
            Kesesuaian pakaian.
            Persekitaran atau
            tempat beraktiviti.
            Penyeliaan, arahan dan
            bimbingan.
            Perlakuan aktiviti.
            Disiplin murid.


40
                               HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                       TINGKATAN I

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN              HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b)  Gimnastik Irama           Murid dapat :
   Gimnastik Irama bermaksud
   pergerakan yang dilakukan      Aras 1                   Melakukan kemahiran imbangan dan
   segerak dengan ritma untuk      Melakukan langkah-langkah keselamatan   melentik.
   menghasilkan pergerakan tubuh    semasa melaksanakan kemahiran
   badan yang estetik dan        imbangan dan melentik.           Membincangkan aspek-aspek
   berkordinasi dengan         Melakukan sekurang-kurangnya enam     ke selamatan yang perlu diambil kira dalam
   penggunaan alatan.          kemahiran imbangan dengan teknik yang   pergerakan gimnastik irama.
                      betul dan selamat..
   Pola Pergerakan :          Melakukan sekurang-kurangnya lima     Melakukan aktiviti ansur maju dalam
   (i) Pergerakan 1           kemahiran melentik dengan teknik yang   kemahiran imbangan dan melentik.
       Imbangan           betul dan selamat.
   (ii) Pergerakan 2                                Menyenaraikan kemahiran asas
       Melentik          Aras 2                   pergerakan imbangan dan pergerakan
                      Melakukan ansur maju yang perlu dibuat   melentik dalam gimnastik irama.
   (iii) Aspek-A spek Keselamatan:   sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.
        Latihan yang sistematik.   Menyatakan sekurang-kurangnya tiga    Membincangkan komponen kecergasan
        Mengenal pasti        teknik lakuan dalam kemahiran imbangan.  yang diaplikasikan dalam kemahiran
        kemampuan tahap dan     Menyatakan sekurang-kurangnya tiga    gimnastik irama.
        kecergasan murid       teknik lakuan dalam kemahiran melentik.
        semasa melakukan                            Merancang aktiviti latih tubi kemahiran
        aktiviti.         Aras 3                   asas gimnastik irama.
        Kesesuaian pakaian.     Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran
        Persekitaran atau      imbangan yang sempurna.          Menjelaskan teknik lakuan kemahiran
        tempat beraktiviti.     Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran  imbangan dan melentik.
        Penyeliaan, arahan dan    melentik yang sempurna.
        bimbingan.
        Perlakuan aktiviti.
        Disiplin murid.



                                                                41
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN 1

   BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN            HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

   (c)  Gimnastik Pendidikan       Murid dapat :

      Gimnastik pendidikan adalah    Aras 1                     Melakukan kemahiran gimnastik
      satu pendekatan dalam       Melakukan langkah-langkah keselamatan     pendidikan.
      pendidikan gimnastik. Ianya    semasa melaksanakan aktiviti gimnastik
      memberi tumpuan kepada       pendidikan.                  Membincangkan aspek-aspek
      pembelajaran individu yang unik  Melakukan gaya pergerakan tema satu dan    ke selamatan yang perlu diambil kira dalam
      dari segi gaya pergerakan,     dua dengan teknik yang betul dan selamat.   pergerakan gimnastik pendidikan.
      pembelajaran dan
      perkembangan pelajar.       Aras 2                     Membincangkan komponen kecergasan
                       Mengenal pasti komponen kecergasan      yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik
      Tema gimnastik pendidikan :    yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik  pendidikan.
                       pendidikan.
      (i)  Tema 1 – kesedaran tubuh                          Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang
             badan       Aras 3                     biasa dilakukan oleh rakan semasa
           bergerak secara     Mereka cipta aktiviti pergerakan       latihan.
           sentuhan berselang.   berasaskan tema satu dan dua.
           bergerak secara     Menganalisis bentuk perlakuan yang unik    Membincangkan bentuk perlakuan yang
           sentuhan selalu.     dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik   sempurna dalam aktiviti gimnastik
           bergerak tanpa      pendidikan.                  pendidikan.
           sentuhan seketika.




42
                       HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                          TINGKATAN I

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN      HASIL PEMBELAJARAN     CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

  (ii) Tema 2 – kesedaran ruang
      Bergerak berbagai-
      bagai cara
      menggunakan ruang
      am;
      Membuat pergerakan
      menggunakan ruang
      diri; dan
      Bergerak
      menggunakan
      berbagai-bagai aras.

  (iii) Aspek-Aspe k Keselamatan:
       Latihan yang
       sistematik.
       Mengenal pasti
       kemampuan tahap dan
       kecergasan murid
       semasa melakukan
       aktiviti.
       Kesesuaian pakaian.
       Persekitaran atau
       tempat beraktiviti.
       Penyeliaan, arahan
       dan bimbingan.
       Perlakuan aktiviti.
       Disiplin murid.




                                                 43
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN 1

   BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN            HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

     (d)  Pergerakan Kreatif      Murid dapat :

     Pergerakan kreatif bermaksud    Aras 1                    Melakukan kemahiran pergerakan kreatif.
     intepretasi idea, perasaan serta  Melakukan langkah-langkah keselamatan
     tanggapan deria yang dilahirkan   semasa melaksanakan pergerakan kreatif.   Membincangkan aspek-aspek
     secara simbolik melalui       Melakukan gaya pergerakan tema satu,    ke selamatan yang perlu diambil kira dalam
     pergerakan.             dua, tiga, dan empat dengan teknik yang   pergerakan kreatif.
                       betul dan selamat.
     Tema pergerakan :                                Membincangkan komponen kecergasan
                       Aras 2                    yang diaplikasikan dalam acara
     (i) Tema 1 – kesedaran tubuh    Menghuraikan komponen kecergasan yang    pergerakan kreatif
            badan         diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.
         ke seluruhan tubuh                            Menamakan otot penggerak utama yang
         badan.           Aras 3                    terlibat dalam pergerakan kreatif.
         lokomotor.          Mereka cipta aktiviti pergerakan
         bukan lokomotor.       berasaskan tema.              Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang
         bahagian tubuh badan.    Menganalisis bentuk perlakuan yang unik   biasa dilakukan oleh rakan semasa
                       dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik  latihan.
     (ii) Tema 2 – kesedaran       pendidikan.
            rintangan beban                          Membincangkan bentuk perlakuan yang
            dan masa                             sempurna dalam aktiviti gimnastik
         beban                                  pendidikan.
         - halus-ringan
         - berat-kuat
         masa
         - serta-merta
         - kawal-lambat




44
                       HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                          TINGKATAN I

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN      HASIL PEMBELAJARAN     CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

  (iii) Tema 3 – kesedaran ruang
       kawasan
       - ruang diri
       - ruang am
        arah
  (iv) Tema 4 – aliran beban
           badan dalam
           ruang dan masa
        aliran
       - aliran terikat
       - aliran bebas
         ruang
       - terus
       - tidak terus
  (v) Aspek-A spek Keselamatan:
      Latihan yang
       sistematik.
      Mengenal pasti
       kemampuan tahap dan
       kecergasan murid
       semasa melakukan
       aktiviti.
      Kesesuaian pakaian.
      Persekitaran atau
       tempat beraktiviti;
      Penyeliaan, arahan dan
       bimbingan.
      Perlakuan aktiviti.
      Disiplin murid.



                                                 45
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN 1

     BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN              HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

   4 . Rekreasi                 Murid dapat :
     (a) Rekreasi
     Rekreasi bermaksud aktiviti terancang   Aras 1                  Melukis dan melabelkan jenis-jenis
     untuk memenuhi masa lapang bukan      Menyatakan jenis-jenis khemah.     khemah.
     untuk tujuan pertandingan tetapi untuk   Menyatakan tempat yang sesuai untuk
     merehatkan fikiran dan badan.       berkhemah.               Membincangkan tempat-tempat yang
                          Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat  se suai untuk berkhemah.
    (i) Perkhemahan               perkhemahan.
        Jenis khemah:            Menyatakan cara mendiri dan       Membincangkan ciri memilih tapak
        - Saiz               mengemaskan khemah.           perkhemahan yang sesuai.
        - Bentuk
        Pengurusan tempat          Aras 2                  Membincangkan aspek-aspek
          Lokasi;             Menyatakan aspek keselamatan semasa   ke selamatan yang perlu diambil kira dalam
             - tanah lapang.      melakukan aktiviti rekreasi.      melakukan aktiviti perkhemahan.
             - tepi pantai, sungai,  Membincangkan pelan lokasi kawasan
              tasik.         perkhemahan.              Merancang aktiviti rekreasi semasa waktu
             - kawasan                             lapang.
              pergunungan.      Aras 3
             - hutan lipur.      Menjelaskan faedah yang diperolehi   Menyediakan folio individu berkaitan
             - tanah pertanian.    daripada aktiviti rekreasi.       dengan cara mendiri dan mengemaskan
             - pulau.                             khemah.
          Kawasan cukup luas
           untuk menempatkan                           Membincangkan faedah yang diperolehi
           semua peserta,                             daripada aktiviti rekreasi.
        Ciri-ciri pemilihan tempat
         selamat daripada:                             Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan
         ancaman binatang buas                           perkhemahan.
         atau liar.
         tanah runtuh.
         banjir.
         dahan mati,

46
                         HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                           TINGKATAN I

 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN       HASIL PEMBELAJARAN     CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

      pokok tumbang,
      elemen yang menyebabkan
      gangguan,
    Kemudahan asas:
      jalan raya atau denai yang
      mudah dilalui semasa
       kecemasan,
      sumber air bersih,
      tandas,
      tempat berhimpun,
      kemudahan perhubungan,
      tempat persalinan.
    Cara mendiri dan mengemaskan
    khemah.

(ii)  Aspek-Aspek Keselamatan:
     Latihan yang sistematik.
     Mengenal pasti kemampuan
     tahap dan kecergasan,
     murid semasa melakukan
     aktiviti.
     Kesesuaian pakaian.
     Persekitaran atau tempat
     beraktiviti.
     Penyeliaan, arahan dan
     bimbingan.
     Perlakuan aktiviti.
     Menjaga alatan dengan
     selamat.
     Disiplin murid.


                                                   47
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN 1

TUNJANG PEMBELAJARAN 3 :          KESUKANAN


      BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN          HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

   1.  Pengurusan             Murid dapat :

     Pengurusan alatan sukan       Aras 1                    Mengenal pasti alatan sukan dan
                        Menyusun alatan sukan dan permainan     permainan.
     (i)  Susun atur alatan sukan:    dengan baik dan selamat.
           Saiz objek.        Mengenal pasti alatan sukan dan       Menunjuk cara pengurusan alatan sukan
           Bentuk objek.       permainan mengikut saiz, bentuk dan berat  di sekolah.
           Berat objek.       objek.
                                              Melukis pelan susun atur alatan sukan
                       Aras 2                    dalam stor sukan.
                        Merancang dan menyusun alatan sukan
                        dan permainan dengan baik dan selamat.   Merancang susun atur alatan sukan di
                                              se kolah.
                       Aras 3
                        Menyatakan rasional susun atur alatan
                        su kan yang dirancang.




48
                                HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                      TINGKATAN I

   BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN           HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.  Isu-isu dalam Sukan dan Permainan   Murid dapat :

   Isu-isu dalam Sukan dan Permainan:  Aras 1                  Menyediakan folio individu berkaitan isu-
     (i) Rasuah.            Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan  isu sukan dan permainan.
    (ii) Penggunaan bahan terlarang.  permainan.
     (iii) Amalan yang tidak jujur.                       Membincangkan isu-isu dalam sukan.
                      Aras 2
                      Menyatakan implikasi-implikasi rasuah  Membincangkan implikasi isu-isu dalam
                      dalam sukan danpermainan.        sukan dan perrmainan.

                      Aras 3                  Membuat laporan berkaitan satu isu sukan
                      Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu  dan permainan daripada keratan akhbar.
                      dalam sukan dan permainan.
                                          Mengulas laporan berkaitan satu isu
                                          su kan dan permainan daripada keratan
                                          akhbar.

                                          Membahaskan amalan rasuah dalam
                                          su kan.

                                          Menulis esei tentang penggunaan bahan
                                          terlarang dalam sukan.




                                                                49
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN 1

      BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN           HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

   3.  Etika                Murid dapat :

     Etika dalam sukan bermaksud     Aras 1                    Menyenaraikan kesalahan yang
     panduan tingkah laku atlit dan    Menyatakan dua kesalahan yang        melanggar undang-undang dan peraturan
     penonton yang terlibat dalam     melanggar undang-undang dan peraturan    su kan dan permainan.
     pertandingan atau permainan.     su kan dan permainan.
                                              Membahaskan cara mengatasi
     Pengelolaan:             Aras 2                    pelanggaran peraturan dalam sukan dan
       (i) Undang-undang dan peraturan  Menyatakan cara mengatasi pelanggaran    permainan.
          su kan dan permainan.    peraturan dalam sukan dan permainan.
       (ii) Umur dan jantina.                            Membincangkan cara meningkatkan etika
       (iii) Komunikasi.         Aras 3                    atlit dan penonton dalam sukan secara
                        Mencadangkan cara meningkatkan etika atli  berkumpulan.
                        dan penonton dalam sukan dan permainan.




50