Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

003

VIEWS: 110 PAGES: 20

									                            PARTEA A VII-A
Anul 176 (IV) — Nr. 3         PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE                Miercuri, 6 februarie 2008      PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE
     Societatea Cooperativă Meșteșugărească                       Cooperativa Agricolă

             TELEPRECIZIA                                FORRAS
                                       satul Dealu, comuna Dealu, județul Harghita
           Oradea, județul Bihor

                                         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
             HOTĂRÂRILE
                                         DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HARGHITA
          adunării generale ordinare

      a Societății Cooperative Meșteșugărești                     JUDECĂTOR DELEGAT

          TELEPRECIZIA, Oradea
                                             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 59

           din data de 19.12.2007                          din 15 ianuarie 2008
                                      Judecător delegat
  1. Se aprobă cu majoritate de voturi primirea ca membru         la Oficiul Registrului
cooperator a dnei Barna Edit-Maria; se aprobă actul de           Comerțului de pe lângă
                                      Tribunalul Harghita     - Dragomir Cornelia
transmitere de părți sociale nr. 23/10.09.2007.
                                      Referent la Oficiul
  2. Se aprobă cu majoritate de voturi convenția privind
                                      Registrului Comerțului
raporturile de muncă nr. 252/19.12.2007 și a anexei nr. 1         de pe lângă

valabilă pentru anul 2008.                         Tribunalul Harghita     - Gál Judith Erzsébet

  3. Se aprobă cu majoritate de voturi delegarea de            În baza cererii nr. 28893 din data de 23.11.2007 și a
                                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
competențe de la adunarea generală ordinară la consiliul de
                                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita a
administrație la art. 40 alin. (2) pct. d; g; h; i și j ale Legii nr.  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu
1/2005.                                 următoarele date:
                                      - fondatori
   (1/367.917)                              1. Szasz Jeno, membru cooperator fondator, cod numeric
                 *                   personal 1621114192466, aport la capital 40,00 RON,
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008

echivalând cu 4 părți sociale reprezentând 8 % din capitalul      de 6 %, domiciliat în localitatea Odorheiu Secuiesc, str.
social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 8 %,    Budvar nr. 16, județul Harghita;
domiciliat în localitatea Dealu, nr. 24, județul Harghita;        11. Antal Alexandru, membru cooperator fondator, cod
  2. Glockner Szabolcs, membru cooperator fondator, cod        numeric personal 1510522192473, aport la capital 10,00
numeric personal 1770815192460, aport la capital 10,00         RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din
RON, echivalând cu 1 parte socială, reprezentând 2 % din        capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de
capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de  2 %, domiciliat în localitatea Dobeni nr. 257, județul Harghita;
2 %, domiciliat în localitatea Dealu, nr. 217, județul Harghita;     12. Hadnagy Zoltan, membru cooperator fondator, cod
  3. Gereb Gyorgy, membru cooperator fondator, cod numeric      numeric personal 1730713192493, aport la capital 20,00 RON,
personal 1600210192461, aport la capital 10,00 RON,          echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 4 % din capitalul
echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din capitalul      social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 4 %,
social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 2 %,    domiciliat în localitatea Bulgăreni nr. 99C, județul Harghita;
domiciliat în localitatea Bisericani, nr. 131, județul Harghita;     13. Tanko Gaspar, membru cooperator fondator, cod
  4. Tamas Zoltan, membru cooperator fondator, cod numeric      numeric personal 1510114192495, aport la capital 10,00
personal 1760828192474, aport la capital 10,00 RON,          RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din
echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din capitalul      capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de
social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 2 %,    2 %, domiciliat în localitatea Dealu, nr. 499, județul Harghita;
domiciliat în localitatea Bisericani, nr. 29, județul Harghita;      14. Balint Martin, membru cooperator fondator, cod
  5. Imre Pal, membru cooperator fondator, cod numeric        numeric personal 1361023192485, aport la capital 10,00
personal 1640717192488, aport la capital 20,00 RON,          RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din
echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 4 % din capitalul     capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de
social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 4 %,    2 %, domiciliat în localitatea Dealu, nr. 422, județul Harghita;

domiciliat în localitatea Bisericani, nr. 104, județul Harghita;     15. Magyari Marton, membru cooperator fondator, cod
  6. Szente Attila, membru cooperator fondator, cod numeric      numeric personal 1650721192493, aport la capital 10,00
personal 1880619194040, aport la capital 10,00 RON,          RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din
echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din capitalul      capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de
                                    2 %, domiciliat în localitatea Dealu, nr. 259, județul Harghita;
social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 2 %,
domiciliat în localitatea Bisericani, nr. 44, județul Harghita;      16. Sandor Jeno, membru cooperator fondator, cod
  7. Toth Ioan, membru cooperator fondator, cod numeric        numeric personal 1671209192485, aport la capital 10,00
                                    RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din
personal 1490109192476, aport la capital 10,00 RON,
                                    capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de
echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din capitalul
                                    2 %, domiciliat în localitatea Dealu, nr. 469, județul Harghita;
social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 2 %,
domiciliat în localitatea Bisericani, nr. 123, județul Harghita;     17. Peter Imre, membru cooperator fondator, cod numeric
  8. Fancsali Sandor, membru cooperator fondator, cod         personal 1691016192481, aport la capital 10,00 RON,
numeric personal 1720516192471, aport la capital 30,00         echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din capitalul
RON, echivalând cu 3 părți sociale reprezentând 6 % din        social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 2 %,
capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de  domiciliat în localitatea Dealu, nr. 459, județul Harghita;
6 %, domiciliat în localitatea Morăreni nr. 83, județul Harghita;     18. Balint Emeric, membru cooperator fondator, cod
  9. Fancsali Sandor, membru cooperator fondator, cod         numeric personal 1290720192463, aport la capital 10,00
numeric personal 1830507194061, aport la capital 10,00         RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din
RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din        capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de
capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de  2 %, domiciliat în localitatea Dealu, nr. 353, județul Harghita;
2 %, domiciliat în localitatea Bisericani, nr. 45, județul Harghita;   19. Nagy Marton, membru cooperator fondator, cod numeric
  10. Szasz Ferenc, membru cooperator fondator, cod          personal 1701014192462, aport la capital 30,00 RON,
numeric personal 1590722192468, aport la capital 30,00         echivalând cu 3 părți sociale, reprezentând 6 % din capitalul
RON, echivalând cu 3 părți sociale, reprezentând 4 % din        social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 6 %,
capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi   domiciliat în localitatea Valea Rotundă nr. 2, județul Harghita;
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008                     3

  20. Koszta Marton, membru cooperator fondator, cod         capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de
numeric personal 1670113192471, aport la capital 40,00 RON,      2 %, domiciliat în localitatea Ulcani nr. 33, județul Harghita;
echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 8 % din capitalul       30. Gal Sandor, membru cooperator fondator, cod numeric
social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 8 %,    personal 1701126192467, aport la capital 10,00 RON,
domiciliat în localitatea Valea Rotundă, nr. 11, județul Harghita;   echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din capitalul
  21. Lazar Ferenc, membru cooperator fondator, cod          social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 2 %,
numeric personal 1741119192497, aport la capital 10,00         domiciliat în localitatea Ulcani nr. 102, județul Harghita;
RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din          31. Lakatos Imre, membru cooperator fondator, cod
capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi   numeric personal 1600531192474, aport la capital 10,00
de 2 %, domiciliat în localitatea Odorheiu Secuiesc, Bd.        RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din
Independenței nr. 28, ap. 5, județul Harghita;             capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi
  22. Nagy Gaspar, membru cooperator fondator, cod          de 2 %, domiciliat în localitatea Odorheiu Secuiesc, Str.
numeric personal 1570409192493, aport la capital 10,00         Breslelor nr. 15, ap. 7, județul Harghita;
RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din          32. Peter Csaba, membru cooperator fondator, cod
capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de  numeric personal 1690709192470, aport la capital 10,00
2 %, domiciliat în localitatea Dealu, nr. 188, județul Harghita;    RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din
  23. Vass Jeno, membru cooperator fondator, cod numeric       capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de
personal 1610420192462, aport la capital 10,00 RON,          2 %, domiciliat în localitatea Ulcani nr. 90, județul Harghita;
echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din capitalul
                                     33. Tamas Pal, membru cooperator fondator, cod numeric
social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 2 %,
                                    personal 1700324192513, aport la capital 10,00 RON,
domiciliat în localitatea Dealu, nr. 154, județul Harghita;
                                    echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din capitalul
  24. Kovacs Arpad, membru cooperator fondator, cod
                                    social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 2 %,
numeric personal 1580129192483, aport la capital 10,00
                                    domiciliat în localitatea Dealu, nr. 387, județul Harghita;
RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din
                                     34. Tamas Marton, membru cooperator fondator, cod
capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de
                                    numeric personal 1670827192481, aport la capital 10,00
2 %, domiciliat în localitatea Dealu, nr. 490, județul Harghita;
                                    RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din
  25. Vass Arpad-Andrei, membru cooperator fondator, cod
                                    capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de
numeric personal 1521201192486, aport la capital 10,00
                                    2 %, domiciliat în localitatea Dealu, nr. 198, județul Harghita;
RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din
                                     35. Tanko Dionisie, membru cooperator fondator, cod
capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de
                                    numeric personal 1381005190343, aport la capital 10,00
2 %, domiciliat în localitatea Dealu, nr. 13, județul Harghita;
                                    RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din
  26. Kovacs Ferencz, membru cooperator fondator, cod
                                    capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de
numeric personal 1710204192461, aport la capital 10,00
                                    2 %, domiciliat în localitatea Șimonești, f.n., județul Harghita;
RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din
capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de   36. Balint Eugen, membru cooperator fondator, cod
2 %, domiciliat în localitatea Dealu, nr. 488, județul Harghita;    numeric personal 1501101192478, aport la capital 10,00
  27. Vass Odon, membru cooperator fondator, cod numeric       RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din
personal 1560823192461, aport la capital 10,00 RON,          capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de
echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din capitalul      2 %, domiciliat în localitatea Dealu, nr. 519, județul Harghita;
social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 2 %,      - administratori persoane fizice:
domiciliat în localitatea Dealu, nr. 500, județul Harghita;        1. Lazar Ferenc, președinte al consiliului de administrație,
  28. Vass Tivadar, membru cooperator fondator, cod          cod numeric personal 1741119192497, data numirii
numeric personal 1701208192721, aport la capital 10,00         23.10.2007 până la data de 22.10.2011, având puteri
RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din        conform actului constitutiv, cu garanția 100 RON;
capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de   2. Koszta Marton, membru al consiliului de administrație,
2 %, domiciliat în localitatea Dealu, nr. 514, județul Harghita;    cod numeric personal 1670113192471, data numirii
 29. Marton Gaspar, membru cooperator fondator, cod          23.10.2007, durata mandatului 4 ani până la data de
numeric personal 1660610192481, aport la capital 10,00         22.10.2011, având puteri conform actului constitutiv, cu
RON, echivalând cu 1 parte socială reprezentând 2 % din        garanția 100 RON;
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008

  3. Glockner Szabolcs, membru al consiliului de         și al Societății Cooperative de gradul 1 - CONSUMCOOP-
administrație, cod numeric personal 1770815192460, data      TÂRGU FRUMOS - Comună, supun spre analiză și aprobare
numirii 23.10.2007, durata mandatului 4 ani până la data de    următorul proiect de fuziune
22.10.2011, având puteri conform actului constitutiv, cu
garanția 100 RON;                                      CAPITOLUL I

  4. Szasz Jeno, vicepreședinte al consiliului de                Forma, denumirea și sediul social
administrație, cod numeric personal 1621114192466, data       al societăților cooperative de consum implicate în fuziune
numirii 23.10.2007, durata mandatului 4 ani până la data de      Art. 1. Prezentul proiect de fuziune vizează realizarea
22.10.2011, având puteri conform actului constitutiv, cu      fuziunii, prin absorbție, a unei societăți cooperative de
garanția 100 RON;                         consum de către o altă societate cooperativă de consum,
  5. Gal Sandor, membru al consiliului de administrație,     fiind implicate următoarele persoane juridice:
cod numeric personal 1701126192467, data numirii
                                   1. Societatea Cooperativă de Consum de gr. 1 -
23.10.2007, durata mandatului 4 ani până la data de
                                  CONSUMCOOP - Târgu Frumos-Comună, cu sediul social în
22.10.2011, având puteri conform actului constitutiv, cu
                                  orașul Târgu Frumos, str. Petru Rareș, bl. 17, parter, județul
garanția 100 RON;
                                  Iași, în calitate de societate absorbită;
  6. Nagy Marton, membru al consiliului de administrație,
cod numeric personal 1701014192462, data numirii           2. Societatea Cooperativă de Consum de gr. 2 -
23.10.2007, durata mandatului 4 ani până la data de        FEDERALCOOP-Iași, cu sediul social în Iași, str. Sf. Lazăr
22.10.2011, având puteri conform actului constitutiv, cu      nr. 39-41, în calitate de societate absorbantă.
garanția 100 RON;                           Fuziunea prin absorbție a fost aprobată prin Hotărârea
  7. Tamas Zoltan, membru al consiliului de administrație     adunării generale extraordinare de la cele două societății
cod numeric personal 1760828192474, data numirii          cooperatiste din noiembrie 2006 și, respectiv, martie 2007.
23.10.2007, durata mandatului 4 ani până la data de          Art. 2. Societatea Cooperativă de Consum de gr. 2
22.10.2011, având puteri conform actului constitutiv, cu      FEDERALCOOP-Iași urmează să absoarbă de la Societatea
garanția de 100 RON;                        Cooperativă de gr. 1 - CONSUMCOOP-Târgu Frumos-
  - denumirea: COOPERATIVA AGRICOLA FORRAS;
                                  Comună toate elementele de activ și pasiv, prin transmiterea
  - forma și gradul societății cooperative: cooperativă
                                  universală a patrimoniului, în starea în care se găsește la
agricolă de achiziții și vânzări; gradul 1;
                                  data fuziunii.
  - sediul social: satul Dealu, nr. 588, comuna Dealu;
  - domeniul principal de activitate: 014 - creșterea                   CAPITOLUL II
animalelor;
                                        Fundamentarea și condițiile fuziunii
  - activitatea principală: 0145 - creșterea ovinelor și
                                   Art. 3. Fuziunea celor două societăți cooperative de
caprinelor;
                                  consum este determinată și fundamentată pe următoarele
  - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
                                  considerente:
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - codul unic de înregistrare: 23049593;              1. Fuziunea este motivată de eficientizarea activității
 - numărul de     ordine    în  registrul  comerțului:  ambelor societăți, de reducerea costurilor generale de
C19/1/15.01.2008.                         operare și simplificarea sitemului de administrare.
  (2/368.257)                            2. Prin realizarea fuziunii SCC GR. 2 - FEDERALCOOP-
                *
                                  Iași poate folosi eficient întreg patrimoniul, poate gestiona
    Societatea Cooperativă de Consum de gradul 2        mai bine activitatea, dispunând de rezerve financiare
          FEDERALCOOP-IAȘI                suficiente, de propria rețea de vânzări prin depozitele proprii,
              Iași                  oferind astfel servicii comerciale de calitate.

         PROIECT DE FUZIUNE                            CAPITOLUL III
  În baza hotărârii adunării generale a membrilor
                                       Structura capitalului social la data fuziunii
cooperatori și în temeiul art. 238 și următoarelor din Legea
nr. 31/1990, consiliul de administrație al Societății         Art. 4. Structura capitalului social al celor două societăți
Cooperative de Consum de gradul 2 FEDERALCOOP-IAȘI         coperative de consum, la data fuziunii, este următoarea:
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008                              5

                                             Număr              Valoarea    Total capital
    Nr.                                                Număr
                      Societatea                  membri             părții sociale  subscris
    crt.                                              părți sociale
                                           cooperatori            subscrise    și vărsat
       S.C.C. gr. 1 - CONSUMCOOP-TÂRGU FRUMOS -
    1.                                             39      60       10        600
       Comuna

    2.   S.C.C. gr. 2-FEDERALCOOP-IAȘI                         174       180        30       5400                               CAPITOLUL IV
             Stabilirea activului și pasivului societăților cooperative la data de 31.10.2007
  Art. 5. Elementele de activ și pasiv ale celor două societăți comerciale sunt cele care vor fi înscrise în balanța de verificare
sintetică și bilanțul contabil de fuziune.
  Art. 6. Fuziunea se va realiza la data de 31.10.2007, data la care cele două societăți vor întocmi bilanțul de fuziune.
  Art. 7. La data de 31.10.2007 activul și pasivul societăților implicate în proiectul de fuziune se prezintă astfel:
  a) S.C.C. gr. 1 - CONSUMCOOP - TÂRGU FRUMOS - Comuna
                   A c t i v                        P a s i v
              Explicații          Sume            Explicații             Sume
          I. Imobilizări corporale       12.090    I. Capital și rezerve              17.165,37
          1. Construcții (212-
                                     1. Capital subscris și
            281.02)             12.000                              600
                                      vărsat
            (13623,78-1623,78)        0,00                             9.765,34
                                     2. Rezerve
           2. Alte mijloace fixe                                      6.800,03
                                     3. Profit și pierdere
             (213-281.03)           90,00
          II. Creanțe             17.554,42   II. Datorii                   12.479,05
                                    1. Furnizori (401)
          1. Decontări subunități                                       6.751.64
                              0,01    2. Decontări (4423)
          (482)                                                344,57
                            17.554,41   3. Decontări subunități
          2. Clienți (411)                                          5.382,84
                                     (481)
             Total activ          29.644,42        Total pasiv              29.644,42


  b) S.C.C. gr.2- FEDERALCOOP-IAȘI
                     A c t i v                        P a s i v

               Explicații          Sume            Explicații              Sume

          I. Imobilizări corporale       273.621,28    I. Capitaluri totale              650.276,95
                                      1. Capital subscris         și
                                       vărsat                    5.440
           1. Construcții           6.556,27
                                      2. Rezerve                  590.962,93
           2. Alte mijloace fixe       262.065,01
                                      3. Rezultat raportat              42.769,11
                                      4. Profit și pierdere             11.104,91

          II. Titluri participare         5.000    II. Datorii                   489.717,53

          III. Stocuri             411.169,77   1. Furnizori                 155.283,48
            1. Materiale            9.614,82    2. Decontări salariați             23.942,45
            2. Mărfuri+produse                 3. Decontări buget               37.026,36
             finite             386.044,03   4. Creditori diverși             177.054,35
            3. Obiecte de inventar        1.953,20   5. Decontări subunități            96.410,89
            4. Ambalaje             13.557,82
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008


                       A c t i v                    P a s i v
                 Explicații          Sume          Explicații         Sume
              IV. Creanțe totale         446.523,13   III. Venituri în avans       2,540,88
              1. Clienți             281.355,47
              2. Debitori             28.865,85
              3. Alte decontări          23.154,53
              4. Alte valori            1.440,71
              5. Disponibilități         111.706,57
              V. Cheltuieli în avans       11.221,18
              Total activ           1.142.535,36   Total pasiv          1.142.535,36


                Capitolul V                   SCC gr.1-CONSUMCOOP-TARGU FRUMOS-Comuna
          Alte aspecte privind fuziunea                3.312 x 3 titluri partic. = 9.936 lei (plusvaloare)
                                        (5) Recalcularea valorii contabile, luând în calcul diferența
  Art. 8 (1) Fuziunea are loc între emitenți de părți sociale       de plusvalaore.
cu valoare nominală diferită.                         SCC gr.1-CONSUMCOOP-TARGU FRUMOS-Comuna
  (2) Determinarea activului net la cele două societăți            17.165 (activ net) + 9.936 (plusvaloarea) = 27.101 (activ
cooperative care fuzionează
                                      net recalculat)
                                        27.101 : 60 părți sociale = 451,68 lei (aprox. 452 lei val.
                 S.C.C. gr. 2-  SCC gr.1-
    Elemente patrimoniale  FEDERALCOOP- CONSUMCOOP-TARGU        contabilă)
                  IAȘI    FRUMOS-Comuna          (6) Determinarea raportului de schimb al părților sociale,
     Mijloace fixe     268.621,28          12.000    calculat prin raportarea valorii contabile a părților sociale ale
    Titluri participare      5.000            90    societății absorbite la valoarea contabilă a părții sociale a
       Stocuri      41.1169,77            -    societății absorbante.
      Creanțe       334.816,56        17.554,42      a) SCC gr.1-CONSUMCOOP-TARGU FRUMOS-Comuna
     Disponibilități    111.706,57            -      452 lei : 3.613 lei = 0,125 (aprox. 0,13)
    Cheltuieli în avans    11.221,18                  60 x 0,13 = 7,57 părți sociale (paritate de schimb) = 8 părți
      Subtotal    1.142.535,36         29.644,42    sociale, adică se schimbă 8 părți sociale ale societății
    Se scad datoriile:                 12.479,05    absorbite (SCC gr.1-CONSUMCOOP-TARGU FRUMOS-
     Datorii totale   489.717,53                  Comuna) pentru o parte socială a societății absorbante
     Venituri în avans   2.540,88                  (S.C.C. gr. 2-FEDERALCOOP-IAȘI)
     Total activ net   650.276,95         17.165,37      (7) Determinarea capitalului social și a primei de fuziune
     Componența        5.440            600    pentru cele două societăți implicate în procesul de fuziune.
     activului net:
                                        a) SCC gr.1-CONSUMCOOP-TARGU FRUMOS-
     - Alte fonduri,   644.836,95         16.565,37
    profit și rezerve                         Comuna:
               650.276,95         17.165,37      8 părți sociale x 30 lei (valoarea nominală a unei părți
                                      sociale) = 240 lei - valoarea capitalului social.
  (3) Determinarea valorii contabile a părții sociale la           Concluzionând, rezultă că membrii cooperatori la S.C.C.
societățile cooperative implicate în procesul de fuziune:         gr. 2-FEDERALCOOP-IAȘI vor primi în urma fuziunii un
  a) S.C.C. gr. 2-FEDERALCOOP-IAȘI                    număr total de 8 părți sociale.
  Activ net: 650.276,95 : 180 = 3.612,65 lei, aprox 3.613 lei,        Capitalul social al societății absorbante (S.C.C. gr. 2-
valoare parte socială contabilă                      FEDERALCOOP-IAȘI) se va majora cu 240 lei iar din
  b) SCC gr.1-CONSUMCOOP-TARGU FRUMOS-Comuna:              capitalul subscris și vărsat de 5.400 lei existent până la data
17.165,37 : 60 = 286,08, valoarea parte socială contabilă.         fuziunii se anulează titlurile de participare ale societății
  (4) Recalcularea activului net la cele două societăți         absorbite, în valoare de 90 lei.
fuzionate, funcție de plusvaloarea calculată ca diferență între        În consecință, după realizarea fuziunii, capitalul social
valoarea părții contabile și valoarea părții nominale subscrise      subscris și vărsat al S.C.C. gr. 2-FEDERALCOOP-IAȘI va fi
la S.C.C. gr. 2-FEDERALCOOP-IAȘI.                     de 5.550 lei (5.400+240-90).
  Formula de calcul                             Schimbul de părți sociale se va face fără sultă.
  Val. parte soc. contab - val. parte soc. nominală =            La data situațiilor financiare de fuziune valoarea primei de
plusvaloare                                fuziune calculată ca diferența între activul net transferat de
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008                  7

societatea absorbită către societatea absorbantă este de         Art. 2. Se împuternicește dl Ec. Pătrașcu Eugen în calitate
9.936 lei.                              de președinte al PRESTACOOP SCM pentru a semna
  Valoarea primei de fuziune se va actualiza, după caz, la data   contractul de vânzare-cumpărare pentru aceste spații.
fuziunii efective, funcție de modificările patrimoniale intervenite
                                     (4/365.049)
între data bilanțului de fuziune și data efectivă a fuziunii.
                                                   *
  Art. 9. La data operării fuziunii membrii societății absorbite
pentru care S.C.C. gr. 2-FEDERALCOOP-IAȘI va emite părți
                                       Societatea Cooperativă Meșteșugărească
sociale la schimb, vor primi un număr de părți sociale nou
                                         CARTONAJUL SCM BUCUREȘTI
emise, determinate prin înmulțirea raportului de schimb al
                                               București
părților cu numărul de părți deținute.
  La aceeași dată părțile sociale predate dau dreptul la
dividende.                                         HOTĂRÂREA NR. 4
  Se anexează prezentului proiect Anexa 1 A și Anexa 1 B             a adunării generale extraordinare
cuprinzând evidența nominală a membrilor cooperatori la                 din data de 27.11.2007
cele două societăți implicate în procesul de fuziune.
  Prezentul proiect de fuziune s-a întocmit în conformitate      Având în vedere
cu Ordinul nr. 1376/2004 și Legea nr. 31/1990, cu             - Legea nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea
modificările ulterioare.                       cooperației - Art. 36(1) La prima convocare adunarea
                                   generală extraordinară este legal constituită în prezența a
  (3/369.442)
                                   trei pătrimi din numărul membrilor cooperatori;
                 *
                                      - competențele adunării generale extraordinare - art. 21
 Societatea Cooperativă Meșteșugărească de Gradul 1          lit. c) din statutul societății Adunarea generală extraordinară
     PRESTACOOP SCM TÂRGOVIȘTE                  se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua hotărâri
      Târgoviște, județul Dâmbovița               privind:... c) majorarea capitalului social, ...;
                                     - procesul-verbal al adunării generale extraordinare din
             HOTĂRÂRE                  27.11.2007, conform căruia la adunarea generală au
        a adunării generale extraordinare           participat un număr de 33 membri cooperatori din totalul de
                                   41=80,48% (din totalul de 47 de membri cooperatori, în
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori      perioada scursă de la ultima adunare generală, au prezentat
întrunită în data de 3.12.2007, ora 15.00, având în vedere      cereri de retragere din calitatea de membru cooperator un
  - Legea nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea      număr de 5 persoane, respectiv: Dinu Zinca, Drăgan
cooperației meșteșugărești,                      Constantin, Ionescu Mariana, Nedelcu Dan și Nicolae
  - materialele înscrise în ordinea de zi și supuse dezbaterii   Manda, și o persoană a decedat, respectiv Manolescu
cooperatorilor în adunarea generală extraordinară, precum și     Mircea),
propunerile formulate,
                                    adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative
  - procesul-verbal al adunării generale extraordinare a
                                   Meșteșugărești CARTONAJUL SC. București hotărăște:
cooperatorilor din cadrul PRESTACOOP SCM,
                                     Art. 1. Aprobă cooptarea de noi membri cooperatori,
  hotărăște:
                                   respectiv: Radu Mircea, Radu Florentina, Banu Marinela și
  Art. 1. Se aprobă înstrăinarea imobilizărilor corporale care
                                   Dumitriu Eugenia, și majorarea capitalului social cu sumele
sunt în proprietatea cooperativelor meșteșugărești și care se
                                   ce reprezintă participarea minimă obligatorie la capitalul
poate realiza numai cu plată, prin vânzarea
                                   social a persoanelor nou cooptate, urmând ca structura
  - spațiului în suprafață de 18,24 m2 situat în Târgoviște,
                                   capitalului social să fie următoarea:
bd. Mircea cel Bătrân, bl. X1A, parter
  - spațiului în suprafață de 120 m2 situat în Târgoviște, Bd.     Capitalul social subscris se majorează cu 2.800 RON și
Unirii, bl. 60, parter                        va fi 103.580, de la 100.780, ca urmare a subscrierii sumei
  - spațiului în suprafață de 98 m2 situat în Târgoviște, str.   de 700 RON de către fiecare persoană ce a solicitat
Independenței, bl. J, parter                     înscrierea în calitatea de membru cooperator (4x700=2.800).
  - spațiului în suprafața construită de 476 m2 și suprafața      Capitalul social vărsat se majorează cu 1.580 RON și va fi
desfășurată de 1.414 m2 situat în Găești, Str. 1 Decembrie      100.480, de la 98.900, prin vărsarea diferențelor la aportul
nr. 109 (bloc)                            social, după cum urmează: Dumitriu Cornelia = 490, Grecu
  De asemenea, adunarea generală a aprobat și            Valentin = 490, Pascu Marius Lucian = 300 și Mihai
împuternicit conducerea executivă să mai poată vinde orice      Magdalena = 300 (total diferențe = 1.580).
alt spațiu proprietate a societății cooperative.             Număr acțiuni: 10.358 de la 10.078.
8  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008                    9
   (5/371.388)
                                  *

    Societatea Cooperativă Meșteșugărească             adunarea generală extraordinară din data de 11 decembrie
        FOTOGRAFIA, București                  2007, având o participare de 60% din totalul capitalului
                                    social, în temeiul drepturilor conferite de lege, hotărăsc:
           HOTĂRÂREA NR. 1                    1. Aprobarea cooptării următorilor membri cooperatori:
           din 10 ianuarie 2008                Incze Iren, Crișan Ioan, Dumitrache Sever Gheorghiță, Toth
                                    Laszlo, Nagy Geza, Neag Anica, Silean Mariana, Silean Paul,
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
                                    Martinov Magdolna, Sipos Paraschiva, Predica Marin,
din   Societatea    Cooperativă    Meșteșugărească
FOTOGRAFIA, ținută la data de 10.01.2008 la sediul social        Szados Francesc.
din București, str. Colței nr. 9, sectorul 3, adunarea fiind        2. Aprobarea restituirii contravalorii părților sociale
statutar constituită, având în vedere prevederile Legii nr.       deținute și retragerea din cooperativă a următorilor membri
1/2005, privind organizarea și funcționarea Cooperației, și       cooperatori: Palacean Ioan, Petrean Floarea, Caliu Mihaela,
actul constitutiv al S.C.M. FOTOGRAFIA, Art. 19 punctul h,       Araboaie Gabriel, Biro Denes, Pintilie Stela, Henz Alexandru,
hotărăște:                               Nagy Ioan, Biris Nicolae, Igna Radu Ștefan Fănel, Kiss Attila,
  Art. 1. Aprobă vânzarea bunului imobiliar - spațiu         Pintea Liviu, Dumitrache Sonia, Sintejudean Ilisie, Ajtai Mihai,
comercial amplasat la parterul blocului M1, București, Aleea      Bardos Maria, Bikfalvi Ileana, Budai Maria, Felecan Cornel,
Lipănești nr. 1, sectorul 3, în suprafața de 90,17 metri        Iusan Maria, Kui Dezso, Maister Teodora, Moldovan Dinu,
pătrați suprafața construită, iar suprafață utilă de 78,41       Negruț Irina Petronela, Olariu Iulian, Pop Ana, Rotar Maria,
metri patrați.                             Rus Mihai, Seulean Adina, Szabo Rozalia, Szekely Ana
  Art. 2. Aprobă ca prețul de vânzare să fie de 135.000 cu      Maria, Zah Adrian.
T.V.A. inclusă, ce se va achita în lei la cursul B.N.R. din ziua
                                      3. Aprobarea majorării capitalului social din două surse,
vânzării.
                                    astfel:
  Art. 3. Împuternicește pe doamna Cioranu Rodica,
                                      a) majorarea capitalului social cu suma de 69.652 lei, prin
președinte S.C.M. FOTOGRAFIA, și pe domnul Ursu
Constantin - contabil șef, să semneze la Notariat contractul      redistribuirea a 50% din profitul anului 2006 tuturor membrilor
de vânzare-cumpărare a bunului imobiliar spațiu comercial        cooperatori existenți la data de 31 decembrie 2006, potrivit
situat la parterul blocului M1, București, aleea Lipănești nr. 1,    căruia fiecărui membru cooperator i se alocă ½ parte socială
sectorul 3.                               pentru fiecare parte socială deținută;
  Art. 4. Aprobarea sistemului de salarii pe anul 2008 și a       b) majorarea capitalului social cu suma de 88.300 lei, prin
noilor grile de salarii privind personalul de conducere TESA      aport în numerar, de către următorii membri cooperatori:
direct productiv (fotografi, vânzător), auxiliar (curier) și      Mornea Solomon subscrie suma de 6.600 lei; Alexandru
indemnizațiile membrilor de consiliu și a cenzorului.          Tudor subscrie suma de 8100 lei; Petruneac Viorica subscrie
  (6/371.389)                             suma de 8100 lei; Muntea Fimia subscrie suma de 7250 lei;
                *                    Todor Victoria subscrie suma de 3990 lei; Lupu Maria
                                    subscrie suma de 8100 lei; Jeler Carmen Felicia subscrie
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească             suma 9960 lei; Bocian Liviu subscrie suma de 6450 lei; Pop
          TEHNOLEMN SCM                    Ioan subscrie suma de 200 lei; Abrudan Ioan subscrie suma
        Cluj-Napoca, județul Cluj                de 10.440 lei; Balog Marton subscrie suma de 9960 lei;
                                    Branzas Remus subscrie suma de 2850 lei; Szabo Melinda
           HOTĂRÂREA NR. 1
                                    subscrie suma de 5300 lei; Somesfalean Georgeta subscrie
       a adunării generale extraordinare             suma de 1000 lei.
    a acționarilor din data de 11 decembrie 2007            Urmare a retragerii din cooperativă a unor membri
 Membrii cooperatori ai Societății Cooperative             cooperatori, precum și a majorării capitalului social din cele
Meșteșugărești TEHNOLEMN întruniți în mod legal în           două surse, capitalul social al societății cooperative este de
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008

290.850 lei, reprezentând 29.085 părți sociale a câte 10 lei      2. Aprobă bilanțul, situațiile financiare aferente anului
fiecare, structurat pe membrii cooperatori conform cotei de     2006, repartizarea profitului obținut în anul 2006.
participare.                              3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul
  4. Aprobarea restituirii sumei de 16.700 lei, depusă în plus  2007, aprobă contractele de administrare și gestionare a
la majorarea capitalului social față de condițiile și criteriile  patrimoniului și indicatorii de performanță.
stabilite consiliul de administrație de către Abrudan Ioan și     4. Aprobă ROI, ROF și sistemul de salarizare aferent
Balog Marton, respectiv restituirea sumei de 8.560 lei lui     anului 2007/2008.
Abrudan Ioan și sumei de 8.140 lei lui Balog Marton.          5. Aprobă cererile de retragere din cooperativă formulate
Aferentă acestor sume se va restitui celor doi membri        de către 3 membri cooperatori: Palacsay Tibor, Varga Bakso
cooperatori și dobânda bancară practicată de societăți       Ferencz, Silaghi Marius, restituirea către aceștia a aportului
bancare pentru depozit la termen.                  la capitalul social și anularea părților sociale deținute de
  5. Aprobarea rectificării numelui dnei Mezei Ana Maria,     aceștia. Aprobă cererea de cooptare formulată de către
astfel că numele corect al acesteia este Mezei Ana Maria și     Takacs Gheorghe.
nu Mezei Eva.                             6. Aprobă completarea consiliului de administrație cu un
                                  membru:
  (7/370.493)
                                    dl Szilagyi - Polko Victor, cetățean român, născut la data
                *
                                  de 22.05.1952 în comuna Almașu, județul Sălaj, domiciliat în
                                  Cluj-Napoca, Str. Crizantemelor nr. 6, județul Cluj, identificat
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
                                  cu C.I. seria KX nr. 337548 eliberată de Poliția Municipiului
         AUTOSERVICE S.C.M.
                                  Cluj-Napoca la data de 8.03.2004, cod numeric personal
        Cluj-Napoca, județul Cluj
                                  1520522120709.
                                    7. Aprobă desfășurarea la sediul societății a următoarelor
           HOTĂRÂREA NR. 2
                                  activități:
          din data de 21 mai 2007               - cod CAEN 7020, 5020, 5030, 5040, 7487.
  Adunarea generală extraordinară a AUTOSERVICE            8. În temeiul prezentei conducerea societății va efectua
Societatea Cooperativă Meșteșugărească, C 12/47/2005,        demersurile pentru punerea în executare a hotărârii și va lua
cod unic de înregistrare RO 225097, cu sediul social în Cluj-    măsurile necesare pentru înregistrarea la Oficiul registrului
Napoca, Calea Florești nr. 42, legal constituită, hotărăște:    comerțului a modificărilor statutului societății.
  1. Majorarea capitalului social prin subscriere de noi părți     (9/370.495)
sociale de la 65.200 lei, la 100.100 lei.                              *
  2. Ca urmare, art. 3 alin. 5 din statutul societății se
modifică în sensul: Capitalul social subscris al              Societatea Cooperativă Meșteșugărească
AUTOSERVICE Societatea Cooperativă Meșteșugărească                  IGIENA CONSTANȚA
este de 100.100 lei, din care vărsat 65.350 lei, și este alcătuit             Constanța
din 1001 părți sociale cu valoarea nominală de 100 lei.
                                             HOTĂRÂREA NR. 1
  (8/370.494)
                                         a adunării generale extraordinare a
                *
                                           IGIENA SCM CONSTANTA
                                           din data de 7 ianuarie 2008
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
         AUTOSERVICE S.C.M.                   Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
        Cluj-Napoca, județul Cluj              ai IGIENA SCM CONSTANTA, întrunită în data de 7 ianuarie
                                  2008, având la bază:
           HOTĂRÂREA NR. 1                  - Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr.
                                  337/20 aprilie 2007;
            26 aprilie 2007
                                    - statutul IGIENA SCM CONSTANTA, art. 10 și art. 11,
  Adunarea generală ordinară a AUTOSERVICE Societate        hotărăște:
Cooperativă Meșteșugărească, C 12/47/2005, cod unic de         Art. 1. IGIENA SCM CONSTANTA renunță la următoarele
înregistrare RO 225097, cu sediul social în Cluj-Napoca,      obiecte secundare de activitate, cuprinse în statutul sau:
Calea Florești nr. 42, legal constituită, hotărăște:        comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
  1. Aprobă raportul consiliului de administrație, raportul    predominant de produse alimentare, băuturi și tutun (5211),
consiliului social și raportul cenzorului privind activitatea    comerț cu amănuntul de carne (5225), comerț cu amănuntul
desfășurată pe anul 2006.                      cu produse din tutun (5226), activități de întreținere corporală
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008                 11

(9304), comerț cu amănunțul cu textile (5241), comerț cu                  COOP STAR
amănunțul cu îmbrăcăminte (5242), comerț cu amănunțul în                Societate Cooperativă
magazine nespecializate, cu vânzare predominant de                       RASCA
produse nealimentare (5212);                              Rîșca, județul Suceava
  Art. 2. Obiectul principal de activitate, coafură și alte
activități de înfrumusețare, cod CAEN 9302, din domeniul                   HOTĂRÂRE
principal prestări servicii (930), devine, în concordanță cu         a adunării generale ordinare a acționarilor
CAEN Rev. 2, coafură și alte activități de înfrumusețare, cod             COOP STAR RAȘCA
CAEN 9602, din grupa alte activități de servicii (960),
                                                - extras -
diviziunea 96;
  Art. 3. Obiectele secundare de activitate păstrate își       În ședința din data de 24 octombrie 2007,
schimbă clasificarea cu respectarea CAEN Rev. 2, astfel:        punctul . . . . . 5 . . . . . ,
  a) închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii   Adunarea generală a acționarilor COOP STAR RAȘCA
sau închiriate (7020), devine închirierea și subînchirierea     Societate Cooperativă hotărăște:
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cod CAEN Rev. 2 -     Aprobă pentru anul 2007 nivelul creditelor contractate de
6820 (excepție leasing);                      către cooperativă la BCR la un plafon de 150.000 lei RON și
  b) spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor   garantarea acestuia cu bunuri mobile și imobile proprietate a
(9301), devine spălarea și curățarea (uscată) a articolelor     cooperativei.
textile și a produselor din blană, cod CAEN Rev. 2 - 9601;       Îl împuternicește pe dl Rusu Neculai, având funcția de
  c) comerț cu amănunțul cu produse cosmetice și de        președinte, și pe dna Fîntînaru Margareta, având funcția de
                                  contabil șef, să reprezinte cooperativa în relațiile cu banca,
parfumerie (5233) devine comerț cu amănunțul cu produse
                                  sens în care vor semna cererile de credite, contractele de
cosmetice și de parfumerie în magazine specializate, cod
                                  credite, contractele de garanție reală mobiliară, actele
CAEN Rev.2 - 4775.
                                  adiționale la contractele deja încheiate și orice alte acte
  (10/371.018)                          necesare ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri angajând
                *                  astfel cooperativa față de bancă.
                                    De asemenea, aceste persoane vor hotărî asupra
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească           bunurilor mobile sau imobile care vor constitui garanția
        MEȘTEȘUGARUL MEDIAȘ                 împrumutului, vor alege tipul creditelor angajate,
         Mediaș, județul Sibiu               rambursarea, prelungirea sau rescadențarea creditelor noi
                                  sau deja contractate de societate.
           HOTĂRÂREA NR. 6
                                    (12/374.125)
          din 30 noiembrie 2007                             *

 a adunării generale extraordinare a Societății Cooperative
                                             COOP. STRAJA
    Meșteșugărești MEȘTEȘUGARUL MEDIAȘ                       Societate Cooperativă
  Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative            Lupeni, județul Hunedoara
Meșteșugărești MEȘTEȘUGARUL MEDIAȘ din data de 30
noiembrie 2007, întrunită în conformitate cu prevederile Legii              HOTĂRÂREA NR. 6
nr. 1/2005 și ale Legii nr. 31/1990, republicată, emite                  din 12 aprilie 2007
următoarea hotărâre:
                                    COOP. STRAJA Societate Cooperativă cu sediul în
  Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al
                                  Lupeni, Str. Tineretului, bl. 50A, județul Hunedoara,,
societății.
                                  înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
  Art. 2. Se aprobă desființarea unității „Vulcanizare”.     C20/24/2005 și C.F. RO2665159, prin adunarea generală a
  Art. 3. Se aprobă vânzarea unităților „Anexă spațiu atelier   cooperativei, statutar constituită în ședința din data de 12
vulcanizare” și fostul „S C V”, la cel mai mare preț obținut.    aprilie 2007, a hotărât completarea obiectului de activitate al
  Art. 4. Se împuternicește dl Irimie Ioan, președintele     Unității nr. 16 situată în orașul Vulcan, bd. Mihai Viteazu, bl.
consiliului de administrație al societății cooperative, cu     17, cu următoarea activitate:
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și efectuarea       5212 - comerț cu amănuntul, în magazine nespecializate,
tuturor formalităților prevăzute de lege.              cu vânzare predominant de produse nealimentare.
  (11/372.359)                            (13/373.839)
                *                                 *
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008

            PRESTAREA                    - competențele statutare ale adunării generale
     Societate Cooperativă Meșteșugărească           extraordinare prevăzute în statut;
          Pitești, județul Argeș               - procesul-verbal al adunării generale extraordinare,
                                    adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
            ACT ADIȚIONAL
                                  ai Societății MOBILA S.C.M. Galați, legal și statutar întrunită
  Subsemnatul Duminică Laurențiu, în calitate de          în ședința din data de 7 decembrie 2007, la ora 9.00, la
împuternicit, am procedat la ducerea la îndeplinire a        sediul social al societății, hotărăște:
formalităților legale privind desființarea punctului de lucru din
                                    1. Aprobă schimbarea actualului cod principal de
Pitești, str. Exercițiu, bl. D14, județul Argeș
                                  activitate „fabricarea altor produse din lemn” (cod CAEN
(coafură/cosmetică/manichiură).
                                  2051) și înlocuirea acestuia cu „comerț cu amănuntul al
  Prezentul act adițional face parte integrantă din statutul
cooperativei și va urma procedura legală privind publicitatea,   mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz
înregistrarea și autorizarea.                    casnic” (cod CAEN 5244).
  Redactat în 6 exemplare de către Biroul de asistență din      2. Aprobă suplimentarea codurilor de activitate ale
cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   societății după cum urmează:
Argeș.                                 - pentru punctul de lucru situat la adresa: Galați, Str. 1
  (14/375.450)                          Decembrie 1918 nr. 21, se completează cu codul CAEN
                *                  5244, prin înființarea punctului de lucru: „expoziție de mobilă”
                                  și codul CAEN 7020 (închirierea și subînchirierea bunurilor
        CONSUMCOOP MEDGIDIA                 imobiliare proprii sau închiriate);
        Medgidia, județul Constanța              - pentru punctul de lucru situat la adresa: Galați, Str.
                                  Brăilei nr. 21, bl. R4, sc. 1, parter, se completează cu codul
             HOTĂRÂRE                  CAEN 7020 (închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
          din 10 decembrie 2007              proprii sau închiriate);
 a adunării generale ordinare și extraordinare a membrilor       - pentru punctul de lucru situat la adresa: Galați, Str. 1
    Cooperatori ai CONSUMCOOP MEDGIDIA              Decembrie 1918 nr. 13, bl. S3b, sc. 4, parter, se completează
                                  cu codul CAEN 7020 (închirierea și subînchirierea bunurilor
  În ședința din data de 10 decembrie 2007, dna președintă
                                  imobiliare proprii sau închiriate);
Dutu Stela prezintă ordinea de zi care se aprobă cu
majoritate de voturi:                         - pentru punctul de lucru situat la adresa: Galați, Str.
  Art. 1. Completarea consiliului de administrație cu       Carnabel nr. 3, se completează cu codul CAEN 7020
următorii membri: Custura Ioana, Rogoveanu Carmen          (închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
Minodora, Cioata Liliana și Susoi Maria pe o perioadă de un     închiriate);
an;                                  - pentru punctul de lucru situat în Galați, Str. Brăilei nr.
  Art. 2. Primirea de noi membri cooperatori, respectiv Ali    252, bl. G3, sc. 1, parter, se completează cu codul CAEN
Rebeia, Mirea Dan și Mirea Mihaela, care majorează         7020 (închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
capitalul social astfel:                      sau închiriate).
  - Ali Rebeia cu 2 părți sociale = 20 RON,             3. Aprobă restituirea contravalorii părților sociale
  - Mirea Dan cu 1 parte socială = 10 RON și
                                  (subscrise și vărsate) către foștii deținători, membri
  - Mirea Mihaela cu 1 parte socială = 10 RON.
                                  cooperatori retrași, conform listei anexate prezentei hotărâri.
  Capitalul social total va fi 1.290 RON - împărțit în 129
                                    4. Aprobă modificarea prin diminuare a capitalului social
părți sociale a 10 RON/partea socială.
  Participarea la profit și pierderi este proporțională cu    subscris, rezultat în urma unor retrageri, de la 93.460 lei,
aportul fiecăruia la capitalul social.               adică 9.346 părți sociale, la data de 31 decembrie 2006, la
                                  57.080 lei, adică 5.708 părți sociale, la data adoptării
  (15/375.274)
                                  prezentei hotărâri.
                *
                                    5. Aprobă forma hotărârii adunării generale extraordinare,
           MOBILA S.C.M.                 după cum s-a consemnat.
          Galați, județul Galați               6. Îl împuternicește pe dl Ivan Vasile, în calitate de
                                  președinte al societății, să depună spre opozabilitate și
           HOTĂRÂREA NR. 2                publicare în Monitorul Oficial al României prezenta hotărâre
          din 7 decembrie 2007              a MOBILA S.C.M. Galați, la Oficiul Registrului Comerțului
                                  Galați.
  Având în vedere
  - prevederile Legii nr. 1/2005, privind organizarea și        (16/377.090)
funcționarea cooperației;                                     *
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008                 13

    Societatea Cooperativă Meșteșugărească             Art. 2. Aprobă închirierea spațiului situat în București,
           ATCOM SCM                   calea Șerban Vodă nr. 22-24, sectorul 4.
         Craiova, județul Dolj                 (18/379.289)
                                                 *
           HOTĂRÂREA NR. 1
           din 8 ianuarie 2008                    Societate Cooperativă de Consum
                                           CONSUMCOOP ARAD
  Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative
                                            Arad, județul Arad
Meșteșugărești ATCOM SCM Craiova, întrunită în data de 8
ianuarie 2008, analizând problemele înscrise pe ordinea de
                                            HOTĂRÂREA NR. 2
zi și în urma discuțiilor purtate, hotărăște:
  Art. 1. Aprobă vânzarea imobilului - mijloc fix situat în             din 27 noiembrie 2007
Craiova, str. Traian Lalescu, bl. H24-H25 - parter, în vederea     Adunarea generală a Societății Cooperative de Consum -
efectuării de investiții.                      CONSUMCOOP ARAD - întrunită în condițiile Legii nr. 1/2005,
  Art. 2. Adunarea generală extraordinară le împuternicește    în data de 27 noiembrie 2007, adoptă prezenta hotărâre.
pe dna Savescu Mariana - președinte și pe doamna Roman         Art. 1. Se închide punctul de lucru Sifonărie de la adresa
Maria - contabil șef să semneze contractul de vânzare-       din Arad, Calea Romanilor nr. 26A.
cumpărare.
                                    (19/382.368)
  Art. 3. Aprobă participarea societății la târgurile
                                                 *
internaționale cu susținere guvernamentală ce se vor
organiza în anul 2008.
                                     Societate Cooperativă de Consum de gradul I
  Art. 4. Adunarea generală o împuternicește pe dna
                                           CONSUMCOOP SEBIȘ
Savescu Mariana - președinte, să semneze hotărârea
                                           Sebiș, județul Arad
adunării generale în numele acesteia.
  Art. 5. Adunarea generală o împuternicește pe dra
                                            HOTĂRÂREA NR. 2
Barbulescu Maria-Magdalena să depună la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj hotărârea adunării               din 6 decembrie 2007
generale în vederea publicării la Monitorul Oficial al         Adunarea generală a Societății Cooperative de Consum -
României, Partea a VII-a.                      CONSUMCOOP SEBIȘ, întrunită în condițiile Legii nr.
  (17/372.295)                          1/2005, în data de 6 decembrie 2007, având în vedere,
                *                   - Legea nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea
                                  cooperației,
           SCM COLIN DAILY                  - competențele adunării generale prevăzute în statutul
            București                  propriu,
                                    - procesul-verbal al adunării generale din data de 6
           HOTĂRÂREA NR. 9                decembrie 2007,
           din 7 ianuarie 2008               adoptă prezenta hotărâre.
                                    Art. 1. Se deschide punct de lucru la adresa: Sesis -
       a adunării generale extraordinare           Platforma CFR, județul Arad.
  Societatea Cooperativă Meșteșugărească COLIN DAILY,        Art. 2. Se aprobă prelungirea liniei de credit de la BANCA
înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr.       COMERCIALĂ ROMÂNĂ - SUCURSALA INEU; persoana
C40/26/2005, CIF RO 367598, cu sediul în București, calea      împuternicită - președinte CONSUMCOOP SEBIȘ, dl Marc
Șerban Vodă nr. 22-24, sectorul 4, a convocat adunarea       Ioan.
generală extraordinară a membrilor cooperatori la data de 7       (20/382.369)
ianuarie 2008 la punctul său de lucru din București, str. Valea                  *
Lungă nr. 30, sectorul 6, ora 9.00.
  La adunare au participat un număr de 73 cooperatori,          Societatea Cooperativă Meșteșugărească
reprezentați de alți membri cooperatori 8, reprezentând 85 % din              UNIREA
totalul de 95 membri cooperatori cu drept de vot; astfel adunarea          Buhuși, județul Neamț
generală extraordinară fiind statutar constituită; s-a votat în
unanimitate punctul hotărârii adunării generale extraordinare nr.             HOTĂRÂREA
9 din data de 7 ianuarie 2008, după cum urmează.
                                      adunării generale extraordinare din 14 ianuarie 2008
  Art. 1. Aprobă schimbarea sediului social din București,
calea Șerban Vodă nr. 22-24, sectorul 4, la punctul său de       Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
lucru din București, str. Valea Lungă nr. 30, sectorul 6.      din cadrul Societății Cooperative Meșteșugărești UNIREA
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008

Buhuși s-a desfășurat în data de 14 ianuarie 2008, ora      înregistrare 12329741, capital social 500 lei, au intervenit
10.30, la Complexul nr. 3, et. 1, din orașul Buhuși, str. N.   următoarele modificări în actele constitutive ale societății:
Bălcescu nr. 1. Convocarea adunării generale s-a făcut prin      Art. 1. Se modifică adresa sediului social din Bacău, str.
publicarea în ziarul „Deșteptarea”, la rubrica „Adunări      Milcov nr. 87, județul Bacău, în Bacău, str. Ștefan cel Mare
generale”, din ziua de 21 decembrie 2007, afișare la sediul    nr. 21, sc. B, ap. 8, județul Bacău.
societății a convocatorului și prin semnarea de către membrii     Art. 4. Pentru efectuarea tuturor operațiunilor necesare
cooperatori a convocatorului. Conform dispozițiilor art. 36    înregistrării prezentelor modificări la Registrul Comerțului de
alin. 1 din Legea nr. 1/2005, adunarea generală          pe lângă Tribunalul Bacău este împuternicit Mocanu I.
extraordinară a fost legal constituită fiind prezenți un număr  Ghiorghe, cetățean român, născut la data de 12.10.1960 în
de 23 membri cooperatori cu drept de vot din totalul de 24.    comuna Blaga, județul Bacău, domiciliat în Bacău, str. Ștefan
  Adunarea generală extraordinară, față de materialele      cel Mare nr. 21, sc. B, ap. 8, județul Bacău, identificat cu C.I.
prezentate, din discuțiile purtate și propunerile făcute,     seria XC nr. 346395 eliberată de Poliția Bacău la data de
hotărăște:                            26.05.2004, cod numeric personal 1601012040044,
  1. Aprobarea cererilor de cooptare în societate ca membri     (22/382.768)
cooperatori formulate de către domnul Michelbach Petru                      *
Viorel și domnul Mareș Dan.
  2. Aprobarea modificărilor aduse următoarelor articole din              METABLANC
actul constitutiv:                             Societate Cooperativă Meșteșugărească
  a) Art. 48 (8) va avea următorul conținut:                      Constanța
  „Valoarea minimă obligatorie a aporturilor individuale
stabilită la data adoptării prezentului act constitutiv este de             HOTĂRÂREA Nr. 1
240 lei.”
                                            din 8 ianuarie 2008
  b) Art. 39 alin. 2 va avea următorul conținut:
  „Pentru ocuparea funcției de președinte pot candida atât      Având în vedere
persoane cu studii superioare, cât și persoane cu studii        - Legea nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea
medii, având calitatea de membru cooperator, îndeplinind și    cooperației;
condițiile prevăzute la alin. 1, și care se obligă în cazul în     - competențele adunării generale extraordinare prevăzute
care vor fi alese ca în decurs de 12 luni să urmeze un curs    la art. 21 lit. m);
de pregătire în management.”                      adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative
  c) Art. 38 alin. 3 va avea următorul conținut:         Meșteșugărești METABLANC cu sediul în Constanța, bd.
  „Societatea cooperativă este angajată legal în         Alexandru Lăpușneanu nr. 105, bl. TS 15/II, et. 1,
operațiunile financiare și patrimoniale prin semnătura      C/13/34/2005, cod unic de înregistrare RO 1873569
președintelui, sub controlul membrilor consiliului de       hotărăște:
administrație.”                            Art. 1. Aprobă renunțarea la următoarele obiecte de
  3. Se respinge cererea de divizare patrimonială a       activitate, având codurile CAEN: 1822, 2480, 3663, 4525,
Societății Cooperative Meșteșugărești UNIREA Buhuși, ce a     4532, 5010, 5020, 5530, 5540, 6312, 7485.
fost formulată conform art. 76 și următoarelor din Legea nr.      Art. 2. Aprobă modificarea obiectului de activitate principal
1/2005, de către următorii membri cooperatori: Chiruta Ion,    din: 9304 - activități de întreținere corporală, în 9313 -
Arhip Rodica, Zaharie Elena, Manolache Georgeta, Ciocodei     activități ale centrelor de fitness.
Viorica, Iosub Mia, Ciobanu Nela și Cociorva Mitica.          Art. 3. Aprobă completarea obiectului de activitate având
                                 codul CAEN 2511 - fabricarea de construcții metalice și părți
  (21/382.770)
                                 componente ale structurilor metalice.
                *
                                    Art. 4. Aprobă reclasificarea activităților deținute de
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească          METABLANC S.C.M. Constanța conform Ordinului nr. 337 al
            MONCON                   președintelui Institutului Național de Statistică, de clasificare
            Bacău                   a activităților din economia națională, astfel:
                                    - codurile CAEN noi:
           ACT ADIȚIONAL                  2361 - fabricarea produselor din beton pentru construcții;
                                    2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal;
 la actele Societății Cooperative Meșteșugărești MONCON
                                    2562 - operațiuni de mecanică generală;
  În baza hotărârii adunării generale extraordinare a         2594 - fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole
membrilor cooperatori nr. 31/20.12.2007, ai Societății      filetate, fabricarea de nituri și șaibe;
Cooperative Meșteșugărești MONCON, cu sediul social în         4321 - lucrări de instalații electrice;
Bacău, str. Milcov nr. 87, județul Bacău, înmatriculată la       4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
Oficiul registrului comerțului cu nr. C04/66/2005, cod unic de  condiționat;
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008                   15

  4331 - lucrări de ipsoserie;                   adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori,
  4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;             conform art. 34 alin. 3 din Legea nr. 1/2005, pentru data de
  4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;        4.12.2006.
  4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de         Convocarea s-a făcut prin convocator și anunț în ziarul
geamuri;                               România Liberă. Au fost prezenți un număr de 32 de membri
  4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase de        din totalul de 42, obținându-se un total de 76 %, adunarea
construcții;                             fiind statutară, conform art. 36 alin. 1 din Legea nr. 1/2005 și
  4719 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,      prezidată de președinte Radu Țepeș, cu un secretariat
cu vânzare predominant de produse nealimentare;           format din Joga Georgelia, Branea Ilie și Cristea Mihaela.
  4941 - transporturi rutiere de mărfuri;                Ordinea de zi a fost următoarea:
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare       1. aprobarea de înscriere de noi membri cooperatori;
proprii sau închiriate;                         2. alte probleme de competența adunării generale
  7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme și   extraordinare.
autovehicule rutiere ușoare (excepție leasing).
                                     După dezbateri și discuții adunarea generală
  Art. 5. O împuternicește pe dna Lepădatu Victorița să
                                   extraordinară a hotărât următoarele:
depună hotărârea adunării generale extraordinare din 8
                                     1. Aprobă înscrierea în Societatea Cooperativa de
ianuarie 2008 la Oficiul Registrului Comerțului Constanța.
                                   Consum Brănești a dlui Buneci Petre, domiciliat în București,
  (23/381.234)                           str. Alexandru Donici nr. 30, ap. 8, sectorul 2, identificat cu
                *                  C.I. seria RX nr. 258902 eliberată de Secția 6 la data de
                                   28.01.2005, cod numeric personal 1561201400723, în
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească -           calitate de membru cooperator care subscrie și varsă 500
           SICOMCOOP                    RON, reprezentând 50 părți sociale.
     Sfântu Gheorghe, județul Covasna
                                     2. Aprobă majorarea capitalului social cu 500 RON,
                                   conform art. 19 lit. C, cap. 8 din actul constitutiv al Societății
           HOTĂRÂREA NR. 6
                                   Cooperative de Consum Brănești.
           din 7 decembrie 2007                Numărul total al membrilor cooperatori va fi de 43.
  În conformitate cu prevederile art. 9(2) din actul constitutiv    Noul capital social va fi de 3.040 RON. Numărul părților
al societății, adunarea generală extraordinară a societății a    sociale este de 304 și valoarea unei părți sociale este de 10
dezbătut referatul comun al președintelui și contabilului-șef al   RON.
societății.                               Participarea fiecărui membru cooperator la cota de
  În urma analizei efectuate s-a luat următoarea hotărâre.     beneficii și pierderi, după cum urmează:
  Art. 1. Se creează depozit bancar cu suma de 100.000         1. Tepes Radu - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei capital
RON pe termen de trei luni la Banca Comercială Română -       social = 2,960 %;
Sucursala Sfântu Gheorghe.                        2. Liscan Aurica - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei capital
  Art. 2. Rezervele legale se majorează cu 100.000 RON       social = 2,960 %;
din fondul de rezerve diverse ale societății.              3. Zare Petra - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei capital
  Art. 3. Administratorul unic se însărcinează cu ducerea la    social = 2,960 %;
îndeplinire a prezentei hotărâri.                    4. Veliscu Dumitru - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei capital
  (24/385.391)                           social = 2,960 %;
                *                    5. Ristea Maria - 2 părți sociale x 10 lei = 20 lei capital
                                   social = 0,658 %;
      Societatea Cooperativă de Consum               6. Atanasiu Marian - 2 părți sociale x 10 lei = 20 lei capital
            Brănești                   social = 0,658 %;
   satul Brănești, comuna Brănești, județul Ilfov           7. Caraghin Toader - 2 părți sociale x 10 lei = 20 lei capital
                                   social = 0,658 %;
             HOTĂRÂRE
                                     8. Grigore Paul - 2 părți sociale x 10 lei = 20 lei capital
 a adunării generale extraordinare a Societății Cooperative     social = 0,658 %;
 de Consum Brănești, cu sediul în satul Brănești, str. I.C.       9. Grigore Elena - 2 părți sociale x 10 lei = 20 lei capital
Brătianu nr. 67, comuna Brănești, județul Ilfov, înmatriculată    social = 0,658 %;
la Oficiul registrului comerțului cu nr. C23/15/2005, cod unic      10. Pitrareanu Elisabeta - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei
          de înregistrare 2785430             capital social = 2,960 %;
 Consiliul de administrație al Societății Cooperative de        11. Cristea Mihaela - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei capital
Consum Brănești, prin președinte Tepes Radu, a convocat       social = 2,960 %;
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008

  12. Ristea Elena - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei capital    39. Morar Adrian Ioan - 2 părți sociale x 10 lei = 20 lei
social = 2,960 %;                          capital social = 0,658 %;
  13. Stoian Vasile - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei capital    40. Litcan Frusina - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei capital
social = 2,960 %;                          social = 2,960 %;
  14. Nicola Vasila - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei capital    41. Branea Dorin Cristian - 4 părți sociale x 10 lei = 40 lei
social = 2,960 %;                          capital social = 1,316 %;
  15. Constantinescu Constantina - 9 părți sociale x 10 lei =     42. Gate Mihail - 2 părți sociale x 10 lei = 20 lei capital
90 lei capital social = 2,960 %;                   social = 0,658 %;
  16. Ghiță Cornelia - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei capital   43. Buneci Petre - 50 părți sociale x 10 lei = 500 lei capital
social = 2,960 %;                          social = 16,456 %;
  17. Liscan Niculae - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei capital
                                     (25/384.804)
social = 2,960 %;
                                                   *
  18. Stoian Elena - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei capital
social = 2,960 %;
                                       Societatea Cooperativă Meșteșugărească
  19. Branea Ilie - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei capital
                                           CERAM FOTO COLOR
social = 2,960 %;
                                              București
  20. Aleonte Virginia - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei
capital social = 2,960 %;
                                              HOTĂRÂREA Nr. 1
  21. Tepes Constanța - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei
capital social = 2,960 %;                                 din 21.01.2008
  22. Enus Constantin - 2 părți sociale x 10 lei = 20 lei      a adunării generale a membrilor cooperatori ai Societății
capital social = 0,658 %;                        Comerciale Meșteșugărești CERAM FOTO COLOR
  23. Dobre Ionel - 2 părți sociale x 10 lei = 20 lei capital     Dumitrașcu Floriana, domiciliată în București, Str.
social = 0,658 %;                          Ghirlandei nr. 56, bl. 75, sc. 1, ap. 1, sectorul 6, cod numeric
  24. Veliscu Mihai - 2 părți sociale x 10 lei = 20 lei capital  personal 2561106400215, identificată cu C.I. seria RR nr.
social = 0,658 %;                          435343 eliberată de S.P.C.E.P. - S 6, biroul nr. 2 la data de
  25. Atanasiu Elena - 2 părți sociale x 10 lei = 20 lei capital  26.02.2007, Vestemeanu Adriana-Daniela, domiciliată în
social = 0,658 %;                          București, aleea Ilioara nr. 12, bl. M30, sc. A, et. 9, ap. 40,
  26. Dascalu Gela - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei capital   sectorul 3, cod numeric personal 2541218400581,
social = 2,960 %;                          identificată cu C.I. seria RT nr. 012119 eliberată de Secția 13
  27. Joga Georgelia - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei capital  Poliția la data de 10.03.1998, Dumitrașcu Gheorghe,
social = 2,960 %;                          domiciliat în București, Str. Ghirlandei nr. 56, bl. 75, sc. 1, ap.
  28. Cismaru Nicolae - 2 părți sociale x 10 lei = 20 lei     1, sectorul 6, cod numeric personal 1500519400406,
capital social = 0,658 %;                      identificat cu C.I. seria RR nr. 327740 eliberată de Secția 21
  29. Flonta Georgeta - 4 părți sociale x 10 lei = 40 lei     Poliție la data de 7.09.2004, Dala Maria-Ana, domiciliată în
capital social = 1,316 %;                      București, str. Răscoala din 1907 nr. 6, bl. 12, sc. 1, ap. 24,
  30. Sanislav Gabriel Dănuț - 4 părți sociale x 10 lei = 40    sectorul 2, cod numeric personal 2500414400080,
lei capital social = 1,316 %;                    identificată cu C.I. seria RX nr. 161982 eliberată de Secția 7
  31. Cotea Tudor - 4 părți sociale x 10 lei = 40 lei capital   Poliție la data de 4.04.2003, Barbăroșie Aurelia, domiciliată
social = 1,316 %;                          în comuna Glina, Str. Libertății nr. 19, județul Ilfov, cod
  32. Enculescu Florin - 4 părți sociale x 10 lei = 40 lei     numeric personal 2500417400492, identificată cu B.I. seria
capital social = 1,316 %;                      HC nr. 944726 eliberată de Poliția Jilava la data de
  33. Stoian Maria - 4 părți sociale x 10 lei = 40 lei capital   25.11.200, Șerban Mihaela-Roxana, domiciliată în București,
social = 1,316 %;                          Str. Ghirlandei nr. 52, bl. 77, sc. 2, et. 3, ap. 36, sectorul 6,
  34. Cotea Caterina - 4 părți sociale x 10 lei = 40 lei capital  cod numeric personal 2770404463051, identificată cu C.I.
social = 1,316 %;                          seria RD nr. 216003 eliberată de Secția 20 Poliție la data de
  35. Popescu Dan - 4 părți sociale x 10 lei = 40 lei capital   14.12.2001, și Ghercu Angela-Claudia, domiciliată în
social = 1,316 %;                          București, Str. Ghirlandei nr. 52, bl. 77, sc. 2, et. 3, ap. 36,
  36. Gavrilescu George - 2 părți sociale x 10 lei = 20 lei    sectorul 6, cod numeric personal 2791026460029,
capital social = 0,658 %;                      identificată cu C.I. seria RX nr. 337326 eliberată de
  37. Frolu Gheorghe - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei      S.P.C.E.P. - S 6 biroul nr. 2 la data de 20.07.2005, în calitate
capital social = 2,960 %;                      de membri cooperatori, am hotărât:
  38. Draganescu Aurel - 9 părți sociale x 10 lei = 90 lei       1. Se declară domeniul și activitatea principală cuprinse
capital social = 2,960 %;                      în actul constitutiv al societății, conform noului cod CAEN:
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008                 17

  Activitatea principală:                             FEDERALCOOP ARAD -
  7420 – activități fotografice.                       Societate Cooperativă de Consum
  2. Se radiază punctul de lucru din București, șos. Ștefan                Arad
cel Mare nr. 234, bl. 77, sectorul 2.
  3. Se redactează un nou act constitutiv actualizat.                 HOTĂRÂREA NR. 2
                                             din 15.11.2007
  (26/388.838)
                *                   Adunarea generală a FEDERALCOOP ARAD-Societate
                                 Cooperativă de Consum, întrunită în condițiile Legii nr.
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească          1/2005, în data de 15.11.2007, având în vedere:
         COTREX SCM ARAD                   - Legea nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea
             Arad                   cooperației,
                                   - competențele adunării generale prevăzute în statutul
           HOTĂRÂREA NR. 2               propriu,
            din 30.10.2007                - procesul-verbal al adunării generale din data de
                                 15.11.2007, adoptă prezenta hotărâre.
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din       Art. 1. Se revocă din funcția de cenzor: Vasiu Melania-
cadrul Societății Cooperative Meșteșugărești COTREX SCM,     Dorina-Mariana, Stoenoiu Maria, Matica Rodica-Florica.
cu sediul social în Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. Z 27, sc. A,    Se numesc în funcția de cenzor; Gyuricza Sebastian-Iuliu,
ap. 25, parter, având cod unic de înregistrare 1704446,      domiciliat în Arad, Str. Stupilor nr. 1, bl. A42, et. 2, ap. 9,
înmatriculată la Oficiul registrului comerțului sub nr.      județul Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 169711 eliberată
C02/35/2005, întrunită în ședință la sediul societății la data  de Poliția Arad la data de 25.07.2003, cod numeric personal
de 30.10.2007, conform prerogativelor acordate de statutul    1810414020111; Stoenoiu Maria, domiciliată în comuna
societății, cu unanimitate de voturi, hotărăște:         Pecica, Str. 202 nr. 7, județul Arad, identificată cu C.I. seria
 Art. 1. Se revocă din funcția de membru al consiliului de    AR nr. 139567 eliberată de Poliția Arad la data de
administrație Popovici Lucreția, Budea Maria și Vass Viorica.   12.12.2002, cod numeric personal 2481120020021; Matica
 Art. 2. Se aleg în funcția de membru al consiliului de     Rodica-Florica, domiciliată în Chișineu-Criș, Str. Teilor nr. 5A,
administrație ai societății                    bl. C5/2, et. 2, ap. 16, județul Arad, identificată cu C.I. seria
  Toma Lenuța, cetățean român, născută la data de        AR nr. 311519 eliberată de SPCLEP Chișineu-Criș la data de
30.07.1961 în comuna Movilița, județul Vrancea, posesoare     16.10.2006, cod numeric personal 2541231021870.
a C.I. seria AR nr. 358566 eliberată de Poliția Arad la data de    În consecință, comisia de cenzori va fi formată din;
23.08.2007, cod numeric personal 2610730350029,          Gyuricza Sebastian-Iuliu, Stoenoiu Maria, Matica Rodica-
domiciliată în Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. A8, sc. B, ap. 33;  Florica, numiți pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data
  Gligorescu Florica-Valerica, cetățean român, născută la    adunării generale, 15.11.2007.
data de 30.10.1961 în Arad, posesoare a C.I. seria AR nr.       Art. 2. - Se aprobă vânzarea prin licitație - Magazin,
277864 eliberată de Poliția Arad la data de 24.11.2005, cod    localitatea Mailat; vânzarea prin licitație cu plata în rate -
numeric personal 2611030020010, domiciliată în Arad, Calea    Motel Vinga.
Aurel Vlaicu, bl. Z27, sc. C, ap. 2;                 (28/388.841)
  Rad Monica, cetățean român, născută la data de                         *
16.01.1967 în localitatea Sânicolaul Mare, județul Timiș,
posesoare a C.I. seria AR nr. 160074 eliberată de Poliția         Societatea Cooperativă Meșteșugărească
Arad la data de 26.05.2003, cod numeric personal                   PRECIZIA SCM
2670116353940, domiciliată în Arad, Strada Gloriei nr. 31 A.                Arad
 Art. 3. Se revocă din calitatea de împuternicit al COTREX
SCM Coman Georgeta și Gherman Alexandru.                          HOTĂRÂRE
  Celelalte clauze ale statutului rămân neschimbate și se                din 31.12.2007
adaptează în mod corespunzător situației create.
                                   Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
  Art. 4. Se împuternicește dl Indries Traian, având calitatea
                                 din cadrul Societății Cooperative Meșteșugărești PRECIZIA
de președinte, să semneze hotărârea și statutul societății,
                                 SCM cu sediul social în Arad, str. Banu Mărăcine nr. 22, bl.
precum și orice acte vor fi necesare realizării scopului
                                 1E, ap. B, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
propus.
                                 C02/36/2005, avînd cod unic de înregistrare R 1710618,
  (27/388.840)                         întrunită în mod statutar în data de 31.12.2007, cu
                *                 unanimitate de voturi hotărăște:
  18            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008

  Art. 1. Aprobă vânzarea prin negociere directă a imobilului     1420 - fabricarea articolelor din blană;
situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. Z 26, sc. D, ap. 25,       1431 - fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor
parter, prețul minim de vânzare fiind de 60.100           și articolelor de galanterie;
(saizecimiiunasută) euro;                        1439 - fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor
  Art. 2. Aprobă vânzarea la licitație, precum și prețul de    articole de îmbrăcăminte;
pornire al licitației conform expertizei tehnice, pentru         1511 - tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea
următoarele imobile:                         blănurilor;
  1. Arad, str. Banu Mărăcine nr. 24, bl. 1/A, sc. D, ap. 37,     1722 - fabricarea produselor de uz gospodăresc și
parter, prețul de pornire al licitației fiind de 53.600       sanitar, din hârtie sau carton;
(cincizecișlitreimiișasesute) euro;                   3103 - fabricarea de saltele și somiere;
  2. Arad, Piața Gării nr. 1, bl. A, sc. E, F, ap. 25/A, parter,    3250 - fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente
prețul de pornire al licitației fiind de 30.200           medicale stomatologice;
(treizecimiidouăsute) euro.                       3299 - fabricarea altor produse manufacturate
  Art. 3. Aprobă organizarea unei licitații în vederea vânzării  neclasificate în altă parte;
spațiilor indicate la art. 2 și numește comisia de licitație în     3319 - repararea altor echipamente;
următoarea componență: Ghergari Adina-președinte, Popa          3320 - instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
Neli-membru, Lazar Cornel-membru.                    4611 - intermediere în comerțul cu materii prime agricole,
  Art. 4. Îl împuternicește pe dl. Lazar Cornel, având       animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
calitatea de președinte, să reprezinte societatea la notarul       4617 - intermediere în comerțul cu produse alimentare,
public și oriunde trebuința o va cere, putând semna orice act,    băuturi și tutun;
în vederea scopului propus.                       4618 - intermediere în comerțul specializat în vânzarea
  (29/388.842)                           produselor cu caracter specific, neclasificate în altă parte;
                                     4619 - intermediere în comerțul cu produse diverse;
                *
                                     4641 - comerț cu ridicata cu produse textile;
           PROGRESUL                     4672 - comerț cu ridicata cu metale și minereuri metalice;
     Societate Cooperativă Meșteșugărească              4690 - comerț cu ridicata nespecializat;
             Galați                     4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
                                   cu vânzare predominant de produse alimentare, băuturi și
            ACT ADIȚIONAL                 tutun;
                                     4719 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
  încheiat astăzi, 21.01.2008, la actul constitutiv al
 PROGRESUL Societate Cooperativă Meșteșugărească          cu vânzare predominant de produse nealimentare;
                                     4724 - comerț cu amănuntul cu pâine, produse de
  Noi, membrii cooperatori ai PROGRESUL Societate         patiserie și produsele zaharoase, în magazine specializate;
Cooperativă Meșteșugărească cu sediul în Galați, str.          4725 - comerț cu amănuntul cu băuturi, în magazine
Prelungirea Traian nr. 6, și înmatriculată la Oficiul registrului  specialziate;
comerțului cu nr. C17/19/2005, prin împuternicit Picuș          4726 - comerț cu amănuntul cu produsele din tutun, în
Lucica, hotărâm:                           magazine specializate;
  Art. 1. Se actualizează obiectul de activitate prevăzut la      4741 - comerț cu amănuntul cu calculatoare, unități
art. 10 din actul constitutiv conform CAEN Rev. 2.          periferice și software în magazine specializate;
  Domeniul principal de activitate este: 141 - fabricarea       4742 - comerț cu amănuntul cu echipamente pentru
articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană;   telecomunicații în magazine specializate;
  Activități secundare: 1320 - producția de țesături;         4753 - comerț cu amănuntul cu covoare, carpete, tapete
  1330 - finisarea materialelor textile;              și alte acoperitoare de podea, în magazine specializate;
  1391 - fabricare de metraje prin tricotare sau croșetare;      4759 - comerț cu amănuntul cu mobilă, cu articole de
  1392 - fabricare de articole confecționate din textile (cu    iluminat și cu articole de uz casnic neclasificate în altă parte,
excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp);            în magazine specializate;
  1396 - fabricare de articole tehnice și industriale din       4761 - comerț cu amănuntul cu cărți, în magazine
textile;                               specializate;
  1399 - fabricarea altor articole textile neclasificate în altă    4762 - comerț cu amănuntul cu ziare și articole de
parte;                                papetărie, în magazine specializate;
  1411 - fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele;       4764 - comerț cu amănuntul cu echipamente sportive, în
  1412 - fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru       magazine specializate;
lucru;                                  4765 - comerț cu amănuntul cu jocuri și jucării, în
  1414 - fabricarea articolelor de lenjerie de corp;        magazine specializate;
  1419 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și         4771 - comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte, în
accesorii, neclasificate în altă parte;               magazine specializate;
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008                   19

  4772 - comerț cu amănuntul cu încălțăminte și articole din           Societatea Cooperativă de Consum
piele, în magazine specializate;                            CONSUMCOOP NOVACI
  4776 - comerț cu amănuntul cu flori, plante și semințe,                   Novaci
comerț cu amănuntul cu animale de companie și hrană
pentru acestea, în magazine specializate;                            HOTĂRÂRE
  4777 - comerț cu amănuntul cu ceasuri și bijuterii, în               a adunării generale ordinare
magazine specializate;                                  din data de 8 aprilie 2006
  4778 - comerț cu amănuntul cu alte bunuri noi, în
magazine specializate;                                       (extras)
  4779 - comerț cu amănuntul cu produse alimentare,            Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
băuturi și produse din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri    Societății Cooperative de Consum Novaci, întrunită la data
și piețe;                               de 8.04.2006, ora 10, în prezența a 79 de membri, în temeiul
  4782 - comerț cu amănuntul cu textile, îmbrăcăminte și       art. 117 din Legea nr. 1/2005, privind organizarea și
încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;        funcționarea cooperației, cu majoritatea de voturi adoptă
  4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și       următoarele hotărâri:
piețe al altor produse;                           1) Adunarea generală ordinară aprobă cu unanimitate de
  4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de       voturi raportul consiliului de administrație privind activitatea
                                    economică și financiară desfășurată în anul 2005.
comenzi sau prin internet;
                                      2) Adunarea generală ordinară aaprobă cu unanimitate de
  4799 - comerț cu amănuntul efectuat înafara magazinelor,
                                    voturi raportul pe bază de bilanț privind contul de profit și
standurilor, chioșcurilor și piețelor;
                                    pierderi la 31 decembrie 2005, repartizarea pe fonduri a
  4932 - transporturi cu taxiuri;                  profitului realizat și modul de acoperire a pierderiolor
  4939 - alte transporturi terestre de călători, neclasificate    înregistrate la finele anului 2005.
în altă parte;                               3) Adunarea generală ordinară aprobă cu unanimitate de
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare     voturi raportul Comisiei de cenzori privind realitatea
proprii sau închiriate;                        rezultatelor economice și financiare obținute la 31 decembrie
  7220 - cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;    2005.
  7430 - activități de traducere scrisă și orală (interpreți);      4) Adunarea generală ordinară aprobă cu unanimitate de
  7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini,     voturi proiectul de program economic și financiar, BVC pe
echipamente și bunuri tangibile neclasificate în altă parte;      anul 2006.
  8211 - activități combinate de secretariat;               5) Adunarea generală ordinară aprobă cu o abținere
  8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a          înstrăinarea de imobile (vânzări de active) în cursul anului
documentelor și alte activități specializate de secretariat;      2005, după cum urmează:
  8299 - alte activități de servicii, suport pentru întreprinderi,    - atelier tâmplărie Sitești-Pociovaliștea și teren în
neclasificate în altă parte;                      suprafața de 2.000 m 2 , prin licitație publică, la suma de
                                    17.373 lei.
  9551 - învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
                                      - magazine metalică și teren în suprafață de 116,76 m2 în
  9512 - repararea echipamentelor de comunicații;
                                    partea de est a sediului administrativ, la suma de 5.098,65
  9521 - repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic;     lei;
  9522 - repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a         - obiecte de inventar (rafturi și tonete) în sumă de 600 lei.
echipamentelor pentru casă și grădină:
                                      6) Adunarea generală ordinară aprobă cu unanimitate de
  9523 - repararea încălțămintei și a articolelor din piele;     voturi raportul privind situația membrilor cooperatori și a
  9529 - repararea articolelor de uz personal și           fondului social vărsat la data de 31 decembrie 2005.
gospodăresc neclasificate în altă parte;                  7) Adunarea generală ordinară aprobă cu unanimitate de
  9603 - activități de pompe funebre și similare;          voturi descărcarea de gestiune a consiliului de administrație
  9609 - alte activități de servicii, neclasificate în altă parte.  pentru activitatea desfășurată în cursul anului 2005 și
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul      reconfirmă pe funcții salariații cu gestiune.
constitutiv al PROGRESUL Societate Cooperativă               Prezentele hotărâri ale adunării generale ordinare s-au
Meșteșugărească.                            redactat și semnat în trei exemplare originale.
   (30/385.679)                             (31/385.949)
  20                          AL ROMÂNIEI, I L E
                    MONITORUL OFICIAL P R E Ț U R PARTEA a VII-a, Nr. 3/6.II.2008
                           publicațiilor legislative pentru anul 2008
                                — pe suport fizic —
                                              Prețul         Prețul         Prețul
          Denumirea publicației                        abonamentului     abonamentului      abonamentului
                                             anual (lei)     trimestrul I (lei)    lunar (lei)
  •  Monitorul Oficial, Partea I, în limba română                   1.670           428          150
  •  Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*              285           —           —
  •  Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară                  1.500           375          —
  •  Monitorul Oficial, Partea a II-a                         2.250           562          —
  •  Monitorul Oficial, Partea a III-a                          430           107          —
  •  Monitorul Oficial, Partea a IV-a                         1.720           430          —
  •  Monitorul Oficial, Partea a VI-a                         1.600           400          —
  •  Monitorul Oficial, Partea a VII-a                          540           135          —
  •  Colecția Legislația României                            450           112          —
  •  Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative             750           187          —
  •  Breviar legislativ                                  70           17          —
  •  Repertoriul actelor normative                            120           —           —
      ** Cu excepția numerelor bis de interes restrâns.
     Prețurile includ T.V.A. 9%.
     Abonamentele la publicațiile Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ se pot efectua prin următoarele societăți de distribuție:
      COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.         — prin oficiile sale poștale
      RODIPET — S.A.                      — prin toate filialele
      ACTA LEGIS — S.R.L.                    — București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
                                    (telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
      INFO EUROTRADING — S.A.                  — București, Splaiul Independenței nr. 202A
                                    (telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
      INTERPRESS SPORT — S.R.L.                 — București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
                                    (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
      MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.              — București, str. Izvor nr. 78, et. 2
                                    (telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)
      M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.                 — București, bd. Basarabia nr. 256
                                    (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)
      PRESS EXPRES — S.R.L.                   — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
                                    (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
      ZIRKON MEDIA — S.R.L.                   — București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
                                    (telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)
      ART ADVERTISING — S.R.L.                 — Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
                                    (fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
      CALLIOPE — S.R.L.                     — Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
                                    (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
      DIFSTARPRESS — S.R.L.                   — Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
                                    (telefon/fax: 0243/23.23.68)
      CURIER PRESS — S.A.                    — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
                                    (telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)
      MIMPEX — S.R.L.                      — Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
                                    (telefon/fax: 0254/71.92.43)
      ROESTA — S.R.L.                      — Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
                                    (telefon/fax: 0248/72.11.43)
      VIAȚA LIBERĂ — S.A.                    — Galați, Str. Domnească nr. 68
                                    (telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
      UNITATEA — S.R.L.                     — Alba Iulia, str. Traian nr. 26
                                    (telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
      MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.               — București, Piața Presei Libere nr. 1, (OP 33 — CP 24)
                                    (telefon/fax: 0318.06.20.33)
      CUGET LIBER — S.A.                    — Constanța, bd. I.C. Brătianu, nr. 5
                                    (telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)


                         EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                   &JUYDGY|203624]
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, nr. 3/6.II.2008 conține 20 de pagini.      Prețul: 9,00 lei           ISSN 1841—2718

								
To top