Izwi LamaKristu Lifana Nethonsi Lamanzi Olwandle

Document Sample
Izwi LamaKristu Lifana Nethonsi Lamanzi Olwandle Powered By Docstoc
					Izwi Lama-Krestu lifana nethonsi lamanzi olwandle!...Kungani?
UHulumeni kanye nezombangazwe; ubu-Kristu kanye nesisekelo sabo esiyi-Qiniso konke lokhu kuyimibuso emibili ehlukahlukene yingakho kuhlale kukhona ungaboni ngasolinye ngasosonke isikhathi lapho kwethulwa noma kuchitshiyiyelwa imithetho elawula izwe. Ekujuleni kwembangela yokungaboni ngasolinye kwalezinhlangothi zombili kukhona ukungami entweni eyodwa noma ukuguquguquka kwemithetho eshaywa nguHulumeni waseNingizimu ne Afrika; lokho kuvamise ukubonakala ngenkathi uma into “elungile” ilungile namhlanje ngoba kuhambisana nomuntu othile noma abantu abathile; ebese kuthi ngosuku olulandelayo iphendulwa ibe “ngengalungile” uma kungasahambisani nomuntu noma abantu abathize.( okuwukungamukeleki kweqiniso ngendlela elibaba ngayo.) Lokhu kuyinto eyenzeka njalo-njalo kuhle konwabu olushintsha-shinstha njalo kuze kube… Ngekhathi kwenzeka konke lokhu ama-Kristu wona asuke esalokhu emi eZwini okuyilona elalikhona ekuqaleni nokuseyilo manje nelisazoqhubeka libe yilo kube phakade naphakade. Kodwa ekupheleni kosuku imizamo yama-Kristu yokumelana nokudukiswa kwesizwe okubangwa ukungami eQinisweni lona lodwa kwemithetho eshaywa wuHulumeni igcina ifana nethonsi lamanzi olwandlekazi… Umbuzo osalayo uthi kungani? Ngenkathi imithetho kaHulumeni iphambuka eQinisweni idukisa iningi labantu ibathathe ibafake emgodini ongenamkhawuko. Nakuba ubu-Kristu bungadalelwe ukudiliza nokulwa nombuso kaHulumeni kanye nezombangazwe ezihambisana nawo, kodwa umbuzo osala ungaphendulekile yilo wokuthi: “Kungani izwi lama-Kristu lifane nethonsana nje lamanzi olwandlekazi?”

Uma izwi noma uvo lwamaKristu lungalinganiseka nethonsi lamanzi olwandlekazi; angabe lokho kusho ukuthi imibhalo engcwele ngokuka: Mathewu 5:14-16 ifile? Qha, akunjalo neze: 2UThimothewu 2:13; 3:16. Nakuba iqiniso elithi ama-Kristu awabambene nagazi nanyama, nokuthi izimpi awazilwayo awazilwi ethembele emandleni avela emzimbeni; okubuhlungu ngalokhu wukuthi akhanda ingxenye enkulukazi yomphakathi. Kodwa nakhona lapho, kungani ubumnyama nobuhlungu obumayelana nemithetho engalungile kwanda kangaka? Kungani labo imithetho emibi le abayivumayo nefezeka ngabo bangabi nanembeza nachashazi enhlizwiyweni yabo ngenkathi beyithokezela? Angabe ama-Kristu lapha emhlabeni aziveza eyiwo ngampela yini UMZIMBA kaKristu abaziwa ngawo? Cha, akubukeki kunjalo nakuba ekhuluma kakhulu ngalokho sengathi kunjalo. Isizathi salokho kungawukuthi acabanga ukuthi asenze konke mayelana nokuveza uMbuso kaNkulunkulu; futhi acabanga ukuthi isinyathelo esisele esokuthi kubuye uJesu ezowalanda. Ubani ozogqugquzela bani ukuthi enzeni ukuze kwakhiwe UMZIMBA KAKRISTU? UKUKHANYA KUKHANYA KUPHELA UMA KUSEBUMNYAMENI. (Ukukhanya kwezwe ( ama-Kristu). Nina ningukukhanya kwezwe. NgokukaMathewu 5:14) Kusizani uma ukukhanya kukhanya emini kuphela ebese kuba ngaphansi kwesitsha uma sekuvele ubumnyama obudalwa yimithetho engalungile elawula izwe? Usizani usawoti uma uhlala esitsheni sawo ibandla ekubeni ngaphandle kukhona ubuhlungu obudalwa: ubuphofu, ubuntandane, izingane ezihlala emigaqweni, ukucwila ezidakamizweni nasophuzweni olunamandla nokunye okuning?

(UkuKHANYA kwezwe. NgokukaJohane8:12) Kumele kwenziweni? Url: www.nationachrial.wetpaint.com or http://sites.google.com/site/internationachristianalliance E-mail: btzuma@gmail.com or banjani@southafrica.com

Ukukhanya kwenzwe (ngokukaMathewu 5:14) kusilelwe yinto eyodwa okumele kuyenze, lokho ukuphakamisa UKHANYA kwezwe okukhulunywa ngakho (kuJohane 8:12,28)

Uqhathanisa nebandla eliqanjwe igama nelikhuluma ubunye kakhulu. Nakuba uhulumeni eneminyango eminingi ngaphansi kwakhe, ukusebenza kwawo njengomzimba munye kwenza kube lula ukuthi ubhekane nezinkinga zezinhlobo ezahlukahlukene ngesikhathi esisodwa njengokubhekana nezinkinga eziqondene nezempilo uphinde ubhekane nezemfundo ngesikhathi esisodwa. Ubhekane nezokuphepha uphinde ubhekane nezomnotho ngesikhathi esisodwa.

uMzimba kaKristu.
UMzimba wakhiwe wuhlaka lwamathambo ( okungachaza into ethi iningi kodwa ibe ibumbene) Ngoba uhlaka lwamathambo lwenza umzimba ubumbane ube yinto eyodwa enamandla. Amathambo ayizakhi futhi ayingxenye eqine kakhulu yomzimba. Noma kungenzeka umuntu afe abole, kodwa amathambo akhe awafi. Kodwa angeke kwenzeke umuntu athole ikhanda lomzimba lisempini lilwa ekubeni izandla nemilenze kusele ekhaya. Uma kungase kwenzeke ulithole, lokho kuyobe kuchaza ukuthi lowomzimba wehluliwe futhi ufile noma yikuphi lapho ongase uwuthole khona. Uma ubona isandla noma iyiphi ingxenye yomzimba isephalamende imele noma ikhuluma esikhundleni so MZIMBA/IBANDLA ekubeni ukusebenza kwayo leyo ngxenye kungasekelwe eMZIMBENI munye, yilokho okwenza kube sengathi: IZWI NOMA UMBONO WAMAKRISTU KUFANA NETHONSI LAMANZI OLWANDLEKAZI. Ingxenye yoMzimba eqanjwe igama ayikwazi ukuthi isebenze yenze iphinde ifeze imisebenzi yoMzimba wonkana.

MaKristu, kwenzekani ngani?
Ayikho indlela amaKristu angenza ubusawoti bawo buzwakale emhlabeni ngaphandle kokwenza UMZIMBA KaKristu ozokwaziwa umhlaba wonkana. UMZIMBA kaKristu wakhiwe amathambo aqine ngendlela yokuthi awaphuki njengalawo KaJesu ngenkathi esesiphambanweni. Kungenzeka kube nomsindo wamathambo (ukungaboni ngasolinye) ngekhathi kwakhiwa UMZIMBA kaKristu okungabangelwa wukuthi sesiside isikhathi kusetshenzwa kuqhelelwene. Kodwa lokho akunakukushinstha ukuhlangana kwawo amathambo. Isizathu sokuthi ukukhuluma kwamaKristu kulinganiswe wosopolitiki njengethonsi lamanzi olwandle wukuthi: awasebenzi ngaphansi kwesisekelo sinye somzimba kodwa asebenza njengezingxenye zawo umzimba. Iminyango efana nesipho sokuphulukisa, ukufundisa, ukuvangela neminye eminingi ikhona futhi inamandla amakhulu kodwa ayisebenzi ngaphansi kwesisekelo somzimba munye okwe nza bungazwakali ubusawoti ababizwa ngawo. Iwona wodwa UMZIMBA KAKRISTU okumelwe waziwe emhlabeni wonke oyosusa ihlazo lezwe. Iwona futhi oyosusa ubumnyama bezwe ngoba ukukhanya kwawo kuya kuya kukhanya kakhulu kuze kuthathe isimo somlilo ukuze kungabibikho ubumnyama obuyosala ngephutha.

Kungani ubuqhalaqhala bukahulumeni owakhelwe ngaphansi kwesisekelo sezombangazwe uqine kangaka?
Impendulo yalombuzo ilula futhi iqonde ngqo okothi lomkhonto, isizathu wukuthi ingumzimba onhlaka zawo zisebenza ngendlela ehlelekile uma

Url: www.nationachrial.wetpaint.com or http://sites.google.com/site/internationachristianalliance E-mail: btzuma@gmail.com or banjani@southafrica.com

Labo abangukhanya nalabo abayophendukela eNkosini nabo babe ngukukhanya, bayojabula ukugwinywa wukuKHANYA okusasimo somlilo ; Kodwa lapho abayohluleka ukulalela nokuphenduka ngalesosikhathi bayokhothwa ngamalangabi okuKHANYA okusamlilo ngekhathi kwanda ukuba kugcwale emhlabeni wonkana. Kodwa labo abangamalangabi ngokwemibhalo engcwele kuMaHebheru 1:7; Naku Daniyeli 3:24-26 bayojabula phakathi kwakho lokho kuKHANYA okuwumlilo ngoba bafuze uYise ONGUMLILO OQUTHULAYO ; Kodwa abanye bayosha beshiswa yiwo wona lowo Mlilo oqothulayo. Sivakashele: www.nationachrial.wetpaint.com. Noma
http://sites.google.com/site/internationachristianalliance

Uma ingahlangene kuyobalula ukuba bayephule.

E-mail: btzuma@gmail.com (Indlela elula yokuthola ulwazi kulama website ukuvulu ama- attachments aqondene nalokho ofuna ukwazi ngakho.)

Url: www.nationachrial.wetpaint.com or http://sites.google.com/site/internationachristianalliance E-mail: btzuma@gmail.com or banjani@southafrica.com


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: religion
Stats:
views:96
posted:3/8/2009
language:
pages:3