027 - Download Now PDF by tradetrek

VIEWS: 82 PAGES: 20

									                           PARTEA A VII-A
Anul 176 (IV) — Nr. 27       PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE                 Miercuri, 25 iunie 2008      PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE
      Societatea Cooperativă de Consum              Art. 8. Aprobă primirea a 12 membri cooperatori noi,
         CONSUMCOOP BRATCA                 conform anexei.
          Bratca, județul Bihor
                                    Art. 9. Aprobă excluderea a 18 membri cooperatori conform
           HOTĂRÂREA NR. 1                anexei.
    a adunării generale ordinare din 7 aprilie 2008        Art. 10. Aprobă modificarea aportului la capitalul social; în
                                  urma înscrierii și excluderii de membri cooperatori, capitalul
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai      social se modifică astfel: capital subscris și vărsat în sumă de
societății cooperative de consum CONSUMCOOP Bratca,         860 lei, care se divide în 86 părți sociale cu valoarea nominală
întrunită în data de 7 aprilie 2008, ora 11, la Brutăria din loc.  de 10 lei fiecare, fiind structurat pe un număr de 75 membri
Bratca, nr. 206, jud. Bihor, în prezența a 62 membri cooperatori,  cooperatori, conform tabelului anexat.
în temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005, privind organizarea și    Art. 11. Mandatează pe dl Onciu Daniel-Traian, președinte al
funcționarea cooperației, și al actului constitutiv propriu,    consiliului de administrație, posesor al C.I. seria XH nr. 290837
hotărăște,                             eliberată de Poliția Aleșd la data de 7.10.2003,
  cu majoritatea de voturi:                    CNP 1731218050021, domiciliat în Balnaca, nr. 265, județul
  Art. 1. Aprobă raportul consiliului de administrație pe anul  Bihor, cu îndeplinirea procedurilor de înregistrare la Registrul
2007.                                Comerțului și de publicare a hotărârii adunării generale ordinare
  Art. 2. Aprobă situațiile financiare anuale ale societății   în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, conform legii.
cooperative de consum CONSUMCOOP BRATCA, pe anul
                                    (1/645.024)
2007.                                                *
  Art. 3. Aprobă raportul comisiei de cenzori pe anul 2007.
  Art.4. Aprobă, pe baza situațiilor financiare anuale și a          Societatea Cooperativă de Consum
                                          CONSUMCOOP SĂCUIENI
raportului comisiei de cenzori, repartizarea profitului.               Săcuieni, județul Bihor
  Art. 5. Aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de
administrație.                                     PROIECT DE FUZIUNE
  Art. 6. Aprobă programele trimestriale și anuale privind           al Societății Cooperative de Consum
activitatea economico-financiară pe anul 2008 și bugetul de             CONSUMCOOP SĂCUIENI
venituri și cheltuieli pe anul 2008.                       și Societății Cooperative de Consum
                                           CONSUMCOOP ȘIMIAN
  Art. 7. Alege comisia de cenzori, formată din: dl Maris Petru
Cristian, dl Suciu Alexandru, dl Farcalau Ionel, pentru un       Acest proiect de fuziune (numit în continuare „Proiect”) a
mandat de 3 ani,                          fost redactat și semnat la data de 1.03.2008 de către:
  - alege cenzorii supleanți: dna Bot Daniela, dl Veres       1. Societatea Cooperativă de Consum CONSUMCOOP
Dumitru, dl Oltean Viorel, pentru un mandat de 3 ani.        SĂCUIENI, societate cooperativă de gradul I, înființată și
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008

funcționând conform Legii nr. 1.2005, de organizare și       sociale, cu valoarea nominală de 100 RON fiecare și 100 de
funcționare a cooperației, cu sediul în loc. Săcuieni, Str.    membri cooperatori,
Libertății nr. 28, cod unic de înregistrare 110739, număr de     S.C.C. CONSUMCOOP SIMIAN are un capital social
ordine în registrul comerțului C 05/29/2005, cu un capital     subscris de 500 lei, divizat în 50 părți sociale, cu valoarea
social subscris și vărsat de 10.000 lei, fiind divizat în 100   nominală de 10 RON fiecare și 13 membri cooperatori.
părți sociale în valoare nominală de 100 RON fiecare și 100      Modalitatea de fuziune
de membri cooperatori, reprezentată prin dl Farago Ladislau,     Fuziunea se va realiza prin absorbția totală a S.C.C.
președinte, și                           CONSUMCOOP SIMIAN (numită în continuare și „Societaea
  2. Societatea Cooperativă de Consum CONSUMCOOP         absorbită”) de căre S.C.C. CONSUMCOOP SACUIENI
SIMIAN, societate cooperativă de gradul I, înființată și      (numită în continuare și „Societatea Absorbantă”).
funcționând conform Legii nr. 1/2005, de organizare și        Momentul realizării fuziunii
funcționare a cooperației, cu sediul social în loc. Șimian, Str.   Fuziunea se va produce la data înregistrării în registrul
Mare nr. 138, cod unic de înregistrare 119436, număr de      comerțului a mențiunii și va continua până la finalizare.
ordine în registrul comerțului C 05/52/2005, cu un capital      Efectul fuziunii
social subscris de 500 lei, divizat în 50 părți sociale, în      În termenii și condițiile prevăzute în acest proiect, la
valoare nominală de 10 RON fiecare, și 13 membri          momentul realizării fuziunii, Societatea Absorbită va înceta
cooperatori, reprezentată prin dl Karetka Șandor, președinte.   activitatea urmând ca aceasta să fie radiată din registrul
  A. Fundamentarea fuziunii                    comerțului. Ca urmare, Societatea Absorbită se dizolvă fără
  Societatea Cooperativă de Consum COMSUNCOOP           lichidare, iar patrimoniul acesteia este transmis Societății
SIMIAN                               Absorbante. Vor trece asupra Societății Absorbante toate
  - la data fuziunii societatea nu dispunea de posibilități    drepturile reale și de creanță, de proprietate intelectuală și
pentru desfășurarea obiectului de activitate,           industrială și întregul fond de comerț al Societății Absorbite.
  - procurarea de disponibilități prin majorarea capitalului   În mod corelativ, intră în patrimoniul Societății Absorbante
social nu era posibilă, membrii cooperatori nemanifestându-și   toate obligațiile Societății Absorbite.
intenția de a subscrie la majorare,                  Transmisiunea are loc de drept prin simplul efect al
  - activitatea desfășurată în ultimii ani și-a pierdut      fuziunii. Numele, existența și toate activitățile, capacitățile,
rentabilitatea, iar noile cerințe și standarde europene cer    drepturile, privilegiile și obiectivele S.C.C. CONSUMCOOP
investiții care nu sunt la îndemâna societății,          SIMIAN vor continua fără a fi afectate de către fuziune, cu
   - având în vedere componența acționariatului soluția     excepția celor prevăzute în acest proiect.
fuziunii cu S.C.C. CONSUMCOOP SĂCUIENI, este cea mai         B. Stabilirea și evaluarea activului și pasivului care se
plauzibilă și cea mai la îndemână, având în vedere poziția     transmit societății absorbante
geografică a celor două societăți și a punctelor de lucru ale     Activele și pasivele Societății Absorbite se transmit
lor.                                Societății Absorbante la valoarea contabilă pe care o aveau
 Societatea Cooperativă de Consum CONSUMCOOP           la data de 31.12.2007.
SĂCUIENI                               Bilanțurile contabile de fuziune. Data bilanțului contabil de
  - capitalul cooperatist al S.C.C. CONSUMCOOP ȘIMIAN,      fuziune este 31.12.2007 pentru toate părțile („Bilanț Contabil
                                  de Fuziune”). Documentele financiare care formează Bilanțul
 - resursele materiale - imobilizările deținute de S.C.C.
                                  Contabil de Fuziune sunt atașate la prezentul proiect.
CONSUMCOOP ȘIMIAN reprezintă un aport binevenit
                                   Evaluarea s-a realizat prin metoda activului net corectat.
pentru desfășurarea activității economice a S.C.C.
                                  Activul net corectat al fiecărei părți a stat la baza raportului
CONSUMCOOP SĂCUIENI,
                                  de schimb și este prezentat în rezumat în tabelul următor:
  - imobilele S.C.C. CONSUMCOOP SIMIAN se pretează
pentru a fi utilizate la deschiderea unor noi puncte de lucru.        Societatea       Activ net corectat la 31.12.2007
  Având în vedere considerațiile de mai sus, prin prezenta
                                   S.C.C. CONSUMCOOP
părțile au convenit următoarele:                                        220.820
                                      SĂCUIENI
  Condiții, termene și efecte ale fuziunii              S.C.C. CONSUMCOOP
                                                         31.446
  Situația membrilor cooperatori și a capitalului social          ȘIMIAN
 S.C.C. CONSUMCOOP SĂCUIENI are un capital social                Total             252/266
subscris și vărsat de 10.000 lei, fiind divizat în 100 părți
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008                        3

  Patrimoniul va fi predat Societății Absorbante pe bază de
                                         Societatea         S.C.C. CONSUMCOOP SIMIAN
proces-verbal de inventariere, întocmit de două comisii,
numite fiecare de Societatea Absorbantă și Societatea        Raport de schim cf. val. nominale         10 : 1
Absorbită.                              Nr. de părți sociale alocate în
  Modalitatea de predare a părților sociale și data de la care   capitalul social al S.C.C.        50 : 10 = 5 părți sociale
                                   CONSUMCOOP SĂCUIENI
acestea dau dreptul la dividende.
                                   Valoarea nominală a părților
  Noile părți sociale ce vor fi emise de Societatea                                  50 lei
                                   sociale alocate (lei)
Absorbantă. În urma realizării fuziunii, Societatea Absorbantă
va emite noi părți sociale la valoarea nominală de 100 lei.      Membrii cooperatori ai S.C.C. CONSUMCOOP ȘIMIAN
                                  care dețin părți sociale sub nivelul valorii de 100 lei/persoană
  Membrii cooperatori ai S.C.C. CONSUMCOOP SIMIAN
                                  sunt obligați ca până la data de 31.05.2008 să se prezinte la
vor primi părți sociale ale S.C.C. CONSUMCOOP SACUIENI
                                  sediul S.C.C. CONSUMCOOP SĂCUIENI pentru a subscrie
conform raportului de schimb.                   cel puțin o parte socială și să efectueze vărsământul conform
  Stingerea drepturilor aferente părților sociale Societății   legii.
Absorbite se realizează prin înregistrarea membrilor          În caz de neprezentare în termenul stabilit, aceștia își
cooperatori ai Societății Absorbite ca acționari în registrul   pierd calitatea de membru cooperator, S.C.C.
                                  CONSUMCOOP SĂCUIENI având obligația de a restitui
membrilor cooperatori ai S.C.C. CONSUMCOOP SĂCUIENI.
                                  contravaloarea fondului social deținut de aceștia la S.C.C.
  Înregistrraea membrilor cooperatori. În termen de 24 de     CONSUMCOOP ȘIMIAN.
ore de la momentul realizării fuziunii, membrii cooperatori vor    Drepturile care se acordă obligatarilor și alte avantaje
fi înregistrați în registrul membrilor cooperatori menținut de   speciale: nu este cazul.
societatea absorbantă.                         Data bilanțului contabil de fuziune - 31.12.2007.
                                    Orice alte date care prezintă interes pentru fuziune.
  Dreptul la dividende. Membrii cooperatori ai Societății
                                    Toate cauzele aflate pe rolul instanțelor în care sunt părți
Absorbite dobândesc dreptul la dividende de la data la care
                                  vreuna dintre societățile participante vor continua sau vor fi
fuziunea produce integral efecte, adică, potrivit dispozițiilor  preluate de către S.C.C. CONSUMCOOP SĂCUIENI.
Legii nr. 1/2005, odată cu înscrierea în registrul comerțuui a     Actul constitutiv al Societății Absorbante va fi modificat în
mențiunii privind majorarea capitalului social al S.C.C.      conformitate cu prevederile prezentului proiect.
CONSUMCOOP SĂCUIENI și înscrierea noilor părți sociale         Prin urmare, potrivit mandatului dat de fiecare dintre
și a noilor membri în registrele părților sociale, respectiv ale  părțile implicate în fuziune propriilor administratori, acest
membrilor cooperatori. La momentul fuziunii, membrii        proiect a fost realizat și semnat de către:
                                    S.C.C. CONSUMCOOP SACUIENI
cooperatori pierd dreptul la dividende de la Societatea
                                    Prin: Farago Ladislau
Absorbită și dobândesc dreptul la dividende de la Societatea
                                    Calitatea Președinte
Absorbantă, proporțional cu participarea fiecăruia la capitalul
                                    S.C.C. CONSUMCOOP ȘIMIAN
social al Societății Absorbante.                    Prin: Karetka Sandor
  Raportul de schimb                         Calitatea: președinte
  Conform Legii nr. 1/2005, capitalul social al societății      (2/652.528)
cooperative este format din parte divizibilă și indivizibilă.                      *
Așadar, la data retragerii sau cu ocazia fuziunii de societăți,
                                      Societatea Cooperativă Meșteșugărească
membrul cooperator poate primi doar partea divizibilă adusă
                                           MUNCA INVALIZILOR
la intrarea în societate. În cazul de față membrii cooperatori            Oradea, județul Bihor
ai S.C.C. CONSUMCOOP ȘIMIAN au dreptul să li se
restituie c/v. aportului lor în bani, adică 500 lei, sau să                   HOTĂRÂREA
subscrie în capitalul S.C.C. CONSUMCOOP SĂCUIENI.                    adunării generale ordinare
Deci, la stabilirea raportului de schimb al părților sociale nu              din data de 4.04.2008
s-a luat în calcul valoarea societății stabilită prin metoda     În ședința din data de 4.04.2008, care a avut loc la sediul
ANC, ci valoarea nominală a părților sociale la data de      unității, adunarea generală ordinară a S.C.M. MUNCA
început a fuziunii.                        INVALIZILOR, Oradea, hotărăște:
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008

  Art. 1. Aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2007, a       Art. 4. Se aprobă primirea ca membri cooperatori a
raportului consiliului de administrație privind exercițiul     următoarelor persoane:
financiar pe 2007.                           - dl Clamba Ovidiu, născut la data de 10 noiembrie 1986
  Art. 2. Aprobarea acoperirii pierderilor pe 2007 din       în Sânnicolau-Mare, județul Timiș, fiul lui Ioan și Sofia,
rezerve.                              domiciliat în localitatea Lovrin nr. 1059, județul Timiș, posesor
  Art. 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul  al C.I. seria TM nr. 176596 eliberată la data de 12.01.2002
2008 și a criteriilor de performanță.                de Poliția Sânnicolau-Mare, cod numeric personal
  Art. 4. Aprobarea planului de investiții pe anul 2008.      1861110352305, cu un număr de 1 parte socială cu valoarea
  Art. 5. Aprobarea sistemului de salarizare pe anul 2008.     nominală de 50 lei, în sumă totală de 50 lei;
  Art. 6. În urma plecării din unitate în anul 2007 a doi       - dl Bonchis Ioan, născut la data de 30 octombrie 1951 în
membri ai consiliului de administrație (Pleșa Roman și Galea    Tomnatic, județul Timiș, fiul lui Teodor și Ecaterina, domiciliat
Claudiu) au fost aleși prin vot secret să facă parte din      în localitatea Tomnatic nr. 538, județul Timiș, posesor al C.I.
consiliul de administrație dl Gligor Liviu și dl Popa Dan.     seria TM nr. 159864 eliberată la data de 1.10.2000 de către
  Art. 7. Adăugarea la actul constitutiv al S.C.M. MUNCA      Poliția  Sânnicolau-Mare,    cod   numeric   personal
INVALIZILOR Oradea (Statutul) a unei activități, și anume      1511030200017, cu un număr de 1 parte socială cu valoarea
(4673) - comerț cu ridicata cu material lemnos și al        nominală de 50 lei, în sumă totală de 50 lei;
materialelor de construcții și echipamentelor sanitare.        - dna Napau Sabina, născută la data de 15 februarie
 Art. 8. Se redefinesc obiectele de activitate conform       1969 în localitatea Lupșa, județul Alba, fiica lui Ioan și Laura,
CAEN Revizuit 2.                          domiciliată în localitatea Tomnatic, nr. 613, județul Timiș,
  Astfel: Obiectul principal de activitate este: 2572 -      posesoare a C.I. seria TM nr. 189426 eliberată la data de
fabricarea articolelor de feronerie.                23.03.2001 de Poliția Sânnicolau-Mare, cod numeric
    (3/652.530)                         personal 2690215012548, cu un număr de 1 parte socială cu
                                  valoarea nominală de 50 lei, în sumă totală de 50 lei.
           Societatea Cooperativă
           CONSUMCOOP ASTRA                 Art. 5. Se aprobă modificarea capitalului social după cum
           Lovrin, județul Timiș             urmează:
                                    - creșterea capitalului social cu 1.840 lei, reprezentând
           HOTĂRÂREA NR. 77
                                  modificarea valorii nominale a părții sociale de la 10 lei la 50
            din 26.03.2008
                                  lei, a unui număr de 16 membri cooperatori cu câte una parte
        a adunării generale extraordinare
                                  socială, respectiv a unui număr de 3 membri cooperatori cu
  Adunarea generală a membrilor cooperatori ai societății     câte 10 părți sociale;
cooperative Consumcoop ASTRA Lovrin, legal constituită și
                                    - creșterea capitalului cu 150 lei reprezentând primirea a
statutar întrunită în ședința de azi, 20.03.2008, hotărăște:
                                  3 membri noi cu câte una parte socială;
  Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi modificarea
                                    - diminuarea capitalului social cu 40 lei reprezentând
codurilor CAEN conform normelor europene.
                                  excluderea din calitatea de membru cooperator a unui număr
  Art. 2. Se aprobă excluderea din calitatea de membru
                                  de 4 membri cu câte una parte socială a 10 lei/partea
cooperator potrivit Legii nr. 1/2005 art. 28 alin. (1) lit. (a) a
                                  socială.
următoarelor persoane:
                                    Astfel, capitalul social total va fi de 2.450 lei, reprezentând
  - Cabau Florian - cu un număr de 1 parte socială a 10
                                  49 părți sociale a 50 lei/parte socială.
lei/parte socială;
  - Sarb Petru - cu un număr de 1 parte socială a 10         Art. 6. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2007: bilanț,
lei/parte socială;                         contul de profit și pierderi și anexe.

  - Codrin Traian - cu un număr de 1 parte socială a 10       Art. 7. Se ratifică hotărârile consiliului de administrație pe
lei/parte socială;                         2007 și se aprobă programul BVC și programul de investiții
  - Ionescu Dorina - cu un număr de 1 parte socială a 10     pe anul 2008.
lei/partea socială.                          Art. 8. Prezenta se comunică O.R.C. Timiș și Biroului
  Art. 3. Se modifică valoarea nominală a părții sociale de    financiar-contabil.
la 10 lei la 50 lei.                          (4/653.394)
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008                    5

         ELECTROCASNICA S.C.M.                   Se actualizează codurile CAEN la alte obiecte de
        Constanța, județul Constanța              activitate, astfel:
                                     - reparații de articole electrice de uz gospodăresc, cod
           HOTĂRÂREA A.G.A.
           NR. 2 din 5.03.2008                CAEN 9522;
                                      - reparații de ceasuri și bijuterii, cod CAEN 9525:
  Adunarea generală a asociaților întrunită în data de
                                     - reparații de încălțăminte și alte articole din piele, cod
5.03.2008 a hotărât:
                                    CAEN 9523;
  1. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2007 așa cum
                                      - alte reparații de articole personale, cod CAEN 9529;
a fost prezentată.
                                      - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
  2. Aprobarea sistemului de salarizare pe anul 2008.
                                    vânzare predominant de produse nealimentare, cod CAEN
  3. Retragerea din cooperativă a următorilior cu capitalul      4719;
social aferent: Osmen Samir - 140 lei, Burlacu Dumitru -
                                      - baruri, cod CAEN 5630;
2.200 lei.
                                      - alte activități de servicii personale, cod CAEN 9609;
  4. Diminuarea capitalului social de la 17.110 lei la 13.150
                                      - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
lei, după cum urmează: Bujgoi Iulian retrage 770 lei (de la
                                    sau închiriate, cod CAEN 6820;
3.400 lei la 2.630 lei) reprezentând 20 %; Bujgoi Nicoleta
                                     - activități de întreținere și curățarea a clădirilor, cod
retrage 770 lei (de la 3.400 lei la 2.630 lei), reprezentând 20 %;
                                    CAEN 8121;
Olaru Florin Gabriel, menține 1.340 lei reprezentând
                                      - alte activități de servicii, prestate în     principal
10,1901140684 %; Bujgoi Florin retrage 770 lei (de la 3.400
                                    întreprinderilor, cod CAEN 8299;
lei la 2.630 lei), reprezentând 20 %; Panait Costel Daniel
                                      4. Se modifică art. 10 din Act constitutiv și va avea
menține 390 lei, reprezentând 2,96577946768 %; Butnariu
                                    următorul cuprins:
George menține 300 lei, reprezentând 2,28136882129 %;
                                      „Capitalul social subscris și vărsat se majorează la 66.130
Craciun Dorina menține 300 lei reprezentând
                                    lei RON, împărțit în 6.613 părți sociale în valoare de 10 lei
2,28136882129 %; Bujgoi Georgiana depune 690 lei (de la
                                    RON fiecare.
1.940 lei la 2.630 lei) reprezentând 20 %; Nicolae Ion
                                      Capitalul social minim pentru fiecare membru cooperator
menține 300 lei reprezentând 2,28136882134 %.
                                    este de 700 lei RON.”
  5. Retragerea din mențiunile de la Registrul Comerțului a
                                      5. Se modifică art. 12 din Act constitutiv și va avea
calității de împuternicit subunitate cu puteri depline a
                                    următorul cuprins:
următorilor: Rizea Constantin, Stanciu Ion, Pitu Silvia.
                                      „Membrii cooperatori care au contribuit la constituirea
  6. Împuternicirea dnei Bujgoi Nicoleta pentru înregistrarea
                                    capitalului social sunt cei cuprinși în anexa 1 la actul adițional
prezentei la Registrul Comerțului.
                                    ce a fost aprobat în Adunarea generală extraordinară din
   (5/656.295)
                                    31.03.2008.”
     Societatea Cooperativă Meșteșugărească              6. Se modifică art. 60 din Act constitutiv și va avea
          IGIENA BOTOȘANI                   următorul cuprins:
        Botoșani, județul Botoșani                 „Suma cuvenită drept dividende membrilor cooperatori va
                                    fi repartizată proporțional cu capitalul vărsat și salariul
             ACT ADȚIONAL
                                    realizat în cursul anului precedent.
     cuprinzând modificările actului constitutiv al
                                      Se vor plăti dividende din profitul obținut în urma
         S.C.M. IGIENA BOTOȘANI
                                    vânzărilor de active.”
aprobat în adunarea generală extraordinară din 31.03.2008
                                      (6/656.509)
  1. Referitor la art. 6 din Act constitutiv, se radiază punctul de                  *
lucru Frizeria Rapid Botoșani, str. Aprodu Purice nr. 7, bl. A8.
                                             S.C.M. IGIENA BOTOȘANI
  2. Se modifică art. 7 din Act constitutiv și va avea                 Botoșani, județul Botoșani
următorul cuprins:
  Se actualizează codul CAEN la principalul obiect de                      HOTĂRÂREA
activitate:                                      adunării generale extraordinare
                                                din 31.03.2008
  - coafură și alte activități de înfrumusețare = 9602.
  2. Se modifică art. 8 din Act constitutiv și va avea          Adunarea generală extraordinară a S.C.M. IGIENA
următorul cuprins:                           BOTOȘANI hotărăște:
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008

  1. Aprobă propunerile de modificare a actului constitutiv    Bacău; 2. Motoca G. Elena, membru cooperator, cod
conform actului adițional (anexa 2).                numeric personal 2551103040041, domiciliată în localitatea
  2. Aprobă majorarea capitalului social.             Bacău, str. Alecu Russo nr. 15, sc. E, ap. 5, județul Bacău; 3.
  3. Aprobă vânzarea activelor din str. Aprodu Purice nr. 7,   Motoca Marius-Andrei, membru cooperator, cod numeric
bl. A8, și activului din Str. Primăverii nr. 12.          personal 1861203046316, domiciliat în localitatea Bacău, str.
   (7/656.510)                          Alecu Russo nr. 15, sc. E, ap. 5, județul Bacău; 4. Ilie T.
                 *                 Florin, membru cooperator, cod numeric personal
                                  1490419040031, domiciliat în localitatea Bacău, str. Alecu
      Societatea Cooperativă de Consum
        TUDORA, județul Botoșani              Russo nr. 19, sc. C, ap. 8, județul Bacău; 5. Busuioc V. Petru,
                                  membru cooperator, cod numeric personal 1840615046197,
           HOTĂRÂREA Nr. 1                domiciliat în localitatea Bacău, Calea Republicii nr. 48, sc. B,
  Adunarea generală extraordinară, la 10 aprilie 2008, în     ap. 11, județul Bacău;
unanimitate, adoptă Hotărârea Nr. 1.                  - administrator persoană fizică: Motoca C. Dumitru, cod
  Art. 1. Aprobă ipotecarea, gajarea, închirierea sau       numeric personal 1590827040057 , data numirii 2.06.2008,
înstrăinarea unor active corporale.                 durata mandatului 4 ani, până la data de 2.06.2012, având
                                  puteri depline;
  Art. 2. Aprobă noul Act constitutiv prin adoptarea noilor
                                   - denumirea: Societate Cooperativă Meșteșugărească
coduri CAEN Rev. 2 și obiectul principal de activitate: 4711 -
                                  NUMIMAR;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
                                   - forma și gradul societății cooperative: Societate
predominant de produse alimentare, băuturi și tutun.
                                  Cooperativă Meșteșugărească, gradul I;
  Art. 3. Adunarea generală reconfirmă cenzorul.
                                    - sediul social: municipiul Bacău, str. Bicaz nr. 124;
 Art. 4. Împuternicește pe domnul președinte Vatavu
                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 952 -
Costică să semneze și să efectueze demersurile legale.
                                  reparații de articole personale și de uz gospodăresc;
  (8/656.512)
              *                     - activitatea principală: cod CAEN 9524 - repararea
                                  mobilei și a furniturilor casnice;
     Societate Cooperativă Meșteșugărească             - capital social subscris: 1.550,00 RON;
            NUMIMAR
                                    - durata de funcționare: nelimitată;
         Bacău, județul Bacău
                                    - codul unic de înregistrare: 24007146;
                                    - număr de ordine în registrul comerțului: C 04/14/2008.
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                     (9/656.755)

          TRIBUNALUL BACĂU                        Cooperativa de Consum
                                            UNIREA GHERLA
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII Nr. 3936/4.06.2008             Societate Cooperativă gr. I, Gherla, județul Cluj

  Judecător delegat                                     HOTĂRÂRE
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                       Adunarea Generală Extraordinară a membrilor
  Tribunalul Bacău       - Lidia Sava            cooperatori ai Cooperativei de Consum UNIREA GHERLA
  Referent                             Societate Cooperativă gr. I, înregistrată la ORC Cluj sub nr.
  la Oficiul Registrului                      C 12/20/2005, CUI 2893190, care a avut loc în data de
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bacău       - Daniel Ana            10.04.2008, în localitatea Gherla, legal constituită, în temeiul
                                  Legii 1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației,
  În baza cererii nr. 18376 din data de 3.06.2008 și a       cu unanimitate de voturi, hotărăște:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       1. Art. 5. Capitalul social la data de 10.04.2008 al
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a dispus    Cooperativei de Consum UNIREA GHERLA Societate
autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu        Cooperativă confirmă depunerea integrală a capitalului social
următoarele date:                          subscris de 24.700 lei. Capitalul social se divide în 494 părți
  - fondatori: 1. Motoca C. Dumitru, membru cooperator,      sociale, valoarea unei părți sociale fiind de 50 lei.
cod numeric personal 1590827040057, domiciliat în            (10/656.832)
localitatea Bacău, str. Alecu Russo nr. 15, sc. E, ap. 5, județul                 *
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008                  7

    Societatea Cooperativă Meșteșugărească            întocmit cu această ocazie, care a fost redactat și semnat de
           FOTO OPTICA                   comisia aleasă în acest sens, constituind un documente de
        Cluj-Napoca, județul Cluj
                                   lucru, act care poate fi consultat de către toți membrii
        HOTĂRÂREA NR. 6/24.04.2008              cooperatori, așa cum prevede Legea nr. 1/2005 - legea
                                   cooperației.
   a adunării generale ordinare și a adunării generale
      extraordinare a membrilor cooperatori             Adunarea generală a hotărât menținerea ca valabile,
                                   producând efecte juridice, după cum urmează: Hotărârea nr.
  Conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 1/2005,        1/25.06.2005; Hotărârea nr. 2/11.08.2005; Hotărârea nr.
coroborat cu prevederile art. 22, 27, 34 și 43 din statutul     3/22.12.2005; Hotărârea nr. 4/11.04.2006; Hotărârea nr.
propriu, consiliul de administrație al S.C.M. Foto Optica Cluj-   5/26.04.2007 aprobate în adunările generale ordinare și
Napoca convoacă adunarea generală ordinară și adunarea        extraordinare.
generală extraordinară ale membrilor cooperatori pentru data       În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.
de 24.04.2008, ora 12, la sediul cooperativei din str. Horea     1/2005 - legea cooperației, pentru a fi opozabil terților,
nr. 46, ap. 3.                            hotărârilor adunării generale ordinare și extraordinare se
  Adunarea generală ordinară și adunarea generală         depun în termen de 15 zile de la data adoptării acestora la
extraordinară au fost convocate legal, din numărul total de 19    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj
membri cooperatori au fost prezenți 19 membri, prezența       pentru a fi menționate în registrul comerțului și publicate în
fiind 100 %, situație în care adunarea generală ordinară și     Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.
adunarea generală extraordinară fiind legal constituită poate      Redactată la Cluj-Napoca azi, 24.04.2008.
lua hotărâri valide.                           (11/656.833)
  I. Ordinea de zi pentru adunarea generală ordinară:                       *
  1. prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului
                                         Societate Cooperativă NAPOART
consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2007;
                                       Societate Cooperativă Meșteșugărească
  2. aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și           Cluj-Napoca, județul Cluj
pierderi pe anul 2007;
  3. aprobarea B.V.C.-ului pentru anul 2008;                      HOTĂRÂREA NR. 1
  4. aprobarea programului de investiții, modernizare și                  din 14.03.2008
dezvoltare pentru 2008;                         Având în vedere
  5. raportul cenzorului;                       - Legea nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea
  6. raportul responsabilului cu probleme sociale;         cooperației;
  7. prezentarea și aprobarea creiteriilor de performanță       - competențele adunării generale prevăzute în statutul
prevăzute în contractele de administrare și gestionare a       propriu;
patrimoniului pentru anul 2008;                     - procesul-verbal al adunării generale din 14.03.2008,
  8. diverse.                             adunarea generală a Societății Cooperative Naporat SCM
  II. Ordinea de zi pentru adunarea generală            din data de 14.03.2008 hotărăște:
extraordinară:                              Art. 1. Aprobă:
  1. aprobarea înscrierii de noi membri cooperatori;          a) Situația patrimoniului societății cooperative
  2. aprobarea retragerii unor membri cooperatori;         meșteșugărești la data de 31.12.2007, conform materialelor
  3. aprobarea lichidării unei linii de credit;          prezentate în cadrul adunării generale.
  4. actualizarea obiectului de activitate conform CAEN        b) Hotărârea adunării generale referitoare la clauzele
Rev. 2;                               generale privind raporturile de muncă pentru anul 2008/2009
  5. aprobarea desființării și radierii din Registrul Comerțului  și Sistemul de salarizare.
a unor unități: Atelier Foto nr. 10; Atelier Foto nr. 4; Atelier     Art. 2. Împuternicește pe dl Beleiu Nicolae să
Optica nr. 2; Nina - secție; secție Imprimate.            întocmească toate actele necesare în vederea înaintării lor la
  Toate materialele au fost prezentate, dezbătute de        Registrul Comerțului în conformitate cu Legea nr. 1/2005 și
membrii cooperatori, fiind supuse aprobării membrilor        statutul societății cooperative, pentru a semna în calitate de
cooperatori, care au votat în unanimitate aprobarea acestora.    președinte al consiliului de administrație toate actele
  Desfășurarea precum și luările de cuvânt, analizele și      necesare.
propunerile privind activitatea cooperativei pentru anul 2007      (12/656.834)
au fost reținute și consemnate în procesul-verbal de ședință                    *
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008

           TRICOTAJUL S.C.M.                 6. Împuternicește pe dl Muresan Ioan să semneze
          Cluj-Napoca, județul Cluj             hotărârea adunării generale a SIGMA Societate Cooperativă
                                   Meșteșugărească și să solicite la Registrul Comerțului
          HOTĂRÂREA NR. 3/8.05.2008
                                   înregistrarea și publicarea acesteia în conformitate cu Legea
  Adunarea generală extraordinară, legal constituită în       nr. 1/2005.
ședința sa din 8.05.2008,                         (14/656.836)
  luând act de hotărârea adunării generale nr. 1/8.05.2008,                     *
  în temeiul art. 73 al. 1 din Legea nr. 1/2005 și art. 21 lit. d
                                            FEDERALCOOP SĂLAJ
din statut, hotărăște:
                                          Societate Cooperativă de gradul I
  Art. 1 Aprobă reducerea capitalului social cu 6.100 RON,                Zalău, județul Sălaj
de la 39.300 RON la 33.200 RON.
  Art. 2 Aprobă modificarea corespunzătoare prin act                  PROIECT DE FUZIUNE
adițional a art. 45 al. (3) din statut: astfel, capitalul social al   În baza hotărârii adunării generale extraordinare din data
Tricotajul - Societate Cooperativă Meșteșugărească este de      de 8.04.2008 a acționarilor de la FEDERALCOOP SĂLAJ
33.200 RON, integral vărsat, constituit din 332 părți sociale a    Societate Cooperativă de gradul II, a hotărârii adunării
100 lei fiecare.                           generale extraordinare din data de 22.02.2008 a acționarilor
    (13/656.835)                          de la Cooperativa de Consum CAMĂR Societate
                 *                  Cooperativă de gradul I, în temeiul prevederilor cap. IX -
                                   Fuziunea, divizarea și dizolvarea societăților cooperatiste,
             SIGMA
                                   din Legea nr. 1/2005, s-a aprobat fuziunea prin asborbție a
      Societate Cooperativă Meșteșugărească
         Cluj-Napoca, județul Cluj              Cooperativei de Consum CAMĂR Societate Cooperativă de
                                   gradul I, de către FEDERALCOOP SĂLAJ Societate
        HOTĂRÂREA NR. 1/22.04.2008              Cooperativă de gradul II, societate absorbantă.
          a adunării generale ordinare             În conformitate cu prevederile art. 78 alin. 1 din Legea nr.
                                   1/2005, a organizațiilor cooperatiste, administratorii celor
  Adunarea generală ordinară a SIGMA Societate
                                   două societăți cooperatiste care fuzionează întocmesc
Cooperativă Meșteșugărească, întrunită statutar cu
                                   prezentul proiect de fuziune.
participarea majorității membrilor cooperatori conform
                                     1. Forma, denumirea și sediul societăților cooperative
raportului comisiei de validare, având ca temei:
                                   participante la operațiune
  • Dispozițiile art. 36 și 40 din Legea nr. 1/2005, privind
                                     1.  FEDERALCOOP       SĂLAJ-ZALĂU,    Societate
organizarea și funcționarea cooperației,
                                   Cooperativă de gradul II, cu sediul social în Zalău, județul
  • competențele adunării generale prevăzute în statutul
                                   Sălaj, str. Mihai Viteazul nr. 60, telefon 0260617699,
propriu,
                                   înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sălaj sub nr.
  • procesul verbal al AGO din 22.04.2008, hotărăște:
                                   C31/28/2005, CUI RO 678888, capital social 3.310 lei, cu un
  1. Aprobarea raportului administratorilor, raportul        număr de 331 părți sociale ce revin unui nr. de 24 acționari
cenzorilor și a reprezentantului cu probleme sociale.         persoane juridice și 32 acționari persoane fizice, valoarea
  2. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2007 -         unei acțiuni fiind de 10 lei, reprezentată prin administratori
prezentarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi,  Pop Grigoriu Marin - președinte, Kelemen Gyongyi Emese,
repartizarea profitului net și execuția bugetului de venituri și   Păcurar Elena, Man Dorel, Ghilea Ioan;
cheltuieli.                               2. Cooperativa de Consum CAMĂR Societate
  3. Aprobarea programului de activitate, a programului de      Cooperativă de gradul I, cu sediul social în localitatea Camăr,
modernizare și investiții, a proiectului de buget de venituri și   strada Mare nr. 287, județul Sălaj, telefon 0260672102,
cheltuieli pe anul 2008 și a indicatorilor de performanță.      înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sălaj sub
  4. Aprobarea sistemului de salarizare pentru perioada       nr. C31/27/2005, CUI RO 708512, capital social 1.600 lei,
2008.                                 împărțit în 160 acțiuni cu un nr. de 45 acționari, valoarea unei
  5. Validarea alegerii cenzorilor și a cenzorului supleant,     acțiuni fiind de 10 lei, societate cooperativă cu capital privat
aprobarea indemnizației administratorilor și cenzorilor pentru    reprezentată prin administratorii Szabo Iuliu - președinte,
perioada 2008.                            Zima Elena, Olah Paul.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008                  9

  II. Fundamentarea și condițiile fuziunii               Activul și pasivul Cooperativei de Consum CAMĂR -
  FEDERALCOOP SĂLAJ-ZALĂU Societate Cooperativă           Societate Cooperativă de gradul 1, în calitate de absorbită,
de gradul II are un capital social de 3.310 lei, deține un      se prezintă conform datelor de mai jos:
număr de 331 părți sociale cu un număr de 24 acționari          - activ total               49.585 lei
                                     din care: - imobilizări corporale     5.827 lei
persoane juridice și 32 acționari persoane fizice, valoarea
                                     - active circulante total         43.758 lei
unei acțiuni fiinde 10 lei.
                                     - pasiv total               49.585 lei
  Cooperativa de Consum CAMĂR Societate Cooperativă
                                     din care: - capital propriu        9.079 lei
de gradul I are un capital social de 1.600 lei, deține un număr
                                     - datorii                 40.506 lei
de 160 părți sociale cu un număr de 45 acționari, valoarea        Activul evaluat al societății cooperatiste absorbite va face
unei acțiuni fiind de 10 lei.                    obiectul unui raport distinct.
  Obiectul de activitate principal al societății cooperative îl     IV. Raportul de schimb al părților sociale
reprezintă comercializarea mărfurilor industriale și alimentare     Întrucât Legea nr. 1/2005, de organizare și funcționare a
și executarea de prestări servicii în folosul membrilor       cooperației, stipulează în mod expres că membrii cooperatori
cooperatori și al locuitorilor din satele și comunele respective   nu pot beneficia de partea indivizibilă, ci numai de părțile
în principal.                            sociale și dividendele existente, nu se mai pune problema
  După anul 1989 societățile cooperatiste nu au mai avut      determinării raportului de schimb în funcție de activul net.
                                     Membrii cooperatori benefiază de părțile sociale vărsate
monopolul acestei activități în mediul rural și urban, luând
                                   și eventualele dividende ce se repartizează din profitul net.
naștere mii de agenți economici care desfășoară activități
                                     V. Modalități de predare a părților sociale deținute de
economice similare cu cele care formează obiectul de
                                   societatea cooperativă absorbită
activitate al organizațiilor cooperației de consum. În perioada
                                     Fuziunea efectivă se va face pe baza activului și pasivului
celor 17 ani de activitate, datorită inflației și creșterii
                                   înregistrat în bilanțul contabil ținând cont de evaluarea
cheltuielilor de circulație și de producție, societățile
                                   mijloacelor fixe și circulante.
cooperative s-au confruntat cu fenomenul de decapitalalizare
                                     După îndeplinirea condițiilor de la art. 79 alin. 1 din Legea
de ordinul milioanelor. Activitatea legală ce o desfășoară,
                                   nr. 1/2005, predarea patrimoniului se va face pe bază de
fiscalitatea ridicată și confruntarea cu concurența neloială     protocol de predare-primire.
și-au lăsat amprenta asupra situației economico-financiare a       În cadrul protocolului, obiect distinct va fi predarea
organizației cooperației de consum. În prezent se pune        capitalului social cu număr de părți sociale însoțite de
problema comasării acestora în organizații puternice care să     registrul membrilor cooperatori și al părților sociale.
permită o dezvoltare economică ascendentă și crearea           VI. Alte prevederi
resurselor economico-financiare necesare finanțării întregii       În contrast cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 1/2005 nu
activități. Prin fuziune se reduc cheltuielile de administrație și  prevede calcularea și stabilirea de prime de fuziune sau
conducere.                              divizare la organizațiile cooperative de consum.
  Cooperativa de Consum CAMĂR Societate Cooperativă           Societățile cooperative fiind reorganizate în cursul anului
prezintă o situație financiară negativă în sensul existenței     2005, nu au emis obligațiuni cooperatiste.
unor datorii ca efect al unei activități economice reduse.        Membrii cooperatori de la organizația absorbită vor
                                   deveni membri cooperatori la FEDERALCOOP SĂLAJ, în
  Organizarea absorbită nu-și poate continua activitatea în
                                   calitate de absorbantă.
mod independent și prin continuarea activității în această
                                     Zalău, la 8.04.2008.
formă s-ar dizolva de drept, intrând sub incidența
                                     (15/657.520)
prevederilor Legii nr. 64/1995 și art. 35 și 82 din Legea nr.                    *
1/2005.
                                         Cooperativa de Consum SURDUC
  III. Stabilirea și evaluarea activului și pasivului care se
                                           Societatea Cooperativă
transmit societăților cooperative absorbante                     Surduc, județul Sălaj
  FEDERALCOOP SĂLAJ - Zalău Societate Cooperativă
                                               HOTĂRÂREA
de gradul II, în calitate de absorbantă, urmează să
                                            adunării generale ordinare
dobândească drepturile și să fie ținută de obligațiile
organizației cooperatiste CAMĂR care își încetează           Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din
activitatea.                             cadrul Cooperativei de Consum SURDUC, care a avut loc în
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008

localitatea Surduc, nr. 206, în data de 25.03.2008, ora 11, la    Art. 7. Aprobă prelungirea mandatului cenzorului, dna
care au participat un număr de 28 membri cooperatori din      Vasnic Lenuța, și Mocanu Tatiana, cenzor supleant.
totalul de 33, în temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005, privind   Art. 8. Aprobarea indemnizației pentru membrii consiliului
organizarea și funcționarea cooperației, hotărăște:        de administrație și pentru cenzor pentru anul 2008, care este
  1. Aprobă raportul consiliului de administrație pe anul     de 100 lei de ședință.
2007.                                 Art. 9. Aprobă mandatarea dnei Filip Ana, președintele
  2. Aprobă raportul cenzorului pe anul 2007.           consiliului de administrație, să semneze în numele și pentru
  3. Aprobă situațiile financiare anuale pe anul 2007.      Societatea Cooperativă de Consum de gradul 1
  4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor.     CONSUMCOOP SARICHIOL toate documentele necesare la
  5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de   Oficiul registrului comerțului.
activitate pe anul 2008.                        (17/657.523)
  6. Aprobă modul de realizare a contractului de                         *
administrare pentru anul 2007 și criteriile de performanță
                                    Societatea Cooperativă de Consum de gradul I
pentru anul 2008.
                                        CONSUMCOOP C.A. ROSETTI
  7. Aprobă revocarea din funcție a cenzorului și alegerea         localitatea C.A. Rosetti, județul Tulcea
prin vot secret, cu unanimitate de voturi, a cenzorului plin
Pop Grigoriu Marin și cenzorului supleant Lupșe Emilia.                 HOTĂRÂREA NR. 1
 8. Aprobă indemnizația pentru membrii consiliului de               a adunării generale ordinare
administrație și cenzor pentru anul 2008.                         din 10.05.2008
  9. Aprobă excluderea a 2 membri cooperatori decedați:
Raț Vasile și Rus Gheorghe.                     Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
  (16/657.521)                          CONSUMCOOP C.A. ROSETTI, întrunită în data de
              *                   10.05.2008, ora 10, la sediul societății cooperative de
                                  consum, în prezența a 5 membri cooperatori, în temeiul
   Societatea Cooperativă de Consum de gradul I         prevederilor art. 36(1) din Legea nr. 1/2005, privind
       CONSUMCOOP SARICHIOI
        Sarichioi, județul Tulcea             organizarea și funcționarea cooperației, și al actului
                                  constitutiv al societății, hotărăște, cu majoritate de voturi:
           HOTĂRÂREA NR. 4                 Art. 1. Aprobă raportul administratorului unic și raportul
         a adunării generale ordinare           cenzorului pentru anul 2007.
            din 12.05.2008                 Art. 2. Aprobă situațiile financiare ale anului 2007 și
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai     repartizarea profitului net de 674 lei pe alte rezerve.
Societății Cooperative de Consum de gradul 1             Art. 3. Adoptă bugetul de venituri și cheltuieli și programul
CONSUMCOOP SARICHIOI, întrunită în data de             de activitate pentru anul 2008.
12.05.2008, ora 11, la sediul societății cooperative de       Art. 4. Aprobă descărcarea de gestiune           a
consum, în prezența a 17 membri cooperatori din 22 înscriși,    administratorului unic Mungiu (Mihalache) Mariana.
în temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005, privind organizarea și   Art. 5. Aprobă revocarea cenzorilor ca urmare a expirării
funcționarea cooperației, hotărăște, cu majoritate de voturi:   mandatului de trei exerciții financiare.
  Art. 1. Aprobarea raportului consiliului de administrație.     Art. 6. Aprobă alegerea cenzorului plin în persoana dnei
  Art. 2. Aprobarea raportului cenzorului.            Vasnic Lenuța - CNP 2560822364259 și a cenzorului
 Art. 3. Aprobarea situațiilor financiare anuale și stabilirea  supleant, în persoana dnei Micu Maria-Cristina - CNP
modului de repartizare a profitului.                2630206364240.
 Art. 4. Aprobarea     descărcării   de  gestiune  a    Art. 7. Mandatează pe dna Mungiu (Mihalache) Mariana -
administratorilor.                         administratorul unic al societății, cu îndeplinirea procedurilor
  Art. 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a   de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Tulcea,
programului de activitate pe anul 2008.              publicarea în Monitorul Oficial al României, conform legii, și
  Art. 6. Aprobarea conținutului contractului de administrare  cu semnarea documentelor corespunzătoare.
și stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2008,       (18/657.524)
aferente contractului de administrare.                              *
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008                    11

            PROGRESUL                   Art. 2. Aprobarea raportului privind realizarea bugetului de
          Societate Cooperativă             venituri și cheltuieli pe anul 2007 și propuneri pentru anul
          Babadag, județul Tulcea
                                  2008.
       HOTĂRÂREA NR. 1/30.04.2008               Art. 3. Aprobarea raportului de auditare a conturilor
  Adunarea generală ordinară a PROGRESUL Societate        anuale și de certificare a bilanțului la 31.12.2007.
Cooperativă Babadag, legal constituită, din data de          Art. 4. Aprobarea contractelor de gestionare și
30.04.2008, având în vedere Legea nr. 1/2005, privind       administrare a patrimoniului - anexa listă cu indicatorii
organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești,      tehnico-economici propuși pentru anul 2008 și realizați pe
hotărăște:                             anul 2007.
  Art. 1. (a) Se aprobă realizarea criteriilor de performanță    Art. 5. Aprobarea raportului consiliului social.
economică ale anului 2007 și descărcarea de gestiune         Art. 6. Aprobarea planului de recrutare, selecție și formare
economico-financiară a președintelui pentru anul 2007.       profesională.
  (b) Se aprobă preluarea gestiunii economico-financiare
                                   Art. 7. Ratificarea casării unor mijloace fixe de natura
pentru anul 2008 conform B.V.C. și continuarea programului
                                  obiectelor de inventar, valorificarea unora înaintea casării
de modernizare-dezvoltare.
                                  sau după casare ca deșeuri, destinația sumelor rezultate din
  Art. 2. Se aprobă bilanțul contabil la 31.12.2007, și
                                  vânzări.
repartizarea profitului net în contul de rezerve.
                                   Art. 8. Aprobarea Hotărârii nr. 5/2007 a Consiliului
  Art. 3. Se aprobă B.V.C.-ul pentru anul 2008.
                                  Național al CM privind stabilirea valorii taxei de înscriere
  Art. 4. Se închide punctul de lucru „Secția Tâmplărie”,
                                  pentru membrii asociați și a valorii indemnizației pe anul
Babadag, Str. Republicii nr. 24.
                                  2008.
  Art. 5. Se împuternicește dl ing. Ioniță Emil Cristinel,
președinte, pentru a participa la adunările generale ale       Art. 9. Aprobarea sistemului de salarizare al S.C.M.
ATCOM Tulcea.                           VESTICO pe anul 2008.
  Art. 6. Sunt realeși cenzorii: Raizi Maria, identificată prin   Art. 10. Aprobarea primirii de noi membri cooperatori și
CNP 2520717364242, născută la Peceneaga, jud. Tulcea,       excluderea altor membri cooperatori.
România, domiciliată în Tulcea, aleea Cristina nr. 6, bl. 6,     Art. 11. Ratificarea contractelor de închiriere și prestări
sc. B, ap. 13, și Cocalea Alexandru, supleant, identificat prin  servicii.
CNP 1640626360018, domiciliat în Babadag, Str. Daciei nr.       Art. 12. Ratificarea valorii tehnice rămase a imobilizărilor
34, județul. Tulcea.                        corporale supuse evaluării conform legislației în vigoare.
  Art. 7. Pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare la
                                   Art. 13. Aprobarea continuării majorării capitalului social al
Oficiul Registrului Comerțului Tulcea, PROGRESUL
                                  membrilor cooperatori în conformitate cu Legea nr. 1/2005.
Societate Cooperativă, împuternicește pe dl Ioniță Emil
                                    Art. 14. Se alege în consiliul de administrație ca membru
Cristinel - președinte, și dna Prună Aurora - cont. șef.
                                  dna Dinu Doina, cetățean român, căsătorită, născută la data
  (19/657.525)
                *                  de 4.04.1961 în com. Băcălești, jud. Teleorman, fiica lui
                                  Ștefan și Ioana, domiciliată în București, Str. Prevederii nr. 9,
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească           bl. PM20, sc. A, ap. 2, sector 3, posesoare a C.I. seria RR nr.
            VESTICO
            București                  357060 eliberată de SPCEP Sector 3, biroul nr. 4, la data de
                                  14.10.2005, CNP 2610404400709.
           HOTĂRÂREA NR. 1                  Se radiază din baza de date deținute de Oficiul Registrului
          din data de 7.04.2008             Comerțului de pe lângă Tribunalul București administratorul
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai     și împuternicitul Panea Carmen-Daniela.
Societății Cooperative Meșteșugărești VESTICO, ținută la       Art. 15. Se alege cenzor al societății dl Simionescu Marin,
data de 7.04.2008 la sediul societății din București, str.     cetățean român, căsătorit, născut la data de 2.01.1932
Gabroveni nr. 4, sector 3, adunarea fiind legal constituită,    în mun. București, sector 5, fiul lui Vasile și Zoe, domiciliat în
hotărăște:                             București, bld. Iuliu Maniu nr. 148-152, bl. 35, sc. 2, ap. 75,
  Art. 1. Aprobarea raportului privind activitatea economico-  sector 6, posesor al C.I. seria RX nr. 217228 eliberată
financiară desfășurată în anul 2007, prezentat de consiliul de   d e S e c ț i a 2 1 P o l i ț i e l a d a t a d e 11 . 0 9 . 2 0 0 3 ,
administrație al S.C.M. VESTICO.                  CNP 1320102400435.
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008

  Se aleg în calitate de supleanți ai cenzorilor următorii:      Art. 1. Aprobă alegerea comisiei de cenzori formată din:
Dumitrașcu Eugenia, cetățean român, căsătorită, născută la       1. Udroiu Monica - cenzor, cod numeric personal
data de 16.03.1952 în mun. București, sector 4, fiica lui Ion    2550321240069, născută la 21.03.1955 în localitatea
și Alexandrina, domiciliată în București, str. Râmnicu Vâlcea    Șomcuta Mare, județul Maramureș, domiciliată în localitatea
nr. 5, bl. S22, sc. 2, ap. 59, sector 3, posesoare a C.I. seria   Mocira, nr. 13, județul Maramureș, naționalitate română;
RX nr. 364105, eliberată de SPCEP Sector 3, biroul nr. 2, la      2. Remes Cornel - supleant, cod numeric personal
data de 29.09.2005 CNP 252031640089, și Preda Mihaela,        1380312240023, născut la data de 12.03.1938 în localitatea
cetățean român, căsătorită, născută la data de 12.07.1951 în     Băsești, județul Maramureș, domiciliat în Baia Mare, Str.
mun. București, sector 2, fiica lui Barbu și Constanța,       Florilor nr. 2/50, județul Maramureș, naționalitate română.
domiciliată în București, bdul Theodor Pallady nr. 4, bl. M2,      Art. 2. Aprobă majorarea indemnizației consiliului de
sc. E, et. 6, ap. 204, sector 3, posesoare a B.I. seria DA nr.    administrație în sumă de 300 RON/lună.
617093 eliberat de Secția 13 Poliție la data de 17.11.1996,       Art. 3. Aprobă indemnizația cenzorului în sumă de 150
CNP 2510712400340.                          RON/lună.
                                    Art. 4. Aprobă sistemul de salarizare pentru anul 2008 -
  Se radiază din baza de date deținute de Oficiul Registrului
                                   2009.
Comerțului de pe lângă Tribunalul București cenzorul dl Vlad
                                    Art. 5. Aprobă vânzarea de spații comerciale cu prioritatea
Gheorghe și supleanții cenzorilor, dna Dinu Doina și dna
                                   membrilor cooperatori, fără licitație, la valoarea reevaluată, în
Petre Ionela-Carmen.
                                   cazul în care se vor scoate la vânzare; de asemenea, și
  Art. 16. Aprobarea reautorizării punctelor de lucru
                                   vânzarea cu prioritate în aceleași condiții-salariaților din
menționate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                   sistem care au o vechime mai mare de 10 ani la SCC
Tribunalul București, în conformitate cu Ordinul președintelui
                                   CONSUMCOOP Baia Mare.
Institutului Național de Statistică nr. 337/3.03.2007.
                                     (21/659.912)
  Art. 17. Radierea punctului de lucru din București, str.                     *
Lipscani nr. 21, sector 3, unde societatea nu își mai
desfășoară activitatea.                           Societatea Cooperativă Meșteșugărească
                                             BĂIMĂREANA
  Art. 18. Împuternicirea președintelui S.C.M. VESTICO în            Baia Mare, județul Maramureș
persoana doamnei inginer Antonescu Rodica, cetățean
român, căsătorită, născută la data de 15.03.1949 în com.                 HOTĂRÂREA NR. 1
Urecheni, jud. Neamț, fiica lui Petru și Eofrosina, domiciliată             din data de 11.04.2008
în București, aleea Barajul Bistriței nr. 6, et. 2, ap. 66, sector   Adunarea generală ordinară a Societății Cooperative
3, posesoare a B.I. seria BU nr. 159169 eliberat de Secția 12    Meșteșugărești BĂIMĂREANA, întrunită la data de
Poliție la data de 16.12.1993, CNP 2490315400011, să         11.04.2008, ora 13.00, la sediul societății din Baia Mare, str.
semneze prezenta hotărâre.                      Podul Viilor nr. 3, înregistrată la O.R.C. Maramureș sub nr.
  Drept pentru care s-a adoptat prezenta hotărâre.         C24/33/2005, cu o participare de 90 % din numărul
  (20/658.062)                           membrilor cooperatori, a hotărât cu unanimitate de voturi
               *                    următoarele:
                                    1. raportul privind activitatea economico-socială și
      Societatea Cooperativă de Consum
           CONSUMCOOP                   descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de
       Baia Mare, județul Maramureș              administrație, și a realizării bugetului de venituri și cheltuieli
                                   pentru anul 2007;
           HOTĂRÂREA NR. 1                  2. aprobă situațiile financiare, bilanțul contabil, contul de
            din 23 mai 2008                profit și pierdere și aprobarea repartizării profitului pe anul
  a adunării generale a membrilor cooperatori din cadrul      2007;
       Societății Cooperative de Consum
                                    3. aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și
        CONSUMCOOP Baia Mare
                                   contractele de administrare și gestionare a patrimoniului pe
  Adunarea generală a membrilor cooperatori întrunită azi,     anul 2008;
23 mai 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005,      4. aprobă raportul cenzorilor pe anul 2007;
privind organizarea și funcționarea cooperației, cu           5. aprobă raportul consiliului social;
unanimitate de voturi ale celor 13 membri cooperatori          6. aprobă delegarea conducerii operative, între adunările
prezenți, hotărăște:                         generale, de a reprezenta societatea pentru a închiria,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008                   13

ipoteca sau vinde bunuri mobile sau imobile din proprietatea    Str. Topolniței nr. 22, județul Mehedinți, înregistrată la O.R.C.
societății și semnarea de contracte comerciale.          de pe lângă Tribunalul Mehedinți cu nr. C/25/2/2006, CUI
  Adunarea generală împuternicește pe dl Popescu Mihail      1606251, s-a hotărât: conform Ordinului nr. 337/20.04.2007
să depună prezenta hotărâre la O.R.C. Maramureș pentru       se face conversia obiectului de activitate, urmând a se radia
înscrierea mențiunilor și publicarea în Monitorul Oficial al    obiectele de activitate modificate ca urmare a agregării,
României.                             detalierii și/sau recodificării cf. tabelului de conversie între
  (22/659.913)                          CAEN rev. 1 și CAEN rev. 2. Activitatea principală va fi: 1412
                *                  - fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru.
                                   Ca urmare a obligației instituite prin art. 204 alin. 4) din
            ELSACO
         Societatea Cooperativă              Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată
        Satu Mare, județul Satu Mare            și modificată prin Legea nr. 441/2006, se actualizează actul
                                  constitutiv al societății, urmând ca aceasta să funcționeze în
             HOTĂRÂRE
                                  baza actului constitutiv actualizat.
  Adunarea generală a Societății Cooperative ELSACO din
                                   Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
data de 25.03.2008 aprobă:
                                  rămân neschimbate.
  1. raportul consiliului de administrație privind activitatea
economico-financiară desfășurată în anul 2007;            Încheiat în 4 exemplare sub semnătura privată astăzi,
  2. situația financiară pentru anul 2007, prezentarea      10.03.2008.
bilanțului contabil, precum și a contului de profit și pierdere    (24/660.480)
pentru exercițiul financiar al anului 2007;                          *
  3. raportul comisiei de cenzori;
                                           S.C.M. PRESTAREA
  4. raportul privind realizarea bugetului de venituri și        Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
cheltuieli în 2007;
  5. proiectul bugetului pe anul 2008;                        HOTĂRÂREA NR. 1
  6. vânzarea bazei de producție Turulung;                      din data de 21.04.2008
  7. cumpărarea terenului la baza de producție Satu Mare;
  8. vânzarea apartamentelor aflate în proprietatea         Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
societății ELSACO situate în blocul C 20;             S.C. M.PRESTAREA hotărăște:
  9. actualizarea codurilor CAEN conform codurilor CAEN       Art. 1. Aprobă raportul consiliului de administrație privind
rev. 2;                              activitatea desfășurată în anul 2007, întocmit în baza
  10. modificarea capitalului social de la 12.430 lei la     bilanțului încheiat la sfârșitul anului 2007.
14.800 lei, ca urmare a retragerii din societate a lui Matyas     Art. 2. Aprobă raportul cenzorilor.
Andrei, acestuia restituindu-i-se contravaloarea părților
                                   Art. 3. Aprobă situațiile financiare anuale și repartizarea
sociale pe care le-a deținut, în sumă de 1.430 lei. Totodată
                                  profitului net conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
capitalul social s-a majorat datorită subscrierii la capitalul
                                   Art. 4. Aprobă raportul privind realizarea bugetului de
social din partea membrilor cooperatori existenți și ca urmare
a aportului noilor membri cooptați în societate. În urma      venituri și cheltuieli.
acestor operațiuni capitalul social este de 14.800 lei și se     Art. 5. Aprobă raportul privind modul de îndeplinire de
compune din aportul membrilor cooperatori evidențiați în      către administratori a obligațiilor ce le-au revenit potrivit
Anexa nr. 1.                            contractelor de administrare și criteriilor de performanță
  (23/660.132)                          stabilite.
                *                   Art. 6. Aprobă raportul consiliului social.
 Societatea Cooperativă Meșteșugărească MOBILA           Art. 7. Aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de
 Societate Cooperativă Meșteșugărească de gradul I        administrație.
    Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
                                   Art. 8. Aprobă programul economico-social anual de
            ACT ADIȚIONAL                dezvoltare și modernizare a planului de investiții și a
la actul constitutiv al Societății Cooperative Meșteșugărești   programului de selecționare, pregătire și perfecționare a
           de gradul I MOBILA              personalului.
  Urmare a hotărârii nr. 1/5.03.2008 a consiliului de        Art. 9. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli anual.
administrație al Societății Cooperative Meșteșugărești de      Art. 10. Aprobă criteriile de performanță stabilite
gradul I MOBILA, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin,        administratorilor.
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008

  Art. 11. Aprobă sistemul de plată pentru activitatea       3. dezbaterea și adoptarea situațiilor financiare anuale și
desfășurată în anul 2008 precum și anexele acestuia.       stabilirea modului de repartizare a profitului;
  Art. 12. Aprobă indemnizații fixe ale cenzorilor după cum    4. descărcarea de gestiune a administratorilor;
urmează:                              5. adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli și a
  - cenzor expert contabil: 10 % din salariul de bază al    programului de activitate pentru anul 2008;
președintelui C.A.;                         6. analiza execuției contractului de administrație și
  - cenzori membri cooperatori: 3 % din salariul de bază al   stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2008 aferent
președintelui C.A.                        contractului de administrare;
  Art. 13. Alegerea următorilor cenzori și cenzori supleanți:
                                  7. revocarea cenzorului;
  a) cenzor expert contabil - Moți Monica Felicia
                                  8. alegerea noii comisii de cenzori sau cenzorului, după
  b) cenzor membru - Vlădășel Marianta
                                 caz;
  c) cenzor membru - Cucu Nicolae
                                  9. stabilirea indemnizației pentru membrii consiliului de
  d) cenzor membru supleant - Miroaica Ana
                                 administrație și pentru cenzori pentru anul 2008;
  c) cenzor membru supleant - Ilinca Dorin.
  Art. 14. Aprobă cererile de eliberare de capital social ale   10. aprobarea primirii/retragerii/excluderii de noi membri
membrilor cooperatori care au plecat din cooperativă,      cooperatori;
specificați în anexa 2 la prezenta hotărâre.            11. diverse.
  Art. 15. Aprobă cererile de modificare a aporturilor       (27/660.483)
individuale lunare la capitalul social al cooperativei ale                   *
membrilor cooperatori specificați în anexa 3 la prezenta
                                     COOPERATIVA DE CONSUM PATULELE
hotărâre.                                  Societate Cooperativă de gradul I
  (25/660.481)                                Pătulele, județul Mehedinți
               *
                                           HOTĂRÂREA NR. 7
    COOPERATIVA DE CONSUM VÎNJU MARE
      Societate Cooperativă de gradul I                    din data de 18.04.2008
      Vânju Mare, județul Mehedinți
                                  În temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 și al actului
          HOTĂRÂREA NR. 1               constitutiv, adunarea generală extraordinară a membrilor
 a adunării generale extraordinare din data de 2.05.2008    cooperatori din Cooperativa de Consum Pătulele din data de
                                 18 aprilie 2008 adoptă următoarea hotărâre.
  Adunarea generală extraordinară din 2.05.2008 a
                                  Art. 1. Aprobă raportul consiliului de administrație pe anul
dezbătut și aprobat:
                                 2007.
  1. aprobarea bunurilor aparținând societății cooperative
                                  Art. 2. Aprobă raportul cenzorului pe anul 2007.
care pot face obiectul ipotecii, gajului, închirierii sau
                                  Art. 3. Aprobă bilanțul contabil pe anul 2007 și situațiile
înstrăinării pe parcursul anului 2008;
                                 financiare, iar profitul realizat va acoperi pierderea din
  2. mandatarea consiliului de administrație cu îndeplinirea
                                 perioada precedentă.
demersurilor necesare executării unor astfel de oportunități.
                                  Art. 4. Aprobă     descărcarea   de  gestiune  a
  (26/660.482)
               *                 administratorilor.
                                  Art. 5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul
    COOPERATIVA DE CONSUM VÎNJU MARE
                                 2008.
      Societate Cooperativă de gradul I
      Vânju Mare, județul Mehedinți              Art. 6. Aprobă execuția contractului de administrare și
                                 criteriile de performanță ale consiliului de administrație pe
         HOTĂRÂREA NR. 1/2008              anul 2008.
  a adunării generale ordinare din data de 2.05.2008       Art. 7. Aprobă revocarea cenzorului Roman Ion și
  Adunarea generală ordinară din 2.05.2008 a dezbătut și    supleantului Gioarsa Virgil.
aprobat:                               Art. 8. Aprobă alegerea cenzorului Mosneanu M. Dumitru
  1. prezentarea, discutarea și aprobarea raportului      și a supleantului Balosin Vali.
consiliului de administrație pe anul 2007;             Art. 9. Aprobă indemnizația membrilor consiliului de
  2. prezentarea, discutarea și aprobarea raportului      administrație care va fi de 100 lei lunar, iar a cenzorului de
cenzorului;                           150 lei lunar, începând cu data de 1.05.2008.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008                 15

  Art. 10. Mandatează consiliul de administrație cu ducerea   Legii nr. 1/2005, de organizare și funcționare a
la îndeplinire a acestei hotărâri adoptate azi, 18.04.2008, în  CONSUMCOOP, hotărăște:
adunarea generală.                          Art. 1. Aprobă prezentarea raportului de activitate al
  (28/660.484)                         consiliului de administrație.
                *                   Art. 2. Aprobă prezentarea raportului cenzorului.
                                   Art. 3. Aprobă prezentarea situațiilor financiare anuale și
     COOPERATIVA DE CONSUM PATULELE
      Societate Cooperativă de gradul I           repartizarea profitului.
       Pătulele, județul Mehedinți               Art. 4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor
                                 și reinvestirea lor în funcție.
       HOTĂRÂREA NR. 8 / 18.04.2008              Art. 5. Aprobă atât B.V.C. și programul de activitate și
  În temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 și al actului     investiții pe anul 2008, cât și normativele de muncă.
constitutiv, adunarea generală extraordinară a membrilor       Art. 6. Aprobă renumerația pentru cenzor.
cooperatori din Cooperativa de Consum Pătulele din data de     Art. 7. Aprobă realegerea cenzorilor pentru prelungirea
18 aprilie 2008 adoptă următoarea hotărâre.            mandatului exercițiului de trei ani.
  Art. 1. Aprobă bunurile societății cooperative care pot face    Art. 8. Aprobă mărirea capitalului social de la 560 lei la
obiectul ipotecării, gajului, închirierii sau înstrăinării pe   1.400 lei prin aportul de numerar de către membrii
parcursul anului 2008.                      cooperatori, subscris și vărsat, și prin cooptarea unui nou
  Art. 2. Mandatează consiliul de administrație cu        membru cooperator, respectiv Tănase Grigore, posesor al
îndeplinirea demersurilor necesare executării unor astfel de   C.I. seria NT nr. 162849 eliberată de Poliția Târgu Neamț la
operațiuni.                            data de 25.03.2003, cod numeric personal 1591013274798,
  Art. 3. Mandatează președintele cooperativei cu        cu un aport de 180 lei - 18 părți sociale.
îndeplinire demersurilor necesare în vederea noului cod       Art. 9. Aprobă împuternicirea a 2 (două) persoane din
CAEN conform Ordinului președintelui Institutului Național de   consiliul de administrație pentru semnarea actelor importante
Statistică nr. 337/20.04.2007, cu precizările și completările   ale unității, și anume Boroianu Valeria și Cuculescu Ana.
ulterioare.                             Art. 10. Aprobă vinderea magaziei de ambalaje în
  Art. 4. Aprobă scoaterea din inventar a clădirii fostului   suprafață de 32 mp alipită de Complexul Comercial din
magazin mixt Poiana Gruii și valorificarea materialelor      Poiana Largului.
rezultate din demolare.
                                   Art. 11. Aprobă transmiterea în folosință prin închiriere a
  Art. 5. Aprobă scoaterea din inventar a obiectelor de     spațiilor excedentare.
inventar propuse de către consiliul de administrație.         (30/660.975)
  Art. 6. Mandatează consiliul de administrație cu                      *
valorificarea obiectelor și materialelor rezultate în urma
dezmembrării obiectelor de inventar casate.                      CONSUMCOOP
                                          Societate Cooperativă
  Adoptată azi, 18.04.2008, în adunarea generală                  Roznov, județul Neamț
extraordinară.
  (29/660.485)                                   HOTĂRÂREA NR. 1
                *                              11.06.2008

       CONSUMCOOP POIANA TEIULUI                Adunarea generală extraordinară întrunită în data de
         Societate Cooperativă              30.05.2008 în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea
       Poiana Teiului, județul Neamț
                                 nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației de
                                 consum, având în vedere dezbaterea problemelor înscrise în
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                 ordinea de zi, în baza Legii nr. 1/2005, hotărăște:
      a adunării generale a
CONSUMCOOP POIANA TEIULUI - Societate Cooperativă           Art. 1 Aprobă vânzarea prin licitație publică a unui spațiu
                                 situat la parter bl. T2 (magazie).
          din data de 21.04.2008
                                   Adunarea generală o împuternicește pe doamna Potop
  Adunarea generală ordinară a CONSUMCOOP POIANA         Ileana, președintele cooperativei, în vederea vânzării
TEIULUI - Societate Cooperativă - întrunită în data de      activului respectiv.
21.04.2008, la care au participat membrii cooperatori,         (31/660.976)
analizând materialele prevăzute la ordinea de zi, conform                  *
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008

          CONSUMCOOP IERNUT                 întrunită și desfășurată în condițiile prevăzute de lege și de
          Societate Cooperativă               actul constitutiv, cu unanimitate, hotărăște:
           Iernut, județul Mureș
                                     1. Se aprobă raportul consiliului de administrație și
           HOTĂRÂREA NR. 1                 raportul cenzorilor.
            din 14.04.2008                  2. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2007 și toate
                                   anexele acestora; se aprobă modul de repartizare a profitului
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 și ale
                                   net în 2007 conform situațiilor prezentate în adunare; se
actului constitutiv, la data de 14.04.2008, ora 10, a avut loc
adunarea generală ordinară în care au fost aprobate          aprobă noua valoare de 192,00 lei (RON)/1 parte socială,
următoarele:                             prin utilizarea profitului.
  1. Înlocuirea cenzorului prin expirarea mandatului, în         3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor.
persoana numitei Rettegi Klara.                      4. Se adoptă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008.
  2. Alegerea unui nou cenzor în persoana numitei Suciu         5. Se constată îndeplinite criteriile de performanță pe anul
Sanda, născută la data de 28.05.1967 în orașul Luduș,         2007 și se stabilesc cele pentru anul 2008 aferente
județul Mureș, domiciliată în orașul Luduș, str. Pictor Nicolae    contractului de administrare.
Grigorescu nr. 1/A, județul Mureș, având C.I. seria MS nr.        6. Se constată că încetează mandatul actualilor cenzori
415515, CNP 2670528260038, județul Mureș, durată mandat
                                   Oanes Susana, Opreapopa Vasile și Herman Iudith și
3 ani, garanția 200 RON.
                                   cenzorii supleanți Cioară Rodica, Szanto Olga și Santha
  3. Retragerea dintre membrii cooperatori a numitei
                                   Melita. Ca urmare, se aleg, pentru un mandat de 3 ani
Boches Maria și înlocuirea acesteia cu un nou membru, în
persoana numitului Pop Gheorghe, născut la data de          început cu 18.04.2008, următorii
13.11.1950 în satul Cipăieni, comuna Sînger, județul Mureș,        cenzori:
domiciliat în orașul Iernut, str. Horea nr. 32, având C.I. seria     - Opreapopa Vasile (reales), cetățean român, CNP
MS nr. 460974, CNP 1501113268237, județul Mureș.           1290224264366, născut la 24.02.1929 în satul Sebeșu de
  (32/661.769)                           Jos, jud. Sibiu, domiciliat în Tg. Mureș, ale. Cornișa nr. 35, et.
                 *                  2, ap. 7, jud. Mureș, cu CI seria MS nr. 150594/12.08.2002
          CONSUMCOOP IERNUT                 emisă de Poliția Tg. Mureș
          Societate Cooperativă                 - Suciu Sanda, cetățean român, CNP 2670528260038,
           Iernut, județul Mureș              născută la 28.05.1967 în Luduș, jud. Mureș, domiciliată în
           HOTĂRÂREA NR. 2                 Luduș, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1A, jud. Mureș, cu
            din 14.04.2008                CI seria MS nr. 415515/19.04.2007 emisă de SPCLEP Luduș
                                     - Nicoara Gabriela-Liana, cetățean român, CNP
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 și ale      2670427260023, născută la 27.04.1967 în satul Singer, jud.
actului constitutiv, la data de 14.04.2008, ora 10, a avut loc
                                   Mureș, domiciliată în Iernut, Str. Libertății, bl. 3, ap. 2, jud.
adunarea generală extraordinară în care au fost aprobate
                                   Mureș, cu CI seria MS nr. 326937/11.07.2005 emisă de
următoarele:
  1. Radierea întregului obiect de activitate și stabilirea     SPCLEP Iernut
noului Cod CAEN în conformitate cu prevederile Ord.            cenzori supleanți:
nr. 337/20.04.2007.                            - Puia Voichita-Coralia, cetățean român, CNP
  2. Radierea Magazinului Mixt și Bufet din Lechința, str.     2730206260026, născută la 6.02.1973 în Cluj-Napoca, jud.
Tudor Vladimirescu nr. 237, în urma vânzării acestuia.        Cluj, domiciliată în Luduș, Str. Bradului, bl. 8, sc. A, ap. 4,
  3. Radierea Magazinului Băcănie Iernut, str. Libertății nr.    jud. Mureș, cu CI seria MS nr. 161317/24.10.2002 emisă de
47, și rămânerea Bufetului din Iernut, Str. Libertății nr. 47, jud.  Poliția Luduș;
Mureș.                                  - Szanto Olga (realeasă), cetățean român, CNP
   (33/661.770)                           2640513260018, născută la 13.05.1964 în com. Singer, jud.
                *
                                   Mureș, domiciliată în Luduș, Str. Republicii nr. 73A, jud.
          CONSUMCOOP LUDUȘ                  Mureș, cu CI seria MS nr. 179672/3.03.2003 emisă de Poliția
          Societate Cooperativă               Luduș
          Luduș, județul Mureș
                                     - Santha Maria-Melita (realeasă), cetățean român, CNP
        HOTĂRÂREA NR. 1/18.04.2008               2470112264386, născută la 12.01.1947 în Odorhei, jud.
  a adunării generale ordinare a membrilor cooperatori       Harghita, domiciliată în Tg. Mureș, Bd. 1848 nr. 63, ap. 26,
                                   jud. Mureș, cu BI seria B.E. nr. 190738/27.08.1981 emis de
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
CONSUMCOOP LUDUS Societate cooperativă, cu sediul în         Miliția Tg. Mureș.
Ludus, Str. Republicii nr. 28, jud. Mureș, CIF RO 1232963,        7. Se aprobă renunțarea lui Vinteler Stelian la mandatul
înmatriculată sub nr. C26/28/2005, în 18.04.2008, ora 9,       de administrator și se alege Enyedi Elena, cetățean român,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008                 17

CNP 2570316260017, născută la 16.03.1957 în Luduș, jud.      desfășurată în condițiile prevăzute de lege și de actul
Mureș, domiciliată în Luduș, Str. Zăvoiului, bl. 20, ap. 8, jud.  constitutiv, în unanimitate, hotărăște:
Mureș, cu CI seria MS nr. 291170/17.11.2004 emisă de         1. Se aprobă pentru anul 2008:
Poliția Luduș, ca nou membru în consiliul de administrație,      - Vânzarea activelor: Complex comercial Bogata,
începând cu 18.04.2008, până în 27.05.2009, pentru un       Complex comercial Cuci, Magazie achiziții poșta Bichis
mandat în continuarea celui la care s-a renunțat.         (Anexa 1 prezentată în adunare);
  8. Se ia notă de schimbarea datelor personale ale         - Cumpărarea activelor: teren motel - restaurant
următorilor administratori:                    Salcâmul, teren complex comercial Big, teren parter bloc
  - Botezan Liviu - nou, CI seria MS nr. 434337/27.03.2008    Luduș, teren și spațiu comercial Luduș, clădire depozit
emisă de SPCLEP Luduș,                       alimentar, teren Complex Gheja, teren Complex Atintis, teren
  - Pasaroiu Ana - nou, CI seria MS nr. 384081/22.09.2006    Complex Cecalaca, teren Complex Botez, teren Complex
emisă de SPCLEP Luduș și noul domiciliu în Luduș,         Bichis și teren Complex Gambut (Anexa 2 prezentată în
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 46, jud. Mureș,              adunare);
  - Bogdan Maria - nou, CI seria MS nr. 420598/18.05.2007      - Închirierea activelor: activitățile de la cele 4 bufete și
emisă de SPCLEP Luduș.                       magazinele alimentare BIG și Centru (Anexa 3 prezentată în
  9. Se stabilesc indemnizațiile membrilor consiliului de    adunare);
administrație și ale cenzorilor, conform celor înscrise în      2. Se aprobă mandatarea consiliului de administrație cu
procesul-verbal al adunării.                    îndeplinirea demersurilor necesare executării operațiunilor
  10. Se aprobă primirea/retragerea de membri cooperatori    anterior menționate.
și, concomitent, se aprobă schimbările produse în structura      3. Se aprobă radierea punctelor de lucru din Bogata, Str.
membrilor cooperatori (total 53 persoane la data prezentei,    Principală nr. 127, Ozd, Str. Principală nr. 95, com. Bichis,
conform cu anexa nr. 1 a actului constitutiv actualizat).     Cuci, str. SMA nr. 141, și Petrilaca, Str. Principală nr. 190,
Schimbările produse sunt (părțile sociale având noua valoare    com. Cuci, toate în jud. Mureș.
de 192,00 lei RON):                          4. Se aprobă operațiunile administrative efectuate de
  - Opreapopa Vasile se retrage din societate, cu        președinte pentru actualizarea codificării, conform CAEN
transmiterea, la valoarea nominală, a celor 6 părți sociale    Rev. 2 a obiectului de activitate autorizat al societății: se
deținute, către membri cooperatori existenți, anume câte 2     aprobă forma actualizată.
părți sociale către: Szasz Ildiko, Truta Mariana și Pantea      5. Se aprobă concomitent cu schimbările în valoarea unei
Camelia;                              părți sociale și în structura membrilor cooperatori aprobate
  - Fodor Ghizela se retrage din societate, cu transmiterea,   de adunarea ordinară, noua valoare a capitalului social,
la valoarea nominală, a 1 părți sociale deținute către       anume 22.656,00 lei (RON) divizat în 118 părți sociale a
Pasaroiu Ana, membru cooperator existent;             192,00 lei (RON) fiecare; se aprobă aportul celor 53 actuali
  - Simion Florina-Rodica, cetățean român, CNP          membri la formarea acestui capital, conform Anexei nr. 1 a
2760215260031, născută la 15.02.1976 în Luduș, jud.        actului constitutiv actualizat (schimbările se referă la numărul
Mureș, domiciliată în Luduș, Str. Independenței, bl. 5, sc. C,   de părți sociale deținute, implicit valoarea aportului și cota de
ap. 9, jud. Mureș, cu CI seria MS nr. 292553/24.11.2004      participare pentru Szasz Ildiko, Truta Mariana, Pantea
emisă de Poliția Luduș, se primește în societate, cu aport     Camelia și Pasaroiu Ana, membri existenți, și pentru Simion
nou, 1 parte socială.                       Floriana, nou cooptată, precum și la valoarea aportului și a
  (34/661.771)                          cotelor de participare pentru toți ceilalți membri existenți).
                *                   6. Se aprobă redactarea și încheierea sub semnătură
                                  privată a ediției actualizate a actului constitutiv, incluzând
          CONSUMCOOP LUDUS
                                  modificările produse în societatea cooperativă, aprobate în
          Societate Cooperativă
          Luduș, județul Mureș              adunările generale din 18.04.2008.
                                   7. Se împuternicește președintele societății pentru a
       HOTĂRÂREA NR. 1/18.04.2008              efectua toate operațiunile de publicitate legală și autorizare a
 a adunării generale extraordinare a membrilor cooperatori     modificărilor aprobate prin prezenta, pentru a redacta
                                  materialele rezultate din ședință, inclusiv pentru a redacta și
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
                                  semna, în numele tuturor membrilor, actul constitutiv
ai CONSUMCOOP LUDUȘ Societate Cooperativă, cu sediul
                                  actualizat.
în Luduș, Str. Republicii nr. 28, județul Mureș, CIF RO
1232963, înmatriculată sub nr. C26/28/2005, întrunită în        (35/661.772)
18.04.2008, în continuarea adunării ordinare, întrunită și                     *
  18            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008

 PRESTAREA SOCOM BUZĂU - Societate Cooperativă                Ar. 9. Aprobă programul de investiții pe anul 2008.
       Buzău, județul Buzău                      Art. 10. Aprobă prelungirea mandatelor cenzorilor și
                                      indemnizația de 500 RON net.
          HOTĂRÂREA NR. 1/2008                   Art. 11. Aprobă completarea consiliului de administrație cu
              din 30.04.2008                 un membru, Dedu Luminița.
                                       Art. 12. Aprobă planul de prevenire și protecție pe anul
 cu ocazia adunării generale a membrilor cooperatori din
                                      2008.
      cadrul PRESTAREA SOCOM BUZAU
                                       Art. 13. Aprobă raportul privind starea de sănătate și
          Societate Cooperativa
                                      securitate în muncă pe anul 2007.
  Adunarea generală a membrilor cooperatori din cadrul           Art. 14. Aprobă raportul CSSM pe anul 2007.
PRESTAREA SOCOM Buzău - societate cooperativa grad I,             Art. 15. Aprobă planul de prevenire situații de urgență.
cu sediul în Buzău, Str. Unirii, bl. 16 C, tel./fax 0238/720638,       Art. 16. Aprobă vânzarea activului situat în Buzău, bd.
înregistrată la registrul comerțului la nr. C10/30/2005, C.IF       Unirii, bl. P3, în suprafață de 54,89 mp.
RO 1154768, întrunită în data de 30.04.2008 în ședința            Art. 17. Aprobă implementarea ISO 9001.
anuală ordinară, în prezența a 60 membri cooperatori din           Art. 18. Adunarea generală ordinară aprobă toate deciziile
totalul de 84, cu unanimitate de voturi hotărăște:             consiliului de administrație până la data de 30.04.2008 și
  Art. 1. Aprobă raportul de activitate economico-socială        modul de îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale
desfășurată în anul 2007 prezentat de consiliul de             anterioare.
administrație al PRESTAREA SOCOM Buzău, bilanțul
                                        (36/661.944)
contabil pe 2007, contul de profit și pierderi pe 2007.
                                                      *
  Art. 2. Aprobă raportul privind modul de îndeplinire de
către persoanele cu funcție de conducere a obligațiilor                  Prestig Societate Cooperativa
prevăzute în contractele de gestionare a patrimoniului pentru
                                             Râmnicu Sărat, județul Buzău
anul 2007.
  Art. 3. Aprobă raportul privind realizarea bugetului de                   HOTĂRÂREA NR. 1
venituri și cheltuieli pe anul 2007 pe total societate și pe
                                                din data de 9.04.2008
fiecare secție în parte.
  Art. 4. Aprobă raportul comisiei de cenzori privind            Adunarea generală ordinară a societății Prestig Societate
încheierea exercițiului financiar contabil pe anul 2007.          Cooperativă hotărăște:
  Art. 5. Aprobă indicatorii și criteriile de performanță pentru      - Se aprobă: bilanțul contabil și anexele la bilanț pentru
anul 2008, anexe la contractul de gestionare a patrimoniului.       exercițiul financiar 2007, raportul administratorilor și raportul
  Art. 6. Aprobă împuternicirea conducerii executive a          cenzorilor pentru activitatea anului 2007, programul de
PRESTAREA SOCOM Buzău, respectiv Ivan Vasile -               producție și investiții și sistemul de salarizare pentru anul
președinte, Ungureanu Rodica - vicepreședinte, și Anghel          2008.
Maria Minerva - contabil șef, pentru angajarea patrimonială a         Se alege cenzor Negoiță Valerica pentru încă un mandat
societății în împrumuturi bancare pentru producție, salarii,        de 3 ani, iar ca membru supleant se alege Enache Carmen.
investiții la nivelul a 300.000 RON, angajarea activelor
                                        (37/661.945)
societății în contractele de închiriere și reprezentarea
                                                      *
societății în relațiile cu instituțiile statului și ale societății ce-și
desfășoară activitatea pe teritoriul României și în străinătate.               Societatea Cooperativă
  Art. 7. Aprobă sistemul de salarizare ce se va aplica pe                 CONSUMCOOP CERNAT
anul 2008 în cadrul societății PRESTAREA SOCOM BUZAU                     Cernat, județul Covasna
și salariile de încadrare ale membrilor cooperatori pe tipuri de
activitate desfășurată, atât pentru personalul direct productiv,                HOTĂRÂREA NR. 1
cât și pentru personalul TESA și auxiliar și pentru persoanele
                                            a adunării generale din 23.04.2008
cu funcție de conducere – președinte, vicepreședinte și
contabil șef.                                 Adunarea generală, cu unanimitate de voturi, a aprobat:
  Art. 8. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul       - bilanțul contabil pe anul 2007 și repartizarea profitului;
2008 pe total societate și pe fiecare secție în parte, cu           - darea în chirie a spațiilor comerciale nefolosite;
respectarea normelor de muncă pentru fiecare activitate în          - modificarea componenței Consiliului de administrație
parte și cu recuperarea cheltuielilor generale prin aplicarea       până la noi alegeri, adică aprilie 2009, astfel:
cotei de 15 % la normele programate a fi realizate.              1. Ban Erzsebet în locul lui Gall Lujza;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008                          19

  2. Daragics Anna în locul lui Orban Erzsebet.           având în vedere:
  Adunarea generală îl mandatează pe președintele          - prevederile Legii nr. 1/2005, privind organizarea și
consiliului de administrație, dl Kovacs Laszlo, cu îndeplinirea  funcționarea cooperației;
prezentei hotărâri.
                                   - prevederile actului constitutiv propriu, hotărăște:
  (38/662.141)                           Art. 1. Se aprobă raportul privind activitatea economico-
                *
                                 socială desfășurată în anul 2007.

       CONSUMCOOP GHEORGHENI                 Art. 2. Se aprobă raportul cenzorului.
         Societate Cooperativă                Art. 3. Se aprobă bilanțul pe anul 2007, contul de profit și
       Gheorgheni, județul Harghita            pierderi.
                                   Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru
           ACT MODIFICATOR               anul 2008.
  la actul constitutiv al CONSUMCOOP GHEORGHENI           Art. 5.(1). Se aprobă excluderea membrilor cooperatori:
          Societate Cooperativă             Oargă Ioan, Mara Saveta, Hanes Florin-Cosmin, Benyo
  Pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor  Gheorghe, Vieru Ioan, precum și restituirea contravalorii
din 5.05.2008 s-a hotărât modificarea actului constitutiv al   părților sociale de către societatea cooperativă, conform art.
CONSUMCOOP GHEORGHENI Societate Cooperativă, cu          73 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 1/2005.
sediul în Gheorgheni, Cartierul Florilor nr. 13, județul       (2). Se aprobă majorarea capitalului social cu 1.050 lei,
Harghita, înregistrată la ORC Harghita sub nr. C19/33/2005,    prin aporturi de noi părți sociale, subscrise și vărsate integral
CUI 529630, cu următoarele mențiuni:
                                 de persoanele mai jos menționate:
  1. Se revocă din funcția de cenzor György Francisc și se
numește în funcția de cenzor Antal Vilmos, având domiciliul     Numele și prenumele              nr. părților sociale  valoare
                                              cod numeric personal
stabil în satul Racu, nr. 403, comuna Racu, județul Harghita,    membrului cooperator             pe care le subscrie   (lei)
cu cetățenia română, identificat cu cartea de identitate seria
                                   1. Andrei Ionel    1750708283374         30       300 lei
HR nr. 189004/6.01.2005 eliberată de Municipiul Miercurea-
Ciuc, cod numeric personal 1700321191345, în calitate de       2. Ghenov Iosif    1540819354791         30       300 lei
cenzor pe o durată de trei ani. Se prelungește mandatul
cenzorului supleant Ambrus Elisabeta pe o durată de trei ani.     3. Pop Mihai     1530421354831         10       100 lei
  2. Se exclud din obiectul de activitate al societății
                                   4. Toma Nicolae    1491002354769         30       300 lei
activitățile: 8551; 8552. Se extinde obiectul de activitate cu
activitățile 1013; 6820.                      5. Szokocs Zoltan    1620711354745         5       50 lei
  Subsemnatara prezentului act declară pe proprie
răspundere că renunță la dreptul de recurs.                 Total                105 părți sociale   1.050 lei
  Prezentul act modificativ s-a redactat de către părți în
                                   (3). După restituirea contravalorii părților sociale de către
cinci exemplare de valoare egală și semnate de către
reprezentantul societății, modifică actul constitutiv al     societatea cooperativă persoanelor menționate la alin. (1) și
societății de la data înregistrării în registrul comerțului.   majorarea capitalului social potrivit alin. (2), capitalul social

  (39/662.847)                         total al societății va fi de 7.970 lei, reprezentând 797 părți
                *                 sociale.
                                   Art. 6. Se revocă din funcția de administrator dl Toma
          Societatea Cooperativă             Nicolae începând cu data de 15.05.2008.
             MONOLIT
                                   Art. 7. Se alege, prin vot secret, consiliul de administrație
          Timișoara, județul Timiș
                                 al societății, pe un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data
           HOTĂRÂREA NR. 1               de 15.05.2008 și până la data de 14.05.2012, format din:
 din 15.05.2008 a adunării generale ordinare a membrilor      - Lelescu Elisabeta, cetățean român, născută la data de
    cooperatori ai Societății Cooperative MONOLIT       10.10.1958 în localitatea Văliug, județul Caraș-Severin,
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai     domiciliată în municipiul Timișoara, bd. Cetății nr. 28, ap. 14,
Societății Cooperative MONOLIT din Timișoara, legal        județul Timiș, posesoare a C.I. seria TM nr. 048231, eliberată
constituită în ședința din data de 15 mai 2008,          de Poliția Municipiului Timișoara la data de 11.12.1998, cod
  20              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 27/25.VI.2008

numeric personal 2581010354742, în calitate de președinte                       GORNET CRICOV
al consiliului de administrație și președinte al societății;                 Societate Cooperativă de Consum
                                              comuna Gornet Cricov, județul Prahova
  - Pop Mihai, cetățean român, născut la data de
21.04.1953 în localitatea Armeniș, județul Caraș-Severin,                        HOTĂRÂREA NR. 3
domiciliat în municipiul Timișoara, str. Sillistra, bl. A72, sc. C,
                                           a adunării generale extraordinare din data de 3.04.2008
ap. 1, județul Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 444775
eliberată de Poliția Municipiului Timișoara la data de                Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
                                         ai Gornet Cricov Societate Cooperativă de Consum, întrunită
28.11.2004, cod numeric personal 1530421354831, în
                                         în data de 3.04.2008, ora 10.00, la sediul societății
calitate de administrator;
                                         cooperative, în prezența a 10 membri cooperatori, în temeiul
  - Szokocs Zoltan, cetățean român, născut la data de             art. 40 și 41 din Legea nr. 1/2005, hotărăște cu unanimitate
11.07.1962 în localitatea Uivar, județul Timiș, domiciliat în          de voturi:
municipiul Timișoara, str. Martir Alexandru Ferkel nr. 4,               1. Aprobă bilanțul societății cooperative pe anul 2007.
județul Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 274278 eliberată            2. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de
de Poliția Municipiului Timișoara la data de 26.07.2002, cod           activitate pentru exercițiul financiar pe anul 2008.

numeric personal 1620711354745, în calitate de                   3. Aprobă, începând cu data adunării generale,
                                         modificarea componenței consiliului de administrație în
administrator.
                                         sensul următor: dna Șerban Georgeta nu mai deține funcția
  Art. 8. Se revocă din calitatea de cenzor dl Rogoveanu            de președinte al consiliului de administrație, dl Biciu Ion,
Nicolae, începând cu data de 15.05.2008, iar în locul dlui            cetățean român, născut la data de 1.01.1948, domiciliat în
Rogoveanu este aleasă prin vot secret, în calitate de cenzor,          satul Udrești, nr. 36, comuna Apostolache, județul Prahova,
pe un mandat de 3 (trei) ani, începând cu data de                identificat cu C.I. seria PH nr. 201129, cod numeric personal
                                         1480101296726, fiind ales în funcția de președinte, iar dna
15.05.2008 și până la data de 14.05.2011, dna expert
                                         Preda Coralia, cetățean român, născută la data de
contabil Maghici Maria, cetățean român, fiica lui Ioan și
                                         27.05.1956, domiciliată în satul Marlogea, comuna
Valeria, născută la data de 8.03.1946 în localitatea Baia de           Apostolache, județul Prahova, va avea calitatea de membru
Arieș, județul Alba, domiciliată în municipiul Timișoara, Str.          în consiliul de administrație. Cel de al treilea membru,
Albinelor nr. 11, județul Timiș, posesoare a C.I. seria TM nr.          Dumitru Maria, rămâne neschimbat.
369476 eliberată de Poliția Timișoara la data de 3.12.2003,              Mandatul administratorilor este de 4 ani.
cod numeric personal 2460308354738.                         4. Aprobă completarea obiectului de activitate cu: 2030 -
                                         fabricarea altor obiecte de dulgherie și tâmplărie pentru
  Art. 9. Se aprobă ca la sediul social al societății să se
                                         construcții.
desfășoare activitatea prevăzută de clasa CAEN 6820 -
                                          5. Aprobă vânzarea activului magazin mixt Gornet -
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
                                         Cricov din incinta sediului social din comuna Gornet Cricov,
închiriate.                                   județul Prahova.

   (40/663.091)                                   (41/663.145)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|283718]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
              Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, nr. 27/25.VI.2008 conține 20 pagini.       Prețul: 9,00 lei        ISSN 1841—2718

								
To top