Docstoc

Reader voor leerlingen 3 Havo en 3 vwo

Document Sample
Reader voor leerlingen 3 Havo en 3 vwo Powered By Docstoc
					 Informatieboekje

Tweede Fase per 2007
Haarlem, maart 2007Aan de leerlingen uit 3 Havo en 3 Vwo en hun ouders/verzorgers


Hierbij ontvangen jullie een informatieboekje over de Tweede Fase op het Coornhert Lyceum.

We hopen dat dit boekje houvast biedt tijdens het keuzeproces van het profiel waarin straks
eindexamen gedaan wordt. Er valt tenslotte heel wat te kiezen en een keuze op dit moment heeft
gevolgen voor de mogelijkheden later.

Het is belangrijk om voldoende informatie te vergaren over de eigen wensen en mogelijkheden
enerzijds en het aanbod van onze school anderzijds. Via de mentorlessen, extra voorlichting van de
decaan en de informatieweek die aanstaande is, denken we voldoende aan te bieden om tot een goede
keuze te komen. Mocht twijfel blijven bestaan dan zijn mentoren, decanen en coördinatoren zeker
bereid om in een gesprek verder mee te denken.

Het boekje bestaat uit een hand-out van de presentatie van 12 maart 2007, de profielkeuzeformulieren,
de doorstroomeisen, een samenvatting van de toelatingseisen voor hoger onderwijs en globale
informatie over de vakken die we aanbieden. De informatie over de vakken is globaal omdat in de
komende maanden de laatste hand gelegd wordt aan de vernieuwde of herziene Tweede Fase. Zo
wordt binnenkort definitief bepaald hoeveel uur per vak per leerjaar wordt aangeboden en welke
lesmethodes het meest geschikt lijken.

De overstap van de derde naar de vierde klas is meer dan de keuze voor een profiel. Het vraagt van de
leerlingen een grotere zelfstandigheid en een zinnige invulling van de uren die niet door les ingevuld
worden. Zo is het de bedoeling dat iedereen circa 4 uur per week in het studiehuis of de mediatheek
werkt en dat bepaalde groepsopdrachten juist niet binnen lesverband gerealiseerd worden.

Om met elkaar een goede start te maken organiseren we aan het begin van het vierde leerjaar een
werkweek in de Ardennen. Tijdens deze week leert iedereen elkaar kennen en nemen we de tijd om
allerlei aspecten van de Tweede Fase in theorie en praktijk aan de orde te laten komen.

Via de websites www.tweedefase-loket.nl/ en www.eindexamen.nl/ kan nadere algemene informatie
worden ingewonnen. Mochten er nu of in de komende tijd vragen rijzen dan kunt u natuurlijk ook
terecht bij de mentoren, decanen en coördinatoren. Wij wensen iedereen succes bij het maken van de
profielkeuze en hopen dat iedereen over een jaar met een goed gevoel op de keuze terug kan kijken.


Drs. B. Oremus M
Conrector Bovenbouw
Vak           Aardrijkskunde
Docenten         Dhr. Kok, Dhr Maalderink, Dhr. Zweers en Dhr. Van Delft
Status van het vak    Profielkeuzevak CM, EM en NG
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 2.5 5h:3
Aantal lesuren vwo    4v: 2.5 5v: 2 6v:3
Examendomeinen      Havo:            Vwo:
             Wereld           Wereld
             Aarde            Aarde
             Ontwikkelingslanden     Gebieden
             Leefomgeving        Leefomgeving
Praktische opdrachten  Ja
Methode         De Geo (diverse katernen) en de Grote Bosatlas
Extra informatie/    Bij aardrijkskunde komen vele facetten van onze samenleving aan bod,
relevantie van het vak  want om als toekomstig wereldburger goed in de wereld te kunnen
             functioneren, dienen de leerlingen in staat te zijn om de ontwikkelingen
             in een ruimtelijk kader te plaatsen. Daarbij biedt het vak een venster op
             de wereld en maken de leerlingen zich kennis en vaardigheden eigen
             die nodig zijn om als zelfbewuste en mondige mensen in de
             maatschappij te staan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne
             hulpmiddelen als multimedia en Internet. Verder wordt geleerd om
             informatie te verzamelen, selecteren, beoordelen, verwerken en te
             presenteren. En bij dit alles wordt geleerd om verbanden te zien.
Beroepsperspectief    Aardrijkskunde is van groot belang voor de algemene ontwikkeling,
             maar sluit ook aan bij vele verschillende soorten beroepen. Daarbij kan
             worden gedacht aan ruimtelijke ordening (planoloog,
             stedenbouwkundige), cartografie, onderwijs, journalistiek, toerisme en
             ontwikkelingssamenwerking, maar ook aan het bestuur van landen,
             landschapsarchitectuur, milieuzaken, voorlichting, landmeetkunde,
             weerkunde, advisering, bodemkunde, het opsporen van delfstoffen en
             nog veel meer.


Vak           ANW
Docenten         Mevr. Markwat, Mevr. Van Leersum en Dhr. Jansen
Status van het vak    Verplicht op vwo (gemeenschappelijk deel)
Centraal eindexamen   Nee
Aantal lesuren havo   --
Aantal lesuren vwo    4v: 2
Examendomeinen      Analyse en reflectie op natuurwetenschap en techniek
             Leven
             Biosfeer
             Materie
             Zonnestelsel en heelal
Praktische opdrachten  Ja
Methode         Solar
Extra informatie/    Algemene NatuurWetenschappen gaat in op de achtergronden van de
relevantie van het vak  natuurwetenschap. Het is niet alleen belangrijk om te weten wie wat
             ontdekt heeft. Het gaat namelijk ook om de vraag wat de relevantie van
             de ontdekking is voor de maatschappij en de maatschappelijke
             ontwikkelingen. Een ander dilemma is de vraag of alles mag wat
             kan….. en kan alles wat mag…. ?
Vak           Biologie
Docenten         Mevr. Markwat en Mevr. Van Leersum
Status van het vak    Verplicht in NG en keuzeprofielvak NT
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 3 5h: 3.5
Aantal lesuren vwo    4v: 2 5v: 3 6v: 3
Examendomeinen      Havo:
             Analyse en reflectie op natuurwetenschap en techniek
             Structuren van ecosystemen, organismen en cellen
             Voortplanting, erfelijkheid en ontwikkeling
             Stofwisseling
             Dynamisch evenwicht

             Vwo:
             Analyse en reflectie op natuurwetenschap en techniek
             Structuren van ecosystemen, organismen en cellen
             Levenscyclus en erfelijke informatie
             Metabolisme
             Dynamiek en homeostase
Praktische opdrachten  Ja
Methode         Biologie voor jou
Extra informatie/    Biologie is een leuk, maar zwaar vak. Het heeft de voorkeur als je
relevantie van het vak  scheikunde in combinatie met biologie kiest (met name op Vwo). De
             onderwerpen uit de tweede klas passeren opnieuw de revue, maar nu
             gaan we er dieper op in. Naast theoretische lessen is er regelmatig
             practicum. In de practicummap houd je hiervan een dossier bij.
Beroepsperspectief    Hoewel biologie geen verplicht vak is voor het vervolgonderwijs, is het
             heel handig als je bijvoorbeeld verder wilt in de gezondheidszorg
             (geneeskunde, fysiotherapie, HBO-v en bijvoorbeeld psychologie).


Vak           CKV
Docenten         Dhr. Spee, Mevr. Jansen, Dhr. Ides en Mevr. Scharrenborg
Status van het vak    Verplicht onderdeel van gemeenschappelijk deel
Centraal eindexamen   Nee
Aantal lesuren havo   4h: 1.5
Aantal lesuren vwo    4v: 2
Examendomeinen      Havo en Vwo
             Culturele activiteiten
             Kennis van kunst en cultuur
             Praktische activiteiten
             Reflectie
Praktische opdrachten  Ja, deelname aan culturele activiteiten en bezoek theater, musea,
             filmhuis etc.
Methode         Lesbrieven en CKV-website
Extra informatie/    Verschillende disciplines passeren de revue: dans, toneel, architectuur,
relevantie van het vak  fotografie….). Hierdoor ontstaat een persoonlijk kunstdossier.
Beroepsperspectief    Algemene vorming op cultureel en kunstzinnig gebied.
Vak           Economie
Docenten         Dhr. Specker, Dhr. Bergström, Dhr. Van Liempt en Mevr. Galjaard
Status van het vak    Verplicht in EM en profielkeuzevak in CM
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 3 5h: 3.5
Aantal lesuren vwo    4v: 2 5v: 3 6v: 3
Examendomeinen      Havo en Vwo
             Arbeidsmarkt
             Internationale arbeidsverdeling
             Betalingsbalans
             Wisselkoersen
             Consument en welvaart
             Producent en welvaart
             Goederenmarkt
             Inkomensverdeling en inflatie
             Economische kringloop
             Markt en overheid
             Markt en economische orde
             Sociale zekerheid
             Europese integratie
Praktische opdrachten  Ja, 1 in leerjaar 5 Havo en 6 Vwo
Methode         LWEO-lesbrieven
Extra informatie/    Het vak verschaft inzicht in het maatschappelijke gebeuren. Iedereen
relevantie van het vak  die in leidinggevende posities terecht komt, krijgt met economische
             aspecten te maken.
Beroepsperspectief    Binnen het bedrijfsleven en de overheid zijn mensen met een
             economische achtergrond gewild.

Vak           Geschiedenis
Docenten         Dhr. Koe, Mevr. Schuller, Dhr. V/d Hoek, Dhr. Van Aggelen,
             Dhr. Jacobs en Dhr. Oremus
Status van het vak    Verplicht in CM en EM
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 3 5h: 3
Aantal lesuren vwo    4v: 2 5v: 3 6v: 3
Examendomeinen      Havo en Vwo
             Historisch besef
             Oriëntatiekennis
             Thema’s (van oudheid tot heden)
             Staatsinrichting
Praktische opdrachten  Ja
Methode         Geschiedenis Werkplaats van Wolters Noordhoff
Extra informatie/    Binnen het vak wordt nadruk gelegd op lezen en analyseren van langere
relevantie van het vak  teksten en bronnen. Het gaat niet alleen om het kennen van historische
             feiten, maar ook om het leggen van historische verbanden en hanteren
             van historisch perspectief. De bronnen die geïnterpreteerd moeten
             worden variëren van teksten tot tabellen en van cartoons tot
             schematische voorstellingen.
Beroepsperspectief    Geschiedenis geldt als een algemeen vormend vak en kennis van het
             verleden blijkt later in veel beroepsvelden van pas te komen.
Vak           Informatica
Docenten         Dhr. Ferrari
Status van het vak    Profielkeuzevak NG
Centraal eindexamen   Nee
Aantal lesuren havo   4h: 3 5h: 2
Aantal lesuren vwo    4v: 2 5v: 3 6v: 2
Examendomeinen      Havo en Vwo
             Informatica in perspectief
             Basisbegrippen en vaardigheden
             Systemen en hun structuren
             Toepassing in samenhang
Praktische opdrachten  Ja; minimaal 50% van de stof bestaat uit praktische opdrachten.
Methode         Informatica theorieboek en werkboek (Edu Actief)
Extra informatie/    Informatica is een vaak waarbij theorie en praktijk gecombineerd
relevantie van het vak  worden. Zo wordt er aandacht besteed aan digitale communicatie en
             informatieverwerking en gaat men aan de slag met databases en
             programmeren. Vanaf het begin zullen er websites gebouwd worden en
             is er aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen.
Beroepsperspectief    De kennis vaardigheden die je bij informatica leert zullen bij veel
             studies en beroepen van pas komen omdat ICT een steeds belangrijker
             onderdeel vormt van onze samenleving.

Vak           Oude Talen en KCV
Docenten         Mevr. Roozen en Mevr. Uijtenbogaart
Status van het vak    Verplicht Latijn of Grieks voor gymnasium
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   --
Aantal lesuren vwo    Latijn: 12.5 uur (verdeling volgt)
             Grieks: 10.5 uur (verdeling volgt)
Examendomeinen      Reflectie op de Antieke cultuur
             Reflectie op de relaties tussen de Antieke cultuur en de late Europese
             cultuur
             Reflectie op klassieke teksten
             Zelfstandige oordeelsvorming
             Informatievaardigheden
Praktische opdrachten  KCV: ja
             Latijn en Grieks: nee
Methode         4 vwo Latijn: Via Nova
             4 vwo Grieks: Pallas
             5 vwo: diverse authentieke teksten
             6 vwo: examenbundel
Extra informatie/    Via de klassieke talen wordt verdieping en verbreding van (algemene)
relevantie van het vak  kennis bereikt. Verder wordt de culturele bagage vergroot en is
             eventueel sprake van een gymnasiumdiploma.
Beroepsperspectief    Hoewel de klassieke talen niet verplicht zijn bij de toelating tot
             universitaire studies, geldt eindexamen Grieks en/of Latijn wel als een
             aanbeveling/ meerwaarde.
Vak           Drama
Docenten         Dhr. Spee
Status van het vak    Profielkeuzevak CM
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 3 5h: 3
Aantal lesuren vwo    4v: 2 5v: 3 6v: 3
Examendomeinen      Vaktheorie
             Praktijk
Praktische opdrachten  Ja
Methode         De bespiegeling en Kijk op theater
Extra informatie/    Het programma is opgesplitst in modulen. Elke module bevat een thema
relevantie van het vak  en aan de hand van het thema wordt een bepaalde periode of een
             onderdeel uit de dramatheorie behandeld. Door middel van een
             presentatie via spel en/of dossier wordt een module afgesloten.
Beroepsperspectief    Het vak biedt een goede basis voor een opleiding tot film-, tv- of
             toneelacteur. Tevens geeft het vak ondersteuning bij andere
             theateropleidingen (lichttechniek, decor etc.) of opleidingen die met
             kunst en cultuur van doen hebben. Je leert bij drama jezelf presenteren
             en deze vaardigheid is van belang bij veel opleidingen en beroepen.


Vak           Lichamelijke Opvoeding
Docenten         Dhr. Wedman, Dhr. Ahlers, Dhr. Gutker de Geus, Dhr. v/d Belt, Mevr.
             Klesser, Mevr. Brakenhoff, Mevr. Van Slee, Mevr. Van Tiel en Mevr.
             Henriks
Status van het vak    Verplicht in het gemeenschappelijk deel
Centraal eindexamen   Nee
Aantal lesuren havo   4h: 2 5h:1
Aantal lesuren vwo    4v: 2 5v:2 6v:1
Examendomeinen      Bewegen en regelen
             Bewegen en gezondheid
             Bewegen en samenleving
Praktische opdrachten  Ja
Methode         X
Extra informatie/    LO moet voldoende of goed worden afgesloten om deel te kunnen
relevantie van het vak  nemen aan het CE.
Beroepsperspectief    Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), brandweer, politie,
             leger en CIOS
Vak           Maatschappijleer
Docenten         Dhr. v/d Hoek, Mevr. Schuller, Dhr. Van Aggelen en Dhr. Oremus
Status van het vak    Verplicht in gemeenschappelijk deel
Centraal eindexamen   Nee
Aantal lesuren havo   5h: 2
Aantal lesuren vwo    4v: 2
Examendomeinen      Rechtsstaat
             Parlementaire democratie
             Verzorgingsstaat
             Pluriforme samenleving
Praktische opdrachten  Ja
Methode         Thema’s
Extra informatie/    Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan de actualiteit om
relevantie van het vak  onder andere discussievaardigheden te ontwikkelen en samenwerken te
             bevorderen.

Vak           Management en organisatie
Docenten         Mevr. Galjaard en Dhr. Van Liempt
Status van het vak    Profielkeuzevak in EM
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 2.5 5h: 3
Aantal lesuren vwo    4v: 2 5v: 2.5 6v: 3
Examendomeinen      Interne organisatie en personeelsbeleid
             Financiering van activiteiten
             Marketingbeleid
             Financieel beleid
             Informatievoorziening met behulp van ICT
             Externe financiële verslaggeving
Praktische opdrachten  Ja, 1 in leerjaar 4 Havo en 5 Vwo
Methode         Percent M&O (Nijgh Versluijs)
Extra informatie/    Met M&O wordt inzicht in organisaties vergroot. De verschillende
relevantie van het vak  perspectieven binnen een organisatie worden belicht: consument,
             werknemer en directeur.
Beroepsperspectief    M&O kan een voordeel zijn als een opleiding gevolgd wordt op het
             gebied van economie, accountancy, recht of bestuurskunde. Het geeft
             een basis om binnen een organisatie uiteindelijk
             (eind)verantwoordelijkheid te dragen.
Vak           Moderne vreemde Talen (Engels)
Docenten         Dhr. Ides, Dhr. Visser, Mevr. Scharrenborg, Mevr. Vloeimans, Mevr.
             Hoffmann, Mevr. Bos en Mevr. Schrijver
Status van het vak    Verplicht in gemeenschappelijk deel
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 3 5h: 3
Aantal lesuren vwo    4v: 2 5v: 2.5 6v: 2
Examendomeinen      Lezen
             Kijken
             Luisteren
             Spreken
             Schrijven
             Literatuur
Praktische opdrachten  Niet in de vorm van werkstukken; wel veel praktische oefening van de
             vaardigheden (zie examendomeinen)
Methode         Tijdschriften: WASP/Reporter (4 en 5 Havo en 4 Vwo)
                    Alguin (5 en 6 Vwo)
             Examenbundel en eigen materiaal
Extra informatie/    Tijdens de lessen is er veel tijd ingeruimd voor praktische oefening. De
relevantie van het vak  training leesvaardigheid krijgt een zwaar gewicht vanwege het
             eindexamen.
Beroepsperspectief    Engels speelt bij veel studies en beroepen een cruciale rol.Vak           Moderne vreemde talen (Duits)
Docenten         Mevr. Van Pelt, Dhr. Verberne en Mevr. Grootscholten
Status van het vak    Keuzevak voor Vwo gemeenschappelijk deel, keuzevak in CM en
             profielkeuzevak in EM
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 3 5h: 3.5
Aantal lesuren vwo    4v: 2 5v: 3 6v: 3
Examendomeinen      Lezen
             Kijken
             Luisteren
             Spreken
             Schrijven
             Literatuur
Praktische opdrachten  Niet in de vorm van werkstukken; wel veel praktische oefening van de
             vaardigheden (zie examendomeinen)
Methode         Na Klar !
Extra informatie/    Het onderdeel lezen is van groot belang omdat dit 50% van het
relevantie van het vak  eindexamen uitmaakt. Verder moeten boeken gelezen worden (havo
             circa 6 en vwo circa 9).
Beroepsperspectief    Duits is als ondersteunende taal van belang bij diverse studies en
             traditioneel van groot belang in de communicatie met de grootste
             exportpartner van Nederland: Duitsland.
Vak           Moderne vreemde talen (Frans)
Docenten         Mevr. Bennekers, Mevr. Rooijers en Mevr. Van Maaren
Status van het vak    Keuzevak voor Vwo gemeenschappelijk deel, keuzevak in CM en
             profielkeuzevak in EM
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 3 5h: 3.5
Aantal lesuren vwo    4v: 2 5v: 3 6v: 3
Examendomeinen      Lezen
             Kijken
             Luisteren
             Spreken
             Schrijven
             Literatuur
Praktische opdrachten  Niet in de vorm van werkstukken; wel veel praktische oefening van de
             vaardigheden (zie examendomeinen)
Methode         D’accord, grammatica, vocabulaire en aanvullend materiaal.
Extra informatie/    Het is prettig als je een uitdaging ziet in het puzzelen met taal en het
relevantie van het vak  leuk vindt om teksten uit te pluizen. Het eindexamen bestaat uit teksten
             en daarom worden de noodzakelijke vaardigheden daarvoor veel
             geoefend.
Beroepsperspectief    Vanwege de steeds verdere ontwikkelingen en integratie binnen Europa
             speelt Frans een belangrijke rol in de zakelijke en de sociale
             communicatie.


Vak           Muziek
Docenten         Dhr. Wildenburg
Status van het vak    Profielkeuzevak in CM
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 3 5h: 3
Aantal lesuren vwo    4v: 2 5v: 3 6v: 3
Examendomeinen      Vaktheorie
             Praktijk
Praktische opdrachten  Ja
Methode         Lesmateriaal wordt ontwikkeld door de docent
Extra informatie/    Muziek wordt door leerlingen gekozen die het gewoon een leuk vak
relevantie van het vak  vinden en/of straks iets met muziek willen gaan doen. Het vak bestaat
             uit een theoretische en een praktische component. In principe wordt
             gemusiceerd tijdens de muziekavond en bij andere optredens. Dit kan
             solo zijn of in ensemble of orkestverband.
Beroepsperspectief    Veel opleidingen en beroepen hebben een band met muziek. Te denken
             valt aan conservatoria, Pabo, Hbo creatieve therapie,
             kleinkunstacademie, journalistiek en bijvoorbeeld radio- televisie- en
             geluidsregistratie.
Vak           Natuurkunde
Docenten         Dhr. Klesser, Dhr. Tol en Dhr. Rukkers
Status van het vak    Verplicht in NT en profielkeuzevak NG
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 3 5h: 3.5
Aantal lesuren vwo    4v: 2 5v: 3 6v: 3
Examendomeinen      Havo en Vwo
             Analyse en reflectie op natuurwetenschap en techniek
             Elektronische processen
             Licht en geluid
             Kracht en beweging
             Materie en energie
Praktische opdrachten  Technische ontwerpopdracht (4 Havo en 5 Vwo)
             Praktische opdracht (5 Havo en 6 Vwo)
Methode         Systematische natuurkunde
Extra informatie/    Je leert een experiment opzetten en uitvoeren. Verder moet je bewuste
relevantie van het vak  keuzes maken uit alternatieven die passen binnen een programma van
             eisen. De computer wordt gebruikt bij o.a. meten en verwerken van
             waarden.
Beroepsperspectief    Zie: www.natuurkunde.nl

Vak           Nederlands
Docenten         Mevr. Visser, Mevr. Haeck, Mevr. Scharrenborg, Dhr. Jonker, Dhr.
             Van Aalst en Mevr. V/d Belt
Status van het vak    Verplicht in gemeenschappelijk deel
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 3 5h: 3.5
Aantal lesuren vwo    4v: 3 5v: 3 6v: 3
Examendomeinen      Lezen
             Schrijven
             Mondeling
             Argumenteren
             Literatuur
Praktische opdrachten  Schrijfdossier en literatuur.
Methode         Nieuw Nederlands ster-editie (Wolters Noordhoff)
Extra informatie/    Een goede actieve en passieve beheersing van het Nederlands is
relevantie van het vak  cruciaal voor het verdere vervolg binnen de middelbare school en het
             leren en werken later.
Beroepsperspectief    Bij alle beroepen binnen Nederland is Nederlands de basis om goed te
             kunnen functioneren/ communiceren.
             De verwachting is dat steeds meer hogere beroepsopleidingen en
             wetenschappelijke opleidingen taaltoetsen zullen hanteren om het
             Nederlands op een vereist minimumniveau te garanderen.
Vak           Scheikunde
Docenten         Mevr. Zuidema. Dhr. Jansen en Dhr. Van Platerink
Status van het vak    Verplicht in NG en NT
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 2.5 5h: 3
Aantal lesuren vwo    4v: 2 5v: 2.5 6v: 3
Examendomeinen      Havo
             Analyse en reflectie op natuurwetenschap en techniek
             Stoffen en materialen I anorganisch
                        II organisch
                        III biochemisch
             Structuren van reacties
             Chemische industrie
             Zuren en basen
             Reacties en stroom

             Vwo
             Analyse en reflectie op natuurwetenschap en techniek
             Stoffen, structuren en binding
             Koolstofchemie
             Biochemie
             Kenmerken van reacties
             Chemie en techniek
             Zuren en basen
             Redox
Praktische opdrachten  Twee grote –zelfstandige- experimenten onder leiding van de TOA die
             eventueel gecombineerd worden met biologie en/of natuurkunde.
Methode         Havo: Chemie
             Vwo: Chemie Overal
Extra informatie/    Relevant voor doorstroming naar opleidingen in o.a. de
relevantie van het vak  gezondheidszorg, techniek en milieustudies.
Beroepsperspectief    Scheikundig ingenieur, apotheker/farmaceut, milieukundige.

Vak           Tekenen
Docenten         Dhr. Van Ee en Dhr. Nicolas
Status van het vak    Profielkeuzevak CM
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 3 5h: 3
Aantal lesuren vwo    4v: 2 5v: 3 6v: 3
Examendomeinen      Vaktheorie
             Praktijk
Praktische opdrachten  Ja; in meerdere disciplines (tekenen, schilderen, architectuur,
             driedimensionaal)
Methode         Lexicon van de kunst en kunst op niveau
Extra informatie/    Het vak tekenen geeft een theoretische en praktische oriëntatie op alle
relevantie van het vak  disciplines van de beeldende kunst. Het werk van leerlingen wordt met
             grote regelmaat binnen en buiten de school geëxposeerd.
Beroepsperspectief    Veel leerlingen met het vak tekenen stromen door naar Hbo/Wo-
             opleidingen die geënt zijn op mode, architectuur, grafische vormgeving
             en de diverse (autonome) beeldende kunsten.
Vak           Wiskunde A
Docenten         Dhr. v/d Berg, Dhr. Van Benthem, Dhr. Rukkers, Dhr. Dekker, Dhr.
             Visser en Dhr. Rommelse
Status van het vak    Verplicht in EM en NG
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 3 5h: 3
Aantal lesuren vwo    4v: 4 5v: 3 6v: 3
Examendomeinen      Havo
             Veranderingen
             Tellen en kansen
             Statistiek
             Verbanden
             Toegepaste analyse
             Binominale verdeling

             Vwo
             Functies en grafieken
             Discrete analyse
             Combinatoriek en kansrekening
             Differentiaal rekenen met toepassingen
             Grafieken en matrices
             Statistiek en kansrekening
Praktische opdrachten  Ja
Methode         Moderne Wiskunde
Extra informatie/    Wiskunde A bestaat voor een groot deel uit statistiek en kansrekening.
relevantie van het vak  Je leert ook met functies en grafieken werken. Wiskunde A bevat geen
             meetkunde
Beroepsperspectief    Voor studies in de richting ‘gedrag en maatschappij’ of economie is
             wiskunde A onmisbaar.

Vak           Wiskunde C
Docenten         Dhr. v/d Berg, Dhr. Van Benthem, Dhr. Rukkers, Dhr. Dekker, Dhr.
             Visser en Dhr. Rommelse
Status van het vak    Verplicht in CM (Vwo)
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   --
Aantal lesuren vwo    4v: 4 5v: 3 6v: 2
Examendomeinen      Vwo
             Functies en grafieken
             Discrete analyse
             Combinatoriek en kansrekening
             Grafieken en matrices
             Statistiek en kansrekening
Praktische opdrachten  Ja
Methode         Moderne Wiskunde
Extra informatie/    Wiskunde C is alleen bestemd voor de leerlingen in het CM-profiel. Zij
relevantie van het vak  gaan over het algemeen geen studies doen die een wiskundige inslag
             hebben en daarom ontbreekt ook het onderdeel differentiëren.
Beroepsperspectief    Enige kennis van de wiskunde is echter wel degelijk van belang bij
             bijvoorbeeld studies zoals rechten of bepaalde richtingen binnen
             geesteswetenschappen en cultuur.
Vak           Wiskunde B
Docenten         Dhr. v/d Berg, Dhr. Van Benthem, Dhr. Rukkers, Dhr. Dekker, Dhr.
             Visser en Dhr. Rommelse
Status van het vak    Verplicht in CM
Centraal eindexamen   Ja
Aantal lesuren havo   4h: 3 5h: 4
Aantal lesuren vwo    4v: 4 5v: 4 6v: 4
Examendomeinen      Havo
             Veranderingen
             Ruimtemeetkunde 1
             Toegepaste analyse 1
             Toegepaste analyse 2

             Vwo
             Functies en grafieken
             Discrete analyse
             Differentiaal en integraal rekenen
             Goniometrische functies
             Voortgezette meetkunde
Praktische opdrachten  Ja
Methode         Moderne Wiskunde
Extra informatie/    Bij wiskunde B komen onderwerpen aan bod die je hard nodig zult
relevantie van het vak  hebben als je de exacte kant op wilt; bijvoorbeeld de sector Techniek of
             Natuur en milieu. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere: functies,
             veranderingen, ruimtemeetkunde en algebra.
Beroepsperspectief    Hoe exacter en technischer de vervolgopleiding is, des te meer heb je
             aan wiskunde B. Deze opleidingen vinden een keuze voor natuurkunde
             ook zeer belangrijk.


Vak           Wiskunde D
Docenten         Dhr. v/d Berg, Dhr. Van Benthem, Dhr. Rukkers, Dhr. Dekker, Dhr.
             Visser en Dhr. Rommelse
Status van het vak    Alleen in combinatie met wiskunde B
Centraal eindexamen   Nee
Aantal lesuren havo   4h: 3 5h: 2
Aantal lesuren vwo    4v: 2 5v: 2 6v: 2
Examendomeinen      Havo en Vwo: uitdiepen van de wiskunde B domeinen en aanvullende
             onderwerpen die door de docent worden aangewezen.
Praktische opdrachten  Ja
Methode         Moderne Wiskunde
Extra informatie/    Wiskunde D is vooral belangrijk als je echt de exacte kant op gaat. Het
relevantie van het vak  vak geldt als aanvulling en verdieping op wiskunde B en kan dus ook
             alleen in combinatie met wiskunde B gekozen worden.
Beroepsperspectief    De combinatie van wiskunde B en wiskunde D biedt de gelegenheid om
             goed en grondig voorbereid het hoger of wetenschappelijk onderwijs in
             te stappen. De toekomstperspectieven voor afgestudeerden in de
             technische en exacte richtingen zijn zeer goed.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:124
posted:7/23/2010
language:Dutch
pages:14