HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 by vwm20081

VIEWS: 489 PAGES: 27

									HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5


OBJ EKTIF AM


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 5, murid dapat :

1.  Mengetahui maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi,
   imbangan, ketangkasan, daya tahan otot, kekuatan, masa tindak balas, kelajuan, dan kuasa;

2.  Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan secara menyeluruh;

3.  Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik irama, dan gimnastik artistik dengan betul
   dan selamat;

4.  Memahami dan mengamalkan sikap positif dalam bidang sukan yang diceburi;

5.  Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan;

6.  Mengetahui dan memahami keburukan dadah dalam sukan; dan

7.  Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.
.

98
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                  TAHUN 5
                      99
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 :       KECERGASAN


    BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN          HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
 1.  Kecergasan Fizikal
                      Murid dapat :              Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
    (a)  Daya Tahan Kardiovaskular                       mencapai hasil pembelajaran. Guru juga
                      Aras 1                  boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran
    Daya tahan kardiovaskular       Menyatakan aspek-aspek        lain mengikut kebolehan murid.
    bermaksud keupayaan jantung dan    keselamatan yang perlu diambil kira
    sistem peredaran darah berfungsi    dalam melakukan aktiviti daya tahan    Melakukan aktiviti daya tahan
    dengan baik.              kardiovaskular.              kardiovaskular secara individu.
                       Melakukan aktiviti daya tahan
    (i) Cadangan Aktiviti:         kardiovaskular.              Membincangkan aspek-aspek
       Berlari dan ber jalan 1000                         keselamatan yang perlu diambil kira
       meter            Aras 2                    dalam melakukan aktiviti daya tahan
       Senamrobik selama 5 minit    Menyatakan perasaan semasa         kardiovaskular.
                       melakukan aktiviti daya tahan
    (ii) Aspek-Aspek Keselamatan:     kardiovaskular.              Menamakan tiga otot utama yang
        Latihan yang sistematik.                         terlibat dengan aktiviti daya tahan
        Mengenal pasti       Aras 3                    kardiovaskular.
        kemampuan, tahap, dan     Menyatakan tiga otot utama yang
        kecergasan murid semasa    terlibat semasa melakukan aktiviti     Melabelkan otot-otot yang terlibat
        melakukan aktiviti.      daya tahan kardiovaskular.         dalam melakukan aktiviti daya tahan
        Kemudahan peralatan.                           kardiovaskular.
        Persekitaran atau tempat
        beraktiviti.
        Penyeliaan, arahan dan
        bimbingan.
        Per lakuan murid.

100
                           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                   TAHUN 5


 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN         HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kelenturan           Murid dapat :
 Kelenturan ber maksud keupayaan
 meregang otot beserta kebebasan  Aras 1                  Melakukan aktiviti kelenturan secara
 sendi bergerak dengan        Menyatakan aspek-aspek         individu dan berkumpulan.
 sepenuhnya.             keselamatan yang perlu diambil kira
                   dalam melakukan aktiviti kelenturan.  Membincangkan aspek-aspek
(i) Cadangan Aktiviti:        Melakukan aktiviti kelenturan dengan  keselamatan yang perlu diambil kira
    Mengecilkan badan       betul dan selamat.           dalam melakukan aktiviti kelenturan.
    Lentik kucing
    Melunjur ke hadapan     Aras 2                  Menamakan sekurang-kurangnya
                   Menyatakan perasaan semasa       dua anggota badan yang terlibat
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:     melakukan aktiviti kelenturan.     semasa melakukan aktiviti
    Mengenal pasti        Mengenal pasti anggota badan yang   kelenturan.
    kemampuan, tahap, dan     terlibat semasa melakukan aktiviti
    kecergasan murid semasa    kelenturan.              Melabelkan otot-otot yang terlibat
    melakukan aktiviti.                         dalam melakukan aktiviti kelenturan.
    Kemudahan peralatan.    Aras 3
    Persekitaran atau tempat   Mengenal pasti tiga otot utama yang
    beraktiviti.         terlibat dalam melakukan aktiviti
    Penyeliaan, arahan dan    kelenturan.
    bimbingan.
    Latihan yang sistematik.
    Per lakuan murid.
                                                        101
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

    BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN         HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

   (c) Im bangan           Murid dapat :
   Imbangan ber maksud kebolehan
   seseorang mengekalkan posisi    Aras 1                  Melakukan aktiviti imbangan secara
   badannya ketika dia berada dalam   Menyatakan aspek-aspek        individu dan kumpulan.
   keadaan tetap ataupun semasa     keselamatan yang perlu diambil kira
   melakukan sesuatu aktiviti.      dalam melakukan aktiviti imbangan.  Menyebut aspek-aspek keselamatan
                      Melakukan aktiviti imbangan dengan  yang perlu diambil kira dalam
   (i) Cadangan Aktiviti:        betul dan selamat.          melakukan aktiviti imbangan.
       Imbangan skala sisi
       Imbangan skala ‘Y’     Aras 2                  Melabelkan otot-otot utama yang
                      Menyatakan perasaan semasa      terlibat dalam melakukan aktiviti
   (ii) Aspek-Aspek Keselamatan:     melakukan aktiviti imbangan.     imbangan.
       Mengenal pasti
       kemampuan, tahap, dan   Aras 3
       kecergasan murid semasa    Mengenal pasti otot utama yang
       melakukan aktiviti.      terlibat semasa melakukan aktiviti
       Kemudahan peralatan.     imbangan.
       Persekitaran atau tempat
       beraktiviti.
       Penyeliaan, arahan dan
       bimbingan.
       Latihan yang sistematik.
       Per lakuan murid.
102
                            HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                   TAHUN 5


 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN         HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d)  Ketangkasan         Murid dapat :

Ketangkasan ber maksud       Aras 1                  Melakukan aktiviti ketangkasan
kebolehan seseorang bergerak     Menyatakan aspek-aspek        secara individu dan berpasangan.
dengan pantas sambil bertukar     keselamatan yang perlu diambil kira
arah atau posisi.           dalam melakukan aktiviti       Menyebut aspek-aspek keselamatan
                   ketangkasan.             yang perlu diambil kira dalam
(i) Cadangan Aktiviti:        Melakukan aktiviti ketangkasan    melakukan aktiviti ketangkasan.
    Lompat kuadran 10 saat     dengan betul dan selamat.
    Skip dan tukar arah                         Melabelkan otot-otot utama yang
                  Aras 2                  terlibat semasa melakukan aktiviti
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:     Menyatakan perasaan semasa      ketangkasan.
    Mengenal pasti        melakukan aktiviti ketangkasan.
    kemampuan, tahap, dan
    kecergasan murid semasa  Aras 3
    melakukan aktiviti.      Mengenal pasti otot utama yang
    Kemudahan peralatan.     terlibat semasa melakukan aktiviti
    Persekitaran atau tempat   ketangkasan.
    beraktiviti.
    Penyeliaan, arahan dan
    bimbingan.
    Latihan yang sistematik.
    Per lakuan murid.
                                                         103
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

    BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN          HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

   (e) Daya Tahan Otot         Murid dapat :
   Daya tahan otot ber maksud
   kemampuan otot untuk melakukan   Aras 1                  Melakukan aktiviti daya tahan otot
   kerja berulang kali dalam tempoh    Menyatakan aspek-aspek        secara individu.
   masa yang panjang tanpa merasa     keselamatan yang perlu diambil kira
   letih.                 dalam melakukan aktiviti daya tahan  Menyebut aspek-aspek keselamatan
                       otot.                 yang perlu diambil kira dalam
   (i) Cadangan Aktiviti:         Melakukan aktiviti daya tahan otot  melakukan aktiviti daya tahan otot.
       Bangkit tubi lutut bengkok   dengan betul dan selamat.
       Tekan tubi                              Melabelkan otot-otot utama yang
                     Aras 2                  terlibat dalam melakukan aktiviti daya
   (ii) Aspek-Aspek Keselamatan:     Menyatakan perasaaan semasa      tahan otot.
       Mengenal pasti         melakukan aktiviti daya tahan otot.
       kemampuan, tahap, dan
       kecergasan murid semasa   Aras 3
       melakukan aktiviti.      Mengenal pasti otot utama yang
       Kemudahan peralatan.      terlibat semasa melakukan aktiviti
       Persekitaran atau tempat    daya tahan otot.
       beraktiviti.
       Penyeliaan, arahan dan
       bimbingan.
       Latihan yang sistematik.
       Per lakuan murid.

 Per ingatan:
 Jumlah ulangan diperbanyakkan
 mengikut kemampuan.


104
                            HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                   TAHUN 5


 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN         HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(f)  Kekuatan           Murid dapat :

Kekuatan ber maksud kemampuan   Aras 1                  Melakukan aktiviti kekuatan otot
maksimum seseorang itu untuk     Menyatakan aspek-aspek        secara individu dan berpasangan.
mengatasi sebarang rintangan     keselamatan yang perlu diambil kira
fizikal.               dalam melakukan aktiviti kekuatan.  Membincangkan aspek-aspek
                   Melakukan aktiviti kekuatan dengan  keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti:        betul dan selamat.          dalam melakukan aktiviti kekuatan
   Tolak bahu berpasangan.                        otot.
   Lambung dan sambut bola   Aras 2
   segar pelbagai arah.      Menyatakan perasaan semasa      Menamakan tiga otot utama yang
   Bergayut pada palang.      melakukan aktviti kekuatan.      terlibat semasa melakukan aktiviti
                                      kekuatan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:   Aras 3
    Mengenal pasti        Menyatakan tiga otot utama yang
    kemampuan, tahap, dan     terlibat semasa melakukan aktiviti
    kecergasan murid semasa    kekuatan.
    melakukan aktiviti.
    Kemudahan peralatan.
    Persekitaran atau tempat
    beraktiviti.
    Penyeliaan, arahan dan
    bimbingan.
    Latihan yang sistematik.
    Per lakuan murid.
                                                         105
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

    BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN      HASIL PEMBELAJARAN  CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iii) Peringatan untuk aktiviti kekuatan:

     Jumlah ulangan bagi setiap
     aktiviti sederhana.
     Jika menggunakan beban
     tambahan ulangan dikurangkan.
     Cara perlakuan perlahan.
106
                            HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                    TAHUN 5


 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN          HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

 (g)  Masa Tindak Balas      Murid dapat :

 Masa tindak balas ber maksud    Aras 1                   Melakukan aktiviti masa tindak balas
 masa yang diambil oleh seseorang   Menyatakan aspek-aspek         secara berpasangan.
 untuk bertindak setelah menerima   kesalamatan yang perlu diambil kira
 rangsangan untuk berbuat       dalam melakukan aktiviti masa tindak  Membincangkan aspek-aspek
 demikian.               balas.                 keselamatan yang perlu diambil kira
                    Melakukan akitiviti masa tindak balas  dalam melakukan aktiviti masa tindak
(i) Cadangan Aktiviti:         dengan betul dan selamat.        balas.
   Tampar lutut berpasangan
   Pijak kasut          Aras 2                   Melabelkan otot-otot utama yang
                    Menyatakan perasaan semasa       terlibat dalam melakukan aktiviti
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:     melakukan aktiviti masa tindak balas.  masa tindak balas.
    Mengenal pasti
    kemampuan, tahap, dan    Aras 3
    kecergasan murid semasa    Menyatakan tiga otot utama yang
    melakukan aktiviti.      terlibat dalam aktiviti masa tindak
    Kemudahan peralatan.      balas.
    Persekitaran atau tempat
    beraktiviti.
    Penyeliaan, arahan dan
    bimbingan.
    Latihan yang sistematik.
    Per lakuan murid.
                                                          107
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

    BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN         HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

   (h)  Kelajuan           Murid dapat :

   Kelajuan ber maksud kebolehan   Aras 1                  Melakukan aktiviti kelajuan secara
   seseorang melakukan pergerakan    Menyatakan aspek-aspek        individu.
   pantas dalam masa yang singkat.    kesalamatan yang perlu diambil kira
                      dalam melakukan aktiviti kelajuan.  Membincangkan aspek-aspek
   (i) Cadangan Aktiviti:        Melakukan akitiviti kelajuan dengan  keselamatan yang perlu diambil kira
       Lari pecut 30 meter      betul dan selamat.          dalam melakukan aktiviti kelajuan.
       Lari berganti-ganti 50
       meter           Aras 2                  Mencatatkan perasaan semasa dan
                      Menyatakan perasaan semasa      selepas melakukan aktiviti kelajuan.
   (ii) Aspek-Aspek Keselamatan:     melakukan aktiviti kelajuan.
       Mengenal pasti                           Melabelkan otot-otot utama yang
       kemampuan, tahap, dan   Aras 3                  terlibat dalam melakukan aktiviti
       kecergasan murid semasa    Menyatakan tiga otot utama yang    kelajuan.
       melakukan aktiviti.      terlibat dalam aktiviti kelajuan.
       Kemudahan peralatan.
       Persekitaran atau tempat
       beraktiviti.
       Penyeliaan, arahan dan
       bimbingan.
       Latihan yang sistematik.
       Per lakuan murid.
108
                           HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                   TAHUN 5


 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN         HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(i)  Kuasa            Murid dapat :

Kuasa bermaksud kebolehan     Aras 1                  Melakukan aktiviti kuasa secara
melakukan suatu pergerakan yang    Menyatakan aspek-aspek        individu.
pantas dengan daya maksimum      kesalamatan yang perlu diambil kira
dalam masa yang singkat.       dalam melakukan aktiviti kuasa.    Membincangkan aspek-aspek
                   Melakukan akitiviti kuasa dengan   keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti:        betul dan selamat.          dalam melakukan aktiviti kuasa.
    Lonjak dan merejam bola.
    Lonjak dan baling bola   Aras 2                  Melabelkan otot-otot utama yang
    menuju sasaran.        Menyatakan perasaan semasa      terlibat dalam melakukan aktiviti
                   melakukan aktiviti kuasa.       kuasa.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:
    Mengenal pasti       Aras 3
    kemampuan, tahap, dan     Menyatakan tiga otot utama yang
    kecergasan murid semasa    terlibat dalam aktiviti kuasa.
    melakukan aktiviti.
    Kemudahan peralatan.
    Persekitaran atau tempat
    beraktiviti.
    Penyeliaan, arahan dan
    bimbingan.
    Latihan yang sistematik.
    Per lakuan murid.
                                                        109
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

    BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN          HASIL PEMBELAJARAN     CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

   (j)  Konsep Kecergasan Fizikal   Murid dapat :
      dan Kesihatan Menyeluruh
                     Aras 1                Menyediakan folio individu berkaitan
   Konsep kecergasan fizikal dan     Menyatakan konsep kecergasan    dengan konsep kecergasan
   kesihatan menyeluruh ber maksud    berasaskan kesihatan.       berasaskan kesihatan dan konsep
   keupayaan melaksanakan tugas      Menyatakan konsep kecergasan    kecergasan berasaskan kemahiran.
   harian dengan cekap dan cergas     berasaskan kemahiran.
   tanpa rasa kepenatan yang                         Membincangkan konsep kecergasan
   berlebihan serta mempunyai     Aras 2                berasaskan kesihatan dan konsep
   tenaga yang mencukupi untuk      Menjelaskan dengan contoh konsep  kecergasan dan konsep kecergasan
   aktiviti riadah.            kecergasan berasaskan kesihatan.  berasaskan kemahiran.
                       Menjelaskan dengan contoh konsep
   (i) Konsep kecergasan fizikal dan   kecergasan berasaskan kemahiran.  Menyediakan laporan ringkas
     kesihatan menyeluruh                         berkaitan dengan aktiviti konsep
     berasaskan:           Aras 3                kecergasan berasaskan kesihatan
                       Membanding dan membezakan     dan konsep kecergasan berasaskan.
       Kecergasan berasaskan      antara konsep kecergasan
       kesihatan.           berasaskan kesihatan dan konsep
       Kecergasan berasaskan      kecergasan berasaskan kemahiran.
       kemahiran.
110
                               HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                       TAHUN 5

TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN


   BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN           HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
 1.  Perm ainan
   (a) Sofbol              Murid dapat :
     (i) Kemahiran asas sofbol:
         Menangkap         Aras 1                  Melakukan kemahiran asas dalam
         Membaling          Menyatakan aspek-aspek        permainan sofbol secara
         Memadang           keselamatan dalam per mainan     berpasukan.
         Memukul           sofbol.
         Menampan           Melakukan kemahiran asas       Menyediakan folio individu berkaitan
         Pitching           permainan sofbol dengan betul dan   dengan kemahiran per mainan
         Larian antara tapak     selamat.               sofbol.

     (ii)  Aspek-Aspek        Aras 2                  Membincangkan aspek-aspek
         Keselamatan:         Mengenal pasti tindakan berbahaya   keselamatan yang perlu diambil kira
           Mengenal pasti      dalam situasi per mainan.       dalam per mainan sofbol.
           kemampuan, tahap,
           dan kecergasan    Aras 3                  Menjelaskan kesalahan biasa yang
           murid semasa       Menyatakan sekurang-kurangnya tiga  dilakukan semasa latihan dan
           melakukan aktiviti.   kesalahan biasa yang dilakukan    permainan.
           Kemudahan        semasa latihan dan per mainan.
           peralatan.        Menyatakan otot utama yang      Menamakan otot utama yang
           Persekitaran atau    digunakan dalam kemahiran tersebut.  digunakan dalam kemahiran
           tempat beraktiviti.                      permainan sofbol.
           Penyeliaan, arahan
           dan bimbingan.                         Merancang aktiviti latih tubi
           Latihan yang                          kemahiran asas permainan sofbol
           sistematik.                          dalam kumpulan.
          Per lakuan murid.
                                                           111
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

    BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN          HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

   (b)  Badminton           Murid dapat :

      (i) Kemahiran asas       Aras 1                  Melakukan kemahiran asas dalam
        badminton:          Menyatakan aspek-aspek        permainan badminton secara
          Memegang raket       keselamatan dalam per mainan     berpasukan.
          Servis           badminton.
          Pukulan hadapan      Melakukan kemahiran asas dalam    Menyediakan folio individu berkaitan
          Pukulan kilas       permainan badminton.         dengan kemahiran per mainan
          Pukulan lob                           badminton.
         Smesy          Aras 2
                       Mengenal pasti tindakan berbahaya   Membincangkan aspek-aspek
      (ii) Aspek-Aspek         dalam situasi per mainan.       keselamatan yang perlu diambil kira
         Keselamatan:                            dalam melakukan permainan
          Mengenal pasti     Aras 3                  badminton.
          kemampuan, tahap,     Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
          dan kecergasan murid   kesalahan biasa yang dilakukan    Menjelaskan kesalahan biasa yang
          semasa melakukan     semasa latihan dan per mainan.    dilakukan semasa latihan dan
          aktiviti.         Menyatakan otot-otot utama yang    permainan.
          Kemudahan         digunakan dalam kemahiran tersebut.
          peralatan.                           Menamakan otot utama yang
          Persekitaran atau                        digunakan dalam kemahiran
          tempat beraktiviti.                       permainan badminton.
          Penyeliaan, arahan
          dan bimbingan.                         Merancang aktiviti latih tubi
          Latihan yang                          kemahiran asas permainan
          sistematik.                           badminton dalam kumpulan.
          Per lakuan murid.

112
                            HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                    TAHUN 5


 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN          HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c)  Ragbi Sentuh          Murid dapat :

   (i) Kemahiran ragbi sentuh:  Aras 1                  Melakukan kemahiran asas dalam
       Menghantar         Menyatakan aspek-aspek        permainan ragbi sentuh secara
       Menangkap         keselamatan dalam per mainan ragbi  berpasukan.
       Menggelecek        sentuh.
       Mengelak          Melakukan kemahiran asas dalam    Menyediakan folio individu berkaitan
       Menghadang         permainan ragbi sentuh.        dengan kemahiran per mainan ragbi
       Menyentuh                            sentuh.
                   Aras 2
   (ii) Aspek-Aspek         Mengenal pasti tindakan berbahaya   Membincangkan aspek-aspek
      Keselamatan:         dalam situasi per mainan.       keselamatan yang perlu diambil kira
       Mengenal pasti                         dalam melakukan permainan ragbi
       kemampuan, tahap,   Aras 3                  sentuh.
       dan kecergasan murid   Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
       semasa melakukan     kesalahan biasa yang dilakukan    Menjelaskan kesalahan biasa yang
       aktiviti.         semasa latihan dan per mainan.    dilakukan semasa latihan dan
       Kemudahan         Menyatakan otot utama yang      permainan.
       peralatan.        digunakan dalam kemahiran tersebut.
       Persekitaran atau                        Menamakan otot utama yang
       tempat beraktiviti.                       digunakan dalam kemahiran
       Penyeliaan, arahan                       permainan ragbi sentuh.
       dan bimbingan.
       Latihan yang                          Merancang aktiviti latih tubi
       sistematik.                           kemahiran asas permainan ragbi
       Per lakuan murid.                        sentuh.                                                        113
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

    BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN          HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

 2.  Olahraga               Murid dapat :
    (a) Padang
      (i) Lompat tinggi:        Aras 1                  Melakukan kemahiran lompat tinggi
         Gaya pelana         Menyatakan aspek-aspek         dengan betul dan selamat secara
         Gaya fosbury         keselamatan semasa melakukan      individu.
                        acara lompat tinggi.
     (ii) Fasa-fasa lompat tinggi:    Melakukan kemahiran lompat tinggi   Menyenaraikan undang-undang dan
          Lari landas         dengan betul dan selamat.       peraturan asas dalam acara lompat
          Lonjakan          Menyatakan undang-undang dan      tinggi.
          Layangan          peraturan asas dalam acara lompat
          Mendarat          tinggi.                Membincangkan aspek-aspek
                                           keselamatan yang perlu diambil kira
     (iii) Undang-undang dan      Aras 2                  dalam acara lompat tinggi.
        peraturan acara lompat     Menyatakan fasa-fasa acara lompat
        tinggi             tinggi.                Menyediakan folio individu berkaitan
                                           dengan acara lompat tinggi.
     (iv)Aspek-Aspek Keselamatan:    Aras 3
         Mengenal pasti        Menyatakan sekurang-kurangnya tiga   Menjelaskan kesalahan-kesalahan
         kemampuan, tahap, dan     kesalahan biasa yang dilakukan     biasa dilakukan oleh rakan semasa
         kecergasan murid       semasa latihan.            latihan.
         semasa melakukan       Mengenal pasti otot utama yang
         aktiviti.           digunakan dalam acara lompat tinggi.
         Kemudahan peralatan.
         Persekitaran atau
         tempat beraktiviti.
         Penyeliaan, arahan dan
         bimbingan.
         Latihan yang sistematik.
114
                               HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                      TAHUN 5


   BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN          HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.  Pendidikan Pergerakan        Murid dapat :

   (a)  Gim nastik Iram a       Aras 1                  Melakukan kemahiran gimnastik
                       Menyatakan aspek-aspek        irama secara individu dan
      Gimnastik irama ber maksud    keselamatan yang perlu diambil kira  kumpulan.
      pergerakan yang dilakukan     dalam melakukan aktiviti gimnastik
      segerak dengan ritma untuk    irama.                Membincangkan aspek-aspek
      menghasilkan pergerakan      Melakukan kemahiran gimnastik     keselamatan yang perlu diambil kira
      tubuh badan yang         irama mengikut tema dengan betul   dalam pergerakan gimnastik irama.
      berkoordinasi serta estetik.   dan selamat.
                                          Menjelaskan tiga kesalahan biasa
      (i) Tema Pergerakan:      Aras 2                  yang dilakukan oleh rakan semasa
         Pergerakan 4        Menyatakan sekurang-kurangnya tiga  latihan.
         - Gerak edar dan      kesalahan yang biasa dilakukan
           pusing badan      semasa latihan.            Menamakan tiga otot utama yang
         Pergerakan 5                           digunakan dalam acara gimnastik
         - Pusingan badan    Aras 3                  irama.
                       Mereka cipta rangkaian pergerakan
      (ii) Aspek-Aspek         menggunakan tema gerak edar, dan   Menunjuk cara rangkaian
        Keselamatan:         pusing badan.             pergerakan dalam gimnastik irama
          Latihan yang       Menyatakan otot utama yang      dengan menggunakan muzik, alatan
          sistematik.       digunakan dalam acara gimnastik    atau tanpa alatan.
          Mengenal pasti      irama.
          kemampuan, tahap,
          dan kecergasan
          murid semasa
          melakukan aktiviti.


                                                           115
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

      BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN   HASIL PEMBELAJARAN  CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN           Kemudahan
           peralatan.
           Persekitaran atau
           tempat beraktiviti.
           Penyeliaan, arahan
           dan bimbingan.
           Per lakuan murid.

 Nota :

 Pergerakan di atas boleh dikaitkan
 dengan teknik alatan dan dirangkaikan.
116
                            HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                    TAHUN 5


 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN          HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b)  Gim nastik Artistik      Murid dapat :

   Gimnastik artistik       Aras 1                  Melakukan kemahiran gimnastik
   menekankan tiga aktiviti     Menyatakan aspek-aspek        artistik secara individu dan
   utama iaitu imbangan,       keselamatan yang perlu diambil kira  kumpulan.
   ketangkasan dan lombol.      dalam melakukan aktiviti gimnastik
   Strategi pengajaran dan      artistik.               Membincangkan aspek-aspek
   pembelajaran adalah secara    Melakukan kemahiran gimnastik     keselamatan yang perlu diambil kira
   formal dan terancang. Teknik   artistik mengikut pola pergerakan   dalam pergerakan gimnastik artistik.
   dan gaya pelaksanaan       dengan betul dan selamat.
   sesuatu kemahiran                            Menunjuk cara rangkaian
   pergerakan adalah khusus.   Aras 2                  pergerakan yang menggabungkan
                    Menyatakan sekurang-kurangnya tiga  aktiviti yang berlainan dalam pola
   (i) Pola Pergerakan:       kesalahan yang biasa dilakukan    yang sama atau berlainan.
       Pola pergerakan 3     semasa latihan.
        - Gerak edar                          Menjelaskan tiga kesalahan biasa
        Pola pergerakan 4   Aras 3                  yang dilakukan oleh rakan semasa
        - Putaran        Mereka cipta rangkaian pergerakan   latihan.
                    menggunakan pola pergerakan gerak
   (ii) Aspek-Aspek         edar dan putaran.           Menamakan tiga otot utama yang
      Keselamatan:         Menyatakan otot-otot utama yang    digunakan dalam acara gimnastik
        Latihan yang       digunakan dalam acara gimnastik    artistik.
        sistematik.       irama.
        Mengenal pasti
        kemampuan, tahap,
        dan kecergasan
        murid semasa
        melakukan aktiviti.

                                                          117
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

    BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN    HASIL PEMBELAJARAN  CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN          Kemudahan peralatan
          Persekitaran atau
          tempat beraktiviti.
          Penyeliaan, arahan
          dan bimbingan.
          Perlakuan murid.

 Perhatian :

 Pola pergerakan di atas perlu diajar
 dengan menggunakan alatan khusus
 atau alatan ganti.
118
                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                      TAHUN 5


   BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN         HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
4.  Rekreasi
   (a) Rekreasi dan kesenggangan   Murid dapat :
   Rekreasi ber maksud aktiviti
   terancang untuk memenuhi masa   Aras 1                  Menyediakan folio individu berkaitan
   lapang untuk tujuan bukan       Menyatakan aspek-aspek        dengan cara menggunakan kompas
   pertandingan tetapi untuk       keselamatan yang perlu diambil kira  untuk mencari bear ing dan titik
   merehatkan fikiran dan badan.     dalam melakukan aktiviti rekreasi.  kaw alan.
                      Menyatakan maksud orienteering.
   (i) Cadangan Aktiviti:        Menjelaskan cara menggunakan     Membincangkan aspek-aspek
      ‘Orienteering’         kompas dengan betul.         keselamatan yang perlu diambil kira
      - maksud ‘orienteering’                       semasa melakukan aktiviti
      - mengenal kompas      Aras 2                  orienteering.
      - membaca bearing       Menjelaskan cara menggunakan
      - mencari titik kaw alan    kompas untuk mencari bearing dan   Melakukan aktiviti orienteering
                      titik kaw alan.            bersama guru.
   (ii) Aspek-Aspek Keselamatan:
         Latihan yang      Aras 3
         sistematik.        Mengaplikasikan kemahiran
         Mengenal pasti      penggunaan kompas dalam aktiviti
         kemampuan, tahap,     orienteering.
         dan kecergasan murid
         semasa melakukan
         aktiviti.
         Kemudahan peralatan.
         Persekitaran atau
         tempat beraktiviti.
         Penyeliaan, arahan
         dan bimbingan.
         Per lakuan murid.

                                                          119
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN


    BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN           HASIL PEMBELAJARAN      CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

 1.  Keselam atan             Murid dapat :

    (a) Keselamatan semasa        Aras 1                 Menamakan sekurang-kurangnya
      beraktiviti:             Menyatakan alatan sukan dan     empat jenis alatan di padang dan
      Keselamatan dalam sukan       permainan yang selamat digunakan  balapan yang boleh
      bermaksud suatu keadaan       di padang, gelanggang dan dew an.  membahayakan.
      yang membolehkan kita        Menyatakan peraturan-peraturan
      melibatkan diri dalam sukan     yang betul dan selamat semasa    Membincangkan langkah-langkah
      dan permainan tanpa         menggunakan alatan padang dan    keselamatan dan peraturan yang
      menimbulkan implikasi buruk .    balapan.              betul semasa menggunakan alatan
                                          padang dan balapan.
     (i) Alatan             Aras 2
         Padang            Mengenal pasti alatan padang dan  Membincangkan langkah-langkah
         Balapan            balapan yang selamat digunakan   meningkatkan disiplin dalam latihan
                        semasa sukan dan permainan.     sukan dan per mainan.
     (ii) Peraturan dan keselamatan    Menjelaskan langkah-langkah
        alatan.             keselamatan semasa menggunakan
        Contoh:             alatan padang dan balapan.
          Peluru
          Palang dan tiang lompat  Aras 3
          tinggi            Mencadangkan peraturan semasa
          Pagar            menggunakan alatan sukan dan
          Per mukaan balapan      permainan.
          Baton
          Spike


120
                   HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                        TAHUN 5


BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN  HASIL PEMBELAJARAN     CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


     Papan penahan
     Kaw asan mendarat
     lompat jauh
     Papan lonjak
                                             121
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

    BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN         HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

 2.  Pengurusan            Murid dapat :

    (a) Pengurusan diri dar i segi:  Aras 1                  Menyenaraikan jenis-jenis makanan
        Makanan bervitamin     Menyatakan jenis-jenis vitamin yang  bervitamin.
        semasa latihan dan     diperlukan semasa latihan dan
        bersukan.          bersukan.               Menyusun dan mengelaskan alatan
                      Menyatakan cara susunan dan      sukan dan per mainan.
    (b) Pengurusan alatan sukan dan   pengelasan alatan sukan dan
      permainan:            permainan.              Menyediakan folio individu berkaitan
        Susunan dan pengelasan.                      dengan makanan bervitamin
                     Aras 2                  semasa latihan dan bersukan.
                      Menjelaskan kepentingan makanan
                      bervitamin dalam sukan dan      Membincangkan kepentingan
                      permainan.              menyusun dan mengelaskan alatan
                      Menjelaskan kepentingan menyususn   sukan dan per mainan.
                      dan mengelaskan alatan sukan dan
                      permainan.

                     Aras 3
                      Membincang tentang kepentingan
                      vitamin bagi aktiviti sukan.
122
                              HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
                                                      TAHUN 5


   BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN          HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.  Isu-isu dalam Pendidikan      Murid dapat :
   Jasm ani dan Sukan
                     Aras 1                  Membincangkan kesan
   (a)  Kesan pengambilan dadah     Menyatakan kesan pengambilan     pengambilan dadah dalam sukan
      dalam sukan dan per mainan.   dadah dalam sukan dan per mainan.   dan permainan.

   (b) Penyalahgunaan dadah dalam   Aras 2                  Membincangkan isu-isu pesalah
     sukan dan per mainan.       Membincang isu salah guna dadah    guna dadah dalam sukan dan
                      dalam sukan dan per mainan.      permainan.

                     Aras 3                  Menyediakan folio individu berkaitan
                      Membuat penilaian tentang isu salah  dengan penyalahgunaan dadah
                      guna dadah dalam sukan dan      dalam sukan dan per mainan.
                      permainan.
                                         Melayari lama w eb berkaitan
                                         dengan isu penyalahgunaan dadah
                                         dalam sukan dan per mainan.
                                                          123
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

    BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN         HASIL PEMBELAJARAN      CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

 4.  Etika dalam sukan         Murid dapat :
    Etika dalam sukan ber maksud
    panduan tentang peranan peserta  Aras 1                 Bercerita tentang perasaan setelah
    dalam sukan dan peranan       Menyatakan perasaan semasa      menerima keputusan sesuatu
    penonton yang menyaksikan      menerima keputusan sesuatu      permainan.
    sesuatu permainan.          permainan.
                                         Membincangkan cara-cara
    (a) Semangat Kesukanan      Aras 2                 mengaw al perasaan setelah
       Menerima keputusan      Menjelaskan dengan contoh faktor-  menerima kekalahan dalam
       permainan.          faktor yang mempengaruhi prestasi.  permainan.

    (b) Contoh faktor-faktor yang   Aras 3
      mempengaruhi prestasi:      Mencadangkan cara-cara mengaw al   Menyediakan folio individu berkaitan
        Kurang kerjasama       perasaan setelah menerima sesuatu  dengan insiden-insiden pengaduhan
        sepasukan.          keputusan per mainan.        selepas permainan ( dengan tujuan
        Kelemahan strategi                        mengambil iktibar )
        permainan.
        Kurang kemahiran.                         Membincang pro dan kontra
                                         semangat kesukanan yang ekstrim.
    (c) Cara mengaw al perasaan
      setelah dew asa:
        Mengikut arahan atau
        nasihat jurulatih.
        Menenangkan fikiran
        melalui aktiviti
        menyejukkan badan.
        Relaksasi mental.


124

								
To top