Giay de nghi thanh toan noi bo by nvhiepbk

VIEWS: 358 PAGES: 2

									                                        MÉu sè 03 - TT
   C«ng ty cæ phÇn licogi 12.6                  (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC
         X-ëng s¶n xuÊt                         ngµy 20/03/2006 cña Bé
                                  tr-ëng – BTC)

                      GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n
                  Ngµy....... th¸ng ....... n¨m 2010

     KÝnh göi: ¤ng Qu¶n ®èc X-ëng s¶n xuÊt
Hä vµ tªn ng-êi ®Ò nghÞ thanh to¸n:
........................................................................................
Bé phËn ( hoÆc ®Þa chØ):
.........................................................................................................
Néi dung thanh
to¸n:...............................…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Sè tiÒn:..............................................(B»ng
ch÷.....................................................................
……………………………………………..............................................................…………...)
(KÌm theo...............................chøng tõ
gèc...............................................................................)
      Ng-êi ®Ò nghÞ                  KÕ to¸n x-ëng                  Qu¶n ®èc X-ëng
                                        MÉu sè 03 - TT
   C«ng ty cæ phÇn licogi 12.6                  (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC
         X-ëng s¶n xuÊt                         ngµy 20/03/2006 cña Bé
                                  tr-ëng – BTC)

                      GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n
                  Ngµy....... th¸ng ....... n¨m 2010
     KÝnh göi: ¤ng Qu¶n ®èc X-ëng s¶n xuÊt
Hä vµ tªn ng-êi ®Ò nghÞ thanh to¸n:
........................................................................................
Bé phËn ( hoÆc ®Þa chØ):
.........................................................................................................
Néi dung thanh
to¸n:...............................…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Sè tiÒn:..............................................(B»ng
ch÷.....................................................................
……………………………………………..............................................................…………...)
(KÌm theo...............................chøng tõ
gèc...............................................................................)
      Ng-êi ®Ò nghÞ                 KÕ to¸n x-ëng        Qu¶n ®èc X-ëng

								
To top