School District Name pale

Document Sample
School District Name pale Powered By Docstoc
					Non distrik lekòl-la:
Adrès distrik lekòl-la:
Nimewo telefòn kontak nan distrik-la:                  Fèy ransèyman administratif

 RANSÈYMAN SOU ELÈV:

Non konplè:                            No. ID lekòl:              SASID:
Dat li fèt:            Kote li fèt:                            Laj:        Klas/nivo:
Premye lang li pale                        Lang ansèyman:
Language:
Adrès:                                                          Gason    Fi
Telefòn lakay:
18 anne oswa plis     Ap aji pou tèt-li            Responsab tribinal chwazi:
:
             Patisipe nan pran desizyon        Kite yon lòt moun pran desizyon
 RANSÈYMAN SOU PARAN OSWA RESPONSAB:
 Non:                               Sa li ye pou elèv-la:
 Adrès:
 Telefòn lakay:                          Lòt telefòn:
 Prenmye lang paran / responsab pale:
 RANSÈYMAN SOU PARAN OSWA RESPONSAB:
 Non:                               Sa li ye pou elèv-la:
 Adrès:
 Telefòn lakay:                          Lòt telefòn:
 Prenmye Lang paran / responsab pale: RANSÈYMAN SOU REYINYON:
 Dat reyinyon-an:                         Ki kalite reyinyon:
 Pwochèn dat reyinyon pou revizyon ànyèl:             Pwochèn dat reyinyon chak twazan pou refè evalyasyon:
 RANSÈYMAN SOU LEKÒL KI DEZIYEN-AN: (Konplete sa-a lè plasman-an fin fèt.)
 Non lekòl-la:                               Telefòn:
 Adrès
 :
 Moun ki kontak-la:                   Wòl-li:                       Telefòn:
 Frè plasman pataje:       Non     Wi Si se wi espesifye ajans-lan:

       Enstriksyon pou pèsonèl lekòl-la: Apre yon reyinyon tache fèy-la avèk yon IEP, yon Amannman IEP oswa yon
                            Fòmilè evalyasyon pwolonje.


Massachusetts DOE/Administrative Data Sheet                    ADM 1/ Haitian Kreyol
Massachusetts DOE / Fèy ransèyman administratif

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:10
posted:7/25/2010
language:
pages:1
Description: School District Name pale