048 - PDF by tradetrek

VIEWS: 302 PAGES: 12

									                           PARTEA A VII-A
Anul 176 (IV) — Nr. 48        PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE                Marți, 23 decembrie 2008     P U B L I C A Ț I I A L E S O C I E T Ă Ț I L O R C O O P E R AT I V E
          ZADEA MARIOARA                    2. Zadea Mircea, membru cooperator fondator, cod
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească            numeric personal 1461114131268, aport la capital 1030,00
       Constanța, județul Constanța              RON, echivalând cu 103 părți sociale, reprezentând 20 % din
                                   capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                                   fiind de 20 %, domiciliat în localitatea Constanța, Aleea
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   Narciselor nr. 1, bl. A3, sc. A. et. 4, ap. 17, județul Constanța;
                                     3. Zaidea Marius Laurențiu, membru cooperator fondator,
         TRIBUNALUL CONSTANȚA                cod numeric personal 1730818131241, aport la capital
                                   1030,00 RON, echivalând cu 103 părți sociale, reprezentând
       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 30940             20 % din capitalul social total, cota de participare la
          din 19 noiembrie 2008              beneficii/pierderi fiind de 20 %, domiciliat în localitatea
  Judecător delegat                         Constanța, Prel. Liliacului nr. 4, bl. C1, sc. A, et. 6, ap. 25,
  la Oficiul Registrului                      județul Constanța;
  Comerțului de pe lângă                        4. Zadea Laura, membru cooperator fondator, cod
  Tribunalul Constanța    - Dan Luminița            numeric personal 2750908131256, aport la capital 1030,00
  Șef serviciu                           RON, echivalând cu 103 părți sociale, reprezentând 20 % din
  la Oficiul Registrului                      capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  Comerțului de pe lângă                      fiind de 20 %, domiciliată în localitatea Constanța, Prel.
  Tribunalul Constanța    - Nădrag Silvia            Liliacului nr. 4, bl. C1, sc. A, et. 6, ap. 25, județul Constanța;
                                     5. Carcadia Maria, membru cooperator fondator, cod
  În baza cererii nr. 15517 din data de 14.11.2008 și a      numeric personal 2450630131226, aport la capital 1030,00
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      RON, echivalând cu 103 părți sociale, reprezentând 20 % din
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a      capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu     fiind de 20 %, domiciliată în localitatea Constanța, Aleea
următoarele date:                          Mărțișorului nr. 7, bl. FD33, sc. B, et. 3, ap. 18, județul
  - fondatori:                           Constanța;
  1. Zadea Marioara, membru cooperator fondator, cod          - administratori persoane fizice:
numeric personal 2530823131330, aport la capital 1030,00         1. Zadea Marioara, cod numeric personal
RON, echivalând cu 103 părți sociale, reprezentând 20 % din     2530823131330, data numirii 19.11.2008, durata mandatului
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi  4 ani;
fiind de 20 %, domiciliat în localitatea Constanța, Aleea        - denumire: Societatea Cooperativă Meșteșugărească
Narciselor nr. 1, bl. A3, sc. A. et. 4, ap. 17, județul Constanța;  ZADEA MARIOARA;
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 48/23.XII.2008

  - forma și gradul societății cooperative: Societate                COOP STAR
cooperativă meșteșugărească; gradul 1;                       Societate Cooperativa
  - sediul social: Municipiul Constanța, Str. Arcului nr. 1,       Râșca, comuna Râșca, județul Suceava
bl. D, et. P, județul Constanța;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 960 - alte               HOTĂRÂREA
activități de servicii;
                                      adunării generale ordinare a acționarilor
  - activitatea principală: cod CAEN 9602 - coafură și alte       Societății Cooperative COOP STAR, Râșca
activități de înfrumusețare;                           În ședința din 7 aprilie 2008
  - capitalul social subscris: 5.150,00 RON, vărsat integral;               - extras -
- durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24768210/20 noiembrie 2008;     Punctul 6 al ordinii de zi
  - număr de ordine în registrul comerțului:           Adunarea generală a acționarilor Societății Cooperative
C 13/5/19.11.2008.                        COOP STAR hotărăște:
                                   Se aprobă pentru anul 2008-2009 majorarea creditului
    (1/883.379)
                                 contractat la BCR Fălticeni de la valoarea de 150.000 lei la
                                 250.000 lei și garantarea acestuia cu bunuri mobile și
              RUNC
                                 imobile proprietate a societății cooperative.
       Societate Cooperativă de Consum
         Frumosu, județul Suceava               Împuternicește pe dl Rusu Neculai având funcția de
                                 președinte și pe dna Fintinaru Margareta având funcția de
                                 contabil șef să reprezinte societatea în relațiile cu banca,
            HOTĂRÂREA
                                 sens în care vor semna cererile de credit, contractele de
    adunării generale ordinare din data de 6.04.2008     garanție reală mobiliară și imobiliară, actele adiționale la
                                 contractele deja încheiate și orice alte acte necesare ducerii
  Adunarea generală ordinară a membrilor asociați
                                 la îndeplinire a acestei hotărâri angajând astfel societatea
convocată în temeiul art. 34 din Legea nr. 1/2005 și în baza
                                 cooperativă față de bancă. De asemenea aceste persoane
prevederilor actului constitutiv, analizând problematica din
                                 vor hotărî asupra bunurilor mobile sau imobile care vor
ordinea de zi în baza materialelor prezentate, în temeiul
                                 constitui garanția împrumutului, vor alege tipul creditelor
prevederilor legale hotărăște:
                                 angajate, rambursarea, prelungirea sau rescadențarea
  Art. 1. - Se aprobă materialele prezentate la ordinea de
                                 creditelor noi sau deja contractate de societate.
zi:
  1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului        (3/883.382)
Consiliului de administrație.
  2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului       Societate Cooperativă Meșteșugărească de gradul 1
cenzorului.                                     Solidaritatea Iași
                                           Iași, județul Iași
  3. Dezbaterea și adoptarea situațiilor financiare anuale și
stabilirea modului de repartizare a profitului.
  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor.                    HOTĂRÂRE
  5. Adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli și a     din data de 10.04.2008, a adunării generale extraordinare
programului de activitate pentru 2008.
                                   Adunarea generală extraordinară din 10.04.2008, a
  6. Stabilirea indemnizației pentru membrii consiliului de
                                 S.C.M. „Solidaritatea” a hotărât, în conformitate cu art. 43
administrație și pentru cenzor pentru anul 2008.
                                 din Legea nr. 1/2005, următoarele:
  7. Alegerea delegaților la Adunarea Generală a
                                   1. Prezentarea raportului anual, aferent exercițiului
Asociaților UJCC Suceava.
                                 financiar 1 ian. 2007-31 dec. 2007 (bilanțul pentru anul 2007
  8. Alegerea cenzorilor.
                                 și repartizarea contabilă a profitului).
  Art. 2. - La expirarea mandatului, se revocă din funcția de
                                   2. Aprobarea înstrăinării parțiale, prin vânzare, a unor
cenzor dna Bosancu Nastasia și se alege în funcția de
                                 imobile ce fac parte din patrimoniul SCM Solidaritatea,
cenzor dl Savu Gheorghe pentru un mandat de 3 ani.
                                 individualizate după cum urmează:
  Art. 3. - Având în vedere demisia din Consiliul de
                                   - imobilul (construcție și teren aferent), situat în Iași,
Administrație a dlui Negură Alexandru, se alege în locul său
                                 șos. Rediu Tatar nr. 4, bl. 481, parter (în suprafață utilă de
dl Bădeliță Vasile.
                                 424,91 m2), înscris în Cartea Funciară nr. 44954 a Mun. Iași,
  Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează
                                 suprafața propusă pentru vânzare este de 424,91 m2, pentru
conducerea societății cooperative.
                                 prețul de 250.000 lei (fără T.V.A.), către SC STEFANA SRL,
    (2/883.381)                        Iași;
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 48/23.XII.2008                       3

  - imobilul (construcție și teren aferent), situat în Iași,           În urma retragerilor și aportului de capital efectuat
bd. Dacia nr. 51, bl. DD3, parter (în suprafață utilă de            capitalul social este de 12.200 lei, respectiv 1.220 părți
126,24 m2), înscris în Cartea Funciară nr. 4485 a mun. Iași,          sociale.
suprafața propusă pentru vânzare este de 18 m2, pentru               7. Schimbarea obiectului principal de activitate al firmei
prețul de 3.500 euro (fără T.V.A.), către PF Iacob Felicia.          de reparații de încălțăminte și de alte articole din piele, cod
  3. Mandatarea dlui Covalciuc Ștefan pentru a realiza, în          CAEN 5271 în intermedieri în comerțul cu textile, articole din
numele și pentru SCM Solidaritatea, toate formalitățile            blană, și alte articole din piele cod CAEN 461 activități de
necesare pentru ducerea la îndeplinire a punctului 2 de pe           intermediere în comerțul cu ridicata, 4616 intermedieri în
ordinea de zi (în sensul de a abilita mandatarul, în numele și
                                        comerțul cu textile, articole din blană, și alte articole din piele.
pentru vânzător, contractele autentice de vânzare-
                                          Prezenta hotărâre se afișează la sediul S.C.M.
cumpărare a imobilelor anterior individualizate, precum și
                                        „Solidaritatea”, termen de 30 de zile, începând cu data de
orice alte înscrisuri necesare pentru finalizarea operațiunilor
                                        azi, 10.04.2008, potrivit art. 74 alin. 1 din Legea nr. 1/2005.
de vânzare-cumpărare).
  4. Aprobarea acordării, de către societatea cooperativă, a           (4/886.705)
unor prime, sau prestații suplimentare, către persoanele care
nu au calitatea de membru cooperator, dar au calitatea de                 CONSUMCOOP INDEPENDENȚA 1877
salariat în societate.                                     Societate Cooperativă
  5. Stabilirea remunerației cuvenite administratorului și a              comuna Independența, județul Galați
sporului de conducere.
  6. Reducerea capitalului social, prin reducerea numărului                    HOTĂRÂREA NR. 2
de părți sociale, în urma retragerii și excluderii unor membri                   din data de 21.11.2008
cooperatori, de la suma de 14.810 lei la suma de 12.200 lei.
                                         Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
Nr.                Părți sociale reduse; capital social redus
     Numele    Prenumele                        aparținând CONSUMCOOP INDEPENDENȚA 1877,
crt.                        (RON)
 1   Enea     Ana          50 = 500 lei            Societate Cooperativă, adoptă prezenta hotărâre:
 2   Lungu     Valentina       50 = 500 lei             Art. 1. Valorificarea prin licitație publică a activului „Spații
 3   Malasinca Tania           50 = 500 lei            etaj Prestări servicii din comuna Independența, județul
 4   Marcu     Constantin       50 = 500 lei            Galați”.
 5   Ionescu    Viorica        50 = 500 lei             Art. 2. Schimbarea sediului societății la adresa: com.
        Total         250 părți sociale = 2.500 lei       Independența, str. T. Vladimirescu nr. 105, județul Galați.
                                         Art. 3. Eliberarea din funcție a cenzorului Axente
   Totodată consemnăm reducerea părților sociale, prin
                                        Ecaterina la încheierea mandatului și alegerea cenzorului
retragerea unor sume din capitalul social a dlui Covalciuc
                                        Achimfa Maria, care urmează să-și exercite mandatul
Emilian în sumă de 80 lei, echivalentul a 8 părți sociale și
                                        începând cu 1.01.2009.
retragerea unor sume din capitalul social a dnei Covalciuc
                                         Art. 4. Încheierea contractului de asociere între
Lidia în sumă de 30 lei, echivalentul a 3 părți sociale.
                                        CONSUMCOOP INDEPENDENȚA 1877 și SC Simon’s
   În urma retragerilor, capitalul social s-a diminuat cu 2.610
                                        Comprod Brăila.
lei.
   Totodată, în urma diminuării capitalului social se observă          Art. 5. Adunarea generală mandatează pe Grosu Eugen,
că procentual, părțile sociale deținute de Covalciuc Ștefan          președintele consiliului de administrație să ducă la
(300 părți sociale), depășesc 20 % din capitalul social și           îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
părțile sociale deținute de Covalciuc Mihaela depășesc 20 %             (5/887.427)
din capitalul social (250 părți sociale).
   În acest context se impune ca dl Covalciuc Ștefan să-și             Societate Cooperativă de Consum de Gradul 2
retragă 560 lei, urmând să rămână cu un capital vărsat și                 FEDERALCOOP BISTRIȚA-NĂSĂUD
subscris de 2.440 lei (244 părți sociale), și dna Covalciuc                 Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
Mihaela să-și retragă 200 lei, urmând să rămână cu un
capital vărsat și subscris de 2.300 lei (230 părți sociale).                       HOTĂRÂRE
   Astfel, capitalul social se reduce cu încă 760 lei,
                                        din data de 12.11.2008, a adunării generale extraordinare
rămânând 11.440 lei.
   S-a înregistrat și un nou aport de capital (760 lei), având         Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
în vedere subscrierea de către dna Covalciuc Lidia a 20 părți         din cadrul Societății Cooperative de Consum de Gradul 2
sociale = 200 lei, ajungând la un capital social de 1.200           FEDERALCOOP BISTRIȚA-NĂSĂUD convocată în condițiile
RON, iar Covalciuc Emilian 56 părți sociale = 560 lei,             Legii nr. 1/2005 și a actului constitutiv, cu respectarea de
ajungând la un capital social de 1.560 RON.                  cvorum și prezență, hotărăște:
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 48/23.XII.2008

  1. Vânzarea prin negociere directă către PF Curtuius                  ULMEANUL
Iuliana, cu sediul în loc. Romuli, a spațiului comercial              Societate Cooperativă
Magazin mixt, situat la parterul blocului cu 4 ap. din loc.     localitatea Nisipitu, comuna Ulma, județul Suceava
Romuli nr. 363 A, jud. Bistrița-Năsăud.
  2. Vânzarea se va realiza în conformitate cu decizia nr.               HOTĂRÂRE
8/2007 a comitetului director a UJCC Bistrița-Năsăud.         din data de 10.04.2008, a adunării generale ordinare
  3. Mandatează consiliul de administrație cu îndeplinirea     Adunarea generală ordinară a membrilor asociați
demersurilor pentru aplicarea prezentei hotărâri.         convocată în temeiul art. 34 din Legea nr. 1/2005 și în baza
  (6/889.550)                          prevederilor actului constitutiv, analizând problematica din
                                 ordinea de zi în baza materialelor prezentate, în temeiul
        CONSUMCOOP N. BĂLCESCU              prevederilor legale, hotărăște:
          Societate Cooperativă              Art. 1. Se aprobă materialele prezentate la ordinea de zi:
       Nicolae Bălcescu, județul Constanța           1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului
                                 consiliului de administrație.
           HOTĂRÂREA NR. 1                2. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului
                                 cenzorului.
 din data de 27.11.2008, a adunării generale extraordinare
                                   3. Dezvoltarea și adoptarea situațiilor financiare anuale și
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori    stabilirea modului de repartizare a profitului.
din 27.11.2008, convocată în temeiul Legii nr. 1/2005 privind    4. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
organizarea și funcționarea cooperației hotărăște cu         5. Adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli și a
majoritate de voturi:                       programului de activitate pentru 2008.
  1. Aprobarea bunurilor aparținând societății cooperative     6. Stabilirea indemnizației pentru membrii consiliului de
care pot face obiectul gajului, închirierii sau înstrăinării pe  administrație și pentru cenzor pentru anul 2008.
parcursul anului 2008.                        7. Alegerea delegaților la adunarea generală a Asociației
  2. Înființarea sau desființarea uneia sau mai multor unități  UJCC Suceava.
ale societății cooperative.                     8. Alegerea cenzorului.
                                   Art. 2. Se prelungește mandatul cenzorului Bilius Viorica
  3. Mandatarea consiliului de administrație cu îndeplinirea
                                 cu 3 ani.
demersurilor necesare executării acestor operațiuni.
                                   Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează
  (7/889.742)                          conducerea societății cooperative.
                                   (9/890.345)
            SUPERCOOP
          Societate Cooperativă
                                      Societate Cooperativă Meșteșugărească
         Târgu Neamț, județul Neamț                     GI - AL PREST SERV
                                               Bacău
           HOTĂRÂREA NR. 2
    din data de 7.11.2008, a adunării generale ordinare
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
         SUPERCOOP S.C. Tg. Neamț
  Adunarea generală ordinară a SUPERCOOP S.C.
                                           TRIBUNALUL BACĂU
Tg. Neamț întrunită în ședința sa din data de 7.11.2008,
luând în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi, în          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 80851
baza Legii nr. 1 din 2005 privind organizarea și funcționarea
                                         din data de 2 decembrie 2008
cooperației, hotărăște:
                                   Judecător delegat
  Art. 1. Descărcarea de gestiune a administratorului -
                                   la Oficiul Registrului
economist Cojocaru Dumitru ca urmare a retragerii acestuia      Comerțului de pe lângă
din consiliul de administrație.                   Tribunalul Bacău      - Elena Petraru
  Art. 2. Alegerea ca membru în consiliul de administrație a    Referent
doamnei jurist Croitoriu Carmen Marcela.               la Oficiul Registrului
  Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se     Comerțului de pe lângă
însărcinează consiliul de administrație și secretariatul cu     Tribunalul Bacău      - Daniel Ana
comunicarea.
                                   În baza cererii nr. 41755 din data de 28.11.2008 și a
  (8/889.837)                          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 48/23.XII.2008                 5

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a dispus    Referent
autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu        la Oficiul Registrului
următoarele date:                          Comerțului de pe lângă
  - fondatori:                          Tribunalul Buzău       - Anca Maria Grigoruță
  1. Alistar I. Ghiorghe, membru cooperator, cod numeric
                                   În baza cererii nr. 26618 din data de 28.11.2008 și a
personal 1530314040013, domiciliat în Bacău, localitatea
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Bacău, Str. Stadionului nr. 32, sc. C, ap. 14;
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău a dispus
  2. Alistar I. Lenuța, membru cooperator, cod numeric
                                 autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu
personal 2570502040091, domiciliată în localitatea Chetriș,
                                 următoarele date:
județul Bacău;
  3. Alistar Gh. Emilia, membru cooperator, cod numeric       - fondatori:
personal 2500607040014, domiciliată în localitatea Bacău,       1) S.C. NATURAL AGROSUIN - S.R.L.;
Str. Mioriței nr. 30, sc. A, ap. 14, județul Bacău;          2) S.C. FERMA DAS AGRO - S.R.L.;
  4. Alistar N. Adrian-Nicolae, membru cooperator, cod       3) S.C. GENETICA SUIN - S.A.;
numeric personal 1800911046223, domiciliat în localitatea       4) S.C. FERMA SUINPROD MAVRODIN - S.R.L.;
Bacău, Str. Mioriței nr. 30, sc. A, ap. 14, județul Bacău;      5) S.C. BREEDING FARM - S.R.L.;
  5. Bungeanu M. Mihai, membru cooperator, cod numeric       - administratori persoane fizice:
personal 1801207046203, domiciliat în localitatea Gioseni,      1. Dascălu Gh. Carmen Mironel, cod numeric personal
județul Bacău;                          1760709104980, domiciliat în localitatea Râmnicu Sărat, Str.
  - administrator persoană fizică:               Topliceni nr. 2, județul Buzău, durata mandatului 4 ani, având
  Alistar I. Ghiorghe, cod numeric personal          puteri administrare și reprezentare, cu garanția 100 lei;
1530314040013, data numirii 21.11.2008, durata mandatului       2. Lungu Gh. Mihai, cod numeric personal
4 ani până la data de 21.11.2012, având puteri depline, cu    1570424400161, domiciliat în localitatea București, str. Henri
garanția 100;                          Coandă nr. 38, sectorul 1, durata mandatului 4 ani, având
  - denumire: Societatea Cooperativă Meșteșugărească GI    puteri administrare, cu garanția 100 lei;
- AL PREST SERV;                           3. Vasile T. Gheorghe, cod numeric personal
  - forma și gradul societății cooperative: Societate     1561215293131, domiciliat în localitatea Urlați, str. Cuza
cooperativă meșteșugărească; gradul 1;              Vodă nr. 71, bl. 67, sc. A, ap. 5, județul Prahova, durata
  - sediul social: municipiul Bacău, Str. Mioriței nr. 2;   mandatului 4 ani, având puteri administrare, cu garanția 100
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 682 -     lei;
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau    - denumire: GENETICA CILIBIA Cooperativă Agricolă;
închiriate;                              - forma și gradul societății cooperative: Cooperativă
  - activitatea principală: cod CAEN 6820 - închirierea și
                                 agricolă de servicii; gradul;
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
                                   - sediul social: satul Cilibia, comuna Cilibia nr. 1;
  - capitalul social subscris: 3650,00 RON, vărsat integral;
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 016 -
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare;
  - cod unic de înregistrare: 24816082;
                                   - activitatea principală: cod CAEN 0162 - activități
  - număr de ordine în registrul comerțului: C 04/30/2008.
                                 auxiliare pentru creșterea animalelor;
  (10/890.595)                           - capitalul social subscris: 50000,00 RON, vărsat integral;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
    GENETICA CILIBIA Cooperativă Agricolă
                                   - cod unic de înregistrare: 24821135;
    satul Cilibia, comuna Cilibia, județul Buzău
                                   - număr de ordine în registrul comerțului: C 10/2/2008.
                                   (11/892.226)
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         AUTOMECANICA SOCOM
          TRIBUNALUL BUZĂU                        Societate Cooperativă
                                              Buzău
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 26618
                                             HOTĂRÂRE
        din data de 2 decembrie 2008
  Judecător delegat                         Adunarea generală ordinară a AUTOMECANICA SOCOM
  la Oficiul Registrului                    Societate Cooperativă, înregistrată la registrul comerțului cu
  Comerțului de pe lângă                    nr. C /10/40/31.08.2005, CUI 1154830, cu sediul în Buzău,
  Tribunalul Buzău      - Vasile Bratu          str. Unirii nr. 4.
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 48/23.XII.2008

  Întrunită în data de 3.04.2008, în prezența membrilor            Societate Cooperativă de Consum
cooperatori fondatori în unanimitate de voturi, hotărăște:          CONSUMCOOP SUPLACU DE BARCĂU
  1. Aprobă raportul de activitate desfășurată în anul 2007          Suplacu de Barcău, județul Bihor
de către consiliul de administrație al cooperativei.
  2. Aprobă B.V.C. 2007.                                HOTĂRÂREA NR. 2
  3. Aprobă contul de profit și pierderi și repartizarea             a adunării generale extraordinare
profitului.                                      din 5 noiembrie 2008
  4. Aprobă programul propriu de dezvoltare și planul de
                                    Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
investiții pe anul 2008.
                                  ai societății cooperative de consum „CONSUMCOOP”
  5. Aprobă B.V.C. 2008.                     Suplacu de Barcău, întrunită în data de 5 noiembrie 2008,
  6. Aprobă raportul comisiei de cenzori.             ora 15, la sediul din Suplacu de Barcău, Calea Muncii, nr. 30,
  7. Aprobă raportul consiliului social.             în prezența a 18 membri cooperatori, în temeiul prevederilor
  8. Aprobă sistemul de salarizare pentru anul 2008.       Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea
  9. Aprobă retragerea capitalului social și calitatea de     cooperației și a actului constitutiv propriu, hotărăște:
membru fondator a dnei Stoica Ioana și a dlui Nitulescu        Art. 1. Majorarea valorii nominale a unei părți sociale de
Stefan.                              la 10 lei la 100 lei și a capitalului social de la 600 lei la 2.000
  10. Aprobă procesul-verbal al adunării generale ordinare.    lei care se divide în 20 părți sociale cu valoarea nominală de
  (12/892.228)                          100 lei fiecare, termen de reîntregire a părților sociale
                                  31 ianuarie 2009.
             LECOMS                    Art. 2. Aprobă primirea de noi membri conform tabelului
         Societate Cooperativă              anexă.
         Slobozia, județul Ialomița              Art. 3. Aprobă retragerea unor membri cooperatori
                                  conform tabelului anexă.
          HOTĂRÂREA NR. 433                  Art. 4. Aprobă înființarea unor noi activități la sediul
                                  societății cooperativa de consum CONSUMCOOP Suplacu
     din 10 octombrie 2008 a adunării generale
                                  de Barcău, respectiv: Restaurant și Motel, autorizarea
       a LECOMS Societate Cooperativă
                                  acestora și autorizarea activității magazinului mixt la punctul
             Slobozia
                                  de lucru Suplacu de Barcău, Calea Muncii, nr. 25/A.
  Adunarea generală a LECOMS Societate Cooperativă          Art. 5. Aprobă vânzarea alimentarei din incinta schelei
întrunită în condiții statutare, având în vedere prevederile    Suplacu de Barcău și a spațiului comercial situat în Suplacu
Legii nr. 1/2005 și statutului societății, hotărăște:       de Barcău, Calea Muncii, nr. 25/A.
  Art. 1. Extinderea obiectului de activitate al societății cu    Art. 6. Revocă din consiliul de administrație pe doamna
Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte   Dan Floarea.
activități specializate de secretariat, cod CAEN 8219.         Art. 7. Alege în consiliul de administrație pe doamna
                                  Salanki Ana.
  (13/894.191)
                                    Art. 8. Aprobă ipotecarea, gajarea, spațiului comercial de
             LECOMS                  la sediul Societății Cooperativa de Consum CONSUMCOOP
         Societatea Cooperativă              Suplacu de Barcău, Calea Muncii nr. 30, pentru obținerea
         Slobozia, județul Ialomița            unui împrumut necesar pentru desfășurarea activității.
                                    Art. 9. Împuternicește consiliul de administrație cu
          HOTĂRÂREA NR. 432                îndeplinirea procedurilor de închiriere și vânzare inclusiv
                                  încheierea contractelor de vânzare pentru spațiile aprobate
     din 10 octombrie 2008 a adunării generale         spre vânzare, ipotecarea și gajarea spațiului comercial de la
       a LECOMS Societate Cooperativă            sediul societății cooperativa.
             Slobozia                   Art. 10. Aprobă retragerea doamnei Szabo Iuliana din
  Adunarea generală a LECOMS Societate Cooperativă        funcția de cenzor și alege în funcția de cenzor pe doamna
întrunită în condiții statutare, având în vedere prevederile    Szekrenyes Elisabeta.
Legii nr. 1/2005 și statutului societății, hotărăște:         Art. 11. Mandatează pe domnul Helmeczi Iosif, președinte
  Art. 1. Vânzarea în vederea obținerii de fonduri pentru    al consiliului de administrație, posesor al C.I. seria XH nr.
                                  078710 eliberată de Poliția Marghita la data de 23.09.1999,
investiții a activului Atelier de producție la prețul de 500-700
                                  CNP 1490305052866, domiciliat în com. Suplacu de Barcău,
euro/m2.
                                  Calea Muncii, nr. 71, jud. Bihor, cu îndeplinirea procedurilor
  (14/894.192)                          de înregistrare la Registrul Comerțului și de publicare a
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 48/23.XII.2008                  7

hotărârii adunării generale ordinare în Monitorul Oficial al      3. patrimoniul S.C.M. NORTEX la data de 20.07.2007,
României, Partea a VII-a, conform legii și să semneze actul    format din părțile sociale ale cooperatorilor va fi lichidat prin
adițional la actul constitutiv al societății cooperativa de    atribuirea părților sociale cuvenite fiecărui cooperator;
consum CONSUMCOOP Suplacu de Barcău.                  4. numirea în calitate de lichidator a SCP INSOLV
  (15/895.584)                          GROUP SPRL, reprezentată prin c.j. Păsărin Eleonora,
                                  posesoare a C.I. seria KS nr. 126776, cod numeric personal
      Societatea Cooperativa de Consum            2531206110664.
      CONSUMCOOP UNIREA MARGHITA                 Prezentul act a fost redactat în 4 (patru) exemplare.
         Marghita, județul Bihor
                                    (17/895.639)
           HOTĂRÂREA NR. 3
                                          Cooperativa de Consum
         a adunării generale ordinare                HUȘI Societate Cooperativă de Gradul 1
          din 14 noiembrie 2008                       Huși, jud. Vaslui
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
societății cooperativa de consum „CONSUMCOOP” UNIREA                   ACT ADIȚIONAL
Marghita, întrunită în data de 14 noiembrie 2008, ora 12, la
                                    la actul constitutiv al Cooperativei de Consum Huși,
Restaurant-Braserie, din loc. Marghita, str. N. Bălcescu, nr.
                                        Societate Cooperativă de Gradul 1,
1, în prezența a 40 membri cooperatori, în temeiul
prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea și            autorizată prin încheierea jud. delegat nr. 879
funcționarea cooperației și a actului constitutiv propriu,       din 11.05.2005 și înmatriculată la Oficiul Registrului
hotărăște, cu majoritate de voturi:                  Comerțului Vaslui sub nr. C37/1/2005 și C.U.I. 841003
  Art. 1. Revocarea din funcția de președinte al societății      În conformitate cu Hotărârea nr. 40 a consiliului de
cooperativa de consum și a consiliului de administrație, a     administrație din data de 27.11.2008 precum și în baza Legii
domnului Sabau Gavril.
                                  nr. 1/2005, se hotărăște:
  Art. 2. Alegerea în funcția de președinte al societății
                                    1. Completarea obiectului de activitate prin introducerea
cooperativa de consum și a consiliului de administrație, a
                                  codului CAEN rev. 2 - 9329 - alte activități recreative și
domnului Sarca Virgil-Viorel până la expirarea prezentului
mandat în luna martie 2009.                    distractive, n.c.a.
  Art. 3. Mandatează pe domnul Sarca Virgil-Viorel,          Actul constitutiv al societății cooperative se modifică
președinte al consiliului de administrație, posesor al C.I.    corespunzător celor de mai sus. Prezentul act adițional se va
seria XH nr. 571058 eliberată de SPCLEP Marghita la data      publica în Monitorul Oficial și modificările se vor înscrie la
de 11.08.2008, CNP 1490615052854, domiciliat în loc.        Registrul Comerțului.
Ghenetea, nr. 118, jud. Bihor, cu îndeplinirea procedurilor de     Redactat în 3 exemplare la sediul Cooperativei de
înregistrare la Registrul Comerțului și de publicare a hotărârii  Consum Huși, societate cooperativă de gradul 1 din mun.
adunării generale ordinare în Monitorul Oficial al României,    Huși, str. Al. Ghițescu, nr. 1, jud. Vaslui.
Partea a VII-a, conform legii și înscrierea mențiunilor în
                                    Data: 4.12.2008.
registrul comerțului Bihor.
                                    (18/897.763)
  (16/895.585)

                                       Societate Cooperativă de Consum
     Societate Cooperativă Meșteșugărească
            NORTEX                           CRIȘANA VLADIMIRESCU
      Caransebeș, județul Caraș-Severin            satul Vladimirescu, comuna Vladimirescu, județul Arad


           HOTĂRÂREA NR. 1                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
      a adunării generale a S.C.M. NORTEX

  Adunarea generală a cooperatorilor S.C.M. NORTEX, cu                 TRIBUNALUL ARAD
sediul în Caransebeș, Calea Severinului, nr. 7, județul
Caraș-Severin, din data de 20.07.2007, am hotărât                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9560
următoarele:
  1. încetarea activității S.C.M. NORTEX începând cu data             din data de 3 decembrie 2008
de 1.08.2007;                             Judecător delegat
 2. dizolvarea și radierea societății S.C.M. NORTEX,         la Oficiul Registrului
având număr de ordine în O.R.C. Caraș-Severin,            Comerțului de pe lângă
C11/31/2005, cod de identificare fiscală 7711205;           Tribunalul Arad       - Susana Cionca
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 48/23.XII.2008

  Referent                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -
  la Oficiul Registrului                     activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
  Comerțului de pe lângă                       - activitatea principală: cod CAEN 4619 - intermedieri în
  Tribunalul Arad       - Rodica Faca           comerțul cu produse diverse;
                                   - capitalul social subscris: 5.200,00 RON, vărsat integral;
  În baza cererii nr. 62680 din data de 2.12.2008 și a
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                   - cod unic de înregistrare: 24822050;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a dispus
                                   - numărul de ordine în registrul comerțului: C 02/1/2008.
autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                           (19/898.211)
  - fondatori:
                                      Societatea Cooperativă Meșteșugărească
  1. Crișan Ioan, membru cooperator, cod numeric
                                            COTREX SCM
personal 1451209020014, domiciliat în localitatea
                                           Arad, județul Arad
Vladimirescu, str. Gen. V. Milea nr. 31, județul Arad;
 2. Stoian Camelia-Daciana, membru cooperator, cod                    HOTĂRÂREA
numeric personal 2720901020064, domiciliată în Arad, Piața
Sporturilor nr. 9, bl. 24, et. 4, ap. 21, județul Arad;                  din 11.11.2008
  3. Giurec Anna, membru cooperator, cod numeric           Adunarea generală extraordinară a membrilor
personal 2651025020054, domiciliată în localitatea         cooperatori din cadrul Societății Cooperative Meșteșugărești
Vladimirescu, Str. Progresului nr. 77, bl. A3, ap. 3, județul   COTREX SCM, cu sediul social în Arad, calea Aurel Vlaicu,
Arad;                               bl. Z27, sc. A, parter, ap. 25, având CUI 1704446,
  4. Vesa Alin, membru cooperator, cod numeric personal      înmatriculată la Oficiul registrului comerțului sub
1851227020121, domiciliat în localitatea Vladimirescu, Str.    nr. C 02/35/2005, întrunită în ședință la sediul societății la
Progresului nr. 77, bl. A3, ap. 3, județul Arad;          data de 11.11.2008, conform prerogativelor acordate de
                                  statutul societății, în unanimitate de voturi, hotărăște:
  5. Dinescu Rodica, membru cooperator, cod numeric
                                    Art. 1. Se completează obiectul secundar de activitate cu
personal 2540429020054, domiciliată în Arad, bd. Iuliu
                                  următoarele activități:
Maniu, bl. 26, et. 4, ap. 16, județul Arad;
                                    1623 - fabricarea altor elemente de dulgherie;
  6. Furdui Alunel-Viorel, membru cooperator, cod numeric
                                    2223 - fabricarea articolelor din material plastic pentru
personal 1670811020085, domiciliat în Arad, Str. Bihorului
                                  construcții;
nr. 2-4, ap. 15, județul Arad;
                                    2312 - prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
  7. Popescu Dumitru-Viorel, membru cooperator, cod
                                    2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal;
numeric personal 1420308020036, domiciliat în localitatea
                                    4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
Vladimirescu, Str. Progresului nr. nr. 87-89, bl. B5, sc. B, ap.
20, județul Arad;                           4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
                                  geamuri;
  - administratori persoane fizice:
                                    4941 - transporturi rutiere de mărfuri;
  1. Popescu Dumitru-Viorel, cod numeric personal
                                    5210 - depozitări.
1420308020036, data numirii 2.12.2008, durata mandatului
                                    Art. 2. Ipotecarea la bancă în vederea garantării
4 ani, până la data de 2.12.2012, având puteri conform
                                  creditelor a imobilelor situate în Arad, calea Aurel Vlaicu,
actului constitutiv;
                                  bl. Z27, sc. A, ap. 26 și 27, parter.
  2. Crișan Ioan, cod numeric personal 1451209020014,         Art. 3. Vânzarea imobilelor din Arad, Str. Doinei nr. 1-33
data numirii 2.12.2008, durata mandatului 4 ani, până la data   la prețul din raportul de evaluare, respectiv 160.000 euro, cu
de 2.12.2012, având puteri conform actului constitutiv;      posibilitatea reducerii acestuia cu până la 20 % în funcție de
  3. Giurec Anna, cod numeric personal 2651025020054,       ofertă.
data numirii 2.12.2008, durata mandatului 4 ani, până la data     Art. 4. Extinderea fondului de comerț prin înființarea unui
de 2.12.2012, având puteri conform actului constitutiv;      punct de lucru în Arad, str. Cuza Vodă nr. 36.
 - denumire: Societatea Cooperativă de Consum             Art. 5. Cooptarea ca membru cooperator a dlui Lantos
CRIȘANA VLADIMIRESCU;                       Ioan.
  - forma și gradul societății cooperative: societate         Art. 6. Împuternicirea dlui Indries Traian să reprezinte
cooperativă de consum; gradul 1;                  societatea să semneze actele necesare realizării scopului
                                  propus.
 - sediul social: satul Vladimirescu, Str. Revoluției nr. 31,
comuna Vladimirescu, județul Arad;                   (20/898.212)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 48/23.XII.2008                  9

     Societate Cooperativă Meșteșugărească             Art. 1. Se extinde fondul de comerț al PRECIZIA SCM
           COTREX SCM                  prin înființarea unui punct de lucru în Arad, Bd. Revoluției nr.
          Arad, județul Arad               35, sc. A, ap. 1/B.
                                    Art. 2. Se radiază punctul de lucru din Arad, Piața Gării nr.
             HOTĂRÂRE                  1, bl. A, ap. 24.
                                    Art. 3. Se împuternicește dl Lazar Cornel să semneze
            din 11.11.2008
                                  hotărârea și orice acte vor fi necesare realizării scopului
  Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori din     propus.
cadrul Societății Cooperative Meșteșugărești COTREX
                                    (22/898.214)
SCM, cu sediul social în Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. Z 27,
sc. A, ap. 25, parter, având CUI 1704446, înmatriculată la
                                       Societate Cooperativă Meșteșugărească
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. C02/35/2005, întrunită
                                             ARTEX SCM
în ședință la sediul societății la data de 11.11.2008, conform
                                            Arad, județul Arad
prerogativelor acordate de Statutul societății, în unanimitate
de voturi hotărăște:
                                            HOTĂRÂREA NR. 568
  Art. 1. Contractarea unui credit bancar ipotecar de la
Banca ROMEXTERRA, BRD sau RAIFFEISEN BANK în                  a adunării generale a cooperatorilor
valoare de 200.000 lei pentru investiții și plata unor obligații     de la Societatea Cooperativă Meșteșugărească
bugetare, acesta garantându-se cu spațiile comerciale                    ARTEX SCM
situate în Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. Z27, sc. A, parter, ap.
                                            din data de 29.02.2008
26 și 27.
  Art. 2. Achiziționarea de utilaje pentru liniile de fabricație                (extras)
tâmplărie PVC și geam termopan.
                                    19. Aprobă închiderea punctelor de lucru din Arad,
  Art. 3. Revocarea din funcția de administratori a        str. M. Eminescu nr. 15, și Bd. Revoluției nr. 43-43/a, cu
doamnelor Ungureanu Cornelia și Rad Monica.             ocazia mutării în noua fabrică din Arad, Zona Industrială
  Art. 4. Alegerea în funcția de administratori ai societății a  Micălaca est F.N., aflată în construcție.
dlor: Martin Teodor, cetățean român, născut la 7.06.1944 în
                                    (23/898.215)
com. Andrei Șaguna, județul Arad, CNP 1440607020049,
posesorul BI seria DH nr. 390302, domiciliat în Arad, aleea
                                        Societatea Cooperativă de Consum
Hipocrat nr. 11, bl. B2, ap. 14, și Cheres Axente, cetățean
                                          SILVANA VLADIMIRESCU
român, născut la 16.04.1950 în localitatea Pilu, județul Arad,
                                          Vladimirescu, județul Arad
posesorul CI seria AR nr. 1500416020048, domiciliat în
Arad, str. Solomon nr. 13A.
                                             HOTĂRÂREA NR. 3
  Art. 5. Mandatarea președintelui societății, Indries Traian,
să reprezinte cooperativa oriunde trebuința o va cere și să            încheiată azi, 30 noiembrie 2008
semneze actele necesare realizării scopului propus.
                                    Subsemnatul Ursu Pavel, în calitate de președinte la
  (21/898.213)                          Societatea Cooperativă de Consum VLADIMIRESCU, prin
                                  prezenta menționez că în data de azi, 7 octombrie 2008
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească           conform cerii de mențiuni nr. 51488 s-a depus la registrul
          PRECIZIA SCM                  comerțului Proiectul de divizare și publicarea acestuia în
          Arad, județul Arad                Monitorul Oficial.
                                    În Monitorul Oficial nr. 176 (IV) nr. 43 - Partea a VII-a din
             HOTĂRÂRE                  data de 29 octombrie 2008 a avut loc publicarea proiectului
                                  de divizare, astfel Societatea Cooperativă de Consum
            din 28.10.2008               SILVANA VLADIMIRESCU se divide în două astfel:
  Consiliul de administrație al Societății Cooperative         Societatea Cooperativă de Consum SILVANA
Meșteșugărești PRECIZIA SCM, cu sediul în Arad, str. Banu      VLADIMIRESCU rămâne cu 89 de părți sociale a 100 lei
Mărăcine nr. 22, bl. 1E, ap. B, înmatriculată la Oficiul      fiecare parte, respectiv capital social în sumă de 8.900 lei
Registrului Comerțului sub nr. C02/36/2005, având CUI R       divizat în 67 membri cooperatori astfel următorii membri
1710618, întrunit în mod statutar în data de 28.11.2008,      cooperatori ies din capitalul social:
conform prerogativelor conferite de adunarea generală a        1. Crișan Ioan - CNP 1451209020014, deține 10 (zece)
membrilor cooperatori din data de 15.07.2005 și de Statutul     părți sociale în valoare de 1.000 (unamie) lei, reprezentând
societății - art. 21, hotărăște:                  8,70 % din capitalul social;
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 48/23.XII.2008

  2. Giurec Anna - CNP 2651025020054, deține 10 (zece)      încheiate cu membrii Consiliului de Administrație - modul de
părți sociale în valoare de 1.000 (unamie) lei, reprezentând   îndeplinire/2007; prevederi/2008; Planul de investiții;
8,70 % din capitalul social;                     A fost prezentat raportul comisiei de cenzori, raportul
  3. Vesa Alin - CNP 1851227020121, deține 1 (una) parte     consiliului social.
socială în valoare de 100 (una sută) lei, reprezentând 0,88 %
                                   A mai fost prezentată Hotărârea adunării generale
din capitalul social;
                                 referitoare la clauzele generale privind relațiile de muncă și
  4. Dinescu Rodica - CNP 2540429020054, deține 3 (trei)
                                 sistemul de salarizare pentru anul 2008.
părți sociale în valoare de 300 (treisute) lei, reprezentând
                                   Au fost cooptați noi membri cooperatori.
2,60 % din capitalul social;
  5. Furdui Alunel Viorel - CNP 1670811020085, deține 1       În baza statutului societății, Adunarea Generală din
(una) parte socială în valoare de 100 (una sută) lei,       10.04.2008 hotărăște:
reprezentând 0,88 % din capitalul social;              1. Aprobă bilanțul contabil și activitatea economico-
  6. Popescu Dumitru Dorel - CNP 1420308020036, deține      socială desfășurată în anul 2007 de Consiliul de
1 (una) parte socială în valoare de 100 (una sută) lei,      Administrație; aprobă realizarea Programului economic pe
reprezentând 0,88 % din capitalul social.             anul 2007
  Art. 2. Ca urmare a decesului lui Bortiș Nicolae - CNP       2. Aprobă Raportul privind realizarea bugetului de venituri
1590826020033, se reactualizează actul constitutiv cu       și cheltuieli pe anul 2007.
moștenitorul său de drept Bortiș Veronica, cetățean român,      3. Aprobă contul de profit și pierderi și modul de
născută la data de 11.12.1960 în loc. Lipova, jud. Arad,     repartizare a profitului net.
domiciliată în localitatea Vladimirescu, str. O. Goga nr. 36,
                                   4. Aprobă indicatorii economico-financiari pe anul 2008 și
jud. Arad, identificată cu CI seria AR nr. 095752, eliberată la
                                 planul de investiții pentru acest an.
data de 2001 de Pol. Arad, CNP 2601211020062, conform
contractului de donație încheiat și autentificat cu          5. Aprobă bugetul pe anul 2008; Aprobă bugetul pentru
2312/4.11.2008 prin Notarul Public Fărcuțiu, anexat.       fiecare unitate de producție, prestări servicii și desfaceri.
  Ca urmare a modificării de mai sus, am adoptat prezenta      6. Aprobă activitatea Comisiei de cenzori și raportul
hotărâre urmând să fie înregistrată prin cerere de mențiuni la  prezentat.
Oficiul Registrului Comerțului și publicat în Monitorul Oficial   7. Aprobă activitatea Consiliului social și raportul
al României, conform prevederilor Legii nr. 31/1990,       prezentat.
modificată.
                                   8. Aprobă raportul întocmit de Consiliul de Administrație
  (24/898.216)                         cu privire la modul de îndeplinire de către persoanele din
                                 conducerea organizației a obligațiilor prevăzute în
            MUNCA                   contractele de administrare și gestionare a patrimoniului
    Societate Cooperativă Meșteșugărească           pentru anul 2007.
         Roman, județul Neamț
                                   9. Aprobă indicatorii tehnico-economici pentru anul 2008
                                 respectiv anexele la Contractul de administrare și gestionare
          HOTĂRÂREA NR. 7
                                 a patrimoniului pe anul 2007.
     a adunării generale ordinare a membrilor          10. Aprobă Hotărârea Adunării generale referitoare la
      Societății Cooperative Meșteșugărești         clauzele generale privind relațiile de muncă și Sistemul de
             MUNCA                  salarizare/2008.
          din data de 10.04.2008              11. Aprobă raportul cu privire la modul de îndeplinire a
  Astăzi, 10 aprilie 2008, a avut loc adunarea generală a    hotărârilor adunării generale anterioare.
membrilor Societății Cooperative Meșteșugărești MUNCA        12. Aprobă înscrierea de noi membri cooperatori.
Roman, unde a fost prezentată analiza pe bază de bilanț a      13. Aprobă remunerația cuvenită administratorilor și
activități desfășurate în anul 2007 de către Consiliul de     cenzorilor pentru exercițiul în curs.
administrație, modul de realizare a programului economic pe      14. Împuternicește pe dna Gavril Cornelia - consilier
anul expirat contul de profit și pierderi.            juridic în cadrul societății să solicitate publicarea în Monitorul
  De asemenea, s-au prezenta indicatorii economico-       Oficial a acestei hotărâri.
financiari propuși pentru anul 2008. A fost prezentat bugetul
                                   10.04.2008
de venituri și cheltuieli pe anul în curs. Au fost prezentate
anexele la Contractul de administrare a patrimoniului         (25/899.864)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 48/23.XII.2008                 11

      Societatea Cooperativă de Consum              - Tudorache Constantin deținând 2 (două) părți sociale cu
           BALOTEȘTI                  o valoare nominală de 10 lei RON și cu o valoare totală de
       comuna Balotești, județul Ilfov           20 lei RON reprezentând 2,040810 % din capitalul social,
                                 cesionează părțile sociale deținute în societate membrului
            HOTĂRÂRE                 cooperator persoană fizică existent - dnei Mihai Rodica;
                                   - Mandricel Aurel deținând 2 (două) părți sociale cu o
  a adunării generale ordinare a membrilor cooperatori
                                 valoare nominală de 10 lei RON și cu o valoare totală de 20
  persoane fizice ai Societății Cooperative de Consum
                                 lei RON reprezentând 2,040810 % din capitalul social,
            BALOTEȘTI
                                 cesionează părțile sociale deținute în societate membrului
          din data de 25.03.2008             cooperator persoană fizică existent - dnei Mihai Rodica;
                                   - Mindricel Mioara deținând 2 (două) părți sociale cu o
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori      valoare nominală de 10 lei RON și cu o valoare totală de 20
persoane fizice ai Societății Cooperative de Consum        lei RON reprezentând 2,040810 % din capitalul social,
BALOTEȘTI cu sediul social în Șos. Unirii nr. 33, bl. P12,    cesionează părțile sociale deținute în societate membrului
sc. 1, parter, ap. 1 satul Balotești, comuna Balotești, județul  cooperator persoană fizică existent - dnei Mihai Rodica;
Ilfov, înregistrată la O.R.C. Ilfov de pe lângă Tribunalul      - Mandricel Niculina deținând 2 (două) părți sociale cu o
București sub numărul de ordine C 23/14/2005, având codul     valoare nominală de 10 lei RON și cu o valoare totală de 20
unic de înregistrare RO 2785228, legal constituită la prima    lei RON reprezentând 2,040810 % din capitalul social,
convocare din data de 25.03.2008 ora 10,00, care a avut loc    cesionează părțile sociale deținute în societate membrului
la sediul social al societății cooperative, în condiții de    cooperator persoană fizică existent - dnei Mihai Rodica;
convocare, prezența și vot legale, așa cum rezultă din        - Cristescu Zoia deținând 2 (două) părți sociale cu o
procesul-verbal al adunării, membrii cooperatori persoane     valoare nominală de 10 lei RON și cu o valoare totală de 20
fizice prevăzut în lista nominală, fiind prezenți un număr de   lei RON reprezentând 2,040810 % din capitalul social,
29 membri persoane fizice din totalul de 49 membri        cesionează părțile sociale deținute în societate membrului
persoane fizice, respectiv 60 %, în unanimitate de voturi,    cooperator persoană fizică existent - dnei Mihai Rodica.
hotărăște:                              Art. 11. Mandatarea dnei Mihai Rodica în calitatea de
  Art. 1. Aprobă Raportul Consiliului de administrație     președinte al Consiliul de Administrație să semneze în
privind activitatea desfășurată în anul 2007.           numele și pe seama tuturor membrilor cooperatori procesul-
  Art. 2. Aprobă Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2007.   verbal de ședință și hotărârea Adunării Generale Ordinare.

 Art. 3. Aprobă descărcarea de gestiune           a    (26/900.366)
administratorilor pentru activitatea desfășurată în 2007.
                                       Societatea Cooperativă de Consum
  Art. 4. Aprobă situațiile financiare anuale pe anul 2007 și
                                             CERNICA
repartizarea profitului și a dividendelor.
                                          Cernica, județul Ilfov
  Art. 5. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul
2008 și programul de activitate.                        HOTĂRÂREA NR. 10/20.03.2008
  Art. 6. Aprobă remunerația pe anul 2008 pentru            adunărilor generale ordinară și extraordinară
administratori și cenzori în cuantum de 200 lei            ale Societății Cooperative de Consum CERNICA,
net/lună/persoană.                           cu sediul în str. Traian nr. 5, Ilfov, cu C 23/6/2005,
  Art. 7. Aprobă numirea dlui Tomescu Petre- expert                    CUI 2785481
contabil în funcția de cenzor permanent și a dnei Grigore
                                   Consiliul de Administrație al Soc. Coop. Consum Cernica
Constanța în funcția de cenzor supleant, pentru un mandat
                                 prin președinte Dinu Elena a convocat Adunarea generală a
de 3 exerciții financiare/fiecare, respectiv în perioada
                                 membrilor coop. pemtru data de 20.03.2008 la sediul coop.
25.03.2008-25.03.2011.
                                 conf. art. 34 alin. 3 din L. 1/2005. Convocarea s-a făcut în
  Art. 8. Aprobarea cererilor de retragere formulate de către  termen legal prin convocator și anunț în ziarul „Jurnalul
membrii cooperatori: Tudorache Constantin, Mandricel       național”. Au fost prezenți un nr. de 22 membri din totalul de
Aurel, Mindricel Mioara, Mandricel Niculina, Cristescu Zoia și  22 obținându-se un procent de 100 %, adunarea fiind
cesionarea părților sociale deținute de către aceștia unui    statutară conform art. 36 alin. 3 din L 1/2005 și a fost
membru cooperator existent, respectiv dnei Mihai Rodica      prezidată de Dinu Elena președinte și un secretariat format
(art. 59 alin. 2 din Legea nr. 1/2005) după cum urmează:     din Dumitru Constantinj și Niță Ioana.
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 48/23.XII.2008

  Ordinea de zi a fost următoarea:                          - Prelungirea mandatului de cenzor supleant al dnei Nita
  - Alegeri de cenzori prin vot secret
                                         Ioana pe o perioadă de 3 ani începând cu data de
  Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată în
unanimitate.                                   20.03.2008
  După discuții purtate pe marginea materialelor Adunarea
                                            - Capitalul social și nr. membrilor cooperatori rămân
gen. a hotărât următoarele:
  - Prelungirea mandatului de cenzor plin al dnei Cazacu             neschimbate.
Laura Melania pe o perioadă de 3 ani începând cu data de
20.03.2008                                       (27/900.367)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                 &JUYDGY|283923]
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
           bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, nr. 48/23.XII.2008 conține 12 pagini.      Prețul: 5,40 lei         ISSN 1841—2718

								
To top