Chuong3

Document Sample
Chuong3 Powered By Docstoc
					Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR  B/C  TP  Quan hệ
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
                   CÁC PHƢƠNG PHÁP
   NỘI DUNG
     1.  Các yêu cầu khi so sánh các
       phương án
     2.  Chỉ tiêu NPV
     3.  Chỉ tiêu IRR
     4.  Chỉ tiêu B/C
     5.  Chỉ tiêu TP
     6.  Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR   B/C     TP   Quan hệ
      Các yêu cầu khi so sánh các
          phương án

  Cùng một hệ mục tiêu        Cùng một môi trường
                       đầu tư
  Cùng các tiêu chuẩn đánh giá và
  cùng nguyên tắc ra quyết định   Cùng các dữ liệu các dữ kiện đưa
                     vào tính tóan các phương án
                           đầu tư
    Cùng vốn sử dụng         Cùng một khoảng thời
  Các phương án phải đưa về cùng     gian thực hiện
       qui mô vốn
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV     IRR   B/C    TP   Quan hệ
    Giá trị hiện tại thuần NPV
  Net Present Value
    Là giá trị quy đổi tất cả thu nhập và chi phí của dự
    án về thời điểm hiện tại (đầu kỳ phân tích)                     n
                      At
             NPV  
                t  0 (1  MARR )
                         t

            At:  Dòng tiền của dự án
            MARR: Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được
            n:  Thời gian thực hiện dự án (tính theo đơn vị năm)
Nguyễn Vũ Bích Uyên    Yêu cầu  NPV   IRR      B/C     TP      Quan hệ  VI DỤ
                                       n
                                             At
                                  NPV  
                                       t 0  (1  MARR ) t

  Cho một dự án có dòng tiền như sau:

                                       110
  t   0      1                 NPV= -100+           =0

 At  -100   110                          (1+0.1)                                 121
  t    0     1           NPV= -100+          =10
                                 (1+0.1)
 At   ---100      121


                         105
  t     0      1     NPV= -100+       =-4.5

  At  --100    105            (1+0.1)
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR   B/C    TP  Quan hệ  Giá trị hiện tại thuần NPV
                           n
                               At
  Net Present Value            NPV  
                         t 0 (1  MARR ) t
    NPV= 0
       Phương án có mức lãi tối thiểu (=MARR)

    NPV< 0
     Phương án không đạt được tới mức lãi
     MARR

    NPV> 0
     Phương án đạt mức lãi MARR và còn
     thu thêm một lượng bằng giá trị NPV
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR   B/C    TP  Quan hệ  Giá trị hiện tại thuần NPV
                           n
                               At
  Net Present Value            NPV  
                         t 0 (1  MARR ) t
           Phương án nào có
            NPV lớn hơn là
            phương án tốt hơn
           Phương án có NPV
            lớn nhất là phương
            án tốt nhất
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV   IRR     B/C     TP    Quan hệ     VÍ DỤ                               n
                                    NPV  
                                      t 0
                                             At
                                          (1  MARR ) t


 Cho hai phương án loại trừ nhau A và B có số liệu như sau:

   TT        Các chỉ tiêu     Đơn vị     PÁ A    PÁ B
                       tính
  1   Chi phí đầu tư ban đầu       Triệuđ     100     150
  2   Doanh thu thuần hàng năm      Triệuđ     50      70
  3   Chi phí vận hành hàng năm     Triệuđ     22      43
  4   Giá trị còn lại          Triệuđ     20      0
  5   MARR                 %      8       8
  6   Thời gian thực hiện          Năm     5      10


              Thuế suất thuế thu nhập =0%
Nguyễn Vũ Bích Uyên   Yêu cầu  NPV  IRR    B/C     TP      Quan hệ   VÍ DỤ
                                   n
                                         At
                                NPV  
                                   t 0  (1  MARR ) t


  Xác định thời gian phân tích của dự án : 10 năm và giả thiết phương
  án A sẽ
   Xác định dòng tiền của các phương án:
                  20
                      NPVA= -100 +28(P/A,8%,10)
           28
                         -80(P/F,8%,5)+20(P/F,8%,10)
   0
                      NPVA=+42,69 triệuđ
     1 2 3  4 5    6 7 8 9 10

           -80
  -100         27         NPVB= -150 +27(P/A,8%,10)

   0                   NPVB=+31,17 triệuđ
     1 2 3  4 5    6 7 8 9 10

                     NPVA>NPVB       Chọn PA      A

  -150
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV    IRR   B/C    TP    Quan hệ


  Nhận xét
                             n
                                 At
                         NPV  
                            t 0 (1  MARR ) t

  Net Present Value
           NPV
                      MARR = r* Chọn A hoặc B

                      MARR < r* Chọn A
             A
                      MARR >  r* Chọn B


             B                                  r
                   r*
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR     B/C  TP  Quan hệ
      Tỷ suất nội hoàn
 Internal Rate of Return          –  IRR


         IRR là lãi suất mà dự án
          n
            A
         tạo ra hàng năm
          (1  IRR )  0t
         IRR cho nhà đầu tư biết
                   t
         chi phí sử dụng vốn cao
         t 0
         nhất mà dự án có thể
         chấp nhận được
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu   NPV   IRR   B/C    TP   Quan hệ


                              n
                                 At
  Cách xác định IRR                    (1  IRR ) t  0
                             t 0   NPV                 r1    NPV1>0
                     r2    NPV2<0                            NPV1
                 IRR   IRR  r1        (r2  r1 )
                          NPV1  NPV2
  NPV1
              r2
  NPV2      r1            r
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV    IRR  B/C  TP  Quan hệ
              Đánh giá
   Phương án đáng giá


           IRR       ≥     MARR
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR  B/C   TP  Quan hệ
     So sánh các phương án

 Vốn đầu tư như nhau

                         Phương án
                         tốt hơn
  IRR cao hơn
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR  B/C  TP  Quan hệ     So sánh các phương án
 Vốn đầu tư như nhau

                       Phương án
                       tốt nhất
    IRR max
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR  B/C   TP  Quan hệ     So sánh các phương án
 Vốn đầu tư khác nhau


                Không       Phương án
                         tốt hơn
  IRR cao hơn
                chắc
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR  B/C  TP  Quan hệ     So sánh các phương án
 Vốn đầu tư khác nhau

                       Phương án
                       tốt nhất


                Chưa chắc
    IRR max
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR   B/C   TP   Quan hệ
 So sánh các phương án
                         Vốn đầu tư khác nhau

 Nguyên tắc so sánh
 Phương án có đầu tư lớn hơn chỉ so sánh với các phương án có
 đầu tư bé hơn khi phương án có đầu tư bé hơn đáng giá theo IRR

     Phương án có đầu tư lớn hơn là phương án tốt hơn khi
                IRR(  ≥ MARR
                   I)


     Phương án có đầu tư nhỏ hơn là phương án tốt hơn khi
                IRR(  < MARR
                   I)
Nguyễn Vũ Bích Uyên       Yêu cầu       NPV    IRR      B/C     TP     Quan hệ


  So sánh các phương án
  Ví dụ                                   Vốn đầu tư khác nhau
T      Các chỉ tiêu    Đơn vị tính  PÁ A  PÁ B
T                                t    0   1-5  5     6-10   10
1  Chi phí đầu tư ban đầu    Triệuđ   100   150

2  Doanh thu thuần hàng năm   Triệuđ   50    70   At-A   -100  28  -80    28    20
3  Chi phí vận hành hàng năm   Triệuđ   22    43
                               At-B   -150  27   0     27    0
4  Giá trị còn lại        Triệuđ   20    0

5  MARR              %     8    8   At(A-B)  -50   -1  +80     -1   -20
6  Thời gian thực hiện      Năm     5    10
                  R=0%       NPV=-50-10+80-20=0


                           IRR(B-A)=0%

                       Chọn Phương án A
Nguyễn Vũ Bích Uyên    Yêu cầu  NPV     IRR     B/C    TP   Quan hệ


 So sánh các phương án
 Ví dụ                            Vốn đầu tư khác nhau


    Chi phí và thu nhập      A   B     C      D   E    F
  Chi phí đầu tư ban đầu     1000  1500    2500   4000   5000  7000
  Thu nhập năm ròng        150  375    500   925   1125  1425
  Giá trị còn lại         1000  1500    2500   4000   5000  7000
  IRR(%)              15   25     20     23  22,5  20,4

                   MARR=18%

       Gia số         A   B     C-B   D-B   E-D   F-E
  Chi phí đầu tư ban đầu     1000  1500    1000   2500   1000  2000
           
     Thu nhập ròng       150  375    125   550   200   300

       IRR(  )       1000  1500    1000   2500   1000  2000
                   15   25    12,5     22  20   15
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR  B/C  TP  Quan hệ
                Nhận xét
    Nói rõ mức lãi suất mà dự án có thể đạt
    được.
    IRR đặc biệt hữu dụng khi dự án vay
    vốn để đầu tư.
    Tính toán phức tạp, khi so sánh các
    phương án có vốn đầu tư khác nhau.
    Nếu có nhiều nghiệm, khó đánh giá
    phương án
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR   B/C   TP  Quan hệ
  Tỷ số lợi ích – chi phí
  B/C – Benefit-cost
              Giá trị hiện tại của lợi ích
       B/C =
              Giá trị hiện tại của chi phí
                n
               Rt
            (1  MARR) t
            t 0
         B/C  n
               Ct
            (1  MARR) t
            t 0
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu    NPV  IRR  B/C  TP  Quan hệ
      Tỷ số lợi ích – vốn đầu tư

            Giá trị hiện tại của lợi ích ròng
     B/C =
           Giá trị hiện tại của chi phí đầu tư

          ( Rt  C vht )
                n

        (1  MARR) t
        t 0
     B/C  n
             It
        (1  MARR) t
        t 0
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV    IRR   B/C    TP   Quan hệ
        Đánh giá            Tỷ số lợi ích-chi phí (B/C)


   Phương án đáng giá           B/C       ≥     1
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR    B/C    TP   Quan hệ So sánh các phương án
                      Tỷ số lợi ích-chi phí (B/C)


 Vốn đầu tư như nhau

                           Phương án
                           tốt hơn
  B/C cao hơn
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR    B/C    TP   Quan hệ
     So sánh các phương án
                      Tỷ số lợi ích-chi phí (B/C)

 Vốn đầu tư như nhau

                         Phương án
                         tốt nhất     B/C max
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR  B/C    TP   Quan hệ So sánh các phương án
                      Tỷ số lợi ích-chi phí (B/C)

 Vốn đầu tư khác nhau

                Không       Phương án
                          tốt hơn
  B/C cao hơn
                chắc
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR   B/C   TP   Quan hệ So sánh các phương án
                       Tỷ số lợi ích-chi phí (B/C)


 Vốn đầu tư khác nhau

                        Phương án
                        tốt nhất

                Chưa chắc
    B/C max
Nguyễn Vũ Bích Uyên        Yêu cầu        NPV      IRR       B/C      TP      Quan hệ


Ví Dụ
         So sánh 2 phƣơng án A và B theo B/C
 T      Các chỉ tiêu    Đơn vị tính  PÁ A  PÁ B
 T                                   Xác định B/C của phương án A
 1  Chi phí đầu tư ban đầu      Triệuđ   100   150

 2  Doanh thu thuần hàng năm     Triệuđ   50   70
                                            50 ( P / A,8%,5)
                                B/CA  =                        1,146
 3  Chi phí vận hành hàng năm     Triệuđ   22   43
                                      100  22 ( P / A,8%,5)  20 ( P / F ,8%,5)
 4  Giá trị còn lại          Triệuđ   20    0

 5  MARR                %     8    8
                                           28 ( P / A,8%,5)
 6  Thời gian thực hiện        Năm     5   10
                                  B/CA   =               1,294
                                         100  20 ( P / F ,8%,5)


                        Xác định B/C        B-A

                              1( P / A,8%,10 )
               B/CB-A  =                          1,39
                      50  80 ( P / F ,8%,5)  20 ( P / F ,8%,10 )


                        Chọn phương án A
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR  B/C  TP  Quan hệ
           Ưu nhược điểm
    Chỉ rõ thu nhập trên mỗi đơn vị vốn
    đầu tư hoặc đơn vị chi phí.
    Không cho chúng ta biết tổng lợi ích
    ròng như chỉ tiêu NPV.
    B/C phụ thuộc vào việc lựa chọn lãi
    suất chiết khấu.
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR  B/C  TP  Quan hệ
        Thời gian hoàn vốn
    Thời gian hoàn vốn giản đơn


           Khoảng thời gian dự
            T pgđ

              At  0
           án hoàn được vốn
           đầu tư ban đầu
            t 0
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR  B/C  TP  Quan hệ
        Thời gian hoàn vốn
    Thời gian hoàn vốn có chiết khấu

        Tpck
            A
         (1  MARR)  0
        Khoảng thời tgian dự án
        hoàn được vốn đầu tư và
                  t
        đảm
        t 0 bảo tỷ lệ sinh lời
        hàng năm bằng MARR
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR  B/C    TP  Quan hệ
           Cách xác định         T pc k                    NPV1
   T pck  T1                   (T2  T1 )
                NPV1  NPV2
Nguyễn Vũ Bích Uyên    Yêu cầu   NPV    IRR   B/C      TP   Quan hệ
                  Ví dụ
  Năm    At     (P/F,10%,t)   Giá trị hiện  Giá trị hiện tại cộng
                       tại         dồn
   0   -100       1,0      -100         -100
   1   30       0,9091      27,273      -72,727
   2   40       0,8264      33,056      -39,671
   3   30       0,7513      22,539      -17,132
   4   20       0,6830      13,660       -3,472
   5   20       0,6209      12,418       8,946              3,472
     Tpck  =  4+         4,28 năm = 4 năm 3 tháng 11 ngày
            8,946  3,472
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR  B/C  TP  Quan hệ
                CHÚ Ý

    Cho nhà đầu tư thấy được lúc nào tiền
    vốn thực sự được thu hồi.
    Là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả không đầy
    đủ.
    Để đánh giá hiệu quả chỉ tiêu này
    thường đi kèm với các chỉ tiêu khác.
    Đánh giá mức độ rủi ro của dự án.
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR  B/C    TP  Quan hệ
  Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu

            Tp
             n
               At
   NPV=       (1  MARR ) t
           t 0  IRR
               MARR
                         =0
Nguyễn Vũ Bích Uyên  Yêu cầu  NPV  IRR  B/C  TP  Quan hệ
  Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu

      •Phương án đáng giá theo NPV
      cũng đáng giá theo IRR và B/C

      •Phương án đựợc chọn theo NPV,
      thì cũng chọn theo IRR và B/C