Docstoc

tam giai

Document Sample
tam giai Powered By Docstoc
					Câu 1:
Một công ty có dòng tiền của dự án cho trong bảng dưới đây:

      Năm            0        1        2       3
      CF           -20,000.0     1,900.0      1,900.0  1,900.0

Câu 2:
Các dòng tiền của các dự án loại trừ nhau cho trong bảng dưới.
      Chi phí sử dụng vốn là:                  11.50%
          Dự án        0       1       2       3
           A         -100.0      12.0       12.0     12.0
           B         -130.0      15.0       15.0     15.0
           C         -150.0      18.0       18.0     18.0

Câu 3:
Cho hai dự án A và B,
Tại mọi thời điển DA A và B có dòng tiền tương ứng là Cfa, CFb.
      Với         7CFa=CFb

      Nên: TpA=TpB
      Với 7CFa=CFb ==> (B/C)A = (B/C)B
      Vậy:
      Khi CFb > 7CFa => (B/C)A > (B/C)B
      Khi CFb < 7CFa => (B/C)A < (B/C)B

Câu 4:
Một dự án có huy động nguồn vốn từ các hình thức dưới đây.
Biết thuế suất thuế thu nhập là:          40.00%

          Năm       Vốn tự có   Vay NH     Vay ưu đã NN
        Giá trị (trđg)     3,600.0     3,600.0      1,800.0
         CF sd vốn     12.0%     15.0%       7.8%
      CF sd vốn sau thuế     12.0%      9.0%        4.7%

Câu 5:                       tìm r              tìm R
Giả sử lạm phát là: (ilp)               9.00%              6.00%
Lãi suất danh nghĩa: R                18.00%             12.360%
1+R=(1+r)(1+ilp)
Vây mức sinh lợi thực: r               8.257%             6.00%
Câu 6:
IRRda =                      14.50% /năm
Có                         40.00% vốn với CF sd vốn là
Huy động                      60.00% vốn với CF sd vốn trước thuế là
Biết thuế suất thuế thu nhập của Da        25.00%
Ta có WACCda =                    10.20% < IRRda, nên thực hiện dự án

Câu 7:
Một dự án đầu tư có:
MARR                        10.00%
Thuế suất thuế thu nhập DA             20.00%
NH hứa cho vay lãi suất              12.00%
Nhà đầu tư quyết định vay hay không?

      IRRnợ =                  9.60% < MARRda      => Nên đầu tư DA
Tính IRR nợ như là tính CF sd vốn

Cau 8:
Trong quá trình thực hiện dự án
CF đầu tư ban đầu của Da tăng so với dự kiến ban đầu là (TSCĐ):
Lãi suất chiết khấu trước thuế là
Thuế suất thuế thu nhập là:
Lợi nhuận trước thuế của các năm là lớn hơn
Vậy giá trị CFATt ở các năm thay đổi
NPVda thay đổi
Ta có: CFAT = CFBT(1-t)+D*t
 ==>     DeltaCFAT = DeltaD*t
       DeltaD =           50.0
       DeltaCFAT từ năm 1 đến năm 7 =                    12.50
       Năm            0       1       2        3
       DeltaCFAT         -200.0      12.5     12.5      12.5
       DeltaNPV =         -75.5

Cau 8:    Thi thử
Trong quá trình thực hiện dự án
CF đầu tư ban đầu của Da tăng so với dự kiến ban đầu là (TSCĐ):
Lãi suất chiết khấu trước thuế là
Thuế suất thuế thu nhập là:
Lợi nhuận trước thuế của các năm là lớn hơn
Vậy giá trị CFATt ở các năm thay đổi
NPVda thay đổi
Ta có: CFAT = CFBT(1-t)+Dt
 ==>     DeltaCFAT = DeltaD*t
       DeltaD =           50.0
       DeltaCFAT từ năm 1 đến năm 7 =                   10
       Năm            0       1      2       3
       DeltaCFAT         -350.0      10.0     10.0     10.0
       DeltaNPV =          -76.9
Cau 9:
Lãi suất chiết khấu là
Thuế suất thuế thu nhập là:
CF lương của năm 2 so với dự kiến:
Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2, 3 là:
Tính DeltaNPV =?

                       Năm 2           Năm 3
                   KH       TH      KH      TH
      LNT Thuế            25.0      -5.0     25.0     25.0
      LN chịu thuế          25.0       0.0     25.0     20.0
      Thuế TN             5.0       0.0     5.0     4.0
      LN sau thuế          20.0      -5.0     20.0     21.0
      Delta LNst                  -25.0            1.0

      DeltaNPV =                         -20.64

Cau 9:    thi thử
Lãi suất chiết khấu là
Thuế suất thuế thu nhập là:
CF lương của năm 2 so với dự kiến:
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2, 3 là:
Tính DeltaNPV =?

                       Năm 2           Năm 3
                   KH       TH      KH      TH
      LNT Thuế            21.0      -6.0     21.0     21.0
      LN chịu thuế          21.0       0.0     21.0     15.0
      Thuế TN             4.2       0.0     4.2     3.0
      LN sau thuế          16.8      -6.0     16.8     18.0
      Delta LNst                  -22.8            1.2

      DeltaNPV =                         -18.6
Cau 10:
Biết NPV(7%) =
DA vay với lãi suất
Thuế suất thuế TN
Vậy NPV(7%) của Chủ sở hữu

Cau 10:
Để tiến hành một Da đầu tư người ta xây dựng kế hoạch thực hiện dự án
trong điều kiện bình thường (KHBT)
và kế hoạch khẩn trương (KHKT) dự án như sau:

                   C.việc         KHBT              KHKT
         Công việc      trước     T.gian      CF       T.gian
           A                 6       5        5
           B                 6       4        4
           C         A       11       5        8
           D         B        8       5        6
           E         A        7       4        5
           F         C,D       12       7        6
           G         C,D       7       4        4
           H         E,F       6       3        4
           I         G        5       3        3
           Hoàn thành DA             35.0       40.0     23.0

a1) Xác định thời gian hoàn thành dự án nhanh nhất và tổng chi phí ở KHBT
      t/gian =                   35.0
      Chi phí =                  40.0

a2) Xác định thời gian hoàn thành dự án nhanh nhất và tổng chi phí ở KHKT
      t/gian =                   23.0
      Chi phí =                  62.0

a3) Và thời gian dự trũ, điền số liệu vào bảng

b) Xác định thời gian hoàn thành dự án nhanh nhất có thể và chi phí thấp nhất (trong đk là thời gian hoàn thành DA
Hãy chỉ ra thời gian và chi phí của từng công việc khi DA được hoàn thành nhanh nhất, với chi phí thấp nhất (điền k

         Công việc      t.gian     CF             Với KHKT là ACFH 23 tuần, CF
           A             0.0     2.0       0.0 Ta thấy khi xét thời gian dự trữ to
           B             2.0     1.0       2.0 E có 19 - 5 -5 =
           C             0.0     1.0       0.0 B, D có
           D           1.0       1.0        1.0 G, I có
           E          2.0       1.0        2.0
           F          0.0       0.5        0.0
           G           1.0       1.0        1.0
           H           0.0       1.0        0.0
           I          2.0       1.5        3.0
          tổng          8.0                9.0
          Thời gian hoàn thành          23.0
          Chi phí hoàn thành          53.0


         Công việc     t.gian      CF      Công việc      t.gian
          A           5.0       7.0    F             6.0
          B           6.0       4.0    G             5.0
          C           8.0       8.0    H             4.0
          D           7.0       6.0    I             5.0
          E           7.0       4.0
         Thời gian hoàn thành          23.0    Chi phí hoàn thành


Cau 11:
Theo KH và kết quả kiểm tra sau 6 tháng thực hiện, một DA có các công việc được thực hiện với dữ liệu sau:
Thời gian kiểm tra sau

                                        % công việc
         Công tác    t/gian (thg)   CF ($)    CF thực tế ($) đã thực hiện
           A         7       2,100.0      1,800.0   90.00%
           B         8       4,800.0      3,200.0   80.00%
           C         9       6,300.0      3,900.0   50.00%
          Tổng          24.0   13,200.0      8,900.0

                  Thực chi:    Dự chi:    Gtrị thu đc:  Csố TH về
         Công tác     ACWP      BCWS       BCWP     TĐ SPI
           A        1,800.0     1,800.0      1,890.0   1.050
           B        3,200.0     3,600.0      3,840.0   1.067
           C        3,900.0     4,200.0      3,150.0   0.750
          Tổng        8,900.0     9,600.0      8,880.0

Hãy xác định các chỉ số chênh lệch CF, chỉ số tiến dộ và chi phí
Dự đoán CF, thời gian cần thiết để hoàn thành các công việc trong dự án rồi điền vào bảng
           Phân tích các chênh lệch
Công tác  SV     CV        AV      TV
  A      90.0    90.0        0.0    -0.3
  B     240.0    640.0       400.0    -0.4
  C    -1,050.0   -750.0       300.0     2.0
   4            IRR    Cty KHÔNG chấp nhận sử dụng vốn của dự án khi chi phí sử dụng v
  21,900.0            9.50%                        >
   4      5      NPV      Theo tiêu chuẩn NPV dự án KHÔNG được chấp nhận là dự án:
     12.0     112.0     1.82                     B và A
     15.0     145.0     0.18                     Vì các DA loại trừ nhau
     18.0     168.0     2.74
Chi phí sử dụng vốn WACC của DA:
    9.34%
                  12.00%
                  12.00%
> Nên đầu tư DA
           200.0 trđ           4.0 năm
         16.00% /năm        ==>>       12.00% Trừ thuế
         25.00%
            60.0 trđ      >=         50.0 Điều kiện
         trđ
          4
            12.5
           350.0 trđ           7.0 năm
         18.00% /năm        ==>>       14.40% Trừ thuế
         20.00%
            60.0 trđ      >=         50.0 Điều kiện
trđ
 4        5         6     7
   10.0      10.0       10.0    10.0


10.00% /năm         ==>>       8.00% Trừ thuế
20.00%
   30.0 trđg
   25.0 trđg
10.00% /năm         ==>>       8.00% Trừ thuế
20.00%
   27.0 trđg
   21.0 trđg
           180.0 tr
         10.00%          ==>>         7.00% Trừ thuế
         30.00%
           180.0 tr       Do IRRda = lãi vay
     KHKT             Thời gian dự trữ - KHBT      CF rút
         CF      Tự do    Toàn phần    Chắc chắn  ngắn
          7       0       0       0      2.0
          6       0       3       3      1.0
          8       0       0       0      1.0
          7       3       3       0      1.0
          6       16       16       16      1.0
         10       0       0       0      0.5
          7       0       6       6      1.0
          5       0       0       0      1.0
          6       6       6       0      1.5
            62.0      Không điền vào ô này
đk là thời gian hoàn thành DA là nhanh nhất)
ất, với chi phí thấp nhất (điền kq vào bảng)

ới KHKT là ACFH 23 tuần, CF 62 trđ
 thấy khi xét thời gian dự trữ toàn phần:
có 19 - 5 -5 =             9.0 tháng dự trữ
                    3.0 tháng dự trữ
                   3.0 tháng dự trữ
         CF
            10.0
            6.0
            5.0
            3.0

            53.0
hực hiện với dữ liệu sau:
            6.0 tháng thực hiện
       Csố TH về
        CF CPI
          1.050
          1.200
          0.808
    Chỉ số       Dự báo cần thiết để hthànhDA
tiến độ     chi phí   chi phí     thời gian
   1.050      1.050    2,000.0       6.67
   1.067      1.200    4,000.0       7.50
   0.750      0.808    7,800.0       12.00

                 3,800.0     2,000.0
                 7,600.0     4,000.0
                 12,000.0     7,800.0
dự án khi chi phí sử dụng vốn của Cty:
      ##
c chấp nhận là dự án:

  Vì các DA loại trừ nhau nên chỉ chọn 1 DA
                   6
                   6

          2


      A
        6
  0
  0

1                 C    11


    B
  6          6.0
            9.0
               D
        3             4
               8
                   5
                   5

            2
      A
        5
  0
  0

                 C  8
1


    B
  4          4.0
            7.0
               D
          3           4
               6
KHBT

                   29.0
                   29.0
E
               6
7.0

                          H
                      6
          F  12                   35.0
                                35.0

                              7


                        I
    17.0             24.0        5
    17.0             30.0
       G
               5
       7.0


KHKT

                   19.0
                   19.0
E
                 6
5.0
                      H
                  4
         F  6                 23.0
                            23.0


                          7


                    I
  13.0           17.0        3
  13.0           20.0
      G
4            5
      4.0
Câu 1:
Một công ty có dòng tiền của dự án cho trong bảng dưới đây:

      Năm             0       1        2       3
      Da A             -600.0       84.0       84.0     84.0
      Da B            -1,200.0      144.0       144.0    144.0
      Da C            -1,800.0      360.0       360.0    360.0
      Da (B-A)           -600.0       60.0       60.0     60.0

      CF sd vốn        <=10%     (10%;14]    MARR>14%
      Da được chọn       B        A       ko có

Câu 2:
Các dòng tiền của các dự án loại trừ nhau cho trong bảng dưới.
      Chi phí sử dụng vốn là:                   11.50%
          Năm         0       1        2       3
          CFBT         -3,800.0    1,300.0       1,300.0  1,300.0
          Khao                1,350.0        844.0   703.0
          TNCT                  -50.0        456.1   597.0
         Thuế TN                  0.0        126.5   149.2
          CFAT         -3,800.0    1,300.0       1,173.5  1,150.8

Câu 3:
Cho hai dự án A và B,
Tại mọi thời điển DA A và B có dòng tiền tương ứng là Cfa, CFb.
      Với         7CFa=CFb

      Nên: TpA=TpB
      Với 7CFa=CFb ==> (B/C)A = (B/C)B
      Vậy:
      Khi CFb > 7CFa => (B/C)A > (B/C)B
      Khi CFb < 7CFa => (B/C)A < (B/C)B

Câu 4:
Một dự án có huy động nguồn vốn từ các hình thức dưới đây.
Biết thuế suất thuế thu nhập là:          40.00%

          Năm       Vốn tự có    Vay NH     Vay ưu đã NN
        Giá trị (trđg)    3,600.0     3,600.0      1,800.0
         CF sd vốn     12.0%      15.0%       7.8%
      CF sd vốn sau thuế      12.0%      9.0%     4.7%

Câu 5:                       tìm r            tìm R
Trong quá trình thực hiện dự án
CF đầu tư ban đầu của Da tăng so với dự kiến ban đầu là (TSCĐ):
Lãi suất chiết khấu trước thuế là
Thuế suất thuế thu nhập là:
Lợi nhuận trước thuế của các năm là lớn hơn
Vậy giá trị CFATt ở các năm thay đổi
NPVda thay đổi
Ta có: CFAT = CFBT(1-t)+D*t
 ==>     DeltaCFAT = DeltaD*t
       DeltaD =           10.0
       DeltaCFAT từ năm 1 đến năm 7 =                   2.00
       Năm            0       1      2       3
       DeltaCFBT          -70.0    0      0       0
       DeltaCFAT          -70.0      2.0      2.0      2.0
       DeltaNPV =          -19.1

Câu 6:
Lãi suất chiết khấu là
Thuế suất thuế thu nhập là:
CF lương của năm 2 so với dự kiến:
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2, 3 là:
Tính DeltaNPV =?

                       Năm 2            Năm 3
                   KH       TH      KH       TH
      LNT Thuế            4.0      -2.0      4.0      4.0
      LN chịu thuế          4.0       0.0      4.0      2.0
      Thuế TN             0.8       0.0      0.8      0.4
      LN sau thuế           3.2      -2.0      3.2      3.6
      Delta LNst                   -5.2             0.4

      DeltaNPV =                          -4.14

      CFATx = LN sau thuế + Dx
      Năm           0         1      2        3
      DeltaCFBT          0.0     0.0     -6.0      0.0
      DeltaCFAT          0.0         0.0      -5.2      0.4
      DeltaNPV =        -4.14
Câu 7:
Lãi suất chiết khấu là
Thuế suất thuế thu nhập là:
CF NVL năm 3 so với dự kiến:
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 3 là:
Tính DeltaNPV =?

                       Năm 3
                    KH      TH
      LNT Thuế            15.0      9.0
      LN chịu thuế          15.0      9.0
      Thuế TN             3.8      2.3
      LN sau thuế           11.3      6.8
      Delta LNst                   -4.5

      DeltaNPV =                         -2.96

      CFATx = LN sau thuế + Dx
      Năm           0         1      2       3
      DeltaCFBT          0.0     0.0     0.0      -6.0
      DeltaCFAT          0.0         0.0     0.0      -4.5
      DeltaNPV =        -2.96

Cau 8:
Lãi suất chiết khấu là
Thuế suất thuế thu nhập là:
Doanh thu năm 4 so với dự kiến:
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 4 là:
Tính DeltaNPV =?

                       Năm 4
                    KH      TH
      LNT Thuế            15.0      21.0
      LN chịu thuế          15.0      21.0
      Thuế TN             3.8      5.3
      LN sau thuế           11.3      21.0
      Delta LNst                   9.8

      DeltaNPV =                         5.57
      CFATx = LN sau thuế + Dx
      Năm           0        1       2       3
      DeltaCFBT         0.0     0.0      0.0      0.0
      DeltaCFAT         0.0         0.0       0.0     0.0
      DeltaNPV =        5.57

Cau 8:    Thi thử
Trong quá trình thực hiện dự án
CF đầu tư ban đầu của Da tăng so với dự kiến ban đầu là (TSCĐ):
Lãi suất chiết khấu trước thuế là
Thuế suất thuế thu nhập là:
Lợi nhuận trước thuế của các năm là lớn hơn
Vậy giá trị CFATt ở các năm thay đổi
NPVda thay đổi
Ta có: CFAT = CFBT(1-t)+Dt
 ==>     DeltaCFAT = DeltaD*t
       DeltaD =            50.0
       DeltaCFAT từ năm 1 đến năm 7 =                   10
       Năm            0       1     2        3
       DeltaCFAT          -350.0     10.0      10.0     10.0
       DeltaNPV =          -76.9
Cau 9:
Lãi suất chiết khấu là
Thuế suất thuế thu nhập là:
CF lương của năm 2 so với dự kiến:
Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2, 3 là:
Tính DeltaNPV =?

                      Năm 2             Năm 3
                   KH       TH      KH       TH
      LNT Thuế           25.0       -5.0     25.0     25.0
      LN chịu thuế         25.0       0.0     25.0     20.0
      Thuế TN            5.0       0.0      5.0      4.0
      LN sau thuế          20.0       -5.0     20.0     21.0
      Delta LNst                  -25.0             1.0

      DeltaNPV =                         -20.64

Cau 9:    thi thử
Lãi suất chiết khấu là
Thuế suất thuế thu nhập là:
CF lương của năm 2 so với dự kiến:
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2, 3 là:
Tính DeltaNPV =?

                      Năm 2              Năm 3
                   KH       TH         KH      TH
      LNT Thuế            21.0      -6.0       21.0     21.0
      LN chịu thuế          21.0       0.0       21.0     15.0
      Thuế TN             4.2       0.0        4.2      3.0
      LN sau thuế          16.8      -6.0       16.8     18.0
      Delta LNst                  -22.8               1.2

      DeltaNPV =                            -18.6

Cau 10:
Biết NPV(7%) =
DA vay với lãi suất
Thuế suất thuế TN
Vậy NPV(7%) của Chủ sở hữu

Cau 10:
Để tiến hành một Da đầu tư người ta xây dựng kế hoạch thực hiện dự án
trong điều kiện bình thường (KHBT)
và kế hoạch khẩn trương (KHKT) dự án như sau:

                 C.việc           KHBT              KHKT
         Công việc    trước       T.gian       CF      T.gian
          A                 6         5       5
          B                 6         4       4
          C        A         11         5       8
          D        B         8         5       6
          E        A         7         4       5
          F       C,D        12         7       6
          G       C,D         7         4       4
          H       E,F         6         3       4
          I        G         5         3       3
          Hoàn thành DA             35.0        40.0     23.0

a1) Xác định thời gian hoàn thành dự án nhanh nhất và tổng chi phí ở KHBT
      t/gian =                   35.0
      Chi phí =                   40.0
a2) Xác định thời gian hoàn thành dự án nhanh nhất và tổng chi phí ở KHKT
      t/gian =                   23.0
      Chi phí =                   62.0

a3) Và thời gian dự trũ, điền số liệu vào bảng

b) Xác định thời gian hoàn thành dự án nhanh nhất có thể và chi phí thấp nhất (trong đk là thời gian hoàn thành DA
Hãy chỉ ra thời gian và chi phí của từng công việc khi DA được hoàn thành nhanh nhất, với chi phí thấp nhất (điền k

         Công việc     t.gian      CF               Với KHKT là ACFH 23 tuần, C
           A            0.0      2.0         0.0  Ta thấy khi xét thời gian dự trữ t
           B            2.0      1.0         2.0  E có 19 - 5 -5 =
           C            0.0      1.0         0.0  B, D có
           D            1.0      1.0         1.0  G, I có
           E            2.0      1.0         2.0
           F            0.0      0.5         0.0
           G            1.0      1.0         1.0
           H            0.0      1.0         0.0
           I            2.0      1.5         3.0
          tổng           8.0                9.0
          Thời gian hoàn thành          23.0
          Chi phí hoàn thành           53.0


         Công việc     t.gian      CF      Công việc       t.gian
           A            5.0      7.0    F              6.0
           B            6.0      4.0    G              5.0
           C            8.0      8.0    H              4.0
           D            7.0      6.0    I              5.0
           E            7.0      4.0
          Thời gian hoàn thành          23.0    Chi phí hoàn thành


Cau 11:
Theo KH và kết quả kiểm tra sau 6 tháng thực hiện, một DA có các công việc được thực hiện với dữ liệu sau:
Thời gian kiểm tra sau

                                         % công việc
         Công tác     t/gian (thg)   CF ($)    CF thực tế ($) đã thực hiện
           A          7       2,100.0      1,800.0   90.00%
           B         8       4,800.0      3,200.0    80.00%
           C         9       6,300.0      3,900.0    50.00%
          Tổng          24.0   13,200.0      8,900.0

                  Thực chi:    Dự chi:    Gtrị thu đc:  Csố TH về
         Công tác     ACWP      BCWS       BCWP     TĐ SPI
           A        1,800.0     1,800.0      1,890.0   1.050
           B        3,200.0     3,600.0      3,840.0   1.067
           C        3,900.0     4,200.0      3,150.0   0.750
          Tổng        8,900.0     9,600.0      8,880.0

Hãy xác định các chỉ số chênh lệch CF, chỉ số tiến dộ và chi phí
Dự đoán CF, thời gian cần thiết để hoàn thành các công việc trong dự án rồi điền vào bảng

                          Phân tích các chênh lệch
         Công tác       SV      CV        AV        TV
           A           90.0      90.0        0.0      -0.3
           B          240.0     640.0       400.0      -0.4
           C         -1,050.0    -750.0       300.0       2.0
Cau 10:   slide
Để tiến hành một Da đầu tư người ta xây dựng kế hoạch thực hiện dự án
trong điều kiện bình thường (KHBT)
và kế hoạch khẩn trương (KHKT) dự án như sau:

                   C.việc         KHBT               KHKT
         Công việc      trước     T.gian       CF      T.gian
          A                 4         80       3
          B                 6         150       5
          C         A       5         160       4
          D         B       4         160       3
          E         A       3         180       2
          F         C,D       2         200       1
            Hoàn thành DA              16.0        930.0      12.0

a1) Xác định thời gian hoàn thành dự án nhanh nhất và tổng chi phí ở KHBT
      t/gian =                   16.0
      Chi phí =                  930.0

a2) Xác định thời gian hoàn thành dự án nhanh nhất và tổng chi phí ở KHKT
      t/gian =                    12.0
      Chi phí =                  1,100.0

a3) Và thời gian dự trũ, điền số liệu vào bảng

b) Xác định thời gian hoàn thành dự án nhanh nhất có thể và chi phí thấp nhất (trong đk là thời gian hoàn thành DA
Hãy chỉ ra thời gian và chi phí của từng công việc khi DA được hoàn thành nhanh nhất, với chi phí thấp nhất (điền k

         Công việc      t.gian      CF               Với KHKT là ACFH 12 tuần, C
           A             1.0      20.0        20.0 Ta thấy khi xét thời gian dự trữ t
           B             0.0      45.0         0.0 A có 9 - 3 -0 =
           C             0.0      35.0         0.0 D có
           D             1.0      20.0        20.0
           E             0.0      30.0         0.0
           F             0.0      20.0         0.0
           tổng            2.0                40.0
          Thời gian hoàn thành          12.0
           Chi phí hoàn thành         1,060.0


         Công việc     t.gian       CF       Công việc      t.gian
           A             4.0      80.0    F             1.0
           B             5.0      195.0
           C             4.0      195.0
           D             4.0      160.0
           E             2.0      210.0
          Thời gian hoàn thành             9.0     Chi phí hoàn thành
      thời gian là          15.0 tháng        => B        giảm
thời gian là  14.0 tháng  => tiếp C  giảm
thời gian là  13.0 tháng  => tiếp E  giảm
thời gian là  12.0 tháng  => tiếp F  giảm
   4      5      IRR   Cty KHÔNG chấp nhận sử dụng vốn của dự án khi chi phí sử dụng v
     84.0   684.0   14.00%                        >
     144.0  1,344.0   12.00%
     360.0   360.0    0.00% loại
     60.0   660.0   10.00%
   4            NPV    Theo tiêu chuẩn NPV dự án KHÔNG được chấp nhận là dự án:
   1,800.0           514.00                    B và A
    703.0          2,851.62                    Vì các DA loại trừ nhau
    897.0          1,332.98
    224.2
   1,575.8
Chi phí sử dụng vốn WACC của DA:
    9.34%
  70.0 trđ               7.0 năm
15.00% /năm          ==>>         12.00% Trừ thuế
20.00%
   10.0 trđ        >=            10.0 Điều kiện
trđ
 4        5         6       7
 0        0         0       0
    2.0       2.0       2.0      2.0
10.00% /năm          ==>>         8.00% Trừ thuế
20.00%
    6.0 trđg
    4.0 trđg
 4         5
0.0        0.0
    0.0       0.0
20.00% /năm          ==>>  15.00% Trừ thuế
25.00%
    6.0 trđg
   15.0 trđg
 4         5
0.0        0.0
    0.0       0.0
20.00% /năm          ==>>  15.00% Trừ thuế
25.00%
    6.0 trđg
   15.0 trđg
 4         5
6.0        0.0
    9.8        0.0
  350.0 trđ                7.0 năm
18.00% /năm          ==>>         14.40% Trừ thuế
20.00%
   60.0 trđ         >=            50.0 Điều kiện
trđ
 4        5          6       7
   10.0       10.0       10.0      10.0


10.00% /năm          ==>>          8.00% Trừ thuế
20.00%
   30.0 trđg
   25.0 trđg
10.00% /năm          ==>>          8.00% Trừ thuế
20.00%
      27.0 trđg
      21.0 trđg
     180.0 tr
    10.00%            ==>>         7.00% Trừ thuế
    30.00%
     180.0 tr         Do IRRda = lãi vay
KHKT              Thời gian dự trữ - KHBT      CF rút
    CF        Tự do     Toàn phần    Chắc chắn  ngắn
    7         0        0       0      2.0
    6         0        3       3      1.0
    8         0        0       0      1.0
    7         3        3       0      1.0
    6        16        16       16      1.0
    10         0        0       0      0.5
    7         0        6       6      1.0
    5         0        0       0      1.0
    6         6        6       0      1.5
      62.0         Không điền vào ô này
k là thời gian hoàn thành DA là nhanh nhất)
t, với chi phí thấp nhất (điền kq vào bảng)

ới KHKT là ACFH 23 tuần, CF 62 trđ
 thấy khi xét thời gian dự trữ toàn phần:
có 19 - 5 -5 =             9.0 tháng dự trữ
                    3.0 tháng dự trữ
                    3.0 tháng dự trữ
         CF
            10.0
            6.0
            5.0
            3.0

            53.0
ực hiện với dữ liệu sau:
              6.0 tháng thực hiện
  Csố TH về
  CF CPI
    1.050
    1.200
    0.808
       Chỉ số       Dự báo cần thiết để hthànhDA
    tiến độ     chi phí   chi phí     thời gian
      1.050      1.050    2,000.0       6.67
      1.067      1.200    4,000.0       7.50
      0.750      0.808    7,800.0       12.00

                     3,800.0    2,000.0
                     7,600.0    4,000.0
                     12,000.0    7,800.0
KHKT              Thời gian dự trữ - KHBT       CF rút
    CF       Tự do     Toàn phần    Chắc chắn   ngắn
    100       0        0       0       20.0
    195       0        6       6       45.0
    195       0        0       0       35.0
    180       0        0       -6       20.0
    210       0        14       14       30.0
    220       0        0       0       20.0
          1,100.0       Không điền vào ô này
k là thời gian hoàn thành DA là nhanh nhất)
t, với chi phí thấp nhất (điền kq vào bảng)

ới KHKT là ACFH 12 tuần, CF 1100 trđ
 thấy khi xét thời gian dự trữ toàn phần:
có 9 - 3 -0 =             6.0 tháng dự trữ
                    8.0 tháng dự trữ
         CF
          220.0
          1,060.0
            1.0 tháng     CF =         975.0
1.0 tháng  CF =  1,010.0
1.0 tháng  CF =  1,040.0
1.0 tháng  CF =  1,060.0
dự án khi chi phí sử dụng vốn của Cty:
      ##
c chấp nhận là dự án:

  Vì các DA loại trừ nhau nên chỉ chọn 1 DA
                 6
                 6

          2


      A
        6
  0
  0

1               C    11


    B
  6          6.0
            9.0
               D
        3               4
               8
                   5
                   5

            2


      A
        5
  0
  0

                 C    8
1


    B
  4          4.0
            7.0
               D
          3               4
               6
  0
  0
         D
0
         4.0
       A
    4.0
       B
    6.0
                         2

                6C
                6     5.0

         1
  0
  0
                   D
0
                   3.0
              A
           3.0

       B
    5.0
                         2

                5C
                5     4.0

         1
KHBT

              29.0
              29.0
E
            6
7.0

                     H
                 6
       F  12                 35.0
                           35.0

                         7


                   I
    17.0        24.0        5
      17.0             30.0
         G
                5
         7.0


  KHKT

                    19.0
                    19.0
  E
                6
  5.0

                            H
                        4
            F  6                   23.0
                                  23.0


                                7


                          I
      13.0             17.0        3
      13.0             20.0
         G
4                  5
         4.0
KHBT


             14       16
             14       16
                F
           3       4
                2.0
      E
    11    3.0
      11


2
  KHKT


               11       12
               11       12
                  F
             3       4
                  1.0
        E
      9    2.0
      9


2