035 - PDF by tradetrek

VIEWS: 138 PAGES: 16

									                            PARTEA A VII-A
Anul 176 (IV) — Nr. 35        PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE                      Joi, 7 august 2008      PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească            CNP 2850810374547, cu un aport de 10 părți sociale în
              NORVIC                  valoare de 100 RON.
          Roman, județul Neamț                 (5) Se completează obiectele de activitate cu: 9602 -
                                   coafură și alte activități de înfrumusețare; 4774 - comerț cu
        HOTĂRÂREA NR. 1/4.07.2008               amănuntul al articolelor medicale și ortopedice; 3250 -
 a adunării generale extraordinare a membrilor cooperatori      producție de dispozitive medicale (montaj ochelari).
                                     (6) Structura capitalului social și participarea la capital
  Adunarea generală a membrilor cooperatori, convocată
                                   după efectuarea operațiunilor de mai sus va fi următoarea:
legal potrivit prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea
și funcționarea societăților cooperative și a actelor         Nr.               Aport capital  Nr. părți Participare capital,
                                            Nume/Prenume
constitutive ale societății, întrunită azi, data de mai sus, la    crt.              social (RON)  sociale   profit/pierderi
sediul social al societății, în prezența și cu votul membrilor     1.  Arghiropol Manuela      200      20       1,34
cooperatori reprezentând întregul capital social, hotărăște:      2.  Barcan Maria         200      20       1,34
  (1) Aprobarea, în conformitate cu art. 43(1) din contractul
                                    3.  Diaconiuc Camelia      200      20       1,34
de societate, a anexei 4 la Hotărârea Consiliului Național
                                    4.  Dobreanu Mihaela       200      20       1,34
nr. 4/28.09.2007 a UCECOM și a proiectului de fuziune
                                    5.  Luca Mariana         600      60        4
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a,
                                    6.  Cosmescu George-Victor   3000     300       20
fuziunea prin absorbție a Societății VICTORIA S.C.M.
  (2) Ca urmare a fuziunii, capitalul social se majorează de      7.  Pătru Vasile         400      40       2,6
la 2.500 RON la 15.000 RON, împărțit în 1.500 părți sociale       8.  Rusu Elena          200      20       1,34
în valoare de 10 RON fiecare.                      9.  Sofrone Maria        200      20       1,34
  (3) Se aprobă cererile de retragere din calitatea de        10. Stoica Adrian          100      10       0,67
membru cooperator a S.C.M. NORVIC, cu cesionarea părților       11. Cosmescu Micșunica       3000     300       20
lor sociale către membrii cooperatori existenți, a următoarelor    12. Zaharia Dorina         200      20       1,34
persoane: Chelaru Bogdan Constantin, Zaharia Elena,          13. Olaru Gheorghe         200      20       1,34
Rădulescu Costică Virgiliu și Popescu Doina.
                                    14. Alexandru Mariana        100      10       0,67
  (4) Se aprobă cererea de cooptare ca membru cooperator
                                    15. Cosmescu George Marius     3000     300       20
a d-rei Alexandru Mariana, cetățean român, născută la data
                                    16. Bârsan Norina Oana       3000     300       20
de 10.08.1985 în localitatea Vaslui, județul Vaslui, cu
                                    17. Panțîru Diana          200      20       1,34
domiciliul în Vaslui, Str. Cazărmii, bl. 439, sc. C, et. 3, ap. 13,
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 35/7.VIII.2008

  (6) Se deschid următoarele puncte de lucru, prin         1270214361937, se transmit soției ca moștenitor de drept,
preluarea acestora de la S.C.M. VICTORIA:              Pota Stefana, CNP 2301110361942.
  • Secția Cosmetică - Roman, Str. Libertății, bl. 14.        - Aprobă demisia domnului Topan Dumitru din calitatea de
  • Secția Optică - Roman, str. N. Titulescu, bl. 14.       membru al consiliului de administrație cu data de 1 august
  • Secția Frizerie - Roman, str. Roman Mușat, bl. 14.       2007.
  (7) Se aprobă protocolul de predare-primire a activului și
                                   - Alege pe Topan Nicoleta ca membru în consiliul de
pasivului de la S.C.M. VICTORIA.
                                  administrație.
  (8) În baza hotărârii, se va întocmi act adițional la
contractul de societate.                        - Se mandatează Suca Aurica membru al consiliului de
  (9) Se împuternicește administratorul Cosmescu George      administrație pentru depunerea, publicarea în Monitorul
Marius pentru îndeplinirea formalităților legale.          Oficial al României și semnarea documentelor la Oficiul
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân        registrului comerțului.
neschimbate.                              (2/718.373)
    (1/721.240)                                         *
                 *
                                         Societatea Cooperativă HAROLT
    Societatea Cooperativă de Consum de gradul 1
                                         Miercurea Ciuc, județul Harghita
         CONSUMCOOP CERNA
        comuna Cerna, județul Tulcea
                                            HOTĂRÂREA NR. 2
            HOTĂRÂREA NR. 1                          din 15.05.2008
           din data de 23 aprilie 2008
                                    Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai      a HAROLT Societate Cooperativă la ședința din 15.05.2008
Societății Cooperative de Consum de Gradul 1            a hotărât, conform prevederilor legale și în baza dispozițiilor
CONSUMCOOP CERNA, întrunită în data de 23 aprilie 2008       statutare, următoarele:
la sediul societății, în prezența unui număr de 15 membri       1. Se rectifică punctul 10 al Hotărârii nr. 1 a adunării
cooperatori în temeiul Legii nr. 1/2005 și al actului constitutiv  generale din 21.03.2008 după cum urmează:
al societății, hotărăște:
                                    Capitalul social de 260.220 lei se reduce, ca urmare
  Cu majoritatea de voturi:
                                  retragerii membrilor cooperatori, cu suma de 82.610 lei, ceea
  - Aprobă raportul consiliului de administrație pe anul 2007
                                  ce reprezintă 31,74 % din capitalul social. În consecință
și raportul cenzorului.
                                  capitalul social subscris și vărsat al societății cooperative
  - Aprobă situațiile financiare pe anul 2007 și stabilește
                                  este de 177.610,00 lei, împărțit în 17.761 părți sociale în
repartizarea profitului net pe rezerve legale, participare la
                                  valoare de 10 lei fiecare.
profit și dividende.
  - Aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de         2. Se rectifică punctul 16 al hotărârii nr. 1 a adunării
administrație și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008.  generale din 21.03.2008 cu privire la activitatea cenzorilor
  - Alege pentru trei exerciții financiare ca cenzor plin pe   după cum urmează:
Ionescu Ana Raluca - expert contabil, CNP 2750714364233,        Pentru supravegherea gestiunii societății cooperative se
carnet de expert nr. 30381A, și Ciuciu Ana, supleant, CNP      numește pentru un mandat de 3 ani, în funcția de cenzor
2410916361933.                           d-na Siklodi Ildiko-Brigita, cetățean român, expert contabil,
  - Aprobă indemnizația de 100 lei pentru membrii         născută la data de 1.07.1973 în municipiul Miercurea Ciuc,
consiliului de administrație și pentru cenzori pentru anul     jud. Harghita, cu CNP 2730701191329, identificată cu CI
2008.                                seria HR nr. 195994, eliberată de Poliția Miercurea Ciuc la
  - Aprobă retragerea a doi membri cooperatori Topan       data de 15.03.2005, domiciliată în Miercurea Ciuc, Str. Teilor
Dumitru, CNP 1541130361947, și Praja Anastase, CNP         nr. 1, jud. Harghita, și în funcția de cenzor supleant se
1630120361949, ca urmare a incompatibilității cu statutul de    numește d-na Czimbalmas-Szilagyi Eva, cetățean român,
funcționar public începând cu data de 1.08.2007 și încetarea    expert contabil, născută la data de 3.05.1961 în orașul
calității de membru cooperator prin deces a lui Pota Dimu,     Gheorgheni, jud. Harghita, cu CNP 2610503191324,
CNP 1270214361937, cu data de 23 iulie 2007, fiecare        identificată cu CI seria HR nr. 122260, eliberată de Poliția
deținător al unei părți sociale de 10 lei.             Miercurea Ciuc la data de 31.07.2003, domiciliată în
  - Aprobă transmiterea părților sociale astfel: Topan      Miercurea Ciuc, Str. Ghioceilor nr. 11, ap. 3, jud. Harghita.
Dumitru, CNP 1541130361947, către Topan Nicoleta, CNP
2621226361943, Praja Anastase, CNP 1630120361949,            (3/717.213)
către Pota Stefana, CNP 2301110361942, Pota Dimu, CNP                       *
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 35/7.VIII.2008                  3

       Societatea Cooperativă HAROLT               2) Tepelus Maria, cetățean român, născută la data de
       Miercurea Ciuc, județul Harghita           17.09.1953 în comuna Sărmaș, jud. Harghita, domiciliată în
                                  sat Fundoaia nr. 823, comuna Sărmaș, jud. Harghita, CNP
           HOTĂRÂREA NR. 3                2530917193804, în calitate de membru.
            din 10.07.2008                 3) Moldovan Sabin, cetățean român, născut la data de
                                  1.03.1953 în comuna Sărmaș, jud. Harghita, domiciliat în
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori    municipiul Toplița, Str. Sportivilor nr. 29, jud. Harghita,
a HAROLT Societate Cooperativă la ședința din 10.07.2008      CNP 1530301193788, în calitate de membru.
a hotărât conform prevederilor Legii nr. 1/2005 și în baza
                                    4. Se revocă din funcția de cenzor numitul Buzila Victor-
dispozițiilor statutare următoarele:
                                  Sebastian și se numește în funcția de cenzor Voda Victoria,
  1. Ferencz Rita Lenke cesionează un număr de 264 părți     cetățean român, născută la data de 24.07.1958 în comuna
sociale potrivit contract de cesiune părți sociale autentificat  Subcetate, jud. Harghita, domiciliată în sat Filpea nr. 792,
sub nr. 258 din 11.07.2008 după cum urmează:            comuna Subcetate, jud. Harghita, CNP 2580724193792, în
  - pentru Barabas Gabriella un număr de 32 părți sociale    calitate de cenzori.
în valoare de 320 lei;
                                    5. Se majorează capitalul social de la 500 lei, împărțit în
  - pentru Farkas Elemer un număr de 162 părți sociale în    50 părți sociale a 10 lei fiecare, prin aport în numerar, la
valoare de 1.620 lei;                       4.600 lei, împărțit în 460 părți sociale a 10 lei fiecare, atât de
  - pentru Solti Adela un număr de 36 părți sociale în      către membrii fondatori cât și prin cooptare de noi membri
valoare de 360 lei;                        cooperatori, conform tabelului anexat.
  - pentru Teglas Judit un număr de 34 părți sociale în       6. Se împuternicește numitul Mândru Sabin în calitate de
valoare de 340 lei.                        președinte, cu semnarea actului adițional și a actului
  (4/717.214)                          constitutiv actualizat, aprobat în unanimitate de voturi.
                *                    7. Partea semnatara declară că renunță la recursul
                                  împotriva rezoluției judecătorului delegat cu privire la
        Societatea Cooperativă               înscrierea actului adițional în Registrul Comerțului.
        CONSUMCOOP SARMAS                    8. Prezentul act adițional face parte integrantă din statutul
      comuna Sărmaș, județul Harghita            societății comerciale susmenționate.

            ACT ADIȚIONAL                  (5/717.215)
                                                  *
   la statutul CONSUMCOOP SARMAS Societate
 Cooperativă, cu sediul în comuna Sărmaș, bl. S3, parter,             Societatea Cooperativă
  județul Harghita, înmatriculată la Oficiul Registrului                VOINȚA
  Comerțului al Județului Harghita sub nr. C 19/50/2005,           Odorheiu Secuiesc, județul Harghita
          având C.U.I. 503371
  În baza hotărârii ordinare nr. 5 din 6.05.2008 și a hotărârii            HOTĂRÂREA NR. 676
extraordinare nr. 6 din 6.05.2008, adunarea generală aprobă:           din data de 30 noiembrie 2007
  1. Retragerea din calitatea de membru fondator a numitei        a adunării generale extraordinare a VOINȚA
Natea Doina.                                Societate Cooperativă, Odorheiu Secuiesc
  2. Aprobă cererea de înscriere a noilor membrii
cooperatori (datele personale, aportul la capitalul social și     Proces-verbal încheiat la data de 30 noiembrie 2007, cu
părțile sociale deținute sunt cuprinse în actul constitutiv).   ocazia adunării generale extraordinare a VOINȚA Societate
  3. Revocarea din consiliul de administrație a numitei      Cooperativă.
Borbely Ecaterina, ca urmare a demisiei depuse și aprobate      Este prezentă conducerea societății cooperative, Simo
de adunarea ordinară, revocarea din consiliul de          Ferenc - președinte, Lorincz Jolan - contabil-șef, membri
administrație a numitului Marcu Ioan și Mindru Mișu ca       fondatori. Sunt prezenți ca invitați d-nul avocat Dancea
urmare a incompatibilității, numirea în consiliul de        Cristian și Imre Bela, consilier juridic.
administrație a numitului Moldovan Sabin, prin urmare         Președintele îi salută pe cei prezenți și trece la
consiliul de administrație va fi compus din 3 (trei) membri,    prezentarea ordinelor de zi:
respectiv:                              1. Raportul consiliului de administrație.
  1) Mândru Sabin, cetățean român, născut la data de         2. Aprobarea listei membrilor fondatori în urma renunțării
25.07.1938 în comuna Sărmaș, jud. Harghita, domiciliat în     la calitatea de membru fondator a 7 persoane, inclusiv
satul Runc nr. 309, comuna Sărmaș, jud. Harghita, CNP       diminuarea capitalului social.
1380725193782, în calitate de președinte.               3. Diverse.
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 35/7.VIII.2008

  D-nul președinte solicită ca în vederea unei bune       contestat decizia de desfacere a contractului individual de
desfășurări a ședinței să fie desemnat un prezidiu, o comisie   muncă și îi cere repunerea în funcție și 8 salarii.
de numărare a voturilor și o comisie de întocmire a          Cooperativa a câștigat acest proces și tribunalul respinge
procesului-verbal.                        cererea d-nei Biro Hajnal.
  Harangozo Etelka propune ca din prezidiu să facă parte:      Membrii fondatori au depus o plângere penală împotriva
d-nul preșdinte Simo Ferenc, d-na Lorincz Jolan - contabil -   foștilor membri ai consiliului de administrație, respectiv Biro
șef, d-nul avocat Dancea Cristian și d-nul Imre Bela, consilier  Hajnal, Biro Edith și Lorincz B. Gyorgy pentru gestiunea
juridic.                             frauduloasă a patrimoniului, și anume cumpărarea cazanului,
  Membrii prezenți sunt de acord cu propunerea.         vânzarea imobilelor, respectiv cele auzite din raportul
  Totodată s-a propus ca din comisia de întocmire a       consiliului de administrație; pentru aceste fapte, ei riscă,
procesului-verbal să facă parte Demeter Etelka și Deak      potrivit Codului Penal pedeapsa închisorii 1-15 ani și
Ildiko. Membri sunt de acord în unanimitate.           obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată.
                                   D-nul avocat relatează în continuare despre situația
  În comisia de numărare a voturilor sunt propuși Peterfi
                                 patrimoniului Clubului Sportiv Voința.
Jozsef și Bartos Iren. Membrii sunt de acord în unanimitate.
                                   Dacă și în continuare câștigăm procesul atunci există
  Ordinele de zi sunt supuse la votare, iar membri fondatori
                                 șansa ca din banii obținuți în urma vânzării terenului să
sunt de acord cu acestea.
                                 acoperim cât de cât pierderile societății.
  1. Raportul consiliului de administrație despre activitățile    Referitor la pachetele de cadou, societatea nu poate
din anul 2007.                          acorda angajaților nici un fel de cadou din cauza pierderilor,
  D-nul președinte citește pentru cei prezenți raportul     iar potrivit legilor în vigoare numai societățile cu profit pot să
amănunțit al consiliului de administrație, iar după citirea    dea pachete de cadouri ori tichete de cadou.
acestuia, îi cere de la membri fondatori ca să dea cu părerea     D-nul președintele Simo Ferenc întreabă: cine este
și cu observările la cele auzite.                 vinovat că imobilele au fost vândute, dar nu se vede nici un
  Membri fondatori aprobă în unanimitate raportul        rezultat, cine este vinovat că banii obținuți au fost cheltuiți în
consiliului de administrație.                   mod nejustificat.
  2. Aprobarea listei membrilor fondatori în urma renunțării     Lucrătorii solicită ca foștii membri ai consiliului de
la calitatea de membru fondator a 7 persoane, inclusiv      administrație să fie trași la răspundere în fața legii.
diminuarea capitalului social.                    Președintele Simo Ferenc mulțumește membrilor prezenți
  Președintele prezidiului relatează pentru cei prezenți ca 7  și se încheie ședința.
(șapte) membri fondatori (lista anexată) au depus cerere în      Simo Ferenc - noul președinte, și Demeter Etelka Maria -
vederea aprobării retragerii lor din calitatea de membru     secretară, sunt împuterniciți de membrii fondatori să facă
fondator al VOINȚA Societate Cooperativă.             demersurile necesare pentru înregistrarea actelor la Oficiul
  În acest sens d-nul președinte menționează că a opta      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita,
persoană, d-nul Lorincz B. Gyorgy, să nu primească înapoi     respectiv pentru publicarea listei membrilor fondatori în
suma respectivă, deoarece în calitate de fost membru al      Monitorul Oficial al României.
consiliului de administrație este cercetat pentru gestiunea      (6/717.216)
necorespunzătoare a patrimoniului societății cooperative.                     *
  În urma dezbaterilor asupra ordinii de zi, președintele
solicită membrilor prezenți să-și exprime voturile pentru             Societatea Cooperativă
aprobarea listei membrilor fondatori, inclusiv diminuarea                 VOINȚA
capitalului social.                             Odorheiu Secuiesc, județul Harghita
  În urma numărării voturilor asupra ordinii de zi, adunarea
                                           HOTĂRÂREA NR. 372
generală extraordinară aprobă în unanimitate noua listă a
membrilor fondatori și modificarea capitalului social al              din data de 18 aprilie 2008
cooperativei în urma renunțării la calitatea de membru          a adunării generale extraordinare a VOINȚA
fondator de către 7 persoane.                       Societate Cooperativă, Odorheiu Secuiesc
  Membrii fondatori prezenți sunt de acord ca cele 7        Proces-verbal încheiat la data de 18 aprilie 2008, cu
persoane care au renunțat la calitatea de membru fondator     ocazia adunării generale extraordinare a VOINȚA Societate
să primească înapoi capitalul social subscris și vărsat de    Cooperativă.
către aceștia.                            Este prezentă conducerea societății cooperative, Simo
  3. Diverse.                          Ferenc - președinte, Lorincz Jolan - contabil-șef, membrii
 D-nul avocat Dancea Cristian relatează că d-na Biro       consiliului de administrație, d-nul Imre Bela, consilier juridic,
Hajnal, fost președinte al consiliului de administrație, a    respectiv cei 99 membri fondatori.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 35/7.VIII.2008                  5

  Președintele Simo Ferenc deschide adunarea generală        4. Aducerea la cunoștință a bugetului din anul 2008,
extraordinară, îi salută pe cei prezenți și solicită ca în     aprobarea.
vederea unei bune desfășurări a ședinței să fie desemnat un      Lorincz Jolan - contabil-șef - prezintă celor prezenți
prezidiu, o comisie de numărare a voturilor și o comisie de    proiectul bugetului din anul 2008. Membrii fondatori sunt de
întocmire a procesului-verbal.                   acord prin ridicarea mâinilor cu acesta.
  Harangozo Etelka propune ca din prezidiu să facă parte:
                                   5. Aprobarea proiectului de investiție al anului 2008.
d-nul preșdinte Simo Ferenc, d-na Lorincz Jolan - contabil-
șef, d-nul Pal Csaba - tehnician.                   D-nul președinte Simo Ferenc citește proiectul de
  Membrii prezenți sunt de acord cu propunerea.         investiție al anului 2008, cu care membrii fondatori sunt de
  Totodată s-a propus ca din comisia de întocmire a       acord prin ridicarea mâinilor.
procesului-verbal să facă parte Demeter Etelka și Deak        6. Alegerea unui nou membru în comisia de cenzori.
Ildiko. Membrii sunt de acord în unanimitate.             D-nul președinte aduce la cunoștința membrilor fondatori
  În comisia de numărare a voturilor sunt propuși Peterfi    că mandatul cenzorului Peter Zoltan a expirat cu ziua de azi,
Jozsef și Sebestyen Mihaly.                    de aceea e nevoie că pe lângă cei doi cenzori existenți să
  Membrii sunt de acord în unanimitate.             mai fie ales încă unul. În adunare este prezentă Koffol
  D-nul președinte Simo Ferenc solicită comisiei de       Emese, care îndeplinește condițiile cerute de lege pentru a fi
numărare a voturilor să aducă la cunoștință raportul comisiei   cenzor.
de numărare a voturilor, astfel Peterfi Jozsef aduce la
                                   Membri fondatori sunt de acord prin ridicarea mâinilor cu
cunoștință că din 99 membri fondatori, sunt prezenți 85, iar
                                  propunerea ca d-na Koffol Emese să efectueze activitățile în
14 membri lipsesc motivat, fiind plecați, ieșiți la pensie sau
                                  comisia de cenzori, drept pentru care au ales-o în
bolnavi. Deci adunarea generală extraordinară este staturară
                                  unanimitate.
și își poate continua lucrările.
  D-nul președinte Simo Ferenc aduce la cunoștință         7. Aprobarea listei membrilor fondatori în urma renunțării
ordinele de zi ale adunării generale extraordinare:        la calitatea de membru fondator a 3 persoane, inclusiv
  1. Raportul consiliului de administrație despre activitățile  diminuarea capitalului social.
din anul 2007.                             Președintele prezidiului relatează pentru cei prezenți că 3
  2. Raportul comisiei de cenzori.                (trei) membri fondatori (lista anexată) au depus cerere în
  3. Aprobarea bilanțului din anul 2007.             vederea aprobării retragerii lor din calitatea de membru
  4. Aducerea la cunoștință a bugetului din anul 2008,      fondator al VOINȚA Societate Cooperativă.
aprobarea.                              În urma dezbaterilor asupra ordinei de zi, președintele
  5. Aprobarea proiectului de investiție al anului 2008.     solicită membrilor prezenți să-și exprime voturile pentru
  6. Alegerea unui nou membru în comisia de cenzori.       aprobarea listei membrilor fondatori, inclusiv diminuarea
  7. Aprobarea listei membrilor fondatori în urma renunțării   capitalului social.
la calitatea de membru fondator a 3 persoane, inclusiv
                                   În urma numărării voturilor asupra ordinii de zi, adunarea
diminuarea capitalului social.
                                  generală extraordinară aprobă în unanimitate noua listă a
  Ordinele de zi sunt supuse la votare, iar membri fondatori
                                  membrilor fondatori și modificarea capitalului social al
sunt de acord cu acestea.
                                  cooperativei în urma renunțării la calitatea de membru
  Ordinea de zi:
                                  fondator de către 3 persoane.
  1. Raportul consiliului de administrație despre activitățile
din anul 2007.                            Membrii fondatori prezenți sunt de acord că cele
  D-nul președinte citește pentru cei prezenți raportul     3 persoane care au renunțat la calitatea de membru fondator
amănunțit al consiliului de administrație, iar după citirea    să primească înapoi capitalul social subscris și vărsat de
acestuia, cere membrilor fondatori să iși dea cu părerea și să   către aceștia.
facă observații despre cele auzite.                  Președintele Simo Ferenc mulțumește membrilor prezenți
  Membri fondatori aprobă în unanimitate raportul        și se încheie ședința.
consiliului de administrație.                     Simo Ferenc - președinte, și Demeter Etelka Maria -
  2. Raportul comisiei de cenzori.                secretară, sunt împuterniciți de membrii fondatori să facă
  Lorincz Jolan citește raportul comisiei de cenzori, își    demersurile necesare pentru înregistrarea actelor la Oficiul
supune la votare raportul, cu care membrii fondatori sunt de    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita,
acord prin ridicarea mâinilor.                   respectiv pentru publicarea listei membrilor fondatori în
  3. Aprobarea bilanțului din anul 2007.             Monitorul Oficial al României.
  Lorincz Jolan - contabil-șef - aduce la cunoștința celor
prezenți bilanțul anului 2007.                     (7/717.217)
  Membri fondatori aprobă bilanțul anului 2007.                         *
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 35/7.VIII.2008

        Societatea Cooperativă              contract trebuie să fie aprobat în prealabil de către adunarea
            VOINȚA                   generală.
      Odorheiu Secuiesc, județul Harghita            6. Analiza intenției de vânzare a imobilelor aflate în
                                 proprietatea cooperativei în urma cererii d-lui Peter Zoltan.
          HOTĂRÂREA NR. 356                 Membrii prezenți sunt de acord prin ridicarea mâinilor cu
         din data de 18 mai 2007             ordinile de zi prezentate.
     a adunării generale ordinare a VOINȚA           1. Analizarea situației economice a societății cooperative,
     Societate Cooperativă, Odorheiu Secuiesc         aprobarea bilanțului anului 2006.
  Proces-verbal încheiat la data de 18 mai 2007, ora 13.00,    Membrii cooperatori nu au aprobat bilanțul de sfârșit al
cu ocazia adunării generale ordinare a VOINȚA Societate      anului 2006, având în vedere faptul că au loc și în prezent
Cooperativă.                           cercetări privind autenticitatea bilanțului din 2006.
  Este prezentă conducerea societății cooperative,         2. Aprobarea raportului cenzorilor, respectiv aprobarea
Kelemen Gabriella - președinte, Deak Ildiko - contabil-șef,    demisiilor cenzorilor Kovacs Iuliu și Marton Eva și alegerea
Pal Csaba - membru al consiliului de administrație, membri    noi cenzori.
fondatori, respectiv din partea cabinetului de avocat d-nul     Membrii cooperatori au acceptat demisia celor doi cenzori
Imre Bela.                            și au ales cei doi cenzori noi, Agoston Rozalia și Derzsi
  Kelemen Gabriella îi salută pe cei prezenți și propune ca   Gizella, iar ca supleant pe David Olga.
în baza art. 31 alin. 4 din Legea nr. 1/2005 ordinea de zi să    3. Numirea a 3 persoane dintre membrii fondatori care, în
fie completată. Întreabă pe membrii fondatori dacă sunt de    numele adunării generale, să încheie contractul de
acord ca în loc de 2 (două) ordini de zi să fie 6 (șase).     administrare cu consiliul de administrație.
  Membri fondatori sunt de acord cu propunerea prin        Adunarea generală a acceptat că dintre membri fondatori
ridicarea mâinilor.                        Demeter Etelka, Nagy Erzsebet și Harangozo Etelka să
  Președintele a solicitat, în vederea unei bune desfășurări  încheie în numele adunării generale contractul de
a ședinței, să fie desemnat un prezidiu, Szilagyi Ibolya     administrare a patrimoniului cu consiliul de administrație.
propune ca în prezidiu să participe Kelemen Gabriella -
                                   4. Aprobarea conținutului contractului de administrare.
președinte, Deak Ildiko - contabil-șef, Pal Zsaba - membru al
consiliului de administrație, și d-nul Imre Bela - din partea    D-nul Imre Bela prezintă în limba maghiară conținutul
cabinetului de avocat. Membrii prezenți sunt de acord cu     contractului de administrare a patrimoniului, care conține 11
propunerea prin ridicarea mâinilor.                capitole, fiecare capitol este tradus ca să înțeleagă toată
                                 lumea despre ce e vorba.
  În continuare doamna președinte solicită propuneri pentru
comisia de întocmire a procesului-verbal, sunt propuși        D-nul Imre Bela îi întreabă pe membrii fondatori dacă sunt
Demeter Etelka, Kinda Eniko și Harangozo Etelka. Membrii     de acord cu conținutul contractului de administrare a
sunt de acord prin ridicarea mâinilor.              patrimoniului.
  În comisia de numărare a voturilor sunt propuși David      Membrii cooperatori prezenți sunt de acord cu conținutul
Olga și Peterfi Vencel. Membrii sunt de acord în prin ridicarea  contractului prin ridicarea mîinilor.
mâinilor.                              5. Împuternicirea consiliului de administrație în vederea
  Potrivit raportului comisiei de numărare a voturilor sunt   negocierii și încheierii unui contract de management cu
prezenți 78 membri cooperatori din 114 membri fondatori.     persoana aleasă pentru postul de director executiv, care
Lipsesc motivat 36 membri fondatori.               contract trebuie să fie aprobat în prealabil de către adunarea
  După aceea doamna președinte trece la prezentarea       generală.
ordinilor de zi:                           Membri fondatori au împuternicit consiliul de administrație
  1. Analizarea situației economice a societății cooperative,  în vederea ducerii unor tratative și să încheie un contract
aprobarea bilanțului anului 2006.                 managerial pentru ocuparea postului de director executiv.
  2. Aprobarea raportului cenzorilor respectiv, aprobarea     6. Analiza intenției de vânzare a imobilelor aflate în
demisiilor cenzorilor Kovacs Iuliu și Marton Eva și alegerea   proprietatea cooperativei în urma cererii d-lui Peter Zoltan.
noi cenzori.                             Membrii fondatori au respins intenția de vânzare a
  3. Numirea de 3 persoane dintre membrii fondatori care,    imobilelor și clădirilor aflate în proprietatea societății
în numele adunării generale, să încheie contractul de       cooperative.
administrare cu consiliul de administrație.
                                   Alte ordini de zi nu mai sunt, ședința s-a încheiat la
  4. Aprobarea conținutului contractului de administrare.
                                 ora 14.30.
  5. Împuternicirea consiliului de administrație în vederea
negocierii și încheierii unui contract de management cu        (8/717.218)
persoana aleasă pentru postul de director executiv, care                    *
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 35/7.VIII.2008                 7

         Societatea Cooperativă                 Societatea Cooperativă Meșteșugărească
        CONSUMCOOP TOPORU                          MUNCA GIURGIU
       comuna Toporu, județul Giurgiu                       Giurgiu

            HOTĂRÂRE                           HOTĂRÂREA NR. 1
  a adunării generale ordinare din data de 10 iulie 2008       din 12 iulie 2008 a adunării generale extraordinare
  Adunarea generală ordinară, întrunită în data de          a membrilor cooperatori ai Societății Cooperative
10.07.2008, în condiții de cvorum legal, unde a participat un         Meșteșugărești MUNCA GIURGIU
număr de 24 membri cooperatori, din totalul de 45.         Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
  Adunarea generală a fost publicată în termen în ziarul    din cadrul Societății Cooperative Meșteșugărești MUNCA
Informația de Giurgiu nr. 385, cu factura nr. 20080352 din    GIURGIU, cu sediul în municipiul Giurgiu, str. București, bl.
23.06.2008 și convocată pe bază de convocator.          101, parter, ținută la data de 12.07.2008, legal constituită,
  Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2005 privind     respectând prevederile legale și statutare referitoare la
organizarea și funcționarea cooperației și procesul-verbal nr.  condiții de cvorum și vot, cu unanimitatea (100 %) membrilor
2/10.07.2008,                          cooperatori, au fost dezbătute și s-au hotărât:
  adunarea generală ordinară din 10.07.2007, hotărăște:      1. Reconfirmarea hotărârii nr. 1 din 25.04.2007 a adunării
  Art. 1. Revocarea consiliului de administrație.        generale ordinare a membrilor cooperatori și aprobarea
  Art. 2. Alegerea consiliului de administrație și a      vânzării spațiului comercial în suprafață de 96.1 m2, aflat în
președintelui consiliului de administrație după cum urmează:   proprietatea societății, situat în Giurgiu, șos. București, bl.
  - Castravete Stefana, cetățean român, născută la data de   205/3S, sc. A-B, parter, înscris în cartea funciară nr. 6521/N a
20.06.1952 în comuna Chirnogi, județul Călărași, domiciliată   municipiului Giurgiu, având număr cadastral 4647-C1-U73.
în comuna Toporu, județul Giurgiu, posesoare a C.I. seria      2. Acordă dreptul de a semna prezenta hotărâre a
GG nr. 140463, emisă de S.P.C.L.E.P. Giurgiu la data de     adunării generale extraordinare dnei Tugui Radita, în calitate
8.08.2005, CNP 2520620520045 - președinte consiliu        de președinte al societății, CNP 2590227520012, identificată
administrație;                          cu C.I. seria GG nr. 182312.
  - Neagoe Ion, cetățean român, născut la data de         3. Împuternicirea dnei Tugui Radita, în calitate de
6.10.1944 în comuna Toporu, județul Giurgiu, domiciliat în    președinte al societății, CNP 2590227520012, identificată
comuna Toporu, județul Giurgiu, posesor al B.I. seria B.T. nr.  prin C.I. seria GG nr. 182312 și dnei Gheorghe Anca
245049, emisă de Poliția Giurgiu la data de 2.02.1983, cu    Gabriela, în calitate de contabil-șef al societății, CNP
prelungire la data de 6.09.1995, CNP 1441006520021 -       2740124520020, identificată cu C.I. seria GG nr. 132449,
membru consiliu de administrație;                pentru negocierea și semnarea contractului de vânzare-
  - Iacobescu Stan, cetățean român, născut la data de      cumpărare, precum și a oricăror alte documente necesare
25.04.1963 în comuna Toporu, județul Giurgiu, domiciliat în   derulării operațiunii de vânzare, semnătura fiind pe deplin
comuna Toporu, județul Giurgiu, posesor al C.I. seria GG nr.   opozabilă societății.
114297, emisă de Poliția Giurgiu la data de 26.05.2004, CNP
                                   (10/717.443)
1630425400539 - membru consiliu de administrație;
                                                *
  - Hodivoianu Daniela-Elena, cetățean român, născută la
data de 27.01.1967 în comuna Toporu, județul Giurgiu,
domiciliat în comuna Toporu, județul Giurgiu, posesor al C.I.        Societatea Cooperativă FAN STAR
seria GG nr. 079758, emisă de Poliția Giurgiu la data de               Slatina, județul Olt
14.02.2003, CNP 2670127341331 - membru consiliu de
administrație;                                    HOTĂRÂREA NR. 3
  - Garbaci Elena, cetățean român, născută la data de         din 2 iulie 2008 a adunării generale extraordinare
13.06.1964 în comuna Toporu, județul Giurgiu, domiciliat în
comuna Toporu, județul Giurgiu, posesor al C.I. seria GG nr.     Adunarea generală extraordinară a societății cooperative
174028, emisă de S.P.C.L.E.P. Giurgiu la data de         meșteșugărești FAN STAR SOCIETATE COOPERATIVĂ,
16.02.2007, CNP 2640613520016 - membru consiliu de        întrunită în data de 2.07.2008, statutar constituită, având în
administrație.                          vedere:
  Celelalte prevederi din statutul societății rămân        - Prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
neschimbate.                           funcționarea cooperației;
  Drept pentru care am încheiat prezenta.             - Prevederile statutului propriu;
  (9/717.442)                           - Materialele înscrise la ordinea de zi,
               *                   în conformitate cu prevederile statutare, hotărăște:
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 35/7.VIII.2008

  Art. 1. Aprobă retragerea din cooperativă și restituirea    de 19.06.2008, convocată potrivit prevederilor art. 34 din
părților sociale ca aport la capitalul social a dnei Brasoveanu  Legea nr. 1/2005, și art. 12 din actul constitutiv, hotărăște:
Nicoleta Mariana, CNP 2781108284381, având un aport la        Art. 1. Aprobă raportul consiliului de administrație al
capitalul social subscris și vărsat în sumă de 420 lei și un   Societății Cooperative de Consum CONSUMCOOP
număr de părți sociale de 42.                   SIGHETU MARMAȚIEI pe anul 2007.
  Art. 2. Aprobă cooptarea ca membru cooperator a drei        Art. 2. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
Radu Loredana Felicia, CNP 2851112284583, aport capital      2008.
social subscris și vărsat în sumă de 420 lei, număr părți       Art. 3. Aprobă raportul comisiei de cenzori.
sociale 42.                              Art. 4. Aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi
  Art. 3. Se aprobă noua structură a capitalului social și    și repartizarea profitului pe anul 2007.
membrii cooperatori.                         Art. 5. Aprobă retragerea la cerere a dnei Bilcec Livia,
  Art. 4. Se adoptă un nou contract de societate și statut cu  CNP 2600901241630, având capital social subscris 600 lei,
toate modificările la zi înlocuind contractul de societate și   3 părți sociale; capitalul social subscris 600 lei, 3 părți sociale
statutul existente.                        se distribuie la dl Onita Vasile, CNP 1820624244481, ca
    (11/716.480)                        urmare a încetării calității de membru cooperator a dnei
                 *                Bilcec Livia, CNP 2600901241630.
                                   Art. 6. Aprobă cererea de înscriere a dlui Onita Vasile,
         Societatea Cooperativă             CNP 1820624244481, născut la 24.06.1982 în municipiul
         CONSUMCOOP SOVATA                Sighetu Marmației, județul Maramureș, domiciliat în
          Sovata, județul Mureș             municipiul Sighetu Marmației, str. Simion Bărnuțiu nr. 31,
                                 județul Maramureș, cetățean român, capital social subscris
     HOTĂRÂREA NR. 1 de îndreptări de eroare         600 lei, 3 părți sociale.
                                   Art. 7. Anexa 1 la actul constitutiv se modifică în mod
           din 10 iulie 2008 a A.G.A.
                                 corespunzător.
  Subsemnatul Ponori Gyorgy, cetățean român, domiciliat       Art. 8. Aprobă realegerea comisiei de cenzori formată din
în Sovata, Strada Lungă nr. 43, județul Mureș, identificat cu   următorii membri realeși pe o perioadă de 3 ani începând cu
C.I. seria MS nr. 293276, eliberată de Poliția Sovata, având   data de 19 iunie 2008 până la 18 iunie 2011:
CNP 1620112264247, în calitate de președinte și            1. Dna Stetca Viorica, CNP 2521025241649 - președinte
împuternicit al asociaților din CONSUMCOOP SOVATA         comisia de cenzori;
SOCIETATE COOPERATIVĂ, cu sediul în Sovata, Strada          2. Dna Puscas Ilona, CNP 2440620241638 - membru în
Principală nr. 148, județul Mureș, înmatriculată la O.R.C.    comisia de cenzori;
Mureș sub nr. C 26/46/2005, am hotărât următoarele:          3. Dna Csiszar Maria, CNP 2461201241640 - membru în
  1. Rectificarea adresei punctului de lucru înregistrat în   comisia de cenzori.
baza actului adițional cu încheiere de dată certă nr.
                                   (13/714.772)
3463/2004, în sensul că acesta va avea adresa corectă în
                                                  *
Sovata, Str. Praidului nr. 68A, județul Mureș în loc de Sovata,
Strada Principală nr. 168/A, județul Mureș.                 Societatea Cooperativă de Consum
  Redactat de părți sub semnătură privată în 3 exemplare,         CONSUMCOOP SIGHETU MARMAȚIEI
azi 10.07.2008.                               Sighetu Marmației, județul Maramureș
    (12/714.738)
                 *                           HOTĂRÂREA NR. 5
                                             din 19 iunie 2008
       Societatea Cooperativă de Consum
      CONSUMCOOP SIGHETU MARMAȚIEI               Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
      Sighetu Marmației, județul Maramureș         ai Societății Cooperative de Consum CONSUMCOOP
                                 SIGHETU MARMAȚIEI, cu sediul în Sighetu Marmației, str.
            HOTĂRÂREA NR. 4              Traian nr. 9, județul Maramureș, înmatriculată la Registrul
                                 Comerțului sub nr. C24/5/29.06.2005, cod unic de
             din 19 iunie 2008
                                 înregistrare 2954807, atribut fiscal RO, în ședința din data de
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai     19.06.2008,
Societate Cooperative de Consum CONSUMCOOP              convocată potrivit prevederilor art. 34 din Legea
SIGHETU MARMAȚIEI, cu sediul în Sighetu Marmației, str.      nr. 1/2005 și art. 12 din actul constitutiv, hotărăște:
Traian nr. 9, județul Maramureș, înmatriculată la Registrul      Art. 1. Aprobă modificarea art. 8 din actul constitutiv după
Comerțului sub nr. C24/5/29.06.2005, cod unic de         cum urmează: Poate fi membru cooperator orice persoană
înregistrare 2954807, cu atribut fiscal RO, în ședința din data  fizică care a împlinit vârsta de 16 ani, domiciliază în raza de
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 35/7.VIII.2008                  9

activitate a societății cooperative și a subscris și vărsat cel  5211 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
puțin o parte socială.                       vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și
  Art. 2. Aprobă schimbarea obiectului principal de activitate  tutun.
în 6820 cod CAEN - închirierea și subînchirierea bunurilor       Obiectul secundar al societății cooperative de consum
imobiliare proprii sau închiriate.                 este:
  Art. 3. Ratifică contractele de închiriere încheiate de      1581 - fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete
consiliul de administrație în anul 2007.              de patiserie;
  Art. 4. Aprobă vânzarea directă în condițiile stabilite și     5119 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
cuprinse în procesul-verbal al ședinței a următoarelor active     5248 - comerț cu amănuntul în magazine specializate u
imobilizate:                            alte produse n.c.a.;
  Magazin HERMES 1 din municipiul Sighetu Marmației,         5510 - hoteluri;
str. Traian 9, județul Maramureș; Magazin HERMES nr. 2 din       5552 - alte unități de preparare a hranei;
municipiul Sighetu Marmației, str. Traian 9, județul          9305 - alte activități de servicii personale n.c.a.;
Maramureș; Magazin HERMES nr. 3 din municipiul Sighetu         5227 - comerț cu amănuntul în magazine specializate, cu
Marmației, str. Traian 9, județul Maramureș; Unitatea       produse alimentare;
PIZZERIE din municipiul Sighetu Marmației, str. Traian 9,       5233 - comerț cu amănuntul cu produse cosmetice și de
județul Maramureș; Unitatea SUPER MARKET din municipiul      parfumerie;
Sighetu Marmației, str. Traian 9, județul Maramureș, Magazin      5540 - baruri.
HERMES din municipiul Sighetu Marmației, str. Traian 9,        Art. 2. Se completează obiectul de activitate al societății
județul Maramureș; Magazin A.B.C. din municipiul Sighetu      cooperative cu următoarele:
Marmației, str. Traian 9, județul Maramureș; Clădire sediu       0111 - cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante
cooperativă din municipiul Sighetu Marmației, str. Traian 9,    n.c.a.;
județul Maramureș; Unitatea Restaurant și Cafe-Bar din         0112 - cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a
municipiul Sighetu Marmației, str. Piața 1 Decembrie 1918,     produselor de seră;
județul Maramureș; Magazin Electrocasnice din municipiul        0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru
Sighetu Marmației, str. Piața 1 Decembrie 1918, județul      băuturi și mirodenii;
Maramureș; Magazin electrice din municipiul Sighetu
                                    0121 - creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru
Marmației, str. Piața 1 Decembrie 1918, județul Maramureș;
                                  obținerea laptelui;
Magazin și Bufet IAPA din municipiul Sighetu Marmației,
                                    0122 - creșterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,
cartier Iapa nr. 458, județul Maramureș.
                                  măgarilor, catârilor și asinilor;
  (14/714.773)                            0123 - creșterea porcinelor;
                *                    0124 - creșterea păsărilor;
                                    0125 - creșterea altor animale;
   Societatea Cooperativă de Consum de gradul I           0130 - activități în ferme mixte (cultura vegetală
        CONSUMCOOP BIRZAVA                 combinată cu creșterea animalelor);
         Bârzava, județul Arad                 0141 - activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit
                                  peisagistic (arhitectură peisageră);
           HOTĂRÂREA NR. 2
                                    0142 - activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu
           din 23 iunie 2007               excepția activităților veterinare;
    a adunării generale a Societății Cooperative de         0502 - piscicultură;
    Consum de gradul I CONSUMCOOP BIRZAVA              1511 - producția, prelucrarea și conservarea cărnii;
  Adunarea generală a Societății Cooperative de Consum        1512 - producția, prelucrarea și conservarea cărnii de
de Gradul I CONSUMCOOP BIRZAVA, întrunită în condițiile      pasăre;
Legii nr. 1/2005, în data de 23.06.2007, având în vedere:       1520 - prelucrarea și conservarea peștelui și a produselor
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea     din pește;
cooperației;                              1532 - fabricarea sucurilor de fructe și legume;
  - Competențele adunării generale prevăzute în statutul       1533 - prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
propriu;                                1541 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor brute;
  - Procesul verbal al adunării generale din data de         1542 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor rafinate;
23.06.2007, adoptă prezenta hotărâre:                 1551 - fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
  Art. 1. Se recodifică obiectul de activitate al societății     1552 - fabricarea înghețatei;
cooperative după cum urmează:                     1561 - fabricarea produselor de morărit;
  Domeniul principal de activitate: 521 - comerț cu          1571 - fabricarea produselor pentru hrana animalelor de
amănuntul în magazine nespecializate; activitatea principală:   fermă;
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 35/7.VIII.2008

  1572 - fabricarea produselor pentru hrana animalelor de        5116 - intermedieri în comerțul cu textile, confecții,
companie;                               încălțăminte și articole;
  1585 - fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a     5117 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
altor produse făinoase similare;                   băuturi și tutun;
  1587 - fabricarea condimentelor;                   5118 - intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
  1589 - fabricarea altor produse alimentare, neclasificate     produselor cu caracter specific, n.c.a.;
în altă parte;                              5188 - comerț cu ridicata cu mașini, accesorii și unelte
  1591 - fabricarea băuturilor alcoolice distilate;         agricole, inclusiv cu tractoare;
  1595 - fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin      5121 - comerț cu ridicata cu cereale, semințe și furaje;
fermentare;                                5122 - comerț cu ridicata cu flori și plante;
  1598 - producție de ape minerale și băuturi răcoritoare        5123 - comerț cu ridicata cu animale vii;
nealcoolice;                               5131 - comerț cu ridicata cu fructe și legume proaspete;
  1730 - finisarea materialelor textile;                5132 - comerț cu ridicata cu carne și produse din carne;
  1740 - fabricare de articole confecționate din textile (cu      5133 - comerț cu ridicata cu produse lactate, ouă, uleiuri
excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp);             și grăsimi comestibile;
  1751 - fabricare de covoare și mochete;                5134 - comerț cu ridicata cu băuturi;
  1752 - fabricare de frânghii, sfori și plase;             5135 - comerț cu ridicata cu produse din tutun;
  1753 - fabricare de textile nețesute și de articole din        5136 - comerț cu ridicata cu zahăr, ciocolată și produse
acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte;          zaharoase;
  1754 - fabricarea altor articole textile, neclasificate în altă    5137 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
parte;                                condimente;
  1810 - fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele;       5138 - comerț cu ridicata, specializat, cu alte alimente,
  1821 - fabricare de articole de îmbrăcăminte pentru lucru;    inclusiv pește, crustacee și moluște;
  1822 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv      5139 - comerț cu ridicata, nespecializat, cu produse
lenjerie de corp);                          alimentare, băuturi și tutun;
  1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;           5141 - comerț cu ridicata cu produse textile;
  1824 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și          5142 - comerț cu ridicata cu îmbrăcăminte și încălțăminte;
accesorii neclasificate în altă parte;                  5143 - comerț cu ridicata cu aparate electrice și de uz
  1830 - prepararea și vopsirea blănurilor; fabricarea       gospodăresc și cu aparate de radio și televizoare;
articolelor din blană;                          5144 - comerț cu ridicata cu produse din ceramică,
  1910 - tăbăcirea și finisarea pieilor;              sticlărie, tapete și produse de întreținere;
  2010 - tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea          5145 - comerț cu ridicata cu produse cosmetice și de
lemnului;                               parfumerie;
  2030 - fabricare de elemente de dulgherie și tâmplărie        5147 - comerț cu ridicata cu alte bunuri de consum,
pentru construcții;                          nealimentare, n.c.a.;
  2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;                5124 - comerț cu ridicata cu piei brute și cu piei
  2051 - fabricarea altor produse din lemn;             prelucrate;
  2052 - fabricarea articolelor din plută, paie și împletituri;     5125 - comerț cu ridicata cu tutun neprelucrat;
  2524 - fabricarea altor produse din material plastic;         5151 - comerț cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi și
  3611 - producție de scaune;                    gazoși și cu produsele derivate;
  3613 - producția mobilierului pentru bucătării;            5152 - comerț cu ridicata cu metale și minereuri metalice;
  3614 - producția altor tipuri de mobilier;              5153 - comerț cu ridicata cu material lemnos și de
  3662 - confecționarea măturilor și periilor;           construcții;
  5020 - întreținerea și repararea autovehiculelor;           5154 - comerț cu ridicata cu echipamente și furnituri de
  5030 - comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;     fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
  5271 - reparații de încălțăminte și de alte articole din       5155 - comerț cu ridicata cu produse chimice;
piele;                                  5156 - comerț cu ridicata cu alte produse intermediare;
  5272 - reparații de articole electrice de uz gospodăresc;       5181 - comerț cu ridicata cu mașini-unelte;
  5273 - reparații de ceasuri și bijuterii;               5182 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria
  5111 - intermedieri în comerțul cu materii prime agricole,    minieră și construcții;
animale vii, materii prime textile și cu semiproduse;           5183 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria textilă
  5113 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și de     și cu mașini de cusut și de tricotat;
construcții;                               5185 - comerț cu ridicata cu alte mașini și echipamente
  5115 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de      de birou;
menaj și de fierărie;                           5190 - comerț cu ridicata cu alte produse;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 35/7.VIII.2008                   11

  5212 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,         Societatea Cooperativă de Consum de gradul I
cu vânzare predominantă de produse nealimentare;                  CONSUMCOOP CHISINEU-CRIS
  5221 - comerț cu amănuntul cu fructe și legume;                 Chișineu-Criș, județul Arad
  5222 - comerț cu amănuntul cu carne și produse din
carne;                                           HOTĂRÂREA NR. 2
  5223 - comerț cu amănuntul cu pește, crustacee și
                                       din 11 iulie 2007 a adunării generale a Societății
moluște;
                                          Cooperative de Consum de gradul I
  5224 - comerț cu amănuntul cu pâine, produse de
                                          CONSUMCOOP CHIȘINEU-CRIȘ
patiserie și produse zaharoase;
  5225 - comerț cu amănuntul cu băuturi;                 Adunarea generală a Societății Cooperative de Consum
  5226 - comerț cu amănuntul cu produse din tutun;          de Gradul I CONSUMCOOP CHISINEU-CRIS, întrunită în
  5241 - comerț cu amănuntul cu textile;               condițiile Legii nr. 1/2005, în data de 11.07.2007, având în
  5242 - comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte;            vedere:
  5243 - comerț cu amănuntul cu încălțăminte și articole din       - Legea nr. 1 privind organizarea și funcționarea
piele;                                 cooperației;
  5247 - comerț cu amănuntul cu cărți, ziare și articole de       - competențele adunării generale prevăzute în statutul
papetărie;                               propriu;
  5250 - comerț cu amănuntul cu bunuri de ocazie vândute
                                      - procesul verbal al adunării generale din data de
prin magazine;
                                    11.07.2007, adoptă prezenta hotărâre:
  5262 - comerț cu amănuntul prin standuri și piețe;
                                      Art. 1. Se recodifică obiectul de activitate al societății
  5263 - comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
                                    cooperative după cum urmează:
magazine;
  5244 - comerț cu amănuntul cu mobilă, articole de           Domeniul principal de activitate: 521 - comerț cu
iluminat și cu alte articole de uz casnic;               amănuntul în magazine nespecializate; activitatea principală:
  5245 - comerț cu amănuntul cu articole și aparate electro-     5211 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
menajere, cu aparate de radio și televizoare;             vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și
  5246 - comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu       tutun.
articole din sticlă și cu cele pentru vopsit;               Obiectul secundar al societății cooperative de consum
  5274 - alte reparații de articole personale, n.c.a.;        este:
  5530 - restaurante;                          1581 - fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete
  5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote;         de patiserie;
  5523 - alte mijloace de cazare;                    5248 - comerț cu amănuntul în magazine specializate u
  6024 - transporturi rutiere de mărfuri;              alte produse n.c.a.;
  6312 - depozitări;                           5510 - hoteluri;
  6330 - activități ale agențiilor de voiaj și a tur-operatorilor;    5227 - comerț cu amănuntul în magazine specializate, cu
activități de asistență turistică n.c.a.;               produse alimentare;
  7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare       5233 - comerț cu amănuntul cu produse cosmetice și de
proprii sau închiriate;                        parfumerie;
  7110 - închirierea autoturismelor și utilitarelor de
                                      5212 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
capacitate mică;
                                    cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
  7131 - închirierea mașinilor și echipamentelor agricole;
                                      9305 - alte activități de servicii personale n.c.a.;
  7140 - închirierea bunurilor personale și gospodărești
                                      5250 - comerț cu amănuntul cu bunuri de ocazie vândute
n.c.a.;
  7440 - publicitate;                        prin magazine;
  7482 - activități de ambalare;                     5262 - comerț cu amănuntul prin standuri și piețe;
  8042 - alte forme de învățământ;                    7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
  9233 - bâlciuri și parcuri de distracții;             proprii sau închiriate;
  9261 - activități ale bazelor sportive;                7131 - închirierea mașinilor și echipamentelor agricole;
  9262 - alte activități sportive;                    7132 - închirierea mașinilor și echipamentelor pentru
  9271 - jocuri de noroc și pariuri;                 construcții fără personal de deservire aferent;
  9272 - alte activități recreative;                   7133 - închirierea mașinilor și echipamentelor de birou,
  9301 - spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și        inclusiv a calculatoarelor;
blănurilor;                                7134 - închirierea altor mașini și echipamente n.c.a.;
  9302 - coafură și alte activități de înfrumusețare;          7140 - închirierea bunurilor personale și gospodărești
  9304 - activități de întreținere corporală.            n.c.a.;
   (15/190.913)                             5139 - comerț cu ridicata nespecializat, de produse
                 *                   alimentare, băuturi și tutun;
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 35/7.VIII.2008

  5147 - comerț cu ridicata cu alte bunuri de consum         1753 - fabricare de textile nețesute și de articole din
nealimentare n.c.a.                         acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte;
  Art. 2. Se completează obiectul de activitate al societății     1754 - fabricarea altor articole textile, neclasificate în altă
cooperative cu următoarele:                     parte;
  0111 - cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante     1810 - fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele;
n.c.a.;                                 1821 - fabricare de articole de îmbrăcăminte pentru lucru;
  0112 - cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a    1822 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv
produselor de seră;                         lenjerie de corp);
  0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru      1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;
băuturi și mirodenii;                          1824 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și
  0121 - creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru    accesorii neclasificate în altă parte;
obținerea laptelui;                           1830 - prepararea și vopsirea blănurilor; fabricarea
  0122 - creșterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,       articolelor din blană;
măgarilor, catârilor și asinilor;                    1910 - tăbăcirea și finisarea pieilor;
  0123 - creșterea porcinelor;                    2010 - tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea
  0124 - creșterea păsărilor;                   lemnului;
  0125 - creșterea altor animale;                   2030 - fabricare de elemente de dulgherie și tâmplărie
  0130 - activități în ferme mixte (cultura vegetală       pentru construcții;
combinată cu creșterea animalelor);                   2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;
  0141 - activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit    2051 - fabricarea altor produse din lemn;
peisagistic (arhitectură peisageră);                  2052 - fabricarea articolelor din plută, paie și împletituri;
  0142 - activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu    2524 - fabricarea altor produse din material plastic;
excepția activităților veterinare;                   3611 - producție de scaune;
  0502 - piscicultură;                        3613 - producția mobilierului pentru bucătării;
                                    3614 - producția altor tipuri de mobilier;
  1511 - producția, prelucrarea și conservarea cărnii;
                                    3662 - confecționarea măturilor și periilor;
  1512 - producția, prelucrarea și conservarea cărnii de
                                    5020 - întreținerea și repararea autovehiculelor;
pasăre;
                                    5030 - comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
  1520 - prelucrarea și conservarea peștelui și a produselor
                                    5271 - reparații de încălțăminte și de alte articole din
din pește;
                                  piele;
  1532 - fabricarea sucurilor de fructe și legume;
                                    5272 - reparații de articole electrice de uz gospodăresc;
  1533 - prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
                                    5273 - reparații de ceasuri și bijuterii;
  1541 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor brute;
                                    5111 - intermedieri în comerțul cu materii prime agricole,
  1542 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor rafinate;
                                  animale vii, materii prime textile și cu semiproduse;
  1551 - fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
                                    5113 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și de
  1552 - fabricarea înghețatei;                  construcții;
  1561 - fabricarea produselor de morărit;              5115 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
  1571 - fabricarea produselor pentru hrana animalelor de     menaj și de fierărie;
fermă;                                 5116 - intermedieri în comerțul cu textile, confecții,
  1572 - fabricarea produselor pentru hrana animalelor de     încălțăminte și articole;
companie;                                5117 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
  1585 - fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a  băuturi și tutun;
altor produse făinoase similare;                    5118 - intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
  1587 - fabricarea condimentelor;                produselor cu caracter specific, n.c.a.;
  1589 - fabricarea altor produse alimentare, neclasificate      5119 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
în altă parte;                             5188 - comerț cu ridicata cu mașini, accesorii și unelte
  1591 - fabricarea băuturilor alcoolice distilate;        agricole, inclusiv cu tractoare;
  1595 - fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin     5121 - comerț cu ridicata cu cereale, semințe și furaje;
fermentare;                               5122 - comerț cu ridicata cu flori și plante;
  1598 - producție de ape minerale și băuturi răcoritoare       5123 - comerț cu ridicata cu animale vii;
nealcoolice;                              5131 - comerț cu ridicata cu fructe și legume ;
  1730 - finisarea materialelor textile;               5132 - comerț cu ridicata cu carne și produse din carne;
  1740 - fabricare de articole confecționate din textile (cu     5133 - comerț cu ridicata cu produse lactate, ouă, uleiuri
excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp);            și grăsimi comestibile;
  1751 - fabricare de covoare și mochete;               5134 - comerț cu ridicata cu băuturi;
  1752 - fabricare de frânghii, sfori și plase;            5135 - comerț cu ridicata cu produse din tutun;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 35/7.VIII.2008                  13

  5136 - comerț cu ridicata cu zahăr, ciocolată și produse     5263 - comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
zaharoase;                             magazine;
  5137 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și         5244 - comerț cu amănuntul cu mobilă, articole de
condimente;                            iluminat și cu alte articole de uz casnic;
  5138 - comerț cu ridicata, specializat, cu alte alimente,    5245 - comerț cu amănuntul cu articole și aparate electro-
inclusiv pește, crustacee și moluște;               menajere, cu aparate de radio și televizoare;
  5141 - comerț cu ridicata cu produse textile;            5246 - comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu
  5142 - comerț cu ridicata cu îmbrăcăminte și încălțăminte;   articole din sticlă și cu cele pentru vopsit;

  5143 - comerț cu ridicata cu aparate electrice și de uz      5274 - alte reparații de articole personale, n.c.a.;
gospodăresc și cu aparate de radio și televizoare;          5530 - restaurante;
  5144 - comerț cu ridicata cu produse din ceramică,        5540 - baruri;
sticlărie, tapete și produse de întreținere;             5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote;
  5145 - comerț cu ridicata cu produse cosmetice și de        5523 - alte mijloace de cazare;
parfumerie;                              5552 - alte unități de preparare a hranei;
  5124 - comerț cu ridicata cu piei brute și cu piei         6024 - transporturi rutiere de mărfuri;
prelucrate;                              6312 - depozitări;
  5125 - comerț cu ridicata cu tutun neprelucrat;          6330 - activități ale agențiilor de voiaj și a tur-operatorilor;
  5151 - comerț cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi și  activități de asistență turistică n.c.a.;
gazoși și cu produsele derivate;                   7110 - închirierea autoturismelor și utilitarelor de
  5152 - comerț cu ridicata cu metale și minereuri metalice;   capacitate mică;
  5153 - comerț cu ridicata cu material lemnos și de         7440 - publicitate;
construcții;                             7482 - activități de ambalare;
  5154 - comerț cu ridicata cu echipamente și furnituri de     8042 - alte forme de învățământ;
fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
                                   9233 - bâlciuri și parcuri de distracții;
  5155 - comerț cu ridicata cu produse chimice;           9261 - activități ale bazelor sportive;
  5156 - comerț cu ridicata cu alte produse intermediare;      9262 - alte activități sportive;
  5181 - comerț cu ridicata cu mașini-unelte;            9271 - jocuri de noroc și pariuri;
  5182 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria        9272 - alte activități recreative;
minieră și construcții;
                                   9301 - spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și
  5183 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria textilă  blănurilor;
și cu mașini de cusut și de tricotat;
                                   9302 - coafură și alte activități de înfrumusețare;
  5185 - comerț cu ridicata cu alte mașini și echipamente
                                   9304 - activități de întreținere corporală.
de birou;
  5190 - comerț cu ridicata cu alte produse;             (16/190.914)
  5221 - comerț cu amănuntul cu fructe și legume;                         *

  5222 - comerț cu amănuntul cu carne și produse din
                                      Societatea Cooperativă Meșteșugărească
carne;
                                            PIELARUL S.C.M.
 5223 - comerț cu amănuntul cu pește, crustacee și                     Arad
moluște;
  5224 - comerț cu amănuntul cu pâine, produse de                    HOTĂRÂREA NR. 1
patiserie și produse zaharoase;
                                              din 24 aprilie 2007
  5225 - comerț cu amănuntul cu băuturi;
  5226 - comerț cu amănuntul cu produse din tutun;          Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din
                                  cadrul Societății Cooperative Meșteșugărești PIELARUL
  5241 - comerț cu amănuntul cu textile;
                                  SCM, întrunită în ședință la sediul societății la data de
  5242 - comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte;           24.04.2007, conform prerogativelor acordate de statutul
  5243 - comerț cu amănuntul cu încălțăminte și articole din   societății, în unanimitate de voturi, hotărăște:
piele;                                Art. 1. Se modifică art. 27(2) din statutul societății în
  5247 - comerț cu amănuntul cu cărți, ziare și articole de    sensul că consiliul de administrație este format din 5 (cinci)
papetărie;                             membri.
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 35/7.VIII.2008

  Art. 2. Se revocă din funcția de membri ai consiliului de     Domeniul principal de activitate: 521 - comerț cu
administrație dnele Curta Rodica și Opris Rodica.        amănuntul în magazine nespecializate; activitatea principală:
  Celelalte clauze ale statutului rămân neschimbate și se    5211 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
adaptează în mod corespunzător situației create.         vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și
  Art. 2. Se împuternicește dl Iovici Petru, având calitatea  tutun.
de președinte, să semneze actul adițional și statutul        Obiectul secundar al societății cooperative de consum
societății, precum și orice acte vor fi necesare realizării   este:
scopului propus.                           0130 - activități în ferme mixte (cultura vegetală
                                 combinată cu creșterea animalelor);
  (17/190.915)
                                   1581 - fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete
               *
                                 de patiserie;
                                   5139 - comerț cu ridicata, nespecializat, cu produse
   Societatea Cooperativă de Consum de gradul I
                                 alimentare, băuturi și tutun;
       CONSUMCOOP SECUSIGIU
        Secusigiu, județul Arad               5147 - comerț cu ridicata cu alte bunuri de consum,
                                 nealimentare, n.c.a.;
          HOTĂRÂREA NR. 2                 5156 - comerț cu ridicata cu alte produse intermediare;
                                   5212 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
           din 26 iulie 2007             cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
  Adunarea generală a Societății Cooperative de Consum       5248 - comerț cu amănuntul în magazine specializate cu
de Gradul I CONSUMCOOP SECUSIGIU, întrunită în          alte produse n.c.a.;
condițiile Legii nr. 1/2005, în data de 26.07.2007, având în     9305 - alte activități de servicii personale neclasificate în
vedere:                             altă parte;
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea      4534 - alte lucrări de instalații;
cooperației;                             4525 - alte lucrări speciale de construcții;
  - Competențele adunării generale prevăzute în statutul      5227 - comerț cu amănuntul în magazine specializate, cu
propriu;                             produse alimentare;
  - Procesul-verbal al adunării generale din data de        5233 - comerț cu amănuntul cu produse cosmetice și de
26.07.2007, adoptă prezenta hotărâre:              parfumerie.
  Art. 1. Se închide punctul de lucru de la adresa din Munar    Art. 2. Se completează obiectul de activitate al societății
nr. 97, județul Arad.                      cooperative cu următoarele:
  Art. 2. Se deschide punct de lucru la adresa din Munar nr.    0111 - cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante
117, județul Arad, cu activitatea de 5211 - comerț cu      n.c.a.;
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare           0112 - cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.      produselor de seră;
                                   0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru
  (18/190.916)
                                 băuturi și mirodenii;
               *
                                   0121 - creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru
                                 obținerea laptelui;
   Societatea Cooperativă de Consum de gradul I
        CONSUMCOOP TARNOVA                  0122 - creșterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,
         Tarnova, județul Arad              măgarilor, catârilor și asinilor;
                                   0123 - creșterea porcinelor;
          HOTĂRÂREA NR. 2                 0124 - creșterea păsărilor;
                                   0125 - creșterea altor animale;
           din 31 iulie 2007
                                   0141 - activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit
  Adunarea generală a Societății Cooperative de Consum     peisagistic (arhitectură peisageră);
de Gradul I CONSUMCOOP TARNOVA, întrunită în condițiile       0142 - activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu
Legii nr. 1/2005, în data de 31.07.2007, având în vedere:    excepția activităților veterinare;
  - Legea nr. 1 privind organizarea și funcționarea         0502 - piscicultură;
cooperației;                             1511 - producția, prelucrarea și conservarea cărnii;
  - Competențele adunării generale prevăzute în statutul      1512 - producția, prelucrarea și conservarea cărnii de
propriu;                             pasăre;
  - Procesul verbal al adunării generale din data de        1520 - prelucrarea și conservarea peștelui și a produselor
31.07.2007, adoptă prezenta hotărâre:              din pește;
  Art. 1. Se recodifică obiectul de activitate al societății    1532 - fabricarea sucurilor de fructe și legume;
cooperative, după cum urmează:                    1533 - prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 35/7.VIII.2008                 15

  1541 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor brute;           5111 - intermedieri în comerțul cu materii prime agricole,
  1542 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor rafinate;       animale vii, materii prime textile și cu semiproduse;
  1551 - fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;       5113 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și de
  1552 - fabricarea înghețatei;                   construcții;
  1561 - fabricarea produselor de morărit;               5115 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
  1571 - fabricarea produselor pentru hrana animalelor de      menaj și de fierărie;
fermă;                                  5116 - intermedieri în comerțul cu textile, confecții,
  1572 - fabricarea produselor pentru hrana animalelor de      încălțăminte și articole;
companie;                                 5117 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
  1585 - fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a   băuturi și tutun;
altor produse făinoase similare;
                                     5118 - intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
  1587 - fabricarea condimentelor;
                                   produselor cu caracter specific, n.c.a.;
  1589 - fabricarea altor produse alimentare, neclasificate
                                     5119 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
în altă parte;
                                     5188 - comerț cu ridicata cu mașini, accesorii și unelte
  1591 - fabricarea băuturilor alcoolice distilate;
                                   agricole, inclusiv cu tractoare;
  1595 - fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin
fermentare;                                5121 - comerț cu ridicata cu cereale, semințe și furaje;
  1598 - producție de ape minerale și băuturi răcoritoare        5122 - comerț cu ridicata cu flori și plante;
nealcoolice;                               5123 - comerț cu ridicata cu animale vii;
  1730 - finisarea materialelor textile;                5131 - comerț cu ridicata cu fructe și legume proaspete;
  1740 - fabricare de articole confecționate din textile (cu      5132 - comerț cu ridicata cu carne și produse din carne;
excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp);               5133 - comerț cu ridicata cu produse lactate, ouă, uleiuri
  1751 - fabricare de covoare și mochete;              și grăsimi comestibile;
  1752 - fabricare de frânghii, sfori și plase;             5134 - comerț cu ridicata cu băuturi;
  1753 - fabricare de textile nețesute și de articole din
                                     5135 - comerț cu ridicata cu produse din tutun;
acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte;
                                     5136 - comerț cu ridicata cu zahăr, ciocolată și produse
  1754 - fabricarea altor articole textile, neclasificate în altă
                                   zaharoase;
parte;
                                     5137 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
  1810 - fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele;
                                   condimente;
  1821 - fabricare de articole de îmbrăcăminte pentru lucru;
  1822 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv      5138 - comerț cu ridicata, specializat, cu alte alimente,
lenjerie de corp);                          inclusiv pește, crustacee și moluște;
  1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;           5141 - comerț cu ridicata cu produse textile;
  1824 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și          5142 - comerț cu ridicata cu îmbrăcăminte și încălțăminte;
accesorii neclasificate în altă parte;                  5143 - comerț cu ridicata cu aparate electrice și de uz
  1830 - prepararea și vopsirea blănurilor; fabricarea       gospodăresc și cu aparate de radio și televizoare;
articolelor din blană;                          5144 - comerț cu ridicata cu produse din ceramică,
  1910 - tăbăcirea și finisarea pieilor;              sticlărie, tapete și produse de întreținere;
  2010 - tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea          5145 - comerț cu ridicata cu produse cosmetice și de
lemnului;                               parfumerie;
  2030 - fabricare de elemente de dulgherie și tâmplărie        5124 - comerț cu ridicata cu piei brute și cu piei
pentru construcții;                          prelucrate;
  2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;                5125 - comerț cu ridicata cu tutun neprelucrat;
  2051 - fabricarea altor produse din lemn;
                                     5151 - comerț cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi și
  2052 - fabricarea articolelor din plută, paie și împletituri;
                                   gazoși și cu produsele derivate;
  2524 - fabricarea altor produse din material plastic;
                                     5152 - comerț cu ridicata cu metale și minereuri metalice;
  3611 - producție de scaune;
                                     5153 - comerț cu ridicata cu material lemnos și de
  3613 - producția mobilierului pentru bucătării;
                                   construcții;
  3614 - producția altor tipuri de mobilier;
  3662 - confecționarea măturilor și periilor;             5154 - comerț cu ridicata cu echipamente și furnituri de
  5020 - întreținerea și repararea autovehiculelor;         fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
  5030 - comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;       5155 - comerț cu ridicata cu produse chimice;
  5271 - reparații de încălțăminte și de alte articole din       5156 - comerț cu ridicata cu alte produse intermediare;
piele;                                  5181 - comerț cu ridicata cu mașini-unelte;
  5272 - reparații de articole electrice de uz gospodăresc;       5182 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria
  5273 - reparații de ceasuri și bijuterii;             minieră și construcții;
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 35/7.VIII.2008

  5183 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria textilă            5552 - alte unități de preparare a hranei;
și cu mașini de cusut și de tricotat;                         6024 - transporturi rutiere de mărfuri;
  5185 - comerț cu ridicata cu alte mașini și echipamente
                                            6312 - depozitări;
de birou;
  5190 - comerț cu ridicata cu alte produse;                    6330 - activități ale agențiilor de voiaj și a tur-operatorilor;
  5221 - comerț cu amănuntul cu fructe și legume;                activități de asistență turistică n.c.a.;
  5222 - comerț cu amănuntul cu carne și produse din                7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
carne;                                      proprii sau închiriate;
  5223 - comerț cu amănuntul cu pește, crustacee și                7110 - închirierea autoturismelor și utilitarelor de
moluște;
                                         capacitate mică;
  5224 - comerț cu amănuntul cu pâine, produse de
patiserie și produse zaharoase;                            7131 - închirierea mașinilor și echipamentelor agricole;
  5225 - comerț cu amănuntul cu băuturi;                      7132 - închirierea mașinilor și echipamentelor pentru
  5226 - comerț cu amănuntul cu produse din tutun;               construcții, fără personal de deservire aferent;
  5241 - comerț cu amănuntul cu textile;                      7133 - închirierea mașinilor și echipamentelor de birou,
  5242 - comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte;                  inclusiv a calculatoarelor;
  5243 - comerț cu amănuntul cu încălțăminte și articole din
                                           7134 - închirierea altor mașini și echipamente
piele;
                                         neclasificate în altă parte;
  5247 - comerț cu amănuntul cu cărți, ziare și articole de
papetărie;                                      7140 - închirierea bunurilor personale și gospodărești
  5250 - comerț cu amănuntul cu bunuri de ocazie vândute            n.c.a.;
prin magazine;                                     7440 - publicitate;
  5262 - comerț cu amănuntul prin standuri și piețe;                 7482 - activități de ambalare;
  5263 - comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
magazine;                                       8042 - alte forme de învățământ;
  5244 - comerț cu amănuntul cu mobilă, articole de                 9233 - bâlciuri și parcuri de distracții;
iluminat și cu alte articole de uz casnic;                       9261 - activități ale bazelor sportive;
  5245 - comerț cu amănuntul cu articole și aparate electro-
                                            9262 - alte activități sportive;
menajere, cu aparate de radio și televizoare;
  5246 - comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu               9271 - jocuri de noroc și pariuri;
articole din sticlă și cu cele pentru vopsit;                     9272 - alte activități recreative;
  5274 - alte reparații de articole personale, n.c.a.;               9301 - spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și
  5510 - hoteluri;                               blănurilor;
  5530 - restaurante;
                                            9302 - coafură și alte activități de înfrumusețare;
  5540 - baruri;
  5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote;                 9304 - activități de întreținere corporală.
  5523 - alte mijloace de cazare;                          (19/190.917)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                  &JUYDGY|283794]
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, nr. 35/7.VIII.2008 conține 16 pagini.       Prețul: 7,2 lei          ISSN 1841—2718

								
To top