Docstoc

mof6_2009_289ap

Document Sample
mof6_2009_289ap Powered By Docstoc
					                                         PARTEA A VI-A
Anul 177 (X) — Nr. 289                              ACHIZIȚII PUBLICE                            Marți, 10 noiembrie 2009                                             SUMAR

                                            Pagina                                             Pagina

            ANUNȚURI DE PARTICIPARE                         Achiziție de servicii .............................................................    6
             LA LICITAȚIE DESCHISĂ
Achiziție de produse ...........................................................      1                    CONCESIUNI
Achiziție de lucrări ..............................................................   2–3
                                                      ANUNȚURI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
Achiziție de servicii .............................................................    3
          ANUNȚURI DE PARTICIPARE                           Achiziții de bunuri ...............................................................   7–8
       LA LICITAȚIE COMPETITIVĂ NAȚIONALĂ
Achiziții de lucrări ...............................................................   3–5               ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
         ANUNȚURI DE ATRIBUIRE                                     A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE
      A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
Achiziții de produse ............................................................    5–6  Achiziție de bunuri ..............................................................    8
   ANUNȚURI                DE     PARTICIPARE                 LA     LICITAȚIE               DESCHISĂ
                                       ACHIZIȚIE DE PRODUSE

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de                  - împuterniciții ofertanților și persoanele nominalizate prin
e-mail ale autorității contractante                               dispoziție a autorității contractante
  Spitalul Județean de Urgență Tulcea, Str. 1848 nr. 32, telefon                 b. termen limită pentru primirea ofertelor: 23.11.2009, ora 11.00
0240/532208, fax 0240/532274, spitalti@x3m.ro                            c. data, ora și locul deschiderii ofertelor: 23.11.2009, ora 12.00
  2. Procedura de atribuire aleasă: licitație publică deschisă                  - Locul: Spitalul Județean de Urgență Tulcea
  3. Forma contractului.
                                                  10. Garanțiile solicitate.
  Contract pentru: Medicamente antineoplazice
  4. Locul de livrare a produselor                                - garanția de participare în cuantum de 10.159 lei.
  Spitalul Județean de Urgență Tulcea, loc. Tulcea, Str. 1848 nr. 32               12. Modalități principale de finanțare și de plată
  5. Achiziție de produse                                     - Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Tulcea și plata la
  Antineoplazice CPV 33652100-6                                60 de zile de la emiterea facturii
  6. Durata contractului pentru antineoplazice                          13. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină
  - 1.12.2009 până la 31.12.2009, cu posibilitatea de prelungire               oferta valabilă: 90 de zile de la data limită de depunere a ofertei
prin act adițional până la data de 30.04.2010.                           14. Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut.
  7. Sunt interzise ofertele alternative.                             15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.
  8. a. Documentația de atribuire a fost postată în SEAP                     6.11.2009.
  9. În cazul licitației deschise:
  a. persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:                    (1/82.833)
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 289/10.XI.2009
                              ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI

  Anunț de participare (utilități) numărul 90362/5.11.2009          III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau
  Detaliu anunț                              trimitere la dispozițiile relevante
  Stare anunț: Publicat                            Surse proprii
  Stare procedură: În desfășurare                       III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori
  Data transmiterii în SEAP: 5.11.2009, ora 19:38             economici căruia i se atribuie contractul
  Data publicării în SEAP: 5.11.2009, ora 19.38                Nu este obligatorie legalizarea de către operatorii economici a
  Trimite la OJ: Nu                            asocierii
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă                    III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții
  I.1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact: Filiala de        speciale: nu.
Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE             III.2) Condiții de participare
TRANSILVANIA NORD - S.A.                            III.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv
                                      cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al
  Adresa poștală: Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 28A, cod
                                      profesiei:
poștal 400380, Punct(e) de contact: ADA PINTICAN, telefon 0264-
                                        Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării
205435, e-mail: ada.pintican@cj.electrica.ro, fax 0264-205429,       cerințelor menționate
Adresa internet (URL): www.electrica.ro                     1. Declarație privind eligibilitatea, completată în conformitate cu
  Adresa de la care se pot obține informații suplimentare:        Formularul A din Secțiunea Formulare - în original.
  Sucursala Distribuție Energie Electrică Oradea               2. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.
  Adresa poștală: str. Griviței, nr. 32, Localitatea Oradea, Cod     181, completată în conformitate cu Formularul B din Secțiunea
poștal: 410520, România, Punct(e) de contact: Serviciu CULI, Tel:      Formulare, - în original.
0259405335, e-mail: Emil.Zaha@tnd.electrica.ro, Fax: 0259405704         3. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligațiilor
  Caietul de sarcini și documentele suplimentare (inclusiv        exigibile către bugetul de stat și către bugetele asigurărilor sociale
documentele pentru dialogul competitiv și sistemul de achiziție       de stat (sănătate, pensii, șomaj), eliberat de Direcția Generală a
dinamic) pot fi obținute la:                        Finanțelor Publice și Controlul Finanțelor de Stat - în copie
  Sucursala Distribuție Energie Electrică Oradea             legalizată.
  Adresa poștală: str. Griviței, nr. 32, Localitatea Oradea, Cod       4. Certificat privind plata taxelor și impozitelor locale - eliberat
poștal: 410520, România, Punct(e) de contact: Serviciu CULI, Tel:      de Primăria locală - în copie legalizată.
0259405335, e-mail: Emil.Zaha@tnd.electrica.ro, Fax: 0259405704         5. Certificat constatator, în copie nelegalizată, emis cu cel mult
  Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:     30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului
  Sucursala Distribuție Energie Electrică Oradea             Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial
  Adresa poștală: str. Griviței, nr. 32, Localitatea Oradea, Cod       III.2.2) Capacitatea economică și financiară
poștal: 410520, România, Punct(e) de contact: Secretariat SDEE         Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării
Oradea, Tel: 0259405702, În atenția: Serviciu CULI, e-mail:         cerințelor menționate
Emil.Zaha@tnd.electrica.ro, Fax 0259405704                   bilanțul contabil la 30.06.2009.
  I.2) Activitatea principală (Activitățile principale) a(le) entității    declarație privind cifra medie de afaceri
                                        informații privind situația financiară
contractante
                                        III.2.3) Capacitatea tehnică
  Activitate (activități)                           Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării
  - Electricitate                             cerințelor menționate
  Secțiunea II: Obiectul contractului                     a. listă a principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani, conținând
  II.1) Descriere                             valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din
  II.1.1) Denumirea dată contractului de entitatea contractantă      urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Lucrările se
  Îmbunătățire exploatare rețea zona PT 24- PT 19 Nufărul         confirmă prin prezentarea de recomandări din partea autorității ori a
  II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de    clientului privat beneficiar;
furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor:              b. declarația pe proprie răspundere referitoare la efectivele
  Lucrări; executarea, prin orice mijloace, a unei lucrări, conform    medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în
cerințelor specificate de autoritatea contractantă             ultimii 3 ani - în original;
  Locul principal de executare: Municipiul Oradea               d. declarație pe proprie răspundere privind proporția în care
  Codul NUTS: RO111 - Bihor                        contractul de lucrări urmează să fie îndeplinit de către
  II.1.3) Anunțul implică:un contract de achiziții publice        subcontractanți și specializarea acestora - în original;
  II.1.4) Informații privind acordul-cadru                  e. declarație pe proprie răspundere privind respectarea
  II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a            condițiilor de muncă și protecția muncii - în original;
achiziției/achizițiilor: conform memoriului tehnic               f. Atestat de tip C2A emis de ANRE sau echivalent, emis de
  II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)     organismul de reglementare în domeniul energiei din țara de
  45231400-9 - Lucrări de construcții de linii electrice (Rev.2)     rezidență valabil pe toată durata de execuție a lucrării - în copie
  II.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind        nelegalizată;
contractele de achiziții publice: nu.                      g. Declarație pe proprie răspundere privind respectarea
  II.1.8) Împărțire în loturi: nu.                    protecției mediului - în original;
                                        h. Ofertantul va prezenta o copie a certificării sistemului de
  II.1.9) Vor fi acceptate variante: nu.
                                      management al calității conform SR EN ISO 9001/2001 sau SR EN
  II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
                                      ISO 9001/2008
  II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul                   III.2.4) Contracte rezervate: nu.
  Conform antemăsurătorilor                          III.3) Condiții specifice pentru contractele de servicii
  Valoarea estimată fără TVA: 303,352 RON                   III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei
  II.2.2) Opțiuni: nu.                          anumite profesii: nu.
  II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare          III.3.2) Persoanele juridice au obligația să indice numele și
  365 de zile, începând de la data atribuirii contractului        calificările profesionale ale membrilor personalului, responsabili
  Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice  pentru prestarea serviciilor respective: nu.
  III.1) Condiții referitoare la contract                   Secțiunea IV: Procedura
  III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate              IV.1) Tipul procedurii
  Ofertantul trebuie să constituie garanția de participare în         IV.1.1) Tipul procedurii: licitație deschisă
cuantumul de 3.000 lei (respectiv 1.500 lei pentru IMM-uri)           IV.2) Criterii de atribuire
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 289/10.XI.2009                       3

  IV.2.1) Criterii de atribuire                       90 de zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)
  Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în         IV.3.7) Condiții de deschidere a ofertelor
ceea ce privește:                               Data: 20.11.200, ora 12:00
  - criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de a       Locul: Sala de ședințe SDEE Oradea
prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul      Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da, orice
descriptiv                                ofertant sau reprezentanți împuterniciți
  IV.2.2) Se va organiza o licitație electronică: nu.            Secțiunea VI: Informații suplimentare
  IV.3) Informații administrative                      VI.1) Contractul este periodic: nu.
  IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de entitatea         VI.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din
contractantă: N500N80                           fonduri comunitare: nu.
  IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind        VI.3) Alte informații
același contract: nu.                             VI.4) Căi de atac
  IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a          VI.4.1) Organism competent pentru căile de atac
documentației suplimentare (cu excepția unui SAD)               Organism competent pentru procedurile de mediere
  Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau        VI.4.2) Utilizarea căilor de atac
pentru acces la documente: 13.11.2009, ora 12:00                Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de
  Documente de plată: nu.                        atac
  IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de     VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind
participare: 20.11.2009, ora 11:45                    utilizarea căilor de atac
  IV.3.5) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau
                                        VI.5) Data expedierii prezentului anunț în SEAP: 5.11.2009,
cererea de participare: limba română
                                     ora 19:38.
  IV.3.6) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie
să își mențină oferta                             (2/82.824)


                             ACHIZIȚIE DE SERVICII

  1. Direcția Silvică Brașov (D.S. Brașov), cu sediul în Brașov, str.    11. Sursa de finanțare: fonduri proprii.
Cloșca nr. 31, județul Brașov, telefon 0268/415770, fax            12. Pot participa societățile economice cu cel puțin un contract
0268/475678, e-mail: office@brasov.rosilva.ro.              similar în ultimul an.
  2. Procedura de atribuire: licitație deschisă.              13. Alte criterii: conform documentației de atribuire care se
  3. Locul livrării serviciilor: sediul D.S. Brașov.          poate procura de la sediul D.S. Brașov.
  4. Obiectul contractului: Asigurarea RCA și CASCO pentru         14. Ofertantul își va menține oferta valabilă timp de 60 de zile.
întreg parcul auto al D.S. BRAȘOV, cod CPV 66513000-9 și           15. Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut.
66516100-1.                                  16. Denumirea și adresa organului competent cu rezolvarea
  5. Cantitatea produselor conform Anexelor 1 și 2 din Caietul de    contestațiilor:
Sarcini.                                   Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Contestația
  6. Durata contractului: 12 luni.                   poate fi depusă în cel mult 5 zile de la data luării la cunoștință de
  7. Nu se acceptă oferte alternative.                 către contestator despre un act al autorității contractante pe care îl
  8. Documentația de licitație se poate procura de la sediul D.S.    consideră nelegal. Contestația poate fi depusă în toate fazele
Brașov, str. Cloșca nr. 31, oraș Brașov, jud. Brașov, telefon       procedurii de atribuire și împotriva oricărui act al autorității
0268415770, fax 0268/475678, e-mail office@brasov.rosilva.ro.       contractante.
  9. Termenul de primire a ofertelor: 23.11.2009 până la ora 11,00     17. Nu a fost publicat anunț de intenție.
la sediul D.S. Brașov. Ofertele se vor depune în limba română.        18. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:
  10. Deschiderea ofertelor: 23.11.2009 ora 12,00 la sediul D.S.    6.11.2009
Brașov de către comisia numită prin decizie pentru evaluarea
ofertelor.                                   (3/82.830)


                   ANUNȚURI          DE    PARTICIPARE
           LA   LICITAȚIE          COMPETITIVĂ             NAȚIONALĂ
                             ACHIZIȚII DE LUCRĂRI

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de       5. Durata contractului: perioada de execuție a lucrărilor este de
e-mail, ale autorității contractante:                   126 de zile.
  Agenția Romană pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor            6. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
Industriale - Unitatea de Management al Proiectului - Regenerare        Nu sunt admise oferte alternative.
Socio-Economică, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, cod 010366,       7. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de
telefon/fax 021/3172578, email: cozmaciuc@minind.ro.           e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentația de
  2. Procedura de atribuire aplicată:                  licitație.
  Licitație competitivă națională, conform Ghidului de achiziții       Agenția Romană pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor
pentru lucrări al Băncii Mondiale, ediția mai 2004.            Industriale - Unitatea de Management al Proiectului - Regenerare
                                     Socio-Economică, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, cod 010366,
  Anunțul a fost publicat pe SEAP cu numărul 90280/5.11.2009      telefon/fax 021/3172578, email: cozmaciuc@minind.ro
  3. Locul execuției lucrărilor: Albeni, județul Gorj.            8. Costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației
  4. Natura și dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale  de licitație: documentația este gratuită, se poate descărca de pe
lucrării:                                 SEAP sau se poate obține de la Agenția Română pentru
  Asfaltare drumuri comunale în comuna Albeni, județul Gorj,      Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - UMP RSE,
pachetul nr. 27/21                            str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, București, cp 010366,
  Se vor reabilita și moderniza drumuri în comuna Albeni, se va     etaj 3, camera 47
reface sistemul de colectare și evacuare a apelor meteorice          9. a. Termenul de primire a ofertelor: 7 decembrie 2009,
  Cod CVP: 45000000-7 - Lucrări de construcții             ora 12.00.
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 289/10.XI.2009
  b. Adresa la care se transmit ofertele: str. Mendeleev nr. 36-38,       9. a. Termenul de primire a ofertelor: 9 decembrie 2009,
etaj 3, camera 47, sectorul 1, București, cod poștal 010366.         ora 12.00.
  c. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba        b. Adresa la care se transmit ofertele: str. Mendeleev nr. 36-38,
română.                                    etaj 3, camera 47, sectorul 1, București, cod poștal 010366.
  10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 7 decembrie 2009,        c. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba
ora 12.30, str. Mendeleev nr. 36-38, etaj 3, camera 45, sectorul 1,      română.
București.                                    10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 9 decembrie 2009,
  11. Garanții solicitate:                         ora 12.30, str. Mendeleev nr. 36-38, etaj 3, camera 45, sectorul 1,
  Scrisoare de garanție bancară de participare la licitație în sumă     București.
de 30.500 lei.                                  11. Garanții solicitate:
  12. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la     Scrisoare de garanție bancară de participare la licitație în sumă
prevederile care le reglementează:                      de 29.000 lei.
  Împrumut BIRD 4759 RO (Acord de Împrumut ratificat prin
                                         12. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la
Legea nr. 167/2005) și bugetul de stat.
  13. Forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de     prevederile care le reglementează:
operatori economici căruia i s-a atribuit contractul: acord de          Împrumut BIRD 4759 RO (Acord de Împrumut ratificat prin
asociere.                                   Legea nr. 167/2005) și bugetul de stat.
  14. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor     13. Forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de
economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă.       operatori economici căruia i s-a atribuit contractul:
  - Ofertanții vor îndeplini cerințele de eligibilitate stipulate în art.    Acord de asociere.
180-183 din OUG nr. 34/2006 și în documentația de licitație.           14. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor
  15. Criterii de calificare privind situația economico-financiară     economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă.
precum și capacitatea tehnică și profesională a operatorilor           - Ofertanții vor îndeplini cerințele de eligibilitate stipulate în art.
economici:                                  180-183 din OUG nr. 34/2006 și în documentația de licitație.
  - Cifra medie de afaceri anuală din lucrări de construcții în ultimii     15. Criterii de calificare privind situația economico-financiară
5 ani: minimum 3 milioane lei;                        precum și capacitatea tehnică și profesională a operatorilor
  - Surse de finanțare: minimum 1 milion lei;                economici:
  - Experiență de minimum 5 ani în lucrări de construcții;           - Cifra medie de afaceri anuală din lucrări de construcții în ultimii
  - Experiență de minimum 2 contracte similare executate în         5 ani: minimum 2,93 milioane lei;
ultimii 5 ani;                                  - Surse de finanțare: minimum 970.000 lei;
  - Dotare cu echipamente și personal conform cerințelor din          - Experiență de minimum 5 ani în lucrări de construcții;
documentația de licitație.                            - Experiență de minimum 2 contracte similare executate în
  16. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină      ultimii 5 ani;
oferta valabilă: 120 de zile de la termenul-limită pentru depunerea        - Dotare cu echipamente și personal conform cerințelor din
ofertei.                                   documentația de licitație.
  17. Criteriul de atribuire a contractului:                  16. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină
  Prețul cel mai scăzut.                          oferta valabilă: 120 de zile de la termenul limită pentru depunerea
    (4/82.825)                               ofertei.
                                         17. Criteriul de atribuire a contractului:
                                         Prețul cel mai scăzut.
   1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de
e-mail, ale autorității contractante:                       (5/82.826)
   Agenția Romană pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor
Industriale - Unitatea de Management al Proiectului - Regenerare
Socio-Economică, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, cod             1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de
010366, telefon/fax 021/3172578, email: cozmaciuc@minind.ro.         e-mail, ale autorității contractante:
   2. Procedura de atribuire aplicată:                      Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor
   Licitație competitivă națională, conform Ghidului de achiziții      Industriale - Unitatea de Management al Proiectului - Regenerare
pentru lucrări al Băncii Mondiale, ediția mai 2004.              Socio-Economică, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, cod
   Anunțul a fost publicat pe SEAP cu numărul 90319/5.11.2009        010366, telefon/fax 021/3172578, e-mail: cozmaciuc@minind.ro.
   3. Locul execuției lucrărilor: Bobota, județul Sălaj.             2. Procedura de atribuire aplicată:
   4. Natura și dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale      Licitație competitivă națională, conform Ghidului de achiziții
lucrării:                                   pentru lucrări al Băncii Mondiale, ediția mai 2004.
   Reabilitare străzi în comuna Bobota, județul Sălaj, pachetul         Anunțul a fost publicat pe SEAP cu numărul 90287/5.11.2009
nr. 27/19                                     3. Locul execuției lucrărilor: Sărmășag, județul Sălaj
   Reabilitarea a 27 sectoare de ulițe și străzi la nivelul localităților    4. Natura și dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale
Bobota, Dersida și Zalnoc, din comuna Bobota, județul Sălaj, ce        lucrării:
însumează 10.580m lungime, cuprinzând și refacerea sistemului de          Modernizare artere rutiere în localitatea Sărmășag, județul
colectare și evacuare a apelor meteorice pe aceaste sectoare.         Sălaj, pachetul nr. 27/17
   Cod CVP: 45000000-7 - Lucrări de construcții                 Se vor reabilita și moderniza artere rutiere din localitatea
   5. Durata contractului: perioada de execuție a lucrărilor este de    Sărmășag în lungime de 4.750 m, prin scarificarea și reprofilarea
126 de zile.                                 sistemului rutier existent, așternerea unui strat de piatră spartă în
   6. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.           grosime de 10 cm, așternerea stratului de binder în grosime de 5cm
   Nu sunt admise oferte alternative.
                                       și executarea stratului de uzură având grosimea de 4cm.
   7. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de
e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentația de          Cod CVP: 45000000-7 - Lucrări de construcții
licitație.                                     5. Durata contractului:
   Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor             Perioada de execuție a lucrărilor este de 126 de zile.
Industriale - Unitatea de Management al Proiectului - Regenerare          6. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
Socio-Economică, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, cod             Nu sunt admise oferte alternative.
010366, telefon/fax 021/3172578, email: cozmaciuc@minind.ro            7. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de
   8. Costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației   e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentația de
de licitație: documentația este gratuită, se poate descărca de pe       licitație.
SEAP sau se poate obține de la Agenția Română pentru                Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor
Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - UMP RSE, str.          Industriale - Unitatea de Management al Proiectului - Regenerare
Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, București, cp 010366, etaj 3,        Socio-Economică, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, cod
camera 47                                   010366, telefon/fax 021/3172578, email: cozmaciuc@minind.ro
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 289/10.XI.2009                          5
  8. Costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației     13. Forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de
de licitație:                                operatori economici cărora li s-a atribuit contractul:
  Documentația este gratuită, se poate descărca de pe SEAP sau        Acord de asociere.
se poate obține de la Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă        14. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor
a Zonelor Industriale - UMP RSE, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul     economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă.
1, București, cp 010366, etaj 3, camera 47                   - Ofertanții vor îndeplini cerințele de eligibilitate stipulate în art.
  9. a. Termenul de primire a ofertelor:                 180-183 din OUG nr. 34/2006 și în documentația de licitație.
  8 decembrie 2009, ora 12.00.                        15. Criterii de calificare privind situația economico-financiară
  b. Adresa la care se transmit ofertele:                 precum și capacitatea tehnică și profesională a operatorilor
  str. Mendeleev nr. 36-38, etaj 3, camera 47, sectorul 1,        economici:
București, cod poștal 010366.                          - Cifra medie de afaceri anuală din lucrări de construcții în ultimii
  c. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:        5 ani: minim 2,9 milioane lei;
  Limba română.                                - Surse de finanțare: 970,000 lei;
  10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor:                - Experiență de minim 5 ani în lucrări de construcții;
  8 decembrie 2009, ora 12.30                         - Experiență de minim 2 contracte similare executate în ultimii 5
                                      ani;
  str. Mendeleev nr. 36-38, etaj 3, camera 45, sectorul 1,          - Dotare cu echipamente și personal conform cerințelor din
București.                                 documentația de licitație.
  11. Garanții solicitate:                          16. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină
  Scrisoare de garanție bancară de participare la licitație în sumă    oferta valabilă:
de 29.000 lei.                                 120 de zile de la termenul limită pentru depunerea ofertei.
  12. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referiri la    17. Criteriul de atribuire a contractului:
prevederile care le reglementează:
                                        Prețul cel mai scăzut.
  Împrumut BIRD 4759 RO (Acord de Împrumut ratificat prin
Legea nr. 167/2005) și bugetul de stat.                     (6/82.827)


               ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
          A  CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
                              ACHIZIȚII DE PRODUSE

  1. Denumirea și adresa autorității contractante:              8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 92.000 lei, fără
  Teatrul de Animație Țăndărică, cu sediul în București, str. Gen.    T.V.A./109.480 lei cu T.V.A.
Eremia Grigorescu nr. 24, sectorul 1, C. F. 4192707               9. Data publicării anunțului de participare: 14.10.2009.
  2. Procedura de atribuire aplicată.                     10. Alte informații: licitația privind achiziția de produse în
  Cerere de oferte                            vederea implementării proiectului „Sistem informatic și de
  3. Contractul de furnizare: natura și cantitatea produselor       automatizare pentru managementul și conducerea procesului de
furnizate, după caz, pe furnizor; codul: 1 bucată sistem ventilație     fabricație a benzilor laminate la rece” - INFOLAM s-a desfășurat
sală spectacol și anexe (parter), cod CPV 39717000-1            conform anunțului de participare publicat în SEAP cu nr.
  Furnizor: S.C. EAST WEST - S.R.L.                    88718/14.10.2009.
  4. Data atribuirii contractului de furnizare:
  20.07.2009                                  (8/82.822)
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare:
  Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
  6. Numărul de oferte primite:                        Anunț de atribuire numărul 71720/5.11.2009
  1 (una) ofertă primită                           Detaliu anunț
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:               Stare anunț: publicat
  S.C. EAST WEST - S.R.L., cu sediul social în Ploiești, str. Gh.       Data transmiterii în SEAP: 5.11.2009, 9.52
Gr. Cantacuzino nr. 156, bl. 2D, ap. 1, jud. Prahova, J29/553/2002,       Data acceptării ANRMAP: 5.11.2009, 9.52
CUI 14658538                                  Trimite la OJ: nu
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite:                   Valoarea totală a contractului: 349.439,58 RON
  343.471 lei fără TVA inclus                         Secțiunea I: Autoritatea contractantă
   (7/82.818)                                 I. 1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:
                                        Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț
                                        Adresa poștală: bd. Traian nr. 1-3, localitatea Piatra-Neamț, cod
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: GALFINBAND       poștal 610136, punct(e) de contact: Niculina-Mihaela Maresiu, tel.
S.A..                                    0233/213470, e-mail: sjapro@sant.ro, fax 0233/232050, adresa
  2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.         profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro.
  3. Contractul de furnizare: natura și cantitatea produselor         I. 2) Tipul autorității contractante și activitatea principală
furnizate, după caz, pe furnizor: codul/codurile CPV:            (activitățile principale): organism de drept public.
  Achiziția de produse în vederea implementării proiectului          Activitate (activități): sănătate.
„Sistem informatic și de automatizare pentru managementul și
                                        Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități
conducerea procesului de fabricație a benzilor laminate la rece” -
INFOLAM.                                  contractante: nu.
  Lotul 4: Module înfășurătoare rulori metalice, cod CPV           Secțiunea II: Obiectul contractului
45350000-5 - instalații mecanice.                        II. 1) Descriere
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 6 noiembrie 2009.       II. 1.1) Denumirea atribuită contractului de autoritatea
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai  contractantă: medicamente.
scăzut.                                     II. 1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de
  6. Numărul de oferte primite: 1 (una).                 furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: SC AGMUS SA         Furnizare
Iași, Calea Cișinăului nr. 32, cod 700180.                   Cumpărare
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 289/10.XI.2009
  Locul principal de livrare: Spitalul Județean de Urgență Neamț,      Adresa poștală: localitatea Mogoșoaia, Str. Ciobanului nr. 133,
bd. Traian nr. 1-3, codul NUTS: RO214 - Neamț.              cod    poștal   040254,   tel.   021/301.74.64,   e-mail:
  II. 1.3) Anunțul implică                       ionela.tudorache@adpharma.ro, fax 021/301.74.74.
  II: 1.4) Descrierea succintă a contractului sau a             V. 4) Informații privind valoarea contractului
achiziției/achizițiilor: medicamente.                     Estimarea inițială a valorii contractului
  II. 1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile):     Valoarea: 315.600,00 Moneda: RON Fără T.V.A.
cod CPV 33651400-2- antivirale pentru uz sistemic (Rev. 2).          Valoarea totală finală a contractului
  II. 1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind         Valoarea: 100.752,60 Moneda: RON Fără T.V.A.
contractele de achiziții publice: nu.                     V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
  II. 2) Valoarea totală finală a contractului (contractelor)        Contract nr. 4284 Denumirea: medicamente
  II. 2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor:    V. 1) Data atribuirii contractului: 2/19/2009.
315.600 RON.                                 V. 2) Numărul de oferte primite: 3.
  Secțiunea IV: Procedura                          V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost
  IV. 1) Tipul procedurii                       atribuit contractul:
  IV. 1.1) Tipul procedurii: negociere fără anunț de participare.      RELAD INTERNATIONAL PHARMA S.R.L.
  Justificarea alegerii procedurii de negociere fără publicarea       Adresa poștală: localitatea Buzău, Str. Transilvaniei nr. 201,
prealabilă a unui anunț de participare:                 cam. 2 și 2, et. P, cod poștal 11791, tel. 0213039700, e-mail:
  • Situație de urgență extremă survenită în urma unor         e-licitatie@relad.ro, iulianpirvulescu@relad.ro, fax 0213039724,
evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă,   adresa internet (URL): www.relad.ro.
în conformitate cu condițiile stricte stabilite în directivă.         V. 4) Informații privind valoarea contractului
  IV. 2) Criterii de atribuire                       Estimarea inițială a valorii contractului
  IV. 2.1) Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.          Valoarea: 315.600,00 Moneda: RON Fără T.V.A.
  IV. 2.2) S-a organizat o licitație electronică: nu.            Valoarea totală finală a contractului
  IV. 3) Informații administrative                     Valoarea: 218.836,72 Moneda: RON Fără T.V.A.
  IV. 3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea       V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
contractantă                                 Secțiunea VI: Informații suplimentare
  IV. 3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind       VI. 1) Contractul de față este legat de un proiect/program
același contract: nu.                          finanțat din fonduri comunitare: nu.
  Secțiunea V: Atribuirea contractului                   VI. 2) Alte informații
  Contract nr. 4284 Denumirea: medicamente                 VI. 3) Căi de atac
  V. 1) Data atribuirii contractului: 2/19/2009.              VI. 3.1) Organism competent pentru căile de atac:
  V. 2) Numărul de oferte primite: 3.                    Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor
  V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost       Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3,
atribuit contractul:                           cod poștal 030084, telefon 021/3104641, fax 021/3104642.
  POLISANO S.R.L.                              Organism competent pentru procedurile de mediere
  Adresa poștală: localitatea Sibiu, Str. 9 Mai, bl. 77, cod poștal     Curtea de Apel Bacău
550201, tel. 0269210384, e-mail: e-licitatie@polisano.ro, fax         Adresa poștală: localitatea Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, cod
0269215869, adresa internet (URL): http://www.polisano.ro.        poștal 6002174, tel. 0234/513678.
  V. 4) Informații privind valoarea contractului              VI. 3.2) Utilizarea căilor de atac
  Estimarea inițială a valorii contractului
                                       Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de
  Valoarea: 315.600,00 Moneda: RON Fără T.V.A.
                                     atac
  Valoarea totală finală a contractului
                                       VI. 3.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind
  Valoarea: 29.850,26 Moneda: RON Fără T.V.A.
                                     utilizarea căilor de atac
  V. 5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
                                       Spitalul Județean - oficiul juridic
  Contract nr. 4285 Denumirea: medicamente
                                       Adresa poștală: bd. Traian nr. 1-3, localitatea Piatra-Neamț, cod
  V. 1) Data atribuirii contractului: 2/19/2009.
                                     poștal 610136, tel. 0233/219440, fax 0233/219440.
  V. 2) Numărul de oferte primite: 3.
                                       VI. 4) Data expedierii prezentului anunț către SEAP: 5.11.2009,
  V. 3) Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost
                                     ora 9.52.
atribuit contractul:
  MEDIPLUS EXIM S.R.L.                           (9/82.823)


                             ACHIZIȚIE DE SERVICII


  Autoritatea contractantă: Teatrul Național MARIN SORESCU        5. Criteriul de atribuire a contractului subsecvent pentru
Craiova, C.F. 4417168                          prestarea serviciului: prețul cel mai scăzut.
  Cont: RO67TREZ2915009XXX000254 Trez. Craiova              6. Numărul de oferte primite pentru încheierea contractului
  Tel. 00-40-251 - 41.53.63/41.82.83/41.69.42/41.92.03         subsecvent: 1.
  Fax: 00-40-251 - 41.41.50/41.69.42/41.82.83/41.92.03
                                      7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. PALACE
  web: www.tncms.ro
                                     TOUR - S.R.L., str. Sf. Dumitru nr. 2, bl. 1, Craiova, județul Dolj.
  e-mail: achizitii@tncms.ro.
  Sursele de finanțare a contractului de servicii care urmează să     8. Prețul contractului subsecvent de prestări servicii: 214-20
fie atribuit: bugetul de stat.                      euro inclusiv T.V.A. pentru transport, prețul total oferit fiind de
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de prestări   921,17 lei, la cursul BNR din data emiterii facturii, respectiv
servicii: cerere de ofertă - contract subsecvent nr. 5/2917 din     5.11.2009.
28.10.2009 la acordul cadru nr. 1267/29.04.2009.              9. Data publicării invitației de participare: -
  3. Natura serviciului prestat: transport cu autocarul intern și     10. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire în
extern                                  Monitorul Oficial al României: 6.11.2009.
  - cod CPV 60140000-1 - transport de pasageri ocazional.
                                      11. Alte informații: nu este cazul.
  4. Data atribuirii contractului subsecvent de prestări servicii:
28.10.2009.                                  (10/82.829)
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 289/10.XI.2009                             7
                            CONCESIUNI
          ANUNȚURI          DE    PARTICIPARE               LA    LICITAȚIE
                              ACHIZIȚII DE BUNURI
  Consiliul Local al Comunei Pechea, cu sediul în str. Galați, nr.     4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
181, C.F. 3126721, tel./fax 036.823.507, scoate la licitație publică în  ofertă: 1 (un) original și o copie.
vederea concesionării pe o perioadă de 25 de ani suprafața de 3,04      5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de
ha teren situat în extravilanul comunei în tarlaua 98, parcela 889/1.   deschidere a ofertelor:
  Ofertele se pot depune la sediul Consiliului Local Pechea până      27.11.2009, ora 10,00 - Primăria Moara Vlăsiei - Sala de
la data de 27.11.2009, ora 10.00.                     consiliu.
  Documentația de atribuire se găsește la sediul consiliului local.     6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa
  Licitația va avea loc în data de 27.11.2009 ora 10.00, la sediul   de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
consiliului local.                            termenele pentru sesizarea instanței; Soluționarea litigiilor apărute
  În caz de neadjudecare licitația se va repeta lunar.         în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și
  Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii apărute   încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind
este Tribunalul Galați, secția contencios administrativ, cu adresa    acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii
Str. Brăilei nr. 183, tel./fax: 0236/460.261.               contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
  Prezentul anunț a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial     Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios
al României, Partea a IV-a, în data de 6.11.2009.             administrativ a Judecătoriei Buftea, localitatea Bufea, strada Știrbei
                                     Vodă nr. 24, județul Ilfov.
   (11/82.819)                               Împotriva hotărârii judecătoriei se poate declara recurs la secția
                                     de contencios administrativ a Curții de Apel București, conform
                                     prevederilor legale.
  Primăria Comunei Vulturu, județul Vrancea, cod fiscal 4298059,      Termenul pentru sesizarea instanței este de 20 de zile de la
cu sediul în satul Vulturu, comuna Vulturu, județul Vrancea, tel./fax:  transmiterea anunțului de participare și de la data comunicării.
0237/240440, persoană de contact dl Florin Corneliu Bejan,          7. Data transmiterii anunțului de licitație: 6.11.2009.
organizează licitație în vederea concesionării suprafeței de 7033
m.p. teren extravilan.                             (13/82.821)
  2. Terenul se află pe raza satului Vadu-Roșca, comuna Vulturu,
județul Vrancea, T11, P58, pentru cultivarea de plante furajere.
  3. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al      Primăria comunei Minastirea cu sediul în comuna Minastirea,
documentației de atribuire de la Primăria Comunei Vulturu -        județul Călărași, telefon/fax 0242520018, cod fiscal 3796853
secretar.                                 anunță organizarea licitației publice pentru:
  3.1. Costul documentației de atribuire este de 50 lei.          concesionarea unui teren cu suprafață de 20.000 mp, situat în
  3.2. Data limită de solicitare a clarificărilor este 26 noiembrie   comuna Minastirea.
2009.                                    Obiectul concesiunii:
  4. Ofertele vor fi depuse la Primăria comunei Vulturu până la      - construirea unei sere pentru producerea de legume și a unei
data de 30.11.2009, ora 9.00.                       hale pentru sortarea și ambalarea legumelor
  4.1. Ofertele vor fi depuse în original și copie.            Durata concesiunii. 49 ani
  5. Ședința publică de deschidere a ofertelor va fi în data de      Documentația de atribuire se poate achiziționa, pe suport de
30.11.2009, ora 10.00, în sala Consiliului Local Vulturu, satul      hârtie, contra cost la prețul de 20 lei de la sediul Primăriei
                                     Minastirea, persoană de contact Bucur Michaela, secretar.
Vulturu, județul Vrancea.                          Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.11.2009
  6. Instanța competentă de soluționare a eventualelor litigii este    Data limită de depunere a ofertelor: 2.12.2009 ora 16.00.
Tribunalul Vrancea, Direcția Contencios Administrativ, Focșani, str.   Ofertele se vor depune la Primăria Minastirea în două exemplare.
Cuza Vodă, nr. 8, județul Vrancea.                      Data și locul la care se vor desfășura ședințele publice de
   (12/82.820)                             deschidere a ofertelor: 3.12.2009, ora 11.00, la sediul Primăriei
                                     Minastirea
                                       Soluționarea litigiilor apărute se va face la Tribunalul Călărași,
   1. Primăria Moara Vlăsiei, cod fiscal 4532477, cu sediul în     secția contencios administrativ.
comuna Moara Vlăsiei, Șos. Eroilor nr. 199, județul Ilfov, telefon      Data transmiterii anunțului de licitație: 6.11.2009.
0212672135, telefax 0212672056, adresa de e-mail:                (14/82.828)
office@primariemoaravlasiei.ro, persoană de contact Sanda Maria.
   2. Obiectul concesiunii îl constituie terenul în suprafață de 108
mp, proprietatea publică a comunei Moara Vlăsiei, destinat           Consiliul Local al municipiului Deva, prin Serviciul Comunitar
amplasării unui centru multifuncțional de servicii de telecomunicații   pentru Cadastru și Agricultură - biroul Administrarea Domeniului
și tehnologia informației, servicii poștale și de curierat (CEC BANK,   Public și Privat, având sediul pe Str. 1 Decembrie 1918, nr. 11,
POȘTA ROMÂNĂ).                              telefon și fax 0254/212735, cod fiscal 14024980 organizează
   Terenul în cauză aparține domeniului public al comunei Moara     licitație publică în vederea concesionării parcărilor publice cu plată
Vlăsiei, în administrarea comunei Moara Vlăsiei, și are următoarele    în număr de 765 de locuri, ce aparțin domeniului public al
vecinătăți:                                municipiului Deva, în scopul administrării și exploatării, în temeiul
   N - Șoseaua Eroilor                         art. 36, alin. 2 lit. (c) și lit. (e) și alin. 7, lit. (a), ale art. 45, alin. 3, din
   S - Moară cereale brutărie                      Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
   E - Moară cereal brutărie                      modificările și completările ulterioare.
   V - Strada Morii                             Documentația de atribuire se poate ridica contra-cost de la
   3. Documentația de atribuire:                    sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură - biroul
   3.1. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al   Administrarea Domeniului Public și Privat, din Deva, Str. 1
documentației de atribuire începând cu data de 10.11.2009, orele     Decembrie 1918, nr. 11, telefon și fax 0254/212735, începând cu
12,00 și până pe data de 26.11.2009 orele 16,00.             data de 16 noiembrie 2009. Costul unei documentații de atribuire
   3.2. Primăria Moara Vlăsiei, etaj 1, cabinet primar.         este de 200 lei.
   3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui        Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 27 noiembrie
exemplar: Nu este cazul.                         2009.
   3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.11.2009.      Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 2
   4. Informații privind ofertele:                   decembrie 2009, orele 15,00, la sediul Serviciului Comunitar pentru
   4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.11.2009, ora 9,00.   Cadastru și Agricultură - Registratură, din Deva, Str. 1 Decembrie
   4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Moara     nr. 11.
Vlăsiei, Registratura Generală, Șos. Eroilor nr. 199, comuna Moara       Licitația publică va avea loc în data de 3 decembrie 2009, orele
Vlăsiei, județul Ilfov.                          11.00 la sediul Primăriei municipiului Deva - sala de ședințe, din
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 289/10.XI.2009
Deva, Piața Unirii nr. 4, unde vor fi prezenți membrii comisiei de        Contestațiile se vor depune la sediul Serviciului Comunitar
                                       pentru Cadastru și Agricultură - Registratură, din Deva, Str. 1
evaluare a ofertelor și ofertanții care au depus oferte, personal sau     Decembrie, nr. 11.
prin reprezentant pe bază de împuternicire scrisă.                  (15/82.831)
                   ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
               A   CONTRACTELOR DE CONCESIUNE
                               ACHIZIȚIE DE BUNURI

   Concesionarea imobilului - construcție parter (fosta centrală         5. Numărul ofertelor primite: 3 oferte, oferte valabile 3.
termică), în suprafața construită de 189 mp și terenul aferent           6. Denumirea ofertantului câștigător: S.C. ELLTA - S.R.L., cu
acesteia în suprafață de 328 mp, situat în Breaza, cartier blocuri -     sediul în Breaza, Bd. Eroilor nr. 1A, bloc N9, sc. A, et. 2, ap. 11,
zona Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu”, proprietate privată a orașului     județul Prahova, C.U.I. RO 1350268, înregistrată la Registrul
Breaza, în vederea amenajării unui spațiu comercial cu destinația       Comerțului sub nr. J29/356/1992.
Măcelărie - Carmangerie.
   1. Primăria Orașului Breaza, cod fiscal R2845486, orașul           7. Durata contractului: 25 ani, cu posibilitatea prelungirii.
Breaza, Str. Republicii nr. 82 B, telefon 0244/340.508, fax            8. Nivelul redevenței 206 euro/lună. Se acordă o perioadă de
0244/340.428, e-mail: primariabreaza@yahoo.com, persoană de          grație de 18 luni.
contact ing. Constantin Savu.                           9. Soluționarea litigiilor apărute se va face de către Tribunalul
   2. Procedura pentru atribuirea contractului de concesiune:        Prahova Secția Comercială și de Contencios Administrativ, Ploiești,
licitație deschisă.                              str. Piața Victoriei nr. 10. Termenul pentru sesizarea instanței se va
   3. Data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial al    face în condițiile Legii Contenciosului Administrativ nr. 544/2004.
României, Partea a VI-a, M.O. nr. 171/3.07.2009.                  10. Data informării ofertantului despre decizia de stabilire a
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de concesiune:   ofertei câștigătoare: 27.07.2009.
criteriul tehnico economic, respectiv 50,00% preț, 50,00% alte           11. Data transmiterii anunțului de atribuire: 6.11.2009.
criterii (criteriul economic, criteriul tehnic, criterii generale, criterii
juridice).                                      (16/82.832)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                 &JUYDGY|275881]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
            Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
           bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 289/10.XI.2009 conține 8 pagini.         Prețul: 1,60 lei       ISSN 1582—5884

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:7/25/2010
language:Romanian
pages:8