004 - PDF by tradetrek

VIEWS: 216 PAGES: 20

									                              PARTEA A VII-A
Anul 176 (IV) — Nr. 4          PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE                 Vineri, 22 februarie 2008      P U B L I C A Ț I I A L E S O C I E T Ă Ț I L O R C O O P E R AT I V E
      Societatea SCM VIITORUL CĂRĂȘAN                  Art. 4. Modificările în statut conform ordinului de mai sus
         Reșița, județul Caraș-Severin               se vor supune aprobării primei adunări generale
                                      extraordinare a societății (conform art. 21 litera m din statut).
            HOTĂRÂREA NR. 1                    Art. 5. Consiliul de administrație îl împuternicește pe
                                      domnul Aurică Borobar să depună documentația solicitată de
            din 29 ianuarie 2008                legislația în vigoare la Oficiul registrului comerțului, pentru
 a consiliului de administrație al SCM VIITORUL CĂRĂȘAN          înregistrarea acestor modificări ale statutului, și certificatele
                                      constatatoare ale punctelor de lucru la care s-a modificat
  Consiliul de administrație al SCM VIITORUL CĂRĂȘAN în
                                      codul CAEN.
baza competențelor stabilite prin statutul societății și a Legii
                                        (1/423.174)
nr. 1/2005, având în vedere Ordinul nr. 337/3.04.2007 al
președintelui Institutului Național de Statistică, privind              Societatea Cooperativă Meșteșugărească
actualizarea Clasificării activităților din economia națională -                METALO-CHIMICA
                                             Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin
CAEN, publicat în Monitorul Oficial al României, nr.
293/3.05.2007, cu aplicabilitate de la 1.01.2008, hotărăște:                  HOTĂRÂREA NR. 1
  Art. 1. Începând cu anul 2008 se completează noul cod
                                                din 14 ianuarie 2008
CAEN privind clasificarea activităților din economia națională
                                       Consiliul de administrație al Societății Cooperative
la toate activitățile cuprinse în obiectul de activitate al
                                      Meșteșugărești METALO-CHIMICA, cu sediul în Oțelu Roșu,
societății, prin elaborarea unui act adițional de modificare a       Str. 22 Decembrie 1989, bl. 4, parter, județul Caraș-Severin,
actualului statut al societății, art. 10 alineatul 1 literele a, b și c.  aprobă înființarea următoarelor puncte de lucru în locație
  Art. 2. La activitățile la care, pe lângă codul CAEN, s-a        proprie:
                                       1. Oțelu Roșu, Str. Revoluției nr. 171, bl. 12, județul
modificat și conținutul domeniului de activitate, se trece noua
                                      Caraș-Severin;
formulare cuprinsă în Ordinul 337/20 aprilie 2007.
                                       2. Oțelu Roșu, Str. Republicii nr. 82, județul Caraș-
  Art. 3. Se va reface întregul statut al societății, cu         Severin;
modificările menționate la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre,         3. Oțelu Roșu, str. Horia, Platformă Industrială Gai, județul
care se va depune la Oficiul Registrului Comerțului Caraș-         Caraș-Severin.
Severin.                                    (2/423.175)
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008

     Societatea Cooperativă Meșteșugărească            domiciliată în Reșița, bd. Muncii, bl. 15, sc. 1, ap. 11, județul
           IZVORUL BOCȘA                  Caraș-Severin, având codul numeric personal
        Bocșa, județul Caraș-Severin              2480604113670, posesoare a C.I. seria KS nr. 066836
                                    eliberată de Poliția Reșița la data de 17.01.2002, și
            HOTĂRÂREA NR. 2                desființarea funcției de cenzor supleant.
  Adunarea generală extraordinară a SCM IZVORUL             2. Cooptarea de noi membri, și anume:
BOCȘA hotărăște:                             - Truțan Nicolae Valentin, domiciliat în Reșița, al.
  1. Aprobă rezilierea contractului de afiliere al SCM        Breazova, bl. 2, sc. A, ap. 15, posesor al C.I. seria KS nr.
IZVORUL BOCȘA la UJCM Caraș-Severin.                  060398 eliberată de Poliția Reșița la data de 30.10.2001,
  2. Aprobă revocarea din actuala funcție a contabilului șef     având codul numeric personal 1671018113687;
Bosiică Mihaila și desființarea postului de contabil șef,         - Truțan Maria Magdalena, domiciliată în Reșița, Al.
precum aprobă angajarea unei PF sau PJ autorizată.           Breazova, bl. 2, sc. A, ap. 15, județul Caraș-Severin, posesor
  3. Aprobă modificarea statutului SCM IZVORUL BOCȘA,        al C.I. seria KS nr. 060399 eliberată de Poliția Reșița la data
aprobă completarea actului constitutiv cu noul cod CAEN        de 30.10.2001, având codul numeric personal
privind clasificarea activităților din economia națională la
                                    2680304113699.
toate activitățile cuprinse în obiectul de activitate al societății,
                                     3. Aprobarea planului de afaceri.
precum și modificarea activității principale în închirierea și
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cod      4. Aprobarea cererilor de ieșire din cooperativă a
CAEN 6820, conform anexei prezentei hotărâri.             următorilor: Albu Mariana, Bosiică Mihaila, Lungu Ioan,
  - aprobarea obiectului secundar care cuprinde           Lungu Nicolae, Frățilă Iosif, Vlădulescu Mariana, Șerban
următoarele: 4711; 4719; 9521; 9522; 8211; 8219; 9602;         Adrian, Mușa Elena, Reichert Florentina, Leahu Dorica,
9604; 9609. Celelalte activități se radiază;              Toader Alina Dorina.
  - aprobă schimbarea sediului din Bocșa, Str. Bârzavei nr.       5. Părțile sociale ale membrilor care se retrag vor fi
7, pe Str. Sadovei nr. 2, Bocșa.                    preluate de ceilalți membri cooperatori, conform contractelor
  4. Aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare       de cesiune și statutului actualizat.
autentificat la Biroul notarului public Florica Dobre, contract      6. Se împuternicește dna președinte Dănilă Marcela
încheiat între SCM IZVORUL BOCȘA și Societatea             Nicoleta pentru depunerea actelor emise de prezenta
Comercială MIANDRA COM - S.R.L., Bocșa.
                                    adunare generală a acționarilor și altele necesare, la Oficiul
  5. Aprobă rezilierea contractului de asociere în
                                    Registrului Comerțului Caraș-Severin.
participațiune încheiat la data de 14.05.2007 între SCM
IZVORUL BOCȘA și Societatea Comercială GENERAL               (4/423.178)
SERVICE, Bocșa.
  6. Aprobă vânzarea prin negociere directă a altor spații        ÎNAINTE Societate Cooperativă Meșteșugărească
comerciale, proprietatea subscrisei.                             Constanța
  7. Se retrag din consiliul de administrație următorii:
Bosiică Mihaila, Miloș Adrian, Kockis Gabriela, Mihart                  HOTĂRÂREA NR. 1/2008
Rodica, mandatul dnei Dănilă Marcela Nicoleta rămânând
                                      În baza Ordinului președintelui Institutului Național de
valabil.
                                    Statistică nr. 337/2007, publicat în Monitorul Oficial al
  8. Dna Dănilă Marcela Nicoleta va rămâne în continuare
administrator unic - președinte.                    României nr. 293/2007, se recodifică obiectul de activitate.
  9. Se împuternicește dna președinte Dănilă Marcela           Activitate principală: 1520 - fabricarea încălțămintei.
Nicoleta pentru depunerea actelor emise de prezenta            Activități secundare:
adunare generală a acționarilor la Oficiul Registrului           0162- activități auxiliare pentru creșterea animalelor;
Comerțului Caraș-Severin.                         1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a
    (3/423.177)                           produselor proaspete de patiserie;
                                      1085 - fabricarea de mâncăruri preparate;
       Societatea SCM IZVORUL BOCȘA                 1089 - fabricarea altor produse alimentare, neclasificate
        Bocșa, județul Caraș-Severin              în altă parte;
                                      1320 - producție de țesături;
            HOTĂRÂREA NR. 1                  1330 - finisarea materialelor textile;
             din 15 ianuarie 2008               1391 - fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare;
           a adunării generale ordinare             1392 - fabricarea de articole confecţionate din textile (cu
  Adunarea generală aprobă:                      excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp);
  1. Revocarea din funcție a cenzorului Albu Anica, a           1411 - fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele;
cenzorului supleant Reichert Florentina, alegerea unui nou         1412 - fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru
cenzor în persoana dnei expert contabil Tomulescu Doina,        lucru;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008                 3

  1420 - fabricarea articolelor din blană;              4618 - intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
  1439 - fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor     produselor cu caracter specific, n.c.a.;
articole de îmbrăcăminte;                        4623 - comerț cu ridicata al animalelor vii;
  1511 - tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea    4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
blănurilor;                               4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente,
  1512 - fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a   inclusiv pește, crustacee și moluște;
articolelor de harnașament;                       4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
  1629 - fabricarea altor produse din lemn; fabricarea      gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale       4647 - comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al
împletite;                             articolelor de iluminat;
  2219 - fabricarea altor produse din cauciuc;            4648 - comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
  2223 - fabricarea articolelor din material plastic pentru      4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
construcții;                            gospodăresc;
  2229 - fabricarea altor produse din material plastic;        4652 - comerț cu ridicata de componente și echipamente
  2433 - producția de profile obținute la rece;          electronice și de telecomunicații;
  2511 - fabricarea de construcții metalice și părți
                                    4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și al
componente ale structurilor metalice;
                                  materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;
  2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal;
                                    4690 - comerț cu ridicata nespecializat;
  2630 - fabricarea echipamentelor de comunicații;
                                    4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
  2651 - fabricarea de instrumente și dispozitive pentru
                                  cu vânzare predominant de produse alimentare, băuturi și
măsură, verificare, control, navigație;
                                  tutun;
  2670 - fabricarea de instrumente optice și echipamente
                                    4719 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
fotografice;
                                  cu vânzare predominant de produse nealimentare;
  2732 - fabricarea altor fire și cabluri electrice și
                                    4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
electronice;
                                  proaspete, în magazine specializate;
  2829 - fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare
                                    4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
generală n.c.a.;
                                  specializate;
  2899 - fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
  2932 - fabricarea altor piese și accesorii pentru          4726 - comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
autovehicule și pentru motoare de autovehicule;           magazine specializate;
  3011 - construcția de nave și structuri plutitoare;         4729 - comerț cu amănuntul al altor produse alimentare,
  3020 - fabricarea materialului rulant;             în magazine specializate;
  3030 - fabricarea de aeronave și nave spațiale;           4741 - comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților
  3101 - fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;     periferice și software-lui, în magazine specializate;
  3102 - fabricarea de mobilă pentru bucătării;            4742 - comerț cu amănuntul al echipamentului pentru
  3103 - fabricarea de saltele și somiere;            telecomunicații, în magazine specializate;
  3109 - fabricarea de mobilă n.c.a.;                 4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
  3250 - fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente    specializate;
medicale și stomatologice;                       4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
  3299 - fabricarea altor produse manufacturate n.c.a.;      articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine
  3311 - repararea articolelor fabricate din metal;        specializate;
  3313 - repararea echipamentelor electronice și optice;       4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
  3314 - repararea echipamentelor electrice;           tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine
  3319 - repararea altor echipamente;               specializate;
  3320 - instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;     4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
  3530 - furnizarea de abur și aer condiționat;          luminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine
  4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;            specializate;
  4615 - intermediere în comerțul cu mobilă, articole de       4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
menaj și de fierărie;                        specializate;
  4616 - intermediere în comerțul cu textile, confecții din      4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
blană, încălțăminte și articole din piele;             papetărie, în magazine specializate;
  4617 - intermediere în comerțul cu produse alimentare,       4764 - comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive,
băuturi și tutun;                          în magazine specializate;
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008

  4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în     8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a
magazine specializate;                       documentelor și alte activități specializate de secretariat;
  4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în          8299 - alte activități de servicii suport pentru întreprinderi
magazine specializate;                       n.c.a.;
  4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor     8532 - învățământ secundar, tehnic sau profesional;
din piele, în magazine specializate;                  8551 - învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
  4774 - comerț cu amănuntul al articolelor medicale și       8552 - învățământ în domeniul cultural (limbi străine,
ortopedice, în magazine specializate;                muzică, teatru, dans, arte plastice etc.);
  4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de      8559 - alte forme de învățământ n.c.a.;
parfumerie, în magazine specializate;                 9313 - activități ale centrelor de fitness;
  4776 - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și        9329 - alte activități recreative și distractive n.c.a.;
semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie       9512 - repararea echipamentelor de comunicații;
și al hranei pentru acestea, în magazine specializate;         9523 - repararea încălțămintei și a articolelor din piele;
  4777 - comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în    9524 - repararea mobilei și a furniturilor casnice;
magazine specializate;                         9525 - repararea ceasurilor și a bijuteriilor;
  4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în         9529 - repararea articolelor de uz personal și
magazine specializate;                       gospodăresc n.c.a.;
  4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie         9603 - activități de pompe funebre și similare;
vândute prin magazine;                         9604 - activități de întreținere corporală;
  4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare,        9609 - alte activități de servicii, n.c.a.
băuturilor și produselor din tutun, efectuat prin standuri,      Prezentul înscris a fost redactat de Compartimentul de
chioșcuri și piețe;                         asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
  4782 - comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și   lângă Tribunalul Constanța astăzi, 11.02.2008, sub
încălțămintei, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;     semnătură privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare
  4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și     pentru părți și un exemplar pentru emitent.
piețe al altor produse;                         (5/424.643)
  4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
comenzi sau prin internet;                            CONSUMCOOP TIMIȘOARA
  4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara             Societate Cooperativă, Timișoara, județul Timiș
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
                                               HOTĂRÂRE
  5610 - restaurante;
  5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor;              din 5 februarie 2008
  6010 - activități de difuzare a programelor de radio;          a adunării generale extraordinare a asociaților
  6020 - activități de difuzare a programelor de televiziune;     Adunarea generală extraordinară a asociaților
  6110 - activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;   CONSUMCOOP TIMIȘOARA Societate Cooperativă a
  6120 - activități de telecomunicații prin rețele fără cablu   adoptat următoarea hotărâre.
(exclusiv prin satelit);                        Art. 1. Se actualizează conform CAEN rev. 2 obiectul de
  6130 - activități de telecomunicații prin satelit;       activitate al societății cooperative prevăzut la art. 4 din actul
  6190 - alte activități de telecomunicații;           constitutiv, conform Ordinului 337/2007. Domeniul principale
  6202 - activități de consultanță în tehnologia informației;   de activitate este 561 - restaurante, și activitatea principală
  6209 - alte activități de servicii, privind tehnologia     5610 - restaurante.
informației;                              Art. 2. Se schimbă obiectul principal de activitate în cod
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare    CAEN 5610 - restaurante.
proprii sau închiriate;                         Art. 3. Se completează obiectul de activitate cu codul
  6832 - administrarea imobilelor pe bază de comision sau     CAEN 4711 - comerț cu amănuntul în magazine
contract;                              nespecializate, cu vânzare predominant de produse
  7430 - activități de traducere scrisă și orală (interpreți);  alimentare, băuturi și tutun.
  7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă    Art. 4. Se desemnează dl Muntean Nicolae, domiciliat în
(excepție în străinătate);                     Timișoara, bd. 3 August 1919 nr. 5, ap. 1, județul Timiș,
  7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică;    identificat cu C.I. seria TM nr. 424878, eliberată de Poliția
  8110 - activități de servicii suport combinate;         Timișoara să semneze actul constitutiv actualizat.
  8211 - activități combinate de secretariat;             (6/423.960)
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008                   5

    Societatea Cooperativă Meșteșugărească              Activitățile, astfel cum au fost recodificate, se regăsesc în
         DRUM NOU, Constanța                 actul constitutiv actualizat.
                                     Redactată în 4 (patru) exemplare originale sub semnătură
       ACT ADIȚIONAL NR. 1/14.01.2008             privată astăzi, 30 ianuarie 2008.
        la actul constitutiv al societății            (8/420.688)
  În baza hotărârii adunării generale a acționarilor din data
                                       Societatea Cooperativă Meșteșugărească
de 5.12.2007 am hotărât următoarele:
                                              PRESTAREA
  Se procedează la majorarea cu peste 10 % a capitalului
                                            Pitești, județul Argeș
social subscris și vărsat prin contribuții ale membrilor
cooperatori, urmând ca acestea să aibă un cuantum de
                                              ACT ADIȚIONAL
331.372 lei. Participarea la profit și pierdere este în funcție de
capitalul social deținut. Facem precizarea că de la data        Subsemnatul Duminică Laurențiu, în calitate de
reorganizării societății cooperative, respectiv 12.07.2005 și    împuternicit, am procedat la ducerea la îndeplinire a
până la data prezentei adunări generale au fost înregistrate     formalităților legale privind prelungirea valabilității și
fluctuații în ceea ce privește cuantumul capitalului social,     completarea elementelor punctului de lucru din Pitești, Str.
reprezentate de retragerea capitalului social al unor membri     Gârlei, bl. D2, parter, județul Argeș.
cooperatori, ieșiți din activitate, cooptarea de noi membri și     Modificarea, pe cale de consecință, a art. 7 alin. (2) din
depunerea de capital social, depuneri de numerar de către      statut, care se completează cu Societatea are punct de lucru
membrii cooperatori existenți.                    în Pitești, Str. Gârlei, bl. D2, parter, județul Argeș, valabil
  Astfel, s-au retras următorii membri cooperatori:         conform contractului”.
  - Abduraman Chenan; Bosinceanu Petre; Cojocaru           Prezentul act adițional face parte integrantă din statutul
Georgica Elena; Dinu Mihaela Claudia, Gheorghe Chivuța;       cooperativei și va urma procedura legală privind publicitatea,
Grecu Marinela; Iane Ioana; Lazar Florica; Popa Elena; Popa     înregistrarea și autorizarea.
Eugen; Popescu Mihaela Cristina; Stancu Maria și Simirad        Redactat în 6 exemplare de către Biroul de asistență din
Liliana.                               cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Au fost cooptați în perioada 2005 și până în prezent       Argeș.
următorii membri cooperatori:
                                     (9/395.385)
 - Azulufei Sonia; Botnariuc Claudia, Borindel Marioara,
Burcea Geanina, Cindea Doly Amira, Damian Mariana,             COOPERATIVA DE CONSUM VINȚU DE JOS
Dulgheru Corina, Enica Cornel, Hulea Maria, Ionescu               SOCIETATE COOPERATIVĂ
Georgeta, Ponomarenco Constanța, Rădulescu Daniela, Seit             Vințu de Jos, județul Alba
Amet Ilnur, Țuțuianu Iuliana.
  Prezentul act adițional a fost încheiat sub semnătură                 HOTĂRÂREA NR. 1
privată și dobândește data certă prin depunerea la Oficiul
registrului comerțului.                            din data de 25.01.2008 a adunării generale

  (7/420.686)                             Adunarea generală a COOPERATIVEI DE CONSUM
                                   VINȚU DE JOS SOCIETATE COOPERATIVĂ, în ședința din
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească            data de 25.01.2008, a hotărât în condițiile Legii nr. 1/2005
       ÎMBRĂCĂMINTEA, Constanța                următoarele:
                                     Art. 1. Recodificare cod CAEN privind activitatea
         HOTĂRÂREA NR. 1/2008                principală. Astfel, codul activității principale a devenit 4711 -
                                   comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
 emisă în baza hotărârilor adunării generale extraordinare
                                   predominant de produse alimentare, băuturi și tutun, din
    a membrilor cooperatori din 30 ianuarie 2008:
                                   5211 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
  1. Se hotărăște recodificarea obiectului de activitate al     vânzare predominant de produse alimentare, băuturi și tutun.
societății înregistrat în registrul computerizat, cu respectarea     Art. 2. Recodificat și codurile CAEN privind activitatea
dispozițiilor legale, conform CAEN rev. 2, astfel:          secundară după cum urmează: 1071, 1072, 1073, 1082,
  Domeniul principal de activitate: 141 - fabricarea        1623, 1624, 1629, 3101, 3102, 3103, 3109, 4332, 4334,
articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană.   4391, 4399, 4615, 4616, 4617, 4619, 4631, 4632, 4633,
  Activitate principală: 1413 - fabricarea altor articole de    4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4641, 4642, 4643,
îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp).              4644, 4645, 4649, 4711, 4719, 4724, 4752, 4778, 4779,
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008

4781, 4782, 4789, 4941, 5610, 5630, 6820, 8121, 9521,           Art. 1. Desființarea punctului de lucru din Craiova, str.
9602, 9609.                              Știrbei Vodă nr. 7, parter, județul Dolj.
  Redactat și dactilografiat azi, 25.01.2008, în 5 exemplare      Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru în Craiova, str.
în limba română, la sediul societății.                Al.I. Cuza nr. 22, et. 3, județul Dolj - cod CAEN 1822, 1823,
    (10/418.872)                          1824, 5274.
                                     Art. 3. Desființarea punctului de lucru din Craiova, Str.
 UNIREA 50 SOCIETATE COOPERATIVĂ SATU MARE              Unirii nr. 20, bl. 44, parter, județul Dolj.
      Satu Mare, județul Satu Mare                 Art. 4. Prezentul act adițional modifică în mod
                                   corespunzător art. 10 alin. 3 din statutul societății.
             HOTĂRÂRE                    (12/418.806)
  Adunarea generală a Societății Cooperative UNIREA 50
din data de 31.01.2008 aprobă actualizarea codurilor CAEN           Societatea Cooperativă Meșteșugărească
pentru activitățile desfășurate conform codurilor CAEN Rev.               CONSTRUCTORUL
2, după cum urmează:                                  Oradea, județul Bihor
  1392 - fabricare de articole confecționate din textile (cu
excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp);                       HOTĂRÂREA NR. 12
  1412 - fabricare de articole de îmbrăcăminte pentru lucru;     a adunării generale extraordinare a Societății Cooperative
  1413 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv          Meșteșugărești CONSTRUCTORUL
lenjeria de corp);
                                     Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative
  1414 - fabricare de articole de lenjerie de corp;
                                   Meșteșugărești CONSTRUCTORUL, întrunită în data de
  1419 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și
                                   18.01.2008, hotărăște:
accesorii;
  2312 - prelucrarea și fasonarea sticlei plate;            I. Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi a
  2511 - fabricare de construcții metalice și părți         adunării generale extraordinare, respectiv:
componente ale structurilor metalice;                  1. cumpărarea terenului situat în Oradea, str. Voltaire nr.
  2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal;          1, cuprins în extrasul de carte funciară nr. 24383 Oradea;
  2572 - fabricarea articolelor de feronerie;             2. vânzarea bazei de producție cu terenul aferent situat în
  2599 - fabricarea altor articole din metal;            Oradea, str. Voltaire nr. 1;
  2712 - fabricarea aparatelor de distribuție și control al      3. negocierea salariilor.
electricității;                             II. Se împuternicește dl Gligor Ovidiu-Mircea-Niculae, în
  3099 - fabricarea altor mijloace de transport, neclasificate   calitate de președinte, pentru a îndeplini formele de
în altă parte;                            publicitate ale acestui act conform Legii nr. 1/2005. Aceasta
  4791 - transporturi rutiere de mărfuri;              se legitimează cu C.I. seria XH nr. 435620 eliberată de Poliția
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare     Oradea la data de 9.06.2006.
proprii sau închiriate;                          (13/418.192)
  7120 - activități de testări și analize tehnice;
  8299 - alte activități de servicii suport pentru întreprinderi.           FEDERALCOOP OLT
    (11/418.842)                                Societate Cooperativă de gradul 2


     Societatea Cooperativă Meșteșugărească                      HOTĂRÂREA NR. 1
          ÎMBRĂCĂMINTEA SCM                           din data de 31.01.2008
          Craiova, județul Dolj
                                     Adunarea generală extraordinară a FEDERALCOOP OLT,
                                   convocată în baza Legii nr. 1/2005 art. 41, analizând
            ACT ADIȚIONAL
                                   documentele de pe ordinea de zi, fiind legal constituită cu un
           la statutul societății             cvorum ce îndeplinește condițiile prevăzute de lege,
  Subsemnații Udrea Ilie, președinte, domiciliat în Craiova,     hotărăște:
Craiovița Nouă, bl. 164D, sc. 1, ap. 4, județul Dolj, și Olteanu     Art. 1. Aprobă proiectul de fuziune prin absorbție cu
Adriana, contabil șef, domiciliată în Craiova, cartier 1 Mai, str.  Cooperativa de Consum PÂRȘCOVENI S.C.
Mihai Cănciulescu, bl. I102, sc. 1, ap. 6, județul Dolj,         Art. 2. Aprobă rapoartele administratorilor privind condițiile
  în conformitate cu hotărâra nr. 1/24.01.2008 a consiliului     și efectul fuziunii prin absorbție a celor două unități.
de administrație, în baza împuternicirii date prin art. 18 și 20     Art. 3. Aprobă bilanțul contabil întocmit în urma fuziunii și
din hotărârea adunării generale din 25.04.2007, am hotărât:      raportul cenzorilor.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008                 7

  Art. 4. Aprobă modificarea actului constitutiv cu privire la    Art. 2. Obiectul principal de activitate, conform reviziei
obiectul de activitate al societății cooperative - domeniul     CAEN 2, al Societății Cooperative de Consum SASCUT va fi
principal îl constituie comerțul cu ridicata nespecializat     - 4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
produse alimentare, băuturi și tutun - cod CAEN 4639,        vânzare predominant de produse alimentare, băuturi și tutun.
precum și clasificarea celorlalte activități în conformitate cu    Art. 3. Mandatarea dlui Jălboaie Sorin - consilier juridic,
Ord. nr. 337/20.04.2007 al președintelui Institutului Național   privind efectuarea diligențelor necesare cu privire la
de Statistică privind actualizarea clasificării activităților din  semnarea actului adițional, depunerea și ridicarea actelor la
economia națională - CAEN, obiect ce se va găsi în art. 4 din    O.N.R.C. Bacău.
actul constitutiv.
                                    (15/414.471)
  Art. 5. Aprobă majorarea capitalului social în urma fuziunii
de 18.700 lei la 21.100 lei, cu o majorare de 2.400 lei,
                                            SCM TEHNICA BACĂU
divizibil în 211 părți sociale, atribuit membrilor cooperatori
                                            Bacău, județul Bacău
persoane fizice și juridice, conform anexei 1 de la actul
constitutiv.
                                            HOTĂRÂREA NR. 32
  Art. 6. Ca urmare a preluării sediilor secundare de la
cooperativa absorbită se înființează următoarele sedii         din data de 6.02.2008 a adunării generale ordinare
secundare: clădire magazin Pârșcoveni, localitatea
                                    Adunarea generală ordinară a acționarilor SCM TEHNICA
Pârșcoveni; clădire magazin cu bufet Braneț, localitatea
                                  BACĂU, convocată în ziua de 6.02.2008, ora 8,00, la sediul
Braneț, clădire magazin cu bufet Șopârlița, localitatea
                                  din strada Mihai Viteazu nr. 1, Bacău, hotărăște:
Șopârlița, județul Olt.
                                    1. Aprobă raportul privind activitatea economico-socială
  Pentru semnarea noului act constitutiv se împuternicește
                                  desfășurată în anul 2007;
consiliul de administrație al FEDERALCOOP OLT S.C.
                                    2. Aprobă contul de profit și pierderi și repartizarea
  Art. 7. Se adoptă un nou act constitutiv nr. 69/31.01.2008,
                                  profitului net pe anul 2007;
actalizat cu toate modificările la zi care înlocuiește actul
constitutiv din 27.05.2005.                      3. Aprobă raportul privind supravegherea cenzorială la
                                  SCM TEHNICA BACĂU în anul 2007;
  Art. 8. Nu aprobă înstrăinarea activului CASA OLT - Sat
vacanță, Stațiunea Mamaia, urmare adresei nr.              4. Aprobă executarea proiectului de divizare parțială a
454/4.11.2007 și împuternicește consiliul de administrație să    SCM TEHNICA BACĂU publicat în Monitorul Oficial al
demareze procedurile legale de reziliere a contractului de     României, Partea a VII-a, nr. 45/5.06.2007, pe baza situației
închiriere cu Societatea Comercială PEMIAL - S.R.L.,        financiar-contabile de la data de 31.01.2008.
întrucât aceasta a încălcat art. 4 - privind recalcularea        5. Cu aceeași dată încetează raporturile de muncă ale
periodică a chiriei, și art. 7 - cu privire la modernizarea     acționarilor aflați în activitate la SCM TEHNICA BACĂU care,
spațiului numai cu acordul proprietarului.             conform protocolului, vor înființa noile cooperative, prin
  Art. 9. Mandatează consiliul de administrație cu         divizare;
îndeplinirea demersurilor necesare unor astfel de operațiuni.      6. O împuternicește pe dna Chiribău Aurelia să se ocupe
                                  de publicarea hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial
  (14/413.537)
                                  al României, Partea a VII-a.
      Societatea Cooperativă de Consum              (16/414.469)
             SASCUT
         Sascut, județul Bacău                      TEGA Societatea Cooperativă
                                           Buzău, județul Buzău
             HOTĂRÂRE
 din data de 10.01.2008 a adunării generale extraordinare                HOTĂRÂREA NR. 2

                                           din data de 29.04.2007
  Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative
                                          a adunării generale ordinare
de Consum SASCUT, în ședința sa din data de 10.01.2008,
în conformitate cu art. 34 (4);                    Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
  luând în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi,     Societății Cooperative TEGA s-a întrunit în data de
  în baza Legii nr. 1/2005, privind organizarea și         29.04.2007 în Șos. Brăilei nr. 3-4.
funcționarea cooperației, hotărăște:                  Au participat un nr. de 14 membri cooperatori dintr-un
  Art. 1. Recodificarea obiectului de activitate, conform     total de 16. Luând în dezbatere materialele de pe ordinea de
reviziei CAEN 2.                          zi, adunarea generală ordinară hotărăște:
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008

  1. Aprobarea situațiilor financiare corespunzătoare anului     - fondatori:
fiscal 2006.                              1. Bivolaru Doru-Gheorghe, membru cooperator fondator,
  2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru      cod numeric personal 1680701250018, aport la capital
anul fiscal 2006.                          100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând
  3. Aprobarea sistemului de salarizare.             20 % din capitalul social total, cotă de participare la
  4. Diverse.                           beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în localitatea Isverna,
    (17/412.258)                         județul Mehedinți;
                                    2. Moșneanu Constantin, membru cooperator fondator,
          PRESTACOOP SCM                 cod numeric personal 1670126250012, aport la capital
        Târgoviște, județul Dâmbovița            100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând
                                  20 % din capitalul social total, cotă de participare la
             HOTĂRÂRE                 beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în localitatea Isverna,
        a adunării generale extraordinare          județul Mehedinți;
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori      3. Tudorescu Petrache, membru cooperator fondator, cod
întrunită în data de 21.01.2008, ora 12.00, având în vedere     numeric personal 1500816250027, aport la capital 100,00
  - Legea nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea     RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 20 % din
cooperației meșteșugărești,                     capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi
  - procesul-verbal al adunării generale extraordinare a     de 20 %, domiciliat în localitatea Draghești, județul
cooperatorilor din cadrul PRESTACOOP SCM, hotărăște:        Mehedinți;
  Art. 1. Rectificarea erorii materiale din cuprinsul Art. 1 al   4. Curescu Ion, membru cooperator fondator, cod numeric
hotărârii nr. 657/3.12.2007:                    personal 1720828250027, aport la capital 100,00 RON,
  În loc de „Spațiului în suprafața de 18,24 m 2 situat în    echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 20 % din
Târgoviște, Bd. Mircea cel Bătrân, bl. X1A, parter”         capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi
  Se va citi: „Spațiului în suprafața de 65,95 m2 situat în    de 20 %, domiciliat în localitatea Draghești, județul
Târgoviște, bd. Mircea cel Bătrân, bl. X1A, parter.”        Mehedinți;
    (18/411.608)                          5. Cionca Marina, membru cooperator fondator, cod
                                  numeric personal 2580117250013, aport la capital 100,00
APICULTORUL ISVERCEAN COOPERATIVĂ AGRICOLĂ             RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 20 % din
  satul Seliștea, comuna Isverna, județul Mehedinți        capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi
                                  de 20 %, domiciliat în localitatea Isverna, județul Mehedinți;
           MINISTERUL JUSTIȚIEI               - administratori persoane fizice:
                                    1. Bivolaru Doru-Gheorghe, cod numeric personal
                                  1680701250018, data numirii 23.01.2008, durata mandatului
         TRIBUNALUL MEHEDINȚI
                                  de 4 ani până la data de 23.01.2012, având puteri depline;
       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 110             2. Tudorescu Petrache, cod numeric personal
                                  1500816250027, data numirii 23.01.2008, durata mandatului
            din 24 ianuarie 2008             de 4 ani până la data de 23.01.2012, având puteri depline;
  Judecător delegat                          3. Curescu Ion, cod numeric personal 1720828250027,
  la Oficiul Registrului                      data numirii 23.01.2008, durata mandatului de 4 ani până la
  Comerțului de pe lângă                      data de 23.01.2012, având puteri depline;
  Tribunalul Mehedinți     - Eugenia Tudor / Alexandru      -   denumire:    APICULTORUL      ISVERCEAN
                  Geamana             COOPERATIVĂ AGRICOLĂ;
  Referent la Oficiul                         - forma și gradul societății cooperative: cooperativă
  Registrului Comerțului                      agricolă de achiziții și vânzări; gradul 1;
  de pe lângă Tribunalul                       - sediul social: satul Seliștea, comuna Isverna, Pct. numit
  Mehedinți           - Gabriela Cazanacli        „Vatra Satului”;
  În baza cererii nr. 21049 din data de 19.12.2007 și a        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 012 -
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     creșterea animalelor;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți a       - activitate principală: cod CAEN 0125 - creșterea altor
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu    animale;
următoarele date:                           - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008                   9

  - durata de funcționare: nelimitată;                  Activitate principală: 4719 - comerț cu amănuntul în
  - cod unic de înregistrare: 23112194;                magazine nespecializate, cu vânzare predominant de
 - număr de      ordine   în  registrul  comerțului:   produse nealimentare;
C25/1/24.01.2008.                             Activități secundare:
                                      7430 - activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
   (19/410.363)
                                      8211 - activități combinate de secretariat;
                                      8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a
        Societate Cooperativă TIMIȘ
                                    documentelor și alte activități specializate de secretariat;
         Timișoara, județul Timiș
                                      8299 - alte activități de servicii suport pentru întreprinderi
                                    n.c.a.;
           HOTĂRÂREA NR. 9
                                      9521 - repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic;
           din data de 18.01.2008                9522 - repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a
                                    echipamentelor pentru casă și grădină.
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
Societății Cooperative TIMIȘ, în temeiul prevederilor actului       Prezentul înscris a fost redactat de către Compartimentul
constitutiv art. 25(1), (2) și al Legii nr. 1/2005, art. 40(1), (2),  de asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
pe baza materialelor prezentate și a procesului-verbal         lângă Tribunalul Constanța astăzi, 6.02.2008, sub semnătură
întocmit cu ocazia lucrărilor acesteia, hotărăște:           privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și
  Art. 1. Aprobă revocarea reprezentanților consiliului        un exemplar pentru emitent.
social.                                  (21/409.103)
  Art. 2. Aprobă alegerea reprezentanților consiliului social
în următoarea componență:                             Societatea Cooperativă de Consum
                                          CONSUMCOOP NOVACI - S.R.L.
  Președinte: Deneș Erno
                                             Novaci, județul Gorj
  Secretar:   Popovici Liubomir
  Membru:    Kriszter Francisc                               HOTĂRÂRILE
 Art. 3. Aprobă strategia societății cooperative pe termen
                                             adunării generale ordinare
mediu, astfel:
                                             din data de 8 aprilie 2006
  - executarea lucrărilor de construcții pentru imobilul situat
în str. I. Dragalina nr. 10                                    - extras -
  - intabularea clădirilor din Calea Stan Vidrighin nr. 14        Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
  - dotarea sediilor de confecții metalice, garnituri din       Societății Cooperative de Consum Novaci, întrunită în data
cauciuc și vopsitorie cu dispozitive și utilaje performante cu     de 8.04.2006, ora 10, în prezența a 79 de membri, în temeiul
condiția acoperirii capacității de producție;             art. 117 din Legea nr. 1/2005, privind organizarea și
  - implementarea sistemului de calitate ISO pentru:         funcționarea cooperației, cu majoritate de voturi adoptă
     - confecții metalice                     următoarea hotărâre:
     - pregătirea și vopsirea pieselor din metal           1. Adunarea generală ordinară aprobă cu unanimitate de
                                    voturi primirea a 2 noi membri cooperatori, după cum
     - garnituri din cauciuc.
                                    urmează: Ungureanu Valeriu Mihai și Scripcariu Ionuț,
  Art. 4. Societatea Cooperativă TIMIȘ își menține în
                                    precum și majorarea capitalului social subscris de la 9.640 lei
continuare statutul de membru asociat al UJ-SCOM Timiș.
                                    ce reprezintă 964 părți sociale, la 11.200 lei ce reprezintă
   (20/410.473)                           1.120 părți sociale, iar capitalul social vărsat de 8.290 lei ce
                                    reprezintă 829 părți sociale la 9.850 lei ce reprezintă 985
        Societatea Comercială                  părți sociale a 10 lei fiecare ce s-a încasat cu chitanțe și
     ELECTRO PRODCOM SERV SOCIETATE                aparțin membrilor cooperatori conform anexei 1 ce face parte
     COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ                 din prezenta hotărâre. Majorarea capitalului subscris s-a
       Constanța, județul Constanța               efectuat cu 1.560 lei, respectiv Ungureanu Valeriu Mihai cu
                                    un capital social subscris de 60 lei ce reprezintă 6 părți
          HOTĂRÂREA NR. 1/2008                sociale, și Scripcariu Ionuț cu un capital social subscris de
  În baza Ordinului președintelui Institutului Național de      1.500 lei, ce reprezintă 150 părți sociale.
Statistică nr. 337/2007, publicat în Monitorul Oficial al         Prezenta hotărâre a adunării generale ordinare s-a
României nr. 293/2007, se recodifică obiectul de activitate:      redactat și semnat în trei exemplare originale.
10  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008  11
12  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008  13
                                    (22/405.632)
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008

        Societatea Comercială                 4321 - lucrări de instalații electrice;
      AVÂNTUL SOCIETATE COOPERATIVĂ               4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
         MEȘTEȘUGĂREASCĂ                  condiționat;
                                   4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;
            ACT ADIȚIONAL
                                   4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
    încheiat astăzi, 6.02.2008, la actul constitutiv al    geamuri;
      AVÂNTUL SOCIETATE COOPERATIVĂ
                                   4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
          MEȘTEȘUGĂREASCĂ
                                   4634 - comerț cu ridicata al băuturilor;
  Noi, membrii cooperatori ai AVÂNTUL SOCIETATE            4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente,
COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ cu sediul în Galați,          inclusiv pește, crustacee și moluște;
Str. Brăilei, Potcoava de Aur, și înregistrată la Oficiul
                                   4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și
registrului comerțului cu nr. C17/23/2005, prin împuternicit
                                  moluștelor, în magazine specializate;
AGA Stan Elena, hotărâm:
                                   4741 - comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților
  Art. 1. Se actualizează obiectul de activitate prevăzut la
                                  periferice și software-lui în magazine specializate;
art. 19 din actul constitutiv conform CAEN Rev. 2.
                                    4742 - comerț cu amănuntul al echipamentului pentru
  Domeniul principal de activitate este: 952 - reparații de
                                  telecomunicații în magazine specializate;
articole personale și de uz gospodăresc;
  Activitatea principală este: 9521 - repararea aparatelor      4743 - comerț cu amănuntul al echipamentelor
electrocasnice, de uz casnic;                   audio/video, în magazine specializate;
  Activități secundare:                       4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
  1101 - distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice;  tapetelor și al altor acoperitori de podea, în magazine
  1102 - fabricarea vinurilor din struguri;            specializate;
  1399 - fabricarea altor articole textile n.c.a.;          4754 - comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
  1512 - fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a  electrocasnice, în magazine specializate;
articolelor de harnașament;                      4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
  1629 - fabricarea altor produse din lemn; fabricarea      luminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine
articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale     specializate;
împletite;                              4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
  1729 - fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.;  specializate;
  1820 - reproducerea înregistrărilor;                4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
  2219 - fabricarea altor produse din cauciuc;          papetărie, în magazine specializate;
  2223 - fabricarea articolelor din material plastic pentru
                                   4763 - comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
construcții;
                                  magnetice, cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine
  2229 - fabricarea altor produse din material plastic;
                                  specializate;
  2599 - fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
                                   4764 - comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive,
  2611 - fabricarea subansamblurilor electronice (module);
                                  în magazine specializate;
  2711 - fabricarea motoarelor, generatoarelor și
                                   4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
transformatoarelor electrice;
                                  magazine specializate;
  2899 - fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
  3092 - fabricarea de biciclete și de vehicule pentru        4776 - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
invalizi;                             semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie
 3212 - fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din    și al hranei pentru acestea, în magazine specializate;
metale și pietre prețioase;                     4777 - comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în
  3299 - fabricarea altor produse manufacturate, n.c.a.;     magazine specializate;
  3312 - repararea mașinilor;                    4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
  3313 - repararea echipamentelor electronice și optice;     magazine specializate;
  3314 - repararea echipamentelor electrice;             4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  3320 - instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;   vândute prin magazine;
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008               15

  4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare,               Societatea Cooperativă
băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,             MUNCĂ SI PRODUCȚIE S.C.
chioșcuri și piețe;                                 Slobozia, județul Ialomița
  4782 - comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și
                                               EXTRAS
încălțămintei, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
  4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și         din adunarea generală din data de 15.03.2007
piețe al altor produse;                        Se aprobă vânzarea activului imobil din Slobozia, str. M.
  6201 - activități de realizare a soft-ului la comandă      Basarab, bl. MB 5, sc. A, parter,
(software orientat client);                      Este împuternicită pentru vânzare dna Bulearca Zanfira,
  6202 - activități de consultanță în tehnologia informației;   cu codul numeric personal 2490113212959.
  6209 - alte activități de servicii privind tehnologia        Prin aceasta solicităm să fie publicat actul în Monitorul
                                  Oficial al României și la Oficiul registrului comerțului.
informației;
  6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare          (24/404.071)
proprii;
                                            Societatea Cooperativă
  7311 - activități ale agențiilor de publicitate;
                                            CONSUMCOP PERIAM
  7312 - servicii de reprezentare media;                        Periam, județul Timiș
  7430 - activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
  8020 - activități de servicii privind sistemele de securizare;            HOTĂRÂREA Nr. 1
  8121 - activități generale de curățenie a clădirilor;                din data de 21.03.2007
  8122 - activități specializate de curățenie;               a adunării generale a membrilor cooperatori
  8129 - alte activități de curățenie;                Membri cooperatori, întruniți în adunare generală în data
  8211 - activități combinate de secretariat;           de 21.02.2007, hotărăsc:
  8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a          Art. 1. Se aprobă retragerea la cerere din societate a
documentelor și alte activități specializate de secretariat;    următorilor membri (în paranteză numărul părților sociale
  8299 - alte activități de servicii suport pentru întreprinderi  deținute):
n.c.a.;                                Bădulescu Daniela-Maria (2)
  9511 - repararea calculatoarelor și a echipamentelor        Bădulescu Ioan (2)
periferice;                              Balaș Viorica (2)
                                    Balaș Ștefan (1)
  9512 - repararea echipamentelor de comunicații;
                                    Suciul Vasile (1)
  9522 - repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a
                                    Spetcu Mihai (1)
echipamentelor pentru casă și grădină;
                                    Bălu Marcel-Doru (1)
  9523 - repararea încălțămintei și a articolelor din piele;     Iovan Alexandru-Sandor (1)
  9525 - repararea ceasurilor și a bijuteriilor;           Băra Nicolae Dănuț (1)
  9529 - repararea articolelor de uz personal și           Ciure Floare (1)
gospodăresc n.c.a.;                          Chiș Viorel (1)
  9609 - alte activități de servicii n.c.a.;             Chiș Hajnal (1)
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul       Chiș Maria (1)
constitutiv al AVÂNTUL SOCIETATE COOPERATIVĂ              Chiș Ioan (1)
MEȘTEȘUGĂREASCĂ.                            Iorga Ioan (1)
                                    Brăneț Aurel (1)
  Prezentul înscris a fost redactat la Oficiul Registrului
                                    Stanici Mihai-Boghița (1)
Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați astăzi, 5.02.2008, în
                                    Iovanov Sava (1)
2 exemplare, din care un exemplar pentru parte și un
                                    Eremici Mircia (1)
exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul
                                    Petrovici Ana (2)
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.
                                    Pop Diana (1)
   (23/405.058)                           Erdelean Liubița (1)
  16             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008

 Art. 2. Se aprobă primirea în societate a următorilor noi       - competențele adunării generale prevăzute de statutul
membri:                               propriu;
  Ușvăț Florin (1)                           - procesul-verbal al adunării generale din 18.01.2008,
  Iovanov Crinca (1)                        hotărăște:
 Art. 3. Valoarea nominală a părților sociale rămase se va       Art. 1. Aprobă schimbarea domeniului de activitate și a
majora de la 10 lei la 50 lei.                    activității principale din cod CAEN 5020 - întreținerea și
  Art. 4. Capitalul social subscris și vărsat al societății se va  repararea autovehiculelor, în cod CAEN 4520 - întreținerea și
majora de la 550 lei, la 1.700 lei, divizat în 34 părți sociale,   repararea autovehiculelor.
repartizate astfel:                           Art. 2. Se recodifică domeniile de activitate din statutul
  Dudu Sandu (6)                          propriu conform cu Ordinului nr. 337/2007 al președintelui
  Mușet Iulia (6)                          Institutului Național de Statistică, privind actualizarea
  Marincuș Laura (3)                        clasificării activităților din economia națională - CAEN.
  Preda Ion (2)                            Art. 3. Se adoptă noul act constitutiv, reactualizat.
  Popuș Vasile (1)                           (26/399.609)
  Mușet Liviu-Andrei (1)
  Ardelean Maria (1)                                  Societatea Cooperativă
  Mușet Cristian-Liviu (1)                               ATCOM Târgu Mureș

  Iovanov Miroslav (1)
                                              HOTĂRÂREA Nr. 2
  Iovanov Ecaterina (1)
  Iovanov Radovan (1)                                 din data de 15 iunie 2007
  Rabota Domnica (1)                          Adunarea generală extraordinară, legal constituită, în
  Opriș Cornelia (1)                        baza prevederilor Legii nr. 1 din 2005, privind organizarea și
  Davidov Ioan (1)                         funcționarea cooperației, în data de 31.08.2005 hotătăște:
  Orghidan Ioan (1)                           1. Se închide punctul de lucru „magazin nespecializat cu
  Orghida Florica (1)                        vânzare predominant de produse nealimentare” din Sovata,
  Matei Petru (1)                          Str. Trandafirilor nr. 72, și punctul de lucru din Târgu Mureș,
  Marcoane Florin (1)                        str. Călărașilor nr. 20.
  Marcoane Rodica (1)                          2. Se modifică numele administratorului Munzlinger
  Ușvăț Florin (1)                         Julianna în Ferencz Julianna.
  Iovanov Crinca (1)                          3. Recodificarea activităților economice din actul
  Art. 5. Se vor închide următoarele punct de lucru:        constitutiv, conform Ordinului nr. 337/2007 emis de Institutul
  - Periam, nr. 629;                        Național de Statistică, CAEN rev 2, astfel:
  - Periam, nr. 711/A;                         a) obiectul principal de activitate
  - Igriș.                               6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
  Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 21.03.2007, în 3     proprii sau închiriate;
exemplare.                               b) obiecte secundare de activitate:
                                    4719 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
  (25/404.800)
                                   cu vânzare predominant de produse nealimentare;
                                    4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
    PRECIZIA SERVICE - Societate Cooperativă
                                   vândute prin magazine;
          Slatina, județul Olt
                                    4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
            HOTĂRÂREA Nr. 1               iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine
                                   specializate;
           din data de 18.01.2008
                                    4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
  Adunarea generală extraordinară a PRECIZIA SERVICE        magazine specializate;
- Societate Cooperativă, având în vedere;                9311 - activități ale bazelor sportive;
  - Legea nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea       9319 - alte activități sportive;
cooperației;                              9411 - activități ale organizațiilor economice și patronale;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008                17

  9412 - activități ale organizațiilor profesionale.            Societatea Cooperativa de Consum
  Subsemnații o împuternicim pe dna Muntean Mariana,                   MĂRGINENI
domiciliată în Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu nr. 7A/11,      satul Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Bacău
județul Mureș, identificată cu C.I. seria MS nr. 364499
eliberată de Poliția Târgu Mureș la data de 21.04.2006,                 ACT ADIȚIONAL
având cod numeric personal 2490301264391, pentru          la actele Societății Cooperative de Consum MĂRGINENI
depunerea și ridicarea prezentului act la ORC de pe lângă
                                   Conform hotărârii adunării generale din data de
Tribunalul Mureș.
                                 17.12.2007 a membrilor cooperatori ai Societății Cooperative
  Tehnoredactat în 3 (trei) exemplare, de consilier juridic
                                 de Consum MĂRGINENI, cu sediul în satul Mărgineni,
Mihai Manuel la Târgu Mureș azi, 15.06.2007.
                                 comuna Mărgineni, județul Bacău, înmatriculată la Oficiul
  (27/398.513)                         registrului comerțului cu nr. C04/1/2005, au fost stabilite
                                 următoarele modificări în actele constitutive ale societății:
            UNITEX
                                   Art. 1. Se radiază punctele de lucru situate în:
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
                                   - sat Osebiți, comuna Luiza Călugăra, județul Bacău;
       Piatra-Neamț, județul Neamț
                                   - sat Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău.
                                   Art. 2. Se actualizează obiectul de activitate în
        HOTĂRÂREA Nr. 4/30.01.2008
                                 conformitate cu Ordinul I.N.S. nr. 337/2007 - CAEN Rev. 2.
 a adunării generale extraordinare a membrilor cooperatori      Art. 3. Se indică obiectul principal de activitate: 4711 -
  Adunarea generală a membrilor cooperatori, convocată      comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
legal potrivit prevederilor Legii nr. 1/2005 și actelor      predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
constitutive ale societății, întrunită azi, data de mai sus, la   Art. 4. Pentru semnarea și depunerea actelor la Oficiul
sediul social al societății, în prezența și cu votul membrilor  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău se
cooperatori reprezentând întregul capital social, hotărăște:   împuternicește dl Jalboaie Sorin, cetățean român, născut la
  1. Nu este de acord cu fuziunea prin absorbție de către    data de 27.04.1977 în Bacău, județul Bacău, domiciliat în
SASCOM Societate Cooperativă Meșteșugărească și          Bacău, Calea Romanului nr. 125, posesor al C.I. seria XC nr.
anulează hotărârea AGA nr. 3 din data de 3.07.2007,        190433 eliberată de Poliția Bacău la data de 3.06.2002, cod
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, nr.  numeric personal 1770427040155.
56 din 27.07.2007.                          (29/397.466)
  2. Se modifică sediul social în: Piatra-Neamț, str. Ana
Ipătescu, bl. A13, parter, județul Neamț.                      Societatea Cooperativă
  3. Se actualizează conform CAEN rev. 2 obiectul de                SCORPIONII 2006 SCM
activitate al societății. Activitatea principală este: 1413 -            Bacău, județul Bacău
fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de
corp). Activități secundare; 1412, 1414, 1419, 3299, 4719,                 HOTĂRÂRE
4751, 4771, 6820, 7739.                          a adunării generale a membrilor cooperatori
  4. Completarea obiectului de activitate al societății cu           ai S.C. SCORPIONII 2006 SCM
următoarele activități secundare: 4779 - comerț cu                  din data de 3.12.2007
amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
                                   În temeiul Legii nr. 1/2005 și al actului constitutiv al
9529 - repararea articolelor de uz personal și gospodăresc
                                 SCORPIONII 2006 SCM, adunarea generală hotărăște:
n.c.a.
 Celelalte articole ale statutului și contractului Societății    Art. 1. Vânzarea oricărora dintre următoarele active: a)
Cooperative Meșteșugărești „UNITEX” rămân neschimbate.      imobil situat în Bacău, Str. 9 Mai nr. 21, sc. C, CF 24215/N,
  Pezentul înscris a fost redactat în 5 exemplare originale,   nr. cadastral 192/C;0;1; b) imobil situat în Bacău, str. V.
din care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru      Pârvan nr. 25, CF 24215/N, nr. cadastral 14181, c) imobil
Compartimentul de asistență de la Oficiul Registrului       situat în Bacău, Str. Republicii nr. 21, sc. C, CF 24215/N, nr.
Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț.             cadastral 66/C;0;1/2, d) imobil situat în Bacău, str. Milcov nr.
  (28/399.018)                         87, sc. A, CF 24215/N, nr. cadastral 1127/A;0;1/2, e) imobil
  18            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008

situat în Bacău, Pasajul Revoluției nr. 5, et. 1, CF 24215/N,          Societatea Cooperativă de Consum
nr. cadastral 8199/-;1;2/1, f) imobil situat în Bacău, Pasajul                RĂCHITOASA
Revoluției nr. 5, et. 1, CF 24215/N, nr. cadastral 8199/-0;2/1,            Răchitoasa, județul Bacău
g) imobil situa în Bacău, Pasajul Revoluției nr. 5, parter, CF
24215, nr. cadastral 8199/-;0;5, h) imobil situat în Bacău,                  HOTĂRÂRE

Pasajul Revoluției nr. 5, et. 1, CF 24215/N, nr. cadastral             a adunării generale extraordinare
8199/-;4, i) imobil situat în Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 1, sc.             din data de 8.12.2007
A, et. 1, CF 24215/N, nr. cadastral 947/A;1;2/2, j) imobil situat
                                    Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative
în Bacău, str. M. Viteazu nr. 1, sc. A, et. 1, CF 24215/N, nr.
                                   de Consum RĂCHITOASA, în ședința sa din data de
cadastral 947/A;1;2/9, k) imobil situat în Bacău, str. M.
                                   8.12.2007, în conformitate cu art. 34(4),
Viteazu nr. 1, sc. A, et. 1, CF 24215/N, nr. cadastral
                                    luând în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi,
947/A;0;6/6, l) imobil situat în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.
                                    în baza Legii nr. 1/2005, privind organizarea și
3, sc. A, parter, CF 24215/N, nr. cadastral 86/A;0;1, m) imobil
                                   funcționarea cooperației, hotărăște:
situat în Bacău, str. M. Viteazu nr. 1, sc. A, et. 1, CF 24215/N,
                                    Art. 1. Prelungirea termenului de rambursare a liniei de
nr. cadastral 947/A;1;2/4, n) imobil situat în Bacău, str. M.
                                   credit de la B.R.D. Bacău, contractată în ianuarie 2007, în
Viteazu nr. 5, sc. C, CF 24215/N, nr. cadastral 797/C;0;2/1,
                                   valoare de 10.000 lei RON, până la data de 28 ianuarie 2009
o) imobil situat în Bacău, str. M. Viteazu nr. 5, sc. B, CF
                                   și suplimentarea liniei de credit până la 20.000 lei RON.
24215/N, nr. cadastral 797/B;0;3/2.
                                    Art. 2. Mandatarea consiliului de administrație al Societății
  Art. 2. Persoana împuternicită să semneze contractul de
                                   Cooperative de Consum RĂCHITOASA pentru îndeplinirea
vânzare-cumpărare este Paladi Gheorghe, legitimat cu C.I.
                                   prezentei hotărâri.
seria XC nr. 245762.
                                    Art. 3. Mandatarea dlui Jălboaie Sorin, consilier juridic,
  Prezenta hotărâre a fost aprobată azi, 3.12.2007, prin
                                   privind efectuarea diligențelor necesare cu privire la
adunarea generală a membrilor cooperatori a SCORPIONII
                                   semnarea actului adițional, depunerea și ridicarea actelor la
2006 SCM Bacău.
                                   O.N.R.C. Bacău.
  (30/397.468)
                                     (32/397.470)
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
              CROSIAD                   Societatea Cooperativă CONSUMCOOP ȘIMONEȘTI
           Bacău, județul Bacău                       Șimonești, județul Harghita


           HOTĂRÂREA NR. 3                           HOTĂRÂREA NR. 1

             din 24.01.2008                            din 23.01.2008
    a membrilor cooperatori ai S.C.M. CROSIAD
                                    Adunarea generală extraordinară a CONSUMCOOP
  În cadrul adunării generale a S.C.M. CROSIAD s-au         ȘIMONEȘTI Societate Cooperativă de gradul I din
hotărât și s-au preluat următoarele:                 Șimonești, cu ocazia adunării ținute la data de 23.01.2008, a
  Cap. 1. Se anulează capitolul 1 din cadrul hotărârii din     adoptat următoarea hotărâre:
23.11.2007, privind divizarea patrimonială a S.C.M.           Art. 1. S-au aprobat bunurile aparținând societății
CROSIAD.                               cooperative, care pot face obiectul ipotecii, gajului, închirierii
  Cap. 2. S-a aprobat în unanimitate decizia de vânzare a      sau înstrăinării pe parcursul anului 2008, în conformitate cu
spațiului situat în Bacău, Str. Frasinului nr. 4.          prevederile art. 41 lit. h) din Legea nr. 1/2005.
  Cap. 3. Se deleagă dna Teodoru Mihaela, posesoare a         Art. 2. Bunurile aprobate la art. 1 din prezenta hotărâre
C.I. seria XC nr. 193924 eliberată de Poliția Bacău, în       sunt:
vederea depunerii actelor la organele competente.
                                    - intravilanul aflat în Șimonești, fără număr, înscris în C.F.
  (31/397.469)                           nr. 1227, cu număr topografic 263/2;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008                  19

 - spațiul comercial situat în satul Medișoru-Mare nr. 1,      5. Neagu Floarea - 41 părți sociale, în valoare de 410 lei-
comuna Șimonești.                         cesionează dnei Popa Rafila (C.I. seria SB nr. 059055 -
  Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a demersurilor necesare    Poliția Sibiu, CNP 2481011323956) 41 părți sociale, în
executării acestor operațiuni se mandatează consiliul de      valoare de 410 lei.
administrație al CONSUMCOOP ȘIMONEȘTI Societate            În urma cesionării părților sociale, dl Cutaș Ștefan, dna
Cooperativă de gradul I, care va raporta adunării generale     Negru Elisabeta, dna Maier Ana și dna Neagu Floarea își
despre realizarea acestor sarcini.                 pierd calitatea de acționar, iar
  Art. 4. Un exemplar din prezenta hotărâre se va depune      - dna Popa Rafila deține 235 părți sociale în valoare de
la Oficiul Registrului Comerțului Harghita, conform art. 44    2.350 lei, cu o cotă de participare de 19,9830%;
alin. 1 din Legea nr. 1/2005.                     - dna Toma Maria deține 235 părți sociale în valoare de
  (33/395.822)                          2.350 lei, cu o cotă de participare de 19,9830%;
                                   - dl Dragotă Vasile Ovidiu deține 195 părți sociale în
          Societatea Cooperativă             valoare de 1.950 lei, cu o cotă de participare de 16,5816%;
            PROSIB SCM,                  - dna Helju Adela deține 124 părți sociale, în valoare de
                                  1.240 lei, cu o cotă de participare de 10,5442%.
          HOTĂRÂREA NR. 12                 Acest act s-a făcut sub semnătură privată.

            din 10.12.2007                 (34/394.584)

  Membrii consiliului de administrație al PROSIB SCM
                                      Societatea Cooperativă Meșteșugărească
întruniți în ședința din data de 10.12.2007 aprobă cesionarea
                                          PRESTAREA ORADEA
părților sociale deținute de:
                                           Oradea, județul Bihor
  1. Fărcean Adrian - 17 părți sociale în valoare de 170 lei-
cesionează dnei Toma Maria (C.I. seria SB nr. 023136 -                 HOTĂRÂREA NR. 10
Poliția Sibiu, CNP 2510713323920) 4 părți sociale, în valoare
                                  a adunării generale extraordinare a Societății Cooperative
de 40 lei; dnei Helju Adela (C.I. seria SB nr. 263922 - Poliția
                                         Meșteșugărești PRESTAREA
Sibiu, cod numeric personal 2730701323929) 9 părți sociale
în valoare de 90 lei; dlui Dragotă Vasile Ovidiu (C.I. seria     Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative
S.N. nr. 176752 - Poliția Sibiu, CNP 1690101323911) 4 părți    Meșteșugărești PRESTAREA, întrunită în data de
sociale, în valoare de 40 lei.                   11.01.2008, hotărăște:
  2. Cutaș Ștefan - 50 părți sociale în valoare de 500 lei -    1. Se aprobă cu unanimitate de voturi eliberarea din
cesionează dnei Popa Rafila (C.I. seria SB nr. 059055 -      funcția de membru al consiliului de administrație a dlui
Poliția Sibiu, CNP 2481011323956) 13 părți sociale în       Olteanu Dumitru, ca urmare a pensionării acestuia.
valoare de 130 lei; dnei Toma Maria (C.I. seria SB nr. 023136     2. Se alege, cu unanimitate de voturi, ca membru al
- Poliția Sibiu, CNP 2510713323920) 13 părți sociale în      consiliului de administrație dl Boros Orban Mihai, cetățean
valoare de 130 lei; dlui Dragotă Vasile Ovidiu (C.I. seria S.N.  român, născut la data de 8.05.1954, domiciliat în Oradea,
nr. 176752 - Poliția Sibiu, CNP 1690101323911) 12 părți      Piața București nr. 4, bl. T, et. 2, ap. 8, județul Bihor, posesor
sociale în valoare de 120 lei; dnei Helju Adela (C.I. seria SB   al C.I. seria XH nr. 110078 eliberată de Poliția Municipiului
nr. 263922, cod numeric personal 2730701323929) 12 părți      Oradea la data de 22.06.2000, CNP 1540508054651.
sociale în valoare de 120 lei;                    3. Se aprobă cu unanimitate de voturi vânzarea imobilului
  3. Negru Elisabeta - 41 părți sociale, în valoare de 410 lei-  situat în Oradea, Calea Clujului, cuprins în CF 84119
cesionează dnei Popa Rafila (C.I. seria SB nr. 059055 -      Oradea, nr. topo 8170/25/I, spațiul I, parter (parterul de la
Poliția Sibiu, CNP 2481011323956) 2 părți sociale, în valoare   Atelierul mixt).
de 20 lei; dnei Toma Maria (C.I. seria SB nr. 023136 - Poliția    4. Se împuternicește dl Sauer Andras Kalman,
Sibiu, CNP 2510713323920) 39 părți sociale în valoare de      președintele societății, pentru a reprezenta S.C.M.
390 lei;                              PRESTAREA în negocierea vânzării spațiului.
  4. Maier Ana - 40 părți sociale, în valoare de 400 lei -      5. Se aprobă cu unanimitate de voturi redistribuirea
cesionează dnei Helju Adela (C.I. seria SB nr. 263922 - cod    personalului și înființarea echipei de întreținere formate din:
numeric personal 2730701323929) 40 părți sociale în        1 șef echipă, 1 1/2 electrician, 1 lăcătuș, 1 primitor-
valoare de 400 lei;                        distribuitor, 1 muncitor necalificat, 1 șofer și 4 portari.
  20               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 4/22.II.2008

  6. Se aprobă cu unanimitate de voturi sistemul de               generală legal constituită și statutară, la sediul societății, au
salarizare pe anul 2008.                             hotărât, cu unanimitate de voturi, modificarea actelor
  7. Se împuternicește dna Chișiu Liliana Mirela, jurist,            constitutive astfel:
pentru a îndeplini toate formele la Oficiul registrului
                                            1. Se reformulează obiectul de activitate al societății
comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României,
                                         conform Ordinului nr. 337/20.04.2007, privind actualizarea
Partea a VII-a, a hotărârii prezentei adunări. Aceasta se
                                         Clasificărilor activităților din economia națională - CAEN,
legitimează cu C.I. seria XH nr. 380976 eliberată de Poliția
                                         emis de Institutul Național de Statistică, așa cum este
Municipiului Oradea la data de 13.04.2005.
                                         menționat în statutul autentificat cu nr. 34986/29.10.1992 de
   (35/391.075)
                                         notarul de stat Octav Danilă și în actul constitutiv actualizat

          Societatea Cooperativă                     anexat, cu precizarea că obiectul de activitate reformulat
        CONSUMCOOP UNIVERS BILED                     este cel înregistrat în registrul comerțului la data înregistrării
          Biled, județul Timiș                     prezentului act modificator.
                                            Totodată menționez că activitatea principală a societății
             HOTĂRÂREA NR. 8                     este 4711 - comerț cu amănuntul în magazine
            din data de 25.01.2008                  nespecializate, cu vânzare predominant de produse
                                         alimentare, băuturi și tutun.
         a adunării generale a acționarilor
                                            S-a încheiat prezenta în 6 exemplare din Timișoara.
 Membrii cooperatori ai Societății Cooperative
CONSUMCOOP UNIVERS BILED, întruniți în adunarea                     (36/391.451)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                  &JUYDGY|203631]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
            Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, nr. 4/22.II.2007 conține 20 de pagini.       Prețul: 9,00 lei         ISSN 1841—2718

								
To top