Docstoc

TYPOLOGIE OSOBNOSTI MBTI _ Myers-Briggs Type Indicator_

Document Sample
TYPOLOGIE OSOBNOSTI MBTI _ Myers-Briggs Type Indicator_ Powered By Docstoc
					TYPOLOGIE OSOBNOSTI MBTI ( Myers-Briggs Type Indicator)


podle : Michal Čakrt, Typologie osobnosti pro manažery, Kdo jsem já, kdo
jste Vy?, Management Press, Praha 2008

Lidé jsou různí proto, že jsou jinak zaměřeni. Hrají u nich často hlavní roli jiné
psychické funkce, než jsou ty naše. Jinak se chováme za normálních okolností a
jinak v mezní situaci. Naše psychická zaměření se nám v životě osvědčují jen do té
doby, než nám naše jednostrannost znemožní přizpůsobení se konkrétní situaci. To
se stává, vstoupíme-li do vztahu s jiným osobnostním typem. Protiklady pak často
na sebe naráží, nerozumí si a přičítají vinu druhým. Mají totiž vlastnosti, které my
nemáme vyvinuty a nemáme pro ně uznání.
Takovéto situace jsou běžné na pracovišti, v partnerských vztazích, mezi rodiči a
dětmi, ve společnosti, v politice. atd.
Jedním z cílů metody MBTI je pomoci umět si tyto situace uvědomovat. Vědomým
přijetím a cíleným rozvojem vlastní osobnosti lze dosáhnout rovnováhy a
porozumění.


Historie testu MBTI


Test MBTI byl vytvořen americkou psycholožkou Isabelou Myersovou a její matkou
Katheryn Briggsovou. Jeho základ převzala I. Myersová z kmenového literárního
zdroje C.G.Junga1 Psychologické typy (cca koncem 50. let 20. století) a rozšířila o
další kategorie.
V roce 1957 začala služba Educational Testing Service (ETS) podporovat tvorbu
testu. V roce 1975 Consulting Psychologists Press zažádal o právo na prodej MBTI
a test začal být distribuován velmi širokému publiku. Test je nyní přístupný
poradcům a psychologům, vysokoškolským učitelům a zaměstnancům, kteří
absolvovali školení v teorii testování MBTI.
V současné době mnoho organizací podporuje testování osobnostních typů jako
např. The Journal of Psychological Type, The Center for Applications of
Psychological Type, The Association of Psychological Type a další.
Mnoho známých firem předkládá testy MBTI svým pracovníkům, např. Apple
Computer, Exxon, AT&T, General Electric, 3M, McDonald's.

Principy MBTI
Základem teorie MBTI je tvrzení, že každá osobnost odpovídá jednomu z 16 typů.
Kategorie jsou založeny na 4 rysech osobnosti, z nichž každý rys se skládá ze 2
opačných pohledů - preferencí.
1
 Jung,Carl,Gustav: Psychologische Typen. Zurich,1921; anglické vydámmí:
Psychological Types, v Collected Works of C.G.Jung, Princeton, Princeton
University Press, 1971

                                         1
Osm preferencí :

Extroverze (Extroversion) vs. Introverze (Introversion)

Toto rozdělení odráží způsob vnímání jednotlivce. Extroverti reagují bezprostředně
a objektivně na okolní podněty, introverti se více zaměřují vnitřně a subjektivně.
(Naše /česká/ kultura preferuje spíše extroverty, jichž je v našem prostředí většina,
asi 75%.)

Smysly (Sensing) vs. Intuice (iNtuition)

Citliví lidé více spoléhají na to, co mohou vnímat a více se orientují na to, co je
skutečné. Intuitivně založení lidé spoléhají více na neobjektivní a nevědomé
procesy.

Myšlení (Thinking) vs. Cítění / Pocity (Feeling)

Přemýšliví lidé využívají logické a rozumové procesy k dedukcím a jednání.
Pocitově založení lidé dělají rozhodnutí založené na subjektivních procesech
včetně emocionálních reakcí na události.

Usuzování (Judging) vs. Vnímání (Perceiving)

Tyto preference byly vyvinuty, aby ukázaly, zda převládají racionální nebo
iracionální úsudky při jednání člověka se svým okolím, myšlení a pocity nebo
vnímání a intuice.

První tři dvojice preferencí byly převzaty od Junga, autorky je doplnily o
dvojici Usuzování a Vnímání.

Protože MBTI je teorie typů, osoba může být v ideálním případě jen jedním z typů.
I když člověk může preference částečně ovlivnit, základní typ zůstává stále stejný.
Při vyhodnocení testu se ovšem stává, že u některých osobností zůstane výsledek
u některé dvojice preferencí nerozhodný. V tomto případě se použije písmena X a
jedná se o osobnost smíšeného typu. Takovéto osobnosti je doporučováno
seznámit se s charakteristikami obou preferencí, i když pro ni samozřejmě popis
nebude zcela platit. Popis typů platí tím více, čím výraznější výsledek je pro určitou
preferenci.
                                           2
Následující tabulka 1 nám přibližuje jednotlivé preference a poukazuje i na zápory :
                                     Tabulka 1
Skupina      Ozn. Preference Charakteristika
         E  Extroverze Zaměření na svět lidí, mají mnoho přátel, mluví
                 více     než     poslouchají,     vlídní.
Aktivizace            (-) Otálení se záležitostmi vyžadující soustředění
(Orientace
reagování)    I  Introverze Zaměření na vnitřní svět myšlenek, rádi věci
                 promýšlejí,   dobří  posluchači,   rezervovaní
                 (-) Otálení se záležitostmi vyžadující styk s lidmi
         S  Smysly   Zaměření na současnost, hmatatelné výsledky,
                 fakta; nedůvěřující intuici, nemilující nové
                 problémy, soustavně pracující, držící se při zemi
Získávání            (-) Problémy při pohledech do budoucna, formulaci
informací            koncepcí
         N  Intuice  Zaměření na budoucnost nebo minulost, možnosti,
(Získávání dat)         modely, ideje, teorie; často myslí najednou na více
                 věcí, raději dávají obecné odpovědi, nerespektují
                 zaběhané postupy, mají rozvinutou fantazii
                 (-) Zanedbávání detailů
         T  Myšlení  Rozhodování logické, lépe si pamatují čísla a
                 obrazy než jména a tváře, neosobní, zaměření na
                 výkon,   preferují  pravdu   před   dohodou
Rozhodování           (-) Problémy se vztahy na pracovišti
(Zpracování
dat)       F  Cítění   Rozhodování podle pocitů a vlastních hodnot,
                 zájem o druhé, preferují harmonii před pravdou,
                 empatičtí
                 (-) Hůře řeší neosobní problémy
         J  Usuzování Rádi plánují, organizují, dělají věci důkladně, včas
                 (uzavřené                 problémy)
Životní   styl         (-) Odkládají odpočinek
(Preference
problémů)    P  Vnímání Flexibilní,    spontánní,   neplánují,  odkládají
                 rozhodnutí, milují neznámo (otevřené problémy)
                 (-) Odkládají závazná rozhodnutí a plánování
Typy osobnosti


                                           3
Tabulka 2 obsahuje přehled 16 typů osobnosti, představuje charakteristické
profesní zaměření pro daný typ a jeho jedinečnou vlastnost. Kromě toho je
v tabulce 2 zahrnuto i obecné zastoupení jednotlivých typů osobností ve
společnosti.                         Tabulka 2

Typ  Procento populace Charakteristický představitel Jedinečná vlastnost
INTP 1%         Architekt          Logické uvažování
INTJ 1%         Vědec, budovatel       Nezávislost
ENTP 5%         Vynálezce          Vynalézavost
ENTJ 5%         Polní maršál         Vedení
INFP 1%         Hledač, mnich        Nedirektivnost
INFJ 1%         Spisovatel, tvůrce      Empatie
ENFP 5%         Novinář           Optimismus
ENFJ 5%         Učitel            Přesvědčivost
ESFP 13%         Bavič            Bodrost
ESTP 13%         Konferenciér         Nepředvídatelnost
ISFP  6%        Umělec            Umění
ISTP  6%        Řemeslník          Zručnost
ESFJ  13%        Ceremoniář, prodejce     Harmonizace
ESTJ  13%        Organizátor         Uvážlivost, zodpovědnost
ISFJ 6%         Ochránce, strážce      Loyalita
ISTJ 6%         Správce           Silný a tichý
Zdroje osobnostních rozdílů

Nikdo nepochybuje o tom, že osobnost je do určité míry determinována dědičností
a do určité míry výchovou. Existují ale i další faktory, které osobnost do určité míry
ovlivňují.

Dědičnost -je určitý potenciál, který rozvinou výchova a prostředí. Míra působení
dědičnosti je pro různé charakteristiky osobnosti velmi variabilní. Dědičnost určuje
rozpětí možností vývojových charakteristik a v tomto rámci pak sehraje rozhodující
úlohu vliv prostředí. Soudí se, že genetika je odpovědná za   60–70 %, výchova
30–40 % osobnostních rozdílů.

Kultura - jsou odlišné způsoby, jimiž různé společnosti a populace organizují svůj
život. Definuje naučená očekávání a role, které je nutno pro život v určité
společnosti plnit.

Rodina - v rozvoji osobnosti hraje dominantní roli, především rodiče a sourozenci,
ale i širší rodinný okruh. Dalšími faktory jsou: socioekonomický statut rodiny, její
velikost, úroveň vzdělání, náboženské vyznání apod.


                                          4
Skupinová příslušnost - lidé jsou v průběhu života členy mnoha skupin, počínaje
rodinou a dětskými seskupeními, např. ve škole, ve sportovních družstvech až po
pracoviště, kluby, atd. V těchto skupinách hraje jedinec různé role a získává
zkušenosti, jež jej ve vývoji ovlivňují.

Životní zkušenosti - jedinečné události, které se člověku přihodí. Např. rozvoj
sebeúcty závisí na řadě osobních zkušeností jako např. dosažení cílů, ambice,
překonat sám sebe.

Situace - různé situace vyžadují různé reakce a chování osobnosti, liší se např. v
míře omezování jedince. S mnoha omezeními se setkáme při zkoušce ve škole, na
přijímacím pohovoru, málo omezení má setkání s přáteli, procházka v přírodě.Temperament

Dalším pohledem, v rámci metody MBTI, který nám umožní lépe poznat jedince je
rozdělení osobností podle jejich temperamentu.

Temperament je určitý modifikující a jednotící soubor znaků, jenž spojuje jinak
rozbíhavé a nesouvisící síly psychiky jednotlivce. Je tím, co vtiskuje lidem osobitost
a neopakovatelnost.
Teorie temperamentů vychází z Jungova pojetí. Ten se inspiroval řeckou mytologií
a řečtí bohové ztělesňují čtyři základní temperamenty - Apollón, Dionýsos,
Prométheus a Epimétheus.
Posun od Jungovy teorie poznáme v odlišném pohledu. Jung viděl v temperamentu
kombinaci osobnostních dispozic, zatímco v nové teorii se typy vyhraňují skrze
diferenciaci, odlišnost.
Existují tedy čtyři typy temperamentů v nichž se preference Intuice (N) kombinuje
s Myšlením (T) nebo Cítěním (F), a preferenci Smysly (S) nalezneme ve dvojici
s Vnímáním (P) nebo Usuzováním (J).


V tabulce 3 jsou     uvedeny charakteristické rysy    čtyř základních typů
temperamentu.
                                      Tabulka 3

4 typy temperamentů


                                          5
Typ Procento Typy osobnosti       Označení    Charakteristika Zaměření

NT  12%   INTP, INTJ, ENTJ, ENTP Prométheovský Vynalézavý      Koncepce
NF  12%   INFP, INFJ, ENFJ, ENFP Apollónský  Idealistický     Lidé
SP  38%   ESFP, ESTP, ISTP, ISFP Dionýsovský Dobrodružný       Činnost
SJ  38%   ESFJ, ESTJ, ISTJ, ISFJ Epimétheovský Tradiční       Procedury
                            Tabulka 3 – pokračování

NT věda/teorie (Prométheus)
Zaměření/emocionální     kompetence, znalosti a vedení, kontrola
potřeby:
Vize/Chování:         hledání proč to tak funguje (zejména P)
               stanovování   cílů,  zlepšování, dovednosti,
               perfekcionismus,   láska   ke  znalostem

                                          6
               objektivní, v komunikaci přímočarý a    logický,
               neochota vyjadřovat se k samozřejmostem
Styl vedení:         vizionář, systémový architekt, tvůrce
Spirituální styl:      Sv. Tomáš Aquinský
NF duch/etika (Apollón)
Zaměření/emocionální     hledání sebe sama, míru a harmonie
potřeby:
Vize/Chování:        Jak jsem se stal osobou kterou jsem?
               oceňuje    vztahy,   přátelskost, harmonii
               touha inspirovat a přesvědčovat, být důležitý
               hledání       jednoznačné     identity
               zaměření na dobro v druhých
Styl vedení:         katalyzátor, mluvčí
Spirituální styl:      Sv. Augustin
SJ služby/obchod/ekonomie (Epimetheus)
Zaměření/emocionální     odpovědnost, tradice, pořádek
potřeby:
Vize/Chování:        uchovávání       a     určování tradic
               citlivost pro detail, víra v organizovanost světa
               touha sloužit, dávat, pečovat, sdílet, vytvářet a
               udržovat sociální svazky
Styl vedení:         tradicionalista, stabilizátor, konsolidátor
Spirituální styl:      Sv. Ignác


SP radost/umění/estetika (Dionýsos)
Zaměření/emocionální     svoboda, nezávislost, spontaneita, radost
potřeby:
Vize/Chování:        impulsívnost
               Dělat     co    chci,    kdy   chci.
               uspokojování současných spíše než budoucích
               potřeb
               rychle pracuje pod tlakem, obrovská vitalita
Styl vedení:         urovnávač sporů, vyjednávač
Spirituální styl:      Sv. František z Assisi

Kognitivní styl

Na jednotlivé kategorie osobnostních typů lze nazírat také z podle toho, jak
nakládají s informacemi, tedy - jaký je jejich kognitivní styl.

Kognitivní styl - způsob, jakým získáváme a zpracováváme data a informace. Je
jakousi osou našeho typu, kolem níž jsou soustředěny ostatní vlastnosti.
Charakterizuje naše vnitřní psychické procesy. V této teorii se kombinují Smysly (S)
nebo Intuice (N) s Myšlením (T) či Cítěním (F). Také zde vznikají čtyři kategorie


                                          7
typů : ST - Systematický, SF - Procesuální, NT - Heuristický a NT -
Spekulativní.

Přiblížíme si je v následující tabulce 4

                                     Tabulka 4

4 kognitivní styly

Typ Označení   Charakteristika               Zaměření
ST systematický racionální, předpověditelný,     průmyslový
                        analytický,
        neemocinální              manažer
SF procesuální rozumí fungování organizace, dobře vychází
                            mezilidské vztahy,
        s lidmi                služby
                            koučování, "public
NF heuristický komunikační schopnosti, zájmy a potřeby lidí
                            relation"
NT spekulativní nové interpretace, stimulace problémy, strůjce pokroku
        necitlivost ke společenským rituálůmPodrobnější informace k osobnostním typům podává M. Čakrt ve výše uvedené
publikaci.

Závěrem vyzdvihněme výrazný klad pojetí MBTI: to, co zjišťuje, nijak nehodnotí.
Nezasahuje do sebedůvěry či sebeúcty jedince, naopak nabízí vysvětlení, proč
některé vztahy nefungují. Poskytuje nástroj pro to, jak jednotlivé jevy popsat,
vysvětlit, pochopit a na základě toho i napravit.Použité prameny :

Čakrt, Michal: Typologie osobnosti pro manažery, Kdo jsem já, kdo jste Vy?,
Management Press, Praha 2008

www.fp.vslib.cz/kch/ms/mbti.htm

www.personalista.com, Pospíšil, Martin
                                         8

				
DOCUMENT INFO