008 - PDF

Document Sample
008 - PDF Powered By Docstoc
					                           PARTEA A VII-A
Anul 176 (IV) — Nr. 8        PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE                  Miercuri, 9 aprilie 2008      PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE
 PRESTAREA Societate Cooperativă Meșteșugărească            Societatea Cooperativă Meșteșugărească SEMENICUL,
       Pitești, județul Argeș                 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Caraș-Severin sub nr. C11/25/2005 a hotărât de
            ACT ADIȚIONAL                comun acord) în data de 27 februarie 2008 modificarea art.
                                  10 alin. 1 lit. a, b și c din statutul societății, privind obiectul de
  Subsemnatul Duminică Laurențiu, în calitate de
                                  activitate, care se actualizează ca urmare a intrării în vigoare
împuternicit, am procedat la ducerea la îndeplinire a
                                  a CAEN rev. 2, activități ce sunt stipulate în statutul
formalităților legale privind radierea punctului de lucru -
                                  reactualizat conform art. 204 alin. 4 din L.S.C., cu care sunt
FOTO COLOR din Pitești, str. I. C. Brătianu, bl. B3, județul
                                  de acord în totalitate.
Argeș.
                                    Obiectul principal de activitate:
  Prezentul act adițional face parte integrantă din statutul
                                    9602 - coafură și alte activități de înfrumusețare.
cooperativei și va urma procedura legală privind publicarea,      Restul articolelor rămân neschimbate.
înregistrarea și autorizarea.
                                     (2/518.955)
  Redactat în 6 exemplare de către Biroul de asistență din
                                                   *
cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș.                                  Societatea Cooperativa de Consum de gradul 1
  (1/518.845)                             CONSUMCOOP SPERMEZEU, localitatea Târlișua
                *                          județul Bistrița-Năsăud

 Societatea Cooperativă Meșteșugărească SEMENICUL                       HOTĂRÂREA
     Caransebeș, județul Caraș-Severin                 adunării generale ordinare din data de 4 martie 2008

            ACT ADIȚIONAL                  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din
                                  cadrul Societății Cooperative de Consum de gradul 1
    La societatea Cooperativă Meșteșugărească          CONSUMCOOP SPERMEZEU, convocată în condițiile Legii
SEMENICUL cu sediul în Caransebeș, str. Nicolae Bălcescu      nr. 1/2005 și ale actului constitutiv, cu respectarea de cvorum
nr. 3, înregistrată în registrul comerțului sub nr. C11/25/2005,  și prezență, hotărăște:
având CIF nr. RO 1067858, reprezentată prin domnul Buru         1. Aprobă raportul administratorului unic pe anul 2007.
Victor, având funcția de președinte, și doamna Sorinchescu       2. Aprobă raportul cenzorului pentru anul 2007.
Aurica-Paulina, având funcția de contabil-șef, în ședința        3. Aprobă situația financiară la data de 31 decembrie
consiliului de administrație din data de 27 februarie 2008, s-a   2007.
hotărât să se aducă modificări în art. 10 alineatul 1 literele a,    4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorului
b și c din statutul societății:                   unic pentru anul 2007.
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008

  5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de      1623 - fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie,
măsuri pentru anul 2008.                       pentru construcții;
  6. Aprobă indemnizația administratorului unic pentru anul       1624 - fabricarea ambalajelor din lemn;
2008.                                  1629 - fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
                                   articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale
    (3/519.997)
                                   împletite;
                *
                                     2052 - fabricarea cleiurilor;
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească              2053 - fabricarea uleiurilor esențiale;
           PRESTAREA                      2059 - fabricarea altor produse chimice n.c.a.;
Societate cooperativă de gradul I, Bârlad, județul Vaslui        2222 - fabricarea articolelor de ambalaj din material
                                   plastic;
           HOTĂRÂREA nr. 1/2008                2420 - producție de tuburi, țevi, profile tubulare și
                                   accesorii pentru acestea, din oțel;
 a adunării generale extraordinare a membrilor cooperatori
                                     2451 - turnarea fontei;
   Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori       2529 - producție de rezervoare, cisterne și containere
din SCM „PRESTAREA”, Bârlad, convocați conform Legii         metalice;
nr. 1/2005 art. 35 pentru data de azi, 21 ianuarie 2008,         2571 - fabricarea produselor de tăiat;
hotărăște:                                2599 - fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
   Art. 1. - Aprobă vinderea activului din Bârlad, str. Vasile     2611 - fabricarea subansamblurilor electronice (module);
Pârvan nr. 11, conform prevederilor Legii nr. 1/2005 art. 4       2680 - fabricarea suporților magnetici și optici destinați
lit. „h”.                              înregistrărilor;
   Art. 2. - Aprobă cererea de demisie din funcția de         2811 - fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor
președinte al cooperativei a dlui Croitoru Vasile.          pentru avioane, autovehicule și motociclete);
   Art. 3. - Aprobă cu un număr de 37 voturi (65 % din         2812 - fabricarea de motoare hidraulice;
numărul votanților prezenți) alegerea dnei Dudău Sofiea în        2813 - fabricarea de pompe și compresoare;
funcția de președinte al SCM „PRESTAREA” Bârlad, conform         2814 - fabricarea de articole de robinetărie;
prevederilor Legii nr. 1/2005 art. 2 alin. 2 și art. 55, pentru un    2815 - fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteze
mandat de 4 (patru) ani, 21 ianuarie 2008-21 ianuarie 2012.     și a elementelor mecanice de transmisie;
   Art. 4. - O împuternicește pe dna Dudău Sofiea să          2823 - fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou
reprezinte societatea, să semneze și să depună la Oficiul      (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor
Registrului Comerțului Vaslui actele.                periferice);
                                     2932 - fabricarea altor piese și accesorii pentru
    (4/520.011)
                                   autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
                *
                                     3011 - construcție de nave și structuri plutitoare;
Societatea Cooperativă Meșteșugărească TEHNIC GAS            3020 - fabricarea materialului rulant;
           Constanța                      3030 - fabricarea de aeronave și nave spațiale;
                                     3101 - fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
           HOTĂRÂREA nr. 1/2008                3102 - fabricarea de mobilă pentru bucătării;
                                     3103 - fabricarea de saltele și somiere;
  În baza Ordinului (președintelui Institutului Național de       3109 - fabricarea de mobilă n.c.a.;
Statistică) nr. 337/2007, publicat în Monitorul Oficial al        3299 - fabricarea altor produse manufacturate n.c.a.;
României nr. 293/2007, se recodifică obiectul de activitate.
                                     3311 - repararea articolelor fabricate din metal;
  Activitate principală: 2011 - fabricarea gazelor industriale.     3312 - repararea mașinilor;
  Activități secundare:                         3315 - repararea și întreținerea navelor și bărcilor;
  0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală;        3319 - repararea altor echipamente;
  0163 - activități după recoltare;                   3320 - instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
  0164 - pregătirea semințelor;                     4120 - lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și
  0311 - pescuitul maritim;                     nerezidențiale;
  0312 - pescuitul în ape dulci;                    4211 - lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor;
  1039 - prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor       4212 - lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață
n.c.a.;                               și subterane;
  1610 - tăierea și rindeluirea lemnului;                4213 - construcția de poduri și tuneluri;
  1621 - fabricarea de furnire și panourilor din lemn;         4221 - lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru
  1622 - fabricarea parchetului asamblat în panouri;        fluide;
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008                     3

  4222 - lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru   4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
electricitate și telecomunicații;                  tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine
  4291 - construcții hidrotehnice;                 specializate;
  4299 - lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești    4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
n.c.a.;                               luminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine
  4311 - lucrări de demolare a construcțiilor:           specializate;
  4312 - lucrări de pregătire a terenului;              4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
  4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;      specializate;
  4321 - lucrări de instalații electrice;               4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
                                   papetărie, în magazine specializate;
  4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
                                    4763 - comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
condiționat;
                                   magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine
  4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;
                                   specializate;
  4331 - lucrări de ipsoserie;
                                    4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
  4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
                                   magazine specializate;
  4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;
                                    4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor
  4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de      din piele, în magazine specializate;
geamuri;                                4773 - comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice,
  4339 - alte lucrări de finisare;                 în magazine specializate;
  4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la         4774 - comerț cu amănuntul al articolelor medicale și
construcții;                             ortopedice, în magazine specializate;
  4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;         4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de
  4613 - intermediere în comerțul cu material lemnos și      parfumerie, în magazine specializate;
materiale de construcții;                        4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice;         vândute prin magazine;
  4676 - comerț cu ridicata al altor produse intermediare;      4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
  4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,      băuturilor și produselor din tutun, efectuat prin standuri,
cu vânzare predominant de produse alimentare, băuturi și       chioșcuri și piețe;
tutun;                                 4782 - comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și
  4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor       încălțămintei, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
proaspete, în magazine specializate;                  4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
  4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din    piețe al altor produse;
carne, în magazine specializate;                    4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
  4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și     comenzi sau prin Internet;
moluștelor, în magazine specializate;                  4931 - transporturi urbane, suburbane și metropolitane de
  4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de       călători;
patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;      4932 - transporturi cu taxiuri;
  4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine        4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
specializate;                              4941 - transporturi rutiere de mărfuri;
  4726 - comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în       4942 - servicii de mutare;
magazine specializate;                         5210 - depozitări;
  4729 - comerț cu amănuntul al altor produse alimentare,       5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi
în magazine specializate;                      terestre;
  4743 - comerț cu amănuntul al echipamentelor            5222 - activități de servicii anexe transporturilor pe apă;
audio/video în magazine specializate;                  5223 - activități de servicii anexe transporturilor aeriene;
  4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine        5224 - manipulări;
specializate;                              7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
  4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al    management;
articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine      7120 - activități de testări și analize tehnice;
specializate;                              8130 - activități de întreținere peisagistică;
  4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,        8292 - activități de ambalare;
tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine        9512 - repararea echipamentelor de comunicații;
specializate;                              9521 - repararea aparatelor electronice de uz casnic;
  4                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008

  9522 - repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a       Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al societății
echipamentelor pentru casă și grădină;               cu suma de 7.630 lei, reprezentînd contravaloarea a 763
  9523 - repararea încălțămintei și a articolelor din piele;   părți sociale.
                                    Art. 2. După majorare capitalul social al societății este de
  9524 - repararea mobilei și a furniturilor casnice;
                                  45.300 lei, reprezentând contravaloarea a 4.530 părți
  9525 - repararea ceasurilor și a bijuteriilor;         sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, numerotate
  9529 - repararea articolelor de uz personal și         de la nr. 1 la nr. 4.530.
gospodăresc n.c.a.;                          Art. 3. Se cooptează în cadrul societății cooperatiste, avînd
  9609 - alte activități de servicii n.c.a.            calitatea de membru cooperator, următoarele persoane:
  Prezentul înscris a fost redactat de către Compartimentul      1. Bondă Daniela, revenindu-i un număr de 15 acțiuni;
de asistență din cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe      2. Epure Al Michi Minica, revenindu-i un număr de 50 de
lângă Tribunalul Constanța astăzi, 25 ianuarie 2008, sub      acțiuni.
semnătură privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare        (7/521.472)
pentru părți și un exemplar pentru emitent.                            *

    (5/521.011)                             Societatea Cooperativă ÎMBRĂCĂMINTEA
                 *                         Timișoara, județul Timiș

     Societatea Cooperativă Meșteșugărească                     HOTĂRÂREA nr. 3
        CARPEMAT NEV., Constanța                      din data de 21 februarie 2008
                                   a adunării generale a asociaților Societății Cooperative
            HOTĂRÂREA nr. 1                         „ÎMBRĂCĂMINTEA”
           din data de 12 martie 2008             Adunarea generală a Societății Cooperative
                                  „ÎMBRĂCĂMINTEA” întrunită în ședința din data de 21
  Adunarea generală a „Carpemat Nev.” SCM a hotărît
                                  februarie 2008, ținând cont de legislația în vigoare și de
următoarele:
                                  prevederile actelor constitutive, prin președinte dl Fluxă
  Art. 1. Se procedează la modificarea domeniului principal    Nicolae, cetățean român, domiciliat în Timișoara, Str.
de activitate, respectiv 4619 - intermediere în comerțul cu    Salcâmilor nr. 50, bl. 73A, sc. A, et. 2, ap. 11, județul Timiș,
produse diverse. Se procedează și la recodificarea         posesor al C.I. seria TM nr. 309828 eliberată de Poliția
domeniului secundar de activitate, conform actului constitutiv   Timișoara la data de 27 februarie 2003, având cod numeric
actualizat.                            personal 1571208354721, a hotărât următoarele:
  Art. 2. Hotărârea intră în vigoare cu data de 12 martie      1. Se reformulează obiectul de activitate al societății
2008, data redactării sub semnătură privată.            conform Ordinului nr. 337 din data de 20 aprilie 2007, privind
                                  actualizarea activităților din economia națională CAEN așa
    (6/521.012)
                                  cum este menționat în actul constitutiv actualizat anexat, cu
                 *                 precizarea că obiectul de activitate reformulat este cel
                                  înregistrat la data înregistrării prezentului act modificator.
     Societatea Cooperativă ÎMBRĂCĂMINTEA            Menționăm că activitatea principală a societății este cod
          Timișoara, județul Timiș            CAEN 1413 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
                                  (exclusiv lenjerie de corp).
            HOTĂRÂREA nr. 3                2. Se împuternicește dl Fluxă Nicolae, domiciliat în
                                  Timișoara, Str. Salcâmilor nr. 50, bl. 73A, sc. A, et. 2, ap. 11,
   din data de 21 februarie 2008 a adunării generale
                                  județul Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 309828 eliberată
 a asociaților Societatea Cooperativă ÎMBRĂCĂMINTEA
                                  de Poliția Timișoara la data de 27 februarie 2003, având
  Adunarea generală a Societății Cooperative           codul numeric personal 1571208354721, în calitate de
„ÎMBRĂCĂMINTEA” întrunită în ședința din data de 21        președinte al adunării generale a asociaților Societății
februarie 2008, ținând cont de legislația în vigoare și de     Cooperative „ÎMBRĂCĂMINTEA” Timișoara, să semneze, să
prevederile actelor constitutive, prin președinte dl Fluxă     depună și să ridice toate actele, actul constitutiv actualizat,
Nicolae, cetățean român, domiciliat în Timișoara, Str.       anexa la hotărârea adunării generale a asociaților, și orice
Salcâmilor nr. 50, bl. 73A, sc. A, et. 2, ap. 11, județul Timiș,  alte declarații, mențiuni, în vederea modificării actelor
posesor al C.I. seria TM nr. 309828 eliberată de Poliția      constitutive ale societății.
Timișoara la data de 27 februarie 2003, având cod numeric       (8/521.473)
personal 1571208354721, a hotărât următoarele:                           *
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008                        5

    Societatea Cooperativa ÎMBRĂCĂMINTEA              Adunarea generală a Societății Cooperative
         Timișoara, județul Timiș              ÎMBRĂCĂMINTEA Timișoara, cu unanimitate de voturi,
                                  hotărăște:
           HOTĂRÂREA NR. 1                 Art. 1. Se aprobă contractele de închiriere și actele
                                  adiționale încheiate de la ultima adunare generală:
           din data de 21.02.2008
                                   Nr. crt.  Număr contract         Societatea
    a adunării generale a membrilor cooperatori          1.    1/05.02.2008  Contract de închiriere SC SEMBERT
  ai Societății Cooperative ÎMBRĂCĂMINTEA Timișoara
                                    2.    2/14.02.2008  Contract de închiriere SC LOCK ANDI
  Adunarea generală a Societății Cooperative             3.    3/19.02.2007  Contract de închiriere SC ALIDO AS
ÎMBRĂCĂMINTEA Timișoara a fost întrunită în ședința          4.    4/01.03.2007  Contract de închiriere SC CONSORIA
ordinară din data de 21.02.2008 la sediul din Timișoara, Piața     5.    6/16.04.2007  Contract de închiriere SC EXPRES CASA
Huniade nr. 2, în prezența a 63 asociați din totalul de 67,      6.    7/29.05.2007  Contract de închiriere SC ISSVEFLAVIA
  în conformitate cu prevederile din Legea nr. 1/2005, privind    7.    8/01.06.2007  Contract de închiriere SC MISTERS TECO
societățile cooperative, coroborate cu prevederile statutului     8.    9/26.06.2007  Contract de închiriere SC LAMITIM
Societății Coopetativa ÎMBRĂCĂMINTEA Timișoara.            9.    10/27.06.2007  Contract de închiriere SC PALADINO
  Adunarea generală a Societății Coopetativa             10.    11/29.06.2007  Contract de închiriere SC TIM RELANCO
ÎMBRĂCĂMINTEA Timișoara, cu unanimitate de voturi,          11.    12/01.08.2007  Contract de închiriere SC MISTERS TECO
hotărăște:                              12.    13/28.09.2007  Contract de închiriere SC TIM RELANCO
  Art. 1. Se aprobă:                         13.    14/29.11.2007  Contract de închiriere SC BUSINESS LIKE
  - Raportul consiliului de administrație cu privire la situația   Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica conducerii
economico-financiară a anului 2007                 Societății Cooperative ÎMBRĂCĂMINTEA și la ORC Timiș
  - Raportul comisiei de cenzori asupra bilanțului și a      pentru a fi menționată în registrul comerțului și publicată în
contului de profit și pierdere pe anul 2007             Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, și la Primăria
  - Bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul 2007     Municipiului Timișoara.
  - Repartizarea profitului net:
                                     (10/521.475)
  12.000 lei la dividende
                                                    *
  38.000 lei la fondul de participare la profit
  23.452 lei la investiții.                          Societatea Cooperativa ÎMBRĂCĂMINTEA
  Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica conducerii                  Timișoara, județul Timiș
Societății Cooperative ÎMBRĂCĂMINTEA și la ORC Timiș
pentru a fi menționată în registrul comerțului și publicată în                HOTĂRÂREA NR. 5
Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.
                                              din data de 21.02.2008
  (9/521.474)
                                   a adunării generale a membrilor cooperatori ai Societății
                *
                                      Cooperative ÎMBRĂCĂMINTEA Timișoara
    Societatea Cooperativa ÎMBRĂCĂMINTEA              Adunarea generală a Societății Cooperative
         Timișoara, județul Timiș              ÎMBRĂCĂMINTEA Timișoara a fost întrunită în ședința
                                  ordinară din data de 21.02.2008 la sediul din Timișoara, Piața
           HOTĂRÂREA NR. 4                Huniade nr. 2, în prezența a 63 asociați din totalul de 67,
           din data de 21.02.2008              în conformitate cu prevederile din Legea nr. 1/2005,
                                  privind societățile cooperative; coroborate cu prevederile
 a adunării generale a membrilor cooperatori ai Societății     statutului Societății Cooperative ÎMBRĂCĂMINTEA
    Cooperative ÎMBRĂCĂMINTEA Timișoara             Timișoara.
  Adunarea generală a Societății Cooperative             Adunarea generală a Societății Coopetative
ÎMBRĂCĂMINTEA Timișoara a fost întrunită în ședința         ÎMBRĂCĂMINTEA Timișoara, cu unanimitate de voturi,
ordinară din data de 21.02.2008 la sediul din Timișoara, Piața   hotărăște:
Huniade nr. 2, în prezența a 63 asociați din totalul de 67,       Art. 1. Se aprobă:
  în conformitate cu prevederile din Legea nr. 1/2005,        - Raportul consiliului de administrație cu privire la situația
privind societățile cooperative, coroborate cu prevederile     economico-financiară a anului 2007
statutului Societății Cooperative ÎMBRĂCĂMINTEA            - Raportul de reevaluare a clădirilor întocmit de S.C. SOP
Timișoara.                             CONSULTING - S.R.L., Timișoara.
  6                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008

  Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica conducerii        Art. 2. Se aprobă vânzarea Atelierului de lăcătușerie,
Societății Coopetativa ÎMBRĂCĂMINTEA și la ORC Timiș       evaluat la suma de 87.714,19 lei.
pentru a fi menționată în registrul comerțului și publicată în    Art. 3. Se aprobă vânzarea Atelierului de cruci, evaluat la
Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, și la Primăria   suma de 31.205,37 lei.
Municipiului Timișoara.                       Art. 4. Se aprobă virarea sumelor din vânzarea spațiilor la
                                 bugetul statului în contul transmis de către Administrația
  (11/521.476)
                                 Finanțelor Publice.
                *
                                   Art. 5. Se împuternicește dna Brinzea Ana pentru
    Societatea Cooperativă ÎMBRĂCĂMINTEA           publicarea hotărârii adunării generale.
         Timișoara, județul Timiș               (13/521.968)
                                                 *
          HOTĂRÂREA NR. 2
                                    Societatea Cooperativă CONSUMCOOP ADRID
          din data de 21.02.2008
                                         Adrid, județul Satu Mare
 a adunării generale a membrilor cooperatori ai Societății
    Cooperative ÎMBRĂCĂMINTEA Timișoara                     HOTĂRÂREA NR. 125
  Adunarea generală a Societății Cooperative                     din data de 4.12.2007
ÎMBRĂCĂMINTEA TIMIȘOARA a fost întrunită în ședința          1. Adunarea generală a extraordinară a Cooperativei de
ordinară din data de 21.02.2008 la sediul din Timișoara, Piața  Consum ANDRID, societate cooperativă de gradul I, întrunită
Huniade nr. 2, în prezența a 63 asociați din totalul de 67,    la data de 4.12.2007, hotărăște completarea obiectului de
  în conformitate cu prevederile din Legea nr. 1/2005, privind  activitate cu următoarele coduri CAEN:
societățile cooperative, coroborate cu prevederile statutului     - închirieri și sunînchirieri - cod CAEN 6720
Societății Cooperative ÎMBRĂCĂMINTEA Timișoara.            - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat
  Adunarea generală a Societății Coopetativa           și al altor articole de uz casnic, cod CAEN 4753, 4759
ÎMBRĂCĂMINTEA Timișoara, cu unanimitate de voturi,          - intermediere în comerțul cu combustibili, minerale și
hotărăște:                            produse chimice pentru industrie, cod CAEN 4612
  Art. 1. Se aprobă:                         - comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule, cod
  Raportul privind realizarea obiectivelor și criteriilor de   CAEN 4531 - 4532
performanță pe anul 2007.                       - intermediere în comerțul cu material lemnos și de
  Raportul Consiliului Social pe anul 2007.           construcții, cod CAEN 4613.
  Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de dezvoltare    2. Adunarea generală extraordinară hotărăște, de
pe anul 2008.                           asemenea, recodificarea după noul cod CAEN a obiectului
  Criteriile de performanță pe anul 2008.            principal de activitate și a codurilor CAEN secundare.
  Sistemul de salarizare și remunerația administratorilor și     3. Adunarea generală extraordinară îl hotărăște
cenzorilor.                            deschiderea punctului de lucru Magazin Sudurau, situat în
  Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica conducerii      localitatea Sudurau, Str. principală nr. 17.
Societății Coopetative ÎMBRĂCĂMINTEA și la ORC Timiș         4. Adunarea generală extraordinară îl împuternicește pe dl
pentru a fi menționată în registrul comerțului și publicată în  Rrndes Remus Ioan, în calitate de administrator, să facă
Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.          demersurile necesare la Camera de Comerț, pentru
  (12/521.477)                         modificarea și transformarea codurilor CAEN, în conformitate
                                 cu reglementările în vigoare, și deschiderea punctului de
                *
                                 lucru Magazin Sudurau.
    Societatea Cooperativa CONSTRUCTORUL              (14/524.054)
        Călărași, județul Călărași                            *

          HOTĂRÂREA NR. 1                 Societatea Cooperativa Meșteșugărească TEXTILA
          din data de 3.03.2008                      Sibiu, județul Sibiu

  Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative              HOTĂRÂREA NR. 26
CONSTRUCTORUL Călărași,
                                           din data de 3.03.2008
  având în vedere ordinea de zi a adunării generale,
hotărăște:                              Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
  Art. 1. Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de expert   din cadrul Societății Cooperative Meșteșugărești TEXTILA,
Dobrescu Adrian.                         întrunită la data de 29.02.2008 la sediul societății din Sibiu,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008                     7

Str. Distribuției nr. 32, în prezența unui număr de 35 de       Toate cele de mai sus au fost supuse la vot deschis și
membri cooperatori, adunarea fiind legal constituită,        aprobate în unanimitate.
hotărăște cu unanimitate de voturi:
                                    (16/527.187)
  Art. 1. Reducerea capitalului social cu 8.250 ron (165 părți
                                                  *
sociale) astfel: Societatea Cooperativa Meșteșugărească
TEXTILA dobândește (răscumpără) propriile părți sociale de     Societatea Cooperativă CIOBĂNAȘUL BĂNĂȚAN COOP
la cooperatorii ieșiți din activitate, urmând ca ulterior să le      satul Știuca, comuna Știuca, județul Timiș
anuleze, respectând astfel prevederile Legii 1/2005, privind
organizarea și funcționarea cooperativei.
  Art. 2. Un membru cooperator poate deține părți sociale              MINISTERUL JUSTIȚIEI
în limita maximă a două salarii de încadrare personale și fără
a putea depăși 20 % din capitalul social. (Art. 44(7) din
                                       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
statut).
                                        DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ
  Art. 3. Modificarea statutului cu articolele de mai sus și cu
recodificarea activităților societății conform Ordinului
                                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3301
337/20.04.2007, privind actualizarea clasificării activităților
din economia națională - CAEN.                             din 29 februarie 2008

  (15/527.186)                            Judecător delegat
                *                   la Oficiul Registrului
                                    Comerțului de pe lângă
  Societatea Cooperativa Meșteșugărească TEXTILA           Tribunalul Timiș        - Balaban Geta
         Sibiu, județul Sibiu                 Referent
                                    la Oficiul Registrului
          HOTĂRÂREA NR. 25                  Comerțului de pe lângă
          din data de 3.03.2008               Tribunalul Timiș        - Dobi Carmen

  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din       În baza cererii nr. 6251 din data de 27.02.2008 și a
cadrul Societății Cooperative Meșteșugărești TEXTILA,        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
întrunită la data de 29.02.2008 la sediul societății din Sibiu,   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a dispus
Str. Distribuției nr. 32, în prezența unui număr de 35 de      autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu
membri cooperatori, adunarea fiind legal constituită, având în   următoarele date:
vedere ordinea de zi a adunării generale, în temeiul          - fondatori:
prevederilor statutului și ale Legii nr. 1/2005, hotărăște:       1. Stanciu Vasile Gabriel, membru cooperator fondator,
  Art. 1. Aprobă raportul privind activitatea economico-     cod numeric personal 1750818352622, aport la capital
socială desfășurată în anul 2007.                  300,00 RON, data vărsării aportului 29.05.2007, echivalând
  Art. 2. Aprobă raportul privind realizarea bugetului de     cu 30 părți sociale, reprezentând 14,35 % din capitalul social
venituri și cheltuieli pe anul 2007.                total, cota de participare la beneficii/pierderi de 14,35 %, cu
  Art. 3. Aprobă contul de profit și pierderi pe anul 2007.    domiciliul în localitatea Olosag, nr. 3, județul Timiș;
  Art. 4. Aprobă programul de modernizare și dezvoltare pe      2. Sufana Constantin, membru cooperator fondator, cod
anul 2008.                             numeric personal 1770829323256, aport la capital 350,00
  Art. 5. Aprobă planul de recrutare, selectare și formare    RON, data vărsării aportului 29.05.2007, echivalând cu 35
profesională a resurselor umane pe anul 2008.            părți sociale, reprezentând 16,75 % din capitalul social total,
  Art. 6. Aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  cota de participare la beneficii/pierderi de 16,75 %, cu
pentru anul 2008.                          domiciliul în localitatea Știuca, nr. 293, județul Timiș;
  Art. 7. Aprobă raportul de audit financiar privind realitatea    3. Sufana Ioan, membru cooperator fondator, cod numeric
conturilor și a bilanțului contabil pentru anul 2007, întocmit de  personal 1751211323251, aport la capital 400,00 RON, data
comisia de cenzori.                         vărsării aportului 29.05.2007, echivalând cu 40 părți sociale,
  Art. 8. Aprobă raportul consiliului social pe anul 2007.    reprezentând 19,14 % din capitalul social total, cota de
  Art. 9. Aprobă raportul privind modul de îndeplinire a     participare la beneficii/pierderi de 19,14 %, cu domiciliul în
hotărârilor adunării generale anterioare.              localitatea Știuca nr. 305, județul Timiș;
  Art. 10. Revocarea din comisia de cenzori a următorilor       4. Sufana Nicolae, membru cooperator fondator, cod
membri: Muntean Mihaela (contabil autorizat) și Cretu Maria.    numeric personal 1380224352667, aport la capital 100,00
Prelungirea mandatului pentru 3 ani a dnei ec. Oana Doina -     RON, data vărsării aportului 29.05.2007, echivalând cu 10
expert contabil.                          părți sociale, reprezentând 4,78 % din capitalul social total,
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008

cota de participare la beneficii/pierderi de 4,78 %, cu     cota de participare la beneficii/pierderi de 1,44 %, cu
domiciliul în localitatea Știuca, nr. 183, județul Timiș;    domiciliul în localitatea Zgribești, nr. 129, județul Timiș;
  5. Milu Cristian Ioan, membru cooperator fondator, cod      14. Virvorea Gheorghe, membru cooperator fondator, cod
numeric personal 1740529352648, aport la capital 100,00     numeric personal 1660221323671, aport la capital 140,00
RON, data vărsării aportului 29.05.2007, echivalând cu 10    RON, data vărsării aportului 29.05.2007, echivalând cu 14
părți sociale, reprezentând 4,78 % din capitalul social total,  părți sociale, reprezentând 6,70 % din capitalul social total,
cota de participare la beneficii/pierderi de 4,78 %, cu     cota de participare la beneficii/pierderi de 6,70 %, cu
domiciliul în localitatea Olosag nr. 135, județul Timiș;     domiciliul în localitatea Zgribești nr. 89, județul Timiș;
  6. Dinita Marian, membru cooperator fondator, cod        15. Turcin Mihai, membru cooperator fondator, cod
numeric personal 1681001297357, aport la capital 150,00     numeric personal 1670121352623, aport la capital 100,00
RON, data vărsării aportului 29.05.2007, echivalând cu 15    RON, data vărsării aportului 29.05.2007, echivalând cu 10
părți sociale, reprezentând 7,18 % din capitalul social total,  părți sociale, reprezentând 4,78 % din capitalul social total,
cota de participare la beneficii/pierderi de 7,18 %, cu     cota de participare la beneficii/pierderi de 4,78 %, cu
domiciliul în localitatea Știuca, nr. 13, județul Timiș;     domiciliul în localitatea Dragomirești, nr. 64, județul Timiș;
  7. Pisten Irina, membru cooperator fondator, cod numeric     16. Bara Valeriu, membru cooperator fondator, cod
personal 2570426352631, aport la capital 90,00 RON, data     numeric personal 1660410380909, aport la capital 30,00
vărsării aportului 29.05.2007, echivalând cu 9 părți sociale,  RON, data vărsării aportului 29.05.2007, echivalând cu 3
reprezentând 4,31 % din capitalul social total, cota de     părți sociale, reprezentând 1,44 % din capitalul social total,
participare la beneficii/pierderi de 4,31 %, cu domiciliul în  cota de participare la beneficii/pierderi de 1,44 %, cu
localitatea Olosag, nr. 72, județul Timiș;            domiciliul în localitatea Spinu, județul Timiș;
  8. Berzava Petru Alin, membru cooperator fondator, cod      - administratori persoane fizice:
numeric personal 1700601352638, aport la capital 50,00       1. Stanciu Vasile Gabriel, cod numeric personal
RON, data vărsării aportului 29.05.2007, echivalând cu 5     1750818352622, funcția de președinte, data numirii
părți sociale, reprezentând 2,39 % din capitalul social total,  22.10.2007, durata mandatului 4 ani până la data de
cota de participare la beneficii/pierderi de 2,39 %, cu     22.10.2011, având puteri conform act constitutiv;
domiciliul în localitatea Olosag, nr. 32, județul Timiș;      2. Sufana Constantin, cod numeric personal
  9. Caeru Ionel, membru cooperator fondator, cod numeric    1770829323256, funcția de vicepreședinte, data numirii
personal 1641227225637, aport la capital 50,00 RON, data     22.10.2007, durata mandatului 4 ani până la data de
vărsării aportului 29.05.2007, echivalând cu 5 părți sociale,  22.10.2011, având puteri conform act constitutiv;
reprezentând 2,39 % din capitalul social total, cota de       3. Sufana Ioan, cod numeric personal 1751211323251,
participare la beneficii/pierderi de 2,39 %, cu domiciliul în  funcția de membru în consiliul de administrație, data numirii
localitatea Olosag, nr. 68, județul Timiș;            22.10.2007, durata mandatului 4 ani până la data de
  10. Smecicas Ioan, membru cooperator fondator, cod      22.10.2011, având puteri conform act constitutiv;
numeric personal 1710305352636, aport la capital 120,00       - cenzori:
RON, data vărsării aportului 29.05.2007, echivalând cu 12      - Blaj Mihaela, cod numeric personal 2621001352620,
părți sociale, reprezentând 5,74 % din capitalul social total,  data numirii 22.10.2007, durata mandatului 3 ani;
cota de participare la beneficii/pierderi de 5,74 %, cu       - cenzori supleanți:
domiciliul în localitatea Știuca, nr. 185, județul Timiș;      - Busu Vasile, cod numeric personal 1560516241636,
  11. Stanciu Ioan Dorin, membru cooperator fondator, cod    data numirii 22.10.2007, durata mandatului 3 ani;
numeric personal 1650417352629, aport la capital 30,00       - denumire: Societate Cooperativă CIOBĂNAȘUL
RON, data vărsării aportului 29.05.2007, echivalând cu 3     BĂNĂȚAN COOP;
părți sociale, reprezentând 1,44 % din capitalul social total,   - sediul social: satul Știuca, nr. 80, comuna Știuca, județul
cota de participare la beneficii/pierderi de 1,44 %, cu     Timiș;
domiciliul în localitatea Olosag, nr. 3A, județul Timiș;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 014 -
  12. Baban Ion Nicu, membru cooperator fondator, cod      creșterea animalelor;
numeric personal 1710721352622, aport la capital 50,00
                                  - activitatea principală: cod CAEN 0145 - creșterea
RON, data vărsării aportului 29.05.2007, echivalând cu 5
                                 ovinelor și caprinelor;
părți sociale, reprezentând 2,39 % din capitalul social total,
                                  - capitalul social subscris: 2.090,00 RON, vărsat 650,00;
cota de participare la beneficii/pierderi de 2,39 %, cu
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
domiciliul în localitatea Zgribești, nr. 15, județul Timiș;
                                  - cod unic de înregistrare: 23407438;
  13. Milos Jim Tores, membru cooperator fondator, cod
                                  - număr de ordine în registrul comerțului: C35/1/2008.
numeric personal 1700831352623, aport la capital 30,00
RON, data vărsării aportului 29.05.2007, echivalând cu 3       (17/527.189)
părți sociale, reprezentând 1,44 % din capitalul social total,                 *
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008  9

    Societatea Cooperativă Meșteșugărească DY-ANY, Bacău

            PROIECT DE DIVIZARE
10  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008  11
Data, 20.03.2008.

 (18/528.679)
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008

  Societatea Cooperativă Meșteșugărească ATCOM           Art. 2. Se aprobă proiectul de divizare a S.C.M. DY-ANY,
        Bacău, județul Bacău                Bacău, și înființarea S.C.M. KAROLY-FOREVER, S.C.M.
                                  ANGY și S.C.M. BOBIMĂD.
           HOTĂRÂREA NR. 6                  Art. 3. Se împuternicește dna Solomon Anișoara,
        din data de 3 martie 2008             cetățean român, fiica lui Ghiorghe și Lionora, cod numeric
a adunării generale extraordinare a S.C.M. ATCOM, Bacău      personal 2600309040058, domiciliată în municipiul Bacău,
                                  Str. Garofiței nr. 11, sc. A, ap. 9, județul Bacău, posesoare a
  Având în vedere convocarea din data de 16.02.2008        C.I. seria XC nr. 443060 eliberată de SPCLEP Bacău la data
a membrilor cooperatori ai S.C.M. ATCOM, Bacău,          de 29.11.2005, să reprezinte S.C.M. DY-ANY în fața Oficiului
înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr.       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în
C04/39/2005, cod unic de înregistrare RO 952575,          vederea publicării proiectului de divizare în Monitorul Oficial
  în temeiul competenței din statut și din Legea nr. 1/2005,   al României.
cu respectarea cvorumului de prezență, hotărăște:
                                    (20/528.681)
  Art. 1. Se aprobă proiectul de divizare parțială.
  Art. 2. Se aprobă rapoartele administratorilor S.C.M.
                                   Societatea Cooperativă Meșteșugărească ATCOM
ATCOM, Bacău, și S.C.M. RAZVANO, Bacău, cu privire la
                                          Bacău, județul Bacău
convenția și efectele divizării parțiale.
  Art. 3. Se aprobă situația financiară de divizare.
                                             ACT ADIȚIONAL
  Art. 4. Se aprobă raportul cenzorului.
  Art. 5. Se aprobă protocolul de divizare cu predarea-        din data de 5 martie 2008 al S.C.M. ATCOM, Bacău
primirea efectivă a activului și pasivului, respectiv a        În urma adunării generale ordinare din data de 5 martie
patrimoniului cuvenit la data de 31.01.2008.            2008 a membrilor cooperatori ai S.C.M. ATCOM, Bacău,
  Art. 6. Se aprobă începând cu data de 4.03.2008         număr de ordine la Oficiul registrului comerțului
încetarea raporturilor de muncă ale următorilor membri       C04/39/2005, cod unic de înregistrare RO 952575, cu sediul
cooperatori: Enculesi Panaite, Afloarei Emil, Costras Ana și    în municipiul Bacău, str. Mihai Viteazul nr. 8, România, se
Stupu Iulia.                            aprobă prezentul act adițional încheiat de membrii
  Art. 7. O împuternicește pe doamna Cretu Rodica,        cooperatori ai societății, care hotărăsc următoarele:
identificată cu C.I. seria XC nr. 466709, cod numeric         Art. 1. Se aprobă actualizarea obiectului de activitate
personal 2570826040017 eliberată de Poliția Bacău, și pe      conform noului CAEN.
domnul Enculesi Panaite, identificat cu B.I. seria B.R. nr.      Art. 2. Se aprobă criteriile de performanță prevăzute în
440557, cod numeric personal 1500918040021 eliberat de       contractele de administrare și gestionare a patrimoniului
Poliția Bacău, pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale  încheiate de membrii consiliului de administrație.
privind divizarea parțială și depunerea acestora la Oficiul
                                   Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
Registrului Comerțului Bacău.
                                  2008.
  (19/528.680)                            Art. 4. Se aprobă alegerea cenzorului în persoana
                                  domnului Zbârciog Constantin, identificat cu B.I. seria A.O.
  Societatea Cooperativă Meșteșugească DY-ANY          nr. 701095, eliberat de Miliția Bacău la data de 31 mai 1979,
         Bacău, județul Bacău               cod numeric personal 1351102040060, și a cenzorului
                                  supleant Croitoru Cristina, identificată cu C.I. seria XC nr.
             HOTĂRÂRE                 178332, cod numeric personal 2631006040046 eliberată de
 a adunării generale extraordinare a Societății Cooperative    Poliția Bacău la data de 9.04.2002.
 Meșteșugărești DY-ANY, cu sediul în municipiul Bacău,        Art. 5. Se aprobă indemnizația cenzorului în sumă de 100
  str. Bicaz nr. 124, et. P+1, județul Bacău, înmatriculată    lei net lunar.
  la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Art. 6. Se aprobă ROI, ROF și organigrama societății.
   Bacău cu nr. C04/2/2008, cod unic de înregistrare        Art. 7. Se aprobă indemnizația membrilor consiliului de
          RO 23409072/29.02.2008             administrație în cuantum de 10 % din salariul tarifar brut
  În temeiul Legii nr. 1/2005, privind organizarea și       lunar.
funcționarea cooperației, și al celorlalte prevederi în materie,   Art. 8. Se aprobă sistemul de salarizare pentru anul 2008.
adunarea generală extraordinară din data de 19 martie 2008      Art. 9. Se aprobă cererile de cooptare de noi membri
hotărăște:                             cooperatori.
  Art. 1. Se aprobă cererile de divizare formulate de        Art. 10. Se ia act de cesionările de părți sociale ale
membrii cooperatori ai S.C.M. DY-ANY, Bacău.            membrilor cooperatori după cum urmează.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008                            13

  - Luncanu Iuliana Violeta cedează 120 părți sociale,        (7), art. 35 (3), art. 37 (1), art. 39 (1), art. 60 (f), art. 61 alin. 2
reprezentând 4,93 % din capitalul social, la valoarea          (f), art. 63 (4).
nominală de 10 lei fiecare, lui Luncanu Iulia Elena;            Art. 12. Se aprobă împuternicirea consiliului de
  - Popescu Maria cedează 94 părți sociale, reprezentând
                                    administrație să încheie contractele de închiriere între S.C.M.
3,86 % din capitalul social, la valoarea nominală de 10 lei
                                    ATCOM, Bacău, și alte persoane juridice ori persoane fizice
fiecare, lui Iancu Ana-Maria;
                                    pentru anul 2008.
  - Cretu Rodica cedează 167 părți sociale, reprezentând
6,86 % din capitalul social, la valoarea nominală de 10 lei        Art. 13. Se aprobă reînnoirea convențiilor individuale de
fiecare, lui Cretu Aurel;                        muncă pentru membrii cooperatori lucrători.
  - Croitoru Cristina cedează 109 părți sociale,             Art. 14. Se aprobă casarea mărfurilor și a obiectelor de
reprezentând 4,47 % din capitalul social, la valoarea          inventar conform procesului de inventar nr. 72/26.02.2008.
nominală de 10 lei fiecare, lui Croitoru Gheorghe;
                                      Art. 15. Se aprobă ca pierderile înregistrate din anii
  - Tindeche Elena cedează 77 părți sociale, reprezentând
                                    anteriori de S.C.M. ATCOM, Bacău, să fie acoperite din
3,16 % din capitalul social, la valoarea nominală de 10 lei
                                    rezerve.
fiecare, lui Tindeche Victor;
  - Pavel Maria cedează 83 părți sociale, reprezentând          Art. 16. Se împuternicește doamna Cretu Rodica,
3,41 % din capitalul social la valoarea nominală de 10 lei       identificată cu C.I. seria XC nr. 466709, eliberată de Poliția
fiecare, lui Pavel Nicoleta.                      Bacău, cod numeric personal 2570826040017, pentru
  Art. 11. Se aprobă abrogarea următoarelor articole din       semnarea actului adițional și depunerea la Oficiul registrului
statutul societății: art. 11 (1, 2, 3), art. 20 (d, e, k, s), art. 34  comerțului.
                          SITUAȚIA CAPITALULUI SOCIAL
                       la data de 5.03.2008 după divizare parțială
                                                                 Total
 Nr. crt.    Nume și prenume          CNP          Cap. soc. subscris și vărsat total
                                                        Nr. părți soc.       %
  1.    Cretu Rodica           2570826040017               4870            487         19,99
  2.    Luncanu Iuliana Violeta     2591008040044               2410            241         9,89
  3.    Croitoru Cristina        2631006040046               2180            218         8,95
  4.    Popescu Maria          2610405040091               1880            188         7,72
  5.    Pavel Maria           2570601040090               1650            165         6,77
  6.    Tindeche Elena          2501113040070               4870            487         19,99
  7.    Cretu Aurel           1570708040044               1670            167         6,86
  8.    Luncanu Iulia Elena       2831220046252               1200            120         4,93
  9.    Croitoru Gheorghe        1680814040019               1090            109         4,47
  10.    Iancu Ana-Maria         2831010046225                940             94         3,86
  11.    Pavel Nicoleta          2880511046234                830             83         3,41
  12.    Tindeche Victor         1470625040051                770             77         3,16
            Total                              24360            2436         100
  Valoarea unei părți sociale este de 10 lei (RON).
   (21/528.683)

 Societatea Cooperativă Meșteșugărească NEW LIFE             Art. 1. Se aprobă situația financiară și repartizarea
            Bacău, județul Bacău              profitului net pe anul 2007.
                                      Art. 2. Se aprobă raportul cenzorului pentru anul 2007.
             HOTĂRÂREA NR. 1                  Art. 3. Se aprobă raportul administratorului pentru anul
                                    2007.
     din 10 martie 2008 a adunării generale ordinare          Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și
 a Societății Cooperative Meșteșugărești NEW LIFE, Bacău        programul de activitate pe 2008.
                                      Art. 5. Se aprobă sistemul de salarizare pe 2008.
  Adunarea generală ordinară a Societății Cooperative
                                      Art. 6. Se aprobă modificarea codurilor C.A.E.N. conform
Meșteșugărești NEW LIFE, Bacău, din data de 10.03.2008,
                                    legislației în vigoare.
convocată în temeiul Legii nr. 1/2005 și al actului constitutiv      Art. 7. Se împuternicește dna Olaru Marilena în vederea
al societății, în urma dezbaterilor care au avut loc, hotărăște:    semnării și depunerii actelor la Oficiul Registrului Comerțului
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008

de pe lângă Tribunalul Bacău, cetățean român, născută la        CONSUMCOOP VÎNĂTORI Societate Cooperativă
data de 4.06.1959 în Iași, domiciliată în Bacău, Str. Energiei         Vânători, județul Neamț
nr. 34, sc. B, ap. 25, posesoare a C.I. seria XC nr. 451904,
cod numeric personal 2590604040036.                             HOTĂRÂREA NR. 2
  (22/528.684)                              a adunării generale extraordinare din 4 martie 2008
                *
                                    Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
  Societatea Cooperativă Meșteșugărească MENDI          ai CONSUMCOOP VÎNĂTORI Societate Cooperativă,
         Bacău, județul Bacău                întrunită în ședință la data de 4.03.2008 în conformitate cu
                                  prevederile art. 40 din Legea nr. 1/2005, privind organizarea
             HOTĂRÂRE                  și funcționarea cooperației, luând în dezbatere problemele
         a adunării generale ordinare            înscrise în ordinea de zi, hotărăște:
    a Societății Cooperative Meșteșugărești MENDI          Art. 1. Aprobă majorarea capitalului social de la 760 RON
                                  la 3.000 RON, cu valoarea de 2.240 RON, reprezentând
  Adunarea generală ordinară a Societății Cooperative
                                  aport vărsat de membrii cooperatori, conform următoarelor
Meșteșugărești MENDI, cu sediul în Bacău, Str. Frasinului nr.
                                  chitanțe:
4, județul Bacău, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului
                                   Nr.                            Valoare
cu nr. C04/14/2007, cod unic de înregistrare RO 22537340,           Numele și prenumele  Părți soc.   Chitanța
                                   crt.                            totală
întrunită în data de 10.03.2008, cu majoritate legală, în
                                                         0000142 din
temeiul Legii nr. 1/2005 art. 40, în urma dezbaterilor care au    1 Iacoboaia Gheorghe        5            100
                                                         10.03.2008
avut loc și a propunerilor formulate, hotărăște:
                                                         0000145 din
  1. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2007:       2 Marian Schiopu Natalia      5            100
                                                          11.03.2008
  - bilanțul contabil și anexele la bilanț pentru anul 2007;                          0000139 din
  - contul de profit și pierderi la 31.12.2007;           3 Rosu Iuliana           5            100
                                                         10.03.2008
  - repartizarea profitului net la 31.12.2007;                                 0000138 din
                                   4 Acatrinei Lica Valeria      5            100
  - raportul administratorului;                                         10.03.2008
  - raportul cenzorului.                                            0000124 din
                                   5 Acatrinei Lica Constantin    5            100
                                                          7.03.2008
  2. Se aprobă divizarea de principiu a societății
                                                         0000140 din
cooperatiste Societatea Cooperativă Meșteșugărească          6 Ciubotaru Valerica        5            100
                                                         10.03.2008
MENDI.
                                                         0000137 din
  3. Se aprobă înregistrarea societății cooperatiste S.C.M.     7 Tănase Viorel          5            100
                                                         10.03.2008
Meșteșugărească MENDI conform noului cod CAEN,
                                                         0000133 din
începând cu 1.01.2008, cu obiectul principal de activitate -     8 Adam Dorina           5            100
                                                         10.03.2008
închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau                            0000141 din
închiriate - cod 6820.                        9 Iacoboaia Valerica        5            100
                                                         10.03.2008
  (23/528.685)                                                 0000132 din
                                   10 Iacoboaia Elena         5            100
                *                                         10.03.2008
                                                         0000126 din
                                   11 Chihai Lucica          5            100
     Societatea Cooperativă de Consum Lunca                                   7.03.2008
           județul Botoșani                                       0000125 din
                                   12 Chihai Neculai          5            100
                                                          7.03.2008
           HOTĂRÂREA NR. 1                 13 Urzică Vasile          1            20
  din 6 martie 2008 a adunării generale extraordinare                              0000122 din
                                   14 Irina Elisabeta         5            100
     a Societății Cooperative de Consum Lunca                                  7.03.2008
                                                         0000121 din
  1. Se aprobă majorarea liniei de credit de la OTP BANK      15 Irina Vasile           5            100
                                                          7.03.2008
ROMANIA - S.A. de la 50.000 lei la 80.000 lei, care va fi
                                                         0000147 din
garantată cu ipoteca de rang I asupra imobilului Magazin       16 Florian Nicolina        10            200
                                                          11.03.2008
universal cu bufet Lunca.                                             0000123 din
  2. Se mandarează dna Scutelnicu Rodica-Elena -          17 Chitan Constantin        5            100
                                                          7.03.2008
președinte, și Anastasiei Petru - contabil-șef, pentru                              0000128 din
semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la          18 Marian Gheorghe         5            100
                                                          7.03.2008
îndeplinire a prezentei hotărâri.                                         0000130 din
                                   19 Văcărescu Ion          5            100
  (24/529.616)                                                  7.03.2008
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008                     15

Nr.                            Valoare   Referent
     Numele și prenumele  Părți soc.   Chitanța         la Oficiul Registrului
crt.                            totală
                                    Comerțului de pe lângă
20 Băisan Gheorghe          1           20
                                    Tribunalul Mureș        - Chisu Cristian
                       0000143 din
21 Marian Schiopu Vasile       5           100     Pe rol, soluționarea cererii de înregistrare formulate de
                       10.03.2008
                       0000134 din       membrul cooperator fondator Simma Francisc privind
22 Oancea Florica           5           100
                       10.03.2008       autorizarea constituirii, înmatricularea și înregistrarea datelor
                       0000135 din       din declarația-tip pe proprie răspundere la Oficiul registrului
23 Chihai Valerica          5           100
                       10.03.2008       comerțului a societății COOPERATIVA AGRICOLĂ BIO APIS.
                       0000127 din
24 Loghin Ovidiu           5           100     Procedura legal îndeplinită.
                        7.03.2008
                       0000144 din         Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242
25 Gaman Maria            5           100
                       11.03.2008       alin. 2 din Codul de procedură civilă.
                       0000136 din                JUDECĂTORUL DELEGAT
26 Tănase Maria            5           100
                       10.03.2008
                       0000131 din        Asupra cererii de față:
27 Cioclea Neculai          5           100
                        7.03.2008        Prin cererea de înregistrare nr. 2657 din data de
28 Tudosia Constantin         1           20   5.02.2008, legal timbrată, s-a solicitat autorizarea constituirii,
                                   înmatricularea Societății COOPERATIVA AGRICOLĂ BIO
                       0000148 din       APIS și înregistrarea datelor din declarația-tip pe proprie
29 Marian Schiopu Ciprian       5           100
                       11.03.2008
                                   răspundere la Oficiul registrului comerțului.
30 Urzică Teodora           1           20     În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate
                                   în opisul inclus în cererea de înregistrare, pe baza cărora
31 Ursache Maria           1           20
                                   judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele
                       0000129 din       legale privind constituirea societății comerciale, în conformitate
32 Vartic Alexandru          5           100
                        7.03.2008       cu dispozițiile art. 331 și a următoarelor din Codul de
                       0000146 din
33 Rosu Mihai             5           100   procedură civilă, ale Legii nr. 566/1990, ale Legii nr. 26/1990,
                       11.03.2008
                                   republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și
         Total        150          3.000   ale Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare,
                                   urmează a admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
    (25/529.912)                         Societății COOPERATIVA AGRICOLA BIO APIS și a dispune
                                   înmatricularea acesteia și înregistrarea datelor din declarația-tip
                 *
                                   pe proprie răspundere la Oficiul registrului comerțului.

    Cooperativa Agricolă BIO APIS, satul Vălureni            Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
       comuna Cristești, județul Mureș              Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată
                                   de membrul cooperator fondator Simma Francisc și, în
 NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI              consecință,
        C 66/1/2008                       autorizează constituirea și dispune înmatricularea la
                                   Oficiul registrului comerțului a societății COOPERATIVA
     COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 23242453             AGRICOLA BIO APIS în următoarele condiții:
                                    Sediul social este în satul Vălureni, Str. Principală nr. 75,
           MINISTERUL JUSTIȚIEI              comuna Cristești, județul Mureș.
           TRIBUNALUL MUREȘ                 Tipul și gradul cooperativei agricole: cooperativă agricolă
                                   de procesare a produselor agricole, gradul 1.
         DOSAR NR. 2657/5.02.2008               Domeniul principal de activitate: 014 - creșterea
                                   animalelor.
        ÎNCHEIEREA NR. 1186/6.02.2008              Activitatea principală: 0149 - creșterea altor animale.
    Pronunțată în ședința publică din 6 februarie 2008        Activități secundare: conform articolului 4 din actul
                                   constitutiv.
 Judecător delegat
                                    Capitalul social: capitalul social subscris este de 9.550,00
 la Oficiul Registrului Comerțului                 RON, integral vărsat; numărul total de părți sociale: 955;
 de pe lângă Tribunalul Mureș        - Santa Marinel    valoarea unei părți sociale: 10,00 RON.
  16             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008

  Fondatori:                               10. Butilcă Simon, membru cooperator fondator, cod
  1. Simma Francisc, membru cooperator fondator, cod         numeric personal 1720215261469, aport la capital 300,00
numeric personal 1540101264484, aport la capital 400,00        RON, echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 %
RON, echivalând cu 40 părți sociale, reprezentând 4,188482 %      din capitalul social total, cota de participare la beneficii și
din capitalul social total, cota de participare la beneficii și    pierderi de 3,141361 %, domiciliat în localitatea Toaca,
pierderi de 4,188482 %, domiciliat în Târgu Mureș, Aleea        nr. 397/A, județul Mureș;
Cornișa nr. 30, ap. 33, județul Mureș;                   11. But Alexandru, membru cooperator fondator, cod
  2. Farkas Alexandru, membru cooperator fondator, cod        numeric personal 1610224264374, aport la capital 300,00
numeric personal 1550903264380, aport la capital 400,00        RON, echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 %
RON, echivalând cu 40 părți sociale, reprezentând 4,188482 %      din capitalul social total, cota de participare la beneficii și
din capitalul social total, cota de participare la beneficii și    pierderi de 3,141361 %, domiciliat în Târgu Mureș, str.
pierderi de 4,188482 %, domiciliat în Târgu Mureș, str.        Gheorghe Pop de Băsești nr. 14, ap. 2, județul Mureș;
Livezeni nr. 19, ap. 3, județul Mureș;                   12. Dulău Petru, membru cooperator fondator, cod numeric
  3. Mașca Aurel, membru cooperator fondator, cod numeric      personal 1520216264376, aport la capital 300,00 RON,
personal 1590331264382, aport la capital 300,00 RON,          echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 % din
echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 % din      capitalul social total, cota de participare la beneficii și pierderi
capitalul social total, cota de participare la beneficii și pierderi  de 3,141361 %, domiciliat în Târgu Mureș, str. Petru Maior
de 3,141361 %, domiciliat în Târgu Mureș, str. Rămurele nr.      nr. 4, ap. 3, județul Mureș;
25, ap. 3, județul Mureș;                         13. Dan Marton Jozsef, membru cooperator fondator, cod
  4. Szakacs Andras-Zoltan, membru cooperator fondator,       numeric personal 1640415264373, aport la capital 500,00
cod numeric personal 1790621264444, aport la capital          RON, echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 5,235602 %
300,00 RON, echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând        din capitalul social total, cota de participare la beneficii și
3,141361 % din capitalul social total, cota de participare la
                                    pierderi de 5,235602 %, domiciliat în Târgu Mureș, Str.
beneficii și pierderi de 3,141361 %, domiciliat în localitatea
                                    Moldovei nr. 6, ap. 13, județul Mureș;
Leordeni nr. 88, județul Mureș;
                                      14. Egyed Zoltan, membru cooperator fondator, cod
  5. Dulău Radu-Tudor, membru cooperator fondator, cod
                                    numeric personal 1471120264369, aport la capital 300,00
numeric personal 1810818261985, aport la capital 300,00
                                    RON, echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 %
RON, echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 %
                                    din capitalul social total, cota de participare la beneficii și
din capitalul social total, cota de participare la beneficii și
                                    pierderi de 3,141361 %, domiciliat în Târgu Mureș, str. Koos
pierderi de 3,141361 %, domiciliat în Târgu Mureș, str. Petru
                                    Ferencz nr. 12, et. 7, ap. 29, județul Mureș;
Maior nr. 4, ap. 3, județul Mureș;
                                      15. Fazakas Mihail, membru cooperator fondator, cod
  6. Acs Jozsef, membru cooperator fondator, cod numeric
                                    numeric personal 1460927264384, aport la capital 300,00
personal 1811007260012, aport la capital 450,00 RON,
                                    RON, echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 %
echivalând cu 45 părți sociale, reprezentând 4,712042 % din
                                    din capitalul social total, cota de participare la beneficii și
capitalul social total, cota de participare la beneficii și pierderi
de 4,712042 %, domiciliat în Sovata, Str. Praidului nr. 63/A,     pierderi de 3,141361 %, domiciliat în Târgu Mureș, Str.
județul Mureș;                             Budiului nr. 58, ap. 2, județul Mureș;
  7. Acs Iosif, membru cooperator fondator, cod numeric         16. Fulop Zsolt, membru cooperator fondator, cod numeric
personal 1460817264369, aport la capital 300,00 RON,          personal 1770909264361, aport la capital 500,00 RON,
echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 % din      echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 5,235602 % din
capitalul social total, cota de participare la beneficii și pierderi  capitalul social total, cota de participare la beneficii și pierderi
de 3,141361 %, domiciliat în Târgu Mureș, Str. Lămâiței nr.      de 5,235602 %, domiciliat în localitatea Fântâneșe nr. 275,
37, et. 2, ap. 12, județul Mureș;                   județul Mureș;
  8. Bordi Ioan, membru cooperator fondator, cod numeric         17. Gal Ștefan, membru cooperator fondator, cod numeric
personal 1460604264392, aport la capital 300,00 RON,          personal 1510503264367, aport la capital 300,00 RON,
echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 % din      echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 % din
capitalul social total, cota de participare la beneficii și pierderi  capitalul social total, cota de participare la beneficii și pierderi
de 3,141361 %, domiciliat în localitatea Viforoasa, nr. 303,      de 3,141361 %, domiciliat în Târgu Mureș, Str. Dealului nr. 6,
județul Mureș;                             județul Mureș;
  9. Bordi Jeno Csaba, membru cooperator fondator, cod          18. Gorog Ramona-Maria, membru cooperator fondator,
numeric personal 1710311264397, aport la capital 300,00        cod numeric personal 2830305260015, aport la capital
RON, echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 %      300,00 RON, echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând
din capitalul social total, cota de participare la beneficii și    3,141361 % din capitalul social total, cota de participare la
pierderi de 3,141361 %, domiciliat în localitatea Viforoasa,      beneficii și pierderi de 3,141361 %, domiciliat în localitatea
nr. 271, județul Mureș;                        Vălureni, nr. 75, județul Mureș;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008                       17

  19. Gyenge Janos, membru cooperator fondator, cod           28. Gherendi Viorel, membru cooperator fondator, cod
numeric personal 1590104264387, aport la capital 300,00        numeric personal 1720628264421, aport la capital 300,00 RON,
RON, echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 %      echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 % din
din capitalul social total, cota de participare la beneficii și    capitalul social total, cota de participare la beneficii și pierderi
pierderi de 3,141361 %, domiciliat în Târgu Mureș, str.        de 3,141361 %, domiciliat în localitatea Pârâul Crucii nr. 12,
Godeanu nr. 6, ap. 3, județul Mureș;
                                    județul Mureș.
  20. Hota Aurel, membru cooperator fondator, cod numeric
                                     Administratori:
personal 1550122264400, aport la capital 300,00 RON,
                                     1. Simma Francisc, cod numeric personal
echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 % din
capitalul social total, cota de participare la beneficii și pierderi  1540101264484, data numirii 17.01.2008, durata mandatului
de 3,141361 %, domiciliat în localitatea Nazna, Str. Izvorului     4 ani până la data de 16.01.2012, având puteri depline, cu
nr. 15, județul Mureș;                         garanția 100;
  21. Moldovan Gheorghe, membru cooperator fondator,          2. Farcas Alexandru, cod numeric personal
cod numeric personal 1560811264393, aport la capital          1550903264380, data numirii 17.01.2008, durata mandatului
300,00 RON, echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând        4 ani până la data de 16.01.2012, având puteri depline, cu
3,141361 % din capitalul social total, cota de participare la     garanția 100;
beneficii și pierderi de 3,141361 %, domiciliat în Târgu         3. Mașca Aurel, cod numeric personal 1590331264382,
Mureș, str. Reșița nr. 8, sc. B, ap. 4, județul Mureș;         data numirii 17.01.2008, durata mandatului 4 ani până la
  22. Nagy Ludovic, membru cooperator fondator, cod         data de 16.01.2012, având puteri depline, cu garanția 100;
numeric personal 1661107261454, aport la capital 300,00
                                     4. Dulău Radu-Tudor, cod numeric personal
RON, echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 %
                                    1810818261985, data numirii 17.01.2008, durata mandatului
din capitalul social total, cota de participare la beneficii și
                                    4 ani până la data de 16.01.2012, cu garanția 100;
pierderi de 3,141361 %, domiciliat în Târgu Mureș, Piața
Republicii nr. 19, ap. 6, județul Mureș;                 5. Szakacs Andras-Zoltan, cod numeric personal
  23. Varga Kalman, membru cooperator fondator, cod         1790621264444, data numirii 17.01.2008, durata mandatului
numeric personal 1510121264413, aport la capital 500,00        4 ani până la data de 16.01.2012, având puteri depline, cu
RON, echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 5,235602 %      garanția 100.
din capitalul social total, cota de participare la beneficii și      Cenzori:
pierderi de 5,235602 %, domiciliat în localitatea Fântânele nr.      1. Fulop Zsolt până la data de 16.01.2012, cod numeric
447, județul Mureș;                          personal 1770909264361;
  24. Vodă Dumitru, membru cooperator fondator, cod           2. Kiss Ildiko până la data de 16.01.2012, cod numeric
numeric personal 1540103264447, aport la capital 400,00        personal 2640512264401, reprezentat permanent al firmei
RON, echivalând cu 40 părți sociale, reprezentând 4,188482 %
                                    S.C. MULTICRAFT - S.R.L., cu număr de înmatriculare
din capitalul social total, cota de participare la beneficii și
                                    J 26/824/1998 din 10.02.2004.
pierderi de 4,188482 %, domiciliat în localitatea Sântana de
Mureș, Str. Principală nr. 627, județul Mureș;              Durata cooperativei agricole este nelimitată.
  25. Markus Mihai, membru cooperator fondator, cod           Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor din
numeric personal 1700720264396, aport la capital 400,00        declarația-tip pe proprie răspundere.
RON, echivalând cu 40 părți sociale, reprezentând 4,188482 %       Executorie.
din capitalul social total, cota de participare la beneficii și      Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
pierderi de 4,188482 %, domiciliat în localitatea Sângeorgiu      prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu
de Mureș, Str. Unirii nr. 861, sc. D3, ap. 2, județul Mureș;      modificările și completările ulterioare.
  26. Gyenge Karoly Andras, membru cooperator fondator,
                                      (26/530.110)
cod numeric personal 1641130264370, aport la capital
300,00 RON, echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând                        *
3,141361 % din capitalul social total, cota de participare la
beneficii și pierderi de 3,141361 %, domiciliat în localitatea        CONSUMCOOP DEDA - Societate Cooperativă
Fântânele, bl. 1, ap. 5, județul Mureș;                       Deda, județul Mureș
  27. Varga Sandor, membru cooperator fondator, cod numeric
personal 1700105264401, aport la capital 300,00 RON,                  HOTĂRÂREA NR. 1/1.03.2008
echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 3,141361 % din        A.G.A. a membrilor cooperatori, prin președinte Tifrea
capitalul social total, cota de participare la beneficii și pierderi  Valer, din localitatea Pietriș, nr. 46, județul Mureș, identificat
de 3,141361 %, domiciliat în localitatea Fântânele nr. 59,       cu B.I. seria H.C. nr. 305487 eliberat de Poliția Reghin/1998,
județul Mureș;                             cod numeric personal 1461013261460, de la
  18             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008

CONSUMCOOP DEDA S.C. din localitatea Deda, nr. 177,              CONSUMCOOP MIERCUREA SIBIULUI
județul Mureș, C26/14/2005, în ședință la sediul societății la        Societate Cooperativă, Miercurea Sibiului
ora 10.00, conform Legii nr. 1/2005, republicată, și statutului,              județul Sibiu
hotărăște:
  1. Se radiază obiectele de activitate.                         HOTĂRÂREA NR. 1
  2. Obiectul principal de activitate va fi 4719 - comerț cu       din 29 februarie 2008 a consiliului de administrație
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare             Consiliul de administrație al CONSUMCOOP MIERCUREA
predominant de produse nealimentare.                 SIBIULUI Societatea Cooperativă, întrunit în data de
  3. Societatea va desfășura în secundar activitățile:        29.02.2008, conform O.N.S. nr. 337/2007, privind modificarea
  4120 - lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și    codurilor CAEN, hotărăște:
nerezidențiale;                             1. Aprobă modificarea codurilor CAEN.
  4312 - lucrări de pregătire a terenului;               2. Cu perfectarea actelor se împuternicește dna Vasiu
  4321 - lucrări de instalații electrice;              Emilia - președintele consiliului de administrație.
  4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer     (28/530.770)
condiționat;                                             *
  4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;
  4331 - lucrări de ipsosărie;                      Societatea Cooperativă de Consum de Gradul 1
                                     CONSUMCOOP OSTROV, Ostrov, județul Tulcea
  4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
  4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;
                                             HOTĂRÂREA NR. 17
  4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
                                                        din 27 februarie 2008
geamuri;
  4339 - alte lucrări de finisare;                    Membrii cooperatori care au participat la adunarea
  4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la        generală ordinară din 27.02.2008, întruniți conform Legii nr.
construcții;                             1/2005, lege privind organizarea și funcționarea cooperației,
  4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,      prezenți în număr de 12 perasoane din totalul de 20 membri,
cu vânzare predominant de produse alimentare, băuturi și       cu majoritatea de voturi, hotărăsc:
tutun;                                  1. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2007 și
                                   acoperirea pierderii în cursul anului 2008.
  4779 - comerț cu amănuntul cu bunuri de ocazie vândute
                                     2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul
prin magazine;
                                   financiar 2007.
  5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor;
                                     3. Mărirea cuantumului chiriei conform contractului de
  6190 - alte activități de telecomunicații;             închirieri dintre părți.
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare       4. Aprobarea actualizării codurilor CAEN conform Ordinului
proprii sau închiriate;                        nr. 337/20 aprilie 2007, la noile norme din Comunitatea
  9312 - activități ale cluburilor sportive;             Europeană.
  9319 - alte activități sportive;                    5. Adunarea generală ordinară o mandatează pe dna
  9329 - alte activități recreative și distractive, neclasificate  Neacșu Lucica, administrator unic, pentru înregistrarea și
în altă parte.                            semnarea documentelor la Oficiul registrului comerțului.
  4. Se revocă din funcție cenzorii Parlea Valeria și Mihalcu      Încheiată astăzi, 27 februarie 2008.
Bujor, numindu-se cenzor plin Togea Ana-Mirela, din            (29/530.772)
localitatea Deda, nr. 211, județul Mureș, identificată cu C.I.                    *
seria MS nr. 183791, eliberată de Poliția Reghin/2003, cod
numeric personal 2711115261451; cenzor supleant Parlea            Societatea Cooperativă Meșteșugărească
Valeria din localitatea Deda, nr. 213, județul Mureș,            ATCOM SCM CRAIOVA, Craiova, județul Dolj
identificată cu B.I. seria B.C. nr. 817447 eliberat de Poliția
Reghin/1991, cod numeric personal 2481231261453, pe                     ACT ADIȚIONAL
durată de 3 ani începând cu 12.03.2008.                la actul constitutiv al Societății Cooperatiste Meșteșugărești
  5. Se radiază sediul secundar din localitatea Deda,         ATCOM SCM CRAIOVA, aprobat în adunarea generală
nr. 120, județul Mureș.                              extraordinară din data de 10.03.2008
  (27/530.111)                            Art. 10 din statutul parte integrantă a actului constitutiv al
                 *                  Societății Cooperatiste Meșteșugărești ATCOM SCM
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008                     19

CRAIOVA, înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub      „Litigiile patrimoniale și nepatrimoniale apărute între
nr. C 16/28/2005, se modifică începând cu 1.01.2008 după      societatea cooperativă meșteșugărească și membrii
cum urmează.                            cooperatori sau foști membri cooperatori ai acesteia se
  Art. 10. Obiectul de activitate                 soluționează potrivit prevederilor de la alin. 1, respectiv de
  A) Activitatea principală:                   instanțele judecătorești de drept comun.”
  Cod CAEN Rev. 2: 1439 - fabricarea prin tricotare sau        6. Abrogarea alin. 3 al art. 50 din actul constitutiv.
croșetare a altor articole de îmbrăcăminte.              7. Modificarea art. 84 alin. 1 din statut după cum
 Activitățile secundare sunt codificate în actul constitutiv al  urmează:
ARCOM SCM Craiova actualizat la data de 10.03.2008.          „Societatea cooperativă își soluționează diferendumurile
                                  patrimoniale și nepatrimoniale atât cu celelalte persoane
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
                                  juridice ale cooperației meșteșugărești, cât și cu membrii săi
constitutiv al Societății Cooperative Meșteșugărelti ATCOM
                                  cooperatori ori cu foștii săi membri cooperatori la instanțele
SCM Craiova, adoptat în adunarea generală din data de
21.10.2005.                            judecătorești de drept comun.”
                                    8. Abrogarea alin. 2 al art. 84.
  Prezentul act adițional va fi depus prin împuternicit Fota
                                    9. Reactualizarea obiectului de activitate conform
Cornel la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                  Ordinului nr. 337, privind actualizarea Clasificării activităților
Tribunalul Dolj pentru a fi publicat în Monitorul Oficial al
                                  din economia națională, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea a VII-a.
                                  României, nr. 293/3.05.2007.
  (30/532.090)                            10. Schimbarea codului corespunzător obiectului principal
                *                 de activitate conform Ordinului nr. 337, privind actualizarea
                                  Clasificării activităților din economia națională, publicat în
 DERMA LUX Societate Cooperativă Meșteșugărească          Monitorul Oficial al României, nr. 293/3.05.2007, respectiv:
       Craiova, județul Dolj                1930 - fabricarea încălțămintei, devine 1520 - fabricarea
                                  încălțămintei.
            ACT ADIȚIONAL                  Actul constitutiv se actualizează cu prezentele modificări.
     la actul constitutiv al Societății Cooperative        Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
  Meșteșugărești DERMA LUX, cu sediul în Craiova,        constitutiv al societății, pe care îl modifică implicit.
  calea București nr. 7, bl. U 2, sc. 1, et. 1, județul Dolj,     (31/532.091)
 cu nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Dolj                   *
         C16/21/2005, CIF 2319503
                                       Societate Cooperativă de gradul I
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
                                      CONSUMCOOP SĂCELE, comuna Săcele,
ai Societății Cooperative Meșteșugărești DERMA LUX,
                                           județul Constanța
întrunită în ședința din 29.02.2008 a hotărât:
 1. Actualizarea capitalului social al societății, prin
                                               HOTĂRÂRE
majorarea lui, la suma de 62.300 lei.
  2. Revocarea calității de cenzor supleant dnei Topala           a adunării generale din data de 3.03.2008
Viorica.                               Adunarea generală a membrilor cooperatori ai
  3. Completarea numărului de cenzori supleanți prin       CONSUMCOOP SĂCELE, întrunită în data de 3.03.2008,
alegerea unui nou membru în persoana doamnei            convocată la sediul unității în temeiul Legii nr. 1/2005, privind
Diaconescu Oprica, cod numeric personal 2600201163217,       organizarea și funcționarea cooperativei de consum, cu
născută în comuna Bârza, județul Dolj, la data de 1.02.1960,    unanimitate de voturi hotărăște:
cu domiciliul stabil în Craiova, județul Dolj, str. Madona Dudu    1. Aprobă raportul consiliului de administrare
nr. 19, cetățean român.                        2. Aprobă raportul cenzorului
 4. Modificarea art. 50 alin. 1 al actului constitutiv după     3. Aprobă situațiile financiare anuale și repartizarea
cum urmează:                            profitului
  „Litigiile patrimoniale și nepatrimoniale apărute între      4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor
Societatea Cooperativă Meșteșugărească DERMA LUX și          5. Aprobă B.V.C. pe anul 2008
societățile cooperative meșteșugărești sau persoane fizice      6. Aprobă majorarea capitalului social cu sumele depuse
sau juridice, nesoluționate pe cale amiabilă, vor fi soluționate  capital în anul 2007.
de către instanțele de drept comun.”                 7. Aprobă retragerea unor membri cooperatori
 5. Modificarea art. 50 alin. 2 al actului constitutiv după     8. Aprobă retragerea din funcția de președinte a dlui
cum urmează:                            Marutoiu Ionel
  20            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008

  9. Aprobă numirea în funcția de președinte a dnei Ghica       - în comuna Mihai Viteazu: Magazin universal cu bufet,
Rodica.                               Cofetăria, Alimentara și Magazin universal cu bufet P+E1
  10. O mandatează pe dna Neagu Adriana cu îndeplinirea      Sinoe.
unor astfel de operațiuni.                       2. Înființarea de noi unități ale societății cooperative.
                                    3. Actualizarea clasificării activităților conform Ordinului nr.
  (32/534.752)
                                  337/20.04.2007 (cod CAEN).
                *
                                    4. Majorarea capitalului social.
       Societate Cooperativă de gradul I             5. Reducerea capitalului social cu valoarea acțiunilor
         CONSUMCOOP OVIDIU                 retrase.
       orașul Ovidiu, județul Constanța              6. O mandatează pe dna Neagu Adriana cu îndeplinirea
                                  unor astfel de operațiuni.
        HOTĂRÂREA NR. 10/7.03.2008                (34/534.749)
                                                   *
         a adunării generale ordinare
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din      ÎNFRĂȚIREA Societate Cooperativă Meșteșugărească
cadrul CONSUMCOOP OVIDIU, convocată în data de                 Medgidia, județul Constanța
7.05.2008, în temeiul Legii nr. 1/2005, privind organizarea și
funcționarea cooperației de consum, hotărăște:                     HOTĂRÂREA NR. 1/2008
  A. Cu majoritate de voturi aprobă:                 În baza adunării generale extraordinare a ÎNFRĂȚIREA
  1. Raportul Consiliului de administrație privind activitatea  Societate Cooperativă Meșteșugărească s-a hotărât:
desfășurată în anul 2007;                       1. Obiectul de activitate al societății conform CAEN Rev.
  2. Bilanțul contabil și repartizarea profitului pe anul 2007;  2 este:
  3. Raportul cenzorului pentru activitatea anului 2007;       1330 - finisarea materialelor textile
  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru       4641 - comerț cu ridicata cu produse textile
activitatea anului 2007;                        4642 - comerț cu ridicata cu îmbrăcăminte și încălțăminte
  5. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2007;       4751 - comerț cu amănuntul cu textile, în magazine
  6. Mandatarea administratorilor în aceeași componență      specializate
privind exercitarea atribuțiilor ce le revin pentru anul 2008;     4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
  7. Prelungirea mandatului cenzorului pentru o perioadă     tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine
de 3 ani.                              specializate
                                    4772 - comerț cu amănuntul cu încălțăminte și articole din
  (33/534.748)
                                  piele, în magazine specializate
                *
                                    4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
                                  magazine specializate - excepție obiecte de cult, arme și
        CONSUMCOOP SĂCELE
                                  muniții
      Societatea Cooperativă de gradul I
                                    4782 - comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și
      comuna Săcele, județul Constanța
                                  încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
                                    4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
        HOTĂRÂREA NR. 2/15.03.2008
                                  piețe al altor produse
       a adunării generale extraordinare            4799 - comerț cu amănuntul efectuat înafara magazinelor,
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori     standurilor, chioșcurilor și piețelor
ai CONSUMCOOP SĂCELE întrunită în data de 15.03.2008,         6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
ora 10 la sediul unității în comuna Săcele, județul Constanța,   proprii sau închiriate
în temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005, privind organizarea și    7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
funcționarea societăților cooperative, cu unanimitate de      echipamente și bunuri tangibile n.c.a. - excepție leasing.
voturi hotărăște:                           2. Activitatea principală va fi:
  1. Aprobarea bunurilor aparținând societății cooperative      4771 - comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte, în
care pot face obiectul ipotecii gajului, închirierii pe parcursul  magazine specializate;
anul 2008, după cum urmează:                      3. Se completează obiectul de activitate cu 4647 - comerț
  - în comuna Corbu: Magazin universal cu bufet P+E1,       cu ridicata cu mobilă, covoare și articole de iluminat.
Magazin mixt Corbu de Jos și Magazin mixt Corbu de Sus.        Redactată sub semnături private și semnată astăzi,
  - în comuna Săcele: Magazin universal cu bufet.         18.03.2008, în 3 exemplare.
  - în comuna Istria: Bufet, Complex centru achiziții, Bufet și    (35/534.750)
alimentara Nuntași                                          *
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008                    21

  CONSUMCOOP VÂNĂTORI Societate Cooperativă              6. Intrarea ca noi membri cooperatori a următoarelor
      Vânători, județul Neamț                 persoane:
                                      1. dl Lungu Valeriu-Daniel domiciliat în Piatra-Neamț,
           HOTĂRÂREA NR. 1                str. Aleea Aurorii, bl. 2, sc. D, ap. 59, născut la data de
                                  24.01.1978 în localitatea Piatra-Neamț, posesor al C.I. seria
   a adunării generale ordinare din data de 4.03.2008
                                  NT nr. 320336 eliberat de Poliția Piatra-Neamț, cod numeric
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai     personal 1780124270585, cetățean român.
Societății Cooperative CONSUMCOOP VÂNĂTORI, întrunită            2. Dna Lungu Daniela-Elena, domiciliată în Piatra-
în ședință la data de 4.03.2008, în conformitate cu        Neamț, str. Aleea Aurorii, bl. 2, sc. D, ap. 59, născută la data
prevederile art. 40 din Legea nr. 1/2005, privind organizarea   de 22.05.1980 în localitatea Margineni, posesoare a C.I. seria
și funcționarea cooperației, luând în dezbatere problemele     NT nr. 320638, cod numeric personal 2800522273910
înscrise în ordinea de zi, hotărăște:               eliberat de Poliția Piatra-Neamț, cetățean român.
  Art. 1. Aprobă raportul consiliului de administrație și         3. dl Nistor Ionuț-Bogdan, domiciliat în Piatra-Neamț,
raportul cenzorilor pe anul 2007.                 str. Mihai Viteazu nr. 25, bl. C4, sc. B, ap. 25, născut la data
  Art. 2. Aprobă situațiile financiare pe anul 2007 și      de 13.10.1977 în comuna Mărgineni, posesor al C.I. seria NT
repartizarea profitului.                      nr. 370429, eliberată de Poliția Piatra-Neamț, cod numeric
                                  personal 1771013270594, cetățean român.
  Art. 3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor
                                      4. dna Nistor Mariana, domiciliată în Piatra-Neamț,
pe anul 2007.
                                  str. Mihai Viteazu nr. 25, bl. C4, sc. B, ap. 25, născută la data
  Art. 4. Adoptă bugetul de venituri și cheltuieli și programul
                                  de 14.05.1976, în Piatra-Neamț, posesoare a C.I. seria NT
de activitate pe anul 2007.
                                  nr. 381725, cod numeric personal 2760514270627 eliberată
  Art. 5. Aprobă execuția contractului de administrare pe     de Poliția Piatra-Neamț, cetățean român.
anul 2007 și criteriile de performanță pe 2008.            7. Alegerea dnei Nistor Elena, cod numeric personal
  (36/535.363)                          2590216270615, născută la data de 16.02.1959 în comuna
                *                  Dochia, domiciliată în Piatra-Neamț, str. Aleea Aurorii, bl. 2,
                                  sc. D, ap. 59, ca președinte și membru în consiliul de
  CONSUMCOOP MARGINENI Societate Cooperativă           administrație al CONSUMCOOP MARGINENI Societate
      Mărgineni, județul Neamț                Cooperativă.
                                    8. Alegerea în consiliul de administrație a domnului
           HOTĂRÂREA NR. 1                Asaftei Ionel, cod numeric personal 1590324270641, născut
                                  la data de 24.03.1959 în comuna Margineni, domiciliat în
         din data de 10 martie 2008            comuna Mărgineni, județul Neamț;
  a adunării generale ordinare a Societății Cooperative       9. Realegerea în funcția de cenzor a dlui Ciupercă Vasile,
        CONSUMCOOP MARGINENI                cod numeric personal 1381010270580, născut la data de
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din     10.10.1938, în comuna Bârgăoani, cu domiciliul în Piatra-
cadrul Societății Cooperative CONSUMCOOP MĂRGINENI         Neamț, Aleea Plaiului bl. 16, ap. 63, județul Neamț, și
din data de 10 martie 2008, luând în discuție probleme       revocarea din funcție a cenzorului supleant Rusu Verginia,
înscrise pe ordinea de zi,                     cod numeric personal 2580320270611;
                                    10. Majorarea capitalului social al CONSUMCOOP
  în baza Legii nr. 1/2005, de organizare și funcționare a
                                  MARGINENI Societate Cooperativă prin cooptarea a 4
cooperației, și a statutului propriu, hotărăște:
                                  (patru) noi membri cooperatori, de la 500 RON (5 părți x 10
  1. Aprobarea raportului consiliului de administrație și a
                                  RON fiecare) la 600 RON (60 părți x 10 RON fiecare);
cenzorului pe anul 2007;
                                    11. Dl Asaftei Ionel ales în consiliul de administrație a
  2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2007;    depus garanția de membru în consiliul de administrație a 10
  3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul     (zece) părți sociale, respectiv suma de 100 RON, cu chitanța,
2007;                               nr. 0000323/18.03.2008.
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a        Aportul membrilor cooperatori la capitalul sociale este:
programului de activitate pe anul 2008;                1. Artenie Ioan - 5 părți sociale - 50 RON;
  5. Pierderea calității de membru cooperator și revocarea      2. Artenie Elena - 4 părți sociale - 40 RON;
din funcția de președinte și membru al consiliului de         3. Asaftei Ionel - 1 părți sociale - 10 RON;
administrație al Societății Cooperativa CONSUMCOOP           4. Asaftei Maria - 1 parte socială - 10 RON;
MARGINENI a doamnei Macovei Anica, ca urmare a             5. Cozma Vasile - 1 parte socială - 10 RON;
decesului;                               6. Cozma Eleonora - 1 parte socială - 10 RON;
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008

  7. Hrisca Gheorghe - 1 parte socială - 10 RON;          - Legea nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea
  8. Hrisca Eugenia - 1 parte socială - 10 RON;         cooperației meșteșugărești;
  9. Nut Adriana - 1 parte socială - 10 RON;            - competențele și atribuțiile prevăzute în statut;
  10. Nistor Elena - 10 părți sociale - 100 RON;
  11. Nistor Ioan - 10 părți sociale - 100 RON;          - materialele înscrise la ordinea de zi și supuse
  12. Todirică Ioan - 1 parte socială - 10 RON;         dezbaterilor în adunarea generală extraordinară, precum și
  13. Todirică Leonita - 1 parte socială - 10 RON;       propunerile formulate;
  14. Hrisca Vili Marius - 1 parte socială - 10 RON;        - procesul-verbal al adunării generale extraordinare a
  15. Bran Ioan - 1 parte socială - 10 RON;           cooperatorilor din ATCOM DÂMBOVIȚA S.C.M., hotărăște:
  16. Lungu Valeriu Daniel - 5 părți sociale - 50 RON;
                                  Art. 1. Se aprobă repartizarea unei cote de 4,75 din
  17. Lungu Daniela Elena - 5 părți sociale - 50 RON;
                                 profitul net realizat de societate în anul 2007. Capitalul social
  18. Nistor Ionuț Bogdan - 5 părți sociale - 50 RON;
  19. Nistor Marian - 5 părți sociale - 50 RON.         după repartizarea cotei devine 129.616 lei.

  (37/535.364)                          Art. 2. Se aprobă situația contractelor de închiriere pentru
               *                 spațiile proprietate ATCOM și sumele aferente și se acordă
                                 mandat consiliului de administrație să încheie noi contracte
   Societatea Cooperativă CONSUMCOOP HORIA           de închiriere.
       comuna Horia, județul Neamț
                                  Art: 3. Se acordă mandat consiliului de administrație
                                 pentru transmiterea în folosință sau înstrăinarea imobilizărilor
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                 corporale.
  a adunării generale ordinare din data de 14.03.2008
                                  Art. 4. Se mandatează consiliul de administrație pentru
  Adunarea generală ordinară a membrilor Societății       cumpărarea la licitație a cotei indivize de teren aferent
Cooperativa CONSUMCOOP HORIA, întrunită în ședința sa
                                 construcțiilor proprietate.
din data de 14 martie 2008, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea        Art. 5. Se însărcinează consiliul de administrație cu
cooperației,                           îndeplinirea prezentei hotărâri.
  luând în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi,
                                   (39/537.026)
  în baza Legii nr. 1/2005, privind organizarea și
funcționarea cooperației, hotărăște:                               *
  1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului
consiliului de administrație pe anul 2007;              Societatea Cooperativă de Consum de gradul 1
  2. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de      CONSUMCOOP IONEȘTI, Ionești, județul Dâmbovița
cenzori pe anul 2007;
  3. Dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale și        HOTĂRÂREA NR. 1/6 martie 2008
stabilirea modului de repartizare a profitului pe anul 2007;
  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul     a adunării generale ordinare a Societății Cooperative de
2007;                                 Consum de gradul 1 CONSUMCOOP IONEȘTI
  5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a
programului de activitate pe anul 2008;               Adunarea generală ordinară hotărăște, cu unanimitate de
  6. Aprobarea primirii/retragerii/excluderii de noi membri   voturi (31 pentru):
cooperatori.                            1. Aprobă raportul consiliului de administrație, raportul
  (38/536.937)                         cenzorului, situația financiară anuală, repartizarea profitului
               *                 pe anul 2007, descărcarea de gestiune a consiliului de
                                 administrație, aprobă programul de activitate și bugetul de
   Societatea Cooperativă Meșteșugărească           venituri și cheltuieli pe anul 2008, criteriile de performanță la
 ATCOM DÂMBOVIȚA, Târgoviște, județul Dâmbovița
                                 contractul de administrare pentru anul 2008, indemnizația
                                 pentru membrii consiliului de administrație și cenzor pentru
          HOTĂRÂREA NR. 2
                                 anul 2008, alegerea cenzorilor plini Pătrașcu Daniela Raluca
          din data de 6.03.2008
                                 Violeta și cenzorului supleant Ardeleanu Sorin Gheorghe.
  Adunarea generală extraordinară a cooperatorilor din ATCOM
DÂMBOVIȚA Societate Cooperativă Meșteșugărească, având în      (40/537.027)
vedere:                                             *
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008                      23

   Societatea Cooperativă de Consum de gradul 1             Societatea Cooperativă de Consum de gradul 1
        CONSUMCOOP IONEȘTI                          CONSUMCOOP MOROIENI
        Ionești, județul Dâmbovița                      Moroieni, județul Dâmbovița


       HOTĂRÂREA NR. 1/6 martie 2008                     HOTĂRÂREA NR. 1/5 martie 2008

 a adunării generale extraordinare a Societății Cooperative      a adunării generale extraordinare a Societății Cooperative
  de Consum de gradul 1 CONSUMCOOP IONEȘTI               de Consum de gradul 1 CONSUMCOOP MOROIENI

  Adunarea generală extraordinară hotărăște cu unanimitate       Adunarea generală extroardinară        hotărăște   cu
de voturi (31 pentru):                        unanimitate de voturi (28 pentru):
  1. aprobă bunurile aparținând societății cooperative care       1. aprobă bunurile aparținând societății cooperative care
pot face obiectul ipotecării, gajului, închirierii, înstrăinării și  pot face obiectul ipotecării, gajului, închirierii, înstrăinării și
programul de investiții pe anul 2008, mandatarea consiliului     programul de investiții pe anul 2008, mandatarea consiliului
de administrație pentru executarea unor astfel de operațiuni:     de administrație pentru executarea unor astfel de operațiuni:
  2. aprobă modificarea codificării domeniului principal de       2. aprobă modificarea codificării domeniului principal de
activitate și a obiectului de activitate conform CAEN rev. 2:     activitate și obiectului de activitate conform CAEN rev. 2:
domeniul principal de activitate este 471 - comerț cu         domeniul principal de activitate este 471 - comerț cu
amănuntul în magazine nespecializate; obiectul principal de      amănuntul în magazine nespecializate; obiectul principal de
activitate este 4711 - comerț cu amănuntul în magazine        activitate este 4711 - comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominant de produse           nespecializate cu vânzare predominant de produse
alimentare, băuturi și tutun, și activități secundare         alimentare, băuturi și tutun, și activități secundare
următoarele: 0210, 0220, 0230, 0240, 0811, 0812, 1031,        următoarele: 0210, 0220, 0230, 0240, 0811, 0812, 1031,
1032, 1039, 1052, 1071, 1072, 1107, 1412, 1413, 1414,         1032, 1039, 1052, 1071, 1072, 1107, 1412, 1413, 1414,
1419, 1431, 1439, 1613, 1621, 1622, 1623, 1624, 1722,         1419, 1431, 1439, 1613, 1621, 1622, 1623, 1624, 1722,
1723, 1812, 1814, 1820, 2030, 2221, 2222, 2223, 2229,         1723, 1812, 1814, 1820, 2030, 2221, 2222, 2223, 2229,
2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2511, 2512, 2561,         2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2511, 2512, 2561,
2562, 2592, 2594, 2599, 3102, 3103, 3109, 3311, 3312,         2562, 2592, 2594, 2599, 3102, 3103, 3109, 3311, 3312,
3314, 3317, 3320, 3514, 3523, 3600, 3811, 3831, 3832,         3314, 3317, 3320, 3514, 3523, 3600, 3811, 3831, 3832,
4110, 4120, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331,         4110, 4120, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331,
4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, 4511, 4519, 4520,         4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, 4511, 4519, 4520,
4531, 4532, 4540, 4611, 4613, 4615, 4616. 4618, 4619,         4531, 4532, 4540, 4611, 4613, 4615, 4616, 4618, 4619,
4621, 4622, 4623, 4624, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635,         4621, 4622, 4623, 4624, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635,
4636, 4637, 4638, 4639, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645,         4636, 4637, 4638, 4639, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645,
4646, 4647, 4648, 4649, 4651, 4652, 4661, 4662, 4663,         4646, 4647, 4648, 4649, 4651, 4652, 4661, 4662, 4663,
4664, 4665, 4666, 4669, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675,         4664, 4665, 4666, 4669, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675,
4676, 4677, 4690, 4711, 4719, 4721, 4722, 4723, 4724,         4676, 4677, 4690, 4711, 4719, 4721, 4722, 4723, 4724,
4725, 4726, 4729, 4730, 4741, 4742, 4743, 4751, 4752,         4725, 4726, 4729, 4730, 4741, 4742, 4743, 4751, 4752,
4753, 4754, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4771,         4753, 4754, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4771,
4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4781,         4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4781,
4782, 4789, 4791, 4799, 4932, 4941, 4942, 5210, 5221,         4782, 4789, 4791, 4799, 4932, 4941, 4942, 5210, 5221,
5224, 5229, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629,         5224, 5229, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629,
5630, 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6810,         5630, 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6810,
6820, 6831, 6832, 6910, 6920, 7010, 7021, 7022, 7711,         6820, 6831, 6832, 6910, 6920, 7010, 7021, 7022, 7711,
7712, 7721, 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739, 7911,         7712, 7721, 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739, 7911,
7912, 7990, 8121, 8122, 8129, 8211, 8219, 8230, 8292,         7912, 7990, 8121, 8122, 8129, 8211, 8219, 8230, 8292,
8421, 9001, 9002, 9004, 9200, 9313, 9511, 9512, 9521,         8421, 9001, 9002, 9004, 9200, 9313, 9511, 9512, 9521,
9522, 9523, 9524, 9602, 9604, 9609.                  9522, 9523, 9524, 9602, 9604, 9609.

  (41/537.028)                             (42/537.029)
                 *                                   *
  24            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008

   Societatea Cooperativă de Consum de gradul 1            1. aprobă bunurile aparținând societății cooperative care
        CONSUMCOOP MOROIENI                  pot face obiectul ipotecării, gajului, închirierii, înstrăinării și
       Moroieni, județul Dâmbovița              programul de investiții pe anul 2008, mandatarea consiliului
                                   de administrație pentru executarea unor astfel de operațiuni:
       HOTĂRÂREA NR. 1/5 martie 2008               2. aprobă modificarea codificării domeniului principal de
 a adunării generale ordinare a Societății Cooperative de      activitate și a obiectului de activitate conform CAEN rev. 2:
   Consum de gradul 1 CONSUMCOOP MOROIENI             domeniul principal de activitate este 471 - comerț cu
                                   amănuntul în magazine nespecializate; obiectul principal de
  Adunarea generală ordinară hotărăște cu unanimitate de
                                   activitate este 4711 - comerț cu amănuntul în magazine
voturi (28 pentru):
                                   nespecializate, cu vânzare predominant de produse
  1. Aprobă raportul consiliului de administrație, raportul     alimentare, băuturi și tutun, și activități secundare
cenzorului, situația financiară anuală, repartizarea profitului pe  următoarele: 0210, 0220, 0230, 0240, 0811, 0812, 1031,
anul 2007, decărcarea de gestiune a consiliului de
                                   1032, 1039, 1052, 1071, 1072, 1107, 1412, 1413, 1414,
administrație, aprobă programul de activitate și bugetul de
                                   1419, 1431, 1439, 1613, 1621, 1622, 1623, 1624, 1722,
venituri și cheltuieli pe anul 2008, criteriile de performanță la
                                   1723, 1812, 1814, 1820, 2030, 2221, 2222, 2223, 2229,
contractul de administrare pe anul 2008, indemnizația pentru
                                   2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2511, 2512, 2561,
membrii consiliului de administrație și cenzor pentru anul
                                   2562, 2592, 2594, 2599, 3102, 3103, 3109, 3311, 3312,
2008, alegerea cenzorului plin Patrascu Daniela Raluca
                                   3314, 3317, 3320, 3514, 3523, 3600, 3811, 3831, 3832,
Violeta și a cenzorului supleant Cascarade Nicoleta.
                                   4110, 4120, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331,
  (43/537.030)                           4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, 4511, 4519, 4520,
                *                  4531, 4532, 4540, 4611, 4613, 4615, 4616. 4618, 4619,
                                   4621, 4622, 4623, 4624, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635,
   Societatea Cooperativă de Consum de gradul 1          4636, 4637, 4638, 4639, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645,
   CONSUMCOOP ULMI, Ulmi, județul Dâmbovița            4646, 4647, 4648, 4649, 4651, 4652, 4661, 4662, 4663,
                                   4664, 4665, 4666, 4669, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675,
       HOTĂRÂREA NR. 1/3 martie 2008             4676, 4677, 4690, 4711, 4719, 4721, 4722, 4723, 4724,
         din data de 3 martie 2008,             4725, 4726, 4729, 4730, 4741, 4742, 4743, 4751, 4752,
  a adunării generale ordinare a Societății Cooperative      4753, 4754, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4771,
    de Consum de gradul 1 CONSUMCOOP ULMI             4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4781,
                                   4782, 4789, 4791, 4799, 4932, 4941, 4942, 5210, 5221,
  Adunarea generală ordinară hotărăște cu unanimitate de
                                   5224, 5229, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629,
voturi (28 pentru):
                                   5630, 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6810,
  1. Aprobă raportul consiliului de administrație, raportul
                                   6820, 6831, 6832, 6910, 6920, 7010, 7021, 7022, 7711,
cenzorului, situația financiară anuală, repartizarea profitului
                                   7712, 7721, 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739, 7911,
pe anul 2007, decărcarea de gestiune a consiliului de
                                   7912, 7990, 8121, 8122, 8129, 8211, 8219, 8230, 8292,
administrație, aprobă programul de activitate și bugetul de
                                   8421, 9001, 9002, 9004, 9200, 9313, 9511, 9512, 9521,
venituri și cheltuieli pe anul 2008, criteriile de performanță la
                                   9522, 9523, 9524, 9602, 9604, 9609.
contractul de administrare pe anul 2008, indemnizația pentru
membrii consiliului de administrație și cenzor pentru anul        (45/537.032)
2008, alegerea cenzorilor plini Patrascu Daniela Raluca                        *
Violeta și a cenzorului supleant Oancea Traian.
  (44/537.031)                            Societatea Cooperativă de Consum de gradul 1
                                    CONSUMCOOP RACARI, Racari, județul Dâmbovița
                *

   Societatea Cooperativă de Consum de gradul 1                 HOTĂRÂREA NR. 1/4 martie 2008
   CONSUMCOOP ULMI, Ulmi, județul Dâmbovița              a adunării generale ordinare a Societății Cooperative
                                     de Consum de gradul 1 CONSUMCOOP RACARI
       HOTĂRÂREA NR. 1/3 martie 2008
                                    Adunarea generală ordinară hotărăște cu unanimitate de
 a adunării generale extraordinare a Societății Cooperative     voturi (27 pentru):
   de Consum de gradul 1 CONSUMCOOP ULMI
                                    1. Aprobă raportul consiliului de administrație, raportul
  Adunarea generală extroardinară        hotărăște   cu  cenzorului, situația financiară anuală, repartizarea profitului
unanimitate de voturi (28 pentru):                  pe anul 2007, decărcarea de gestiune a consiliului de
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008                      25

administrație, aprobă programul de activitate și bugetul de      4753, 4754, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4771,
venituri și cheltuieli pe anul 2008, criteriile de peformanță la   4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4781,
contractul de administrare pe anul 2008;               4782, 4789, 4791, 4799, 4932, 4941, 4942, 5210, 5221,
  2. Aprobă retragerea și excluderea unui număr de 17        5224, 5229, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629,
membri cooperatori conform anexei și majorarea părților        5630, 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6810,
sociale după cum urmează: Alexadru Ion - 10, Gheorghe         6820, 6831, 6832, 6910, 6920, 7010, 7021, 7022, 7711,
Elena - 10, Tanase Mihai - 3, ca urmare a acesionării părților    7712, 7721, 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739, 7911,
sociale ale membrilor cooperatori retrași sau excluși;        7912, 7990, 8121, 8122, 8129, 8211, 8219, 8230, 8292,
indemnizația pentru membrii consiliului de administrație și      8421, 9001, 9002, 9004, 9200, 9313, 9511, 9512, 9521,
cenzor pentru anul 2008, alegerea cenzorului plin - Patrascu     9522, 9523, 9524, 9602, 9604, 9609.
Daniela Raluca Violeta și a cenzorului supleant - Cascarade
                                     (47/537.034)
Nicoleta.
                                                    *
  (46/537.033)
                 *                     Societatea Cooperativă de Consum de gradul I
                                         CONSUMCOOP I. L. CARAGIALE
    Societatea Cooperativă de Consum                        localitatea I.L. Caragiale
 CONSUMCOOP RACARI, Răcari, județul Dâmbovița                      județul Dâmbovița

           HOTĂRÂREA NR. 1                        HOTĂRÂREA NR. 1/3 martie 2008
           din 4 martie 2008,                 a adunării generale ordinare a Societății Cooperative de
 a adunării generale extraordinare a Societății Cooperative       Consum de gradul 1 CONSUMCOOP I. L. CARAGIALE
   de Consum de gradul 1 CONSUMCOOP RACARI
                                     Adunarea generală ordinară hotărăște cu unanimitate de
  Adunarea generală extroardinară        hotărăște   cu  voturi (44 pentru):
unanimitate de voturi (27 pentru):                    1. Aprobă raportul consiliului de administrație, raportul
  1. aprobă bunurile aparținând societății cooperative care     cenzorului, situația financiară anuală, repartizarea profitului
pot face obiectul ipotecării, gajului, închirierii, înstrăinării și  pe anul 2007, decărcarea de gestiune a consiliului de
programul de investiții pe anul 2008, mandatarea consiliului     administrație, aprobă programul de activitate și bugetul de
de administrație pentru executarea unor astfel de operațiuni:     venituri și cheltuieli pe anul 2008, criteriile de performanță la
  2. aprobă modificarea codificării domeniului principal de     contractul de administrare pe anul 2008, alegerea cenzorilor
activitate și obiectului de activitate conform CAEN rev. 2:      plini Patrascu Daniela Raluca Violeta, Nitescu Viorica, Mihai
domeniul principal de activitate este 471 - comerț cu         Gabriela și a cenzorilor supleanți Cascarade Nicoleta,
amănuntul în magazine nespecializate; obiectul principal de      Oancea Traian, Vasile Gabriela.
activitate este 4711 - comerț cu amănuntul în magazine          (48/537.035)
nespecializate cu vânzare predominantă de produse                           *
alimentare, băuturi și tutun, și activități secundare
următoarele: 0210, 0220, 0230, 0240, 0811, 0812, 1031,           Societatea Cooperativă de Consum de gradul I
1032, 1039, 1052, 1071, 1072, 1107, 1412, 1413, 1414,               CONSUMCOOP I. L. CARAGIALE
1419, 1431, 1439, 1613, 1621, 1622, 1623, 1624, 1722,            localitatea I. L. Caragiale, județul Dâmbovița
1723, 1812, 1814, 1820, 2030, 2221, 2222, 2223, 2229,
2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2511, 2512, 2561,                HOTĂRÂREA NR. 1/3 martie 2008
2562, 2592, 2594, 2599, 3102, 3103, 3109, 3311, 3312,
                                    a adunării generale extraordinare a Societății Cooperative
3314, 3317, 3320, 3514, 3523, 3600, 3811, 3831, 3832,
                                    de Consum de gradul 1 CONSUMCOOP I. L. CARAGIALE
4110, 4120, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331,
4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, 4511, 4519, 4520,          Adunarea generală extroardinară hotărăște cu
4531, 4532, 4540, 4611, 4613, 4615, 4616. 4618, 4619,         unanimitate de voturi (44 pentru):
4621, 4622, 4623, 4624, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635,          1. aprobă bunurile aparținând societății cooperative care
4636, 4637, 4638, 4639, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645,         pot face obiectul ipotecării, gajului, închirierii, înstrăinării și
4646, 4647, 4648, 4649, 4651, 4652, 4661, 4662, 4663,         programul de investiții pe anul 2008, mandatarea consiliului
4664, 4665, 4666, 4669, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675,         de administrație pentru executarea unor astfel de operațiuni:
4676, 4677, 4690, 4711, 4719, 4721, 4722, 4723, 4724,          2. aprobă modificarea codificării domeniului principal de
4725, 4726, 4729, 4730, 4741, 4742, 4743, 4751, 4752,         activitate și a obiectului de activitate conform CAEN rev. 2;
  26            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008

domeniul principal de activitate este 471 - comerț cu         Art. 3. Se aprobă raportul cenzorului.
amănuntul în magazine nespecializate; obiectul principal de      Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și
activitate este 4711 - comerț cu amănuntul în magazine      programul de investiții pentru anul 2008.
nespecializate, cu vânzare predominant de produse           Art. 5. Se aprobă sistemul de salarizare.
alimentare, băuturi și tutun, și activități secundare         Art. 6. Se aprobă actualizarea clasificării activităților
următoarele: 0210, 0220, 0230, 0240, 0811, 0812, 1031,      conform Ordinului nr. 337/2007 al președintelui Institutului
1032, 1039, 1052, 1071, 1072, 1107, 1412, 1413, 1414,       Național de Statistică.
1419, 1431, 1439, 1613, 1621, 1622, 1623, 1624, 1722,         Se modifică codificarea obiectului de activitate conform
1723, 1812, 1814, 1820, 2030, 2221, 2222, 2223, 2229,       CAEN rev. 2; astfel, domeniul principal de activitate este 412
2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2511, 2512, 2561,
                                 și activitatea principală este 4120 - lucrări de construcții ale
2562, 2592, 2594, 2599, 3102, 3103, 3109, 3311, 3312,
                                 clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
3314, 3317, 3320, 3514, 3523, 3600, 3811, 3831, 3832,
                                   Art. 7. Se extinde obiectul de activitate cu următoarele
4110, 4120, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331,
                                 coduri:
4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, 4511, 4519, 4520,
                                   a) 1412 - fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru
4531, 4532, 4540, 4611, 4613, 4615, 4616. 4618, 4619,
4621, 4622, 4623, 4624, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635,       lucru;
4636, 4637, 4638, 4639, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645,         b) 1610 - tăierea și rindeluirea lemnului;
4646, 4647, 4648, 4649, 4651, 4652, 4661, 4662, 4663,         c) 1623 - fabricarea altor elemente de dulgherie și
4664, 4665, 4666, 4669, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675,       tâmplărie pentru construcții;
4676, 4677, 4690, 4711, 4719, 4721, 4722, 4723, 4724,         d) 1624 - fabricarea ambalajelor din lemn;
4725, 4726, 4729, 4730, 4741, 4742, 4743, 4751, 4752,         e) 2511 - fabricarea de construcții metalice și părți
4753, 4754, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4771,       componente ale structurilor metalice;
4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4781,         f) 2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal;
4782, 4789, 4791, 4799, 4932, 4941, 4942, 5210, 5221,         g) 3101 - fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
5224, 5229, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629,         h) 3102 - fabricarea de mobilă pentru bucătării;
5630, 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6810,         i) 4211 - lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor;
6820, 6831, 6832, 6910, 6920, 7010, 7021, 7022, 7711,         j) 4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;
7712, 7721, 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739, 7911,         k) 4312 - lucrări de pregătire a terenului;
7912, 7990, 8121, 8122, 8129, 8211, 8219, 8230, 8292,         l) 4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
8421, 9001, 9002, 9004, 9200, 9313, 9511, 9512, 9521,         m) 4321 - lucrări de construcții electrice;
9522, 9523, 9524, 9602, 9604, 9609.                  n) 4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;
  (49/537.036)                           o) 4331 - lucrări de ipsosărie;
                *                   p) 4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;
                                   q) 4339 - alte lucrări de finisare;
         PRESTACOOP SCM                   r) 4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la
       Târgoviște, județul Dâmbovița            construcții;
                                   s) 4932 - transporturi cu taxiuri;
       HOTĂRÂREA NR. 2/11.03.2008               t) 6831 - agenții imobiliare.
        a adunării generale ordinare             Art. 8. Se aprobă închiderea următoarelor puncte de
                                 lucru:
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din
                                   1. Unitatea 399 Uz casnic - Str. Gării Târgoviște;
cadrul PRESTACOOP SCM, întrunită în data de 11.03.2008,
                                   2. Unitatea 282 Confecții metalice - Badeanu Ștefan -
ora 11.00, având în vedere:
                                 Răzvad;
  - Legea nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea
                                   3. Unitatea de prestări servicii pentru populație - Pătrașcu
cooperației meșteșugărești;
                                 Alexandrina - Str. Unirii, Târgoviște;
  - materialele înscrise în ordinea de zi și supuse dezbaterii
                                   4. Punct de lucru - calea București, bl. O3, Târgoviște;
cooperatorilor în adunarea generală ordinară, precum și
propunerile formulate;                        5. Punct de lucru - calea București, bl. Chindia,
                                 Târgoviște;
  - procesul-verbal al adunării generale ordinare a
membrilor cooperatori din PRESTACOOP SCM,               6. Punct de lucru - Str. Castanilor, bl. G2, et. 1,
  hotărăște:                           Târgoviște;
                                   7. Punct de lucru - str. Radu cel Mare, bl. MIV, Târgoviște;
  Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al consiliului de
administrație pentru anul 2007.                    8. Punct de lucru, Str. Prieteniei, bl. X2A, Târgoviște.
  Art. 2. Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și      (50/537.024)
pierdere la 31.12.2007 și repartizarea profitului pe anul 2007.                  *
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008                     27

    CONFECȚIA SCM, Ploiești, județul Prahova           urmare a pierderii calității de membru cooperator conform
                                   art. 39 lit. c din hotărârea nr. 11/15.12.2006, ca urmare a
           HOTĂRÂREA NR. 1                 primirii deciziei de pensionare.
        a adunării generale ordinare               Art. 12. Aprobă completarea numărului de membri ai
 a cooperatorilor CONFECȚIA SCM din data de 6.03.2008        consiliului de administrație prin alegerea dnei Duta Laura,
                                   cod numeric personal 2540321293126, născută în Ploiești la
  Având în vedere                          data de 31.03.1954, domiciliată în Ploiești, Bd. Republicii nr.
  - Legea nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea      104, bl. 12C, ap. 18, legitimată cu C.I. seria PH nr. 539464,
cooperației meșteșugărești;                     pe perioada mandatului existent.
  - procesul-verbal nr. 745/6.03.2008 al adunării generale       Art. 13. Aprobă înlocuirea dnei Duta Laura din funcția de
extraordinare a cooperatorilor CONFECȚIA SCM din data de       secretară a consiliului de administrație cu dna Barbulescu
6.03.2008,                              Elena.
  hotărăște:                              Art. 14. Aprobă strategia și programul economico-social
  Art. 1. Aprobă situația financiară și bugetul de venituri și   de dezvoltare și modernizare pentru anul 2008.
cheltuieli pentru anul 2007.                       Art. 15. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
  Art. 2. Aprobă raportul administratorilor societății       2008.
cooperative pentru anul 2007.                      Art. 16. Aprobă criteriile de performanță care se prevăd în
  Art. 3. Aprobă raportul cenzorilor pentru anul 2007.       contractul de administrare și gestionare a patrimoniului
  Art. 4. Aprobă repartizarea profitului net pentru anul 2007,   societății cooperative încheiat cu fiecare membru al
membrilor cooperatori în activitate la 31.12.2007,          consiliului de administrație pentru anul 2008.
proporțional cu părțile sociale deținute de fiecare membru        Art. 17. Aprobă clauzele generale privind raporturile de
cooperator.                             muncă și sistemul de salarizare al societății cooperative pe
  Art. 5. Aprobă raportul privind modul de realizare a       anul 2008.
contractelor de administrare și gestionare a patrimoniului de      Art. 18. Aprobă indemnizația fixă a membrilor consiliului
către consiliul de administrație pentru anul 2007.          de administrație, a cenzorilor, a președintelui consiliului
  Art. 6. Aprobă raportul consiliului social pentru anul 2007.   social pentru anul 2008.
  Art. 7. Aprobă cererea de retragere din funcția de cenzor       Art. 19. Aprobă asigurarea clădirilor proprietatea
a dlui Giriuta Nicolae.                       CONFECȚIA SCM.
  Art. 8. Aprobă completarea numărului de cenzori ai          Art. 20. Aprobă hotărârea adunării generale ordinare.
CONFECȚIA SCM prin alegerea dnei Margaritaru Georgeta,
                                     (51/537.954)
cod numeric personal 2400518293099, născută în Ploiești la
                                                   *
data de 18.05.1940, domiciliată în Ploiești, Șos. Nordului nr.
11, bl. 101, sc. E, et. 3, ap. 95, legitimată cu C.I. seria PH nr.     CONFECȚIA SCM, Ploiești, județul Prahova
674589, pentru o perioadă de 3 ani.
  Art. 9. Aprobă înlocuirea cenzorilor supleanți                     HOTĂRÂREA NR. 1
  • Marjai Maria prin cenzor supleant Radu Elena, cod
                                     a adunării generale extraordinare a cooperatorilor
numeric personal 2540911293122, născută în comuna
                                             CONFECȚIA SCM
Ciorani, județul Prahova, la data de 11.09.1954, domiciliată
                                            din data de 6.03.2008
în Ploiești, Șos. Vestului nr. 16, bl. 103, sc. A, et. 8, ap. 36,
județul Prahova, legitimată cu C.I. seria PH nr. 504748         Având în vedere
pentru o perioadă de 3 ani;                       - Legea nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea
  • Duta Laura prin cenzor supleant Ioniță Elena, cod        cooperației meșteșugărești;
numeric personal 2560703296725, născută în orașul Urlați,        - procesul-verbal nr. 746/6.03.2008 al adunării generale
județul Prahova, la data de 3.07.1956, domiciliată în orașul     extraordinare a cooperatorilor CONFECȚIA SCM din data de
Urlați, str. Tudor Vladimirescu nr. 10A, bl. I5, sc. A, ap. 17,   6.03.2008,
județul Prahova, legitimată cu C.I. seria PH nr. 056769         hotărăște:
pentru o perioadă de 3 ani.                       Art. 1. Aprobă modificarea art. 2 (4) din actul constitutiv al
  Art. 10. Aprobă, conform art. 41 alin. 2 și alin. 4 din actul   CONFECȚIA SCM astfel: „CONFECȚIA societate
constitutiv, prelungirea mandatului pentru încă 3 (trei) ani a    cooperativă meșteșugărească are un capital variabil de
cenzorilor Ioniță Mihaela și Dinu Viorica, precum și pentru     membri cooperatori și capital social variabil. Ea este
cenzorul supleant Barbulescu Elena.                 constituită și poate funcționa cu un număr minim de 70 de
  Art. 11. Aprobă descărcarea de gestiune a dlui Rizescu      membri cooperatori și cu un capital social minim de 150.000
Alexandru și retragerea din consiliul de administrație, ca      lei/RON.”
  28            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008

  Art. 2. Aprobă modificarea art. 44 (10) Anexa 1, coroborat    Art. 5. Aprobă vânzarea activului Etaj-Boiangerie situat în
cu art. 47 (1); (2).b din actul constitutiv al CONFECȚIA SCM,   Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 348, către firma
și anume:                             Societatea Comercială STILET - S.R.L. cu suma de 310.000
  La 31.12.2007 capitalul social subscris al societății s-a   euro + T.V.A. (368.900 euro).
majorat de la suma de 177.680 lei la suma de 182.900 lei iar     Art. 6. Aprobă împuternicirea conducerii CONFECȚIA
cel vărsat, de la suma de 177.266 lei la suma de 182.893 lei,   SCM, președinte ing. Martin Ruxandra și contabil-șef ec.
prin cooptarea unui număr de 19 cooperatori (conform        Sandru Valentina, pentru angajarea de credite, constituirea
anexei nr. 2), plecarea a 9 membri cooperatori (conform      de garanții și reprezentare în relația cu terțe persoane,
anexa 3) și prin completarea capitalului vărsat la nivelul celui  semnare acte notariale vânzare activ Etaj - Boiangerie,
subscris în anul 2007 și depunere de noi părți sociale de     angajarea de proiecte pentru investiții.
către membrii cooperatori (conform anexa 4) și            Art. 7. Aprobă cooptarea unui număr de 6 noi membri
răscumpărarea și anularea părților sociale ale cooperatorilor   cooperatori cu un capital social subscris de 2.100 lei.
retrași.                               Art. 8. Aprobă lista de închiriere a spațiilor CONFECȚIA
  Art. 3. Aprobă modificarea art. 10 (1) din actul constitutiv  SCM pentru anul 2008.
al CONFECȚIA SCM conform Ordinului nr. 337/3.05.2007, al       Art. 9. Aprobă hotărârea adunării generale extraordinare
președintelui Institutului Național de Statistică, privind     din data de 6.03.2008.
actualizarea clasificării activităților din economia națională
                                    (52/537.955)
(CAEN):
                                                 *
  a) Obiect principal de activitate:
  1413 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv          SCM PRESTAREA REȘIȚA
lenjeria de corp);                                Reșița, județul Caraș-Severin
  c) activități secundare:
  1399 - fabricarea altor produse manufacturate;                   HOTĂRÂREA NR. 3
  1412 - fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru
                                            din 10 martie 2008
lucru;
  1413 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv     Adunarea generală ordinară a SCM PRESTAREA,
lenjerie de corp);                         întrunită în data de 10.03.2008, având în vedere Ordinul nr.
  1414 - fabricarea de articole de lenjerie de corp;       337/2007 al președintelui I.N.S., privind modificarea
  1419 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și      clasificării activităților CAEN, hotărăște:
accesorii, n.c.a.;                           Art. 1. Activitatea principală a societății va avea codul
  1420 - prepararea și vopsirea blănurilor; fabricarea      9602.
articolelor din blană;                         Art. 2. La activitățile secundare se actualizează codurile
  3700 - colectarea și tratarea apelor uzate;          CAEN prin: 1011, 1012, 1013, 1071, 1082, 1089, 1101, 1107,
  4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor;       1392, 1394, 1399, 1412, 1413, 1439, 1511, 1512, 1520,
  4531 - comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;    1610, 1623, 1624, 1629, 1811, 1812, 1814, 1820, 2041,
  4641 - comerț cu ridicata al produselor textile;        2042, 2332, 2341, 2349, 2391, 2399, 2524, 2572, 2573,
  4642 - comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și         2593, 2594, 2599, 3101, 3102, 3103, 3109, 3212, 3213,
încălțămintei;                           3230, 3240, 3291, 3299, 4311, 4321, 4322, 4329, 4331,
  4690 - comerț cu ridicata al altor produse n.c.a.;       4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, 4511, 4520, 4532,
  4751 - comerț cu amănuntul al textilelor;           4540, 4611, 4613, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4621,
  4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei;          4622, 4623, 4624, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636,
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare,   4637, 4638, 4639, 4641, 4642, 4643, 4644, 4649, 4673,
proprii sau închiriate;                      4674, 4675, 4676, 4677, 4690, 4711, 4719, 4721, 4722,
  7739 - închirierea altor mașini și echipamente n.c.a.;     4723, 4724, 4725, 4726, 4729, 4751, 4752, 4754, 4759,
  9529 - alte reparații de articole personale n.c.a.;      4762, 4771, 4772, 4775, 4778, 4779, 4789, 4791, 4932,
  9601 - spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și      4939, 4941, 5210, 5222, 5224, 5610, 5629, 5630, 5812,
blănurilor;                            6201, 6202, 6209, 6311, 6499, 6820, 6920, 7022, 7311,
  9609 - alte activități de servicii.              7320, 7420, 7490, 7711, 7729, 7733, 7739, 7990, 8121,
  Art. 4. Aprobă repartizarea rezervei statutare în sumă de   8129, 8211, 8220, 8292, 9001, 9003, 9200, 9319, 9329,
43.121,66 lei aferentă anului 2006 către membrii cooperatori    9511, 9521, 9523, 9524, 9525, 9529, 9601, 9603, 9604,
prezenți la data de 31.12.2006, proporțional cu capitalul     9609.
deținut de fiecare cooperator, conform art. 20.(2) lit. p) din     (53/539.283)
actul constitutiv al CONFECȚIA SCM.                               *
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008                       29

          LECOMS - SOC. COOP.                  8. Se aprobă cu unanimitate de voturi Clauzele generale
         Slobozia, județul Ialomița             privind raporturile de muncă pe anul 2008.
                                     9. Se alege cu unanimitate de voturi, pe următorii trei ani,
             HOTĂRÂRE                  dl Macarie Eugen în calitate de cenzor și dna Opriș Maria în
                                   calitate de supleant.
       din 21.03.2008 a adunării generale
                                     10. Se stabilește cu unanimitate de voturi remunerația
       a LECOMS - SOC. COOP. Slobozia
                                   cenzorilor, și anume: cenzor - 150 lei/lună, supleant - 100
  Adunarea generală a LECOMS - SOC. COOP. Slobozia,        lei/lună.
întrunită în condiții statutare, având în vedere prevederile       11. Se stabilește cu unanimitate de voturi indemnizația de
Legii nr. 1/2005 și ale statutului societății, hotărăște:      ședință pentru membrii consiliului de administrație la 100
  Art. 1. Aprobă cu majoritate de voturi:             lei/ședință.
  a) raportul consiliului de administrație privind activitatea     12. Se aprobă cu unanimitate de voturi scoaterea din
pe anul 2007;                            gestiunea unității Bijuteria II a cantității de 100 gr aur de 14 krt.
  b) bilanțul contabil și repartizarea profitului din anul 2007;    13. Se vor face demersurile necesare pentru
  c) bugetul de venituri și cheltuieli pe 2008;          recodificarea activităților din actul constitutiv în conformitate
  d) raportul comisiei de cenzori pe anul 2007;          cu codurile CAEN - Rev. 2.
  e) contractele de închiriere și asociere 2008;            14. Se împuternicește dna Chișiu Liliana Mirela, jurist,
  f) programul de investiții și modernizări pe 2008;        pentru a îndeplini toate formele necesare la Oficiul registrului
  g) vânzări de active în vederea obținerii fondurilor pentru   comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României,
programul de investiții și modernizare, și anume Atelier       Partea a VII-a. Aceasta se legitimează cu C.I. seria XH nr.
producție bază și Atelier producție Fetești;             380976 eliberată de Poliția Oradea la data de 13 aprilie
                                   2005.
  h) vânzare 50 % spațiu „Baracă 500 ap” către Societatea
Comercială SALEX - S.R.L., Slobozia, în contrapartidă cu         (55/540.608)
modernizarea întregului imobil;                                    *
  k) statul de funcții și sistemul de salarizare pe 2008.
                                       Societatea Cooperativă Meșteșugărească
  (54/539.391)
                                            TELEPRECIZIA, Oradea

                                                HOTĂRÂRILE
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
                                     adunării generale ordinare a Societății Cooperative
         PRESTAREA, Oradea
                                       Meșteșugărești TELEPRECIZIA, Oradea,
                                           din data de 17 martie 2008
           HOTĂRÂREA nr. 11
                                    Se aprobă cu unanimitate de voturi:
  a adunării generale ordinare a Societății Cooperative
                                    1. Raportul de gestiune privind exercițiul financiar pe anul
        Meșteșugărești PRESTAREA
                                   2007;
  Adunarea generală ordinară a Societății Cooperative         2. Raportul cenzorului privind bilanțul contabil pe anul
Meșteșugărești PRESTAREA, întrunită în data de 13 martie       2007;
2008, hotărăște:                            3. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi și
  1. Se aprobă cu unanimitate de voturi Raportul privind      repartizarea profitului pe anul 2007. Profitul net, în valoare de
activitatea economico-socială desfășurată în anul 2007.       372.912,209 lei înregistrat la 31 decembrie 2007 se
  2. Se aprobă cu unanimitate de voturi Raportul privind      repartizează astfel:
realizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007.         - 1.105 lei pentru suplimentarea fondului de rezervă;
  3. Se aprobă cu unanimitate de voturi Contul de profit și         - 261.807,29 lei pentru constituirea surselor proprii
pierderi și repartizarea profitului net pe anul 2007.        de finanțare;
  4. Se aprobă cu unanimitate de voturi Raportul cenzorilor         - 110.000 lei rămân ca profit nerepartizat.
pentru anul 2007.                               Profitul rămas nerepartizat la finele anului 2005, în
  5. Se aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Consiliului    valoare de 150.000 lei, și profitul rămas nerepartizat la finele
Social pe anul 2007.                         anului 2006, în valoare de 50.000 lei, se va repartiza pentru
  6. Se aprobă cu unanimitate de voturi Programul propriu      constituirea surselor proprii de finanțare ale societății.
de modernizare și dezvoltare și Planul de investiții pe anul      4. BVC-ul pe anul 2008 (Anexa 1 și Anexa 2);
2008.                                  5. Realegerea cenzorului și a cenzorului supleant pentru
                                   un mandat de 3 ani.
  7. Se aprobă cu unanimitate de voturi Proiectul bugetului
pe anul 2008.                               (56/540.609)
  30            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008

         S.C.M. ELECTROMETAL                 7. Se aprobă vînzarea căilor de acces aflate la numerele
          Oradea, județul Bihor              cadastrale 11878 și 11880 firmei ROMEUR SRL Oradea.
                                    8. Se aprobă asocierea în participațiune cu SC UNIO SA,
           HOTĂRÂREA nr. 1                Satu Mare, conform contractului.
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori      9. Se împuternicește dna Coraș Luminița, asistent
din data de 15 martie 2008, cu respectarea prevederilor Legii    manager, legitimată cu C.I. seria XH nr. 514858, pentru
nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației, și a  depunerea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului
actului constitutiv al ELECTROMETAL S.C.M., adoptă         de pe lângă Tribunalul Bihor.
următoarea hotărâre:                          Încheiat azi, 15 martie 2008, în 4 (patru) exemplare.
  1. Se aprobă retragerea membrilor cooperatori și          (57/540.610)
ștergerea lor din Registrul de evidență al cooperatorilor                      *
începând cu data de 1 martie 2008 cuprinși în Anexa 2 și în
același timp reducerea capitalului social de la 92.100 lei la        Societatea Cooperativă Meșteșugărească
suma de 59.382 lei; capitalul social este deținut de 42               TELEPRECIZIA, Oradea
membri cooperatori, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Noua componență a membrilor cooperatori valabilă pentru                   HOTĂRÂRILE
anul 2008 este cuprinsă în Anexa 1, parte integrantă a        adunării generale extraordinare a Societății Cooperatiste
prezentei hotărâri.                              Meșteșugărești TELEPRECIZIA, Oradea
  2. Se aprobă restituirea părților sociale deținute de                la 17 martie 2008
membrii cooperatori retrași conform prevederilor Legii nr.
                                    1. Se aprobă cu unanimitate de voturi contractele de
1/2005.
                                  închiriere nr. 45 din data de 19 februarie 2008 și 46 din data
  3. Se aprobă noua componență a cenzorilor, compusă din
                                  de 25 februarie 2008, contractul de credit nr. 315 din 14
Macarie Eugen - cenzor și Coraș Luminița - supleant.
                                  decembrie 2007, contractul de garanție reală nr. 315/2 din
  4. Se aprobă modificarea art. 11 alin. 1 prin definirea
                                  data de 14 decembrie 2007, contract de cesiune de creanțe
obiectelor de activitate ale ELECTROMETAL S.C.M. conform
                                  nr. 315/1 din data de 14 decembrie 2007 și contractul de
CAEN Rev. 2 cu obiectele de activitate redefinite.
                                  ipotecă nr. 315 din data de 14 decembrie 2007.
  Activitatea principală în urma redefinirii obiectelor de      2. Se aprobă cu unanimitate de voturi radierea obiectului
activitate va fi:                          principal de activitate și a tuturor obiectelor de activitate.
  2892 - fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare       3. Se aprobă cu unanimitate de voturi redefinirea și
generală n.c.a.                           completarea obiectelor de activitate conform CAEN REV. 2.
  Obiectul secundar de activitate va fi:               Obiectul principal de activitate este:
  2830 - fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură    9521 - repararea aparatelor electronice de uz casnic.
și exploatări forestiere;                        Obiectul de activitate este:
  2751 - fabricarea de aparate electrocasnice.            2562 - operațiuni de mecanică generală;
  2931 - fabricarea de echipamente electrice și electronice      3312 - repararea mașinilor;
pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule.         3314 - repararea echipamentelor electrice;
  2932 - fabricarea altor piese și accesorii pentru          4321 - lucrări de instalații electrice;
autovehicule și pentru motoare de autovehicule.             4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
  4531 - comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru     condiționat;
autovehicule.                              4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
  4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,       4618 - intermediere în comerțul specializat în vânzarea
cu vînzare predominant de produse alimentare, băuturi și      produselor cu caracter specific, n.c.a.;
tutun.                                 4619 - intermediere în comerțul cu produse diverse;
  5610 - restaurante.                         4719 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare    cu vânzare predominant de produse nealimentare;
proprii sau închiriate.                         4754 - comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
  5. Se aprobă solicitarea prin descoperire de cont în      electrocasnice, în magazine specializate;
valoare de 65.000 RON pe termen de 10 zile de la Banca DC        4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
INTENSA SANPAOLO ROMANIA SA Arad - Sucursala            luminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine
Oradea.                               specializate;
  6. Se aprobă închirierea unui spațiu de producție nefolosit     4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
în suprafață de 134 m2 societății AUTO FORTE SRL, Oradea.      papetărie, în magazine specializate;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008                    31

  4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în       Buzău, cu domiciliul în Buzău, Str. Luminii nr. 10, județul
magazine specializate;                      Buzău, cu cetățenie română, posedând C.I. seria XZ nr.
  4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor  300128, cod numeric personal 2670703100065 eliberată de
din piele, în magazine specializate;               SPCLEP Buzău la data de 16 iunie 2006, în baza hotărârii
  4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în      nr. 1 din data de 25 ianuarie 2008, a hotărât:
magazine specializate;                        1. Radierea punctului de lucru situat în Râmnicu Sărat,
  6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare      Piața Halelor, bl. 3E, județul Buzău.
proprii;                               2. Se actualizează conform CAEN Rev. 2 obiectul de
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare  activitate prevăzut la art. IV din actului constitutiv.
proprii sau închiriate;                       Domniul principal:
  7022 - activități de consultanță pentru afaceri și        141 - fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția
management;                           articolelor din blană.
  8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a
                                   Activitate principală:
documentelor și alte activități specializate de secretariat;
                                   1412 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv
  9511 - repararea calculatoarelor și a echipamentelor
                                 lenjerie de corp).
periferice;
                                   Celelalte prevederi rămîn nemodificate.
  9512 - repararea echipamentelor de comunicații;
                                   Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 13 februarie 2008,
  9521 - repararea aparatelor electronice de uz casnic;
                                 într-un număr de cinci exemplare, de către Compartimentul
  9522 - repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a
                                 de asistență din cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe
echipamentelor pentru casă și grădină.
                                 lângă Tribunalul Buzău, și semnat de împuternicit.
  4. Se aprobă cu unanimitate de voturi schimbarea
sediului societății la: Oradea, Str. Republicii nr. 28/A.      (59/540.824)
  5. Se aprobă cu unanimitate de voturi conținutul art. 32                   *
din actul constitutiv:
  Între societatea cooperativă și membrul cooperator există       Societatea Cooperativă OMEGA GRUP
cumulativ următorul raport: de muncă, membrii cooperatori           Râmnicu Sărat, județul Buzău
fiind asociați la muncă în temeiul convenției individuale de
muncă încheiate cu societatea cooperativă al cărui membru               HOTĂRÂREA nr. 2
este și de capital concretizat în obligația membrului
                                          din data de 8 martie 2008
cooperator de a depune părțile sociale și/sau aport în natură.
  6. Se aprobă cu unanimitate de voturi forma actualizată a    Adunarea generală legal constituită în baza prevederilor
actului constitutiv al societății cooperative.          Legii nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea
  7. Se aprobă cu unanimitate de voturi contractul de     cooperativei, la data de 8 martie 2008, la sediul din Râmnicu
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2052 din data de 21    Sărat, str. Mihai Eminescu nr. 1, județul Buzău, hotărăște cu
decembrie 2007 la Biroul notarului public Marinela Baba,     un cvorum de 5 membri cooperatori
privind terenul cu număr cadastral 4848 situat în Oradea,      Art. 1. Prezentarea situației patrimoniului societății.
Str. Șelimbărului nr. 2.                      Art. 2. Raportul privind activitatea economico-socială
  (58/540.612)                         desfășurată în anul 2007.
               *                   Art. 3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și
                                 pierderi, repartizarea profitului.
       CONFEX Societate Cooperativă              Art. 4. Aprobarea planului de modernizare.
           Buzău                     Art. 5. Aprobarea sistemului salarizării.
                                  Art. 6. Aprobarea majorării capitalului social.
           ACT ADIȚIONAL
                                  Art. 7. Aprobarea trecerii profitului în fondul de investiții.
   la actul constitutiv încheiat sub semnătură privată      Art. 8. Propunerea pentru împuternicirea conducerii
         la data de 10 iunie 2005            societății în contractarea de credite bancare și vînzare de
  Adunarea generală a membrilor cooperatori din cadrul     active.
Societății Cooperativă CONFEX Societate Cooperativă cu       Art. 9. Propunerea pentru împuternicirea conducerii în
sediul în Buzău, bd. Unirii, bl. 18E, parter, județul Buzău,   accesarea de fonduri europene.
înregistrată în registrul comerțului sub nr. C10/32/2005,      Art. 10. Aprobarea redeschiderii de alte activități.
reprezentată de domnul Tănăsescu N. Paul, de naționalitate     Art. 11. Recrutarea de noi membri cooperatori.
română, născut la data de 3 iulie 1967 în Buzău, județul      Art. 12. Alegerea administratorului societății.
  32               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 8/9.IV.2008

  Art. 13. Mandatarea conducerii societății, dna Costin Gina           ianuarie 2008, analizând materiale prezentate la ordinea de
- președinte, și dna Anton Vasilica - contabil-șef, cu              zi, în baza prevederilor actului constitutiv, hotărăște:
îndeplinirea procedurilor de înregistrare la Oficiul registrului           Art. 1. Aprobă referatul nr. 60 din data de 28 ianuarie 2008,
comerțului a tuturor documentelor privitoare la închiderea            privind aplicarea prevederilor Ordinului (președintelui
exercițiului administrativ și contabil.                      Institutului Național de Statistică) nr. 293/2007 și recodificarea
   (60/540.918)                                activităților cuprinse în actul constitutiv al FEDERALCOOP
                   *                      Sibiu a cărei activitate principală este închirierea și
                                         subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - cod
            FEDERALCOOP, Sibiu                     vechi -7020, cod nou - 6820.
                                           Art. 2. O împuternicește pe dra Codrea Alina Maria -
              HOTĂRÂREA nr. 1                    consilier juridic - să depună la Oficiul Registrului Comerțului
          din data de 31 ianuarie 2008                 Sibiu documentația necesară în vederea respectării normelor
                                         legale.
 consiliul de administrație   al  Cooperativei
FEDERALCOOP Sibiu, statutar întrunit în ledința in 31                 (61/540.920)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|203679]
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, nr. 8/9.IV.2008 conține 32 de pagini.      Prețul: 14,40 lei        ISSN 1841—2718

				
DOCUMENT INFO