; Collagen Peptide1
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Collagen Peptide1

VIEWS: 60 PAGES: 6

Collagen Peptide1

More Info
 • pg 1
									                Collagen Peptide 3000
              ผิวขาวใส เนียนนุม Import from Japan
Collagen Peptide 3000
เปนคอลลาเจนบริสุทธิ์ 100 % จากปลาทะเลน้ําลึก โดยผานการตรวจสอบจาก FDA
(องคการอาหารและยา) แลว ผานการฆาเชื้อดวยความรอน แลวนําไป Spray Dried เพื่อใหเปนผง
เนนดื่มงาย รสชาติดี อุดมดวยคุณคาที่รวมสุดยอดอาหารผิว โดยเฉพาะที่สําคัญเปนคอลลาเจนที่ราง
กายดูดซึมไดรวดเร็ว ชวยบํารุงฟนฟูสภาพผิว เพื่อความยืดหยุนของผิว ทําใหผิวดูขาวใส ลดริ้วรอย
และเติมเต็มรองลึกของผิว และยังคืนความออนเยาวในเวลาอันรวดเร็ว เหมาะสําหรับผูที่ใสใจใน
สุขภาพและดูแลผิวพรรณโดยเฉพาะ


คอลลาเจน คืออะไร
คอลลาเจน เปนโปรตีนชนิดหนึ่ง และในรางกายของมนุษย มีคอลลาเจน เปนสวนประกอบมากถึง
1 ใน 3 ของรางกาย ที่มีองคประกอบที่สําคัญของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connectie Issue) โดยจะอยูใน
รูปแบบ Fiber ที่ประกอบดวย Peptide Chain (สลายไขมัน) 3 สาย ที่เรียกวา Triple Helix โดยจะ
ถูกสรางเปน Fiber – Blast มีคุณสมบัติทําใหผิวพรรณมีความยืดหยุนไดแต เมื่อเวลาผานไปประ
สิทธิภาพความยืดหยุนของคอลลาเจนจะเสียไป ตรวจพบวาคอลลาเจนจะเหนี่ยวขึ้นและปริมาณน้ํา
นอยลง ทําใหผิวแหงไดงาย จากภาวะที่คอลลาเจน มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีอายุมากขึ้น จึงเปน
สาเหตุเกิดการหยอนยานของผิวหนัง และริ้วรอย การหาหนทางแกไข และหาสารที่มีผลในการ
สรางคอลลาเจน ซึ่งในปจจุบันไดมี ผลิตภัณฑสารอาหาร ในรูปแบบคอลลาเจน เขาไปเติมใน
บริเวณที่บกพรอง คุณเคยสังเกต ที่ผิวของคุณวาเหี่ยวยน ไมเตงตึงเหมือนกอน หรือ บริเวณใตคาง
ที่อยูใตผิวในชั้น เคอรมอล (Dermal) ไดสูญเสียไปมากแลว , ในผิวชั้น เคอรมอล (Dermal) นั้น
มีคอลลาเจน อยูถึง 70% ซึ่งคอลลาเจนมีหนาที่สําคัญ คือ ทําใหผิวตึง กระชับ และ ชุมชื่น

หนาที่สําคัญ คอลลาเจน คืออะไร
หนาที่สําคัญของคอลลาเจน คือ การยึดเหนี่ยว จัดระเบียบอวัยวะตาง ๆ ในรางกายไมใหแตก เสีย
หายนอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการคงความชุมชื้น ปกปอง ผิวพรรณ ในเรื่องของความมัน
และความเครียดอีกดวย นอกจากนี้คอลลาเจนยังสามารถยึด และรวมเซลสตาง ๆ เขาไวดวยกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ยังชวยใหเซลสแตกตัวในอวัยวะภาย ในในรูปแบบที่ถูกตองอีกดวย เรายัง
พบวาคอลลาเจนชวยใหบาดแผลที่เกิดขึ้น จางเร็วขึ้นกวาปกติ
บทบาทหลักสําคัญของ คอลลาเจน
บทบาทหลักของคอลลาเจน คือ การคืนรูปของไฟเบอรเซลสตาง ๆ บนผิวหนัง , กระดูกออน และ
กระดูก อายุของมนุษยเราเพิ่มมากขึ้นกอใหเกิดการลดจํานวนของเซลสตาง ๆ โดยปริยาย และยัง
ลดความสามารถในการทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ ดวย แสดงใหเห็นวาจํานวนของคอลลาเจน
ในรางกายนั้นก็ลดตามลงไปนั่นเอง แตคุณสมบัติของคอลลาเจน ที่ดูดซึมไดเร็ว ทําใหกระบวนการ
เผาผลาญในรางการมีประสิทธิภาพ ในการตอตานการลดประมาณคอลลาเจนรางกายตามธรรมชาติ
คุณประโยชนของการรับประทานคอลลาเจน
ผิวพรรณ
- ฟนฟูสุขภาพผิว เพื่อความยืดหยุน และความชุมชื่นของผิว
- ทําใหผิวพรรณขาวใส และเติมรองลึก ชวยให ฝา , กระ จางลง
- คืนความออนเยาว ในเวลาอันรวดเร็ว
- ยับยั้งการเกิดรอยเหี่ยวยน บํารุงผิวใหเนียนนุม

กระดูก
- เพิ่มสารอาหารประเภท แคลเซียม ปองกันโรคกระดูกพรุน , เสริมสรางใหกระดูกแข็งแรง

เม็ดเลือด
- เปนตัวกระตุนใหเกิดการสรางเสนเลือด , เม็ดเลือด และเนื้อเยื่อ

อื่น ๆ
- บํารุงสุขภาพผม , เล็บ , สายตา , และรักษาความผิดปรกติของเสนประสาท


บุคคลกลุมไหนที่ควรรับประทานอาหารเสริมคอลลาเจน
อาหารเสริมคอลลาเจนเหมาะสําหรับ
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ตองการรักษา ความออนเยาว
และบํารุงผิวพรรณที่ถูกทําลายหรือเสื่อมสภาพลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอายุ โดยเฉพาะผูที่มีอายุ
มากกวา 25 ปขึ้นไปสําหรับผูที่มีอายุนอยกวา 22-23 ป ไมจําเปนตองรับประทานก็ได

การรับประทานอาหารเสริมคอลลาเจนจะไมมีอันตราย หรือ ผลขางเคียงตอสุขภาพ

วิธีการรับประทาน
วิตามิน ซี มีสวนชวยใหผิวสวยเปลงปลั่ง แนะนําใหดื่มกับน้ํามะนาวที่เปยมไปดวยวิตามินซีทุกเชา
วิตามินซีเปนสวนประกอบที่สําคัญที่เขากับคอลลาเจนภายในรางกายไดดี และอัตราการดูดซึมของ
คอลลาเจนก็ทําหนาที่ไปพรอมๆ กันทําใหผิวดูสดใส
ผสมกับน้ํา , น้ําผลไม หรือ กาแฟ เขาดวยกันก็อรอยดี ! ผสมกับน้ําดื่ม ,
น้ําผลไม หรือกาแฟ เขาดวยกัน สําหรับดื่มก็ดี และไมตองกังวลที่ผสมกับน้ําดื่ม เหมาะสําหรับใช
เปนเครื่องดื่ม ประจําวัน เมื่ออยูขางนอก แวะที่รานน้ําชาก็ใสผสมกับน้ําชาที่ดื่มทําใหสดชื่น
เติมเขาดวยกันกับอาหารจานดวนทุกวัน ไมเปลี่ยนกลิ่นและสี ใชไดกับอาหารทุกชนิด ใสไดทั้งซุป
น้ําแกงโยเกิรต และ อื่น ๆ และใชไดกับมื้ออาหาร ประจําวันหมดกังวลที่จะลืม โดยวางไวที่โตะ
อาหาร เพื่อสะดวกในการหยิบ ใชไดเปนประจํา
ขนาดรับประทาน
    1 ซอง น้ําหนัก 2.5 กรัม วันละ 1 ซองไดทุกเวลา ตามความสะดวก

รับประทานอาหารอะไรที่ไดรับคอลลาเจน
การรับประทานอาหารประเภท ปลา , ปกไก , จะไดรับ คอลลาเจน ปกไก 1 ชิ้น ไดรับ คอลลาเจน
1.5 กรัม ปลาไหล 1-2 ตัว ไดรับคอลลาเจน 5.3 กรัม ปกติคนเราไดปริมาณคอลลาเจน 5 กรัม/วัน
จึงจะไดคุณสมบัติของคอลลาเจนเพียงพอ โดยทั่วไปคนญี่ปุน จะไดรับคอลลาเจนประมาณ 3 กรัม/
วัน เนื่องจากคนญี่ปุนชอบรับประทานปลา แตวา คนเราตองการปริมาณคอลลาเจน 3-5 กรัม/วัน แต
เราตองรับประทานอาหารพวกนี้จํานวนมาก ทําใหมีผลเสียตอรางกาย เพราะเราจะไดรับสวนเกิน
จากอาหารที่มิใชคอลลาเจน เชน ไขมันจากน้ํามัน
ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีคอลลาเจน ในปริมาณที่พอเหมาะ ควบคูกับผลิตภัณฑเสริม
อาหารคอลลาเจนซึ่งจะทําใหมีประโยชนตอรางกาย
            Collagen Peptide Information
Collagen Peptide 3000

             โครงสรางโมเลกุลของ Collagen
ขอพึงระวังของ การรับประทานคอลลาเจน
    ในแตละวันจะตองรับประทานไมเกิน 5 กรัม

   ประเภทและลักษณะของปลาทะเลที่นํามาสกัดเปน Collagen Peptide

								
To top