Docstoc

Bang Tong Hop Xuat - Nhap Vat Tu Xuong

Document Sample
Bang Tong Hop Xuat - Nhap Vat Tu Xuong Powered By Docstoc
					                       B¶ng tæng hîp xuÊt nhËp th¸ng ........ n¨m 20.......
                §¬n vÞ         Néi dung xuÊt/nhËp                 §¬n gi¸
Ngµy  Ng-êi xuÊt/nhËp néi
                                          §¬n vÞ Sè l-îng
th¸ng      bé      Tªn ®¬n vÞ  M· hµng    Tªn hµng ho¸ - Quy c¸ch           Gi¸ b¸n, mua, thuª
                Tæng céng
  Thµnh tiÒn

TiÒn b¸n, mua, thuª