BAHAGIAN BANGUNAN DEWAN BANDARAYA KUCHING UTARA

Document Sample
BAHAGIAN BANGUNAN DEWAN BANDARAYA KUCHING UTARA Powered By Docstoc
					                 BAHAGIAN BANGUNAN
              DEWAN BANDARAYA KUCHING UTARA


 BORANG LAPORAN PEMBINAAN BANGUNAN KEDIAMAN DI KAWASAN PENEMPATAN
       SEMULA (T.O.L) DAN KAWASAN KAMPUNG (NCR)


Datuk Bandar
Dewan Bandaraya Kuching Utara
Bukit Siol, Jalan Semariang
Petra Jaya 93050 Kuching
Sarawak.

Tuan,

Saya/ Kami ingin melaporkan kepada Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU) bahawa bangunan
kediaman seperti berikut telah dibina selaras dengan peruntukan SARAWAK BUILDING ORDINANCE
1994, The Building (Exemption) Order, 1996 [ made under section 63 (c ) ].


A. BUTIR-BUTIR BANGUNAN

1. Jenis Bangunan:        Rumah berasingan satu tingkat

                 Rumah berasingan dua tingkat.
2.  Nombor Lot (jika ada): ______________________________________________________________

3.  Nombor Blok / Seksyen: _____________________________________________________________

4.  Kampung: ________________________________________________________________________

5.  Jalan: ____________________________________________________________________________


B. BUTIR-BUTIR PEMILIK

1.  Nama Pemilik: _____________________________________________________________________

2.  No. Kad Pengenalan: ________________________________________________________________

3.  Nombor Telefon: ___________________________________________________________________

4.  Alamat Pos: _______________________________________________________________________Saya / Kami mengesahkan bahawa laporan di atas adalah betul dan dengan ini mengaku bertanggungjawab
sepenuhnya ke atas kekukuhan keseluruhan struktur bangunan yang telah dinyatakan.


Tandatangan:……………………………………                Tarikh: …………………………………….


Sila tanda  ü dalam petak yang berkenaan.                                                 1/-
C. PENGESAHAN PEGAWAI DAERAH (Untuk Kawasan Kampung)

Ulasan: ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________     …………………………………………                            ……………………….
       Tandatangan & Cop                            TarikhD. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Nombor laporan: DBKU / UKB / MC /        /

Tarikh Pendaftaran: _____________________________________________________________________

Ulasan: _______________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________


E. DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN BERSAMA LAPORAN

1.   Skim Penempatan Semula (Temporary Occupation Permit)

i.    Salinan lesen pemilik sementara (T.O.L)
ii.    Salinan Kad Pengenalan.
iii.   Tiga (3) salinan pelan yang lengkap
iv.    Gambar bangunan yang telah siap didirikan.

2.   Kawasan Kampung (Native Communal Reserved)

i.    Salinan surat tanah. (jika ada)
ii.    Salinan kad pengenalan.
iii.   Tiga (3) salinan pelan yang lengkap dan disahkan oleh pegawai daerah.
iv.    Gambar bangunan yang telah siap didirikan.                                                2/-