025 - PDF by tradetrek

VIEWS: 172 PAGES: 16

									                           PARTEA A VII-A
Anul 176 (IV) — Nr. 25       PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE                  Vineri, 13 iunie 2008      PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE
         SCM GR. 1 SPORUL IAȘI,                3. se eliberează din funcția de administrator unic dna
           Iași, județul Iași               Pintilie Lenuța;
                                    4. se alege în funcția de administrator unic dna Ciolacu
         HOTĂRÂREA NR. 001/2008              Violeta;
         din data de 11 aprilie 2008              5. împuternicirea dnei Donose Mariana pentru
       a adunării generale extraordinare           schimbarea codului CAEN;
                                    6. împuternicirea dnei Donose Mariana cu ducerea la
  La adunarea generală extraordinară din data de         îndeplinire a formalităților ce se impun pentru înregistrarea
11.04.2008 a membrilor cooperatori ai societății cooperative    bilanțului la Registrul Comerțului;
meșteșugărești gradul 1 SPORUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd.       7. împuternicirea dnei Donose Mariana pentru întocmirea
Chimiei nr. 112, având NRC C22/62/2005, CUI RO 1963157,       documentației de fuzionare cu Consumcoop Tg. Bujor S.C.
s-a hotărât în unanimitate vânzarea prin licitație a unor active  prin absorbție a Consumcoop Suceveni.
situate în zonele:
                                    (2/648.556)
  - Bd. Independenței nr. 19, bl. B1-5;
                                                  *
  - bd. Alexandru cel Bun nr. 60, bl. G1-2;
  - Str. Chișinăului nr. 1 (fostă Țuțora).                   CONSUMCOOP TG. BUJOR S.C.
  (1/646.406)                                  Târgu Bujor, județul Galați
                *
                                             HOTĂRÂREA NR. 1
       CONSUMCOOP SUCEVENI - S.C.                Adunarea generală a CONSUMCOOP TG. BUJOR S.C.,
       comuna Suceveni, județul Galați            cu sediul în Tg. Bujor, Str. Recoltei nr. 57, înregistrată la
                                  Oficiul Registrului Comerțului sub nr. C 17/13/2005, CUI RO
           HOTĂRÂREA NR. 1                2643878, din data de 1.04.2008, hotărăște:
  Adunarea generală a CONSUMCOOP SUCEVENI S.C.,            1. aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pe
cu sediul în comuna Suceveni, jud. Galați, înregistrată la     anul 2007;
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. C 17/12/2005, CUI RO      2. descărcarea de gestiune a consiliului de administrație
1635400, din data de 1.04.2008, hotărăște:             pentru 2007;
  1. aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pe   3. se eliberează din funcția de administrator dl Virgolici
anul 2007;                             Costache;
  2. descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru     4. se eliberează din funcția de administrator dna Pintilie
2007;                                Lenuța;
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 25/13.VI.2008

 5. împuternicirea dnei Donose Mariana, membră a         Art. 2. Se eliberează din funcția de cenzor dna Cicu
consiliului de administrație, pentru schimbarea codului     Vasilica.
CAEN;                               Art. 3. Se alege în funcția de cenzor dl Tutu Ion.
  6. împuternicirea dnei Donose Mariana, membră a         Art. 4. Se împuternicește dl Mocanu Gheorghe să
consiliului de administrație, cu ducerea la îndeplinire a    reprezinte Cooperativa Ghidigeni la O.R.C. Tecuci în vederea
formalităților ce se impun pentru înregistrarea bilanțului la  ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Registrul Comerțului;
                                  (5-/648.559)
  7. împuternicirea dnei Donose Mariana, membră a
                                                 *
consiliului de administrație, pentru întocmirea documentației
de fuzionare prin absorbție a Consumcoop Suceveni S.C.            MARIETEX Societate Cooperativă
    (3/648.557)                              Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
                 *
                                           HOTĂRÂREA NR. 2
           CONSUMCOOP BEREȘTI
                                            din 22.05.2008
           Berești, județul Galați
                                        a adunării generale extraordinare

            HOTĂRÂREA NR. 5               Adunarea generală extraordinară, în ședința sa din data
             din 2.04.2008             de 22.05.2008, având în vedere:
                                  - Legea nr. 1/2005, de funcționare și organizare a CM,
 Adunarea generală a membrilor cooperatori ai
                                  - actul constitutiv al societății,
CONSUMCOOP BEREȘTI din data de 2.04.2008 a hotărât:
                                 - materialele înscrise pe ordinea de zi și supuse dezbaterii
  Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și
                                adunării generale extraordinare, precum și propunerile
pierderi pe anul 2007.
                                formulate în cadrul adunării,
  Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pe
                                  hotărăște:
anul 2007.
                                  Art. 1. S-au votat în unanimitate următoarele puncte aflate
  Art. 2. Se împuternicește dna Cruceanu Sofia, membru în
                                pe ordinea de zi:
cons. de administrație, pentru ducerea la îndeplinire a
                                  Pct. 1. Aprobarea adunării generale extraordinare a
formalităților ce se impun pentru înregistrarea la Oficiul
                                primirii noilor membri cooperatori, respectiv Albu Daniel-
Registrului Comerțului.
                                Mihail, Al-Shokan Haider Mundher Abbas, Wasim Kh. Okla,
    (4/648.558)                       Brovcenco Petru, Hussen A. Sarahan.
                 *                 Pct. 2. Aprobarea adunării generale extraordinare a
                                retragerii vechilor membri cooperatori, respectiv Banita
        CONSUMCOOP GHIDIGENI
                                Maria, Grigoriu Florentina, Avan Anne-Marie, Creanga
       comuna Ghidigeni, județul Galați
                                Ecaterina, Sârbu Marinela.

            HOTĂRÂREA NR. 2               Pct. 3. Aprobarea adunării generale extraordinare de
                                radiere a vechiului sediu al MARIETEX Societate
             din 7 aprilie 2008
                                Cooperativă din Râmnicu Vâlcea, str. Mihai Bravu nr. 2-6, et.
  Adunarea generală a membrilor cooperatori ai         2, jud. Vâlcea, și schimbarea sediului social în București, str.
CONSUMCOOP GHIDIGENI din data de 7 aprilie 2007 a        Cetatea de Baltă nr. 108, sector 6.
hotărât:                              Pct. 4. Aprobarea adunării generale extraordinare de
  Art. 1. Se aprobă:                      revocare din funcția de administrator unic a dnei Banita
  - raportul administratorului,                Maria și numirea în funcția de administrator a noului asoicat
  - raportul cenzorului,                    Bravcenco Petru.
  - contul de profit și pierdere,                 Art. 2. Adunarea generală extraordinară din 22.05.2008 a
  - descărcarea de gestiune a administratorului unic,     aprobat în unanimitate cele 4 puncte de pe ordinea de zi.
  - BVC-ul pentru anul 2008,                   Totodată, se anexează prezentei tabelul cu noii membri
  - execuția criteriilor de performanță pentru anul 2007 și  cooperatori și structura capitalului social, în urma modificării
prevederile pentru anul 2008.                  survenite.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 25/13.VI.2008                   3


                               ANEXĂ
                      la hotărârea adunării generale extraordinare
                            nr. 2 din 22.05.2008

                 Tabel cu membrii cooperatori primiți în societate la 22.05.2008


    Nr.
                          Nume, prenume, date de identificare
    crt.
        Albu Daniel-Mihail, cetățean român născut la 23.11.1974 în București, sector 2, domiciliat în București, Str.
     1.  Prașilei nr. 31B, bl. 22, sc. 1, et. 3, ap. 32, sector 4, identificat cu C.I. seria RR nr. 134611, având CNP
        1741123441512
        Al-Shokan Haider Mundher Abbas, cetățean irakian născut în Al-Najaf, Irak, în 1.02.1981, domiciliat în Al-
     2.  Najaf, str. Al Hussinia nr. 11-A, Irak, identificat cu pașaportul nr. G1213842 eliberat de autoritățile irakiene
        la data de 14.05.2007
        Hussen A. Sarhan, cetățean irakian, născut în Bagdad, Irak, în 1981, domiciliat în Bagdad, Irak, identificat
     3.
        cu pașaportul nr. S 2477541 eliberat de autoritățile irakiene la data de 2.11.2006
        Brovcenco Petru, cetățean al Republicii Moldova, născut în Cahul, Moldova, la data de 1.06.1957,
     4.  domiciliat în Chișinău, str. Ștefan cel Mare nr. 109, bl. 1, ap. 35, Republica Moldova, identificat cu
        pașaportul nr. A1639543 eliberat de autoritățile Republicii Moldova la data de 11.01.2005
        Wasim Kh. Okla, cetățean irakian, născut în Irak, la data de 17.03.1977, domiciliat în Bagdad, Irak,
     5.
        identificat cu pașaportul nr. S 1539977 eliberat de autoritățile irakiene la data de 13.06.2005

  Capitalul social al MARIETEX Societate Cooperativă este       - Hussen A. Sarhan deține 5 părți sociale la valoarea
de 500 lei, constituit prin aport în numerar al membrilor      nominală de 20 lei fiecare, cu o valoare totală de 100 lei,
cooperatori, împărțit în 25 părți sociale la valoarea de 20 lei   reprezentând 20% din capitalul social,
                                    - Brovcenco Petru deține 5 părți sociale la valoarea
fiecare, distribuite între membrii cooperatori astfel:
                                  nominală de 20 lei fiecare, cu o valoare totală de 100 lei,
  - Albu Daniel-Mihail deține 5 părți sociale la valoarea
                                  reprezentând 20% din capitalul social,
nominală de 20 lei fiecare, cu o valoare totală de 100 lei,      - Wasim Kh. Okla deține 5 părți sociale la valoarea
reprezentând 20% din capitalul social,               nominală de 20 lei fiecare, cu o valoare totală de 100 lei,
  - Al-Shokan Haider Mundher Abbas deține 5 părți sociale     reprezentând 20% din capitalul social.
la valoarea nominală de 20 lei fiecare, cu o valoare totală de      (6/648.505)
100 lei, reprezentând 20% din capitalul social,                           *


          CONSUMCOOP BREZOI                  Art. 3. Se aprobă situațiile financiare anuale și
        Societate Cooperativă de gradul I          repartizarea profitului pe anul 2007.
           Brezoi, județul Vâlcea               Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și
                                  programul de investiții pentru anul 2008.
           HOTĂRÂREA NR. 2                  Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a
                                  administratorilor.
             din 29.03.2008
                                    Art. 6. Se retrage din funcția de cenzor dna Tuta Maria.
  Adunarea generală ordinară a CONSUMCOOP BREZOI            Art. 7. Se alege în funcția de cenzor dna Genoiu Monica -
Societate Cooperativă de gradul 1, legal întrunită în ședința    expert contabil, cetățean român, născută în com. Vaideeni, la
din data de 29.03.2008 la sediul CONSUMCOOP BREZOI,         data de 16.10.1963, cu domiciliul în orașul Brezoi, Str. Unirii,
                                  bl. M 11/2, sc. A, ap. 9, jud. Vâlcea, CNP 2631016380888,
potrivit procesului-verbal de ședință,
                                  B.I. seria D.V. nr. 260141 eliberat la data de 2.05.1900, se
  având în vedere prevederile Legii nr. 1.2005, hotărăște:
                                  realege în funcția de cenzor supleant dna Dumitru Elena și
  Art. 1. Se aprobă raportul consiliului de administrație
                                  se numește în funcția de cenzor supleant dna Tuta Maria.
privind activitatea economico-financiară desfășurată în anul      Art. 8. Se aprobă indemnizația cenzorilor, respectiv 100 lei
2007.                                pentru cenzor și 50 lei pentru supleanți.
  Art. 2. Se aprobă raportul comisiei de cenzori privind        Art. 9. Se aprobă revocarea din funcția de membru în
verificarea și certificarea situațiilor financiare, pe anul 2007.  consiliul de administrație a dlui Muga Constantin.
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 25/13.VI.2008

  Art. 10. Se aprobă alegerea în funcția de membru al         Restul clauzelor din statutul societății rămân
consiliului de administrație a dlui Hereseanu Mihail, cetățean    neschimbate, prezentul act făcând parte integrantă din
român, născut în comuna Perișani la data de 1.05.1955, cu      acesta.
domiciliul în com. Perișani, jud. Vâlcea, CNP              (8/646.794)
1550501384240, C.I. seria VX nr. 127484 eliberată de Poliția
                                                   *
Orașului Brezoi la data de 30.05.2003.
  Art. 11. Prezenta hotărâre este obligatorie pentru toți                NYARADKERT
membrii cooperatori, inclusiv pentru membrii cooperatori care            Societate Cooperativă
nu au luat parte la adunare sau au votat împotrivă.           satul Păsăreni, comuna Păsăreni, județul Mureș

    (7/648.506)
                                      NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                *
                                                 J 26/2/2008

     Societatea Cooperativă de Consum BĂICOI
          Băicoi, județul Prahova                   COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 23827695


           HOTĂRÂREA NR. 2
                                     MINISTERUL JUSTIȚIEI - TRIBUNALUL MUREȘ
           din 27 martie 2008
                                           DOSAR NR. 14960/5.05.2008
        a adunării generale extraordinare
     a Societății Cooperative de Consum BĂICOI                 ÎNCHEIEREA NR. 3774/2008

  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori       pronunțată în Ședința publică din data de 6 mai 2008
ai BĂICOI Societate Cooperativă de Consum cu sediul în         Judecător delegat
Băicoi, Str. Înfrățirii nr. 4, înregistrată la Oficiul Registrului   la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lîngă Tribunalul Prahova sub nr.            Comerțului de pe lângă
C29/1/2005, C.I.F. 1316320, telefon 0244/260831, întrunită       Tribunalul Mureș         - Santa Marinel
în data de 27.03.2008, ora 13, la sediul Societății           Referent
Cooperative de Consum BĂICOI în prezența a 8 membri           la Oficiul Registrului
cooperatori în temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr.        Comerțului de pe lângă
1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației,
                                    Tribunalul Mureș         - Staicu Loredana
votată cu unanimitate de voturi după cum urmează:
                                    Pe rol, soluționarea cererii de înregistrare formulate de
  Art. 1. Înstrăinarea următoarelor active aflate în
                                   membrul cooperator Szocs Antal privind autorizarea
proprietatea Societății Cooperative de Consum BĂICOI:
                                   constituirii, înmatricularea și înregistrarea datelor din
Complex comercial Cosmina prin negociere conform
                                   declarația-tip pe proprie răspundere în registrul comerțului a
evaluării; Brutărie Scorțeni prin negociere conform evaluării;
                                   NYARADKERT Societate Cooperativă.
Complex comercial Bordeni prin negociere conform evaluării;
                                    Procedura legal îndeplinită.
Brutărie Cosmina prin negociere conform evaluării; Magazin
                                     Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242
Trestioara de Sus, Brutărie Scorțeni prin negociere conform
                                   alin. 2 din Codul de procedură civilă.
evaluării; Imobil Tintea, Str. Independenței; Brutărie Scorțeni
prin negociere conform evaluării.                           JUDECĂTORUL DELEGAT
  Art. 2. Actualizarea obiectului de activitate conform        Asupra cererii de față:
clasificării activităților din economia națională conform CAEN     Prin cererea de înregistrare cu numărul 14960, din data
Rev. 2 și Ordinului nr. 337/2007.                  de 5.05.2008, legal timbrată, s-a solicitat autorizarea
  Art. 3. La vânzarea prin negociere conform evaluării a      constituirii, înmatricularea NYARADKERT Societate
activelor Societății Cooperative de Consum BĂICOI,          Cooperativă și înregistrarea datelor din declarația-tip pe
prioritate la cumpărare au salariații membri cooperatori ai     proprie răspundere în registrul comerțului.
Societății Cooperative de Consum BĂICOI, cu respectarea        În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
normelor legale respectiv după expertizare.             menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare, pe
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 25/13.VI.2008                 5

baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt         7. Bartha Jeno, membru cooperator, cod numeric
îndeplinite cerințele legale privind constituirea societății   personal 1690911264371, domiciliat în județul Mureș,
comerciale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și      localitatea Stejeriș, nr. 86A.
următoarelor din Codul de procedură civilă, ale Legii nr.      Administrator:
1/2005, ale Legii nr. 26/1990, republicată cu modificările și    - Szocs Antal, cod numeric personal 1660223264372,
completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004, cu   data numirii 17.03.2008, durata mandatului nelimitată, având
modificările și completările ulterioare, urmează a admite     puteri depline.
prezenta cerere, a autoriza constituirea NYARADKERT         Cenzori:
Societate Cooperativă, a dispune înmatricularea acesteia și     1. Bartha Melinda, până la data de 16.03.2011, cod
înregistrarea datelor din declarația-tip pe proprie răspundere  numeric personal 2680404264417;
în registrul comerțului.                       2. Bartha Jeno, cenzor supleant până la data de
    Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:      16.03.2011, cod numeric personal 1690911264371.
                                   Durata societății cooperative: nelimitată.
  Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată
de membrul cooperator Szocs Antal și, în consecință,         Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor din
                                 declarația-tip pe proprie răspundere.
  autorizează constituirea și dispune înmatricularea în
registrul comerțului a NYARADKERT Societate Cooperativă,       Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
în următoarele condiții:                     Partea a VII-a, a extrasului prezentei încheieri.
                                   Executorie.
  Sediul este în satul Păsăreni, nr. 6, comuna Păsăreni.
                                   Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
  Forma și gradul societății cooperative: Societate
                                 prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu
cooperativă agricolă gradul 1.
                                 modificările și completările ulterioare.
  Domeniul principal de activitate: 011 - cultivarea plantelor
nepermanente.                             (9/646.693)
  Activitate principală: 0113 - cultivarea legumelor și a                   *
pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor.
                                     Societatea Cooperativă Meșteșugărească
  Activități secundare: conform art. 6 din actul constitutiv.
                                            BOBIMĂD
  Capitalul social: capitalul social subscris este de 700,00
                                          Bacău, județul Bacău
RON, integral vărsat; numărul total de părți sociale: 70;
valoarea unei părți sociale: 10,00 RON.
  Membri:                               MINISTERUL JUSTIȚIEI - TRIBUNALUL BACĂU
 1. Szocs Antal, membru cooperator, cod numeric personal
1660223264372, domiciliat în județul Mureș, localitatea             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3850
Păsăreni, nr. 6;                                     din 2 iunie 2008
  2. Nagy Gyozo, membru cooperator, cod numeric
                                   Judecător delegat
personal 1660104264370, domiciliat în județul Mureș,
                                   la Oficiul Registrului
localitatea Cinta, nr. 108;
                                   Comerțului de pe lângă
  3. Mihaly Geza, membru cooperator, cod numeric
                                   Tribunalul Bacău        - Gabriela Antohe
personal 1590814264417, domiciliat în județul Mureș,
                                   Referent
localitatea Vărgata, nr. 115;
                                   la Oficiul Registrului
  4. Magyarosi Kalman, membru cooperator, cod numeric
                                   Comerțului de pe lângă
personal 1570705264414, domiciliat în județul Mureș,
                                   Tribunalul Bacău        - Daniel Ana
localitatea Bălăușeri, nr. 231;
  5. Kakasi Marton, membru cooperator, cod numeric         În baza cererii nr. 17476 din 30.05.2008 și a actelor
personal 1610629264364, domiciliat în județul Mureș,       doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului
localitatea Ilieni, nr. 34;                    Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a dispus
  6. Daroci Albert, membru cooperator, cod numeric        autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu
personal 1741123264371, domiciliat în județul Mureș,       următoarele date:
localitatea Cinta, nr. 113;                     - fondatori:
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 25/13.VI.2008

 1. Bobârnac M. Gheorghe, membru cooperator, cod           Referent
numeric personal 1530903040076, domiciliat în județul         la Oficiul Registrului
Bacău, localitatea Mărgineni;
                                    Comerțului de pe lângă
 2. Bobârnac D. Magdalena, membru cooperator, cod
                                    Tribunalul Bacău         - Carmen Goțu
numeric personal 2550901040175, domiciliată în județul
Bacău, localitatea Barați;                       În baza cererii nr. 17586 din 30.05.2008 și a actelor
 3. Bobârnac M. Cristinel, membru cooperator, cod         doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului
numeric personal 1680426040015, domiciliat în județul        Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a dispus
Bacău, localitatea Barați;                     autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu
 4. Bobârnac A. Lucica-Luminița, membru cooperator, cod      următoarele date:
numeric personal 2720107040015, domiciliată în județul
                                    - fondatori:
Bacău, localitatea Barați;
                                   1. Condurache O. Artimisia, membru cooperator, cod
  5. Bejan Gh. Anton, membru cooperator, cod numeric
                                  numeric personal 2591008040028, domiciliată în județul
personal 1570519040033, domiciliat înjudețul Bacău,
localitatea Bacău, Str. Mioriței nr. 70, sc. B, ap. 19;       Bacău, localitatea Bacău, Str. Trandafirilor nr. 1, sc. A, ap. 11;

  - administrator persoană fizică: Bobârnac M. Gheorghe,       2. Popa Ciprian, membru cooperator, cod numeric
cod numeric personal 1530903040076, data numirii          personal 1680424040060, domiciliat în județul Bacău,
26.05.2008, durata mandatului 4 ani până la data de         localitatea Bacău, Calea Moldovei nr. 130;
26.05.2012, având puteri depline, cu garanția 100;           3. Condurache V. Florin, membru cooperator, cod numeric
 - denumire: Societate Cooperativă Meșteșugărească         personal 1580319040034, domiciliat în județul Bacău,
BOBIMĂD;                              localitatea Bacău, Str. Trandafirilor nr. 1, sc. A, ap. 11;
  - forma și gradul societății cooperative: Societate        4. Căpățînâ Gh. Sevora, membru cooperator, cod
cooperativă meșteșugărească gradul 1;                numeric personal 2380219040056, domiciliată în județul
  - sediul social: municipiul Bacău, str. Vadu Bistriței nr. 36,  Bacău, localitatea Mărăști;
județul Bacău;
                                   5. Căpățînă O. Oana Monica, membru cooperator, cod
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 259 -
                                  numeric personal 2810126046231, domiciliată în județul
fabricarea altor produse prelucrate din metal;
                                  Bacău, localitatea Mărăști;
  - activitate principală: cod CAEN 2599 - fabricarea altor
                                    - administrator persoană fizică: Condurache O. Artimisia,
articole din metal n.c.a.;
                                  cod numeric personal 2591008040028, data numirii
  - capital social subscris: 2.450,00 RON, vărsat integral;
                                  26.05.2008, durata mandatului 4 ani până la data de
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                  25.05.2012, având puteri depline, cu garanția 200;
  - cod unic de înregistrare: 23985610;
                                   - denumire: Societate Cooperativă Meșteșugărească
  - număr de ordine în registrul comerțului: C04/12/2008.
                                  KAROLY FOREVER;
    (10/646.262)
                                    - forma și gradul societății cooperative: Societate
                *                  cooperativă meșteșugărească; gradul 1;
                                    - sediul social: municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 1,
     Societatea Cooperativă Meșteșugărească
           KAROLY FOREVER                 et. P, județul Bacău;
          Bacău, județul Bacău                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 952 -
                                  reparații de articole personale și de uz gospodăresc;

    MINISTERUL JUSTIȚIEI - TRIBUNALUL BACĂU            - activitate principală: cod CAEN 9525 - repararea
                                  ceasurilor și a bijuteriilor;
       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3855              - capital social subscris: 5.600,00 RON, vărsat integral;

            din 2 iunie 2008                - durata de funcționare: nelimitată;
                                    - cod unic de înregistrare: 23985636;
  Judecător delegat
                                    - număr de ordine în registrul comerțului: C04/13/2008.
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                        (11/646.263)
  Tribunalul Bacău         - Gabriela Antohe                        *
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 25/13.VI.2008                    7

     Societatea Cooperativă Meșteșugărească                     Societatea Cooperativă
           METROL-DIVERS                           SCM ARTLEN TRADE
          Bacău, județul Bacău                         Bacău, județul Bacău


            ACT ADIȚIONAL                              HOTĂRÂRE
                                        a adunării generale extraordinare
    la actele constitutive ale Societății Cooperative
                                     a membrilor cooperatori ai SCM ARTLEN TRADE
       Meșteșugărești METROL-DIVERS
                                            din data de 10.04.2008
  Conform hotărârilor adunării generale extraordinare din       Având în vedere convocatorul întocmit de conducerea
data de 22.05.2008 a membrilor cooperatori ai Societății       societății, înregistrat sub nr. 234/28.02.2008, în urma
Cooperative Meșteșugărești METROL-DIVERS, cu sediul în        cererilor 232 și 233 din 28.04.2008 și a altor cereri ale
Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 24, jud. Bacău, înmatriculată    membrilor cooperatori spre supunerea aprobării în cadrul
la Oficiul registrului comerțului sub nr. C 04/6/2008, au fost    adunării generale extraordinare din data sus menționată,
stabilite următoarele modificări în actele constitutive ale       în temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005, privind
societății:                             organizarea și funcționarea cooperației, și al celorlalte
  Art. 1. Se reduce capitalul social conform proiectului de     prevederi în materie ale acestui act normativ, hotărăște:
divizare, de la 39.500 lei la 26.600 lei.               Pct. 1. Se aprobă divizarea parțială a SCM ARTLEN
                                   TRADE BACĂU.
  Art. 2. Se retrag din societate ca urmare a divizării parțiale
                                    Pct. 2. Se aprobă întocmirea proiectului de divizare
următorii membri cooperatori: Roșu Daniela, Roșu Gheorghe
                                   parțială a societății în urma bilanțului la data de 31.12.2007
Remus, Roșu Elena, Chiriac Constantin Bogdan și Chiriac
                                   depus la Administrația Finanțelor Publice Bacău înregistrată
Ionuț Răzvan.
                                   cu nr. 1819/19.03.2008 se va ține cont de convenția nr.
  Art. 3. Participarea la capitalul social, beneficii și pierderi  88/15.02.2006 la Cabinetul Avocatului Agapie Vasile din
va fi următoarea:                          municipiul Bacău și a Convenției nr. 106/8.04.2008 la
  - Teodorescu Al. Radu - 5.320 lei, nr. părți sociale 532,     Cabinetul Avocatului Silviu Ciprian Finica din municipiul
cota de participare la capital, beneficii și pierderi 20%;      Bacău.
                                     Pct. 3. Se aprobă angajarea unui credit în valoare de
  - Teodorescu Al. Doina - 5.320 lei, nr. părți sociale 532,
                                   200.000 RON ce urmează a fi contractat de la R.I.B.
cota de participare la capital, beneficii și pierderi 20%;
                                   Sucursala Bacău ca urmare și în modalitatea solicitată de
  - Cociorbă V. Profira - 5.320 lei, nr. părți sociale 532, cota  grupul de membri cooperatori compus din Ghergut Lenuța,
de participare la capital, beneficii și pierderi 20%;        Ghergut Silvia, Lazureanu Ana și Margineanu Constantin; va
  - Barcan A. Veronica - 5.320 lei, nr. părți sociale 532, cota   fi folosit exclusiv pentru investiții la spațiile comerciale și de
de participare la capital, beneficii și pierderi 20%;        producție descrise la pct. 2 pag. 3 din Convenția înregistrată
  - Niculușcă D. Vasile - 5.320 lei, nr. părți sociale 532, cota  cu nr. 88/15.02.2006 la Cabinetul de Avocat Agapie Vasile
                                   din mun. Bacău. Aceste spații comerciale și de producție
de participare la capital, beneficii și pierderi 20%.
                                   reprezintă bunuri imobile care prin divizare urmează să
  Art. 4. Se radiază punctele de lucru situate în Bacău, Str.
                                   revină SCM ARTLEN TRADE BACĂU, în care vor rămâne
9 Mai nr. 25, județul Bacău; Bacău, str. Bicaz nr. 124, județul
                                   membri cooperatori Ghergut Lenuța, Ghergut Silvia,
Bacău.                                Lazureanu Ana și Mărgineanu Constantin. Drept urmare,
  Art. 5. Pentru semnarea și depunerea actelor la Oficiul      SCM ARTLEN TRADE BACĂU și membrii ei cooperatori nu
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău se        au nici în prezent și nici pe viitor nicio pretenție în ceea ce
împuternicește dl Teodorescu Al. Radu, cetățean român,        privește costurile colaterale obținerii și delurării creditului
născut la data de 16.02.1959 în Bacău, domiciliat în Bacău,     (comisioane, taxe etc.), precum și în ceea ce privește
str. Emil Racoviță nr. 4, bl. 4, sc. B, ap. 16, posesor al C.I.   rambursarea acestui credit de la grupul de membri
seria XC nr. 291888 eliberată la data de 8.10.2003 de Poliția    cooperatori format din Andreescu Florin, Andreescu Maria,
Bacău, CNP 1590216040110.                      Andreescu Viorica și Ganga Costin, și de la noua societate
                                   cooperativă pe care o vor forma aceștia. După divizare
   (12/646.264)                          achitarea creditului rămâne în sarcina exclusivă a SCM
                *                  ARTLEN TRADE BACĂU.
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 25/13.VI.2008

  Pct. 4. Se aprobă procesul-verbal de recepție nr.             Societatea Cooperativă de Consum
241/7.04.2008 reprezentând lucrări de amenajare și de              CONSUMCOOP VIRCIOROG
construcție a unor spații de la etaj 1 conform autorizației de         comuna Virciorog, județul Bihor
construcție.
  Pct. 5. Se aprobă convenția nr. 106 din 8.04.2008 între               HOTĂRÂREA NR. 1
membrii cooperatori ai societății.                           din 25 martie 2008
  Pct. 6. Împuternicirea administratorului Andreescu Florin,            a adunării generale ordinare
domiciliat în Bacău, Str. Nordului, bl. 6, sc. B, identificat cu
                                    Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
C.I. seria XC nr. 089840 eliberată la data de Poliția Bacău,
                                  Societății Cooperative de Consum CONSUMCOOP
pentru a duce la îndeplinire hotărârile adunării generale
                                  VIRCIOROG întrunită în data de 25 martie 2008, ora 10, la
extraordinare.
                                  căminul cultural din Virciorog, nr. 102, în prezența a 70
    (13/646.265)                        membri cooperatori, în temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005,
                *                 privind organizarea și funcționarea cooperației, și al actului
                                  constitutiv propriu, hotărăște
             ORTEX SCM                  cu majoritatea de voturi:
           Oradea, județul Bihor              1. Aprobă raportul consiliului de administrație pe anul
                                  2007.
              HOTĂRÂRE                  2. Aprobă situațiile financiare anuale ale Societății
           din data de 27.03.2008            Cooperative de Consum CONSUMCOOP VIRCIOROG, pe
 a adunării generale extraordinare a Societății Cooperative    anul 2007.
         Meșteșugărești ORTEX, Oradea             3. Aprobă raportul comisiei de cenzori pe anul 2007,
                                   4. Aprobă, pe baza situațiilor financiare anuale și a
  Adunarea generală extraordinară a Societății ORTEX
                                  raportului comisiei de cenzori, repartizarea profitului.
SCM, Oradea, analizând și dezbătând cele prevăzute în
                                   5. Aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de
ordinea de zi,
                                  administrație.
  ținând cont de faptul că din 24 de membri cooperatori
                                   6. Aprobă programele trimestriale și anuale privind
sunt prezenți 22, adunarea generală extraordinară fiind
                                  activitatea economico-financiară pe anul 2008 și bugetul de
statutar constituită și având dreptul de a lua hotărâri în toate
                                  venituri și cheltuieli pe anul 2008.
problemele ridicate, hotărăște:
                                   7. Alege comisia de cenzori formată din:
  Art. 1. Aprobă modificarea capitalului social aferent
                                   - Cipleu Traian - expert contabil;
persoanelor retrase din societate, după cum urmează:
                                   - Tont Floare - membru;
  - Heid Gertrud cu suma de 510 lei;
                                   - Simut Florian - membru, pentru un mandat de 3 ani.
  - Bakó Ileana cu suma de 400 lei;
                                   Alege cenzori supleanți, după cum urmează:
  - Pap Erika cu suma de 520 lei;
                                   - Ungur Maria
  - Crăciun Cristina cu suma de 100 lei;
                                   - Negru Florian
  - Dumitrana Elena cu suma de 100 lei;
                                   - Dragoș Anuța, pentru un mandat de 3 ani.
  - Paur Ibolya cu suma de 100 lei.
                                   Mandatează pe dl Malita Ioan, președinte al consiliului de
  Ca urmare a modificărilor de mai sus, capitalul social se    administrație, posesor al C.I. seria XH nr. 011529, CNP
diminuează cu 1.730 lei, totalul rămânând 9.670 lei,        1490829050037, domiciliat în comuna Virciorog, nr. 173, jud.
corespunzător la 967 părți sociale și unui număr de 24       Bihor, cu îndeplinirea procedurilor de înregistrare la Registrul
cooperatori.                            Comerțului și de publicare a hotărârii adunării generale
  De asemenea, se desființează punctul de lucru de la       ordinare în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a,
adresa din Oradea, str. Aurel Lazăr nr. 4.             conform legii.

    (14/632.748)                          (15/632.749)
                *                                 *
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 25/13.VI.2008                    9

      Societatea Cooperativă de Consum                       Societatea Cooperativă
           SALCOOP SALONTA                         S.C.M. MUNCA INVALIZILOR
         comuna Salonta, județul Bihor                      Oradea, județul Bihor


           HOTĂRÂREA NR. 1                             HOTĂRÂRE

            din 27 martie 2008                     a adunării generale extraordinare
                                             din data de 4.04.2008
         a adunării generale ordinare
                                    În ședința din data de 4.04.2008, care a avut loc la sediul
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
                                  unității, adunarea generală extraordinară a S.C.M. MUNCA
Societății Cooperative de Consum SALCOOP SALONTA,
                                  INVALIZILOR ORADEA hotărăște:
întrunită în data de 27 martie 2008, ora 12, la sediul din
                                    Art. 1. Aprobarea micșorării capitalului social prin
Salonta, str. Mărășești nr. 7, în prezența a 9 membri       restituirea părților sociale membrilor cooperatori care au
cooperatori, în temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005, privind   plecat din unitate.
organizarea și funcționarea cooperației, și al actului         Art. 2. Aprobarea majorării capitalului social prin aportul
constitutiv propriu, hotărăște                   lunar de părți sociale al membrilor cooperatori.
  cu majoritate de voturi:                       Art. 3. Stabilirea capitalului social la 50.000 lei.
  1. Aprobă raportul consiliului de administrație pe anul       Art. 4. Aprobarea ipotecării sau gajării imobilizărilor
2007.                               corporale aparținând cooperativei în vederea obținerii unor
  2. Aprobă situațiile financiare anuale ale Societății      împrumuturi de la bănci.

Cooperative de Consum SALCOOP SALONTA pe anul 2007.           (17/632.751)
  3. Aprobă raportul cenzorului pe anul 2007,                            *
  4. Aprobă, pe baza situațiilor financiare anuale și a
                                             Societatea Cooperativă
raportului comisiei de cenzori, repartizarea profitului.
                                            CONSUMCOOP FRĂȚIA
  5. Aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de
                                          Constanța, județul Constanța
administrație.
  6. Aprobă programele trimestriale și anuale privind                   HOTĂRÂREA NR. 4
activitatea economico-financiară pe anul 2008 și bugetul de            a adunării generale extraordinare
venituri și cheltuieli pe anul 2008.                           din data de 28.05.2008,
  7. Revocă din consiliul de administrație pe domnul Crețu       a CONSUMCOOP FRĂȚIA - Societatea Cooperativă,
Petrică-Vasile;                                         Constanța
  8. Alege în consiliul de administrație pe domnul Cociubei      Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
Mihai-Călin-Beniamin.                       ai  CONSUMCOOP      FRĂȚIA,   Constanța,     societate
  9. Alege pe funcția de cenzor pe doamna Foltuț Ana.       cooperativă de consum de gradul I, întrunită astăzi, data de
  Alege pe funcția de cenzor supleant pe domnul Cipleu      mai sus, în prezența tuturor membrilor cooperatori, a hotărât
Traian.                              următoarele:
  Mandatează pe dl Ciba Gheorghe, președinte al            - recodificarea activităților societății în baza CAEN Rev. 2,
consiliului de administrație, posesor al C.I. seria XH nr.     conform actului constitutiv actualizat, activitatea principală
103202, CNP 1560423057057, domiciliat în comuna Salonta,      fiind modificată în 7022 - activități de consultanță pentru
                                  afaceri și management (exclusiv reorganizare judiciară și
str. Teodor Nes nr. 13, jud. Bihor, cu îndeplinirea procedurilor
                                  lichidare);
de înregistrare la Registrul Comerțului și de publicare a
                                    - retragerea din calitatea de membru cooperator și cenzor
hotărârii adunării generale ordinare în Monitorul Oficial al
                                  supleant a dlui Popa Mihai și cesionarea cu titlu gratuit a
României, Partea a VII-a, conform legii.
                                  celor 3 părți sociale a 10 lei fiecare astfel: lui Nadrag
  (16/632.750)                          Cornelius 2 (două) părți sociale și lui Pomarleanu Teofil-Doru
                 *                 1 (una) parte socială.
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 25/13.VI.2008

  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân          Art. 15. Adunarea generală a S.C.M. Stăruința
neschimbate.                            împuternicește Consiliul de Administrație să ducă la
  Prezenta s-a întocmit în 4 exemplare sub semnătură        îndelinire prezenta hotărâre.
                                    Art. 16. Împuternicește pe dna Chircu Ioana, președinte,
privată și s-a semnat de noi astăzi, data de mai sus.
                                  să semneze hotărârea adunării generale în numele acesteia.
  (18/644.050)
                                      (19/645.360)
                *
                                                   *

    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
                                              Societatea Cooperativă
           STĂRUINȚA
                                              DUNĂREA CĂLĂRAȘI
         Craiova, județul Dolj
                                            Călărași, județul Călărași
           HOTĂRÂREA NR. 1
                                               HOTĂRÂREA NR. 1
            din 16.04.2008
                                                din 15.05.2008
   a adunării generale ordinare a S.C.M. STARUINTA
                                      Adunarea generală ordinară a Societății Cooperative
  Pe baza dezbaterilor și propunerilor formulate în cadrul
lucrărilor, adunarea generală ordinară a S.C.M. STARUINTA      DUNĂREA Călărași, având în vedere ordinea de zi a
din data de 16.04.2008 hotărăște:                  adunării generale, hotărăște:
  Art. 1. Aprobă raportul consiliului de administrație privind      Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare întocmit de expert
activitatea economico-socială desfășurată în anul 2007.       Beldiman Viorel.
  Art. 2. Aprobă raportul privind realizarea B.V.C. pe anul        Art. 2. Se aprobă vânzarea spațiului comercial situat în
2007.                                Str. Dobrogea nr. 1, bl. A6, parter, evaluat la suma de 66.612
  Art. 3 Aprobă contul de profit și pierdere și propunerea    lei.
privind acoperirea pierderii exercițiului financiar 2007.         Art. 3. Se împuternicește dl Manole Stefan pentru
  Art. 4. Aprobă raportul comisiei de cenzori pe anul 2007.    publicarea hotărârii adunării generale.
  Art. 5. Aprobă raportul consiliului social privind activitatea      (20/645.836)
desfășurată pe anul 2007.
                                                   *
  Art. 6. Aprobă raportul privind modul de îndeplinire a
obligațiilor prevăzute în contractele de administrare și       Societatea Cooperativă Meșteșugărească de gradul 1
gesionare a patrimoniului pe anul 2008.                           UNIREA BISTRIȚA
  Art. 7. Aprobă programele de modernizare, dezvoltare a              Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
planului de investiții, a programului de selecționare, pregătire
și perfecționare a personalului.                               HOTĂRÂREA NR. 4
  Art. 8. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
                                                din 17.03.2008
2008.
  Art. 9. Aprobă anexele la contractele de administrare și        Adunarea   generală   a  Societății  Cooperative
gestionare a patrimoniului pe anul 2008.              Meșteșugărești de gr. 1 UNIREA Bistrița, statutar convocată
  Art. 10. Aprobă sistemul de salarizare și convenția privind   și constituită în ședința din data de 7.03.2008, hotărăște:
raporturile de muncă pe anul 2008.                     Art. 1. Înființarea unui nou punct de lucru în localitatea
  Art. 11. Aprobă încetarea calității de membru cooperator     Saulia, Str. Principală nr. 42, județul Mureș.
pentru cei plecați din cooperativă.                    Art. 2. Se aprobă demisia dnei Birau Rozalia din consiliul
  Art. 12. Aprobă modificarea actului constitutiv al S.C.M.    de administrație al SCM de gr. 1 UNIREA, Bistrița, încetarea
STĂRUINȚA, Craiova, ca urmare a diminuării capitalului       calității de membru cooperator și înlocuirea acesteia cu dna
social.                               Boldijar Marinela până la expirarea mandatului în anul 2009.
  Art. 13. Aprobă modificarea codului CAEN din rev. 1 în       Art. 3. Componența Consiliului de administrație este.
rev. 2.                               Turbat Vasie - președinte, Crăciun Victoria, Bucur Octavian,
  Art. 14. Aprobă reconfirmarea mandatului comisiei de       Boldijar Marinela, Galut Gabriela - membri, cu un mandat de
cenzori pentru încă 3 ani.                     4 ani.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 25/13.VI.2008                 11

  Art. 4. Se aprobă reînnoirea mandatului dnei Pestesan     Caraș-Severin, identificată cu C.I. seria KS nr. 237884
Marilena ca cenzor și a dnei Vaida Maria, ca cenzor       eliberată de SPCLEP Caransebeș la data de 26.09.2006,
supleant, pentru o perioadă de 3 ani.              CNP 2800707114543, în calitate de împuternicit al asociaților
  Art. 5. Se împuternicește consiliul de administrație al    Societății Cooperative Meșteșugărești MESTESUGARUL,
SCM de gradul 1 Unirea, Bistrița, cu urmărirea modului de    conform hotărârii AGA nr. 1/28.05.2008, solicit modificarea
îndeplinire a hotărârilor adoptate în prezenta adunare      statutului societății privind schimbarea sediului social,
generală.                            prelungire mandat administrator, eliberare din mandat și
  (21/640.834)                         numire cenzor, deschidere punct de lucru, modificare date de
                *                identificare astfel:
                                  a) Art. 7 din statut se modifică prin schimbarea sediului
   Societatea Cooperativă de Consum de gradul 1        social din Caransebeș, str. Mihai Viteazu, bl. 13, județul
          CONSUMCOOP TEACA               Caraș-Severin în Caransebeș, str. Baba Novac nr. 27, județul
        Teaca, județul Bistrița-Năsăud          Caraș-Severin;
                                  b) Art. 27 din statut se modifică prin prelungirea
             HOTĂRÂREA
                                 mandatului de administrator dlui Gherghinuta Iosif Gogu pe o
          adunării generale ordinare          perioadă de 4 ani comerciali consecutivi cu posibilitatea de a
            din 26.02.2008              fi reales;
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din      c) Art. 39 din statut se modifică prin eliberarea din
cadrul Societății Cooperative de Consum de gradul 1       mandatul de cenzor a dnei Costachel Steluta și numirea dnei
CONSUMCOOP TEACA, convocată în condițiile Legii nr.       Pasula Rodica-Viorica, domiciliată în Caransebeș, Str.
1/2005 și ale actului constitutiv, cu respectarea de cvorum și  Racoviței, bl. A2, sc. B, ap. 1, județul Caraș-Severin,
prezență hotărăște:                       identificată cu C.I. seria KS nr. 157793 eliberată de Poliția
  1. Aprobă Raportul consiliului de administrație pentru anul  Caransebeș la data de 24.03.2004, CNP 2541116110648, pe
2007.                              o perioadă de 3 ani comerciali consecutivi;
  2. Aprobă raportul cenzorului pentru anul 2007          d) se deschide un punct de lucru în Caransebeș, Str. 1
  3. Aprobă situația financiară la 31.12.2007.         Decembrie 1918 nr. 5, județul Caraș-Severin.
  4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor      Se modifică datele de identificare ale membrilor
pentru anul 2007.                        cooperatori Damian Maria, Gherghinuta Maria, Gherghinuta
  5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de  Florin-Iosif și Murariu Elena astfel:
măsuri pentru anul 2008.                      1. Damian Maria, domiciliată în Caransebeș, Str. Târgului
  6. Aprobă indemnizația administratorilor și a cenzorului   nr. 7, județul Caraș-Severin, identificată cu C.I. seria KS nr.
pentru anul 2008, precum și valoarea cotizației lunare ce se   219125 eliberată de SPCLEP Caransebeș la data de
virează la UJCC Bistrița Năsăud.                 2.02.2006, CNP 2580405110642;
  (22/640.835)                          2. Gherghinuta Maria, domiciliată în Caransebeș, str.
                *                Baba Novac nr. 27, județul Caraș-Severin, identificată cu C.I.
                                 seria KS nr. 279031 eliberată de SPCLEP Caransebeș la
     Societatea Cooperativă Meșteșugărească         data de 11.12.2007, CNP 2660530113281;
           MEȘTEȘUGARUL
                                  3. Gherghinuta Florin-Iosif, domiciliat în Timișoara, str. Int.
       Caransebeș, județul Caraș-Severin
                                 Martir Angela Sava nr. 5, sc. B, ap. 13, județul Timiș,
                                 identificat cu C.I. seria KS nr. 624051 eliberată de SPCLEP
            ACT ADIȚIONAL
                                 Timișoara la data de 25.09.2007;
    la statutul Societății Cooperative Meșteșugărești
                                  4. Murariu Elena, domiciliată în comuna Turnu Ruieni,
           MEȘTEȘUGARUL
                                 satul Zervești nr. 131, județul Caraș-Severin, identificată cu
  Subsemnata Matola Nicoleta, cetățean român, domiciliată    C.I. seria KS nr. 248312 eliberată de SPCLEP Caransebeș la
în Caransebeș, Aleea Rapsodiei, bl. 6, sc. A, ap. 7, județul   data de 25.01.2007, CNP 2571022110643.
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 25/13.VI.2008

  Celelalte articole rămân neschimbate.                         Societatea Cooperativă
  Prezentul act adițional a fost redactat la Compartimentul                 MODAFLOR
de asistență din cadrul ORC de pe lângă Tribunalul Caraș-                 Slatina, județul Olt
Severin la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit
cererii de servicii nr. 16512/26.05.2008.                         HOTĂRÂREA NR. 1

  (23/643.835)                                     din data de 25.03.2008
                *                   Având în vedere Legea nr. 1/2005, privind organizarea
                                 cooperativei meșteșugărești;
         Societatea Cooperativă
                                     - statutul propriu al MODAFLOR Societate Cooperativă;
        UNIREA MEȘTEȘUGARILOR
          Caracal, județul Olt                 - actul constitutiv al societății cooperative;
                                  - ordinea de zi a adunării generale ordinare a
          HOTĂRÂREA NR. 44               MODAFLOR Societate Cooperativă,
          din data de 29.04.2008              adunarea generală ordinară a MODALFOR Societate
                                 Cooperativă convocată în data de 25.03.2008 în temeiul art.
  Având în vedere
                                 16 alin. 2 din statutul propriu hotărăște:
  - Legea nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea
                                   Art. 1. Aprobă raportul prezentat de administrator privind
cooperației;
                                 activitatea desfășurată în anul 2007.
  - competențele adunării generale prevăzute în statutul
propriu;                               Art. 2. Aprobă bilanțul contabil pe anul 2007 și contul de
  - procesul-verbal al adunării generale ordinare și       profit și pierdere.
materialele înscrise pe ordinea de zi din data de 29.04.2008,     Art. 3. Aprobă raportul prezentat de comisia de cenzori
  adunarea generală a Societății Cooperative           privind activitatea economico-financiară pe anul 2007.
Meșteșugărești UNIREA MEȘTEȘUGARILOR Societate              Art. 4. Aprobă repartizarea profitului net în sumă de 904
Cooperativă hotărăște:                      lei.
  Art. 1. Aprobă Raportul administratorilor pe anul 2007.
                                     (25/644.147)
  Art. 2. Aprobă Bilanțul contabil încheiat la 31.12.2007.
                                                   *
  Art. 3. Aprobă Contul de profit și pierdere și repartizarea
profitului net pe anul 2007.
                                            CONSUMCOOP UNGHENI
  Art. 4. Aprobă „Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul
                                            Societate Cooperativă
2007”.
                                            Ungheni, județul Mureș
  Art. 5. Aprobă Raportul privind realizarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2007.
                                              HOTĂRÂREA NR. 1
  Art. 6. Aprobă încetarea calității de membru al consiliului
de administrație doamnei Dinu Ștefania întrucât s-a                  a A.G.A. din 24 aprilie 2008
pensionat.
                                   Subsemnatul Moldovan Ioan Emil, cetățean român,
  Art. 7. Aprobă alegerea domnului Dinu Bogdan Ștefan
                                 domiciliat în Vidrasău nr. 49, județul Mureș, identificat cu C.I.
membru în consiliul de administrație cu un mandat de 17
                                 seria MS nr. 173208/30.01.2003 eliberată de Poliția Târgu
luni, până pe data de 12.10.2009.
                                 Mureș, având CNP 1600103264408, în calitate de
  Art. 8. Aprobă Programul de modernizare și dezvoltare
pentru anul 2008.                         împuternicit al membrilor din CONSUMCOOP UNGHENI
  Art. 9. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul  SOCIETATE COOPERATIVĂ, cu sediul în Ungheni, str.
2008.                               Principală nr. 109, județul Mureș, înmatriculată la O.R.C.
  Art. 10. Aprobă Criteriile de performanță pentru        Mureș sub nr. C26/16/2005, rog a se cuprinde următoarele
administratori în anul 2008.                   modificări:
  Art. 11. Aprobă Sistemul propriu de salarizare pentru anul    1. Conform Hotărârii Adunării generale Ordinare din
2008.                               14.04.2008 s-a hotărât revocarea prezentului consiliu de
  Art. 12. Aprobă Clauzele generale privind raporturile de    administrație, pe viitor acesta fiind format din Moldovan Ioan
muncă în societatea cooperativă meșteșugărească.         Emil, cu datele de mai sus, Lit Alexandru, cetățean român,
  (24/644.146)                         născut la data de 11.12.1950 în Sausa, județul Mureș,
                *                 domiciliat în Vidrasău, nr. 13, județul Mureș, identificat cu C.I.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 25/13.VI.2008                  13

seria MS nr. 307739/28.02.2005 eliberată de Poliția Târgu       3. Aprobă bilanțul contabil, situațiile financiare pe 2007 și
Mureș, având CNP 1501211264406, și de dna Chirtes         modul de repartizare a profitului.
Saveta, cetățean român, născută la data de 17.10.1956 în       4. Aprobă execuția contractului de administrare și
Frunzeni, județul Mureș, domiciliată în Ungheni, nr. 67, bl. H,  realizarea indicatorilor sintetici pe 2007.
sc. 2, ap. 9, județul Mureș, identificată cu C.I. seria MS nr.
                                   5. Aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de
458595/19.02.2008 eliberată de SPCLEP Târgu Mureș,
                                  administrație pe 2007.
având CNP 15601017261461, durata mandatelor de
                                   6. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de
administrare fiind pe o perioadă de 4 ani, începând cu data
                                  activitate pe anul 2008.
de 14.04.2008.
  2. Revocarea prezentei Comisii de cenzori, următoarea       7. Aprobă criteriile de preformanță și indicatorii sintetici pe
comisie de cenzori fiind formată din 2 persoane, prin dl      anul 2008 care se anexează la Contractul de administrare nr.
Negovan Emil, cetățean român, născut la data de 24.11.1937     1/2005.
în Pogăceaua, județul Mureș, domiciliat în Târgu Mureș, str.     8. Eliberarea din funcție a actualilor cenzori.
Moldovei nr. 24, județul Mureș, identificat cu B.I. seria B.E.    9. Alegerea începând cu 16.04.2008 a următorilor:
nr. 181696 eliberat de Poliția Târgu Mureș, având CNP       cenzor, Negovan Emil și cenzor supleant Bors Mihail, ambii
1371124264398, și prin dna Lit Viorica-Rodica, cetățean      cu un mandat de 3 exerciții financiare.
român, născută la data de 2.10.1953 în Vidrasău, județul       10. Aprobă indemnizațiile lunare pe anul 2008 pentru
Mureș, domiciliată în Vidrasău, nr. 13, județul Mureș,       membrii consiliului de administrație (500 lei NET/pers) și
identificată cu C.I. seria MS nr. 197986/23.06.2003 eliberată   pentru cenzori începând cu 1 mai a.c. în suma de 400 lei
de Poliția Târgu Mureș, având CNP 2531002264373, durata      NET pentru cenzor și 200 lei NET pentru cenzorul supleant.
mandatelor fiind pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de
                                   11. Aprobă casarea și scoaterea din evidența contabilă a
14.04.2008.
                                  mijloacelor fixe care nu mai pot fi utilizate din cauza uzurii
  3. Revocarea din calitatea de președinte a dlui Laszlo
                                  fizice, în valoare totală de 10.517,27 lei, localizate la un
Iosiv, în această calitate fiind numit dl Moldovan Ioan Emil, cu
                                  număr de 12 poziții conform referatului nr. 45/2008, prezentat
datele de mai sus.
                                  la punctul DIVERSE.
  4. Radierea punctelor de lucru din Ungheni, Str. Mureșului
                                   12. Aprobă scoaterea din activ a unui număr de 4 clienți
nr. 111, județul Mureș, și cel din Ungheni, str. Principală nr.
                                  insolvabili - pentru care s-au epuizat toate căile legale de
111, județul Mureș.
                                  recuperare - în sumă totală de 3.192,54 lei și înregistrarea
  Redactată de părți sub semnătură privată în 3 exemplare
                                  acestora pe cheltuieli nedeductibile din punct de vedere
azi, 24.04.2008.
                                  fiscal, conform Referatului nr. 46/2008, prezentat la punctul
  (26/641.394)                          DIVERSE.

                *                    (27/641.395)

                                                  *
      Societatea Cooperativă de Consum
      FEDERALCOOP TÂRGU MUREȘ
       Târgu Mureș, județul Mureș                    Societatea Cooperativă de Consum
                                         FEDERALCOOP TÂRGU MUREȘ
           HOTĂRÂREA NR. 1                        Târgu Mureș, județul Mureș

   a adunării generale ordinare din 16 aprilie 2008
                                            HOTĂRÂREA NR. 1
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
                                         a adunării generale extraordinare
S.C.C. FEDERALCOOP TÂRGU MUREȘ, în prezența a 25
                                             din 16 aprilie 2008
membri cooperatori din totalul de 25, în temeiul Legii nr.
1/2005 și al statutului societății, hotărăște:            Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
  1. Aprobă raportul consiliului de administrație pe anul     ai S.C.C. FEDERALCOOP TÂRGU MUREȘ, în prezența a
2007.                               25 membri cooperatori din totalul de 25, în temeiul Legii nr.
  2. Aprobă raportul cenzorului pe anul 2007.           1/2005 și al statutului societății, hotărăște:
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 25/13.VI.2008

  1. Aprobă și ratifică vânzările de active pe anul 2007,        1. Forma, denumirea și sediul societăților cooperative
conform anexei nr. 1, și a celor din trim. I. 2008, conform      participante la operațiune
anexei nr. 3.                               1.  FEDERALCOOP      SĂLAJ-ZALĂU     Societate
  2. Aprobă situația închirierilor de spații pe anul 2007,      Cooperativă de Gr. II, cu sediul social în Zalău, județul Sălaj,
conform anexei nr. 2, precum și renegocierile contractelor de     Str. M. Viteazul nr. 60, telefon 0260/61.76.99, înregistrată la
închiriere care s-au efectuat în cursul trim. I. 2008, conform    Oficiul Registrului Comerțului Sălaj sub nr. C 31/28/2005,
anexei nr. 4.                             CUI RO 678888, capital social 3.310 lei cu un nr. de 331 de
  3. Aprobă bunurile societății care pot face obiectul ipotecii,   părți sociale ce revin unui nr. de 24 acționari persoane
gajului, închirierii, demolării și înstrăinării pe parcursul anului  juridice și 32 de acționari persoane fizice, valoarea unei
2008 conform anexei nr. 5, și mandatează Consiliul de         acțiuni fiind de 10 lei, reprezentată prin administratori Pop
administrație al societății pentru îndeplinirea demersurilor     Grigoriu Marin - președinte, Kelemen Gyongyi Emese,
necesare executării acestor operațiuni.                Păcurar Elena, Man Dorel, Ghilea Ioan;
                                     2. COOP. DE CONSUM SÎNMIHAIU-ALMAȘULUI
  4. Aprobă radierea întregului obiect de activitate existent
                                   Societate Cooperativă de Gr. I, cu sediul social în
conform clasificării vechi și stabilirea noului obiect de
                                   Sânmihaiu-Almașului, județul Sălaj, înregistrată la Oficiul
activitate în baza CAEN Rev. 2, care a intrat în vigoare în
                                   Registrului Comerțului Sălaj sub nr. C 31/26/2005, CUI
cursul a.c.
                                   RO703256, capital social 580 lei împărțit în 58 de acțiuni cu
  5. Aprobă desființarea unităților (sedii secundare)
                                   un nr. de 16 acționari, valoarea unei acțiuni fiind de 10 lei,
specificate în anexa nr. 6, precum și schimbarea profilului
                                   societate cooperativă cu capital privat reprezentată prin
sediului secundar din Livezeni, str. Principală nr. 24, județul
                                   administratorii: Măgurean Maria, Mocan Vasile, Nergheș
Mureș din Cofetărie în bar.
                                   Felicia.
  6. Aprobă înlocuirea actului constitutiv existent - ca        II. Fundamentarea și condițiile fuziunii
urmare a modificărilor survenite - cu un act constitutiv al        FEDERALCOOP SĂLAJ-ZALĂU Soc. Cooperativă de gr.
societății încheiat într-o formă nouă, actualizată.          II are un capital social de 3.310 lei, deține un nr. de 331 de
  (28/641.396)                           părți sociale cu un nr. de 24 de acționari persoane juridice și
                                   32 acționari persoane fizice, valoarea unei acțiuni fiind de 10
                 *                  lei.
                                     COOP DE CONSUM SÎNMIHAIU-ALMAȘULUI Soc.
                                   Cooperativă de gr. I are un capital social de 580 lei, deține un
         FEDERALCOOP SĂLAJ
                                   nr. de 58 părți sociale cu un nr. de 16 acționari, valoarea unei
       Societate Cooperativă de gradul 2
                                   acțiuni fiind de 10 lei.
          Zalău, județul Sălaj
                                     Obiectul de activitate principal al societății cooperative îl
                                   reprezintă comercializarea mărfurilor industriale și alimentare
          PROIECT DE FUZIUNE
                                   și executarea de prestări servicii în folosul membrilor
  În baza hotărârii adunării generale extraordinare din data    cooperatori și al locuitorilor din satele și comunele respective
de 8.04.2008 a acționarilor de la FEDERALCOOP SĂLAJ          în principal.
Soc. Cooperativă de gr. II, a hotărârii adunării generale         După anul 1989 societățile cooperatiste nu au mai avut
extraordinare din data de 28.03.2008 a acționarilor de la       monopolul acestei activități în mediul rural și urban, luând
Coop. de Consum Sînmihaiu-Almașului Societate             naștere mii de ageni economici care desfășoară activități
Cooperativă de gr. I, în temeiul prevederilor Cap.IX.         economice similare cu cele care formează obiectul de
Fuziunea, divizarea și dizolvarea societăților cooperatiste din    activitate al organizațiilor cooperației de consum. În perioada
Legea nr. 1/2005, s-a aprobat fuziunea prin absorbție a        celor 17 ani de activitate datorită inflației și creșterii
Coop. de consum Sînmihaiu-Almașului Soc. Cooperativă de        cheltuielilor de circulație și de producție, societățile
gr. I de către FEDERALCOOP SĂLAJ Soc. Cooperativă de         cooperative s-au confruntat cu fenomenul de decapitalizare
Gr. II, societate absorbantă.                     de ordinul milioanelor. Activitatea legală ce o desfășoară,
  În conformitate cu prevederile art. 78 alin. 1 din Legea nr.    fiscalitatea ridicată și confruntarea cu concurența neloială
1/2005, a organizațiilor cooperatiste, administratorii celor     și-au lăsat amprenta asupra situației economico-financiare a
două societăți cooperatiste care fuzionează întocmesc         organizației cooperației de consum. În prezent se pune
prezentul proiect de fuziune                     problema comasării acestora în organizații puternice, care să
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 25/13.VI.2008                15

permită o dezvoltare economică ascendentă și crearea           În cadrul protocolului obiect distinct va fi predarea
resurselor economico-financiare necesare finanțării întregii     capitalului social cu nr. de părți sociale însoțite de Registrul
activității. Prin fuziune se reduc cheltuielile de administrație și  membrilor cooperatori și al părților sociale.
conducere.                                VI. Alte prevederi
  Cooperativa de consum Sînmihaiu-Almașului Soc.             În contrast cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 1/2005 nu
Cooperativă prezintă o situație financiară negativă în sensul     prevede calcularea şi stabilirea de prime de fuziune sau
existenței unor datorii ca efect al unei activități economice     divizare la organizațiile coop. de consum.
reduse.                                 Societățile cooperative fiind reorganizate în cursul anului
  Organizația absorbită nu-și poate continua activitatea în     2005, nu au emis obligațiuni cooperatiste.
mod independent și prin continuarea activității în această       Membrii cooperatori de la organizația absorbită vor
formă s-ar dizolva de drept, intrând sub incidența          deveni membri cooperatori la FEDERALCOOP SĂLAJ-
prevederilor Legii 64/1995 și art. 35,82 din Legea nr. 1/2005.    ZALĂU Societate Cooperativă, în calitate de absorbantă.
  III. Stabilirea și evaluarea activului și pasivului care se      Zalău, la 8.04.2008
transmit societăților cooperative absorbante               (29/641.595)
  FEDERALCOOP SĂLAJ-ZALĂU Societate Cooperativă
de gr. II, în calitate de absorbantă, urmează să dobândească                     *
drepturile și să fie ținută de obligațiile organizației
cooperatiste Sînmihaiu-Almașului, care își încetează                  Cooperativa de Consum
activitatea.                                     HIDA Societate Cooperativă
 Activul și pasivul Coop. de consum Sînmihaiu-Almașului -                Hida, județul Sălaj
Soc. Cooperativă de gr. 1, în calitate de absorbită, se
prezintă conform datelor de mai jos:                              HOTĂRÂREA

  - Activul total .... 90.374 lei                          adunării generale extraordinare
  Din care: - imobilizări corporale.... 9.860 lei            Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
  - active circulante total .... 16.826 lei             din cadrul Cooperativei de Consum HIDA, care a avut loc în
  - Pasivul total..... 90.374 lei.                  localitatea Hida, Piața Sfatului nr. 3, în data de 28.03.2008,
  Din care: - capital propriu .... 50.932 lei            ora 11.00, la care au participat un număr de 23 membri
                                   cooperatori din totalul de 25, în temeiul prevederilor Legii nr.
  - datorii ... 39.442 lei.
                                   1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației,
  Activul evaluat al societății cooperatiste absorbite va face
                                   hotărăște:
obiectul unui raport distinct.
                                     1. Aprobă bunurile Cooperativei de Consum Hida care pot
  IV. Raportul de schimb al părților sociale             face obiectul închirierii:
  Întrucât Legea nr. 1/2005, de organizare și funcționare a       Spații comerciale Supermagazin Hida
cooperației, stipulează în mod expres că membrii cooperatori       Magazin Miluan
nu pot beneficia de partea indivizibilă ci numai de părțile       Laborator cofetărie Hida
sociale și dividendele existente, nu se mai pune problema        Berărie Hida
determinării raportului de schimb în funcție de activul net.       Carmangerie Hida
  Membrii cooperatori beneficiază de părțile sociale vărsate      Bar Hida
și eventualele dividende ce se repartizează din profitul net.      Frizerie Hida
  V. Modalități de predare a părților sociale deținute de        Birouri Dragu
societatea cooperativă absorbită                     Gajării:
  Fuziunea efectivă se va face pe baza activului și pasivului     Laborator cofetărie și carmangerie Hida
înregistrat în bilanțul contabil ținând cont de evaluarea        Magazin cu bufet Dragu
mijloacelor fixe și circulante.                     și înstrăinării prin vânzare în anul 2008:
  După îndeplinirea condițiilor de la art. 79 alin. 1 din Legea     Magazin Miluan
1/2005, predarea patrimoniului se va face pe bază de           Magazii burtărie Hida
protocol de predare-primire.                       Obiecte de inventar disponibile.
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 25/13.VI.2008

  2. Aprobă mandatarea consiliului de administrație cu               2. Aprobă raportul cenzorului pe anul 2007.
îndeplinirea demersurilor necesare executării operațiunilor de            3. Aprobă situațiile financiare anuale și modul de
la punctul 1.                                  repartizare a profitului din activitatea anului 2007.
  3. Aprobă actul constitutiv cu noul obiect de activitate
                                           4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor.
principală și secundară conform noului cod CAEN Rev. 2.
                                           5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de
  4. Nu se aprobă fuziunea cu nicio altă cooperativă.
                                         activitate pe anul 2008.
   (30/641.596)
                                           6. Aprobă modul de realizare a contractului de
                   *                     administrare pentru anul 2007 și criteriile de performanță
                                         pentru anul 2008.
          Cooperativa de Consum
          HIDA Societate Cooperativă                    7. Aprobă revocarea din funcție a cenzorului și alegerea
               Hida                        prin vot secret cu unanimitate de voturi a cenzorului plin
                                         Matei Dumitru și cenzorului supleant Rodina Veronica.
               HOTĂRÂREA                       8. Aprobă menținerea indemnizației pentru membrii
           adunării generale ordinare                 consiliului de administrație și cenzor stabilită în adunarea
                                         generală din 2007.
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din
                                           9. S-a eliberat din consiliul de administrație dl Făgăraș
cadrul Cooperativei de Consum Hida, care a avut loc în
                                         Iulius - caz de deces - și s-a ales prin vot secret cu
localitatea Hida, Piața Sfatului nr. 3, în data de 28.03.2008,
                                         unanimitate de voturi ca membru în consiliu dna Boldor Livia,
ora 11.00, la care au participat un număr de 23 membri
                                         cetățean român, născută la data de 5.03.1970 în Hida,
cooperatori din totalul de 25, în temeiul prevederilor Legii nr.
                                         județul Sălaj, domiciliată în Hida, nr. 8, posesoare a CI seria
1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației,
                                         SX nr. 030387 eliberată de Poliția Hida la data de
hotărăște:
                                         23.11.2000, cod numeric personal 2700305310282.
  1. Aprobă raportul consiliului de administrație pe anul
2007.                                          (31/641.597)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|283695]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, nr. 25/13.VI.2008 conține 16 de pagini.      Prețul: 7,20 lei       ISSN 1841—2718

								
To top