privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Pedagogie by ocn20264

VIEWS: 6 PAGES: 4

									                         ROMÂNIA
           MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII , TINERETULUI ŞI SPORTULUI
          DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII
         Str.G-ral Berthelot 28 - 30, sect.1, Bucureşti  Tel/Fax: (+4021) 3135547
                             .


Nr. 27644 din 22.02. 2010

                                   Aprob,
                                   Secretar de Stat,
  Avizat,                               Iulia Adriana Oana BADEA
 Director General,
Liliana PREOTEASA                       METODOLOGIE

   privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Pedagogie - Psihologie (licee pedagogice)
                   - anul şcolar 2009 – 2010 -

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1 (1)Prezenta metodologie reprezintă un cadru de reglementare a organizării şi desfăşurării
Olimpiadei de Pedagogie – Psihologie (licee pedagogice), pentru următoarele discipline: Introducere în
pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului, Teoria şi practica instruirii şi evaluării, Teoria
educaţiei şi managementul clasei de elevi, Managementul proiectelor, Psihologie generală, Psihologia
educaţiei, Psihologia vârstelor, Psihopedagogia activităţilor ludice, Psihopedagogie specială, Noile
educaţii, Biblioteconomie, Educaţia adulţilor.
    (2) Olimpiada este concursul specific cu grad maxim de complexitate ştiinţifică şi relevanţă, ce are
rolul de a stimula activitatea de performanţă a elevilor cu predispoziţii, aptitudini, talent, în vederea
asigurării dezvoltării competenţei de comunicare şi a competenţei culturale la nivel maxim.
Art. 2 - Etapele Olimpiadei sunt următoarele : locală şi naţională.

            Etapa                         Perioada
            locală                        12.03.2010
            naţională                      08-11.04.2010

Art. 3 - Probele Olimpiadei sunt probe scrise individuale.

Capitolul II. Organizarea şi desfăşurarea olimpiadei

Art. 4 (1) Comisia locală pentru organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Pedagogie – Psihologie
(licee pedagogice) este numită prin decizie a directorului liceului pedagogic şi este compusă din:
a) preşedinte    - director adjunct;
b) secretar     - 1 profesor operator PC;
d) membri      - 2 profesori de pedagogie/ psihologie
    (2) Comisia locală se înfiinţează în a doua jumătate a lunii februarie 2010 şi îşi încetează
activitatea pe data de 19.03.2010, după finalizarea etapei locale a olimpiadei şi transmiterea datelor către
inspectoratul şcolar al judeţului gazdă a etapei naţionale a olimpiadei.

                                                     1
Art. 5 (1) Atribuţiile Comisiei locale sunt următoarele:
  a) asigură comunicarea şi dezbaterea programei pentru olimpiadă şi a calendarului acesteia, la toate
    clasele cu profil pedagogic din cadrul liceelor pedagogice până la data de 25 februarie 2010;
  b) elaborează subiectele şi baremele pentru etapa locală;
  c) evaluează lucrările scrise;
  d) elaborează fişa de atribuţii pentru asistenţi şi profesorii evaluatori;
  e) convoacă asistenţii şi realizează instruirea acestora;
  f) elaborează adeverinţe de participare pentru asistenţi şi pentru profesorii evaluatori;
  g) asigură logistica necesară fiecărei etape;
  h) asigură elaborarea bazei de date privind participarea elevilor la etapa locală a olimpiadei;
  i) răspunde de completarea în baza de date, a rezultatelor obţinute de către elevii participanţi;
  j) afişează rezultatele în termen de 2 zile de la desfăşurarea etapei locale a olimpiadei;
  k) numeşte 2 evaluatori pentru comisia locală de contestaţii, dintre profesorii cu autoritate
    profesională, care nu evaluează iniţial;
  l) validează listele cuprinzând clasamentul final şi comunică numele elevilor participanţi la etapa
    superioară, cu respectarea normei de reprezentare;
  m) în intervalul 15-19 martie 2010, preşedintele Comisiei locale va transmite tabelul cuprinzând
    numele şi datele de contact ale elevilor care vor reprezenta liceul la etapa naţională şi ale
    profesorului însoţitor, prin fax, la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ialomiţa ;
  n) poartă întreaga răspundere privind modul de organizare şi desfăşurare a etapei locale a olimpiadei.

Art. 6 (1) Comisia Centrală pentru organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Pedagogie – Psihologie
(licee pedagogice) se înfiinţează prin notă întocmită de MECTS, aprobată de către Secretarul de Stat
pentru învăţământ preuniversitar şi avizată de directorul general al Direcției Generale Economic, Finanțe
şi de directorul general al Direcției Generale Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții.
(2) Comisia centrală este compusă din:
- 1 preşedinte de onoare (o personalitate în domeniul ştiinţific de referinţă al olimpiadei)
- 1 preşedinte executiv, cadru didactic universitar de la o universitate apropiată locaţiei de desfăşurare a
olimpiadei;
- 2 vicepreşedinţi, inspectorii generali din cadrul MECTS;
- 2/3 secretar/i ştiinţific/i – inspectorul/ şi,eventual, un profesor metodist de specialitate, din judeţul gazdă/
un profesor de specialitate din comisia naţională pentru învăţământul pedagogic ;
- 1 secretar - operator PC, nominalizat de către judeţul-gazdă;
- 28 profesori evaluatori cu specialitatea pedagogie şi/sau psihologie.

(3) Atribuţiile Comisiei Centrale sunt următoarele:
a) asigură, prin activitatea grupului de lucru, elaborarea subiectelor pentru etapa naţională;
b) asigură transmiterea în toate judeţele a precizărilor privind desfăşurarea etapelor locală şi naţională ale
olimpiadei;
c) comunică inspectorului de specialitate din judeţul-gazdă toate detaliile privind organizarea şi
desfăşurarea etapei naţionale a olimpiadei de Pedagogie - Psihologie, licee pedagogice;
f) asigură crearea bazei de date pentru etapa naţională, prin secretarul Comisiei centrale;
g) stabileşte şi comunică, prin afişare, criteriile de acordare a premiilor, a menţiunilor şi a premiilor
speciale;
h) realizează activitatea de reevaluare a lucrărilor contestate, sub coordonarea preşedintelui executiv şi a
celor doi vicepreşedinţi;
i) validează şi coordonează afişarea rezultatelor iniţiale şi a rezultatelor finale( în urma contestaţiilor);
j) elaborează şi implementează, prin vot, cu acordul majorităţii simple a membrilor săi, o serie de măsuri
menite să eficientizeze organizarea şi desfăşurarea olimpiadei, consemnate în proces-verbal;
                                                        2
k) elaborează raportul cu privire la modul de desfăşurare a etapei naţionale a olimpiadei, în termen de 2
zile de la încheierea acesteia şi propune eventuale modificări pentru ediţia din anul şcolar următor, menite
să contribuie la creşterea calităţii pregătirii de performanţă a elevilor şi a nivelului competiţional.
l) secretariatul tehnic al Comisiei centrale va elabora situaţia centralizată a judeţelor care vor beneficia de
suplimentarea numărului de locuri la etapa naţională a olimpiadei din anul şcolar următor, conform
precizărilor din art.10 al prezentei metodologii.

Capitolul III. Norma de participare
Art. 7 (1) Norma de participare la etapa naţională este conform tabelului următor:

  Pentru fiecare judeţ   Municipiul Bucureşti şi judeţele în care există    Judeţul gazdă
               2 licee pedagogice
     4 locuri       7 locuri                       6 locuri

Art. 8 (1) Fiecare judeţ va trimite la etapa naţională câte un profesor însoţitor al lotului.
    (2) Costurile aferente transportului, cazării şi mesei pentru profesorii însoţitori vor fi asigurate de
MECTS, din bugetul olimpiadei.

Capitolul IV. Programele şi subiectele
Art. 9 (1) Pentru participarea la olimpiada de Pedagogie - Psihologie, elevii, sub îndrumarea profesorilor,
vor parcurge programele specifice disciplinelor psiho - pedagogice (capitolele indicate in anexe);
(2) Comisia centrală, prin vicepreşedinţi, va asigura postarea pe site, la termenele prevăzute, a
documentelor specifice olimpiadei;
 (3) Răspunderea pentru calitatea subiectelor şi a baremului, la etapa locala a olimpiadei şi pentru
confidenţialitate revine comisiei locale;
 (4) Răspunderea pentru calitatea subiectelor şi a baremului, la etapa naţională a olimpiadei şi pentru
confidenţialitate revine Comisiei centrale, prin vicepreşedinţii acesteia, cei doi inspectori generali din
cadrul MECTS.
Art. 10 Timpul de lucru: 3 ore

Capitolul V. Evaluarea
Art. 11 Etapa locala şi etapa naţională:
(1) Lucrările vor fi evaluate cu punctaj de la 10 la 100.
(2) Evaluarea va fi realizată de profesorii nominalizaţi de către comisia locală / centrală;
(3) Rezultatele obţinute pot fi contestate, reevaluarea lucrărilor în cauză fiind realizată de către comisia
locală /centrală de contestaţii.
(4) Contestarea notelor obţinute se face numai în scris, prin completarea de către autorul lucrării a
formularului pus la dispoziţie de către comisia locală /centrală şi semnat atât de către acesta, cât şi de către
părinte, respectiv profesorul însoţitor, pentru etapa naţională, în termen de 6 ore( pentru etapa naţională)
de la afişarea rezultatelor iniţiale.
(5) Modificarea punctajului iniţial va fi determinată de o diferenţă de cel puţin 15 puncte între evaluarea
iniţială şi evaluarea în urma contestaţiei.
(6) Dacă diferenţa dintre evaluarea iniţială şi evaluarea în urma contestaţiei este mai mare de 30 de puncte,
lucrarea/lucrările în cauză va/vor fi reevaluată/e de către o a treia comisie, alcătuită din profesori care nu
au evaluat la disciplina respectivă .
(7) Punctajul acordat de a treia comisie va fi punctajul final al lucrării.                                                       3
(8) După reevaluarea lucrărilor contestate, comisia locală /centrală va afişa rezultatele finale atât în ordine
alfabetică, cât şi în ordine valorică, specificându-se în dreptul fiecărui elev premiul sau menţiunea
obţinute, acolo unde este cazul;
(9) Lucrările de la etapa locală /naţională se păstrează în şcoala-gazdă, timp de un an;

Art. 12 (1) Profesorii evaluatori vor fi selectaţi în aşa fel încât să nu aibă elevi în concurs la disciplina la
care evaluează şi vor completa o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
(2) La etapa naţională, comisia de contestaţii pentru reevaluarea lucrărilor susţinute la proba scrisă
individuală se va constitui dintre profesorii membri ai Comisiei centrale care nu au corectat la clasa
respectivă.
(3) Profesorii evaluatori nu vor da publicităţii informaţii privind activitatea comisiei centrale, altele decât
cele oficiale postate pe site-ul MECTS.

Capitolul VI. Premierea
Art. 13 (1) La etapa locala, premiile se vor acorda în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut;
(2) La etapa naţională, premiile şi menţiunile se vor acorda, pentru fiecare disciplină, după cum
urmează:
- câte un premiu I, II şi III;
- câte 4 menţiuni;
- premii speciale oferite de către sponsori, cu respectarea condiţiei de punctaj (cel puţin 80 de puncte din
100 posibile);
(3) Un concurent la etapa naţională poate primi premiu, menţiune (acordate de MECTS) sau/şi premiu
special, oferit de sponsori.
(4) Premiile se acordă respectând condiţiile de punctaj: pentru premiul I – minim 95 puncte, pentru
premiul II – minim 90 puncte, pentru premiul III – minim 85 puncte, pentru menţiune - minim 80 puncte.

Capitolul VII. Dispoziţii finale
    Art. 14 (1) Toţi elevii participanţi la etapa naţională vor primi o diplomă de participare, concepută
şi realizată de inspectoratul şcolar gazdă;
(2) Profesorii evaluatori din comisiile centrale vor primi o adeverinţă de participare eliberată de MECTS;
(3) Profesorii însoţitori ai elevilor de la etapa naţională din fiecare judeţ vor primi o adeverinţă de
participare, eliberată de inspectoratul şcolar judeţean gazdă;
     Art. 15 Prezenta metodologie respectă principiile Regulamentului de organizare şi desfăşurare
a concursurilor şcolare - aprobat prin O.M. nr. 3109/28.01.2002 și constituie cadrul de organizare şi
evaluare pentru Olimpiada de Pedagogie - Psihologie (licee pedagogice).


                Inspectori generali,
          Mina-Maria RUSU       Anca-Denisa PETRACHE
                                                       4

								
To top